You are on page 1of 14

Kertas Pendidikan Seni Kertas 1 Teori 1 jam

MEI 2003 SEK. MEN. KEB. SAUJANA IMPIAN, KAJANG PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2003 PENDIDIKAN SENI KERTAS 1 TINGKATAN TIGA Satu jam

SULIT

JANGAN BUKA NASKAH SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Ujian ini terdiri daripada 40 soalan objektif. Anda dikehendaki menjawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan yang berhuruf A, B, C dan D. Bagi setiap satu soalan anda dikehendaki memilih satu sahaja jawapan yang terbaik. Tandakan jawapan anda di dalam keras jawapan yang disediakan. Untuk menandakan kertas jawapan anda, sila ikuti contoh di bawah. Contoh : Antara berikut manakah warna sekunder? A B C D Merah Ungu Biru Coklat

Dalam contoh ini, jawapannya ialah Ungu yang berhuruf B. Oleh demikian, untuk soalan ini B yang dihitamkan seperti berikut. A B C D

Fikir dengan teliti ketika memilih jawapan anda. Jika anda hendak menukar sesuat ujawapan padamkan sehingga bersih tanda yang tidak dikehendaki itu, kemudian hitamkan pilihan yang baru.

Jawab semua soalan. 1 Berdasarkan gambar rajah berikut nyatakan teknik panduan yang digunakan oleh pelukis untuk menyiapkan lakaran ini?

A B C D 2

Penggunaan garisan perspektif Penggunaan garisan grid Penggunaan kaki langit Penggunaan garisan struktur

Rekabentuk jelas menunjukkan penggunaan prinsip penggunaan prinsip

A B C D 3

imbangan kesatuan Kepelbagaian kontra

Rekaan logo berikut menampilkan sumber idea daripada

A B C D 4

fauna flora geometri huruf

Perintis lukisan figura alam Melayu diterajui oleh pelukis A Amron Omar B Bayu Utomo C Mohd Hoessein Enas D Raja Azhar Manakah di antara berikut tidak menegaskan penggunaan rupa? A C

Lukisan berikut menunjukkan ada penggunaan

A B C D

imbangan pergerakan ruang garisan grid

Selain daripada menggunakan garisan rekaan logo ini juga mengambil kira penggunaan

A B C D 8

rupa bentuk pergerakan Kepelbagaian

Gambaran bentuk berikut turut menitikberatkan penggunaan

A B C D

rupa garisan jalinan perspektif

Berdasarkan sumber idea gambar di bawah, pilih rekaan yang dijadikan logo

10

Gambar rajah berikut menunjukkan kajian yang berkait dengan

A B C D

bentuk Pergerakkan ruang rupa positif

11

Di antara imej berikut, pilih yang tergolong dalam jenis muka taip A C

12

Media yang digunakan untuk menghasilkan karya ini ialah pensil. Karya ini dikenalpasti sebagai

A B C D

arca cetakan Catan Lukisan

13

Teknik yang digunakan untuk mencipta bentuk berikut ialah

A B C D 14

Rupa Garisan ton Jalinan Perspektif

Rekaan berikut dihasilkan berasaskan

A B C D 15

Garisan dan bentuk Ton Rupa geometri Satah

Manakah di antara logo berikut berasaskan fauna? A C

16

Manakah di antara gambaran grafik berikut tidak melibatkan ruang? A C

17

Logo berikut menggunakan

A B C D 18

Imbangan simetri Imbangan tidak simetri Imbangan serong Imbangan tegak

Kenyataan manakah SALAH mengenai lukisan A Lukisan menggunakan alat atau bahan seperti pensil, berus dan pen B Lukisan adalah proses awal menggunakan warna C Lukisan menggunakan alat atau bahan seperti arang, marker dan pensil warna D Lukisan adalah lakaran awal untuk proses catan

Soalan 19 dan 20 adalah berdasarkan ilustrasi di bawah

19

Alatan lukisan yang sesuai menggunakan teknik gosok ialah A I dan II B II dan III C I dan III D I dan IV Alat yang digunakan dalam proses membuat komik A I dan II B I dan IV C I dan III D II dan III Alat atau bahan yang paling sesuai menggunakan teknik titik . A Marker B Arang C Pen teknikal D Pastel Unsur seni yang paling penting dalam karya kolaj ialah A Jalinan B Grisan C Warna D Ton

20

21

22

23

Bahan keras akan dicantumkan menjadi karya seni kolaj timbulan A Fabrik B Asemblaj C Fotomontaj D Potongan kertas Karya kolaj yang tidak sesuai disapu varnish atau syelek ialah daripada bahan .. A kertas B bijirin C kayu D fabrik

24

Soalan 25 hingga 27 adalah berdasarkan ilustrasi di bawah

25

Menggunakan bahan dari kertas A Kolaj I B Kolaj III C Kolaj II D Kolaj IV

26

Menyusun gambar menjadi karya yang menarik A Kolaj I B Kolaj III C Kolaj II D Kolaj IV Perca kain akan kelihatan menarik apabila disusun mengikut kaedah yang betul A I B II C III D IV Kenyataan di bawah menunjukkan ciri-ciri kolaj KECUALI A Menggunakan bahan kutipan B Boleh dicampur banyak bahan C Kolaj boleh ditenun dan dijahit D Kolaj boleh dijadikan mural dinding Unsur seni yang paling penting dalam karya kolaj ialah A Jalinan B Warna C Garisan D Ton Arca dikenali sebagai hasil seni dalam bentuk A 1 dimensi B 2 dimensi C 3 dimensi D 4 dimensi Aspek unsur seni yang terpenting dalam pembinaan arca ialah A Garisan B Warna C Rupa D Bentuk

27

28

29

30

31

Soalan 32 adalah berdasarkan ilustrasi diberi di bawah

32

Ilustrasi yang manakah menunjukkan arca berfungsi? A Ilustrasi I B Ilustrasi II C Ilustrasi III D Ilustrasi IV Di bawah ini adalah pengertian arca dalam bahasa Latin KECUALI A mengukir B melarik C mengetuk D mencungkil Kenyataan manakah SALAH mengenai arca A Bahan akan menentukan jenis arca yang ingin dibina B Kemahiran pertukangan menjadi kelebihan dalam membina arca C Arca yang baik menggunakan warna yang sesuai D Membezakan arca dengan catan adalah bentuk tiga dimensinya

33

34

Soaan no. 35 38 adalah berdasarkan ilustrasi di bawah

35

Menggunakan pahat untuk membentuk arca A Ilustrasi I B Ilustrasi II C Ilustrasi III D Ilustrasi IV Bergerak dan berayun apabila ditiup oleh angin A Ilustrasi I B Ilustrasi II C Ilustrasi III D Ilustrasi IV Arca tambahan A Ilustrasi I B Ilustrasi II C Ilustrasi III D Ilustrasi IV Arca yang menyerupai catan ialah A Ilustrasi I B Ilustrasi II C Ilustrasi III D Ilustrasi IV

36

37

38

Soalan no. 39 adalah berdasarkan ilustrasi di bawah

39

Berikut adalah ciri-ciri yang ada dalam sesebuah arca KECUALI A bertemakan tempatan B penguasaan kepada bahan C teknik campuran D pengukuhan dari segi bentuknya Azlee ingin membina arca, aspek yang perlu diketahuinya . I Orang yang melihat II Bentuk dan ruang III Jenis arca IV Alatan dan bahan A I, II dan III B I, II dan IV C II, III dan IV D Semuanya SOALAN TAMAT Berburu ke padang datar Dapat rusa belang kaki Berguru kepalang ajar Ibarat bunga kembang tak jadi

40

Disediakan oleh :

Disahkan oleh :

.. Pn Aminah Bt Abdul Wahid

Pn Hjh Salimah Bt Hj Jafri GPK (Akademik) SMK Saujana Impian