B t lia de la Oituz (26 iulie/8 august ± 9/22 august 1917).

Confruntare important din Primul R zboi Mondial, în urma c reia a fost stopat ofensiva germano-austro-ungar ce urm rea p trunderea în Moldova i scoaterea României din r zboi. Aproape în acela i timp cu ofensiva dinspre Transilvania, pe v ile Oituzului, Ca inului i Sl nicului, germanii au încercat str pungerea frontului prin sudul Moldovei, pe direc ia Foc aniM r e ti, cele dou opera iuni fiind în strâns leg tur strategic . Misiunea de la Oituz a fost încredin at grupului de armate condus de gen. Friedrich von Gerock, care era situat în flancul drept al Armatei 1 austro-ungare, dislocat în Carpa ii Orientali. Dispus între Valea Doftanei i Ire ti, acesta era compus din Corpul 8 armat (alc tuit din Diviziile 70 honvezi, 117 infanterie german i 71 infanterie austro-ungar ) i gruparea Haber, în componen a c reia intrau Brigada 8 vân tori de munte austro-ungar , Divizia 1 cavalerie austroungar , Divizia 37 honvezi etc. Conform planului, lovitura principal a fost dat pe direc ia Ferestr u-Groze ti-One ti (Valea Oituzului), în timp ce Divizia 70 honvezi a atacat pe direc ia Târgu Ocna, pentru a destabiliza flancul drept al Armatei 2 române i flancul stâng al Armatei 9 ruse. Dispropor ia de for e era destul de mare, în defavoarea românilor. Astfel, dac inamicul dispunea de 54 de batalioane i 200 guri de foc, armata român avea 34 de batalioane i 104 guri de foc. Totodat , Armata 2 român a trebuit s acopere i bre a l sat prin plecarea Corpului 40 armat rus în Gali ia i Bucovina, unde la 19 iulie/1 august 1917 frontul rus fusese str puns de austro-ungari i germani. În compensa ie, a reprimit cele dou divizii, 7 i 12, ce îi fuseser luate pentru înt rirea Armatei 1, care preg tea ofensiva din sectorul N moloasa. Întreg dispozitivul Armatei 2 avea o l ime de 60 km, principalele sectoare fiind conduse de gen. Gheorghe V leanu i gen. Arthur V itoianu. B t lia a început la 26 iulie/8 august (la dou zile dup cea de la M r e ti), cu un bombardament de câteva ore, urmat de atacul Corpului 8 armat , ocul fiind primit de diviziile 6 i 7 române, obligate s se retrag . În zilele urm toare inamicul a ocupat pozi ii importante ca vârful Cire oaia, dealurile Co na (789 m) i tibor. Deoarece se crease o situa ie periculoas , Marele Cartier General a înt rit Armata 2 cu Divizia 1 cavalerie, Regimentul 1 vân tori, batalionul de vân tori de munte i brigada de gr niceri. Divizia 1 cavalerie a atacat dealul tibor, cucerind aliniamentul cota 629 (Poiana lui Boboc), iar Regimentul 1 vân tori a angajat lupte violente în jurul Groze tilor. La 31 iulie/13 august, un contraatac român a vizat recucerirea Co nei, realizat cu succes, i a vârfului Cire oaia, e uat . Apogeul B t liei de la Oituz a avut loc în zilele de 29 iulie/11 august ± 31 iulie/13 august, când inamicul a f cut eforturi uria e pentru a dep i concentrarea de trupe române.

Anima i de lozinca ÄPe aici nu se trece!´. . La 6/19 august. Dup 9/22 august s-a instaurat treptat acalmia. f r a înregistra îns alte succese. 4 850 de r ni i i 1 570 de disp ru i. grupul Gerock a reluat ofensiva. obligând România s încheie armisti iul de la Foc ani (26 noiembrie/9 decembrie 1917). Totu i. luptele au sc zut în intensitate. ele cifrându-se la 12 350 de militari. în urma evenimentelor din Rusia i a venirii la putere a bol evicilor (25 octombrie/7 noiembrie 1917). aliatul României de pe Frontul de Est a încheiat pace separat cu Puterile Centrale la mijlocul lui decembrie 1917. Prin victoria de la Oituz. planurile Germaniei i alia ilor s i de scoatere a României din r zboi i de p trundere în partea ucrainean a Rusiei au fost z d rnicite. iar existen a statului român a fost ap rat . între care 1 800 mor i. inamicul fiind epuizat de eforturile f cute. Totodat . z d rnicind planurile adversarilor. limitându-se la dueluri de artilerie i la ciocniri ale patrulelor. osta ii români au rezistat cu eroism. Pân la 5/18 august. Pierderile Armatei 2 în b t lia de la Oituz au fost însemnate. sperându-se în continuare într-un deznod mânt favorabil r zboiului. moralul popula iei a r mas ridicat. reu ind s reocupe Co na.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful