Tr viêm h ng mãn tính

Em mu n h i r ng: B em m i có hi n t ng au c h ng, ã i khám m t s b nh vi n và h u có k t lu n là b " viêm h ng mãn tính". B em u ng thu c theo kê n mà không th y kh i bênh. V y trung tâm có th cho em bi t cách ch a tr b nh này nh th nao?. N u i khám thì khám âu là hi u qua?. Em r t mong nh n c câu tr l i c a trung tâm Tr l i: Bi u hi n c a b nh viêm h ng h t (viêm h ng m n tính) là c m giác v ng víu, ng a rát th ng xuyên trong h ng; ho và kh c m (quánh dính ho c tr ng nh y) th ng xuyên (nh t là sáng s m, khi ng d y). Nhi u ng i b nh do ng a h ng nên hay kh m kh c, d ng h ng. Khám t i ch th y thành bên h ng h i , thành sau h ng có nh ng h t tr ng. Khi s c kháng c a c th b gi m sút (do nhi m virus, làm vi c c ng th ng, thay i th i ti t), b nh có th n ng lên thành m t t viêm h ng c p ( au h ng, s t, ho kh c m c...) Viêm h ng h t n nay v n c coi là m t b nh khó i u tr d t i m. Các ph ng pháp i u tr tích c c nh t l nh (dùng nit l ng), khí dung kháng sinh t i ch ... không cho k t qu lâu dài. gi m b t tri u ch ng và phòng nh ng t c p ho c bi n ch ng, nên áp d ng m t ph ng pháp n gi n mà hi u qu : súc h ng b ng n c mu i loãng. Cách súc h ng Tr c tiên, c n súc s ch khoang mi ng b ng n c mu i ã pha trong kho ng 30 giây. N u c m th y mi ng ch a th t s ch thì làm thêm m t l n n a r i m i súc h ng. Ng i d a l ng vào thành gh , c ng a ra sau n m c t i a. Khi n c mu i ch m thành sau h ng thì dùng h i y n c mu i ra, t o ti ng kêu "khò khò" u n (có th hình dung lúc súc h ng là khi ta ang phát âm o, a ho c ê). Sau khi y h i h t, ng i l i t th bình th ng, nh n c c i r i l p l i ng tác trên 3-4 l n n a v i n c mu i m i, cho n khi h ng không còn c m giác v ng víu n a. C 3 gi súc h ng m t l n. N u h ng ang viêm c p, kho ng cách gi a hai l n súc h ng có th g n h n. i u quan tr ng nh t là ph i nh súc h ng tr c và sau khi ng . V i ng i hay i ti u êm, c n ph i súc h ng c trong nh ng l n th c gi c này. K t qu c a vi c súc h ng n c mu i s c th y rõ sau kho ng vài ngày, c bi t i v i nh ng b nh nhân ang t c p. Vi c i u tr kháng sinh ph i h p là i u không c n thi t i v i viêm h ng m n. Nh ng n u ang có t c p, kháng sinh s làm b nh lui nhanh h n.

1

kém n. tránh ti p xúc v i các nguyên nhân gây d ng. còn 20% do các vi khu n..Ngoài vi c súc mi ng b ng n c mu i. xúc h ng n c mu i sinh lý 9%. tr em qu y khóc.(BS V Nh t Minh. viêm th n. Nguyên nhân: Viêm h ng có r t nhi u nguyên nhân. virus h p bào ng th . ph n l n do virus (80%) nh adenovirus. B nh i u tr khó d t và có th gây bi n ch ng th p tim. ng c. viêm kh p. virus cúm. N u do nhi m khu n thì các bi u hi n nhi m khu n khá rõ r t 2 . Bi u hi n: s t.. th ng s t t ng t 39-40 C. n kém v sinh. gi m vùng c .. g ng v i mu i. i th i ti t. Ngoài các nguyên nhân ó ph i k l nh quá. ó là các lo i liên c u. b i. hóa ch t. khói thu c..nh ng b nh khá nguy hi m. viêm th n . H. tránh n m máy l nh quá lâu«. r n các y u t nguy c nh thay u. au mình m y. m t m i. ph i dùng n kháng sinh thì b n ph i nghiêm túc i u tr úng ch nh c a bác s. qu t v i ng phèn ho c m t ong« Khi ã b viêm h ng n ng. eo kh u trang khi i ra ngoài.. rhinovirus. viêm kh p.. có th ng m chanh v i mu i.Influenzae. virus s i. Viêm h ng có th chia làm hai lo i l n: viêm h ng c p tính và viêm h ng m n tính. ph c u. Nguy hi m h n c là liên c u khu n tan huy t b nhóm A vì nó là th ph m gây nên bi n ch ng viêm h ng gây th p tim. Phân lo i. m quá. Chúc B c a b n s c kh e! (L u ý: Ch a b nh theo ch nh c a Bác s ) Ch a tr viêm h ng: D và khó! Viêm h ng là b nh hay g p nhi u l a tu i... Viêm h ng c p tính: có hai th là viêm h ng Viêm h ng c p tính: và viêm h ng tr ng. t c u. sk& s) V y cách t t nh t ch a b nh là h n ch các y u t thu n l i làm cho viêm h ng phát tri n nh : môi tr ng ô nhi m.

amidan s ng to. Lo i viêm h ng ít g p h n c niêm m c h ng teo. Tri u ch ng toàn thân th ng có b m t nhi m c. c bi t trên m t amidan có gi m c màu tr ng bám ch c vào amidan. không s t. b ph . có th có ít v y sauh ng. xu t ti t nh n c cháo. h i khàn. không nh h ng n toàn thân. nu t v ng. b i. nhi m trùng.. c bi t d u hi u ho t ng c n ho c liên t c. d bong. rát h ng. Ng i b nh th y au h ng. n c h dính thành sau h ng. l i b n. ng i ch hay m t m i. D u hi u c n ng quan tr ng nh t là rát h ng. nu t v ng. Ngoài ra. viêm h ng tr ng th ng có h ch vùng c . m t m i. có th ho t ng c n. gi m c th ng m ng. ho c các t ch c lympho phát tri n m nh thành sau h ng ng i ta hay g i là viêm h ng quá phát ho c viên h ng h t. ngo i lai nh r u. Nguyên nhân ch y u l i là các y u t n i t ng. thành 3 .. ho nhi u. Ho là d u hi u th hai hay g p h n c . khi bóc gi m c phía d i là m t l p loét nông. khói. ti ng có th thay i. Khám th c th s th y h ng. Viêm h ng tr ng c p tính: Ph n l n là viêm h ng b ch h u và viêm h ng vincent. rát h ng khi u ng n c ho c nu t n c b t. nh ng v i các ch t r n nu t ít au h n. Các tri u ch ng lâm sàng th ng ít. ho v a có m. Khám trong h ng th y toàn b niêm m c h ng r c. lúc u tr ng sau c vàng có mùi hôi. nh y. b m t b ph m t m i. . thu c lá.nh môi khô. m ch nhanh. Viêm h ng m n tính: là m t b nh r t ph bi n m i l a tu i. C th : gi ng không c trong. ái ít. ch có th th y tình tr ng trong h ng niêm m c sung huy t . Khám ngoài có th th y h ch góc hàm s ng au. Bi u hi n: Nu t au. khô. b nh nhân khó nu t. có khi khàn h n. h i c. ho khan có th có ít m làm b nh nhân r t khó ch u ph i kh c nh su t ngày. Khám th c th không phát hi n gì c bi t. ho có m. thay i ti ng nói. Còn v i viêm h ng vincent th ng g p ng i l n tu i ho c ng i già. s t không cao nh ng bi u hi n nhi m c khá rõ r t: m t xanh tái.

ù tai. lòng bàn chân trong mùa l nh. v sinh r ng mi ng. Nh ng bi n ch ng g n có th gây ra viêm m i. Nh ng bi n ch ng xa gây viêm c u th n. paracetamol.. viêm màng ngoài tim. c bi t v i viêm h ng b ch h u nh t thi t ph i chuy n vào các khoa truy n nhi m i u tr . ch dùng khi nhi t l nh n 38 C. viêm xoang. Các thu c t i ch có th dùng xông h ng. viêm t y quanh amidan.. th n.. nhi u khi không phát hi n c.. ph qu n. ch y n c tai.. tránh r u. ch c n các thu c h nhi t nh efferangan. ho c viêm t y quanh h ng. Ngoài ra. c bi t tr em là viêm tai gi a (tr nghe kém. b i d ng s c kh e. Tuy nhiên vi c t c n th n tr ng vì ch c t h t. khí dung b ng các lo i kháng sinh. b ng axit chromic. khí. thu c lá. nh t là viêm tai gi a d ch không th ng màng nh . Cu i cùng các bi n pháp phòng b nh c n chú ý là gi m c ng c. V i viêm h ng m n tính. V i viêm h ng do vi khu n c n ph i dùng kháng sinh d a vào kháng sinh dùng kháng sinh t 5-7 ngày. i u tr : N u viêm h ng c p tính do virus không c n dùng kháng sinh. tr nh có th gây áp xe thành sau h ng.).Nh ng bi n ch ng Bi n ch ng t i ch nh gây nên áp xe. t p th h ng ngày và ch n thích h p. t i n. viêm h ng còn lan xu ng thanh qu n gây viêm thanh qu n ho c viêm thanh. viêm ph qu n ho c viêm ph i. Ngoài vi c dùng kháng sinh úng li u ng th i ph i dùng gi i c t tránh bi n ch ng tim.. ho b ph .. viêm kh p. khói b i. không i u tr t i nhà.. ngoài vi c súc h ng b ng các dung d ch ki m m b o pH h ng. ng i ta có th can thi p b ng cách t h t b ng mu i b c (NO3Ag). t b ng lazer CO2 ho c b ng ni-t b c. kháng viêm. Các thu c gi m ho nh : siro phenergan. Ngoài ra ng i ta có th ch m h ng b ng các lo i thu c nh glyxerin borat. không c gây t n th ng niêm m c h ng. aspegic.(Theo S c kho & i s ng) 4 . theralen. bi n ch ng này hay g p h n c .

các c n ho và au h ng c a b n s gi m h n. .Dùng Nh ng u ng nóng. (Theo Nông Nghi p Vi t Nam) 5 . . . m. h t tiêu và m t ong: Dùng m t thìa b t qu un v i 1 c c n c. trà.V xoài và n ngu i và dùng c l c: B n hãy pha 10 ml n súc mi ng h ng ngày. vi c tránh xa khói thu c lá càng là i u r t c n thi t.Súc mi ng v i n c mu i m: Vi c này s giúp b n nhanh chóng xua c c m giác au rát c h ng. liên t c trong 3 ngày. .U ng trà và m t ong: Trà và m t ong c xem nh nh ng lo i "th o d c" th n k giúp b n nhanh chóng tr d t c m giác au h ng. B n có th pha 1 thìa mu i v i kho ng 250 ml n c l c m và súc mi ng m i gi m t l n. L y m t n a c c n c nóng. có thêm m t chút h t tiêu và 2 thìa m t ong s giúp b n nhanh chóng kh c ph c c tình hình.M o hay ch a viêm h ng n h n h p g m m t thìa n c g ng và m t thìa m t ong tr n v i nhau.T m n c nóng: Có th xoa d u ch ng au c h ng b ng cách hít nhi u h i n c trong lúc t m n c nóng ho c nghiêng u trên m t ch u n c b c h i và há mi ng ra hít h i m bay lên... s t cao trên 39º C.B t qu . xu t hi n máu trong n c b t. Cách này r t hi u qu b o v h ng kh i b viêm nhi m. Th i i m giao mùa. c v xoài v i 125 ml n c l c un sôi . sau ó u ng c c s a nóng.Ngh : Ngh c ng dùng ch a ho. . cà phê. thêm m t ít mu i vào. Làm nh v y m i l n kho ng 5 phút. có th làm m i gi m t l n n khi nào c m giác au h ng thuyên gi m. u ng nóng h u ích là n c. n c chanh m. Vì th . . au h ng khi n b n c m th y r t au n và khó th . S d ng u ng nóng c ng là cách tr ch ng viêm h ng h u hi u. thay i th i ti t t ng t s khi n b n d nhi m l nh và viêm h ng. Nh ng cách n gi n sau s giúp b n nhanh chóng lo i b c m giác khó ch u này: .Tránh xa khói thu c lá: Thu c lá có th là th ph m khi n b n b au h ng và nó càng làm cho tình tr ng càng tr nên x u h n. B n hãy cho 1 thìa m t ong khu y u trong chén trà và thêm n a qu chanh v t. sau ó cho n a thìa b t ngh r i khu y u và u ng ngày m t l n. khi b viêm h ng. L u ý: B n nên nhanh chóng t i g p bác s n u xu t hi n nh ng tri u ch ng c nh báo nh : au h ng và khan ti ng kéo dài trong nhi u ngày không có d u hi u thuyên gi m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful