| Savremenoposlovanje

U p r v lja n je a talentim a
I deo
Piše: MailircijaaMPalav dićenović

Tokom istorije društva, osnova privrede se menjala. U eri poljopriv rede, ekonomija je bila zasnovana na obradivoj zemlji; u industrijs oj eri - na proizvodnji; u eri znanja, k osnovu su činili komunikacija, informacije i kompjuterska tehnologija. Ovaj milenijum je započet erom talenata, jer su uspeh na tržištu počeli da prave ljudi i to oni najbolji. ,

N

a samom kraju prošlog veka je iz McKinse studije proizaša y o termin „war for talent”, koji je sve upozorio na znaèa bavljenj j a kljuèni ljudim i m a potencijalo koji oni nos sa m e sobom.

postizanj e izvanrednog uspeha . Jednost vno, istraživanja su pokazala da su a kompanije koje

imaju sistem upravljanj talentima statistièki a , gledan uspešnij od svoje konkurencije i od o, e tržišta, generalno.

Šta je talenat?
U javnosti koja se bavi ovom oblašæu, poteže se pitanje šta je to talenat I mnogo se ra: ? zlièitih odgovora može dobiti na ovo pitanje. Ve æ in æe odgovoriti da je to posebn spoa a sobnos za neku aktivnost koja pravi razliku t , u pogled rezultata Drugim reèim a nije samo u . , neka od obiènih oèeki anih kom petenc za , v i obavljanje posla. Ona može biti zasnovana na logièkom pristupu osobe, razm išljanj ili u

Šta je talentima?

upravljanje

Iz toga je proistekao prilièno kom pleksan HR proces, koji se sastoj iz više elem enata i tj. procesa i m ehanizam,a u koji je ukljuèeno više instanci Takav jedan proces predstavlja . u mnogim naprednim firmama strategiju za

kako bi preneli. e Tako. koji je talentovan da pokrene ljude da rade i kada su okolnost veoma i teške. veæ da rukovodi što veæim brojem ljudi i èak da rukovodi rukovodiocima. možete imati srednjeg me. ne samo da osta. definitivno želeti. 50 | oktobar 2011. i e . . Postiže e posveæenost idejama i reše njim a Daje i . dobij priznanja Takvu oso. Stim uliš ljude da daju doprinos.ne u vašoj firmi.nomenaln nosi sastan o ke. s druge strane. na primer. Fe. može biti prepoznat specijalan pristup ljudima koji pomaže da se razreše .sposobnost da rešava razlièit problem e ili.nadžera. teške situacij na konstruktivan naèin. po njenom modelu isto po.bu æete a .

.po grešno a shva æ en pro.a Ako i ne možemo da se složimo šta je to tale. aspiracija. bude prilièno glomaza i nosi više predusl va . u njoj trebno znanje iskust o i veštine i m otivisane . po. zaogu da za aju brigu ljudima koji uèestvuj u ne md u de procesu: nedovoljna podršk generalno a g pot direktora ne. neusklaðenos t našeg je talena ono što nama treba za još uspešniju talentima dobijaju efikasnije i efektivnije rad.ce a proces.ba da nas navede da Značaj upravljanja koji se po principu povratne sprege pozitivno odustanem veæ da još ozbiljnij prionemo o. Menadžeri koji rukovode bir „talenata“.nje ponosn na svoju kom paniju jer se i . i u Marija Pavić postoji prostor da se njihov potencija pokal direktor i HR konsultant že. bavi. ww w.u svakoj kom panij ne postoj ovakav jedinc uspevaju da postign mnogo više.zaciji. e odražava na zaposlene. jer program ?Nekoliko je glavnih razloga. a Os Osi m toga.stvara kultur vrednovanja razvoja i potencija. pita se zašto onda procesu i elem entim koje on nosi u sebi. Svest o ovim i m nogi drugim m I sve to na kraju dovodi do još veæeg profita.n ašane i na svoje zaposlene D akle ta j .definisan budžet za ovaj . nike. što se odražava i na njihovu uspešnost. planiranj i sprovoðenju procesa upravljanj u a talentima talentim u našoj organi.rs r n o i novina u kom paniji Mnogo su zadovoljniji. rizicima ne tre. napre. ma. neophodno je i razvijati ga i angažovati. Ako ne možemo da se složimo šta je to tale. a da potencijal traži angažman da bi se manifestovao i pretvorio u kapacitet – nije dovoljno samo prepoznati talenat. a èesto i samo zato što se neko njima Jednu stvar ne smemo nikad zaboraviti: da talenat predstavlja potencijal. . v ) da budu nosioc ovakvog procesa. uvek možemo da se rukovodimo time da la i brige o ljudima. vatan odanat. kre kretnih izazova (èitaj: problem a) koji kon. e e koji nisu odabran kao talenti nisu ništa i . a Jasno je svima da talenti prave razliku da Pretnje i rizici . e a i a Ali šta se zapravo taèno m enja pa je sve to Kad neko to sve èuje.pavic@ha t. kao i da se i postavi niz HR procesa koji æe stajati u osnovi upravljanj talentima.duju.rs e e jer uspevaju da se sam oaktualizuju da u sebi: da postoj osobe sposobn (imaju po.stvara kultur vrednovanja razvoja i potencija.ces od strane zaposlenih neadek . osoba je definitivn kandidat da se upravlja i njenim talentima. postoj i niz potencijalnih vrlo i .ART development center marija. i i vredno tolikog truda? Na prvom mestu. nedefinisane po rebe za ta le n tim . Studij su pokazal da èak i zaposleni.hart.viðenja odabrano zaposleno i njegovih t g g buduænost firme. . Takvi ljudi dovode do pozitivni promena Jedan smo veæ na ve li: ovaj proces ume da h H. U s le d e æ m broju govoriæ emo više o sam om e upravljanj talentim donos uspeh kompaniji.

| 000 .oktobar 2011.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful