P. 1
Simulacija Ispitnog Zadatka II 2009 Postavka N

Simulacija Ispitnog Zadatka II 2009 Postavka N

|Views: 1|Likes:
Published by Damir Ovcina

More info:

Published by: Damir Ovcina on Feb 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2014

pdf

text

original

Ekonomski fakultet u Sarajevu Predmet: „Računovodstvo“ Zadatak 2. Na osnovu stanja računa glavne knjige u dd «MM» na dan 01.01.2009. g.

sastaviti bilans stanja po principu likvidnosti. Stanja računa glavne knjige na dan 01.01.2009. godine: 1. Oprema 2. Zemljište 3. Unaprijed naplaćeni prihod za zakupninu za 15 mjeseci (za 2008.i 2009.godinu) 4. Zalihe gotovih proizvoda (1.300 kom po 42 KM) 5. Zalihe sitnog inventara 6. Obračunati a neplaćeni troškovi reklame za XII/08. 7. Obračunati a neplaćeni troškovi telekom usluga XII/08. 8. Dionička premija 9. Čekovi 10. Obaveze za porez na dobit 11. Zalihe materijala 2.500 kom. mat «a» x 12 = 30.000 5.500 kom. mat «b» x 9 = 49.500 12. Žiroračun 13. Blagajna 14. Revalorizacione rezerve 15. Upisani uplaćeni osnovni kapital (30.000 kom. dionica x 10 KM/kom.) 16. Unaprijed plaćeni troškovi zakupnine za 12 mjeseci (za 2009.godinu) 17. Dobavljači 18. Unaprijed plaćeni troškovi osiguranja za 8 mjeseci (za 2009.godinu) 19. Dugoročna ulaganja u vrijednosne papire – dionice dd „XX“ (200 kom po 120 KM) 20. Obaveze po dugoročnim kreditima 21. Građevinski objekti 22. Zalihe rezervnih dijelova 23. Obaveze prema zaposlenim 24. Investicije u toku – Upravna zgrada 25. Ispravka vrijednosti opreme 26. Rezerve - zakonske 27. Kupci 28. Softver 29. Ispravka vrijednosti građevinskih objekata 30. Akumulirana dobit (gubitak) po metodu prosječnih ponderisanih cijena. 180.000 65.000 28.000 54.600 5.000 2.900 1.300 15.000 5.000 5.000 79.500

320.000 2.800 17.000 300.000 15.260 30.000 16.000 24.000 25.000 160.000 6.500 17.000 25.000 75.000 28.000 30.000 16.000 55.000 ?

U toku mjeseca januara 2009. godine nastale su sljedeće poslovne promjene koje treba proknjižiti i kroz dnevnik i kroz glavnu knjigu. Napomena: Materijal se evidentira po stvarnim cijenama, obračun utroška materijala vrši se

1.

2. 3.

Za nabavku materijala dobavljaču „ALFA“ je uplaćen avans 40.000 KM plus 6.800 KM PDV-a. Prema fakturi dobavljača kupljeno je 2.200 kom materijala «a» po cijeni 11 KM/kom plus PDV 17% i 3.800 kom materijala «b» po cijeni 13 KM/kom plus PDV 17%. Odobren nam je vrijednosni rabat od 1,1% koji je naveden na fakturi. Faktura je podmirena dijelom iz sredstava avansa i dijelom sa žiroračuna. Prijevoz materijala obavljen je vlastitim kamionom. Izrađen je interni obračun troškova prijevoza na sumu 2.250 KM. Zavisne troškove nabavke rasporediti po količini. Materijal je uskladišten. Skupština dioničara je donijela odluku o distribuciji dividendnih dionica i to 10% u odnosu na emitovane redovne dionica. Tržišna vrijednost dionica je na datum emisije 14 KM po dionici. Distribuirane su dividendne dionice. Skupština je odlučila da 10% dobiti izdvoji za rezerve. Kupili smo građevinsko zemljište od pravnog lica „Y“ čija je vrijednost na temelju ugovora 50.000 KM. Poreska uprava je procijenila zemljište na 60.000 KM i obračunala porez na promet nekretnina 5%. Porez je plaćen sa žiro računa. Primili smo fakturu od dobavljača „X“

1

Evidentirati troškove plata ako su bruto plate 86. Kupljeno je za 2. materijala «a» i 3.000 kom materijala «a» i «b» Putem brokerske kuće prodato je 100 komada dionica za iznos 14. proizvedeno 1.000 kom. Od gradskog prijevoznika kupljene su mjesečne karte za prijevoz zaposlenika na posao i sa posla za naredni mjesec. Izvršen je popis materijala i evidentirano je sljedeće stvarno stanje: 600 kom. Izvršen je generalni remont (popravak) mašine za obradu materijala. izvršena je isplata sa blagajne. Troškove materijala evidentirati po metodi prosječnih ponderisanih cijena. Sitan inventar je uskladišten.000 KM. Stigla je faktura za uslugu reklame (mjesec XII/08) u iznosu 3. Izvršiti obračun proizvodnje (vodeći računa da su neproizvodni troškovi. Evidentirati otpis sitnog inventara po 50%-noj direktnoj metodi.200 KM sitnog inventara i za 3. Potraživanje naplaćeno (uzimajući u obzir i avans). 9. Provizija brokera iznosi 500 KM. 6. Evidentirati prihode i troškove sa vremenskih razgraničenja za tekući period. a procijenjeni vijek trajanja je 5 godina. prodaju i administraciju). 5. 18. za uređenje zemljišta 2. U kontaktu sa pravnom službom. Za tu svrhu primljena je faktura u iznosu od 5. Primljena je naknada na žiro račun. Dozvoljeni kalo je 1. Procijenjena vrijednost opreme je 12. proizvoda „X“. 14. Po povratku sa službenog puta izvršen je obračun putnih troškova u iznosu 200 KM. Obračunati troškove amortizacije na opremu po funkcionalnoj metodi ako se zna da je normalni kapacitet opreme 180.000 KM. Troškovi pokretanja spora plaćeni su putem blagajne u iznosu 500 KM. 7.277 KM. a za tekući obračunski period obračunati su troškovi električne energije u iznosu 3. 20.200 KM. zavisni troškovi nabavke iznose 10.5 %. 21. Računovodstvenom politikom određeno je razgraničenje nastalih troškova na period 2 godine. Izdato je u proizvodnju po 1. Robu smo u prodavnicu na malo zadužili sa 30% razlike u cijeni plus PDV 17%. kupac pravna osoba «X» uplatila nam je avans u iznosu od 30. Faktura za prevoz iznosi 250 KM plus PDV 17% i plaćena je sa žiroračuna. Preduzeće je primilo od države opremu kao podsticaj razvoju.4... Skladište je razduženo po proizvodnoj cijeni. 17.000 KM rezervnih dijelova od istog dobavljača plus PDV 17%. Izmirene su sve obaveze prema zaposlenim (voditi računa i o neplaćenim obavezama iz prethodnog perioda) sa blagajne i obaveze za poreze i doprinose iz i na plate sa žiroračuna. Faktura je plaćena sa žiro računa.5%.000 KM plus PDV 17% za kupovinu gotovih proizvoda.000 KM plus PDV 17%.000 kom. Na temelju ugovora i ispostavljenog našeg računa. Faktura dobavljača iznosi 65.800 KM odnosi se na upravu.000 KM) i uskladištenje gotovih proizvoda.800 KM plus PDV 17%. Obaveza prema dobavljaču za sitan inventar i rezervne dijelove je izmirena . 13.800 KM.500 KM plus 17 % PDV-a u cilju poboljšanja zemljišta. tj. Zamjena dijelova osigurava rad mašine u trajanju 2 godine. Nabavili smo robe u vrijednosti 55.100 KM plus PDV 17%. Stigla je faktura za telekom usluge (mjesec XII/08) u iznosu 900 KM plus PDV 17% i za tekući obračunski period također je stigla faktura na iznos 900 KM plus PDV 17%. gotovih proizvoda i ispostavili račun po prodajnoj cijeni 47 KM/kom plus PDV 17%. 19. 15. porezi i doprinosi iz i na plate 35. a u toku januara 2009. Ukupno je 2 . oni koji se odnose na upravu prodaju i administraciju 45. Zaposlenik je otišao na službeni put bez prethodno isplaćene akontacije. U tu svrhu primljena je faktura u iznosu 30. spor će biti djelomično izgubljen pa je uprava donijela odluku da otpiše 9. Faktura je plaćena sa žiro računa.500 KM plus PDV 17%.427 KM (od tog iznosa 41.000 KM plus PDV 17%. 12. a zatim je trećina ukupnih zaliha sitnog inventara izdata u upotrebu. 8. 16. Amortizaciju građevina obračunati po jedinstvenoj stopi na godišnjem nivou od 1. Protiv kupca «X» pokrenut je spor zbog odbijanja da plati dug od 15.000 KM. U slučaju potrebe podići kratkoročni kredit.000 KM. Za nematerijalna sredstva godišnja stopa je 10%. Pravna osoba je unaprijed platila zakupninu za 8 mjeseci u iznosu 28. Nabavljeni rezervni dijelovi su takođe uskladišteni i utrošeni za otklanjanje kvara na mašini koju je izvršilo treće pravno lice i fakturisalo nam iznos 250 KM plus PDV 17% (nakon čega se povećao kapacitet opreme). Zemljište je stavljeno u upotrebu Izdato je u proizvodnju 3. Izmirene su ukupne obaveze prema dobavljačima sa žiroračuna. Eventualni manjak knjižiti na teret pravnog lica uz evidenciju PDV –a od 17%.200 kom materijala «a» i 4. Nakon uplaćenog avansa isporučili smo 800 kom. 11.000 komada materijala «b». 10. Prodali smo u gotovini 30% vrijednosti robe.000 KM potraživanja kao nenaplativo.300 kom materijala «b».

Saldirati sve račune vezano za PDV. Porez na dobit je 10%. Sastaviti probni bilans Izvršiti obračun finansijskog rezultata. 3 .000 kom. Proizvodna cijena određuje se putem čiste divizione kalkulacije.22. Prodato je 40% proizvedenih gotovih proizvoda uz 25% razlike u cijeni plus PDV 17%. 23. proizvoda „X“. proizvedeno 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->