TOMBOL SHORT CUT PADA MICROSOFT POWER POINT 1. SHORTCUT UNTUK MENGHAPUS DAN MENCOPY TEKS a.

BACKSPACE UNTUK MENGHAPUS SATU HURUF KE KIRI b. Ctrl + Backspace u/ hpus 1 kata k kiri c. Delete u/ hapus satu huruf di kanan d. Ctrl +delete u/ hapus satu kata di dpan e. Ctrl + X U/ potong objek terpilih f. Ctrl + C U/ mengopi objek terpilih g. Ctrl + V u/ mempaste/ memunculkan objek kopian h. Ctrl +Z u membatalkan perintah (Undo) 2. Short Cut untuk format huruf a. Ctrl + T U/ Mengubah format huruf b. Shift + F3 u/ mengubah huruf besar –kecil dll c. Ctrl + B u/ mengubah jd huruf tebal d. Ctrl U u/huruf garis bawah e. Ctrl I u/ huruf garis miring f. Ctrl + Equal Sign u/ buat tulisan agak ke bawah g. Ctrl + SHIFT+ Plus Sign u/buat tulisan agak ke atas h. Ctrl +Space bar u/ hapus format huruf 3. Short cut untuk alinea a. Ctrl + E u/ menengahkan b. Ctrl + J u/ rata kanan dan kiri c. Ctrl + L u/ rata kiri d. Ctrl + R u/ right 4. Short cut untuk menggerakkan kursor /Titik/Sisip/ Tanda berkedip Left arrow = ke kiri satu huruf

Right arrow kekanan satu huruf Up Arrow = ke atas satu baris Down arrow= ke bawah satu baris Ctrl + left Arrow = ke kiri satu kata Ctrl +right arrow = ke kana n satu kata .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful