De Cuong Thuc Tap Nghe Nghiep

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
--- ---

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------ ------

Số:……….…/ĐHĐL - ĐTĐH&SĐH
(V/v Thực tập nghề nghiệp của
sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin)
Đà Lạt, ngày…… tháng …… năm ……….
Kính gửi: ...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Thưa quý cơ quan,
Khoa Công nghệ Thông tin Trường Đại học Đà Lạt có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư Công nghệ
Thông tin phục vụ cho nhu cầu phát triển công nghệ thông tin của cả nước, đặc biệt là khu vực
Đà Lạt, Lâm Đồng. Thực tập nghề nghiệp là một nội dung trong chương trình đào tạo Kỹ sư
Công nghệ Thông tin nhằm bổ túc các kiến thức thực hành, rèn luyện tay nghề, vận dụng chuyên
môn vào các ứng dụng thực tế. Ngoài ra, đây còn là dịp để sinh viên có cơ hội học hỏi những
kiến thức thực tiễn trong cuộc sống, tinh thần tập thể, kỉ luật lao động và kĩ năng giao tiếp xã hội.
Để đạt được mục đích đó, chúng tôi rất mong sự giúp đỡ của quý cơ quan trong việc tiếp
nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp:

Các nội dung thực tập có trong đề cương thực tập (đính kèm).

Thời gian thực tập: …… tuần, từ ngày …….… đến hết ngày ………..

Nếu đƣợc quý cơ quan chấp thuận và để giúp đỡ chúng tôi dễ dàng trong việc tổng hợp,
quyết định những vấn đề có liên quan đến thực tập nghề nghiệp, xin quý cơ quan điền vào
PHIẾU TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP (đính kèm) và gởi về khoa Công nghệ
Thông tin trƣớc ngày ……………..
Thưa quý cơ quan,
Nếu vì lý do nào đó, quý cơ quan chưa thể tiếp nhận được sinh viên thực tập trong đợt này,
chúng tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta có thể hợp tác được dưới nhiều hình thức khác nhau trong
tương lai.
Trân trọng kính chào!
Đính kèm:
-

Đề cương thực tập nghề nghiệp.

-

Phiếu tiếp nhận sinh viên thực tập nghề nghiệp.

Nơi nhận:
-

Như kính gửi

-

Lưu VT, VP khoa, Phòng ĐTĐH & SĐH
TL. HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
TRƢỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SĐH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỀ CƢƠNG THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP *********************** I. mail server…). Rèn luyện ý thức chấp hành kỉ luật lao động. thái độ giao tiếp với mọi người. tháng …. 3. MỤC ĐÍCH: Trong quá trình đào tạo các chuyên ngành Công nghệ Thông tin. cấu hình máy tính. 2.. ngày …. Tìm hiểu cấu trúc hệ thống máy tính và thiết kế hệ thống mạng máy tính:  Tham gia lắp ráp. III. năm ……. II. mục đích của đợt thực tập này là: 1. Xây dựng hệ thống thông tin:  Viết các trang Web giới thiệu về cơ quan và các lĩnh vực hoạt động của cơ quan đó. sinh viên phải trải qua một kỳ thực tập nghề nghiệp.. phát huy tinh thần học hỏi.  Viết chương trình cỡ vừa phục vụ nhu cầu cụ thể của cơ quan. NỘI DUNG THỰC TẬP Đối với Kỹ sư Công nghệ Thông tin.  Cấu hình các internet server (web server. Đối với sinh viên. cài đặt.  Tham gia thiết kế. lắp đặt và cấu hính các mạng nội bộ (server và client). lao động và cuộc sống. YÊU CẦU KẾT QUẢ: Hai tuần sau khi kết thúc đợt thực tập. 2. Rèn luyện kĩ năng thực hành thông qua việc thực hiện các công việc thực tiễn mà cơ quan tiếp nhận sinh viên thực tập giao cho. . chủ động sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề của thực tiễn sản xuất. Đà Lạt. khối kiến thức thực hành phải đạt ít nhất một trong hai nội dung sau: 1. mỗi sinh viên thực tập phải nộp một báo cáo thực tập theo mẫu báo cáo thực tập (M-TT-01). Củng cố kiến thức lý thuyết đã được trang bị trong nhà trường và vận dụng những kiến thức đó vào thực tế.  Tham gia thực hiện Tin học hóa cơ quan.

ở tại địa phương (thông tin này chỉ nhằm giúp sinh viên khi đến chỗ lạ không bị bỡ ngỡ): ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ …………. Tên cơ quan: -------------------------------------------------------------------------2.edu.PHIẾU TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 1. Điều kiện ăn.. Có khả năng nhận (Ghi số lượng sinh viên ): ----------------------------------Dự kiến các công việc sẽ giao cho sinh viên thực hiện. Địa chỉ: -------------------------------------------------------------------------------3. Số điện thoại: ------------------------------------------------------------------------4.vn . đóng dấu) Ghi chú: Quý cơ quan có thể báo tin:  Theo số điện thoại: 0633 552540  Theo địa chỉ email: it@dlu. (Ký tên. tương ứng với số lượng sinh viên sẽ thực hiện các công việc đó: Nội dung công việc STT Số lƣợng sinh viên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. ngày …… tháng … năm …….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful