TCVN

TIEU

CHUAN

VIET .

NAM

TCVN 7571-1 : 2006 TCVN 7571-2 : 2006 TCVN 7571-5 : 2006 TCVN 7571-11 : 2006
"

(ISO (ISO (ISO (ISO

657-1 : 1989); 657-2 : 1989); 657-5 : 1976); 657-11 : 1980);

TCVN 7571-15 : 2006 (i~O 657-15 : 1980); TCVN 7571-16 : 2006 (ISO 657-16 : 1980).
Xuat blm Uin 1

THEP HiNH CAN NONG KicH THllCJC - DUNG SAl - aAC TrNH MAT CAT • •
Hot - rolled steel sections Dimensions - Tolerances - Sectional properties

HA

NQI- 2006

Kfch thl1&.Kich thw.Dung sai 15 h~ met va ~ ins". 5 • TCVN 7571-2: 2006 ISO 675-2 : 19B9 can n6ng9 Phan 2: Thep g6c canh khong d'6lJ. Thep hlnh can n6n9 - 21 ISO 675-··!6 : IS80 Phan 16: Thep chrt H . T!1'§p hlnh can nang -- TCVN 7571-15: 2006 ISO 675. va ci'j'< ~jnh m~Ucat.~15: 1980 ~ TCVN 757!-16 : 2006 P~lan 15: Thep chlt I . • TCVN 7571-1'1 : 2006 ISO 675--11 : 1980 (II Thep hlnh can i"6n9 19 Phan 11: Thep JhCr C .• TCVN 7571-1 : 2006 ISO 675-1 : '1988 Thep hinn cfln tljng Phan 1: Thf~p Thep hinh goo c~nh dt!u - Kfch thu'Oc. Thep MInh • TCVN lSi 1-5 : 2006 ISO 01'5-5: 1986 can n6ng - ?han 5: Thep g6c ~ntr (feu va khOng d6u .Kfch th~lOcva d~c tinh m~t cat.1cv~ d~c tfnh m~t cat. 23 .

TCVN 7571-5: 2006 thay thg cac dieu t1l3 d~n 9 eua TCVN 1656: 1993 va caa TCVN 1657: 1993. . TCVN 7571-5: TCVN 7571-11 : 200B ~'1aythe cho TCVN 1654: 1993. TCVN 7571-5 : 2006. TCVN 7571-11 : 2006 hoan toan tl!dng dllt1ng ISO 657-11 : 1980. 2006 harm toan tl1dng CfllOngISO 657-5: 1976. TCVN 7571-16: 757'1-11 : 2006. TCVN TCVN 7571-15: 2006.2 cua TCVN 1656: 1993. 1980. TCVN 7571-15 : 2006 hoan t. 17 Thepbien 2006 do Ban KythuifltTieuchuitn TCVNrrC soan. T5ng cue Tieu chu~n £)0 luong Chat Ill~ng d~ nghi. toa~tU'dng dU'OngISO 657-1 TCVN 7571-2: 2006 thay thg cho dieu 1. TCVN 7571-2 : 2006 hoan tosn tu'Ong dLlCfngISO 657-2 : 1989. 89 Khoa hoc va Cong ngh~ ban hanh. TCVN 7571-2 : 2006. 2 eua TCVN 1657: 1993.Y3n tu'dng dllOng ISO 657-15: TCVN 7571-18: 2006 hoan toan tlJdng dtldng ISO 657-16: TCVN 7571-1 : 2006. 1980. : 1989. TCVN 7571-15: 2006 thay the cho TCVN 1655: 1993.Lbinoidau TCVN 7571-1 : 2008 thay the TCVN 7571-1 : 2006 hoan cho di~u 1.

4 t>ijc tinh cua mijt cat Khoi 'L1~ng. N l~: M . aeu va kh6ng 3 3. Cac d~i IL/<. va khi car...hiet.mg nay duqc trnh toan voi 6.__ TI ~ r: i2 _.. Thep hinh can nong .. Ban kfnh ILF~r..leg angles .Dung sal h$ met va h~ lnso. ''_'''''''=<H'n''''''''..Kich tturC6c Hot-rolled steel sections Part 1: Equal . Tieu chu:Sn n. C"7 klch thU'QC I1U tlen dl1Qc in doiim 3.3 Ban kfnh 111911trang cho trong Bang 1 chi de tham kM.canh kh6ng olfge qui dlnh..:(j canh bEing flll'a ban kinh 1L(~n trang.dit?n tlch m?t cat ngang va d~c tfnh ella m~t ':'jt thep g6c canh oeu cho trang Bang 1.. 0 .. 5 Dung sai klch thirec Dung sai kfch tilLidc trong Bang 1 thee qui d!nh TCVN 75'11-5.. C H U A ~J V lET ~ -.2 3... _" __ -._ ..~lyqui dlnh kfeh thl1ac cua thep goe earth d'eu can nonq.... do cac ben thea thuan....Dimensions . _.1 Kfch thU'dc Kfch tturdc cua thep goe canh deu cho trong Bang 1. TCVN 7571-5 : 2006 (ISO 657-5 : 1976)... . t.Phan 5: Tbep goe canh (feu . TCVN 7571-1 : 2006 _ Thep hinh can n6ng Phan 1: Thep gee canh deu .ieu ki$n ban kfnhiL'r.

882 1.B5 '1.V ru em (14) .__ --' -l . cat Kfch " thU'oc O-I'-n-t-~-h-r·n-a-.l--_~ :_!: J__~_::_:_~~_:~_~_-'I_~_::_~___l_O_o:_~:_: __ .:~.~-+--x___r-t -~~ '0 x 20 x 3 :5x25x3 '5~(25x4 iO x 30 x 3 .452 . X. V..12 1.18 1.va d~c tlnh m.:-.(.279 .l_~_:!_~_----L_.40 I 0.803 1.~_~~ 1_~.).---.93i 1.0 x ae x 4 0.l~Tti~1 1-: II 10 :' ~ .22 2.42 ?t.399 0.12 1.72. Zv cm3 (17 ~ ..878 2.:.. m ::I' 1 : U.~_.482 0..649 0 .165 0.t-c-'-tC-h-o-c-a-c-t-rv-c------------~--'I trQng t._:~~ U:~~ _~.?m i ~(l)=I~t?-+ ~ Ky hi~u ~_.36 '1.326 0.751 0 .sL::..742 0.45 1.x .U --------..195 0.12 1.77 z.08 0. = Iy i r._. O.581 0. V.y I i .61 I 0.:..7.334 0.:: c~nh deu can non9 ---I-~h6i I ~~~ m~t I ILtcmg .--i c.607 -1. r x A Bang 1 • ~.02 0. _~:_~~_.Sf50 I 2.~q92 0 . 25 n~mr~_t---lft-'~.02 1._U_L~_:~_~~'.> fy 3 4 3. :7.27 1. cm4 (15) em (16) r.945 10._____..24 1.-.585 0.~i : ". 741 10 1.12! 1.383 0.78 2.754 0.59~ 1°.---- .iG2 i~ J.484 0.12 .577 '5_~ 0. -----t--":..1: 5 2.1 = qc:.590 0.13 I 0..586 0. _J_ ~' 1.BO i 1.(7 1.496 0.t cit eua thep gar.846 1.5 i 11 O. lu 12) - em' (13) 0.430 0..835 0.2'1 30.h thU'~r.618 t.4 3D 3 5 0.392 0. I :~.899 1J.V t..Lt]i-.

95 2:13 2.35 12.30 3.968 1.37 1.53 75.4 58.876 6.16 1.43 2.46 2.2 13.29 2.69 1.18 3.55 1.44 3.4 38.66 5.36 I 3.57 12.90 1.79 I i \ J ! 1.58 2.42 2.80 1.74 2.66 5.43 .30 2.28 G.09 5.82 2.4 j 90 x 90 x 7 90 x 90 x 8 90 .24 4.36 I 2.86 3.96 4.4 20._11) 40>: 40)( 3 40>.!1 _·x - V.9S 4.76 1.05 3.20 em I U.9 .2 13. cnn3 ~ 1 " cm4 1.06 3.33 j 1.~6 3.979 0.34 2.99 2.28 1.74 2.40 II I 46.5 18.85 65 70 70 75 75 70 x 70 x 6 8.6 15.48 2. _-.73 6.9 230 24.77 14.1 12. 29.84 2.3 30.63 11. 6 8 j 4.93 1.40 1.2 12.73 4.27 ! I 7 7 7 1.1 17.8 19.30 3.94 2.80 43.52 1.~- Oi~n tich m~t d.X .Kh6i h.56 1.8 I 1.1 16.06 23.83 3.973 0.h thuO'c r __ -____ va d~c tinh m~litc~t cua thep g6c canh diiu Kholmg each ttl trQng can nf.68 3.84 1.1 1.71 1.c 90 x 9 90 x ~!o 10 X 100:< ':00 xB '100 x 100 x10 15. r.51 1.5 18.--l ~.82 6.80 0.64 45 45 50 50 50 60 60 1. .2 90 90 100 7 8 9 10 8 92.60 4.29 2.89 ern' (13} 5.8 22.21 8.09 7.6 59.27 6 9.16 1.24 em (9) ern" (10) 3.42 7.6~Y 6.17 1. 75 x 8 8.9 flG x 80 x 8 SO >: 80 x 10 80 80 80 90 90 6 8 10 2.1 15.73 2.27 8.03 15.97 1.91 2.45 3.50 2.96 1.!.67 2.0 I I I 19. 40 x 4 45 ).3 45.1 15.95 1.44 12.89 2.56 1.1 72.5.03 5 4 5 4 5 1.74 3.66 6.29 6.61 10.2 37.41 11.57 1. 'i.30 2.0 12.61 4.46 3.58 1.26 r.73 11.59 3.92 1.36 116 127 145 177 12.35 3.44 2.65 3.V 7-Z y cm3 __(_lli_~ 1.47 3.5 115 139 17.783 0.50 1.4 0.36 6.55 5.07 3.94 85.83 2.~ y v y Cu r i .08 S." :.60 10.30 .8 59.2 29.43 2.871 0.50 1.45 1.6 48.4 22.03 .54 3.52 em r.2 87.08 mm (4) 40 40 40 A t mm '5' J2L '3 4 R "--~ c C =: x em "j.89 1. 1 ---~ X. 45 x 4 45> 45 x 5 50 x 50 x 4 SO x 50 x 5 50 x 50 x 6 I kq/m l_2l_ _ 1.6 280 29.84 8.5 4.86 2.24 4.80 29.77 1.54 2.67 2.99 7.33 3.56 9.86 9. ern 0.51 8.91 7.07 ~_l_ 3.53 1.3 6 8 6 1.5 17. --'---.-- f--J~ r-_Q'L6 6 7 7 _11 'U.9 52.02 I I 19.89 2.9 36.99 55.43 7.949 1.t Kich thU'cc I mm 6 tam ngang. 1~ 100 x100 x12 17.97 2..9 42.47 5.mg (fiep theo) Di~n tich m~t c~t cho cac trye .97 2. 71) x 6 .3 14.87 3.83 3.26 2.42 3.5 104 147 166 184 201 6.5 18.52 1.85 1 cm2 j_3J 2.69 5.8 3.3 15.89 4.83 2.36 1. _.9 9.39 2.0 9 10 10 10 1t 11 11 11 Z.36 [ Cv I/x== l.91 9.13 9.73 2.0 11.70 1.3 20..04 2.S3 3.45 5.02 1.r y r.777 _{151--~161 l17L1 ~o x 40 x 5 3.5:3 9.76 1.2 12.5 I 2.29 6.21 1.46 60 x5 '00 ~: 60 x 6 >: 60 8 8 8 9 9 9 9 8 GO >: M x 8 60 65 8 1.2 17..1 47..26 3.17 1.26 2.34 II I 0.54 3.38 5.8 88.21 1.34 9.lng Bang 1 .55 2.9 24.75 1.0 12.44 1.19 3.37 11.773 0.1 65 >: 65 x 6 65 >~ 65 x 8 1.18 1.90 I 5.81 I 1.45 7.97 '::.68 2.91 1.4 14.17 1.~ '15.61' 6 5 6 1.32 2. I 8.9 12.4 i 67.7 93.36 6.12 1.23 1.13 7.90 3.74 5.9 73.75 I 8.r~ I I no x SO x 2.0 9.18 3.80 5.07 1.3 3..7 J 15.47 1.75 2.38 7.04 207 -- 3.57 5.41 2.35 1.9 1..97 11.rc.\h.72 3.7 36.77 4.26 1.82 1.64 1.85 3.52 1.359.09 lu -! (W 1..5 8.12 2.'5 ). em (8) 2.07 7.45 2.1 328 --'----- 1. .06 3.0 12.60 4.1 .17 2.41 8.07 7.79 3.95 5.8 72.7 100 ~2 100_J_ 12 I ! 7.82 i.49 4.05 "[0 >: 70 x 7 -.46 3.2 15.45 4.54 4.5 36.47 4.

11 6.25 4.7 I 25 >"125x10 19.80 4. em i: em4 {1~ 4:'.3 150 150 150 180 180 200 200 200 1 50 x150x15 80 x180x15 80 x180x18 ilCix200 x16 ~OOx20. = fy t lin 3..5 59.6 15.37 2. hieu qui LJaG ella thep goc canh deu can nang co kich thVClc L 40 x 40 x 4 TCVN 7571-1 : 2006 (ISO 567-1).1 14.~t(2A .64 9.2 J:rr ern" I A mm (4) 120 120 120 125 125 125 1 t mm -~.97 2.3 13! 13 . I i I -Q)-r-~L J~l 3.82 5.3 _. I (!ft 8 ! 10 I " a.') r.7 14700 -- Thea thoa thluijln co tha ilIa chon cac klch thu'ac dap ling cac yeu cau.7 23.24 50x250 x28 50x250 x351 ~HOTHicH: i I ! 90.6 10. O'.49 8.52 3.7 83.s-.52 em" J1Ql 255 313 368 290 356 t. 6Fo" cho trang Bimg 1.6 45.81 4.U Z.86 4.44 3.9 71.04 8.2146 (_2 lroct - 2 )] 2r1oe<- 1 100 S 1<3dien tlch m~t cat ngang. 00i vOi ~hep g6 c duyc chon nrnr '1~y.57 5.52 5.7 12.1 17.1 34.83 4. Khoi ILJ(.35 3.23 3."1 497 584 461 565 664 cm4 (1~ 105 129 152 120 t.76 7.98 5.81 8.9 61.6 92.mg tam kg/m 14.48 'u 13 I 16 16 ! I \ ) I 4.6 10. chi co chieu day duoc can tren may can dap ling dV~c yeu c€lu cua ngtlCli sa d\lng du'c. J~ 13 ..7 "r' ".6 2340 2850 3330 7700 9260 6.84 8.84 7.69 4.1 14.45 2.:Incanh.2 10.~ _ ') ~onQ de .63 4.40 3.:.S 31. .61 9.22 418 624 737 I 31.50 ----- 17.6 133 2:4 ~ 20 5 7.in IVc.49 U.7 18.98 898 1590 1870 990 1 170 1430 2520 2960 3720 4530 5280 12200 5.5 146 172 258 303 370 2.54 3.J ky J .71 5.9 67.-'---' X. :.:.52 5.0 61..60 4.85 kgl dm3.06 7. Y. tinh b~ng centirnet vuong. R la ban ki nh IWn trong.5 24. I 39. loa chleu day canh.36 2.74 mm R ~x em =c y em 8.31 3.05 7.69 3.t - Ie ltdc va ae un rna ca cua .. tlnh b:~ng rnilimet: r Ii! ban k.93 3.7 29. em 4.49 c.10 5.'L4 33.8 8 10 12 10 12 15 15 18 16 4.26 '10.9 48.:IcII/a chon tlr cac chil~u day ttJclng L1ng vOi thep goc -""1'.20 00x200 . I x120x10 .~ i I 163 ! 250 250 I! I 167 309 364 18 ! 7.6 48.j ).1 52.0 ~~ :~~~:~~ 50x150 xU' I 23.81 5.j) ang Diijin tlch mij.0 52.t IiJyng Khoang each tU' cat che eac tl1}c I cl\t f!gang - Kiett thirec tr.85 4.60 4.il A la chieu fI?ng canh.~-I ::::Jll= 20X120X~ '?. zc I 18. :.87 30.1 36.0 42.85 3.J ".7 V.62 4.6 56.46 2.54 I 122 145 653 768 960 1170 1380 3170 3860 162 199 235 433 529 --. tlnh b~ng milimet.65 3.96 2.2 21.6 12.::. .84 10.49 8.84 3.01 7.lng Jtl(_1c tfnh vOi khoi IlJqng rieng eua thep bang 1. em 116) 2. 3:~-::_i d!. t'nh tAng centimet.67 3.V c.8 76.92 7.94 3.6 40.5 19.68 5.1 27.:I.X::.7 106 123 146 4.1 104 123 Khoi ! ! i ep_goc can eu can nang (Mtth'uc) e Di~n tfch m.03 4.2 28.89 4.20x12 26 x 125 x 8 r: 2 ?:!.83 6..3 46.90 4.92 3.16 6.$n ~ii / rni:i t cat ngang dLJgc tinh thea cong thuc: .12 16 18 18 18 18 18 18 4. s .::.6 Zy -~ 8.8 43. ! t.".0 27.1 61.84 8.56 4.80 5.t + 0. .V em (141 t.65 4.47 r: cm3 (17) 23.96 6.76 6. =Zy ern" (12) 29.3 34.70 7.35 2. j_ 27. tinh b~ng rnlllrnet: .7 14.62 7.:.

Dung sal kfch thLioc cho trong 8ang 1 theo qui djnh ella TCVN 7571-5.. kh6ng (feu .10'! """!l~_'~.~..().. . _ . Cac kfch thu'Oc U'U tien d'ltQc in d?m..H cat thep g6c qlnh khong Bang 1..1 Kich thU'6c eua thep goc canh kh6ng 3.. do CaG ben thoa thuan.. 8al klnh hron trong cho trong Bang 1 chl d~ tham ~..1C toan voi Unh 5 Dung sal klch thU'(1c ceu eho tronr eMu ki~n i.3 d'eu cho trong Ban}~ 1. __ . di$n tfch m~t cat ngang va dj~n Uch eua mi...Kich thudc HOt-rOI/6d steel section Part 2: Unequal-leg ang/es .::...1~inkfnh ItJqncanh bang nltcJ ban kfnh hlgn chan.... va khi can thil~t. 2 Tieu chuin vi~n din TCVN 7371--5 : 2006 (ISO 657-5 : 1976)...:..2 3. Thep nlnh t~an nongPhan 2: Thep g6c canh khong deu ... Khai lltC}ng.Phan 5: Thep goe canh deu Vf 3 Kich thltdc 3.Dimensions 1 Ph:... Ban kfnh lug" canh kh6ng OlJ9C qui d[nh.2 : 2\)l/' -..m vi ap dt..mg Tleu chu~L\ nay qui otnh kfch thlJdC ella thep goe canh kh6ng d'eu can n6ng.. Et4~_' TCV~ 7571.Dllng sal h~ met va h$ mso... Cac Q9i IU'9ng nay cTlJt. -' n. Thep Minh can n6ng .~....

55 I 0.11 10.17 0.77 1.35 0.47 2.03 1.687 0.53 1.30 1.07 3.00 0.59 3.546 0.51 \ 5.55 1.("6 I 1m d" m.393 0.(1 .816 1.ch 2 sovbi true em (16) v.541 ern' (12) em (13) 0.356 0.429 0.57 1.3 1. £lie tinh mit cit dOi vtll cac true Iy em4 (15) 0.49 10. em t.75 .2 I ! 3.36 3.04 1.990 c.y I .59 3.33 1.36 1.46 3.0 .639 0.::""':~ i Cu em (10) Cv em (11) X.47 1.644 0.379 0.69 1.27 1.52 0.58 2.393 0.36 20 x 4 1 0.96 3.48 0.47 2.437 &.621 0.3 1.09 2.06 2.623 0.42 1.380 0.35 8.J .86 2.514 .t cat ! Khoang each ttt trQng ngang ex em (8) 0.73 0.0.330 0.292 0.71 9.41 1.86 3.\ IJ I~Jg.78 4.352 0.701 0.'43 1.46 1. I u y V Bang 1 .51 1. cm3 (11) U.~ :.54 3..988 1.837 0.842 0.68 1.421 1.B5 0.427 0..553 Y.16 2.80 4.641 0.807 1.~.59 1.600 1.99 13.935 0.00 50 40 x 5 3.553 0.33 1. Zx.36 1.~6 30 x 5 3.~ ! .02 2.825 0.Ix t.421 0.11 0.58 1.907 8.52 25 30 30 30 40 1.619 1.65 20 x 4 \ 25 x 4 40 40 45 50 50 50 40 45 ~.05 2.v rv em (21) mm (7) i :.779 1.04 3.": 1.925 1.v 30 30 (19) 1.U i: em4 (18) 1.45 1. --- U.V ry em2 (3) mm (4) mm (5) 20 20 20 mm (6) 3 4 4 4 5 4 5 5 z.98 7.741 1.X .25 1.67 1.256 0.17 1. em' (20) v.Kich thudc va m~t cit cua thep goc canh khong deu Khoi Itt«.621 I 2. .04 1.700 0.00 (22) 4 4 4 4 4 5 5 5 2.67 1.28 1..35 1.81 3.85 0.26 em (9) 0.'-' 20 x 3 f~-1-'-1211.lng Oi('ln tlch Kich thuOc I-A B t R I .424 0.502 0.41 2.534 0.93 2.417 0.03 30 x 4 30 x 5 2.43 r.26 em3 (14) G6c '.33 2.89 6.252 0. 11.65 1.

78 2.0 66.84 1. x 6 75 x 50 x 8 80 x 4(1 x 6 80 x 40 x 8 6 8 7.91 i .53 2.25 1.21 I 11.38 1 ~ 13 8 6.U I" kg/m (2) 3.6 59.91 1.2 17.1< 6.44 4.63 em (16) _ 0.0 39.3 11.11 2.32 7.684 0.2 15.963 1.55 0.92 2.27 3.12 1.29 9.03 2.85 2.784 crrr' (17) cm 16.Kieh thltbc va m.27 1.5 45 r "'.08 5.13 1.07 4.8 43.28 5.2.2 20.5 75 8.2 15.8 19.85 4.6 19.53 9.60 6.<0.79 2.84 8.5 15.6 11.884 0.92 2.9 1.3 19.21 2.89 7.( 50 x 8 50 50 1.2 27.10 2.4 9.25 5.25 1.2 :~ j 1.75 5.6 .23 2.'.838 1.05 3.04 2. U.57 7.73 1.20 5.2 38.64 1.0 80.23 2.52 12.6 ca} cm3 (14) 4..05 6.77 1.72 2.7 12.12 13.630 0.05 1.22 2.55 70 x 50 x 6 70 ».77 4.07 9.36 10.60 2.3 19. t.x Zx em "_ Dac tfnh mat cat dol voi eac true f--_~ Iy V.39 1.845 0.01 3.5 10 0.33 10.35 cm2 (3) 4.5 36.88 2.26 17.1 2.8 32.01 1.19 2.86 t.96 0.39 2.10 80 80 6 8 2.35 44.39 2.37 2.18 4.47 1.44 3.79 5.03 5.16 6.6 28.s 17 n.55 5.2 53 04· 34 1 40 )( 5 40)( 6 60 60 60 65 65 65 70 70 75 75 40 40 50 2.50 2.14 5.01 2.52 2.3 11.42 1.97 fR so x ! t-'j:-: 2.4 35 0.77 2.633 0.93 6.81 5.6 8 8 6 8 8 10 8 8 8 8 8 8 1.08 1.10 4.6 60.79 2..B 76 0.20 4.1 28.11 9.07 0:4: 31 0.38 2.s69 I 0.76 2.0 31.4 8.8 12.2 40.4 94_9 99.06 8.5 07 0.93 7.17 7~"iff 7.13 2.20 6.97 7.52 2.44 2.43 1. 80 80 90 90 90 90 90 90 30 60 6 7 8 8 60 60 60 65 o.83 4.25 5.52 2.7 27.5 121 150 I I 0.96 2.52 2.07 0.9 v.01 11.16 3.6 72 0.37 1.89 1.55 2.34 0.93 6.71 2.5 52.5 77 :':O.86 v.76 3.08 4.52 4.10 7.73 4.9 92.92 3.29 0.5 62.26 3.34 2.22 em' (15) 2.7 f ~.80 2.0 17.19 3.76 4.68 mm (4) 60 60 60 mm (5) 30 \0 '0)( j s:.05 2.8 15.12 3.4.62 rx x.45 li.29 I i 75 75 75 3.12 5.73 11.2 34.90 1.3 73.4 9.38 3.8 4.54 11.176 1.99 1.16 6.8 106 87.4 15.t cit eua thep gee earth khong deu (tiep thea) Khoi I~ng Dj~n t!ch 1m dai m.27 2.14 (2 0.0 1.29 1.06 1.9 62.39 2.855 1.01 10.39 5.42 1.2 16.47 1.8 93.7 14.6 15.v ry Zy r 1 -.8 33.85 2.56 1.24 Cv em (11) 1.47 2.41 7.77 2.10 2.41 6.75 rl .53 8.14 3.34 1.02 2.34 2.0 .06 2.57 5.4 38.89 e 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 0.84 .55 2.40 2.1 1.03 2.56 1.35 3.54 6.81 2.53 4.27 6.\ (18) (i9) 1.723 0.19 3.52 1.6 18.57 1.58 8.31 6.17 2.28 2.6 70 65 6.89 3.51 2.22 3.3 41.34 1.9 57.4 30 b.8 32.07 6.91 12.03 1.28 8.40 1. 50)( 7 50 50 50 50 40 40 ! II o.42 1.75 x 10 90)( 75 x 13 .43 9.4 13.6 47.[j x 50 )(6 6.81 4.77 0.4 93 7!i x 5(.-1 I~ch 2 SOY oj i:rl.34 13.88 3.63 2.2 28.96 7.48 1.9 113 131 159 196 4.6 51.21 30 5 6 G 3.37 7.2 58 :~:~~:~ I 80 x 60 x B 90}( 60 x 8 90 x 65)( 6 90 x 65 x 8 90 x 75 x 8 90)(.87 2.4 7.51 2.29 1.35 3.41 6.61 2'1·.08 8.49 6.07 1.7 75.8 23.91 1.54 4.36 3.5 0.88 1.7 45. i~ 50 x8 1 14 H.8 9.65 50 50 6 8 6 7 2.27 2.00 1.v Tv Go .64 2.04 1.1.05 1.07 4.20 5.6 79 O.3 I 0.56 1.4 59.7 23.4 17.70 1.48 1.89 em (21) 0.01 S5x50xS 65 x 50 x 6 65 x 5. 6.84 2.29 10.95 2.78 4.0 R mm (7) 5 Cx em Cy em (9) Cu em (10) 3.01 8.02 2.8 33.7 0.95 2.23 2.1 47. ern" (20) 1.92 9.11 2.5 24.94 2.!j I j F Ky hi?u (1) 30 x 5 30 x (3 x Bang 1 .04 1. 17.4 31.49 4.29 1.35 2.59 1.46 1.24 2. l\34 8.17 46.46 4. cm4 (12) 15.07 1.11 7.13 6.6.l c _ em (13) 1.6 00 0.81 2.81 6.36 14.t ngang cat Kfch thuac A B Khoang each tit trQng t mm (6) 5 6 5 6 6 8 5 tam [ t.98 2.972 1.4 18.3 4 7- --_ t.39 2.44 1.8 72.84 3.29 1.98 3.28 1.75 5.19 9.16 5.20 2.7 23.6 0.5 19.53 6.83 2.

63 1.21 7.94 1.6 56.3 77.2 132 z.82 501 4 1 . 0.253 0. 130 x 12 10 I 15.40 5.42 2.72 3.3 23.7 12.547 t.51 2.'.68 3.31 4.26 5.7 40. "_- .83 3.59 1.05 5.1 '19. '.37 1.53 8.10 4.91 3.9 49.0 27.66 301 1 3. 1.95 2.45 29.19 3.8 30.2 77.94 2.14 3.1 12.7 15.6 82.52 4..44 4.00 2.34 4.69 1.5 22.95 2.V (22) I (19) .71 11.163.4 ry em (16) Zy (17) i: U.5 13.82 3.5 77.7 31. ~f.243 )(9 x 10 " 12 '115 17.77 4.60 0.18 - 28.23 i ~ .21 1.84 8.k9Lm (1) (2) x 10 01.'~3 4.44 8.28 3.15 4.2 .36 3.2 ' 51.03 1.79 8. R e.258 0.61 260 317 371 274 334 391 384 481 307 4.7 4.05 1.1 14.93 0.6 90.3 ·~3.00 3.92 4.81 588 4.3 75.Bang 1 .36u 21.40 1.39 1.21 4.".83 6.00 \ 5. 9.05 2.2 19.8 1.6 i 1.4 14.65 3.10 3.79ti. em (8) I Cy em (9) Cu em (10) Cv em (11) Ix X.6 5.42 6. 65 65 75 75 75 90 90 3.2 15.7 20.15 4..258 1.1 46.5 95. V.540 0.4 1.24 2.5 61.99 1.9 11(.54 10.~- 5.0.02 4.6 '14.08 3.5 19.93 116 141 13.1'1 "18.410 0.3 51.69 15.7 375 483 531 623 753 591 694 841 4.1 10 11 )-0") ){it) 'A):.75 533 627 761 4.~ 113 12~' 154 133 162 189 172 215 226 276 323 247 302 354 321 42.13 1.2 24.61 1.60 1.2 27.79 .37 175 3.19 8.0 17.45 .08 3.23 8.544 0.14 4.2 16.4 4. 65 75 11 11 4.91 4.431.27 2.04 7.45 3.23 4.6 26.9 4..55 6.39 144 ' 3.-1 Kh6i tic.47 2.354 0.2 49.34 1.49 I 1.1 11.29 ' 1.0 H:l.18 4.96 2. 35. 2~.25 9.65 3.2 54.84 1.X t.59 1.' htqng rota 1m ngal'l!9 dill cat Klch thuCfC A B t Khoang each t(rtr9 ng tim ~.76 3.95 4.5 16.71 1.0 20.2 1 1.94- 8.6 \ I I 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 120 120 120 125 125 125 125 125 135 50 50 Sf..28 2.23 3.9 19.75 10.4 123 149 3.60 1.40 5.60 11 11 11 0.75 x >dCI ~ 1Q ~2i ..941 0.92 12.797 0.34 I 3.63 1.0 )<6 11€:-"J .26'1 0.55 1.7 18.' 11.87 1.591 0.31 3.05 1.4 I 41. _.08 6.O 15.47 1 3.31 1.3 242 13. 2.4 14.95 6.521 3.8 18.68 3.08 5. 100 x 35 x1 ." 90 x15 n11 .2 15.0 3 .9 135 150 150 '150 150 150 150 i 150 .48 6.1 40.10 '1..08 6.61 1.15 8.6 19.25~ 0.89 5.1 21. 'WO x 65 1100 i i x B5 x81 x 101 12< 1O.8 66. 4.Kich ttllrdc va m~t cAt eua 'thep goc canh khong deu (tiep thea) U f--~·" .360 3.80 4.96 3.0 .0 17.57 1.07 1.47 3.6 77.23 4..21 3..03 5.2 56.59 0.2 15.78 4.1 10.20 4.4 80 80 80 75 75 75 90 18 10 12 164 80.17 4.92 64.35 162 197 " .4 97.6 26.12 2.8 98.52 5.99 99.415 0.1 2.2 8.40 1.31 1.84 2.14 Die tfnh mat c6t dO'}voj cac true ZK em] (14) Y.!(lr: ! "~O:c ~ ~~ j'J j ~~ ~~G 23.u-. .68 1.6 88.8 16.50 4.82 P.19 3.rs 3.04 2.~8 4.5 17.246 0.1 34..6 37.03 8.7 16.5 11.0 8.20 4.14 2.58 1.:357 0.2 22.N) ':~.3 104 126 I 1.81 i 128 13.49 12.43'1 0..0 24.in .96 50.21 4.1 22.61 1.26 2.9 85.72 1.03 2.05 3.76 1.77 9.6 18.2 18. ' : 100 x 75 x8 1100 x 75 .50'/ 95.07 4.83 0.06 1.7 146.50G 0.23 2.4 10 13 x )(8 x 10 I 1 90 65 10 13 8 10 37 404 291 3. em (il) 3.6 36.1 .31 3. em I~ch2 ~ so vel true cm2 (3) mm I-' mm (5) 50 mm (6) 6 B 10 7 8 i mm (7) 8 8 8 'i0 10 cm4 (12) 89.7 23.81 6.27 3.:"':: :'.V I" r.8 13.07 2.97 11.3 16.42 [3.7 2.27 11 11 I 34.U (.92 6.69 9.83 1.2 53.262 0.5 19..80 6.97 1.4 13.951 C.17 3.0 24.6 42.5 43.81 2.1 25.4 29.125 x 75 '18 x i 125 I 7S >( : ~2S): T5 x 12 >: I 8 10 '12 11 11 2.43 .95 114 67.95 356 I 33.~ .97 3.57 1.7 15.39 8.413 0.51 6.1 10 12 10 13 3.51 3.92 1.8 12.2 20.71 4.7 25.71 1.65 3.435 0.66 2.12 3.6 26.7 23.95" 4.1 22.48 4.38 1.98 1.00 4.358 \ 1.33 8.:~.98 455 ! 4.9 58.33 1.88 5. i~~.9 20.63 8.31 48.6 21.87 1. .3 63..78 ·.J .60 3.16 3.6 119 146 171 205 1.~.5 33.(8 I 6.2 75 75 75 90 90 90 9 10 12 15 10 12 15 I 12 12 12 12 12 12 12 1.58 8.09 20. 1.63 10.0 24.95 3.1 9.21 I .6 10 8 10 10 10 10 I'~.00 4.0 \ 21.0 15.83 3.6 61.5 19.437 1 .1 -- (4} em3 cm4 (18) ern' (20) em (21) V.Y Iy ern4 (is) 15.5 140 175 45.77 4.89 7.2 19.88 78.74 1. 1(0).4 14.354 I .8 130.74 77.8 15.1 0.4:' -.261 0.04 4..

76 4.11 5.>:.13 5.2 13.261 0.436 I 0.14 2.264 j >:) x 90 x 10 :c:.15 2.4 26.1 40.71 5.Khol 01.81 4." m.V (22) I ~ 100 x~O l150 (1) I' .41 8.8 50.58 1. .08 6.9 i 290 6.42 25.2 10.21 6. em (10) 10.263 0.14 O'43~1 0.1} .3 c. tinh b~r. la him kfnh lllqn canh.5 29.6 52.85 2.43 6.68 2.29 5. It.63 159 1750 6.29 [5.V Iv 1 ~ lu rv cm (21) 11.4 83.2 29. em (19) V.9 113 138 5.9 32. .1Chon nhtr v~y.93 7.05[1220 6.26 5.7 5. ~ ____J L~Kh6i I i ::') .73 3.262 0.mg B t R ex cm (8) 4.93 7.:. I Zy em" .1 13.34 2.92 6..g centlrnet vuOng.11 10.".9 75.60 :.) "j .42 2.tc4t ngang tich ~ A Bang 1 ~ Kich tiutdc Kfch thlldc va m~t Cy em (9) c~t cua thep g6c canh khong tam aeu (kef Iy cm4 (15) thee) Ky hi~u htr.7 40.44 4.31 6.2 111 I '~:?B 199 233 296 153 210 247 282 803 979 1252 1501 2.4 93..89 5.< 1!)O x12j 100 x16 24.6 35.2146(R2~-2r2)}x1~O I trong d6 i ia di$n Ueh m~t c~t ngang.36 6..84 430 526 678 825 1.8 100 100 90 100 100 100 100 150 150 150 150 >: 12 12 12 12 15 15 15 12.05 114 134 173 2.431 ~1.2 164.5 6.~.63 4..87 2.0 vai trl)c lech L G6c kQTm (2) 19.10 180 200 200 200 200 200 200 200 200 6.0 40.96 1650 5.V ry em (16) eat dol VOi cac true .13 2.41 6.00 6.40 4.99 97.5 23.60 182 1972 6.17 2.27 6.23 0551 3.fng 1m did Khoang each til trc.8 21.86 2.65 2.~ '_I 0.67 2.~.<J. .251 0.9 30.20 U.6 26.9 13.lkl x 100 x12 '200 x 100 x.80 2.5 86.06 c. 119 " 147 191 234 3.3 36. 100 .0 cm2 (3) mm (4) 150 150 150 mm (5) 10D mm (6) 10 12 16 10 10 12 14 16 12 15 mm (7) em (13) ern" (18) 637 749 957 937 ern' (20) V.7 39..26 3.0 13. kfnh lugn trong.3 31. chi co chieu c ! dfiy tl1<1ng Ung v6'i thep g6c canh kh6ng deu cho trong Bang 1.36 1861 1650 2022 2802 3139 6.X t.81 54.) .U r.46 6. It1Qngdugc trnh vol khoi hJgng ri~ng coa thep bc\ng 7.8 70.18 2.65 135 1530 6.57 205 2030 2476 3176 3816 7.8 13.33 6.E1d '200 x 150 x20 20 25 3..16 2.21 15 15 15 15 15 145 ' 316 2.61 3.2 81. (17) U.04 7.34 7.35 4.9 13.28 5.0 22.552 3.14 200 x 100 x16 ! I 27.12 0.18 ~ CHU THiCH: ~. tfnh b~ng milimet._3_.93 4. day dl1qe can iran may can dap (mg dUgc yell cau cua ngUai Slt dt:mg dlJqe l1.85 kgldm.42 553 651 834 882 4.3 31.2 28.2 11.0 13. Sac tlnh m~t - z. tfnh bang mHimet.3 45.10 2.8 13.0 64.33 7.!achon nr cac ehleu I I r 12 \ I Dj~n tlch rn~t cat ngang dl1QG trnh thea cong th(fc: s= S [t(A+B-t)+O.79 4. ! t R r la chieu la ban day.03 7. cm~ (14) Y.00 1440 5.20 6.5 66. em (11) i: em4 (12) X. tfnh bttng milirnet.7 37.5 20.12 7.259 I I 200 x 150 x12 200 )( 150 x15 200 x 150 x25 .541 i 11 Co th~ chon cac klch thlloc <tap (mg cac yeu cau : I e6! vai thep gOe canh khOng deu dlJC.2 34.38 6. A va B la ehieu r¢ng canh. trnh bang milimet.01 2.34 7.0 39.94 2.

.

>.Tolerances for metric and inch series h9 f:"11etva h9 inscJ 1 Pham vi ap d~mg Tleu chu§n nay qui d!nh dung sai kfch thlfCC h~ met va h~ insa ap dl:lnQ cho the? g6e canh d6u va kh6ng ceu can nong co kfch thU'oc thea h~ met thu9C TCVN 7571-1.4. 2) ho~c h~ inso thuec ISO 657-3. 2 : 2006 (ISO 657-1. 2 Dungsai chieu did canh Dung sal chh9U dai canh chan thea qui d!nh trong Bang 1.1 89 cong cho pnep jon nhat 5.mh deu va kh6ng deu thea qui d!nh tVdng ling trong Bang 3 va Bang 4.Dung sai Hot-rol/cd steel sections Part 5: EqfJ91-1egangles and unequal-leg angles . Dung sai chieu dal c~t cap 1 va cap 2.2i:J9 cong dlfqc aoi val thep goc earth deu va kh6ng oeu thee qui djnh trong Bang 5. 15 . 3 Dung sai chieu day Dung sai chleu day cua thep goe canh deu va kh6ng deu thea qui dir. co thee Hinh 1.h trang 8ang 2.T~EU CHUAN v rsr NAfJI TW TCVN 757'1-5 : 2MS Thep hlnh can n~~:~~'JgPMn 5: Thep g6ct"~~nh deu va khong deu . tol U'U doi vol thep g6e c.. 5 aC) th~ng 5.

5 ± 2.2 6 D6i vOi thep goo canh khOng deu.0 in in ± 0..04 ± 0..mg± 2.6 DQkhong vuong 5. 6. Dung sat khoi fLfgng tren oem vi chieu dill dl!(Jc cho tn:>ng cac pnan ttJdng Ctng cua TCVN 75T") (xern dieu i)" .:Icqui d!nh.05 l1) 150 ± 1.04 ± 0. ± 0..06 2 4 4 6 8 - 100 150 1) 150 200 thap g6c canh khong deu. 7 Dung sai khoi h/qng Khi dung sal khoi ILl9ng tren don vj ehh~u dai dLfc.1 Cac canh phai vuong g6e vb) nhau trong pharn vi sai I~ch eho phep Ian nhat d diiu mut canh thea qui dinh trong Bang 6..5 ± 0.0 6 han. dung sai khoi tU'c. ± 0. nay phai duc.. CHU THfcH: £)oi vai thep gee c6 canh del han 75 mm (3 in).08 ± 3.. --- H~ insa Dung sal Chieu dcii canh tren 1) den va k~ ca den va k~ ca in 2 r Dung sal mm 50 I j mm 50 100 mm ± 1. ! r-r- ! Chieu dai c\lnh tren H. mm ± 0...1C qui t1inh nhtr la dung sai ki§m tra toan b9 thl dung sa.12 eoi vai lay c<.Dung sai chieu dai canh .Dung sal chieu day Hi} met Chieu dai canh trEm 1) den va ka$ ca Dung sai H~insd Chieu did canh 1) tren - den va k~ ca in 2 4 6 8 - Dung sai in mm l_ - mm 50 100 . lay chieu dai han.5 % tren ddn vi chieLJ dt"1C} did ce th~ dlfqc qui dlnh thay chc ~i3i chieu di3y.0 ± 1.2 Sai lach diroc do ."'.8 ± 1...0 .' a dau rnut canh (xem Hinh 2)..02 ± 0.. . in - ± 0..03 50 100 2 4 150 200 ± 0.. met 1) Bang'j .'lnhdid Bang 2 .

..i _. - 0 I 40 - + 100 a 40 I £)9 cong H~insCl Chiau dai canh 1) I I l . -~jnva k~ ft ca I Du ng sal 12 _ •.=::====~===- =======:rz(~==:-==============-+-! L D9 cong Chieu dai canh thep djnh hlnh L 17 Hlnh 1 .4 % chieu dai 2 aen - Chieu dai canh tren den 1) va k~ ca va k~ ca in Dung sai de?th~ng [ rnm 50 150 mm 150 - 6 8 ± 0._a_t...----Chieu dai Tatca Dung sal ---I Dung sai Him6t H'jn$~ ~------------~--------------~----------------I--·-----------~ " Chie!. Ik..! dai __ ._-+--._c-a_?-_-_-~~~I:~~~~~~±~_4-_-in~~ __ ----.4 % chleu dili 200 ± 0.Dung sai cnieu dili c~t cap H~ met Chiau d<ii 1) en -m .. -- . - . tren m '12 mm + 75 ft --.._----------. ____ r_ A ' :}.~'._--_.4 % chleu dai 1) £loi vai thep goe qnh khong ceu..£)0 d9 cong .. ..._-. lay canh dili han._--- 1_ den va k~ ea Dung sai - Hd~nsd Ch·leu d" a1.-i I lJ ~ Bang 5 H~ met Dung sai de} th~ng tren in ± 0..25 % chieu dai 6 I ± 0.~-~~. .J Bang 4 .-_ -_-:-==±_1=o=o=m==m __ -_~~~~~~~=~=~T.. -I i.

12 1 t) £)6i voi thep goe earth khOng d~u.£){> khong vuong H!inSd Dung sal Chieu dai canh 1) tren den va k~ ca den va k~ ca in 2 4 Dung sai in mm 50 100 _. met Chieu did canh tren 1) Bang·6 .04 0.O8 0. lay canh dai hem..90 sai I.ch . ~·""'_e mm 50 100 200 mm 1.H..0 --_. in 2 4 8 ±O. ! Sai l~ch Sai I~eh Hlnh 2 .0 2.0 3.

bin Ian TCVN 7571-11 : 200C Thep hlnh can nang Ph'" 11: Thep chft C ...---"------------~~_. Vl du.Dimensions and sectional properties 1 Ph:~m vi ap d~tng Tieu chu§n r-.ay qui d!nh kfch thLtOCva d~c trnh m~t c~t theo h~ met cua thep chu C can n6ng..c tlnh m. Thep chCf C dl1qc ky hleu bang chLt C.t cat Part 11: Sloping flange channel sections (Metric series) .c tfnh m~t cat Kfch thlfac va d~c tfnh mat cat cua thep chil echo trong Bang 'r va Hlnh 1.. .. C 160x 18 3 K{ch thU'dCva d. ~"----------------------1 Xu. chieu cao than va khoi IIJ9n9 tren 1 m dai.'~------------~-=------------------------------------------------.Kich thuCJc Ha • rolled steel sections va d.

44 1.75 8.0 2.- ern" (14) 18.10 75 80 85 8.6 13. (12) T J y-y _:.) b.hnr..0 1---'--4.8 58.2 ~41 T71. 'J..0 75._ (16) 1.68 c--- CH 300 x 45 x JCH 350 52 66.5 ! 2.7 7.2 7.11 7.5 350 _- 570 55.5 12.0 8. .5 .2 .23 240 452 38..9 45.---- ern" em ( 13) 3..85.2 23.9 i 120 140 -- 50 55 8.4 20.1 16.1 3S~ .36 2.0 ICH 400 x 59 i 400 --. 2.1 1--' z.::.0 2.48 '11 S~.30 8.2 28.45 6.2 32.81 1.0 10..5 em (10) 1. 6.3 6.0 16.0 4.6 1.23 10.0 16.- ·t")r· 12.3 10C_L17.5 t R* mm mm (7) (8) 5.2 27.1 CH 250 x 34 4~\2 57.7 33.0 2.5 A H mm (4) .2 61.7 .0 8.0 18.c ! -iuo 10.9'1 4.2 51. tam .l chan rchi c6 tfnh chat tham khac va C:L1f:gcho tfnh toan d~G tfnh m~t c~~t .8 6.63 11.J mm B[_ T mm (6) 7.0 2.z -L.50 9.-~". 13.0 12. 1 .6 40.5 11.0 58.5 I 'l320 1930 2640 4000 1 900 16.0 ern" (15) 5.0 19..2 21.2 39.5 15.43 1.O i 11.0 105 '12.0 8.-G.98 7.51 1.5 4.57 1.3 25.5 5.0 a.0 17..-' ~ I 350 i 100 .0 8.0 10.TCV~!7511-11 : 2~JCf) ~Ix-I L I t y Hinh 1 an.3 L_CH 80 x 8 CH 100 x 10 CH 120 x 12 CH 140 x 15 CH 160 x 18 CH 180 x 21 [CH 200 x 25 CH 220 x 29 II ! (5) --'::1 45 ~:'~J .80 2.68 5.2 - R* mm (9) 4.81 60 65 70 9.O 678 I i 496 Cf.0 12.60 ern" (11 ) 102 200 I-- t.5 15.r':kfnh llfd.60_ 7800_ 520 . Z.68 5.5 9.3 79.12 . -1.5 250 1300 9.67 1.5 6.0 10.74 2.7 8.5 1. em [.5 12.38 17:ir-[~11858 115.22 27.0) 2.0 8.94 26.0 9..20 320 2..02 "i42 ~93 31.90 5. 7. c~t ngang M kg/m x-x I cm~ (3) 10.8 160 I 180 1200 22Q 1.0 15.--r---.0 3.9 6.77 10.0 -~ Ba!' kinh hldn tronq R v..0 13.4 113 147 193 240 13.4 81.K Ich thU'~cva dic tinh mat cat Khoi Oifn tlch mtt 1 CUll thap chfr C can n6"9 Ky I hi~LI IlI'qng I I Kfc!1 tinl'oc Tl"9ng £)~ctlnh m~t elit cho true . ''''''~ I ~ (1) (2) 8.0 25.0 10.

mvi ap dl)ng va d'~c tfnh m~t cat thea h~ met cua thep chl1 I can n6ng.... va dac tinh rnat cat Hot .Dimensions and sectional properties 1 ~'hi}..4 __ --- x y Hinh ..c.=-" .t s Vier NAM .~_~~.. Vf d u: I 160 x 18 3 Kich thU'OC d'~c tfnh m~t ciit va I<fch thU'Ocva d~c Hnh mat cat cua thep chU I cho tmng Bang 1 va Hlnh 1.~ ... --------j Y B T r I [ x·.rolled steel sections Pari 11: Sloping flange beam sections (Metric series) .: 4 ._ r i ..u CHUAN ~._CiI'IR__ 'III __ ~ ~ Thep hlnh can n6ng Phan 15: Thsp chfr I ...---4-!-1--11 ! ~I!:. chi€lu cao than va khoi Ilf~ng tren 1 m dai....~ TCVN "1571-15 : 20Gf ~_.. Kich thltdc :. _:. Tieu cnu&n nay qui d/nh kich thl1ac 2 Ky hi~u Thep chCf I dl1qc ky hi(lu bang ehil I.....

0 \ _l 550 " 480 20.54.5 5.66 6.55 2.1 36.1 9.0 167.01 7.4 18.80 76.93 0.0 3.8 30.I 4.0 'x I Zx em 3 r.1 .0 6.83 5.6 28.33 3:51 '.0 603 993 1540 2300 86.0 4.0 97500 3250 116802850 129~t51 -186 271 -r 3.5 4660011870 I 12.3 45.B57 1.3 49. em (12) .7 103 151 216 286 328 1.2 39.65 12.7 27.95 2.9 8.7 7.5 5.56 2.1 t8.8 .0 II550 11600 1500 170i 18.4 35.Jy Zy I kg/m (1) mm (4) 80 100 120 140 160 180 200 rnm (5) mm (6) mm mm (7) (8) crrr' ( 10) crrr' (13) em" (14) (2) (11 ) 180 x 6 1100 I 120 x x 6.0 8.8 65.0 100 10.~.0 13.0 7.84 11.0 19.7 ~11 [.2 12.6 58. 14.5 7.89 \ I I x x x 23 27 32 10.2 124 172 230 299 - 4.5 8.62 343 402 ~79'5 725 940 130 i -13.6 5.5 8. .8 110 120 125 125 11.5 8.5 3290 6.8 58.5 12.5 6.9 34. 52.1_:j cae trnh * Ban kinh luqn trong R v~ ban kinh IU9n chan r chi c6 tinh chat tharn khao va dung cho tfnh tear: m~c~.2 8620 t 61.8 16.1 91.8 96.49 7.6 12.5 5.5 .5 96.0 4450 5130 6340 371 410 470 574 9. .48 8 12 50 60 70 80 90 3.1 83.5 2.0 6.t53 10.0 4.8 46.2 8.5 22. 1080 14.0 8.c tinh m~t cat thea true I ry em (15) -I x-x H !- y-y I M f---- EJ T t R* r mm (9) 3.5 10.09 2.5 6.2 11.4 38.06 1.0 41.14 8.8 18.0 400 450 500 'i5.30 2.6 8. 14.0 142~} 812 2~:.82 4.2 32. i' 40 6.0 I 2.49 1220 40.f.01657002390"--21-:9 1'1.2 41.0 5.2 47.4 2.0 13.0 3.68 t 1.3 23.03 8.Sng tich mijt cit ngang A cm2 (3) Kich thltoc e.0 6.400i 1400 11.8 23.0 7.0 6.12.0 I 4. _-.4 71.0 16.0 6.0 4.2 107 131 i 16.4 210 22.27 1.2 10.7 2MI 24.0 11.0 ~ 13.0 9.0 12.9 I 1350 1400 1450 140 14.TCVN 75'11-15 : 2006 KMii Di~n Ky hi~u hlC.2 66.5 1240 x 36 1250 1270 1300 x x x x x x x x x '7.7 15.0 57'.7 175 342 19.18 5.0 77. 1 16.5 7.0 52.0 1140)(15 1160 x 18 I 180 1200 -.7 22.0 220 240 250 270 300 350 11. 10.3 16.8-1 10.0 22.9 116.77 I 2.0 I 9.4 9.57 11.8 4.0 7.6 150 160 r 9.7 38 41 46 56 66 76 91 107 131 I I 12.5 4.1 - 136.31 7.

::tC Vf dl...·j_. chleu cao than.Ii~-::-1Cr~~"D'"".Kleh "thlldc va dIe tfnh rnat cit Hoi-rolled steer sections Part 16: Sloping flange column sections (Metric aeries) ."''*''''' ' •.l: H 100 ky hi$u bang chG' H.)I".·{.Dimensions and sectional prooetes Tieu chugn nay qui dinh kioh till!OC va d~c tfnh m?t cat thea h~ met cua thep chlt H can n6ng...~ .. 3 Kich t~1lt8c ":i~':: tlnh mijt cAt v~ cat ella thep chlt H cho trong Bang '1 va Hlnh t..".iV.)I"'... Thep chi1 H dl!c.~·.. ~~".~ --- Thep nann ci: nCH19 ~ m ~ Phan is: The"{j: chu H. Kic!'l thttoc va d~c t".:.:..·.~_" ~rCVN 757/~--16 : 2GQ~ .h m~i .___ """._.

19 I 250 I 2~O j_~c.61 4. "--.5 9.5 1C'.02 ern" 27.0 6.4 76.:.:--r--- z.6 62. . i :.5 60. -9.21 3.0 7~ .76 3.1n ch#~'~ chi c6 tinh chat them khao va dung cho tfnh r toan d~C tinh m~Udk .200 H220 l_ H 250 64.2 - ern 4. DifJ:n tach em M . mijt cit Klch thU'dC D~c ttnh mijt ciit thea true X _.0 12 1842 1470 .0 I 3740 5530 7880 ! 7.6 ~ 89.o 23 /11.89 6.74 - 2.0 mm _'.4 85.0 mm 10 11 12 mm 12 ern" ern" 87. .2 42.0 9.3 33. :.9 naang A cm2 .0 .2 33.4 42.35 -iH 153 . I I ::!O-I 120 140 160 140 160 180 6.2420 140 211 303 415 553 255 438 095 1030 1530 2160 J H 140 H 160 I 12 15 5. kg/m H 100 20. X I ry ern 2. rnm mm 6.Kfch thU'oc va dijc tlnh m~t c~h [~hOi Ky hl~u f---. 18 4..5 7.0 6.8 25.4 53.48 9.5 18 716 I I 196 260 I 1.05 8..511250°)997 J.90 70.31 ._ I y-y rx Iy cm4 136 ky "7 H B t I 1 T R* r mm t. -"--y--:.4 .0.0 ~~l15 15 16 17 7.0 8.TCVN 7511--16 : 20VGJ B T y Hinh 1 Bing 1 .7_ 326~ .n 5.5 13 r H 180 H.46 ~ Ban kinh IL!9'n trong R va han kfnh lLJ'l.5 I 86.62 ! 8. 100 H 120 '--- 26. 436 .".3 1 41...81220 9.3 -- 180 200 200 220. 1 5.46 4.9 50.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful