P. 1
Question Word

Question Word

|Views: 1,913|Likes:
Published by Sanny Laomonsakul

More info:

Published by: Sanny Laomonsakul on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/07/2012

pdf

text

original

วิ ชาภาษาอั งกฤษพื้ นฐาน กลุ่ มสาระการเรี ยนรู้ ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอั งกฤษ

)
ชั ้ นมั ธยมศึ กษาปี ที ่ 1 ปี การศึ กษา 2549
สุ ทธิ นี ทาสี ดา
โรงเรี ยนชาติตระการวิทยา
อาเภอชาติ ตระการ จั งหวั ดพิ ษณุ โลก
สานั กงานเขตพื้ นที่การศึ กษาพิ ษณุ โลก เขต 3
สานั กงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้ นฐานคารับรองของผู้บังคับบั ญชา

ข้าพเจ้า นายสมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร ผู้อานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา
อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ขอรับรองว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะ Question Words เรื่อง What เล่มนี้
ได้นาไปใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนชาติตระการวิทยาจริง
แบบฝึกพัฒนาทักษะ Question Words เรื่อง What เล่มนี้ เป็นแบบฝึกที่ดี
มีคุณภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้น
นักเรียนเป็นสาคัญ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการนาไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนอง
ความแตกต่ างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ อีกทางหนึ่งด้วยนายสมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร
พฤษภาคม 2550
คำนำ
แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words เรื่อง What ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จัดทา
เพื่อใช้เป็นสื่อเอกสารให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการถามและการตอบ ทาให้รู้และเข้าใจ เพื่อให้เกิด
ทักษะพื้นฐาน สามารถนาประสบการณ์ไปสู่การเรียนรู้ทักษะอื่น ๆ และการเรียนรู้ในระดับที่
สูงขึ้น
แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words เรื่อง What ฉบับนี้ ประกอบด้วยแนวคิด
การสร้างแบบฝึก คาแนะนาการใช้แบบฝึก จุดประสงค์การเรียนรู้ แบบฝึกก่อนเรียน เนื้อหาสาระ
การใช้ What กิจกรรมระหว่างเรียน แบบฝึกหลังเรียน เฉลยแบบฝึก เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียน
และหลังเรียน เพื่อประเมินตนเองภายหลังการฝึกและแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการ
เรียน โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words เรื่อง What
ขอขอบคุณผู้อานวยการ คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
ชาติตระการวิทยา ที่ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้ความร่วมมือและเป็นกาลังใจในการจัดทาแบบฝึก
เสริมทักษะ Question Words เรื่อง What โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ขอขอบคุณคณะผู้เชี่ยวชาญ ที่
กรุณาให้คาปรึกษา แนะนา ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทาแบบฝึกเสริมทักษะ Question Words
เรื่อง What จนสาเร็จได้ด้วยดี


สุทธินี ทาสีดาสำรบัญ
หน้ำ

คารับรองของผู้บังคับบัญชา ก
คานา ข
สารบัญ ค
แนวคิดการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ Question Words 1
คาแนะนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words 2
จุดประสงค์การเรียนรู้ 3
แบบฝึกก่อนเรียน (Pre test) 4
เฉลยแบบฝึกก่อนเรียน 5
การใช้ What 6
กิจกรรมระหว่างเรียน (Activity) 8
เฉลยกิจกรรมระหว่างเรียน 10
แบบฝึกหลังเรียน (Post test) 11
เฉลยแบบฝึกหลังเรียน 13
เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน 14
แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึก Question Words 15
บรรณานุกรม 16แนวคิดการสร้างแบบฝึกเสริมทักษะ Question Words
1. แบบฝึกมีรูปแบบและรูปเล่มที่สวยงามน่าสนใจ
2. แบบฝึกสร้างโดยคานึงถึงหลักจิตวิทยาการเรียนรู้
3. แบบฝึกเป็นเครื่องมือชี้จุดบกพร่องของนักเรียน ทาให้ครูแก้ไขได้ทันท่วงที
4. แบบฝึกเป็นเครื่องมือชี้จุดเด่นของนักเรียน ทาให้ครูส่งเสริมได้ตรงประเด็น
5. แบบฝึกเป็นเครื่องมือที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี
6. แบบฝึกเป็นเครื่องมือฝึกทักษะทางภาษาตรงตามจุดประสงค์ที่ต้องการ
7. แบบฝึกเป็นเครื่องมือวัดผลภายหลังการเรียนได้ทันที
8. แบบฝึกส่งเสริมให้นักเรียนเกิดทักษะทางภาษาที่คงทน
9. แบบฝึกชุดนี้มีเฉลยที่เป็นการอธิบายเหตุผลของข้อที่ตอบถูก นอกจาก
จะทาให้นักเรียนทราบว่าถูกหรือผิดแล้ว ยังเป็นการตรวจสอบความเข้าใจ
ในเนื้อหาของประโยคนั้น ๆ อีกด้วย
1. แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words ชุดนี้ มีจานวน 5 เรื่อง คือ
1.1 แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words เรื่อง What
1.2 แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words เรื่อง Where
1.3 แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words เรื่อง When
1.4 แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words เรื่อง Why
1.5 แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words เรื่อง Who
2. แบบฝึกแต่ละเรื่องจัดทาขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหาในเรื่องดังกล่าวภายหลังจาก
ที่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ แล้ว
3. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test) เป็นลาดับแรก จากนั้นนักเรียนและครู
ร่วมกันเฉลยจากแบบเฉลยอาจมีการอธิบายเพิ่มเติม
4. นักเรียนและครูร่วมกันอภิปราย สรุปเนื้อหาในเรื่องนั้น ๆ อีกครั้งจนเข้าใจ
5. ให้นักเรียนทาแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) และร่วมกันเฉลยคาตอบจากแบบเฉลย
อาจมีการอธิบายเพิ่มเติมได้อีก
6. บันทึกคะแนนก่อนเรียน หลังเรียน และผลการพัฒนาลงในแบบบันทึกเปรียบเทียบ
คะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน
7. นักเรียนประเมินเจตคติของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกในเรื่องนั้น ๆคาแนะนาการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ Question Wordsแบบฝึกเสริมทักษะ Question words
เรื่อง What


จุดประสงค์การเรี ยนรู้

1. อธิบายการใช้ What ได้ถูกต้อง
2. ใช้คาถามที่ขึ้นต้นด้วย What ได้ถูกต้องกับคาตอบที่ต้องการ
3. นาไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
4. มีวิจารณญาณในการตอบคาถามได้สอดคล้องกับคาถาม
Pre Test : What

Directions: Match each item together. (10 Marks)

A

1. They are playing football.
2. White and pink.
3. She is a doctor.
4. He drinks coffee every morning.
5. At 7.30 a.m.
6. I play volleyball.
7. He is a farmer.
8. At 12.00 a.m.
9. Baby drink milk.
10. Food.B

A. What is your sister?
B. What does john drink every morning?
C. What is Mr. Tony?
D. What sport to you play?
E. What time do student have lunch?
F. What color does Sri like?
G. What does baby drink?
H. What time do you go to school?
I. What are they doing?
J. What do you want?

Key: Pre Test : What
ข้อ คาตอบที่ถูก คาอธิบาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I
F
A
B
H
D
C
E
G
I
What ถาม – ตอบ เกี่ยวกับการกระทาคือกาลังเล่นฟุตบอล
What ถาม – ตอบสีที่ชอบ คือ สีขาวและสีชมพู
What ถาม – ตอบอาชีพของพี่สาว คือ หมอ
What ถาม – ตอบเครื่องดื่ม คือ กาแฟ
What ถาม – ตอบเวลาไปโรงเรียนคือ เวลา 7.30 น.
What ถาม – ตอบกีฬาที่เล่น คือ วอลเลย์บอล
What ถาม – ตอบอาชีพ คือ เป็นเกษตรกร
What ถาม – ตอบเวลาที่นักเรียนทานอาหารกลางวันคือ 12.00
What ถาม – ตอบสิ่งที่ทารกดื่ม คือ นม
What ถาม – ตอบสิ่งที่ต้องการ คืออาหาร
การใช้ What


What (อะไร) ใช้ ถามเกี่ ยวกับสิ่งต่างๆ ได้หลากหลาย โดยมีโครงสร้างดังนี้

1. ใช้ What ในการถามเกี่ยวกับสิ่งของ สถานที่ สี เวลา ชื่อคน ชนิด

What is this? นี่คืออะไร
It is my new book. มันคือหนังสือเล่มใหม่ของฉัน

What city do you want to go? เมืองอะไรที่คุณต้องการจะไป
Tokyo. เมืองโตเกียว

What color do you like? สีอะไรที่คุณชอบ
Pink . สีชมพู

What time do you get up? คุณตื่นนอนเวลาอะไร
Six o’clock. 6 โมงเช้า

What is your name? คุณชื่ออะไร
My name is Pooky. ฉันชื่อปุ๊กกี้

What kind of food do you like? คุณชอบอาหารชนิดใด
I like sea food . ฉันชอบอาหารทะเล


2. ใช้ What ในการถามเกี่ยวกับอาชีพ การงาน และกิจกรรมที่ทา เช่น
What do you do? คุณทางานอะไร
I am a police. ผมเป็นตารวจ

What is your father? พ่อของคุณอาชีพอะไร
He is a lawyer. เขาเป็นทนายความ

What are you doing? คุณกาลังทาอะไร
I am reading cartoon book. ฉันกาลังอ่านหนังสือการ์ตูน

3. ใช้ What ในการถามเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ เช่น ลักษณะรูปร่าง นิสัย ลักษณะสิ่งของ
สภาพอากาศ เช่น

What does Tony look like? โทนี่มีลักษะอย่างไร
He is tall and short hair. เขามีรูปร่างสูงและผมสั้น

What is Malee like? มาลีมีนิสัยอย่างไร
She is polite and friend หล่อนเป็นคนสุภาพและเป็นมิตร

What is his bicycle like? จักรยานของเขามีลักษณะอย่างไร
It is yellow and big. มันคันสีเหลืองและคันใหญ่

What is the weather like? ลักษณะอากาศเป็นอย่างไร
It is rainy and windy. มีฝนและลมแรง


Activity : What

Directions: Choose the best answer. (10 Marks)

1. What is your name?
a. U.S.A.
b. Phitsanulok .
c. My name is Sam.
2. ….………..……..is it? It is 8 o’clock.
a. What time
b. What color
c. What
3. What is your mother?
a. At home.
b. She is a nurse.
c. Very beautiful.
4. ………………….is Joseph? He is a teacher.
a. What
b. Who
c. When
5. What is that?
a. It is a doll.
b. On the table.
c. My name’s Sak.


6. ………………..are in the box? Pencils and pens.
a. where
b. Who
c. What
7. What time will your fiend arrive?
a. Black and white.
b. At seven o’clock.
c. By train.
8. ………………..shines at night? The stars and moon.
a. What
b. When
c. Who
9. What kind of cloths do you like?
a. Ten o’clock.
b. My school.
c. Shirt.
10 ……………..thing you can use to write? A pen.
a. What
b. Where
c. Why

Key : Activity : What


ข้อ คาตอบที่ถูก คาอธิบาย
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
C
A
B
A
A
C
B
A

C
A
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ ชื่อ คือ ชื่อ Sam
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ เวลา คือ 8 นาฬิกา
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ อาชีพ คือ พยาบาล
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ อาชีพของ Joseph คือ เป็นครู
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ สิ่งของ คือ ตุ๊กตา
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ สิ่งของ คือ ดินสอ และปากกา
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับเวลาที่เพื่อนมาถึงคือ 7 นาฬิกา
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ส่องแสงเวลากลางคืน
คือ ดวงดาว และ พระจันทร์
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับชนิดของเสื้อผ้าที่ชอบ คือ เสื้อเชิ้ต
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ใช้เขียน คือ ปากกาPost Test : What


Directions: Choose the best answer. (10 Marks)

1. What made you angry?
a. The traffic jam.
b. In the morning.
c. At the market.
2. What kind of soup do you like?
a. Salad.
b. Ice-cream.
c. Chicken soup.
3. What did you do last night?
a. Red.
b. Went to the party.
c. At school.
4. What city will you visit?
a. London.
b. Market.
c. My mother.
5. What color is his hair?
a. In the morning.
b. Cake.
c. Brown.
6. What is the weather like?
a. Cold and windy.
b. Swimming.
c. At restaurant.
7. What does John look like?
a. Very beautiful.
b. Dark and handsome.
c. Have lunch.
8. What is Ben doing?
a. homework.
b. At ten a.m.
c. English.
9. What did you give Mary?
a. New book.
b. In the afternoon.
c. My friend.
10. What country is Susan from?
a. Phitsanulok.
b. Bangkok.
c. U.S.A.


Key: Post Test : What
ข้อ คาตอบที่ถูก คาอธิบาย
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
a
c
b
a
c
a
b
a
a
c
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ สิ่งที่ทาให้โกรธ คือการจราจรที่ติดขัด
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ ชนิดของซุปที่ชอบ คือ ซุปไก่
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ การกระทาเมื่อคืนวาน คือไปงานปาร์ตี้
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ ชื่อเมืองที่จะไปเที่ยวคือ London
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ สีผมคือ สีน้าตาล
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ ลักษณะอากาศ คือหนาวเย็นมี ลมพัด
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ ลักษณะของ John คือสูงหล่อ
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ Ben คือกาลังทาการบ้าน
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับสิ่งที่ Jo ให้ Mary คือ หนังสือเล่มใหม่
What ถาม – ตอบเกี่ยวกับ ชื่อประเทศ คือ U.S.Aเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน


ประเมินผล ก่อนเรียน หลังเรียน พัฒนา
คะแนนเต็ม 10 10 + / -
คะแนนที่สอบได้แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ Question Words เรื่อง What

ข้อ รายการ
ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ปานกลาง น้อย
1 เนื้อหาของแบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง What
มีความสาคัญต่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

2 แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง What ตรงตาม
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานช่วงชั้น

3 การเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง What ทาให้นักเรียนเห็นคุณค่า
ของการเรียนภาษาอังกฤษ

4 นักเรียนสามารถรู้ความก้าวหน้าของตนเอง
จากการฝึกปฏิบัติแบบฝึกเสริมทักษะ
เรื่อง What

5 แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง What มีเนื้อหา
เหมาะสมด้านการจูงใจให้เกิดการเรียนรู้

6 นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจคาศัพท์
และโครงสร้างประโยคการใช้แบบฝึก
เสริมทักษะ เรื่อง What

7 เวลาในการฝึกปฏิบัติเหมาะสมกับนักเรียน
8 สาระเนื้อหาเหมาะสมกับวัยและระดับชั้น
ที่เรียน

9 นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทาสื่อ
แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่อง What

10 นักเรียนสามารถสรุปความรู้ความเข้าใจ
อย่างเกิดทักษะ
บรรณานุกรม

จุฑาธิป พึ่งละออ. (2537). New English. กรุงเทพฯ : ภูมิบัณฑิต.
บัณฑิตแนะแนว. (ม.ป.ป.). Test เข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ. กรุงเทพฯ : บัณฑิตแนะแนว.
. (ม.ป.ป.). Top อังกฤษ ม.1. กรุงเทพฯ : บัณฑิตแนะแนว.
ศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา. (2548). I.Q.English. กรุงเทพฯ : เดอะบุคส์.
สามารถ พงษ์ไพบูลย์และคณะ. (2537). เฉลย–เก็ง N.T. ป.6 เข้า ม.1.
กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.
. (2537). สอบเข้า ม.1. กรุงเทพฯ : ไฮเอ็ดพับลิชชิ่ง.
สุนันทา สุนทรประเสริฐ. (2548). การสร้างแบบฝึก. ชัยนาท. ชมรมพัฒนาความรู้ด้านระเบียบ
กฎหมาย.
สุรางค์ โค้วตระกูล. (2541). จิตวิทยาการศึกษา. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สุมิตรา อังวัฒนกุล. (2536). เทคนิคการวัดผล. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช.
สุวิทย์ มูลคา และอรทัย มูลคา. (2545). 19วิธีจัดการเรียนรู้. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ภาพพิมพ์.
อารี ตัณฑ์เจริญรัตน์. (2548). เอกสารคาสอนวิชาจิตวิทยา. พิษณุโลก. คณะศึกษาศาสตร์.
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
อุทุมพร จามรมาน. (2545). เทคนิคการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2544. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ฟันนี่.
River, Willga M.(1968). Teaching Foreign Language Skills. The University & Chicago
Press.

คารับรองของผู้บังคับบัญชา
ข้าพเจ้า นายสมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร ผู้อานวยการโรงเรียนชาติตระการวิทยา อาเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ขอรับรองว่า แบบฝึกพัฒนาทักษะ Question Words เรื่อง What เล่มนี้ ได้นาไปใช้ประกอบแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนชาติตระการวิทยาจริง แบบฝึกพัฒนาทักษะ Question Words เรื่อง What เล่มนี้ เป็นแบบฝึกที่ดี มีคุณภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้ และแบบฝึกที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เน้น นักเรียนเป็นสาคัญ จึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งต่อการนาไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพและสนอง ความแตกต่างระหว่างบุคคลได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นแนวทางสาหรับผู้ที่สนใจนาไปประยุกต์ใช้ใน การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อีกทางหนึ่งด้วย

นายสมนึก ประเสริฐปาลิฉัตร พฤษภาคม 2550

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->