KARTON NAUČNOG RADNIKA OSNOVNI PODACI Ime Prezime Godina rođenja Mesto rođenja Država Zvanje Titula e-mail

Direktni telefoni Telefoni lokali Organizaciona jedinica Oblast i uza specijalnost (ključne reči) Biljana Gemović 1971 Sremska Mitrovica Srbija Predavač Magistar tehničkih nauka gemovic@vtsns.edu.yu 021/489-25-26 i 063/772-16-53 021/489-25-26 Viša tehnička škola, Novi Sad Upravljanje kvalitetom, HACCP, ISO 9000

STRUČNA BIOGRAFIJA Kratka stručna Srednju školu ''Nikola Tesla'', smer Automatika, završila 1990. biografija godine u Sremskoj Mitrovici, iste godine upisala Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, odsek Mašinstvo, smer Proizvodni sistemi, automatika i robotika. Diplomirala 1997. godine sa ocenom 10 (deset). Poslediplomske studije upisala 1998. godine na smeru Proizvodni sistemi, automatika i robotika i odbranila magistarsku tezu pod nazivom: ''Unapređenje kvaliteta tehnološkog procesa primenom koncepta HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) i njegova integracija sa sistemom upravljanja kvalitetom'', dana 01.09.2006. godine. STRUČNA BIOGRAFIJA – ZVANJA R.br. Godina izbora NASTAVNO-NAUČNA ZVANJA: (reizbora) Asistent-pripravnik, Asistent, Docent, Vanredni profesor, Redovni profesor; Istraživač-pripravnik, Istraživač– saradnik, Naučni–saradnik,Viši naučni–saradnik, Naučni savetnik 1. 1998 Stručni saradnik na predmetima: Upravljanje kvalitetom, Merenje i kontrola, Računari i Autocad 2. 2006 Predavač/nastavnik na predmetima: Upravljanje kvalitetom i Kompjuterska grafika 3. 4. STRUČNA BIOGRAFIJA – DIPLOME DIPLOMA Godina 1997 Mesto Novi Sad Institucija Fakultet tehničkih nauka Naslov diplomskog rada Organizacija i upravljanje malih preduzeća 1

JUSK 06. GRID 03. 2006. B. primenom HACCP koncepta. Viša tehnička škola. 2. No. 2006. 1. 7. Unapređenje tehnološkog procesa prerade vode („JAZAK“). 35. 2005. Zbornik radova. 2005. Gemović: Implementacija IMS-a u grafičkoj organizaciji GRID 06. Vol. Gvozdenović: HACCP koncept – preduslov za poboljšanje kvaliteta tehnološkog procesa. B. Gemović. Spisak rezultata 54 . YUSA ICQ 2006 – International Journal ''TQM & E''. B. Gemović. JUSK 06. 2006. Gavrilović: Unapređenje tehnološkog procesa prerade vode („JAZAK“). V. Vrnjačka banja. 5. J. 3. Gemović: Osnovne smernice za primenu HACCP koncepta i njegova integracija sa ISO 22000. 2 Broj . YUSA ICQ 2006 – International Journal ''TQM & E''.CITIRANOST NAUČNIH RADOVA (bez autocitata) Spisak citata NAPOMENA: Spisak će biti preuzet od Biblioteke Matice srpske. 2003. Zlatibor. Novi Sad. Zbornik radova. No. Gemović.Oblast MAGISTERSKA TEZA Godina Mesto Institucija Naslov teze Mašinstvo 2006 Novi Sad Fakultet tehničkih nauka Unapređenje kvaliteta tehnološkog procesa primenom koncepta HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) i njegova integracija sa sistemom upravljanja kvalitetom Oblast Mašinstvo DOKTORSKA DISERTACIJA Godina Mesto Institucija Naslov disertacije Oblast PRODUKCIJA . B. 3-4. J. Vol. Novi Sad. B. Zbornik radova. 2006.Rad saopšten na skupu međunarodnog značaja Broj 7 štampan u celini.Rad u časopisu nacionalnog značaja Broj 2 1.REZULTATI Udžbenici Broj 1 1. 2. Zbornik radova. Zbornik radova. Zbornik radova. 3-4. PRODUKCIJA . primenom HACCP koncepta. jun 2005. Praktični pristup implementaciji HACCP sistema u šećerani Pećinci. Priručnik za praktičnu nastavu za grafički odsek. Novi Sad. Gemović. B. Novi Sad. 35. 4. Gvozdenović. 2006. M. Novi Sad. Spisak rezultata R62 . Gemović: Definisanje HACCP koncepta. Stanišić: Unapređenje tehnološkog procesa izrade kartonske ambalaže. Z. pouzdanosti i održavanja u tehnološkom procesu izrade kartonske ambalaže. Velikić: Praktični pristup implementaciji HACCP sistema u šećerani Pećinci. IS 05. 6. septembar 2005. Herceg Novi. Zbornik radova. B.

JUSK 06. Unapređenje kvaliteta tehnološkog procesa primenom koncepta HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) i njegova integracija sa sistemom upravljanja kvalitetom. 2006.Spisak rezultata R65 . 2006. Novi Sad.Odbranjena magistarska teza. Spisak rezultata R82 . Zlatibor. magistarska teza. Gemović. Novi Sad. Mašinstvo.Rad saopšten na skupu nacionalnog značaja štampan Broj 4 u celini. B. M. 3. Gemović: Definisanje HACCP koncepta. 2005. 4. 1. Velikić: Praktični pristup implementaciji HACCP sistema u šećerani Pećinci. Broj 1 1. V. IX međunarodni simpozijum iz oblasti celuloze. Novi Sad. Gemović: HACCP koncept – preduslov za poboljšanje kvaliteta tehnološkog procesa. papira. Gemović. ambalaže i grafike. 2. Fakultet tehničkih nauka. Vrnjačka banja. pouzdanosti i održavanja u tehnološkom procesu izrade kartonske ambalaže. jun 2005. 2006. B. JUSK 06. B. B. primenom HACCP koncepta. 3 . Gavrilović: Unapređenje tehnološkog procesa prerade vode („JAZAK“).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful