NOTA DE FUNDAMENTARE la Hotărârea Guvernului nr. 920 /2009 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.

1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat Secţiunea I Titlul prezentului act normativ „HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat” Secţiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ 1. Descrierea situaţiei actuale În anul 2008 a fost adoptată Legea nr.64 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil. Acest act de reglementare stabileşte faptul că Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat – ISCIR este organul de specialitate al administraţiei publice centrale ce asigură, în numele statului, măsurile ce privesc siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor ce fac obiectul reglementării. Suplimentar atribuţiilor ce decurg din aplicarea Legii nr.64/2008, potrivit legislaţiei în vigoare, ISCIR are în responsabilitatea sa realizarea şi a altor sarcini. În acest sens, se menţionează cu titlu de exemplu: Legea nr.111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activităţilor nucleare, republicată, in temeiul căreia ISCIR are calitatea de autoritate naţională responsabilă pentru stabilirea regimului de autorizare şi control al instalaţiilor nucleare şi radiologice sub presiune, Ordonanţa Guvernului nr.95/1999 privind calitatea lucrărilor de montaj pentru utilaje, echipamente şi instalaţii tehnologice industriale, cu
1

pentru asigurarea.1340/2001 a oricărui echivoc cu referire la tipurile de echipamente şi instalaţii pentru care ISCIR autorizează funcţionarea şi emite avize obligatorii de instalare.1340/2001. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat.64/2008 modul de organizare şi funcţionare al ISCIR se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.modificările şi completările ulterioare potrivit căreia ISCIR asigură verificarea calităţii lucrărilor de montaj al dotărilor tehnologice industriale aflate sub controlul său. La această dată. modificată şi completată prin Hotărârea Guvernului nr. cu cele ale Legii nr. Din analiza comparativă a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. corelat cu responsabilităţile aferente şi numărul de 2 .64/2008 şi a celorlalte acte normative ce stabilesc sarcini în responsabilitatea ISCIR. in Hotărârea Guvernului nr. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat şi înfiinţarea Societăţii Comerciale „ISCIR-CERT” S. cu modificările şi completările ulterioare. a premiselor pentru îndeplinirea sarcinilor ce revin ISCIR potrivit legislaţiei în vigoare. precum şi un număr însemnat de reglemetări tehnice ce transpun directive europene în baza cărora ISCIR exercită supravegherea pieţei. ISCIR funcţionează şi este organizată potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr.1340/2001 fiind identificate atribuţii în legătură cu activităţi excluse din domeniul de competenţă al ISCIR conform legii. privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor.1340/2001. -necesitatea eliminării din cuprinsul Hotărârii Guvernului nr. -nevoia revizuirii cadrului de organizare şi funcţionare a ISCIR. în condiţii de eficienţă.A.182/2005 privind unele măsuri pentru reorganizarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor. Potrivit Legii nr. a rezultat: -existenţa unei lipse de consecvenţă în reglementare.

conform rezultatelor exerciţiului financiar de la sfârşitul anului 2008. în domeniul său . europene şi internaţionale. se impune modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1340/2001. inclusiv la cele regionale. dat fiind prevederea legală potrivit căreia aceştia sunt persoane fizice autorizate de către ISCIR. urmare faptului că o parte însemnată a activităţilor ISCIR privesc. astfel încât să se asigure un cadru de reglementare coerent şi consecvent şi nu în ultimul rând capabil să asigure premisele pentru funcţionare în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune.cerinţa de a elimina din responsabilitatea ISCIR obligaţia de a susţine cheltuielile în legătură cu experţii ISCIR implicaţi în anchetarea cauzelor producerii unor accidente. -necesitatea actualizării patrimoniului ISCIR. respectiv funcţia autoritate. cu modificările şi completările ulterioare. în principal: -funcţiile ISCIR. de reglementare şi nu în ultimul rând funcţia de reprezentare care. comitetelor şi grupurilor de lucru înfiinţatate la nivel naţional şi comunitar .şi (2) participarea consecventă şi activă a ISCIR la lucrările organismelor de standardizare. să asigure susţinerea realizării sarcinilor specifice ce revin ISCIR prin (1) realizarea cooperării şi schimbului de informaţii. în cadrul comisiilor.personal angajat necesar realizării acestora. este necesar a se îmbunătăţi nivelul de reprezentare al ISCIR în relaţia cu acestea. sau sunt de interes pentru persoanele fizice. 2. instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil şi pentru aliniere permanentă la cerinţele. Schimbări preconizate Având în vedere situaţia prezentată anterior. fără a excede prevederilor legii. actul normativ trebuie să stabilească. . condiţiile şi practicile europene. ca de exemplu 3 . În acest sens.cu autorităţile naţionale şi ale statelor membre. De asemenea. pe plan intern şi extern.

64/2008. in principal. experţii ISCIR sunt persoane fizice autorizate de către ISCIR . Impactul asupra mediului de afaceri Prezentul act normativ nu are impact macroeconomic Emis în aplicarea prevederilor Legii nr. . la completarea cadrului de reglamentare aplicabil în domeniul instalaţiilor sub presiune.atribuţiile şi modul de organizare ale ISCIR. în condiţiile în care.64/2008. Secţiunea a 3-a Impactul socio-economic al prezentului act normativ 1. cu structuri operaţionale de tip „direcţie’. înlocuirea structurilor de tip „departament”.valoarea patrimoniului ISCIR. -responsabilitatea inspectorului de stat şef de a reprezenta ISCIR şi în relaţia cu persoanele fizice. -condiţiile de angajare/numire şi salarizare pentru personalul ISCIR.tipurile de instalaţii şi echipamente care trebuie supuse evaluării ISCIR. care să asigure. Prin definirea categoriilor de echipamente şi instalaţii pentru care se impune obtinerea avizului obligatoriu de instalare şi autorizarea 4 .64/2008. în condiţii de eficienţă. implementarea corectă şi completă a prevederilor Legii nr. în vederea obţinerii avizului obligatoriu de instalare şi autorizării de funcţionare. conform rezultatelor exerciţiului financiar de la sfârşitul anului 2008. Legii nr. instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibili. dovedite improprii.111/1996. Impactul macroeconomic 2. potrivit Legii nr. proiectul de hotărâre a Guvernului contribuie. -eliminarea obligaţiei ISCIR de a susţine cheltuielile în legătura cu participarea experţilor ISCIR la anchetarea cauzelor producerii unor accidente. .ASTM. . reglementărilor tehnice armonizate şi ale celorlalte acte cu caracter normativ ce stabilesc sarcini în competenţa de realizare a ISCIR. CEN şi ISO.

aprobate/aprobaţi în condiţiile stabilite de reglementările tehnice ce transpun directive europene. se diminuează intervenţia statului şi implicit obligaţiile operatorilor economici. Urmare măsurilor de eliminare a cerinţelor ce privesc avizarea proiectanţilor şi autorizarea producătorilor de instalaţii şi echipamente ca prestatori de activitati de construire. montare. din care: a)buget de stat.mii lei Media pe 5 ani 7 - 5 . atât pe termen scurt. plus/minus. instalare. pentru produsele realizate de către.funcţionarii de la ISCIR se elimină orice echivoc în legatură cu domeniul pentru care se aplică aceste cerinţe. a procedurilor de sudare. sudorilor şi personalului ce execută examinări prin mijloace sau metode nedistructive. revizii. Impactul social 4. precum şi urmare acceptarii. fără evaluări suplimentare. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect - Secţiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat. 3. Modificări ale veniturilor bugetare. Impactul asupra mediului (***) 5. reparatii si lucrari de intretine. punere in functiune. pentru anul curent. din acesta: (i)impozit pe profit (ii) impozit pe venit b) bugete locale: (i) impozit pe profit c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) contribuţii de sigurări Anul curent 2 Următorii 4 ani 3 4 5 6 . cat şi pe termen lung (pe 5 ani) Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect Indicatori 1 1. control nedistructiv.

pentru a fi aprobate. Plus/minus. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor bugetare 5. din care: a) buget de stat b) bugete locale 4. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitara în materie 3. Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 2.2. proiecte de ordin al ministrului economiei pentru aprobarea modificarilor si completarilor la prescriptiile tehnice sau pentru aprobarea unor noi prescriptii tehnice. dupa caz. din care: a) buget de stat. Proiecte de acte normative suplimentare Se vor elabora si promova. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente 6 . Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare cheltuielilor bugetare 7. condiţiile si practicile europene. Modificări ale cheltuielilor bugetare. Impact financiar. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6. din acesta: (i)cheltuieli de personal (ii)bunuri şi servicii b) bugete locale: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii c) bugetul asigurărilor sociale de stat: (i) cheltuieli de personal (ii) bunuri şi servicii 3. plus/minus. Prezentul act normativ asigură conditiile alinierii permanente a masurilor aplicabile din acest domeniu la cerinţele. Alte informaţii - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Sectiunea a 5-a Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 1.

în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 6-a Consultarile efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 1. în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi. numărul. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea. Consultarile organizate cu autorităţile administraţiei publice locale. precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 3. institute de cercetare şi alte organisme implicate 2. propunerile si observatiile justificate ale ISCIR fiind luate in considerare. Avand in vedere subiectul proiectului acesta a facut obiectul consultarii ISCIR. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 4. data adoptării şi data publicării 5.Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale.Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente 6.4. Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 7 . Evaluarea conformitatii: Denumirea actului sau documentului comunitar. în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. Consultarile desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale.

750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente 5. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect Secţiunea a 8-a Măsuri de implementare Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ sunt în responsabilitatea ISCIR. a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Apărare a Tarii c) Consiliul Economic şi Social d) Consiliul Concurentei e) Curtea de Conturi 6.08. precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversitatii biologice 3. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementarii proiectului de act normativ. Acestea privesc. promovarea şi implementarea de noi prescripţii tehnice în domeniu. Alte informaţii Secţiunea a 7-a Activităţi de informare publica privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ 1.înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competentelor instituţiilor existente 8 .2009. 2. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale . reorganizarea instituţională a ISCIR şi elaborarea.52/2003 privind transparenţa în administraţia publică. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ Menţionăm ca a fost respectată procedura prevazută de Legea nr. 1. Informaţii privind avizarea Consiliul Legislativ a avizat favorabl prezentul de către: act normativ cu avizul nr. în principal. 930/11.

a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.2. Ministrul economiei Adriean Videanu 9 . Alte informaţii Faţă de cele prezentate. Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat. 1340/2001 privind organizarea şi funcţionarea Inspecţiei de Stat pentru Controlul Cazanelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful