ŽIVOT JE SADA SAH

PREDGOVOR

Postoje religiozni učitelji i postoje duhovni učitelji. Prvi podučavaju ono u š ta veruju, a drugi direktno ukazuju na stvarnost koju jasno vide, Jedno je sigurno, Sah ne pripada prvima. Na pitanje: "Šta prvo kažete čoveku koji želi da radi na sebi?", Sah odgovara jednostavno, ali mudro: "Nemoj da mi veruješ." Možda bi ovaj odgovor mnoge naveo na zaključak da čovek ne može učiti od nekoga ako mu ne veruje, pa ipak pravo učenje se odvija jedino kada prestanemo da verujemo i počnemo sami da istražujemo. Kada bi se duhovnost zasnivala na verovanju, ona bi postala samo još jedna od religija. Poznavajući prirodu ljudskog uma, stav duhovnih učitelja je oduvek bio: "Proveri ono što ti govorim, a ako to nisi u stanju ili ako tvoje iskustvo dokazuje suprotno, onda to odbaci; ali nikada nemoj verovati." Sa druge strane, religiozni učitelji vekovima sugerišu: "Veruj u ono š to ti govorim i ponaš aj se u skladu sa tim verovanjem." Da li su se duhovni učitelji, na osnovu čijih učenja su kasnije nastale različite religije, ikada oslanjali na druge? Da li je Buda bio budista ili je budizam nastao tek nakon njegove smrti kada je nekolicina počela bez razumevanja da ponavlja ono š to je on podučavao? Da su se iskustveno uverili u istinitost Budinog učenja, oni ne bi prazno ponavljali njegove reci već bi pričali iz sebe. Ono što Saha čini istinskim duhovnim učiteljem je upravo ta činjenica da on priča jedino iz sebe ne oslanjajući se na autoritete; njegovo učenje se zasniva isključivo na njegovom ličnom iskustvu. Duhovnost ne može biti religija jer ne predstavlja put vere već put put unutraš njeg iskustva koji treba da nas dovede do vrhovnog ili neiskustvenog iskustva tj. prosvetljenja. Duhovnost je istraživanje duha ili vančulne stvarnosti, nikako verovanje u vančulnu stvarnost. Buda je svoj put do prosvetljenja nazvao darmom1. Ali pošto njegov put nije jedini, svi putevi istraživanja duha se mogu nazvati jednim zajedničkim imenom duhovnost. Da bismo bili duhovni nije potrebno da sledimo bilo čiji put. Naprotiv, prava duhovnost zahteva od nas da budemo individualci. I zato, tek kada sledimo svoj sopstveni put unutrašnjeg istraživanja, nalazimo se na duhovnom putu. "Čovek je sam na putu, od početka do kraja, i sa učiteljem i bez njega" - Sah, Nasuprot duhovnosti postoje sekte tj. grupe ljudi koje se drže istog mišljenja ili podržavaju isto verovanje. Religija koja je samo omasovljena sekta, ne može postojati bez uniformnosti mišljenja ili verovanja. Svojevrstan je paradoks š to pripadnici određenih religija osuđuju različite sekte ne uviđajući da njihova religioznost ima sve odlike sektaš tva. Za razliku od sektaš tva, duhovnost potencira različitost u mišljenju, a jedinstvo u duhu. Ona je za individualnost, dok je sektaš tvo protiv svake autentičnosti. Duhovnost ne podrazumeva da smo jedinstveni u duhu ako činimo ili mislimo isto. Naprotiv, da bismo bili jedinstveni u duhu svako mora misliti svojom glavom i ponaš ati se u skladu sa svojom prirodom, jer kako San kaže: "Duhovnost aktera prenosi se i na akciju, to jest čin. Kada si svestan, više nije važno šta radiš, već kako to radiš, ne 'kako' u smislu veš tine, već 'kako' u smislu potpune prisutnosti subjekta iza bilo kojeg dela." Naravno, ako se više ljudi druži to ne znači da oni čine sektu, ali ako se ljudi okupljaju zato što slede nečije mišljenje, onda je to već sektaštvo. Duhovni ljudi se druže da bi razmenili svoja iskustva, a ne da bi jedni druge ubedili u svoje mišljenje. Njihova mišljenja se mogu poklapati, ali je poenta u tome da im ta miš ljenja nisu nametnuta tj. da ih nisu slepo prihvatili već da su do njih sami doš li, na osnovu svog sopstvenog iskustva. Iz

tog razloga je duhovnost na neki način produžetak nauke poš to ima isti odnos prema stvarnosti, s tom razlikom š to nauka istražuje čulni, a duhovnost vančulni svet, iskustveno se uveravajući u njegove pojave i zakone. Sa druge strane, religija je samo nastavak svetovnosti jer i jedna i druga veruju, prva u vančulni, a druga u čulni svet. Tako, religija stoji nasuprot duhovnosti kao što svetovnost stoji nasuprot nauci. Neko može pomisliti da je razlika između duhovnosti i nauke u tome š to se ono š to istražuje duhovnost ne može dokazati, a nauka prihvata samo dokazano. Ali, š ta je dokaz? Kada više ljudi doživljava isto, i kada se to iskustvo može ponoviti, onda se to smatra dokazom, bez obzira da li se koriste ili ne neki drugi instrumenti opažanja osim čula i uma. Prema tome, ako se određeni broj ljudi slaže oko nekog vančulnog doživljaja, tada već imamo neki dokaz daje ono što se doživljava tačno i zbog toga je pogrešno tvrditi da se to š to istražuje duhovnost ne može dokazati. Ako se prihvati kao agument da je doživljaj duhovnih ljudi neistinit zato što je subjektivan, onda taj isti argument važi i za naučnike jer se i oni takođe oslanjaju na svoj doživljaj. Zašto bismo više verovali spoljasnjim čulima nego unutrašnjim? Spoljaš nja čula su podjednako ograničena kao i unutrašnja, možda čak i više. Ne ulazeći u raspravu koja su čula ograničenija, dovoljno je složiti se da su i jedna i drugaograničena i da je samim tim svako iskustvo subjektivno tj. relativno. Dakle, ako se nauka smatra egzaktnom na osnovu subjektivnog iskustva, onda se isto tako i duhovnost može smatrati egzaktnom. Nauka ima svoje metode i instrumente za istraživanje spoljašnjeg sveta, a isto tako i duhovnost ima svoje načine istraživanja unutrašnje stvarnosti. Da li su duhovni metodi dovoljno egzaktni i pragmatični to je stvar dogovora i ličnog stava, uostalom kao i po pitanju nauke. Svi koji veruju u ono što je nauka dokazala, nisu se iskustveno uverili u njene dokaze. Nauka često pobija svoje prethodne dokaze budući da se stalno pronalaze bolji metodi i instrumenti za istraživanje spoljašnjeg sveta, a isti slučaj je i sa duhovnošću. Svako otkriće se bazira na ličnom iskustvu, bez obzira na broj ljudi koji su se uverili u određenu činjenicu, a s obzirom da su sva iskustva subjektivna, prirodno je što se mnoga prošla iskustva vremenom prevazilaze. Po Sahu: "Zakoni univerzuma ne mogu da se promene, ali smo slobodni da promenimo sopstvenu mehaničnost2. Svet nije naša odgovornost, ali naša nesvesnost jeste. Ako promenimo sebe, menja se i svet." Upravo zato se nijedno otkriće ne može proglasiti konačnim. Pa ipak, iako su mnogi naučni i duhovni dokazi danas prevaziđeni, to ne znači da nauku i duhovnost treba negirati kao puteve istraživanja stvarnosti. Važno je da se uvek nešto novo otkriva i da je naš pristup naučan, a vre-me će pokazati da li je ono što smo otkrili tačno. Pravi naučnik ili duhovni tragalac je uvek spreman da prihvati nove dokaze, naravno ako su autentični i dovoljno uverljivi. Međutim, ako već postoji neka razlika između duhovnosti i nauke, ona je u tome što duhovnost priznaje jedan metod saznanja koji nauka ne priznaje, a to je intuitivni metod. Po duhovnosti, sva iskustva služe samo tomeda nas dovedu do intuitivnog viđenja stvarnosti jer se jedino ono može smatrati istinitim pošto je izvan polja relativnog iskustva. Relativno iskustvo je u okviru vremena i prostora, dok ih intuicija transcendira s obzirom da je izvan uma koji doživljava prolaznost i konačnost. San čak i buđenje 3 svrstava u relativna iskustva. On jedino probuđenje smatra pravim uvidom: "Buđenje je promena u umu, a probuđenje stanje izvan uma." Poš to duhovan čovek za razliku od naučnika uvek teži intuitivnom saznanju ili probuđenju, on nikada ne bi smeo da se vezuje za svoja iskustva. Neka ovi razgovori sa Sahom u kojima se nalaze mnogi odgovori na do sada neodgovorena pitanja o smislu života i prirodi stvarnosti u kojoj živimo, pomognu svakom iskrenom duhovnom tragaocu da pronađe svoj put do pro-buđenja! Svami Muktananda

rajem. nema drugog puta. ali. celovitog rasta ka sebi. Da bi do tog bespoštednog razračunavanja uopšte doš lo. opšta definicija puta samospoznaje je rad na sebi. te duhovnost nije.. To je težak put. kako mnogi vole da kažu. psihološku. Sah: Hrist je govorio mnogo toga što samo Hrist može da razume. dok je druga duhovnost neka vrsta skloniš ta pred životom. Zbog toga je postojeća duhovnost u istom stanju u kojem je i čovek. a ona je tragična upravo zbog tog kukavičluka. prepoznavanje onoga što jeste. samorealizacija. ili pak žudnje za permanentnim zadovoljstvom . Krajnji cilj je potpuno zdravlje. Da li je staza kojom hodaš put ili stranputica. pa i filozofsku pozadinu. čovek može da pomera planine. a ljudi koliko i stranputica. I Buda je govorio da budemo svetio sebi samima i da ne tražimo svetio u drugome. S: Hrist je govorio da. već mora odvažno da ispituje sve što oseća. Ona dolazi kao posledica istinske unutraš nje zrelosti. Zašto? Mi slušamo i ne čujemo. Autentična duhovnost izrasta kao delikatni plod iskrenog i smelog suočavanja sa samim sobom. Bolest može da se izleći ako se na vreme prepozna kao bolest. pa ipak. mi danas imamo par stotina miliona budista koji traže svetio u suncu koje je zašlo pre dve i više hiljada godina. sam za sebe. zavisi od iskrenosti putnika. Isuviše budista. a druga samo odraz odsustva istog. S: Koje je to stanje? . Prvi i jedini cilj duhovnosti je probuđenje. misli i naslućuje. a da bi se ono ostvarilo. ako ima veru u sebi. a nigde živog Bude. a ne od kvaliteta ili vrste tla pod nogama. Da li postoji razlika između vašeg pristupa i ostalih spiritualnih puteva? Sah: Puteva je koliko i ljudi.pakla. ali ako se tumači kao zdravlje.RAD NA SEBI JE IGRA NA SEBI Sagovornik: Koliko mi je poznato. seme ljudske neuroze lako izrasta u razgranato drvo. Ako je želja za duhovnim rastom iznuđena religioznim metodama zastrašivanja. niti može biti proizvod straha od kazne . Jedna duhovna težnja nastaje kao vrhunac razumevanja života samog po sebi. Rad na sebi može da ima versku.. Ponavljam: duhovnost je put i kruna samoostvarenja. Jedna vrsta duhovnosti može biti rezultat psihičkog zdravlja. problem je u tome što niko ne sme objektivno da sagleda unutraš nju situaciju. neophodno je videti pravo lice našeg psihološkog stanja. Duhovnost vidim kao krunu čovekove težnje da ostvari sebe. opasnost po čoveka naglo se povećava. čovek ne sme da se oslanja na ono što raznorazna verska i gnostička učenja obećavaju. okultnu. Postoje duhovnosti i duhovnosti. S: Šta je duhovnost za vas? Sah: Neminovna posledica zdravog.

S: Imam osećaj da mi još uvek niste do kraja objasnili sve posebnosti vašeg rada na sebi. ali da bi potpuno razumeli sebe. nema podela. Kad je rast potpun. To je početak. više ne pojavljuju. nego ih i potpuno lskljućuje. ako hoću da se precizno izražavam. On ne bi trebao da bude isključivo emocionalan ili samo misaon.Sah: Duhovnost nužno proizilazi iz nas. konačno..u onom što gledaš. u stvari.i ono u nama i ono van nas. naurožava iluzijom da smo uvek u pravu. a ono nas. Pretpostavljam da smo to razjasnili. predrasude i predstave ne smeju da postoje. uzajamnih relacija. da smo na pravom putu. pa je duhovnoš ću zovemo samo uslovno.. S: To je. Osnovna podela te duhovnosti . nešto ćeš iz spoljašnjeg sveta da grabiš i proglašavaš vrednim. pa se ideje svetog i svetovnog. totalan napor. smelost da se celovito ispituje celovitost postojanja! S: Da li to znači da ona druga duhovnost insistira na po-deli? Sah: Baš tako. nazvati radom - . Nema zabranjenih zona. Kad je posmatrač uce-lovljen. i to što se posmatra postaje jedno. to jest pojasnite tu potrebu čoveka da deli stvari? Sah: Duhovnost. Takva vrsta duhovnosti je bolesna. Kada se istražuje. Vazduh ne drži granični kamen. Sve se podvrgava proveri . sa svoje strane. i da je sve baš kako treba. Dokle god ti to ne postane potpuno jasno. početak samosuočavanja. dakle svojim. Nerazumevanje te uvek baca u naručje licemernog pravdanja. ali nebo nema pojma o svemu tome. ali ako zdravlja nema. voljnog ili energetskog tipa. Ali istinski rad na sebi ne mogu. Sah: Svaki napor ka probuđenju ima svoju vrednost. relacije i slojeve postojanja s kojima dođe u dodir. Rad na sebi dobija svoj najveći smisao tek kad obuhvati sve slojeve ljudskog bića: i razum i srce i volju i. Ako tvoje reči miriš u na okean. unutraš nje bogatstvo razotkriva se u punom sjaju i oplemenjuje sve situacije. ne mogu da nazovem zdravom. životnih pojava. drugih. tu nešto nije u redu. gubitak predstave o stvarnosti. privlačenja i odbijanja. S: Pa zar ta podela nije istinita? Sah: Zavisi od toga da li si zdrav. nego potpun. a primena na životne situacije predstavlja konkretizaciju. Bolesnu duhovnost bismo mogli da svedemo upravo na to: insistiranje na podeli. Šta dolazi nakon tog sagledavanja? Šta bi bio početak konkretne duhovne prakse? Sah: Sagledavanje je unutrašnja praksa. ne mora da znači da je stvarno istinito. naš put ka samorealizaciji ne sme da bude štur i siromaš an. Ako je neš to istinito u dogovornom smislu. a ostalo ćeš da odbaciš ili osudiš . nikad u onome što gleda. sa samo jednom ili dve dimenzije. jedno jedino.. To je autentična duhovnost: nepodeljenost. svesnost.na sveto i svetovno dokaz je bolesti o kojoj govorim.. Podeljenost uvek prepoznaješ prekasno . a dela na močvaru. koja ne samo da obezvređuje mnoge as-pekte individualnog i socijalnog života. u smislu da su postojeće. Ako smo zdravi i duhovnost puca od zdravlja. Mogućnost da stvarno živš integralno je provera dubine razumevanja. Već sam rekao da istinski rad na sebi počiva na samostalnom ispitivanju svega: sebe. nema tabu tema. Konvencionalne podele vazdušnog prostora između dve države su istinite. S: Da li možete da mi malo više približite. Spoljašnji svet ostavljen je na milost i nemilost tumačenjima tvog uma.

on pogrešnim imenovanjem čina. Kada je činioc nesvestan. Kada si svestan. potpuno je svejedno da li pereš čarape ili isterujes bičem trgovca iz hrama. već "kako" u smislu potpune prisutnosti subjekta iza bilo kojeg dela. ne "kako" u smislu veštine. Mi smo isuviše uobraženi da bi shvatili čak i veoma proste stvari: čovek nema čime sebe da nađe! Ne snalazimo se čak ni u racionalnom svetu . stabilizuje nesvesnost.specifičnost je u pristupu. vrtiš brojanice ili prinosiš oltaru skupocene darove . pripisuje sebi nepostojeću vred-nost. Još neš to . na prvi pogled. Naprotiv. iznad svakodnevnih dešavanja. pa se time produžava duboko neznanje. rad iščezava i igra može da počne. nakon uvida. tj. Ta je akcija nešto što je.otuda licemerje. Glumimo bogove. Uvek je tako kad se duhovnost procenjuje vrstom čina. Ti možeš da budeš odsutan sedeći u položaju za meditaciju i potpuno meditativan u samoposluzi. danonoćno se zalažeš. Ne poznavajući zakonitosti duhovnog napretka. učeći valcer ili tango. Sah: U igri na sebi nije bitan čin . Kada iznutra nema podele. Zbog toga što ne zna. nikada od čina. Onaj koji traga je ono što treba da se nađe.obično se misli da je duhovnost određena nekim činom. Možeš da klečiš ili da se klanjaš. Kvalitet bića. grešiš pa opet pokuš avaš. Reč je o nalaženju tragaoca. Autentična. a ne svesnošću činioca. a nismo ni ljudi .to je vrlo važno da se razume. uljuljkujući ga u nerazaznavanju činjenica. ta zaboravljena ontološka celovitost je ono š to čin determiniš e kao duhovan. Takvi i slični kriterijumi nemaju nikakve veze sa duhovnošću. podseća na molitvu. Lako će Bog da te pronađe ako stalno živiš na istoj adresi. S: Bojim se da ovo poslednje nisam baš najbolje shvatio. dokle god ne naučiš neki ples. Ulažeš veliki trud. Tek kada u potpunosti ovladaš svim pokretima. čovek u onome što imenuje molitvom samo pokuš ava da isprosi manju ili veću uslugu s neba. nema je ni spolja. igra je stvarno užasno prosta. i to činom koji je po opš tim merilima poseban i svet. Možete li mi navesti neki primer? Sah: Šta je molitva? Koji je osnovni kvalitet molitve? Predanost. Činilac pogrešno imenuje čin koji mu. kao i samim činom. S: Da. ali kad ih jednom nauči. Ako si ti sam kao činilac odsutan. duhovnost zavisi od činioca.od njih nećeš imati nikakve koristi. da sediš prekrštenih nogu. sklapaš oči. sad je jasno. Kasnije. Duhovnost aktera prenosi se i na akciju. nikakva tobožnja svetost čina neće ti pomoći. S: Da li je igra na sebi traganje za Bogom? Sah: Ne. i kroz samoću i kroz međuljudske odnose.ulazak u iracionalne vode značio bi izlazak iz zdrave pameti. misliš . čovek u dotičnoj situaciji misli da zna. biće može slobodno da se izražava kroz sve. Zbog toga i kažemo daje u početku rad na sebi prosto užasan. .ako si nesvestan niš ta ne pomaže. rad na sebi postaje igra. mora daje ateizam. ako ti sam prestaneš da lutaš . Neomeđeno predrasudama. pokuš avaš i greš iš . sinhronizuješ kretnje ruku i nogu. da udaraš glavom o Zid plača ili bilo koji drugi zid. Rad na sebi je igra na sebi. više nije važno šta radiš već kako to radiš. Ostavi transcendentalna pitanja po strani . iako sve to. detinje poverenje. neku metafizičku protekciju. Na primer. zauzvrat. čovek se upinje da savlada sve principe. ti učiš korake. duboka otvorenost izvoru života. gledano sa strane. Ako si autentičan. Slično je i sa unutrašnjom igrom. to jest čin. S: Značili to daje igra na sebi vrsta ateizma? Sah: Čim nije teizam. Kada je nesvestan.

Vera. Nikakva teorija . Igra je avantura. on ne veruje u instrument vere i nevere. zna da bude i opasna. slatki snovi o buđenju pretvoriće se u noćnu moru samozavaravanja. A šta čini onaj koji hoće da sazna? Ne veruje. prividno zaglušujući nepomerljivu tišinu neznanja.Nevernik veruje samo u ono što vidi.zato sam i rekao da je ponekad opasna. Ja nisam protiv vere. dakle. S: Zato š to je vera nebitna? Sah: Sve je na ovom svetu i bitno i nebitno. nije ni teizam ni ateizam.ne sme da postane uspavanka. već da ne veruje u um sam po sebi. on se brani dogmama. Šta je to što jeste? U čemu je konačni smisao postojanja? Zašto jesam i da li uopšte jesam? Ko je taj što traga za sobom? Sva ova pitanja su odraz čovekove žeđi za samim sobom. istraživanje unutraš nje stvarnosti . S: Samo to? Sah: Samo to. Um je spreman da poveruje u sve što mu odgovara. Vera ume da bude uteha . Čoveku koji hoće da se probudi niko . Ako učenik to ne shvati na početku. a pravi cilj je buđenje. makar i za tren. Sve nas to uspavljuje. međutim. . ali jesam za prekid sna. Kao uplašeno dete koje zvižduće u psihološkom mraku. Ko veruje? Onaj koji ne zna. To ne znači da takav čovek ne veruje u Boga. Igra na sebi.a pogotovo ne učitelj . S.zbog toga u igri nema mesta za veru. utopli golotinju svog doživotnog nesnalaženja. Vernik veruje i u ono š to ne vidi. jer metafizički žubor još više rasplamsava vatru traganja.ma koliko veličanstvena bila – ne može da ugasi tu suštinsku žeđ. i korisno i beskorisno. Šta prvo kažete čoveku koji želi da radi na sebi? Sah: Nemoj da mi veruješ. a igra na sebi se sastoji u tome da čovek ne veruje ni u ono što vidi ni u ono što ne vidi. Verovanje čovekovo bezuspešan je pokušaj da utehom obloži stvarnost i da tako. već smelost da se ispita stvarnost. teorijama i recima.

a ako ta ista osoba. zbog inertnosti. Ako hoćeš da promeniš kvalitet svog života. Nemoj da mi veruješ. Kako je to moguće? Sah: Uvid je svesnost koja omogućava sagledavanje psihološ kog slepila. Ako pos-matranje traje duži period .ne nestaje! Da bi se čovek u potpunosti oslobodio mehaničnosti. Svesnost je moć posmatranja. moja mehaničnost se i dalje "odaziva" na imperative okolnosti.. u sve što govorim ubacujem "ja". dakle. U tom trenutku shvatam da me nema.š to je u početku nemoguće počinjem da primecujem da mi spoljašnja deš avanja gotovo u potpunosti određuju unutraš nja raspoloženja. Sve ono u šta veruješ samo će ti pomoći da protraćiš život u neznanju. Ma šta da kažem. pronađi sam. Rad na sebi je put provere. na podražaj od spolja. što bi moglo da znači da čovek počinje da biva svestan i u svakodnevnom životu. Iza sve te mreže psihološ kih reakcija nema nikog ! Kada sam ljut kažem da sam "ja ljut" .SVESNOST I POSLED1CE Sagovornik: Pre nekoliko dana desilo mi se iskustvo koje ste vi nazvali "uvid". ne put vere. ali slepilo se time samo smanjuje . kao da su okolnosti daljinski upravljači koji menjaju programe na ekranu moje psihe. S: Put. i ono što otkriješ biće tvoje postignuće. Kada me neko pohvali. kaže neš to suprotno. zadrži. automatski isplivavaju mentalni. potreban je višegodišnji napor. "moje mišljenje".kao da sam baš to hteo!? Da ne bih primetio da me nema. Posmatraj. a prisustvo prve lične zamenice u bilo kom kontekstu teš i me i sugeriš e da postojim jer "ja sam ljut". i ono mi je pomoglo da razumem celkupnu situaciju i psihološ ko dešavanje. svakodnevna iskušenja me i dalje nadjačavaju. iz mene pokulja nezadovoljstvo. uvek proveri sam za sebe. Rad na sebi počinje od svesnosti. Bez obzira na snagu uvida. Ipak. "ja verujem" i tako dalje. ili da posmatram sopstvene psihološke reakcije na taj isti svet. emocionalni ili ponašajni odražaji. proveravaj sve u praksi. prisiljen sam da zaključim samo jedno: ja ne postojim. . a on podrazumeva ne samo povišavanje svesnosti. posle pet minuta. već i jačanje volje i srca. osećaj samozadovoljstva odmah se pojavi. Iz mene. S: Čega? Sah: Bilo čega.. Nije bitno šta nego koliko istrajno posmat-ram. a kada prođe. pa iš čezne. napetost se neko vreme. počinje posmatranjem. Mogu da posmatram svet oko sebe. Ako imam dovoljno hrabrosti da budem iskren pred sobom. S: Da li je moguće da u meni samom nema ničega š to sam ja sam? Sah: Ne znam. Kada je situacija napeta i ja sam napet.

a osim toga. sentimentalnost našeg zavaravanja. dovoljna je glupost. nego da li ćemo zaista praktikovati posmatranje. logično. S: Ipak. kad si maš ina. Opasnost vere je u tome š to nam ona prividno olakš ava život. anestetik verovanja tada prestaje da deluje! Viđenje činjeničnog stanja stvari ne može te ostaviti ravnoduš nim. Ne sa svetom. Revolucionar menja uslove življenja. Ljudi vole da pričaju. nije li tako? Sah: Ne. i to po mogućstvu povoljne. I njihovi sledbenici su sledbenici samo zato što nisu svesni. bolje je (simbolično) umreti u samospoznaji nego (bukvalno) na barikadama. unutrašnja evolucija se prekida. sve u tebi ostaje isto. Jedan jedini trenutak posmatranja dovoljan je da nam uništi iluziju dovršenosti. S: A šta je sa individualnošću? Sah: Kojom individualnoš ću? Individualnost je samo prazan pojam. i umesto da popravi vid. ne priča o delanju. na njihovoj promeni zato što su ti. Neugodno je osmotriti sebe. život oko tebe se stoprocentno menja. ti insistiraš na okolnostima i. ali ne i da rade. Ako posma-tranja nema. Ako pažljivije pogledaš. Svejedno je da li si psihološ ka maš ina u povoljnim ili nepovoljnim okolnostima. važne samo okolnosti. ali bez obzira na sve.individualnost. to ne znači da ne može da je ostvari. onda se oslanjamo na "bolje sutra" i smatramo sebe herojima. Promena okolnosti te ubeđuje da se neš to promenilo i u tebi samom. To je hrabrost: suočiti se sa uzrokom. Poš to nemamo hrabrosti da se suočimo sa činjenicama. . Ako mislimo da je specifičnost naše mehaničnosti . Hrabrost je čin i potvrda inteligencije. Ali. Proces individualizacije je proces depersonalizacije. "Ličnost" je slučajni proizvod situacionih uslovlja-vanja. Čovek nije dovršen. Ako shvati u čemu je problem. vera dodatno pogorš ava ionako nezavidnu situaciju. dok "evolucionar" menja sebe samog. S: Zbog čega revolucionari insistiraju na menjanju sveta ? Sah: Zbog nesvesnosti.Sah: Nije bitno kako ćemo to formulisati. jer vera je uspavljujuća. Pod trajnim "ja" podrazumevam "ja" koje je nezavisno od spoljašnjih okolnosti. meni se čini da je i za promenu okolnosti potrebna velika hrabrost. Skupno ime za sva ta "ja" je "ličnost". ne sa posledicom kratkovidosti. Posmatranje je teško jer rasanjuje. jer će nas vera u sopstvenu dovrš enost sprečiti da pristupimo dovršavanju. a ne inteligencija ili hrabrost. Nama je ipak lakš e da verujemo. Njemu su svi pejsaži utonuli u maglu. nikakvo trajno "ja" ne postoji. Kad osvestiš život u sebi. "Individuus" je latinska reč čije je značenje "nepode-ljenost". Revolucionar je čovek koji nije svestan da je kratkovid. Rešavati problem onim što stvara problem je glupost. Samim tim. Tada moraš neš to da učiniš sa sobom. onda je nikada nećemo ostvariti. nego sa sobom. ali dokle god si mašina. Hrabrost je istovremeno i uzrok i posledica samoposmatranja.koja ne postoji! S : Znači li to da čovek nema individualnost? Sah: Još uvek nema. To mišljenje je daleko od istine. Ako mi okolnosti diktiraju koju vrstu 'ja" treba da primenim ili da osetim. to je dokaz da povrh sve moje mehaničnosti nema nikakvog "ja". ako kreneš od okolnosti. i ako poveruje da jeste. ostaviće revoluciju po strani i otpočeti evoluciju. on želi da pomeri pejsaže na pristojnu udaljenost. Put je praksa. individualnost označava autentičnu psihološku homogenost . pa zato i kažemo da smo dobri ili loši zbog ovih ili onih životnih okolnosti.

isuviše si prisutan da bih mogao da te vidim!" S: Odakle početi? Sah: Već sam ti rekao: od svesnosti. i to nam pokazuje koliko je ona destruktivna. Ako posmatraš iluziju ne možeš u njoj i učestvovati. Ljubav je hormonalna prevara.. Film koji gledaš je sled slika. pre ili kasnije. Posmatranje i kao rezultat toga nevezanost. postati svestan. ne pod pritiskom autoriteta shvati da sanja.. emocija. Dok smo u vrtlogu misli. i tako dalje. Prvu bolest ne primećujemo.. S: .. Slobodna volja je san robova okolnosti. ali dok mašina nesvesnosti radi punom parom. za š ta si verovao da je stvarnost. početak posmatranja psiholoških reakcija na svet. S: Odvajanje posmatrača i mehanizma kao objekta posmatranja ostvaruje se razvitkom svesnosti. širenja i stabilizacije svesnosti. ono što je po njemu akcija.. kao što si i sam rekao. Čovek ne može ništa da uradi. Mi. Već posle nekoliko dana vežbanja čovek može da se rasani i da . samo sled nestvarnih slika. Najbrže podlegneš bolesti od koje i ne znaš da si oboleo.. Potrebna je silna praksa da bi se osvojila distanca neophodna za otklanjanje makar samo jednog mehanizma. suštinski je reakcija. ali to su tek reci.. A svesnost je samo početak. Sve su to posledice rada na buđenju svesnosti i...sam za sebe. između ostalog.. ideja. ali posledice svesnosti su zaista brojne: čovek nema "ja".. Posmatranje ti u isti mah pruža i svesnost i snagu da izdržiš suočenje sa onim čega ćeš. ali mi nije jasno š ta iz toga konkretno proizilazi? Šta je prvi plod posma tranja ? Sah: Nevezanost.. Prijateljstvo je konspiracija sanjara. Da li je stvorena odvojenost neš to trajno ili se ona mora održavati svakog trenutka? Sah: U početku je neprekidno ulaganje napora neizbežno –kasnije je jednostavno nemoguće.. Zbog toga što je toliko umišljen. to zavisi od toga koliko je trajna svesnost. i reakcije nestaju. Posmatranje je put stvaranja. on mora da siđe sa mentalnog ringiš pila. Kad usporiš mašinu. a "galopirajuća imaginacija" je nevidljiva epidemija. Da li sam u pravu? Sah: Da. S: Da li je jedna od posledica razvitka svesnosti i rušenje socijalnog mita o individualnosti? Sah: Da. može se zaključiti da čovek nije dovoljno svestan da bi mogao da primeti koliko je nesvestan. Ona je za homogenost psihe pogubna koliko i tuberkuloza za pluća.. "Čovek" glumi da je čovek. taj sled slika stvara čitav niz utisaka... svet nam izgleda vrtložan. i da bi se čovek otreznio.. To me podseća na molitvu jednog isihaste: "Bože. i većina kvaliteta koje čovek sebi pripisuje u potpunosti su imaginarni. vidiš da je film iluzoran.S: Na osnovu svega što govorite. Kad čovek stvarno oseti nevezanost.. Dubina ljudskog sna je nesaglediva. čovek pati od bolesti koju možemo da nazovemo "galopirajuća imaginacija". sada je jasno da čovek ne sme da bude svestan. vremenom smanjuju prianjanje uma za bilo koji sadržaj. Tada shvataš da je tvoja vezanost ubrzavala filmsku traku i da zbog toga nisi video da je to. Može da priča o hrabrosti i svesnosti.otuda . svežina i spokoj tog stanja su tako blistavi i čisti da viš e ne postoji mogućnost zaboravljanja samog sebe kao ranije. Izbora nema. pošto sam ti dao perspektivu.. Individualnost je iluzija uobraženih somnabulista... zar ne? To razumem. Religija ljudi nije niš ta drugo do "sveta uspavanka". Koliko je odvojenost trajna.. uopšte nismo svesni koliko smo nesvesni . čovek jednostavno ne vidi činjenicu svog neznanja upravo stoga što je ona isuviš e očigledna.

Ponekad. poželjno je posmatrati i strah. potpuno neočekivano. Ukoliko je to moguće. Međutim. kako kažeš. analiziramo i kategorizujemo. iracionalan. ako istinski posmatramo ne ostaje nam vremena da vrednujemo. S: To zaista razumem. nas uopš te ne zanima kvalitet i estetska vrednost posmatranog. ne reagujem ni na šta. S: A šta ako ipak reagujem? Sah: Onda si slobodan da registruješ reakciju. ne u onom š to se životom smatra. pos-matrati analitične misli. Unutrašnji sukobi. čak pomirljivosti. konkretan ili apstraktan. Kada se sukob voljno ili spontano prekine. da prekineš beskonačan niz besmislenih psihološ kih reakcija na sve i svašta. To je meditacija: registrujem sve. On poprima najrazličitije oblike. otuda teš koće u praksi. a sa njom se pojavi osećaj za lepotu življenja. pokuljaju neverovatne slike koje me preneraze ili agresivnošću ili snagom požude. lepota je opet vidljiva onom ko može daje posmatra.. S: Pri posmatranju sebe u društvu često mi se javlja silno nezadovoljstvo i nesigurnost Kad osetim svu tu besmislicu sukoba i ljudskog predstavljanja. sve. kao odraz spoljaš njih. . iako ne mora biti isključivo vizuelan. Šta tada da činim? S: Sah: Strah može biti velika smetnja pri posmatranju. iz podsvesti. a prestaje posmatranje. onda se nezadovoljstvo i nesigurnost silno posmatraju..nerealne predstave o radu ne sebi. Lepota življenja prirodna je posledica življenja koje je svesno. Život je u posmatraču. Sah: Lepota nije kraj. Tada prepoznajem i neku ozarenost u sebi. ali strah je strah. auditivan. bez obzira na nivo i način ispoljavanja. Kako vi to vidite? Sah: Kad ti se pri posmatranju vlastitih reakcija pojavi. dok pokuš avam da praktikujem posmatranje. bujno i celovito. predstavljaju prekid u posmatranju. Nastavi s posmatranjem. može biti i taktilan. emocionalne reakcije. Pri običnom posmatranju. ali nakon toga dolazi do smirenja. "silno nezadovoljstvo i nesigurnost". preplavi me beznađe. tj. ne u posmatranom. Lepota je u posmatraču. jer kroz sve ove procese počinje poistovećivanje.

jer to je jedini način da se mogućnosti povećaju. S: Zašto? Kako je to moguće? Sah: Slaba koncentracija uzrokovana je unutraš njom tenzijom. Takav rad je uništavanje volje. odustanem već kod prve krupnije prepreke. ponavlja mi se jedan isti problem. Plan? Sti-canje volje (i. Možda je sve š to radim pogreš no. počinjem samog sebe da omalovažavam zbog nedoslednosti. Ono što ljudi zovu voljom je nešto malo jača želja. Isuviš e smo podeljeni iznutra da bi rad na volji urodio plodom. i da će tako biti rešene sve naše zemaljske brige i problemi. Kad sednem u meditativni položaj i počnem da vežbam koncentraciju. već posle desetak minuta. a sama koncentracija je nova vrsta tenzije. to je sve što za sada posedujemo. bol u nogama ili u vratu me prisili da prekinem napor. ne smemo da imamo nestvarne predstave o svojim mogućnostima. Kako da ojačam volju? Sah: Čovek nema volju. Da se energija ne bi uludo rasipala. Da bi ono š to je moguće postalo ono š to je stvarno. nema š ta ni da ojača. Nakon svega toga. Ako nam je svesnost dovoljno jaka. Zar ti misliš daje Bog naivniji od mene? . Zbog toga rad na sebi uvek počinje od sves-nosti. Ljudi. S: Sve što govorite zvuči prilično onespokojavajuće. kao posledica. vežbaju koncentraciju. Šta vi mislite o tome? Sah: Da li ti sada poseduješ koncentraciju? S: Ne. S: Molim? Kako da vam predam ono š to nemam? Sah: Pre deset sekundi si govorio kako volju treba predati Bogu. rezultat je psihička reuma: potpuna zakočenost praktikanta. u stanju smo da precizno sagledamo sopstvene mogućnosti. Svesnost je ono što nam omogućava da se objektivno posmatramo pri svakodnevnim (ili bilo kojim drugim) aktivnostima.VOLJA Sagovornik: Odkad znam za sebe. Šta je sada aktuelno? Nedostatak volje. Pravoslavni mistici su u svojim propovedima govorili da treba svoju volju predati Bogu. zašto? Sah: Predaj mi je. pa samim tim. No bilo kako bilo. koncentracije). i malo ko primeti da im je moć usredsređivanja vremenom sve lošija. a meni ne možeš da ponudiš čak ni sposobnost jed-nousmerenosti. A mogućnosti? Smeš no male. Meni se to čini kao vrlo dobar metod. Ako napetost "oslobađamo" napetoš ću. ne i volja. Kakvi su nam planovi? Veličanstveni. upinju se iz sve snage. Šta god da odlučim. recimo. mudro je planove prilagoditi mogućnostima.

" Posle nekoliko godina saznao sam daje hospitalizo-van. Imamo samo iluziju posedovanja koncentracije. to ne možemo učiniti. Ako do jednousmerenosti ne dođe razumevanjem. Zaista mije žao što je na najgori mogući način saznao da ga nisam lagao. niti imamo koncentraciju. Ljudska psiha je izuzetno fin aparat. ali neuki." Čovek je. Sve njegove akcije su prisilne reakcije na spoljašnje pritiske. Čekaj. Osvestiti je. jasnim glasom rekao: "Ti si obična budala.. a misliš da si sposoban da izdržiš erupciju kosmičke energije. Sve ti deluje crno zato što su ti kapci svesnosti još uvek spušteni. volje i predanosti. to znači postati probuđen. to znači bez ikakve potrebe maltretirati nervni sistem koji je ionako rashodovan. Tek tada je rad na volji plodonosan i bezopasan. Tek nakon razbijanja iluzije možemo da utičemo na smer svog života. Kada u nama opadne nivo psihičke tenzije. Volja je jedna.da spoznamo ono š to je nestvarno. Ništa značajno ne može da mu se dogodi jer mu se sve dešava. istog trenutka. jednousmerenost uma je logičan ishod. onda čovek ništa ne može da uradi .ako se ona pojavi. "Nisi u stanju". ali možemo -ako smo istrajni u htenju . Bolnice su pune mladih ljudi koji su bili neustraš ivi. a ti već govoriš i o vrstama volje. "da izdržiš ni običnu ljudsku reč. S: Po tome š to govorite proizilazi da čoveku nema spasa. i to nas dovodi do koncentracije koja ustostručuje mogućnosti.sigurni smo da je doš ao pravi trenutak. uopšte nema volju. Njime upravlja slučaj. kundalini šakti je energija nesvesnog koja je strahovito snažna.. Saslušao sam njegovu ispovest – sta je radio. pa tek onda na volji. Naš e ruke su prazne. S: Kako čovek zna kada je spreman da radi na volji? Sah: Kada se koncentracija spontano pojavi. Čim primetimo da možemo bilo koju stvar da radimo mnogo duže i pribranije nego pre . Čak i da hoćemo da predamo volju. ponavljam. S: Koju vrstu volje čovek treba da koristi da bi prevazišao unutrašnju podeljenost? Sah: Za sada čovek. dodao sam. niti imamo volju. i sa njom mora da se rukuje apsolutno pažljivo.i kad je završio priču. kontinuitetom svesnosti. Unutraš nja rascepkanost se smanjuje povećanom svesnoš ću. na prijateljski način. Srce je jedno. Da li je zaista sve tako crno? Sah: Donosiš zaključak.Budimo realni. S: Da li to što ste rekli znači da čovek ne može da radi na koncentraciji? Sah: Može . Poći od volje. Po tantri. Sećam se jednog divnog mladića koji mi je došao sa pričom da je spreman da probudi kundalini šakti. Zbog toga i kažem da se prvo radi na svesnosti (koja smanjuje i ukida protivrečnost mehaničkih misli i želja). ja sam mu. S: Kako se onda dolazi do koncentracije? Sah: Koncentracija je prirodna posledica opuš tene svesnosti. a o predanosti i da ne govorimo. pocrveneo od besa. sa iluzijom nas valjaju talasi okolnosti. homogenizacijom psihe.bez učitelja -su prečica do ludila. a nisi ni počeo da ispituješ. Ali je čovek "multifreničan". . Ne postoje dve volje. na koji način.jer koncentracije nema! Forsirati um da boravi samo u jednoj tački je akt nasilja nad sobom. koliko dugo . mi još uvek ne znamo š ta je stvarno. Bitno je ispitivati. Samostalni duhovni eksperimenti . Svesnost je jedna.

Volja prema spolja = menjanje spoljaš njih uslova. menja okolnosti. zar ne? S: Mnogi učitelji savetuju učenike da odu preko sopstvenih mogućnosti. Da li se vi slažete s tom sugestijom? Sah: Da bi išao preko svojih mogućnosti.. već sam ti rekao. Kao da. nemaš ispravnu sliku o svojim mogućnostima. Ali. Da bi stvarno promenio okolnosti. Voljna tehnika koja ti se najmanje dopada krije najveći dar. može da zaustavi zakon slučajnosti time š to. karma joga i upavas (post) će ti sigurno pomoći da ojačaš volju. Tek tada može biti reći o prevazilaženju. jer ako ne dođeš do jedne volje. Sah: Bilo bi mudro da umesto š to ih nabrajaš. Tada je odluka isto što i ostvarenje. ali sve to neće pojednostaviti ionako zamršenu situaciju. ideja o nekoj desetostrukoj volji neće ti pomoći. Ako nismo razboriti. a kada je pounutraš njena. onda voljna tehnika bdenja nije za tebe. Život je samo prilika da obogatimo živat sam po sebi. S: (nakon tri. uvek je dobro krenuti od početka. ali je samo jedna.. Ako ti je prirodno potrebno malo sna. S: Da li se voljne sposobnosti dobijaju rođenjem? Sah: Ne. Ako si najizrazitije mehaničan dok pričaš . nemaš volje. Volja ka unutra = stabilizacija svesnosti. Mi sada samo ispitujemo mogućnosti.smer upotrebe je sposobnost primene volje na spoljašnje ili unutrašnje okolnosti.. ti prvo moraš da znaš kolike su tvoje mogućnosti. Ovo što držim u ruci je tabakera. poći ćemo ne od početka nego od sredine. S: Neke sufi-š kole napominju da čovek ima četiri vrste volje. S: Šta je odluka? Sah: Odluka je svesni čin pospoljavanja volje. jednostavno ne mogu. Volja je jedna. četiri sekunde): Ne mogu. čin pospoljavanja volje kroz odluku mora biti svestan. Dakle. tada si spreman da odlučiš i ostvariš . to je jedna volja . ali ako si fizički lenj i ako voliš da jedeš . snaži svesnost. Sah: . Ako odlučuješ nasumice. Volja je. Sah: Dobro je. Očigledno je da bez svesnosti ne možemo spoznati vlastite mogućnosti. tabakera. praktikuj mounu (ćutnju). sve teorije proveravaš u praksi. Kada trezveno i razborito sagledavaš vlastite mogućnosti. Koju vrstu volje nemaš? S: (rezignirano) Nijednu. Prosto mi se nameće samo jedna reč: tabakera. volja može biti eksternalizovana ili internalizovana. S: Sve treba da se uprosti. realan. i to će biti naš kraj.. tabakera. jedna jedina. "Tabakera" je ime ovog predmeta. Sah: Sve mora da se uprosti. Možemo da komplikujemo i da pričamo o kontemplaciji kao mentalnoj volji ili poverenju kao volji na nivou osećanja..S: Kako da ispitujem? Sah: Možemo. Kada je pospoljena. putem ostvarenja odluke. a ako ti je dosadno kad si . Mi učimo čak i hodanje. razborit. ali ona ima dvostruku primenu.. Da li možeš deset sekundi da gledaš u ovaj predmet. ako ti je lakše. zajedno da istražujemo. a da ti reč "tabakera" nijednom ne prođe kroz um? Pokušaj.

Inteligencija i smelost su savršena zaš tita.sam. onaj koji sočnije oseća život kada se približi smrti. Čitavog života se. Avanturista je onaj što isuviše rizikuje. Ambiciozan čovek je. i na kraju su nam svi drugi krivi. u strahu. imamo nekoliko opasnosti: mazohizam. a u međuvremenu se uspavljujemo stvarima. skrivamo od života. Po mom vlastitom iskustvu. S: Da li u svim tim praksama postoje i određene opasnosti? Sah: Već sam naglasio da rad na sebi ne može da bude improvizacija. ali ne voli da se kocka sa psihofizičkim zdravljem. S: Znači li to da rad na volji može ozbiljno da ugrozi psihičko zdravlje onih koji vole da rizikuju? Sah: Ispravljam se . ekanath (samoću). pojmovima i idejama ne primećujući apsurd. kupi toster. jednom nedeljno se povuci u izolaciju. spiritualna ambicioznost. Samospoznaja zaista nije proizvod koji se prodaje uz garantni list. Njima se zasigurno nikada ništa neće desiti. . nestrpljiv. Rad na volji može da naruši i fizičko zdravlje. Uporno izbegavamo sve ono što ima snagu da nas probudi. ali sve su to samo izgovori kukavica.može da im pogorša bolest. avanturizam i poređenje. S: Ali ko meni može da garantuje da mi se ništa strašno neće desiti ako počnem istinski da radim na volji? Sah: Ako tražiš garanciju. Spiritualnog pada se uglavnom plaše oni koji čuče na zemlji. S: Zar spiritualna ambicija i spremnost na avanturu nisu jedno te isto? Sah: Duhovno ambiciozan čovek ne mora biti avanturista. onaj koji voli da iskušava ivična stanja. s druge strane.

pa im je lako da svoju mentalnu zbrku nazovu znanjem.' Ako si zaista svoj. "autentičan zid. S: Bukvalno? . On čak nema u sebi čime da vidi da u sebi nema šta da vidi. ali to ne smemo sebi da priznamo. zaš to si izabrao sukob kao metodu provere? I zašto se uopš te boriš . Zbog toga je naizgled miran i psihološki apsolutno statičan. sluhovita za lažno". a kad u potpunosti zaboravi da se zaboravio u potpunosti. tvrdeći da je on sam autentičan. Ljudska psiha je nedovoljno propustljiva za Sunce univerzalnosti. ali ne sazreva.čim si prisiljen da proveravaš. Usled trenja uma i stvarnosti razvija se psihološka reakcija koja utiče na um. odgovorio mu je učitelj. poznanstvo prijateljstvom i da sentimentalno-seksualni interes etiketiraju kao "ljubav". ali nijedna cigla u njemu nije tvoja. Stari. Zbog smanjene senzitivnosti uma. tako da vremenom otupi i postane. i kada prestanemo da se sećamo da smo se zaboravili. Čovek prestaje da živi i nastavlja samo da funkcioniše. "Možda ti jesi". "Ličnost" potiče od reci ličina. iako to uopšte ne primećuje. Istina ne ide po ulicama dokazujući svoju uzvišenost vičući: 'Ja sam istina! Samo sam ja istina. kao i smanjena osetljivost i prijemčivost uma. Proglasi ono što je ostvarljivo već ostvarenim i sa tobom je svršeno: ništa od ostvarenja. tako ne postoji ni lična istina. ali nisu svi dostupni svemu. Kada zaboravimo da je ličnost tanak veo samozaborava prebačen preko autentične prirode. kako je jedan pesnik napisao.PUT PREMA PUTNIKU Sagovornik: Da li je iskustvo buđenja "dostupno" i ljudima koji se nisu opredelili za duhovno usavršavanje." Mi smo nestabilan zid sastavljen od cigala svih mogućih spoljaš njih uticaja. Na taj način čovek polako i neosetno zaboravlja sebe. Sećam se da je jedan tragalac grubo prekinuo učiteljevu priču o nedostatku autentičnosti kod navodno duhovnih ljudi. Krajnji rezultat tog procesa je "ličnost". ličnost traži sve jače i jače nadražaje. što znači maska. tog istog sekunda umiremo. S: Kako se onda prekida san? Kako uvideti? Sah: Razumevanjem aktuelne situacije. Problem je u tome što ljudi ne znaju da ne znaju. to je receptivnost slabija. Nijedna religija ili duhovna š kola nema monopol nad duhovnoš ću. ili je ono privilegija određenog broja ljudi? Sah: Sve je dostupno svima.ako znaš? Ali ti ne znaš . Što je ličnost jača. "nagluva za važno. postaje psihološki leš u živom organizmu. To je san. Kao š to ne postoji privatno Sunce.

. Ako stanar ne gleda. Srcem.. Mi se smejemo majmunima zbog toga š to su nam fizički i po ponašanju toliko slični. To je svesnost. pre no š to progledam. S: Kako skinuti masku? Sah: Svesnošću. čovek je samo oblik u životu.za delić sekunde . S: Da li postoje etape ili stepeni samospoznaje? Sah: Nema postupnosti. Sličnosti rađaju i smeh i strah. š kole. Munja je kao bilo koji neočekivani događaj: smrt bliske osobe. To bi otprilike bio opis umnog inventara zajedno sa stanarom i ujedno. emocija. To je volja. ko zna. Smrt tela je smrt staniš ta. S: Vaše me reči podsećaju na legende o zombiju.kao da su životne okolnosti automehaničari!? Situacija zavisi od čoveka. statusa i slično.Sah: U fizičkom smislu ne. a ako gleda. Međutim pre probuđenja. poznanika. "Stanar" je "ja". U okviru ovog primera stvari su mehanizmi. nameštaja. kuća je sablasno prazna. munja ga samo uplaš i. S: Kako? Sah: Posmatraj svoj svakodnevni život što pažljivije možeš. Ali. sećanja. a to nije nimalo prijatno. videćeš svet oko sebe u pravom svetlu. nevažnih detalja. ne stanara. ali mi ne razumemo da smo zbog mehaničkog mišljenja obustavili napredak ka lepš em i boljem. nagli uspeh ili neuspeh na poslu . Možete li mi reći kakva je razlika između neprobuđenog i probuđenog čoveka? Sah: Gledajući spolja.roditelja. Da li je situacija zaista toliko strašna? Sah: Nepripremljen čovek ne bi mogao da izdrži ni jedan jedini trenutak suočavanja sa stvarnim stanjem stvari. Ponekad bih i sam voleo daje to tek miš ljenje. i s vremena na vreme munja .maltene bilo š ta što je snažno po intenzitetu. To je razlika između lica i maske. i š to . ali ipak postoje nijanse svanuća. opis sna. iskustvenik. ali pre probuđenja postoje etape) Vrlo je nezahvalno opisivati put. kad se mehanizmi odstrane. Um bilo kojeg čoveka je kao mračna. Nepotrebno je pominjati da je soba prenatrpana.osvetli celu sobu. Ali kad stanar umre. a mašina od situacije. i nećeš osetiti strah već samo ljubav i saosećanje. Shvatićeš da je rad na sebi borba za sebe. ali ne fizičkog tipa. makar kakvu-takvu perspektivu puta. on je život u obliku čoveka. Svaki udarac u bilo koji predmet predstavlja po jedan unutrašnji konflikt. I konačno. ostani tih iza misli. Zombija se plašimo jer. a nakon probuđenja. Pošto nema svetla. Voljom. neprovetrena soba prepuna najrazličitijih stvari. jer po rečima o putu ne može da se putuje. da smo izvrš ili samoubistvo i postali tek bespomoćne mašine koje očekuju pomoć od spolja . prolazno kao i svako drugo. može da nazre raspored stvari. To je srce. ali gora smrt od psihološke ne postoji. Ponekad se u mrkloj noći čuje grmljavina. ja samo iznosim činjenicu. društva. Hoću da kažem da je čovek ili probuđen ili neprobuđen. možda i tu postoji neka podudarnost. Miš ljenje nam uliva snagu da verujemo da će se situacija izmeniti na bolje. slika. Primetićeš da je većina onoga š to smatraš "sobom" samo mozaik sastavljen od kamenčića . dobitak nasledstva. sudari tog stanara sa stvarima u sobi su neizbežni. zar ne? Kada kažem daje velika većina čovečanstva potpuno mrtva. S: Volela bih da steknem. razlike nema. Ili je Sunce izašlo ili nije.

To je trenutak buđenja. još dublje urone u san.i zatvorenih i otvorenih očiju . većina stanara sa otvorenim očima nauči najnekorisniju stvar iz toga: da se spretnije kreće kroz nered.bar nekoliko puta. Po prvi put dopušteno mu je da prouči smer svoje sudbine i da napokon živi sebe. oni koji "znaju zašto žive". nema stanara. stanar počinje da uviđa da gotovo nijedan predmet u sobi nije njegov! To je trenutak spremnosti za igru na sebi. Prostor u kojem se nalazi više ne krije nikakvu tajnu. S: Volela bih da se vratimo na iznenadne i neočekivane događaje. jer im bljesak munje omogućava da. neizvesnost okrepljuje i oživljava. Sve iznenadne situacije nas rasanjuju. zato što. je iznuđena okolnostima. ali ništa se neće promeniti u samoj sobi uma. Taj potres je u isti mah i predivan i straš an. S: Ne razumem. ali su retki oni koji iskoriste tu povoljnu priliku. Takvi ljudi počinju da ulažu napor kako bi se oslobodio psihološki "stambeni prostor". Kada se oči prilagode sjaju mesečine. Budnost koja nije posledica tvog individualnog napora. munja iznenadnog događaja protumačiće se ili kao tragedija ili kao božanska milost. i zaš to uopšte imaju takvo dejstvo na čoveka? Sah: Mehaničnost u nama podržana je i od spoljaš nje rutine. Svako u svom životu dočeka munju . Zbog čega nas oni rasanjuju. Sto je stanar spremniji da promeni unutraš nju situaciju. Poželjan je po efektima. Mehanizmi su sve vidljiviji. onih koji osećaju gorak plod mehaničke prenaseljenosti sobe. ali ubitačan po eruptivnom ispoljavanju. svetio munje omogućiće stanaru da bar na momenat sagleda sobu. maš ina se za trenutak zaustavi slično motoru automobila koji radi. Najmanje je stanara koji počinju da shvataju skučenost svog staniš ta. Veoma je mali broj onih koji se promene nakon rasanjivanja.nikako nismo mogli da predvidimo. to mu je sve lakš e da isprazni sobu. Ako su kapci bili podignuti. Soba je um. To je trenutak rasanjivanja. Na prozorima percepcije vidi genetsku i karmičku prašinu koja mu je zamračivala mesečinu budnog stanja. Taj momenat je istinski š ok za čitav sistem. zavisimo od okolnosti. mesečeva svetlost prodire u sobu. tj. jer svesnost još uvek nije dovoljno proširena. ali to nema neku naročitu vrednost. opet. U stvari. Zbog toga su putovanja tako privlačna. jer u trenutku probuđenja nema iskustvenika.š to smo spremniji da se oslobodimo mehanič-nosti. To je trenutak spremnosti za rad na sebi. Svesnost nezavisna od spoljašnjih pritisaka jedina je istinska svesnost. a probuđenje nije iskustvo. ali su mu točkovi odignuti od tla. S: Zaš to ste buđenje opisali kao š okantno iskustvo? U duhovnoj literaturi se ono veliča . i prijatan i neprijatan. posle kratke stanke. Sloboda još uvek nije realizovana. Sah: Razumljivo. Sećam se da je jedan učenik rekao daje buđenje "potres od žlezde do zvezde". od jednoličnosti svakodnevnih obaveza. Kada se monotonija događaja nečim prekine. Neočekivane situacije opisao sam kao bljesak munje. To su ljudi koji su se "snašli u životu". više svetla. I tu postoji pravilo . Kad munja osvetli sobu i nameš taj u njoj. bar ne iskustvo koje se dešava unutar četiri zida. Viš e munja. Ako je stanar imao spuš tene kapke. i kad je sve-snost stanara dovoljno stabilna. Tavanica uma sakriva nebo probuđenja. probuđenje se ne može nazvati iskustvom. izbacuju sve suviš no. Pogled stanara sad obuhvata svaki ćošak umnog la-virinta. tvoje volje. to životne okolnosti postaju sve nepredvidljivije. S: Sta je probuđenje? Sah: Vedro jutarnje nebo.

nepokolebljivo traži. Jasno. Pitaj se pažljivo. to su ljudima š aputali na uho. Tada se očaj mesa sa smehom cilj je oduvek bio pod stopalima tragaoca koji je tražio onog što je tražio tragaoca koji je tražio onog stoje tražio. Duhovni spisi prenaglašavaju slatkoću izvorske vode .. kao povratak izvoru.. Činjenica ima noge i ne moram da joj nudim š take sačinjene od svetih spisa. S: Da. Dokle god imaš podvojenu svesnost . S: A ko sam ja? Sah: Pitanje je dobro. To je najčešći metod. o teš koćama ispijanja istine. . pobeći ćeš pod zemlju. Sah: Istražuj. ali ne nalazim bolju reč -iskustvo je i bolno i blaženo. Upitaj sebe: "Ko sam ja?" i ne prihvataj ponuđene odgovore. Ako si krtica. nije i jedini. a kad su bili u situaciji da govore i o mučnom lutanju. ispituj se.ja govorim i o drugoj strani medalje: o patnjama dolaska do izvora. Sve što govorim isključivo je posledica mog viđenja. S: Vaš metod je dosta drastičan. bez ostatka usmeri ka putniku. ali srećom. Putovanje traje dokle god su putnik i cilj putovanja razdvojeni. s puteš estvijama je svršeno. zar ne? Sah: Zato što govorim o izvoru. S: Ne razumem. Zašto bih to činio? Ako si cvet. otvorićeš se suncu. Jasna mi je mudrost starih učitelja koji su u superlativima govorili o izvoru propovedajući s krovova. ono što nije ni reč ni misao.kao neverovatno blažena spoznaja. istopićeš se. i u samom procesu ispitivanja čućeš odgovor koji nije reč. Sah: Opet si pogresila smer ispitivanja. Ako si meduza. Onaj š to od početka traži je ono š to se pronalazi na samom kraju traganja. Sah: Ne vidim neku razliku. ali ne preskačem i tegobni put do njega. S: Nego šta? Sah: Pogrešan smer.koja i nije svesnost. Niko ti od spolja ne može reći šta jesi. odgovor koji nije misao. Kada se put potpuno. ali je upućeno u pogrešnom smeru. temeljno. svim srcem.

trupka nogom ili maš e rukama.. tzv. dodiruje usnu resicu ili vrh nosa. Kada se rasane. S: Ko je "somnabulista"? Sah: Svako ko ne zna da ne zna.zahteva sinhronizovan rad svesnosti i volje. S: Jednom ste rekli daje svesnost "prepoznavanje mehanizma kao mehanizma". Proveri sam . Kada se bavi životnim situacijama. Somnabulizam je bolest mesečarenja. neophodno je "nešto" što stabili-zuje svesnost. ne dve volje.. potrebna je i volja. čim se demehanizuje. Kad prepoznamo reakciju to je svesnost .da li je svesnost dovoljna? S: Ne. Telo je jedno. čovekom vlada mehaničnost. čineći je nezavisnom od unutrašnjih reakcija na spoljašnje pritiske.. energizira. mesečari ne mogu da se sete šta su radili. Rad sa mehaničnoš ću . da bi se uopšte došlo do samorealizacije. ponašajni. slaže u ono što kasnije zove svojim mišljenjem. Da bi svesnost dostigla kulminaciju. Da li sam u pravu? Sah: Da. kao lego-kockice. verbalni. On tuđe misli. kao š to ljudski organizam ne možemo podeliti na niže telo ispod struka i viš e telo iznad struka. Svetom vlada slučaj. Ljudi spavaju i onda. pričaju. Jednostavno. snagom odluke volja je pospoljena. Volju ne možemo podeliti na nižu (kad radi s okolinom) i viš u (kad radi s centrom). . hodaju. odjednom. o čemu su pričali ni gde su bili.bez obzira da li su mehanizmi fizički. unutrašnja volja. To su dve funkcije volje. tačno tako. Ono što som-nabulista naziva "sobom" samo je konačna rezultanta svih mehanizama. smeju se ili plaču..SVESNOST I VOLJA Sagovornik: Zbog čega je čovek mehaničan? Sah: Zbog toga što sve usvaja bez razumevanja. mentalni. menjajući spoljašnje okolnosti.volja je kada mehaničnost ne sprovedemo u delo.. neko vrti kosu. emocionalni ili psihološki .. To "nešto" je volja. tj. "nešto" što je produžava. baš kao i volja. ustanu iz kreveta. Ukidanje mehaničnosti vezane za određenu situaciju je zadatak pospoljene volje. somnabulista je spreman da postane učenik. Da li je prepoznavanje dovoljno da bi se zaustavila mehaničnost? Sah: Tikovi su fizički mehanizmi. Mehanizam je beskorisna psihološ ka snaga koja se našom nesvesnošću obnavlja. Pou-nutraš njena je kada prekida saradnju s mehanizmima subjekta. ali ne izlaze iz sna.

i poistovećuješ se isključivo s onim stvarima koje mogu da ti koriste. Nema goreg zatvora od privida slobode. somnabulista samo imitira učeništvo. reč ili naviku. S: Želeo bih da mi pojasnite to sadejstvo svesnosti i volje. Ako se prilagođavaš iz straha. to je pravi san u snu. Nikada nemoj da zaboraviš da čak i sredstva oslobođenja mogu da te zarobe. aktuelno. Rad na sebi je rad sa učiteljem. Takvi učenici su. onda si mehaničan. tri ili deset mehanizama. Svestan si da si lažan. jer one najdublje mehanizme učenik uopšte i ne vidi. nikad u sebi ne nalazi krivca. da nešto ne treba da menjaš . S: Mnogi učenici misle da su zreli da sami rade . a spoljašnji učitelj služi im samo kao paravan za samozavaravanje. a ne moranja. ali i dalje si pokretna izložba koja mami aplauze. Učitelju je neophodno ogromno strpljenje. Ako učitelj određuje na kojem mehanizmu treba da se radi. . Ako misliš. Probaj da razumeš razliku između slabićke prilagodljivosti i svesne adaptibilnosti. Nisi svoj. ti onda svim snagama štitiš dotičnu osobinu. imaš i neustraš ivost. Automatizam je kombinacija dva. S: Ali to može da bude i obično pitanje prilagodljivosti. ali i ne mora. ali to je onda već pitanje tebe samoga. jedan od najrasprostranjenijih automatizama: "predstavljanje". iz bilo kog razloga. od njegove spremnosti i razumevanja. Ali. pitanje volje. ali je u principu bolje kad učenik sa dovoljno razumevanja sam krene da se oslobađa svojih lakš e uočljivih mehanizama. ili je uputno odmah preći na osvešćivanje onih najdubljih mehanizama? Sah: To zavisi od motivisanosti učenika. čin. I krzno zeca i krzno lava su u savrš enom. čitava stvar može lako da se izjalovi. i uglavnom nije. zar ne? Sah: Onaj koje svestan okolnosti ne može da bude rob istih.da li to hoćete da kažete? Sah: Rad po sebi i rad na sebi uzajamno se isključuju. a ako imaš volju. namerno ne upotrebljava. besprekornom skladu s okolinom.bez učitelja . Ako učenik nije dovoljno sluhovit. kao što su robot-reči ("poštapalice") ili navike. S: Ali zar za naš u mehaničnost nije krivo druš tvo? Mi robujemo pravilima samo zbog socijalnih okolnosti. pogotovo ih ne vidi kao mehanizme. mada ga. a onaj kojem je spoljašnja situacija gospodar. ali ostaješ lažan. možeš da budeš adaptibilan i ne moraš da budeš adaptibilan. Strah od nevo-ljenosti je mehanizam. ti pokazuješ samo one delove sebe koji su socijalno prihvatljivi. na primer. Vidiš. tj. ako mu nedostaje razumevanje. Ako zaista znaš š ta si. ali sa učiteljem. tu postoji ogromna razlika. Sah: Uzmimo. postajući vremenom sve gori i gori. od snage svesnosti i volje. ne situacionog pritiska. Kada je "rad na sebi" samo puka fraza sročena da se ne bi prepoznala istina. Na kraju. sami sebi nadriučitelji. Često mi se čini daje svesnost dovoljna da bi se mehaničnost prekinula.S: A da li u radu s mehanizmima učenik treba da krene od onih najuočljivijih. Ako ulažeš samostalan napor . Gde god da se pojaviš. "Pametovanje“ je mehanizam. Trema je mehanizam. on slepo poštuje isključivo vlastite kriterijume. Svi zajedno čine automatizam "predstavljanja". ne po sebi.to je rad po sebi. povremeno. zar ne? Sah: Može.

zatupljivanja. vlasnik uma sve to ni ne primećuje. Taj uvid mi se obnavlja iskustvom iz dana u dan već petnaest godina. kao istinu. S: Šta je onda mehaničnost? Nije neprijatelj. najdosadniji. tj. Dijabetes je nazvan "gladovanjem u . Avion treba da uzleti sa piste. reče Bog anđelu. halapljivo gutanje informacija bez imalo svesnosti. a ako počnem još i da se penjem. ali je tako. požali mu se. "Ne mogu sam". Kada u njega uđe pesnik. Da li je mehanizam prvi i poslednji neprijatelj volje? Sah: Mehaničnost uopšte nije neprijatelj . Pamtiti bez shvatanja je kao jesti bez žvakanja. S: Vratio bih se na temu.nemoj da mu pomažeš. greš nik poskoči od sreće. svestan do čega ga vlastita dela mogu dovesti. sve će ti pomoći da ostaneš rob. ali ako je tvoja statičnost maskirana pričama o promeni. S: Zašto većina spiritualnih tragaoca ne oseća to isto? Sah: Zato što većina "tragaoca" traži ime za novi san. najbleđi. vrlo mučna. Ta navika je veoma pogubna za stomak . nije protivnik. napokon. a stoje najgore." Kada je čuo božansku reč sa usana anđela. nije mudro proce-njivati vrt po vrednosti posetioca. Stekao si pogrešnu predstavu. ali šta je? Sah: Mehaničnost nije neprijatelj volje iz prostog razloga što je svaki konflikt između tebe i bilo kog dela stvarnosti samo mogućnost da neš to vredno učiniš sa sobom. najveći je "kočničar" za sticanje volje. ni volje.ako si stvarno odlučio. Ako bi duhovnost procenjivali po psihološkom profilu prosečnog tragaoca.ni svesnosti. a ne probuđenje.još je pogubnija kada se primenjuje na psihu.S: Kakve se to dubinske promene deš avaju čoveku koji radi na sebi? Šta oseća čovek koji je već počeo da se oslobađa? Sah: Samo jednu stvar: nestvarnu dubinu svog ropstva.. Ali. Duhovnost je kao mirisni vrt. najnekreativniji i najbesmisleniji proizvod ljudske rase. Ne mislim samo na fizičku lenjost. Samo mu reci . već pre na lenjost uma koja vremenom dovodi do psihološke ustajalosti. tebi se u prvi mah učini da sanjaš. avion ne bi ni mogao da se odvoji od tla. tvljen.. Kada u vrt uleti medved. S: Da li je i lenjost mehanizam? Sah: Lenjost ili mrzovolja. Bog naredi svom najmoćnijem anđelu da sa dna pakla izvuče nekog grešnika. Na prvi pogled. Pod lenjoš ću uma podrazumevam usvajanje bilo čega bez razumevanja. ono što sagledavaš. zahvali se usrdno i odmah zamoli da ga na krilima izvuče iz vatrene doline. slobodno bi mogli da zaključimo da je duhovnost najgluplji. vazduh je nevidljiva prepreka trenje usporava brzinu. Svesnost i volja. Paradoksalno. Bilo kako bilo." Nakon ovih reci. Kada se rasaniš. Svako ima prava da svašta naziva svačim. ni srca. plod je pesma. "Na dnu jame vrelina je neizdrživa. Njome je um bandažiran. biće mi još gore. Posledica "sva-štožderstva" je psihički dijabetes. Ta činjenica je vrlo. U radu na sebi sve ti pomaže da rasteš ..u po-ređenju s unutraš njom. anđeo se sam vratio na nebo. Neka spasenje bude njegovo delo. Misliti u terminima neprijateljstva je znak nedovoljne svesnosti. umr-. Sve je toliko neverovatno da se bojiš da prihvatiš. Spoljašnja lenjost i nije toliko opasna . da nije tog trenja između vazduha i letelice.. Idi i reci mu da je slobodan. on izgazi cveće i pojede pesnika. "Dovoljno je patio". i retko ko može stoički da je podnese. "i sad je. kontaminiran.

Taj status quo je neznanje. nedostaje joj punoća. a ne o izdvajanju i favorizovanju jednog jedinog segmenta.. Da bi se statičnost razgradila potrebne su godine i godine rada.već je potrebno zaustaviti se u njegovom ponavljanju. osnova rada. u povratku. S: U pravoslavnom sistemu se kaže daje dovoljno da čovek otvori dušu i da će je Bog ispuniti svim duhovnim slastima i lepotama. Sah: Volja bez svesnosti je slepi snagator. Zbog fasciniranosti ciljem.ona mora biti potpuno prazna. entuzijazam bez uzemljenja. ipak. preciznije upotrebljava volju. ako je bez srca.taj usvojeni program . u svakom slučaju. Volja bez svesnosti je maratonac u lavirintu.. ali takav preobražaj je siromaš an. Volja snaži svesnost. bujnost. Ako je svedimenzionalni razvoj cilj igre na sebi. onda moramo da krenemo od rada na svesnosti i volji. Zbog straha i zavisnosti imamo uslovne reflekse koji uporno produžavaju naš u statičnost. Ovde je reč o totalnom razvoju. znam. potpunom obogaćivanju ljudskog bića. Ako igra na srcu ne podrazumeva i rad na svesnosti. Bez volje. što je vrlo precizan opis.izobilju". . i drugi . pilot prekasno skrene avion i pogine. Svesnost je.moramo imati čašu. Šta vi mislite o tome? Sah: Ne moram da mislim. a zatim svesnost. raskošne lepote. rezultat je beskorisni emocionalizam. Svesnost bez volje je vidoviti slabić. ne liči na bolest koju razvijaju piloti borbenih aviona. S: Šta se dešava kad se čaša isprazni? Sah: Čovek se kucne sa stvarnošću. zar ne? S: Kako se mehaničnost prevazilazi? Sah: Nije dovoljno svesnošću percepirati mehanizam . S: Još uvek mi je nejasna međuzavisnost volje i svesnosti. Rad na sebi. Znam da je neophodno ispuniti dva uslova da bi se okusilo to transcendentalno vino: prvi . osećaj razigranosti. Tek onda ima razloga da napravi pravo slavlje. čini mi se da se zove "opčinjenost metom". svesnost nija istinska snaga. Jednolinijski rad na sebi nas može dovesti do pro-buđenja. Ona je jasnoća. bez one istinske.

Čovek je šizoidan. ali. a Krišna boluje od satirijaze. To mora da se razume. njegova.za spoljašnji svet. Ako kažeš daje za opš te rasulo krivo druš tvo. a znamo da trudnoća može da joj naruši i fizičko zdravlje. ili objektivni. to je veliki zadatak za svaku ženu. Društvo je leš koji se raspada. Izneti trudnoću. ljudska rasa nije. . ljudi kojima verujemo. što je veoma. Ko povlači granicu između psihičkog zdravlja i bolesti? Merodavni ljudi. Fizički. ona je lična: tvoja. Buda je depresivan i autističan. emocionalne krize itd. Duhovnost nije opasna za psihičku stabilnost jer stabilnosti nema. preo-setljivost. u potpunosti se slažem sa Vama kad kažete da od krivice za opšte stanje stvari niko ne može pobeći.PREPOZNATI TO STO JESTE Sagovornik: Da li učenici prolaze kroz teš ke periode u svom radu na sebi? To jest. ja uopš te ne tražim krivca. može li duhovnost da bude opasna po psihičku stabilnost čoveka ? Sah: Žena koja odluči da postane majka. Pa ipak. možda nisu dovoljno zdravi. da bi mogli da procene. Luđak je. veoma dobro . Kako je to moguće? Normalnost se sve više forsira institucijama za "mentalno zdravlje". po njima. Krivica je uvek pojedinačna. Lako je naći izgovor u društvu koje je globalni mehanizam našeg straha i zavisnosti. jedna od ugroženih vrsta. raspad bi bio očigledan. Daleko veća opasnost od odumiranja leži u čovekovom strahu da rodi sebe samoga. Isus Hrist paranoidni shizofrenik. ima nas previše.. dok Krišna zadovoljava svoje nagone sa par hiljada pastirica. a zdravlja ni od korova. dok su ljudi koje svakodnevno srećemo stabilni luđaci. To je činjenica koju niko ne sme da vidi. može se reći. i time eskivirati odgovornost. tj. Ne naša! Krivica je pojedinačna. iako u dosluhu sa naukom. ko je društvo? Zar je druš tvo neš to izvan nas samih? Misliš li da si ti nešto drugo? Otvori oči: društvo. svesna je rizika kojeg na sebe preuzima. barem po kvantitetu. Psihologija postaje. Sah: Prerano si se složio.. Možda je. Krivica nije zajednička. uopš te nam ne preti opasnost od izumiranja. njena. Nešto nije u redu. fizička nelagodnost. ti na posredan način priznaješ vlastitu krivicu. Da li je strah od fizičkih ili psihičkih kriza ubedio žene da se odreknu mogućnosti da postanu majke? Koliko vidim. brojčano. Buda ne reaguje na spoljaš nje podražaje i poriče sebe teorijom o ne-sopstvu. Krivica je zajednička.. Sklopi oči: društvo. Njeno telo viš e neće biti isto.. jer ljudi su sve više okrenuti unutrašnjem svetu. nestabilno podvojen čovek. jedna nova vrsta religije. Neka to bude jasno. i sve one prolaze kroz zaista teške periode: mučnina. Isus je podvojen jer priča o jedinstvu sa nekim ocem s onoga sveta. i da nije politike i vojske. ali smo zato duhovno ugrožena vrsta. moja. S: Da. S: Zar to nije dobro i za njih? Sah: Pogledajmo činjenice.

delikatnog oblika. Međutim. Sah: . iza slatkih fraza i salonske iskrenosti. i ako nam niko nije rekao staje to. krhke strukture. međunacionalne psihoterapije traju već hiljadama godina. ili nešto slično? Sah: Zar se u tebi ne odvija rat? S: Ne više. osvajački.S: Ali u čemu je razlika? Sah: U hrabrosti. recimo. rat ne prestaje ni za sekund. jedna stvar je izvesna: ne bi mogao da budeš toliko reaktivan na spoljašnje bolesti da nisi i sam njihov nosioc i prenosioc. prosvetljenje.. trenutno si usred "hladnog rata" koji je tehnološki savršeniji i humaniji. S: Mislite li da su psihoterapije beskorisne? Sah: Nisam to rekao. iako samo jedan od njih dvojice ima monopol nad zdravljem. prodavala oproš tajnice zar ne? Ljudi su kupovali papirić koji im je garantovao raj. prosto. ili. i učenik sledi . Cilj odnosa. Dobro je istresti tepih po kojem se previše gazi. a ko mirotvorac. tj.. S: Zbog čega onda imam utisak da niste previše naklonjeni psihologiji? Sah: Crkva je. Generalizujem kroz svetlost vlastitog iskustva. Licemerno je falširati u horu. put ni na koji način nije obeležen. sam nešto prizna. politikom. S: Ja mislim da mnoge društvene pojave nisu opravdane. Rat. a spremno lajemo na sve što je etiketirano kao "tuđe". unutra je mračno.nego hoću da kažem da niko nema prava da prodaje papiriće "normalnosti". je u rukama učitelja. smelost je solirati ne skrivajući se iza tuđih glasova.. Psiholog je od autentičnosti udaljen koliko i njegov pacijent. Niko ne sme da pogleda u sebe. zar ne? Rat nije samo vidljiva borba. može biti okrutan. osim veće slojevitosti vlastite psihe. staze su neutabane. ako je dobro smiš ljen. Nakon toliko vekova dresiranja kulturom. ah nije prestao. učenik ne zna. spoljašnji rat je globalni vid psihoterapije. varvarski. ništa nije stekao. s druge strane. S: Zar nije potpuno ista stvar i s odnosom učitelja i učenika? Učitelj zna. podmukao. S: Vi hoćete da kažete da je društvo zbir pojedinaca koji jedni druge optužuju za vlastito stanje? Sah: Da. i sam preuzme krivicu. Još pre tri godine sam diplomirao psihologiju i sada. Kukavički je skrivati se iza slepog broja. ali u sebi ne mogu da pronađem krivicu za rat. tradicijom i medijima. može da se izvede i bez mnogo krvi. Pripitomljeni smo normalnošću. pre par stotina godina. i sad komotno možeš da objektivno sudiš koje krivac. S: Kako vi to možete znati? Sah: Kako ti to možeš da ne znaš? Rat je psihološ ka podvojenost. a pojedinac. naučili smo da mašemo repom kada nam pokažu "naš e" tekovine. Mir je uvek jedan te isti mir: bezazlen.jer se to podrazumeva . nema putokaza. sa mnogo žrtava. a mir jedinstvo. Ali. Kakav god bio. nevin. Neću da kažem da je psihologija nova religija . Mnogo je lakše videti greške u spoljašnjem svetu. Psiholog ne zna sebe.. jer tad je ljudima dopuš teno da iz sebe izbace sve š to su potiskivali za vreme mira i primirja. Hrabrostje kada čovek sam nešto razume.

već da stekne . Ja sam. zar ne? Kada imaš samo opis. Lav me vidi kao hranu. Da li sam ja zbog toga zebra. ili antilopa. kao deo druš tva. je poseban oblik duhovne discipline koja ne pretenduje da bude alternativa psihoterapiji. Ako se homogenizujem. On je za promenu. druš tvo može da od toga ima samo koristi. ili gnu? Ti si sin svoje majke. (pauza) Sah: Šta je to što ima dva oveća zuba. čak i kad hoće . nije li tako? S: Tako je. indirektna ili mikro-slika druš tva. ako moja svesnost i mir moga bića zaustave rasedanje psihološ kog tla. Kad razgovaraš sa mnom. S: Ali drugi su mi rekli. raspadam u sebi. S: U čemu je razlika? Sah: U tome š to slon ne može da uđe u miš ju rupu društva. Sah: Ja ti nisam rekao da sam učitelj. a s njima i greške. Sah: Cilj psihologije je da pojedinac postane dovoljno soci-jalizovan. a slika se menja iz dana u dan.. a ne i objekat ispred sebe. sam po sebi? S: Da. Sah: Cilj rada na sebi nije u tome. sitne oči. ili igra na sebi. kao pojedinac. Ne može. Čovek koji teži samosvojnosti je posredno za društvo jer više ne ide protiv sebe. Sah: Cilj psihologije je da se smanji tenzija u pojedincu kako bi ovaj mogao da se što bolje uklopi u svoju životnu sredinu. čovek za sebe. iako je ta vrsta spiritualnog napora u velikoj meri slična psihološkom. nagađanja su neminovna. Cilj rada nije da čovek.a neće. rep bez dlaka. četiri noge i sive je boje? S: (duža pauza) Miš. čovek postane rob te iste sredine.metode i instrukcije kao neki vid psiholoških smernica. ne na spoljašnjem planu. S: Ali u čemu je razlika između psihologije i duhovnosti? Pratim vas koliko god mogu.. zar ne? S: Jedan od ciljeva. ali još uvek ne naslućujem razliku.. po onoj dinamici po kojoj se menjam i ja. odbaci sebe. da bi se adaptirao. shvatam. Sah: Opet se oslanjaš na druge. S: Kako? Sah: Nikako. ali na unutrašnjem.. Rad na sebi. Sah: A može da bude i slon. Druš tvo se raspada oko mene jer se i ja. jesi li ti sin žene koja te je rodila? Ili si čovek po sebi. Sah: Koliko si ti učitelja upoznao do sada? S: Vi ste prvi. ali nisi moj. da kroz psihološ ku zavisnost od sredine.

sebe.

Psihologija je u službi sistema, i prisilno ubeđuje čoveka u ispravnost socijalnih kriterijuma. Duhovnost čoveka podseća - bez ubeđivanja! - da zadate vrednosti ne moraju biti njegove autentične vrednosti, i da je njegov zadatak, ili odgovornost, da dođe do istinskih individualnih kvaliteta. Te kvalitete, taj smisao, niko ne može da mu pokloni ili proda, jer oni su isključivo njegovo otkriće, njegovo nasleđe i jedino blago. S: Neki veliki psiholozi su govorili i pisali o tome... Sah: ... a većina malih je upamtila da funkcionise sa deset procenata moždane mase, i da je samo deset procenata psihe dostupno svesnom umu; a šta je sa preostalih devet desetina? Ili je abnormalno i, kako si pitao na početku, "opasno" krenuti u "širenje kapaciteta", u nepoznato? S: Ali to i jeste opasno! Sah: Otkud znaš ? S: Probao sam i sam, i... Sah: ..."odustao". Sad stojiš kao Kerber na ulazu u nepoznato i teraš nezvane goste natrag kao profesionalna savest druš tva!? Ako strah postavlja granicu između opasnog i bezopasnog, onda će, pre ili kasnije, desetak stručnih kukavica proglasiti i meditaciju "zastranjivanjem". Ti ljudi nikada neće doći do autentičnosti, ali će zato, za utehu, ostati normalni s jedanaest procenata mozga. S: Ali šta može da se uradi? Sah: Mnogo toga - ako se hoće i sme. Zdrava psiha je ona koja je razuslovljena od svih mehanizama, jer svesnost je zdravlje. Ostvariti potpunu svesnost znači ostvariti potpuni mir. Ako je mir procentualan, onda je desetopostotni mir samo ljuska devedesetopostotnog rata, zar ne? S: Pokušavam da razumem, ali mi je teško da prihvatim. Interesuje me - koji je

osnovni cilj rada na sebi.

Sah: Spoznaja onog što je neustrašivo. Kako mogu da se plašim nečeg što je u meni? Ako osećam psihološki strah od određenog sadržaja u nesvesnom, onda bi trebalo da bude normalno i to što osećam fizički strah od sopstvenog palca. Potisnuta misao ili palac - u čemu je razlika? Probuditi se znači prepoznati to što jeste; videti i najstrašniju misao samo kao to što jeste: najstrašnija misao. Mi u svemu pronalazimo nepostojeći značaj koji, usled naše nesvesnosti, izaziva postojeće efekte. S: Možete li mi to malo pobliže objasniti? Sah: Nesvesnost, tj. nemogućnost da budemo to što jesmo, sprečava nas da vidimo stvarnost. Zbog toga što nam nedostaje svesnosti, koja sve osvetljava, nama se u pomračini života učini od neke veće mačke daje opasni tigar, i to nas silno preplaši. Tigar je iluzoran, ali strah nije. Psihologija rešava stvarne ljudske probleme, ali oni su zasnovani na nestvarnom sagledavanju stvari. Glupo je, zar ne, kočiti strah; smešno je kontrolisati paniku, ili govoriti ljudima da se priviknu na užas. S: A šta je, po Vama, potrebno da se uradi? Šta je, gledano iz perspektive rada na

sebi, neophodno učiniti?

Sah: Ništa posebno... dovoljno je prepoznati mačku kao mačku.

ODGOVORNOST PREMA SEBI

Sagovornik: U čemu je osnovna razlika između čoveka koji radi na sebi i čoveka koji svoj

život provodi na uobičajen način, kao svi normalni ljudi?

Sah: Očigledno je da ne praviš razliku između "uobičajenog" i "normalnog". Pre no što potanko odgovorim na pitanje pokuš aću da ti razjasnim š ta je normalno, a šta uobičajeno. Čovek ne srne da živi sebe. On se zadovoljava time š to oponaša prihvaćen model ponašanja, predstavljajući se kao jedinstveni maneken dozvoljenih vrednostl Zbog psihološ ke zavisnosti koja se u njemu razvija, pa čak i osnažuje, on ni ne primećuje da nije svoj. Ali - to je sve normalno. Otuđen od sebe samog, čovek imitiranjem dostupnih psiholoških matrica postaje karakter. Citiranjem tuđih reci, parafraziranjem tuđeg života, on vremenom stvara iluziju o posebnosti vlastitog života. Ali, i to je normalno. Normalni ljudi ubijaju normalne ljude. To je normalno, zar ne? Normalni roditelji vaspitavaju normalnu decu. Ponekad dolazi i do normalnih nesporazuma, š to je i normalno. Mi znamo šta je normalno jer srno, normalno, poverovali normalnim ljudima koji su nam rekli da su normalni. Sada te pitam: š ta je normalno? Za lažova je normalno da laže. Za lopova je normalno da krade. Za većinu, za ogromnu većinu ljudi je sasvim normalno da se smatraju normalnim, svesnim, autentičnim, prirodnim i dobrim ljudima. Spontano nam se nameće pitanje koje je pre čuđenje nego pitanje: " Da li je sve to normalno?" Strah od samoće nas sve čini normalnim. Mi nismo zajedno zato što volimo jedni druge, već zato što se bojimo sebe. Ipak, normalno je š to ne vidimo vezivno tkivo kao strah nego kao ljubav. Kad god ima slobodnog vremena da oseti sebe, da vidi činjenično stanje vlastite psihe, čovek tu divnu priliku proglasi dosadom i automatski pronađe neku preču stvar kojom će ispuniti vreme. Ne ubija nas vreme - mi sami sebe ubijamo. Međutim, i to je normalno. Ako nisi uobičajen, rizikuješ da te odbace i žigošu kao "asocijalnog", "neprilagođenog", pa čak i "nenormalnog". To rađa strah. Zbog toga š to smo želeli da budemo normalni, odrodili smo se i od unutraš nje i od spoljaš nje prirode. Toliko smo sada normalni da smo na pragu da uniš timo planetu, pa u panici osnivamo ekološ ke pokrete kako bi zaštitili ne toliko prirodu, koliko njene istrebljivače. Ponekad sebičnost podseća na plemenitost, zar ne?. Uobičajeni ljudi nisu ni normalni, ni nenormalni. Niko nije prirodan, i to je pravi problem, i sasvim je normalno da normalni ljudi u to ne veruju. Rad na sebi je borba za autentičnost. S: Da li to znači daje duhovan čovek protiv društva? Sah: Naprotiv. Čovek koji radi na sebi je za društvo jer se kreće ka sebi. Bolestan čovek uvek traži uzrok izvan sebe - zato je potvrda prezdravljenja okretanje ka subjektu,

Početak rada na sebi označava preuzimanje odgovornosti. Čitava spoljašnja stvarnost može mi u svemu tome samo pomoći. i onda mi. Život je kada životu napraviš mesta.čovek koji radi na sebi to ne smatra životom. niko nije zaslužan. tu će ga i naći. S: U kom smislu smrt? Hoćete li da kažete daje sve ostalo isto š to i fizička smrt? Sah: Ne. Ako razumem da sam jedino ja odgovoran za svoje zdravlje. ni astrološki uticaji. već potpuno afirmativan pristup unutraš njoj stvarnosti. ni rodbina. religija. ma kakve one bile. ni uslovi odrastanja. a ne ka društvu koje je samo posledica iste. to je siguran znak da bunca u nesvesti. Fizička smrt je obnavljanje života. To je put "za". Psihološ ka smrt je poništenje života. ali ako makar jedan jedini čovek izleći sebe. Čovek dokazuje da je zreo za duhovni rast čim krivca za svoje stanje potraži u sebi. Takav kakav jesam .. niko. ni vaspitanje. ako krenem od promene društva. razmnožavati se i pričati . Štaviše. ni karmička zaostavština. jer krećem od sebe. sve od spolja može da me oživi ako ja sebe dignem iz mrtvih. ni roditelji. politika. ni sudbina. Za to je kriv svaki čovek ponaosob. i ja sam jedini koji sebe može da oživi. to je samo posledica moje ranije neodgovornosti prema sebi. Čini mi se da shvatam. iznenada. nikada put "protiv". ni tradicija. to se automatski prenosi i na zdravlje društva. zar vam se ne čini daje vrlo mali broj onih koji nisu izvršili to. To je početak odgovornosti prema sebi.jednostavno jesam. ni đavo. Međutim. Ja sam zaboravio sebe. kada znaš čemu živiš. ni nacionalnost. protiv bilo čega ili bilo koga. kada znaš koga živiš.. Društvo nije. Kako društvo može biti krivac? Društvo je multiplicirani pojedinac. smisao prosto pobegne. to je uvek samo do određene granice. Jesti. Ako ne živim sebe nego neku zamisao iz svoje sredine. ni geopatogene zone. pod uslo-vom da prestanem samom sebi da odmažem. Izlećenje pojedinca utiče na sredinu u kojoj on živi. ako bolesni pojedinac okrivljuje društvo za vlastito stanje. ni Bog. Ko je nesvestan? Bolesnik. kako kažete "psihološko samoubistvo"? Sah: Ja nisam ni rekao da je čovečanstvo živo. Ma š ta da sam životom postao. Ako ga tu potraži. S: Ali. ne društvo. niko nije kriv. sem mene samog. Zbog toga i naglašavam da rad na sebi nije negativan. Čovek je čovečanstvo. piti. kultura. ali sam sam odgovoran za to. tada će bolest revolucije stvoriti pravu revoluciju bolesti. to je psihološko samoubistvo. nije za to kriv: ni društvo. Život je život kada znaš šta živiš. Samozaborav je aktuelno stanje ljudskog bića. Da li biste mogli da mi malo približite "odgovornost prema sebi"? .uzroku bolesti. niti može biti krivac. onda čovečanstvo ima š anse da prezdravi. ni druš tvo neće biti zdravo. kad mu nesvesnoš ću ne zatvaraš vrata. živi ljudi su jako jako retki. Ako sam nesvestan. umetnost. tako da se opšte stanje popravlja. Razlika između čoveka koji radi na sebi i bilo kog drugog je u tome što čovek koji radi na sebi ne traži krivca za vlastito stanje u okolnostima. ja sam jedini koji može sebe da se seti. Možete li mi nešto više reći o tome? Sah: Biti autentičan znači biti svoj. Ali. ni genetsko nasleđe. Kakav god da sam. daje rad na sebi borba za autentičnost. neprimetni su. S: Koliko god pokuš avala da vas raziunem. Ako je pojedinac bolestan. Sve ostalo je smrt. nego nešto mnogo gore od fizičke smrti. Ja sam sebe umrtvio samozaboravom. diskretni. U stvari. u jednom trenutku. ni vidljivi ni nevidljivi svetovi. a živeti autentično znači živeti sebe. nenametljivi. S: Rekli ste. okolnosti nemaju veze sa tim.

gužva. istina boli da bi probudila. uz osećaj pravednog gneva. S: Da li se ljudi drže poznatog i zbog toga š to negde duboko u sebi naslućuju koliko je proces buđenja bolan? . Sah: Sada te pitam: ko je kriv za pojavu ljutnje? S: Vozač. ne razumem. zar ne? Odakle je ona došla? Čija je ljutnja? S: Moja. Sah: Dobro. ne iz situacije. niko mi nije nametnuo ljutnju. Sah: Kad si nesvesna. u protivnom.. Glupost boli da bi uspavala. ali je vozač zaista bio. Zbog čega? S: Vozač autobusa je bio vrlo neljubazan. "veliki heroj". U jednom trenutku došlo je do pojave ljutnje. to je bila spoljašnja okolnost. izbaciti iz autobusa? S: Ne znam š ta time želite da kažete. čovek mora da bude neustraš iv. bes i agresiju. Za ostvarenje autentičnosti hrabrost je neophodna. pojavila se ljutnja. Sah: Ti ne voliš ljute.. ljutnjom. A proces izlečenja bolesti zna da bude bolniji od same bolesti. Sah: Vozač ti je nametnuo ljutnju!? Da li ti je vozač prišao s naređenjem da sada moraš da se ljutiš ili će te. Ali. vozača jer ne možeš da prihvatiš daje reaktivnost doš la iz podsvesti subjekta tj. život nam svakodnevno daje mogućnosti da steknemo odgovornost prema sebi i da prestanemo da se večito pravdamo okolnostima. a ne objekta. ne iz vozača. pa je to u neku ruku normalno. ljutnja je izletela iz tebe. a sve ono š to drugi u nama pri-hvataju pripisujemo sebi. iz one koja ne voli ljutnju. tj. vozač. Zbog toga su đaini svog učitelja zvali Mahavir. Primetio sam da si bila malo uznemirena kada si došla. a ne uslove življenja. Obruš avamo se sa starozavetnom retorikom na sve što nam kvari kontinuitet sna.da li sam u pravu ili grešim? S: U pravu ste. sad razumem. to nije važno. napadaš objekat tj.. Ako se unutrašnji uslovi promene. takav kakav je bio. to svi čine. Sah: . To je ono š to nas trenutno zanima.Sah: Najbolje ću ti to objasniti kroz neki primer iz tvog života.. da bi realizovao sebe. Sve š to ne prihvatamo u sebi pripisujemo drugima. tebe. neljubaznost. na svu sreću. Naravno. Da bi došao do srži sopstvene prirode. nije li tako? S: Jeste. ti. Autentična duhovnost menja svesnost življenja. Putnici. neophodna je spremnost za patnju. Sah: Pa ipak. Istinska promena je promena subjekta. i to me je stvarno naljutilo. a ona je rezultovala tvojom promenom raspoloženja. a ti si rekla daje vozač kriv... S: Da. besne i agresivne ljude . oni će neminovno rezultovati i promenom spoljašnjih.

Čemu strah? Izgubili smo sve što se izgubiti može: sebe. a svet.Sah: Tvoje pitanje je posledica "galopirajuće imaginacije". tako da sa spoljaš njim druš tvom nema š ta da se radi. Da ih ideja o probuđenju ne zasmejava. insistirajući na primeni razumevanja. Mnogo je važnije da svet bude izvan tebe.sarađuj s neminovnim. Jedno je sigurno: beg iz društva nije rešenje.. emocionalne. sama si ma gde bila . Sah: Ovo poslednje ne razumem baš najbolje. ono je takvo kakvo jeste . ne o menjanju dijagnoze na zdravstvenom kartonu. S: Kako je moguće da se tako nešto dogodi . i za njih su svi spiritualni termini obična buka u vazduhu. mentalne. Mi eskiviramo sebe i socijalizacijom i aso-cijalnoš ću. u skladu s tim. Druš tvo oko nas nije smetnja . ali dokle god je druš tvo u nama. ona ne bi ni bila toliko vredna i dragocena. i poš to ona to nije mogla. predstavljaju "mapu" druš tva.smetnja je "druš tvo" u nama. Kada je molba prerasla u imperativ. ona se sa cigaretom vratila u sfere poznatog. naš motiv mora da bude prirodan odjek dubokog razumevanja. štede silno vreme i sebi i lažnim tragaocima. još uvek nastavlja da živi u tebi.. više nije važno puši li ili ne. Da bi doš li do stvarnog preuzimanja odgovornosti. Dovoljno je razotkriti je. a ne trenutnog emocionalnog zanosa. Druš tvo je neka vrsta psihološ kog š titinika. ali nije smetnja. Ne moraš uvek da budeš van sveta. Kada je gomila izvan tebe. mi nemamo gde da ostanemo po strani. ti ne možeš da budeš sama. Rad na sebi nije prelazak iz bolesti društvenosti u bolest asocijal-nosti. S: Da li postoji stvarna razlika između usamljenosti i samoće? . unutrašnje društvo. Nama se čini da mi to i sami spontano praktikujemo. Dokle god je druš tvo u tebi. S: Kako se stiče hrabrost? Sah: Ne moramo da je stvaramo. a hrabrost spontano izrasta. Neki ljudi su čak u stanju da imitiraju duhovne napore. Šta još možemo da izgubimo? Ako to razumeš. Sve ono što smo od spolja usvojili bez razumevanja je smetnja za samospoznaju. Da li je asocijal-nostjoš bolji način da se čovek sakrije od sebe? Sah: Potpuno je svejedno da li si usamljena u gomili ili van nje. zar ne? Ako bi društvo bilo krivac za tvoju nesvesnost. verbalne.u društvu ili u samoći. smislila je priču da ona puš i zbog toga stoje. Sećam se da je jedan učitelj rekao učenici da prestane da puš i. onda bi kriv bio i vozač autobusa. Mi nismo naučili da posmatramo sebe. Ono ti ionako ne sugeriš e da bi trebalo da ga koristiš kao štitnik. shvatila da nije vezana za taj čin i da. Možete li mi preciznije objasniti staje to "društvo u nama"? Sah: Sve psihološke matrice: ponašajne. Privremena izolacija može da bude korisna samo kao metod sricanja svesnosti o količini zavisnosti. S: Da li je i moja potreba za društvom neka vrsta straha ? Sah: Izolovanost od istog stvorila bi još veći strah. Govorim o zdravlju. uz pomoć razumevanja. kukavičluk spontano otpada. Racionalizacija postoji i kada čovek pomisli da je preuzeo odgovornost. Učitelji koji podstiču promenu. S: Meni se čini daje najgore kad si sam.mislim na taj slučaj s ostavljanjem pušenja? Sah: Želja da se autentičnost ostvari ne mora biti autentična. napustivši učitelja. Proces buđenja!? To somnabuliste može samo slatko da nasmeje. Ljudi su u dubokom snu.

baš ovaj trenutak. ubeđeni da su baš to hteli. ne može da bude reakcionar. ne i ne". Ako zavisimo od okolnosti uvek ćemo odlagati. Mnogo je "normalnih" ljudi koji misle da su slobodni jer viču "ne" čim društvo kaže "da". preko noći. Ne radi se o ratu sa spoljašnjim pravilima nego o suočavanju sa unutrašnjom nesvesnoš ću kojoj smetaju spoljašnja pravila. odjednom da poviču: "Ne. Samoća je kada društvo izbaciš iz sebe. S: Kada ona počinje? Sah: U trenutku kad iskreno postaviš pitanje. Odgovornost prema sebi je. Ako iskoristiš mogućnost sada. Odloži odlaganje. Niko mu to ne zabranjuje. . reakcionar je negativ. Ako je društvo fotografija. ne shvatajući koliko su istim uslovljeni. Svaki njihov akt zavisi od društva. ponavljam. Sada. Tim kontrastom dokazuju sebi da su nadrasli druš tvo.Sah: Usamljenost je kada sebe izoluješ od druš tva. jer ako druš tvo iznenada kaže "da". oni će. jedna jedina stvar: borba za autentičnost. ali je svesnost ta koja ukida glupost i besmisleno trošenje skupocenog vremena. S: Da li to znači da treba da živim neuslovijena društvom i svim pravilima koje društvo nameće? Sah: Ne. Ako jedan ostvari sebe. Dovoljno je upotrebiti sadašnjost. onaj koji je zaista prihvatio odgovornost prema sebi. Čovek koji radi na sebi. i čovečanstvo ima budućnost. Odmah. to je podstrek za sve.

ali se uglavnom sve svodi na ta dva: ili srce ili svesnost. puteva ima mnogo. mnogo viš e. i to je naš problem. Ljubav je vrhunac. i svesnost ili znanje. zašto bi se bilo šta etiketiralo kao suvišno? Kao prvo i prvo. Drugom odsustvu te reci laskaju. i put srca: ti. mora li svesnost da zaobilazi ljubav. Međutim. kao zahvalna dolina odjeka. zar ne? . kasnije dođe i do takozvanog prijateljstva. ne "ili".. Ljudi samo pričaju. pa ono. Kad svesnosti nema. Postoji put svesnosti: ja. Ni ljubav ni svesnost. Stari nameštaj. Podela je veštački stvorena. Ali imamo i treći put. bliskost i poverenje? S: Običnim ljudima. pa odsustvo priča o ljubavi. zar srce mora da isključuje svesnost? Zar nadahnuće ljubavi obavezno mora da nas učini nesvesnim? I kao drugo. mi odbacujemo sve ono što bi moglo da nam omogući razumevanje.čini hladnima. Da li je to ljubav? Ne. Mi nemamo dovoljno razumevanja. I zaista. To je samo mala. Naravno. bezazlena igra hormona. tako da te podele ne moraš previše ozbiljno shvatati. Sah: Zar sam ja neobičan? S: (smeh) Htela sam da kažem da ljubav ljude čini nesve-snijima. Da li se vi slažete sa tim? I da li je zaista tako: ili srce ili svesnost? Sah: Definitivno ne. Uvek prvo proveri. S: Rad na sebi ništa ne isključuje? Sah: Ne. Zašto bi se bilo šta odbacivalo? Glupost u čoveku razmišlja u "ili-ili" terminima. stekla sam utisak da duhovni učitelji govore da postoje samo dva puta: ljubav ili srce. kojeg bi neznalica bacio predstavlja ono što bi svaki antikvar mudro iskoristio. na svu sreću.a svako sebi uzima za pravo da može daje oseti ili ispolji. Sah: Takozvana ljubav je šlepa. previše distanciranima. Ne postoji ništa što je suvišno i zato je glupo forsiranjem jednog kvaliteta odbacivati deset drugih. S: Razumem š ta hoćete da kažete. U stvarnosti.. ali se jednostavno plašim da u to poverujem.PUT KREATIVNOSTI Sagovornik: Čitajući spiritualne knjige i razgovarajući sa mnogim ljudima. mehanizmi kolo vode. postoji samo "i". . a da ih svesnost - onoliko koliko ja mogu da primetim . put Tantre: ja i ti. Ko može da voli? Kako da voli? I čime? Subjekta nema. istinski kreš endo ljudskih mogućnosti. Bez razumevanja. dok je istinska ljubav vidovita. uzvraća istom merom. Sah: Nemoj da veruješ.

a kreativan čovek ne mora da bude talentovan. Prvo moramo da postanemo ćeli u onome što volimo. razlika između zanatstva i umetnosti postaje vrlo očigledna. Koliko puta si bila svesna onoga što radiš i one koja radi? S: (smeh) Da budem iskrena.ako sam počeo da se dovrš avam. nije dizao glavu ni za sekund. Kad se malo bolje pogleda. Kreativnost je sposobnost totalnog ispoljavanja sebe. to je zanat. Kreativnost zavisi od kvaliteta i celovitosti bića. činilac je umetnost. To postavljanje parketa je bilo nešto više od poezije. Ako je čovek umetnik. Pola dana mi je proteklo kao pet minuta. ali biti istinski kreativan prilikom bilo koje aktivnosti je strašno velik zadatak. ali ne znači da je automatski i kreativan. Sah: Kupanje .pranje kose i tela . put kreativnosti: svesnost.i pojmove i ljude. tj. nosilo je pečat bića u sebi.. Ako me. put volje i put svesnosti.da li cepam drva. zar ne? Nije bitno šta činim. Obe su se reci izlizale usled nestručne upotrebe. nije mnogo važan. i to kad sam pustila vrelu vodu umesto hladne. ma šta to bilo. uopšte nije važno š ta radim . ne mora se nužno svesti na umet-nost. sve mi pomaže u tome. to je kreativnost. možda. Vodoinstalater može da bude kreativan. Bio je sav u poslu. ali ne mora . sećam se. S: Znači.. Da li je kreativnost. us- . neš to što ima veze sa umetnoš ću? Sah: Obično se kreativnost povezuje sa talentom. a zatim. fotografijom. To ispoljavanje. i pored svih ometajućih procesa. Kada radiš ono što umeš. ali je umetnost voleti ono što radiš. Nije važno. u potpunosti je mehanički čin. ce-lovitost će biti prenesena na svaku delatnost. ucelovljuje i budi. Bio sarn zahvalan životu što me je doveo u situaciju da vidim šta je potpunost na delu. mi sve zloupotrebljavamo . delo može da bude umetnost. Talentovan čovek ne mora da bude kreativan . dirigujem filharmonijom ili prenosim džakove . svaka situacija produbljuje. To je bilo neš to najlepse što sam video u poslednje vreme. baletom. svakako. Kreativnost je strahovito redak kvalitet. Ali postoji i put celovitog bića. Ako je vodoinstalater potpun. To je nešto što je neophodno razumeti. muzikom. ja samo treba da postanem celovita. Sah: Čin. a ne od vrste posla. put kreativnosti. dakle. ne čin. samo jednom.može. nešto više od muzike. već je neophodno prevazići mehani-čnost. od rođenja do danas.znači. volja. on jeste talentovan. zbog intenziteta prisutnosti. mada je kreativnost bila sve što sam tad video. skoro nemoguć. S: Primetila sam da se većina ljudi koji su vama bliski. ako postanemo ćeli (sami po sebi). potpuno predan vlastitom delu.. Ti si se.. On od mene ne zahteva ni minimum prisutnosti. posmatrao sam jednog parketara dok je radio. svaki čin me trezni. ni isparenja lepka. S: Da li je potrebno neš to prevazići da bi se kreativnost prenela s činioca na čin? Sah: Nije potrebno. srce.Postoji put srca. okupala barem osam hiljada puta. Pre dve godine. Ako je pesnik neprisutan i mehaničan dok stvara. bavi nekom umetnošću: slikarstvom. Daću ti primer. pesnik ne mora da bude kreativan. Čovek je satima radio ne osećajući. ni zagušljivost u prostoriji. niti umetnički nastrojen. da bih bila kreativna. no ako ipak. čini mi se. pečat čoveka koji nikada. baš kao i ljubav. ni glad ni žeđ. i krajnje je vreme da se ta dva pojma odvoje. za kreativnost nije ni čuo. ali ne mora činilac. Iz neznanja. moje vlastito delo oplemenjuje.

S: Ne razumem. izražavaj se na sve moguće i nemoguće načine. Kad bi ga upoznala. To je početak rada na kreativnosti. ništa manje. sloboda da se manifestu]emo kao celina. tri sinkope. zaista. Tada znaš onoga koji jeste. Zašto? Zbog toga što unosiš kvalitet bića u taj krajnje prozaičan čin kao što je kupanje. toliko mucao zbog nesigurnosti da nije mogao ni jednu jedinu rečenicu da sklopi bez dve. Rad na sebi znači: doći do onoga što jeste. Ako iskoristiš postojanje da bi pronaš la sebe .ništa više. Da li da te impulse sprovodim u delo. ili ako hoćeš. S: Mislim da sam tek sada shvatila smisao vaših reci.ako to iskoristimo za razvoj svih svojih potencijala. Samo nemoj da se porediš s drugima. ali ne znaš da jesi. Tada živiš to što jeste. Put kreativnosti je put samospoznaje. studira. živimo. izražavajući se brzo i okretno kao Zen majstor. ali važnije je to da ti sama možeš da budeš vrhunac kreacije. analizira. duša? Sah: I dalje samo stvaraš reci. Rekao sam ti da je cilj puta kreativnosti razotkrivanje Kreatora. Sećam se mladića koji je. ne razotkrivaš suštinu subjekta. to što jesi.samu suš tinu postojanja . a ne stvaranje pojmova kao što su "Bog". . Kreativnost je.život će onda imati na koga da bude ponosan. Um nije u mogućnosti da razume stvarnost. zaista.to niko ne može ni da ti oduzme ni da ti pokloni. S: Da li je to Bog? Sah: Recima samo stvaraš drugi objekat. S: Suština kreativnosti je u meni? Sah: Da. u vreme kada sam ga upoznao. Dišemo. da stvara teorije. duhovnim naporom. pomislila bi daje takav rođen . opisuje. To jeste početak (rada na kreativnosti). u suštini. Zato se i tražiš. zaboravljajući razotkrivanje. naš život je ispunio svoju svrhu. ali od početka sve počinje. ili da odustanem? Sah: Samo piši. bez obzira na objektivan talenat. S: Da li je to što mi sada govorite konačni cilj puta kreativnosti? Sah: Konačni cilj puta stvaralaštva nije stvaranje nego razotkrivanje Tvorca. Nemaš. Mi se. ali ne može da spozna ono oko čega je koncept stvoren. Prirodno je da sve što čuješ odmah konceptualizuješ. nikakvog razloga da se brineš.kao kombinacija Nusrat Fateh Ali Kana i Bodidarme. i više ne moraš mišljenjem da nagađaš niti verovanjem da oblikuješ ono što ti se učini da jeste ili da nije. Ponekad i sama imam potrebu da neš to napiš em ili naslikam. protočnost. ona krajnja ne-inhibiranost. atman. jesmo . ne i da spozna. slikaj. tu konačnu jstinu. Ti to jesi. samo prividno stvaramo jer ne nastajemo spoznajom. ali barem budi svesna da je koncept samo koncept . Ti već sada jesi ono što si . "duša" ili nešto treće. Sah: Svaki čovek koji spozna sebe je vrhunac kreacije. biću očiš ćen i spolja i iznutra.pem da zadržim svesnost. ali se zaustavim zbog uverenja da sam netalentovana. S: Da lije to sopstvo. da objašnjava. Danas peva na sav glas. Um je u stanju da neumorno fabrikuje sve vrste spiritualnih koncepata. ali. Može da misli o njoj. Svaki čovek je poređenjem toliko isfrustriran da nastavlja da se osujećuje čak i onda kada ga okolina podržava. Nije važno da lije tvoje delo umetnost ili nije.

ali kao što telefon nije glas. a tražiti takozvanu ljubav kroz takozvani seks isto je što i tražiti auto-delove u pekari. ma koliko verovao u to. Mrtvi ljudi pod ljubavlju podrazumevaju emocionalnu ili seksualnu reaktivnost. Ako naučiš da ispravno . . Sah: Čovek jednostavno nije opremljen za takav put. idealizacija. tako ni ljubav nije osećanje. čovek shvati da. mehanizmi. da je put kreativnosti nešto š to u sebi spaja i svesnost i srce i volju. volje. emocionalizovana seksualnost. tvrdoglavost. poseduješ samo inat. fanatizam. svojeglavo ponašanje. Nesvesnost nas sve podjednako mortifikuje.Svako ko pokušava da ono Neizrecivo shvati umom. može da počne od srca? Sah: Put kreativnosti uvek počinje od svesnosti.posmatraš sebe. sklonost fantazijama. ali ne i volju. ili. psihička popustljivost (tj. ako je učenik izrazito emocionalan. iako si do maločas verovala da imaš volju.bez interpretacija! . S: Pretpostavljam da. Sve su to samo slabosti. deficit inteligencije. sugestibilnost) ili samopopustljivost (tj. Ljubav je puls života i da bi se taj puls ojačao. recimo. na početku. ambicioznost (usled nesigurnosti). dobrota iz nemoći. S: Kako? Sah: Ljubav može da se izrazi preko osećanja. čovek mora sebe da oživi. S: Rekli ste. Sah: Put kreativnosti je jednostavan. Da li svi polaze od. kao i glas preko telefona. nije ni za put srca. a ne izbegavanje istine razgovorima o istini. Sentimentalnost. liči na pralju koja hoće da iscedi platno uporno ga držeći ispod površine vode. jer zahteva napor. kroz posmatranje. S: Razumem. ali težak. samovolju. raz-maženost) nemaju nikakve veze sa autentičnom osećaj-noš ću iako se vrlo često takvim predstavljaju. ratobornost itd. suštinski ne. S: Da li ljubav ima veze sa osećanjima? Sah: Posredno da. primetićeš da. ili čak bolesti koje se radom na sebi objektiviziraju i prevazilaze. odigravanje plemenitih uloga.

ne dobijajući ništa. Svi znamo koje posle kriv. Zre- . ti ne možeš da vidiš ko vidi. čovek se ukopa u mestu bez razmiš ljanja. ne po diktatu straha ili pod režimom predubeđenja. a da ne izgube ništa. rezultat je bol u stomaku. mi možemo iz kućne apoteke nasumice uzeti bilo koji lek. svejedno. Kako da znamo . Pred strahom se svi ponašamo kao slepi obozavaoei. po meni. Isto tako. a ko ne vidi. Oni hoće sve da dobiju. krotki i poslušni. Bolje je izgoreti u pokuš ajima da nađeš svetio nego ostavljati iza sebe sluzav trag. Jednostavno. zar ne? Sah: Tačno. Pre sedam. koja je duhovna disciplina najkorisnija za njega? Sah: Može. to je uvek rizičan potez. ili slepilu.pitao me je ko je.ODBACITI SUVIŠNO Sagovornik: Može li čovek sam da izabere koji mu spiritualni put najviše odgovara. tj. Strah nema Jevanđelje. odgovorio sam. Da je učenik stvarno zreo. Biti neustrašiv znači ne odlagati. S: Da li to znači da treba da prema učitelju gajim apriorno poverenje? Sah: Ako si iole objektivan prema sebi. ali bez znanja o medicini. "Strah". S: Ali ako znam da ne znam. ali problem je u tome što ono što mu odgovara uopš te ne mora biti korisno za njega. Ništa ne znaš. Čovek mora da ide ka sebi po svaku cenu. ono š to nam je najkorisnije može nam biti neodgovarajuće. najveći svetski učitelj. slobodno. čineći te vremenom sve stabilnijim u tom neznanju. Poverenje je: živeti smelo. Ako strah kaže "stani". a tvoja statičnost spontano pušta korenje. kao puž. iskreno govoreći. ali se drže poznatog. on u odbacivanju suvišnog ne bi video nikakvu žrtvu. ali su ljudi njime prosto opčinjeni. ne bi osetio ni trunku patnje ili straha. Ljudi koji su zainteresovani za duhovni razvoj uglavnom su konvencionalno hrabri. To dovodi do zaista smešnih posledica. S: Da li se kroz spremnost za žrtvovanje statičnosti prove-rava učenikova zrelost? Sah: Nije u pitanju zrelost nego nivo razumevanja. Pričaju o žrtvovanju statičnosti. videćeš da nemaš š ta da odgajaš ! Čovek nema poverenja jer. količina straha daje nam samo jednu mogućnost: apriorno podozrenje. ali ako čekaš gubiš sve. ništa ne vidiš. Kad god učitelj pokloni čisto voće čoveku s prljavim rukama. onda ne znam ni ko je onaj koji zna. osam godina jedan bramin iz Bombaja -inače veliki poš tovaoc Isusa i Sidharte . strah ne poseduje nikakve svete spise.ako ne znamo? U svakom slučaju.

ljudska reč. ponovo da postane sluga poznatom? U duhovnom radu se niš ta ne čini zbog nekog drugog. U tome je i sav paradoks i sva lepota duhovnog rasta. "ali ti nisam obećao da ću prestati da lažem. ona su pre izgovor ili posledica situacionog pritiska nego jaka. Kad slepac žrtvuje slepilo. "Ali". Ljudi vole velike reci i glamurozne najave. obećavam ti da te neću pojesti. "Siđi slobodno". ali nisu skloni da se istinski suoče sa vlastitim neznanjem. kad god bi joj neko skrenuo pažnju na taj ozbiljan problem. razmiš ljanja ili reci. Sveća ne može da upali sebe samu . tj." Međutim. Živeti statično znači slušati sugestije straha. čim im učitelj praktično dokaže daje kroz rad samozavaravanje neostvarljivo. nakon promene. S: Da li možete da mi za to navedete neki konkretan primer? Sah: Ispričaću ti priču. Učitelj ti pruža samo mogućnost da izgubiš sve ono što te sprečava da imaš sebe. S: Možda je to posledica našeg nedovoljnog razumevanja." "Sigurno?" promuca uplašena divokoza. Žrtva se ogleda kroz to š to se ne držiš panično za vlastite predstave o sebi. međuljudskim odnosima i životu samom po sebi. Kada je čovek hipnotisan statičnoš ću. a od posledica tvog samoprihvatanja svi imaju koristi. ona ne sija da bi sebe obasjavala. divokoza se u dva skoka popela na visoku i nedostupnu stenu. S: Šta se dešava sa onima koji su uporni u svojini racionalizacijama? Sah: Čim shvate. tj. Ako siđeš. Sećam se osobe koja se strašno branila od otvaranja pred drugima . Osloniti se na takva obećanja isto je š to i osloniti se na površinu vode. "obećao si da me nećeš povrediti!" "To da". smatra li odbačeno žrtvom? I može li. Međutim. čim se spustila sa uzvišice.lost je veoma dalek cilj . On ti ništa ne daje. "ionako sam prestao s ubijanjem. Kad je ugledala izgladnelog vuka kako joj se približava. nasmeja se vuk. "Obećavaš?" "Nego šta".potrebno je prisustvo upaljene svece.mi radimo samo na jačanju razumevanja. njen odgovor je bio kategoričan: "To je samo tvoj problem." S: Kako vi to objašnjavate? Sah: Čovek se boji svega onog što može da mu ukine strah. Zbog toga je strah statičnost. Naprotiv. promuca divokoza izdišući. on onda uopš te ne primećuje apsurde vlastitog ponašanja. sve što činiš je zarad sebe samoga. što posredno utiče i na sazrevanje. i ako nam to ne postane jasno. jer sve što .pričam o neophodnosti uzajamnog otvaranja! Takođe. a primere ćeš moći i sam da pronađeš. kad sveća primi plamen. vuk joj je bez odlaganja zario zube u grlo. Da li se žrtva čini zbog vlastitog napretka ili nečeg. zaš to to čini? Zbog drugih ili zbog sebe? I kad vidi rezultat. "kraj mene si sigurna k'o pored rođene majke. naš život će promašiti sopstveni smisao. reče joj vuk. stabilna. pokroviteljski će vuk. ljudi onda obično odustaju i traže adekvatnije sklonište." Mi smo žrtva vlastitog straha od žrtve. nekog drugog? Sah: Tvoje pitanje je posledica nedovoljnog razumevanja. Čak i kada daju obećanja.

i nikad se ne zna ko će prvi da se odazove. to znači biti spreman za učeništvo. šta da se radi? Kako da zaustavimo manipulaciju nesvesnog? Svesnom manipulativnošću. Ko je sposoban da predvidi posledice? Krik jelena čuju i srna i jaguar. zbog toga što učenje zahteva disciplinu. bez obzira na sve. a ne razumevanje! Ako znaš da je kriticizam ispoljavanje mehaničnosti. Ali. a ta projekcija nam samo neprimetno raspiruje osećaj unutraš nje opasnosti. ali ako ti ne otkloni slepilo. Psihologija umiruje odjeke jer ne dopire do glasa. kako bi obeshrabrio one koji ne razumeju da ne razumeju. takozvana žrtva. š titi uzrok bola braneći se od spasioca. Rad na sebi zaustavlja točak psihološ ke uslovljenosti i. ali. to je onda nerazumevanje. nego idiot. nego se drži tereta koji te menja. odjeci prestaju. ali tigar jednostavno ne može da razume smisao njegovog prilaska. Učitelj zbog toga mora da bude protivrečan. nezaobilazna je u radu na sebi. Sve ostalo je samo odjek nesvesnosti. plaše se svega i svačega. Upustiti se u rizik. S: Zar to ipak nije manipulacija ? Sah: I injekcija protiv bola je bol. Žrtva nije odbacivanje volje nego odbacivanje tereta straha. Zbog toga mu se učitelj obraća polako i direktno. Ne menjaj teret. Samo to. smirenim glasom i da bi doš ao do trna on mora da umanji strah zveri koja. a strah im pruža uverenje da oni imaju nešto vredno u sebi. mi projektujemo podozrenje na "pljačkaš e" i tako umirujemo strah od ontološ ke nemaš tine. I sad. ti onda nećeš videti tu jasnu činjenicu. Žrtva. S: A š ta je sa ljudima koji se u potpunosti slažu sa vama? Sah: Kad god somnabulista čuje činjenicu. tek tada dolazi da promene. Nespremni ljudi su sujetne kukavice. već zato što se to slaže sa njegovim prethodnim uverenjem. on je u stanju da se složi sa njom. Da li ti misliš da razumeš ? Jesi li ti spreman za vađenje trna neznanja? Ili ćeš čitav svoj život provesti kao hroma zver? S: Da li bi mi joga pomogla u mojim pokuš ajima da spoznam sebe? .je vredno već je u tebi. ja to jednostavno ne mogu. posledično tome. ili preciznije. Čak i da hoću da opljačkam prosjaka. moramo da odbacimo suviš no: mehaničnost. Dakle. Čovek koji žrtvuje svoju volju postaje učenik. Izmanipulisan vlastitim mislima. S. ti onda samo misliš da znaš . Mi samo menjamo terete koji nas čine statičnim. a ipak i dalje u svemu pronalaziš manu. Učenik je sličan tigru sa trnom u šapi. bukvalno. jer otvaranje je uvek rizik. u jedno možeš da budeš siguran: ako nemaš koristi od onog što razumeš. Mi smo zatvoreni strahom od otvaranja. Učitelj hoće da izvadi trn. Šta da uzmem? Dakle. ali ne zbog toga što prepozna vrednost izrečenog. ko može bilo š ta da primi ako je sam po sebi blindiran? Izvestan rizik ne može da se prenebregne. ali kad prihvatimo teret učeništva. zar ne? San: Ne. Imamo osećaj da smo ugroženi spoljaš njom opasnoš ću. Ispred nezaključanih vrata može da se pojavi i prijatelj i razbojnik. ti si prisiljen da misliš da razumeš. Strah je potpuno neopravdan. Staje to što poseduješ? Volja ili samovolja (kao oponiranje svemu š to prolongira san)? Čovek koji ima volju stekao ju je isključivo zbog žrtve.

ostvarili smisao života. da.... Sreo sam na hiljade dobrih i neupućenih ljudi koji su mislili da su našli raj.. Zbog toga ljudi tako slobodno i nehajno menjaju vlastite principe. iako su u stvarnosti samo kupili ulaznicu za mentalni Diznilend. ali do istinskog viđenja ne dolazi. S: Nova terminologija često može da ubedi čoveka da se promenio. počinjem da shvatam. stavove. Sah: Tvoj prijatelj se napio slušajući me. kad budeš skupio hrabrost da odbaciš sve. Ako ti se dopada ono š to slušaš . Sah: Postavi onda pitanje na ispravan način.imitiraćeš ideal ne menjajući se. Istina koju iznosi toliko mu je očigledna da mu istina sama zabranjuje da oko nje pravi larmu. nije. Otrezniti se.Sah: Ako bi se bavio jogom. on uopšte nema osećaj daje u pravu ili da greši. bez subjektivnosti ... Zbog čega je meni stalo da u svakoj situaciji budem u pravu? Sah: Zato što ne znaš. . pažljivo. to znači slušati. Kako možeš da znaš ko je u pravu ako se sa izrečenim slažeš po mehaničkim kriterijumima? Tvoje slepo "da" postaje slepo "ne". naravno. kad iznosi činjenice.i ništa ne primećuju. i sad veruje da je trezan.. mišljenja .joge. ti kažeš da je to istina. ali ako očekuješ pomoć od nečeg spoljašnjeg . zrelo. slušati celovito. samim tim. sufizma . S: Da. tantre. Joga je pomoć u samospoznaji ako si zaista učenik. Sah: . ne može da se proverava.ni "za" ni "protiv". U susretu sa vama on je osetio ono neizrecivo: iza reči.. S: Zasto je ljudima toliko stalo da budu u pravu? Sah: Tebi je svejedno? S: Ne. Kad autentičan čovek govori kako stvari stoje. sve stoje suvišno. Dokle god moraš polemikama da proveravaš sebe i da sebi dokazuješ ispravnost svoje tačke glediš ta. Ako bi se bavio sobom kroz jogu. S: Kako? Sah: I tvoje pitanje je suvišno. Moj prijatelj kaže da učitelj koristi reci da bi čoveka doveo do onoga što ne može recima da se prenese. On zna i. ne. budi siguran da ne znaš . a sa shvatanjem ćeš završ iti kad konačno iš čupaš iz sebe taj trn neznanja. S: (pauza). i obrnuto. laže svako čije ti se reci ne dopadaju.

a to me nikuda ne vodi.ja naslepo usvajam ponuđeno. te pojave. bez i trunke preispitivanja. Čovek podražava karakteristike sredine u kojoj se nalazi i tako dosledno preslikava njenu nesvesnost. Da bi bilo ko bio prihvaćen od strane mnoštva on mora da izgubi jedinstvenost i da. korisnim i vrednim ovo ili ono. tj. Vidimo da je podrška potiskivanju strah od osude.ni oni što tapšu ni onaj koji se klanja i zahvaljuje. uklapanje u sredinu.IDENTIFIKACIJA JE ŽIVOT KOJI JE ZA ČOVEKA SMRTONOSAN Sagovornik: U čemu je osnovna razlika između potiskivanja i prevazilaženja problema ? Sah: U svesnosti. kroz takozvanu edukaciju on je prisiljen da se prilagođava i da po psihološ kom profilu postane nosilac tuđih vrednosti. S: Potiskivanje nije reš enje problema. zar ne? Sah: Potiskivanje je osnaživanje problema. a svi oko mene smatraju dobrim. strah od odbacivanja i nepripadanja. Zbog toga što ne znam šta je šta . čoveka kao individue jednostavno nema.njega podučavaju. nikada rešenje. a zatim dolazi do finalne obrade tog nevidljivog ubistva: potiskivanje svih onih elemenata koje sredina ne prihvata. samo potiskivanje je problem. Na kraju. ja dobrovoljno uguš im sebe da ne bih doživeo spoljašnji linč. ja sebe samoga obogaljim da to drugi ne bi učinili. . i ako ih prihvatam bez obzira na stav okoline.a već sam naučen da želim da me žele. Ako sam svestan određenih pojava u sebi. lažna predstava dobija lažan aplauz. sebe samoga da ne volim. U stvari. neće biti potisnute. iako osećam da promaš ujem smisao sopstvenog života.ne hteo. ma kakve one bile. rezultat je sve veća psihička napetost i nestabilnost nervnog sistema. to manje živi sebe. Poš to pojedinac u svakom smislu zavisi od mnoš tva. Drugim recima. ne znam šta je korisno. pre ili kasnije bio bi odbačen. samog sebe da osuđujem. i niko niš ta ne primećuje . Dobili smo "trbuhozborca": pojedinac otvara usta. prvo imamo sa-mopotiskivanje. udaljavajući se od sebe velikom brzinom. nego će njihov uticaj na moj život vremenom biti sve manji. Ako dođe do potiskivanja. Ali zašto mi uopšte potiskujemo? Zbog čega nam je tako teško da prihvatimo sebe u potpunosti? Ljudsko biće se razvija kroz oponašanje. Dakle. To je uslov da bude prihvaćen. S: Kako mi to gubimo sebe? Kako uopš te dolazi do pojave tog suštinskog problema - samopotiskivanja? Sah: Ja ne znam š ta je dobro. Kada bi po svaku cenu čovek iš ao na to da ostane svoj. Što bolje funkcioniše u društvu. da volim da me vole . ojačane. hteo . sve dok ne počnem samog sebe da se bojim. a druš tvo govori. Ono ne uči . ja posluš no odigravam zamisao svoje okoline. tj. postane mnoštven. Posle par decenija. ne znam š ta je vredno. Zavisnost je osnovni zamajac tog ontološ kog sunovrata.

kao da se nalazimo u lavirintu i da smo svakim korakom sve dalje od izlaznih vrata. Pastir govori ovcama da ne napuštaju njegovu blizinu jer će ih vukovi zaklati. a ne ujedinjuje. Ako to nije tvoje osećanje. Autentičnost je nedostupna somnabulistima. postala puki portparol socijalnih mitova. Društvo je svakog od njih proglasilo opasnim po vlastitu stabilnost. društvo ih ili ignoriše ili ekskomunicira. iako to ne želiš. iskasapljenog Haladža. i premda nijedan učitelj ne zagovara prevrat i revoluciju. jedan odevni predmet. S: Svesnost je rešenje. Otuda nesporazum. Cilj je ujedinjenje sa samim sobom.. Za druš tvo je indoktrinacija sve ono š to se ne slaže sa svakodnevnom indoktrinacijom od strane te iste sredine. Takođe. poš tenih i dobroćudnih ljudi ne proglasi ili za đavola ili za prevaranta ili za luđaka. to ćeš lakše odbaciti nametnutu žudnju da te bilo šta ili bilo ko prepozna kao nosioca dozvoljenih vrednosti. ostaješ mnoštvena. Pitaj obezglavljenog Suhravardi-ja. i svaki mehanizam je. Sah: Da. jer ako ljudima govoriš istinu. Ako imaš prijatelje oko sebe." Kad god razmišljamo kroz vladajuće mentalne matrice. frustracija se umnožava. zbog čega bi autentičan čovek uopšte bio odbačen i osuđen od strane biio kojeg društva? Sah: Pitaj razapetog Isusa.Na koji način prekinuti taj začarani krug? Ako optužiš društvo. Ti si nalik praznoj sobi. shvatićeš da je medenica na ovnu za klanje nepodnoš ljivo slična medalji oko tvog delikatnog vrata. onda nije autentičan. kako onda možeš imati prijatelje?" Masa opijena snovima. Vaspitanjem. Zbog toga je jedan od učitelja govorio: "Nisi realizovao sebe sve dok te hiljadu pravovernih. S: Da li je svaki autentičan čovek pretnja za stabilnost druš tva? Sah: Ako je pretnja. Čim ne pristaješ na kompromis. zadate vrednosti. Spoljaš nji rat ne može da bude put u unutraš nji mir. Da li je pastir sam po sebi vegetarijanac ili koljač? Što pre to shvatiš. ali je bezukusan. preplaš eni i zbunjeni rob sredine. u tebe unose mehanizme koji su korisni za život u zajednici. S: Nije mi do kraja jasna jedna stvar. Do prevazilazenja psihološke razuđenosti neće moći da dođe. u prvom trenutku. Oni su simbolisali sve š to druš tvu nedostaje. zveckaćeš okovima tuđih vrednosti i sanjati san o slobodi. Svesnost je strahovito važna. rad na sebi neće moći da otpočne sve dok ti sama ne razumeš da si. ti . život koji mu se nameće. ali je problem u tome što ga okolina doživljava kao pretnju jer je definitivno drugačiji. ona kaže: "Liči na žir. tvoj uvid. otrovanog Sokrata. tvoje razumevanje. U to nas svakodnevno ubeđuju oni koji je nemaju. Svaka tvoja reakcija na društvo te podruš tvljava. Nećeš moći da ostvariš svoje snove sve dok se ne probudiš ! Mučićeš se u snu nastavljajući da režiraš sopstveni život po preporuci globalne spavaonice u kojoj sanjaš da živiš. Na kraju. Sah: Naravno. Kad svinji pokloniš biser. zbog zavisnosti i straha. S: Ali društvo kaže da su takvi ljudi opasni zbog toga š to indoktriniraju druge. ne može da toleriš e onoga koji sam prevazilazi zadate idole. Ako optužiš sebe. Ako smo nesvesni ne možemo izaći iz lavirinta nesvesnosti. izdvajaš se. Izgleda nam. simbolično.. jedino svesnost. to je pouzdan znak da lažeš. mi moramo da ne razumemo onoga koji nam govori da sebe ne razumemo. a ne sukob sa sredinom.

tehnolo- .ili rad na sebi . ne "juče". No jedno je sigurno: možeš da živiš jedino sad. osvesti. Ako druš tvo smatraš za grobara. Niko ti neće pokloniti slobodu ili prosvetljenje ako se ti sama ne setiš da si u zatvoru vlastite nesvesnosti. ne "sutra". ako nisi u "sada" ti ne možeš da budeš. još dublje ćeš se ukopati u nepostojanje. tj. misao. prisiljen si da budeš u vremenu . mehanizmi. Poistovećenje je korisno za funkcionisanje i pogubno za življenje. ali ne i da se oživi. suvišno pitanje. Kada smo nesvesni sebe. a gubitak fizičkog tela predstavlja samo transfer iz privatne u univerzalnu smrt. ljudi žive svoje male privatne smrti. ali je za beg iz smrti potreban uvid: "Ja ne postojim ako ne živim sebe. naravno. Čovek se poistovećuje zato što je nesvestan. za čoveka koji se poistovečuje. Biti u "sada" je pogrešan izraz. Takođe.je svesno prevazi-laženje svega što nas umrtvljuje: identifikacija. borba za sebe je borba za život. Kad je njegov sagovornik rekao da su nemački automobili trajniji od američkih. ti si sentimentalni leš. automatsko ponaš anje. ali ne i da se vežeš za to. Tebe je sahranila tvoja nesvesnost. ti nemaš osećaj da realizujes integritet nego da gubiš identitet. Stvari rastu. S: Da li to znači da produžavanjem tog procesa poistove-ćenja samo ojačavam mehaničnost? Sah: I da i ne. a ako si u budućnosti. Nisi živ ni ako misliš o onom što se još uvek nije dogodilo. nisi živ. Ako si vezan za ono što se dogodilo. Sećam se reakcije nekog čoveka pri diskusiji o kvalitetu nemačkih i američkih automobila. ti si mrtvac koji se nada. to znači "sada". prostorija u kojoj su pohranjeni svi elementi "ponašanja" . Kad god si poistovećen. nekim slučajem. a kada te. "sutra" takođe." U suš tini. Ako si u prošlosti. "Sada" je jedini egzistencijalni trenutak. Sah: Demehanizacija . doživotna borba. čovek je hteo da se zbog tog stava fizički obračuna. ili ih planiraš . To je rad na sebi. Sah: Može li svesnost da propliva kroz utabanu nesves-nost? S: Da.čak se ni ne prepoznaješ bez uvaspi-tane konfekcije.ili se sećaš životnih iskustava. Možeš da budeš ono što si. predubeđenja i tako dalje. Ti sebe možeš da oslobodiš samo ako uvidiš da si bila rob socijalnih ideja nezavisnosti. Stvarno je glupo optužiti drugoga ili druge za ono što smo sami učinili. psihološ kom i verbalnom nesvesnoš ću.postaješ garderoba. Mi živimo sopstveno nepostojanje jer smo poistoveceni sa svim onim stvarima koje nam uskraćuju život. može nam se desiti da se poistovetimo i sa detroitskim čeličanama. Dokle god su identifikovani. Bez svesnosti čovek može da se automatizuje. Mi usavrš avamo svoju mehaničnost ponaš ajnom. a ne sredina u kojoj živiš. "Juče" je smrt. S: Da li čovek može da oživi sebe ako ne radi svesno na sebi? Sah: Rad na sebi je svesni napor. i ako nikoga ne okriviš za svoju privatnu smrt. život koji je po njega smrtonosan. Vezan si uvek za ono š to nisi jer niko ne može da bude vezan za svoju pravu prirodu. situacija ogoli. Može li riba da pliva kroz led? S: (smeh): Ne može. možemo to i preciznije da kažemo: identifikacija je. Život je sada. Veličanstveno je biti živ. "Biti".

Autentičnost ti je dostupna sada. ili uđi ili zatvori vrata. ovde. ne budi neodlučna. u sebe samu. hranila sve pse i mačke lutalice iz bolničkog kruga. Jedina konstantna stvar u čoveku je totalnost njegovog samozaborava. naučnici su ostali Liliputanci.gija se razvija. Sećam se jedne plemenite gospođe koja je. S: Strah mi izaziva kolebanje. Nepostojanje. ali ne stoj kod dovratka. Da bi mogla da počneš da se raspoistovećuješ ." S: Da li to znači da pomoć i slaganje okoline nisu neophodni? Sah: Šta drugo!? . a ne reakcijom na društvo. a ne tamo. ne obazirući se na kritike. ili beg od preuzimanja odgovornosti. Sah: Kada iz te sobe nepostojećeg kreneš u drugu sobu. ali ti si glas. iako doktor sa velikom reputacijom. To su dve susedne prostorije. Ako se kolebaš kraj otvorenih vrata ubiće te promaja. ja mogu da Vam kažem samo jedno: hvala na komplimentu. Ako ti ne podržavaš sopstveno nepostojanje. Ujedinjenje sa sobom ne počinje otce-pljenjem od društva. Kad ju je jedan pas slučajno ujeo. iako mi je potpuno jasno šta je to što mi izaziva strah. ali ih je ona prekinula jednostavnim recima: "Ako želite da mi pokažete kako se razlikujem od Vas. tu. Ako si otvorila vrata. nastavljala da životinjama donosi hranu. ne sutra. to nerazaznavanje sebe samoga može odmah da se prekine. Bilo kakav sukob sa okolinom je glupost. društvo neće moći da te sahrani. ali je ona. pečat nesvesnosti. kolege su likovale govoreći da su sve vreme bili u pravu. ti moraš preuzeti odgovornost za sebe. Poistovećenost se prekida svesnošću. Nauka je postala Guliver. Njene kolege se sa tim nikako nisu slagale. i samo te vrata dele od slobode. ili radi na sebi ili nastavi da bežiš od sebe. ne premišljaj se previše. a čovek ili stagnira ili retardira. Drugim recima. S: Zar okolina nije ta koja podržava sve ono što ja nisam? Sah: Društvo odjekuje.

i zato ga propuštaš. Razumevanje nije proizvod misli. i prođe. Život nije logičan. S: Ali zar ne bi trebalo da mislimo intenzivnije i da snagom mišljenja promenimo. Znači. misao tada spontano nastaje. S: Zar promena miš ljenja nije uvek posledica razumevanja? Sah: Razumevanje uvek raskida mehanički splet misli. dioptrija logike uvek uvećava ili smanjuje. iskreno i odvažno. ali tvoja postavka deluje logično. liči na reš enje. Najčešće je sama upotreba logike pokuš aj da se stvarnosti nametne fiksni koncept. tj. niš ta nije neš to drugo. Misaona postavka i logično iznoš enje izvesnih uvida ne znači da su misao i logika otac i majka razumevanja.bila je to samo misao o tome da si zarobljena u nečemu! Sloboda uma je sloboda od uma. pa se samim tim menja i mišljenje.iako on sam ostaje istizameni misao miš lju. ako se misli pretvore u reci. Ni prva ni druga misao ne ostavljaju traga u umu. ali samo na nivou logike. Spoznaja može da bude mentalno artikulisana i. ali je dovoljno i da čovek veruje u neš to pa da zbog toga .. pa sam u jednom trenutku pomislila da je razumevanje. zar ne? Promena mišljenja može biti odraz razumevanja. Čak i misao o neophodnosti promene takođe odlaže promenu.. istog časa ćeš razumeti da nema odakle da se izađe . ne pretaču se u misaonu reakciju na miš ljenje. produbimo sopstveni život? Sah: Ne moraš da ideš u krajnost miš ljenja da bi shvatila beskorisnost miš ljenja. i ako osetiš tu bezizlaznost celim bićem. i prođe. Iza misaonog toka nema entiteta koji kontroliše i koči misli.. a život je isuviš e živ da bi mogao da opstane u . Pojavi se misao o oslobođenju. Bez obzira koliko vesto menjala ugao gledanja. baš kao š to se misli konkretizuju recima i tako tišina razumevanja postaje čujna. spontano prestaje. miš ljenje može da se konvertuje i zbog verovanja. Sah: Misaono uobličiti nešto ne znači stvoriti nešto mislima. i ako ostaneš usred svega toga prisebna i tiha. S: Situacija mi se čini bezizlaznom. umiš ljajući promenu. Kada se ostvari sa-mospoznaja. u stvari. neka nova vrsta mišljenja. ne postaju delo ili nova zamisao. Kad je um oslobođen od neznanja. Pojavi se misao o ropstvu. ali i nerazumevanja. Mišljenje odlaže promenu. i tu za um nastaju problemi. Logika je dobar način tumačenja stvarnosti.. već su određene misli sredstvo da se bilo koja spoznaja ili uvid ispolje putem reci. prenesena u spoljaš nji svet. Sah: . Razumevanje se konkretizuje mislima na unutrašnjem nivou.MIŠLJENJE ODLAŽE PROMENU Sagovornik: Čula sam da često koristite reč "razumevanje". niš ta nije neš to više od onog što jeste.

što je potpuno suprotno istini. Kad se spozna nemogućnost promene deš ava se razumevanje. U tom trenutku moguća je promena. To u meni izaziva mučno osećanje. U pokuš aju da ostvari promenu. Pokušaj da vidiš sama za sebe. Da sa vazduhom radiš isto što i sa mislima. nena-porno viđenje stvarnosti. jer za promenu nije potrebno vreme. ali to se tumači kao prolazna faza ili kao slabljenje početne euforije. Da bi se amortizovali postojeći konflikti. Um je skladište za sve sadržaje tog kontinuuma prostor .kakav je svet? S: Ne znam.zbog ekstremno teških uslova rada.nametnutim okvirima: sićušnim kavezima misli. koje je linearan proces. misao zamagli stvarnost. Mudrost je prosto. odavno bi dobila tahikardiju. dobar sluga.može biti potpuno protivna nekoj drugoj. već je uvek sakriva i deformiš e. Nerazumevanje budi strah od gubitka misli kao oslonca. Primetila si da je ponekad svet depresivan . ali loš gospodar. Misao je prirodna reakcija na stvarnost. I sad . može da se izrazi kroz reci koje su ozvučene misli. ali ne i kvalitet življenja. ali mudrost je viđenje mimo misli. nećeš moći da ih vidiš . Logika nam sugeriše daje za promenu potrebno vreme. Sah: Upravo tako. Ona dođe i prođe kroz um kao vazduh kroz pluća.u čitavoj mentalnoj strategiji . Mišljenje je mišljenje. teorija o spoljašnjim (otežavajućim) okolnostima postaje izuzetno važna. mislimo da ne postoji razlika. Ako emocionalizuješ činjenice.. Sah: Misao stvara utisak da je neš to viš e od same misli. brzo gubi snagu. kao i misao. Um istog trena izmišlja metodologiju koja bi ubrzala dolazak do cilja. Upotreba opravdavanja za mogući neuspeh unapred se uzima kao neš to normalno . Posmatraj vlastite sadržaje i doći ćeš do razumevanja. već prestanak mentalnih reakcija na mentalne sadržaje. Jedna misao . nikada onome u staje uperena. mislimo o njoj. Čim razumevanje prekine oslanjanje na misao. Razumevanje je jedino potrebno! U stvari. Ljudi veruju da kvantitet misli stvara mudrost. na svu sreću. Ne moraš da veruješ. Misao je oružje koje dođe glave svom vlasniku. Misao nikad ne razotkriva stvarnost. i svaki pokušaj da se bilo š ta promeni menja kvantitet mišljenja. kao vrhunac jednostavnosti.. tako i um podrazumeva vreme. a razumevanje razumevanje. ali ako smo u neznanju. Sah: Misao odlaže promenu. ali ona nije od misli niti zbog misli. S: Misao odlaže promenu. jer kao š to telo podrazumeva prostor.kad god radosne misli izobliče percepciju. U nekim trenucima svet je prosto opčinjavajući . i tako se trajanje misli produžava. Svima. čisto. Ne mogu da znam kakav je svet jer je misao tumač svega š to percepiram. Mišljenje.kad god imaš depresivne sadržaje. čas pojave razumevanja je čas istinske promene. S: Ne mogu da poverujem u to da je misao neka vrsta unutrašnjeg neprijatelja. Misli postoje i pre i posle razumevanja. Verovatno nije ni depresivan ni zanosan. i tek na dnu samozaborava shvataš da je slamka spasa bila od olova. ali dok nemamo razumevanje. Mudrost nije trenutak prestanka misli.vreme. misao. nameće predstavu da je za promenu potrebno vreme. koje je samo po sebi . Mudrost. Um polako. promena se neodložno dešava. Isuviše povezujemo mišljenje sa razumevanjem. Želeći promenu. Uvek. Logika je. ali sigurno odustaje.

S: Šta da učinim? Sah: Učini ništa! Nema šta da se učini. jer . ne ostavljajući ni pepeo sumnje. to!" Otpusti napor i svaki pokušaj da razumeš . Taj bljesak pojednostavljenja uništava sve iluzije. Tu je. ne stezi pesnicu -svaki trud istiskuje tečnost. pojam koji govori o "nedostatku" papira na određenom mestu. a ništa ne znam. To je buđenje. Svaki čin će dodatno osnažiti misli. razumevanje vertikala. sutra". sve vidi kao deo vremena. To je meditacija. danas. zaista ne znam. Možda će te to iznenaditi. Varnica je kresnula. "Ovde" ne pripada prostoru. Trenutak razumevanja je trenutak kada žarom uvida probušimo rupu na papiru. Mnogi tragaoci. nazirem. samo što se nije desilo. Samo budi bez misli. Zuri u datost bez očekivanja. Ništa te ne odvlači sem misli da si odvučena! S: Osećam to. za trenutak poništila mrak.vidi to! S: Da li je to trenutak buđenja? Sah: Uvek je sada. Kad misao vidiš samo kao misao. Sve mi je jasno.nevezanost je sloboda. ali nije teško doći do buđenja svesnosti . Ne zaustavljaj se kočenjem misaonog toka. S: Jesam li ja ta stvarnost koju tražim? Sah: Šta drugo? Ništa drugo i nisi bila. Prosto. odustajanje od činjenja. S: Šta je u centru krsta? Sah: Sada. S: "Sada" kao deo vremena? Sah: Misao.stabilizacija budnog stanja je ono što je istinski duhovni izazov. zapadnu u još dublji san. i odmah se ugasila. ali te misli čine nedostupnom. "Sada" ne pripada vremenu. Kao da treba da srušim nevidljivi zid. Vigjana Bairava Tantra kaže: "Ma gde da ti um luta. nije neko naročito postignuće. ali čak ni buđenje. i taj krst je krst čovekove sudbine. Ne misli o tome . ali kao da oklevam u razumevanju. spoznaja koja trajno menja kvalitet uma. ona će te razusloviti. "Rupa" je drugo ime za prazninu.baš sada! Uvek sada! Čak i tvoje misli o uspomenama iz davne proš losti deš avaju se sada. Večnost je praznina oko papira. ali se ne dešava.to nije čin. Zavisi li ta praznina na papiru od samog papira ili ne zavisi? I da li je praznina u ravni papira nešto što sa njim nema nikakve veze? S: Ne znam. posmatraj. Sah: Sada je tačka preseka horizontale uma verikalom razumevanja. Život je sada. Taj list je um ili vreme. i pošto je nastala iz vremena. upravo tu. Zamisli list papira.promena. automatski stvara "juče. Ako hoćeš da piješ vodu spoznaje. I sad je sada.. Ništa ne postajemo. kao sukcesivna. zaista. i ako ne uslovljavaš stvarnost. spoznala si da se i misao dešava . samo razotkrivamo. unutra ili spolja. Posmatraj . otvori dlan uma. Vrhunac razumevanja uma je spoznaja da se umom ništa ne može spoznati. Posmatranje je odustajanje od učeš ća u prolaznom.. Mišljenje je horizontala. Svesnost u tom času prolazi kroz vrtoglavu ekspanziju. nakon buđenja. Sah: Pusti misao da prolazi .

čak i ono š to te prividno uspavljuje. u čemu je onda smisao rada na sebi? Sah: U tebi.. ali ga ne ukida.. . spremniji. S: Da li je buđenje početak promene koja se završava probuđenjem? Sah: Ma koliko da se trudimo. ubrzo te mehanizmi vrate na početnu poziciju. S: A šta bi. ne možemo putem reci da objasnimo neizrecivo. kao što ni varnica ne ukida mrak. kako spoljašnjih tako i unutrašnjih. Sah: Čovek se vrati na početak. osećanje. jedna jabuka mu je pala pravo na glavu. S: Šta se dešava sa mišljenjem nakon buđenja? Sah: Buđenje označava trenutak kad vidiš to što jeste kao to što jeste. Razumeš ? S: Da. i jabuka te pogodi posred čela. Ti automatski otkriješ sekiru i oboriš drvo. S: Ako je tako. Ako je pre buđenja krenuo ka sebi kao neznalica.varnica. ako smanjim reaktivnost onda sam spremna? Šta to znači? Sah: Kad je Isak Njutn spavao pod drvetom. Buđenje prekida san. Mehaničnost je smanjena. sad kreće pročiš-ćeniji. Njemu je to bilo dovoljno da otkrije zakon gravitacije. Probuđenje je samo drugo ime za ono stoje nespoznatljivo. sve ti pomaže . S: Pojasnite mi to. Međutim. i njemu je lakše da se distancira od sadržaja. slika ili ideja. S: Šta bi mi najviše pomoglo da stvorim jaz? Kako da sebe učinim spremnijom? Sah: Ako je svesnost dovoljno stabilna. Spremna si ako nisi sluga mentalnim reakcijama. bez obzira da lije "to" misao. ali drugačiji. Tama neznanja iščezava samo pred suncem probu-đenja. To je spremnost. u tom slučaju. u potpunosti. S: Ne shvatam. ostavlja još dublju tamu iza sebe. svesniji. bila moja reaktivnost? Sah: Spavaš. zbog stvorenog kontrasta.

Šta god da ti se desi. doživljavao sam tu vezu kao nešto gotovo božansko. Samim opisivanjem dolazi do zbrke. nešto što se samo poželeti može. Ranije sam bio idealista. Sah: Dobro je. Čovek je nesvestan. automatski dolazimo i do pitanja vere i uzajamnog poverenja. ponekad i prekida odnosa. i ja verujem da odnos između učitelja i učenika nije izuzetak iz tog pravila. Pošto je. Kažeš da si taj odnos video kao nešto idealno i nadljudsko. na kraju krajeva. Zbog toga i ne primećuje razliku između objektivnog dešavanja i svoje subjektivne reakcije na objektivno dešavanje. naravno. Subjektivnost možemo da izbegnemo samo ako primetimo njene pogubne efekte. Odnos učitelja i učenika postoji u svim duhovnim tradicijama i od pamtiveka se zna koliko je ta veza složena i neobična. upoznao nekoliko učitelja. S: Ali zašto onda sve duhovne tradicije idealizuju taj odnos? Zbog čega se toj vezi pripisuju kvaliteti kojih objektivno možda i nema? Sah: Ko piše te knjige? Ljudi ili medvedi? Ko ih čita? Ko kome šta pripisuje? Ko. Sve ovo pitam zbog toga što sam zbunjen. neš to sasvim drugo. doživljaj događaja . Sah: Zaš to onda očekuješ da iš ta bude nadljudsko? Životinje su prizemnije i zbog toga realnije. što je samo potvrda činjenice da ništa nisi video. idealno. Pročitao sam mnogo knjiga koje pominju dotični odnos. čini mi se. Čini mi se da polako gubim nadu. i sad sam. Samim tim. Ako ništa ne primećujemo. Jedan medved ne očekuje nadmedvedni odnos sa nekim drugim pripadnikom svoje vrste . do mogućih psiholoških kriza koje dovode do podozrenja. Sam opis. je jedna stvar. psihološki. Ko čini odnos? Ko su učitelj i učenik? Kakva su to bića koja sačinjavaju vezu? Jesu li to ljudi ili medvedi? S: (Smeh) Ljudi. već to neuviđanje je rezultat zbrke o kojoj ti govorim. ti možeš i potpuno prozaično iskustvo recima da uzdigneš do neverovatnih visina. a njegov prenos putem reci. još konfuzniji nego na početku.UČENJE NIJE U KNJIGAMA O UČENJU Sagovornik: Ako sam vas pravilno razumeo. uslo-žnjava situaciju. nadljudsko. može da zna koji su kvaliteti tog odnosa ako nikada nije bio njegov deo? Opis određenog iskustva čini iskustvo drugačijim od onog š to se stvarno desilo.zbog toga i nema mnogo nesporazuma u životinjskom svetu. Gubitak nade je uslov za dobitak stvarnosti. i mada nisam bio učenik. Svaki odnos podrazumeva izvesnu količinu bliskosti. Ako si idealista. bilo koje iskustvo. pri pokuš aju da se nešto pojednostavi. rad na sebi je spiritualni put koji pretpostavlja prisustvo učitelja.

ili ima -učitelja. Pošto ne znaš. Zec može da se proglasi orlom. vidimo samo sled-benike. i ničim se ne stiče utisak da je "učenik" zaista učenik. . a snaga motivacione sile nagriza početno slepilo. S: Pa zar nije učitelj onaj koji me čini učenikom? Sah: Odakle ti ta ideja? Iz tvojih reci se oseća miris celuloze . mi vremenom izgubimo perspektivu. Ako si to pomislio.trajniji od događaja samog po sebi. i na kraju se uopš te ne sećamo onoga š to se objektivno dogodilo. objektivni svet će automatski postati. nikada zvuk samog dešavanja. čoveku se stvarno ništa ne dešava.. Čovek koji može da uči došao je do tako visokog nivoa baš zbog toga što je imao . Većina duhovnih pokreta govori da je učenik onaj koji sledi određen skup religioznih ili okultnih pravila. Tako se raste. Ako imaš koristi od toga š to si živ. i meni se čini da je jedini način da dođeš do razjaš njenja sledeći: postani učenik. S: Po prvi put čujem da je "učenik" ime za spiritualno postignuće. Među svim tra-gaocima. Da li to znači da čovek može biti učenik i kada nema učitelja. po prvi put. ponovo sve interpretiraš po svom. Učeništvo je vrhunac prijemčivosti. i kada nas neko upita za određeni slučaj iz života. po pravilu. zar ne? Kad učitelj uvede čoveka u učeniš tvo. U stvari. Količina neznanja motiviše te da spoznaš. a ne onaj što se inicira. takav kakav jeste. učenje ti daje mogućnost da shvatiš koliko ne znaš . Ako ti iskustva pomažu da celovitije. onda si učenik. Međutim. objektivan.. a kada prestaneš sa idealizovanjem subjekta. Ovim sam pokušao da ti razjasnim teškoće koje nastaju pri sagledavanju bilo čega. a subjektivnost uvek pravi "smetnje na vezama". U sećanju nam ostaje samo mentalni ili emocionalni odjek stvarne situacije. taj čin ti dokazuje da niš ta nisi naučio. Ti od tog trenutka prestaješ da hvataš beleške i počinješ da se učiš učeništvu. prenesemo svoj subjektivni eho. Tada ćeš prestati da idealizuješ sebe. ali učenika nema. jer da jesi. mi mu. S: Zar je to tako jednostavno? Sah: Još jednostavnije. učenik je najređa vrsta. đake i vernike. a đaci su ljudi koji hvataju beleške. ti bi bio onaj koji inicira. ispravljam se: niš ta se promeniti neće. Kada kažem "učenik" ne mislim "đak". ti onda imaš pravo da se nazoveš učenikom. tako se otvaraju oči znanja. mada se tvoje ne-razumevanje smanjuje. svesnije i bujnije izraziš sebe. to je početak početka.time ne postaješ učenik. Ako bolje pogledamo. S: Ko je zaista učenik? Sah: Onaj koji zna da ne zna. Učenik je onaj koji uči. ne onaj kojeg podučavaju. Ti misliš da će se sve promeniti time što ćeš formalno postati učenik. biće spremno za avanturu spoznaje. a da formalno inicirani učenici ne moraju biti ništa više od običnih đaka? Sah: Još uvek me nisi potpuno razumeo. Zbog toga što sve samo doživljava. Ljudi su deca koja se igraju "pokvarenih telefona". ali i dalje ne može da leti. Da li sam u pravu? Sah: Tačno tako. Formalna inicijacija u učeništvo ne znači ništa . Ta veza je neš to š to teš ko može da stane u naš e skučene reci.previše si čitao i sada su ti tuđe predstave sočiva kroz koja sve gledaš i imenuješ. S: Izgleda da mi se polako pojašnjava šta želite da kažete. pa i odnosa učitelja i učenika.

to je već sledbeništvo. Takav čovek se ponaš a kao pas koji reži na sve sem na gospodara . eventualno. Ko god se s njim ne slaže je neprijatelj istine. Ali kako bilo ko može da me sledi ako se ne pomeram s mesta? Život je sada. ona bi. ćeš. On usvaja. čak i fanatik.čak i pesme peva o tome. svim narodima i pojedincima. a s druge strane "njegove" sledbenike koji. Ako umisliš da si naš ao nešto vredno prestaješ da tražiš . Gde bih išao? I zašto? Naravno.S: Maločas ste spomenuli i nekoliko termina koje laici stavljaju u isti koš s terminom "učenik": vernik. imao bih sledbenike. a može i da se rasani. "Sledbeništvo" u ljudima je ono što i od najdivnije duhovne grupe napravi sektu. On bi voleo da. To je vrlo čudno. takozvani "Božji psi". Pošto nigde ne idem."istine radi" . Ja sam ovde. Pamti. inicirani učenici mogu u sebi da nose i elemente sledbeništva. Pre nekoliko vekova su se u katoličanstvu pojavili "dominikanci". ćete. Čim pomisliš da je učenje koje si usvojio nešto bogom dano i posebno. čovek počinje da se ponaša kao nea-firmisani Mesija koji sve ostale ubeđuje u svoje stavove. Hteo sam da Vas zamolim da mi pojasnite te pojmove. da odbaci duhovne knjige kao "turističke vodiče". Vernik može da ima učitelja. zar ne? Sah: Naravno. ali ne srne da zapliva. stigne na drugu obalu. utopijski precizno razdeljena po svim kontinentima. od sramote. pa se lako deš ava da ne uoči paradoks: ljubav koristi strah kao metodologiju preobraćenja!? Da istina vidi ko sve uzima za pravo daje brani. ali sam prestanak govori o tome da si tražio utehu. To može biti određeno učenje ili čovek koji ga zastupa i nešto pro-poveda. On može da postane sledbenik. kada bih obećavao neko božansko stanje i upotrebljavao "ću. ali voli da čita i sluša o putovanjima . S jedne strane imamo Isusa koji govori da je Bog ljubav.vlastitu iluziju. Oni su ubijali . Svoju sugestibilnost tumači kao prijemčivost i otvorenost. ali ne razume. Glupost je internacionalna bolest.svakoga ko bi im se suprotstavio. U stvari. a inferiorni stav kao stav učenika. će. ćemo. a ne istinu. Đak je čovek koji misli da je učenik. ne srne da napusti sigurnost obale svog poznatog sveta. Sledbenik ne misli daje sledbenik. i to je ono š to može da uniš ti svako traganje. đak i sled-benik. ali u praksi ne proverava upamćeno. ali njihov odnos je odnos samo u tehničkom smislu. S: Ista je stvar i sa mudžahedinima. kao pravi ovčarski psi. i da mi odgovorite na jedno pitanje: imate li vi sledbenike? Sah: Sledbenik je onaj koji nekoga ili nešto sledi. to se sraz-merno retko dešava. Kad god ga uteha zaustavi u traganju. Ipak. napujdavaju ljudske ovce u tor sopstvene religije. kako neko može da me sledi? Kada bih ljudima govorio o svetloj budućnosti. će". u zemlju propala. stvorio si sve uslove da postaneš sektaš. Mnogi ljudi pate od spiritualnog elitizma. kao i sa ostalim religioznim fanaticima. Čim se u ljudskom umu pojavi podela na "mi" i "oni". S: A šta je sa vernikom? Sah: Vernik je duhovni turista koji ne putuje. Njegovo poverenje je zataš kavanje straha. . vernik koristi učitelja kao bioskopsko platno na koje projektuje sve svoje predstave o duhovnosti i onostranom.

Čovek. ubeđuju jedni druge da je to ili u Bibliji ili u Kuranu ili u Talmudu ili u Upaniš adama ili u Bhagavad gitl! Znaš li kako je nastao rat? Po jednoj staroj legendi. učitelj se pojavljuje. . lek.jer je svako od njih zastupao vlastitu teoriju o miru. Niko u spoljaš njem svetu ne čeka s nestrpljenjem tvoju spremnost . zapamti. Utešno je verovati ili slediti drugog teško je ući u sebe. na pogrešnom si mestu. Učenje nije u knjigama o učenju. a ne na cvet.ali ne ujedinjava! Naprotiv. Upanišade. ali zbog toga stoje. a spolja učitelj. Biblija ne kaže: "Kraljevstvo nebesko je u Bibliji". univerzalnom jedinstvu duš a. I tako su nastali ratovi koji se i dan-danas vode. od početka do kraja. Naš umje prebukiran recima. Sah: Ne. sedam mirotvoraca je otvorilo Knjigu Znanja. S: Ovim što ste rekli niste me nimalo utešili." Da li je to tačno? Sah: Tačno je. Reci mogu da zavaraju." Nemaš više šta da odlažeš. i obrnuto. Biblija kaže da je kraljevstvo nebesko u nama. Proveri sam za sebe. tim istetoviranim cvećem. Talmud. kao što je nemoguće izlečiti bolesnika govoreći mu na uvo "lek. velike reci o velikom jedinstvu postanu mali deo njegovog malog uma. ne može da se osloni na reč "oslonac". i malo ko je dovoljno smeo da odbaci uteš ne teorije i da sam krene u nepoznato. S: Ali knjige. i sa učiteljem i bez njega. Nemoj da veruješ. ali ako hoćeš da vidiš da li ima neke istine u njima. Čuvaj se teorija. Na kraju. "Lek" te truje. Svako može da postane sve. i na prvoj strani se govorilo o istinskom duš evnom miru. nisu. Ta reč još viš e utvrđuje i jača unutraš nju viš eslojnost. Sah: Nisam ni pokušavao. S: U mnogim knjigama naiš ao sam na izreku koja kaže: "Kad je učenik spreman. sede brade. Ne kaže se uzalud da u svakom greš niku čuči svetac.. S: Šta je ono što čoveka u potpunosti čini učenikom? Sah: Iznutra hrabrost.. svi sveti spisi sveta ponavljaju jednu te istu stvar: "To što tražiš je u tebi!" Ljudi. međutim. Kuran. Znam da je nemoguće teorijom ući u stanje o kojem govori teorija. S: Ali knjige govore o univerzalnom jedinstvu svih bića! Mnoga spiritualna učenja počivaju na takvim i sličnim teorijama! Zar je moguće da su sve to samo puke reci? Sah: To jesu reci. U privatnom univerzumu tog čoveka teorija o bilo čemu univerzalnom ima moćan odjek. "jedinstvo" razjedinjuje. jer su reci auditivni alkohol koji brzo i neprimetno opije ljudski um. Istetovirana ruža miriš e na ljudsku kožu. Ništa se ne dogodi. reč "jedinstvo" njemu zvuči neodoljivo privlačno . Bhagavad Gita. Čovek je sam na putu. Istorija je puna priča i anegdota o najneverovatnijim promenama. Postoje čovek raslojen sopstvenim neznanjem. a ne zato š to se pojavilo božansko biće duge.S: Pretpostavljam da sve nabrojane kategorije nisu nešto fiksno. kako kažeš. Ako tražiš utehu. kada si učenik. lek. Kad su završili poglavlje.to moraš da razumeš. iznenada su krenule rasprave . a ljudi se i dalje drže knjige. za tebe sve učitelj. zaviri u sebe. a ne u knjige. Daću ti primer: neko je godinama čitao i iščitavao metafizičke teorije o.

" . odgovorio je čovek listajući knjigu. na prvu liniju fronta. Rad na sebi nije vrsta napora koja može da se dokonča teorijom. Uniš ti to neznanje i strah nestaje. stavio je praznu tacnu ispred gosta. Praveći se da je sve u najboljem redu. Čemu odlaganje? Vezao si se za knjige koje govore o nevezanosti. Samospoznajom otklanjaš neznanje i tada.Sah: Šta knjige? Jesi li ti bibliotekar ili tragalac? Dovoljno si čitao o putu . dok je ovaj naglas iščitavao naslove. nestaje svaki strah. učitelj se vratio sa samo jednom šoljicom kafe. Čemu pitanje: "Šta se zbiva sa onim ko je uš ao u sebe i prevazišao svaki strah?" Misliš li da ćeš time smanjiti neznanje? Jedini dobar odgovor za tebe je: "Ne znam. Strah za sebe je pospoljen strah od sebe. bilo kojom." S: Ali vi znate. Kada je ovaj obratio pažnju. Znaš li š ta je pisalo na njemu? S: Ne. Jesi li dovoljno hrabar da se odvežeš ? Ili čekaš na neku novu teoriju koja bi opravdala tvoj strah? Možda je učitelj bio stotinu puta u tvojoj blizini. ali teorijom. S: Šta se tada dešava? Šta se dešava sa čovekom koji je prevaziš ao strah? Sah: Brzina misli koja ti omogućava da iz odgovora izvučeš materijal za novo pitanje je za svaku pohvalu. Zar ne vidiš da odlaganjem samo ojačavaš zidove svoje tamnice? Slobodno budi smeo. možda niti znam niti ne znam. Sah: "Gorka kafa. ali ti ne znaš. Kada je jedan tragalac došao kod učitelja silno oduševljen brojem duhovnih knjiga. ponudio kafom. učitelj je odgovarao na pitanja svog posetioca. Strah je neznanje. učitelj ga je.. nego psihološkog straha u sebi. možda i znam i ne znam. Poznavao sam čoveka koji je otišao u specijalne jedinice. "Kakvu kafu piješ?" "Bez šećera". i tu reci služe samo kao podrš ka za skok u sebe. Činjenica je prosta: mi zaista nemamo čega da se plašimo. Pre par minuta sam ti rekao da je ono š to te čini učenikom unutraš nja hrabrost. Uživajući u mirisu kafe. ali ga nisi primetio jer si čitao. ali ti uopš te ne pomaže. samo da bi tim činom zamaskirao prisustvo. a ne kao način da do skoka nikada ne dođe. Sah: Možda znam. u trenutku viđenja. i to je tvoja briga. možda ne znam. primetio je da se u tacni umesto šoljice kafe nalazi samo parče papira. S: Mene zaista zanima šta će se tada desiti.. Posle pet minuta. Tada ćeš znati da učenje nije u knjigama o učenju. Strah je odraz neznanja. bilo čijom. Rad na sebi je praktičan od početka do kraja. Sah: Tada ćeš znati da li ja znam.sad putuj. ne fizičkog. U drugoj tacni nije bilo ni kafe ni š oljice.

doduš e. i ti ćeš postati instruktor. i savetovaćeš ljude da budu strpljivi. ali tek poš to zaboravimo na svaku tehniku.. nećeš moći da uđeš u avion. Šta da radim? Sah: Mrdni se s mesta.MEDITACIJA I MEDITIRANJE Sagovornik: Već tri godine meditiram svakoga jutra po pola sata. već bi ga smekšao prstima. Drugim recima. Meditativno stanje je razobrucena svesnost koja se ostvaruje. Sah: Hoćeš. Ti već tri godine gubiš vreme sklapajući oči po pola sata dnevno.. Ne mešaj tehniku s meditacijom. tvoj instruktor dvadeset godina ne mrda s mesta. S: Moj instruktor meditacije mi nije tako govorio. Meditacija mi jednostavno ne ide. sa tehnikom u džepu ostaćeš na zemlji.. produbljuje. Sah: I on ti je odgovorio da će do promene doći ako budeš dovoljno strpljiv. javlja se stanje koje je neverovatno prirodno i spokojno. Bez tehnike. S: Kako znate? Sah: Zar nije očigledno? Za sedamnaest godina. tehnika je zbir instrukcija. verovatno. a meditacija je avion. S: Zar postoji razlika? Sah: Meditacija je stanje proširene svesnosti. Da li si mu se požalio? S: Jesam.kao da ne mrdam s mesta. Tehnika je kao avionska karta. Ali da bi uš ao u avion. Kada svesnost postane kristalno čista. Da si tri godine gnječio kamen. S: Kako? Kada bih znao kako to da izvedeni ne bih nikoga pitao za pomoć. širi. . u meni se sve češće javlja neki osećaj prezasićenosti . Sah: Zbog toga.. ali kako vreme odmiče. da kažeš kako ti tehnika meditiranja ne izaziva nikakvu promenu. u stvari. ali je let na avionskoj karti nemoguć. Taj začarani krug se mora prekinuti. a da bi ušao u to blaženstvo moraš da zaboraviš na sve duhovne tehnologije.

ali mi razumevanje izmiče. mimo misli. Ljudski um je uplašen onim što sebi ne može da predstavi. bitna je samo poviš ena svesnost subjekta. dakle. "divno". ili "nepoznato". S: Osećam da je tako. um pod pojmom "meditacija" ne podrazumeva stvarno stanje. privid stvarnosti koja je samo fatamorgana koncep-tualizacije. čovek pokuš ava da pronađe metod kojim bi uklonio bol. Čovek nije dovoljno pažljiv. ako hoćeš. Meditacija je posebno stanje svesnosti koje ne potpada pod sferu poznatog. ne primećujući niš ta. Kada iskusi bolne posledice mentalne i emocionalne napetosti. i svako iskustvo koje može da se misaono artikuliš e ne budi strah unutar uma. već ka uništenju bolesti. kao i ono prvo ili početno. i svako sledeće iskustvo... Kako se iz haosa izlazi? Odgovor se sam po sebi nameće. ja brvnaru. zaboravi nakon poletanja. Reci i ti. Borba nije način. Problem je u tome što čovek isuviše veruje recima. a u poznato se uvodi novi pojam. Kažem "kuća". Možeš da posmatraš svet ili "svet". reč i misao ometaju razumevanje. Ti si video sojenicu. iako nam se čini da je sve u najboljem redu. i vidim sliku objekta. Nedovoljnom prisutnošću. Pošto je meditativno stanje iznad mišljenja ili bez mišljenja. Mi nismo tragaoci zato što naše htenje nije usmereno ka probuđenju bolesnika. Čega? Bilo čega. Iskustvo koje konceptualizujemo i pretvaramo u reč viš e nije direktno.ako ga ne prepoznaješ kao koncept. . ali je koncept protiv neposrednog viđenja stvarnosti .karta mora da se iskoristi i baci. Sah: Mi ne vidimo stvarnost zbog misli. odsustvom svesnosti. ili.. S: Da li hoćete da mi sugerišete da bi trebala da se borim protiv misli? Sah: Čime ćeš da se boriš!? Mislima protiv misli!? Besmislica. gotovo svečano stanje tišine. nastavljamo da se hip-notišemo mentalnim formulacijama "lepo. i kao posledica te nes-vesnosti. ili "meditacija". Čitav meditativni napor je u nenapornom prepoznavanju. Vidimo samo misli o stvarnosti. i da nikakvo suzbijanje posledica njegovog sna neće resiti problem. Ja nisam protiv koncepta. "Poznato" je um. ali čim se u umu pojavi impresija u vidu reci "lepo". Objekat nije važan. S: Kuća. "Stvarnost" je uništila stvarnost. pojmova i reci? Sah: Kako se uopš te u taj haos ulazi? To je bolje pitanje. Kad gledamo zalazak Sunca. Sah: Kakva je slika bila iza reći? S: Sojenica. Zbog toga je znanje neprenosivo. u njemu se stvara psihološ ki nered. Nepažnjom. i misao odmah dostupnim utiscima iz poznatog pronađe način da prolongira san. božanstveno". divno. Mi čujemo za termin "buđenje". u nama zaživi jedan tanani osećaj. meditant ništa ne dobija. koncepata. sve nas više udaljava od aktuelne stvarnosti. ti si ponovio. nova interpretacija nepoznatog. a mi. Čak i na nivou poznatog. za nas je zalazak Sunca zauvek zaš ao. i to "stvarnosti" koja je mentalno artikulisana. Zbog toga čovek može da provede dvadeset godina meditirajući bez realizacije meditativnog stanja. tj. Ne vidimo da je haos stvoren pospanošću bolesnika. "božanstveno". Daću ti primer. Tim zavaravanjem. već ono što misao može da protumači kao "stanje". Šizoidnost ne mora da se jača -ionako je dovoljno snažna u svima. S: Kako se izlazi iz te zamrš ene mreže misli.. Sah: Ja sam rekao "kuća".

zar ne? Da li je položaj. već u prestanku zamenjivanja sna snom! Takvom zamenom mi samo zataškavamo nevolju. svet misli. spontano i lako. izvitopereni odrazi spoljašnjeg sveta. Kako je to moguće? U stvari. da li je tada posmatranje napor? S: Nije. Sedenje nije napor. Ti sediš u meditativnom položaju. da lije to moguće. ništa nije jasno. . Sah: Kad posmatraš svet sa podignutim kapcima. nisu. a tri godine teraš od sebe ono što je moglo da ti se desi nezavisno od truda i vremena. naravno. Bilo kako bilo. za njega je noćna mora. bez grča. isto što i meditiranje? S: Nije. zaista. S: Ništa mi nije jasno. S: Kako onda da meditiram? Sah: Zašto bi meditirao? Takvim naporom samo bacaš kamenčić nerazumevanja u mirno jezero meditacije. Meditacija je stanje lišeno svakog napora. pacijent se trudi da sanja slatke snove. i da rešenje problema nije u pilulama verovanja. S: Pa staje onda meditacija? Sah: Sve ono što si godinama izbegavao . On liči na tragaoca zato što želi da prekine noćne more. dopušteno ti je da vidiš sve kao to što jeste. i sve što mu to zabranjuje. za tebe je štetno sve što stvara iluziju promene. bez truda. takvo kakvo je. ako nisi pacijent već tragalac. oblika. ponavljanju mantre ili bilo čemu drugom. psihoterapiji. Međutim. Vrlo su korisne. pojavljuje se unutrašnji svet. boja. Sah: Tačno. to znači da nisi pacijent. sedenje. Kad ništa ne pokušavaš da vidiš. ti vidiš sve što se videti može. Pošto nije ni svestan da psihološki spava. a meditiranje je tek drugi termin za psihološki trud. i ako posmatraš bez napora. najiskrenije što možeš: šta je ono što želiš da postigneš? S: Mir. Reci mi. S: Zar su sve te "pilule" štetne? Sah: Ako hoćeš bolje da spavaš. svet psiholoških raspoloženja. S: Ali ako posmatram. i to je jedina prava nevolja.Ako si tragalac.meditiranjem. Niko ne razume da je noćna mora logičan produžetak dnevne more. ili se samo igrate recima kako biste me trgli iz dremeža? Sah: Meditirati znači izabrati najbolji način da do meditacije nikada ne dođe. ideja. Samo ću izgubiti dragoceno vreme? Sah: Čudno je to što vreme smatraš dragocenim. slika. pa traži lek. Tek sad mi. Kad spustiš kapke. Pacijent je onaj koji želi mirno da spava. Sedenje nije napor. to nije tema našeg razgovora. meni se čini da ništa neću postići. Naprotiv.

psihološke ili verske metodologije. tantrički seks. i to je ono . S: Meni zvuči nelogično da meditiranje uništava mir. Bilo čiji opis bilo čega samo je opis i ništa više. kvalitetni napori. ali korisna . zaista je veliko postignuće. on zapravo beži od nje. tebe samoga. ali mu je još teže da samo sedi i ćuti. puštao. ali ne zbog toga š to donose rnir već zbog toga š to nemir čine akutnim. pretvara se u budilnik. Čovek. posmatrač je mir. S: Kako je moguće da sam ja taj koji stvara buku? Čime je stvaram. Život je sada. mantra. a ne tehnike! Čovek ume samo da priča priče. ako ti sam napustiš buku. ono što je do juče bilo anestetik. i ono dolazi tek kada čovek digne ruke od bilo koje tehnike. Ako misliš da će ti se promena desiti sutra ili prekosutra. mentalni haos. Sah: Jedino sada i može da se razume. Bilo koja unutraš nja aktivnost je napor uma. zar ne? A gde je buka? U tom istom umu koji pokuš ava da je se oslobodi. Sah: Nemamo viš e š ta da uniš tavamo. jačajući tako sve ono š to nas slabi. Mir je odavno uniš ten . S: Da.. utiša ili ukloni. ti. od bilo koje vrste spiritualne. Da bi osetio mir i doživeo istinsku tišinu. Dakle. To nemoj da zaboraviš. S: Šta treba da se uradi. a jednostavne i ne vidimo. tišina uma je svesnost: spokojno posma-tranje buke. skrivajući se iza reci. tvog prisustva. jogičko disanje. ovog momenta. što on u stvarnosti i jeste. Sada je promena . sad razumem.samo svesnost može da ga "vaskrsne". baš sada. i zato traganje ne sme da bude zaustavljeno opisima tuđeg viđenja. Komplikovanje stvari ne propuštamo.. psihoterapije -sve su to dobre tehnike. to je odjek statičnosti. ali ne i onoga ko ga stvara. shvatimo nemogućnost dolaska do cilja posredstvom napora. bez sugestije sa strane.ako sami. Kako čovek postaje spreman da posmatra buku? Sah: Spremnost da se buka posmatra bez pokuš aja da se smanji. Dok iznosi ljupke teorije o promeni. Sve te tehnike pojaš njavaju aktuelno stanje haosa.Sah: Sva blaga duševnog mira su ti dostupna sada. Mir te u stvari nikada nije ni na-. S: Niš ta?Zar je reš enje problema dići ruke od problema? Sah: Šta je ono š to možemo da učinimo? Ako vidimo haos. zaista. Svaki pokuš aj uniš tavanja haosa ovde predstavlja energiziranje haosa. Um je buka. prestanak buke. Tek tada! Sav prethodni napor mora da se vidi kao obična frustracija. teš ko nauči da hoda i govori. ali isključivo zbog tvog razumevanja. ne. pa ih stoga ni ne razumemo. frustracija. Izgleda da se najteže shvata ono što je najjednostavnije. S: Pa šta onda da činimo? Sah: Ništa. Dubina sna te u jednom trenutku prosto prizove. kako? Sah: Dozivanjem mira. ništa nemoj da radiš . Tiš ina uma nije proizvod uma. ali ti možeš da ne vidiš mir zbog toga što si prezauzet dozivanjem. Ako nema vezanosti. mi onda pokušavamo da otklonimo rezultat umesto uzroka. sa svoje strane. Nemoj da brineš. onda se dešava ono š to priželjkuješ : nestanak haosa. tvoje svesnosti. mir će doći ako prestaneš da se dereš. a kada se haos jednom vidi u pravom svetlu. Istinski rad na sebi je smelost direktnog posmatranja. jer sposobnost posmatranja ne može da te napusti. Meditiranje.ako razumeš .

samo nastavi da mutiš mutnu vodu. a sve što odlazi. Meditacija je odleđivanje sna. posmatranje mira kad je mir. Hiljadu puta ćeš se vezivati. posmatraj. i niš ta iznad toga.što smanjuje buku posmatranog. To je mir: pos-matranje nemira. Ili posmatranje bilo čega kad je bilo šta. Zagađena je nanosima mehanizama. reći i ostali sadržaji koji stvaraju buku? Sah: Deš avaju se. i uspone i padove.. Um prianja uz sadržaje. ali hiljadu i jedanput odvezivati. ne od objekata svesnosti. Ako hoćeš bistru vodu. ali posma-traj. voda će za to vreme postati taman toliko mutna da u njoj nećemo moći da vidimo ni sopstvenu ruku. Zato i mora biti osnažena voljom. Svesnost je u početku slaba kao plamičak. S: Ali kako da se borim sa vezanoš ću? Sah: Borba sa posledicama nemira ne može da donese mir. Biti u tom blaženom stanju. vitalnije. odlazi. Haos je inertna psihološ ka masa koja polako prestaje da se vrti ako čovek prestane da okreće ručku buke. ali samo neko vreme. S: To stanje je. Ali jedino svesnost može da nas izvede iz lavirinta neznanja i patnje. je meditacija. Tiš ina dolazi od svesnosti. Ako hoćeš da poludiš od očaja. Volja je za svesnost isto što i kiseonik za vatru. i neko vreme mi je stvarno bolje. ispunjenije. Svaka stvar je samo ta stvar. Što više i češće budeš praktikovao sede-nje ne meditiranje! . Reč je "reč". Indirektni metodi često postanu supstitut za nemogućnost posmatranja. misao o bilo čemu nije niš ta drugo do "misao o bilo čemu". I šta sad? Kako se bistri mutna voda? Tako što hvatamo svaki trun između palca i kažiprsta? Ako to činimo. Šta god da uradimo. Sah: Sa unutrašnjom bukom niko ništa ne može da uradi direktno. U tom stanju postoji određena trenutnost . dolazi. teško održati. Voda uma je mutna po samoj svojoj prirodi. i to je to. Sve što je potrebno jeste da se razumevanjem napokon razoruža ta budalaština aktivne samopomoći. ali je sramota ako ostaneš da ležiš. ma koliko božanstveno bilo. osećam se zdravije.nema vezanosti. Zato ti kažem: samo posmatraj. S: Da. i tu se sve zaustavlja . bez ehoa. jasno. Ljudski san liči na led. Šta god da jeste. Sve što dolazi. prilagodi mantri (smeh) kao pacovi na otrov. ako ne i gore nego ranije. tako da moje unutrašnje raspoloženje ostaje isto. haos se. Probuđenje je isparavanje meditacije.. Ponavljam svoju mantru. pa prema tome ni nastavljanja. valjda. Svi spiritualni metodi pokušavaju na indirektan način da doprinesu ostvarivanju harmonije i sreće.to će vatra svesnosti brže postati sunce čiste pažnje. Kada je svesnost živa i opuš tena. Posle godinu ili dve. bez obzira na sve otežavajuće okolnosti.sve se deš ava i iš čezava bez odjeka. Možeš pasti. nemoj da se me-šaš. pratim di-sajni proces. Ili. talogom nesvesnosti. buka se udvostručava. S: Pa zar se tada ne deš avaju misli. zar ne? Sah: Posmatraj i vezanost. . ali sve je prožeto tišinom posmatrača. otpacima socijalne dresure.

i da. iako znamo da je krug samo proizvod nedovoljno oš tre percepcije. iako je to samo sled nestvarnih mentalnih utisaka. Intelekt je personalizovani odraz misaonih matrica društva. Sećam se da ste u jednoj polemici rekli da je intelekt socijalni proizvod. To je prvo što mora da se razume. On je. Samim tim. a problem ne može sam sebe da resi. Kad urgentnost žudnje za sobom ukine vreme. onda ti definitivno ne možeš da radiš na sebi. tj. Intelekt liči na inteligenciju. suštinski. već istinska glad za samim sobom.ili mikro-druš tvo u tebi . Intelekt je sam po sebi kapak koji onemogućava viđenje. a ne ekonomskom smislu. jer brzina misli stvara izvesnost (koja uopšte ne postoji unutar mišljenja). opisujući je. Inteligencija je svesnost koja se spontano ispoljava kroz "sada". Pojedinac samo misli da misli. Međutim. nusprodukt uslovljavanja. kako kaže jedan moj prijatelj. samo izvršni organ društvenih stavova. Moje pitanje je: može li čovek onda uopšte da radi na sebi? Ako je intelekt zaista samo zajedničko ime za društvene mehaničnosti u pojedincu. već nova vrsta mentalne razbibrige. Pošto je intelekt uslovljen iskustvima. tj. kao takav. Što se misli tiče. a ne intelektualni problem. jer smetnju predstavlja bilo kakva mehaničnost ili rezultanta svih mehanizama. jer to neće biti nikakav stvarni napor. Ako pod "intelektom" podrazumevaš "sebe". potrebna je svesnost. Pitanje "staje stvarno?" ne sme da bude intelektualna radoznalost. određena distanca. Mislilac je svesnost koja ispituje misli. ne može da resi nijedan problem. intelekt je prepreka u radu na sebi. ali on je ipak samo senka na betonu koja. šta pojedinac može učiniti da izađe iz problema? Da lije rad na sebi nešto što ukida problem intelekta? Sah: Problem intelekta je nesvesnost bića. nesvesnost vidi krug. Da bi se misao uopšte proučavala. poreklo i smisao. Kad vrtimo baklju velikom brzinom. a ne mislilac. misao nema gde da se . mišljenje sprečava pojavu promene kao š to kapak sprečava oko da vidi. Ne možeš da radiš na sebi jer je to "ja" . ne kroz prošlost. Rad na sebi podrazumeva smelost viđenja onoga što je stvarno. nedovoljno budna svesnost. intelekt je delatni deo proš losti. mi vidimo vatreni krug. "glumi beton". njihovu vrednost. Ta glad ukida svako odlaganje jer subjekt nema vremena da stvara mentalne teorije o spoznaji subjekta. nezavisnost od misli. Zbog svega toga. njen potpuni nedostatak vremenom nas prisili da poverujemo u snagu i moć miš ljenja. zaokruženost misli.INTELEKT I SRCE Sagovornik.suština problema. Misao uvek kasni za stvarnošću. kva-litet. ta je nezavisnost u isti mah i sloboda od društva. Razumeti to znači biti inteligentan. dakle. sloboda u psihološkom. On jedino može da se obnavlja intelektualnom domiš ljatoš ću. iako je u stanju da danonoćno misli o viđenju kao metodu promene.

nema nikakvu vrednost? Sah: Zavisi od tvog cilja. te je stoga neupotrebljivo sredstvo za spoznaju ne samo sebe.istinski osetiš do čega te je mišljenje dovelo? . misao je prepreka. Čovek intelektom samo imenuje iskustva. podrš ke. Intelekt ne može ništa novo da doživi jer svaki utisak odmah prevodi na jezik poznatog. misao ih usmrti i razvrsta po značaju. poplava) čovek deluje . Ako počneš da pronalaziš razloge zašto je prisustvo srca korisno. usled preterane intelektualizacije. već njena misaona obloga. čineći u isti mah to stanje apsolutno nepristupačnim. Sve što intelekt može je da napravi onostrano od ovostranog materijala: misli. za napor da se dođe do autentičnog "ja". Intelekt je nalik klanici u koju ulaze utisci. kako da izađe iz te misaone mreže i pusti ljubav na slobodu? Sah: Ljubav je sloboda da se daje ono što čovek jeste. a ona može da oživi tek kada prestanemo da. nema misli. i ako su nam ciljevi ograničeni. Intelekt će čak i ideju o probuđenju iskriviti do neprepoznavanja. Sah: Možeš li ti zaista da vidiš misao? Da li si u stanju da stvarno sagledaš poguban uticaj intelekta na sopstveni život? Možeš li da . ali punoća i sočnost života potiču iz srca. Biće to impresivan kič ljubavi. sam po sebi. ali imenitelj ostaje nedirnut. već bilo čega. kako prići srcu? Sah: Razumevanjem. ona se može mislima izložiti u formi zaključka. Nema vremena. anlizira. ali ne možemo mišljenjem izaći iz začaranog kruga misli. Intelekt. Kad je u pitanju snalaženje u poznatom. Smišljajući način kako da se to stanje ostvari. niz u liniji vremena. intelekt ga uobličava od utisaka iz sfere poznatog. ali zaključak nije spoznaja. Za rad na sebi. intelekt.bez mišljenja! jer mišljenje mora imati vreme kao neku vrstu oslonca. da mišlju korigujemo mišljenje i možemo da konceptualizujemo "stvarnost iza koncepata". Misao je anestetik za srce. puka bespomoćnost misli pred nepoznatim. žive životinje. uzemljenja. Možemo da analiziramo misli mislima. Srce postojanje natapa smislom. S: Ali kako da razumem? Misao sve izopači. tj. kao siromašna zamena za svesnost. intelekt je smetnja. tako da možemo da vidimo da misao zahteva vreme. Misao je procesualna. kategorizuje. Ako želiš da radiš na sebi. ali je intelekt pomoć svakom ko želi da bolje funkcioniše u svetu.bez kukavičkog odobravanja ili suge-stibilnosti . umrtvljujemo sebe. ali čim uđu. sve automatski poredi. bicikl misli je dobar i dovoljan. intelektualno sivilo našminkano šarenim osećanjima. Kada do spoznaje dođe. dok intelekt sve dehidrira. mentalno mehaničan. ako je tako. sledujuća pojava. logičkog ustrojstva. stvara u nama osećaj britkosti. objekte i raspoloženja. S: Ako čovek. S: Zar ta pomoć nije relativna? Sah: Bicikl je relativno smešno prevozno sredstvo u odnosu na avion. stvorićeš deformitet u grudima. a vreme podrazumeva misao. Misao je nepropustljiva za uticaj stvarnosti. zbog čega je srce isplativo. nešto slično jasnoći. kvadratičan. S: Znači. Intelekt može samo na jedan jedini način da podstakne rast ljudskog srca: neuplitanjem. Time što relativizujem značaj misli ne potcenjujem moć miš ljenja. ali je prepreka za skok u nepoznato. misao je pomoć. Takvo jedno "srce" imaće u sebi kvalitete bankara ili emocionalnog ekonomiste. a ne ljubavnika. ali ako nemamo drugo prevozno sredstvo. usled straha. oseti u sebi veliki nedostatak srca. S: Ali.pojavi. U kritičnim životnim okolnostima (zemljotres. Intelekt je linearan. rat.

tj. ali na besmislen način. Misao je ono što te čini bespomoćnim. ne plovi sa tokom života. rezultat je isti. a intelekt statičnost psihe. Sah: To je početak razumevanja. Zašto živiš? Da bi umro. ali je rađanje ljubavi smrt logike. Prepoznavanjem. S: Ko? Sah: Onaj koji nije svestan sebe. Srce liči na pluća koja "rade" na kiseonik razu-mevanja. društvo je vrlo korisno. Ne moraš ni ti da se slažeš . ono "ja" koje nema sebe. Sah: Da li je to "ja" slobodno od svih socijalnih uslovlja-vanja? Da li je ono stvoreno spoljasnjim intervencijama. On može i dalje da vatreno zagovara ideje progresa i opšteg prosperiteta. onaj š to od druš tva stvara alibi za nesvesnost koju je sam počinio. S: Ne verujem da bi se društvo složilo s vama. S: Kako to? Sah: Logika sve obesmišljava. davimo se u smogu misli. ne može da podrži ili da podstakne životnost logičara.S: Da. Logika ubija ljubav. i ma koliko podržavala misao. Ništa ti (bolje od društva) neće objasniti vrednosti i značaj samoće i autentičnosti. Ako razumeš da ništa nisi razumevao . Samo po sebi. Razumevanje je ona najjednostavnija. direktnim viđenjem situacije. čovek lagano retardira. mogu. ne mišljenjem o situaciji! S: Ali zar misao nije opravdana logikom? Sah: Zar je logika nešto transcendentalno? Zar bi logiku trebali da vidimo kao nešto što nije od misli? Ili je logika neka vrsta šina koje omogućavaju lokomotivi misli da se kreće? Svaka je logika auto destruktivna. preuzimaš odgovornost za besmislenost izbegavanja odgovornosti prema sebi. ja i ne želim da mi veruju. S: Koje onda odgovoran? Sah: Ko to pita? S: Ja. nego da mi hiljadu njih veruje. Zašto jedeš? Da bi ponovo ogladneo. Glupo da ne može biti gluplje. u procesu tvog samozaborava. znaš koje odgovoran. Sah: Tim gore po društvo.ne ako to misliš to je stabilan početak autentičnog razumevanja. Time se glupost mentalnih rekreativno-zabavnih programa ukida jednom za svagda. Srce je dinamika postojanja. ili je razotkriveno smelim odbacivanjem poznatog? Ako postoji svesnost. nikada od misli kao vrste sadržaja. ali često je prisustvo takvih ideja u nečijem umu posledica psihološ ke. obična životna mudrost koja dolazi od posmatranja unutrašnjih sadržaja. da tako kažem. Besmisleno. Čim razumeš . U stvari. i zato ne prebacuj odgovornost na okolinu. Ako nema razumevanja. Prepoznavanjem aktuelne situacije dolazi do raspada mentalnog sistema. Bolje je da me jedan razume. Ali. Verovao ili ne verovao. duš evne zaostalosti. S: Zaš to? . Kada duš a. društvo je krajnje nevino. ipak.

ona je sama po sebi svrhovita. zar ne? Ljubavi nije potreban dokaz ili svrha . Ko pita "zašto"? Intelekt ili srce? Koga je briga da nešto shvati? S: Intelekt. Intelekt je oblak koji zaklanja nebo ljubavi. stanje samodovoljnosti. a ne emocionalni strah proglašen za lepotu. društva. prestanak zapitkivanja. kao i misao. Kad vidiš. S: Ne shvatam. bezbrižno.zbog toga intelekt ne može da razume univerzalnost srca.. To je stanje.. naravno.." S: Kad prestaju pitanja ? Sah: Kad čuješ odgovor. jednostavno. Napustiti sebe zarad nekog ko sebe nema isto je što i sjahati s konja i dostojanstveno uzjahati kornjaču. premda ne može da ga stekne. Srce nije narkoman. Nije od reci. stanje prevazilaženja svega: reci. "Biti" je preduslov za "voleti". Kakve to ima veze s ljubavlju? Sah: Snaga da se bude sam je uslov da se stvori istinski međuljudski odnos. a intelekt misli o saznavanju. Sah: Srce živi znanje iako ga ne zna. S: . ti samo voliš i ne pitaš se zašto voliš. Srce je ljubav iz slobode. S: Ali . Misao i logika mahnito pitaju: "Zašto?" i "Zbog čega?" Ljubav.. Ljubav. . mišljenja. pa se ne čuje. intelekta. predstavlja živi pesak za intelekt okrenut svrsi i razlozima. Srce je.Sah: Logika je. koji glasi? Sah: Ne glasi. kao konačno otvaranje srca. i ne pati od zavisnosti. uvek odgovara istim recima: "Ne znam. nešto vrlo lično .zar nije samodovoljnost stanje koje je bliže samot-ništvu nego ljubavi? Sah: U zrelosti da se bude svoj leži snaga da se bude sam.

i krećeš da se.LJUBAV JE NESTANAK STRAHA Sagovornik: Kad god zavolim nešto. Ljubav nikada ne stvara strah. doš lo je do eksplozije razumevanja. a ne sopstvenoj nemogućnosti đavole. Što sam više razmiš ljao o konceptu Kali. Drugim recima. nije važno. ne-postupno. I tek. . to sam bio sve dalje i dalje od reš enja. a s druge daje simbol ljubavi. proučavajući tantru. Sjedne strane se kaže daje Kali boginja smrti. predanosti i milosrđa. inercija mase nas prosto odvuče od dubljeg ispitivanja tog problema.ne ljubav. videla bi da i drugima nešto smeta i ne odgovara. u meni se automatski pojavi strepnja. Tražimo se na mestima na kojim se nismo izgubili. To me je ubedljivo najviš e zbunjivalo. i stoga. Pošto svi oko tebe govore o ljubavi kao o nečemu dostupnom i normalnom. pa se traži kroz relacije. tražiš kroz druge. nisu mi pomagali da dođem do saznanja. Ljubav je nestanak straha. Ono što imenujemo kao "ljubav" može da bude hiljadu i jedna stvar. ono što se smatra ljubavlju. kao i svi ostali. to jest. Kali je simbol određenog stanja svesti koje se pojavljuje iznenada. totalne destrukcije. praskovito. Tantrička ikonografija i legende povezane sa tom strašnom boginjom. Kao vrlo mlad aspirant. ali svi to rade.pripisuju ljudskim lažima. predstavlja ek-sternalizovanu potrebu za samoispunjenjem. da ljubav uopšte ne postoji? Sah: Ljubav postoji. Pošto to niko ne vidi.šta ljubav jeste. Da li je to strah od gubitka? Sah: Ne. Mi ne volimo kad nam neko dira naše najdraže iluzije. imao sam silnih problema da. kao i tebi. ali nema srca koje je dovoljno š iroko da obuhvati to stanje. počinješ da se utapaš u zajednicu izgubljenih ljudi. š ta ljubav nije . razaranja. Čovek je nesvesnošću izgubio sebe. ali svi tu nejasnoću . jedna vrlo neobična bojazan. ili nekoga. Sve je bilo toliko očigledno da sam se čudio kako nisam ranije mogao da shvatim neš to tako jasno i opipljivo. ali čaša nedostaje. S: Da li to onda znači daje ljubav iluzija. tj. niko oko toga i ne diže galamu. čak i ako primetimo da neš to nije u redu. onom drugom. razumem koncept boginje Kali. jednog jutra. vremenom prestaješ da se pitaš šta je ona. Kad bi sa bilo kim iskreno popričala. S: Kako je moguće da nismo svesni toga? Sah: Ljubav. Postoji vino. ali proglašavanje bilo čega ljubavlju je samozavaravanje . pojavu tog stanja niko ne može da predvidi. Međutim. Jednostavno. problem je u tome š to čovek ne zna za ljubav koja ne zna za strah. i smeh je prosto pokuljao iz mene. pre otprilike četrnaest godina. za vreme sedenja u meditativnom položaju. Jedna od najomiljenijih iluzija ljudske rase je svakako iluzija ljubavi.

nastala kao plod obostranog bega od sebe. Tim rascepom . i moja pažnja ti stvara privid sreće i ljubavi. ostavljajući nas bespomoćnim i usamljenim. Kad god se pojavi neko ko nas. To izmaštano "ja" je odraz poznatog. koji su statični. Čovek se na nju lako svikne. Ona je opasnija od bilo koje druge. a ne odnos. ne radi se o istinskom ra-zumevanju. Ja sam sebe takođe odbijam i to me čini nezadovoljnim. shodno tome. Ti ne možeš da prihvatiš sebe. i da odnos ne bi bio samo puki ugovor dve kukavice. pre ili kasnije moraće da se suoči sa pravim stanjem stvari. milost života samog po sebi. već o prisilno nametnutom zaključku. dva dilera i četiri budale. naizgled. u suš tini. i ko god me upozna.doduš e ne namerno. ono što oba partnera uskoro shvataju kao surovu istinu. Odnos je nešto što nas menja. a zadovoljstvo narasta. mogu samo da pričaju priče o ljubavi (kao o nečem već doživljenom.čovek stiče trajno nespokojstvo. mora da prizna koliko mu je teško da prihvati sebe. kroz mračni tunel suočavanja.Šta se unutar mene samoga boji smrti? Šta oseća strah? Ono š to je smrti dostupno. prihvata. tuđa osećanja nam imponuju. bez obzira na posledice. takozvano "ja". S: Ali zašto dolazi do pojave zavisnosti? Sah: Čovek sam po sebi. Iluzija bliskosti stvorena je zavis-nošću obe strane. više ne može da ostane isti. Jedno je sigurno: ko oseti ljubav. Čovek koji je spreman da mrtvi deo sebe direktno sagleda. preobražaj bića. veliku hrabrost. prihvati i svetlost one druge strane: radost spoznaje. Ostali." Ali. ako je iole poš ten. produbljuje. mi se igramo ljubavi. psiho-seksualni ugovor. ubica neživog. zar ne? Besmrtnost bića ne zna za strah. Zbog toga jedan moj poznanik kaže: "Zaljubljeni par ne čine dva čoveka nego osmoro ljudi: dva narkomana. najhalucinogenija i stoga najrasprostranjenija. je činjenica međuzavisnosti. To je težak put. ali toga nema u stvarnosti. a ono uvek izaziva razočarenje. sve dok nas brojnost iskustava. ali će pokositi sve ono stoje samo imitiralo život. Smrti se boji ono što je i smrtno i mrtvo: ličnost. a smrt je Veliko Nepoznato.između priznatih i nepriznatih delova . u potpunosti ne ogoli i tako razbije draž iluzije. nepromenjeni. raznoraznih situacija. ili nesreću u sreći. zahteva. Za čoveka koji nije spreman da voli. smrt neživog. Međutim ako ja ne mogu da prihvatim sebe. ljubav je tamna strana boginje Kali: bol. onda moram da se predstavljam. i činjenice su potpuno drugačije. pružajući mi veliko zadovoljstvo. u stanju je da. Naravno. onakvim kakvi uistinu jesmo. iluzija posebnosti. Ne prihvatajući sebe. U takozvanoj ljubavi mi se ponaš amo kao da smo zavisni od heroina. patnja. oplemenjuje. Da do zavisnosti ne bi doš lo. Ljudi obično misle da je put srca nešto bajkovito i sentimentalno. a to je vrlo teško. ali tvoja posvećenost mi pomaže da to zaboravim. Hoću da kažem samo jednu stvar: ljubav je smrt poznatog. zaista. osećaj neadekvat-nosti i nezadovoljstva. Problem je u tome što mi od drugog očekujemo da učini ono š to mi sami nismo kadri. Osećamo se vredni. mi počinjemo da se identifiku-jemo samo sa onim slojevima (vlastite psihe) koji su socijalno korisni. Zbog toga je jedan pisac izjavio: "Voleo bih sebe. statisti se spajaju i razdvajaju. mada su obe strane varale . dakle poznatom). Prihvatiti sebe u potpunosti znači postati integralno odgovoran. Sve što je u nama živo ljubav će uzvisiti. jer je najjeftinija." Pažnja i naklonost su droga. tj. a teško odvikne. pod uslovom da se gledam kroz oči žene koja je u mene zaljubljena. S: Zbog čega se u svakom ljubavnom odnosu pojavljuje vezanost? Sah: Zato š to je ljubavni odnos. . Preko partnera se osećaj neadekvatnosti polako gubi. uniš tenje iluzija. i odnos. Ljubav je rađanje živog i. on ili ona unosi veliku promenu u naš život. Ugovor je statičnost u paru. Pošto je to samoprihvatanje nešto što je gotovo nemoguće za većinu ljudi. s naše strane. a grč neprihvatanja sebe kao da nestaje. Obe strane se osećaju prevarene.

šta mi dokazuje da postajem sve više svoj? Kako da tačno znam da li sam autentičniji? Sah: Po plodovima suočavanja sa samim sobom. onda smo neodgovorni. Odnos je evolucija u paru. "onaj drugi" može da postane raj. Kad prihvatiš sebe. bez obzira na tuđe patnje. zaš to mi uopš te imamo taj strah od samoće? Možda zbog toga š to osećamo da smo vredni samo kad smo nečemu korisni. Sartr kaže da je pakao "onaj drugi". Po posledicama prihvatanja odgovornosti. osećaj lične vrednosti. Naš a ljubav nije niš ta drugo do ego-ekonomija: "Ulažem vreme u tebe da bi mi davao ono što sebi ne mogu dati: ispunjenje. moći ćeš da budeš i srećan i zadovoljan u odnosu sa sobom. Po rezultatima samoprihvatanja. Ako nisam prihvatio odgovornost prema sebi. ali ako prestanem da bežim od sebe i time ugasim vatru vlastitog pakla. u stanju je da tu istu vrednost prenese i na svet međuljudskih odnosa. Ako sebe ne prihvatim. To je ugovor. a samim tim. meditativnim naporom. S: Ali zaš to čovek ne može da voli sebe? Šta je to što ga tera da beži od sebe? Sah: Bitno je da ti prestaneš da bežiš . Prekid ugovora je prekid sa lažima. Ako od drugih očekujemo da se prilagode našoj mehaničnosti. do kraja. Čovek je spreman za odnos kada prekine ugovor sa samim sobom. Involutivna relacija je ugovor. Čovek je toliko slab da i pred sobom mora da izigrava neku moć. psihološ ki leš evi koji ne primećuju da su mrtvi zbog vitalnosti tela. Odgovornost prema sebi ogleda se u našoj hrabrosti da se prihvatimo u celini. Spremnost da se raste i kroz "ne-ja" je preduslov za odnos. . Kada bi. nepripremljen čovek pobliže osmotrio vlastitu dušu. kako da izbegnem emocionalno kalkulisanje. ali posledice razumevanja uvek ublaže bol "prelaznog perioda". ili ako pokušavamo da tu istu mehaničnost sačuvamo. S: U kom trenutku čovek postaje spreman za međuljudski odnos? Sah: Čim shvati svu besmislicu predstavljanja i samo-očuvanja. laž i polno manipulisanje sa svetom oko sebe? Ne mogu da budem iskren sa drugim ako se prema sebi ponaš am kao hohš tapler. Mi smo samo maš ine koje uniš tavaju kiseonik. Duhovan čovek može da oseti svoju vrednost bez relacije. tuđa briga će mi samo zataškati problem. on prethodno mora da se začne u unutrašnjem. pobegao bi glavom bez obzira od tog potkoznog pakla i nikad se više ne bi predstavljao.neophodno je imati odgovornost prema sebi. To zahteva iskrenost i veliku smelost. tj. Ne moram da naglašavam da se on uspostavlja neverbalno. zadovoljstvo i značaj". ako ugovor sa sobom i dalje važi. Ne mogu da poš tujem drugog niti da volim bilo koga ako sebe samog prezirem i potkopavam iz dana u dan. S: Kako da znam da li sam na putu ka sebi ili bežim od sebe? To jest. Biti sam je predivno iskustvo samo za čoveka koji je autentičan. Ali zaista. jer da bi odnos mogao da se stvori u spoljaš njem svetu.

Senka njene tame. S: Tamna strana boginje Kali. Efekti su poznati. Sah: Ne.bolest izabere bolest. Bez obzira na sve. Čovek nije u situaciji da bira čoveka .Snaga radosti kojom zračiš je merilo tvoje autentičnosti. znači.. nije uzrok već pos-ledica samospoznaje. Sah: Znam. .. to je siguran dokaz dubokog samozaborava. Uništenje iluzije zahteva ogromnu hrabrost. zaista. videćeš da je ono š to sada dobijaš od spolja puka imitacija. Sreća. Ako si nesrećan ili nezadovoljan. S: Hvala Vam. oživeti vedrinu kojoj ne treba nikakav spoljašnji povod. moj strah se smanjuje. Ako u sebi pronađeš radost. a ona se retko sreće među onima koji veruju da vole. S: Ali zašto mi uvek naiđemo na imitaciju? Sah: Slično privlači slično. To ne znači da mi stvaramo Sunce -samo dižemo zastor neznanja. Probuditi se znači oživeti ekstazu koja oduvek postoji.

Međutim. Ti si samog sebe dovoljno ubedio i niš ta time nisi dobio. to je ozbiljan problem koji stvara takozvane probleme. nisam srećan. ljudi kažu kako sve bolje i bolje funkcionišu. ili "ja".. to je tačno. Sah: To je najveći problem u radu na sebi. niko nema hrabrosti da gleda u tom smeru. S: Pa zar nije biće. S: Da li možete da mi to dokažete? Sah: Mogu. nešto što može da resi sve probleme? Sah: Jeste . To je glavni problem u radu na sebi. Nemoj da mi veruješ. ili verovanja. a uverenje je kraj ubeđenja. čovek ne sme da se ispituje. ako tako hoćeš ..daje čovek nesvestan sebe? Daje čovek mašina? Ili se samo poigravate recima? . I kada jedan set nevolja zamene za neki drugi. i više nećeš morati ni u šta da se ubeđuješ . ako ga nema. Ne. Ali. S: (nakon duže pauze). Na žalost. a poš to svi znaju kako stvari stoje. S: Hoćete da kažete da ja nemam svoje "ja"? Sah: Ne. Proveri sam.. jer što manje živiš to više funkcionises. Sah: Ja to ni ne pokuš avam. naprotiv. Ti imaš svoje "ja" i zato nisi ono što jesi. jer ono što može na taj način da otkrije nije nimalo prijatno.ispitivanje će te uveriti. S: Šta time hoćete da kažete . Zaista ne želim da ponavljam tvoju grešku.. Svi se zabavljaju problemima koji su posledica problema.ako postoji. Sah: Želiš li još neki dokaz? S: Niste me u potpunosti ubedili. Jesi li srećan? Razmisli dobro pa mi reci.PROBLEM MOŽE SAMO DA MISLI O PROBLEMIMA Sagovornik: Šta je u radu na sebi najveći problem? Sah: Ko to pita? S: (tiho): Ja.

Ono što jesi je neupotrebljivo . Protočni bojler ne može samog sebe da uključi ili isključi . Osnovni problem svakog ljudskog bića je nedostatak svesnosti. Glupane jedan! (kratka pauza). Sve akcije protočnog bojlera u suštini su reakcija na "paljenje" od spolja. Topla voda reakcije spremno proključa u bes. nije iskrivljeno. Sah: Čovek može biti svestan samo onog što nije. udeli činjenicu o našem istinskom poreklu. već nas kontekst na nju primorava. Čovek. je zastor koji nas sprečava da vidimo to što jeste. zbog prašine mehanizama. pokuš avaš da resiš nekakve probleme. Ti misliš da si u stanju da nešto učiniš. S: Zbog čega mi to ne primecujemo? Zašto nismo u stanju da razlikujemo mehanično od svesnog? Sah: Zbog mehaničnosti. Naslikana sluškinja poseduje i metlu i krpe. to jest. ovakav kakav jeste. i samo se po broju ugrađenih programa razlikuje od protočnog bojlera. zbog apsolutnog samozaborava.. ali smo slobodni da promenimo sopstvenu mehaničnost.. On uočava problem. ličnost je mašina. ali zrnca prašine su prividno uništila njegovu kristalnu jasnoću. zatim. kad si čuo tu smešnu reč. Može li čovek da pojede donju i gornju vilicu? Ako ne može. ali ne i da ih resi. U tom stanju si istovremeno i budan i relaksiran. Ogledalo bića je potpuno. savršeno i božanstveno. umnoženi eho naš eg samozaborava. sa svojom mentalnom ekvilibristikom. onda je to iskustvo osnova za treći um. zbog totalne amnezije. to je paljenje. može samo da imenuje probleme. je mašina. S: Zar intelekt ne može da resi probleme? Sah: Intelekt. Ono nije razbijeno. ali nije u stanju da iz prljave sobe iznese ni jedno jedino zrnce prašine. makar i za trenutak zastao? Ili si prosto morao da odreagujes? I da li si prepoznao bes pre no što sam izgovorio tu reč? "Ličnost" je komplikovan aparat. Da li si ti odlučio da budeš besan? Da li si. Mi smo kao kraljevi koju su. Daje tako nešto moguće.. onda možeš biti svestan sebe . Svet nije naša odgovornost. Kada nam neko. mi u prvi mah pomislimo kako taj neko zlo-namerno zbunjuje sirotinju. Jedina nevolja je što mi taj problem intele-ktualizujemo i time ga učvršćujemo. mehaničkog življenja.baš kao prašnjavo ogledalo. ali svaka tvoja akcija samo je reakcija na spoljasnji pritisak. može li čovek da bude svestan sebe? Ako za "sebe" smatraš um.njega na aktivnost prisiljava spoljasnji pritisak. zaista. Vidiš. prisilno prolazi topla voda. Zakoni univerzuma ne mogu da se promene. ali. Tako nešto od bojlera i ne može da se očekuje. Svesnosti nema osim kad nas neki iznenadni događaj ne prisili na prisebnost. Kroz njega. a taj treći inicijator četvrtog i tako u nedogled. Samozaborav je aktuelnost. pa ni ne pokuš ava da ostvari ono što misli đa već poseduje. počeli da prose.Sah: Reći se poigravaju s tobom zato što ti. Ljudi nisu spoznali da je problem u nesvesnim reakcijama na situacije. Čovek ne shvata koliko je teš ko ostati svestan baš zbog toga š to je nesvestan. Mi smo došli do shizofrenije koja je u suštini "multifrenija".. a on je nije svestan. a naša raslojenost posledica je nev svesnosti. da ih rešava.jer svesnost i misao nisu isto. nastala na osnovama nesvesnosti. Istinska svesnost je potpuno opuš tena prisebnost. ali naš a nesvesnost . i takva svesnost je bezvredna jer ne ide spontano iz nas. ne može da ga resi. čovek bi postao razuđen kao arhipelag. a ne u situacijama samim po sebi. ali ako misliš da se um deli i samog sebe posmatra. S: Shvatam. može i da ga opiše. Međutim. "Ličnost". kao problem. Ono što misliš da jesi je problem. Intelekt podseća na portret vredne sluš kinje. a svi ostali psihološ ki problemi samo su izvedeni. kao oblik milostinje. ali ne može ništa da odražava zbog zaprljanosti.

to jest reakcija. tj. Stoje uvid kvalitetniji. Razlika između buđenja i probuđenja vrlo je slična razlici između uvida i spoznaje. da bi se mislilo. integralan uvid. Dakle. suš tinsku prirodu. zaključak ti pomaže da prividno smanjiš turbulenciju uma. Zar nije uvid isto što i zaključak? Sah: Uvid je posledica svesnosti. Uvid se produbljuje. tj. logiku kao metodološki postupak.jeste. Misao zahteva vreme i. prisebnost. sličan bljesku. to je nezavisnost svesnosti trajnija. burno i praskovito. zaključak je posledica mišljenja. Mehanizam nije u mogućnosti da prekine mehanizam. isto tako. mišljenje takođe. a on ne dolazi od mišljenja. uvid koji se živi. uvećane su i mogućnosti. Za prevazilaženje je neophodan uvid. ili gravitaciona sila unutar mikrokosmosa. posmatranje. antitezu i sintezu. jer misao je rascepljujuća po samoj svojoj prirodi. učinićemo problem još problematičnijim. Dakle. svoju pravu. uvek iznenadan. ali "ličnost" i dalje opstaje kao stožer nesvesnosti. Buđenje je trenutak delimičnog raspoistovećivanja s mentalnim matricama. čoveku se može desiti da iz njega nikad ne izađe. Kad uvid promeni uobičajeni život. Ako ne postane svestan tog začaranog kruga. Sve se dešava odjednom. buđenje nije izlazak iz tamnice neznanja. jer su te iste misli obične mentalne reakcije na spoljaš nje pritiske. Sloboda nije bliža. već direktno viđenje tog zatvora. u suš tini. ali sam nemir nemoguće je pre-vazići tvorcem nemira: mišlju. ne može da te ucelovi. S: Da li se sami uvidi razlikuju po kvalitetu? Sah: Svaki uvid je proboj u celovitost . U čoveku je sve mehanično. daleko dublja demehanizacija od uvida. Ti možeš da imaš uvid u jalovost i besmislenost ljutnje. Uvid koji ne može da se živi je polovična spoznaja. Uvid ubrzava buđenje. S: Kako se problem može ukinuti? Sah: Ukidanjem nesvesnosti. Misao je mehanična. ali to ne znači da se u prigodnoj prilici nećeš razbesneti. rasanjuje nas. Bez uvida izlaza nema. to je siguran znak da je reč o spoznaji. s jednom značajnom razlikom: mehanizam ljutnje neće postati čin ljutnje. menjajući. S: Ne razumem. Sve što je moguće misliti. i ono može po verbalnoj uobličenosti da liči na zaključak. šireći svesnost. Ako promenimo sebe menja se i svet.vraća nas k sebi. ali ne i onaj koji zaključuje. Samim tim. međutim. tako daje spoznaja. Uvid je. ali do spoznaje ne dolazi pre buđenja. dok. S: Staje onda samospoznaja? Sah: Probuđenje. Uvid je znanje koje jeste definitivno. tako da problem može samo da misli o problemima. ili ono što je mentalno. S: Kako buđenje deluje na um? . s druge strane uvidu prethodi pažljivost. Zaključak se menja. Kada uvid pređe iz psihološkog u situacioni okvir. Stanje nakon uviđaje stanje iznenadno proširene svesnosti koja traje nezavisno od snage situacionih pritisaka. i ne traži tezu. uvid nije proizvod misli. Zaključku prethodi miš ljenje. jer ti buđenje omogućava da mnogo spontanije izražavaš individualnost. Ako krenemo od menjanja sveta. ali spoznaja je delatan uvid. međutim. ali je rešenost da se ona ostvari ustostručena. a njegovo mišljenje o promeni vlastite situacije ne može da mu pomogne. to je spoznaja. Ona ti omogućava da zadržiš svesnost i pored mehaničkog impulsa. Spoznaja je.

probuđenje ne utiče na um. postojeći mehanizmi su time oslabljeni jer ih ne energiziramo vlastitim reakcijama (koje produbljuju žljebove nesvesnog). . i nećeš morati da pamtiš. je izuzetno moćan. i tek se nakon buđenja shvata njegova istinska vrednost. Buđenje je iskustvo unutar uma. S: Da li i prohuđenje ima slične efekte. um se kroz to iskustvo menja. s tim što su oni. Šta bi. Um. Pamti. bilo najkorisnije da upamtim? Sah: Uči. S: Hvala vam na ovom razgovoru. i. Um se na taj način pročiš ćava i vremenom postaje sve savršeniji instrument.Sah: Poš to je buđenje momenat kada mehaničnost utrne bar za neko vreme. Buđenje je promena u umu. samim tim. mnogo jači? Sah: Naprotiv. a probuđenje stanje izvan uma. i ništa nećeš naučiti. logično. po vama. oslobođen blokada.

Kada. za tebe je natprirodno sve ono što je za tebe nemoguće. sve dok si u okvirima uobičajenih psiholoških manifestacija. i to tumačenje u potpunosti zavisi od postojećih mehanizama. s vremena na vreme dolazi do ispoljavanja moći koje najčešće zbunjuju i onoga kome se pojavljuju. teš ko da će ikada išta ostvariti. Za bebu je hodanje čudo. a devedeset posto subjektivna interpretacija. a ne do probuđenja. a ne put do zdravlja. Kod njih samodopadlji-vost hipertrofira velikom brzinom i brzo poniš ti svaku mogućnost istinskog spiritualnog progresa. mozak krene da se "elektriiikuje" svezom snagom. to je prečica do ludila. ali. S: Da li je i htenje da se te moći ostvare dobra motivacija za početnika u radu na sebi? Sah: Moći nikad nisu ciljna grupa već nusprodukt težnje za samospoznajom. . Ako se napinješ da bi se oznojila. verskog uslovljavanja i tako dalje. Natprirodne moći su prirodne. ali su ljudi postali. Kakve su to moći? O kojim potencijalima je reč? Sah: U početku rada ta ispoljavanja ljudi pogreš no tumače kao natprirodne moči. Ono što je somnabulisti moglo da pomogne pri otrežnjenju. Upravo je to slučaj s velikom većinom vidovnjaka. ali to su samo bljeskovi koji iza sebe ostave još guš ći i dublji psihološki mrak. koliko ja znam. ako mogu slobodnije da se izrazim. niko ne trči zbog neprijatnih mirisa. lako se pretvori u trajni anestetik. ali to sa duhovnoš ću nema nikakve veze. benigni dokazi duhovnog odrastanja. podprirodni. Isto tako. Čovek u stvari želi da na vlastitu glupost nakalemi metafizičke sile. moguće je da oni senzitivniji "proseju" kroz sebe čudo koje definitivno prevazilazi njihov nivo razunievanja. obrazovanja.ČUDA Sagovornik: Čula sam od mnogih duhovnih ljudi da se kroz rad na sebi razvijaju i natprirodne moći. To je dokaz bolesti. Cilj je probuđenje. prirodno je i neminovno da ćeš se oznojiti. potrebno je da prođu decenije teškog rada pre no što čovek postane sposoban da te bljeskove ustali u trajnu i stabilnu svetlost. redovno se događa da je to takozvano čudo vrlo neobično skrojeno: deset posto intuitivni bljesak. Mi i psihološ ki i cerebralno živimo na energetskom minimumu. i ako čovek poželi da uđe u rad zbog nečeg drugog. Recimo. Ako trčiš ka cilju. Međutim. zahvaljujući spiritualnoj praksi. ali u isto vreme je i nadgrobna ploča . iscelitelja i čudotvoraca. proroka. ako dođe do ispoljavanja intuicije. Duhovne moći su spiritualni znoj. S: Da li moći mogu da ispolje i ljudi koji ne rade na sebi? Sah: Da.ako joj pridaješ važnost. To su samo bljeskovi onostranog. Ispoljavanje moći je neš to š to može da te trgne iz mrtvila.

Sve ostalo se. ali ne u onoj čudoviš noj meri u kojoj se misli. Ako si podozriva prema snazi vlastite superiornosti ti ćeš se koristiti inferiornošću okoline. a ne autentična snaga. usmeri na bilo koga. jednu specifičnu vrstu plemenite ravnodušnosti. Reč je o slabicima kojima je snaga prosto pala u ruke i kao takvi. kroz upotrebu određenih simbola. samo po sebi razume. nečitak. Oni koji imaju samo "bljeskove" uvek pokuš avaju da. S: A staje sa ljudima koji te "bljeskove" koriste isključivo u sebične svrhe? Sah: Ako želiš da te bilo ko prepozna kao altruistu. na ovaj ili onaj način. Takva misao može da se emocionalizuje. Samim tim. On pokazuje. ali jasan potpis nesvesnosti. zaista. drugim recima. Istinski moćan čovek se uopšte ne izdvaja iz sredine u kojoj se nalazi. negativna ili neutralna.ako kroz svoje akcije povređuju druge . bojim se da ne razumeš kako tom istom izjavom opisuješ stanje vlastite duše. Ako kažeš daje život ružan. potpuno pogrešna motivacija za rad. Reč je o nečemu što ima veze sa karmom i reinkarnacijom. Svako čini sve zbog sebe . oni mogu drugima da naškode.zapamti to. Prošloživotna psihološ ka struktura je matematički precizno klonirana i umnožena u vidu svega ovog š to sada iskušavamo. š to je još gore. naša psiho energetska fizionomija. tvoja plemenita dela nisu niš ta drugo do sebičnost. Ona može biti pozitivna. Proveravati moć nad bespomoćnima je nemoć. Ljudi su ili evolutivno sebični ili . tj. pospoljena replika nedovoljno iskorišćenog postojanja. šaržira dodatnom astralnom silom i da se. Ako znaš da si lepa. spokojan i tih. Ljudi imaju krajnje . ali ako čovek nema dovoljno svesnosti i srca. S: Zbog čega? Sah: Zato što to zahteva veru slušaoca. Ako si duže vreme loše raspoložena i ako je to neraspoloženje usmereno prema bilo kome. fokusirana ili strahovito jaka. jednostavno je običan. S: Da li postoji crna magija? Sah: Da. Svaka misao proizvodi određene vibracije u mentalnoj sferi. nade i straha. i ne pokuš ava da kroz argumentaciju ili dominantnost dokaže bilo kome bilo šta. bolje je prećutati neke činjenice. Okolnosti života predstavljaju pojednostavljen eho svih naših reci. i prisilno ćeš iz svake situacije izvlačiti ego-satisfakciju. Karma je. tebi uopš te nisu potrebni komplimenti. to već predstavlja neritualizovani oblik psihičkog napada. čak ne oseća ni titraj superiornosti u sebi. Krila slepog miša i bubuljica na vrhu nosa su deo mitologije. Imati volju je strahovita moć. ali za većinu ljudi samo oblik utehe. a sve dok čovek nema sopstvena iskustva po tom pitanju. osim u trenucima o kojima ne bih govorio. demonstracija moći ni u kom slučaju nije opravdana. Zaš to bi bilo ko pravio od sebe pokretni vaš ar čuda i čudesa? Zbog čega? Da bi ljudima dokazao š ta je sve moguće? Posledica takvog podmićivanja je ili duhovna razmaženost ili.involutivno sebični. S: Šta je karma? Sah: Zakon akcije i reakcije. slaba. ali nikako u onom obliku u kojem ga većina zamišlja.S: U kojim slučajevima je upotreba moći opravdana? Sah: Zavisi od toga šta je za tebe moć. Milosrđe i žrtva su prilično nedostupne visine. u odnosu na sve te talentovane amatere. profitiraju kroz te mikro-moći. misli i dela. surov i prljav. Istinska moć ne proverava sebe. on će ići preko mrtvih. naravno.

Tačno je da ima mnogo tehnika za razvoj duhovnih moći. ili je moć. Prerano uspostavljena ravnoteža obično rezultira stagnacijom. da li mu se dešava da povremeno gubi ravnotežu? Sah: Rad na sebi podrazumeva nesklad. ali i glupost . ali ti su metodi uvek zapisani u nepotpunom obliku. Čak je i vera prema učitelju štetna. Dokle god se osećaš inferiornim u odnosu na učitelja. S: Kada učenik počne da napreduje i da budi uspavane potencijale. samo dokaz Sah: Viđenje stvarnosti je istinska moć. kako ste rekli. Bez njega kao sigurnosne mere. S: Zbog čega onda izbegavate razgovore u vezi vlastite moći? Zašto ne volite da pričate i o tome? Sah: Niti volim niti ne volim da pričam o sebi. takva postignuća prečica ili ćorsokak? Sah: To zavisi samo od tebe. Jedino želim da razmena miš ji bude koristan posao. i mogu da "deluju" samo ako je čovek dovoljno zreo. telepatija. Moć je strahovito jak opijat za neuvežbanog i nedovoljno zrelog učenika. S: Čitala sam da postoje i neke konkretne tehnike za razvoj spiritualnih moći.ako si trapav i brzoplet. pojava moći može da predstavlja i početak opasnog zastranjivanja.detinjaste predstave o jačini i sveprisutnosti onog što zovu zlom. Zato je mudro videti me kao potpuno bespomoćnog čoveka. Moje su ruke prazne. Tu je malo toga prepušteno slučaju. nijedna moć se ne ustaljuje lako. ali je . Da li su. i to će rezultovati nasiljem. obožavanja i emocionalne histerije. konfliktima. vidovitost i tome slično. a ne uzajamno gubljenje vremena. ali to nije i ne može da se poredi sa učeniš tvom unutar rada na sebi. Da li moć pomaže spiritualnogprogresa? S: čoveku. ali ona ne služi fasciniranju neznalica već spoznaji onoga što jeste. i samo ustrojstvo unutrašnjih slojeva starnosti dovoljna je garancija da do ozbiljnih gluposti neće ni doći. đak ili sledbenik. a kao drugo. Nemam nikakvu moć. i tu je učitelj nezaobilazna pomoć. S: Koliko ste vi moćni? Sah: Dovoljno da budem običan. još brže nestaju. Rad na sebi je put koji eskivira svaki oblik verovanja. sve moći se upotrebom lako troš e. Kao prvo. astralno putovanje. kao što su: levitacija. U stvarnosti prečice ne postoje. Moj duhovni rast je bio isuviše specifičan da bi razgovor o njemu bilo kome koristio. agresijom. do pojave iluzije dovršenosti. Moć je pomoć ako znaš. Na svu sreću. može doći do naglog gubitka motivacije ili. recimo. Ljudska inferiornost krije se iza tzv. ali ne i učenik. Dva teoretska dobra čine jedno praktično zlo. Ne sećam se ko je od mudrih kineskih učitelja to rekao. ti možeš da budeš vernik. Međutim. stoje najgore. i kad se ustali. S: Šta se dešava sa onima koji su se opili snagom svoje duhovne moći? Sah: Ko se opije visinom trezni se u padu. Zlo nije potrebno dovoljno je da imamo dva čoveka čiji se koncepti dobra razlikuju. jer ako se uspostavi pre samospoznaje. Nije u tome stvar. postojeća zrelost učenika koči mogućnost zloupotrebe i nesvrhovitog koriš ćenja.

jer patnja je samo prirodan odraz tvoje nesposobnosti i straha da živiš sebe.istina: "Kada pogrešan čovek radi pravu stvar. ako ga je bilo pre smrti. I još neš to. kao živu smrt. oni će se baviti tobom. prava stvar funkcioniše na pogrešan način.. . šta onda preostaje čoveku koji radi na sebi? Sah: Preostaje mu da ne prekida napor sve dok se cilj ne ostvari. bavi se problemima dok su mali. odbacivanje fizičkog tela biće konačna smrt. misleći da živiš sebe. S: Možda je to i bolja solucija. Sah: Život nije patnja. Ali ako si čitav život nosila ličnost kao posmrtnu masku. Ako možeš da prihvatiš da si ti sama individualizovani Život. S: Od čega? Sah: . biće ga i posle smrti. S: Da li postoji život posle smrti? Sah: Zavisi. a ne zarez u rečenici večnosti.. S: A kakva je uloga učitelja u radu na sebi? Sah: Kakva je uloga sunca u rastu biljaka? Neprimetna i najbitnija. onda nema mesta bolu i stradanjima. Kada porastu.. i ako na deru pokažeš da si Postojanje unutar uposebljenosti. Dokle god nisi u stanju da učiš direktno od života. a ne ostatke misaonih i emocionalnih kalupa okoline." S: Ukratko. Neka radi sve dok mu cilj sam ne kaže da stane. Biće tačka. to jest patnju.. Život je ionako samo drugo ime za patnju. a tada je već kasno. bićeš od istog podučavana kroz posrednika.

a ne za ovaj ili onaj stepen očiglednosti našeg ludila. zaista. kontrola je bolest. proglašava za pogreš no. ali je ta kontrola baš ono što snaži tenziju i što kasnije dovodi do rata. Kontrolišem se jer osećam bes u sebi. S: Meni se. Primećujem da sam. i koji je konačni rezultat svih naših napora? Mir? Nije. ali nastavljam i dalje . ali to ne znači da je bolje biti nekontrolisano nego kontrolisano lud. krajnji rezultat kontrole i potiskivanja. istog trenutka. . Zašto? Zbog samokontrole. Zar nije osnovna greška u pogrešno postavljenom kriterijumu? Ako si gluv. Ljubav? Apsolutno ne. sve iscrpljeniji. ali ne mogu da razumem neš to drugo. Sredstva za uništenje ljudskog života su sve ubojitija. jer je ono tačno u sredini. Samopopustljivost je. Samokontrola je odbrana od unutraš nje napetosti. Ako iz krajnosti represije odemo u krajnost ekspresije propustićemo zdravije. pa čim nije belo. ali ja isto tako znam da ni prepuštanje nije lek. između ekstrema. Da li nam je neophodno globalno samoubistvo da bismo shvatili da samokontrola ne nudi izlaz iz bolesti nego ulaz u još veće ludilo? Ko kontroliše koga? Ko šta kontroliše? Ti bes ili bes tebe? S: Mogu da razumem vašu tačku gledišta. neverovatno visoko razvijene "tehnologije mržnje". to se odmah.SAMOKONTROLA SLABI KONTROLORA. Naš pokušaj da zauzdamo mržnju samo nas je doveo do. čitav svet je vrlo tih.dok ne eksplo diram. sve savršenija. Sah: Dresiran si da misliš samo u dve boje. zar ne? Čim ti se neš to ne sviđa. Ko stoji iza cevi uperene u čoveka? Čovek koji je kontrolisao sebe. JAČAJUĆI KONTROLISANO Većina spiritualnih i religioznih puteva naglašavaju najefikasniji način da čovck ostvari sebe. Posle par godina idem kroz život kao tempirana bomba. agresiju i mržnju. u stvari. Mene je strah od onog š to nosim u sebi. Zbog čega si opsednut idejom samokontrole? Šta pokuš avaš da suzbiješ ? Šta je to u tebi što tebe samog udvaja? Ti si istovremeno i kontrolor i kontrolisano. Svaki pokuš aj nasilnog ujedinjenja dodatno te razjedinjuje. Ko pritiska oroz? Mržnja ili ljubav? U strahu od sukoba mi stvaramo odbranu koja je temelj za stvaranje sukoba. Ja sam za zdravlje. i zbog tog straha ja stalno držim nogu na kočnici. Da li se i vi sa tim slažete? Sagovornik: samokontrolu kao Sah: Već smo uzalud potrošili nekoliko hiljada godina kon-troliš ući bes. željama i strastima? Sah: Potiskivanje je bolest. 'Samokontrola slabi kontrolora. Lepota je u razumevanju unutraš nje ružnoće. a ne u njenom doterivanju ili zatrpavanju. i dalje čini da vi zagovarate samopopustljivost. Šta bi se dogodilo kada bi se čovek prepuštao svim impulsima. nepredvidljiviji i napetiji. ipak. automatski je crno. jačajući kontrolisano. š to duže i viš e kontroliš em sebe.

kažu drugi. Neka naš razgovor bude nevin i neopterećen. Čovek je izaš ao iz animalnog sveta onog trenutka kada je stekao samosvest. Suzbijanje nagona stvara nezadovoljstvo. a seks nije krivac. a ako si svestan. pa osudimo. Zrelost se pokazuje kroz težnju da se dođe do istine. tj. jer je individualna evolucija zapravo evolucija svesnosti. tj. S: Potiskivanje je nesvestan proces. Čovek je onaj koji je odgovoran za sebe. seks je problem. Ne možeš istovremeno i da kontrolišeš seksualnost i daje budeš svestan. Seksualni čin pruža veliko zadovoljstvo. Zaboravimo debatu i razgovarajmo zrelo. do uvida koji će ukinuti sve bolesti: i potiskivanje i samokotrolu i slabićko popuš tanje pred snagom polnosti. Da li je zaista tako? "Tako je". a nesigurnost potiče iz neznanja. S: O kakvom je razumevanju reč? Sah: Krenimo od činjenica da bi doš li do konačnih činjenica.opsednutost seksom. Seksualna energija je potpuno bezazlena. misao ne postaje delo. Ako je potiskujemo. ali naše nerazumevanje je ono što sve zaprlja.jer više nije bilo potrebe da i dalje bude u krilu prirode. Planeta je prenaseljena zahvaljujući onima koji su želeli da umanje uticaj seksualnosti. ti samo posmatraš . Individualnu evoluciju ne podržava priroda. a samim tim i snagu seksualnog impulsa. i razgovor je koristan samo ako nema ubeđivanja. primećuješ daje svaka kontrola suviš na. Religije su od pamtiveka osuđivale seks i tako stvorile . Između te dve evolucije je vakuum. a samokontrola način da se nevolja prevaziđe. a taj progres je stvar zrelosti individue. Preživljavanje i produžetak vrste. Od tog momenta ljudsko biće je prekinulo mehaničku evoluciju . jer tu je psihofizička zavisnost najočiglednija. zar ne? Ta dva proseca nisu ista? Sah: Između potiskivanja i samokontrole nema mnogo razlike. Međutim. to činiš mehanički. i umesto da kontrolu sagledamo kao vlastitu glupost. sam taj pokušaj je simptom nesigurnosti. biljke i životinje. Kada postoji predubeđenje. zar ne? Seks je nevolja. tako kažu sveti spisi. Pošto samosvest mora imati fizičkog nosioca. ali ne i za čoveka. a ne prirode i njenih mehanizama. Priroda je odgovorna za minerale. Ako ti je cilj da opravdaš svoje stanoviš te. tj. svesnost oslobađa. Kada si svestan.S: "Celibat slabi seksualnost". a kad kontroliš eš seksualne impulse. živi organizam. S: Šta su to "mehanizmi prirode"? Sah: Nagoni. Seksualnost je činjenica. Seksualnost je za tzv. za razliku od samo-kontrole. Ne shvatajući značaj i smisao dotične energije. Ako kontroliš eš. Potiskuješ zato što si naučen da tako postupaš . i sve dok ne otkrijemo u sebi izvor većeg zadovoljstva. mi spremno osuđujemo seks. A šta tebi govori tvoje vlastito stanje? Šta ti kažeš ? Ne navodi mi svete spise. sposobnost posmatranja svih svojih aktivnosti. mije prvo izopačimo. Sah: Dakle. nesvestan si. duhovnog čoveka bila i ostala simbol ropstva. Zajednički pokušavamo da dođemo do razumevanja. onda bolest postaje činjenica. Govori iz sebe. Na taj način. mehanička evolucija. a ne do argumenta koji će učvrstiti naš e neznanje. završetak mehaničke evolucije ne podrazumeva automatski početak individualne evolucije. ispitivanje je neizvodljivo. nagoni . Sve što je od prirode dato uvek je nevino i čisto. Kontrola ograničava.šta? . a čin svesnosti briše nesvesnost. nećemo biti u stanju da ostvarimo nezavisnost.

Postoji nekakva tajna u kvantitetu i snazi seksualne energije. mnogo dublju svrhu: kreaciju. Ako postoji predrasuda. odmah će razumeti da je seksualni deo tantre njen. ali do ispunjavanja druge svrhe možemo da dopremo jedino svesnošću. ima samo jednu svrhu: razmnožavanje. joga je onda. decenijama. čovek nije za tantru. na prvi pogled. Ljudski strah je i u prošlosti spaljivao žene kao veš tice. masaže. nekoliko sedmica godišnje. Kao prvo i prvo. okultnim orgijama i nekakvim mračnim. samo jedno od njene dece. Problem je. Zadovoljstvo je nusprodukt. Ali. neka vrsta seksualne joge. Sah: To samo govori o siromaštvu zdravlja i razumevanja. Tantra. i čim dođe do sparivanja. alhemije. stvaranje "ja". ako se mudro koristi. seks može da ima i drugu. Pitanje je: može li seksualna energija meni samom da pomogne u razotkrivanju života? Mogu li ja sam. Seks je hrana za rasu. ali zbog toga š to ona . sa crnom magijom. . Polazimo od mesta na kojem se nalazimo . možda. S: Tantra je. pored astrologije. najnebitniji deo. a ne u tantri. afirmativno gleda na činjenicu ljudske seksualnosti. ili stvaranje "ne-ja". životinja mora da postane čovek. Tantra nema apsolutno nikakve veze sa putem za nemoralne. tantra je mnogo starija od joge. Da bi čovek postao Bog. i moram da priznam da sama ideja korišćenja seksualne energije u spiritualne svrhe kod mnogih ljudi može da isprovocira predrasude. Ako je upotreba seksualnosti nesvesna. Međutim. mali trik prirode da bi se osigurala vrsta. danonoćno.jer su je identifikovali sa onim delom po kojem se tantra razlikuje od većine drugih duhovnih puteva. a žeđ gasimo i onda kad je nema. ispravnom upotrebom te sile. Ako je tantra majka. a danas osuđuje tantru za ono što postoji samo u opterećenim umovima kritičara. dok seksualnim činom prolongira život vlastitoj rasi. usled prividne slobode. Zašto? Zbog čega samo ljudsko biće oseća vlastiti libido non-stop. Pročitao sam nekoliko knjiga u vezi tantričkih metoda. nastao i zbog toga š to se tantra kloni praznih priča. Običnom hranom pojedinac sebi obezbeđuje život. Životinje su seksualne "sezonski". Možemo da jedemo i kada nismo gladni. ako sam dobro razumeo. prijatnost koju osećamo pri polnom sjedinjavanju je samo "gratis" od strane prirode. nije nikakva "seksualna joga". ljudi su počeli negativno da gledaju na tantru . i da su se nagoni. Ako bilo ko pročita izvorne tantričke tekstove. i da bi se ona razotkrila. A čovek? Čovek poseduje želju godinama. možda. a do preobražaja neće doći ako samo razmenjujemo informacije. polna napetost iščezava. sebe samog da stvorim? Prva svrha seksualne energije je produžetak vrste. zaista. čovek mora biti veoma budan. onog drugog. probuđenje. nikako drugačije. Seksualna energija. ustostručili.cilj je da se postane čovek. opskurnim ritualima. gotovo čitavog svog života . on se odvojio od prirode ne prevazišavšije i nagoni su se izvitoperili. Dakle. medicine i mnogih drugih (umetničkih i naučnih) izdanaka. od rođenja do smrti? Možemo da kažemo da je to zbog toga š to viš e nismo u vlasti majke prirode.su ono što definitivno obezbcđuje trajnost čoveka kao biološkog bića. ali taj odgovor ne može i ne srne da bude konačan. Predstavu o tantri kao nekoj mračnoj okultnoj š koli stvorili su oni ljudi koji su se za nju zainteresovali iz potpuno pogreš nih motiva. ispunjava se prva svrha. nepraktični idealizam. a ne da se imitira božanstvo potiskivanjem životinje.čak i onda kada više nije u stanju daje sprovede u delo. predrasude su neminovne kada se apriorno držimo vlastitih predstava ili vikend-filozofija. izbegavajući svaki sentimentalni.

dosade. ono dovodi do naglog smanjivanja straha i prenosno. nešto što se čini iz nezadovoljstva. a ne ciljna grupa. usamljenosti. Da li to znači da treba da integralno posmatram situaciju bez želje da je preusmerim i prekrajam? Sah: Da. jednostavno. S: U čemu je osnovna razlika između tantričkog i normalnog seksa? Sah: Takozvani normalni seks je sve drugo. ja ga ne odbacujem". žive tišine. da se disciplinuješ. Disciplina nije uzrok razumevanja. a ne celina). Cilj je buđenje. Seks je često samo ispušni ventil za neuro-tičnost. i da iz straha proističe samokontrola kao eventualni izlaz iz haosa. ne orgazam. samo nije vođenje ljubavi. ti si vezan za to. suzbijaš prirodno ispoljavanje energije i time sebe dovodiš samo do još veće frustracije. ali ne i svesnost. ako je tantra zaista toliko kvalitetan put. Posledice tantričkog seksa su: povećana osetljivost i tela i uma. S: Pa zar disciplina i samokontrola nisu jedno te isto? U čemu je razlika? Sah: Disciplina premošćuje i ukida unutrašnji rascep zbog toga što je disciplina posledica razumevanja. Ako kontrolišeš misli za vreme meditacije. Pri uobičajenom seksualnom činu postoji strast. Partneri su opušteni. opterećen si seksom ako te iskustvo seksualnosti opterećuje. dok su u tantričkom seksu prisutni i svesnost i strast. spokojni... iščekivanja. moraš da razumeš. Kada se razumevanje polnosti pojavi. S: Da li to znači daje kontrola produkt straha? Sah: Strah je neznanje i nerazumevanje. a samokontrola način da se seksualnost uveća. hranom i seksom. Disciplina . Energija se transformiše i akumulira. i vremenom se seksualnost pretvara u stanje dinamičke. do ukidanja terora samokontrole. Razumevanje nam pomaže da kroz posmatranje transformisemo seksualnu energiju u više i suptilnije oblike energije. Ja ga ne jurim. ujednačenog daha. ti si u mreži samokontrole. međutim. Tantrički seks je meditacija u paru. Da bi mogao da transformises seksualnu energiju ne smeš daje se plašiš. Ako kontrolišeš. S: Ako se disciplinujem. smanjena potreba za snom. Ako kontrolišeš. ne samo da ne ukida psihičku raslojenost već je dodatno umnožava. a ne nerazu-mevanja. stabilno zdravlje. da posmatraš. a nervni sistem napaja novom snagom. Samokontrola. duboka osečajnost. Tantrički seks se od "normalnog" razlikuje po cilju i pozadini. i ako su njene metode korisne za sve. nadvladavanja i osvajanja. a neretko dolazi i do pojave natprirodih moći.S: Ali. Ako do vrhunca dođe. Već sam naglasio da je strah odraz nerazumevanja. onaj koji robuje vlastitim nagonima. već posledica istog. S: Razumem.To je mudar stav. nema jurnjave. Jedan stariji učitelj je mom poznaniku rekao: "Ne brini ako do orgazma dođe. to je nusprodukt. da li ću biti gospodar situacije? Sah: Dokle god razmišljaš u terminima ovladavanja. Da bi bio slobodan od vlastitog pola (koji je polovičnost. pojačana koncentra-čija i pokretljivost. grozničavosti. Ko je taj što razmišlja o osvajanju i gospodarenju? Onaj koji nije gospodar. a svima je poznata i manipulativna seksualnost. ali ako dođe. zar onda nije očigledno da se iza tehnika ipak nalazi onaj koji kontroliše? Sah: Baš naprotiv. biće to sve osim meditativnog stanja.

čovek je zreo za tantrički pristup. Sah: Zar si ti seksualan samo sa partnerom? Ili je želja nešto što postoji nezavisno od objekta koji želju izazivaju? Rad u paru dolazi mnogo mnogo kasnije. Naprotiv. Čovek mora da prođe kroz jogu da bi tantrički metodi uopšte mogli da budu svrsishodni.se u tantri sastoji iz održavanja kontinuiteta svesnosti. nije suvišno napomenuti da tantrički rad na sebi nije nikakva egzotična seksualna tehnologija koja eskivira osećanja. seksualnost se gubi i preobražava u senzualnost. S: U radu na sebi (kroz seksualnost) čoveku je potreban partner. radu u paru. . Kroz tantru. zar ne? Sah: Uopšte ne. a partneri se osećaju smireni samo zbog toga što više nemaju dovoljno snage da ispolje neurotičnost. dobi-jamo onu najprefinjeniju senzitivnost: ljubav. i kad možemo da fiksiramo um na bilo koju tačku. čovek nema čime da preobrati sirovu energiju libida. Kada postoji samo svesnost. Takođe. Tek kada stekne razumevanje seksa i seksualne energije. u poređenju sa tim stanjem. ubedljivo najgluplji način za gubljenje dragocenog vremena. pa i najmanju trunku samo-kontrole. "Đavo" je odraz pogrešnog smera traganja za Bogom. Ljudi su od seksa stvorili sve . a ne u blokiranju strasti. onda je tantrički seks. Potiskivanje je ono što od ružnog pačeta pravi bolesnu zver.od sporta do lomače . Kroz tantru se postiže stanje koje stostruko prevazilazi seksualno zadovoljstvo. a kad je prisutna samo strast. barem malo manje straha. čovek nema š ta da transformiš e. Ako ne postoji uzajamna otvorenost i spontano osećanje bliskosti. samo bolno ugodan grč. zaista. kada smo u stanju da budemo spokojni i u najvećem haosu. čist i slobodan rad čula. Samo nam je razumevanje potrebno. Tek kada poznajemo vlastito telo. a samokontrola đavola. Da bi se to stanje ostvarilo neophodna je svesnost koja odbacuje svaku. verovatno prestaje svaki pokušaj da čovek kontroliše sebe. S: Kada se to stanje ostvari. Individualan rad prethodi dijadnom tj. videli bismo da ružno pače seksa može da se pretvori u belog labuda ljubavi. a kad se i senzualnost transformiš e. Tantra kaže da je uobičajeni seks sličan kijanju -energija se naglo izbacuje. tek tada tantra dobija svoj pravi smisao. Kad bismo imali makar malo više strpljenja. Naše greške se javljaju usled nerazumevanja.ali nisu uspeli da ostvare taj nazovi duhovni ideal nezavisnosti. i orgazam je. tu slobodu od seksualnosti.

ni Bog. Uop-šte nije važno da li je tvoj put put srca ili volje. proces. koji su do maločas prekrivali nebo ljudske psihe. razotkriva. svaki rad sa učiteljem je rad na poverenju. S: Da li je i vera most? Sah: Nije. razilaze se pod sunčevim zracima razumevanja. a kada "slepac vodi slepca". taj duhovni kvalitet? Sah: Ponavljam: niko nam ništa ne daje . Poverenje se prepoznaje. statična. pre ili kasnije. Pred učiteljem. tj. obojica. Poverenje može da kulminira u predanost. predanošću. to jest. Vera je posledica ili straha ili nade. univerzumu. Da li je njima prirodno data ta sposobnost. Za veru možemo da kažemo da olakšava život. Vera je pasivna. završe u provaliji. o putu srca. iznova pronalazi. ali se ne stiče imitiranjem učeništva. čovek počinje da se polako rasanjuje. Ona je kao smrt . bez najave. ali to je sasvim druga stvar. ali takav put objektivno ne postoji. Strah koči promenu. vera može da se nauči. na njoj ne može da se radi. Ono je detinje čisto i jednostavno. jer "put" znači rast.dešava se iznenadno. Mnogi govore o putu predanosti. Predanost se dešava. most između poznatog i nepoznatog. i u tom primeru evolucija života je proces poverenja koji se završava smrću. dok je sama predanost vrhunac poverenja. ali s druge strane sprečava njegovu spoznaju. Dakle. Poverenje je stvar srca. postoje ljudi koji imaju objektivno više poverenja od drugih.SKOK U NEPOZNATO JE PAD U SEBE Sagovornik: Da li je svaki rad sa učiteljem put predanosti? Sah: Predanost nije proces nego čin. nepokretna. Veruješ i ostaješ isti. trenutak. eksplozivno. S: Staje ono što me dovodi do momenta kada se poverenje spontano pojavljuje? Sah: Kada razumevanje aktuelne situacije obesmisli direktive straha. Bogu. a poverenje odbacivanje i verovanja i neverovanja. pojavljuje se most poverenja. poverenje ne može. Postoje nebrojene teorije o čoveku.ni priroda. Oblaci statičnosti. I nada i strah su vodiči za slepce. Vera je krajnji proizvod mentalne kalkulacije. i ako bilo koju prihvatiš kao istinitu nikada nećeš moći da proveriš ima li istine iza one koju si usvojio. a ne vreme. niko! Ako ti je jabuka . Kad razumevanje otkoči rigidnost. poverenje je ono što učeniku omogućava da zna da ne zna. i psihološ ki dinamizam zaustavljen je našim upornim držanjem za svet poznatog. određeni vremenski period. S: Ipak. i pošto je čin. Reč je. u stvari.

To moraš da upamtiš jednom za svagda: niš ta nam rođenjem nije dato osim činjenice da ćemo umreti! Opasna je ideja da smo nešto vredno dobili samo zbog toga što možemo da diš emo. upoznaješ čoveka koji je u stanju da uniš ti tvoju statičnost.gensku predodređenost. a ne strah od nepoznatog. ali su dovoljno neustrašivi da se ne pokoravaju strahu. Poverenje nema nikakve veze sa sugestibilnošću. jer. Mi objektivno nemarao niš ta: ni duš u. a nijedan učitelj nije provalnik koji nasilno ukida zatvorenost učenika. Ne postoji strah od nepoznatog. tada. i njegovo nazovi poverenje uvek varira . Ako je ubeđen putem sugestije. Kad god osetimo bojazan. U stvari. Mnogi ne osećaju poverenje. "ličnost" kao zbirno ime za sve mehanizme koje imam.poklonjena. Nije smelost nemati strah. Razumevanje ti pomaže da vidiš most između poznatog i nepoznatog. Kada se suočiš sa niš tavilom ispod vlastite kože. Ljudi se panično drže vlastitih stavova i tako prećutno uslovljavaju: "Učiniću sve što se od mene traži. Poverenje nije naivnost ili glupost. ni svesnost. To je početak poverenja. ni slobodu. pod uslovom da se taj zahtev poklapa sa mojim principima. ni volju. S: Da li je poverenje u isti mah i prevazilaženje straha od nepoznatog? Sah: "Strah od nepoznatog" je fraza u rečniku svake kukavice. Poverenje nije vera. čini m se da strah ne izvire iz mehaničnosti nego iz "mene"." Da lije to poverenje ili besmisleni ugovor neznalice? O čemu se tu zapravo radi? Da li kriterijume postavlja onaj koji zna ili onaj koji ne zna? Čak i ljudi koji bi želeli da rade na sebi su razmaženi i očekuju da ih neko razume. izgovaramo reci i produžavamo vrstu.od slepe vere do slepog podozrenja. objektivno. Poš to sam poistovećen sa matricama nesvesnosti. Snaga tog takozvanog poverenja proporcionalna je stopi idealizacije učitelja. svaka tvoja pređena stopa umnožava opasnost. S: Šta je poverenje? Sah: Ako čovek oseti prekid psihološ ke statičnosti usled kontakta s učiteljem. sve sem poverenja. strah od raspada sistema. suočavamo se sa činjenicom vidljive praznine.nema nikakvu vrednost. Šta je to što se u meni plaš i promene? Ono š to ne želi da se me-nja: mehanizam. kao po pravilu. Ako učitelj . on nije učenik nego vernik ili sledbenik. iako sami ni ne pokušavaju da shvate besmislicu uslovljavanja. kada znaš da niš ta nemaš. Somnabulista samo bunca nekakve reci u vezi davanja i protočnosti. Ljudi se teško otvaraju. zašto onda tapkaš u rnestu? S: Da li je poverenje jedini metod? Sah: Ne. I hrabrost je način. Zbog toga je teš ko krenuti sam u nepoznato. i po samoj formulaciji je očigledno da si neke pojmove potpuno pobrkao. Učenik nije zec hipnotisan farovima učiteljevih reci. u njemu se otvaraju oči istinske nevinosti. Mi se bojimo gubljenja razuma kao sigurnog tla. S: Zbog čega vi više naglašavate hrabrost nego poverenje? Sah: Zato š to je teško imati poverenje u tuđe poverenje koje je. . već samo iluziju posedovanja svega i svačega. Poverenje je put prevazilaženja straha od neizvesnosti. već ići ka sebi uprkos strahu. Ono š to smo nasledili . mi takvi vremenom postajemo. Poverenje nije to što ti misliš da jeste. to je uvek strah od gubitka poznatog. tj. Svim ovim recima ne želim da kažem da na svet dolazimo kao blažene budale. boju kože itd. Koje "ja" može da se pribojava? Strah je uvek reakcija psihološkog programa na novo i neočekivano. ona ti može biti i oduzeta. Kad otklonimo iluziju takozvane punoće. Ti si rekao da postoje ljudi koji imaju više poverenja od drugih. ako kreneš sam. ne. gubljenja onog š to nam omogućava snalaženje u poznatim dimenzijama.

Poslušnost bez razumevanja je sterilizacija ionako neplodne inteligencije. sa ispitivanjem dubine i autentičnosti ljudskog poverenja. Druga: učitelj od tebe očekuje jedino nerazumevanje. po kvalitetu. Drugim recima. izjednačimo sa poniz-noš ću? Sah: Učitelj nije militantni lider koji pravi poslušne robove od neposlušnih robota. Mi samo gutamo reci bez kontemplacije (kao vrste psihološkog varenja). Moraš da razumeš da bi učiteljeva molba prerasla u učiteljev imperativ. Tek kada shvatiš da si ti sam problem koji sebe ne može da resi dolaziš do istinskog poverenja. zbog toga š to ne razumeju samu strukturu rada na sebi. Kad počneš halapljivo da gutaš nove pojmove. Za čoveka koji je proš ao kroz vatru predavanja ni poverenje ni predanost ne znače ništa. čučaćemo ispred zatvorenih vrata. a posluš nost koja niče iz poverenja nije nametnuta već je rezultat razumevanja. Očekivati spoznaju stvarnosti glumljenjem viđenja jednako je glupo kao i očekivanje preplanulog tena time š to se grejemo na zlatniku koji podseća na Sunce. jer ne vidi ništa. samo što to ne vidi. Dokle god poverenje nije potpuno ono i nije poverenje. Poverenje je cvet. a posledica nedisciplinovanog apetita je mozak sa ravnim tabanima. Predanost je pad u sebe. Ako primetiš osmeh na licu učitelja. zbog toga i imamo pravo da ga zovemo "mesečarom". S: Da li je takva posluš nost direktan dokaz učenikove predanosti? Sah: Ne. ubrzo dobiješ i cerebralno salo. Posluš nost koja ti je nametnuta situacijom rađa u tebi licemerje (ako si kukavica) ili otpor (ako ne želiš da budeš kukavica). U radu na sebi posluš nost je nezaobilazno sredstvo povezano sa prevazilaženjem mehaničnosti. On je prošao kroz fazu poverenja. i to bez obzira da li je reč o putu srca ili putu volje. Većina početnika se prosto zatrpava terminologijom misticizma. I licemerje i bes. to je dobar znak . jer daje tako. S: Da li učitelj očekuje poslušnost od svojih učenika. Hoću da kažem samo jedno: krhko poverenje je nada sa maskom poverenja! Polovičnost ovde ne dolazi u obzir . Poverenje je skok u nepoznato. Sah: Još manju mogućnost ima somnabulista. i "da" i "ne" su odrazi nerazumevanja. zbog toga ga je nemoguće razočarati. Duhovnost koja je autentična zahvata čitavo . predanost plod.ili sve ili ništa. Istinski predan čovek više nema nikakvo "sebe" koje može da poseduje iluziju slobode izbora. ni najmanje. Takav način rada je obična priprema učenikovog uma za ulazak u nepoznato.ili je potpuno ili ga nema. Možete li mi to malo podrobnije objasniti? Sah: Ljudima obično nije jasno da i volja ima veze sa poverenjem. Poslušnost nema nikakve veze sa predanoš ću. on bi ostajao u dimenziji poznatog. To je prva stvar. a sa nazovi ulaznicom dobićemo i nazovi ulazak. ne može da bude krhko .razumevanje se polako pojavljuje. i to ih samo uvodi u još veću zbrku. Poverenje mora da se proveri. razbijanjem ego-nepropustljivosti. i da li možemo poslušnost da. i put se predanošću završio. zaista. jer ne možeš da deluješ ako samo umišljaš da poseduješ snagu.ispunjava učenikova očekivanja. S: Kako se prepoznaje istinska predanost? Meni se čini da predan čovek više nema mogućnost izbora. to ne znači da se time njegovo delovanje završava. Poverenje. i što je najvažnije. S: Na početku ste rekli daje svaki rad sa učiteljem rad na poverenju.

S: Ali. Sah: U tantri se kaže da je svako učiteljevo obraćanje učeniku "kripa" ili milost. to je već znak daje učenik nešto naučio. Naprotiv. uzajamnog poverenja. ako bi me tek tako gurnuo. Crna milost učitelja . U ruskoj hriš ćanskoj literaturi se čak kaže daje poverenje prema "starcu" "grob lične volje". Ako je kontakt verbalne prirode u vidu lekcija. taj odnos nije odnos već ugovor. kako bih onda učio? Sah: U letu. hladni i bezobzirni. Njegovo znanje se proverava i osnažuje svim mogućim i nemogućim metodama. na prvi pogled. Skok u nepoznato je pad u sebe.on bi te jednostavno gurnuo u nepoznato. a vrhunac volje predstavlja predanost -baš kao i kod puta srca. a kada učitelj postane i situacionalista. moram da učim. a ona. naglašavam. a na Istoku se govori daje "guru" "smrt za učenika".ljudsko biće. U svim religijskim. a u pravoslavlju se nazivaju "starcima". Na istoku se učitelji zovu "gurui". S: Zbog čega učitelji nemaju isti princip rada sa različitim učenicima? Prema nekima deiuju blagi. okultnim i spiritualnim tradicijama nailazimo na odnos učitelja i učenika. Samospoznaja je dno.to je bela milost. sam način govori o tome da je učenik još uvek mlad i nezreo. S: Ali. Put volje podrazu-meva poverenje. . sve njegove delove i sve potencijale i kontekste kroz koje se ono izražava. S: Kako to u praksi izgleda? Sah: Ti postavljaš teoretsko pitanje o praksi. Sah: Učitelj kao pripovedač bi pokušao da ti razjasni kako da učiš .sltuacionaliste nije u recima . i takva se provera zove "crna milost". Na tom nivou učitelj je pri-povedač. dok se ne osmelim za skok u nepoznato. i to. očinskih saveta i podrš ke. dok su prema nekima gotovo okrutni. Bez poverenja. i tu vrstu rada tantrici nazivaju "bela milost". nije nimalo milostiva. S: Kako se poverenje proverava na putu volje? Sah: Učenikovim odustajanjem od samovolje.

. nikada zvuči samog odgovora. mišljenje. ali je glupost neizgovorena mudrost. istinsko razumevanje? Kako biste ga definisali? Sah: Tražiti definiciju razumevanja odraz je nerazumeva-nja. razumevanje je daleko od naše sposobnosti razumevanja. jednostavno i dostupno . ali nema drugog puta. Razumevanje nije pamćenje. nego u pažljivom slušanju. velika smetnja pri razumevanju. spominjali razumevanje. kretnje. samim tim. ali ne i istina . ali razumevanje nije u zvucima misli. Mudrost je prećutana glupost. budnom. Tada je sve jasno. pa su reci. Nama se čini da bi nam pomoglo kada bi nam neko recima približio to stanje. pažljivom sagledavanju. i zbog toga nismo u stanju da vidimo kako naš a reč "razumevanje" . potpuno suviš ne. i svaki put ste. Pošto je istina neprenosiva. Čovek od razumevanja zna da je pravi odgovor tišina iza pitanja. Meni nije jasno o čemu je tu reč. Uglavnom. utisci. Šta je. bistrom posmatranju života. Istina se razotkriva ne tuđim trudom. otkrili bije uzidanu u pročelje nekog hrama. ali sve su to samo informacije. . Niko ne može da nam pokloni istinu. Razumevanje. već naš om prijemčivoš ću. Glupo je recima objašnjavati ono što nije sačinjeno od reci. analiza dostupnih utisaka itd. recima. zaista. može sve da pojednostavi. da je igra. Kako ostvariti razumevanje bez suvišne priče? Sah: Ja nisam protiv razgovora. Obično mislimo da razumemo ako za određenu pojavu.za nas. i stoga je komunikacija neizbežna. Da istina može da se stavi u reci. ali to ne znači da bi trebali da zbog toga čitav život puzimo kao gusenice.RAZUMEVANJE JE DALEKO OD NAŠE SPOSOBNOSTI DA RAZUMEMO Sagovornik: Nekoliko puta sam bio prisutan kada ste tra-gaocima govorili o svesnosti. leksičkih novotarija i teoretskog nagađanja. srcu i kreativnosti. stvar ili relaciju. i ono uopšte ne zahteva maltretiranje intelekta ili domišljato tempiranje logike. po vama. Teško je kroz razmenu reci doći do razumevanja. svaki verbalni iskaz. u stvari. sa bilo čije strane. slika ili diše. Doduše. još viš e bi te udaljio od razumevanja. našli bi je u hije-roglifima ili klinastom pismu. nije posledica mentalne ekvilibristike. To je.nije razumevanje. reci. S: Ipak. mi smo upućeni jedni na druge. bez obzira na kontekst. Svaka mentalna konstrukcija.jer unutrašnje stanje koje smo imenovali kao razumevanje. ali to sa razumevanjem nema nikakve veze. razmišljanje. onaj koji je došao do nje u stanju je da nam peva o njoj. ukrš tanje pojmova. Mi jednostavno ne možemo da razu-memo da ne razumemo. u pažljivom. tj. šta nam ta činjenica govori? Istina je individualni napor. nađemo odgovarajući pojam ili adekvatnu reč. individualna spoznaja. Nije lako prohodati.

rekao sam njegovoj ženi. Upoznao sam čoveka koji je završio čistu filozofiju. sa svom svojom unutrašnjom zbrkom. Imitacija razumevanja gora je od prostodušnosti nerazumevanja. rekao da je čaj previš e zaš ećeren. neku svakodnevnu pojavu. ne razumevajući da je sam subjekt u blaženom bunilu nesagledavanja sebe. bez udvorićkog prik-lanjanja autoritetu. čovek je bez razmišljanja ošamario suprugu! Šta je to: voluntaristički optimizam ili Šopenhauer? Gde je nestala inteligencija? "Dobro ste prošli". Inteligencija je veoma redak kvalitet. i ne može da zavisi od nivoa našeg ispoljavanja. ili bilo š ta. ne razume uopš te! S: A može li čovek. nisu isto? Sah: Inteligencija društva je intelekt. bez oslanjanja na pompezne i prazne reci. mentalna mehaničnost sredine implantirana u pojedinca. Zbog toga su intelektualci toksični otpad inteligencije.Sa razumevanjem je ista stvar. Ponavljani: može li čovek samog sebe da razume? Može li on. iako je kvantitet informacija ubeđuje u suprotno. vi biste verovatno bili mrtvi. Svako društvo ima svoje posebne "proteze". S: A š ta je sa ljudima koji su po opš tim kriterijumima natprosečni? Šta je sa onima koji su fenomenalno uradili test inteligencije? Šta nam to govori? Sah: To nam govori da oni dobro rade testove. religioznih. tu nešto ozbiljno nije u redu. da razume nebo. To nam govori da su stvarno smeš ni svi oni koji veruju u mogućnost da se inteligencija može izmeriti. Nemoć razumevanja drugog je posledica nedostatka prvog i osnovnog razunievanja: sebe samog.zbog sličnih sistema vrednosti. Ako sam na recima genije. spiritualnih . ali uspeli smo da nađemo zamenu: intelekt. tj.filozofskih. Možeš u glavi da nosiš kondenzovane biblioteke i da i dalje nemaš mogućnost da vidiš. razumeš . zbog identičnih perspektiva. nešto krajnje sitno i jednostavno. Uživamo u sporazumevanju bez razumevanja jer prežvakavamo intelektualne matrice bez inteligencije. može li se išta učiniti ako je sam instrument sagledavanja u stanju raspadanja? Mi uporno ponavljamo jednu te istu grešku.da istinski razume čoveka preko puta sebe? Sah: Može li čovek da razume cvet. Kada smo jednom prilikom razgovarali u prisustvu njegove supruge ponudio me je čajem i kada sam mu. "da sam mu se požalio na trag karmina na šoljici. svi smo podjednako nemoćni pred istinom. Zbog toga i krećemo od objekta. Inteligencija nema nikakve veze sa obrazovanjem. Bez receptivnosd.“ Intelekt je izdaja inteligencije. ali to ne znači da ga na taj način stičeš . Zbog toga dve budale iz istog druš tva mogu divno da se sporazumevaju . Neznanje je komunista. Jedini problem je to š to smo dodatno oglupaveli pokušavajući da budemo pametni. a ne da su inteligentni. a snaga njegovih argumenata ostavlja na sluš aoca moćan utisak. da osvetlim razumevanjem ljudsko biće i da ga upijem u sebe? Na kraju krajeva. po svim druš tvenim kriterijumima zaista je genije. S: Intelekt i inteligencija. mimo svojih teorija . a na delu idiot. bilo koga? Mogu li ja. K r azume apstraktno. razumevanje je neprenosivo. jer gre-šimo pri stvaranju liste prioriteta. Da li čovek razunievanja može da bude u isti mah i mudrac i siledžija? Teš ko. Zašto? Zbog toga š to je razumevanje integralno. otpivš i gutljaj. Možeš da pamtiš reći ili da oponaš aš upotrebu sredstava za prenos razumevanja. dakle. sam da spozna makar jednu jedinu . Obrazovana neznalica još uvek je neznalica. Intelekt je. sa svom svojom rastrzanoš ću i zamagljenošću. Može li čovek sebe da razume? Ostavimo teoriju po strani. po vama. a ne da verujemo. Želimo da saznamo. ali ne i praktično.

ako već govorimo neposredno. onda je čovek samo onaj koji je prevazisao unutrašnju fisiju. u principu. može da se ostvari. i kažu da je isključivo čovek vlasnik duše. Da li je "čovek" datost.činjenicu . Logika nam govori da je duš a nešto okrutno. Iako sam po profesiji psihoterapeut. a ne takozvano razumevanje. širi i sređuje vlastiti grob. Ljudi govore da samo duševno biće poseduje razumevanje kao jedan superiorni kvalitet. Svinje. ali tek kada to "nešto" vidi. Ali. a o biljkama i mineralima da i ne govorimo. stvara ozonske rupe. Niko ništa ne zna. i zato je svima dopušteno da mišljenje. ali to mora biti istinsko. a biseri. ili je čovek neš to š to. drugim recima. Vuk koji ubija jelena ne pokazuje pri tome ni trunku zadovoljstva. Svaka. onaj koji je uspeo da iz psihološke množine pređe u jedninu bića. Zaista. biće koje. Sah: Ako želiš da prestane bol zbog toga što te niko ne razume. postaju i ostaju "duševni". pokuš aj da razumeš sebe samog i primetićeš kako samosažaljenje iščezava. terminološka zavera dvonožnih životinja ili je "čovek" daleka budućnost dostupna retkim. nemaju dušu. bilo koga. gotovo svaka životinja koja stupi u kontakt sa čovekom postaje neurotična i podla. Dušu. staje čovek? Nosilac onog pogubnog virusa duševnosti. zrelost i moć poklonjena rođenjem. zaista retkim individuama? Pokuš ajmo da dopremo do činjenica ne plašeći se posledica. sledi da su atributi bezdušnosti nevinost i autentičnost. a mnoge jednostavno polude. možda su to stopala onih koji znaju činjenično stanje stvari. pa i čoveka preko puta sebe. nevidljive stvarnosti. iako se smatra vrhuncem prirode. svakim svojim delom. duša voli voće i povrće. shvati i razume da još uvek nije čovek? S: Da li je razumevanje karakteristika koja odvaja čoveka od takozvanog čoveka? Sah: Da. svi oni zbog nedostatka razumevanja. Životinje. ispuni jedan preduslov sagledaj se sam. znači. stav i intelektualnu ostraš ćenost nazivaju znanjem. S: Ali. i to mi donosi patnju. oni što ne proveravaju sadržaj iza etikete "ljudskost". srebro i zlato imaju za dušu veliku vrednost. Čovek je jedini živi stvor koji može da uživa u ubijanju. kako imenovati to ontološko blago zatrpano nesagledivim naslagama samozaborava? Staje čovek? Da li je čovek samo paravan za zloupotrebu kiseonika. ili entitet koji ne može da izdrži breme božanskog nasleđa? Da li je čovek uplašena semenka koja truli jer ne srne da se otvori i izraste do svoje prave veličine? Svako ko makar pokuš ava da realizuje sebe je čovek. lepa reč koja je ime za jedan strašan i strašljiv sadržaj. u skladu sa tim. To što nam dodiruje glavu ne mora da bude kruna ljudskosti. . sumanuto i destruktivno i. a samorazumevanje je početak i kraj razumevanja bilo čega. Za većinu ljudi inteligentan je svaki čovek koji je originalno glup. te čudesne. zagađuje okeane i matematički precizno. Razumevanje je sunce koje razgoni tamu patnje. Jedino čovek ima dušu na čitavoj kugli zemaljskoj. ili je ta punoća života obična mogućnost koju gubimo jer mislimo da je živimo? Nadobudnost našeg neznanja je ono što potencijal proglašava za aktuelnost. krave i koze dobre su za ishranu duš evnih bića.sebe samoga? Staje to što se zove "čovek"? Da li je taj pojam socijalni mit. mene boli to što me okolina ne razume. Ostali. ma kakve one bile. neretko se osećam kao miš pod staklenim zvonom. I stvarno. poseduje samo ono biće koje revnosno uniš tava i živi i neživi svet.

smatraju to nametanjem. ali nikad ne zaboravljaj čoveka. Sah: Ni ja nemam više odgovora. a kada ne odgovaraš na njihove seksualne infantilnosti kažu da si bezosećajan. jer čovek može da pogreši i u najboljoj nameri. Sah: Strah od greš ke je greš ka. To moraš da razumeš . Uvek očekuj nerazumevanje. S: U kom smislu? Sah: Pazi kome. . i povremeno ćeš biti presrećan ako se neš to neočekivano dogodi. S: Hvala vam. Sebičan si ako nisi dostupan onda kada oni odluče da je tvoje prisustvo preko potrebno. S: Potpuno vas razumem. Nemani više pitanja. šta i kako govoriš. Psa nećeš opismeniti ako ga zaključaš u sobu sa bukvarom. I tačka. izaberi mesto.S: Ali kako da naučim da svoje razumevanje prenesem onima koji me slušaju? Često se plašim improvizacija. Kad ideš slepcu u posetu ne kupuj ogledalo. Kako da se sva ta komplikovanost izbegne? Sah: Izaberi način. Ljudi su veoma čudni. on prosto ne može da razume. jer to su i moja iskustva. kaš ikom razbiti zube. Ne prenagljuj. naročito kad misle da "uče". izaberi vreme. Detetu ćeš. Ako neko ne može da razume. Ako im daješ i kada ne traže. ako drži zatvorena usta.

. na osnovu ovog opisa može ti se učiniti da sam ja izneo upravo ono š to ti se deš ava. ali će uvek ostati nedirnuto imenovanjem. Sah: Nije nam teško da pomislimo kako misao niče iz uma kao list iz drveta. Misao je neizgovorena reč. A REČ UTEHA NEZNALICE Sagovornik: Proš li put smo pričali o tome koliko su uzaludni čovekovi pokušaji da dokuči to što jeste. Sada. Kao što telo postoji u atmosferi. pomoću vazduha. ili dlaka iz kože. znanja. kamione i motore. Misao je trenje uma i noosfere. tj. Kad stojimo ispred tunela. Rekli ste da "stvarnost može da se ostvari subjektom. Reč je kao čaš a.. tela. tako i um postoji u noosferi. Ti veruješ da si stanovnik uma jer ti izgleda kao da živiš u nekom unutraš njem prostoru. glasne žice. Mentalnim procesom misao prolazi kroz um. stvaraju reč. Može li se opstati bez miš ljenja? Ako znamo da se misao uobličava iz iskustva ili tzv. subjekat koji je nezavisan od misli kao objekta? Da li se misao dešava nekome ili nečemu? Postoji li entitet iza misli? Stvara li misao "ja" ili je "ja" takođe samo još jedna formulacija uma koji kroz nju očajnički pokušava da samog sebe razgradi i spozna? Pokuš aću da ti opiš em tvoje iskustvo. naročito o jednoj rečenici. može nam se učiniti da tunel stvara autobuse. ičega što je subjekat. ima li ičega u meni što je iznad tog znanja. Središte tog mesta je Neizrecivo i za tebe je ono kao osovina sa dva koncentrična kruga: unutraš njim . ali ni misao ni vazduh nisu tvorci uma. ili mentalnoj sferi." Čini mi se da sam tada shvatio sav apsurd oslanjanja na misli i reći. ali ne i Neizrecivo. Taj prostor je često prepun misli koje dolaze i odlaze dok ti ostaješ kao nešto neprolazno. ali subjekt ne može da izgovori stvarnost. ali to nije tako. jer na taj način izričemo samo imena. i kad se to trenje prenosi na atmosferu. Misao je prolazni sadržaj uma kao što je vazduh prolazni sadržaj tela. Dugo sam razmišljao o vašim rečima. Reč je izgovorena misao.MISAO JE OBLIK NEZNANJA.. staje misao? Šta je "ja" u odnosu na misao? Da li je entitet iza mišljenja kontinualan ili je promenijiv? Odakle misao dolazi? I još mnoga druga. S: Da li misao stvara um? Sah: Stvara li vazduh telo? Disajnim procesom vazduh ulazi i izlazi iz tela. To znam jer su neka pitanja u meni preživela. ali to ipak nije tako jer ti se ne dešava opis već Neizrecivo. a misao kao tečnost unutar nje. ali mi još mnogo toga nije dovoljno jasno. Ja ne želim da poveruješ u moj opis tvog iskustva već hoću da ti kroz njega ukazem na Neizrecivo koje se može imenovati. Spoljašnji prostor doživljavaš kao sredinu u kojoj se nalazi najvidljiviji deo tvog boravišnog mesta: telo. Sah: Koja pitanja? S: Na primer. ali ni to naravno nije tako.umom i spoljašnjim -telom.

imam osećaj kao da mi se um zamrzava. S: Ali misao me sprečava da vidim stvarnost. Ako pokušavaš poznatim da dokučiš nepoznato. Iskustvo jedne misli izaziva sle-deću misao. Sve je to mreža misli. dakle. između "sada" i "sutra". Sah: Koja te onda sila sprečava da vidiš da rešetke misli ne sprečavaju slobodu viđenja? Kada vidiš to š to jeste mimo misli. misao istiskuješ miš lju i tako vrtoglavom brzinom jureći za spoznajom bežiš od nje. Međutim. i to ulančavanje mentalnih reakcija stvara iluziju znanja. Misao. S: Kad slušam o svemu tome. a veo misli je veo poznatog koji prekriva. mehaničko obnavljanje prošlosti. ili mentalna supstancija. to što jeste pretvara se u objekat. Kako da savladam tu prepreku? Sah: Misao je prepreka upravo zato š to misliš da te u bilo čemu sprečava. Sah: Ako je tako kao što kažeš. misao je. ali ako nisi. dakle u nešto drugo od onoga što jeste. i prostorno i vremenski. onda su reci ispunile svoju svrhu.S: Da li postoji misao koja nije reč? Sah: U jogi i tantri imamo termin za ono što još uvek nije misao. čini ti se da je neophodno savladati distancu između "ovde" i "tamo". tek oblik neznanja. Sah: Otopi ga spoznajom. Iskustvo je. Imenovanje procesa nije i otpočinjanje procesa. koja drži čoveka u snu. nema postajanja. Sah: Ako si svestan. Mi smo izolovani od nepoznatog svojom nesposobnoš ću da sagledamo ono š to jeste. Cilj je. uvek neš to udaljeno od tebe. S: Treba postati svestan. a pamćenje je psihološki talog vremena. To što jeste je ovde i sada. Posma-trač ne mora da učini neš to s posmatranim u obliku misli ili posmatranjem kao procesom. Biti zaista svestan nije isto što i misliti o svesnosti. Na taj način. S: Da li to znači da bih morao da otklonim veo misli ako želim da iskusim Nepoznato? Sah: Nepoznato je samo drugo ime za to što jeste. shvataš da u stvari nikada nisi ni bio u mentalnom kavezu. Misao ti stvara osećaj da je to što jeste neka vrsta cilja. oružje kratkog dometa kad je stvarnost u pitanju. uljuljkuje čoveka izvesnošću. Zar nije misao o prepreci samo misao o prepreci? S: Jeste. jer ona dolazi iz pamćenja. Misao je reciklaža doživljenog. naravno. Čovek spava na jastuku misli. u formu. sama po sebi. ono što kon-kretizuje i formira misao. Ta misaono neizdiferencirana masa se iskustvom konsoliduje u ono što prepoznajemo kao misao. kao uobličeno poznato. Besmislica traganja prestaje kada se traganje inten- . Samim tim. mada ne mora da skriva Nepoznato. "prekosutra" ili "za deset godina". "postati" i "svestan". S: Ali šta da radim? Vaše reći ne gase moju žeđ već je samo čine još nesnosnom. To je manas. prolongiraš san recima "treba".

definišući recima svoj identitet. a reci koje pothranjuju slepilo neznanja hipnotisu te ponavljanjem ta dva slova: "j" i "a". Odgovor je u slušanju misli.. S: Zbog čega su reci tako opasne za mene? Sah: Ti si opasan po sebe. S: Zašto? . a sam mentalni grč muti jasnoću percepcije. Pošto ne vidiš šta zaista jesi. stvara u tebi osećaj sigurnosti. kao oblik neznanja. čemu služi i kome se na koji način upućuje. ali ti samog sebe možeš. Trenutak sluš anja se odlaže zbog toga š to se naprežemo da bismo čuli. Na isti način. to znači da znamo staje ona. a misli znaju da budu vrlo sugestivne . ti misliš da si ovo ili ono. S: Šta je onda to što jesam? Sah: To što jeste. misao o "ja" ti postaje stvarna. jer ga i dalje besmisleno tražiš u recima u kojima ga nema. Ako znamo da ga mudro upotrebimo. a ne kada od reci očekuješ spasenje. kao ispoljavanje prošlosti.. a ne u misaonim zvucima . proglaš avajući ih nečim drugim od onog što jesu: reci i misli. ako znamo kako se reč upotrebljava. Misao. To "ja" je.. zato što recima o istini remetiš tišinu istine. Um se vrti oko reci i značenja kao pas koji juri sopstveni rep dok ga ne ugrize. Zato i naglaš avani da misao ne može da te spreči da vidiš to što jeste. a ne ugrožen. u rukama ubice postaje smrtonosan. Kako reč može da ima moć? Naša slabost je to što svemu oko nas pripisuje loš uticaj. Kakav je nož? Jasno je da on sam po sebi nije ni dobar ni loš.. a reci same po sebi nisu ni opasne ni bezopasne. Šta drugo očekuješ da čuješ? Ne može se reći ono što se ne može reći. S: Pa zašto onda govoriti? Sah: Da bi se iskazalo ono što može da se kaže. očekujući da ćemo kad tad neš to čuti. Sah: . Sta bi drugo mogao da budeš? Um je povodljiv. kao formu poznatog. Razumeš. S: Kako? Sah: Tako š to se lepiš za reći i misli. "uticajno" . život može biti produžen. Reč "sunce" ne može da otvori pupoljak stvarnosti. Reč je samo kalup misli . Ali nemoj očekivati ni da ću te ja sada spasiti tako što ću ti svojim recima preneti to razumevanje.besmisleno je videti reč kao spasioca od poznatog kada je ona odjek poznatog. S: Ne vidim smisao. Misli su odgajivačnica gluposti. S: Da li to znači da reci mogu da nas izbave iz neznanja? Sah: Ti ćeš se sam izbaviti iz neznanja ako prestaneš da gledaš na njih kao na spasioce ili nosioce smisla. Pod glupoš ću podrazumevam "istrajnost u neznanju". "inteligentno". recimo. Na primer. U rukama hirurga postaje spasonosan. jer je ono neprenosivo.pod uslovom da ih ne vidimo kao oblik neznanja. "privlačno".zivira. ti sebe spašavaš čim vidiš reč kao reč. Mi recima samo zagluš ujemo sebe.to su te reš etke misli koje ograničavaju biće.

Značenje reci nije reč koja se čuje. istiskujući ono već postojeće. već poruka unutar zvuka. Reč nije samo supalj zvuk koji putuje do sluha. a razumevanje ostaje neprenosivo. Zbog toga obično kažem da su reči uteha neznalice. već nešto što itekako smanjuje sluhovitost recepijenta . . Ostali bi zapanjeni lažima. Tumačenje je tumaranje. taj takozvani podsvesni talog. Ti svaku rečenicu interpretiraš u skladu sa svojom uslovljenošću. Kada bi samo mogli da čujemo š ta nam se stvarno govori kroz ono što nam se kaže. Mehaničnost je u govoru najočiglednija. bio bih nerazumljiv i sebi i drugima. moraš da iz reci ukloniš sočiva proš losti. ali bi nam se sruš ila iluzija o znanju. Sad bilo ko može da te razbesni ako u š ali pomene tu reč. telepatija uopšte ne bi bila potrebna. Jedan od važnijih delova rada na sebi je ispravna upotreba reci i taj segment rada zove se precizan jezik. Svesna upotreba reci je čiš ćenje nejasnoća koju provocira uslovni refleks. Kada bi čovek bio u stanju da se ne vezuje za reci. Pošto tvoj intelekt dekodira reč po svojim obrascima. Sah: Da bi uopš te mogao da odvojiš reč od značenja. reci popunjavaš poznatim. Svaka reč ima duplo dno. Na taj način. svoju vidljivu stranu.jer bi razumeo. S: A šta bi bilo kada bih samo slušao? Sah: Tada ne bi imalo š ta da ti se kaže . Ljudi su najdublje u snu dok pričaju. on im nameće svoje značenje. reč "glupan" je stvorila uslovni refleks koji u tebi automatski izaziva reakciju. S: Kako da rečima ne dajem svoje značenje? Kada bih to činio. mogao bi da ne zloupotrebljava sopstvene mentalne i verbalne sposobnosti. neznanjem i uslovljenošću ljudi.ako ne znamo da upotrebljavamo reci.Sah: Zato što si prisiljen da protumačiš sve što ti se kaže. nesvesnost je imenovanje stvari koje zavisi od trenutnog raspoloženja. i to samo zato što unutar te reci imaš podsvesni talog. Preciznim jezikom uvek imenuješ činjenično stanje stvari. Ako ti je otac govorio da si lenj ili neobrazovan. "Glupan" je zvuk koji menja tvoje raspoloženje. i svoj skriveni odeljak. ako te je ponekad nazivao glupanom.

sigurnost i zaštita neznalica. možeš da misliš da ne znaš. A nije naodmet naglasiti daje svako miš ljenje pogreš no. tj. nikako da razumemo njihovu relativnu bezvrednost. previše poistovećen sa misaonim tokom. jer je njihovo mišljenje isuviše rigidno. Tada.OVISNICI NAJČEŠĆE ISTIČU ZNAČAJ NEZAVISNOSTI Sagovornik: Vi uporno naglašavate neophodnost ispitivanja i govorite kako je taj proces jedini ispravan način da se dođe do samospoznaje. vidi kao "misao". ne analiziram. Ispitivanje misli nije moguće ostvariti ako sam isuviše subjektivan. Misliti da si u pravu. Ako se odvojiš od misaonog procesa. sasvim svoja.ti ne znaš . lako se svakodnevno suočavamo sa kratkovidošću vlastitih misli. svaki objekat sam "govori" sve o sebi. Slušajući vas. ne kao stvarnost. i ako sam potpun u svom posmatranju. i ko god nema hrabrosti da ispituje sebe umire mnogo pre svoje fizičke. S: Zbog čega? Sah: Zato š to možeš da misliš bilo š ta o bilo čemu. to ne . odjednom. S: Na koji način čovek može da istinski oživi sebe? . gledajući iz tog trezvenog stanja. Misao se. ili misliti da nisi u pravu. već mi. kao da nam se ne ulazi u taj psihološki bezdan. pa ga čovek ne menja čak i onda kada je potpuno očigledno da je pogreš no. baš svako mišljenje mentalni oblik utehe. nego takav kakav je. iznenada ćeš razumeti da je svako. Mišljenje je najuniverzalni]i lek za dugovečnost iluzije znanja. U meditativnom stanju stvarnost je posmatrač.pravi nikakvu bitnu razliku . misaoni amortizer pred strahovitim neznanjem. misaoni grob u kojem počivamo. i prekid interpretacije ne stvara novu misao kao odjek one stare. svejedno . misao. ni "spiritualan" ni "svetovan". one očigledne smrti. Mi se plašimo da dublje ispitujemo svoj život . zbog povećane pažljivosti. stekla sam utisak da se čovek ne može promeniti zbog toga što sve tumači onako kako mu trenutno odgovara. Većina ljudi nije dovoljno zrela za ispitivanje. ma šta mislio.kao da negde nerazgovetno osećamo da bi efekti bili pogubni za stabilnost naš eg takozvanog unutrašnjeg mira. u stvari. Kao da nam je lakše da verujemo da je sve u redu. Određena distanca je neophodna. Tiš ina opservacije prožima objekat i on više nije ni "dobar" ni "loš". nikada posmatrano. i zbog sigurnosti pred životom mi se osećamo živi . kroz posmatranje.jer nas nema! Misao je pogubna za životnost bića jer verno imitira život. da zauzmeš bilo koju mentalnu poziciju. Možeš da misliš da znaš . tj. ona se vidi kao pojavnost. Naš samozaš titnički mentalni oklop je. a ne kao "moja misao". ni "tvoj" ni "moj". ne zauzimam stav. čovek mora da bude distanciran od objekta koji ispituje. Misao se pojavljuje. Objektivizirati misao znači smanjiti subjektivnost. tj. Ona je. Da li sam u pravu? Sah: Da bi ispitivao. i uopšte ne stvara bviku. i da uopš te ne znaš ono u odnosu na šta zauzimaš stav "za" ili stav "protiv".to je neznanje.

ako je trenutak sumnje istinit i autentičan. . Neznanje je smrtonosna rana preko koje smo postavili zavoje vere i miš ljenja. a ne znanja. i proporcionalno udaljeni od znanja.Sah: Sumnjom. Sah: Ljudi pod sumnjom podrazumevaju sumnjičavost. Uopšte nije važno da li je tvoj strah izabrao podozrenje ili veru kao način da se konzervira neznanje. Možeš da misliš šta god hoćeš. Kako možeš da znaš ako samo misliš? Misao je bespomoćna u odnosu na sve što je iznad ili izvan misli. iako se nalaze na suprotnim stranama. a ne da mi veruješ ili ne veruješ . Viđenje mora biti tvoje viđenje! Ne pozajmljuj oči od onih koji govore da ih poseduju. sve će ti u tome pomoći. a ne da misliš da ne znaš. a sumnjičavost je samo druga reč za podozrenje. da istražuješ sve. Ako razumeš. drugome je ime "da". ona uspavljuje i samo zataškava neznanje ne otklanjajući ga. Vrlo je ugodno potčiniti se autoritetu ili snazi nečijih reci. bez razlike. Ti ne znaš. upotrebljenih misli i prerađuješ sveopšte neznanje. jer vera je barbiturat. ponavljam. I? Jesmo li sada zauvek otklonili opasnost? Ilije opasnost još opasnija kada je uklonjena iz vidnog polja? S: A š ta se deš ava sa onima koji su prirodno podozrivi prema vlastitom miš ljenju? Sah: Podozrenje je drugo ime za strah. moraš da znaš da ne znaš. u stanju si da posumnjaš i kreneš u ispitivanje. Sah: To ništa ne menja. ali su oni identični. da mislima objašnjavaš sebi ili drugima šta god ti padne na pamet. S: Da li to znači daje ispitivanje samostalno. Sumnja je upornost odbijanja bilo koje vrste verovanja. Još je važnije da to sama spoznaš . Ispitivanje ne počinje ubeđenošću da je ono što ti govorim istina. ti onda samo skupljaš utiske tuđih. Jedan brat je "ne". S: Meni i dalje nije sasvim jasna razlika između podozrenja i sumnje. i da mi ništa ne može pomoći u tome? Sah: Ako počneš samostalno da ispituješ. Ali ako ne razumeš. Istražuj. Ovo se mora duboko razumeti. ali to samo odlaže trenutak direktnog viđenja. odraz neznanja. S: Ali ja osećam da je to tako i zbog toga verujem da je situacija baš onakva kakvom je vi predstavljate. i nema nikakvih dodirnih tačaka sa sumnjom kao ispoljavanjem one suštinske hrabrosti da se spozna to š to jeste. S: Kako da ispitujem ako ne verujem onom ko mi govori da ispitujem? Sah: To je početak ispitivanja. Podozrenje i vera su braća blizanci. kontemplacije. uprkos predubeđenjima i misaonim zaostavštinama. Promena stava u odnosu na moje reći niš ta neće promeniti. ali bez istinskog razumevanja situacije u kojoj se nalaziš sve što činiš je odraz straha. razotkrivanja. tebi tada sve pomaže! Da li možeš da razumeš tu jednostavnu činjenicu: ako počneš da pomažeš sebi. sumnja je sredstvo istraživanja. a ne za sumnju. Tek ako razumeš nemoć i slabost mišljenja samog po sebi. Da bi progledala. i to je jedino važno.

Religiozni lideri su narkomani određenih ideja. Sumnja je smelost da se direktno suočimo s onim š to je pred nama ili u nama. Sumnja je vitalna. vi kažete da podozrenje nestaje kroz razumevanje. nego je to (ako ne jedini onda barem) najsigurniji put. učini sa svoje strane? Sah: Poverenje je zagrevanje. Možeš da obožavaš tuđe bogatstvo i da umreš kao poslednji prosjak. kao psihološ ka reakcija na okolnosti. aktivno istražuješ . Šta je to u nama toliko vredno da zahteva čitavu mrežu psiho-sigurnosnih sistema? Strah mumificira neznanje kao daje neznanje nešto toliko značajno da zaista zaslužuje balsamovanje. dok nam s druge strane ne dopuš ta da razumemo da u nama nema ničega što bi zahtevalo odbranu. i sada samo š ire epidemiju idejopoklonstva. krije u sebi dvostruku opasnost: štiti nas od nepostojećih opasnosti i tako stalno podiže stepen borbene gotovosti s jedne. Ako uzmeš dozu verovanja u bilo šta. S: Da li to znači da i prema učitelju treba da gajim sumnju? Sah: Sumnja je stanje budnog istraživanja. Podozrenje. Podozrenje je apriorno zatvaranje. u bilo koga. baš kao što je vera smrt za ispitivanje. ne mora da se gaji. a samo poverenje je početak predanosti. S: Na koji način možemo ubrzati proces transformacije poverenja u predanost? U stvari. S: Da li se kroz sumnju. Naravno. Poverenje je prirodan plod sumnje. po takozvanom "osećaju". Sumnja nije sumnja ako je shvatiš kao oblik dozvoljenog ponašanja pred učiteljem. jer se onda ponašaš kao rob kojem su dozvolili da misli o slobodi. može doći dopoverenja? Sah: Ne da može. Podozrenje je smrt za razumevanje. nego zaključuješ unapred. Čovek može da ubrza dolazak kulminacije ako ne ubacuje u vodu ledene kocke straha u obliku vere ili podozrenja. a predanost ključanje jedne te iste vode. S: Kažete da poverenje predstavlja početak predanosti. sve proveravaš. Učitelj je učitelj baš zbog toga što insistira na tvojoj nezavisnosti. aktivna. onda je jasno da ti niš ta ne razu-meš ili da on ništa ne vredi. ne gubeći ništa od svoje besmislene statičnosti. Sumnja je proces koji se spontano završava poverenjem. Pretvorićeš se u ovisnika koji propoveda nezavisnost. živodajna. kao vrstu ispitivanja bez straha. po tom pitanju. svejedno. Zaš to bi učitelj bio izuzet iz ispitivanja? Ako je povlaš ćen u tom smislu. u skladu sa prilikom. tom glupoš ću se ubija žrtva neznanja . To je dokaz da . Ako ništa ne prihvataš.Podozrenje je pasivizacija pred životom. Ništa ne proveravaš . dok postojanje sumnje kao metoda ispitivanja sprečava slepo verovanje. može li čovek išta da. i poš to nije paradajz. ti sve ispituješ. Apsurd samozaštitništva samo menja stranu. Šta je onda kulminacija podozrenja? Sah: Vera. Nemoj to sebi da dozvoliš ni po koju cenu! S: Ako sam vas dobro razumela. ne dopuštajući da se vežeš i postaneš zavisna od nezavisnosti koju je neko drugi ostvario.da bi neznanje živelo duže. Podozrenje je beskrajno besmislen metod samoočuvanja. ali da je samo poverenje kulminacija sumnje. Sah: Baš tako. sa tvojim rastom je svršeno.

kao kukavičje jaje. Podozrenje je strah. no ako živimo pod velovima nade i podozrenja nikada ga nećemo prepoznati i oživeti. . Sah: Ti želiš da dođeš do promene. "Ličnost" je "javno lice". čovek mora da ispituje i da se ispituje. Zbog straha pod krinkom ispitivanja mi imitiramo promenu sve dok nam neka nova životna situacija ne obelodani da smo u potpunosti falsifikovali sebe. sumnja je jedan od načina. S: Jasno. "ličnost" ne može ukinuti sebe." Isto tako. Za razliku od podozrenja. Sah: Možda. a podozrenje: "Može li to da se uklopi u moje već stvorene navike?" Sumnja je hrabrost da se činjenica prihvati kao činjenica. Nemoj da želiš promenu. S: Ali zbog čega ja tako često varam sebe? Ponekad mi se čini da sam prihvatila nešto. društveni proizvod pohranjen. Iza te maske nalazi se naše izvorno lice."ličnost" u sebi ima mehanizam samoobnavljanja. nastavi dalje. ali ne i mehanizam samouniš tenja.. S: To htenje je ono što indukuje pojavu sumnje kao pokušaja samorazvoja? Sah: Da. "globalni karakter". U narodu postoji poslovica koja kaže: "Voda samu sebe ne zajazi.. Preobražaj prirodno dolazi posle razumevanja. Htenje da se autentičnost ostvari je borba za dostojanstvo čoveka. S: Da li je "ličnost" ono što počiva na veri i podozrenju? Sah: Ne. ali se na kraju ispostavi da sam samu sebe prevarila. kao što grmljavina sledi bljesak munje. a ne za čvrstim miš ljenjem koje će podržati snagu naš eg sna. "ličnost" je zloćudna izraslina neznanja. bez obzira na posledice. Ispituj. Sumnja pita: "Da li je to stvarno?". u pojedinca. sumnja je traganje za činjenicama. umesto da ispituješ i da dopustiš da se promena spontano dogodi. "dopušteni psihološki profil". a strah je uvek strahovito opterećenje. no da bi uopšte otpočeo proces demehanizacije. Na taj način će se stvoriti distanca između "ličnosti" i onoga ko nosi tu masku. pa šta se desi neka se desi.

tumačiću kako meni odgovara. nikad impulsima sa-mozaš titniš tva. zar ne? Sah: Učitelj je svako ko ima učenike. Uglavnom se tu radi o dobroćudnim. ali nestručnim ljudima koji su izmanipulisani vlastitim iskustvom. već da poboljšaju kvalitet kolektivnog uma.PROBUĐENJE JE TVOJ NAVEĆI SAN Sagovornik: Da li je istina da svaki spiritualni tragalac nalazi učitelja kakvog i zaslužuje? Sah: Zar postoji još neka mogućnost? Laž stvara laž.recimo. a premalo učenika. S: Jednom prilikom ste pomenuli da postoje horizontalni i vertikalni učitelji. U čemu je razlika? Sah: Ljudi koji rade sa velikim brojem tragalaca su horizontalni učitelji. Uzeću od učitelja sve ono što mislim da mi treba. ali to mi neće biti ni od kakve koristi. Samozavaravanje može da se odvija i pod krinkom velikih duhovnih napora. duhovnim metodama. Vertikalni učitelji su prilično nedostupni. i oni uglavnom nemaju učenike već samo sledbenike i "zapisivače velikih reci". a otići takođe praznih ruku. ali u stvarnosti nije veliki broj onih . Veoma je mali broj onih koji su sposobni da stvore mogućnost da se čovek rasani. Biću impresioniran onim što nije "učitelj" . Kad ispred doline odjeka kažeš: "Volim te". S: Malopre ste rekli "autentičan učitelj". S: Da li to znači da postoje i oni koji samo manipulisu informacijama? Sah: Nisam to hteo da kažem. postoje i takvi. istina istinu. Sve što mi se kaže. Čovek koji pokušava da uči ljude da dopru do stanja ne mora sam da poseduje stanje. Svi obično misle da je obrnuto. Problem je u tome š to ima mnogo učitelja. Srećom. ali do kraja. i sve što mogu o njima da kažem je da ljudima samo sentimentalizuju snove. na kraju ću biti razočaran vlastitom statičnošću. Doći ću praznih ruku. može mi se dogoditi da nekim čudom nabasam na autentičnog učitelja. Oni rade sa izuzetno malim brojem ljudi. harizmatičnoš ću ostvarenog bića. ali ću je preventivno pripisati njemu. Upoznat sam sa praksom nekolicine učitelja. a ne ono što on hoće da mi da." Ako sam ja sam po sebi lažan. Njihov zadatak nije da probude mnoš tvo. odgovor ne može da bude: "Mrzim te. S: Koji metodje bolji od ova dva? Sah: I jedan i drugi imaju svoju svrhu. do probuđenja. To znači da postoje i oni drugi. i stoga insistiram na razlici između rada po sebi i rada na sebi.

nego taj segment. S: Koje onda spreman? Sah: Niko. .. Ti si u tamnici poznatog. pored mnogih drugih stvari nalazi i probuđenje. Rad na sebi zahteva istinsku spremnost. Svet van reš etaka je ono š to ne znaš. Da smo bilo šta "apsolutno". a ne ovakvi kakvi smo. jer bi to bilo isto tako besmisleno kao kad bi očekivali da svetlost nastaje od specifične gustine mraka.. Spremnost za samosuočavanje stiče se radom na sebi. i tada žele da nekom oduzmu život. S: Da li je žudnja za probuđenjem afirmativna motivacija? Sah: Ne možeš da želiš ono što ne znaš. Ako si čitav život vezan lancem neznanja. To govori koliko smo udaljeni od sebe.koji su spremni da uče. Pa ipak. oni sebe ne vide kao ubice. Učenje zahteva veliki napor.. S: Zar postoje još neke motivacione sile? Sah: Da. Rad je neposredni napor da se proš iri svesnost. Poš to nije u domenu misli i iskustva. To je put "za". Niko ne zna kako se uči. Sah: Ne. već činjenice koje su dostupne svakom. S: Šta su to "negativne motivacije"? Sah: Ja sam nezadovoljan jednim segmentom vlastitog života. tako da je ona samo jedna vrsta udobnijeg kaveza. I? Da li je to sloboda? S: Po vaš im recima. a ne želja da se reci upamte. Od poznatog? Sah: Naravno. Radi se o onima koji ne znaju niš ta. Mnogi ljudi umišljaju da su učenici samo zbog toga što im se ta želja povremeno javlja. Probuđenje nije finalni proizvod nezadovoljstva ili -kako mnogi misle . iako je i to impuls. Nije mi dobro sa samim sobom.. a ne parole. ali im imponuje da sebe nazivaju velikim imenima. afirmativne. samo smo nemoćni. baš kao i želja za učenjem. čovek bi mogao da zaključi da smo apsolutno bespomoćni. ali niko ne razume. a ne da se proš iri rečnik neznalice. za tebe je znanje trenutak kad se na lanac doda još desetak novih karika. Oni žele stanje koje će ukinuti nezadovoljstvo. htenje da se shvati ono što se čuje. Nemaš drugi materijal osim proživljenih utisaka. "Želja za probuđenjem" je u stvari idealistička modifikacija poznatog.radoznalosti. ne sebe. stvarnost tog stanja ne može da se želi. U njima se povremeno javlja bes. i zato želim nešto da promenim. Ljudi koji misle da žele probuđenje su u dubokom snu. Probuđenje je tvoj najveći san. To ne govorim ja. tam- . ne put "protiv". Sve negativne motivacije su dobre za početak. bili bismo svemoćni. S: Da li je rad na sebi horizontalno ili vertikalno učenje? Sah: Isključivo vertikalno. pa izmiš ljam nekakav spiritualni put kao izlaz iz psihološkog ćorsokaka. Kada se cigle iskustava povezu cementom nade. Sve s'i to negativne motivacije. Svi memorišu. Čovek je bespomoćan. i to stanje imenuju kao "probuđenje". ali samo za početak. Tu se. Kuda ideš? Ka čemu? Šta ti je pogonsko gorivo? Pitam te direktno: od čega si stvorio ideju probuđenja? S: Ne znam.

"Šta je istina?".. Sećam se jedne devojke koja je došla kod učitelja s dubokim uverenjem daje bogomdani tragalac. Budi totalan. "Pa dobro". Ako si zaista spremna da i život žrtvuješ da bi spoznala istinu. baš kada je trebalo da odgovori. Da bi se doš lo do "sada". spremno je koristi. ti tražiš ono š to jeste. "To je vrlo skupo pitanje. Jesi li sigurna da možeš da platiš?" "Sigurna sam. i ma koliko da nam je elokventnost izražena.nica neznanja bogatija je za još jedan zid: ideju probuđen] a. i budi sigurna da ćeš je čuti pre no što dodirneš tlo. u jednom trenutku moraš da prekineš kontinuitet povezanosti sa poznatim. Nalazimo se na desetom spratu. S: Meni to izgleda vrlo drastično. insistirala je devojka. Tek tada vidiš . Ona se ne može verbalno ili telepatski preneti.. i doći ćeš do afir-mativnosti. Nemoj da bežiš "od" nego kreni "ka". jer istinu niko nije u stanju da nam pokloni. Viđenje istine je čin izuzetne smelosti. to su oni koje zovemo učiteljima. Postoje ljudi koji su postigli oslobođenje. nastavio je učitelj. gubi nesagledivu š ansu da ostvari sebe. Njihove spiritualne instrukcije su nalik turpijama. naš a bespomoćnost pred istinom ostaje ista. shvatajući da turpija nije sloboda nego sredstvo da se do slobode dođe. tek tada razumeš i znaš." Naravno. Učitelj je ogledalo. Ko god pokuš ava da sa učiteljem zadržava "staro" kao neku vrstu psihološ kog branika. To š to jeste je to što jesi.samo ako otvoriš oči. bilo je njeno pitanje. U momentu kad skočiš kroz prozor." "Cena će biti". Istina ne može da se skući u uskom prostoru misli i reci. učitelj je odložio novine uz reci: "Pitaj". Da objasnim. Kada je dostigla kulminaciju. Mi smo uočljivi i jaki na recima. tako je napetost sve više rasla. "tvoj život. zar je potrebno cenjkati se oko trivijalnosti. Kad ju je ugledao. Istina je nešto najskuplje na svetu. ne rekavši ni reči. Šta bi bilo da je stvarno skočila? . devojka je opet progovorila. učitelj se vratio iščitavanju novina. a nevidljivi na delu. Ne možeš da istinski radiš na sebi sve dok si parcijalan. Istinski učenik. A nemoj da zaboraviš: čak i "probuđenje" može da ti ušije kapke! S: Kako da budem afirmativno motivisan? Sah: Tako š to ćeš istroš iti negativne motive.. Odjednom. kontrolišući nestrpljenje. "koja je cena?" "To više nije tvoja briga. Ljudi samo pričaju o spremnosti da prime neš to novo. devojka je odustala i ostala živa. a ni ne razmišljaju o torne da je nemoguće videti nepoznato ako postoji vezanost ma i za jedan deo poznatog. počela je. i ti možeš da sagledaš sebe -ili to što tražiš . presecajući rešetke." "Da li si u stanju da čuješ šta je istina po bilo koju cenu?" "Jesam". S: A kada biste vi mogli da je poklonite? Sah: Ti tada ne bi mogao daje primiš . Kako su minuti prolazili u potpunoj tišini. Ostali turpijaju nokte i umiru u kavezu. Ona nije u učitelju nego u zrelosti učenika.. ja ću ti reći š ta je istina. Ma koliko bili vesti mislioci.

biti spreman za nepoznato. a ono ne podrazumeva upotrebu anestezije. može sve da čuje. ti si onda sledbenik. reakcijama na spoljaš nje podražaje. Infantilno je očekivati bilo šta od spolja. još manje da razmišlja o žrtvovanju. možeš da učiš i od mašine za pranje posuđa. to jest osečaj izvesnosti. Tako gledano. zbog toga š to tumor samozaborava ne može da se odstrani bilo kakvim delovanjem tog istog tumora. već posle dva koraka znala bi sve. Ako učiš. Nijedan učenik ne može da izigrava hirurga . Ona raste i razvija se nesvesnoš ću. Sigurnost. Detinjstvo uma je gotovo čim čovek shvati da još uvek nije ni počeo da živi. "Ličnost" je maligni tumor bića. i da bi se on odstranio. Nikakve stvarne opasnosti nije ni bilo. onda učiš od svega. . kroz sve. S: Ali kako da znam da je učitelj autentičan? Ko može da mi garantuje da ću izabrati pravog? Šta da radini ako naiđem na prevaranta ? Sah: Ništa.Sah: Da je zaista bila toliko rešena. tj. Videti to znači biti zreo.. Budi mu zahvalan što ti je objasnio da si potpuni prevarant. a ne učenik. Ako si ti istinski tragalac. jer samo onaj koji može sve da žrtvuje. U radu na sebi ne daju se nikakve garancije. Samospoznaja nije proizvod koji se prodaje uz garantni listić. zbog toga što svako ko iole razume autentičnu duhovnost ne može ni da postavi takvo pitanje. (pauza) S: Šta je lična žrtva? Sah: Žrtvovanje ličnosti. Ako pamtiš reci učitelja ne primećujući niš ta š to se oko tebe dešava.. nož dolazi od spolja u obliku učitelja. S: Da li rad na sebi podrazumeva i neku ličnu žrtvu? Sah: Da. operacija je otrežnjenje.amatera. S: Kad zaista počinje rad na sebi? Kako se prekida ta psihološ ka nezrelost? Sah: Detinjstvo tela je završeno kada dete shvati da će umreti. je najveća uspavanka. "Ličnost" je kumulativna sila sna.

Kriviti drugog ili druge. ako nas većina duhovnih učenja već upućuje na zaključak daje samospoznaja neminovna? Sah: Ono što se pod pojmom "čovek" podrazumeva još uvek. posle par meseci." Na obali reke izgladnela starica našla je oveće jaje. Okrećemo leđa problemima koji su stvarni i govorimo s gnevom pravednika o nestvarnim uzrocima koji kvare ljudsku sreću i blagostanje. ne od sebe. "Možda će postati velika ptica. i taman kad je htela da ga zgotovi. a pri svemu tome u potpunosti prenebregavamo sebe kao prvog i jedinog inicijatora vlastite teskobe. nada kao spremnost za novi besmisleni krug. Sada. Možeš li da razumeš ? Čovek brzo trči." Kad je jaje dozrelo. pa snaga te slabosti neminovno odlaže čak i neminovnu samospoznaju. naš a najveća nesreća je u tome š to smer svoje sudbine shvatimo isuviš e kasno da bi ga mogli promeniti. uvek je znak loše procene. I tebi. ali u pogreš nom smeru. "dobija" odlaganjem ? Šta ljudi misle da će time postići? Sah: Suš tinski se ne dobija ama baš ništa. Čin odlaganja počiva na nedostatku hrabrosti da okrenemo lice onom stoje neizbežno.da smo u begu od sebe iako iz tog razloga doživljavamo životna upozorenja kao životno prokletstvo. krokodil pojede babu. U stvari. Nama je teš ko da prihvatimo čak i tu prostu činjenicu . Ka sebi. Zatim. bolje je da se još malo strpim i da na kraju imam mesa koliko hoću. pa se posle žalimo na okolnosti. pomisli starica. Žalimo se na spoljaš nje situacije koje su puka posledica naš e dezorjentisanosti. kao miris.. ne vidi koliko ne vidi. iz ljuspe izađe nepoznata životinja. samosažaljenje procveta.LEPOTA BEZNAĐA Sagovornik: Zašto čovek uporno odlaže suočavanje sa samim sobom? Zbog čega. Dešava se. Čim stigne do posledica sopstvenog odlaganja. "Čudno pile". S: Dešava li se to svima? Sah: Dešava li se to tebi? Ne uopštavaj. nažalost." I tako. dolazi nada. suštinski. padne joj na pamet misao da bi bilo bolje da se koliko-toliko strpi.. Odlaganje je univerzalni promaš aj koji se dosledno prenosi sa generacije na generaciju. S: Ali zar nada nije izvesna podrška u ljudskom napretku? . S: Ali šta se. Mi prvo stvorimo sve uslove za promašaj. poješću pile. ali se potvrđuje i produžava jedna od naših najdražih iluzija: "Biće bolje. da sačeka malo. "Za nedelju ili više.

volšebno. Nada ti uliva snagu bez da ti otvara oči. To "ali" je podrška da jednu grešku zamenimo drugom i da prividom promene maskiramo kontinuitet nesigurnosti.ma š ta da je u pitanju . i živo i neživo. bespuća i nemira.. Reč je o prisilnoj zloupotrebi ljudi od strane drugih ljudi. postaje vremenom kriterijum normalnosti. Ni kvalitet ni čistoća posteljine ne menjaju dubinu ljudskog sna. a neposredno okruženje. Svaki se psihološki program ponavlja iz dana u dan potpuno nezavisno od svog tvorca. jer da je svesnosti. S: Zaš to smo uopš te doš li u tako nezavidnu situaciju . zar ne? Trenutno nam nije dobro. Ne govorim da je to svesna zloupotreba. Mi smo sebe odavno izgubili. Niko nema želju da forsira ono čega ima u izobilju.nije naš protivnik. prikrivamo imanjem svega i svačega.ti vremenom proglasiš "svojim". koja opet. Odlaganje samosuočavanja ubrzava pojavu nade. kao neku sramotu. dovodi do osujećenja i novog odlaganja . S: Zbog čega? Sah: Sve što je socijalno uobičajeno. ne ka sebi. Ljudi su somnabulisti. Ako ne zaboraviš da si se zaboravio. Rešenje problema odgađaš za sutra. rasloji jedinstvenost bića.da jedni druge nehotično zloupotrebljavamo? Gde je smisao u svemu tome? Sah: Ko govori o smislu? Glupo je očekivati smisao usred besmislice koju živimo. sve ti pruža priliku da nastaviš da od sebe bežiš kao od najveće neprilike. moja deca. da sebe ne prepoznaješ. A od spolja nemaš podsetnik .kao da je san nešto što . da tiho zataška akutnost nezadovoljstva. U spoljašnjem svetu imaš "oslonce za identitet": moja žena.bez obzira na svrhovitost . energiziraš. Samozaborav. od jutros ti ništa ne polazi za rukom. zbog sve veće i veće uzajamne protivrečnosti. Pokušaj da me razumeš. S: Ne razumem i dalje. Od sebe. može se reći da je za vlasnika mehanizam neprimetniji što je učestaliji. nastavljajući da odlaganjem taj isti problem produbljuješ. nećeš se ni setiti da se sebe ne sećaš. lako se prenosi i teško leci. navike.začarani krug. do samozaborava ne bi ni moglo doći. usred svih gluposti kojima se hvalimo. ono se dešavalo. ali. a ta slojevitost.ka čemu? Govorim o čoveku. Ti misliš da ne spavaš zato što su ti oči otvorene . Sah: Nisu! Ni žena ni deca ni tzv. ono će se dešavati. i sad tu prostu činjenicu. Nadanje je rasprodaja dragocenog vremena. Danas ne možeš da živiš sebe. Sve što se unutar tebe samog ponavlja . mesečari koji buncaju otvorenih očiju. bolest samozaborava je vrlo zarazna. Nije li tako? To š to imamo . Sve ti to pomaže da sebi neprimetno odmažeš. U stvari. prijatelji nisu niti mogu biti prepreka. obaveze. prijatelji. Taj raspad je neprimetan i stoga poguban. samo je nedužni talac našeg samozaborava. nova nada zablista na horizontu samozavaravanja. ali. glasno kažeš "ali" i odjednom. ili zaborav tog 'ja" ima za posledicu zloupotrebu "ne-ja". širiš.. Biće bolje.Sah: Napretku . Ja sam poslednji čovek koji bi zagovarao otuđivanje . a pošto životne lekcije savladavamo kroz oponašanje..ono se dešava. Zastoje toliko teš ko probuditi se? Sah: Zato š to sanjamo da smo budni. Sistemi vrednosti menjaju se kao čaršavi. S: Da li to znači da su.. ne o tehno-logiji. Samo govorim ono što vidim. a ljudi spavaju. Radi se o prostoj zamcni: mi imanjem drugih nadoknađujemo nemanje sebe..sve je aranžirano tako da utiša. nacionalnost.. usred svih tih zabluda.

zavisi od kapaka, a ne od svesnosti, od svesnosti koja je jedina istinska budnost. Ja ne govorim o budnosti kao budnom i aktivnom stanju organizma, već o budnosti kao budnom i aktivnom stanju bića. Kada je biće budno, potpuno je nevažno jesu li kapci podignuti ili spuš teni - sa snom je svršeno. Ali, da bi čovek uopšte shvatio da sanja, on mora da prestane sa nadom i odlaganjem, a to je veoma neprijatno i, naglašavam, veoma teško, ponekad i opasno. S: Koliko ja mogu da vidim, vaša metafora ljudskog sna... Sah: Kakva metafora!? To je činjenica, a ne metafora, koliko ja mogu da vidim. San traje nezavisno od statike ili kinetike ljudskog tela. Kad fizički spavaš, ti vidiš razne sadržaje koji su ponekad samo odjek čulnih iskustava, a ponekad i njihovo iracionalno ili fantazmagorično iskrivljenje. Tada, u tom psihološ kom vidokrugu, lako i brzo primaš sve unutraš nje utiske, iz prostog razloga š to je um pounutraš njen; spoljaš njih utisaka i nema. Senzorna percepcija, dakle, svedena je na nulu, od spolja nema prijema novih sadržaja, pa se svaki jasno iznutra uočava. To bi, otprilike, bio opis tvog sanjanja. Ako hoćeš da zaista vidiš, da zaista razumeš činjenicu danonoćnog sna, sklopi oči i neće ti biti potrebna dodatna objašnjenja. San traje i kad mislimo da ga nema! U toku dana čula te obasipaju informacijama iz spoljašnjeg sveta, i tebi se čini da si budan jer nisi dovoljno pažljiv da vidiš da se san nije prekinuo nakon jutarnjeg umivanja. Unutrašnje slike preživljavaju. Buka uma preživljava. Sve se i dalje deš ava nepromenjenom dinamikom, ali kad si zaokupljen dešavanjima od spolja, ti to niti vidiš, niti čuješ. Zbog toga i veruješ daje san metafora. S: Ali ako bih prepoznao činjenično stanje - san kao konti-nualnost - da li bi me to trglo iz

uspavanosti?

Sah: I da i ne. Stanje bi se promenilo, to je sigurno. Trenuci rasanjenosti bili bi tada zrnca zlata u pustinji sna. Međutim, ti kažeš: "... ako bih prepoznao", što znači da ne prepoznaješ već da se nadaš da ako, eventualno... Ponovo nada i ništa. S: Stičem utisak da želite da kažete da je nada, kao pos-ledica odlaganja, prebacivanje

odgovornosti na sutrašnje okolnosti, na promenu koja će se možda desiti, i da moje "ali" i "ako" stoje između fiktivnog ideala i aktuclne stvarnosti, ne dopuš tajući mi da živim sebe sada bez ikakvog odlaganja, bez ideala?
Sah: Nada je udarna igla za nadahnuće bez pokrića. Mi sebe ispaljujemo u sutrašnjicu kao da jedva čekamo da umremo u neznanju. Hoću da kažem da je situacija beznadežna jer se svi nadamo boljem "sutra" i time jačamo temelje očajnog "sada". Nema izlaza. S: Zaš to? Sah: Zato što je izlaz vidljiv čim sagledamo bezizlaznost mehaničkog života. S: Znači, izlaza ipak ima? Sah: Ne, nema. Opet izvlačiš nadu iz toga. Ako vidiš da ne vidiš, gotovo je sa malopređašnjim slepilom. Kad u snu shvatiš da sanjaš, kvalitet sna drastično se menja. Čim ugledaš izlaz iz haosa, napuštaš haos istog trena. Sada, ne sutra! Ko razume, ne odlaže. Ko odlaže, ne razume. Spoznaja nije u vremenu, pa stoga spoznavaoc stvarnosti nema vremena da stvara sentimentalne pesme i

melodije o spasenju nego se odmah spašava. Ali, ti kažeš: "Znači da izlaza ipak ima?", što je samo nadanje i zatvaranje izlaznih vrata. Ako sad vidiš izlaz, ako sada razumeš, upotrebi to! S: Kako? Sah: "Kako" je odlaganje. S: Ne razumem, uopšte vas ne razumem. Sah: Ogromna stena ti pada na glavu. Šta činiš? S: Skačem u stranu. Sah: Ne pitaš "kako"? S: ... da. Sah: Nepostupnost - viđenje je skok. Posle toga misliš, zar ne? S: Da. Da, razumem. Sah: Trenutak viđenja ukida svaki proces miš ljenja, odlaganja, nadanja. Direktno, neposredno viđenje je kao eksplozija, iznenadna, strahovita, razarajuća. Ona uništava sve što je san i sanjanje. Preživljava samo sanjar: biće iza sna. "Biće" satkano od misli, utisaka, sećanja, iskustava, naprosto iščezava, iščezava "ja" što je nastalo kao usputni proizvod samozaborava, gubi se čak i razlika između "ja, mene, moje" i "ti, tebe, tvoje". Ostaje samo sanjar koji je sanjao daje sanjao. S: Sanjao - šta? Sah: Priču o buđenju; ili obične, male, svakodnevne stvari. Svejedno. S: Kada vi pričate o tome, sve mi izgleda tako jednostavno i prosto - kao da je sve samo po

sebi kristalno jasno, bez i jedne nejasnoće. Ali, čim me taj osećaj napusti, odmah na scenu stupa um koji usložnjava, i to sve u pokuš aju da misaono simplifikuje iskustvo.
Sah: Ta receptivnost je ono što nam sve razjašnjava. Nedostatak prijemčivosti je, međutim, pored umovanja, ono što svaki put uniš ti jasnoću. Čim počneš da misliš o iskustvu, mentalni proces automatski "zamrzava" iskustvo u novi koncept ili novu teoriju, i time je iskustvo poniš teno, umrtvljeno, čak ubijeno, a um ostaje ispunjen recima koje su suve i bezvredne. Te reći nam daju privid da smo i dalje u povišenom stanju svesnosti, i samo zato toliko često naglaš avam da i priča o buđenju može da uspava. Ponoviću ono š to sam ti već rekao, ali na drugi način: kad izađeš iz stanja, malopređaš nja impresija ti stvara osećaj da to stanje i dalje traje, premda je sa njim sve odavno gotovo. Tek kad se slegne psihološ ka praš ina, nađeš se u svojim uobičajenim raspoloženjima. S: Vaš opis posledica buđenja liči na novi san. Sah: Da li se nadaš daje drugačije? S: Ne, ne nadam se više... Sah: "... ni manje nego ranije, ali poš to mi um sugeriš e da je prestanak nade nešto vrlo

poželjno, ja se nadam da ću to stanje ostvariti." Reči, reči, reči, zbog misli, misli, misli. Da si razumeo primer sa stenom, sad bi se obojica slatko smejali. Gledaj, ako zaista razumeš da ti posledica nemanja sebe pada na glavu, onda nemaš vremena za upražnjavanje spiritualne metodologije, nemaš vremena za religiozne teorije o izbavljenju - tebe izbavlja tvoje vlastito razumevanje, ono te samo postavlja na sigurno tlo. S: Tek tako? San: Tek tako. S: I? Sah: Tad više nemaš motivaciju za "i?" jer znaš kako stvari stoje, Tada živiš bez odlaganja, usred tog neizrecivog sada, kuš ajući nesputan svu sočnost i lepotu beznađa. S: (više za sebe) Kada ću ja to ostvariti... Sah: Sada. S: Molim? Sah: Ili sad. S: ... Hvala. Sah: Nema na čemu. Jednom kad ugledaš to što jeste, videćeš da su reci i misli kao obdanište u kojem se igraju neka druga deca.

" S: Šta je to "Neizrecivo"? Sah: Reč ne može da opiš e ni obično zrnce praš ine. obuhvata sve: i telo i energije. volja i srce.bez razlike. tada viš e nema rađanja. čini mi se. Majka nam daje telo. S: Mislim da nisam u stanju da pratim vaš način izlaganja. sve u svemu. čovek tada ne može. Sve je u svemu sadržano. Kada do probuđenja dođe. Sah: U radu na sebi postoji sveto trojstvo: svesnost. čovek može samo da se smeje tom neprepričljivom vicu. Život je igra. instinktima. S: Šta donosi ta konačna spoznaja? Sah: Smeh. S: Šta je. sve svemu pomaže. Svest mora da se oživi da bi se život osvestio. željama. postajanja i nestajanja.u strastima.SKRIVANJE TAJNE. Onog trenutka kada ljubav. "Ljudsko biće" je poslednja opna koja puca pri samospoznaji. kulminira u predanost. kroz poverenje. sufizam. a prema nekom drugom kao maćeha. Bog? . a kada izronimo i iz treće materice. a kamoli ono stoje imenovano kao "Neizrecivo". ali ne zanemaruju svesnost Tantra upućuje čoveka da prosvetljenje nađe u najvećem mraku . Određene gnosticke škole stavljaju volju u prvi plan. njegovi zraci obasjavaju sve . Sah: Čovek se rađa tri puta: iz materice majke. ja ne mogu da se prema jednom delu sebe odnosim kao majka. i. a da ne doživi sveukupnost postojanja kao središte vlastitog bića. pravoslavlje i neke škole joge naglašavaju volju i srce. Samim tim. S: Smeh!? Sah: Da. smeh. po vama. Vaš koncept. iz materice društva. Kad Sunce zasija. i intelekt i osećanja. Jedan svetac je rekao: "'Neizrecivo' je za čoveka stvorilo anđele da mu služe i komarce da se ne uzoholi. OTKRIVANJE TAJNE Sagovornik: Zašto je u radu na sebi toliko važno da se istovremeno razvijaju svi potencijali? Zen naglašava svesnost. druš tvo nam oblikuje um. i iz materice neznanja.

S: Ne znam šta se dogodilo.. Kada pustimo um da slobodno radi. Sah: To znaš ? S: (nema odgovora). Sah: Da li su onaj što ne zna i onaj š to zna . kao da sam negde u sebi dopustio rečima da su reći kojim oblikujemo misli koje su misli. Sah: Prosto. postoji Bog? S: Neću da ti kažem. a reci veran odjek. čas mi ništa nije jasno . S: Sve mi je odjednom i jasno i nejusno čas vas razumem. Sah: Koliko je sati? S: Devet i pet.. ko si ti? S: Ja sam ja. da. kao noge. .. "devet i pet"? Ili je sve to samo odjek Neizrecivog ? S: (smeh). Sah: Čije "ja"? S: Moje. S: Pa u čemu je onda krajnji cilj postojanja ako ni vi sebe ne razumete? Sah: Koje "sebe" da razumem. S: Ja uopšte ne razumem način na koji vi funkcionisete. kada je krajnji cilj postojanja prevazilaženje uma koji umišlja krajnji cilj postojanja? "Sebe" kojem se obraćaš si ti stvorio. Praviti demarkacionu liniju isto je š to i praviti razliku između "suštine kruga" i "kruga suštine".. Sah: Vrlo dobro.kao da sam u polusnu. veran odjek. Bog je ono što je. recimo. Čini mi se da je svaka stvar sveukupnost svih stvari i ona sama u isti mah. po vama.. takvo je kakvo je jer je po meni. Sah: Sad smo zamenili uloge.. veran odjek.. Sah: Ni ja ga ne razumem.jedno te isto 'ja". S: Da li je čovek Bog? Sah: Kad čovek jeste to što jeste. onda su misli spontani koraci. to je tako. Sah: Vrlo precizno. iz tog magnovenja. "Bog".. Sah: Da li "ja" ima to "sebe" ili to "sebe" ima "ja"? S: Ne znam. kako kažeš. To je tako. Reci mi.. "sebe". "moje".. Da li...Sah: Po meni je Bog samo "Bog" jer ne znamo Boga koji nije "Bog". Da.. Šta god da je po meni.. ali imam osećaj kao da sam ozračen i spolja i iznutra.

naprežeš oči. zaš to mi se makar jednom nisi odazvao?" "Otkud sam znao". Tražiš je glavom. postalo je jasno i bez magle. S: Sada razumem. Sah: Samo si otpustio dvostrukost. Viđenje je ostalo.. i viđenje koje se mutilo od žudnje da vidi.. magle nema.. prizivam te i danima i noćima.. šta god da kažeš. Sah: Da. jer ne pokušavaš da shvatiš... Postoji jedna divna priča o svecu koji je čitav život poštovao Boga i recima i delima i mislima. prosto. Sah: Zavisi od igle. S: To izaziva smeh. u dugom nizu. S: I svi to znaju? Sah: Da. Umori se pa mi reci. Sah: . Gospode moj. S: Ali. i molitva je jenjavala vremenom. Ne možeš da zagrliš sopstveni zagrljaj.S: . Uzrok problema juri poslcdice problema. iznenadiš se načinom na koji sije našao. skrušeno će Bog. i tek kad se umoriš i sedneš. i još se čudi: "Zašto se problemi množe kad ih uništavam.. Toliko se osećao malim da je Gospodu i u snu i u molitvama govorio "Vi". Kada je konačno napustio telo. a smanjuju kad se umorim?" Istina je kao tišina. zar ne? To je to. Godine su prolazile presporo.. Spoznaja je kao traženje izgubljene igle. i niš ta! Zašto mi se. Nikada nije počinio nijedan greh.. ponizno je molio Svevišnjeg da mu se ukaže i da u tom času bude prenesen među anđele.. nema napora. i suzama i hlebom koji jedem. S: Tako prosto? Sah: Da. iz sveca je pokuljao neverovatan bes: "Zašto se nisi odazivao? Ceo život ti se molim. da. bilo čemu. Sah: .. sakrivaš je bukom. i kad su ga moćni arhanđeli doveli pred božanski presto usred raja.. .. ali niko se na njegove usrdne molitve nije odazivao. "da baš mene zoveš! Sve vreme si persirao!" S: Mi sve vreme jurimo predstave o. S: I opet je tajna? Sah: (š iri ruke)..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful