P. 1
Krovovi i Dimnjaci Cvoro

Krovovi i Dimnjaci Cvoro

|Views: 1,081|Likes:
Published by Boriša Vučković

More info:

Published by: Boriša Vučković on Feb 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/15/2015

pdf

text

original

DIMNJACI DimnJaci u zgradama slute za odvodenje dimnih gasovaiz loi;sta, preko krova u slobodan prostor.

Na dimnjake se mogu prikljuciti razlicita lozista koja sluze za zagrevanje prostora u zgradama. Zagrevanje prostora se vrsi na nekoliko nacina, Uglavnom se svodi na poledinacno iii lokalno grejanje pecima, i centralno grejanje, gde se zagrevanje veceg broja stanova vrsi sa jednog mesta, putem vodene pare, tople vode iii toplog vazduha. Zadatak dimnjaka je da putem strujanja vazduha obezbedi odvod gasova nastalih sagorevanjem. Dobra cirkulacija gasova postize se priroclnim iii vestackim putem. Prirodno strujanje vazduha ukanalu nastaje usled razlike u tezinl zagrejanog vazduha i spoljnjeg hladnog vazduha. Zagrejani vazduh kao laksi penje se na gore povlaeeci za sobom hladniji vazduh iz prostorije, koji kiseonikom potpomaZe sagorevanje. Iz ovog razloga korisna visina dimnjaka ( visina ad loiista do otvora na dimnjackoj kapi zaizlazak gasova) bi trebala da bude sto veca, preporucuie se min 4,SOm. UkoHkose gasovi u dimnjaku manje hlade utoliko je strujanje bolje. Zato se ne preporucuje postavljanje dimnjaka u fasadnom zidu. Ako se dimnjaci moraju voditi kroz fasadni zid, tada bi trebalo dimnjacki kanal izolovatiod spoljnjih uticaJazidom debljine 2Scm. iii slojem vazduha. Kada zgrada ima koskrov, povoljno je postaviti dimnjake blizu slemena, jer vazdusna strujanja koja seformiraju na slemenu mogu da ugroze izlazak dima lz dimnjaka koji su postavljeni nize ad slemena. Ako je dimnjacka glava blizu slemena a krovni pokrivac nesagoriv preporucuje se da dimnjacka glava bude izdgnuta od slemena za SOcm., a kada je krovni pokrivac sagoriv 10Dem. Kada je dimnjaCka glava udaljena ad slemena i niia oct njega, onda horizontalno udaljenja ad krovne ravni ne sme biti manja ad 1.S0m. ako je krovni pokrivac nesagoriv, iii 2.50m. ako je krovni pokrivac sagoriv. Ked ravnih krovova visina dimnjacka kape trebato bi da se nalazi na visini 1.20m. od povrslne krova. Dimnjaci se izvode od nesagorivih materliala kao sto su: - dimnjaci zidani punom opekom, - dimnjaci zidani gotovim, industrijski proizvedenim blokovima ad opekarskih proizvoda, - zidanje dimnjaka industrijski proizvedenim viseslojnlrn elementima tipa "Schidel" Danas sa u praksi najvise koriste industrijski proizvedeni elementi tipa "Schidel" ko]i omogucavaju dobro funkcionisanje i sigurnost.

Dimnjafki kanali izvedeni od puna opeke zidaju sa u proouznom malteru, pri cemu se posebna painja posvecuie ispunjavanju spojnica Sa unutrasnle strane dimnjacki kanali se dersuju a sa ~poljasnje melterlsu, U tavanskom prostoru dimnjackikanali prolaze kao samostalni dinjaci koji S9 rnalterlsu (zbog opasnosti ad pozara). Deo samastalnog dimnjaka izvan krova naziva se dirnnlacka glava, a njene povrslne se oblcno fuguju.lznad

1

2

200

3

NAZIVI DELOVA DIMNJAKA 1. visina dimnjaka 2.korisna visina 3. dna kanala 4. dimnja&a glava 5. dimnja&a kapa 6. grlo dimnjaka 7. gomja I donja vratanca 8. prikljufak peci

POLOiAJ PRtKLJUCKA LOllSTA I MESTA VRATANACA ZA CI~CENJE DIMNJAKA

·

.

dimnjacke glave postavlja se dimnjacka kapa koja se izraduje od materijaIa otpornog na atmosferske uticaje i pozar, Samostalni dimnjaci u tavanskom prostoru i u selzmickorn podruqlma zidaju se cernentnlm rnalterom i ojacavaju armaturom. Zidanje dimnjaka punom opekom uslovljeno je pravilom da najmanja debljina zida ozidanog oko dimnjackog kanala ne sme biti manja ad 12cm. Iz ovoga proizilazi da je najmanja debljina zida sa zidanim kanalima 3acm. a presek dimnjackog kanala 14/14cm. Ovaj presek je dovoljan da primi dve manje peci iii jednu vecu, Za prikljucenje vise peel iii vedh peci treba zidati kanale veeeg preseka. Zidovi manjih debljina kroz koje (iii poredkojih) se zidaju dimnjaci, moraju imati prosirenia na delu na kame se naIaze dimnjcki kanaU. Prikljucak za pee izvadi 59 na visini od 2,OOm., a drugi prikljucak, na istoj etazl maze se postaviti iznad ovog za 30cm. Vratanca za ciseenje se postavljaju na visini socm. ad poda.

SPOL.J\j

i IIIII~I~IIIIII'
ZlD

1 __

I

:2

ifi@1B 1111:
I

Mit

STRANICE
I~ IAVO\Jt;AONO(~

PAE5EKA

:::M2
196

U(:NAK
GR~I\~ U k.colIh

B~CJ I' lI.o(LJIJ!:AKA

BRa...
FRIKWUCN<I\

MANJI-l

P~CI

VECIH -'E~J

14X14

max 15000
mir 100(,0 max 25000 rnlr- 2000{) mox4oooo

max 2
3
4 2

14X:WS

2H7

20.S X20.S

42:1

5 8

4

Dimnjaci zidani punom opekom mogu 58 izvoditi vertikalno od podruma do iznad krova, sto predstavlja i najbrzi nacln da se dim i atpadni gasovi i izvadu izvan zgrade. Nedostatak ovog naclna je u tome sto se lozista po spratovima pornera (ne nalazi se na istoj se mogu voditi tako da se ciscenje vrsi u podrumu (kada sa r1lrrlnt:::l.I"'c'

ad podruma do iznad krova) iii na svakom spratu (kada se dimnjacki kanal zavrsava na svakom spratu). Dimnjacki kanali zidani punom opekom izuzetno se mogu lomiti pod uglom ad 30° u odnosu na vertikalu, cime sa postlze da lazista na svakom spratu budu na istam mestu. Kanaliizvedeni sa skretanjem se mogu voditi od podruma do iznad krova i cistiti u podrumu, ili se mogu zavrsavatll cistiti na svakom spratu.
T

JII

II SP

I SP

Oa bi se prikljucci peei na svakom spratu nalazili na istom mestu a da se svi dimnjacki kanali ne moraju voditi do podruma, izvode se dimnjaci sa sabirnim iii hladnim kanalom. Sabirnikanal poeinje u podrumu i ide do iznad krova i on ne prima prikljucke peci. Svaki sprat ima svoj dimnjacki kanal koji od prikljucka vodi dim kakrovu a cad u sabirni kanal. Na ovaj nacin prikljucci peel se po spratovima nalaze na istom mestu.

Dimnjai:ki kanali izvedeni od opekarskih blokova primenjuju sa
najcesce u slucajevima kada se za zidanje koristeopekarski blokovi, Ovi

/7/

blokovi sa svojim dimenzijama uklapaju u dimenzije blokova za zidanja, ali se zbog sigurnosti (zastita od pozara) obziduju supljom opekom iii blokovima.

tecna i gasovita),kao i za razlicite kapacitetakotlova. Ovi dimnjaci su poznati pod nazivom "troslojni montaZni VU dimnjak, sistema Schidel". Sastavljeni su od industrijski proizvedenih elemenata vlseslojne konstrukcije, gde unutrasnia sarnotna cev obezbeduja otpornost nakiseline, visoke temperature i promena temperatura, nepropusna je za gasove, pa je prikladna i za peel velikog kapaciteta. Dimnjaci precnika cevi od 13,5; 16; i 2Ocm. upotrebljavaju se kao sabirni dimnjaci sa prikljuccima u razlicitim etaZama sto predstavlja ekonornicno resenje. Razmak izmedu dva prikljucka na sme biti manji ad 30cm. ni·veei od 4,OOm.Visina lozista zadnje peci do vrha dimnjaka ne srne biti manja od 4,50m. U suprotnom je za poslednji prikljucak potrebno izvestiposeban dimnjak. Zidanje se vrsi po specijalnim zahtevima koji omoqucavalu dilatacije usled velikih.zagrevanja, istovremeno spreeavajuCiprador stetnih gasova. Za ove dimnjake izradeni su specijalni dijagrami koji omogucavaju izbor pravilnog preseka dimnjaka s obzirom na vrstu i kapacitetkotla, vrstu goriva i visinu dimnjaka, pa je potrebno za pravilnu primenukonsultovati prolzvodaca,

Dimnjac:kikanali izvedeniod specijalnih elemenata sa kanalima ad sarnota se danas najvise upotrebljavaju za sve vrste goriva (tvrda,

Sabimi dimnjaci ad prefabrikavanih elemenata imajuprimenu ked visespratnih zgrada; NaSa industrija proizvodi prefabrikovani dimnjak po licenci Schunt. Element Sunt sastoji se ad dva kanala: sekundami i rnatlcni iii sabirni kanal. Maticni kanal S8 pruza celom visinom zg~acJe,ad najnize etaZe do krova, a sekundarni kanal, u koji se prikljucuju peei. ide odsprata do sprata. Na jedan sunt dimnjak mogu da se prikljuce peci sa sest etaza, pod uslovom da nema vise ad dve peei na jednom spratu.Korisna visina sekundarnog kanala ne sme biti manja od2,20m. Peci se prikljucuju na visini od seem, od pada direktno u dimnjak. Maticni i sekundarni kanal se . zavrsavaju 'usisivacem" koji obezbeduje stalnu depresiju u kanalima. Dimnjacki stub nosi samoga sebe i lezi na posebnom temelju. Dimnjak se obziduje zidom ad nasancno postavljenih opeka (6,5cm). a kada izade izvan krova, abziduje se zidom ad 12cm. lzmsdu zida I dimnjackog stuba ostavlja se supljina ad 2,OOcm.Zid kOjim se obziduje dimnjak tezi na meduspratnoj konstrukcili i nosi se od sprata do sprata. .

/'72

PRESEK KROZ DIMNJACKIKANAL ZIDANELEMENTIMA TIPA SUNT KARAKTERISTICNI ELEMENTI SUNT DIMNJAKA /73 .

Uobicajene dimenzije pojedinacnih ventilacionih kanala su 14/14 za kvadratne preseke. a prikljuCak sa zaluzinama se postavlja na 20 do 30em. Ova vantilacija funkeionise kada je razlika izmedu spoljnje i unutr~nje temperature vsca ad SoC. Presek ventilacionih kanala zavistan je od velicine prostorije koja se ventilira. iznad poda. kao i dimnjacki izvcde se u zidovima ad opekarskih proizvoda na isti naeln. we i sHeno) kad objekata koji sa grade u Iklimatskoj zonl. Hi precnika ad 8 do 12. Najmanji kanal reseka 14/14cm. Zidani ventilaeioni kanali. moze se p~kljueiti 6 prostorija (ostave.iznad poda. Dovod svezeg vazduha vrsi se iz susedoih prostorija kroz proreze na vratima iii ispod vrata. spoljnjeg vazduhai visine ventilaeionog kanala. ispod plafona. tako da S9 svaka prostorija ukljueuje na posebankanal. Na jadan sabirni (mr. Iz sabirnogkanala vazduh se uvodi u prostorije preko sekundarnog kanala eiJi je izved na oko 20 do 30cm. .5em.Kanali za provetravanje U prostorijama gde nije rnoquce izvesti provetravanje prirodnim putem otvaranjem prozora. a mogu biti i veci sa odnosom strana 1:1 do 1:1. Na otvor se ugraduje metalni okvir sa zicanom rnrezom i zaluzinama za regulaciju ventilacije.m dovodeniern svezeg vazduha posebnim kanalima iz spoljnjeg prostora. Ukoliko se na jednom spratu ventiJiraju dve prostorije preko jednog sabirnog kanala.5. Ked sabirnih ventilatora zabranjeno js postavljanje ventilatora na prikljueku u prostoriji jar bi to remetilo system ventilacije. Kanali za provetravanje se izvode kao pojedinacni i kao sabirni.Scm. Pojedinacnikanaliizvode se posebno za svaku prostorijui to ad prostorije do iznad krova. Posle zidanja kanali se oblafu opekom kao i . 9 u drugoj i 12 u tretoj zoni. Brzina proticanja vazduha kroz kanal zavisna je od temperaturne razlike vazduha u prostoriji. i potrebnog broja izmena vazduha na sat. Sabimi ventilacioni kanali se izvode ked vis~spratnih zgrada.ltieni) kanal uobicajenog preseka 20/2Ocm. dimnjacki kanali. Za dovodenje svezeg vazduha iz spoljnjeg prostora potrebno je predvideti poseban sabimi kanal. Ako je ova razUka manja ventilacija ne funkelonlse pa se mora ugraditi isisni ventilator na zavmetku ventilacionog kanala. Prikljucakiz prostorije postavlja sa na 20cm. ispod plafona. PrikljuCak na sekundarni kanal je na oko 20cm. Zadovod vazduha koristi se ista vertikala. neophedno js primaniti elementa sa dva sekundarna kanala. Pojedinacni kanali se izvode na isti naetn kao i dimnjacki kanali. . Kao sledece velicine usvajaju se 14/20. s tim sto se prekida u nivou prostorije koja se ventilira. i dovoljan je za ventilisanje manjih prostorija kao sto su ostave iii sanitarne prostorije koje nisu direktno provetravane kroz prozore.lzvode sa od istih elemenata tipa "sune dimnjaka. izvode sa vantilacionikanali. kupatila.

:- aa odvodtenje pokvareno8 vuduba .Sistem SHUNT.

" __ ~. _ . ._.'- '.eg vazduha .'. ."._.. "..<..•. .. _..'. "'_.. ... Sistem SHUNT - za dovo4eDje Ivef. ..• • t • • I [111 I I • c.

:.::. sneg. odnosno slivnih povrsina u nagibu obicno ad 0.15% .J.. ).:. Odvodnjavanje ravnih krovova vrsi se preko krovnih ravni.:. nagoba 0. ~ . 0 ::J . Zastita se postiie postavljanjem potrebnih slojeva razlleitlh materijala i proizvoda. Odvodnjavanje ka spolja horlzontalnim I vertikalnim olucima ~ ~ . hladnoca. po odredenom postupku.5% .:: (5 ::J ..ravan krov. 30.5% do 0. ta se konstrukcija nazlva krovnakonstrukcija a takav krov . klsa.Razmak izmedu dve olucne vertikale ked ovih oluka je max.2] 0 .0m..__ olueoa __ vernkala nazldak Olucikod ovakvih krovova uglavnom su betenski. Kada se iznad poslednje meduspratne konstrukcije postave potrebni slojevi ooqovarajuclh materijala ko] sluie zastltl unutrasnjeq prostora od spoljasnjih uticaja.:.:: . t --. vertikalnim olucnirn cevima pored stubova iii zidova. 1% .:: ::J 0 '0 ::J . 2. optimalno aka 2%. se preko oluka (horizontalnih i vertikalnih odvodnih cevi) u polje.2% sa veelrn nagibom. krovovi se prema naqlbu dele: ~ sa malim nagihom 0.5% do 4%.8%.:: ----+ .4% ~ sa velikim nagibom 4% . iii preko sHvnikaka unutrasnjostl.:: ~ jednovodni jednovodni dvovodni trovodni eetvorovodni Odvodnjavanje ka spolja vertikalnom olucima -f--7-- 1'.i nagnuti krovovi od 15% do 40% Odvodnjavanje vode sa ravnih krovova vrs. pozar .. Krovne povrsine izloiene su razlicltlrn uticajima sa spollasnje i unutrasnje strane ( toplota..5% .! . Prema JUS-u .RAVNI KROVOVI Objekti u visokogradnji mogu se zavrsif takozvanim ravnim iii kosim krovovlrna. .:.1% ~ sa normalnim nagibom.:.t!.

I-- f --t 1 T 1 T T (-- 1 E-- T 1 1 I-- --+ PRIMER! ODVODNJA VANJA PREKO RIGOLE . T 80 .PRIMER! POSTAVLJANJA OLUKA NA STREHl 1 T 1 T f I-- 1 T T 1 . Ukoliko je predviden se kroz nazidak rnoze sprovesr] direktno u spoljnu olucnu cev.LINIJSKOG SLIVNIKA FORMIRANOG U SAMOM KROVU Voda iz rigole odvodi se u olucne cevi na fasadi objekta iii u slivnik odakle se kisnim (kanalizacionim cevirna) posravljenim U objektu sprovode u kanalizacionu rnrezu.PREKO SLlVNIKA ILl SPOLJNIH OLUC:NIH objekat na pogodno izabranim odvod uz fasadnu ravan voda 1 I I ! I I I Voda se iz slivika unurrasnjlrn kisnirn vertikalama sprovodi kroz rnestirna i prikljucuje na kanalizacionu mrezu. vertikalarna I f rr \ I I PRIlYlERI TACKASTOG CEVI ODVODNJ AVANJA .

~~L.····::-:.III ci prima ju vodu s~_E_. uz fasadu.iii{_~. \_) UU· Poprecni PRIPADAJUCA. rigole ili direktno sa krova (kod tackastog odvodnjavanja uz nazidak) i sprovade je u kanalizaciju.8-1% (minimum 0. kvadratnog. Izraduju se ad kanalizaeionih cevi standardnih precnika 0100....!_o. 0. Povsina~papr~~og pr~~k~. Dlmenzionisu se prema povrsini krova sa koje treba da prime vodu. 000 Poprecni presek olucnih cevi ~::::::::=. o - 1m:.. Sirina oluka je obienc.._re...J cm2 preseka 0TUka m~varati pripadajuce krovne pozrsine. I3-20cm za manje objek[e a 16-25em za vece objek._y_ad~_jU!_oluc~_e.UK POVRSINA POPRECNOG PRESEKA a. Visina oluka sa spoljne strane mora biti manja ad' visine na unutrasnjoj strani za minimum lcrn dabi se voda u slucaju zagusivanja oluka prelivala na spoljnu stranu.J?olukruzni (1!..150 mm. 12.TRANI a. ··-_. Obicno se postavljaju na uglovima objekta i na maksirnalnirn rastojanjirna ad 30m (ukoliko su lezeCi oluci i blafi padovi) a optimalna 1O-1Sm.. Poprec~resek olu.E~cesce UZRctuj!.scm.=· . preseei oluka Odredivanje povrsine preseka oluka OLueNE CEVI Olucne cevi prirnaju vodu iz oluka.. ..8.UK PRIPADAJUCA KROVNA POVRSINA 1 POVRSINAPOPRECNOG PRESEKA ClllKA T Odredivanje povrsine preseka olucne cevi KISNE VERTlKALE Kisne 'vertikale sprovode vodu sa krova kroz unutrasnjost objekta na pogodno izabranirn rnestima (uz zidove ili kroz vertikalne instalacione kanale). KROVNA POVRSINA POsw.a olucne eev! mora zadovoIjiti uslovi. Povrsina porprecnog presek. Postavljaju se sa spoljne strane objekta.:. Povrsina porprecnog preseka kisue vertikale mora zadovoljiti uslov: lcm' preseka na Im2pripadajuce horizontalne projekcije krova.-oluka odreduje se iz uslava da 0. 12112 ili 15/15cm.vni~E?_vrSin.5%) ka odvodnirn olucnimcevima.d__lima_j]j__ kao armirano-betcnski elementi.:.KQlikQ su izradeni od_ llma)"ili Cetvrtasti.0125.!J_Qg. Oluci se postavljaju u padu 0. 15crn a ukoliko je presek kvadratni 1OllD. pravougaonog. . . . Izraduju se od lima i mogu bid kruznog.R-- POSlAATRANI a.::.UKA. .Jcm' preseka na 1m2 pripadajuce horizontalne Erojekeijekrova. Hi mnogougaonog preseka..~. 10. t:JObicajeni precnictkrumih olucnih"'~evi su 7._:::-:~.ka obicnQ_j~.

_ ~_. I . I . //./ r 0.Odvadnjavanje vade preko slivnika u unutra snjost zgrade nazidak detalj slivnika Odvodnjavanje vode rigolom do slivnika ka unutrasnjostl zgrade / kaverttkalnlm " J/ / / // olucima / / r.' / " . . ~1L.__ / / I~ P / .' rigola 0.' 0 ~r 0 / " / / .5% rigola A I / " / / ro 0: -7 ro 01 L I0 lJ'l :::!:! Q " -: rigola r~ <~ '0 .-. 6. / / / / / / / J I / 0.:.'if. / " ·c Cl 1 .T Y' .' .5% / J 0. lJ'l /// o~ < / / / ..5% / / / / /._. ~~ 0._. . / / i ./ r r // I I i / / / / ~ / L.5% .~///// ~l 0 I I /._ / / / / / / / ::f:! 0 lJ'l 0 / // ///J 1 / / . r " / / 'if.i /' /_/ .j~ta!jr!go~~J odvodnjavanje u polje ka vertikalnim olucima +» / -. ~ / ..¥"~/ / / rigola N/ . / / :::!:! " " ._.

ako je ona izvedena kao ravna konstrukcija. . hladi zavrsni sloj i sprecava da se temperatura zagrejanog krovnog pokrlvaca ( obloge) prenese na krovnu konstrukciju.7. od materijala zavrsne obrade . . hidroizolacija se izvodi kao viseslojna bitumenskahidroizolacija. Ako je krov neprohodan i nevetren.S. iznad termoizolacije postavlja se PVC foHja koja ima funkciju da spreci prodor vlage iz cementne kosuljlcekoja se postavljaiznad nje. Provetrenim krovovima se nazivaju oni sklopovi kod kojih seiznad termoizolacije iii ispod krovnog pokrlvaca sprovodi sloj provetrenog vazduha. . odtdga da Ii jekrov prohodan: lll: neprohodan. Naeinizvodenja hidroizolacije zavisi od vrste hidroizolacije inagiba krova. cementna kosuljca koja sluzi kao podloga za postavljanje hidroizolacije.5. Ovaj sloj vazduha irna funkciju da eventualnu paru lz prostorije izvede napolje i da u slueaju kada se nalazl ispod krovnog pokrlvaca (iii krovne oboge). . Po sastavu ravni krovovi se mogu lzvodltl kao provetreni i neprovetreni krovovi. od lakog betona. Ako se krov izvodi kao prohddan i nevetren. iznad armirano betonske krovne konstrukcije. .l razllcltlh pasta. lznad parne brane postavlja se termoizolacija (u debljini po proracunu terrnicke zastite).2. iii hladnim postupkom putem nebitumenskih hidroizollrajudh mernbrana. ondase iznad hidroizolacije postavlja sloj peskai betonske ploce kaozavrsnlslo] po kome se rnoze hodati. iznad sloja za pad postavlja se sloj za rasterecenje pritiska pare i parna brana ( ko] imaju funkciju da sprees prodor pareiz prostorije u termoizolaciju i izvedu je u slobodan prostor ) ~ 3. minimalne debljine 4cm.. u minimalnojdebljini od 3cm. postavlja se sloj za pad.4. zastlta hidroizolacije seizvodi na razlieitenaeinei zavisi od vrste hidroizolaclje. presek kroz prohodan nevetren krov 1234567 7 puna plota presek kroz neprohodan nevetren krov . Slojevi u sklopu ravnog krova izvode se od razllcltlh materijalai imaju razlleite fukcije ito: ~ 1. i kao neprohodni.Ravni krovovi mogu se lzvodltl kao prohodni ( rayne prohodne terase). onda sekao zastlta (oblcno hidroizolacije iz vise slojeva ) postavlja sloj sljunka u debljini ad oko Scm.

pocinkovani lim 14.. rneduspratna konstrukcija 10.sloj za pad min. 6. uspravni Hmeni drZac 15.podveza PVC termoizolacija parna brana 13. rabicirani cementni rnaIter 3 DETALJ NAZIDKA 81 . 5. 1. trougaona lajsna 5/5 11. 3. 4 9. 4. rabicirani cementni malter 10 sloj za izjednacavanje pritiska vodene pare 8.DETALJ OLUKA 2. 7. sljunak 6 hidro izolacija 1 cementna kosuljica 3 12. metalni drZac .

lim 15.DETALJI OGRADE RAVNOG KROVA betonske ploce 30/30/3 pesak 3 hidro izolaGija 1 cementna kosuljica 3 PVC termo izolaclja 10 parna brana 8. vodonepropusni malter 25. metalna rozetna 20. rablciranl cementni malter 3 13. sloj za pad minA 10. zaliveno olovo 16. trougaonalajsna 5/5 12. vodonepropusni var 18. betonskakapa . 23. drveni umetak 22. 3. 2. metalni drZ8C 14. 5. 4. limena okapnica 1. sloj za izjednacavanje pritiska vodene pare 9. dvokomponentni kit 19. nosac ograde 21. 6. lim d= 5mm 17. meduspratna konstrukcija 11. AB serklaz 24. 7.

betonska ploCa 30/30/3 2.·· sfoj zapad min. meduspratna konstrukcija labl 10. 4. 5. metalna reSetka 12. PVC 6. cementni mailer 3 12. perforirani lim 13. 6.2012013 11. termoizolacija 7. prsten slivnika 14. aL. pama brana 8. sJoj za pad rigole min. cementna kosuljica 5. sloj za izjednaeavanje ptitiska pare 8. termoizolacija Neprohodon I ab I PVC termoizolacija 10 pama brana sloj za izjednaeavanje priUska vodene pare Proh odori krov krov DETAlJ RIGOlE 1.DETALJ SLlVNIKA 1. hidroizolacija 4. 4 9. 3.pesak 3. sloj za pad min.4 9. 7. 4 . 2. meduspratnakonsbukcija 10. kamene pieCe 3 11. sljunak 6 hidroizolacija cementna kosuljica 3 8.

... .. "sternlt" rayne ploce.. hladncce. od BOdo 30° .. biber crep. iii od 1:5 do 1:3 3.. od 33° do 60° B. vuceni crep.. od 60 do 20° 22.. od 6° do 15° 21. slndra.... iii veei od 34°. jednostruko prosto pokrivanj~.... prirodni skriljac i kamene ploce. i vise. bakarni lim................ ad 6° do 30° 14.. vrlo blagi krovovi. ... :... od BO do 45° 17. blagi krovovl. trebalo bl primenjivati nagibe druge i trece trecine..... odreden je za pojedine vrste krovnog pokrlvaca u granicama: 1. snega. betonskicrep od 22° do 45° 11.. ill od 1:11 do 1:5 2.. ko] se casto nazlva 'peta fasada" zbog svog znacaja u oblikovanju i materijalizaciji objekta u cellni.. slama i trska. od 12° do 35° 15... armirano staklo debljine srnm.. od6° do 30° 19.... ad 45° do BOO 2.. Prema nagibu mogu biti: 1.. Za drugu klimatsku zonu ( ukojoj se nalazi Beograd). zavisno od klimatskih uslova.. Krov se sastoji od krovne konstrukcije koja maze biti izvedena iz jedne iii vise ravni (koja nosi krovni pokrivad j moze biti razliclto konstruisana. cerarnlda (zljebnici. od 20% do 33%.. Hi od 5° do 11°....... ad 15° de600 18. dvostruko pokrivanje ad 330 do 600 7.5 Nagib krovnih ravni arhitektonskih objekata.. talasasti ceHcni lim... kanalica). a za trecu klimatsku zonu sarno trece treclne ~ intervala izmedu granicnih vrednosti.. talasaste ploce od plasticnih masa.celicni lim u tablama.... do temelja kojlopterecen]e prenose na tlo. dvostrukakrovnalepenka na dascano] podlozi. krovna lepenka.... vetra.. biber crep.. pozara i drugih uticaja...... od eOdo35° 20.. iii vecl od nagiba 1:1. aluminijumski lim.... iIi od 1:3 do 1:1...od 45°do 50° 5...5 4...... kao i estetske zahteve) Krovna konstrukcija prima opterecen]a koja deJuju na krov i prenosi ih na konstruktivne elemente zgrade. ~. Kosi krovovi se mogu izvoditi sa manjim iii vecim nagibom.... pored funkcionalnih zahteva mora da ispunii zahteve vezane za ekologiju. strmi krovovi od 33% do 67%. vrlo strmikrovovi... olovni lim. pocinkovani lim u tablama... iii.. presovanicrep od 22° do45° 9.KOSI KROVOVI Krov je konstruktivni sklop koji zavrsava zgradu.... od 33° do eoo 6. veei ad 67%. od 11° do 18°. od 300 do45° 23. ... od 45° do eoo 3.. od 20° do 50° 4..... Ima funkciju da zasfitlobjekat od klse.. od 6° do 30° 16.. biber crep. top/ote.. 1< .. "eternlt" talasaste ploce od 80 do 45° 13. ad 22° do 33° 10... jednostruko gusto pokrivanje. funkcije krova i krovnog pokrlvaca..... talasasti pocinkovani lim............ Granlcne vrednosti nagiba krovnih ravni odnose se na prvu klimatsku zonu... oblikovana i materijalizovana).... od 9% do 20%. i krovnog pokrlvaca (ko] kao zavrsni slo] materijalizacije krova.... od 180 do 45° 12. . iii od 18° do 34°..

•... zabatna iii kalkanska nadstresnlca. ovaj prostor se naziva potkrovlje. zavrsnog delakrovne ravni sa fasadnim zidom. Kod jadnovodnogi dvovodneg krova.. Prepust kod strahe iii prepust kod zabatnog iii kalkanskog zlda zove se nadstresnlca.0 t 15 IS ~ jednovodni krov dvovodni krov cetvorovodni krov Ako je osnova razudena. Kalkan iii kalkanski zid [e vertikalni zld ko] zatvara potkrovni prostor sa jedne strane ked jednovodnog krova. ja Iinija preseka dve suprotne ravni krova.. *Posebni uslovi za izradu. kojaJa ujedno i najvlsa linija krova. I'll .... i kod jednovodnog -.. potkrovni prostor [e na bocnirn stranama olvlcen trouglovima koji se nazivaju zabatni zidovi. dvovodni i cetvorovodnl krov.Nad pravilnom cetvorougaonom slobodnom jednovodni.4.. Streha je prasek donjeg. Sleme. iii stresna. ..1990.. Kada se ovaj prostor koristi za boravak. 10 ~ r ~ . Sluibeni od 20.. Ovaj naziv sa upotrebljava krova.. Tavan [e uoblcajenl naziv kada se prostor ispod krovnih ravni na koristi za boravak..0 15 IS .. . nad takvom osnovom lzvodi se slozen krov. za presek krevna ravni i kalkanskoq zida .c N I'll . uvala --------~--------~---------- Elamantikrova Tavan je potkrovni prostor. iii linija slemena. odnosno prostor izmedu poslednje(potkrovne tavanice) i krovnih ravni. osnovom maze sa lzvodltl: kalkan .0 . ugradnju i obradu pojedinih elemenata objekta. .. ..

meduspratne konstrukcije (potkrovne konstrukcije)i naziva nazidak. Najstarije konstrukcije radene su ad punog drveta sa moqucnoscu savladivanja oqranicenlh raspona. Savremne tehnologije abrade drvata omoqucavaju primenu razlicitih nosaca od drveta kojima se mogu savladati veliki rasponi i korlstlti fleksibilni potkrovni prostori. Krovni nosac je konstruktivni sklop greda u jednoj vertikalnoj ravni koje su medusobno cvrsto povezane po odredenom sistemu. onda se dobija uvalna IiniJa iii prostor radi korlscenja iliiz arhitektonskih razloqa. roznjaca i regava.60m. i 1. najpre iskustveno a onda primenom nauke i tehnologije drvenekrovne konstrukcije su se usavrsile.00m. Oni se postavljaju na adredenom rastojanu i preko njih se kompletno opterecen]e prenosi na nosece elemente zgrade. sleme zabatni zid atika potkrovna tavanlca potkrovna tavanica Krovni konstruktivni sklopovi i vrste krovova Drvens krovnekonstrukcije imaju najduzu primenu. Gelik i armirani beton kao materijali za konstruisanje potkrovnih prostora takode imaju svoje mesto u savremenoj arhitektonskoj praksi. obicno Iz arhitektonskih razloga. . Nazidak ima vislnu oblcno lznedu 1. U daljem tekstu biee anallzlranl krovavi sa drvenam konstrukcijam. Ako·· seku pod uglom veclm od Ako se zell visi potkrovni onda se iznad poslednje slemena zida zid koji sa 180°.Kod cetvorovodnih i slozenih krovova presscne linije krovnih pod uglom manjim od 180° zovu se grebeni iii grbine. Tokom vekova. Krovne konstrukciJe se sastaje iz krovnih nosaca. Primena drveta u materijalizacijiljudskog stanista datira jos iz kamenog doba. Atika je dec zida ko] se zida iznad strehe.

i tako sacinjavaju nagnute krovne ravni. za puna drvo uobicajenth dimenzija za rag. dok se kod 'armirano betonske konstrukciJe rag ucepljuje iii u koso postavljenu vsncanlcu iii. a za potkrovnu tavanicu vezani cvrstom. Prosti krovovi su dvovodni krovovi koji se sastoja iz. po odredenom redosledu. Rogovi nalezu na roznjace (zavisno od sklopa krova. na odredenim razmacima. nepomerljivom vezom. kod strehe. Preko rogova postavlja se podloga zakrovni pokrivac iii drugi potrebni materijali. prosti krovovi iii krovovi iz rogova 2. resetkasf krovovi 6. krovovi se izvode kao: 1.Roznjace su horizontalne grede u krovu postavllena. Na taj nacin~svakipar rogova sa tavanlacom cini krovni nosac. roznjacu iii slemenjacu). pri min. snega i vetra. Ova konstrukcija krova maze se podi6i sarno kod oqranlcsnlh raspona. a preko njih na krovne nosace.nlza rogova (sa tavanlacorn ukoHkoje potkrovna tavanica drvena). prenosi se preko rogova na roznjace. roinJaca. pravcu postlze se postavljanjem spregova protlv vetra. najvise do 6. tako da tavanica rnoze da preuzme sile zatezanja koje se javljaju u ovakokonstruisanoj vezi. Kod drvenekonstrukcijerog se ucepljuje u tavanjacu. zavisno od funkcije potkrovnog prostora. Boqovl su kod ove trougaona konstrukcije napregnuti na pritisak i na mestu oslonca. ondase rog vezuje cvrstom. krovovi na raspiniace 3. i slemenjaca.upravno nakrovne nosace. kosa sila se deli na horizontalnu komponentu (koja napreze tavanicu na zatezanje) i vertHalnukomponentu koja se prenosi na vertikalne noseceelernente zgrade. zidove grede i stubove koji dalje opterecenje prenose na temelje i tlo. kod drvenih krovnih konstrukcija. medusobno spojeni u slemenu. koji prenosen]e horizontalnih sila od vetra koje pritiskaju zabatne se izvode od [aclh dasaka iii gredica i obuhvataju 5 do horizontalnu silu vetra prenosa od slemena zabatnog zida do je da se oba zabatna zida (kod pravougaone osnove obezbede od dejstva vetra.oom. Rogovi se postavljaju na rastojanju od 60 do 90em. krovovi od savremenih krevnih krovnih nosaca . uglu od 40° ko] zaklapa rag sa tavanjacorn (iii sa potkravnom betonskom konstrukcijom) jer slobodna duzlna roqa ne bi trebala da prede 4. Opterecenje od krovnog pokrlvaca i potkonstrukcije koja nosi pokrivac. Prema konstrukciji krovnlh nosaca. ako se zeli prepusten rog. Presti krovovi iii krovovi iz roqova . Ukrucen]e roqova u . kada se nalazi kod strehe. 1. na vencanlcu. Prema mestu nakornsse nalaze ukrovu one se nazivaju: vencanica. na medusobnom rastojanju od 60 d090crn.50m. krovovi na vesaljke 5. kada se nalazi izmedu vencanlce i slemena. nepemerljivom vezom za "jastuk" koji prenosi optsreceo]e nakoso postavljenu vencanlcu i noseci zid. kada se flalaziu slemenu. Krovni nosacl opterecenje prenose na nosece elemente zgrade. . Oni imaju funkciju da zastlte potkrovni prostor od raznih spoljasnjih i unutrasnlih inlceja. krovovi na roznjace 4.

::.PROST KROV rag rotlv vetra max. 1~2 duzine 50-60 em. % [astuk 1~D. TAVANICA 600m vencanlca presek 1-1 uobieajene dimenzlje elemenata spreg protlv vetra ~o.KROV IZ ROGOVA .141 110' /12 rag . iF---itt----f- spreg ven~nlca ttt---+-- . BET. sapstvena teiina krovnl pokrivae sneg DRVENA TAVANICA ARM.• 6 DOm ®zatezanje 0pritlsak I H= vetar V:. 91 • 81 • 101 110' '12' 114 vencanlca 121 .

ACIClA.DETALJ SPOJA ROGA I DRVENE MEBUSPRA TNE KONS1RUKCIJE kod prostog krova i krova na raspiniace IZa.-1 • .1__ AJI(E~ . ..~. DETALJ SPOJA ROGA I ARMIRANO BETONSKE KONSTRUKCIJE PREKO KOSO ANKEROV ANE VENCANICE kod prostog krova i krova na raspinjaee L__.~ 111:' .

Kod krova na rasplnjace krovni nosac predstavlja svaki par rogava sa rasplnjacom ( i tavanjaca u koju je uceptjen rag. i I--t--.--.p-..raspinjacorn.. ( 5..--!-_-_-7_--_-_-_. a nagib krova je minimum 35°. Pri tome bi trebalo voditi racuna 0 tome da seispod raspinjace ostavi dovoljno prostora da cavek rnoze proci..50m. S obzirom na naprezanja koja trpi rag opterecen horizantalnim i vertikalnim sllarna... tt ttl -----Ft~I__I__t_'l>. K R 0 V 0 V I N A R ASP I N J A CE Kada duzlna roga prede 4. ~6~90t.....----t-..~------... ukoliko se radi a drvenoj meduspratnoj tavanici)...2.80m.00m) mora se svaki parrogova ucvrstitl sa po jednom horizantalnom gredom .----~~~--2----'----_+~~~ 350 5 presek 1-1 1 rog 2 raspinjaca 3 spreg protiv vetra 4 jastuk 5 vencenlca .. Krov na rasplnjace moquce [s izvesti sarno nad cetvorouqaonom osnovom.. koja skracuje slobodnu duzlnu roga.... oblcno oko 1...Lt . najbolje mesto za postavljanje rasplnjace je sredina duzine raga.. 8-10 .-.

OOm. Uobieajene dimenzije elemenata krova: Rogovi Raspinjaca Podvlake Spreg protiv vetra 8/10 do 12. 10/14 14/18 do 22 3110.OOm ispod nje se postavlja podvlaka.42P=-_-=i~=+ ~~ftr~l- 181 .60m. 5/8 Vencaruca Stubovi Pajante 8/10. 10/12 12110.detalj C detalj 0 Aka je raspinjaea duza ad 4. Stubovi se postavljaju na rastojanju ad 4. 10/14 8/12 do 14. 14/12 14/14 -t-+-f-'-- 4'20______ zs ---. Podvlake kOje skracuju raspon mogu se postaviti na sredini raspona raspinjaee iii u blizini veze raspinjaee i roga (udaljene od nje za oko 25em). koju nose drveni stubovi. vee imaju funkciju da sprece izvijanje raspinjaee. Podvlaka i stubae ne uCestvuju u nosenju krova..00 do 5. Ako se tavanski prostor koristi za stanovanje treba postavitiraspinjaeu na visinu do 2.

kosnicii par celih rogova iznad njih. pa do 7.). postavljaju se u krovu vencanlca i roznjaca (koja skracuje duzlnu raga). a dali ce imatii roznjacu i slernenjacu iii samo jednu od njih. slernenjace i stubca. zavisi od raspona raga. odnosno sJemenjaei) cini krovnu stolicu. klesta. Roznjaea.50 do 4. prema polozaju ukrovu nose nazive: vencanlca. Kosnici se za armirano betonsku tavanicu povezuju pornocu jastuka (komad drvene grede ko] je ukotvljen u tavanicu). Roznjaca i slemenjaea se oslanjaju na stubove ko] postavJjaju na rastojanjuod 3.50m. Kada se ispod vertikalno postavljenih stubova ne nalaze noseci elementi koji bi primili opterecen]e od krova. . Osiguranje stabilnosti u poprecnom pravcu postlze se koso postavljenim gredama .00m. pa se osJanjaju na unutrasnje iii spoljasnje zidove. pokrivacal potkonstrukcije za pokrlvac kaoi drugih tereta.S0m.5.50m (max. zidove. a njihov spo] se prethodno izoluje od vlage. vencanlca oblcno naleze na tavanjace iznad fasadnog zlda. rogovi <se oslanjaju na vencanlcu. dvovodni. kada duzlna raga prelazi 4.00m). stubovi se izvodekoso. Kada je duzlna raga do 4. roznjaca i slernenjaca.50m. vencanlca se ankerima pricvrscuje za beton.50 m. Kada je meduspratna konstrukcija drvena. kao i vezu izmedu roznjace rogavai stubaca ucvrs6ujukJesta. stubovi (krovne stotice) naleiu na tavanjaeu (osnovicukrovnog nosaca) koja opterecenle prenosi na nosece zidove. Stub sa pajantama (koje u poduznorn pravcu skracuju raspon roznjae. Stubovi· se osfanjaju na nosecs elemente zgrade. <. roznjacu i slemenjacu.50m. Maksimalna duzina:roga utomstucaju moze biti 9. Koddrvene tavanice. Svaki krav Jrna vencanlou (osim u slucajevima kada je rog ucepljen u tavanjacu kod drvene tavanice) . se . nosac predstavljaju isti elementi u poprecnorn pravcu.kosnicima. lsacinjavaju 9a: stupci. Vezu izmedu ragova. koja je jaelh dimenzija u odnosu na druge tavanjace i naziva se osnovica krovnog nosaca.00m. grede. K R 0 V 0 V I NA R0 Z N J ACE Kod krovova na roznjace rogovi nalezu na horizontalne grede u krovu i na njih prenose opterecenja od snega. Krovni nosackod krova na roznjaee predstavlja sklop greda u vertikalnoj ravni u poprecnom pravcu.).' r'. cetvorovodni i slozeni. je poduzna greda u krovu koja se nalazi izmedu vencanlcs i slemena. Ove horizontalne grede u krovu se zovu roznjace a. Na spoljne zidove se oslanjaju ohlcno kada se zeli koriscenje tavanskog prostora. Ako je meduspratnakonstrukcija armirano betonska. krovni. Klesta se izraduju od dva kamada tankih paralelnih greda kaje uevrscuju elemente krovnag novnog nosaca. Vencanlca naleze na armirano betonski serklaf u fasadnom zidu (kod strehe). a rastojanje izmedu roznjace i slemena iznosi 1/3 ukupne duzlne raga (2. Krovovi na roznjace mogu se izvoditi kao jednovodni. Za duzlnu raga veeu od 4. ito: rastojanjeizmedu vencanlce i roznjace iznosi 213 ukupne duzine roga (4. Slemenjaca je horizontalna greda koja se nalazi u slemenu krovai na koju se oslanjaju rogovi.3. Ako je tavanlca drvena. i tavanlaca na koju se oslanjaju stubci. Ako duzlna roga prede 7. vetra. rogovi se oslanjaju na vencanicu i slemenjacu.00m. rebra.

veOCsmC3 " I. onda se konstrukeija krova bez obzira na nagib izvodi sa kosnieima i eelim klestima. Ostali krovni nosaci se rasporeduju na rastojanju od 3. Kod nagiba od 25° do 30° potrebno [e postaviti kosnike i kratka klesta. ispod 20° ne postavljaju se kosniei vee sarno kratka klesta . Kose stolice koje se oslanjaju na spollasnje zidove morajuimati nagib najmanje 45°. krovni nosac ima sve elemente odnosno stupee povezane klestlrna i kosnike. Ako krov ima nazidak.•.. 186 . " ~ II. Krovovi na roznjace sa pravim stolieama mogu se izvesti kod krovova sa vrlo malim nagibom pa sve do nagiba od 45°. radi koriscenia. lIl. fasadni zidovi se produzavaju u tavanski prostor i cine nazidak. Kod nagiba do 25° krovni nosac nema kosnike ali ima eela klesta koja povezuju roznjaee i par rogova suprotnih ravni. U tom slucaju se jzvode kose stolicekoje se oslanjaju iii na srednji zid Gedan iii dva) iii na spoljasnje zidove. Meautim. za nagibe od 45° ekonomicnlle je izvesti krov na raspinjaGe. Kod blagih nagiba. U slucaju kada je potrebno ostvariti vscl potkrovni prostor.~ ~ . udaljen od njega za 3 do 5 em.. . Nazidak je obleno visine od 120 d0160em. grede iii druge nose6e elemente koji moguda prime opterecenie od krova.. Razmak izmedu roqova iznosi 60 do 90em. Krovovi sa kosim stolicama se izvode kada su nose6i zidovi konstrukcije zgrade postavljeni tako da ne cine oslonac za vertikalne stubove krovnih nosaca.. tako sto se nose6i zidovi produzavaju u tavanski prostor i na njih direktno oslanjaju roznjace odnosno slemenlaca.50 do 4. Krov 58 rnoze lzvesn i bez krovnih nosaca ali samo kod zgrada poprecnog konstruktivnog sklopa.50m. i zavrsava se armirano betonskim serklazem. Za nagibe od 30° i vece.Rasporedkrovnih nosaca na odredeno] duzin! osnove vrsi setako sto se prvi krovni nosac postavlja uz zabatni zid. .. Krovni nosaci se moraju oslanjati na nosece zidove.

I 1 .dvostruka prava stolica lSi( . 1'X2 6 k1eSta 2 x ~'h.: --I -- I I 1 I ·1 1 I ------_----~---..1.. lL _.--. 7 jas1lJk 1%.l~ ..---. 2 .L _______ 111 II . l'Yta 4 kosnld Il}iz. . I I I I .I II I. TF-6 !~3 1I II I1 =I 1 1 I 1 1 1 1 1 rogovi 2 stubac ·'X2.. x 1!1~. !t! id . 5 veneanlca l~o... I I L '-_ '\/ KROV NA ROZNJACE .. 1"A.I r.~ . _____ IzoladJal rasadnaob!oga . 1_r-6 1 I II IT I - .KROV NA ROZNJACE sa pravlrn stollcama ~1 .. 1 1 I I II . 5--+ .I . 1'Yt" 8 pajante1% 9 roZnjaea ·~6~'Yt8 . . 1 . I ! 1 1 II I I 1 1 1 1 I 3 slemenjaea 1'Yt6..

detalj veze rogai vencanlcekod krova na roznjaee I ~ -J B .detalj veza elemenata krovnog nosaca kodkrova sa roznjaoom /88 .A .detalj veza elemenata krovnog nosaca kod krova sa slerneniacorn C .

> r en Q) I .~ '2' «I . '2 al c.:: a._ E N co :::J en Ig$ . . "''''~l..r3 :E 'c > c: 0..) Q) co oc ro C.e en '- C..:::t(.::.::.N ttl .. ...::ttI ...::._ al 0» E Q) III '2' co .. WI IN e al u.0) 20 c: .I . en e~ .c co E Q) .c ttl ttl ttl '::'::c: 0) Q) "'O(tj o_ N ttl E 15 ...> :cttl ..:: '2 al c.'::l Sil IIl'iIl ~~~ ..!l 0)«1 ttl ..:::t(..0 0 02 til N ~I 8! I N .i ~ '2 III '2 III ~ a...::.:: Q) C >N en co 0 '_""C >C....) / S~ 1 0 LIltJ) 's . '0 1.:: . ..c c: ctI 'i5J co N 15m ...~ ro > «I III E 0 0 C s~ c: en 0 O-N ro o c: I j $I :ill . e 'f) ~ > .:.::.. c: > e.:: ttl 0 . C:.0 0 0 0 Q) ...::.c '. a.::.. I I .2 ttl c: .. ttl en _ 0..:: ttl 0 E Q) c: >0 ttl III E Q) c: >0 ..ro. en e 'c > x. "'0'::':: N '0 al 1.c I ro C Ern --0 ro ro - r-- =~ ~ - 0) 0 > e . N..2 III .:: E c: ttl co N .. . al .) ro co en >C.§ III ro 'S: E ._" e c: «I 0 m 0 c: 0 . ttl en ~ c: ..8 al > Q) c: alal .~ ~ Q) 32 ...::.

.. Q) 'N c: c: ._ ....'.2 co E> .en co &.a ~ en co co c: c: co e :::s ~ !==11:::=:ib' 1---11----11- ~ 0 /.~ t. :::s '0 en '-r:: Q) .c e.10 .. > ..._ Q) ._ co c: I o \Il 01 J2 en I c: o co E ._ Q) ~N ~ en 0 o:E co L1l 8 co .

Willi! b~ 4"'.) t 'b50- 450 0' II2 krovovi na roznjace sakosim stollcarnaoslanjanje stubova na spoljasnje zidove .

Odredenim nacmorn formiranja krovnih nosaca. . Vssaljka rnoze biti prosta (iii jednostruka). tavanjace se mogu vesati za krovne nosace pa je tako konstrukeija takvog krova debita naziv -krov na vesaljke. i opterecenie Q2 preneti u evor I odakle se ukupno opterecenie Q ravnomerno prenosi preko kosnika na speljne zidove ( na svaki zid po 112 sile Q). Presta vesaljka se sastoji od osnoviee krovnog nosaca koja se ked ovog tipa krova naziva zatega. dva stupea. onda Ce se one pegodnom vezom vesaf za stubae. Usled horizontalne komponente H. Velike raspone je moquce premostiti nosaclrna od lepljenog lameliranog drveta i drugim savremenim industriski proizvedenim nosacirna. rasplnjace izmedu stubaea i dva kosvika. Ove konstrukcije su se izvodilekod zgrada sa drvenom tavanieom velikih raspona. Ako je potrebno da se skratl raspon tavanlaca petkrovne drvene tavaniee. dvojna (iii dvostruka). opterecenje od krovnih nosaca preuzmaju nosed elementi konstrukcije (poduml iii poprecni nosecl zldovl iii grede). od jednog stupea i dva kosnika. opterecenje od krova se prenosi na unutrasnje iii spoljasnje nosece zidove iii druge nosece elemente.00m. jer hi u tom slucaju one bile veema veHkih dimenzija. Kosniei sa osnovieom krovnog nosaca (zategom) cine nepomerlJivi trougao.4. Teret od krova koji pada na slemenjacu(Q1) prenosi se na stubae koji je u cvoru I cvrsto vezan za kosnike. pa se zato naziva zatega. Primena tavaniaca od punog drveta za veee raspone nije ekonomicna. K R 0 V 0 V I N A V E S A LJ K E Kod krovova na rasplnjace i krovova na roznjace (sa pravim i kosim stolieama). Danas se vise ne izvode. Danas se ovekonstrukcije ne izvode jer se primenjuju savremene konstrukcije drugih tipova. Kada je meduspratna konstrukcija armirano betonska. do 12. Kada se radi 0 drvenoj meduspratnoj konstrukciji sa tavanjacarna od punog drveta. maksimalni raspon je 6. Dvojna vesaljka sa sastoji iz zatege. . Presta vesaljka lma samo jedan stubae i izvedi se kod krovova ko] imaju samo slernenjaou. kada nema srednjih zidova koji bi primili opterecenle od krovnih nosaca iii kada to nije povoljno za meduspratnu konstrukeiju.00m. Trostruke i visestruke vesaljke se retke srecu jer su glomazne konstrukeije. da bi se pravilno pristupilo rekonstrukciJi krovnih konstrukeija starih objekata. trostruka i visestruka. Konstrukeije na vesaljke se izvode kada su rasponi noseclh zidova veliki. kod betonskih konstrukeija.00.sile 0/2. kada nema srednjh zidova koji bi posluzlli kao oslonei. ali je vazno poznavati ih. kada je trebalo izbecl opterecen]e meduspratne kcnstrukcllal iznad prostora bez meduspratne konstrukeije. pa se za potrebe konstruisanja tako veHkih krovnih konstrukcija pribegavalo izvodenju resetkastlh krovnih nosaca. osnoviea krovnog nosaca napregnuta je na zatezanje. Konstrukeija krova na vesaljke izvodi se iznad drvene meduspratne konstrukeije raspona od 6.

Orugi uslov je vazan jer utiee na naprezanjekoje se razvija u zidu koji prima opterecerqe ad krova i tako utice na ukupnu stabilnost. jer je tako zid ravnomerno napregnut na pritisak. Dabi se skratio raspon tavanjaca drvene meduspratne konstrukcije. nagibkosnika i zatege ne sme biti manji ad 30°. a pored stubaca. pomocu okagaee ( nadvlake) 2. Okagaca iii nadvlaka je horizontalna gredakoja je postavljena iznad zatege (i za nju je povezana) upravno na krovne nosace. na mestima gde je ova povezana sa stupcem. Prvi uslov se mora zadovoljiti da bi se sile kolese . Najbolje je ako se osovina zatege i osovina kosnika seku u jezgru zida (njegovoj srednjoj trecinl). Sve tavanjace koje se oslanjaju na spoljne zidove prikacene su za nadvlakui tako im se skracuje raspon. da se osovine kosnikai zatege seku iznadzida na osloncu 3. 2. (33 .Seme krovnih nosaca kod jednostruke i dvostruke vesaljke l~ ~!qn QI2 1 2 3 4 vencanica slemenjaca roznjaca stubac 5 klesta 9 nadvlaka 6 kosnik 7 rog 8 podvlaka 10 raspinjaca 11 zatega PrHikom konstruisanja ve§a1jke potrebno je zadovoljiti tri glavna uslova: 1. pomocu direktnog naleganja na tavanjaea na zatege 4. da se osovine greda koje se susticu u jednom cvoru moraju secl u jednoj tacki. i lma istu funkciju kao i nadvlaka. one se kod krovova na ve§a1jke moraju ve§ati za krovne nosace na nekoliko naelna: 1. U ovom slucaju podvlaka nije u ravnisa zategama i tavanjacama pa se vidi na plafonu. pornocu limenih pspuea. Podvlaka je horlzontalnagreda koja se postavlja ispod zatege. pomoeu podvlake 3.sustleu u toj tacki prenele na odreCfeno mesto. Ako se on ne bi postovao do§lo bi do ekcentricitetai porernecaia ravnoteze ~to bi ugrozilo opstanakkonstrukcie.

1. sastoji se od zatege.tavanlace prihvacene nadvlakom T 1 Z i 1 Krovni nosac proste iii jednostruke vesalike. 3). jednog stupca i dva kosnika. Prosta iii jednostruka vesaljka . 1). . koja se nalazi priblizno na 20 do 25cm ispod slemenlace. 2).kosnika i osovina stupca moraju se seci u jednoj tacki (uslov br. Ugao koji kosnik formira u odnosu na zategu ne sma biti manji ad 30° (uslov br. detalj 1 varijanta detalja 1 Osovina kosnika i osovina zatege moraju se secl u jednoj tacki iznad oslonca (uslov br. Osovina . Najbolje je da ta taCka pada u jezgro zida (varijanta 1) iii da ga tangira (detalj 1).

Kod direktnog naleganja tavanlaca na zatege. Postavljanjem tavanlaca u limena papucekoie sa oslanjaju na zatege postize se da tavaniacei zatega leze u istoj ravni. i ravan platon. . zatege se vida na plafonu jar nisu u ravni sa tavanlacama.

Kako su ove tavanice cesto znatne tezlne. ukoliko tavanski prostor nije predviden za keriscemje.~1 ~-. j ><XX>q - ".-. . mora ova uzeti u obzir i konstrukcija olacati. ~ ~ ~~. '.:: i • r . ako se zeU njihovo pretvaranje u potkrovni prostor koji sekoristi.. Zato se ked rekonstrukcije ovih krovova. \NZJt¥INtA ~ .. .."~ i /96 .3 .. tezi se da svi njenielementi budu sto laksi. r !oIl r TT gV~~A I I mi' ! [ il. r I! .

. Vee Ve~aljka se maze konstruisati i kod manjeg nagiba krova od 30° ali se u tom slucaju (da bi se zadovoljio uslov da kosnici sa zategom stoje pod uglom ad 30°) izvodikrov sa nazidkom.. zatezuca sila se preko jastuka prenosi na meduspratnu konstrukciju.'. ...Konstrukcijakrova na vesaljke nad armirano '""o....t''''n. Stubac je ucepljen u drveni jastukkoji je pricvrscen za betonsku tavanicu.' . U tom slucaiu. U svom donjem delu on nasi samo silu ad vertikalne komponente sile koja se od roznjace prenosi preko pajanti.. rasponaizvodi se kada nije pozetjno optereclvatl medusprathukonstrukciju.. tom slucaju zatega se ne mora postavljati po celoj duzinl raspona.. se kosnici ucepljuju u drvene jastuke koji su pricvrsceni za betonsku konstrukcilu.

Kod njih je svaki krovni vezac istovremeno i krovni nosac.0. Donji deo je obiCno jako strm a gomji deo rnoze biti strm iii blag. Sastoji se iz dva dela. nepripada potkrovnom prostoru. Proizvedeni u taboo. pa su po nemu dobiliime. stupci krovnih nosaca povezuju se kI~ima. vee se primenjuju laki krovni vezaCi indusbijski proizvedeni koji po formi ocIgovaraju mansardnom krovu. U drugom slueaju kada se koristi ceo potkrovni prostor. i Rna prelomljen oblik. Kada je gomji deo blagog nagiba onda se obiCno taj deo nekoristi za boravak. Oblikkrova seobiCno dobija kada se nad spoljnim zidovima opise polukrug i u tim granicama odredekontura krova. na gradiliStu selako i brzo montiraju.~ i (Jf} .5. vee stuzi kao tavanica izmedu dva dela krova. MANSARDNII KROVOVI Ove krovove izumeo je francuski arhitekta Francois Mansard. Ova vrsta krova danas se ne izvodi jer zahteva dosta drveta. mansardni krovovi I I 1\ ff i 1 ! I ! .

J. AnalizirajuCi napone ked nosaea punog preseka napregnutog na savijanje.._.L_ _ FIG . OVako dobijeni nosac ima isti otpomi mamenat kao i greeta punog reseka iste visine.. Stapovi u polju nazivaju se §tapovi ispune.._. kada se usled nestaSice gvoz(fa sve viSe primenjuje drvo. p ar abo l l cn a .. ked kojih su gomji i donji delovi presekanosaea puni a sredina sa manjom povrSinom preseka. _ __._--+ -!-~--. a najfeAti su sledeCi tipovi: 1._. U Evropi ove konstrukcije se primenjuju pri kraju 19 veka.. 5.. ~ . uz uslov da sa osovine svih Stapova koji se sustiCu u jednom boru seku u jednoj taCki._L -----oj trougaona jednovodna ~_ L . trougaone re§eIke: na jednu vodu..L:a-\ ~ . zaglavaka.._ ILl8 ._ ~ l". IlI12 .._ . trapezaste na jednu vodu. Konstruisu se objekti velikih rasponaprimenjujuCi nove veze i spojna sredstva. Prema naCinu postavljanja napregnuti su na pritisak iii zateznje.~ 2. nadve vade. tr ap ez a s ta na j e dn u vodu 4. L _. luene. mansardna 7.. uoceno je da su naprezanja najveea naspoljnjim povrSinama odnosno gomjoj koja je napregnuta na pritisak i donjojkoja je napregnuta na zatezanje. Irapezasta .1I12~~1 I~J6 .J__-.tna dve vode _ .__ L.. nadvevode.~JB-LtB J 3. Uoeavanjem nedovoljne iskoriSCenosti nosivosti srednjeg dela nosaCa. . 2. 3. __ ._ __ 6% -.____. paraboliCne reSetke. prstenastih i zupeastih spona. paralelna [!U12 ~. __ "__""'n'_ . RESETKASTI KROVNI NOSACI Drvene reSetkaste konstrukcije datiraju jos iz druge polovine 19 veka kadasu ini:enjeri u Americi primenjivali statiCke metodena drvenim mostovskim konstrukcijama.~ _ .. ravne r~.. ObIik resetki maze biti razliCit. iii reSelke sa paralelnim pojasevima. koja ne slabs drvo. dok se ova naprezanja smanjuju idutika neutralnoj zoni.. NosaCa sa kombinovanim presekom ima v5e vrsta... oblici drvene r e s etk e +__ 5. a naroCito sa razvijaju posIe prvog svetskog rata.. Povezivanje gomjeg i donjeg pojasa oosaea VlSi se takode sa drvenim elementima postavljenim po odredenom sistemu. + Irougaona na dve vode _.. nastali su kombinovani preseci. t. 4. mansardne reAetke.0. tako da u ravni neutralne ose padaju na nulu. lepkova i drugih. zavrtnjeva.5... .. Na taj naein dobija se resetkasti nosae ked koga je gomji pojas napregnut na pritisak a dooji pojas na zatezanje. L .LIB J ~__j -tB. __ . Stare tesarske veze se zamenjuju novim spojnim sredstvima kao Sto su primena eksera.

It~ . ----. ~ -I _ 0 Kod ravnih nosaCa rfietki. a vertikale na pritisak.-....0"'"-'-.. Obmut rasporedsila deSava sa kada S9 dijagonale od oslonca dizu ka sredini reSetke.. I ~ n --.~ - VJ~~ rr. . ---_. onda su one napregnute na zatezanje a vernkale na pritisak. onda su one napregnute na pritisak a vertikale na zatezanje... ·lO~"'.."--. Kada se dijagonale penju ad sredine ka osloncima. _. Gomji i donji pojas nosaea povezani su slapovima ispune Ciji je glavni zadatak da spreee izvijanje gomjeg pojasa. Kada se dijagonale ad oslonca penju ka sredini. Kod trougaonihre§etki je obmuto.__ z1'\~ . onda su one napregnute na zatezanje.drvene r e se tke ~ - - - ....··n r--~ r -"t _ - t . LuCni odnosno paraboliCni nosaCi bivaju konstruisani tako da horizontalne pritiskajuee sile gomjeg pojasa bivaju prihvacene ad donjeg pojasa. kada se dijagonaJe penju od sredina ka osloncima.?@~ r--- .._ -t. onda su one napregnute na pritisak a vertikale na zatezanje. ..

Konstruisanje reSetke detalji I-VI .

Pri tome sa moze postupiti na dva naCina. Izuzetno. Za reSetkaste nosafe uglavnom sa upotrebljava jelovo drvo.3..detalji VI .XI lL . IlIIIJ PoSta seodabere oblik. hrastovo drvo. iii ako sa dijagonafe postavljaju pod istim ugJom vertikale Ce biti na razliCitom medusobnom rastojanju. a moze biti i manji. zaneke delaYe koji su jake napregnuti upotrebljava sa tvrdo.00 . Aka se vertikale postavljaju na istom rastojanju tada ce dijagonale biti pod razlk!itim uglom. pristupa sa rasporedu vertikala i dijagonaJa. Razmak izmet1u vertilala keres sa cd 2.00 do 3. . kaoi na druge elemente noseCe konstrukcije. kao ina drvene pune iii reOOtkaste stubove.50m. Re§etke mogu da nalezu na masivne zidoveiJi stubove.

Nagib· reSetke uskladuje se sa vrstom pokrlvaea. rOOetke (koji se ovako postavIjeni nazivaju po1pIatnice). i predstavljaju krovni nosac. Razmak izmet1u rogova zavisi ad vrste pokrivafa i naana izvoaenja njegove podloge. roZnjaea t slemenjafa. vee postavljanjem raga va upravno na krovne potplatnice re~etki - na krovnoj detalj XII.50m. po istom principu kao ked klasifnih tesarskih krovoV8. a rasponrogova ad oslonca do oskmca oe bi trebalo da prede 4. LO:=' . Ovi krovovi mogu sa izvesti i bez roinjaea.00m. reSetke se postavljaju na rastojanju ad 4. paralelno sa sJemenom odnnsno sa strehom. U popreenom pravcu. potplatnice na krovnoj re~etki Preko reSetkastih nosa~ postavljaju sa venCanica.00 do 5.Ovako forrniranim resetkastim nosaCimasaviatfuju se veliki rasponi. 8 preko njih postavljaju sa rogovi_ UkruCenje u poduznom pravcu sa vrSi iii pajantama (koje ujedno smanjuju raspon ·roZnjacama odoosoo slernenjafama) iii poduZnimreSetkama na dva iii tri mesta u poduinom pravcu.

savremenim naCinom proizvodnje.5Om.ReSetke ad dasaka kao lake reSetke. predstavtjaju u isto vrerne krovni nosac i rag i postavtjaju se na rastojanju ad 1.OOrn do 1. re s erk e od dasaka 204 . UkruCenje u poduZnom pravcu postiZe se ukrStanjem dasaka koje se prikivaju za vertikalne stapove ispune. Ove reSetke predstavljaju osnovuza industrijsku proizvodnju reSetkastih nosaCa.

trapezasti jednovodni.trapezasti dvovodni. .resetkasti nosad sistema "Trigonie. r a z l icl tl odlici Troughltltl jodnovodn] LKV NOSA~] LKV n os ac a Trapozoel] jodnovodnl I. i u njih spadaju: . Mogu imati razlicite forme kao sto su: . Trouglast] dvovodnl LKV NOIlAl:1 to\ ~ . Ovovodnl LKV noaael za krov·oyo "'4 potkrovljom Tr4poz48tl dvovodnl LKV NOSAl:1 Poligonainj LKV NOIlAl:1 za m4ns!ludnD kr·ovoVe .trougaoni dvovodni. Oslanjaju se na nos ace zidove iii druge elemente nosece konstrukcije zgrade formirajuci krovnu konstrukciju nad prostim i slozenirn osnovama. savlac:1uju velike raspane i u znatnoj meri predstavljaju zamenu zaklaslcne krovnekonstrukcije.poligonalni laki resetkasti vezact u formi mansardnog krova.. Proizvedeni od jelove gra(Je malog reseka predstavljajulaku konstrukciju.laki resetkastt krovni nosaci. .KV NOSACI . . nosael tipa "WelJsteg" .a-. donosese na gradiliste i na jednostavan i brz nacin montiraju. .lzvodese kao jednovodni. KROVNE KONSTRUKCIJE 00 INOUSTRIJSKI PROIZVEOENIH KROVNIH NOSACA U industrijski proizvedene krovne nosace spadaju krovni nosac: koji se formiraju u fabrici a montiraju na gradilistu. . cetvorovodni i slozeni krovovi.trougaonl jednovodni krovovi. dvovodni. Laki rssetkastl nosaci su industrijski proizvedeni po odredenoj tehnologiji. . koji se izvode tako da se tavanski prostor ne koristi iii koristi kao potkrovni prostor.Jepljeni lamelirani nosael.7. poznatikao "talasasto rebro".resetkasti nosacl sistema"DSB" • .0. /~ /~.

00 do 12.Najrasprostranjenijisu trougaoni oblici lakih krovnih resetki.00m. Resetkasti nosaei sistema "OSS" (oznaka prema "Dreieck-streben-Bau-Art") predstavljajujedan ad najstarijih sistemakoji se vremenom razvijao i odrzao se do danas.SOm.postavljanjem krovnlh nosaca na rastojanju ad 1. Izraduju se do visine ad 80em. blagog iii strmog nagiba. Krovni vezael predstavljaju u isto vreme i nosae i rag i iskljucuju postojanje roinjaea i elemenata klasiene krovnekol1strukcije. stapovl gornjeg i donjeg pojasa imaju vecu sirinu ad visine. za raspana do 1S. Ovim sistemom krovnih vezaca se mogu reallzovatl sarno jednovadni i dvavodni krovovi. Sastoji se iz gornjeg i donjeg pojasa nosaca pravougaonog popreenog preseka. sto dozvoljavaizvodenje iljebova za vezu sastapovlma ispune. Postavljaju se na medusobnom rastojanju ad 60 do 120cm. Elementi "DSB" su resetkasti nosael koji se mogu primeniti kao proste grede.i ad stapova ispunekoji zaklapaju ugao od 45° sa osorn nosaca. grede sa prepustima ili trozglobni lukovi sa zategomi bez zatege. "DSB" no s a c presek i izgled lTlj ~Jl t al] cv o ra de .0Q-1.00m. prema funkciji potkrovnogprostorai vrsti krovnog pokrivaea. Rasponi ovih nosaca najeesCe se kreeu od 6.

kao nosacl kod hanqarskih konstrukcija. Poprecnl presek "Trigonit" nosaca rnoze imati jednodelnu ispunu i dvodelne stapove gomjeg i donjeg pojasa. iii dvodelnu strukturu· ispune i trodelnsstapove pojasa. . resetkastl nosacl sa promenljivom visinom poprecnoq preseka trougaonog iii tarpezastog oblika. Mogu se primeniti kod jednovodnih i dvovodnih krovova.OQ-1.Resetkasti nosael sistema "Trigonirpredstavljaju spoj dva razlicltaslstema veze drvenih nosaca: kovanom vezom i lepljenjem. "T ri go n j t" nos a¢ presek i izgled 207 . Moguce su i druge varijante izvedene iz ova dvaslucaja. kao podvlake kodkonstrukcija hangara nad velikim rasponom. postavljanjem krovnih vezaca na rastojanju od 1.15. kao kontinualni nosacl. za rspone max.OOm.50m.

i lepljenjem tormira nosac u poprecnorn presekul oblika. dobrim mehenlcklrn karakteristikama. malom sopstvenorn teiinomi lakorn ugradnjom. Ovi nosael se najcesce primenuju kao rogovi iii kao roznjace u sistemu krovnih struktura iii kao tavanlace u sistemu drvenih meduspratnih konstrukclja iii potkrovnih konstrukeija.Nosaci tipa "Wellsteg"-u praksi poznati kao"talasasto rebro" nastali su spajanjem drveta i turniranih ploca u nosac koji se odlikuje veoma jednostavnim. industrijskim nacinom proizvodnje. Ako je opterecerqe malo njima se mogu premostiti rasponi i do 13.Om. "Wellsteg" no s ac presek izgled detalji p o p r e c nl preseci oslanjanja . duz drvenih nozica ugraduje se talasasto rebro od turniranih ploca. Standardne visine rebra je od 24 do 60em. U masinskiizveden zljeb oblika sinusoide. U serijskoj proizvodnji nosael sa talasastim rebram su visoki do SOcm. a odnos visine i duzlne talasa sinusoidnog zljeba u noziei rebra se krece izmedu 1/8 i 1/14. koja stoje paralelno jedno pored drugog. Veci nosaCi mogu imati i dva rebra. pa takvi nosacl obrazuju sanducastl poprecni presek koji ima visinu ad 6D-80em.

OOm. ReCianjem lamela jedne preko druge farmiraju se nosacl zeljene visine (mogu biti i do 2.Om. Ravni lamelirani leptjeni nosacl koriste se uglavnom za raspone ad 10. kojisu jednostavni za izvoCienje. Ovako dobijeni elementiimaju boljekarakteristike nego drva ad koga su nastali. vlakna spojenih lamella moraju biti rnedusobno . Dobijaju se lepljenjem dasaka iii lamella ( cetlnarska graCia podjednake slrlnei visine poprecnoq preseka spojena u elemente potrebne duzine).visine). Mogu se izvoditi i kao savijeni nosaci poluprecnika do 6. Lamelle mogu biti duzine do 50m"sirine 22cm. i visine 4cm. PrHikomlepljenja.0 do 30. Ia p Ij ani no s a ct Iam e r ira n i .Lepljeni lamelirani nosacl su produkti savremene tehnologije u obradi drveta.Om. paralelna. dok se nosact sa manjim poluprecnikorn teze izvode i vise kostaju.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->