P. 1
Mallus in Cyber Land - Cyber Disourses and Malayalam

Mallus in Cyber Land - Cyber Disourses and Malayalam

|Views: 46|Likes:
Published by Santhosh Hrishikesh

More info:

Published by: Santhosh Hrishikesh on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/15/2013

pdf

text

original

Sections

രm്

ജീവബിmക ു ൾ ൈസബർ െസ്യ്ിൽ

നടകാനിറæി..
• Clips from _ണയæിൽഒæവൾ

വാഴ്æെ_ടു ം വിധം ..
രm്

ജീവബിmക ു ൾ ൈസബർ െസ്യ്ിൽ

നടകാനിറæി..
മnഷയnം

യ_വു ം ഇടകലæേmാൾ
• യ_ം

X മnഷയൻ
• യ_ം

മnഷയൻ
• യ_സംസ്തി

എmആധനികതയെട

ു ു
ഭയം

ആധനികാനoരതയി ു ൽ

അഭിനിേവശം

ആവു m.
തെ_ ഇഛകൾകnസരിച്
_വർæി±mനിഗഢകാമനകെള
പൂരി_ി±mഏQവു ം അടു _മു _ഒm്
• ആmരതിഉ_ംൈകയിൽ,

െനേmാട


േചർæ്,

മടിægിൽ

ലാളിച്

…..(PC,
My Computer, My Home)
കmയg

ർ െനQ് വർ±കൾ
• കmയgറംകmയgറംവിനിമയം

െചയ

_
_ടæുm.
• മnഷയശരീരം

യ_æിേല±ം

യ__പæൾ മnഷയശരീരæിേല±ം

വയാപി±m.

ഇടകലæm..
• െനQ്

വർ±കൾ

ഭ◌ൗതികം

എm

േപാെല

സാമൂഹയവു ം ആകm. യ_വു ം
മnഷയnം ഇട തിæി പാർ±mഒæ
പുതിയ സമൂഹം _പം െകാ_m

.
• സ!കാരയ

ഇഛകളെട


ഒæ

െപാ_

മmലം

_പം

െകാ_m

കmയg

ർ െനQ് വർക്
Router
Internet
Access
Provider
THE INTERNET
Corporate
Workstations
Internet
Services
Provider
Local
AreaNetwork
(LAN)
Personal
Work-and-Play
Stations
Mobile
Work-and-Play
Stations
കmയg

ർ അധിഷ്ിത

മnഷയവിനിമയം
• മnഷയൻ

കmയg

ർ കmയg


മnഷയൻ
• Computer mediated communication (CMC)
• വിവർæനæിെ_

വയതയസ

് അടæകൾ:
• മnഷയഭാഷ

യ_ഭാഷ

യ_ഭാഷ

മnഷയ

ഭാഷ
അടിസ്ാനാശയæൾ
• ൈസബർ െസ്യ്്
• ൈസബർ കമയണിQി

• ൈസബർ കൾചർ
• ൈസബർ കർ_ത!ം
• ൈസബർ വയവഹാരം
Cyberspace 'shared hallucination'
experienced by Internet users
• Cyberspace. A consensual hallucination
experienced daily by billions of legitimate
operators, in every nation, by children being
taught mathematical concepts... A graphic
representation of data abstracted from the
banks of every computer in the human system.
Unthinkable complexity. Lines of light ranged in
the nonspace of the mind, clusters and
constellations of data. Like city lights, receding.
- William Gibson 1984 (Neuromancer )
ൈസബർ െസ്യ്്
• All I knew about the word "cyberspace"
when I coined it, was that it seemed like
an effective buzzword. It seemed
evocative and essentially meaningless.
It was suggestive of something, but had
no real semantic meaning, even for me,
as I saw it emerge on the page. -
William Gibson 2000
ൈസബർ െസ്യ്്
• കmയgറക


ൾ വഴി _ാപികാവു m, കmയgറകളാനിർcികെ_g, കmയgറകളി


ൽമാ_ം
നിലനിൽ±m, ബ_മാനæള_

ആേഗാള
തലæിൽ_ംഖലീകരികെ_g_ം
ക_ിമവു ം_തീതയാഥാർæയസ!ഭാവæിലു__മാ
യ ഒæ സ്ലരാശിയാണ് ൈസബർ െസ്യ്്
• ഈ_തീതയാഥാർæയേലാകæ് ഓേരാ കmയgറം


ഒæ ജാലകം ആവു m.എലലാ വസ_കളം

ഭ◌ൗതിക_പmæിെല വസ_കളെട

കണ്ാടി
_പേമാ േകവല_തിനിധാനേമാ അലലാെത
_പæിലും സ!ഭാവæിലും േകവലം ഡാQ മാ_ം
ആകm. വിവരശകലæൾ മാ_മാകm.
-ൈമകൽെബനഡിക_്
• യ_-

മnഷയനിർcിതമായ

ഒæ
സ്ലരാശിയിൽമnഷയ യ_
ഭാവനകളെട

സാകാത്കാരæിെ_
സാധയതയാണ് ൈസബർ െസ്യ്്
സവിേശഷതകൾ
• ഭ◌ൗതികം

അലല
• യാഥാർæയേæകാൾ

യാഥാർæയേബാധം

ഉmാ±mഫാ_സി
• ¿മിശാസ_പരം

അലല
• സ്ി

അല

ല ചരം
• അoാരാഷ_ ം അലല ആേഗാളം
• എmാൽ

േദശാതിർæികളെട


മിനിമം

സാmിധയം

ഉ_ത്

(യ

ു ആർ എൽ,

ഐപി

അ_സ്്)
• ശകലിതം
• അനിയ_ിതം,

അനoം,
സവിേശഷതകൾ
• ദ!ിതീയജീവിതæിെ_

സ്ലം
• െപാ_താല്രയæെള

മു ൻ നിർæിയു _
ഉപസമൂഹæളം

സാമൂഹയ ജീവിതæളം

.
• സാമൂഹയവിനിമയæളം


വിേനാദæളം

.
• െപാ_സ്ലæിെല _ലയത
• ൈഹ_ർ െടക്്QകളംെമQാ

െസർച്

എmിnകളം

• വിവരæളെട


മാനകീകരണം
• ഓേരാ

അംഗവു ംഅറിവു കളെട


ഉപേഭാകാവ


മാ_മല

ല ഉത്പാദകൻ

കടിയാകm.

വിവരæളെട


സ!ത_

വിതരണം
• െപാ_സാമൂഹയവയവഹാരæളിൽ

നിm_

മnഷയæെട

പിൻ

വലിയലിന്

ആകം കgm

ൈസബർ കമയണിQി

• ൈസബർ സ്ലæളിൽ_പം
െകാ_m

സാമൂഹയകgായ് കൾ.
• െപാ_താല്രയæൾ

നിലനിർ_m

ഇæരം

കgായ് കൾ

വയതയസ

് യ

ു ആർ

എലുകളിൽ

നിലെകാ_m

.
• േദശരാഷ

_ ¿മിശാസ_സæല്æളിൽ

നിmം

സാമൂഹയസംവിധാനæളിൽ

നിmം

വിമു കം.
• ആേഗാളവൽകരണകാലെæ

ആേഗാള¿ാമം
• ഭ◌ൗതികേലാകæിേല_േപാെല

സവിേശഷ

സാമൂഹയനിയമæളം


െപæമാQരീതികളം


െപാ_സമൂഹæിെല

സാമൂഹയമാനകæളം


ൈസബർ

കgായ് കളിലും

കടmവരാറm്

.
• ഉപസമൂഹæളം


പ◌ൗരത!വു ം ൈസബർ

കമയണിQിയിലും


ഉm്.
• ൈസബർ സിQിസൺസ്/

െനQിസൺസ്
ൈസബർ വിനിമയം
• ഇ_ർെനQിെ_യം

ു െനQ്

വർക്

സാേæതികതയെടയം

ു ു സഹായേæാെട

നട±m

എലലാ വിനിമയæളം

.
• ൈസബർ സ്ലæ്

നട±m

ഭാഷാപരവു ം ഭാേഷതരവു മായ

എലലാ

വിനിമയæളം

• മQ്

ആശയവിനിമയ

വയവസ്കളിൽ

നിm്

വയതയസ്മായി

സ്ല

കാലനിരേപകം
• ഉല്ാദകnം

സ!ീകർæാവു ം ഉ_ടæിയ
മാധയമ_പം
ൈസബർ വയവഹാരം
• ഭാഷയെട

ു _തീകേലാകെæയം


ഭാേഷതരേലാകെæയം

ു ആഗിരണം

െചയാn_

@മം.
• ശരീരേചഷ് കളം


ഭാഷയമടകമു _ ു
മു ഖാമു ഖവയവഹാരæളിെല ഭാഷാതീത
ഘടകæെള തന_ ൈസബർ ഭാഷ
െകാm് ആേദശം െചയാn_@മം
• മnഷയാതീത

യ_ഭാഷെയ

വയവഹാരഘടനയിേലക്

സmിേവശി_ികാn_@മം..
• സവിേശഷമായ

ഒæ വയവഹാരചിg ഓേരാ
ൈസബർ ഉപസമൂഹ/ സംസ്ാരæളം

നിലനിർ_m.
• ചുæെകഴു _കൾ,

ൈവകാരികാവിഷ്ാരæളെട


േരഖെ_ടു æൽ,

ഇേമാgിേകാൺസ്
• ൈഹ_ർ െടക്്Q!ാലിQി

മൂലം

േരഖീയമലലാæ,

േക@ീകരണം

ഇലലാæ

ഒæ

വയവഹാര

വഴകം
• േരഖീയമലലാæ

ഒæ

വയവഹാരകമം

പിmിട്

േരഖീയമായി

േരഖെ_ടു _m_േപാലു_
_ശ് æൾ..
• േ@ണീകരണം

ഇലലാæ

തിരoീനവിനിമയæൾ..
• സ്ലകാലæളെട


കഴമറിചിൽ
HUR
• ഒറാലിQിക്

മീെത

എഴു æ്

േനടിയ

അധികാരെæ

മറികടകാn_@മം
• ഔപചാരികമായ

എഴു _രീതികൾക_റം

• ഭാഷയെട

ു ഐേകാണിക്

ആയ

ചി¬വയവസ്െയ

തിരിചെകാmവരാn_


ു @മം
• ലഘു വാകയാംശæളം


ൈഹ_ർ

െടക്്Qകളം


ൈവകാരികാവിഷ്ാരæൾ
ൈല±ം

േപാ±ം
• യഥാർæ

അർææളിൽ

നിm്

പുറ_

കട±m.
• സാmർഭിക

ൈവകാരികാർææൾ
• വയവഹാരæിെല

ശാരീരിക

സ്ർശæൾ
നവ

മാധയമം

(ൈസബർ മാധയമം)
• നിലനിൽ±m

മാധയമവയവഹാരæളെട


േരഖീയ

വികാസേമാ _ടർചേയാ അലല .
വിേച ്ദമാണ്.
ഉപേഭാകാവിെനയം ു
വിവേരാത്പാദകെനയം ു േനരിg്
ബmി_ികാnം പരസ്രം
തmമയവിനിമയം െചയാn_
സാഹചരയം ഉmാകാnം
നവമാധയമæൾക് കഴിയം ു .
• ഇ_റാക_ീവതയിലൂെടയാണ്

ആശയ_പീകരണം

തെm

ഉmാവു ക
• വയാജസcതികളെട


നിർcിതി
നവമാധയമæിെ_

സ!ഭാവസവിേശഷതകൾ
• numerical representation
• modularity
• സ!യം

_വർæനകമം/

േസ!ച ്ാപരം
• variability
• ഇ_റാക_ിവിQി
• ൈഹ_ർ െടക്്Q!ാലിQി
• തിരoീനഘടന
• ചരഭാവം
• വിേക@ിതത!ം
• സ!ത_ം
ൈസബർ സംസ്ാരം
• ഒæ

കgായ്

യെട ു

ചിoാപaതി,

_വർæനസ!_പം,

അവæെട

നിർcിതികൾ

ഇവയെട ു

ആക_കയാണ് സംസ്

ാരം
• ഏത്

സാമൂഹയസംവിധാനവു ം േപാെല ൈസബർ

സമൂഹവു ം സംസ്ാരം

ഉത്പാദി_ി±കയം


അതിനക_

_വർæി±കയം

ു െചയm

.
• ൈസബർേലാകെæ

അർæവæായ

വയവഹാരæളെട


െപാæൾ

ആണ്

ൈസബർ

സംസ്

ാരം.

ഒæ

ബ_വചന_പം
ഉപസംസ്ാരæൾ
• മQ്

സംസ്ാരæൾ

േപാെല

ഉപസംസ്ാരæൾ

നിലനിർ_m.
• ചാQ്

മു

റികൾ,

ഇ െമയിൽ¿_ക


ൾ, ഫാൻ
േപ_കൾ, ¿_ക


ൾ, ഡിസ്ഷൻ
േബാർഡക ു ൾ, േസാഷയൽെനQ്
വർ±കൾ, ഫാവേറQ് ൈസQക

ൾ …
• മു ഖയധാരാ

സമൂഹæൾ,

ബദൽ

സംസ്തികൾ,

അേധാേലാക

സംസ്തികൾ..
ൈസബർ സംസ്

ാരവിശകലനæിെ_

ഉപാധികൾ
• വർഗം
• വംശം/ജാതി
• േദശീയത
• നഗര/¿ാമ
• ലിംഗപദവി
• ലിംഗതാല്രയæൾ
• വയസ്്
• രാഷ_ ീയ

വീകണം
• സാേæതിക sാനം
ൈസബർ കർ_ത!ം
• അപര

സ!ത!æളായ_


പകർmാgæൾ
Cyber self
• I text, therefore I’am
• Are you there?
• Are you there, are we together?
• Are you real?
• Are you the same?
“In cyberspace, I can change my self as easily
as I change clothes. Identity becomes
infinitely plastic in a play of images that knows
no end. Consistency is no longer a virtue but
becomes a vice; integration is limitation. With
everything always shifting, everyone is no
one" - Mark Taylor (Shifting Subjects )
ൈസബർ കർ_ത!ം
• നcൾ

ഉപേഭാകാവല

ല നാം

നിർcിെചടു ±mസ!ത!ം
• സ!ത!æിെ_

ബ_ലത
• പകർmാgം
• അനിoിതത!ം
• അനoലീല
• സmിuത
• _വീകരണം
• വിേക@ിതത!ം
• ശകലിതം
ൈസബർ കർ_ത!ം
• സ!ത!æിെ_

തിരയിളകം

(Hyper
Textuality

of self)
• അേബാധകാമനകളെട


സാകാത്കാരം
• ശിഥിലത!ം

-

ഞാൻ

ഒæ ചിതറൽ
ആകm.
• അസ്ൽഇലലാതാകm.
• അവനവെന

കാഴ്്യാ±m.
• യഥാർæ

േലാകæിെ_

ൈനതികതയിൽ

നിm_

വിടു തൽ
• യ_-

മnഷയ

വയതയാസം

ഇലലാതാകm..

ഉദാ:

ചാQ്

റമു കളിെല


ൈസേബാgക


പകർmാടലുകളം


ഒളിnേനാgæളം

• ചാQ്

റം


എmഒളിവിടം

െകാmൽ

മു റി
• ൈസേബാgകളംവയാജ

ഐഡികളം


മnഷയæം

ഇടകലæm.
• ഒæ±

െമാഴികൾ

-ഘടന
• സദാചാരæിെ_

തിരയിളകæളം


േവലിചാgæളം

• െപാ_സമൂഹæിെല

വിനിമയæേളകാൾ

സ!ത_ം,
• വയഭിചാര

വാm
• വയാജ

ഐഡി
• അവനവെന

എæെന

അവതരി_ികണം

എm്

നിoയികാn_

സ!ാത_യം
• _കടനലീല
• ഐഡീ ആക്സ്

െചയക


ഡിലിQ്

െചയക


ഹാക്

െചയകഡീ


ആക_ിേവQ്

െചയക

,

ഐഡീ ൈകമാറക

നമു ക്

േശഷവു ം _ടæക
ഖരകർ_ത!æിൽ

നിm_

വിേമാചനം
• ഭാഷാപൂർവ

ഘgæിെല

ഏകതാേബാധæിൽ

നിm്

_തികാmകവയവസ്യിേലക്

_േവശി±m

കgിയിൽ

കർ_ത!േæാെടാ_ം

_പം

െകാ_m


ബിഗ്

അദർ,

െപാ_

xസ!കാരയ

ൈവæaയæൾ,

നിയമവയഹം


ഇവകളെട


ബmനæിൽനിm_

േമാചനമാണ്

ഫാ_സിയെട

ു േലാകേæ±_

പലായനം.
• ഈപബലിക്

സിേmാളിക്

േലാകെæ

മറികടകാൻ

അതിയാഥാർæയ_പമായ

ൈസബർ സംസ്ാരæിേലക്

സ!oം

െസൽഫിെന

വിേമാചി_ി±m
സിെസകിെ_

വിസcതæൾ
• _തീകാmക

യഥാർæ

േലാകæിെലm_േപാെല

_തീതാmകേലാകæിലും

നെc

ഭരി±m

ബിഗ്

അദറിെ_

സാmിധയം

ഉm് .
• (യ_æിെ_

മാധയമീകരണæിൽ

ഡിജിQൽ/സംഖയാ

േലാകæിെ_

ബിഗ്

അദർ _തയകമാകm.)
• ൈസബർ െസ്യ്് ഫാ_സിയെട ു േലാകം _റmിടു m
എm് പറയm_ം ു അത് സ!ത_മാണ് എm് പറയm_ം ു
പൂർണ്മായി ശരിയലല.
• െപാ__തീകാmകനിയമ

മൂലയ

വയവസ്കളെട


ലാmനയം

ു സ!ാധീനവു ം

െവർച!ൽ

േലാക_ം

ഉm് .
• കർ_ത!æിെ_

വിടു തി

എmത്

ഫാ_സി

മാ_മാണ്
സിെസകിെ_

വിസcതæൾ
• മnഷയnം

ൈസബർ െസ്യ്ം

ു തcിലു_
ബmെæനിരവധി സാമൂഹയ
അധികാരവലയæൾ നിർണ്യി±m.
• പൂർണ്മായം

ു ഫാ_സിയിേലക്

വിലയം

െചയmിലല

.

ഫാ_സിയെട

ു േലാകവു മായ_


അകലം

കറയ_ക

മാ_േമ

െചയm_


..
• ഭ◌ൗതികേലാകെæ

പൂർവനിർണ്ീതമായ

സ്

ബാ

ധæിലും സ!ത!േബാധæിലും നിm്
തെmയാണ് ഒæ വയകി ൈസബർ െസ്യ്ിൽ
ഇടെപടു mത്.
• തിരെnടു കാn_

സ!ാത_യæിn

പരിമിതിയm് ു .

കാരണം

േചായ്് േ_ാഗാം
െചയെ_gതാണ്
സിെസകിെ_

വിസcതæൾ
• സംഘർഷവിമു കമായ

മു തലാളിæം

എmപരികല്ന

(ബിൽ

േഗQ്സ്)

മാർക്ിയൻ

ഐഡിേയാളജി

_കാരം

േചാദയം

െചയെ_ടു m.
• സാമൂഹയൈവæaയæളം


സംഘർഷæളം


ഇലലാതാകm

ഒæ
പുതിയ മു തലാളിæം ൈസബർ െസ്യ്ിൽ
_ഷ് ികെ_ടു mഎm് പറയmത് ു
പുതിയ തരം അരാഷ_ ീയവാദം ആണ്.
മാർകQ് ലിബറലിസæിെ_ െസ്യ്്
ആണത്
ചില
ചില

മലയാളി
മലയാളി

ൈസബ
ൈസബപാഠæ
പാഠæ


1. മലഎെmാæ

വിളിേ_ര്
• Mallus - ൈസബർ േലാകം

സംഭാവന

െചയ

് വിളിേ_ര്
• ശരാശരിമലയാളി

സാമൂഹയശീലെæയം


മേനാഭാവെæയം

ു കളിയാകി

െകാm്

മലയാളി

സ!യം

നാമകരണം

െചയ് ത്
• ആmവിമർശനæിനകെæ

അപകർഷതാേബാധം
• ചാQ്

റമു കളിലലെടയം


ു ,

ആശലീല

വീഡിേയാകളിലൂെടയം

ു അശലീല

െവബ്

ൈസQകളിലൂെടയം


ു ഉറച


േപായ

സംs
2. അശലീല

മലയാളി
• പി_േക@ിത

അധികാരഘടനയിൽ

ദമനം

െചയെ_g

കാമനകളെട


_തീതാmക

സാകാത്കാരം
• സദാചാര

തടവു കളിൽ

നിm_

സാæല്ികേമാചനം
• ൈലംഗിക

സ!ാത_യെæ

സംബmിചം


_കതിവിæa

േവഴ ്കെള

സംബmിചം


ഉ_

അേബാധ

സ!പ്æൾ…
അശലീല

മലയാളി
• ഉദാæ

സാഹിതയæിന്

ൈസബർ

അശലീല

പാരഡികൾ
• അശലീലകഥകളെട


ഡിജിQൈലേസഷൻ

കഥെയഴു æ്.
• െതഹൽക

പാഠം.

സകറിയയെട


അശലീലകഥെയഴു æ്.
• െതറി

പദæൾ

സ!ച ്മായി

ഉപേയാഗി±m

ആൺെപൺ

വിനിമയæൾ
അശലീല

മലയാളി
• േകാസ്് _േസ്ഴ ്്
• ഇ_റാക_ീവ്

സ!യം

േഭാഗæൾ
• േറാൾ

െപലകൾ
• ൈലംഗിേകാർsæിെ_

_റm

വിടൽ
3. _വാസി

മലയാളി
• മലയാളിയെട

ു ൈസബർ െസ്യ്_്

_പം

െകാ_mത്


_വാസി

സമൂഹæിൽ

നിm്
• വീട്

കെട

െകാmേപാകm

ു മലയാളിയെട


ഗഹാ_രതയം

ു ടറിസം

ൂ കാഴ ്യം ു
• െവർച!ൽ

െസ്യ്ിലൂെട

േകരളെæ

പിടിെചടു കൽ
• േസാഷയൽ

െനQ്

വർക്

വയവഹാരæളിലൂെട

സാമൂഹയസാംസ്ാരിക_കിയയിൽ

ഇടെപടൽ
4.സ!യം

േബലാഗം
• അവരവർ

എഴു _കാരnം

എഡിQറം


_സാധകnം

േപജ്

സംവിധായകnം

വായനകാരnം

വിമർശകnം

ആകmതിെല

ആmരതി
• സ്ാ_്

ബു±കളിെല

അപൂർണ്ാnഭവം

-

എഴു _മു റി
• മിഡ്ിൽസ്

േപാെല

ലഘു രേമയാപനയാസæൾക്

ജന_ിയത
• സാഹിതയചരി_æിn

പുറ__എഴു æ്
• ഗ◌ൗരവതരമലലാæ

സമീപനം
• എഴു _കളെട


പാരഡി.
• േബലാഗർ

എmവയാജ ഐഡി
• ഇ_റാക_ീവത

െകാm്

എഴു _കാരെന

അപമിæീകരി±m.
• പൂർæിയാകാæ

എഴു æ്
• _ി_്

േമെലഴു æലല.
5. P!QWJ@/ Pർഗീയത
• നേവാæാന

േബാധമനസ്ിന_റേæ±_


പിൻ

നടææൾ
• മധയകാല

യകിക ു ൾ
• സവർണ്ത
6.]SGർ

1PV@
• എ_െകാm്

മലയാളിക്

ബൂേലാകം

മു ഴു വൻ

കവിത?
• സ്ിçിൾസ്
• ഭാഷയ്കെæഐേകാണിക്

ആയ

സാധയത
• െവർച!ൽ

െപായ=ി

എmഒm്

ഇലല
• കാവയചരി_æിെ_

പുറേmാക്
• _ശയതക്

ഊmൽ
7. ൈസബർ ആക_ിവിസം
• ൈലകടിച്

നിæൾക്

േലാകെæ

മാQാം
• കീ

േബാർഡ്

വിപലവæൾ±ം

ഓറm


വിപലവæൾ±ം

ഇടയിെല

ദരം ൂ
• _ച ്mഹീേറായിസം
• ആൾ@gæെള _സ്ാനമാകാൻ
കഴിയേമാ ു ?
• രാഷ_ ീയകകികളെട


ൈസബർ മു ട_കൾ

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->