vragen die bij hét leids onderwijs model passen

Gaat het in het echt ook zo?

Mag ik iets anders doen? Ik kan dit al...

Waar hebben we dit later voor nodig?

Ik doe het liever alleen. Mag dat ook?

werkplekleren

Welzijn
leerdoelen

Naast de beroepspraktijkvorming Opdrachten worden geformuleerd organiseren we het leren bij voorkeur vanuit de beroepscontext. binnen een werkomgeving (leerwerkbedrijf). Waar dit niet lukt, wordt de werkomgeving binnen de leeromgeving gecreëerd (practica/simulatie). Is er voor de individuele student een Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) beschikbaar? Heb je leerdoelen geformuleerd vanuit de beroepscontext?

vanuit beroepscontext

samen leren

Door met mensen van binnen of buiten ROC Leiden samen te werken, ontwikkelt de student algemene en beroepscompetenties.

maatwerk

Het leerproces van de student is uitgangspunt voor ons onderwijs.

beroepscontext

samen leren
Heb je leerdoelen geformuleerd waarvoor het samen leren voorwaardelijk is? Ben je in staat om studenten hun individuele leerdoelen te laten bereiken? Kan de leerinhoud aangepast worden aan de behoeften van de individuele student?

x%!

x#!

x"!

x!!

leerinhoud

In hoeverre worden de werkervarin- Is de leerinhoud (deels) door het gen van studenten verwerkt in je les? werkveld bepaald?

x%"
opbouw
Is er sprake van een opbouw in complexiteit van de opdrachten?

x#"
Is er sprake van een opbouw in complexiteit van de opdrachten?

Zijn de samenwerkingsopdrachten relevant voor de werkprocessen uit het kwalificatiedossier? Is er sprake van een opbouw in de mate van begeleiden van het samen leren?

x""

x!"

x%#
didactische strategieën
Hoe wordt de werkomgeving binnen de leeromgeving gecreëerd?

x##
Worden de opdrachten geformuleerd vanuit de beroepscontext?

x"#

Is de volgorde van de leerinhoud en opdrachten zo opgebouwd dat deze recht kan doen aan de behoeften van de individuele student? Hoe is in jouw lessen te herkennen dat je met jouw werkvormen en leeractiviteiten rekening houdt met de individuele student? Hoe begeleid en monitor je de individuele student naar zijn behoefte?

x!#

Welke werkvormen zet je in om studenten samen te laten leren?

didactischestrategieën

x%%
studenten eruit tijdens het uitoefenen van werkprocessen?

x#%
Hoe worden studenten begeleid en gemonitord bij het maken van opdrachten?

x"%
Hoe begeleid en monitor je groepjes studenten die samenwerken? Worden studenten betrokken bij de beoordeling?

x!% x!(

begeleiden en monitoren Hoe ziet de begeleiding van
begeleidenmonitoren

x%(

x#(

x"(

toetsing en beoordeling

toetsingbeoordeling

Welke werkprocessen uit het kwalificatiedossier worden formatief getoetst? Speelt het portfolio een rol in het beoordelen?

Is de toetsing geformuleerd vanuit de beroepscontext?

x%&

x#&
x#'

x"&
Nodigt de leeromgeving uit om samen leren vorm te geven?

In hoeverre ben je in staat om bij het ontwerpen van de toetsing rekening te houden met de verschillen tussen studenten? Is de leeromgeving zo ingericht dat de individuele student tot zijn recht kan komen? Kun je voorbeelden geven van leermiddelen die aansluiten bij de individuele student?

x!& x!'

leeromgeving

Hoe ziet de leeromgeving eruit Is de leeromgeving geënt op de waarin de studenten werkprocessen beroepscontext? kunnen ervaren?

x%'

x"'
Welke leermiddelen zet je in om studenten samen te laten leren?

leermiddelen

Welke leermiddelen zet je in om de werkomgeving binnen de leeromgeving te creëren?

x%$

Gebruik je (leerhulp)middelen in jouw onderwijs die ook in de beroepspraktijk gebruikt worden?

x#$

x"$

x!$

toolkit onderwijs 7