P. 1
Reading German History - A German Reading Course for Beginners

Reading German History - A German Reading Course for Beginners

|Views: 87|Likes:
Published by oanabr2011

More info:

Published by: oanabr2011 on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/18/2012

pdf

text

original

KarinHcnann

KcöJìg
Ucrmm
HìsI0ry
ACcmanRcadin,C0urºc
|0rBc,inncrº
MaxHuchcr\crla,
N6lZCÌchD1S C6I ^bUIÌCu0gC0
ȹ8lʪ8̅ ¯Ǜ̅ LDCD·Ƽ ħƑūCUIICDƼ IĴʋ ƵðrDðIOSSð,Ƽ IDuISCÌ-UCuIƱ
SCDCƒƼ ¡ðISœI.Ƽ ¯½ðID!IƊgCHƼ [ĝ)Ƽ 11ZZ,Ƽ |ʋ1Û.Ƽ ċ.Ƽ 1ćÛÜƼ
UuICDƼ LIlIIDKCDƼ IuƼ Ï!uJƼ bð!CµD.Ƽ ,LðµµŋHDCrgCIƼ
ğðIDðI0SSð-¡0µŘ¨.Ƽ ¡OƍřIC!IƎuIðIƼ uuƼ 11CÛ,Ƽ ƶIOHƮCƼ
VCIgOÎUC!.Ƽ ¡ð!DO!ISCDCƼ ĶÍðIIKIICDCƼ ĠðµµŌDDCIg.Ƽ
ļH!CD·Ƽ NCICIUIguugƼ VƌDƼ LƓ.Ƽ ¡ODIðUƼ ºUCHðuCIƼ ð!SƼ
ÜuuUCSKðHZÎCIƼ UCIƼ HCuƼ gCgrÜHUCICHƼ ÜuHUCSICQu-
D!IKƼ LCuISCDÎðuUƼ ðuƼ ăJ. Û.Ƽ 1Û+ÛƼ UUICDƼ ÜuDUCSIðgS-
µI8SIUCu!Ƽ LI.Ƽ L.Ƽ ¡ńCD!Cï.Ƽ
ò8lˠ8̅ óĄđƼ LDCuĒƼ ,LCIƼ óÛ.Ƽ |ðHuðIƼ 1Ûóó¨.Ƽ ZCI!gCHDSSI-
SCDCSƼ LCu8!UCƼ VOHƼ ºI|ÌuIƼ ¡ðuµÍ.Ƽ
NII!CƼ !IuKS.Ƽ UCIƼºDSCD!uJƼ LS!CIICICDS.Ƽ ¡I!!CIƼHIuuIƼ
ðuƼ ½IÎDCÎuSµ!ð!ZƼ IuƼ ÜCI!IDƼ UICƼ ÏðIðUCƼ ðD.Ƽ IJCDCHƼ
IDuƼ LDIIHgƼ uŬ!Ƽ UCuƼ NðISCDð!!S!ðŇ.Ƽ N8IZƼ 1Ûóo.Ƽ
NI!!CƼ ICCDIS.Ƽ LICSUCuƼ 1Û+J.Ƽ
LDlCDēƼ !.Ƽ N8IZƼ 1Ûóó.Ƽ
ò8lˡ8̅ǀƤǝ̅LDCu.ƼLISCHDðDuƼ ijÜƖDCIg-1ÜIlD.Ƽ LICƼ SOgC-
DðuDlCƼ ,1uUWIgSDðDD',Ƽ ð!SƼ CIS!CƼ UCu!SCDCƼ LISCD-
DðDDƼ ðuƼ ¯Ƽ ąZ.Ƽ 1oóJƼ CIDÍÍHCI ƼZCIIgCDDSSISCDCƼįI!DO-
ŞðµDIC.Ƽ L.ƼĻIuuuCI,Ƽ ĴÜIuDCIg.Ƽ
NIl|CƼÎIHKSĔƼ hCVO!ulIOHƼ 1o+o,Ƽ ,ÜðI!IKðUCH-bZCuCƼðuƼ
ºÎCƬðHUCIQ!ðIZ".Ƽ ZCIlgCHDSSISCDCIƼ ¡O!ZSIICDƼ uðCDƼ
CIHCIƼ ZCICDHuHgƼ VOHƼ JĶʋ ¡!ICDÌOÙ.Ƽ
NŭIICƼ ICCDIS.Ƽ 1ƺISIƼ ¡!CuCDSƼ ½CHƯC!Ƽ VODƼ NCIICIHIōD,Ƽ
DS!ŔIICICDISCDCIƼ b!ððlSuðDD.Ƽ "Ƽ ¡OD!ŎŰƀưƼ 1ĉāƼ J.Ƽ 17¯ó,Ƽ
|ʋ½ICHƼ C.Ƽ 11.Ƽ ĆoJÛ.Ƽ ŀŏIIgCHDSSISCDCSƼ LCu8!UCƼ VOHƼ
ÏIðuçOISƼ LŕIðIU.Ƽ
ĽDICD.Ƽ LICƼ ¡ðŮSCIµIOK!ðuð!IOƁƂƼ ZuƼ NCISðI!!CSƼ ðuƼ
1Û.Ƽ ĬðHUð!Ƽ 1o¯1.Ƽ LCű8ÎUCƼ VOHƼ ºDIODƼ VODƼ ½CIDCI,Ƽ
1o7Ď.Ƽ
ò8ʝˣɳ̅ JZJ̅ ĵňCH.Ƽ ĪCůHIICDƼ Iŋǔ [1ÜJÜ-11ÜC)Ƽ ð!SƼ LCuIƲ
SCDCIƼ ¡DHIg.Ƽ NIHIðIuƔƼ 11!Ĉ.Ƽ
NI!!C.Ƽ ǽ˥ˀ̅ Ȟĝ̅ UCIƼ LIOJCƼ [Û1Z¬Ûčó),Ƽ bODDƼ ¡CID-
IICDSƼšĜ̅ ÛóČƼ IDƼ ºðCÌCDƼ ZuuƼ LCu!SCDCuƼ ¡ðISCIƼ gC-
KIDu!.ƼLC!ðI!Ƽ UCIƼ blðIUCƼ LľOSƼ uHUƼ SCIHCIƼLCuðDÎIHƼ
ĤUIƤDðƼ !HƼ UCIƼ LÌOIKðµC!ÎCƼ UCSƼ NðgUCDuIgCIƼ LOuS.Ƽ
\u!Cu.Ƽ ¡IDDuHgƼ CIuCSƼ LCulSCDCDƼ ¡ðISCISƼ uIIƼ UCIƼ
CISCIHCDƼ ¡IODCƼ ZuƼ NODZðƼ IuƼ ÜCISCIuƼ VOHƼSCCDSƼ¡uI-
ÍÜIS!CH.Ƽ NðIuOIICžICÍ,Ƽ LuUCƼ UCSƼ 1ó.Ƽ |ðDIDuDUCIlƜ.Ƽ
ò8lˢ8̅ JƓNJǞ̅LDCH.Ƽ ÜuHUCSKðHZ!CIƼ ½I!θƼ ÜIðHU!Ƽ VOIƼUCuƼ
ĢCDKuð!Ƽ Íut UICƼ IuƼ ½ðISCDðuCIƼ LCIIOƼ VCƗICDICICHƼ
ĭuUCHƼ DCIƼ SCIuCuƼ bIðð!SDCSuCDƼ IHƼ 1OÎCuƼ 1Û¯Û.Ƽ
NI!!C·Ƽ ÜÍICKƼ ðUÍƼ UCHƼ ÜuuUCSIðg.Ƽ !ÛoZ.Ƽ
ĿuICu.Ƽ ÜðuƼ UCrƼ ÜCI!IDCIƼ NðuCI.Ƽ ÜżICKƼ VOuƼ hCICDSƳ
!ðgSgCD8uUCƼ gCgCHƼ ÜIðuUCuDUIgCIƼ J0t uDUƼ 1ðIISCIƼ
Ï!ðIZ.Ƽ ZÛ.Ƽ !!.Ƽ 1ÛC1.Ƽ 1OIOƼ ĨCrUƼ bCDƻIZ.Ƽ
ºƨÍuðDuCƼ bCIƥCƼ !+ÛƼ ODCH.Ƽ ÜI!UCIUICuS!Ƽ bÜUUCuISCDCIƼNCIŽðg,Ƽ İÜuCDCHĂƼ
ºÎ!CƼ ðuUCICDƼ ºDDI!UuugCHĕƼ ºICDIVƼ ʄ̅ ¡UDSIƼ UDUƼ LCSCDICDIC,Ƽ ÜCIſIH.Ƽ
¡ðIlCD.Ƽ LCI!Ƽ LDCI!8HUCI,Ƽ NÜDCDCHƼ
LdS ½CIK uuU SCIuC ÅCIlC SIDU uIDCDCIICCDIÌICD gCSCDUIZl.
[CUC NCIwCtluug Iu dDUCICu dlS UCu gCSClZÌICD ZugCÌdSSCDCD ÎðÌÌCD DCUdtÍ UCSDdÌD U0i VDIDCIIg0D
SCDII!llICDCu lIuwIllIguDg UCS NCtÌdgS
3ęʋ 2Ěʋ Iěʋ

LIC lCI2I0D ZI!!CID
I992ʋ 9Iʋ 90ʋ ö9ʋ ööʋ DC2CICDuCD ZdDÌ uuU |dDI UCS LIuCKCS
ºllC LIuCKC UICSCI ºuÍÌdgC KODDCu, Ud uDVCIðDUCi!, DCDCDCIDdDUCI DCDuI2I wCIUCD.
Iĵʋ ºuÍldgC
˸̅ I9ööʋ Mŕǔ lutDCI NCtÌdÿ, ƛ-Ǝ01äʋ ÍSWdDIDg
NCt!dgSICUdKl\OD. ½CtuC! ¡ODZÌI
LWSCDldgÿCS!d!|uDg uuU ÌdyOu|. LIwID hCDuIU
LCSdWlDCISI0¡¡uug. )uUwIg ºuCI LWD1, LDuduwOIlD
¡tIulCU ID lDC lCU0tul H0µuDÌIC UI ÍC!WdDy
Ïh1Í 3-I9-00Ō4äö-2ʋ
!P0ICOġP0ľ IOľ /HIOHľ V|Ì0ľ
Ħhcľ iĊĞĒcJĥccJľ ćcľ ğcľ Ġheľ]cħĚľc}ľēcaJiċgľ
1±l|C Ol JOn¦Cn¦3
¸·... ¸H6aCÍDg sĚ|||sĸ LIuHHu1 ¸¡agc
E|nfuhrungij|n!roduc!ionĸ
Iʋ LOOK I!IÌC5. Ì!ICI8IUIC !D!I!8Ì IC8U!D_ CC_D8IC5 öʋ
2ʋ LOOK I!IÍC5` H!5ICIy !D!I\8Ì IC8U!D_ CO_D8IC5 9ʋ
oʋ Å8DÌC5 OÍ CODICDI5 IOI8Ì IC8U!D_ UCCÌCD5!OD l7ʋ
5!D_UÌ8I/]ÌUI8Ì
COH]OUDU WCIU5
4ʋ Å8DÌC5 C! CODICDI5 5K!HH!D_ ]IC]O5!I!OD5 20ʋ
DIO_I8]H!C5
NatĘona|soı|a||smus·ĸGermanyĸunderĸNa!|oģa|ĸSoc|a||smĸ
äʋ ÅHC DC_!HH!D_5 O! IHC IOI8Ì IC8U!D_ VCID IOIH5 o7ʋ
ÍOÍ/Í 5K!HH!D_ WOIU OIUCI
|̀Ier| udeɸ չUseչOǪʋ͒heչd| ǘIǾ ́̀ar՚չ 40ʋ
bʋ ÅHC ÍOÍ/i DCIWCCD l97ńʋ lO\8Ì IC8U!D_ ]IODOHD5 4äʋ
8HU J9ooʋ 5KIHH!D_ !UDCI!OH OI VCID5
5UDOIU!H8IC CÍ8U5C
¯ǎ LH_Í!5H ICXIS. 8W8ICDC55 OI IC8U!D_ 5I
J9IžJ97Ņʋ ICCHD!ÇUC5
öʋ ÅHC 5CIZUIC O! ]OWCI l9ooʋ _!5I IC8U!D_ 5UDOIUID8IC CÌ8U5C ö4ʋ
COD]UHCI!OD5
5C]8I8DÌC
VCID5
9ʋ ÅHC Í8ZI OI8IC 8!ICI I9óóʋ _!5I IC8U!D_ HOU8Ì VCID5 bìʋ
!D!¡DII¡VC ¬̅ ¸/U`
I0ʋ ÅHC Í8Z! OI8IC5 ]OÌ!I!C5 _I5I IC8U!H_/5C8DD!D_ ÍUIUIC ICD5C Ɗ0ʋ
8DU !UCOÌO_y 5UD]HDCIIVC

J8U|C OÍ CO0IC0IS
_ÀcX¡$ HCaCtDg SRÌ¡1S L¡uHHu¡ ¸Î8_L
DeĬ!sĎhġandĸ1 81 5-1871 ĵĸGermanyĸfromĸ1 81 5ĸtoĸ1 871ĸ
Ȝȝ̅ ÅOW8IU5 IHC ICVOÍUI!OH O! _I5I IC8UIH_/5C8HH!H_ öoʋ
1öżöʋ
12ʋ ÍHUU5IIIuÍ!58I!OH _I5I IC8U!H_/5C8HHIH_ COH]OUHU WOIU5 9ƅʋ
!HICI]ICI8I!VC IC8U!H_
ì3ʋ ÅHC ICVOÌUIIOH O! IöŽöʋ _!5I IC8U!H_/5C8HH!H_ ì04ʋ
14ʋ ÅHC LCIH8H·lICHCH W8I _!SI IC8U!H_/5C8HH!H_ ì
(

ìö70ĉ1öƌ1ʋ
We|!|ęcheĸundĸge|st||cheĸMach!Ĵĸ Emµ|reĸandĸPaµacyĸinĸ!heĸM|dd|eĸAgesĸ
1öʋ
1oʋ
ì7ʋ
LCIH8H·LH_!!5H Î!5!OIy
IH IHC I2ɣ
ºʋ
8HU
(
3
'
Ȅʋ
CCHIHI!C5
LCIH8Hy IH IHC ì0ɤ
Ȃʋ
8HU
ììɥ
ȃʋ
CCHIUI!C5
LCIH8Hy !H IHC ì2ɦ
ºʋ
8HU
Ű3
'
ȅʋ
CCHIUI!C5
_!5\ IC8U!H_/5C8HH!H_
IOI8Ì IC8U!H_
_!5I IC8U!H_/5C8HH!H_
IOI8Ì IC8UIH_
_!5I IC8U!H_/5C8HHIH_
1OI8Í IC8UIH_
!HICI]ICI8I!VC IC8U!H_
Deu!sch|andĸnachĸ1 945ĶĸGermanyĸaf!erĸ1 945ĸ
ìöʋ ÍCVCÌO]HCHI5 !HIO IHC
L!_HI!C5
PCKHOWÍCU_HCHI5
_!5I IC8UIH_/5C8HH!D_
IOI8Ì IC8U!H_
!HICI]ICI8I!VC IC8UIH_
ì22ʋ
ì27ʋ
ì39ʋ
1ö0ʋ
1oŃʋ

| 0IlO0uCI|O0
ÅHISǎ IC8UƅHgǎ COuISCǎ W8Sǎ UCVCÌOµCUǎ OVCIǎ 8ǎ !OHI-yC8Iǎ µCIIOUǎ (1UoÛǎ ¡Oǎ 1Uo+]ǎ 8ąǎ IHCǎ ŝHIVCISIIyǎ O!ǎ
w8HCHCSICIǎ 8HUǎ W8Sǎ IH!ÌHCHŭCUǎ Dyǎ CXµCIICHCCǎ g8IHCUǎ IHǎ C8IÌICIǎ COuISCSǎ !OIǎ S¡uUCH¡Sǎ 8Iǎ IHCǎ
\DIVCISIIyǎ O!ǎÅHIIH,ǎ Ï¡8Ìy.ǎÅHCǎ H8ICII8Ìǎ H8SǎµIOVCUǎ HSC!HÌǎ HO¡ǎ OHÌyǎ IOǎ SIuUCHISǎ O!ǎHIS¡OIyǎDHIǎ šDIǎ
8HyOHCǎ ÌC8HIHgǎ ¡Oǎ IC8Uǎ8HUǎ HHUǎ CIS!8HUǎLCIH8Hǎ ¡CX¡S.ǎ ʩ˟̅ C8Hǎ DCǎ uSCUǎDOIHǎ IHǎ CÌ8SSǎ 8HUǎ8Sǎ 8ǎSCÌ!-
S¡ƞƟUyǎ COuISC.ǎ
ÅHCǎ COuISCǎ µIOHOICSǎ IHCǎ UCVCÌOµHCH¡ǎ O!ǎ ¡HOSCǎ IC8UIHgǎ SIyÌCSǎ 8HUǎ SII8ICgICSǎ IHµOII8H¡ǎ !OIǎ
IC8UIHgǎ ¡CXISǎ COHCCHCUǎ WI¡Hǎ ¡HCǎ HuH8HI¡ICSĦǎ ÅHCǎ S¡HUCH¡ǎ 8CāuIICSǎ 8ǎ D8SICǎ IC8UIHgǎ gI8HH8Iǎ
HCCCSS8Iyǎ ÍDIǎ glC8HIHgǎ IH!OIH8IIOHǎ čOHǎ ¡CXISǎ 8Sǎ WCÌlǎ 8Sǎ IHÌCSǎ 8µµlyIHgǎ IOǎ WOIUǎ ÍOIH8IIOHǎ
(SµCCIÍIC8ÌÌyǎ IHCǎ uSCǎ OÍǎ µIC!IXCS,ǎ SHÍ!IXCS,ǎ 8HUǎ WDIUǎ S¡CƲS).ǎ /Sǎ 8ǎ ICSul¡,ǎ IHCǎ SIHUCHIǎ UCVCÌOµSǎ
uSCÍuÌǎ S¡uUyǎ SKIlÌSǎ ICƙCV8HIǎ¡Oǎ ¡HCǎ CXµCUICH¡ǎ g8¡HCIIHgǎ O!ǎIH!OIH8¡IOHǎ ĎOHǎ ¡CXIS.ǎ
ÅHCǎ COuISCǎ ISǎ UIVIUCUǎ IH¡Oǎ ƝIVCǎ µ8I¡S.ǎ
ʼnHIIOUHCIIOHǎ (CH8µICISǎ 1ǎ IOǎ +]ǎ
LCIH8Hyǎ uHUCIǎ Í8¡IOH8Ìǎ ŚOCI8ÌISHǎ (CH8µ¡CISǎ 3ǎ ¡Oǎ 1Û)ǎ
LCIH8Hyǎ ÍIOHǎ 1o13ǎ ¡Oǎ 1o¯1ĸǎ CCOHOHIC8Ìǎ 8HUǎ µOÌI¡IC8Ìǎ UCVClOµHCHISǎ (CH8µICISǎ 11ǎ IOǎ 1+]ǎ
LHµIICǎ 8HUǎ Ï8µ8Cyǎ I HǎIHCǎ wIUUÌCǎ/gCSǎ (CH8µ¡CISǎ i3ǎ ¡Oǎ 17]ǎ
LCIH8Hyǎ 8ŷƼCIǎ 1ij+3,ǎ UCVCÌOµHCH¡Sǎ IHIOǎ¡HCǎ ÏIgH¡ICSǎ (CH8µƻCIǎ 1o]ǎ
ÏIǎ ISǎ 8UVIS8DlCǎ ¡Oǎ WOIKǎ ¡HIOHgHǎ CÌ8µICưSǎ 1ǎ ¡Oǎ 1Ûǎ IHǎ SCƩHCHCC.ǎ ¡IOHǎ CH8µICIǎ 11ǎ OHW8IUSǎ IHCǎ
SIHUCH¡ǎH8yǎWISHǎ IOǎ gOǎ SII8IgH¡ǎ OHǎ ¡Oǎ CH8µICISǎ 13ǎ IOǎ 17ǎ OIǎCH8µICIǎ 1oǎDCÍOICǎWOIƌIHgǎIžIOHgHǎ
CH8µICISǎ 11ǎ IOǎ 1+.ǎ
ŃOIǎ¡HCǎIC8CHCIǎ8SǎWCÌÌǎ 8Sǎ!OIǎIHOSCǎ S¡HUCH¡Sǎ WHOǎ IH¡CHUǎ¡Oǎ WOIKǎ ¡HIOugHǎ IHISǎH8ICII8Ìǎ ODǎ IHCIIǎ
OWH,ǎIHCǎďÞCyǎ 8HUǎb¡HUyǎÅIµSĐǎDOOKlC¡ǎWIÌƛǎµIOVIUCǎÌC8HIHgǎ¡IµSǎ 8HUǎSOÌuIIOHSǎIOǎIHCǎCXCICISCS.ǎ
Ïǎ WISHǎ IOǎ IH8HKǎ IHCǎ !OÌÌOWIHgǎ !OIǎ ¡HCIIǎ V8ÌH8DlCǎ HIH¡Sǎ 8HUǎ SuggCSIIOHS.ǎ
ÏIOÍ.ǎ ƚ8Hǎ ÞCISH8Wǎ (HOWǎ ÍOIIIHgH8Hǎ \HIVCISIIy]ǎ WHOǎ SHggCSICUǎ 8HUǎ CHCOHI8gCUǎ IHCǎ IHIIOUuC-
IƆOHǎ O!ǎIHISǎ COuISCǎ 8Iǎ w8HCHCSICIǎ \HIVCISI¡y,ǎ IHCǎ S¡HUCH¡Sǎ O!ǎHISIOIyǎ 8¡ǎ ¡H8Iǎ uHIVCISI¡y,ǎ WHOSCǎ
COHS¡IHCIIVCǎ CII¡ICISHǎ 8HUǎ CH¡HHSI8SƠơƢǎ HC̵CUǎ SH8µCǎ ¡HCǎ COHISC,ǎ Ï8HH8ǎ 8HUǎ ½IÌÌyǎ ÌOg8lÌ8ǎ
(LOCIHC-ÏHSII¡u¡],ǎ ½8Ì¡CIǎ LI8uDCIgǎ (ÍO¡¡IHgH8Hǎ ŞHIVCISIIy]Ĺǎ Ï.ǎOİʋ LICCHǎ (\HIVCISIIyǎ OÍǎ ÍCWdž
C8S¡ÌCǎ uµOHǎÅyHC],ǎ /Ɯ8Hǎ ÏOÌHCSǎ (ÏOÌy¡CCHHICǎ O!ǎ ÍDI¡Hǎ LŧHUOH]ǎ 8HUǎ ÏIOÍ.ǎ ÏHgCǎ L. bCHWCIU¡LJ
ÍCgCIǎ (\HIVCISI¡dIǎ LOCHHH]ǎ
L8SIǎDu¡ǎHO¡ǎÌC8SIǎŢWISHǎIHOǎIH8HKǎĦr.ǔ|OHHǎw8IgCIISǎ (LƇVCIµOOÌǎ LHIVCISI¡y]ǎ!OIǎHISǎµ8IICH¡ǎHClµǎ
8HUǎ COHS¡8HIǎ CHCOHI8gCHCH¡.ǎ

Lh8þ¡Bf ¬Å
tÎRÍË0lßR§
LH8ÇICl !
ÜDBµî0Iľ Jľ
GcƦnanǔandǔEngIishǔhavcǔtźcǔsamcǔhisIoricaIǔrooIs,ǔandǔIhcrcǔarcǔthcrc!orcǔaǔgrcaIǔnumocrǔɥɸ̅wordsǔwhichǔ
arcǔ rcIatcdǔ andǔ rcscmŖìcǔ cachǔ othcr.ǔ Thcscǔ arcǔ caIIcdǔ co¿nntes. Whcnǔ wcǔ rcadǔ Gcrmanǔ Icxts,ǔ Ihcscǔ
símiIariIicsǔoctwccnǔIhcǔtwoǔIanguagcsǔ canǔocǔvcryǔhcIpIuIǔandǔ shouIdǔocǔ cxpIoitcd.ǔ
1.1ĸ ÅtÿĠ !OĠlIHUĠlhCĠLHglIShĠ CąuIVdÌCHl.Ġ
7Ġ ^OuHS.Ġ
LSlCH,Ġ ¼CSlCH,Ġ POIUCH,Ġ bÜUCHĠ
¼IHlCI,Ġ ÌIÜHlIHg,Ġ bOmmCI,Ġ ÍCIDSIĠ
Ådg,Ġ ¼OCHC,Ġ NOHdl,Ġ}dhIĠ
LOll,Ġ LtCHuHg,Ġ ¼Otl,Ġ ¼IllC,Ġ btCu7Ġ
ÏdQSl,Ġ ÜISCHOl,Ġ NDHCH,Ġ ÏIICSlCI,Ġ LdIC,Ġ bIIChCĠ
ÜĠ NCIDS.Ġ
NdlCI,Ġ NullCI,Ġ ÅOChlCI,Ġ bOhH,Ġ bIHC,Ġ |ugCHCĠ
bĝHIg,Ġ )dHU,Ġ NIčlCÌdllCIĠ
bChIÍÍ,Ġ ¼Cg,Ġ LdHUĖHg,Ġ ÍdlllCĠ
Ülul,Ġ LClÜHÌ,Ġ ÍuHgCIĠ
1dllCH,Ġ ÍÜhlCH,Ġ lÜlÌCH,Ġ gCDOICH,Ġ gCWIHHCH,Ġ HCÌÍCH,Ġ hOÍlCH,Ġ KOSlCH,Ġ ÌdSSCH,Ġ lCIHCH,Ġ mdCHCH,Ġ IuH,Ġ
VCIDIClCH,Ġ VCIgCSSCH,Ġ VCIlICICH,Ġ WÜHSChCHĠ
C˹ 7U]CClIVCS.Ġ
dll,Ġ lCuUdl,Ġ ltCI,Ġ hdlD,Ġ ]uHg,Ġ KOItuQ!,Ġ KuÌluICll,Ġ HCu,Ġ QOÌIlISCh,Ġ QIdKlISCh,Ġ lOl,Ġ WIlUĠ
ManyǔcognaIcsǔarcǔwordsǔoIǔGrcckǔorǔIaIinǔoriginǔorǔwordsǔIhaIǔGcrmanǔhasǔadopIcdǔIomǔŤIhcrǔħuropcanǔ
IanguagcsǔduríngǔIhcǔIastǔIcwǔccnIurícs.ǔĤccauscǔsuchǔwordsǔaIsoǔappcarǔinǔthcǔsaƟcǔsorIǔśIǔ(spccíIíc)ǔtcxtsǔ
ínǔ oIhcrǔ Europcanǔ Ianguagcs,ǔ Ihcyǔ arcǔ caǔIžcdǔ ínternntíonnIísms.
bOmCĠ CXdmQlCS¯Ġ
bIgHdl,Ġ ÏCKdCC,Ġ ÏIODÌCm,Ġ bOH1lIKl,Ġ ÏHlCICSSC,Ġ ÏIdmd,Ġ 7Kl,Ġ bluCCHl,Ġ HClOtm,Ġ ÏdIldmCHl,Ġ bdQIlCl,Ġ
7uIOI,Ġ 7KlIOH,Ġ NdSdÌÌ,Ġ ÅHIOH,Ġ bIddlĠ
bOmmuHIKdIIOH,Ġ 1OUuKIIOH,Ġ bOHZCHlIdlIOH,Ġ ÏHICgIdlIOH,Ġ 1OKldmdlIOH,Ġ bOHSlClldlIOH,Ġ HCVO-
ÌulIOH,Ġ bIludlIOH.Ġ ÎHglIShĠ CHCIHg.Ġ ¡
ÏCmOKIdlg,Ġ ÏÿHdSlg,Ġ ÏHUuSlIg,Ġ NOHdIChg,Ġ ÅHCOIg.Ġ LHglIShĠ CHCIHg.Ġ ¡
bOZIdlISmuS,Ġ 1IDCIdÌISmuS,Ġ bdQIldÌISmuċ,Ġ HCdlISmuS.Ġ ÎHgÌISHĠ CHCIHg.Ġ Ƈɝ ƈɝ
HCQuDÌ)],Ġ ÎOg)_,Ġ bldlISlIK,Ġ ÅCCHHIKĠ ÎHglISHĠ CHCIHg.Ġ ƉƊɝ
bOuVCIdHIIdl,Ġ ÏCCHIIldI,Ġ _udlIldI,Ġ HCdlIIdI.Ġ ÎHgÌISHĠ CHCIHg.Ġ Ɔɝ
1. 2ĸ ÅhCĠ 1OllOWIHgĠ dICĠ dÌlĠ lIĎÌCSĠ OÍĠ DOOKSĠ WIIllCHĠ IHĠ LHglIShĠ dHCĠ lIdHSÌdlCCĠ IHlOĠ LCImdH.Ġ ÅIÿĠ IOĠ 1IHUĠ
OulĠ lhCĠ OtIgIHdlĠ ÎHgÌISHĠ lIlÌCĠ OÍĠ CdChĠ DOOK.Ġ
ģonanչ Doy| eƀչ D|eչ Aoen!euerչdesչ Sher|ockչHo| mesչ
OscarչW| | deȱ չ Dasչ ţ| | dn| sչdesչDor| anչGrayչ
D. չHƓ չ ˺awIJencҔƀչ Sʸhneչ undչ ďʛeohaoerչ
Ŗ. չď.չ SIe͗ensonƀ չ Derչse|!sameչ Fa||չ desչ Drɰչ Jeky||չ undչ Mr.չ Hydeչ
ĥrnesǞչ Hem| ngwayƀչ Derչa|Ieչ Mannչ undչ dasչMeerչ
GeorgeչOrwe| | ƀ չDerչWegչ nachչ Wiganչ ǖi erչ
öʋ
Ʊor|sչ Less| ngǏ չA!rikĐn|scheչTĨĐgʸd| eչ
Fi!zroyչ McLeĐnǏ չ Geschich!enչ Đusչdemչ scho!!|schenչ Hoch| Đndչ
Tennesseeչ W| | | | Đmsȱ չ Ʊ| eչ KĐ!zeչ Đu!չdemչ he|Henչ ţ|echdĐchչ
ThornIonչWi| derǏչ Ʊi eչ ţruckeչ͗onչ SĐnչ Lu| sչ Heyչ
ģhĐr|esչ Ʊi ckensЙչ We| hnĐchIserzah| ungenչ
MĐrkչTwĐi nɺ չ Ɩi nչѸĐnkeeչĐusչAmeri kĐչĐnչ Kʸnę gչArIusչ Ho!չ
ģhĐr| i eչģhĐpě i n˪ չƱi eչGesch| chIeչme|nesչ Ŋeoensչ
ArIhu r չM| ě | erɺ չ Todչ e|nesչ HĐnd| ungsreisendenչ
LH8ÇICl z
ÅhCICĠ !SĠ OHCĠ OIIhOgIdµhICĠ IUÌCĠ !HĠ LCImdHĠ WH!ChĠ mdKCSĠ ICdCIHgĠ mUCHĠ CdS!CIĠ lhdHĠ !HĠ OlhCIĠ 1 .3ĸ
ÎuIOµCdHĠ ldHgUdgCS.Ġ
¼hdlĠÌSĠIl:Ġ .~mm..mmm....~mmmmmmmmm.
ÜDBµî0Iľ Zľ
Ü0SCRÍCRÍ0 ÍR URÍ0ffÍCRÍSRO00ÎÍ0R
_ MaUU şǖ̅ Ï1c ÅcU8CHcU Uct ÅOt2c11 ~ Ï1c Lt1cCHcU
_ MaUU Ůǚ̅ MÖHct UUU LctHaUcU
ĭľ MaUU ƃǔ̅ Ïa8 Å1ttcÍaÍtct
_ MaUU Ɛǒ̅ JtÍ1UUUU@cU UUU 1UtUc£KUU@cU ~ Mc1OtHat1OU UUU
ÏOU1c881OU8Kt1c@c.
_ MaUU ƣǗ̅ ÅOH cUtOga18CHcU 1D8OÍUt18HU8 2UH Zc1taÍtct ÏagOÍcOU8
_ MaUU ưǙ̅ ÅOH N1cUct ÏOU@tcÜ 2UH ÏcUt8CHcU McÍCH
_ MaUU ʼnʉκ Ï1c Nc1Hatct Mc[UDÍ1K
_ MaUU ƿǘ̅ Ïct Ïat1OUaÍ8O21a¡18HU8
_ MaUU LjǕ̅ Ï1c UcUt8CHc ÏaCHKt1c@8@c8CH1CHtc
_ Der Auístìeg der NSDAF

Ka
ɏ|ʋ
љoԯ
҄Ѿ
Ԑբ
lnv
C5l
Ílu
r5l
rC
Íl
u
d
;p JQyÇpZfUyCU
[(l;CDlCU
·ľ
Íru
hC
blð
uÍC
rZC
Ìl
n

y
'íOCjg ̄̅
_
\ü!Ì
ÛO3
̯
Sta
at,
Ge
se||s
cha
ít,
Wìr
tsc
haít
ìm
de
utsc
he
n
Mìt
te|a
|ter
¿ľ
Ka
ɐȥʋ
ƠɎȔ
ǘȁʋ
b O
ʰ´
Vo
n
dCr
¹

h

CIC
5-
ƚʋ
CQ
C5
C
º5Ch
ð
@ .
(
C
ul5C
hj
ð
n
_"
ul5
Ch
ð
Û
un
d
ˉ̅ Ȁʋ
¿ľ ƹarlʋ LIClIÌCD l!UH¤
DU.
Das Ende des keìches
und
dìe
Entste
hung
der
kepub|ìk
Öster
reìch,
der
ßunde
srep
ubIìk
Deutsch|and und der
gru
n
du
ng
bÍ5
Zum
Lr5
lCn
WCj
lkr
ÍCg
țʯ̅ Šljě̅
Ì
ð
hr
CC
n
Ïk
hun
d
Cr
l
l Ì
CÌD\
Q \Í!S
y.)
_ľ }u!lHU
¤
.
M
b`|ìtät
seìt
Gesc
hìchte
der
sozt
a|en
·
Ĩ̅ Î
_ Heìnrích Vlll
·
von
LngÎðnd
|U ^UyCH2CHyCH-
DC!ICD|Q
H
der
lndu
strìe
||en
kevo
|utton
Deut
schen
Dem
okra-
tìsche
n
kepub
|ìk

Tex!ĸ 1ĸ
LH8ÇICl z
I0κ
g KOCkJ, )UrÿCH |ÍrSÿ,):
tul0µdÎSChP PlDPÎIPlDPWPgu0gP0 Îm 1Û.)dhlhu00PtI
LCuIäCHÍðH0, (SICrrCICH, ÌHgÍJUU UHU ÍrðHkrCICH I0 VCïgÍCICÍ
_ LÌP ]U0P0 aȡɗʋ NÌ00Pl-
À
h ˞̅ Ì0 0Pt LPSChÌCh¡P
P
.
ƤrɚǸįʋ À DCIDD NðrIIH
uHU ÍlD3I bCÌuÌlH
_ LrJHI, NICÌJCÌ.
NÌ¡ÎPl
mPPlk
ul¡ulP0
Î0 0Pl P0ÎÎKP
_ LÎP LlÜ00u0g 0PS
LPuISChP0 KPÎChPS
1b¯Ü/¯1
|Þ ^ugCH2CLÿCU
UCrlCHICH
¿
KCC
ÿ3u
,
)OH
u.
_
Ku
DCrI
btC
lIÌ|Þ
ÿ
LÌP
0dI
Ì0
0dl
S0
2Ìd
lÌSI
ÌSC
hP
KdS
SP
0ÌP
h
LÍP
bCh
ÍdCh
I
^
Zin
COu
rI
JƑŜ
ơ̅
V
JICt
ÍOO
1Ƽ1
Ơ̅
bO0
0C
JDžJ
Ʈ̅
̃̅
·̅

ƶnd
uɘɢɍi
aJiəȤƙĈ
g
LICD
ÌDg,
ÌC!g3
.
Ǒʋ iȩʋ
Ljcȓt
ǐltcɈʋ
cɊʋ
ŝdžƽÜ̅ ʋ ȿȻJJardāʋ ǃ
idn
ǧLJƔǿʋ ȃ̅____

__¿
_
_{g 1U¡U|ª

śƵƟ´ ̅
1\DC
ɃˬɋȸǸ̅
Û
run
ǷĮʋ
Q LwC LÍCIrICH ^OJu
LPSC
hÎCh¡P 0Pt
0Pu¡S
ChP0
PlDP
ΡPt-
DPw
Pgu0g
g
!OtäI
LCrÍ3
CH
)u0P0µ0ÎÍIÎk Îm LlÎllP0 KPICh
LPl
P0gÍÌ
SChP
bdu
Pl0du
ÍSId
00
V00
1ób
1 u00
0Pr
0Pu¡S
ChP
bduP
l0klÎ
Pg:
tÌ0
VPIg
lPÍCh
g
K.
brJ
OU·
¾.
ÏIS
CHC
r/!
(r
Lk
,
\
rC
uI7/
m.
VOÍ
k0
JUn
|mr
Sÿ.)
LPS
PllS
Ch

Í0
0Pt
Í0
0uSI
lÍPÍ
lP0 KPV
0Íu
IÌ0
0

ch
tcʋ
ìlì
tʂɉ
Ƕ
cɕƘʋ
Ɲ
c
ɯt
ɖch

Ƽʋ

ƒƾ
·1


ľ
!S
L
0D
CC
D
\D
5c
_
\\\
¶_.
|
Ś̅
ç\
UI
H
6I
ɡã
Ǘb
Ȣa
n


̅
ƻ
ʜCh
Ô6
·̅
ɋ
Ǧ
bcʋ
L
Pu
Al
ƶ
ħ

LJA̅
Ľľ
ƞ
aãʋ
Ȗ
a
Ƶǂ

Ǟ

L
6S6
\\5
C
D
A0
\\\
K
U
D
Ų

Āʋ
g
[Íðt
ÍCS ȰĚ̅
K¡UUÍ
CDCr
gCr`
LÎP
WPlIW
ÎlISC
hdÍIS-
klÌSP
1ÛZÛ~
1ÛóÛ
D
` DlI
ÌC
y.
Q
ȶə̅
\D
dž
nd
Ⱥȣa
nd

L
I6
D
I\C
5\U
Dg
·
`
`¸¶(Ì
C
\
6

:)
Ůƴʋ
\ʹ̅
.
N
J

\
òO
D
3D
3-
3H

LrICÍ
NJIIH
IJS/K
uUOÍI
NOräCy
(Íräg
.)
LdS
t00P
0Pl
ldlIP
ÍP0
1Ûóó
LH8Ç\Cl Z
ÏHĠ lhCĠ WOIUSĠ Wh!ChĠ mdKCĠ uµĠ IHCSCĠ IIllCS,Ġ lhCICĠ dICĠ lOuIĠ lCUCISĠ Wh!ChĠ dICĠ HOlĠ uSCUĠ !HĠ ÎHgÌ!Sh.Ġ 2.1ĸ
¼h!ChĠ OHCSĠ dICĠlHCy:Ġ L!VCĠdHĠ CXdmµlCĠ OÍĠ dĠ WOIUĠ IHĠ WHICHĠ lHCyĠ dµµCdI.Ġ
1!HUĠ IhCĠ COmµOuHUĠ WOIU{S)Ġ IHĠ lHCĠ DOOKĠ IIllCSĠ !HĠ WHICHĠ lhCĠ lOlÌOW!HgĠ S!mµlCĠ WOIUSĠ OCCuI.Ġ 2.2ĸ
Zcíl ÷̅ I!mCĠ Gcschíchlc ¯ HISIOIyĠ !ríc¿ ¯ɝ WdIĠ
Wrlschujl ¯ CCOHOmyĠ Huucr ¯ɝ µCdSdHlĠ Allcr ÷̅ dgCĠ
Arbcílcr DZ̅ WOIKCIĠ olrcíl ¯ɝ U!SµulCĠ Hcríchl ÷̅ ICµOIlĠ
1cslun¿ ¯ɝ lOIlICSSĠ !cích ÷̅ Cmµ!ICĠ
ÎIllĠ !HĠ lhCĠ lOlÌOW!HgĠ WOIUĠ l!SIĠ !HĠ ÎHgl!ShĠ OIĠ IHĠ LCImdHĠ WhCICĠ HCCCSSdIy.Ġ
d)Ġ ÎuIOµCĠ !HĠ IhCĠ CIdĠ OlĠ IHUuSlI!d!ISdI!OHĠ
D)Ġ ÎuIOµCdHĠ WOIKCIS´Ġ mOVCmCHlSĠ ¡HĠ lHCĠ ì9'
ºʋ
CCHluIyĠ
C)Ġ .ż ...............Ž , ž,ljNJ ............., ,
1!CĠ Hdl!OHdÌSO7Idl!SI!SChCĠ 1dSSCHlCHICĠ
U)Ġ Njſ,ƀ¿nj.¿, ,.................................ɝ ,
LCSCllSChdÍ!,Ġ ¼!I!SCHdl!Ġ uHUĠÅCChH!KĠ ImĠ ì9IJʋ |dHIHuHUCI!Ġ
C)Ġ LCImdHĠ m!l!ldIyĠ h!SIOIyĠ
Í)Ġ ÏHVCHlIOHSĠ dHUĠ U!SCOVCI!CSĠ
g)Ġ ÅHCĠ ÎHgl!ShĠ µCdSdHIĠ IISIHgSĠ dHUĠ IhCĠ LCImdHĠ µCdSdHIĠ WdIĠ
h)Ġ .Ɓ .................... ǍƂ ƃƄ ................ɝ ,
N!IICÌmCCIKulIuICHĠ !HĠ UCIĠ 7HIIKCĠ
!)Ġ ÅhCĠ gCHCSISĠ OlĠ IHCĠ 1CµuDÌICĠ OlĠ 7uSlIIdĠ
ììʋ
2.3ĸ
LH8ÇIÐl 3
I!ľ
ÏICĠ bCDldCDlĠ ĘOHĠ ¼dlCtÌOOĠ IŲI5κ
K)Ġ ǁ-ææǂææǃ-ææææææ.DŽæDžæ.džLJLjǀɝ
ÏICĠ LtÜHUUHgĠ UCSĠ ÏCuISCDCHĠ HCICDCSĠ IŲʼn0Ʋʼnlκ
|)ľ
ÏICĠ UCulSCDCĠ PdCDKtICgSgCSCDICDICĠ
2.4ĸ ¼DICDĠ OlĠ lDCĠ DOOKSĠ ltOmĠ lDCĠ lISlĠ OHĠ QdgCSĠ 9łI0κ WOuÌUĠ ÿOuĠ CODSullĠ IÍĠ ÿOuĠ WdHlCUĠ IOĠ KHOWĠ
SOmClDIHgĠ dDOUlĠ
DOOKĠ HumDCIĠ
CdtlÿĠ ÎHg!ISDĠ DISlOtÿĠ
IDCĠ lOuHUdlIOHĠ OlĠ IDCĠ LCtmdĂĠ ÎmµItCĠ IHĠ IDCĠ I9Ί
̈κ
CCHluIÿĠ
lDCĠ tISCĠ dHUĠ CSldD!ISDmCHIĠ OÍĠ PdĜISmĠ
IDCĠ WOtKCtS´Ġ mOVCmCDlĠ IHĠ ÎutOQCĠ SIDCCĠ I900κ
|CWISDĠ ÍISlOIÿĠ IHĠ ÎUtOQCĠ
ÎHglISDĠ ÍISlOIÿĠ I300łI550κ
LCtmdHÿĠ II50ɑI250κ
LCtmdHÿĠ dÍICIĠ IDCĠ bCCOHUĠ¼OtlUĠ¼dtĠ
ÎUtOQCdHĠ CCOHOmICĠ dHUĠ SOCId!Ġ UCVClOQmCHlĠ SIHCCĠ I900κ
ÜRBµî0Iľ öľ
3.1ĸ \HUCtÌIHCĠ IHĠ lCXlĠ 2ʋ dÌÌĠďDCĠWOtUSĠ ÿOUĠ dÌtCdUÿĠKHOWĠOtĠCdHĠgUCSSĠ lĈOmĠlDCĠCOHICXl.Ġ
3.2ĸ 7SĠÿOuĠCdHĠSCCĠIHĠSCClIOHSĠ I, ɷ, 5κdHUĠŲκOÍĠlCęIĠ2,κCdCDĠSCClIOHĠOlĠIDCĠDOOKĠ COVCtSĠdĠCCt!dIHĠµCtIOUĠ
OlĠ LCtmdHĠ DISlOtÿ.Ġ
ÏCCIUCĠ DOWĠ lDCĠ gdµSĠ dl!CtĠ ¸ÎtCIgHISSCĠ UHUĠ ÎHIWICK\UHgCH'Ġ ľ IHĠ lDCĠ ICmdIHIHgĠ SCClIOHSĠ
SDOulUĠ DCĠ lIllCUĠ IH.Ġ
(

LH8ÇICl 3
Îu0aÌt
L1HIÜD1uD_ť .. . ť
LĶHDt1lťWHUťħ1tÌ1BÌlť11ťUt1ťUtulSCDtHť LtSCDJCD\tť
_ ÎaS WucHmΡ¡PÎaÌtPt
Úť

Î1tJ_HJSStť uHUť1HlW1CY¡u1_t1ť VJJ¬1Z3+ť +Jť
ÍBSť ÞB1St1luDťUtSťNJ\ltÌB¡lt1S.ť l1uHU7Ü_tť tJHt1ťBDtDUÌ3HU1SCDtHť11Sl1lulJOD .ť Úö
_ ÎaS bgatmΡ¡PÌaÌtPt
L1tJ_HJSStť uHUťLHlW1CY¡uH_tHť
ƴ˺ȷ̅
Í11StHť uHUť YBHU¡uH_tHťJDťS[3ltHť N1llt¡BÌlt1ť JU1ť
¹ľ
ÑPÎutmatÎu0¡ LPgPutPÎutmatÎuu, ÎtPÎbÎa0tÎgPt HtÎPg
L1t1_HJSStť uHUťLHlW1CYÌuH_tHť 1+V^¬ƿɝ Đ JJZť
1BSť Zt1\B¡\t1ťUt1ť HtIO1DB\1OHť uHUťU1tť1H13H_tť Ut1ť ^tuZt1\ť 1^^ť
_ P0SuÌu¡ÎSmuS uu0 PuÜÌatuug
L1tJ_HJSStťuHUť1HlW1CY¡u1_tHťŶ___

ŷ
HĮ1CDť uHUťDÖIJSCDt1ť 1DSOÌulJSDuSť

ÎaS Ïu0P 0PS ÑPÎc0S uu0 0Pt ÎPu¡ScHP Üuu0
L1tJ_HJSStť uHUť1HlW1CY¡u1_tHťJ!VZ¬Jö3Jť . . . ɝ
1tu\SCD¡BHUťJDť ZtJ\B¡lt1ťUt1ťDÜ1_t1¡1CDtHť HtVOÌul1OHtD .ť

Îm £PΡaÌ¡Pr 0Pr 0utgPtÌÎc0Pu Wa¡ÎuualS¡aa¡Pu
L1tJ_HJSStť uHUť11lW1CYÌuH_tHť_____

ĚHUuSl11tÌ¡tť HtVOÌWl1OH,ťSO71B¡tť Í1B_tť uHUťY¡t1HUtu\SCDtť Ht1CDS_1ÜHUuH_ť

Îu 0Pt ÏgucHP 0PS ÎmgPtÎaÎÎSmuS
L1t1_H1SStť uDUť 1D\WķCYÌuH_tHť_
Ÿ
1tulSCDtť Yt¡lQO¡1lJYťuHUťuHVO¡¡tHUt\t1ť Nt1ÍBSSuH_SSlBBlť
@ ÑPgu0ÎÎK u00 Wb-ÎÎK¡a¡ut
L1t1_H1SStť uHUťLHlW1CY¡uH_tHť 1V1ö¬1V+3ť +ɝ
1tHOY1Bl1tť uHUť\OlBÌ1\31tť 1t11SCDB1lť
_ ÎPutScHÎau0 SPÎt 1945ʋ
L1t1_HJSStť uHUť1HlW1CYÌuH_tHť .ť .ťČ .ťč Ď +ɝ ďɝ +ɝ
^Bl1OHB¡tť bQBÌluH_,ť ÍHlt_1B\JOHSQOÌ1\1Yť uHUť¬ Htutť Yt¡l_tÍŘuH_Đť.ť

1tulSCD¡BHUť1Hť Ut1ť Yt¡lQO¡J\JYťUtSť 1V.ť uHUťZU.ť ğBD1DuHUt1\Sť
Yt1lt1IUD1tHUtť ģJlt1B\uŎťJHť 1uSWBD¡ .ť
Ħt1SOHtD- uHUť bBCD1t_1Slt1ť .ť
1+1ť
1ą!ť
JÚVť
JöUť
JV+ť
ZUZť
ZZ3ť
Z^Vť
Z+Vť
ZöZť
ĂVÚť
^ZZť
^^+ť
^Ć^ť
^3Úť
I3κ
TOxlʋ2ĸ
LH8ÇIC| 3
3.3ĸ ÅUtHĠ DdCKĠ !OĠ ICX!ĠZ̅ dHUĠ lIHUĠ IhCĠ]lrst QdtĐĠOlĠ
!HCĠ lOÌÌOWIHgĠ COmQOuHUĠWOIUS.Ġ
¬l¡ctĠ
-tClOăHdIIOHĠ
-S!dd!CHĠ
-gtĞHUuHgĠ
-QOl!IIKĠ
-gCÌIUHgĠ
-tCgISICtĠ
-KldIuHgĠ
LORQOUR0 WOf0S
AęcompoundǔwordǔístǔIormcdǔoyǔtwoǔ oťǔmorcǔwordsĝǔ
MíttcI-aìtcrǔ
Hoch-míttcIąaItcrǔ
ÏHĠ !hCĠ SdmCĠ !CX!,Ġ l!HUĠ !hCĠ sccond Qdt!Ġ OlĠ!hCĠ
lOllOW!HgĠ COmQOuHUĠ WOtUS.Ġ
LIUHU-
dDCHU-
UIC!ß!g-
ÍCU-
KlCIH-
NCIIdSSuHgS-
ÏCISOHCH-
N!CÌ-
Thcyǔcanǔocǔ noun ±̅ noun ndjectíoe ±̅ noun oerb ¬̅noun
VcrIassungsǔ±̅ sIaaIǔ
preposítíon ±̅ noun
GcgcnǔĿκrcIormaIIonǔ
Ncuǔ¬̅zcIIǔ Icrnǔ ¬̅ prooIcmǔ
Thcǔ Inst pnrt oIǔaǔ compoundǔwordǔ dcIcƼcsǔ itsǔ¿enernI mcaning.ǔ !Iǔoccomcsǔ thcǔ bnsic uord. Thcǔ]írst
pnrt givcsǔthisǔmcaníngǔaǔ morcǔspecí]íc conIcnI.ǔ SomcIimcsǔIhcǔtwoǔpartsǔarcǔ¡oſncdǔoyǔanǔ¬b¬.
Rcich/s/grundungǔ
VcrIassung/s/staatǔ
!nǔ tcgratƀǔ\nǔĵǔ sƁǔ poǔ IíǔtIkǔ
Whcnǔ twoǔ compoundǔwordsǔwhIchǔ havcǔIhcǔsamcǔoasicǔwordǔ arcǔ ķƂnkcdǔ oyǔ aǔ conƋunction,ǔ ítǔisǔusuaìǔtoǔ
dropǔ Ihcǔbasicǔwordǔ cƕcmcntǔ oĶǔthcǔIirstǔcompoundǔwordǔ andǔ toǔ indicaIcǔ IhIƾǔ omissionǔwiIhǔaǔhyphen:
Pcrsoncn- undǔ SachrcgIsIcrǔ
MaIionaI- undǔWcIIpoIiIikǔ
HochĆ undǔSpãtmiIIcIaItcrǔ
3.4ĸ 1HUCtÌIHCĠ !HĠ ICX!Ġ 3κ dlÌĠ !hCĠ WOtUSĠ yOUĠ dlICdUyĠ KHOWĠ OtĠ CdHĠ guCSSĠ DOmĠ IhCĠ COHICXI.Ġ
3.äĸ \HUCtl!HCĠ d\lĠIhCĠ COmQĄuHUĠ WOtUSĠ ÿOuĠCdHĠ l!HUĠ !HĠ !h!SĠ !CX!.Ġ
I4
LH8ÇICl 3
9ťZU.ť
9ť Z1.ť
9ZZ.ť
9ťZó.ť
9ť Z+.ť
9ť Z3.ť
9ťZÚ.ť
9ťZ!.ť
9ťZö.ť
9ťZV.ť
9ťóU.ť
9óJ.ť
9ťóZ.ť
9ťóó.ť
9ťó+.ť
9ťó3.ť
9ťóÚ.ť
9ťó!.ť
9ťóö.ť
9ťóV.ť
ÎuHaΡSVPwcÎcHDÎS
LťÍJ c ť Yc 1 Hð Ic I ť Hc QUDÌ 1 Kť
1¡¡_cHc1HcťÍ1lcIðluŒťZuIťYcJHðIcIťHcQUD¡1K ť
H3lcSlððlťOUc1ťQðIÌðHcHlðIJSCDcť ĔcHOY1ð\1c´ť Í1cťHc_1cIuH_ť ÔcSť Hð\cSťUc1ť
NOÍKSDcðuI\1ð_lcHť ...... . . . ...ť .ť
bOZJð¡1ŕHUSťOUc1ťbOZJð¡QO¡J\1Yđť Íc1ť Yc_ťÔcŏťlcWcIKŖCDðI\cHťJV1ölJVť
ÍJcť YcJHð1cIť^ðlJOHð¡Vc1SðHH¡uH_ť
ÍJcťÎðIJScIťÍI1cUcHSKOHIcIcHZť
NcISð1¡ÌcSť
ÍJcť Yc1HðIcIťHcJCDSVc1IðSSuH_ť
ÍcIťÍðQQ·ÎUlSCDť
ÍcIťÍðHQ1ť uHťUJcť HcQðIðl1OHcHť
HðQð¡ÌOť .ť .ť..... .ť .ť
ÍJcť1HňcIcť 1HlW1CYÌUH_ťŝOHť ÍcDIcHDðCDťD1Sť ēUHĪť
ÍcIťHuD1YðHQIť .ť .ť . . . . . . . +ɝ +
b\IcScHðHHť uHÔť UcIť1DD1uCDťÔcSť HUDIKðHQ1cSť
ÍJcť l1OÜcť ÍOðÌJlJOHť JVZóť .ť
ÍcIť11\¡cI-Îu\SCDť . ...ť
Í1cť
_
Iðť b\1cScHðHHČť ÍculSCDcť1U!cHQOÌJl1Kť VOHť ÍðWcS·Î¡ðHťDĸSťZUHť
ĨOuH_·Î¡ðHť .ť.ť .ť..... . . ....... .. ť Ċ
Í1cť
_
Iðť blIcScŔðHHčť ěHHcIQO¡JlJSCDcť ÎH\WJCK¡uH_ťVOHť blU1Zť UcSť ÍðDJHcllSť
DJSť ZuťSc1HcHťÅOUcť ...ť
Í1cťÍ11ScťÔcSť Îð1\c1S\ððlcSť .ť.ť
ÍðSť HcJCDť uHlcIťÔcŐťÍðHZÌcISCDðI\ť L1ÜH1ʼn_Sť
ÍcIťb\uIZť L1ÜHJH_Sť .ť +ɝ .Ġ .. ť .ť. . . . . ť.ť
ÍJcťÎI3SJÔJð¡ťIc_1cIuH_cHťÎðQcHť UHÔťbCDÌc1CDc1 .ť
öZť
ö!ť
VZť
V3ť
JU1ť
JJ1ť
1Jóť
J1!ť
JZZť
JZ3ť
JZöť
Jó1ť
Jó3ť
JóVť
J+Zť
J+!ť
J3Úť
1Úóť
1Ú!ť
1!óť
J!3ť
l.Ġ 1+UđS1Hl d1UĠ u1l+1Ġ U+IĠ Ì+1I S1hd1 l Ġ U+SĠ ÏdĒI OH d\ S O7 I d l I S mUS Ġ
1^´´·1^´^ť
1¡Ł_cHc1HcťÍ1lc1ð\UIťZu1ťHðl1OHð¡SOZ1ð¡1S\1SCDcHťZcJlť .. + . . . ť 1öJť
9ť +U.ť11l¡c1ťuHUťScJHťÎIO_IðHH .ť..ť .. .. . . . ť 1ö3ť
9ť+1.ťĥðl1OHðÌcťĖIDcDUH_ťOÔcőťHð\1OHðÌSO71ð¡1SlJSCDcť NðCDlcI_IcJJuH_Ēť 1VUť
9ť +Z.ť ÍcIťÍUDIcĩïS\ððlť ċɝ .ť.ť.ť.ť JV3ť
9ť +ó.ť Í1cť l¡c1CDSCDð¡\uH_ťÔc1ťÔcU\SCDcHť lcScł¡SCDðJ\ťuHÔťÔcIťÔcu\SCDcHť NOÌYS_1uQQcHť ZU1ť
9ť++.ť ÍcIťbb·b\ðð\ť ZU3ť
9ť +3.ť ^ðlJOHð¡SOZ1ðÌJS\1SCDcť Y1IlSCDðIlSQO¡1l1Kť .ť ZUöť
9ť+Ú.ť HðSScHQO¡1l1Kť .ť.ť.ť .ť .ť.ť .ť .ť ť Z1óť
9ť+!.ť YJSScHSCDðJřť uHÔťÍ1ICDcť1Hť Í11\\cHť Hc1CDť Z1!ť
9ť+ö.ť Í1cť1H13H_cťUcIťHð\JOHðÌSOZ1ðÌ1SlJSCDcHť1UÜcHQO¡1l1Kť ZZZť
9ť+V.ť Í1cťÍIJlSCD·ÍI1Scť .ť .ť ZZöť
9ť3U.ť ÍcIť 1HSCD¡u!ť
š
SlcI1c1CDS ť.ť.ť.ť.ť.ť.ť ZóJť
9ť31.ť Í1cť Zc1SCD¡ð_uH_ťÔc1ťÅSCDcCDOS¡OWðYc1ť Zó!ť
9ť3Z.ť NOHťUcIťcH_ÌĹSCDcHťlðIðHl1ccIK¡31uH_ť ðHť ÎOÌcHťD1SťZUHť11l¡cI·b\ð¡JH-ÎðK\ť + Z++ť
Jćť
Textĸ3ĸ
LH8jICl 3
LBQÌÍBÍÍSBÍÌOR
CapltalisatlcnęlnęGcnnanęlsęctęgrcatęadvantagcętcręrcading,ęasęitęsigna|sętcęycuęwhę ichęwcrdsęarcętheęnouns inę
aęscntcncc.ę
Othcrę pcssibi|iticsęctęcapita|isaticn:ę
~ grcupsęctęwordsęwhlchętcn¤ęprcpcręnamcsęsuchęasę
dicęWcimarcręNaticna|vcrsammlungę
dicęJarlscręFricdcnskcntcrcnzę
dicęÇrcßcęKcalitlcnę
dcrę]rstcęWc|tkrlcgę
~ wo.dsęcxprcssingę qualltlcsęwhę ichębcccmcę partęctę aępcrscn`Ąęnamcęsuchęasę
Kar|ędcręQrcßcę Philipędcrę_chĔncę
Karlędcrę]uhncę Frlcdrichę dcrę]lnēuglgcę
¯R0 @0R00fS
Gcnnanęuscsęthrccęgcndcrsę
mnscuIine. neuter.
ćheędctinitcęarticlc:ę
abbrcvlatcdęas:ę
dcręStaatę
²̅
dasęPcgammę
§̅
Thcędcc|cnsicnęctę
thcęthrccęgcndcrs:ę
Singĉlarę
Ncmlnatlvcę(N)ę
Accusativcę (A)ę
Datlvcę(D)ę
Gcnltlvcę (G)ę
dej/indej
nrticle
dcr/cinę
dcn/cincnę
dcm/clncmę
dcs/cincsę
dej/índej
nrticle
Staatę das/clnę Prcgrammę
Staatę das/cinę Prcgrammę
Staatę dcm/clncmę Prcgrammę
Staat_ľ dcs/cincsę Prcgrammþę
]eminine.
dicęRcglcrungę
ȳ̅
dej/indej
nrticle
dlc/clncę RcglcrĊngę
dic/cincę Rcglcrungę
dcr/cincrę Rcglcrungę
dcr/clncrę Rcgicrungę
^ote. Ycuęcanęusċallyęrcccgniďcęthcęgcnitlvcęmascullncęandęncutcrębyęthcęcndingę-§̅crę·̂̅ (dcpcndlngęcnę
whcthcrę thcę ncunęhasęcncęcręmcrcęsyllabIcs).ę
Ečamplc.ę dcsęPutsch/csę but.ę dcsę Fĕh/rcr/sę
dcsęSturz/csę dcsę Kai/scr/sę
Thcrcęlsęaędcclcnsicnęwhlchęcccursęlcssętrcqucntlyęwhcrcęallęthcęcascs,ęapartęûcmęthcę ncmlnatlvc,ęcndęlnę
-cn:ę
Ioʋ
Nę dcręStudcntę
Aę dcnęStudcntcnę
ʿ̅ dcmęStČdcntcnę
Gę dcsęStudcntcnę
LH8ÇICl 3
Thcędcc|cnsicnęcfęthcętmccęgcndcrsę
ÏÌU1B¡
Ïdicę Staatcnę
dicę Staatcnę
dcnęStaatcnę
dcrę Staatcnę
dicę Studcntcnę
dicę Studcntcnę
dcnęStudcntcnę
dcrę Studcntcnę
dlcę Prcgrammcę
dicę Prcgrammcę
dcnęPrcgrammcĄľ
dcrę Prcgrammcę
dicę Rcgicrungcnę
dicę Rcgicrungcnę
dcnęRcgicrungcnę
dcrę Rcgicrungcnę
^ote: Thcędativcęp|ura|ęuąuallyęcndsęinę¯_ĉ Onlyęifętbcę·_̅isęnotęa|rcadyępartęcfęthcęcthcręplura|ęcascęcndingsę
(c.ęg.ę N:ę dicęStaatėę Dę dcnęStaatĘę itęmustębcęaddcd.ę
Lxceptíon. ncunsęthcę p|uralęctę whichęcndsęinę Đ.ę dicęAutcđę~ dcnęAutcĒę
AsęinęEnglish,ę thcęindctinitcęartiHcę cin/cincę hasęncę pluralętcrm:ę
8ín¿uInr PIurnI
Ï cinę Prcgrammę
Aę dcręKamptęumę cinę Prcgrammę dcrę Kamptęumę
Dƽ Kritikęanę cincmę Prcgrammę Kritikęanę
Gę GrundzĖgcę cincsę Prcgrammsę Grundzugcę vcnę
Pcgrammcę
Prcgrammcę
Prcgrammcnę
Prcgrammcnę
^ote: Yoaę canę casi|yę rcccgnizcę thcę gcnitivcę cascę asę itę alwaysę appcarsę inę aę ccmbinaticnę ctę twcę crę mcrcę
ncuns,ę scparatcdę cn|yę byę a dcfinitcę crę anęindctinitcę artic|cę crę thcę prcpcsiticnę ¸vcnªę +ƽ Dƽ whę ich,ę asę inę
English,ęisę thcęaltcrnativcę tcrmę cfęcxprcssingęaęgcnitivcęrc|aticnship.ę
Examp|cs:ędicę RcgicrungędcsęRatcsędcręVc|ksbcauttragtcnę
dicęEntwicklungęvcnę RcvcluticncnęinęEurcpaę(=ę thcędcvc|cpmcntęctę rcvcluticnsęinę Eurcpc)ę
¼I!ICĠ UOWHĠ dÌlĠ ēHCĠ COmD!HdIIOHSĠ W!IHĠ dĠ gCH!IIVCĠ S!HgUÌdIĠ OIĠ QÌUIdlĠ ĚOuĠ CdHĠ lIHCĠ !H.Ġ
ICXIĠ Iʋ ICXIĠ Z̅ dHUĠ ICXIĠ 3κ
Iɸκ
3.6ĸ
LH8Ç!Cl 3
3.7ĸ LOĠ lhIOughĠ lCXlČĠ ř,̅ 2κdHCĠ3κdgd!HĠ dDUĠltyĠlOĠlIHUĠdllĠlD6ĠHOuHSĠ!HĠlhCĠQlutdl.Ġ Í!SlĠlDCĊĠuHC6tĠlDCĠ
QlUtdlĠ CHC!HgSĠ D6ÌOW.Ġ
-6tĠ
NOURS ÍR ÍR0 ÛÍR@UÎBf BR0 ÎÌUfBÌ
8ín¿uInr
rƽ YerIassgƽ
rƽ Yaterƽ
sƽ Lebenƽ
sƽ MittƳƽ
rƽ Tagƽ
rƽ Anfangƽ
eƽ Machiƽ
sƽ Problemƽ
sƽ Feldƽ
rƽ Mannƽ
sƽ Ereiċisƽ
eƽ Krisçƽ
eƽ KönigŮpƽ
eƽ Zeitƽ
rƽ Monarchistƽ
rƽ Demokraiƽ
löʋ
PIurnI
eƽ YerfIJssgƽ
eƽ Yƴi_ƽ
eƽ Ģebenƽ
eƽ MiiiƵƽ
eƽ TaƷƽ
eƽ AnŃƸngçƽ
eƽ Mƹchiçƽ
eƽ Īoblemƺƽ
eƽ Feldgƽ
eƽ Mƻngƽ
eƽ Ereignisseƽ
eƽ KƇisenƽ
eƽ Königinnenƽ
eƽ İeitenƽ
eƽ Monarchisienƽ
eƽ Demokratenƽ
-6HĠ -CĠ
NounsƽeźƉingƽinƽ-̀̅-́,̅andƽ-ƶƽhaveƽiheƽsameƽ
endingƽinƽiheƽsingularƽandƽpIuraģƽ
NounsƽeŻdingƽinƽ-gƽandƽdenoiingƽaƽpersonƽcarryingƽ
ouiƽanƽacƔionƽareƽalwaysƽmasculine.ƽ
Theƽpluralƽendingƽ_̅isƽusedƽwiihƽallƽihreeƽgenders.ƽ
Noƽfeminœneƽwoĝdsƽhaveƽiheseƽpluralƽendings.ƽ
Noƽmasculineƽnoonsƽhaveƽtheseƽsingolarƽandƽpluralƽ
endings.ƽ
Manyƽnounsƽendingƽinƽ-çƽinƽiheƽsingularƽareƽfeminine.ƽ
Theirƽpluralƽisƽalwaysƽ·ȲĖ̅
Nounsƽendingƽinƽ-śƽareƽalwaysƽfeminŖżeƽandƽhaveƽiheƽ
pluralƽendingƽ-neŕŭƽ
FemŔnineƽnounsƽfreƂuentlyƽendƽinƽ-enƽinƽtheƽpūural.ƽ
Nounsƽendingƽwiihƽ-isiƽareƽaIwaysƽmasculineƽandƽ
haveƽiheƽpluralƽendingƽ-en.ƽ
Nounsƽendingƽinƽ-Ƽƽareƽofienƽmasculineƽandƽhaveƽiheƽ
pluraŬƽendingƽ-enƽ
eƽ Demokratieƽ
eƽ Eniwickl_
eƽ Gewerkschaftƽ
eƽ Einheiiƽ
eƽ Geschwindigkeiiƽ
eƽ Revoluiionƽ
eƽ ReaIii_
eƽ SiatisiŗŞƽ
eƽ Dikiaiurƽ
t Organismusƽ
sƽ Siudiumƽ
rƽ Tesiƽ
eƽ Demokraƕienƽ
eƽ Eniwicklungenƽ
eƽ Gewerkschaftenƽ
eƽ Einheiienƽ
eƽ Geschwindigkeiienƽ
eƽ Revoluiionenƽ
eƽ Realiiƞienƽ
eƽ Siatisiikenƽ
eƽ Diktaturenƽ
eƽ Organismenƽ
eƽ Studienƽ
eƽ TestƜƽ
LH8jICl 3
Nounsƽwiihƽiheseƽendingsƽareƽalwaysƽfeminineƽandƽ
haveƽiheƽpůuralƽendingƽ-ež.ƽ
Nounsƽendingƽinƽmusƽareƽalwaysƽmasculineƽandƽhaveƽ
theƽpluralƽendingƽ-eſ.ƽ
Nounsƽendingƽinƽ-umƽareƽalwaysƽneuierƽandƽhaveƽiheƽ
pluralƽendingƽ-eƀ.ƽ
Receniƽforeignƽborrowingsƽalwaysƽhaveƽiheƽpluralƽ
endingƽ-˿ĕ̅
ÏClOWĠ dICĠSuDIItlCSĠOuIĠOlĠU!ÙCICHIĠD!StOIyĠ DOOKS.Ġ 1lCdSCĠÍ!HUĠ dĠI!tlCĠÍUIĠCdCHĠSCCIIOHĠIHĠ ÎHglISH.Ġ 3.8ĸ
D|eչ Ko|on|s|erungչ Nordamer|kasչ
DerչKamp!չ umչ | nd| enչ
D| eչ Europaerչ | nչA!r|kaչ
D|eչ Ko|on|sa!|onչ AusIra| |ensչ
ÅItÌC.Ġ mmmmmmm ... .
D| eչ K|rcheչderչ |ruhze|!չundչ desչ M|͕Ie| a| Iersչ
D|eչ Re!ormaI|onչ |nչ Eng| andչ
Ang| | kan| smusչ undչ D|ssen!չ
Ŗe!orm,չ Emanz| pa!|onչ undչ neuereչ EnIw| ck|ungչ
D| eչ EnIw|ck|ungչ | nչScho!!|andչ undչƅa|esչ
D|eչ EnIw|ck|ungչ derչ re||gĹosenչ |rageչ |nչ | r| andչ
Å!ĔÌC.Ġ............ .
Fr|edr|chչ Baroarossaչ ċ 11njš-1ž90Ňչ
He| nr| chչ V˵.չ ċ11 90-1 Ȯ97)չ
D| eչƅe|Iherrscha!Iչ їnnoʶenʶչ lII.ʋ
DerչS͕aaIչ derչS!au!eIJչ
Derչ Endkamp!չ՝w|schenչ Paps!!umչ undչ
Ka|ser!umչ ċ1 220χ1268Ňչ
Å!tÌC.Ġ........~mmm m
Derչ ,FuhrersIaaIƦչ
D| eչHerrscha!!չ desչ Terrorsչ
Kamp!չ gegenչĆudenչ undչ K| rchenչ
Dieչƅ|rՊscha!!spo| | !| kչ
Außenpo| |I|scheչ Ĥr!o|geչ
Å!tlC.Ġ............
Ver!ragչ vonչ Versa| | |esչ
AußenpoŘ | !| kչ
DerչdeuIsch·!ranʶĞs|scheչAusg| e| chչ
| nnenpo| | ͑| kչ
DeuIsch|andsչgeisI|geչ Lageչ umչ 1930չ
Å!IÌC.Ġ.....~mmmmm m
ìƑʋ
TOXlʋ4ʋ
LH8Ç\Ðl 4
D| eչHe͎rscha!!չOerչSʛegerչ
D| eչGrunOungչOerչBunOesrepuD| | kչDeu!sch|anOչ
Dasչ ProD|emչOerչW̦eOervere| n| gungչ Deu!sch|anOsչ
D| eչ DeuIscheչDemokraI|scheչ BepuD| | kչ
Au!չOemչ Wegչ zumչ SoĒ| a| | smusչ
NeueչOs!po||!|kչ
űtlc.˹mmm..m.m.ƾɝ
Agrarver!assungչ |mչ ǰ8āչ JahrhunOerIչ unOչ ēnc|osureչ Movemen!չ
BevÖ|kerungsenIw| ck| ungչ | mչ ǰ8.չ JahrhunOerʬչ
Ⱥechn|scheչ Er!|nOungenչ unOչ Oerչ Beg| nnչOesչ Masch| nenʵe|!a|!ersչ
ProDĻemչ OerչőMasseƧչ unOչ ťn!s!ehungչOerչS| umsչ
Speenham|anO·Sys!emչ unOչ Pauper|smusչ
K|nOerarDe|!չ unOչ appren!|cesh| pչ
HoDerIչOwenչ
Å!IÌC.Ġmmmmmmm~m~mmmmmmm.m.mmm ŵɝ
D| eչO!Ionenչ ļ919ψ1024Ňչ
Dasչ o!!on|sch-sa||scheչ He|chsk| rchensys!emչ
D|eչ Ku| IurչOerչO!!onenze|!չ
D|eչ Sa||erչ ċǰ024-ǰǰ2ĎŇչ
Derչsogenann!eչ|nvesI|IursIre|Iչ
D|eչ S!au!erչ ċ11 38-12Ď4Ňչ
D|eչ Ku| IurչOerչ Sa| | er- unOչ SIau!erze|Iչ
űtIc.˹m...m.m.ɝ
ÜRBµî0Iľ 4ľ
¡Y.ľ NcģcslcľGcschichlcľ ...ľ +U3ť
P. PÌÌgPmPÎ0P LPScHÎc0tP 1914-19J9ʋ +UÚť
! ÍcIťL1S\cť Yc¡\K11t_ť [1V1+¬1V!ö]ť +UÚť
B}ť NOI_cSCDJCD\tťUcSťÞI1c_cSť . ť +UÚť
D}ť ÍtIťLcWc_uH_SK11c_ťJHť YcS\cHť
!V!+ť .. .... . .. . .. . . .. . . ť +U!ť
C}ť 1ĺcť ÞBHQÍDB1Ô¡uH_t1ť1Hť LS\tHť
!V!¬¬!V!3ť...ť +Uöť
Ô]ť Ít1ť c\cń¡uH_SKœJc_ť1Hť YcSlcHť
1V!¬¬!V1Ú.ť +1óť
zUť
c}ť ÍcIť Þ1Jc_ťJHť Lŗ\tDťVODť Ę1ŤD]īD1ť
1VĀ3ťD1SťÍIÜDļBDIť!Vā!ť .. ... .. .ť +1óť

Í1cť ^cDcHK1Jc_SSCijBUŊŃ3\ZcťD1Sť
1u_USlť 1V!Úť ... . .ť +1óť
_}ť Íc1ť ÞIJt_ť ZUIťcttť « = ɝ +1+ť
D}ť ÍcIť ÍUÍlK11t_ť . .ť« Ć ć .« + Ĉ .ť +1ĉť
i)ƽ ÍcIť Þ11c_ť 1HťÔcHť UtU\SCDtHť
ÞO¡OHJcDť .ť× .. .. . ..+ . . . ť +1Úť
K}ť ÎO¡1l1SCDcť LcSCD1CDŚcťÔtSť Þ11c_tSť
DĻSť bOHHcIťJV!!ť .ť .ť āչ « āչ .ť .ľ =ɝ +1Úť
Ĝ}ť ÍJcťÞIJc_ÍÜDIu1_ť1HťĠBD1ť1V!!ť +J!ť
D]ť11tť1USSJSC1tť HtVO¡Ul1ODťUDOť Ot1ť
Í1JtUtHťVOHť L1tSlť ÍJ\OWSKť .. ť
H]ť 1t1ť1H\SC1t1UUD_SKðD[IťJDť YtŠ
S\tDťJDť ĝð11tť 1VJoť .. .ť
o)ľ YJÌSODSť Í1JtOtHSQOÌ1l1KťUDOťUt1ť
ZUSðDDtDD1DC1ťOt1ťN1\lt¡·
DûC1ltť . ... ... .. .......ť .ť
z.ť ÍOÌ_tDťUtSť L1SltHť Yt¡lK11t_Sť ...ť .ť
ð}ť 1Ĵtťė11tOtDSVt1l1û_tť ..... .ť .ť
D}ť LtSðD\Vt1¡US\tť1Dť11SltDťYtÌ\-
K11t_ť ...ť
ó.ť 1¡Ì_tDt1Htť LtSC1JC1ltťZW1SC1tHť UtHť
Yt¡\K11t_tDť .. ...ť ť
Ü. PÌÌgPmPÎuP LPScHÎcH¡P 19J9-1945ʋ
1t1ťZWtJ\tť Yt¡lK11t_ť . .. . ť
J.ť11tťNO1_tSC11C1\tťUtSťÍ11t_tSť
zť1JtťD1ÌJ\û11SC1tDťL1tJ_DJSStť
1Jtť Zt1lťUt1ťUtUlSC1tDťL1IOÌ_tť
(JVóV¬1V+Ĉ]ť . ..ť
ð]ť 1t1ť ÎO¡tDIt¡OZU_ťť º .. ...ť
D}ť 1t1ťI1DD1SC1-SOW]tl1Sĭ1tť Y1D\t1·
K1Jt_ť .. .. .. . .... . ... ..ť.ť
C]ť 1Jtť LtSt\ZUD_ť 1ûHtDð1KSť UDOť
^O1Wt_tDSť . . . ... ..ť .ť
O]ť 1t1ť YtSl1tÌUZU_ťUDUťWt1\t1tť
ÎiûDtť1Dť YtS\tDť ...ť
t}ť 11tť ġûDQItť1Dť 1111Kðť . ..ť .ť
1}ť 1t1ťÍ1Jt_ťðD1ť OtDť Lð¡KðDť . . . . ť .ť
_]ť 1t1ťÍ11t_ť1Dť LSltDťD1SťZUDť
\DSC1WUH_ť . . .. .. . ....ť ť
1]ť 1t1ťbttK11t_ť 1VóV¬1V+óť ..ť +
1]ť 1t1ťÍUI\K1Jt_ť 1VóV¬1V+Jť . .. .ť .ť
K]ť Ĥð!Dð1DtHť1Dť UtDťDtStlZ\tHť
LtD1tltDť ....ť-
+1!ť
+JVť
+ZUť
+Z1ť
+Z1ť
+Z+ť
+Z+ť
+Ú3ť
+Ú3ť
+Ú3ť
+ÚÚť
+ÚÚť
+ÚÚť
+Ú!ť
+Úoť
+Úoť
+ÚVť
+!Uť
+!1ť
+!óť
+!+ť
+!3ť
LH8ÇICl 4
1JtťZtJ\ťOt1ťOtDlSC1tDť ^JtUt1Ìð_tDť
(1V+z¬1V+3]ť ... .. .ť .ť
ð}ť 1t1ťbttK11t_ť1V+ó¬1V+3ť .. ...ť.ť
D]ť 1t1ťÍUIlK11t_ť1V+Z¬JV+3ť .. . . . ť .ť
C}ť 1ðSť ZU1ţCKWt1C1tHťUt1ť LSlI1OD\ť
D1SťZD1ť Ht1C1S_1tHZtť ... .....ť .ť
U}ť 1t1ť\DSC1WUD_ť1Dť Í1HD¡ðDUť ..ť .ť
t}ť 1t1ť ÍðD[Iť ðUIťUtDť LðÌKðHťVODť
1D1ð¡¡ť HUDûDJtDSť UHUťLU¡_ð11tDSť
DJSťZUŋťÍðQJlU¡ðlJOHť . .. .ť .ť
1}ť 11tť ÞûDQ1tťJDť^O1Oð111Kð,ť VODť
Ut1ťÍðHOUD_ť Ut1ť1¡¡1Jt1ltDťDJSťZU1ť
ÍðQ1lU¡ðl1ODť .... ... .ť Āɝ
_]ť 11tťÍûD[ItťJHť1lðÌ1tD,ťVODť Ut1ť
ÍðDOUD_ťJDťbJZJ¡1tHť D1SťZU1ť Íð[J-
\U¡ðl1ODť .ť ť... . .ť .ť
1}ť 1t1ť Í1Jt_ť1Dť YtS\tD,ťVODťOt1ť
ÍðDOUD_ťDJSťZU1ť Íð[1\DÌð\1ODť
J}ť 11tťL1DDð1Dtť LSlOtUlSC1¡ðDUSť
OU1C1ťO1tťHO\tť11Dttť ..ť
K]ť 1t1ť ZUSðDDtDD1UC1ť OtSť 11JlltDť
HtJC1Sť .... ....ť .ť.. ...ť.ť
ó.ť1t1ťÍ11t_ť1DťLS\ðSItDťUDOť1Dť ÎðZ11IKť
(1VóV¬1V+3]ť . ... . . . ť .ť
ð]ť NO1_tSC11C1ltť ..........ť.ľ
D}ť 11tťZt1\ťOt1ť]ðQðD1SC1tDť L11O¡_tť
C}ť NODťOt1ť Í1Jt_SWtHOtťDJSťZU1ť
Íð[J\U¡ð\ĵODť Ğð[ðDSť ...ť
+.ťZW1SC1tDSlðð\ÌJC1tť 11t1_DJSStťSOWJtť
1D\t1Dð\1ODð¡tťNt1l1û_t¸ťÍOH1t1tH-
ZtDťUDOť blððlSDtSUC1tť
ð]ť 11tť1C1StDDûC1\tť ... .ť Ŵ ă Ą ā ą ɝĂ
D}ť 1Jtť1Ì¡1Jt1ltDť . ...... ...ť.ť
+!Úť
+!Úť
+!!ť
+!oť
+!Vť
+!Vť
+oUť
+o1ť
+o1ť
+ozť
+oóť
+o3ť
+o3ť
+oÚť
+ooť
+oVť
+oVť
+VUť
Ȣndìcate˹ on˹Dð[ť 7Ġ (YO1ÌOť YdIĠ Ï,Ġ page˹22)˹ or˹DðQť Lť [YO1ÌOť Yð1ť 11,ť Qðgtť 23)˹ where˹the˹events˹ 4.1ʋ
described˹ 1Dť Ľhe˹ list˹oI˹contents˹Ľook˹pIace˹DÿĠ Dð1Ľ1Dgť the˹1CľCŜðDIť Qð1Iť oI˹thɜ˹ ŅðQť wìth˹the˹
ĥorresponding˹letter˹þľto˹ƿʋ (YO1ÌOť YðŌť1]ť or˹qʋĽo˹ɿ˹ (WorId˹ Yð1ť iI).ľ
ă1ť
LÞðµ|0|¬
LUDþB lH Ol81BD ½Í1KI|Bg
M~
M ^ ÂÜÛHLM
Z
LhßµI6I ¬
ÞM
ÞM
ÞM
Þ%
ÞA
LH8Ç\Cl 4
4.2ĸ āndcrIinc˹aII˹thc˹prcpositìons˹you˹can˹Iind˹in˹tcxl˹4.˹
Îf0QOSÍÍÌORS
1H
dicƽKampfcƽŘpƽĞialicnƽ
dcrƽKricgƽimƽ Osicnƽ
¦inƽ ±̅ dcm)ƽ
Dcuischlandƽ inƽ dcrƽWclipoliiikƽdcsƽ20.Ġġahrhundcrisƽ
dcrƽ KricgƽinƽdcnƽKolonicnƽ
ZM
dcrƽĒricdcƽzuƽBrcsi-Ĥiiowskƽ I918ǔ
ĥiicraiurƽzurƽWcimarcrƽRcpublikƽ
¦zuƽ ¬̅ dcr)ƽ
ĦiicraiurƽzumƽAbsoluiismusƽinƽ Dcuischlandƽ
¦zuƽ ¬̅ dcm)ƽ
Liicraiurƽzumƽĕochmiticlalicrƽ
¦zuƽ ±̅ dcm)ƽ
LiicraiurƽzuƽdcnƽzwciƽWclikricgcnƽ
V0u
dcrƽBaucnaufsiandƽ vonƽ I381ǔ
ijiioƽvonƽĎismarckƽ
dicƽ dcuischcƽ KricgscrkIƟrungƽvomƽ3.ǔ 8.ǔ 19I4ǔ
¦vonƽ Ŀκ dcm)ƽ
dicƽ Bcrichicƽ vonƽ dcnƽ dcuischcnƽ Nicdcrlagcnƽ imƽ
Osicnƽ
dcrƽ Bcƈřchiƽ vonƽ dcrƽ dcuischcnƽ Nicdcrlagcƽ inƽ
Sialingradƽ
Bu
dicƽ Garaniiccrklarungƽanƽ Polcnƽ
dicƽ GrcnzfcsiungƽamƽHadrians-WalŰƽ
¦anƽ ¬̅ dcm)ƽ
amƽ EndcƽdcsƽKricgcsƽ
¦anƽ ¬̅ dcm)ƽ
Kriiikƽanƽ dcrƽPoliiikƽdcrƽAIliicricnƽ
Kriiikƽanƽ dcnƽPoliiikcrnƽ
V0u.. bisʋ
V0u & & ¬ ɝ (bis)ʋ 7W
dicƽEniwicklungƽvonƽēchrcnbachƽbisƽ Cunoƽ
vomƽDawcs-Planƽbisƽzumƽįoung-Planƽ
vomƽWicncrƽKongrcRƽzumƽDcuischcnƽRcichƽ
vonƽ dcrƽ LandungƽdcrƽAlliicricnƽ bisƽzurƽKapiiulaƝ
iionƽ
4.3ĸ Fìnd˹thc˹EngIìsh˹cċƚivalcnts˹Ior˹thc˹othcr˹prcposilions˹whìch˹occur˹in˹lhc˹tcxts˹you˹havc˹mcl˹up˹
to˹now.˹
dcr˹Wcg˹ nach˹Wìgan˹ Picr˹
cìn˹ ŵankcc˹ aus˹Amcrika˹
Dcƚlschland˹scìl˹¡945˹
dcr˹Kampf˹um˹Rcparalìoncn˹
dic˹gcislìgc˹ Lagc˹um˹¡93O˹
dcr˹Kampf˹ɭcɮcn˹ dic˹]udcn˹
dic˹allgcmcinc˹Gcschìchtc˹zwìschcn˹dcn˹bcìdcn˹WcItkricgcn˹
das˹Rcich˹ unlcr˹dcr˹KanzIcrschaIl˹ Brünìngs˹
dic˹ Eìnnahmc˹ ũsldcutsch˹Iands˹ durch˹ dìc˹Rolc˹Armcc˹
ĕ4ǔ
thc˹cċuivaĸcnt˹prcposìlion˹
ìn˹ EngIish.˹
LH8jICl 4
B| ograph| esչ
1)չ D|srae||,ĸ Ben|am| n, չ ēar| չ o!չ Beacons·
!| e| d, չ ư21 ɰ1 2. 1 801 , չȊ19. չ4dž 1 881 ɼչ Dr|!|-
scherչ konservaI|verչ SIaaIsmann, չ
1 874-1880չ Prem|erm| n|s!er,չ erre|chIeչ
Kon!ro||eչ GƌoĊDr|Iann|ensչ uDerչ denչ
SueĒ-Kanaԃ ɾչ ErheDungչ KÖn| g| nչ Ƅ|c!o·
r|asչĒurչKa|ser|nչ vonչ | nd| en. չ
6)չ BraĤdt,ĸW| | | y, չ!ruherչHerDer!չ ErnsIչKar|չ
FrahmĪ չ ư1 8. 1 2. 1 913, չ deu!scherչ Po| |!|-
kerչċSPDɥ,չ1 933չ Em| gra!|on,չ1 957-1 966չ
Heg|erenderչBurgerme|sIerչvonչ Ber| | n, չ
1 964˖1987չ Ƅors|!Ēenderչ derչ SPDƁ չ
1 966ϋ1969չ AuHenm| n|s!er,չ 1 969-1 974չ
ċHuck!r|!!ɥչ BundeskanĒ| erСչ ɳ97Ϫϫ1 972չ
HaI|!|Ē|erungչ deɌչ OsIver!rageɦչ 1 9dz1չ
Fr|edens·NoDe|pre|sչ !urչse| neչOs!po||-
!| kƁ չ se|!չ 1 976չ Ƅors|!ĒendeɌչ derչ soĒ|a||-
s!|schenչ | nIernaI|ona|e.չ
2)չ Adenauer,ĸ KonradŁչ Ф5.չ 1 . չ1 8dz6,չ Ȋ1 9ɰչ 4.չ
1 967λչ deu!scherչ Po||!|ker,չ ODerDurger·
me|s!erչ vonչ KÖ|nչ 1 91 dzω1 933,չ Ƅerha!·
Iungչ 1 944Ĵչ M| Ig| | edչ derչĠDķչ se|Iչ 1 945Ī չ
BundeskanĒ|erչ 1 949ό1963,չ ť| n!re!enչ 7)չ
!urչ m| | | Iar|scheչ S!arkeչ desչ WesIensչ
Goebbe|s,ĸJoseph˓չưչ29. 1 0Dž 1 897ɨչȊչ1 ā չ5˝չ
1 945չ ċSe|DsImordɥ,չ na!ćona|soĒ|aǙ|s!|-
scherչ Po||I|ker,չ engerչ M|IarDe|!erչ H|!ա
|ers,չ Ēus!and|gչ !urչ Ƅo|ksau!k|arȎngչ
undչ Propagandaչ desչ Dr|!Ienչ He|chsĪչ
m|IveranIwor!||chչ !urչ dćeչ Judenver!o|-
gungenչ undչdenչ ő!oIaԄenչ KŗegǥϦչ
undչ deu!sch-!ranĒÖs|scheչ
scha!!āչ
Freund-
3)չ Fr|edr|chĸ l. BarDarossa,չ Ĭ umչ ɳ 1 25Ī չ
Ȋչ1չȮĔ ̅ 6. չ 1 1 90, չ Sohnչvonչ HerĒogչ Fr|ed-
r|chչ demչ ē| naugʚgenչ undչ derչ We|!Ʉnչ
Ćud| !h. չ 1 1 52չ KÖnćg,չ 5չ ėe|dĒugeչ nachչ
˴!a|ienչ Ēur չ W|eder̓ersIe| | ungչ derչ
He|chsmach!ɽչ 1 1 55չ Ka|serɨչ1 1 77չFrɄedeչ
vonչ Ƅened|gչ m|!չ Paps!չ A|eĀanderչ ũII.,ʋ
1 1 83չ ǵr|edeչĒuչ KonsIanǠչ m| Iչ denչ | om-
Dard|schenչ SIad!en,չ 1 Ȯ 89չ a| sչ Haup!չ
derչ Ġhr|sIenhe|!չ Fuhrerչ desչ dr| !!enչ
KreŚǠĒugs, չ | mչ F| uHչSa|e!չerIrunken.չ
4)չ He|nr|chĸ Țē̅ ċBeauȽɅerȽΰ,չ ư1 070ɨչ Ȋ1 .չ 1 2āչ
1 1 35Ī չKÖn| gչ 1 1 0Ϩϩ1 1 35Ī չ Sohnչ W| | he| mչ
desչ ēroDerers,չ vere|n|gIeչ d| eչ Norman-
d|eչ m| Iչ Eng| and. չ
8)չ Att|ee,ĸĠ| emenIչH| chard, չ 1 . չťar| ɦ չĭ 3.չ 1 ϧ չ
1 883,չ ʲ8.չ 1 0.չ 1 967,չ Dr|I|scherչ S!aaIsǢ
mann˓չ1 922ɫ1 955չso͝|a|̤s!|scherչADgeȒ
ordneIer,չ 1 935-1 955չ Ƅors|IĒenderչ derչ
LaDourչ Par!yƯչ 1 94njɫ1 951չ M| n|s!erpraɐչ
sũden!Ưչ ē| n!uhɌungչdesչs!aa!̸|chenչGe-
sundhe|!swesensչ undչ AusDaȎչ desչ
Woh|!ahr!ss!aa!esչ |nչ GroHDr| !ann|en.չ
9)չ Olto l. derչGԮoHe,չ ưչ 23āչ 1 1 . չ91 2,չ ɠɷĨʋ Ď.չ
973,չ Sohnչ Heinr| chչ Iĩ,ʋ KÖnćgչ se|!չ 936Уչ
S|egչ uDerչ d| eչ S!ammesherzogIumer,չ
Kũrcheչ w|rdչ SʰuIĒeչ se|nerչ KÖn̙gs-
mach!,չ 955չ S|egչ uDerչ d|eչ Ungarnչ De|չ
AugsDurg. չ ērչ erneuer!չ dasչ Ka|serIumչ
5)չ Cromwe||,ĸ O||ver,չ ưչ25.չ 4Džչ 1 599,չ ʲչ3Džչ 9.չ
1 658,չ eng| | scherչ S!aa!smannչ undչ
Heer!uhrer,չ sIrengerչ Pur|Ianer,չ 1 640չ
M| Ig| |edչdesչ KurĒenչ undչ Langenչ Par|a· 1 0)չ
men!sɧչ Haup!չ derչ ǷndependenIenչ | mչ
Burgerkr|egչgegenչ Kar|ә. , չdenչerչ1 649չ
h| nr|ch!enչ ||eĊ.չ ADscha!!ungչ derչMon-
arch| e, չ 1 653ϊ1 658չ Lordpro!ek!orչ au!չ
LeDensĒe|I,չ S!arkungչ derչ eng| |schenչ
SeemachIչdurchչ d|eչ Nav|ga!|onsakIeŮչ
Kar|sչ desչ GroHenɾչ Ka|serkrÖnungչ 962.չ
Chamber|a|n,ĸ ArIhurչ Nev|||e,չ ư1 8džչ 3˟չ
1 869,չ ʲ9.չ 1 1 . չ 1 940Łչ 1 937-1940չ Dr| !| -
scherչ Prem| erm| n|s!erТչ sȎch!eչ 1 938չ
Ƅers!and| gungչm| !չH| I| erչ|mչ Munchnerչ
ADkommen,չ ges!urĒ!չ 1 940.չ
25ĸ
Textĸ 5ĸ
LR8ÇICl 4
4.4ĸ ŵou˹can˹answcr˹thc˹ɨrst˹ċucstìon˹wìthout˹goìng˹into˹thc˹dctaìlsȀ˹What˹do˹aŝ˹thcsc˹pcrsonaĉìtìcs˹
havc˹Ĵn˹commonȋ˹
4.5ĸ Choosc˹two˹oI˹thc˹bìographìcs˹aʩd˹ tˇ˹to˹ żnd˹out˹what˹is˹said˹ìn˹ thc˹tcxt˹about.˹
oɦƅccs˹hcld˹ maʉor aìms˹ major˹achicvcmcnts˹
ũtto˹Í̅
Hcìnrìch˹Íť
Fricdrìch˹Íť
Cʾomwcŝ˹
Dƅsraclì˹
Chambcrlaìn˹
Gocbbcls˹
Adcnaucr˹
7oʋ
LH8Ç\Cl 4
AlȽee˹
Brandt˹
ÜUÌÎ0ÍR@ UQ §OUf VOCBDUÎBf§
ġìst˹aII˹the˹compounds˹you˹have˹mel˹ìn˹chapter˹4˹which˹contaìn˹the˹IoIlowing˹wordsȁ˹ 4.6ĸ
r˹ Krìeg, -e˹
r˹ Kampf,˹ ȑe˹
r˹ Frìeden˹
e˹ GeschìchteƼ -n˹
l̅ Staat,˹ ǎen˹
r˹ Feldzugƽ˹ ɒe˹
s˹ Reìch, -e˹
e˹ Macht,˹ Ȓe˹
Fìnd˹ ìn˹ lexl˹ 5˹ the˹German˹ eguìvaIents˹for˹lhe˹IoIIowìng˹ EngIish˹ expressìons.˹ Ą.Ċť
He˹attempted˹to˹achìeve˹an˹underslandìng˹wìth˹ HìtĸerĖ˹
the˹ perseculìon˹ oI˹the˹ȥews˹
the˹vìclory˹over˹the˹tribaʀ˹ dukedoms˹
ȝe˹res˖oƓes˹the˹imperiaI˹oɧice˹according˹to˹the˹ modeI˹oI˹ChaƓlemagne.˹
CharIes˹ ͸ť whom˹he˹had˹executed˹
z!ť
LH8ÇIC| 4
thc˹rcstoratìon˹oI˹lhc˹ šmpìrc˹
thc˹ hcad˹ oI˹chrìslianìly˹
his˹ supporl˹ of˹thc˹ mìIìlary˹strcngth˹ of˹lhc˹Wcslcrn˹ powcrs˹
in˹ chargc˹oI˹nalional˹ cducatìon˹
4.8ĸ Fìnd˹ lhc˹ sìngular˹ or˹ pIural˹ form˹ oI˹ lhc˹ Iollowìng˹ wordsŎ˹ Łoʋ not˹ Iorgct˹ thc˹ gcndcr˹ oI˹ thc˹
ìndìvìduaI˹ nouns.˹
Gcndcr˹ SìnguIar˹ PIuraI˹
c˹ SchIachl˹
c˹ ȯartcìcn˹
r˹ Kaìscr˹
c˹ Ercìgnìssc˹
c˹ VcrhandIung˹
c˹ !țrchcn˹
r˹ ErIoIg˹
c˹ KrìcgsschaupIälzc˹
r˹ Gcsamtvcrlusl˹
c˹ Plänc˹
c˹ Anfängc˹
r˹ Kampf˹
c˹ Wcgc˹
c˹ KuItur˹
c˹ Krcuďďügc˹
r˹ StauIcr˹
2öʋ
LH8ÇICl 4
Gcndcr˹ SìnguIar˹ PIuraI˹
c˹ Söh˹ nc˹
r˹ Staat˹
c˹ Mäc˹htc˹
s˹ Slammcshcrzoglum˹
c˹ Mìtg˹ Ɖicdcr˹
c˹ NicdcrIagc˹
c˹ Staa˹ tsmänncr˹
Fìnd˹ lhc˹ corrcspondìng˹adjcctìvc˹ or˹noun˹ for˹lhc˹words˹ listcd˹bclow.˹ 4.9ĸ
Gcndcr˹ Noun˹ Adjccli˹ vc˹
ȘamǯIcŗ˹
c˹ Šcmokratic˹ dcmok˹ratìsch˹
Ȧung˹
c˹ !ndustrìc˹
zcìllich˹
s˹ Milìtär˹
päpstƍi˹ch˹
r˹ Kaìscr˹
wìrtsc˹haItĉich˹
r˹ Sozìalìsmus˹ a)˹
b)˹
königlì˹ch˹
c˹ Ŷuständìgkcìl˹
29ʋ
LH8ÇICl 4
Gender˹ Moun˹ AdƇectìve˹
młchtìg˹
r˹ NatìonaIsozìaIismus˹
kìrchlìch˹
e˹ ġombaĻdeì˹
östIìch˹
s˹ AbendIand˹
Ĭanzösìsch˹
e˹ GeseIIschaf˗˹
lechnisch˹
e˹ AIIgemeìnheìl˹
völkìsch˹
ŠeulschIand˹
brìlisch˹
błuerIìch˹
e˹ Geschìchte˹
erIoIgreìch˹
e˹ ġłnge˹
jüdìsch˹
ɲ̅ Strenge˹
slark˹
e˹ ReIìgion˹
30ʋ
LhBÇIBf 0 ÂÛ
ÑðÍÎ0RðlS0ZÎðÎÎSMßS
DŽOXlʋ 6ʋ
LH8ÇICl b
ÛRBµî0Iľ bľ
OcrľAufęĝicgľdcĐľNbOA1ľȕʋAugcnĩcugcnbcrichlcnľ
ÎuHaÌ¡$VPtzP1cHu1$
1JHÌt1\DH_ť .ť .ť .ť .ť
JÍc VOr0u88clIun¿cn
1HI3H_tťOtSť Ï3\JOH3¡SOş13ÌJSņuSť
ÄÜHC1tHSťQOi1\1SC1tť Lt_tHS3\ZĿJCIJKtJ\ť
1tD\SC1tť1IDt1ltI[3I\t1 . ť.ť .ť .ť.ť
1J\¡tISťÍtDtHSWt_ť .ť .ť .ť .ť .ʋ .ť .ť.ť
Jcr Lcd0nkc 0n dcn ÒI00l88IrcÍCh
1J\¡tISť 11HlI1llťJHť O1tť ÎO¡1lJKť . ..ť
1tIť Yt_ť1HťU1tť\1ItH\Ì1C1Kt1lť
11\¡tISť Ä3C1ltI_1t1IuH_ť1Hť Ut1ť Î3I\t1ť
Î1OVOK3l1OHťOt1ť \11tHlŀ1C1Kt1l.ť
Y31ltHť3uIť¸ĢOSSC1¡3_tH¨ť
11l¡tI-Îu\SC1ť
11\¡t1-ÎIOZt!ť ... ť
10rlcl Ohnc Zukun]l:
1HUtťOtIťVÖÌKJSC1tHťLtWt_uH_´ťť
bQ3¡\DH_ťZŞJSC1tHťÏOōUťuHOťbÜOďť
1¡Sťt1¡tO1_\ť 3H_tSt1tH .ť.ť.ť.ť.ť.ť
LtHtI3ÌQIODtť .ť .ť .ť.ʋ +ɝ + + + .ť.ť
J08 1ckcnnIn|8 2ur Íc¿0Ícn `0Chlcr¿rcl]n¿
ĕ1UIu\SC1ť ... ....... ... ť .ť
1J\itISť Ít_3¡J\Ţ\StJUť .ť .ť.ť.ť .ť.ť .ť
ÍO3i1\1OHSQ3IlHtIťOOtIťÏ3\JOH3¡tť L[QOSJlJOHť
1JHOtHDu1_ť OOtIť1JlÌt1ť ..ť
¸1¡¡tťÄ3C1lť1UO¡Iť11l¡tI`ť .ť
Ï1tUtI_3H_ťOUt1ť1uIS\1t_ť .ť
IJʋ
J7ʋ
4oʋ
'oʋ
oZʋ
8Jʋ
99ʋ
IJ'ʋ
IŻ2ʋ
Iô2ʋ
ť84ʋ
ZuJʋ
2JIʋ
2ââʋ
Zo7ʋ
JuJʋ
JI7ʋ
J27ʋ
J4uʋ
J7uʋ
J8Jʋ
J9ôʋ
5.Ŧʋ Ⱦndcrlìnc˹aII˹lhc˹words˹you˹aIrcady˹know˹or˹which˹you˹can˹ gucss˹Irom˹lhc˹ contcxt˹ìn˹tcxt˹b.ʋ
5.ŵʋ Whal˹wouId˹you˹Iook˹ up˹ìn˹thc˹Iìst˹oI˹ăonlcnts˹ìI˹you˹wantcd˹lo˹ know˹somclhing˹about.˹
÷ HìllcrƩs˹ orìgìns?˹
÷ thc˹poIitìcal˹sìlualion˹ in˹Muniɝh˹ìn˹lhc˹carIy˹ȷwcntìcs?˹
thc˹bcgìnnìng˹oI˹thc˹Mazì˹Parly˹ and˹thc˹rolc˹ Hìllcr˹had˹ìn˹it?˹
¬ 1Htť pIanning˹and˹1Htť carryìng˹ oul˹oI˹thc˹Nazi˹uprisʁng˹ ìn˹ Ő923?˹
3Űκ
Ǐ thc˹trial˹vcrdìct˹againsl˹Hillcr?˹
÷ thc˹dcclìnc˹ of˹lhc˹ Mazì˹ Parly?˹
÷ lhc˹ rcsults˹ of˹thc˹parlìamcnlary˹clcclìons˹ of˹ Ő93O?˹
÷ Hìllcrƪs˹growìng˹inɪucncc˹ìn˹ parląamcnt?˹
÷ thc˹takcovcr˹of˹powcr˹by˹ lhc˹ Nazì˹Party?˹
Fìnd˹ lhc˹ Gcrman˹ cguìvalcnt˹Ior˹ cach˹ of˹lhc˹Iollowìng.˹
÷ polìtìcal˹contrasls˹
÷ oalh˹oI˹lcgaĸìty˹
÷ waìting˹to˹allack˹
scìzurc˹ oI˹powcr˹
÷ landslìdc˹
÷ consìdcrcd˹ dcIcalcd˹
ÜUÍÎ0ÍR@ UQ §OUf VOCBDUÎBf§
W0h08ʋ
c˹ Einlcitung.˹
c˹ EinIührung.˹
r Ğinlrìll.˹
Engʜìsh.˹
¸cin usually˹corrcsponds˹to.˹Ƣ˹ ìnlo˹
r˹ Aufslicg.˹
c˹ AuIklärung.˹
auɫachcn.˹ lo˹ opcn˹
LH8ÇICl b
¸auf- corrcsponds˹Ɇʝ|cn˹ to.˹ _,ʋ uƐon,˹onȃ˹somclìmcs˹ ìt˹ indìcatcs˹lha˘˹somcthìng˹ìs˹bcìng˹opcnĐ˹
cd.˹
r˹ Anfang.˹
anschcn.˹ lo˹ look˹ at˹
¸an cľprcsscs˹somclimcs˹lhc˹bcginnìng˹of˹an˹actionȄ˹morc˹frcgucnlly˹ìt˹corrcsponds˹lo Ơơ ,˹lo,˹on.˹
r˹ Micdcrgang.˹
c˹ ˵lagc.˹
[nìcdcr corrcsponds˹to.˹ down,˹ dcƾ˹ lowƿ˹ lowcr˹
c˹ Voraussctzung.˹
c˹ Voržcschìchtc.˹
¸vor- corrcsponds˹somctìmcs˹to.˹ʊć,ʋ antc-
33˹
5.3ĸ
LH8ÇICl b
5uǬX08ʋ
eɑ Ɋñentlichkeit.ɑ
eɑ Gegensätzlichkeit.ɑ
eɑ Einheit.ɑ
~ ¬
-keit| /ɑ-ǥeitȂɑaddedɑtoɑadjectivesɑusua|lyɑcorrespondsɑto.ɑness,ɑ-Ģľ -_ľ
sɑ Inha|tsverzeichnis.ɑ
sɑ Ereignis.ɑ
sɑ Bekenntnis.ɑ
-nis|ɑusedɑinɑnounsɑoíķenɑderivesɑfomɑverLɑstemsɑandɑindicatesɑtheɑresu|tɑoŧʋanɑaction.ɑ
eɑ Vorausseȴzun_.ɑ
eɑ Machtergreiíun_.ɑ m¬¬mmmmm¬.¬m¬.m¬.m¬ ɝ
eɑ Bewegun_.ɑ
eɑ Spa|tun_.ɑ
-uȖǢɑaddedɑtoɑļerLɑ stemsɑ correspondsɑoítenɑto.ɑ-ion,ɑ -ǹƼg,ɑ meɑntɑ
rɑ Führer.ɑ
rɑ Partnerƌɑ
rɑ Politiker.ɑ
rɑ Ēautsprecher.ɑ
ɐɑ addedɑ toɑ verLɑ stemsɑ orɑ nounsɑ designatesɑ eitherɑ theɑ personɑ carryingɑ outɑ anɑ actionɑ orɑaɑ
proíessionɑorɑanɑinstrument.ɑ
TOxlʋ7ĸ 30Ǯ 1 Ǯ 1 ſ33Ŕչ H| ndenourgչernennǞչĮ| t| eʧչ nachչ zwe|ma| |gerչAoǛ ehnungչ zumչ He| cŃskanz|er.չ
Ado|!չ Į|I|erīչ geoorenչ 1ʼnʼnſչ| nչBԫaunauչ amչ| nnϡ չaroe|!eʯչa|sչ Kuns!ma|erչ| nչW|enչundչMğnchen, չ
Ϸſ14ɱ1ʼnչKr|egs!re|w| | | | ger,չse|Iչ1ſ1ʼnչVoǛksrednerչundչDemagogeչ| nչMunchen. չ ērչsch| |eH!չs| chչ
deʧչ na!|ona|enչ RechIenչ ļǔudendor!!ijչ an.չ Nachչ e| nemչ PuIschversuchչ 1ſŢ3չ w|rdչ H| I| erչ zuչ
Ď|ahr|gerչFes!ungsha!ʰչ verur!e||!.չ Ėrչ wirdչ !rğhzeƷ!|gչ en!lassen.չ 1ſš5չ kommIչesչ zurչ Neugrğn-
dungչ derչNSDAPȪչ
5.4ĸ Under|ineɑ inɑ theɑtextɑaLoveɑ theɑwordsɑ youɑ a|readyɑ knowɑ orɑ whichɑ youɑ canɑ guessɑ fomɑ theɑ
context.ɑ
5ħ5ʋ FindɑtheɑGermanɑequiva|entsɑoŨʋtheɑío|lowingɑwordsɑandɑphrasesɑĦnɑtheɑtextɑaLoļe.ɑ
afterɑłiceɑreíusingɑhimɑ
theɑreíoundingɑolɑtheɑNaziɑ Ʒartyɑ
theɑ vo|unteerɑ
theɑimprisonmentɑinɑaɑfortressɑ
prematureIyɑɎɏreleasedɑ¬.m¬.m¬...ɝ
34ʋ
Ģry˹ to˹transIatc˹ into˹ EngIìsh.˹
Hìndcnburg˹ crncnnt˹Hìtlcr˹zum˹Rcìchskanzķcr.˹
HìtIcr˹ schIicŁt˹sìch˹ dcr˹nationaIcn˹ Rcchtcn˹an.˹
Hìtƍcr˹wird˹zu˹ȴʊähʿʂgcr˹FcstungshaIt˹vcrurtcìItĚ˹
Er˹wìrd˹Irühzcìtìg˹cntIasscn.˹
What˹docs˹tcxt˹7ʋ tcIl˹ us˹ about˹ HìtIcrƫs˹Iìfc˹ ÷ bctwccn˹ ¡9O9÷¡9¡8?˹
bctwccn˹ Ĝ9¡8¡925?˹
LH8ÇIÐl b
5.6ĸ
5.7ĸ
ǨŔ1Ŕ˹ҦrundeIչAn!onչ DreĀŘerչd|eչNSDAP.չ D|eչGrundeչ!urչd|eչ rascheչAusDre|!ungչ d|eserչPaɍ!eŨչ Textĸ8ĸ
si ndչ versch| edenǴ չ
φ d| eչBeseƷI|gungչ derչMonarch| eչm| !չ | hrerչsymDo||schenչ Kra!!չ
Ȩ d| eչADne| gungչ gegenչ denչ neuenչ S!aa!չ
Dzչ Ȩ d| eչVerarmungչ we|!erչ Kre|seչ Desondersչdesչ Burge͍!umsչ
Ȩ derչ |angeչ undչ har!eչDruckչderչKriegsgegȄerչ
Ȩ d| eչWe|!w|r!scha!Iskr|seչ m| IչŨhreȄչ har!enչ FoŘgenչ!urչDeuIsch|and.չ
Dasչ Programmչ derչ NSDAPչ uDIչ e|Ȅeչ g roHeչ W| rkungչ au!չwe|!eչ BevÖ| kerungsIe||eչ ausϢչ Dasչ
ʁuhrerpr|nz|pչ en!sԔr|ch!չ demչ Au!or|Ia!soedur!n|sչ v|e|erչ Menschen.չ DƷeչ Par!e|verans!a|!un·
ŘÜ̅ geȄչoe!r|edŨƇenչ dasչ Ver|angenչv|e|erչ Menschenչ nachչ Reprasen!a!| onāչ
Ųndcrlìnc˹ìn˹thc˹tcxt˹abovc˹alI˹thc˹words˹you˹aIrcady˹ȣʢow˹ or˹can˹gucss˹from˹thc˹contcxt.˹ 5.8ĸ
Fìnd˹thc˹Gcrman˹cguĴvaIcnts˹oI˹tɵc˹IoȧIowĴng˹worɗs˹ and˹phrascs˹in˹thc˹tcxt˹abovc.˹ 5.9ĸ
ìmpovcrìshmcnt˹oI˹largc˹groups˹
thc˹rcasons˹Ior˹
thc˹ disIikc˹oI˹thc˹ ncw˹ statc˹
thc˹rapìd˹ sprcadìng˹ oI˹thc˹party˹
thc˹ prcssurc˹ of˹thc˹ cncmy˹
thc˹nccd˹Ior˹authorìtarƆan˹Icadcrshìp˹
thc˹ dcsirc˹ of˹many˹pcopIc˹Ior˹
wƆth˹ ìts˹harsh˹ conscgucnccs˹Ior˹Gcrmany˹
Ģry˹ to˹translatc˹ìnto˹Engĉish.˹
Das˹ Ŭoɯamm˹übt˹cinc˹groŁc˹Wìrkung˹aus.˹
Das˹ Führcrprìnzip˹ cntsƐrìcht˹dcm˹AutorìtätsbcdürInis˹vicĉcr˹Mcnschcn.˹
Dìc˹ ȱrtcivcranstaltungcn˹bcIricdìĭcn˹ das˹Vcrlangcn˹vìcIcr˹Mcnschcn.˹
5.10ĸ
35κ
LH8Ç\Cl b
5.11ĸ SumɑupɑtheɑmaĦnɑreasonsɑlorɑtheɑspreadingɑolɑtheɑNaziɑ Partyɑgivenɑinɑ˙exl˹8Ě˹
¯R0 V0fD ÍOfRS
Ït050H¡ l0H50 [BC¡ÍV0 Í01m5]
In]ínítíoe
$ín¿uInr
Jst person
2nd person
Jrd person
vcrurIcíIþǔ
lchę vcrurtcíI_ę
duǔ vcrurtcƃIĢǔ
.'cę ¸vcrurtcíƅōǔ
csǔ
PIurnI
!st person
2nd person
3rd person
virǔ vcrurtciIþǔ
ihrǔ vcrurtciIļǔ
¡
í
¸
¡
vcrurtciIþǔ
^IIǔthcǔinIiniIivcsǔínǔthcǔprcscntętcnscęhavcęthcę cndlngę cnęƪrǔ-QĒ̅ InǔscicnIitìcętcĎtsęthcǔmosIǔIrcqucntǔIőrmsǔ
arcęthcę3rd person sín¿uInr [cr/sic/cs)ǔ andǔ thcęJrd person pIurnI (s| c),ʋvhcrcasǔdu/ihr-IormsǔarcǔcNJtrŦmcIyǔ
rarc.ǔ
Somcǔ irrcguIarǔvcrbsǔ changcǔthcǔ
vovcIǔ inǔ thcę]innI syIIaoIcǔ oIǔthcǔ
2nd nnd 3rd person sín¿uInr.
cntsprcchcnǔ
lchę cntsprcch_ę
duę cnIspr_chgę
sicǔ cntsprŎchĽǔ
crǔ ¸
ThcęirrcguIarǔvcrbsǔseín andǔ hnben.
1HC 0¡H0t m05l ÍtCQU0H¡ ¡0H505
Re¿uInr oerb ]orms.
!. ¿runden
Drcxlcrę gündc_ę dicǔ NSDAP.ę
£rǔ gründc_ędicę NSDAPę
csę
scinǔ
ichǔ oínǔ
duę oistǔ
crǔ
¸ sicǔ istę
csǔ
£rǔhatę dicęNSDAPę @gündc_.ę
Ĩrǔbattcę dicęNSDAPę @gründc_.Ț
lnę£ngIishĞǔ
virǔ sindǔ
ihrǔ scidǔ
sicǔ
slndę
Sicǔ
[prcscntǔIcnsc)ǔ
(impcrĈcct)ę
(pcrtccIętcnsc)ǔ
[ƯIuưcƴIcŜtǔtcnsc)ǔ
virǔ cntsrcchþǔ
lhrę cntsprcch_ę
¸_|..¸
haocnǔ
lchę haocǔ
duę hasIǔ
.
r
cǔ ¸hatǔ
csǔ
vƆrǔ haocnǔ
ihrǔ haoIǔ
Ňi
Ď
ĥ
¡
habcnę
SƄcǔ
gründcn/gundctc/gcgrundct:ę ¬¬m¬¬¬m¬mm ųɝ
36κ
2. be]riedi¿en
DlcęVcransta|tungcnę bcfrlcdlg_ľ dasęVcr|angcnę. . ę .ę
Slcę bcûlcdlg[tcnjdasęVcr|angcnę. . ę.
Sicęhabcnę dasęVcrlangcnębclrlcdig_
Slcęhattcnę dasęVcrlangcnębcûlcdig_
LH8ÇICl b
bcIrlcdlgcn/bcûicdlgtc/bclrlcdlgt.ę¬m.mm¬mmm¬¬mmmmmmmmmmm .ɝ
3. nusuben
Hlilcrę ub_ clncę großcę Wlrkungę ¸aus|.ę
Erę ubĹľcincęgroßcęWirkungę ¸aus|.ę
Eręhatę clncęgoßcęWirkungę ausĺubā.ę
Eręhattcę clncę goßcęWirkungęaus_ubĂ.ę
ausubcn/ubtcęaus/ausgcubt:ę¬mmmmmmmmmmmmm.mmm.mm.ɝ
Mixed oerb Jorms.
ernennen
Hindcnburgę crncnn_ Hit|crę zumęRcichskanzlcr.ę
Erę crn_nn_ľ Hlt|cręzumę Rclchskanz|cr.ę
Eręhatę Hlt|cręzumę Rclchskanz|crę cm_nnă.ę
Eręhattcę Hlt|crę zumęRclchskanzlcręcrn_nn¿.ę
cĂcnncn/crnanntc/căannt:ęm.m.mm¬m¬ űɝ
Irre¿uInr 0erb ]onns.
! entsprechen
Dasę FuhrcrpĀlnzlpę cntspr_ch_ dcmęBcdurlnlsę. . . ę
Esę cntsprĻchę dcmęBcdurlnisę. . ę
Esęhatę dcmęBcdurfnisęcntspr_chęĘľ
EĆęhaiicę dcmę Bcdurfnisę cntspr_ch_ľ
cntsprcchcn/cntsprach/cntsprochcn:ę.mmmmm.mmm.mmm.mmŰ
2. nnschIieþen
Hlilcrę schllcß_Ā sichędcrę Rcchtcnę _. ľ
Erę schl_ßę sichędcrę Rcchtcnę_. ľ
Eręhatę slchędcrę Rcchicnęan_schl_ssĖę
Eręhattcę slchędcrę Rcchtcnęan_schl_ssė.ę
ansch|icßcn/sch|oßęan/angcschlosscn:ę.mmmm.mmm.mm_¬¬¬
3. sein
DicęGāundcę sindę vcrschicdcn.ę
Slcę warcnę vcrschicdcn.ę
Slcę sindę vcrschicdcnę gcwcscn.ę
Slcę warcnę vcrschlcdcnę gcwcscnę
scin/war/gcwcscn:ę¬mm¬¬mm_¬mm¬¬mmm¬¬mmmmmm¬
Dcducc˹ fĻom˹ thc˹vcrb˹forms˹abovc˹thc˹ importanl˹signals˹for˹rccognì˫ìng˹lhc˹ dìfIcrcnl˹tcnscs.˹ 5.12ĸ
¬ĸ a)˹ How˹do˹you˹rccognìzc˹lhc˹ impcr]ccl and˹lhc˹pcr]ccl lcnscs˹oI˹rc¿u/ur vcrbs?˹
b)˹ Why˹ docs˹ thc˹ pust purticiplc oI˹thc˹ rcguIar˹ vcrbs˹ somclimcs˹ havc˹ a˹ prcIìˣ˹ ʉĆ and˹
soʣclimcs˹ not?˹ (c.˹g.˹bcfrìcdigƟ,˹vcrurtcìI˜˹ɶul˹˶ründc˚)˹
c)˹ What˹ happcns˹ lo˹thc˹ scparablc˹ vcrb˹ in˹ lhc˹ pcrfcĥt˹tcnscs?˹
d)˹ Why˹ìs˹ thc˹vcrb˹ Ēɇusübcnē˹scparabIc,˹ whiIst˹Ēvcr˟rtcìIcnē˹ is˹not?˹
37˹
LH8ÇICl b
Bɑ Howɑdoɑyouɑrecognizeɑaɑ,mixedńɑverL`ɑ
Cɑ Howɑdoɑtheɑirregu|arɑverLsɑ- sħȨilarɑtoɑ EnglishɑŘ diǜerɑíromɑtheɑregu|arɑverLsɑ
a)ɑ inɑtheɑimperlect?ɑ
L)ɑ inɑtheɑperíectɑtenses`ɑ
c)ɑ inɑtheɑseparaL|eɑverLɑíorms`ɑ
ʾ̅ Ɯanɑyouɑa|readyɑdesctiLeɑdiílerencesɑinɑtheɑwordɑ orderɑǍetweenɑGetmaȗɑ andɑEnglish`ɑ
ÎBSSÍV0 VOÍC0
ÏI050H¡ I0H50
ichĠ WcrdcĠ zuĠ ÎcsIungsha!tĠ vcrurIcilIĠ
duĠ WirstĠ vcrurIcìltĠ
vcrurtcìIIĠ
crĠ ¸
sìcĠ WìrdĠ
csĠ
WìrĠ WcrdcnĠ
ihrĠ WcrdcIĠ
sìc ¡
5icĠ
WcrdcăĠ
vcrurIcìIIĠ
vcrurIcìIIĠ
vcrurtcìItĠ
!nĠscicnIi!ìcĠIcxtsĠIhcĠmosIĠtrcĉucnIĠpassivcĠ!ormsĠarcĠagaìnĠIhcĠ3rd person sin¿uInr (cr/sic/csĠWìrd)Ġ andĠ|hcĠ
3rd person pIurnI (sicĠWcrdcn).Ġ
L¡D0I ¡0H505
HiIlcrĠ WurdcĠ ZuĠ lcstungshattĠ vcrurtciII.Ġ
ÎrĠ ìstĠ ZuĠ lcstungsha!tĠvcrurtcìlĒĠ Wordcn.Ġ
ÎrĠ WarĠ ZuĠlcstungshaUĠvcrurIciltĠWordcnĠ
ÎrĠ WurdcĠ cnIIasscn.Ġ
ÎrĠ ísIĠ UuhěciIigĠ cnIlasscnĠ Wordcn.Ġ
ÎrĠ WarĠ cntlasscnĠ Wordcn.Ġ
5.13ĸ WhatɑisɑtheɑmainɑdiñerenceɑinɑtheɑconstructionɑoíɑtheɑpassiveɑíormsɑinɑGermanɑandɑEng|ishƖɑ
5.14ĸ Under|ineɑ al|ɑ theɑ verLɑíormsɑyouɑ canɑ lindɑ inɑtextɑ 5κ (pageɑ 25),ɑ textɑ bʋ (pageɑ 32)ɑ andɑ textɑ !ť
(pageɑ34).ɑ
Û§RÍBX
JhcĠ mainĠ scnIcnccĠ inĠ GcrāanĠ usuaIIyĠ hasĠ IhcĠ con¡u¿nted ]orm o!ĠIhcĠ vcroĠ inĠ Position 2 andĠ IhcĠ non
con¡u¿nted ]orms o!ĠIhcĠvcroĠ ìnĠ thcĠ Lnd Position.
Position J Position 2
(pre-oerbnI position)
HindcnourgĠ crnannIcĠ
HitlcrĠ schIoĝĠsichĠ
QasĠÎogrammĠdcrĠP5Q^ÍĠ haIĠ
HitlcrĠ WurdcĠ
ÎrĠ istĠ
3űκ
Position 3, ¬̅etc.
(post·oerbnI position)
HitlcrĠzumĠHcìchskanzlcr.Ġ
lÜŗÜ̅dcrĠHcchIcnĠ
cìncĠgroĞcĠVirRĖngĠau!ĠdìcĠ
BcvğlRcrungĠ
truhzcìIigĠ
zuĠIcstungsha!|Ġ
Lnd Position
an.Ġ
ausgcuoI.Ġ
cnIIasscnĠ
vcrurIciItĠWordcn.Ġ
Fxceptions (similnr to Ln¿lish)
Yes/^o·çuestion
Wurdeƽ Hitlerƽ
!mperntioe.
Entlassenƽ Sieƽ
LH8Ç\Cl b
ňơhzeiligƽ entlassenĊƽ
Hitler!ƽ
IdentiǠɑtheɑsub¡ccls andɑob¡ccls inɑtheɑsentencesɑaLove.ɑLn|ikeɑEng|ish,ɑtheɑsuLjectɑinɑGermanɑ 5.15ʋ
doesɑnotɑalwaysɑprecedeɑtheɑconǺugatedɑformɑ ofɑtheɑvetL.ɑ
Otherƽpossibleƽwordƽordersƽareƽ asƽfolğowsąƽ
Posítíon ! Posítíon 2 Position 3āǔ¬̅etc. Fnd Posítíon
(pre-0erbnl posítíon) (post-0erbnl posítion)
Hindenburgƽ hatƽ 1933ǔHitlerƽzumƽReichskanzlerƽ enannt.ƽ
1933ǔ hatƽ HindenburgƽHƠűerƽzumƽReŚchskanzlerƽ eƊannt.ƽ
ZumƽReichskanzlerƽ hatƽ HindenburgƽHitIerƽI933ǔ eƋannt.ƽ
Hitlerƽ schloRƽsichƽ I9I9ǔderƽRechtenƽ an.ƽ
1919ǔ sch|oRƽsichƽ HitlerƽderƽRechtenƽ an.ƽ
DerƽRechtenƽ schloßƽsichƽ Hitlerƽ1919ǔ an.ƽ
Theseƽ dińerentƽwordƽ ordersƽ inƽ aƽ sentenƽceƽ ariseƽ fromƽ theƽ diIferentƽ emphasisƽ pulƽ onƽcerlĴinƽ partsƽ oIƽ aƽ
sentence.ƽTheƽmainƽemphaƍisƽliesƽusuaììyǔinƽtheƽpre-0erbnl position andƽ tŋeƽlnst pnrt ofƽtheƽpost-0erbnl
posítíon.
Ana|yseɑtextɑ 7ʋ andɑtǔxźɑ8˹¦pagesɑ34˹andɑ35)˹ andɑíindɑtheɑsuLjecĸsɑandɑoLǻectsɑinɑeachɑsentenɑce.ɑ 5ĭ16ʋ
Lseɑtextɑ8˹ ¦linesɑ8ĜO)˹ againɑtoɑlil|ɑinɑtheɑío|lowingɑco|umns.ɑ 5.17ʋ
5ub¡ccl Vcrb Ob¡ccls Olhcr purls Vcrb
¦who?ɑwhat`)ɑ ¦ɑconjugatedɑ (whatƗɑwhom`)ɑ o] lhc scnlcncc ¦non-conjuga-
Ŀκ Gcnlll0c lorm)ɑ ¬̅ Gcnlll0c tedɑíorm)ɑ
¦whose`)ɑ ¦whose?)ɑ
39κ
| 0ICl| u0C
5.18ĸ ǀȡyɑtoɑrecapitu|ateɑtextɑ 7˹ andɑ8˹Lyɑfillingɑi nɑtheɑgaps.ɑ
Ado|íɑ ċitŴer,ɑ inɑ Ċraunau,ɑ sch|ießtɑ sichɑ I9I9ɑ derɑ nationalenɑ Rechtenɑ
I9ă3ɑ wirdɑ erɑ zuɑ 5jährigerɑ Festungshaftɑ Erɑ
șȚ fühzeitigɑent|assen.ɑ I9ă5ɑ esɑzurɑ NeugründungɑderɑPartei.ɑ
Dasɑ Parteiprogrammɑ eineɑ großeɑ Wirkungɑ aufɑweiteɑ Ċevo|kerungstei|eɑ aus.ɑ
DasɑFührerprinzipɑ demɑAutoritäfsLedürfnisɑvielerɑMenschenŤɑ
Dieɑ fürɑ dieɑ AusLreitungɑ derɑ NSDAPɑ verschieden.ɑ Dieɑ
ȝȞ derɑ Monarchieɑ mitɑ ihrerɑ symLo|ischenɑ ,ɑ dieɑ ALneigungɑ
gegenɑ denɑ neuenɑ ,ɑ dieɑ Verarmungɑ weiterɑ ,ɑ Lesondersɑ desɑ
ȕȖ_ɝ derɑ|angeɑundɑharteɑ derɑ KriegsgegnerŎɑ dieɑWe|twirtschafts-
kriseɑ mitɑihrenɑ fürɑDeutschlandťɑ
5. 19ĸ Goɑthroughɑtexfsɑ 6,κ 7,˹ 8˹ againɑandɑcollectɑallɑtǦeɑ nounsɑwithɑ theɑsuñixesɑ
erɑ ungɑ -nħsɑ
Ì ĉî0IÍĤ00ľ
¯R0 US0 ŀŤʋÍR0 0ÍCÍÍORBf§ [Ü0fRBR-LR@ÎÌSRj
ìmpOrIanIĠ qucsIiOnsĠ bc!OrcĠyOuĠuscĠOnc.Ġ
Ǽɘ̅ yOuĠrcaIIyĠnccdĠtOĠ undcrst0ndĠ thcĠ unknOWnĠWOrdĠinĠOrdcrĠIOĠ undĠ crsIandĠ IhcĠ scnIcncc/sccIiOnĠ O!ĠthcĠ
tcėI?Ġ PO/YcsĠ
Ƞ̅˵ɱ˓Ǔ̅
LanĠ yOuĠ dcduccĠ thcĠ mcanìngĠ O!Ġ IhcĠ unRnOWnĠ WOrdĠ oyĠ analOgĠ IOĠ OIhcrĠ Words,Ġ IhcĠ WOrdĠ !OrmaIiOnĠ OrĠ
gucssingĠ|OmĠ iIsĠ cOnIcxI?Ġ IO/¥csĠ
ȟǩʋH0'
ÎOcccdĠ IOĠ IhcĠuscĠO!ĠIhcĠdictíOn0ry'Ġ
40κ
1.Ġ W0UH5
a]Ġ JhcirĠ¿enders andĠ pIuralĠ endín¿s arcĠ indicaIcdĠ ìnĠ allĠ dìcIíOnaricsĠaÍIcrĠthcĠ WOrdĠ cnIry.Ġ
c.Ġg.Ġ5ìgnalĠ n,Ġ cĠ
!ndustrìcĠÍ,Ġ -nĠ
KOntliktĠ m,Ġ ¯C
| 0ICl| u0C
b)Ġ JhcĠnOunĠísĠalWaysĠgivcnĠínĠ IhcĠ^omínntíoe 8in¿uInr tOĄn.ĠJhcrcÍOrcĠaIWaysĠmakcĠsurcĠyOuĠknOWĠIhcĠ
IOminaIivcĠ 5inguIarĠtOrmĠWhcnĠ yOuĠarcĠlOOkìngĠupĠ aĠWordĠ
Whatɑareɑyouɑ|ookingɑupɑinɑtheɑdictionary`ɑ
denɑBedürínissenɑ
dieɑPrinzipienɑ
desɑArLeitersɑ
denɑ Zusammenschlüssenɑ
desɑProzessesɑ
denɑAnĢĿngenɑ
dieɑ Koniginnenɑ
denɑĘagenɑ
derɑStudienɑ
dieɑĕrganismenɑ
denɑEreignissenɑ
derɑVäterɑ
denɑ Männeȍɑ
ŬĐ̅ L0ÆQ0uH0 W0I05
Ĕom.ɑSing.ɑformɑ
dasɑ Bedürínisɑ
a)Ġ !ÍĠinĠIhcĠdictìOnaryĠyOuĠcannOtĠÍindĠthcirĠmcaningĠinĠIngIish,Ġ |ryĠtOĠtindĠOutĠIhcĠmcaningĠOÍĠIhcĠInst pnrt
OÍ̅IhcĠWOrdĠ (=Ġ ìIsĠ gcncraIĠ mcaning].Ġ
b)Ġ Ȏ̅yOuĠcannOIĠgucssĠ OrĠundĠcrsIandĠIhcĠmcaningĠOÍĠpnrt ! anč/OrĠpnrt 2 OtĠIhcĠ cOmpOundĠWOrdĠÍrOmĠthcĠ
cOnIcĘIĠandĠIhcĠWOrdĠÍOrmaIiOn,ĠIOOkĠIhcĠparIsĠupĠscparatcIyĠinĠ OrdcrĠIOĠundcrstandĠthcĠʂȏ̅mcaningĠOÍĠ
IhcĠ cOmpOundĠWord.Ġ
TrɃɑ toɑidentiǡɑtheɑlo|lowingɑcompounds,ɑwithɑorɑwithoutɑtheɑdictionary.ɑ
Ministerpräsidentɑ
Ėäsidentschaítskandidatɑ
Parteikandidaten|isteɑ
ƣeinkontrol|mechanismusɑ
Mechanisierungsprozeßɑ
Ėozeßkostenɑ
Wiederherste|lungɑ
Herste||ungsverfahrenɑ
Verfahrensmodusɑ
IeLenszeitɑ
ZeitLomLeɑ
BomLenaLwuríɑ
4Iʋ
| 0!Cl| u0C
Ɓď ̅ W0UD5 W¡H Ï10ÜX05 BD0 bUÜX05
a)ǔ ĬcqucnIIyǔ Ihcǔ mcaningǔo!ǔIhcǔ pre]x and/orǔsuþíx hcIpsǔ youǔ Ioǔ idcnIiŰǔIhcǔ mcaningǔoŪǔaǔnoun.ǔ
o)ǔ !IǔIhaIǔdocsǔnoIǔhcIpǔ youǔ suŮicícntƓyǔ Ioǔ undcrsIandǔ aǔ wordǔ andǔyouǔcannoIǔŌindǔiIǔ ínǔIhcǔ dicIíonary,ǔ
conccnIraIcǔonǔIŸcǔ uord stem andǔIryǔIoǔ Iookǔ IhaIǔup.ǔ
eɑ Bekämplungɑ
eɑ DžerschĪagungɑ
eɑ ErheLungɑ
eɑ Errichtungɑ
eɑ Eĵeuerungɑ
r Eintrittɑ
rɑ ALzugɑ
eɑ ALsetzungɑ
eɑ Verhandlungɑ
ƏĎ̅ Å01U5
wordɑsIeȩɑ
¡ʋ Kamplɑ¨ kämplenɑ
ňsuaʼnyǔyouǔwiIIǔūindǔ onIyǔIhcǔ ín]ínítíoe oIǔvcrosǔinǔIhcǔdíctionaryğǔ inǔmosIǔdicIionaricƽǔIhcǔ ímpcrIšŢIǔandǔ
Ihcǔ pasIǔpartíciƮƒcǔ oIǔstron¿ aƥdǔmíxed 0erbs aƳcǔaIsoǔ IísIcd.ǔ
c.ǔg.ǔgchcnǔ gingǔ gcgangcnǔ
kcnncnǔ kannIcǔ gckannIǔ
Ęryɑ toɑ findɑtheɑmeaningɑ olɑtheɑfo|lowingɑverLɑlormsɑinɑ theɑ dictionary.ɑ
sieɑfielɑ
erɑhatɑgeholfenɑ
duɑhastɑverlorenɑ
dasɑkosteteɑDM˹ 5,-
erɑwurdeɑausgeschlossenɑ
ihrɑhaLtɑgewonnenɑ
sieɑlü||teɑdasɑG|asɑ
esɑwirdɑgetanɑ
dasɑ isIɑverLoIenɑ
wirɑvergaßenɑnichIsɑ
duɑhastɑesɑge|erntɑ
esɑ istɑaLgesichertɑ
erɑĢĿhrtɑheuteɑmitɑ
wirɑschlossenɑunsɑanɑ
ƞč̅ Å01U5 W¡H Ï10ÜX05
!njlnlll0c
fa||enɑ
a)ǔ ^sǔwasǔsaidǔaoovcǔIorǔnounsǔ (3ǔa/o),ǔ Ihcǔprejx oIǔaǔvcroǔƞighIǔhcIpǔyouǔ Ioǔ undcrsIandǔ iIsǔ mcaning.ǔ
o)ǔ ijIǔnoI,ǔ andǔ youǔ cannoIǔůndǔIhcǔwordǔinǔIhcǔdicIionaryĂǔconccnuaIcǔagaínǔonǔIhcǔuord stem andǔuyǔIoǔ
IindǔIhaIǔínǔIŹcǔdiŚIíonaryĉǔ
+zť
denɑFeindɑLesiegenɑ
imɑF|ußɑertrinkenɑ
denɑ Ministerɑermächtigenɑ
denɑ SǬegɑerkämpfeȘɑ
sichɑLereichernɑ
dasɑMandatɑver|ängeĵɑ
etwasɑerfragenɑ
denɑGefangenenɑent|assenɑ
sichɑerǟeuenɑ
dasɑċausɑLewohnenɑ
denɑPreisɑfestsetzenɑ
Û. L0Df0 0Í B W0I0
uord stcm
sieg-enɑ
LH8ÇICl õ
¡orĠmanyĠWordsĠ inĠ thcĠ dìcIionaryĠyouĠ ˯ʸ̅ tindĠaĠvarìcIyĠ o!ĠconcrcIcĠ andĠaosIracIĠ mcanin¿sĠgìvcn.ĠJry IoĠ
idcntìqĠIhcĠ coďccIĠ mcaníngĠ otĠth0Ġ WordĠ accordìngĠ IoĠ IhcĠ context ìnĠ WhìchĠ youĠ tìndĠ iēĠ
cmcĠ FartciĠ grundcnĠ
scìncĠ %cinungĠ grundcIĠ autĠ cìncmĠ !rrIumĠ
ausĠ dcmĠ ¡cnstcrĠ sIuċzcnĠ
dcrĠ BundcsRanZlcrĠ WìrdĠ gcsIurZIĠ
dcnĠVcgĠcrRIarcnĠ
dcnĠ KrìcgĠ crklarcnĠ
cincĠ GcschichIcĠcČndcnĠ
anIiRcĠGcschichtcĠ sIudìcrcnĠ
ÜRBµî0Iľ bľ
Deu!scheչArDe|!erpar!e|չ ļ DAPŇչ
crĠ crhcoIĠsichĠvonĠscincmĠ BcItĠ
dicĠ BaucĎĠ crhcocnĠ sichĠ gcgcnĠ dicĠ IursIcnĠ
WìrĠ haocnĠ unsĠ imĠ KìnoĠ gutĠuntcrhaltcnĠ
dicĠ 5IaaIcnĠ untcrhaIIcnĠ díplomaIischcĠ BczichungcnĠ
dicĠVcrÍassungĠauÍhcocnĠ
cinĠ BIaIIĠ ¡pícrĠvomĠBodcnĠ au!hcbcnĠ
| nչ Mğnchenչ kommIչ esչ |mչ Ver|au!չ desչ ĥrsIenչ We|Iĺr|egsչ zuչ neuenչ ʎusammensch|ussen,չ
Grupp|erungenչ undչ ParIe| grğndungenϣ չ Ade|չ undչ Bğrger!umչ ruckenչ zusammenȡ.չ D| eչArDe|-
!erչorgan|s|erenչ s|ch.չ D|eչ Bauernչ meɇdenչ s|chչ zuչ WorI.չ Ė|nչ ArDe|!erչ derչ KÖn| g| | chչ Bayer|·
schenչ S!aa!se|senDahnen,չ An!onչ DreĀ|erŝչ g rundeIչ eƷ neչ po̺|I|scheչ Vere| n| gung, չ d| eչ s| chչ
sch| | eH| | chչ a| sչ Par!e|չ kons!|!u|er!.չ
ǁryɑ toɑlindɑtheɑGeĮșanɑequiva|entsɑof.ɑ
inɑtheɑcourseɑofɑtheɑFirstɑWor|dɑWarɑ
newɑconfederationsɑ occurɑinɑ Munichɑ
¯ zusammcnrucRcnĠ "ɝ IoĠmovcĠ cIoscrĠĔo¿cIhcr.Ġ
+Ĭǎ
Tex!ĸ 9ĸ
6.1ĸ
LH8Ç\Cl õ
theɑpeasantsɑmakeɑthemselvesɑheardɑ
AnĸonɑDrexȃerɑǙoundsɑaɑpo|iticalɑaȰsociationɑ
6.2ĸ P|easeɑtrans|ateɑintoɑEnglish.ɑ
AntonɑDrex|erɑgrŀndetɑeineɑpo|itischeɑVereinigungŦɑ dieɑsichɑa|sɑParķeiɑkonstituiertŧɑ
WhatɑstrikingɑdillerenceɑLetweenɑEng|ishɑandɑGermanɑwordɑorderɑcanɑLeɑseenɑinɑtheɑsentenceɑ
aLove`ɑ
ĒookɑíorɑtheɑsuLjects,ɑverLs,ɑoLjectsɑandɑotherɑpartsɑoíɑtheɑsentencesɑinɑtextɑ9ɑandɑenterɑthemɑinɑ
theɑre|evantɑco|umnsɑoíɑtheɑlol|owingɑtaLle.ɑ
suLjectɑ verLɑ oLjectsɑ
¬̅ genitiveɑ (conj.ɑpartŋɑ
6.3ĸ Nameɑtheɑsocialɑc|assesɑmentionedɑ inɑtextɑ9.ɑ

prepositionalɑ
andɑotherɑpartsɑ
oíɑsentenceɑ
6.4ĸ Whatɑwasɑtheɑpolitica|ɑimporȵanceɑ oíɑMunichɑLetweenɑ I9!4-I9I8`ɑ
6.5ĸ WhyɑisɑAntonɑDrex|erɑȎentionedɑinɑtheɑtext`ɑ
44ʋ
verLɑ(non-
conj.ɑpart)ɑ
¯R0 ÍURCÍÌOR OÍ ÍR0 V0fD
Tcƽ undersiandƽibeƽconieniƽoIƽaƽsenience,ƽyouƽmustƽfirstƽlookƽlorƽ
ibeƽsub¡ect ¦S)Ćƽ
Examples.ƽ

ibeƽ oerb (V),ƽitsƽconŜugatedƽpariƽIǔ ¦VpI)ƽandƽ
non-con]ugatedƽpariƽ2ƽ (Vp2)ćƽ
ibeƽparisƽĶfƽibeƽsentenceƽwbicbƽdependƽonƽtbeƽverbĈƽibeseƽcanƽbeƽ
ob¡ects (O)ʋ inƽibeƽ!ntíoe L1 Accusntíoe,
preposítíonnl/ndoerbínl parisƽ ¦PREP/ƽ ADV)ƽ
ĖAdelƽundƽBür_eriuųƽ |ľ VpIƽ
Vp2ƽ
zusammen.ƽ |ľ

Anionƽďrexlerşƽ VpIƽ
ƣƤƥƦƧƨ¯Ʃ[ƪƬnƭde ƮiŠƽ

¯šeineƽƁoŲtiscbeƽVereini_un_.|ľ
PREPƽ
'M
VpIƽ
[

VpŢƽ
ļľ
PREPƽ
[zuƽ neuenƽ Zusammenscblussen.ƽ |ľ
¯Ęwirdţƽ
ADVƽ
¯ęƽ Irübzeiiiʼnƽ |ľ Vp2ƽ
¯[ƽ entlassen.ƽ |ľ
LH8ÇICl õ
TbeƽsoriƽolƽiextsƽyouƽareƽreadŌngƽcontainƽonƽibeƽwboleƽmoreƽdescription ibanƽnnrrntion olƽbisioricalƽevenis.ƽ
ȟ̅ibaiƽisƽso,ƽtbenƽtbeƽnouns inƽmanyƽiexisƽcarryƽ- inƽGermanƽasƽweĔƽasƽinƽEnglisbƽ~moreƽmeaningƽibanƽibķƽ
verbs.ƽ
TbeƽrulesƽIorƽaƽsuccessfƖlƽandƽnoiƽioƯƽ laŊoriousƽ readingƽolƽbisioricalƽiexisƽareƽtbereŁoreāƽ
Iǔ Findƽ Ǝbcƽ ¸SĭČĠECTƽ¸tbeƽVERčƽ] ibeƽ parisƽ ol ibeƽ senicnccƽ
deƽ endentƽonƽ Əbeƽverbƽ
2.ƽ ConcenirateƽonƽibeƽnounsƽandƽtboseƽwordsƽinƽibeƽsenienceƽwbicbƽinŅuenceƽdrasiicallyƽtbeƽmeaningƽolƽ
ibeƽwbcIeƽsenience.ƽTbeseƽcanƽbeƽwcrdsƽsucbƽasĂƽ
nicbiƽ¯ɝ notƽ
nicbi.ƽ. . ƽ aberƽ ƛƽ
nicbi.ƽ. . ƽ sondenƽ
¯ɝ notƽ. . . ƽbutƽ
obneƽ¨ ĮiilŤĨuiƽ
kein¦e)ƽ ɜɝ noiƽaƽ
kleingƽalsƽ ¨ smallưƽtbanƽ
aberƽ¯ɝ buiƽ
1äʋ
LH8ÇICl õ
Wecahthesewordswhichgive directiontothemeanIngwithinthesentencepropositíonnI sí¿nnIs.
Weļllƽkç uords ihosewordsonwhichresistheessen¤a|meaningofthewholetext.1heyarefrequent|y
nouns.
Tbereforefind ¸cij eWordsj

ProostionaSÌʋįaȜs Ʀɑ
Example.ɑ keyɑ͘ƙԬdЗչ chance|lorɑ pĴoposiȶioįa|ɑsiǣal.ɑ neverɑ
Ăheչ ŬFğhrerƧչ S!a!eչ
A!!erչ h| sչappo|n!men!չasչ chance| |orչonչ 3Ɣչ ľanuaԳչž933,չ H|!|erչoverrodeչ !heչ w|shesչC!ʋ!heչ
Germanչ Na!|ona|sչ|nչ h|sչ cao|ne!չandչproc|a|medչnewչe|ec!|onsչǜorչ!heչHelchSl8_Ĥ ̂hereչcanչ
oeչ noչ douo!չ!ha!չheչhoƻedչ !ha!չh| sչparȉyչwou|dչoo!a|nչanչ aoso|u!eչma̪or|!ź.չĂheչNSDAŕչandչ
̥!sչ|eaderչconduc!edչanչeԁec!|onչcamƻa|Ƈnչ suchչ asչ Germanźչ hadչ neverչ seenչ oeōƙre.չ Ŗad|oչ
O̅ andչpressչwereչp|acedչaǛmos!չeĀc|us|ve|yչa!չ!he|rչd|sposa˽չ ѷe!,չ | nչsp|!eչC!ʋ!h| s, չ !Ńeչma̫or|!źչ
C!ʋ !heչ Germanչ peop|eչd| dչ no!չ cas!չ!he|rչvo!eչǜorչH |!|erչandչ hũsչո.չ Ŀ!ʋ !heչ!o!a|չ po̔ | չ!heչ
Na͝|sչ rece|vedչ 43.9΅չC!ʋ !heչ vo!es,չ !heչ Germanչ Na!|ona|sչ˨ǁƓչ HoweverǪչ !h|sչ d| dչ meanչ !ha!չ
!heչcoa̺|!|onչ nowչ hadչ aչ ma̪or|!źչ |nչ !heչ HeȏchSl8_ģ ĂŃeչSŕDչ ļSoc|a|չ Democra!|cչ ŕar!yŇ,չ !heչ
ģen!reչandչ!heչBavar|anչŕeoƻ| eȤ sչŕar!źչ managedչ!oչma|n!a|nչ!he| rչ̈́rev|ousչshareչOIʋ!heչpoɅ џչ
TÛ̅ ̂heչcommu̿|s!sչ regӗs!eredչ cons|derao|eչ |ƙsses.չ
Ѱheչ ma̫or|!źչ wh|chչ !heչ ȉwoչ coa||!|ona|չ ƻar!|esīչ !heչ Na!|ona|չ Soc|a||s!sչ andչ !heչ Germanչ
Na!|ona|s,չhadչoo!a|nedչinչ!heչHeȐchSl8Ǵʋ wasչ no!չ suōō|c|en!չ!oչenao| eչH| !| erչ!oչru|eչ w|!hou!չ
!heչ HelchSl8_, asչ | ƙng, չ !ha!չ |s,չ asչ heչ s!| | | չ se!չ s!oreչ onչ anչ ѽԕғaranceչ OIʋ |eƇa|Ʉ!źչ ǜorչ h| sչ
ac!|ons.չ Ăh|sչ eĀp|a|nsչ whyչ h|sչ m| ndչ wasչ soչ se!չ onչ ge!!|ngչ aչ !wo·!h| rdsչ ma̬or|!źչ |nչ !heչ
čDzչ HelchSl8ǵǜorչaչŬ ѠawչǜorչHemov|nƇչ!heչ D| s!ressչ C!ʋ ŕeoƻ| eչ andչ Helch"ʋ ļ!heչsoɪcaԂ|edչ ˂ĥnao·
| | ngչ Ac!ˀij,չ whչ|chչ wou|dչ empowerչ h| mչ !oչ enac!չ |awsչ ōorչǜourչ͚earsչ w|!hou!չ ̈́ar||amen!aԴչ
con!ro˽չ Whenչ !heչHelchSl8_ʋ assemo|edչonչĵčչ Marchչ ž933,չH|!̻erΪsչsƻeechչwasչaչ mode|չ Cşʋ
res!ra|nʱչ HeչspƙkeչC!ʋ!heչgrea!չ| mporȉanceչOIʋ!heչģhr|s!|anչģhurchesչandչo!չkeep|ngչ!heչ|awչ
|nչ Germanyչ comp|e!e|yչ |ndependen!չ o!չ po|| !| cs.չ Heչ vowedչ !ha!չ heչ wou|dչ neverչ useչ h| sչ
ZÜ̅ powersչ!oչ aouseչ!heչ|aw.չ Heչ guaran!eedչ!heչsepara!eչcu| !uraǛչ andչ econom| cչeĀ|s!enceչC!ʋ!heչ
Germanչ ƺʁȲǝeɇĥʋ ʋheչHelchSl8_, !ƙo,չwasչ!oչeĀerc|seչ |!sչ cons!|!Ȏ!|ona|չ r|Ƈʗ!sչaƇa| nչ a!terչ aչ
per|odչ C!ʋ!ourչ͚earsǮչ Ă͎us!| ngչ h| sչwƙrd,չ a|Ʌչƻarȉ|esչ w|!hչ !heչ eĀcep!̠onչ Oŭʋ !heչ Socũa̻չ DemoǢ
cra!sչ andչ !heչ ģommun|s!s,չ whoչ hadչ oeenչeĀc|udedչ oeōorehand,չ cas!չ !he| rչvo!esչ!orչ!heչ|aw.չ
We|sīչ !heչ|eaderչo!չ!heչSŕD,չgaveչ !heչ reasonsչ!orչh| sչpar!yȤsչa!!|!udeչ|nչ aչ|as!չcourageƙusչ!reeչ
ϼDzչ speechչoe!oreչtheչassemo|edչpar||amenʱչĂheչHelchSl8_, however,չ surrenderedչ |!sչr|Ƈh!sչoyչ
aչ!wo-!h|ɍdɤsչma̬or|!źāչ H|!|erչcoơ| dչnowչcommenceչ!heչcons!ruc!|onչoʔչ!heչFuhrerչs!a!eչw|!hչ
comp| e!eչ cons!|!u!|ona|չ | eƇa||!ź.չ
ѱʑʴƠչ 1 0ĸ D| eչ Deu!scheչAroeӘ!erpar!eiչ ļDAŕŇչ nenn!չ s| chչ vomչ ėruh|ahrչ ȭ9ĵƔչanչNa!|ona|soz|a||s!|scheչ
Deơ!scheչAroeʛ!erparƠe|չ ļNSDAѦŇϤչ | hrչVors|!zenderչ |s!չvomչ Ď. չ ˶anuarչč9ĵƔչ o|sչ zumչ ĵ9.չ ľun| չ
č9ĵčչ An!onչ DreĀ|er,չ derչ d| eչ ŕar!e|չ ž9č˨չ gegrunde!չ haʱչ | hrչ nachs!erչ Vors|!zenderչ |s!չ Ado|ōչ
H|!|erǪչ derչ vonչ se|ne̿չ Anhangernչ ơndչ Bewunderernչ sehrչ oa|dչ a|sչ ΂ėuhrer΃չ apos!roph|eԭ!չ
Dzչ w|rd.չ D| eչvonչ |hmչ č9ĵĎչw|edergegrunde!eչ ŕarȉe|չ w|rdչ zw|schenչ č9ĵĎչ undչ ȭ9ĵ9չ a| sչer|ed|g!չ
angesehenϥչS|eչw|rdչ oe|չdenչ He|chs!agswah|enչ amչ č4ƬչSep!emoerչč93Ɣչ zwe|!s!arks!eչ Par!e|չ
|mչ Deu!schenչ He|ch.չ
46κ
LH8Ç\Cl õ
žyɑtoɑfindɑinɑtheɑtextɑaLoveɑtheɑ GermanɑeqĻiva|entɑol.ɑ
theɑpartyɑrefoundedɑLyɑhimɑ
itsɑchaĨrmanɑisɑAntonɑDrex|erɑ
itɑLecomesɑtheɑsecondɑ strongestɑpartyɑ
whoɑisɑcal|edɑ __ɝƧeader°ɑ Lyɑhisɑ lo||owersɑ andɑ admirersɑ
Under|ineɑinɑtextɑ!0ɑtheɑinterdependentɑpartsɑofɑeachɑsentenceɑ (Sɑ- Vɑ- ľʋ /ɑPREP)ɑ
PȼtɑtheɑverLsɑinɑLracketsɑandɑtryɑtoɑ understandɑ theɑtextɑwithoutɑrelerringɑtoɑthem.ɑ
ĕĻt|ineɑLriel|yɑtheɑmainɑpointsɑolɑtheɑfextɑwithɑtheɑaidɑoíɑtheɑlo||owingɑdates.ɑ
I9I8ɑ
5. I. I920~29Ũ 6. I92Iɑ
30ũ6. I92Iɑ
I925ɑ
I925-I929ɑ
I4. 9. I930ɑ
¯R0 QOSS0SSÍV0 BHÍCÎ0
QìcĠ¡rtciĠ WahIIĠ QrcęIcrĠ zumĠ VorsiIzcndcn.Ġ
Ǵ̅
ÎrĠWirdĠ ĔĕVorsìIzcndcr.Ġ
QasĠ ×cichĠ WahlIĠ cìącnĠ ncucnĠ ÍrasidcnIcn.Ġ
ľ 5cìnĠ |ľÍrasìdcntĠWirdĠ Hìndcnburg.Ġ
HiIlcrĠ!ìndctĠ¬nhangcrĠundĠ BcWundcrcr.Ġ
`¬nhangcrĠ undĠ BcWundcrcrĠ. . Ġ
QìcĠ ¬rocìIcrĠgrundcnĠ ĆcucĠ Íartcicn.Ġ
ĊċĸľÍartcicnĠ. . . Ġ
5imìlarĠ IoĠ IhcĠ posscssìvcĠarIiclcĠ inĠ ÎnglìshĠ hís, her, theír, IhcĠ GcĂ1anĠ cquìvalcntsĠ
scić[c]Ġ (=Ġ nominativcĠ singuIar/masculìncĠandĠ ncutcr]Ġ
ihr(c)Ġ [¯ɝ nomìnativcĠ sìngular/tcminìnc)Ġ
ihrcĠ (¯ɝ nomìnativcĠ pIural/aIIĠ gcndcrs)Ġ
dcpcndĠonĠIhcĠ gcndcrĠ and/orĠ numbcrĠo!ĠIhcĠnounĠ toĠWhichĠ IhcyĠrc!cr.Ġ
4ąɑ
6.6ĸ
6.7ĸ
6.8ĸ
LH8ÇICl õ
¯R0 Q0fSORBÎ QfOROUR
Accusntioe.
Hindcnourgǔ crncnntǔ HítIcrǔ zumǔRcichskanzIcr.ǔ
Erǔ crncnntǔ _ zumǔ RcíchskanzIcr.ǔ
Đ933ǔ gründctǔHítIcrǔ dasǔ ÐrIttcǔ Rcichǔ
I933ǔ gründctǔcrǔ _ ľ
đ9Ē9ǔgründctǔÐrcxIcrǔ dIcǔ MSÐ^Ņǔ
I919ǔgündctǔcrǔ
¯ľ
VicIcǔŃcnschcnǔ akzcptIcrcnǔ dicǔ!dccnǔdcrǔMSÐģ.ǔ
Sżcǔ akzcptIcrcnǔ
¯ľ

6.9ĸ Fi|lɑinɑtheɑmissingɑpersona|ɑpronouns.ɑ
muscullnc
5ln¿ulur Nomlnutl0c erɑ
Accusutl0c
Outl0 ihmɑ
Plurul Nomlnull0c
Accusutl0c sieɑ
Outl0c
!ntioe:
Ðicǔvomǔ īührcrǔ
Ðicǔ vonǔ Īī
wicdcrgcgründctcǔ PartcIǔĊ . ǔ
wIcdcrgcgündctcǔPartciǔċ . . ǔ
Ðasǔvonǔdcrǔ Par|cíǔ vcroücntIíchtcǔņogrammǔČ č ǔ+
Ðasǔvonǔ _ vcroücntIŽchtcǔProgrammǔ. . ǔ.ǔ
Ðcrǔvonǔscincnǔ^nhängcƺǔ ocwundcrtcǔHItIcrǔ. . ǔ+ɝ
Ðcrǔvonǔ ¸íhncnƔǔ ocwundcrtţǔHitIcrǔ. . ǔ.ǔ
nculcr jcmlnlnc
esɑ
sieɑ
sĩeɑ sĩeɑ
¯R0 QOSÌÍÍOR o!ľÍR0 QBfÍÍCÍQÎ0 ÍR ÍR0 Ü0fRBR S0RÍ0RC0
!nǔcontrastǔtoǔEngIish,ǔthcǔpastǔparticIpIcǔandǔthcǔprcscntǔpartícípIc,ǔwhcnǔoccuringǔasǔnd¡cctioes inǔaǔ¿roup
ĽŞʋ uords, arcǔusuaIIyǔpIaccdǔ be}ore thcǔŬIŐun.ǔ
6.10ĸ Trans|ateɑintLjɑ Eng|ish.ɑ
Derɑ ¡9¡4˹ Le_innendeɑWeltkriegɑ
Dieɑzwiscǧenɑ ¡9¡9˹undɑ ¡923˹ auģstei_endeɑParteiɑ
Derɑ ǩ9Ǫ8˹vonɑ denɑDeutschenɑverloreneɑKriegɑ
Derɑǫ92DZ˹ zuɑFestungshaģtɑverurteiȄteɑHitƨerɑ
present pnrticipIe
bcgInncnnjǔ_ľ
auIstcigcnă ¿ľ
arocítcn- _ľ
48˹
pnst pnrticipIe
ocgonncnǔ
auIgcstIcgcnǔ
gcarocitǑǔ
¯R0 SUDOf0ÍRBÍ0 CÎBUS0S Î
8ubordinnte cInuses uith reIntí0e pro no unö
das DasdeutscbeReich, Iö70/7IĠ gegrundetwird.
das
dem
dessen
DerMann, der
den
dem
dessen
DieParIei, die
die
der
deren
DieMenschen, die
die
denen
deren
HiI|er l933Ġ neugründenwill.
man 19I9Ġ keineChancemehrgibi.
T¡adiiionennach I91öĠ weiterleben
a|s Führerapostrophiertwird.
man I923Ġ a|ser|edigtangesehenhat.
man I925Ġ keine Chancemehrgibi.
Parieiprogramm schon 1923Ġ bekanniist.
sicbseit I919Ġ NSDAPnennt.
Hiiler I925Ġ neu_rundet.
man I925Ġ keineChancemehrgibi.
ersterVorsitzenderAnionDrexlerisi.
zuAnbängemvonHii|erwerden.
Hiilerin seinerRegierungakze_iiert.
derneueStaatzumProb|emwitd.
Auioriiä:sbedürfnisdurcbdieNSDAPbebiedigtwird.
LH8jICl õ
AnalyseɑtheɑwordɑorderɑinɑtheɑsuLordinateɑc|ausesɑaLoveɑwithɑregardɑtoɑ 6.11ĸ
~ theɑpositionɑoíɑtheɑconjugatedɑpartɑofɑtheɑverLɑ(VpI)ɑandɑitsɑnonřconǼugatedɑpartɑ (Vp2)Ƒɑ
~ theɑpositionɑolɑtheɑsuLject.ɑ
Comp|eteɑtheɑío||owingɑtext.ɑ
6.12ĸ
Ďnɑ Münchenɑ ȑesɑ imɑ Ver|auíɑ&ErstenɑWe|tkriegsɑ &neuenɑ Zusam-
mensch|üssenɑundɑ ŪɑAde|ɑundɑ rückenɑzusɚɛ enūɑDieɑArLeiľ
terɑ sich.ɑ Dieɑ me|ğenɑ sichɑ zuɑ Wort.ɑ Antonɑ Drex|erɑ
eineɑ po|itischeɑ Vereinigung,ɑ &sichɑ a|sɑ Parteiɑ konstituiert.ɑ Sieɑ nenntɑ
ǝǞ aLɑ I9I9ɑ NSDAƹɑ Vorsitzenderɑ istɑ Lisɑ I9ƀIɑ Antonɑ Drex|er.ɑ AdolíɑHit|er,ɑ
ǟǠ nächsterɑ Vorsitzenğer,ɑ wirdɑ vonɑ seinenɑ undɑ BewundereȪɑ sehrɑ
La|dɑa|sɑFührerɑ .ɑDieɑvonɑ I92ƃɑwiedergegründeteɑ

Ź
wirdɑ zwischenɑ I925ɑ undɑ I929ɑ alsɑ er|edigtɑ Sieɑ wirdɑ I93Ŷɑ
ɄɅƺrteiɑimɑDeutschenɑReich.ɑ
49ɑ
LH8ÇICl õ
ÜUÍl0ÍR@ UQ §OUf VOCBDUÎBf§
W0ǰX08ʋ
rɑ ZusammenschIuß.ɑ¬mm¬¬··¬·¬¬·¬·¬±,¬¬¬,¬¬m¬
zusaȣȭenrücken.ɑ¬¬m¬¬mm¬¬·¬¬¬¬mm·¬·¬±,¬,mmɝ
Ězusammen- coĴrespondsɑto.ɑ to_ether¸ɑǷȭ·_̅ con-¸ɑcoI-¸ɑsometimesɑdownɑ
zusammenLrechenɑ¯ toɑLreakɑdownɑ
wǭedergǂɋnden.ɑ±~¬·¬·,¬,~¬,¬¬,¬¬m¬m¬m¬¬~¬ůɝ
džrŚ correspondsɑto.ɑʈʋa_ain¸ɑLackɑ
5uǭX08ʋ
sɑ Bürgertum.ɑ¿,¬,·¬¬¿¬,¬¬m¬¬¬¬¬,¬,m·,¬ Ǘǘ
-tum| designatesɑusualIyɑaɑgroup,ɑaɑconditionɑorɑaɑquaIiĹyɑ
sɑ Ana|phaLetentumɑ¯ɝ illiteracyɑ
rɑ Irrtumɑ Ī errorɑ
ėovideɑtheɑ nounɑ orɑĹheɑverLɑ whichɑ derivesɑlromɑtheɑwordsɑLelow.ɑ
noun 0crb
cxumplc: eɑ Ernennungɑ ernennenɑ
eɑ VerurteǮlungɑ
verarmenɑ
eɑ AusüLungɑ
nennenɑ
eɑ Konstituierĺngɑ
sichɑvereinigenɑ
eɑ Entstehungɑ
ausɎLenɑ
eɑ Beseitǯgungɑ
sichɑLekennenɑ
denkenɑ
eɑ MeIdungɑ
Lewundernɑ
eɑ BeíȢiedigungɑ
ƢÜ̅
ŭ̅
LH8ÇIÐl 7
organǰsierenɑ
I Ansch|ußɑ
eɑ Entsprechungɑ

grŀndenɑ
eɑ VeraȚnungɑ
ÜDBµî0Iľ 1ľ
Ďnɑorderɑtoɑincreaseɑyourɑawarenessɑoíɑyourɑreadingɑski|lsɑinɑEnglishɑandɑtoɑprepareɑyourse|íɑíorɑ
whatɑyouɑwil|ɑencounterɑinɑsimi|arɑGermanɑ texts,ɑreadɑtheɑíewɑtextsɑLelow.ɑ
Fi||ɑinɑtheɑmissingɑverLs.ɑ
Ĉheĸ Treatyĸ ofĸVersa|||esĸ
Ăheչ Ăreatyչ o!չ Versa| | | esī չ theչ peaceչ treatyչ toչ Iheչ Germansչ Dyչ Iheչ a|l|esīչ
ȅ|nIoչ !orceչ onչ čƔչ Januaryչ ȭ9ĵƔ,չ a!terչ |tչ hadչ Deenչ underչ
vehementչprotesIչDyչtheչnat|ona|չassemD|yչonչĵĵչJuneչč919չandչ | nչtheչha| |չ
o!չm| rrorsչaIչVersa| | | esչonչŢʼnչJune. չʥlκ IhaIչGermanyչshou| dչ ¬¬¬¬¬&
5ʋ Iheչōo| | ow| ngչIerr|Ior|esչ ċ| nչsomeչcasesչ a!Ierչaչ p| eD|sc|teijИչA|sace-LorraineչIoչ |ranceīչ ťupenչ
andչ Ma| m̊dyչtoչ Be| g| umκ չ Posenչ ƐPoznanŇչ | nչWesIչ Pruss|aīչ sma| | չ areasչ o!չ ēasIչ Pruss| aչandչ
partչ CŠʋ easternչ upperչS| | es| aչ Ioչ Po|andDŽչ parIչ o!չ northչ Sch|esw|gչ toչ Denmarkչ andչ theչ areaչ
knownչ asչtheչ ŬHu|tsch| nerչLandŀչļpartչoʔչIheչd|sIr|ctչo!չHat|Dor,չw|thչ H| uci n)չIoչģzechos|ova-
k|a.չ Ăheչ Saarչ Das|nչ wasչ toչ aչ governmentչ appo|ntedչ Dyչ theչ Leagueչ Ośʋ
10ʋ Nat|ons,չȵranceչDe|ngչ toչeĀpđo|tչitsչeconomy.չA!terչ!|!Ieenչyearsչtheչpopu|a·
t|onչ wasչ Ioչ Dyչ voIeչ whetherչ |tչ w|shedչ toչ Decomeչ |renchīչ orչ Germanīչ orչ
ȍunderչ Iheչ |nIernaIŨona|չ reg|meչ appo|ntedչ Dyչ Iheչ ǔeague.չ Ăheչ Hanseat|cչ
Iownչ o!չ Danz|gչ aչ ˂ Freeչģ|tyŀչ underչaչ h| ghչcomm| ss| onerչ¬&
Dyչtheչ Leagueչo!չNat|ons.չǗheչIownչ wasչ | ntoչIheչ Po|Ũshչ cusIomsչ areaչ andչ
15ʋ |tsչ!oreŨgnչ a!!aŨrsչwereչtoչ Deչ DyչPo| and.չĂheչc| tyչandչ h| nter|andչ oʔչMeme| չ
wereչ toչ Iheչ a| | | esРչ Iheչ areaչ wasչ |aterչ toչ ǔ| thuan|a.չ Ǘheչ
!ormerչGermanչ co|on|esչwereչ overչtoչ theչ Leagueչandչ admŨ n|steredչ Dyչtheչ
a| | | esչasչ mandatoryչ powers.չ
GermaȄyչ IhatīչDe| ngչtheչor| gŨ natorչo!չIheչwar,չsheչ respon-
ZÛ̅ s| D| eչ Ŭ!orչa||չ theչ |ossչ andչ damageչtoչwh| chչtheչ a| | | edչandչassoc|atedչ governmenIsչandչthe| rչ
nat|ona| sչhaveչDeenչ ŀ,չ | . չeŮչ!orչa| | չtheչcostsչo!չtheչwarīչ!orչtheչdevastaI|onչo!չ
northernչ ėranceչ andչ Be| g| um, չ andչ !orչ a| | չ sh| psչ wh| chչ hadչ Deenչ sunkƩ չ Germanyչ
ȉIhusչ toչ Dearչ a| | չ eĀtraչ eĀpend|Iureչ | ncurredչ asչ aչ resu| Iչ C!ʋ theչ war.չ Aչ
Ћϸչ
7.1ĸ
LH8Ç!Ð| 7
Ԩepara!ionsչcomm| ssćonչwasչ !oչassessչ!heչdamageչęnġŲ ic!edչ andչ !heչooų | ga-
Zb̅ !| onsչ C!ʋ Germany.չ Theչ ÍÐÌCDS en!| reչ proper!yչ andչ aŲ | չ i !sչ sourcesչ C!ʋ ć ncomeչ wereչ
ōorչ Iheչ paymenIչ C!ʋ repara!ions.չ Theչ reparaI|onsչ comm| ss| onչ wasչ
w|!hչ un| | mӒ!edչ auIhor|!yչ |nչ carry|ngչ ouIչ |!sչ du!ćes.չ Germanyչ herse̚ġչ
ȁȂ a!չ Iheչ ou!se!չ Ļ|!!Ļeչ orչ noչ sayչ |nչ |!sչ dec|s|ons. չ S| mć | arŘy,չ commiI!eesչ C!ʋ Iheչ
a| | i esչ !heչd|sarmamenIչC!ʋGermany.չŋheչGermanչrivers,չ!heչHhi ne, չ!heչEӓ oeƑ չ
ŹÛ̅ !heչOder,չIheչV|s!u|a,չ!heչMeme| , չandչ!heչDanuoe, չwereչ underչ|n!erna!|ona| չ
conIro|˚չ
7.Zʋ aŌɑ MarkɑthoseɑwordsɑinɑtheɑtextɑLelowɑwhichɑyouɑthinkɑareɑkeyɑwordsɑorɑimportantɑpropositioɉ
na|ɑsigna|s.ɑMarkɑasɑíewɑwordsɑasɑpossiLle.ɑ
Keyɑwords.ɑ ƒɑ signalɑwords.ɑ
L)ɑ SuggestɑaչtitĪeɑíorɑȷheɑwho|eɑtextŬɑ
Theչ Germansչ acʤu| redչ Ihe| rչnew,չ repuo| | canչ ōormչ C!ʋ governmen!չ moreչ orչ |essչ oyչ chance.չ
Theչ newչ sys!emչ wasչ no!չ aչ goa|չ !heyչ hadչ s!ruggʠedչ Ioչ oo!a|nɮչ Manyչ!ookչ |Iչ!oչ oeչ aչ conse-
ʤuenceչ C!ʋIheչ deġeaIչ suġġeredչ oyչ !heչ Germanչ army.չ Manyչ !houghIչ ć!չwasչ aչ ma| | cć ousչ p| o!չ
ha!chedչ oyչIheչvɂc!oręousչ powersɮչ Ėvenչ !heչ poų| I| caųչ par!|esչwhoչhadչ cri!icęsedչ !heչhBlSBl·
O̅ |ÐÌCD ġorչ!heչmos!չvar|edչC!ʋ reasonsչwereչ noIչ |nչ pr| nc| pų eչchamp|onsչC!ʋ!heչrepuolicanչġormչ
C!ʋ governmenIȪչ Bu͓չ !heyչ |osIչ noչ I|meչ | nչ accep!|ngչ !heչ si!ua!ion.չ Ƿ!չ wasչ !he| rչ h|sIor|ca|չ
ach|evemenIչ!ha!չIheyչveryչʤu| ck| yչs|zedչ upչ !heչ poss|oili!|esչ Cšʋ preserv|ngչ!heչ un|IyչCŢʋ Iheչ
ÍBlCD w|Ih|nչIheչѕrameworkչC!ʋaչ| | oer!arianչ andչdemocraI|cչconsI|Iu!|on,չandչC!ʋdeġend| ngչi!չ
agaćnsIչ eȏ!rem|s!sչ e|!herչ onչ Iheչ Bo|shev|s!չ |e!!չ C!ʋ !heչ rad|ca|չ campչ orչ |nչ !heչ ranksչ C!ʋ !heչ
10ʋ dӔehardsչeagerչ!oչseeչ| mper| a| չpowerչres!ored.չ Here,չ!heչch|eġչrespons|oɂ| |!yչġe| | չ!oչ!heչSocia|չ
Democra!sƑչwhoseչ|eaderչaIչ!heչ!|me,չ|r|edrćchչEoerI,չenӠoyedչ!heչconġidenceչC!ʋIheչworkćngչ
cĻasses.չ ǒeչsucceededչ| nչō|rm|yչesIao| | shę ngչ!heչideaչC!ʋdemocracyչamongչ!heչworkers,չ!husչ
erecI|ngչ a s!ou!չ ouųwarkչ aga|ns!չ commun|s!չ |nġ| |!raI| on. չ Manyչ C!ʋ Iheչ Soc|a|չ Democra!icչ
Par!yȤsչ a|msչ wereչ suppor!edչ oyչ!heչ ģa!hoƝ | cչ ģen!reչ andչ Iheչ L|oera|չ DemocraIs.չ Theչ |a!!er,չ
T b̅ mos!չĦŖ̅whoseչmemoersչsprangչͥromչ!heչm| dd| eչc| asses,չhadչsucceededչ! oչ!heչProgress|vesƑչ
whoչ hadչ opposedչ oo!hչ Bćsmarckչandչ Wć | | | amչIŪ . ʋ
7.Źʋ FięɑinɑtheɑemptyɑLoxesɑinɑtheɑíŻŷwɑchartɑLelowɑwhichɑisɑLasedɑoİɑtheɑiníormatioİɑgivenɑinɑtheɑ
íoȅ|owĨngɑtext.ɑ
Theչ Schų | e!!enչ pŘ anչ asչ modęġiedչ oyչ vonչ Mo|!kełչ Iheչ ch| eōչ C!ʋ Iheչ genera|չ sIaġō,չ seemedչ toɑ
ӡus!|ōyչ !heչŗaę!hչ oŗչ iIsչ supporIersƫչ Beųg| umչ andչ norIhernչ ˱ranceչ wereչ overrunչ asչ !heչvic!o·
riousչ Germanչ advanceչpushedչġorwardչ rapćd|yLJչ Par|sչwasչsoonչi nչsi ghI. չBu!չ!heչGermanչh| ghչ
commandչ d| dչ notɑ succeedչ | nչ comp| e!| ngչ !heչ encirc| emen!չ manoeuvreչ andչ !husչ hadչ noչ
b̅ encđosedչ Frenchչ armyչ toɑ annć hi|a!eչ нrenchչ res|s!anceչ madeչ aչ de!ermć nedչ s!andչ aIչ !heչ
Marne. չ TheչGermanչ advanceչwasչorough!չ!oչa s!ands!||| չ | nչ aչ !hree·dayչ oa!!|eչ ċĭ·9չ Sep!em·
oer).չ TheչGermanչ!roopsչwereչ Ihusչ compe||edչIoɑd|gչ Ihemse|vesչ |nչ a| ongչ aչ | i neչsIre!ch| ngչ
ġromչ F|andersչ !oչ!heչSwćssչ іron!|er.չ Th|sչ markedչ !heչ oeg| nni ngչ C!ʋ!heչs!a|ema!eչ C!ʋ Irenchչ
war!are.չĂheչGermanչ p|anչCţʋcampaę gnչhadչġaiųedПչ!heչou!comeչC!ʋ!heչwarչwasչopen,չa!չ|easIչ
T Û̅ ġorչ IheչI| meչoe| ng. չ Fromչ !h̦sչIi meչonwardsչ econom| cչġac!orsչwereչgo| ngչ!oչassumeչ| ncrea-
s| ngչ | mpor!ance.չ
52Ȯ
LH8ÇICl 7
|nչ IheչevenIչ o!չaչ warչ onչ !woչ !ronIsչIheչSch| ie!!enչ p| anչenv|sagedչ!haʮչGermanչarmsչshou| dչ
!| rs!չ knockչouIչFranceչandչIhenչcrushչHuss|a.չŋheչeȏecu!|onչo!չ!h| sչp̹anչ |nvo|vedչaչ pre| | m| -
naryչapproachչ marchչ!hroughչ Luȏemoourgչandչ Be| g| um, չ ooIhչ neuIra| s,չ | nչorderչIoչc| rcum-
ŕb̅ ven!չ !heչ Frenchչ !ԩonI|erչ!orI|!|ca!|onsɭչ Byչĵչ AugusIչGermanyչhadչa|readyչoccup| edչ Luȏem·
oourgչ andչ demandedչ!heչ!reeչpassageչo!չ imper|a|չƠroopsչ!ʗroughչ Be̳g|anչ!erri!oryœչ Onչ!ha!չ
sameչ dayչ Iheչ Br|!|shչ navyչ assumedչ respons|o|||!yչ !orչ !heչ de!enceչ o!չ ȳranceɤsչ norIhernչ
coas!| | ne. չ Be|g| umչre!usedչ !oչ granIչ!heչGermanչ reͅuesIչandչwasչ |nvadedչonչAugus!չ4.ɑTh|sչ
s!epչ evokedչ aչ Be|gianչ dec|ara!|onչ o!չ war.չ Eng| andչ d| spa!chedչ anչ u| !| ma!umչ !oչ Germanyչ
ų̅ demand̛ngչ!heչres!i!u!|onչ o!չ Be| g| anչ neu!raȩ̌!y.չ Theչ ÍÐÌCD d| dչ no!չ comp|y.չ Accord|ng|yŝչ asչ
!romչ m| dn| ghIչo!չ Iha!չ dayƑչ ʀng| andչ wasչ | | nedչ upչonչ !heչs| deչo!չ GermanyȤ sչopponen!s.չ Theչ
F|rs!չWor|dչWarչhadչ oegun.չ
Theչ!o|| ow|ngչ dayչAus!r|aɪHungaryչa|soչdec| aredչwarչonչ Russ|aƓչ|!a|yչandչ Ruman|aչ d|dչ no!չ
regardչ!h|sչasչ!u| !| | | | ngչIheչCBSUS ÍOÐOÐlÌS andչ rema|nedչneu!ra|չ!orչIheչ!|meչoe| ng. չ| nչAugus!չ
Ŵ̅ ĂƆĂ4ɑJapanչ a|soչ en!eredչ !heչwarչ asչ ʀng| andɤ sչ a||y.չ Bu|gar| aչ andչ Turkeyչ Ɇo| nedչ !heչ cen!ra|չ
powers.չ
SchlicĨcnκ p̵an.κ aimsκ

2.ɑ8.ɑ ż9I4ɑ
4.ɑ8ŭɑ I9I4ɑ
rcactì͔ǻκ oңչ
Bclgiumκ EngIandκ
MoItkcκ
Norlhcrnκ Franccκ
6.-9Ůɑ 9Āɑ Ž9I4ɑ
53Ȯ
LH8ÇICl o
ÜDBµî0Iľ öľ
Textĸ1 1 ĸ D| eչ |e!z!enչ Wah|enłչ d| eչ manչ mɂ!չ Eӕ nschränkungչ nochչ a|sչ !re| eչ Wah|enչ oeze|chnenȓչ kann, չ
or| nƇenչ derչNSDAPչamչnj. չMärzչ ˣ9ňňչ| mmerչnochչ n|ch!չ d|eչMehrhe| !չderչWäh|ersI|mmenDžչD| eչ
Na!|ona|soz|a| |sIenչ oes|Izen͡չ aoerչzusammenչ m| !չ denչ DeuIschnaI|ona|enչ d| eչ Mehrhe|!չ | mչ
Par|amen!Ƭչ M| Iչdemչϟ ˞ չ Ermäch!ęgungsgeseIzɟͼչ oe!re|Iչs|ch
˃չ
ʇ| I| erչvonչa| | enչB| ndungenչanչ d| eչ
b̅ Ver!assungչ undչvonչ derչ par|amen!ar|schenչ KonIro||e.չ Nachdemչd| eչKPDչ ausgescha|!eIչ |s!,չ
w|deԪseIzIȓչ s|chչ a| | ei nչd| eչSPDչ | mչ Re|chs!agչ demչGeseIz.չȼen!rumչ undչourger| | cheչPar!e|enչ
s!|mmenչ zu
ɢ
āչ EsչҤo|g!չ dasչVeroo!
΢չ
oderչ di eչSe̷osIau!ŲŻsungȓչ derչ Par!e|en.չ D|eչ NSDAPչ w|rdչ
d|eչ SIaaIspar!e|չ desչ Dr|!Ienչ He|ches. չ DerչRe|chs!agչ s| nk!չzumչ Akk|amaI|onsorganչ ŗնrչ ʇ|!|erչ
heraoȓ.չ D|eչ par|amen!ar|scheչDemokra!|eչis!չendgu| !| gչzers!Żr!.չ D| eչNSDAŦչundչ | hreչOrganչ|-
1Ü̅ saI|onenչ uoerwachen
Ȣչ
undչ oes!|mmen͡չvonչ nunչ anչdasչgesam!eչ poĿ|I|sche,չ w|r!scha!I| | cheչ
undչ ku| !ure| | eչ ˸eoenչ | mչ S!aa!.չ Dć eչ Po||ze|չ kommIչ un!erչ na!|ona|soz|a||sI|scheչ KonIro||e.չ
Po|Ӗʵe|,չ SAչ ċS͔urmaoIei | ung)չ undչ SSչ ļSchuIzs!a!!e|)չ s|ndչ d|eչ |ns!rumenIe,չ mć !չ denenչ d| eչ
Par!e|չ dasչ!oIaʠ|Iäreչ Sys!emչ ausoauIչundչ| hreչ ʇerrscha!Iչs| cherI.չ ErsIeչ KonzenIra!| ons| agerչ
!urչpo| | !| scheչGe!angeneչenIsIehenչschonչ | mչėeoruarչč9ňň. չA| sչd| eչSAչneoenչderչPar!e|չe| neչ
1 O̅ um!assendeչ Kon!ro| | oeŗugn| s
ժչ
| mչ Dr|!!enչ Re|chչ oeanspruchI,չ wirdչ s| eչvonչ Hi !| erչEndeչJun| չ
č9ň4չen!mach!e!ȓāչ D| eչSSչw| rdչzurչmäch!|gsIenչOrgan|saI|onչ| mչSIaaI.չS| eչǻuh| Iչs| chչa| sչбĿ|Ie չ
| mչ Kr|egeչ |sIչ s|eչdasչVo||sIreckungsorganȚչ oe| չ derչVern|ch!ungիչ derչJudenչ Europasāչ
ȶչLNjnȎch!igungsgese!zȚ ¯ɝ LnażlíngȚ^ct,Ț ¯ sichȚbeƛeienȚ ¨ɝ !oȚge!ȚrìdȚoIĽȚ ¯ zustƬmmenȚ ¯ɝ !ǑȚagreeľȚɵչsȚŬerbotȚ=̅ theȚ
banníng,Ț ´ übetwachenȚ "ɝ toȚ conǷoJ,Ț ¯ eȚBeIugnisȚ "ɝ !heȚau!hori!y,Ț ǿoƾIstreƂkenȚ ęɝ toȚƃatǣȚoǻt.Ț
8.1ĸ UndcrIìncκ thcκ suoǬccts,κ vcrosκ andκthoscκpartsκ oIκthcκ scntcnccsκ whìchκ dirccl̷yκdcpcndκonκ thcκ
vcro.κ ĎorκcxampIcsκ sccκIìncsκ !ť andκ 2˹ oIκlcxtκ II.ĸ
8.2ĸ RcconslructκlhcκlcxtκinκEngIishκoyκusìngκthcκIootnotcsκandκoyκgucssìngκthcκ mcanìngκoIκthcκwordsκ
markcdκ withκ´.
8.3ĸ Goκthroughκthcκ tcxDzκagaìnκandκmarkκìnκ anothcijκcoIourκlhoscκwordsκ whìchκyouκassumcκarcκkcj
uords andκ proposlllonul sl¿nuls.
8.4ĸ FilIκ ìnκ thcκ cmplyκ ooxcsκ inκ lhcκ ˻owκ chartκ onκ pagcκ 55ɑ cithcrκ ìnκ Eng̶ìshκ orκ Gcrmanκ usingκthcκ
inIormalìonκsuppIìcdκìnκlcxtκ Il.ĸ
8.5ĸ ŸompIctcκlhcκIoIIowìngκlcxl.κ
D| eչ | mչ Jahrչ č9ňňչ or| ngenչ derչ NSDAPչ | mmerչ nochչ n| chIչ d| eչ
ȿɀderչ WähħersI| mmen. չ M| I չ demչ ȗ ErmächI| gungsgese!zǦչ oe!re|!չ s| chչ
H| I| erչ vonչ a| | enչ anչ d| eչ Ver!assungչ undչ d| eչ parħamen!ar|scheչ
ȫȬ.չ D| eչ KPDչ w|rdչ Ȱȱg undչ nunչ w|derseIzIչ s| chչ nur չ
nochչd| eչSPDչ| mչHe| chs!agչdemչ Ϟչ Ťsչ!oŲ gIչdasչ¬¬
oderչ d| eչ Se| os!au!|Żsungչ derչ D| eչ NSDAPչ w| rdչ d| eչ
| mչ Dr|!!enչ Re| ch. չ S| eչ uoerwachIչ undչ ȺȻdasչ
gesam!eչ Ż!!enI| | cheչ | mչ SIaa!.չ PoԀ| ze| , չ SAչ undչ SSչ s| ndչ d| eչ
Ȧȧ,չ m| Iչdenenչ d| eչȡȢ| hr չ!o!a||Iäresչ SysIemչ ausoauIչ
undչ | hreչȵȶs| cherI.չ
ô4ǔ
LH8ÇICl o
RcsuIlalcκdcrκWahIcnκamκ 5.ɑ 3.κ I93ɵκ
WähIcrstìmmcn.κ larlamcnl.κ
KPÐŋκ
Đìclκ ȭaìm)κ dcsκ ĈErmächtìgungsgcsclzcsĻκ

SlÐ.κ
RcsuIlaIκdcsκ ĈErmächtìgungsgcsctzcs'κ
ǐSOAl.κ andcrcκ lar|cìcn.κ
Rcìchstag.κ
kontrolIìcrtκ
lìzcìκ
parlamcnlarìschcκÐcmokratìc.κ
Inslrumcntcκ dcsκ totaĮētärcnκ Sys;cmsκ

¯R0 SUDOf0ÍRBÍ0 CÎBUS0S l l
ŚĢ ʋ Word ordcr
őransIatcκìntoκ EngIĂsh.κ

SA.κ
¡
ʪunìκ I934ʈκ Iɣκ EIìlcκ
2.Ȯ
3. κ
lachdcmκ dìcκ KPÐκ ausgcschaltctκìsl,κwìdcrsctzlκsìchκ nurκdìcκSlOκdcmκ Gcsclzĝκ
PoinlκoutκthcκdìĨcrcnccsκìnκthcκwordκ ordcrκoclwccnκ EngIìshκ andκ Gcrman.κ
I
55Ȯ
(8.4Jĸ
LH8ÇICl o
subordlnulc cluusc
Poslllon Řʋ (prc0crbul poslllon)
AťsƽdicƽSAƽKoŵtrolŦbcIugnisscƽbcaŶspruĸht ,ƽ
NachdcmƽdicƽKPDƽausgcschalictƽisƐƽ
AƽIurthcrƽpossiblcƽwcrdƽordcrƽisăƽ
muln cluusc
Pos. 2 (Vp1)
wirdƽ
widcrsctztƽsichƽ
sicƽ
nurƽdicƽSPD.ƽ
End Poslllon (Vp2)

cntmachtci.ƽ
|
mnín cInuse subordínnte cInuse
DicƽSAƽwirdƽcnimacbici,ƽ
Nurƽdicƽ SPDƽwidcrsciƙtƽsicb,ƽ
alsƽsicƽKonirollbcIugnisscƽbcansprucbi.ƽ
nacbdcmƽdicƽKĩDƽausgcscbıliciƽisi.ƽ
Ěnƽibcƽsubordinaicƽclauscƽihcƽcon¡u¿nted pnrt Ļřʋthe oerb (VpJ) movcsƽioƽibcƽcnd,ƽibcƽnon-coit¡u¿nted pnrt
(Vp2) isƽplaccdƽimmcdiai|yƽinƽŇoniƽĥŔ̅ii.ƽ
2. Con]uncllons
8.6ĸ ˂κloκ Iìndκthcκ EngĮìshκcƗuìvaIcntκIorκthcκ undcrIìncdκ words.κ
I)κ AIsκ I9IğκdcrκErstcκWcItkrìcgκausbrach,κmcIdcIcκsìchκHìtlcrκìnκMunchcnκalsκKrìcgsIrcìwìIIìgcr.κ
ů)κ HìlIcrκwarκ bcIJcìlsκ I92ğκwìcdcrκ cìnκIrcìcrκ ƀannȵκ obwohlκ crκ zuκ5ĭährìgcrκ džcstungsha˾κvcrķ
ur|cìItκwarũκ
3)κ Währcndκ HìlIcrκ ìnκ FcstungshaItκwar,κ schrìcbκ crκ scìnκ Buchκ ĺMcìnκKampIĻ.κ
ğ)κ EìncrκdcrκGrundcκIurκdìcκAusbrcìtungκdcrκNSÐAPκwarκdìcκĥalsachc,κ daßκwcìtcκ Krcìscκ dcrκ
ģcvöIkcrungκ ìnκ ÐcutschIandκvcrarmtκwarcn.κ
5)κ ÐìcκlSÐAPκgcwannκnachκ ņ929κvìcIcκAnhängcr,κdaκdìcκWcIlwìrtschaI|skrìĵcκìnκÐcutschǶandκ
vcrhccrcndcκFoIgcnκ haltc.κ
6)κ IndcmκHìlIcrκdcnκžcgaIìlätscìdκlcìstctc,κöIInclcκcrκsìchκdcnκWcgκzurκIcgalcnκMachtcrgrcìIung.κ
7)˹ Wcnnκmanκ bcdcnkt,κ daßκ dìcκ NSÐAPκ bcìκ dcnκ Wahlcnκ I932κvìclcκ SlìmmcnκvcrIorcnκ hallc,κ
kannκ manκ HìtIcrsκ Eͮcnnungκ zumκ RcìchskanzIcrκ nìchlκvcrslchcn.κ
8)ɑ Ðìcscsκ Ercìgnìsκzcìg|ȶκwìcκcìncκƂrtcìκvonκìhrcnκ GcgncrnκvöIlìgκIaIschκcìngcschälzlκwìrd.κ
9)κ HìtIcrκwìrdκRcìchskanzIcr,κob_Icìchκ HindcnburgκscìncκErncnnungκzwcìmaIκabgclchntκhat.κ
I0)κ lachdcmκ dìcκ andcrcnκ ParIcìcnκ vcrbotcnκ sìndκ odcrκ sìchκ scIbslκ auIgclöstκ habcn,κ wìrdκ dìcκ
lSÐAPκdìcκStaatsparIcìκ ìmκÐrìltcnκ Rcìch.κ
II)κ Wc̓Iκ dìcκ ǐSÐAPκ Staalspar|cìκ ìmκ Ðrìttcnκ Rcìchκ wìrd,κ sìnklκ dcrκRcìchstagκ zumκ AkkIamaķ
t̔onsoIJganκ Iurκ Hìl̸crκhcrabŬκ
ŭů)κ Ðìcκ SAκwìrdκ Hìȉlcrκ zuκmächtìg,κ soκ daßκ sìcκvonκ ìhmκcntmachlctκwìrd.κ
Fìndκ thcκ EngIìshκ cƗuìvaǶcnt.κ
¡)˹ aIs.ꬬ¬¬ ..... ŭ 7)˹ wcnn.κ.¬mmmmmm ¬
2)κ obwohI.κ¿......¬¬ 8)ɑ w̹c.κ ¬¬¬¬...~¬¬&
3)κ währcnd.κ..¬mmm & 9)κ obgIcìchŋκ±...¬¬¬¬
ğ)κ daß.κ.....~¬& I0)κ nachdcm.κ±..~¬¬¬&
5)κ da.κ¿.....¬¬m II)κ wcìl.κ....~¬¬¬¬¬
6)κ ìndcm.κ±~~¬¬¬. ¬ I2)κ soκdaß.κ¿..~¬¬¬¬¬
Con]unciionsƽarcƽimportaniƽproposítíonnI sí¿nnIs, bccauscƽibeyƽbavcƽaƽstrongƽinņucnccƽonƽibcƽmcaningƽoIƽ
ibcƽwholcƽscnicnƽ cc.ƽ
ôĘǔ
\crosκ ƭ scparaoIcȷκ nonζscparaoIc?κ
ÐìcκǍlÐκwìrdκausgcschaItcl.κ
Ðasκlarlamcnlκslìmmlκzu.κ
EsκsìnktκzumκAkkIamatǧonsorganκhcrao.κ
HitIcrκoautcκscìncκMachlκaus.κ
EǨncκncucκEpo˞hcκ˲ήngtκan.κ
ÐìcκNSÐAlκuotcκǍontroIlcκuocrκdcnκRcìchstagκaus.κ
HitIcrκhaȉκdìcκNSÐAlκI925κwìcdcrgcgrundct.κ
ÐasκwìrdκaIsκWundcrκangcschcn.κ
ÐìcκNŏÐAŎκocsìlztκdìcκMchrhcǤl.κ
5íc oc˼cìtcκsích vom ParIamcn!arísmus
1íC 5P1 wìdcrsctztcκsĬchκdcİκGcsctȒκ
ÐìcκÐcİokralìcκwΏͤdcκzcrstαrt.κ
Ðìcκ55 uocrȏachlcκdasκ͗oIĬ!íschcκǏcocn.κ
ÐìcκNŏÐAŎκocansǾruchlκdĬcκMachl.κ
NcucκŎarlcìcnκcnlslchcnκìnκÐculschIand.κ
ŏĬcκocstìİmcnκdasκǾo̺ìlìschcκǏcocn.κ
ÐcrκKaìscrκwìrdκō9ŎöʋcnImach!c!.Ġ
Ðasκŷurg˦rͿumκvcrarİtκnachκdcİκI ĠWcItkrìcg.κ
1íC ÐculschnatìonaIcnκundκdíC NŏÐAŎκvcrcìnìglcnκsìch.κ
JhcĠdiÜcrcnccĠ ocIWccnĠ ĐhcĠ scparaoIcĠ andĠnonscparao!cĠ vcros.Ġ
sepnrnble 0erbs non-sepnrnbIe oerbs
LH8ÇICl o
WrìtcκìnκthìsκcoIumnκŽhcκìnIǨnìtìvcκ
IormκoIκcachκvcroκandκundcrIìncκ
ìtsκprcIix.κ
JhcĠs!rcssĠìsĠonĠIhcĠpre]íx.
aĕsschalIcnĠ
JhcĠ sˤcss Ĭsκon tbc símpIe 0erb ]orm.
bcsItzcn
7˫stíR½ÜnĠ zcrsIĈrcnĠ
WícdcrgrundcnĠ sichĠ WidcrscIzcnĠ
Û0QBfBDÎ0 BR0 ROR-S0QBfBDÎ0 V0fDS ÍR ÍR0 RBÍR CÎBUS0
8.7ĸ
UndcrIìncκ alDZκ thcκ vcroκ Iormsκ oIκ scparaoIcκ andκ nonηscparaolcκ vcrosκ ìnκ thcκ prcscntκ andκ 8.8ĸ
ìmpcrIcclκactìvcκlcnscκwhichκyouκ canκIìndκìnκlhcκscnlcnccsκ aoovc.κ
ļOʋ Žhcκ samcκ Iorκ passìvcκvcroκIormsκ andκ lhcκpcrIcƊlκtcnsc.κ
¬IWaysĠ ocĠonĠIhcĠIooROuIĠIor preposítíons Ȭɷ̅WordsĠliRcĠ
abĠ
WìcdcrĠ
darĠ
WcgĠ
Ior|
at ʦhcκ cndκo! ĀatnĠ clauscs.Ġ JicyĠ arcĠ aIWaĚs parIĠ 2Ġ [VpĠ2)Ġ o! aĠscparaoIcĠvcro.Ġ
5ƹκ
LH8ÇICl o
Û0QBfBDÎ0 BR0 ROR-S0QBfBDÎ0 V0fDS ÍR ÍR0 SUDOf0ÍRBÍ0 CÌBUS0
dìcĠdcmĠ GcscIzĠ zusIimmcn.Ġ
dicĠ dìcĠ Konđro!IcĠ ubcrĠ dcnĠ
HcichstagĠausuotc.Ġ
QìcĠ FarIcicn,Ġ
QicĠN5Q¬F,Ġ
191ö,Ġ
dicĠsìchĠ dcmĠ GcscIzĠ WidcĊscIzcn.Ġ
dicĠ aoĠ I933Ġ dasĠ LcbcnĠ dcsĠ
LandcsĠocsIimmIc.Ġ
aIsĠ VìlhclmĠ 11Č̅ dicĠ%achtĠ alsĠ dcrĠdcuIschcĠKaiscrĠ
ab_cdanRtĠ haI.Ġ aIsĠ dasĠ KaiscrhausĠ
cntmachIctĠ WurdcĠ
alsĠ dicĠ%OnarchìcĠ vcrIorcnĠhaI.Ġ
ao_cschaÜIĠWurdc.Ġ
Wha΀κhappcnsκtoκ lhcκ scparaoIcκvcroκ ìnκ thcκ suoordìnalcκ cIauscκ
ìIκìtκìsκ ìnκthcκprcscntκorκ ēmpcIJIcƊlκaƊlìvcκlcnsc?κ
Ɉ ìIκìlκìsκ ìnκthcκpcrIcctκIcnscκorκ pass̕Βcκvoēcc?κ
¯R0 CORSÍfUCÍÍOR OÍ ÍR0 S0RÍ0RC0 ÍR Ü0fRBR
Posítíon J Posítíon 2 !os. O̅ Posítíon Ǝ̅ Posítíon Ɲ̅
¦pre0erbnI (con¡u¿nted
position) oerb ĩɝ Vp J)
VarumĠ haIĠsichĠ I933Ġ nurdic5FOĠ ìmĠHcichstagĠ
Nurdìc5FQĠ WìdcrscIztĠsìchĠ I933Ġ imĠHcichsIagĠ dcmĠGcsctz.Ġ
1933Ġ WidcrsctZtĠsichĠ dic 5FQĠ imĠHcìchsIagĠ dcmĠGcscIz.Ġ
!mĠHcichsIagĠ WìdcrsctzIĠsichĠ I933Ġ nurdic5FOĠ dcmĠGcsctz.Ġ
QcmĠGcsctzĠ WìdcrscIztĠsíchĠ I933Ġ imĠHcichsIagĠ nurdìc 5FQ.Ġ
NachdcmĠdìcĠ
KFQausgc·
schaltcIĠìst,Ġ WìdcrsctztĠsichĠ I933Ġ imĠHcìchstagĠ nurdìc5FQĠ
Nurdic5FQĠ WidcrsctztĠsìchĠ I933Ġ imĠHcichsIagĠ dcmĠGcsctz,Ġ
Lxceptíons:
VìdcrscIZcnĠ 5icĠsìchĠ dcmĠ
GcscIz!Ġ
HatĠsìchĠ 1933Ġ dic5FQĠ ʞ̅HcichsIagĠ dcmĠGcscIzĠ
58Ȯ
Posítíon ƭ̅
dcmĠGcsctzĠ
dcmĠGcsctz.Ġ
Fnd position
¦non con¡u-
¿nted 0erb ¯ɝ
Vp2)
WìdcrsctzI?Ġ
nachdcmĠdicĠ
KFOausgc-
schaltcIĠist.Ġ
WidcrscIzI?Ġ
LH8ÇICl o
ReadingGermantextsinvolvesmainlytheskillofunderstandingtheconstructionofasentence(itssyntax)
andnotso much ofunderstandingallthegrammaticalsignalswithin asingleword (itsmorpho|og).
Thereare nevertheless some morphoIo¿icnI si¿nnIs forwhich you haveto look out, sincethey can he
essentia|torunderstandingthemeaningofthewho|esentence.
!mportnnt motjholo¿icnl si¿nnIs nre.
lđ̅ Al|theforms ofthedeþnite and inde]inite nrticle
der,die, das ein, eine
den, einen
dem, einer, einem
des
eines
7Ċ̅ ThepIurnI endin¿s OÍ̅ nouns (see pp ē8ĄI9)ǔ
3.Ġ Thepersonnl pronouns er,sie,es
ihn
ihm,ihr
ihnen
seiner, ihrer(veryrare Genitiveforms)
4. ǔ The uerb mainlyintheOċ̅ person sin¿uInr nnd pIurnI
Present ncti0e tense ersieht
siesehen
!mper}ect
Peµect tenses
Pnssi0e ]orms
ersah
siesµhen
erhat_esehen
sieistentstanden
siehaIen ¡
siehatten
angfangen
eswird ¡
eswurde
gçsag¡
siewurden zerstörJ
sie sind ¸
ausghautworden
siewaren
ersag¡
siesagen
ersagi_
siesagten
erhat_esag(
sie hat zerstörJ
siehaLen ¸
siehatten
ausgLau(
J.Ƽ Adjectiveendingsareusual|yirrelevantforunderstandingatext.Buttherearetwomorpho|ogicalsignals
torwhichyouhavetolookout:
8uperlnti0e
DieNSDAPwird diestärk¿e Partei.
. . . zurmächtig¿enOrganisation.
Themorphologica|signa| ¸-st|ľ(|ike-estinEnglish,e. g.stronge¿)usuallyindicatesasuperIntiue.
Lxception. -st- occursintheIo||owingordina|numhers.
r er¿e
_
ș˒Œ̅
r sechye
_
Ƭ
'
ʓ̅
anda|lnumIershigherthan I9Ĝǔ
r zwanzig¿e ¨ 7Ü
'
ʔ̅
etc
59ɑ
LH8Ç!Cl o
Compnrnli0e
DicƽNSDAPƽwirdƽ macbiiƱƽalsƽdicƽSPD.ƽ
SicƽwirdƽƚurƽstarkƲnƽ PartciƽimƽRcicbsiag.ƽ
Thcƽmorphologicalƽsignalƽķľ(likcƽ-erƽinƽEnglisb,ƽcƽg.ƽsirongđ)ƽindicaicsƽusuallyƽthcƽcompnrnti0e ]orm
ofƽibcƽ adjcciivc.ƽĜiƽoftcŷƽ isƽfollowedƽbyƽ alsƽ [ĉƽ iban)ƽ ¬̅ aƽnounƽƑoƽ exµressƽaƽcomparison.ƽ
Fxception: Adjcciivcsƽdcrivingƽfromƽgcographicalƽpěƽ accƽnamcsƽ (sccƽµ. IĀ),ƽc.ƽg.ƽdicƽWcōmar_ƽRcpublŎkƽ
ÜUÌ Î0ÍR@ UQ §OUf VOCBDUÎBf§
Pchc8ʋ
veraĮnen.ɑ»¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½¬m~¬m¬¬¬¬¬
eɑ Vereinigung.ɑ¬¬¬¬¬¬¬¬¬m¬m~¬m¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ƻɝ
eɑ Veríassungƍɑ¬mm¬¬m¬¬mm¬¬¬,~¬,~¬-¬¿¬¬mm¬
eɑ Veríolgung.ɑ¬¬.¬m¬¬¬mm¬mm¬mmmmm¬¬¬
sɑ VerLot.ɑ¬,~¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬m¬¬¬ .
eɑ Veȫichtung.ɑm¬,~¬¬¬¬mm¬¬mm¬mm¬¬¬~¬¬¬¬
rɑ Verlauí.ɑm¬¬m,~¬m~mmmmmmmmm¬¬m¬mm¬¬ɝ
verurteilen.ɑ¬¬,m¬~~¬~¬,~¬-~¬¬mmmmm¬¬¬ .
¸ver- variousɑusesɑandɑmeanings,ɑ e.ɑg.ɑ toɑmakeɑ. . . ɑtoɑLecomeɑ. . . ɑ
eɑ Entdeckung.ɑ»¬mmm¬~¬,~¬~~¬¬¬¬m¬¬.¬¬~¬,~ Ƽ
entmachten.ɑ¬¬mm¿¬m,m¬¬~¬.~¬¬mmmm¬m~~
eɑ Entscheidung.ɑ.mmmmm¬mmm¬¬,m¬~~¬¬mm¬¬¬.¬ .
ent|assen.ɑ¬¬¬mmmm¬m¬¬m¬¬¬m¬¬,~¬~¬,m¬¬¬ ¬
eɑ Entwicklung.ɑ¬~mmmmm¬mm¬¬,¬~¬.~¬~mm¬m ƽɝ
entstehen.ɑm¿mm,m¬¬~¬mmmmm¿¬¬,~¬-~¬¬¬,m
Ȇent- variousɑusesɑandɑ meanings,ɑe.g. ɑde-,ɑdis-,ɑun,ɑfroȬ,ɑawaɄɑ
sichɑwidersetzen.ɑ,~~¬¬m¬mmmmmmmmmm¬mmmmm »
¸wiǒer- correspondsɑto.ɑcounter-,ɑcontra-,ɑa_ainst,ɑwith-,ɑre-
widerstehenɑ ¯ɝ toɑwithstandɑ
widersprechenɑ ÷̅ toɑcontradictɑ
zerstoren.ɑ»¬¬¬¬¬½¬¬¬¬¬¬¬¬¬m¬m~--¬¬¬m~¬
eɑ Zersch|agung.ɑ¬.¬mmmmmmmmmmm¬,m¬mm¬¬mmmm Ŧɝ
Ʃzerś corȤespondsɑtoƎɑinɑıiecesŏɑtoɑıiecesŐɑdes-,ɑdis-,ɑațartɑ
b0ʋ
eɑ Zer|egungɑ Ĩ takingɑapart,ɑdismant|ingɑ
zerLrechenɑ ÷̅ őO̅ Lreakɑintoɑpiecesɑ
LH8ÇICl 3
5umǤ8ʋ
wirtschaítīichĉɑ~~.mmm¬mm¬¬¬¬,~~¬~¬,÷ q
kaiser|ich.ɑ¬,¬¬~¬~¬mmmmmmmm¬¬mm¬m½mmmmŮ
konig|ich.ɑ~~¬m÷~~mmm¬.¬m¬.mm¬.mmť
Lürger|ichƏɑq¬¬mm¬~¬m~.¬.¬m¬m¬mmmm¬.¬.&
-IÌcľ veryɑírequentɑadjectiva|ɑending,ɑoítenɑaddedɑtoɑnounsƓɑcorrespondingɑsometimesɑto.ɑ-ȈĽ,ɑ-ǶǷ
europäisch.ɑ~.¬~.m¬mmmm¬¬¬¬÷m,~~~~¬,÷ ƺ
parīamentarisch.ɑ¬,~~mm¬m¬mmmmm¬m¬¬mmm q
hofisch.ɑ¬÷m ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¿
platonischĉɑ¬÷m,÷~¬mmmm¬mmm,÷¬~¬~~
aĤikanisch.ɑqm¬mmm¬~÷~m¬m¬.mmm½m¬÷mm÷m,¬ ¿
|omǎardischƐɑ¿m¬¬m,÷~m¬.¬~.¬m¬mmmmmm &
ischȇɑveryɑ Ĥequentɑadjectiva|ɑ ending,ɑ addedɑ toɑ theɑ stemɑ oíɑíoreignɑwords,ɑ geographica|ɑ andɑ
persona|ɑnounsƔɑcorrespondingɑIoɺչ -DZǚ,ɑicaƪůɑ ąʇʋ ishɑ
ÜDBµÍ0IľÜľ
Derĸ NS·Staatĸ
M|!!eչ č934չ|s!չd| eչNS-ǒerrscha!Iչwe|Igehendչkonso| | d|er!.չ Vorչ žſ33չwarչd| eչNSDAƃչ |nչ ersIerչ
˼| n| eչőKamp!ɚ-ƃar!e|չ gegenչ dĸ eչWe|marerչHepuo| | kչgewesen.չ Oowoh|չ s|eչnunչ| hreչe| gen!̹ | ·
cheչ Au!gaoeչ m| !չ derչ MachIuoernahmeչ er!u| | !ɛչ ha!,չ | s!չ s|eչ desha| oչ n| ch!չ uoer!| uss|g
ˆչ
geworden.չ őD| eչNSDAƃչoħe|o!,չ dam| !չ d| eչMenschenչ naƠ|ona|soz|a||sƠ|schչ o| e| oenŀ, չverkun-
b̅ de!ɛչ ƃropagandam| n|s!erչ DrϠչ Ǔosephչ Goeooeųsāչ D|eչ |ns!|Iu!|onenչ desչ SIaa!esչ so| | enչ durchչ
Ėrz|ehung,չ ƃropaganda,չ durchչ ķn!ers!uIzungչ vonչ ȸus!|zչ undչ ƃo||ze|չ e| neչ S|!ua!|onչ heroe|-
!uhrenɜ,չ |nչ derչ a| | e| nչ derչ ȗNaI|ona| sozĸaų|smusչ d|eչ Lu!!
ɞչ
|s!,չ | nչ derչw| rչaImenŀչ ļGoeooe|sǩ.չ
Dasչ wahreչZ| e| չ o|e|o!չ !re|||chչ gehe| mŔ չ d|eչ Voroere| !ungչ vonչ SIaaI,չ W| r!scha!!չ undչ Gese|Ř-
scha!Ɏչ au!չ einenչ Ėrooerungskriegǂ.չ
10ʋ Derչ NaI|ona|soz| a| | smusչ w| | | չ d| eչ GegensäIze
ɡչ
vonչ ͽna!| ona| ŀչ undչ Əsozĸa||sI|schŀչ |nչ derչ
őVo|ksgeme|nscha!͔Ǧչau!heoenɜ.չ Be|sp|e| ha!Iչze|g!չs|chչ | nչderչOrgan|sa!|onչderչǓugendչdasչ
ƃr|nz|pչ derչ persone||enչ undչ |deo|og|schenչ Ėr!assungˁչdesչ ganzenչ Vo|kes,չ | ndemչ č93ĭչ a| | eչ
o|sher|genչ јugendveroändeչ au!ge|osI
Σչ
undչ durchչ denչ SIaa!sveroandˁչ derչ ő HiI|erƹugendʾչ
ļǒǓ)չerse!z!ɜչwerden.չťrչ| s!չe| nչ|ns!rơmen!չderչnaƠ|ona|soz|a||s!|schenչĖrz| ehungչundչvorm| | | ·
15ʋ !är|schenչ Auso| | dung, չa| sչderenչ Ĥrgeon| sչs|chչ ǒ| I| erչe| neչǓugendչ őzäh
Τչ
w|eչ Leder,չ harIչw| eչ
Krupp-SIah|,չ !| | nkΥչw| eչ W| ndhundeΦŀչ wunsch!.չ D|eչ sIĐa!| | chenչ Ėrz| ehungs| ns!anzen
Χչ
er!as-
senչ denչ SIaa!sourgerչ vonչ ќ|ndesoe|nen;չ anչ undչ |ehrenչ | hnչ ɖn| chIsչ anderesչ a|sչ deu!schչ
denken, չ deu!schչ!uh| enī չdeu!schչ hande| nŀɛ. չ
'ĸuberIìussigȚ ¯ɝ superǶlǼoǽs,Ț ¯ƼeȚ!uI!Ț ¯ɝ !heȚ air,Ț ¯ eȚŇroberungȚ "ɝ theȚ conǕues!ĿȚ ɵչrȚGegensa!zȚ ¯ɝ !heȚ con!ras!,Ț
¯ auƙösenȚ ¯ɝ toȚ dƮsbŶd,Ț¯ĜhĠ ¯ɝ tough,Ț ` ÜIHK ħɝ QUICK, " rȚWíndhundȚ ¯ɝ !heȚʌe˴hÕUnUǮ̅ ¯ e œnstanz,Ț -enȚ Ħ theȚ
authorítƭes.Ț
6Iκ
Textĸ 12ĸ
LH8ÇICl 3
9.1ĸ a)˹ āndɓrʞìnc˹ ìn˹ each˹ senlcncc˹ the˹ suɊƇccts˹ ǐ Čerbs˹ aʪd˹ Ihosc˹ parls˹ oɃ˹the˹ senIcnce˹ whìch˹
dìrcc˛Iy˹depcnd˹ on˹ lhc˹verbė˹
b)˹ At˹thc˹same˹time˹tˀ˥˹to˹undŻrstand˹ thc˹texI˹with˹lhĨ˹aid˹ of˹Ihc˹foolnotes˹aʫd˹by˹guessìng˹thĨ˹
mcaning˹oI˹lhc˹ words˹marked˹wìth˹ ´.
9. 2ĸ ǃeɑpropositìon˹ aI˹signals˹ in˹Ĉincs˹ IɐŊκ arc˹ indìcaled˹ with˹ .˹ ȸry˹Io˹find˹ Ihe˹ propositìonaʟ˹
sìgnaķs˹ ìn˹lhc˹rcst˹oI˹thc˹text.˹
9.3ĸ SuppIy˹the˹mìssìng˹paĻts˹of˹lhc˹flow˹charl˹bclow˹which˹ is˹bascd˹ on˹IexI˹ 1ī.ǎ
Funklion˹ dcr˹MSDAP˹
.

Čor˹ Ƴ93ɶκ nach˹ I933κ
˾̅ Ʒ.Ƹƹ.ɝ

StaaIs˹parIci˹ ʍonIrolIìerl˹

ˁ
Ğ
Ǒ

˷
ìc
˸
h
ȿ
ǒ
ng˹

Vorbcrcìtung˹auI.˹
Dculschc˹ ]ugcndorganijsalionen˹

ņ936.κ
crsetzt˹durch.˹
Ğrgcbnis.˹
Ɔ2ʋ
LH8jICl 3
ůurn˹now˹to˹the˹second˹par|˹ oI˹the˹teˤ˹and˹
underlìne˹the˹subʋects,˹verbs˹and˹those˹parts˹oI˹each˹senten˹ce˹whìch˹dìrectIy˹depend˹on˹themȅ˹
use˹the˹Iootnotes˹and˹try˹to˹guess˹the˹words˹marked˹with˹ ƥƬ Ȇ˹
Ą ɨʋto˹ IìII˹ in˹ the˹ mìssing˹key˹words˹ ìn˹the˹IIow˹charl˹below.˹
D|esemչ ƴ| e| չ d| enIȣչ auchչ d| eչ Ə
խ
!!en!| | chke|Isaroe|!Ψ΁չ desչ Heg| mes.չ SamI| | cheչƘn!orma!|onenչ
ZÛ̅ | nչ Ŧresse,չ Hund!unkչ undչ || | mչ gehenչ au!չ d| ese|oeչ ˿ue| | eȝչ zuruckչ undչ durch|au!enȡչ denչ
g| e| chenչ || | IerŔ չ dasչ He|chspropagandam| n| sIer| umչ un!erչĆosephչ Goeooe| s.չ Se| neչ praz|senչ
Anwe|sungenșչ uoerչ d|eչ Behand| ungչ po| | !|scher,չ w| rIscha!!Ɲ | cherչ oderչ auchչ kunsI| er| scherչ
Ăhemenչs| chernչzusammenչm| !չen!sprechendemչDruckչau!չd| eչJourna||s!enչd| eչe| nhe| Iħ | cheȣչ
undչ zug| e| chչ per!ek!eչ ďenkungȞչ derչ vero!!en!| | ch!enչ Me| nung. չ | ndemչ dasչ ŦropagandaĬ
ZO̅ M| n|s!er|Քmչ dasչ gesamIeչ o!!en!| | cheչ Ŋeoenչ derչ Heg| e
Ȣչ
derչ Ŧar!e|չ u n!erw|r!I,չ w|rdչ sogarչderչ
ͿsponIaneƤչ ģharak!erչ vonչ Massenak!|onenչ au!չ demչ Verordnungsweg
Ќչ
gerege|Iȣǎ չ vonչ
,Vo|ksaos!| mmungenɟ ΀չo|sչ zurչ ɕHe| chskr|s!a||nach!ˇˇΩչ 193Ə.ʋ
¯ CƼLÙCD!!ICDKCI!Ƽ ¯ɝ !DCƼ µuD!IC,Ƽ ¯ CƼķUC!!CƼ ¯ɝ !DCƼ SOUICC,Ƽ ¯ CƼºDWCISUDgƼ ¯ɝ !DCƼ IDS!IuC!IOD,Ƽ CƼ1CDKUDgƼ ¯ɝ !DCƼ
S!CCIIDÿ,Ƽ ¯ CƼĹCÿICƼ ¯ɝ !DCƼ COD!IOƃ,Ƽ ´ CƼNCIOIUDuugƼ "ɝ !DCƼ UCCICC.Ƽ
Reichspropagandamìnisterìum˹
.
Film˹

einheitIìche˹ ¬¬¬¬¬¬¬ Ť

Verordnungen˹
Beìspiele˹
ŧassenaktìonen.˹ I) κ
2)Ȯ
ô3Ȯ
9.4ĸ
(conl|nuedĸ
fromĸ texlĸ12Jĸ
LH8ÇIC| 3
¯R0 RO0BÌ V0fDS
B] ÎH mBÎH cÌBU5C5
ȯOS|l|OU̅2

willƽ
DerƽNationalsozialismusƽ kannƽ
mußƽ
¸dieƽGegensaizeƽ
DerƽSiaaisburgerƽ darlƽ nurƽnocbƽdeuischƽ

sollenƽ
DieƽParieiorganisaiionenƽ ŝönnenƽ
mussenƽ

eineƽīiiuaiionƽ
U] 1H 5UU0I01HB¡C cÎBU5C5
DerƽNaiionalsozialismus,ƽderƽdieƽGegensaizeƽaulbehenƽ

ȂUɨ̅¡Oˑ|˝|OU̅
aulheben.ƽ
denken,ƽlublen.ƽ
berbeilubren,ƽ+
will.ƽ
kann.ƽ
muß.ƽ
ĬbeƽworĽƽorderƽŏnƽaƽsenienľeƽwiƒbƽaƽmodalƽverhƽisƽideniicalƽioƽibeƽwordƽoƃderƽinƽaƽsenienceƽwbereƽibeƽverbƽ
isƽ inƽ aƽperŨeĿiƽienseƽorƽinƽ ibeƽ passiveƽíorm.ƽ
DerƽNaiionalsozialismusƽ baiƽ
DieƽGegensatzeƽ werdenƽ
. . . ƽ ,ƽderƽdieƽGegcnsalzcκ
N00BÌ ¥CIU5 B5 51gHBÍ5 1H B 5CHlCHCC.
dieƽGegensaizeƽ
durcbƽdenƽħaiŐonalsozialismusƽ
auIgeboĵen.ƽ
aułgeboben.ƽ
auIgebobenƽbatƽ
a)ƽ TbeirƽʮOlˁʒOÌOʈ|ɤuÌ̅ S|ʉUuʨS̅ lorƽibeƽibirdƽ persoŸƽ olƽibeƽpreseniƽienseƽ areƽőrreguŧarĄƽ
erƽwilIƽ 0Ul.̅ sieƽwollenƽ
darfƽ
durIenƽ
sol|ƽ
mußƽ
kannƽ
sollenƽ
mussenƽ
könnenƽ
Asimilarƽexceptionƽioƽiheƽrule,ƽbuiƽnoiƽaƽmodalƽverh.ƽ
erƽweißƽ 0Ul.̅ sieƽwissenƽ
b)ƽ Modalƽ verbsƽ areƽ imporƓaniƽ ¡lO¡OS|˜|OUuÌ̅ S|ʊUuÌS,̅ becauseƽ ibeyƽ modiíyƽ ibĹƽ Ŵeaningƽ olƽibeƽ wholeƽ
senienceƽ
9.5ĸ Matchκthcκscntcnccsκ inκ scctionκ !ǔwithκlhcκapproprìalcκscntcnκ ccsκinκ scctìoŚκ !!.ǔ Entcrκyourκrcsultsκ
ìnκ lhcκ͘oxκprovidcd.κ
5cclíon !
I. Ðicκ lSÐAlκ olciot,κ
2.κ Ðcrκlalìonalsozìalismusκ solIκ dìcκ ÍuH scin,κ
3.κ Wcnnκwirκsìcgcn,κsag΁κ Görìng,κ
ğ.κ ÒowohIκ dicκ lSÐAPκìhrcκAuIgaocκ mìlκdcrκ MachluocrnahmcκcrIĘlltκhal,κ
5.κ Hitlcrκwunschtκsìch,κ
G4
LH8ÇICl 3
ô.Ȯ Ƹo|izcDz,ɑSƙɑȽndɑ SSɑ sindɑdieɑ lnȱȸȥumente,ɑ
Ŋ.κ DerɑWehrmachlɑsle||tɑHitlerɑdieɑAuígaLe,ɑ
8.ɑ Dasɑ Prinzipɑderɑpersone|lenɑundɑ ideologischenɑErlassungɑdesɑVolkesɑzeiglɑsich,ɑ
9.κ NachdeȏɑdieɑĔSDAPɑ ɫ933κ Staatsɑparteiɑ imɑ DrittenɑReichɑgewordenɑ ist,˹
I0ɤκ ƫndemɑdasɑPropagandaMinisleriumɑdasɑɍǝent|icheɑēeLenɑderɑRegieɑderɑParteiɑunleȦwirlt,ɑ
5cctlon !l
Aɑ sinktɑderɑƿeichstagɑɈumɑAkklamationsorganɑ lürɑHillerɑheraL.ɑ
Bɑ istɑsieɑnichlɑüLerílüssigɑgeworden.ɑ
Cɑ daßɑsieɑinɑ+ǎ Đahrenɑeinsalzlähigɑseinɑ sol|űɑ
Dɑ damilɑdieɑDeutschenɑnationa|sozia|islischɑL|eiLen.ɑ
Lǎ indemɑaęeɑLisherigenɑƭugendverLändeɑdurchɑdieɑHitlerŜƮugendɑerselzlɑwerden.ɑ
Fκ milɑdenenɑdieɑParteiɑ dasɑlotalitäreɑSystemɑausLaut.ɑ
Gκ wirdɑsogarɑderɑspontaneɑCharaklerɑĩo̾չMassenaktionenɑaulɑdemɑVerordnungswegɑgeregeltĀɑ
Hɑ wirdɑdieɑWirtschaítɑentschädigtɑwerdenŰɑ
Ƴʋ daßɑdieɑƯugendɑŅzähɑwieɑēeder,ɑhartɑwieɑKrupp-Slah|,ɑl|inkɑwieɑWindhundeņɑseinɑ so|l.ɑ
ďɑ
inɑderɑwirɑalmen.ɑ
5cctlon Ʋʋ
Lxumplc: IĊκ

Ŋκ


I0κ
5cctlon l!

DasչArDe|!sDescha!!ungsprogramm
ˆչ
undչd| eչAu!rusIungŜչwerdenչdurchչWechseě
ɢ
Ĵչ He|chsan· Texlĸ 13ĸ
| e| henȞչ undչ sch| | eß| ĸ chչ durcnչ d| eչ NoIeĜpresseչ !| nanz|eŵI.չ Dasչ Be|chչ verschu| deIЉչ s|chչ | nչ
e| nemչ D| sherչ unƆekannIenչ AusmaH չ Durchչ |nIens|veչ | andw| r!scha!I||cheչ NuIzungչ undչ d| eչ
Gew| nnungչvonչ| ndus!r| eȁ | enչ Hohs!o!!enչ so| | չ d| eչADhǤng| gke| Iչ desչ He|chesչvomչ We|!markIչ
b̅ verm| nderIչwerdenƒ չ D|eչ naI|ona|soz|a| |sI|scheչW| rIschʏ!!spo| | I| kչdi enIչse|Iչ1933ʋa| | e| nչHi !| ersչ
gehei mgeha|!enemȜչ P| anƀ չ derչ , Erkamp!ungչ neuerչ EĀporImÖgě | chke|!enǦչ undչ derչ Ŭ EroDeƾ
rungչneuenչ LeDensraumsչ |mչ OsIenչ undչdessenչ rucks|chIs| oserչGerman| s| erungņ. չDerչWehr-
mach!չ undչ derչ W| rIscha!Iչ sIe||!չ H| I| erչ Ŝ93ƈʋ i mչ sogenannIenչ V|er|ahresp|anչ !o| gendeչ Au!-
gaDeŔ չ
65κ
LHdÇ\Cl 3
T Ü ̅ Ƒ Ƒ čŭ չ D| eչdeu!scheչArmeeչ muHչ | nչ4չľahrenչ e|nsaIz!Ǥh| g
Țչ
se| nƯ չ
Ţ. չ D| eչdeuIscheչW|rIscha!Iչ muHչ | nչ4չůa̒renչ kr|egs!Ǥh|gչ se| n. ņչ
OÖri ngչ verspr|chIչ | mչ DezemDerչ ž9ňĭǎչ ,S| egչ oƵerչ ƲƊIergang. չ Wennչ w| rչ s| egenĴ չ w|rdչ d| eչ
W|r!scha!!չ en!schäd|gIҐչwerden չ Esչdar!չ n| ch!չ ka| ku| | erIչ weʨƵen, չ wasչ kosIe!չ esƓչ Wasչ wurdeչ
s| chչ mehrչ ě ohnenչ a|sչ Au!!rǤgeչ!urչ d| eչAu!rus!ungШņչ | ndŚsIr|ekre|seչwarnenչ nurչ vorչdemչ
TO̅ ĂempoչderչAu!rus!ung,չ n| ch!չvorչdemչ Programm. չ ŬW| rչ Krupp| anerչwo| | !eĜչ nurչ e| nչ SysIemˑ չ
dasչguIչ!unkI|on|erIeչ Po| | I| kչ| sIչ n| chIչ unsereչ Sacheə,չ sag!չ A|!r|edչ Kruppչvonչ Boh| enչ undչ
Ha|oachչ č94Ďǫչ
DCSCH8UCH ¯ɝ \O udKC, CICd\C, ¯ C 1UDS\UD_ ¯ɝ \DC dIUD_, ¯ I Ɂ8CʐS8ʧ̅ Ĥ \DC D!Ì!, C 1DÌCIDC ģ \DC ÌOdn, ¯ƼSICD
VCISCDUÌUCD ¯ɝ \O _C\ ID\O UC1!, ´_CDC!W "ɝ S8Cˈ8Iǭ̅ CIDSdI7IDÌ_ "ɝ ICdUj IOI dCIIOH, ¯CD\SCDðUI_CD ¨ɝ \C
ICCOWQCDSC.
ĤoposìlìonalκsignaIs.κ
schIìcßIichκ ÷̅ cvcntuaIIyκ
mchrκě alsκ ÷̅ morcκě thanκ
nurȸκ alIcìnκ ĥɝ onlyκ
9.6ĸ a)κ Undcr̻incκ i nκcachκ scnlcnccκ olκlcxlκ I3 lhcκ suoĭccl,κ lhcκ vcroκ andκ thoscκ partsκ whìchκ dìrcctIyκ
dcpcndκ onκ itκ
o)κ Atκlhcκsamcκlimcκlryκloκundcrƙlahdκlhcκlcxlκ withκlhcκaìdκ olκlhcκIoolnotcs.κ
9.7ĸ SuggcslκaκtilIcκlorκ lhcκwholcκ tcxl.κ
9.8ĸ FìIlκ ìnκ thcκ IolIowìngκtaolcκ usìngκlhcκ inIormationκ provìdcdκ inκlcxlκ I3.
őhcκIìnancingκoIκHillcrȧsκproǭcclsʂκ ʦĉ̅
Z.̅
3.
Ilsκrcsults.κ
ŒhcκaìmsκoIκHìtlcrĽsκcconomìcκpoIicy.κ Ì . ̅
ZĘ̅
3.
HowκwcrcκthcscκaìmsκachicvcdĢκ Ì ė ̅
Zę̅
PromiscsκmadcκloκGcrmanκìndustrialists.κ
ŒhcκìndustrìalistsȨκrcaction.κ
ôôȮ
LH8Ç\Cl 3
SuppIyκ lhcκ missingκ vordsκ inκ lhcκ passagcsκ oclovκ usingκ lhcκvordsκ ìnκ thcκ lists.κ
a)κ ErΤichungsìnslanzcn,κ vormìlitärischcn,κ Ȱugcndvcr˘ändc,κ Ichrcn,κ Erz̖chung,κ \olksgcmcinΧ
schaI|,κ dcnkcn,κ|ugcnˡĚκ luhlcn,κGcgcnsälzc,κHillcr̢ugcndƩκhandcInκ
Ðcrκ Nalionalsozialìsmusκ vìIlκ dìcκ vonκ ĈnationaIĻκ undκ ȞsoziaIislìschťκ ìnκ dcrκ
auIhcocn.κ BcispicIhallκ zciglκ sichκ dasκ ljnκ dcrκ Òrganisatìonκ dcrκ
ǵǶ gɝ indcmκ allcκ oishcrigcnκ auIgcIöstκ undκ durchκ dicκ
crsclztκ vcrdcnκ Sìcκ islκ cìnκ Inslrumcnlκ dcrκ natìonaIsoziaIìslischcnκ
ǽundκ Ausoìldung.κ ÐicκslaalIichcnκ»m.¬m.¬.
crIasscnκ dcnκ Staatsourgcrκvonκ Kìndcsocìncnκ anκ undκ ìhn,κ nichtsκ andcrcsκ alsκ
dculschκ ,κ dculschκ ȹκ dculschκ»m.m.&
o)κ Unlcrgang,κ muŢ,κ |ahrcn,κ IandvìrtschallIìchcȺκ vcrschuldct,κ vcnn,κ WìrtschaIt,κ Eroocrung,κ
AuIgaoc,κ ErkämplungĚκ Rohslollcnκ
Ðasκ Rcìchκ sìchκ ìnκ cincmκ oishcrκ šnockannlcnκ AusmaŢ.κ Ðurchκ intcnsìvcκ
ɉɊʴulzungκundκ dicκ Gcvinnungκvonκinduslricllcnκ soIlκ
dìcκ AohängigkcilκvomκWcIlmarklκ rcduz̗crtκvcrdcn.κ Ðìcκ nalionaIsozìaIǣstìschcκˊ̘rlschaI|spoIì-
likκdicnlκscìtκ I933κ dcrκ ncucrκŌxporlmöglichkcilcnκundκ dcrꬬ¬¬¬ &
ncucnκ Icocnsraumsκ ìmκ Òslcnɜκ Ðcrκ Wchrmachlκ slclllκ Hillcrκ I936κ Iolgcndcκ .¬¬¬¬ &
Ðicκ dcutschcκArmccκ ìnκvicrκ cìnsalzIähigκscin.κÐicκdcƝlschcκ
Wìr|schaI|κ inκvicrκ krìcgslähigκscin.κ Görìngκ vcrsprìchlκ ņ936.κ
Sicgκodcrκ vìrκsìcgcn,κvirdκdicκ cnlschädìglκ
vcrdcn.κ
c)κ Masscnaktìoncn,κ Icnkung,κ ʽucIlc,κ durchlaulcn,κ AnvcisungcnĚκ gcrcgcll,κ RcgicƩκ RundIƝnk,κ
Ðruckκ
SämtIìchcκ ʧnIormatìoncnκ inκ Prcssc,κ undκ FiImκ gchcnκ auIκ dicsclocκ
ǹzuruckκundκDZdcnκglcichcnκĎiltcr.κdasκRcichspropagandamin̙Ł
slcrìumɝκ Ðicκ cinhcìllichcκ undκ pcrIcklcκ dcrκ vcröĨcnllìchtcnκ Mcìnungκ virdκ
durchκ scincκ präzìscnκ undκ dcnκ auIκ dìcκ |ournaIìslcnκ dcsκ
žandcsκsìchcrgcstcl̼lƯκAIlcsκvirdκdcͥκ dcŝκPartciκunlcrvorIcn.κSoκvìrdκauchκdcrκ
spontancκ Ÿharaklcrκvonκ aš˳κdcmκ\crordnungsvcgκ¬m¬¬
ÜUÌÎ0ÌR@ UQ §OUf VOCBDUÎBf§
Wchc8ʋ
durchIauIcn.껬m¬¬.~~¬m¬¬¬m¬m¬¬mm¬ &
Čdurch- corrcspondsκtoʃκthrou_hκ
rκ Gc_cnsatz.ꬬ¬¬¬¬m¬¬¬¬¬m.m.¬.m.¬¬¬¬m ,
cκ Gc_cnsätzIìchkcìt.ꬬm.m.¬¬¬.m.m.¬m.m.m
ɣ̅ Gc_cnrclorma΂ion.κ¬.¬m¬m.¬m.¬¬.m.m.m.m.m ,
j́c_cn- corrcspondsκ ʥɖǑ̅ countcrɉ,κ anliŁ,κo͙͚͕silc,κ a_ainslκ
ôġȮ
ƺƱƺκ
LH8ÇICl u
LCgCHmCÌHuHgĠ ÷̅ OµµOSÌlCĠ OµÌHÌOHĠ
gCgCHCÌHdHCCIĠ ġ dgdIHSlĠ CdChĠ OĕhCIĠ
ÜDCĉÚÜSSIg.Ġ ¬¬¬,.~.~¬,..~...¬¬.¸..¸_.. .
¸ɑ ÜÀCI- OHCHĠ COIICSµOHCSĠ lO.Ġ SU_CI-,Ġ OVCI-,Ġ OUl-
ÜDCIDl!CKCHĠ ÷̅ \CĠ OVCIÌOOKĠ
ÜDCISChCHĠ ÷̅ IOĠ mISS,Ġ IOĠ OVCIāOOKĠ
ÜDCICdUCIHĠ ÷̅ OėIÌdSlĠ
IĠ \HlCIgdHg.Ġ¸@,..¬¬¬.¬¬¬.¬¬¬.¬¬¬.¬¬.¸@,..
uHICtWCIÍCH.Ġ~¬,..¬¬..¬¬¬.¬¬¬¬¬¬.¬¬..¬¬..ţɝ
CĠ \HlCISIÜI7UHg.Ġ ¬¬¬¬.~¬,...¬¬..¬...¬.~¬,.~
[Ġ UHlCI- hdSĠ VdIIOuSĠ mCdH!HgS,Ġ SOmCIImCS.Ġ SUD-,Ġ UHUCI-,Ġ ÌOWCIĠ
\HICIHdHKCHĠ ÷̅ ÍOWCIĠ 1IdHCOH!dĠ
UHlCICHlW!CKClIĠ ÷̅ UHCCICCVCÌOµCUĠ
\HlCIdDlC!ÌUHgĠ ¯ɝ SuDCIVÌSIOHĠ
uHDCKdHHl.Ġ..~,...¬¬..¬¬¬.,~¬.¬¬¬¬¬¬..¬¬¬ .
uHÍðH1g.Ġ ¬.~_...¬¬¬.¬¬¬.¬¬¬.¬¬¬.¬¬.~_.. .
uHVOllCHUCI.Ġ.....¬¬¬.¬¬¬¬¬,~¬¬¬¬¬¬¬¬.¬¬..
_uH- COIICSµOHUSĠ lO.Ġ UH-,Ġ !H-,Ġ Im-,Ġ1)-,Ġ UIS-,Ġ HOIĠ
UHmDgl!ChĠ ÷̅ !mµOSSIDÌCĠ
UHglC!ChĠ ÷̅ CISSImIÌdI,Ġ UHCĆUdÌĠ
UHICgClmdßIgĠ ÷̅ !IICgUldIĠ
ğgChCH.
¸ľ 7UIÜCK- COIICSµOHCSĠ IO.Ġ DdCK,Ġ IC-,Ġ DChIHUĠ
ZuIÜCKDÌC!DCHĠ ¯ɝ IOĠ SldÿĠ DChIHCĠ
ZuIÜCKgCDCHĠ Ģ IOĠ gIVCĠ DdCK,Ġ lOĠ ICluIHĠ
5umc8ʋ
DC!SµIClhdÍI.Ġ..¬¬¬¬¬,~¬&...¬¬.¬¬¬.¬&¬.¬¬. ¬
-hdÍIĠ ¡Ġ ÷̅ hdV!HgĠ IhCĠ ćUdÌIIICS,Ġ IhCĠ HdIUICĠ OÍ Ġ
IÜCKSIChlSlOS.Ġ.¬¬¬¬¬,~¬¬,.~¬,..~_...¬..~,..Ǖ
-lOSĀĠ dUCCUĠ IOĠ HOuHSĠ COIICSµOHCSĠ lO.Ġ -lCSS,Ġ WIIhOuIĠ
C!HSdI7ÍdhÌ_.Ġ .¬¬¬¬¬,¬¬¬,.~¬,.~.....~¬,.~ Ţɝ
KIICgSÍdhI_.Ġ ..¬..¬¬¬.¬,~¬&.~¬,..¬.~&,..
-JdhI_Ġ COIICSµOHUSĠ lO.Ġ IOĠ DCĠ Cd_dDÌCĠ O¡¸Ġ ICdCěĠÍOIĠ
6űκ
LXI0R0ÌR@ §OUf VOCBDUÌBf§
I)κdìcκWahIȻκ-cnκ
Ðìcκ ģcvölkcrungκwähIlκ I933κ zwcìmaI.κ
dìcκ Mchrhcìlκdcrκ WähIcrstìmmcnκ
dasκ dcutschcκ WahlsΝslcmκ
2)ĸ dìcκ lctztcnκ IrcìcnκWahlcnκ
HìtIcrκocIrcìlκ sìchκvonκdcrκparlamcnlarìschcnκ ǎonlrollc.κ
dìcκ ǂcIrcìungκ ȖƬ̽ìl̚crsκ ausκ dcrκ čcstungshaIĶκ
Ğ)κ dìcκ KPƁκ wìrdκ aus_cschallclκ
dìcκ Ausschallungκ allcrκ lìnksgcrìchlclcnκ Parlcìcnκ
4)κ dicκ NSƁAʹκwìrdκ SlaaIsǽarlcìκ
dìcκ parlcilìchcnκ lnlcrcsscnκ dcrκ ʵSʷAPκ
dìcκ ʺarlcìlagcκ vonκ ǑĘrnocrgκ
5)κ Ðìcκ RcìchsvcrIassunƏκΖ̛rdκ I9ĞĞκ auIgchoocn.κ
Ðcrκ RcìchstagκwìrdκAkklamatìonsorganκHI ȗìlNJcrκ
dìcκRcìchsgrcnzcnκ vonκ Ů93ƹκ
6)κ dìcκ\crnìchtunƏκdcrκ|udcnκ Europasκ
dìcκ vcrnìchtcndcκ lìcdcrlagcκì nκStaăìngradκ
Wcìlcκĥcìlcκ Ōuropasκ wcrdcnκ zwĂschcnκ I9Ğ9ɊI9ň5κvcrnìchlcl.κ
Ġ)κ alIcκ Machlκ anκ AdolIκ Ljìllcrκ
dìcκ MachlĘocrnahmcκ ȘìlNJcrsκ
HìtIcr,κ dcrκmächlìgslcκ Mannκ ìmκSlaalκ
8)ɑdìcκǒrganìsalìonκ dcrκʫu_cndκ
dìcκAulIösungκdcrκ|ugcndvcroändcκ
dìcκ Hìtlcrǭugcndκ alsκ Slaalsvcroandκ dcrκ dculschcnκ Njugcndκ
9)κ dìcκErzìchunƏκvonκ|ugcndlìchcnκ
dìcκ ErzìchƝŚgsochördcnκ ìmκdcutschcnκ Rcìchκ
Ðìcκ |ugcndκ wurdcκharĶκcrzogcn.κ
I0)κ dìcκIandwì΃ɬschaIlIìchcκ NulzungκwcìĶcrκGcoìcĶcκ
Industrìcκ undκ IandwìrtschaItκaIsκwìchlìgslcκ Faklorcnκ dcrκWìrlschaIlκ
dìcκ Gcwìnnungκ undκ Nulzungκvonκ ìndustrìcIlcnκ RohsloIIcnκ
LH8jICl u
69κ
LH8Ç!C| ! 0
ÜDBµî0Iľ JÛľ
Texl 14ĸ D| eչAußenpo| | !| k, չ d| eչ zunachs!չ sche|nDarչ Druch| osȟչ anչ d| eչ Hev|s|onspo||!|kչderչWe|mareԣչ
HepuDħ | kչanknup!!,չd| en!չ đe!z!| | chչ | nsgehe| mչvonչAn!angչanչd|esemչHaup!z|e|չ na!|ona|soz|aըչ
||s!|scherչ ŕo| | !| kŔ չ demչ EroDerungskr| egչ |mչ Os!en,չ derչ Ə!urչ d|eչ Zukun!!չ e|neչ endgu| !| gґչ
LÖsungչŽ . LJ չĸ nչe| nerչErwe|!erungչdesչ ŊeDensraumesչDzw.չ derչHohs!o!!- undչErnahrungsDas|շչ
b̅ unseresչVo|kesɚչ Dr| ngenչso| | . չAusչFurch!չvorչe| nemչ Kr|egչ reag|erenչ d| eչWes!mach!eչzuruckթչ
ha|!endչ undչ ermÖg| | chenչ H|!| erչ dam|!չe| neչ ȴor!se!zungչ se|nerչeĀpans|venչ undչaggress|venչ
Außenpo| | !| k. չ ĕrs!չ nachչ derչ Bese!zungչ derչ́scheche| չ durchչdeu!scheչTruppenչ | mչFruhǿah͌չ
ŝ939ʋ en!sch| | eßenչ s|chչ лrankre|chչ undչ ĕng| andչ zuչ e| nerչ en!scn|edenerenŜչ Ha| !ungչ undչ
geDenչgeme| nsamչ e| neչ Oaran!|eerk| arungչ !urչŦo| enչaDɭ չ Nunչ | s!չk| ar,չ daßչH |!| erչDe| mչ nachσ
T Ü ̅ s!enչ Schr|!!չ denչ groHenչ Kr|egչ r|sk|er!.չ Derչ An!| sem| !|smus,չ dessenչ ge| s!| geչ WegDere|!e͌Ξչ
schonչ | mչ19.ʋůahrhunder!չzuչ!| ndenչs| nd, չ|s!չDerei!sչ|nչderչWe|marerչHepuD̲ | kչwe|!չverDre|!eIŭչ
Furչ H|!|erչ |s!չ d|eչ Hassen| deo| og| eչ d|eչ zen!ra|eչ |deeչ se| nerչ We|!anschauungƓչ Derչ NSDAŕչ
ge| | ng!չ es,չ dasչ Oe!uh| չ desչ Ausge| |e!er!se|nsɣչ anչ anonymeչ gese| | scna!!||cheչ Kra!!eչ Ŭ| nչ
Aggress|onչ gegenչd| eչWeɅ!verschwÖrungչ derչůudenչ undչ Bo|schew|s!enɚչ umzuse!zen.չ Se|!չ
T O̅ derչna!|ona|soz|a||s!|schenչ Mach!uDernahmeչ werdenչ H| !| ersչ |deenչ gegenuDerչ denչ ŬVo|ks·
!e|ndenˀչ konse͆uen!չverw| rk| |ch!. չEsչDeg| nn!չm|!չOewa|!!a!enչgegenչ|ud| scheչBurgerչundչ| hrչ
E| gen!um. չSchr|!!we|seչw|rdչdenչdeu!schenչJudenչ|edeչLeDensmog||chke|!չgenommen. չ Dĸ eչ
Ausro!!ungչ derչ ,ƹud| schĬDo|schew|s!|schenչ Fuhrungssch|ch!ɘչ undչ derչJudenչ | nչ Os!europaչ
w| rdչ sch| | eß| | chŒ չw|eչd|eչ Oew| nnungչvonչ , ŊeDensraumŀ չ! ur չd|eչ ,german| scheչHerrenrasseə,չ
ZÜ̅ erk| ar!esչ ƴ|e|չ desչ Kr|egesչ D| eչ ģhancenչ po|| !| schչ oppos| !| one| | erչ Kre|se,չ gegenչ dasչ NSƾ
Heg| meչ w|rksamչ W| ders!andչ zuչ | e| s!en,չ s| ndչ vonչ An!angչ anչ ger| ng. չ D|eչ po||!|scheչ ď|nke,չ
Te||eչ desչ Durger| | ch-konserva!|venչ ďagers,չ Mannerչ derչ K| rcheչ undչ desչ M| | | !arsչ s| ndչ s| chչ
zwarչ ĸ nչ derչ AD| ehnungչ H| !| ersչ e| n| gƨ չ aDerչ e| neչ geme| nsameչ Fron!չ gegenչ | hnչ komm!չ
wegenչ derչun!erschĸ ed| | chenչ po| |!|schenչAu!!assungenչundչvorչa| | emչwegenչ derչper!ekՆenչ
Zb̅ ɓDerwachung
Ȣչ
durchչ denչ S!aa!sappara!չ n| ҃h!չ zus!andeԷŽչ Ers!չ un!erչ demչ E| ndruckչ derչ
drohendenչ Ɨo| genչ e| nerչ m| | |!ar|schenչ N|eder|ageչ ge| | ng!չ amչ ĵƔ. չůu| | չ 1944ʋ wen| gs!ensչ derչ
Versuchչe| nesչʍms!urzesDŽչ derչaDerչ n| ch!չ zurչBese|!| gungչH| !| eʩsչŚndչzurչerho!ʓ!enչ Beend| -
gungչ desչ Kr|egesչwen| gs!ensչ | mչ Wes!enչ !uhr!,չ sondernչ zurչ phys|schenչ Vern| ch!ungչ desչ
deu!schenչ W|ders!andesչ undչ zurչ Ver| angerungչ desչ Kr| eges, չ derչ D|sչ zuչ seinemչ ĕndeչ mehrչ
ÛÜ̅ Op!erչ!order!չ a| sչ| nչdenչJahrenչ Dĸ sչzumչĵƔşչ Ju| | չ 1944.չ
ȶչt ÜIUCD "ɝ \DC D)C8K, ¯ CDISCDICÇCD "ɝ ÇCICtuIDCÇ, ¯ DCtCÌ\CD dz̅ Őȫ̅ QtCQ8tC, ðUS_C¡ICÍCt\ SCID *ɝ \O DC 8\
SOuCDOÇj´S uCtCy, ` C 1DCtW8CDUH_ Ġɝ C ÌOD\1OÌÌC, ¯ ZUS\8DÇCKOuuCD "ɝ \O COuC 8DOU\.
ĤoposìtìonaIκ sìgnals.κ
zunίchstκ÷̅ ˺rstʋκIc!z!IÌchκ÷̅ ǧnκthcκcndŶκzwarκ. . . κaocrκ¯ɝ ӌ!Νʫչlrucκ. . Ū κoutŶκwcgcnκ÷̅ occauscκoIŶκ
crstκ÷̅ onI˳Ǭ̅ nìcht .κ. . κ sondcrnκ ÷̅ noIκ. Ń Ʈ κ oul.κ
10.1ĸ a)κ ˀhìsκlcxtκ consìstsκ oIκlhrccκscc̾ìonsĝκ MarkκthcκocgìnnìngκoIκcachκ scctìonκ wìlhκǷhcκsymooIκ//κ
o)κ Fìndκaκřìtlcκҡorչcachκ oʒչlhcκsccřìonsκandκIorκƛhcκwhoIcκ΄cȑl.չ
ƍ0ʋ
'H8ÇICl ! 0
c)κ Findκlhcκ lìncsκì nκlcxlκ Iňκ whcrcκsomclhìngκìsκsaìdκ aooulκlhcκ lollowìng.κ
anlìscmìlìsm.κ lhcκlorcìgnκpoIìcyκolκlhcκ
lSɋslalc.κ
lhcκopposìlìonκagaìnslκlhcκ
lS-rcgìmc.κ
ilsκhìsloryκ ìlsκlìnksκwìlhκlhcκpaslκ lhcκpcoplcκwhoκmadcκupκlhisκ
opposìlìonκ
ìlsκIunclìonκwilhìnκlhcκpolìcyκ
oIlhcκlSOAPκ
ìlsκrcsullsκ
ilsκaìmsκ
lhcκrcaclìonsκoIκlhcκWcslcrnκ
powcrsκloκìlκ
lhcκrcasonsκlorκìlsκIackκolκ
succcssκ
lhcκr˧sullsκoIlhcκallcmplcdκ
pulschκ
Supplyκlhcκrighlκcoṇunclìonsκ ęals,κda,κwcìI,κ daß,κindcmȼκoo,κ ooglcich,κ oowohI,κwährcnd,κwcnn,κ 10.2ĸ
wìc,κnachdcm).κ
I. κ Esκ islκockannlƪκ HilIcrκvonκ I909ɌI9I4κa̿sκ Kunslmalcrκ ìnκWìcnκlcolc.κ
2ɟκ crκ ɭ9Iĉκ nachκ Munchcnκgcgangcnκwar,κwurdcκ crκ dorlκ KrìcgsIijcìwiIIìgcr.κ
3ɠκ crκanκdcrκ Fronlκwar,κwurdcκ crκzwcimalκvcrwundcl.κ
4.κ Erκ machlcκ sìchκ I9I9κ inκ Munchcnκ cincnκ lamcn,κ crκ cinκocgaolcrκ \olksrcdncrκ
warɞκ
5. κ Manκwc̜ßκ nichlȽκ crκocrcilsκ I9I8κmìlκdcrκ lalìonalcnκ Rcchlcnκsympalhìsìcrlc.κ
6.κ crκ I9ɲ3κ cìncnκ Pulschvcrsuchκ unlcrnommcnκ hallcƪκ wurdcκ crκzuκ Fcslungshaltκ
vcruijlcìllŬκ
Ġ.κ Hì΅lcrκ cìncnκ gcIährIìchcnκ Pȍlschvcrsuchκ unlcrnommcnκ hallc,κ ockamκ crκnurκ
5κ|ahrcκ Fcslungshall.κ
8ţȮ crκìnκ Ďcslungshal·κisl,κ schrcìolκ crκanκ scìncmκ Buchκ ĺMcìnκ KamplƤ.κ
9ɡκ cͦκIruhzcìligκ cnllasscnκ wurdc,κ kamκcsκ zurκlcugrundungκdcrκ Partci.κ
I0.κ dìcκǑSDŽAPκ I930κgroßcκ WahIcrIoIgcκ hallcĚκwurdcκsìcκ auchκdannκnìchlκslärkslcκ
Parlciκ ìmκOculschcnκ Rcìch.κ
II. κ HilIcrκ oclrcìlκ sichκ vonκ aIlcnκ Bìndungcnκ anκ dìcκ \crIassung,κ crκ dasκ ƣErmächlì-
gungsgcsclz'κ prokIamicr|κ
I2ưκ OìcκparlamcnlarìschcκOcmokral̝cκwǦͧdκ zcrslörl,κ allcκ ǯƐnkcnκƂijtcìcnκ vcroolcnκ
odcrκauIgcIösΆκwcrd˨n.κ
l 3. ęĥalsachcκǩsl,κ vĖnκ nȍnκanκ dìcκNSOAʻκdasκgcsamlcκpolìlìschcκIcocnκkonlroIIìcr|.κ
I4.κ I933κ dìcκ crslcnκ Konćcnlralìonslagcrκ cnlslandcn,κ spǩcllcκ dicκ SSκ ocrcilsκ cìncκ
wìchlìgcκRŜIlđ.κ
7Iʋ
LH8Ç!C| ! 0
IƃĬ ʋ Dieɑ SAɑwirdɑ I934κ entmacĥtct,ɑ sieɑzuɑȐɌcĥtigɑwirdɑ
I6ųɑ manɑweiß,ɑlühȉtcɑ sichɑ ddzeɑSSɑalsɑElitcɑlȑɑStaaȹ.ɑ
I7ĝ κ Esɑ istɑ nichtɑ k|ar,ɑ Hitlerɑ Lereltsɑ I933κ anɑ dieɑ Vernichtungɑ derɑĐudcnɑ Europasɑ
dachte.ɑ
I8.κ ěĜDeutschlandɑsiegt,ɑsol|ɑdieɑWǵrtschaltɑentschädigtɑwerden.ɑ
I9.κ ěĜdieɑChancenɑoppositionel|erɑđreiseɑgeringɑsind,ɑversuchenɑWiderständlerɑI944κ
einenɑUmsturzɑgegenɑ Hitler.ɑ
20.ɑ NachɑderɑGarantieerklärungɑderɑAȌ|iiertenɑanɑPoȊenɑistɑklar,ɑɎɏ HitlerɑLeimɑnäch-
stenɑSchrittɑdenɑgroßenɑđriegɑriskiert.ɑ
,ZU" ¬ʋ Î RÍÌRÌÍÎV0
Trans|ateɑintoɑEng|ish.ɑ
I.κ DieɑChancen,ɑgegenɑHit|erɑWiderstandɑzuɑleistenőɑsindɑgering.ɑ
2.˹ DerɑNSDAPɑgelingtɑes,ɑdasɑ Gelüh|ɑ desɑAȾsgelietertseinsɑinɑAggressionɑumzusetzen.ɑ
3.κ DieɑNSDAPɑkannɑdiesesɑGelühlɑǴnɑAggressionɑumsetzenŲɑ
Ana|yseɑtheɑlirstɑŁwoɑsentencesɑwithɑregardɑtoɑtheɑdillerencesɑLetweenɑEng|lshɑandɑ German.ɑ
I. wordɑ orderƕɑ
2.Ȯ theɑ positionɑ olɑ,zu°ɑtogetherɑwithɑ theɑinlinitiveɑolɑaɑseparaLleɑverL.ɑ
AsƽinƽĐnglisb.ƽibcrcƽljreɑƗcrbƌƽwbƽ icbƽarcƽfolũowcdƽbyƽanƽinfinŒiivcƽwitbƽ,zuªƽDz̅ ,toª,ƽwbilstƽoihcƄƽvcrbsƽsuchƽ
asƽ modalƽvcƅbsƽ arcƽ followcdƽbƘƽthcƽinfinitivcƽaloncƽ¦sccƽscntcŹƽ ccƽ 3)ƽ
ÜUÌl0ÌR@ UQ §OUf VOCBDUÎBf§
WcǯXc8ʋ
ausüLen.ɑ¬¬¬¬¬¬¬¬m¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬m¬m¬.÷.¬
Ǖɑ AusLreitung.ɑ¬¬¬¬¬¬¬¬¬m¬mmmmmmmmmmm¬.÷
ausLauen.ɑ¬¬m¬¬m¬¬mmmm¬m¬¬¬¬¬¬¬¬mm¬.÷.¬ Ųɝ
aus|ieíern.ɑ¬mm¬mm¬¬¬mmm¬mm¬mmmmmm¬÷.¬¬¬¬
ȋaus- variousɑmeanings,ɑ oíten.ɑ out,ɑex-,ɑʆă
ausruíenɑ÷̅ toɑcallɑoutɑ
eɑ ALhängigkeit.ɑ¬¬¬¬¬·~.¬¬·.¡¬¬¬¬¬
eɑ AL|ehnung.ɑ¬¬¬¡¬.¬¬¬~¬·.m¬¬¬¬¬¬¬
eɑ ALschalíung.ɑ÷¡¬×~~¬¡~¬¬×
eɑ ALneigung.ɑ¬·.¬¬¬.¬¬¡¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬
ĚaL- variousɑmeanings,ɑolten.ɑƽƾ ŒɑawNJĽ,ɑ de-,ɑdownɑ
72ʋ
aLschneidenɑ ÷̅ toɑ cutɑawayɑ ʼnotl)ɑ
aLküh|enɑ ÷̅ toɑ coo|ɑdownɑ
LH8jICl ! 0
r Ǖmslurz.κ¬m¬~¬........mmmm¬.........~, .
rκ Ǖmschwung.κ¬m¬.~mmmmmm,~mmmmmmm,....~mmm&
u͑ˇasscnd. κmmmmmmmmm¿...~@¬.........~m m
umsctzcn.κ¬mm¬........mmmmmmmmmmmm¿~mmmm&
[um- corrcspondsκlo.κ lrans-Ⱦκrc-,κdown,κȮaȱround,κ circum-
umIaIlcnκ =ľ loκIalIκdoΗ͒κ
umstchcnκ Ĵľ loκ surroundκ
crhoIIcn.κ¬mm¿mm¬........~@..........~ ¬
crklärcn.κmmm¬..mmmmm.~mmmmmmm¿.......~ ¬
crmöglìchcn.κ¬mm...~¬..mmmmmmmmmmmmm¬..~mmm
cκ MachlcrgrcìIung.κ.mmmmmm¬..~mmmmm........~
cκ Eroocrung.κ¬m¬.......mmmmmmmmmmmmmm..~¬
crIuIlcn.κ¡mm¬......~mmmmmmmmmmmm.~mm
crsctzcn.κ¬mm¿mm¿.....~mmmmmmm¬...mmmmmm ¬
cκ Erzìchung.κ¡mmm¬.......mmmmmm¬..........
Ķľ varìousκ mcanings.κ
a)κ ìnκ somcκ cascsκ noκdi˶crcnccκoctwccnκthcκoasicκvcroκ andκ lhcκȟcrŨťŨvcroʄκ
crhė˷cnʌκ crlcidcnκ =ľloκ su˸crκ
o)κ indicatcsκ anκ achicvcmcnlŋκ crIγIlcnȿκ MachlcrgrcìIung,κ crkämpIcnκ
c)κ dcrivìngκlromκ ad̤ccȊivcsκ itκmcansκ loκoccomc,κtoκ makcʅκ crmöglichcnκ
crnicdrigcnκ ĵľ loκ lowcr,κ loκ humòcκ
LXÍ0R0ÌR@ §OUI VOCBDUÌBI§
¡.˹ cκ WìrtschaIlspolilikκ
cìncκ cinhcìtlichcκWirlschaIlspolitìkκIuhrcnκ
Ðìcκ wìrtschaItlìchcκ Eìnhcilκdcsκ Ðcutschcnκ Rcìchcsκ ìstκgcsichcrl.κ
Ðìcκ WìrtschaI|spolìtìkκwìrdκ ˁcìlκ cincrκaggrcssivcnκ Auĸcnpolilik.κ
2Ūκ sκ Gchcimnis,κ -scκ
cìncnκ PIanκgchcìmhaItcnκ
HìtlcrsκgchcìmgchaItcncnκPläncκwcrdcnκ ¡945˹ cnldcckl.κ
3. dcrκ EroocrunƎskricgκ ìmκ Òslcnκ
H̞tIcrκkonntcκ dcnκ Òslcnκ nichlκcroocrn.κ
HitIcrκgcIangκcsκ nichl,κ dcnκ Òslcnκ alsκ RohstoIIɍ undκ Ernährungsoasìsκzuκgcwinncn.κ
4.˹ dìcκ Furchlκvorκʗǟǟͨcssionκ
dìcκFurchtκìnκ Aggrcssionκ umsclzcnκ
dìcκ ˆmsclzungκvonκAngslκ ìnκAggrcssìonκ
KannκmanκŐhcorìcκimmcrκ inκ Pr˕isκ umsclzcnʕκ
5.ɑ dìcκ Frontκgcgcnκ Hillcrκ
dcrκĐwciƍronlcnkricgκ
Ðìcκ FronlκǞcǞc͐κ Hiĺcrκkommlκ niǙhlκ zuslandcκ
Ðcrκ Umslurćκ islκgcĵchcitcrtɢκ
HitIcrκw̟rdκ amκ 20.κ ʬuIìκ 1U++ǎ nichtκ ocsciligȊ.κ
73ʋ
LH8ÇICl ! 0
OicȮ CppositionȮgcgcnȮ Hit!crȮvirdȮ vcrnǍchtctĘȮ
ô.Ȯ rȮ ƀnIiscmitìsmusȮ
AnȈiscmǎtìȃmusȮgibIȮcsȮ schonȮ imȮ MiIIcIalIcrťȮ
LrȮistȮ ĀmȮ I9. ]h.Ȯ inȮ LuropaȮvcitȮvcrbrciIcI.Ȯ
OcrȮAnIiscmìtísmusȮ ísIȮ zcnIra!crȮJcilȮ dcrȮ WclIanschauungȮ HìǞlcrsėȮ
Ŋ.κ dicȮ dcutschcȮ WchǪnachIȮ
dcrȮ LinsatzȮdcrȮdcuIschcnȮ WchrmachIȮ
OicȮ dcutschcȮ WchrmachIȮso!!Ȯ inȮ 4չ]ahrcnȮ cinsatzlahígȮscìn.Ȯ
HillcrȮvarȮzuȮallcmȮlahig.Ȯ
OicȮ WchrmachIȮvarȮ abȮ I93o ǏmȮ ĩinsaIz.Ȯ
8κ dasȮ ıiclȮ dcsȮ KricgcsȮ
OasȮ KricgsziclȮ vurdcȮ gchcìmgchalIcn.Ȯ
dcnȮ KrícgȮ crklarcnȮ
OasȮ crklartcȮ Zic!Ȯ dcsȮ dcuIschcnȮWidcrsIandsȮvaǶȮ dicȮVcrnìchIungȮHiǟlcrsŤȮ
9. cȮ Auí_abcȮ
HillcrȮsIcl!tȮ dcrȮArmccȮ dicȮ lolgcndcȮ AulgabcĘȮ
dicȮ AulgabcȮ críul!cnȮ
OícȮAǩnccȮschcitcrIȮanȮ dcrȮvonȮ HitlcrȮgcsIclltcnȮAuígabc.Ȯ
I0.κ dicȮCĆícrȮ dcsȮ KricgcsȮ
OcrȮzvcìtcȮWclIkricgȮƽordcrIȮviclȮ mchrȮ CćlcrȮ a!sȮ dcrȮ crstc.Ȯ
Iņ. κ dicȮ lordcrun_Ȯ nachȮAbrustungȮ
OicȮWcltmachtcȮ vcrdcnȮ aulgclordcrIȮ abzurustcn.Ȯ
Tex!ĸ1 5ĸ Fuh reroe!eh|չ ͷVerorannIeչ ĕrdeʽ, չ amչ 1 9.չ Marzչ 194DZչ denչ m| | i!ar|schenչ undչ z| v| | enչ S!e||enչ
uoerm|I!e|Iչ
DerչFuhrerչhaIչamչ 19. ň.չ 194DZչ nachsIehendenչ Be!eh|չ er| assenǎ չ
BeIrǮŔչZers!ÖrungsmaHnahmenչ ìmȮ Be| chsgeo| e!.չ
DerչKamp!չ umչ d|eչ ĕɏ| sIenzչunseresչ Vo|kesչ zw| ng!չ auchչ | nnerha| oչ desչ Be| chsgeo| e!esչ ƽurչ
AusnuIzungչ a| ħ erչ M| !Ie| , չ d|eչ d| eչ Kam͂ǻkra!!չ unseresչ ȵe|ndesչschwac̓enչ undչ seinչ we|Ieresչ
b̅ Vordr|ngenչ oeh| ndern. չ A| | eչ MÖg| ĸ chke|Ien,չ derչ Sch| agkra!Iչ Ƶesչ Fe|ndesչ unm|IIe|oarչ oderչ
m|!Ie|oarչ denչ nacnna|I|gsIenչ Schadenչ zuƽu!ugenη չ mussenչ ausgenu!՜!չ werden.չ ĕsչ |sIչ e|nչ
| rr!um, չ zuչ g đauoen,չ n|ch!չzers!Ör!eչ oderչ nurչ kurz!rɀsI|gչ ge| ahmIeΟչ Verkehrs·,չ Nachr|chIen-Ŝ,չ
| ndusIr|e- undչ Versorgungsan| ageĜЁչ oe|չ Ƶerչ Buckgew| nnungչver| orenerչOeo|eIeչ !urչ e| geneչ
Zweckeչ w| ederչ | nչ Be!r| eoչ nehmenչ zuչ kÖnnen. չ DerչFeę ndչw| rdչ oe|չ se| nemչ BucĦƽugչ unsչnurչ
ŏ Û̅ e| neչverorann!eչ ĕrdeչ zuruck|assenչ undչ ʜedeչ Bucks| chInahmeչ au!չ d| eչ BevÖ| kerungչ !a||en·
|assenŽչ
|chչ oe!eh|eչdaherŔ չ
č . չ A| | eչ m| | |!ar|schenչ VerkehrsĬ,չ Nachr|chIen·, չ | ndusIƍ|eτ undչ Versorgungsan|agenչ sow|eչ
Sachwer!eȞչ | nnerha| oչ desչ Beichsgeo|e!es,չ d| eչs|chչ derչ ȵe|ndչ !urչ d|eչ |or!seIƽungչse|nesչ
1 5ʋ Kamp!esչ |rgendw| eչ so!orIչ oderչ | nչ aosehoaʩeʩչ Ze|Iչ nuIƽoarչ machenչ kann, չ s| ndչ ƽuչƽer-
s!Örenɯչ
šƩ չ Veran!woIJ!||chչ !urչd|eչ Durch!uhrungչ d| eserչZers!Örungչ s| nd Ŕ չdieչ m| | |Iar|schenչ Komman-
dooehÖrdenչ!urչa| | eչm| | |IaṛschenչǕo|ekIeչȥe| nscn| | eH| | chչderչVerkehrs- undչNachr|ch!en-
an| agenij,չ d|eչ Oau|e|IeԤչ undչ Be| chsverIe| d| gungskomm|ssareչ!urչ a| |eչ | ndusIrieĬ undչVer·
74Ġ
LH8ÇICl ! 0
ZÛ̅ sorgungsan| ageĜչ sow|eչ sonsI|geչ SachwerIe.չ Denչ Oau| e|Iernչ undչ He| chsverIe| d| gungs·
komm|ssarenչ |sIչ De|չ derչ Durch!uhrungչ | hrerչAu!g̅Deչ durchչ d|eչ Truppeչ d|eչ noIwend| geչ
H| |!eչzuչ |e|sIenāչ
ň.չ D|eserչBe!eh|չ |sIչschneӼ |sIensչ a||enչ ́ruppen!uhrernչ oekannIzugeoenƬչ ˮnIgegensIehendeչ
We|sungenչ s| ndչ ungu|I| g. չ
gez. չAdo| !չH| I| erչ
ȶչÎ8DuCDƼ¯ɝ IOƼQðIð!¸SC¸Ƽ ¯ƼCƼıðCşIICD!,Ƽ-CHƼ =Ƽ COƕuuHICðIťOD,Ƽ¯CƼºD¡ðgC,Ƽ¬1 ¯ɝ IDSƠðŸ!ðIIDD,Ƽ`ƼIƼbðCDWCII,Ƽ·L ¯ɝ ðSSCIS¸Ƽ
¯IƼLðu!CIICI,Ƽ ¯ ¯ɝ DCðŐƼ OŖƼ ðDƼ ðUuIHISIIðIIVCƼ UIS!IICIƼ (=Ƽ Lðu).Ƽ
ĮhcȮIypicalȮstructurcȮ oíȮaȮmìÌíIaryȮ ordcr.Ȯ
AȮ !rcambÌcŲȮ
WhoȮorȮvhìchȮauIhorìIyȮìssucsȮìI?ȮřŚ&&&~&&~~&~~~~~~~&~ɝ ƅ
įhcȮpurposcȮ(źȮrȮLcIrcǃ)Ȯ olIhcȮordcr?Ȯś~~~&&&&&~~~~~~&Ŝ&Řɝ
JhcȮ rcasonsȮíorȮ ìssuìngȮìt?Ȯ
a)Ȯ īampLjraítȮ dcsȮ lcìndcsȮ schvachcnȮ
b)Ȯ
c)Ȯ ƇcìndȮ zcrstorIȮ VcrkchrsĔ,Ȯ ƔachrìchIcnšĐȮ Ɗndustrícĕ undȮ VcrsorgungsanÌagcnȮ
d)Ȯ
LȮ ĮhcȮordcrȮíIscÌlđȮ dívìdcdȮ ìnIoȮ IhrccȮ sccIìons.Ȯ
a)Ȯ WhatȮhasȮ IoȮ bcȮdcsIroycd`Ȯ
lorȮvhatȮ rcasonĥȮ
b)Ȯ WhoȮ ísȮrcsponsìblcȮlorȮcarryìngȮ outȮIhcȮ dcsȊrucIìonžȮ
c)Ȯ WhȮ atȮĀsȮIhcȮroIcȮ olȮthcȮarmyȮ ìnȮaǠlȮthísĦȮ
1 0.3ĸ
WríIcȮ aȮ shortȮvcrsìonȮ oíȮ IhìsȮ tcŌI.Ȯ RcsIricIȮ yourscllȮ IoȮ IhcȮ subǛccIsđȮ țcrbsȮ andȮ thcȮ parIsȮ olȮthcȮ 10.4ĸ
scnIcnccȮvhichȮdírccǡlyȮdcpcndȮ onȮIhcȮvcrbs.Ȯ
OcrȮīamplȮzvíngIȮzurȮAusnutzungȮaÌÌcrȮMìttcÌŦȮAÌlcȮMoglìchkcíIcn,ȮdcrȮSchlagkralIȮdcsȮlcíǫdcsȮ
dcnȮnachhaItígsIcnȮSchadcnȮzuzuƾugcnĐȮmusscnȮausgcnuIztȮvcrdcn.Ȯŝ&&Ş&&şŠ~š
įovardȮ aȮ morcȮ dcIaìlcdȮ undcrsIandìngȮoIȮIhísȮ IcxŬ.Ȯ 10.5ĸ
AȮ WhaIȮ docsȮ HìIlcrŘsȮ sIaIcmcnIȮ conƯcrníngȮIhcȮmìÌíIaryȮ posíIìonȮ oíȮthcȮcncmyȮ ímpÌy.Ȯ ,Ȯ. . . Ȯ scínȮ
vcíIcrcsȮ VordríngcnȮ bchìndcrnœ`Ȯ
LȮ HovȮcanȮ thcȮíoÌlovíngȮ cxprcssíonsȮ uscdȮ ìnȮ HìǢlcrřsȮ cƨmƗandȮ bcȮ ìnIcrprcIcdĢȮ ,dícȮsíchȮ dcrȮ
lcíndȮ íurȮ dícȮ lortscIzungȮscìncsȮ KamplcsȮ ír_cndvícȮ soíorIȮ odcrȮìnȮ abschbarcrȮZcítȮnutzbarȮ
machcnȮ kannŪƋ?Ȯ
Cɑ WhatȮdocsȮthcȮ lastȮscnIcnȮ ccȮínȮparagraphȮ 3 snjovȮvìIhȮrcgardȮ toȮ HìlācrďsȮpovcrģȮ ,LntgcgcnȢ
sIchcndcȮ WcisungcnȮ sìndȮ ungulIígĎ`Ȯ
UndcrÌíncȮ aÌÌȮ thcȮ constǷuctǐonȄȮvíIhȮ zuȮ ¬̅ ìnlíníȉívcȮ ɉOʫ̅ canȮ íìndȮ ìnȮ IhcȮ Icxl.Ȯ
7âĸ
1 0.6ĸ
LH8jICl ! 0
10.7ĸ Comparc˹ thc˹vord˹ ordcr˹Ʀìn˹ƭȏctricb˹nchʤcn˹zu˹ könƎcnƧ˹ vąƕh˹ ȖƎgʠąˌh˹ uˍagcę˹
10.8ĸ Űranslatź˹ into˹ ȗnglʃsh.˹
VcrsorgungsanIagcn˹sìnd˹zu˹zcrstörcnǛ˹.÷...¬m¬¬÷.m_
Dcr˹BcfchI˹ist˹morgcn˹bckanntzugcbcn.˹¬m¬¬¬¬~¬¬mm¬.m
¸ìst˹ ŅsindƲ˹. . . ˹zu˹ ¬̅ infinitivc˹ ¸
/a:.Dic˹ȹ˃uppc˹hat˹dcn˹GauIcitcrn˹HiIfc˹zu˹Icistcn.˹¬mmm÷.m¬m¬¬
¸hat˹ Ņhabcn)˹. . ǜ ˹ˬu˹ ¬̅ infiʬʄtiČc˹ ¸
¯R0 ÍUÍUf0 Í0RS0
OcrǔĩcíndǔvirdǔnurǔvcrbranntcǔErdcǔzurücƍƏasscn.ǔ
Oicǔ ĪcíndcǔvcrdcnǔnurǔLJcroranntcǔ£rdcǔzuruckIasscn.ǔ
OoǔnotǔĺŽnlusŀƽitǔvithǔ IŷcǔƫrcscnIǔƬass.vcǔ ŨormĚǔ
MurǔzcrsIortcǔ^ơIagcnǔ vcrdcnǔ zuruck_eŪassenƽ
ThcǔIutDŽrcǔtcnscǔisǔrarcIyǔDžscdǔ.nǔcurrcntǔĭcrƜan,ǔsinŗcǔIuƿurcǔcaƢǔocǔcljƭrŘsscdǔoyǔusŻngǔothcrvordsǔvhichǔ
signaIǔIhatǔanǔ actionǔ [aǔIact)ǔ isǔ happcningǔinǔIhcǔfuiurc.ƽ
ExampIcsěǔ Morűcnǔ ƎoƝmIǔVaieƆƽzuruĻkƽ
!mǔnächsIcnǔưahrǔIaŶrcǔ ʛt!̅ ʶɔt!̅ ǻɰ˪˛ːt!ʤɕʷɧĈ̅
ÜUÌÌ0ÌR@ UQ §OUl VOCBDUÌBf§
ȽɆ0h08ʋ
c˹ RückĄcvinnung.˹¬÷.mmm¬~m¬¬¬¬m¬~¬¬m¬.m¬¬Ǔ
r˹ Rückzug.˹÷.m¬mm¬¬m¬~¬¬¬¬m¬~¬¬mm÷.m÷. m
c˹ Rücksìchtnahmc.˹.¬.m÷m¬m¬~mmmmmmmm÷.¬¬m ¬
ŤrückǓ corrcsponds˹to.˹
backǀ˹rɞarǁ˹ rɔŊ
l̅ RückspicgcI˹ ÷̅ rcar˹ mʅrror˹
nachsĶchcnd.˹.m¬¬~~~¬m~÷,~-~÷mmm,
c˹ Nachricht.˹.mmmm¬¬¬mmm¬~¬~¬¬¬¬m¬~
ȤnachĐ˹ varìous˹ mcanìngs,˹ in˹ somɟ˹ cascsȂ˹ ʳost·Ĕ˹aftcr˯ǂ˹subscʵucntĔ˹aŽaʆn˹
8um08ʋ
nachkIassisch˹ ¯ɝ post˹cǭassical˹
nachvachscn˹ ¯ɝ grov˹agaìn˹
nutzbar.˹÷m,,m¬-~~m¬mmmm¬m~÷~,~ ƶ
schcinbar.˹m~~mqmmmmmmqm~~.,~,_
Ŋba˄˹ addcd˹frcʶucntIy˹to˹Čcrb˹ stc˂ʭsň˹ corrcsponds˹ to.˹ ĐablcĔ˹ Đibćcǃ˹ rarcly˹ ful˹
fruchtbar˹ ğɝ Ĭuitfˠl˹
7Ƈʋ
LH8jICl ! 0
gcìsI̥Ǡ.κ ¬¬¿¿¬-¡..¬..¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬.....
nolwcnd̦Ǡʆꬬ¬¬¬m¬¬¬¬¬--¬¬¬¬¬¬¬¬.mmmm.-Ƶɝ
·ľ
vcryκIrcƗuchIκadǬcclìvcκ cndìngʍκ Ɛlsκ gchcralκ mcahihg.κ oIκlhcκŃ . . κ ɀκ͛osscssìn_κlhcκ͝uali!ΞκoIκ
hculigκ ÷̅ oIκIodayʎκmĹchligκ÷̅ powcrIulκ
wìrksamʇꬬm¬m¬¬m¬m¬¬¬mmm¬.mmm¬.mm.-
gcmcìnsam.κ¬.-.¡...m ..¬¬¡¿¬¬¬.¿¬--¬¬¬¬ɝ
-samκ |ľ oIlcnκcorrcspondsκ to.κ withκ. . . κ ɁκaoIcκloɂκusih_κ . .
duIdsamκ ÷̅ aoIcκloκΘƑcralcκ ÷̅ lolcrahlκ
gcwalIsamκ ÷̅ usingκIorcc,κ viėIchlκ
Sebasl|anĸ Hađner:ĸ E|nĸ grund||chĸ des|||us|onė erlesĸVo|kĸ
D| eչDe| denչ Be!eh|eչH|ǚ|ersչ ĩomչ 18. չ undչ 19. չ Marzչ Ȯ94DZչ s| ndչĜɀ cn!չ mehrչĩo|| sIand|gչ durchge-
!unr!չworden.չ SonsIչ wareչ|aչĩonչ deĜչ Deu!schenːչw|eչGoeDDe| sչzwe|չ ůahreչĩorherչĩonչ denչ
ůudenչ geme| n!չ haIIeĴչ w| rk| | cnչ n|cnIչ mehrչ ĩ| e| չ uDri ggeD| | eƆenț. չ Speerչ Ia!չ se|nչ BesIes,չ d| eչ
Aus!uhrungչdesչZersIoʨungsDe!en| sչzuչsaDo!|erenşչ ĕsչgaDչaucnչandeƟeչNSĬȵunkIionare,չd| eչ
O̅ ĩorչdemչɺuĊersIeĜȝչzuʨհЫkscnreckIenƯչ o!!չ w| derse!z!enչ s| cnչauchչdi eչu nm|!Ie|DarչBe!ro!!e-
nenչderչZers!orŚŎgչ | nrerչŤɏisIenzgrund| age. չ Ʋndչsch| | eĊ| | chչsorg!eЂչdasչ schne||eĴչ nur չnochչ
se|Ienչ durcnչ ernsIđĸcnenչ W| dersIandչ au!geha| Ieneչ Vorruckenչ derչA| | | | er!enչ da!ur,չ daHչ denչ
Deu!schenչ d| eչ ganzeչ Schwereչ desչ SchӍ cksaȁs,չ dasչ | hnenչ H|!| erչ zu| eIz!չ zugedacn!չ haǚ!eĴչ
ersparIչ D| | eD. չ
įÛ̅ Macnenչw|rչunsչdenչSachĩerha|Iչganzչk| arǎ չ Ťsչg| ngչ H| I| erչDe| չdenչVern| ch!ungsDe!eh| enչĩomչ
18. չ undչ 1 9. չ Marzչ n| chIչmehrչ umչ e| nenչ hero|schenչ Ťndkampʓ,չ wieչ nochչ |mչ HerDsIչ ϴ944.չ Zuչ
ei nemչ heroiscnenչ Ťndkamp!չ konnIeչ esչ n| chIչ d| enen˒ չ d| eչ DeuIschenչ zǟչ HunderI!ausendenչ
au!չ e| nenչ TöesIrecĦչ |nsչ Landes| nnereչ zuչ sch| ckenչ undչ dorIչ zug| e| chչ a||esǃչ wasչ si eչ zumչ
pr| m|!|ĩsIenչWe|Ier|eDenչDrauchIen, չzersIorenչzuչ |assenŭչ V| e| mehrչ konn!eչderչZweckչd| eseƍչ
T O̅ |e!z!en,չnunmehrչgegenչDeu!scn| andչger| chIe!enչ MassenmoƋdak!ionչʆ|ӽ| ersչnur չder չse| nĴ չdi eչ
DeuIscnenչda!urչzuչDesIra!enȠĪչdaßչs| eչsɀ chչ!urչei nenչ hero| schenչ ĕndkamp!չn| chIչmehrչw| | | | gչ
genugչ h| ngegeDenĴ չ a|soչ derչ| hnenչĩonչĮi !| erչDesI|mmIenչ Bo| | eչzu|eIzIչ en!zogenչ haǚIenŽչ
ÜDII_DÌCIDCD "ɝ \O DC ÌC¡\ OVtI, ¯S ºUhCIS\C ¯ɝ \DC CXCUC (HCðSU!CS), ¯ SUI¿CD ¯ɝ {DCIC] \U CDSuIC, `ƼDCS\Id¡CH "ɝ \O
QuDISD.
ĤoposiIìonaĮκ signals.κ
Δclmchrκ ÷̅ ralhcrɃκ sonslκ Ğ olhcͩȏiscŀκ alsoκ ¯ɝ andκlhcrcIorcκ
Textĸ 1 6ĸ
WhoκandκwhalκprcvcnǷcdκthcκsucccssIuIκ cȑcculionκoI κHillcrĽsκ ordcrsκoI κthcκ ɮ8.κandκ I9. 3. ĸI945?ĸ 10.9ĸ
a)κ
o)κ
c)κ
d)κ
ġŰȮ
LH8ÇICl ! 0
10. 10ĸ Whaȇκwasκnotκthcκrca͂κ ͜urposcκ oIκlhcĵcκ ordcrĵĢκ
10. 11ĸ WhalκwcrcκɎ accordìn̂κ loκ Sκ LjaIIncrκě LJìˈcrĽsκrcalκ molìvcsĢκ
ÛUDjURCÍÌV0 ll OÍ ,S0ÍR" BR0 ,RBD0R¨
ŒransIatc.κ
Sonstκwärcκvonκdcnκ Oculschcnκ nichlκviclκ uorgoIicocn.κ
Sonstκwärcnκ dìcκOculschcnκvcrnìchtclκ wordcn.κ
Sonslκ häI|cκ Hìlʭcrκ Ocutschlandκ völ̓ìgκ Ơcrslörơ.κ
SonsIκ hätIcnκ dìcκ dcutschcnκőruppcnκ aIlcsκzcrĵtörơ.κ
ĸmpcrIccIǔ morphoIogƇcaIǔsígnaIsǔIorǔSuo¡uncIivcǔI ĺ ǔ
crǔ v_ r_ǔ crǔvarǔ
sicǔvarcnǔ ¬ sicǔ v_Ƶǒǔ
crǔhattcǔ ~ crǔ h_ tI_ǔ
sicǔhaIIcnǔ ¬ sicǔ h_IIǓǔ
,0B" ¬ʋ Qf0QOSÍÍÌOR [,0Bf-" D0ÍOf0 B VOW0Ìj
įsǔmcaningǔ isǔsímiIarǔIoǔ ,Ihis¨,ǔ,ǂhisǔ IacI"ǔ
a)ǔ !IǔrcIcrsǔoackǔtoǔ somcIhingǔvhichǔ hasǔbccnǔ said/vriIIcnǔocIorcďǔ
HiIIcrǔcrIicǍǔ amǔ I8.ǔ undǔ I9.ǔMãrzǔ I94ėǔ scincǔ IcIzIcnǔ BcIchIc.ǔ
S.ǔ Haüncrǔ schricoǔ ľŒruocƶ]ǔ inǔ scincmǔ Buchǔ ,^ƨmcrkungcnǔ uocƷǔ İiIƘcr'.ǔ
b)ǔ !IǔƌoíƧsǔ IogcthcrǔvíIhǔIhcǔprcposiIionǔvhichǔ aǔvcrbǔŝrǔaǔ nounǔ ínǔǃhcǔ scnIcnccǔrcquircs.ǔ
^ƚIcǔPar|cicnǔimǔRcichsIagǔsIimƠcnǔI933ǔʃ̅ dasǔErmãchtigungsgcscIz.ǔ NurǔdƈcǔSPÐǔsIimmIǔjǔ ŞaŲcųcnǔ Ĺ ǔ
stimmcnǔ_c_cnǔ¯ da_c_cnǔ
c)ǔ ƙIǔrcIcŧsǔ Ioǔ soƻcIhingǔvhichǔ !oIĻovsĠǔ IcqucnIINjǔocƸorcǔsuoordinaIcǔ cĔauscsǔocginningǔvíthǔ ¸daß"ǔ orǔ
,oo¨.ǔ
ę8ǔ
Oicǔ Ocutschcnǔ mußIcnǔ jdaŭürƖǔ bcsIraI|ǔ vcrdcn,ǔ daßǔ sicǔ sichǔ dcmǔ hcroƉschcnǔ £ndkamƱI cnIzo_cnǔ
hattcn.ǔ
ocsIra!cnǔ Iürǔ¬ daIürǔ
Oasǔ schncIIcǔ Vorgchcnǔdcrǔ^IIiicr|cnǔsoƹgIcǔ ij,ľdaßǔ dcnǔ OcuIschcnǔ dicscsǔ SchicksaIǔcrsƲartǔoIicb.ǔ
sor_cnǔ Iürǔ¨ da!ürǔ
OicǔńpposiIionǔvarǔsichǔ jşœrinƗǔ cinig,ǔ daßǔHiIìcrǔbcsciIiŵǔvcrdcnǔ mußIc.ǔ
cini_ǔscinǔinǔ¨ darinǔ
LXÍ0R0ÌR@ §OUf VOCBDUÌBf§
Ŗğʋ dcrȮluhrcŇbclchÌȮvìrdȮ crlasscnȮ
ubcŇmìIIclIȮ
bckannIgcgcbcnȮ
durchgcluhrtȮ /ɑausgcluhrIȮ
ìgnoricrtȮ
saboIìcrI.Ȯ
2.Ȯ ZcrsIorungsmaßnahmcnȮ ìmȮRcìchs_cbìcIȮ
OasȮ RcļchsgcbicIȮvìrdȮ zcrsIŎrI.Ȯ
vomȮ ƈcìndȮ bcscIzI.Ȯ
dicȮ LcscIzungȮdcsȮ RcichsgcbicIsȮ
3.ĸ dicȮ KaăplkraítȮ dcsȮ lcindcsȮ schvachcnȮ
dicȮSchvachungȮ dcsȮlcìndcsȮ
dicȮ MogÌichkcìI,Ȯ dcnȮ lcindȮzuȮ schvachcnȮ
dcăȮ lcindȮ SchadcnȮ zulugcnȮ
dcăȮ lcindȮ schadcnȮ
4. ĸ dicȮ Ruck_cvìnnunĻȮvcrÌorcncrȮGcbicIcȮ
vcrÌorcncȮGcbìcIcȮ ruckgcvìnncnȮ
vìcdcrcrobcǨȮ
vomȮ lcindȮ bcscIzIcȮ GcbicIcȮ ruckgcvļnncnȮ
5.ĸ cìncȮ !ndusIrǑcanlagcȮ crrichIcnȮ
ìnȮLcIricbȮ nchmcnȮ
schlìcßcnȮ
cinȮ !ndusIrìcgcbìcIȮ zcňsIŎrcnȮ
6.κ dicȮ lortscIzunĻȮdcsȮ KamplcsȮ
OcrȮ KamplȮvìrdȮ lorIgcscIzI.Ȯ
OicȮ lricdcnsvcrhandlungcnȮvcrdcnȮ lorIgcscIȠIėȮ
7Ġʋ OìcȮ ZcrsIorun_cnȮ vcrdcnȮ durch_cluhrt.Ȯ
dìcȮ OurchíuhrungȮ dcrȮ ZcrsIorungsmaßnahmcnȮ
dcsȮ luhrcrbclchlsȮ
8.κ OìcȮWcisun_cnȮ sindȮgulIigȮ
OìcȮ WcisungcnȮ sìndȮ unguIIìg.Ȯ
dicȮ ƣngulIigkcìIȮ ȜonȮ WcìsungcnȮ
9.ĸ OìcȮ GaulcìIcrȮsìndȮvcňanIworIlìch.Ȯ
OǒcȮ VcranIvorIungȮ lìcgIȮbcìȮ dcnȮ GaulcìIcrnȮ
OicȮǬuppcǭluhrcrȮ luhlcnȮ sìchȮ nìchIȮ mchrȮ vcranIvoʼnIlǓch.Ȯ
¡O.˹ OcnȮ GauācìIcrnȮìsIȮHìllcȮ zuȮ lcìsIcn.Ȯ
OcnȮ GauÌciIcrnȮ mußȮ gchollĶnȮvcrdcn.Ȯ
]cdcȮ HillcȮ kommIȮzuȮ spaI.Ȯ
LHdÇICl ! 0
79ʋ
LH8ÇIÐl ! 0
ɯ I.κ Ðìcκ LxìsIcnzgrundlagcȮ ĴcrȮ McnschchȮ wìrdκ ȓcrsIŏrȋ+
Ðìcκ ǂctŝo˹đncnκ wìdcŝscȋȓcŚκ sìchκ dcrȮ ƦcrslŏĈuhgȮìhrcĈȮLŌìsIcnzgrundlagƸ.Ȯ
dcrȮWidcrstandȮgcgcnȮdicȮ ZcrstorungȮaÌ!crȮwtchItgcnȮ AȴlagchȮ
Iů.κ dcrȮhcroischcȮ LndkamŅƿ
Hìt!crȮgchtȮcsȮ nìchIȮmchrȮumȮ ĴcnȮ hcroìschcnȮ Lndkampí.Ȯ
Hìt!crsȮ ĐìclκtsIչ nìchIȮ mchrȮdtcκ hcroischcȮ VcrIcìdiguǮgȮ OcuIsƱhlands.Ȯ
HitlcrȮgchIչ csȮ nurȮnochȮ umκdìcκ ƁcsIralungȮ dcrȮÐculschcn.κ
Tex! 1 7ĸ Dasչ vonչ Dre՘|erչundչ H| Ӿ| erչen!wor!eneչ Par!e| programmչ der չDAP˒չ zuչ demչ s| chչ d| eչ NSDAPչ
auchչ nachչ | hrerչW|ede°Degrundungչ DekannIչ ̑aIŞչ haIչ !o| gendeԏչ WorI|aŸI˩չ
1 Ʃ չ Wirչ !ordernչ denչ Zusammensch| ußչ a| | erչ Deu!schenչ au!grundչ desչ Se| Ds!DesI| mmungsՠ
rechIesչ derչ VÖħ kerչzuչ e| nemչGroßdeuIsch| and. չ
O̅ š.չ W| r չ !ordernչ d| eչ G| e| chDerechI| gungչ desչ deuIschenչ Vo| kesչ gegenuDerչ denչ anderenչ
NaI|onenŒչ Au!heDungչ derչ ǵr|edensverIrageչ | nչVersa|||esչ undչ S!.չ Germai n. չ
ň. չ W| rչ!ordernչȹandչ undչ Bodenչ ƐKo| on| enijչzurչŤrnahrungչ unseresչVo| kesչ undչd| eչAns|ed-
|ungչ unseresչ BevÖ| ke°ungsuDersc̒Ősses.չ
4Ʃչ SIaaIsDurgerչ kannչ nur չse| nŒ չ werչ Voȁksgenosseչ |sI.չ Voħksgenosseչ kannչ nur չse| nŒ չ werչ
1 Ljչ deu!schenչ B|uIesչ |s!żչ ohneչ Bucks| ch!nahmeչ au!չ Kon!ession.չ Ke|nչ ľudeչ kannչ daherչ
Vo| ksgenosseչ se| n. չ
Ďǭ չ Werչn| ch!չSIaaIsDurgerչ|sIŒչso| Ř չnur չa| sչGasIչ| nչDeuIsch|andչ| eDenչkÖnnenչundչmußչunIerչ
FremdengeseIzgeDungչsIehen˜ չ
ĭ. չ Dasչ BechIǃչ uDerչFuhrungչ undչ GeseIzeչdesչSIaaIesչzuչ DesI| mmenŞ չdar!չ nurչdemչ S!aa!s-
T b̅ DurgerչzusIeŃen.չ Эaherչ!ordernչw| rŒ չdaßչ|edesչÖ!!en!| | cheչAmIŒչg| e| chgu| !| gչwe|cherչArIŒչ
g| e| chչoDչ| mչHe| chŁ չLandչoderչGeme| ndeǃ չnur չdu°chչSIaaIsDurge°չDek| e| deIչwerdenչdar!.չ
W|rչ Dekamp!enչ d| eչ korrump| erendeչ Par| amenIsw|°Ischaѵչ e| nerչSIe| | enDese!zungչ nurչ
nacŃչ ParIe| ges| chIspunk!enչ ohneչBucks| ch!enչauǻչģharakIerչundչ Fah| gke|!en.չ
7ĝʋ W| rչ!ordernŒչdaßչs| chչderչSIaa!չverp!||chIe!Łչ i nչersȇerչ L| n| eչ!urչd| eչ Ťrwe°Ds- undչ ďeDens-
ZÛ̅ mÖg| | chke|!enչ derչSIaaIsDurgerչzuչsorgen չ Wennչ esչn| chIչmÖg| | chչ|sI,չ d| eչGesam!DevÖ|·
kerungչ desչ SIaa!esչ zuչ ernahrenŒ չ soչ s|ndչ d| eչ AngehÖr| genչ !remderչ Na!|onenչ ƐN| ch!ƾ
SIaa!sDurgerŇչ ausչdemչ He| cheչauszuwe|senȪչ
8. չ ľedeչ we|Iereչ ˮ| nwanderungչ Nƛ chIdeuIscherչ |sIչ zuչ verh| ndern չ W| ԥչ !oıdernŞ չ daßչ a| | eչ
N| cʕIdeuIschenŞչ d| eչse| Iչš չ Augřs!չ ϵ 9Ȯ 4չ| nչ Deu!sch|andչ e| ngewanderIչs| ndŒ չso!orIչ zumչ
Zb̅ Ver|assenչ desչ Deu!schenչ Be|chesչ gezwungenչ werden.չ
9ɯչ A| | eչSIaa!sDurgerչ mussenչ g| e| cheչ Bech!eչ undչ P!| ichIenչ Des|Izen.չ
NJ0.չ ŤrsIeչ P!||chIչ |edesչ S!aaIsDurgersչ mußչ se| nŒ չ ge|sI|gչ oderչ kÖrper|| chչ zuչ scha!!en.չ D| eչ
TaI|gkei!չ desչ e| nze| nenչ dar!չ n| chIչ gegenչ d| eչ | nIeressenչ deŵչ A| | geme| nhe| Iչ vers!oßenˏչ
sondernչ mußչ|mչ Bahmenչ desչ Gesam!enչ undչ zumչ NuIzenչ a| | erչer!o| genŽ չ
'ôƼÏðI!ðuôHISWII|SCDðÍIƼ ¯ɝ DôIôĐƼ (QCųOIðIŦVô|Ƽ SIðICƼ CÍƼðÙðIIS.Ƽ
ėOɀOstIìond!Ȯ signaȦ.
dahcrȮ÷̅ !hcrCIȼrcκ
10. 12ĸ UndcrIincȮaĿǣȮ thưȮ modalȮvcrosκyouȮ całȮ ǀǔ ndȮ ìnȮ IhcȮ Icō!չ aoOɲc.չ
8ūȮ
LH8Ç!Cl ! 0
ƝcadȮ IcxIȮ IűȮagaihȮ víIhȮ ǧcgardȮ IńȮ IhcȮ ǁollovingȮIƩskųȮ 10. 13ĸ
JhisȮ parIyȮ programmcȮ conIainsȮ aȮ pscudoĔƌogicaǤȮ argumcnIȮvhȮ ichȮ sIarIsȮ vǕIhȮ IhcȮ prcmiscȮ
a] ƞtƪaȋȅƬȪrgƹrȮ
ƭ)Ȯ VolksgcnosscȮ
c)Ȯ ƑudcȮ
dśȮ ŧŨũŪɝ ūŬɝ
c)ǔ
ǫʋ
_]

Ȏ)ʋ
ěĜ Vo!ksgcnosscȮ
ěĜ dcuIschchȮ LluIcsȮ
¯ ConIinucȮIhcȮ
chainȮoíIhcȮ
argumcntŐȮ
liI!ȮinȮ bclovȮ IhcȮ claimsȮ madcȮ agaihsIĤȮ
oIhcrȮ naIionsȮ IhcȮ GcǯǰanȮ SIaIcȮ IhcȮ individua!Ȯ
IhcȮ !arliamcnIȮ
1 0.14ĸ
ComparcȮIhcȮc!aimsȮinȮIhcȮ programmcȮoIȮIhcȮĬĭĨAƘȮvìIhȮIhcȮcohIķnIȮot IcxIsȮI2, ȮI3, ȮI4ȮahdȮ IõȮ 10. 15ĸ
andȮ poinIȮouIȮIhcȮdiDŽcrchccs/similariIicsȮbcIvccnȮ
!arIyȮ!rogrammcȮ RcaliIyȮ
IhcȮaIIìIudcȮIovardȮ oIhcrȮnaIiohsȮ
IhcȮaIIiIudcȮIovardȮIhcȮ]cvsȮ
dcmandsȮagainsIȮȌhcȮĭIaIcȮ
dcmandsȮ agaǖhsIȮIhcȮìhdiȝidualȮ
öIʋ
LH8ÇICl ! 0
Tex! 1 8ĸ Undcr!íncȮIhoscȮparIsȮ oҢչIhcȮIcōIȮvhíchȮyouȮconsidcrȮídcnIícalȮorȮvcryȮsimí!arȮ!oչthcȮconIcnIȮoʒչ
IhcȮ ŔƙarIcíȮprogrammȮ dcrȮOA!Ď.Ȯ
Dasչ vonչ H |!| erչ undչ DreĀ|erչ ϶9ȯ0չ en!wor!eneչ Par!e|programmչ derչ DAPչ wurdeչ 19ĵƭչ zumչ
Programmչ derչ NSDAP.չ Esչwurdeչ D| sչzumչ ĥndeչderչnaI|ona|soz|a||sI|schenչ Herrscha!!չ nie-
ma| sչw|deɍɍu!en.չ Nurչwen|geչ poěƚ!ƚschչ |n!eress|er!eչ ҮaDenչ inչ denչ Deg| nnendenչ Zwanz| ger·
ƹahrenչd| esesչ Programmչ genauչana|ys|er!.չ Werչesչ !aIˍչ konn!eչschonչdama| sչ!es!s!e| | en, չdaßչ
O̅ dasչgeis!|geչFundamenIչd| eserչPar!e|չe| neչverschwommeneչHassen| deo| og| eչwar.չH| nzuչkamչ
e| neչs| mp| |s!ũscheչpo||I|scheչWe|IschauչvonչKŘ e̤nDurgern, չdũeչme|n!en,չ| hrչaggƟess|veƟչpo||!|·
scherչSe|Ds!Dehaup!ungs!r|eDչ genuge,չ umչ s| chչ d| eչ We|Iչ ge!ug| gչ zuչ machen.չ
Be!rach!e!չ manչdasչPar!e|programmչ imչ einze| nen,չ soչ!a||enչ e| nemչ a| sչersIesչ d|eչ Forderun·
genչau!,չ d|eչanչandereչS!aa!enչgesIe̶ŘIչwerdenЖչZusammensch| ußչaě̷erչDeu!schenչ au!gƟundչ
TU̅ desչ Se|DsIDes!| mmungsrechIsչ a||erչ VÖ| ker,չ O| e| chDerech!| gungչ gegenȔDerչ anderenչ Na!io-
nenչ undչ Au!heDungչ desչ ŬSchand!r|edensǦչ vonչ Versa| | |es,չ Ko|on|enչ ! ur չdasչ deuIscheչ Voƈ kչ
zȎrչ Heduk!ũonչ desչBevÖ|kerungsuDerschusses.չ
Kerns!uckչdesչPar!e|programmesչ|s!չǿedochչ d|eչ De!| n| !| on, չwerչ| nչDeuIsch| andչS!aaIsDurgerչ
se| nչ kÖnneչ undչ werչ n| ch!ƀ չ S!aa!sDurgerչ dar!չ nurչ se| n, չ werչ Vo|ksgenosse,չ dāչh. չ deuIscherչ
ŎO̅ ADs!ammungչ|s!Ůչ ėurչa| ӿ eչuDr|genչ E|nwohnerչDeu!schȁandsչg | |!չd| eչ мremdengese!zgeDung, չ
s| eչs| ndչ nurչOäs!eչ| nչd|esemչLand. չĤsչso| | enչ| hnenչa| | eչÖ!!en!| | chenչɒm!erչverwehr!չwerden.չ
S| eչ so||enչ wederչ uDerչ OeseIzeչ desչ SIaa!esչ Des!|mmen,չ nochչ |rgendwe|cheչ po|| Iischeչ
Fuhrungsro| | enչuDernehmen.չA| | չdieseչsche|nDarչsch|uss|genչForderungenչdũen!enչnurչdemչ
e| nenչ Z| e| Ŕ չ demչ deu!schenչ Ćudenչ so| |Ieչ dasչ LeDensrechIչ | nչ Deu!sch|andչ aDgesprochenչ
ˤLjչ werdenƓչ
Hes!eչ e| nerչ k| e| nDurger| | chenչ Mora̶չ !|ndenչ s|chչ h| ngegenչ | nչ andeƟenչ PaԦagraphenչ desչ
Programms.չ A| | eչS!aa!sDurgerչso| | enչg| e| cheչHech!eչ undչP!| |ch!enչ haDen չ Zurչers!enչ P!| |ch!չ
e| nesչ̩edenչ S!aaIsDurgersչ gehÖreչesչ|edochĴ չ ge|s!ĸgչ oderչkÖrper||chչ zuչ scha!!enչ undչ n| ch!չ
gegenչd| eչ˵nʰeressenչ undչdenչ NuIzenչ derչAŘ | gemeƚ nhei Iչzuչ versIoHenȪչ
IodzosíIionalȮ sígnalsŴȮ
vcdcrȮ. ę . ȮnochȮŻȮ nciIhcǸȮ. . . ȮnorȮ
umȮ. . . ȮzuȮ żȮ ínȮordcrȮՇoչ
híngcgcnȮ ¯ hovcvcrȮ
Ɛ2ʋ
LH8Ç\Cl ! 0
Ñ0QOfI00 SQ00CR ~ ÛUDjURCIÍV0 Ưʋ
SIcǔmcíntcn,ǔ IhrǔagŴcssívcrǔpoIIIIschcrǔScIosIbchauptungstrícoǔgcnüg_ǔ ,ǔ
(SicǔmcInIcn)Āǔ zurǔcrsIcnǔPIIIchtǔcíncsǔƊcdcnǔSIaatsoürgcrsǔgchör_ǔ cs,ǔgcIsIIgǔundǔkörpcrIIchǔzuǔschaücn.ǔ
ŀcrnstückǔdcsǔParIcíprogrŔmsǔ isIǔdIcǔÐcIInIIIon,ǔvcrǔínǔÐcuIschIandǔ SIaatsoürgcrǔscInǔkönnǎǔ undǔvcrǔ
nIcht.ǔ
ınǔconIrasIǔIoǔ EngIIsh,ǔrcportcdǔ spccchǔ Inǔ ĮcrmanǔIsǔ oI|cnǔsIgnaIIJcdǔoyǔIhcǔuscǔ oIǔmcǔsuo¡unctIvcćǔ Whcnǔ
rcadIng,ǔyouǔhavcǔonIyǔIoǔ rccognIzcǔthIsǔ rathcrǔrarcǔmorphoIogIcaIǔ sIgnaIǔ Ǐǔ .ǔ
bUUjUHCI1V0 Ș̅
!n!InIIivcǔ Ė.ǔ pcrsonǔ sIng.ǔ
gcnügcnǔ *
crǔgcnüg_ǔ
gchörcnǔ *
crǔgchör_ǔ
kommcnǔ
¯
cr komm_ǔ
konncnǔ *
crǔ könn_ǔ
haocnǔ
*
crǔhaoǐǔ
scInǔ *
crǔscíǔ
!mpcrIcŠIǔ
sIcǔgcnügIcnǔ
sIcǔ gchorIcnǔ
sIcǔ kamcnǔ
sIcǔkonntcnǔ
sIcǔ haǀtcnǔ
*
*
*
¨
¯
3.ǔpcrsonǔpIurǔ
sIcǔgcnügcnǔ
sIcǔgchorcnǔ
sIcǔ kommcnǔ
sIcǔ könncnǔ
sIcǔ haocnǔ
sIcǔ scIcnǔ
¸ ThcscǔIormsǔcoIncIdcǔvímǔIhcǔ
prcscnIǔacIIvcǔIcnsc,ǔ
thcrcIorc .ǔ

buUjuHCI1V0 1¡
[3.ǔ pcrsonǔ pIur.)ǔ
sIcǔ gcnüg|cnǔ orǔ sIcǔvürdcnǔgcnügcnǔ
sIcǔgchortcnǔ sIcǔvürdcnǔgchorcnǔ
sIcǔkġmcnǔ
sIcǔkŏnntcnǔ
sIcǔhƛIIcnǔ
ö3ʋ
ÛßßWß0lðR0
1ö1b~1öÏ1
LDBÇIBf JJ~À9
LH8ÇIC| ! !
ÜRBµî0Iľ JJľ
1 1 .1ĸ GivcȮ IhcȮ Lng!ishȮ cɁuìvaIcn!s.
rȮ Kaȍscrŀκ
¿
¬¬¬¬¬¬¬~¬¬¬¬~~¬¬m¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬.m
s KaiscˋCích,Ȯ¯C ..m¬m¬¬¬¬¬mm¬¬¬m¬~~¬mm¬¬¬¬..
rȮ Konig,Ȯ¯cȮ¬¬.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬~¬¬mm¬¬¬¬..
sκ Konigrcich,Ȯ¯cȮ¬.mm¬¬¬¬m¬¬¬¬m¬¬..m¬¬¬..m.., .
rκ Furst,κ ȤcnȮ IhcȮ princcȮ
sκ lursIcntum,ȮŸcrȮ....¬¬¬..¬¬¬m¬¬¬¬m¬¬¬¬¬.~~¬ ŏ
rȮ KurIurstŀκ¯cnչ.¬¬¬¬¬¬¬¬.m¬¬¬.¬¬¬¬m¬¬¬¬....
rȮ Hcrzog,ȮƲcȮ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬..¬¬¬..¬¬¬.~Ő
sκ Hcrzoȫum, ijcr

sκ Großhcrzogȍum,ȮƳcrȮ¬¬,~~¬..m¬...¬.,¬¬¬¬.
rȮ GǹȂ, ȥcŃ
sκ IandgraIcntum,κijcrȮ.¬¬¬¬¬¬¬¬m¬¬¬¬..¬¬¬...¬¬
cȮ Stadtŀκ-C ....m¬¬¬¬¬m¬¬¬¬m¬¬¬¬¬¬,~÷¸¸Ŏ
cȮ HIJlcnsȏIJdȎ,ȮƂcȮm,~¬..m¬¬¬m¬¬¬¬m¬¬¬¬¬.¬¬..ŗ
rȮ StadtstaatƫκΩcnκ¬.¬¬¬m¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬m¬¬¬mm¬¬¬¬..
C HauptstadtƫκƃcȮm...¬¬¬¬¬¬÷¬¬¬¬¬¬m¬¬¬¬¬...m
Texlĸ 19ĸ ĊurĸGenes|sĸ derĸ ąevoğul|onĸ vonĸ 1 848/49ĸ |nĸ Deulsch|andĸ
Derչ sei!չ demչ 8. չ ľun| չ 181DZչ oes!ehendeչ ƥDeuIscheչ BundƧչ warչ e| nչ S!aa!enound, չ derչ d| eչ
sogenann!enչdeu!schenչ ErosIaa!enȣչdesչKa|serre|chsչOsIerreichDŽչdi eչ!un!չKÖn| gre| cheչPreu͠չ
ßen,չ Bayern,չSachsen, չHannoverչundչWurIǚemoerg,չdasչKur!ğrsIen!umչ Hessen,չ s|eoenչ Oroß͠չ
herzog!umer,չ zehnչ Herzog!ğmer,չ zwÖ|!չ ǵurs!enIğmer,չ e| nչ Ŋandgra!enIumչ undչ v|erչ Freieչ
O̅ S!äd!e,չ d. չh.չ3ɷչero|icheչʁurs!en!ğmerչundչv| erչSIad!repuo| | kenչum!aß!eƓչDaչ |nչ denչzwanzigerչ
ľahrenչ e|nչ Herzog!umչ undչ zwe|չ Fğƌs!en!ğmerչ durchչ Ero- oderչ S!aaIsverIrägeչ anչ andereչ
HerzogIumerչ !| e| en, չ verringer!eչ s|chչ d|eչ Zah|չ derչ S!aaIenչ au!չ 38.չ Derչ ͸Deu!scheչ Bund͹չ
kann!eչ ke| neչ deuIscheչ S!aa!sangehÖrigke| !.չ Derչ WurIǚemoergerչ ga|!չ | nչ PreuHenչ oderչ | nչ
Sachsenչa|sչƥAus| änderͺ.չD| eչooersIeչBundesoehÖrdeDŽչderչsogenann!eչBundes!ag,չwarչe| neչ
TÛ̅ ǵurs!en·Ver!reIung,չ d| eչ | hreչAu!gaoeչ dar| nչ sah,չ d| eչ Ѵnaohäng| gke| !չ undչ Souverän|!ä!չ derչ
ǵğrsIenչundչ| hrerչSIaa!enչzȌչgaran!|erenչ ȌndչMaHnahmenչzurչķnIerdrğckŚngչderչan!|!euda·
ěen,չ au!չ d|eչ Ei nhe| Iչ DeuIsch|andsչ gerich!eIenչ Vo|ksoewegungչzuչ ergre|!en չ
Os!erre|chչ undչ ѥreußenչs!e||!enչannäherndչzwe|չDr|IIe|չderչE| nwohnerչdesչDeuIschenչBunƾ
des,չ derenչ Zah|չ Nj81Ďչnachչo!!|zie||enչ Angaoenչ 30 1 Ďɷ 683չ oe!rug.չ Derչdr|!IgrÖH!eչ S!aa!չ desչ
T b ̅ DeuIschenչBundes, չdasչKÖnӎgreichչBayern,չzäh|!eչȬ 843չ i nsgesamIչ44403šɷչE| nwohner.չ Dasչ
Oroßherzog!umչ Badenչ haIIeչ amչ Voraoendչ derչ Bevo| u!i onչ vonչ Ȭ848չ nur չwen| gչ mehrչ a| sչ
1չ M| | đ | onչE| nwohner.չA| | eչğor|genչOroßherzog-ĴչHerzog· undչFğrs!en!umerչoě|eoenչwei !չun!erչ
1չ M| | | i onչ E| nwohner.չ ZwÖ| !չerre|chIenչ nochչ e| neչ E| nwohnerzah|չ vonչ 100 000չ undչ darğoer.չ
Dochչ d|eչ Häđ!Ieչ a| | erչzumչ DeuIschenչ BundչgehÖrendenչS!aa!enչzäh|Ienչ nochչ n| chIչe| nma| չ
ŪÛ̅ Nj00 000չ ĕ| nwohner.չ
8ôȮ
LH8ÇICl ! 1
Di eչ norddeu!scʗenչ Fre|enչ SIäd!e,չ d| eչ Ha!en- undչ Hande|ss!ädIeչ HamDuƟgDŽչ Bremenչ undչ
LuDeckչer!reu!enչsi chչei nerչschne| | enչBeĩÖ| kerungszunahme.չ| mչHamoȌrg ischenչSIad!sIaaIչ
s!iegչ di eչ BeĩÖ| kerungչ ĩonչ 1 55 8ȯ8չ Einwohnernչ imչ ľahreչ ɴ81ƭչ au!չ ȯ18004չ Ei nwohnerչ | mչ
ůahreչ 184ĭ.չ | nչ derչ Ŧer|odeչĩonչ Nj8ň4չ D| sչ ɴ85ȯչs!andչ di eչ preußischeչ Haup!s!ad!չ Ber| | nչ mi Iչ
Zb̅ ei nerչ durchschni!!lӏchenչ ̩ähr| | chenչ BeĩÖ| kerungszunahmeչ ĩonչ Ŵ,Ƌ37ʋ anչ derչ SpiIzeչ al|erչ
deu!schenչS!ädIeչ.չ
¯ CIDCH "ɝ \O IHHCtI\.
WhaIȮkindȮoIȮsIatcsȮdidȮIhcȮŕGcrmanȮħÌÌíanccŖȮconsistȮoí?Ȯ LƫscȮyourȮansvcrȮonȮthcȮtcxtȮabovc.Ȯ lj lj ȩϻչ
aǩչ
b)Ȯ
c)Ȯ
d)Ȯ Ƙƙƚƛ&Ɯ&&&&&&Ɲƞ&&&&Ɵ&&&&m
c)Ȯ

g)Ȯ
h)Ȯ ƠơƢƣ,,Ƥ,ƥ&&Ʀ&&Ƨ&ƨƩ&&ƪƫƬm
ƟryȮ toȮíindȮ onȮIhcȮ mapȮ onȮpagcȮ 88κ aIÌȮ thcȮsIatcsȮandȮ IovnsȮ mcnIioncdȮ |̾չ IcxȐȮ I9.κ lj lj ϝЀչ
GcrmanȮħÌÌianccȮ
lj ɴ ȩЄչ
ƍIsȮ charactcrisIicsģȮ

İhcȮ numbcrȮoíȮstatcsȮinvoIvcd.Ȯ
I8I5.κ
I820ɏI830.κ
ƠhcȮnationaÌityȮoIȮiIsȮinhabitantsĢȮ
İhcȮ suprcmcȮícdcraÌȮauIhority.Ȯ
ђ!ʫչIasksŵȮ
a)Ȯ
b)Ȯ
8Ġκ
LH8ÇICl ! !
1 1 .5ĸ ƕumbcrȮthcȮ staIcsȮ onȮIhcȮmaćȮ (c.g. Ȯ IĒ2,3Ȯ cIc.)Ȯ accorĵingȮIoȮ thcȮsizcȮ indicatcdȮ inȮthcȮIcxt.Ȯ
1 1 .6ĸ RcarrangcȮ IhcȮ namcsȮ otȮIhcȮ ío!!ovingȮGcrmanȮtovnsȮ andȮ p!accȮthcmȮ inȮ nŋmcrical orĵcrȮ Śc.Ȯg.Ȯ
ŭē2,3Ȯ ctc.)Ȯ accordingȮtoȮthcirȮsizcȮandȮincrcascȮ inȮ poćŋ!ation.Ȯ
LrcmcnȮ HamburgȮ LubcckȮ LcrlinȮ
U| 8ĆðĎCk8ľ HC|CÞ8QďuDOuDg¸ľ(f87¡)ð| 8ľĜððDuç+
·

¸

ȍɯʢʇʽʣɓʵɦ̅
ƽɅ6ɭɿ6ȱʋ
MHIBSÌBU
Ñ ÍIBQ
Ñ LlDÜTZ
ÑÜIÜDD
ƗǏɶǣɄȰʋ
ĮS1LRRL|C¬ľ
ÎlBÛDUIQ
ÜOS0DÇOD@
ööʋ
LH8Ç!Cl ! 1
D| eseչs!aa!| | cheչZersp||!!erungȟչ DegunsI|g!eչd| eչ!euda| eչHeak!|on,չ | hreչpo|i!ischeչHerrscha!!չ
au!rech!ȑuerha|Ien,չ undչ hemmIe
ɞչ
erheoě | chչ denչ w| r!scha!!| | chenչ undչ geseě| scha!I| |chenչ
ForIschr|!!չ Dochչ d|eչ FranzÖs|scheչ Hevo| u!| onչ ha!!eչ demչ Kap|Iaě|smusչ undչ ||oera|enչ Dur-
Ûģ̅ ger| | chenչǐu!!assungenչauchչ |nչ DeuIsch|andչ denչ Wegչ geDahn!.չWegenչ derչUn!erdruckungչ
undչVer!o| gungչa| | erչourger| | chenչBes!reoungen, չd| eչau!չsoz|a|eչundչ pѤ|| !|scheչVeränderun·
genչ ger|ch!e!չ waren,չ konn!eչ s|chչ aoerչ d |eչ kapi!a|is!|scheչ ProdukI|onswe|seչ nurչ |angsamչ
durchseIzen˥.չ Esչherrsch!eչ | nչ|ederչH| ns| ch!չe|neչ oedruckendeչ ąnge,չd| eչBurgern,չǐroe|Iernչ
undչ Baơernչ nur չwen|gչ Sp| e| raumɣչ | | eßչ Փndչ | hrչ Leoenչ erschwerIedžչ D|eչ Durger||chenչ He!orĬ
˹Ûb̅ men, չ d| eչd| eչǐu!|Ösungչ derչ!euda|enչ Produk!| onswe|seչ sowoh|չ au!չ demչ Landeչ w|eչ |nչ derչ
S!adIչ e| n| ei!eIenŝչ oes!|mmIenչers!չ| nչ denչzwanz| gerչľahrenչdasչTempoչ derչ kap|!a||s!|schenչ
ąn!w|ck| ung˟ չ
D| eչHevo|u!|onչvonչ 1848ɱ49չ D||deIչdenչHÖhepunk!չderչpo||I|schenչundչsoȑ|a|enչǐuse| nanderƾ
se!ʵungenչ | nչ derչ ers!enչ ʆä|!!eչ desչ 1 9.չ JahrhunderIsƒչ Fr|edr|chչ Enge| sչ oeze|chne!eչ d|eseչ
ƍÛ̅ Hevo|u!|onչa| sչdenչ ,ers!enչǐk!չdesչrevo̸u!̥onärenչ Dramasչau!չdemչeuropä|schenչKon!|nen!,չ
denչers!enչǐkIչ |mչ Kamp!չ derչVÖ|kerչ gegenչ soz|a|eչ undչ na!|ona|eչ Un!erdruckung. ͻչ
DeuIsch|and,չ | nչderչM |I!eչ ĕuropasˑչ sp|e|!eչ| nչd| eserչHevo| u!| onչe| neչoedeu!endeչ Ho| | Ғ. չ ʆ| erչ
ga| !չ es,չ d| eչ ha|o!euda|enչ Zus!ändeչ zuչ uoerw|ndenչ undչ d| eչ s!aa!| | cheչ Zersp||I!erungչ zuչ
Dese|I|gen,չ d| eչd| eչ ĥn!w|ck|ungչ Deh| nder!e.չ
¯̅ Z6tSQÌI\!6IDD_ "ɝ Írd_U6D\d\IDD, ¯ DCUuCD ¯ɝ 1C HIHUCI, IOƼ SÌOWƼUOWuěƼ ´Ƽ SICD ÇUICDS6\ZCD ¯ɝ IOƼWID \DIDU_D,
Ï Ï8Uu ¯ɝ \DC SQ8C6.
!ropDzsiIionaIȮ signa!s.Ȯ
¡ vicȮ ¡
sovoh! .ȮĜʋ
Ʈʋ hȮ
¯ɝ asȮvcȌ|ɑasȮ
aȮs aucȮ
dochȮ buIȮ
JhcȮcDžccIsȮ oíȮnaIìona!Ȯ tragmcntaIionȮ inȮ GcrmanyȮ

ơhcȮcdžccIsȮ oǺչthcȮ lrcnchȮ RcvoluȑionȮinȮ GĶrmanyȮ
.

libcra!Ȯ bourgcoisȮ opinionsȮ

.
bctvccnȮ Iö20-Iö30.ĸ
öºĸ
Textĸ 20ĸ
{cont|nuedĸ
!romĸtextĸ19Jĸ
11.7ĸ
LH8ÇICl ! 1
JhcȮ opprcssíonȮ olȮbourgcoísȮsocía!ȮandȮpolítícalȮ cndcavourȮ!cdȮ IoĤȮ
.

mídd!cȮ ƶass,Ȯ vorkcrs,Ȯ
íarmcrs.Ȯ
JhcȮaímsȮ oíȮĉhcȮ I848/49Ȯ RcvoāutionȮ inȮ GcrmanyȮ
.

1 1.8ĸ LngcőďsȮ opinionȮ oíȮŒhísȮrcvo!ĊIionĦȮ
LXÍ0R0ÌR@ §OUf VOCBDUÎBf§
I)Ȯ OicȮ HcrrschalIȮvomȮVatcrȮ crbcnȮ
!hí!íppȮ !!.,Ȯ dcrȮƅrbcȮ Kar!sȮ Ƚ̅
L!isabcthȮ !.,Ȯ dícȮ LrbínȮ HcinrichsȮ ƥ!!!.Ȯ
dasȮ LrbcȮ dcrȮíranzosíschcnȮ Rcvo!utíonȮ ínȮ LuropaȮ
cíncnȮ ĩrbvcrȔragȮabschŀicßcnȮ
dicȮ ƆrbsIaatcnȮ dcsȮ ostcrrcíchischcnȮKaiscrrcíchsȮ
2)Ȯ dasȮAus!andȮ
OcrȮ!rcußcȮ giltȮinȮ SachscnȮ a!sȮAuslandcrĚȮ
dícȮ aus!andíschcȮ WahrungȮ
dasȮ Aus!andcrprobIcmȮ imȮ OcutschcnȮ LundȮ
dicȮ lrcmdcngcscIzgcbungȮ ǗmȮ OríȓIcnȮ RcíchȮ
3)Ȯ cíncȮ MaßnahmcȮcr_rcílcnȮ
dícȮ MachtȮ crgrciícnȮ
Hit!crsȮ MachtcrgrcííungȮ I933Ȯ
cíncȮMaßnahmcȮ durchíuhrcnȮ
4)Ȯ dícȮ Unĉcrdruckun_Ȯ dcrȮLcvolkcrungȮ
OicȮVo!ksbcvcgungȮvirdȮ unIcrdruckIęȮ
LsȮ hcrrschtȮ cíncȮbcdrȘckcndcȮ SíIuaȒion.Ȯ
dcrȮhar|cȮ OruckȮ dcrȮSicgcrmachtcȮ
!nȮ dícscmȮKampíȮdrucktcȮ síchȮ dícȮ ƤnzulrícdcnhcitȮdcrȮ LcvoŀkcrungȮ aus.Ȯ
Ċ)κ dícȮ LcvolkcrĊn_szunahmcȮ
9ÛȮ
OicȮ LcvolkcrĊngȮnímmIȮschnc!!Ȯ zu.Ȯ
OícȮZahIȮdcrȮLínvohncrȮsIcigIȮ schncllĚȮ
OicȮ Linvohncrzah!ȮsinktȮIangsam.Ȯ
LH8ÇIC| ! !
dicȮ!angsamcȮ Lcvo!kcrungsabnahmcȮ
Lcr!inȮ stchtȮanȮ dcrȮ SpitzcȮ allcrȮ dcutschcnȮ SIadIc.Ȯ
Lcr!inȮvirdȮ dicȮ großIcȮ StadtȮOcutsch!andsȮ imȮ I9.Ȯ ]ahrhundcrI.Ȯ
ô)Ȯ OicȮ ıcrsǴ!ittcrun_ȮOcutsch!andsȮbc_unsti_IcȮ dicȮícudalcȮ Rcaktion.Ȯ
OicscȮ Zcrsp!ittcrungȮ vurdcȮ crstȮ I87ĝȮ bcsciIigt.Ȯ
dicȮLcscitigungȮdcrȮ MonarchicȮ ĝ9I8Ȯ
SirȮVa!IcrȮ RalcighȮvcr!orȮ dicȮGunsIȮdcrȮKonigin.Ȯ
LrȮvarȮ cinȮ Gunst!ingȮLlisabcIhsȮ !. Ȯ
OicȮSituationȮvarȮ gunsIig.Ȯ
7)ȮOicȮHcrrschaí|Ȯ LudvigsȮɈʠɀ̅ daucrtcȮvonȮ Iô43ŢI7Iõ.Ȯ
OicȮLourboncnȮkonntcnȮimȮ I9.Ȯ]ahrhundcrtȮihrcȮ HcrrschalIȮ nichtȮmchrȮ auNJcchIcrhaltcn.Ȯ
SicȮvcr!orcnȮ I830Ȯ dicȮHcrrschal|ȮubcrȮ Ɖankrcich.Ȯ
8)Ȯ dicȮAuí!osunNjȮdcrȮícuda!cnȮ !roduktionsvciscȮ
OasȮƛr!amcntȮvurdcȮ aulgclost.Ȯ
OicȮ po!itischcnȮundȮ soziaIcnȮ!roblcmcȮkonntcnȮbisȮ I848Ȯ nǜhtȮgc!ostȮvcrdcn.Ȯ
!ta!icnȮ!osIcȮ sichȮ I943Ȯ vomȮ LundnisȮmiIȮOcutschland.Ȯ
9)Ȯ OicȮkapita!isIischcȮ!roduktionsvciscȮ scIzIcȮ sichȮ!angsamȮdurch.Ȯ
dicȮOurchscIzungȮkapiIa!istischcrȮLcstrcbungcnȮ
OicȮ OurchsctzungskraítȮ HiI!crsȮvarȮ I933Ȯ untcrschatztȮvordcn.Ȯ
I0)Ȯ dicȮícuda!cȮ UntcrdruckungȮundȮ politischcȮ Vcrío!gungȮinȮOcutschIandȮ
OicȮha!bȮ ícuda!cnȮZustandcȮvurdcnȮ crstȮ I849Ȯubcrvundcn.Ȯ
dicȮ
Ȧ
bcrvindungȮdcrȮsozia!cnȮ !roblcmcȮ dcsȮ lruhkapiIalismusȮ
Ƌb̅ Derչ Desch| eun| g!eȘչ Au!schwungչ derչ | ndus!r|e||enչ Ĥn!w|ck| ungչ Degannչ m|!չ derչGrundungչ
desչDeu!schenչZo| | vere|nsŜչ 1834չ undչdemչzurչg | e|chenչ ѹe|!չ e| nse!zendenΠչ BauɣչȞonȮ E|sen·
Dahnen.չ S|eչ o| | de!enչ d|eչ Grund| ageչ derչ| ndus!r| e| |enչ Hevo|u!|on.չ
ƎnȮ demչ 1834չ |nչ KÖ| nչ gegrunde!enչ ƥA|ěgeme|nenչ Ǖrganչ !urչ Handeěչ undչ GewerDeņչ w|Ɵdչ amչ
ũĆ̅ȸuđ | չ 1835չ uoerչ d|eչ 16չ proǿek!|er!enչ undչ Dere|!sչ | mչ Bauչ oe!| nd| | chenչ E|senoahn| | n| enչ
OÛ̅ Der|ch!e!ǮչADsch| | eßendչ oemerk!չderչAu!orɹչ ȗKurǠ,չ a| ħesչ |s!չ vo| | erչMuIչundչ Un!ernehmungs·
ge|s!, չ undչ Deu!sch|andչsche|n!չen!sch|ossen,չ nich!չ zuruckoƝe| Denչ zuչwo| | enչ | nչderչAnwen·
dungչ e| nesչ Kommun| kaI|onsm|I!e|sƨչ dasչ m|!չ Hech!չ a|sչ e| nerչ derչ grÖH!enչ HeDe|Њչ !urչ d| eչ
Be!ÖrderungΡչdesչHande|sչ undչderչGewerDeչ Ì R̅ unsererչZe|!չ zuչ De!rach!enչ |s!.ņչ
DCSCD!CuDIgCDƼ ¯ɝ !OƼ ðCCCÎCIð!C,Ƽ ¯IƼ/O!!Ƽ ¯ɝ CuS!OuS,Ƽ ´ CIDSC!ZCDdCDƼ ¯ɝ DCgIDDCDdCD,Ƽ `ƼDðuCDƼ ĝ !OƼ CODSIIuC!,Ƽ
¯ƼIƼ¡CDCÌƼ ¨ !HCƼ ÎCVCIĘƼ ´CƼ ĞCIƸIUCIuDgƼ ¨ CƼ1ƹIdCIuDgƼ "ɝ !DCƼ CDCOuIðgCuCD!.Ƽ
VhaIȮvasĒȮ accordingȮtoȮIhcȮtcxI,Ȯ thcȮ basisȮ oíȮthcȮ ĽndustrĽa!Ȯrcvo!utionȮ inȮ Gcrmany`Ȯ
a)Ȯ .¬¬¬¬¬¬¬¬¬
b)Ȯ .¬¬¬¬¬¬¬¬ǎɝ
VhatȮvasȮ IhcȮsiIuaIionȮ oíȮthcȮ GcrmanȮ RailvaysȮ inȮ Ğ83õ`Ȯ
VhatȮ madcȮčhcǾȮsoȮ iǿpor|anI?Ȯ
9IȮ
Texlĸ21ĸ
(cont|nuedĸ
fromĸtexlĸ20]ĸ
1 1 .9ĸ
LH8ÇIC' ! !
ƢoȮ WHaȖȮ W85 IHC 8U!HOI 8ÌÌUUID_ WÌcD hĸȮ vǺotcȮ ŗƄĸutschǥandȮ schķìnlȮ cłIsCh| ńssƺn_ɝ nichěľ
Ĩučįc|b|c|bcĈľZU WOlÌCD`´
ÜUÍÎ0ÍR@ UQ §OUf VOCBDUÌBf§
Wchc8ʋ
cȮ LundcsbchordcȮ¸~¬~-~~-~~~~ .~~ ~..¬.¬.~~. ~... ~. ~ ~~~ . .ŋ
cȮ LundcSrCpubÌIK m.m÷ .¬m¬m¬½¬¬¬¬~¬-~~÷~.÷.÷~~.~ ~.~.~.-~~¬¬¬~¬¬m~¬~½~¬~Ŋɝ
I LUDUC5Iû_ m.. ~. ~... ~.. ~.¬¬m¬~¬~~--~¬-~--~*-~¬-¬¬¬¬¬. ~.
I LundcskanzlcrȮ~¬m.mm¬m-¬~¬m~m¬¬-¬¬m~¬-¬~¬~--~-~~-~~-~~-¬~¬~¬~¬~¬~ ƕɝ
[Lun
Ʒ
csĖ Ĝɝ lcdcǻalȮ
cȮ VolkSbcvc_un_ »..÷.÷m.m.¬¬¬&~-¬~-~¬m.¬m.÷..m..m.m¬.¬.m. Ɩɝ
cȮ VolksȬuppc
cȮ VolksgcmcinschalȕȮ~~½-~---.÷÷~½¬¬~y~.~~÷.~..÷.÷ ...~. ÷ ..÷.~.~~~¬¬¬~Ō
C VolksabstimmungȮ~~~~.¬.¬.¬¬¬.¬.¬.mmmm¬..
I `OÌK5!CIDU ¬~½¬y-~-m~~.¬.mmm.~mmm¬¬¬m¬¬.mmm¬¬mm~(¸~-~~-~m~-
I̅ VolkSgcnoSscȮy~¬¬¬~¬¬¬~¬~¬~-~¬~~¬~÷~÷m~~÷¬m÷· .. ÷.÷.÷ ÷.-~~_¬¬~m¬¬-ō
¸ɑ Vo!ksĬ =κ ǵcoĆ|cļS
C HauĆtstadtȮ½½¡&~~¬~-~.~m~--~~-÷-.÷.~¬.m¬~.¡~¬mm¬m¬¬..~.÷ɝ
S ȭrobIcmȮ-~¬~~-~-~~¬~~.÷.÷¬m.¬¬¬¬m.mm¬~m»¬¬..÷m...ɝ
¸ɑ HauŅIĖ =κ HðID, CHIC!_ CCDIJ8l, _IIDCI_8Í
5umc8ʋ
C IodukIIoDsvcIscȮm¬mm--~¬¬¬m¬m~¬~~~-~..¬.mmmm¬m¬.¬Ɨɝ
C 1DIWICKÌHD_SWCISC ½y y¬~~y-~~y-~~m~ m¬¬ m¬m~¬mm~¬½mm¬mm¬m~¬m¬m¬
·WCISC_ ěɝ \HC Ըo͇Iչ oǂŜȮ kiDdȮ D¡¸ W8_ otŝȮ modcȮ o!
Texĝ 22ĸ ѓnչ derչsIǤnd|gչwachsendenչZah| չ derչGrundƼngenչvoūչ ĕ|seĜDahnĬAkI|engese|| scha!Ienչze|gIչ
{conl|nuedĸ sichչ n|chIչ nur չ d|eչ zunehmendeչ Kap|Ia|konzenIraI|onĴչ soĜde°nչ auchչ dieչ ZusammenarDe|Iչ
frčmĸlex! 21Jĸ !uhrenderչKau!|euIeչ undչ | ndusIr| eƈ| erչ m| Iչ denչ Ŧr|vaIDank|ers,չ di eչ Konso| | di erungչ derչ Bour·
geois|eչ a|sչ kap|Ia||sI|scherչK| asseչ uĜIerչderչFuhrungչ Ƶerչ Bank|ers,չ Kau!|euIeչundչ FaDrękan-
!enĴչ d|eչ ęmչ Bes|IzչderչŦrodƼkI| onsm|IIe| չwarenչ undչs|chչ mehʪչ undչ mehrչ uDerչd ieչ Masseչderչ
ArDe|IerĪչ HandwerkerȘչ undչK| e| nDuĈgerչsIe| | Ien.չ D| eչrhe| n| schenչє ndusIr|e||enչwę eչģamphau-
ÜÛ̅ sen, չ ǒansemannĴ չ vƒ չ BeckeraIhչ reŴrǤseĜIie͍Ienչ w| rk| i chչ d| eչ au!sIe|gendeչ Bourgeo| s|e˫չ | hr չ
Au!IreIenչ undչ | hrչVerha|IenŜչ |sʯչ charakIerisIӐschչՈ ur չd| eչs| chչ konso| | dę erendeչkap|IaŘ|sI|scheչ
K|asseОչ m|Iչ |hremչ Namenչ s|ndչ n|chIչ nur չd|eչ okonom| schenչ BesIreDungenչ derչ Bourgeo| s| eĪ չ
d| eչOrȕndungչvonչE| senDahngeseƈ | schaŗIenչ undչanderenչʍnIernehmenչveĈDundenĴ չsondeʪnչ
auchչ d|eչ po|| I| schenչ BesIreDungenƫ չ D|eչ ĕ|senDahnkom|Iees,չ d|eչ s|chչ !uƌչ denչ Bauչ derչ veʪυ
Üb̅ schiedenenչ Bahn| | nienչ e| nseIzIenŞչ wurdenչ zuչ denչ w| chI| gsIeĜչ Vere| n| gungszenIrenչ derչ
g roßenչ KaƼ!|euIeĴչ Bankiersչ undչ | ndusIr| e||enչ | mչ Ƕ nIeresseչ | hreĈչwirIscha!I| | chenĴ չ aDerչauchչ
| hrerչpoƈ i Ii schenչForderungenƫ չ
` rȚHanƆwcrkcrȚ "ɝ Iʑ8̅ craǝtsǀan,Ț ¯ sȚūcrhaƻǮcnȚ "ɝ ˙ʎɡ̅ ŹchaǾƨour.Ț
9Űκ
L|8jICl ! !
MarkκwìIhκ /Ȯ/Ȯ whcrcκ youκlhìnkκaκ ncwκ scclìonκ slarls.κ
WhaIκ dìdκ Ihcκ ìncrcasìngκ numœcrκoIκrailwayκ companìcsκrcvcaIƿκ
a)κ ¬½½½½¸½½½,½½½½½½¬
b)ľ ~,,,,¿~~~~~,,,,,,,½
c)κ ¬¡½½½½½½½¡½½½½½½½Ǐǐ
Whalκ dìdκ pcoplcκ lìkcκ ʚampκhauscn,κ Hanscmannκandκ V. Bcckcralhκ sIandκIƇrĢκ
a)κ ¬¬¬¬.¬¬¡.¬¬¬¬¬,
o)κ ~,,,~~~~.,,,,,,~~~~~~
c)κ ¬¬¬¬,.¬¬¬¬¡¬¬¿
WhaIκwasκlhcκ ìmporlanccκ oIκlhcκraì̈́wayκcommìllccsĢκ
GoκIhͪoughκIhcκlaslκlwoκlcΛlsκ ȯ2Ůκ ¬̅ 22)κ agaìnκandκ
a)κ Iìndκ aκhcadìngκIorκcachκlcxlκ
2I.κ ½.,.½½½½½½½½ɝ
22.κ ¬¸½½¸½½½½½½Ǒ
o)κ IìlIκ ìnκ lhcκIollowìngκIlowκcharl.κ
̅
¬

¬
ɍ̅
Gȩθ
¸
Ȫ
ȣȫ
ȤȬ
ˠl
Ʀ
͊κ
Ʉ
ιƦ
ȠlìȡȢκ
ȩ½½
źìscnœahncnκ ɛ

źìscnœahnakΈìc͓Ψ
gcsclls˟haIlcnκ

ǎonsol̠dìcrungκ
dcrκ Bourgcoìsicκ
Eìscnoahnkomìllccsκ
¬̅
Hó̅
1 1 .1 0ĸ
1 1 .1 1 ĸ
1 1 . 12ĸ
1 1 . 1 3ĸ
1 1 .14ĸ
LH8Ç\Cl T 1
1 1 .1 5ĸ ĪoȮthroughȮtcċtsȮ I9ŞȮ20,Ȯ22ȮandȮnamcȮaŁÌȮthcȮmcmbcrsȮoIȮthcȮdiIIcrcnIȮsociaÌȮcŮassĹsȮyouȮcanȮIindȮ
mcntioncdȮinȮthcscȮ tcċIs.Ȯ
AristocracyȮ uppĹʼnȮ ǦovcrȮ anyȮoIhcǼȮcğass?Ȯ
middlcȮ cĠaȆȇȮ
1 1 . 16ĸ ĪoȮthroughȮthcȮlastȮ4ȮIcċtsȮagainȮandȮlistȮbclovȮaĠğ ȮƏhcȮprcscntȮandȮpastȮparticǘplcsȮyouȮĺanȮIindȮ
IhcrcŹȮIhcnȮaddȮ IhcȮ ĺorrcspondingȮiníiniIivcȮíormȮandȮ anyȮ nounȮdcrivingȮIromȮIhcscȮvcrbs.Ȯ
prcscnIȮpartiƴip!cȮ pasčȮparIiciplcȮ inLJniIivcȮ nƜunȮ
cxumplcs
zunchmcŃdȮ zunchmcnȮ cȮ ƧunahmcȮ
bcschlcunigIȮ bcschlcunigcnȮ cȮ LcschlcunigungȮ
94ʋ
LH8ÇICl ! z
LXÍ0R0ÍR@ §OUf VOCBDUÌBf§
I)Ȯ OicȮ industric!lcȮ LnIvicklun_Ȯ nimmIȮ cincnȮ Aulschvun_.
OcrȮ AulschvungȮ virdȮ durchȮ dcnȮ ZollvcrcinȮbcsch!cunǙgI.Ȯ
OcrȮAulschvungȮvirdȮ durchȮ dicȮ Zcrsp!iIIcrungȮOcuIschlandsȮ gchcmmt.Ȯ
SicȮbchindcrtȮ dicȮ industricllcȮ LntvicklungȮ dcsȮ dcutschcnȮSIaaIcnbundcs.Ȯ
2)Ȯ rȮ Lntsch!ußȮ
cincnȮ LntschluȨȮ tasscnȮ
OicȮA!liicrtcnȮ cnIsch!icßcnȮ sichȮ ČurȮ !nIcrvcntion.Ȯ
SicȮnchmcnȮcincȮcnIschlosscncrcȮ Ha!IungȮcinŧȮ
3)ĸ dicȮGrǚndun_ȮdcrȮ LiscnbahngcscllschattcnȮ
!ndustric!lcnvcrcincȮ vcrdcnȮ gcgrundctŨȮ
OicȮVcrcinigungszcnIrcnȮ vonȮ KauljcuIcnşȮ !ndustricl!cnȮ undȮ LankicrsȮgcvinncnȮanȮ Lcdcuȣ
Iung.Ȯ
4)Ȯ OicȮ LiscnbahnȮvirdȮ zumȮvichIigstcnȮ KommunikaIionsmittc!Ȯ dcsȮ I9.Ȯ ]h.Ȯ
OicȮIodukIionsmiIIclȮsindȮ ӑnչ dcrȮHandȮdcrȮLourgcoisic.Ȯ
LsȮtch!tȮanȮ MiIIclnȮ zumȮ LauȮvciIcrcrȮ Liscnbahn!inicn.Ȯ
5)κ OicȮ !ndustricl!cnvcrcincȮ lordcȀȮ dcnȮ LauȮvciIcrcrȮLiscnbahnlinicn.Ȯ
OicȮ ĬSƖA!ȮsIclltcȮinȮihrcmȮ !rogrammȮ zah!rcichcȮlordcrungcnȮ anȮ dcnȮ Staat.Ȯ
Vic!cȮ lordcrșngcnȮ vcrdcnȮ durchgcsctzt.Ȯ
ÜRBµî0Iľ JZľ
D| eչw|r!scha!I| | chenչ Veränderungenչ sprengenչ dasչsoz|a|eչGe!ugeչderչGese||scha!Iƀչ Gegenչ Texlĸ23ĸ
dasչ|nչZun!Ien˅չorgan| s| erIeչK| e| nDurgerIumչheDIչsichչ a| | mäh| | chչ dasչ!ruh| ndus!r| e| | eչʍn!er·
nehmer!umչ aD.չ V|e|eչ Handwerksme|sIerչ unIer| |egenչ derչ Konkurrenzչ derչFaDr|kenLJչ Zusam·
menչ m| Iչdenչ sIe||ungs|osenչ Gese||en˥չD| | denչ s|eչdasչ Handwerkerpro|eIar|a!œչ
O̅ | nչ ǿenenչ Ländernθչ |nչ denenչ d|eչ BauernDe!re| ungչ nurչ gegenչ LandaD!re!ungȠչ veɋw|rkƈ|ch!չ
wurde,չ konnenչ zah| re|cheչ Bauernչ | hrenչ verk| e| nerIenչ Bes|Izչ n|ch!չ mehrչ ren!aDe|չ Dew|r!·
scha!!en.չ S|eչ mussenչ | hr չLandչ verkau!enչ undչs| nkenչzuչLandarDe|Iernչ heraD.չ D|eseչѯage|oh·
ner
Ȣչ
s| ndչ dasչ Beservo| rչ !ȕrչ dasչ späIereչ | ndusIr| e| | eչ Ŧro|eIar|aI.չ V|e|eչ vonչ | hnenչ !|ndenչ
zunächsIչArDe|!չ De| mչ ē| seŎDahnDau. չ
T U̅ D|eչ Iechn|scheչ ēn!w| ck| ungչ Dew|rkIιչ daHչ neDenչ denչ Männernչ! ur չe|n!achereչ undչ |e|ch!ereչ
ArDe|!չauchչFrauenչ undչ K| nderչ|nչ denչProdukI| onsprozeßչe| nDezogenչwerden.չ Dadurchչ w|rdչ
d|eչ Konkurrenzչun!erչdenչArDe|IernչversIärk!˪չd| eչsch|echIerչDezah| IeչFrauen- undչ K| nderar-
De|Iչ drȔck!չ auchչ denչ Ŋohnչ desչ Mannes.չ Wäʕrendչ umչ 1ƭƭ0չ d| eչ ArDe|Iskra!Iչ e| nesչ Mannesչ
ausre|chIeŞչ umչ e| neչ Fam| Ɲ | eչzuչ erha| Ien, չ musseƉչ umչ 18ň0չ zurչ S|cherungչ desչ ēĀ|s!enzm| n| ·
Ō ƛ ̅ mumsչd| eչFrauչ undչd re|չ K| nderչm|IarDe|!en.չ
Amչ här!esIenչ DeIroхenչ vonչ derչ Konkurrenzչ derչ D| | | |genչ Masch|nenprodukI|onչ s|ndչ d| eչ
WeDerāչW| eչd| eչBaumwo||eչw| rdչ|eIzIչauchչderչF|achsչmasch|ne||չversponnen.չ D| eչrơĸ n|eԧՉenչ
dor!| | chenչ F| achssp|nnerչsuchenչ ArDe|!չ |nչ derչ Le|neweDere|Ȝ˛չ ADerչ auchչ d| eչAusdehnungs·
mogȁ | chke|!enչ derչ | änd| |chenչ Le|neweDere|չ s| ndչ durchչ d| eչ ē| n!uhrungչ desչ mechan|schenչ
Hƚ̅
LH8ÇICl ! z
ZÛ̅ WeDsIuhɇsΜչ DeschrǣnkI.չ Ĥsչ kommĝչ zuչ e| nemչ ɓDerangeDoIչ anչ ArDe|ĝskra!ĝenżչ d| eչ ǔohneչ
s| nkenչ we|Iչ unIeIJչdasչ ĤĀńsIenzm| n| mumƪ չ Ѯroĝzչ ArDe|ĝsśe|Ienչ vonչ Ŋ Ũ,̅ ʼnƊ,̅ Ƹaչ Šĭչ SIundenչ amչ
Tagչ |eDIչ d|eչ Masseչ derչ ţevo|kerungչ | nչ groHemչ ēʠ end. չ
spI8nÿCn = IO DutsI, ¯ C ZuUI!, -8 = !hC ÿui!d, ¯ t L888!!0, -n = !DC jOutDC¸man, L ¬O!tC\unÿ ¯ɝ IhC ccUInÿ O);
¯ Ï IOhn, -C ¯ɝ lhC VaÿC, C VCDCtCi, -Cn ¯ɝ \hC VC3Vinÿ mÎ!!, I VCD8Iuh., -C ¯ɝ IhC !CCH.
IoposiIionaĂȮsigna!s.Ȯ
a!!mah!ichȮ ¯ɝ gradua!!yȮ
IroIzȮ ÷̅ inȮ spiIcȮ olȮ
12. 1ĸ ArrangcȮIhcȮíollowĀngȮkcyȮwordsȮinȮIhcȮrighIȮ ordcrȮbascdȮonȮIhcȮscņucnccȮinȮwhichȮIhcyȮappcarȮ
inȮIcxIȮ 23.κ
LandabIrcIungȮ
mcchanischcrȮVcbsIuhlȮ
lraucnȮ undȮ KindcrȮimȮ ƚroduľIionsproČcßȮ
íruhindusIric!!csȮ UnIcrnchmcrIumȮ
LohncȮ unIcrȮ dcmȮ LxisIcnČminimumȮ
LcincwcbcrciȮ
LandarbciIcrȮ
wirIschalI!ichcȮ VcrandcrungȮ
ȧ
bƻrangcboIȮanȮArbciIskraíIcnȮ
spaIcsȮ indusIricIlcsȮ Io!cIariaIȮ
Handwcrľcrpro!cIariaIȮ
l!achsspinncrȮ
12.2ĸ SuggcsIȮaȮIiI!cȮíorȮ IhcȮlourȮ sccIionsȮolȮIhcȮIcxIȮ andȮaIsoȮíorȮ IhcȮ who!cȮIcxI.Ȯ
1 2.3ĸ VhaIȮ wasȮIhcȮrcsu!IȮ olȮ
IhcȮ cconomicȮ changcsȮ mcnIioncdȮ iDZȮ IhcȮIcxIĥȮ
IhcȮ !ibcraIionȮ olȮ pcasanIsȮ inȮ manyȮ parIsȮ oíȮIhcȮ counIryȮ
IhcȮIcchnicalȮdcvclopmcnIsȮ olȮIhcȮ pcriodȮ?Ȯ
IhcȮ mcchanicalȮ proccssingȮ oíȮllax?Ȯ
IhcȮ invcnIionȮ oíȮIhcȮmcchanica! loomſȮ
Textĸ24ĸ Aչ ĕ| nչ Ze|Igenosseչ Der|chIeIǴ չ ƏSe| ĝչ s|eDenչ undչ mehrչJahrenչ haDeĜչ s| chչ d| eչ ķng| uck| | chenչ
n| chIչ mehrչ | rgende| nչ K| e| dungssĝucĦչ Descha!!enչ konnenɾ չ | hreչ ţedeckungչ Desĝehĝչ ausչ
Lumpen͵չ |hreչWohnungenչ ver!a||enŜŁչ daչ s|eչ d| eչKosIenչzurչHersĝe| | ungչni chĝչau!Dr| ngenչ
konnen Ɓչ d| eչm| HraIenenչ ĕrnĝen
ɢչ
derչKarIoɈɈe| n, չnamenI| | chչ ń nչdeĜչ De| denչ |eĝzĝenչ Jahren,չ
b̅ haDenչ sĸ eչ aƼ!չ d| eչD| | | | gerenչ w| | denչ oderչV|eh ĦarIoɈɈe|nչ ȋndչ au!չ dasչ ScǼwarzĬ oderչVńeh·
meh|ɵչzurչNahrungչ angew|esenɻչ к|e|schչ kommIչ nŷr չDe|չ e| n| genչzŷչĶsIern,չ P!|ngsIenչ undչ
We|hnachĝenչ | nsչHaus, չundչda̽Ŏչ!urչe| neչ|am| | | eչvonչ!un!չD| sչsechsչPersonenչe| nչha| Desչ
P!undͤ Ͷչ
ţչ 1844չ kommĝչesչzumչAu!sĝandɝչder չsch| esischenչ WeDerŭչ S| eչp| ͢nderԎչ d| eչHǣuserչ re|cherչ
TU̅ ȳaDr|kanĝen. չ ŦreuH|schesչ M| | ӋIǣrչ ѩЪh| ǣgIչ denչ Aŷ!sIandչ n| eder չ ADerչ d| eչ aussichIsħoseչ
HO̅
LH8ÇICl ! z
HeDe| | | onչ haIչ d| eչ NoIչ undչ d| eչVerzwe| !| ungչ derչ unIerenչ K| assenչ s|chIDarչ gemach!.չ Derչ
,Pauper| smusņīչ d| eչ VereǙ endungչ derչ Bes|Iz|osenĽչ w| rdչ auchչ | mչ Burger!umչ a| sչ soz|a|esչ
ProDŲemչ erkannI.չ Zah| re| cheչ Broschurenչ Descha!!|genչ s|chչ m|Iչ derչsoz|aŲenչ Frage.չ
Ġչ D|eչ soz|a|eչ No!չIre| DIչȼehnIausendeչzurչAuswanderungǴ չWerչ n| ch!չ Ĉes|gn|erIīչsoŎdernչ | nչ
T O̅ Deu!sch|andչ denչKamp!չ umչ Dessereչ ArDe|IsDed| ngungenչ au!n|mmI,չ muHչm| IչGe!angn|sչ
rechnenМչdennչArDei!erkoa| |!|onenչs|ndչ nachչderչpreuH| schenչGewerDeordnungչvonչ184Ďչ
verDo!en.չ
Dչ Soչ !orm| erenչ s| chչ d| eչersIenչ AŎsaIśeչ , kommun|sIiscǼe°Ƥչ Vere|neչ ƹense|!sչ derչ Grenśenչ
desչ DeuIscheȃչ Bundes,չ vorչ a| | emչ |nչ derչ Schwe|zչ undչ |nչ |rankre| ch. չ H| erչenIsIehenչ |mչ
ZÛ̅ Zusammenhangչ m|Iչdemչ ʿĆungenչ ˬuropaņչ Mazz| ni sչundչ derչ ʿGese| | scha!IչderչǓahres͛e|ƾ
!enƤչ desչ!ranzÖs|schenչ Hevo| u!| onarsչAugus!չ B| anԖu |չ dasչ ,ĆungeչDeu!sch|andͱչ undչ derչ
,Bundչ deŵչ GeachIeIenǧΚ,չ dessenչ rad|ka| ereչ M| Ig| | ederչs| chչ zumչ ,Bundչ derչGerechIenņչ
zusammenscƶ| | eHen. չ Scűonչ 1834չ haIչderչ,BundչderչGeachIe!enƦչMenschen- undչ Burger-
rechIeչ au!չ derչ Grund| ageչ soz|a|erչ Gđ e| chhe| Iչ programmaI|schչ !ormu| | er!.չ |nչ denչ 40erչ
Zb̅ Ǔahrenչ w|rdչ derչ | nչ Ŧar|sչ IaI|geչ Scnne|dergese| |eչ W| | he| mչ We| !| | ngչ derչ Dedeu!endsIeչ
ŋheoreI|kerչ desչ ȖHandwerksDurschenkomm͖n|smusņΛ.չ D|eserչ nochչ u!op| scheչ G| e| ch-
he|!skommun| smusչ!|ndeIչse| neչAnhangerչun!erչrad| ka| enչArDe|!ernչ ͖ndչ Gese|| en,չderenչ
Ǖrgan|sa!|onenչ ʙnչ derչŋrad|!Ɯonչ derչsoz|a|revo|uIƚonarenչGehe| mDundeչs!ehen. չADerչersʯչ
m| !չ derչHevo|uI|onչ vonչ ˣ848չ werdenչ s| chչ d| eչArDe|!erչ undչ Gese|đenչ dasչ Koađ|I|onsrech!չ
ƀÛ̅ erkamp!enչ undչ | nչ e|genenչ Vere|nenչo!!enչ | hreչ | nIeressenչ verIre!enչ
C 1umQCD Ěɝ \DC Id_S, ¯VC11dÌÌCD ¯ɝ ˘ʼ̅ IdÌÌ ID\O ÇISICQdII, ´ƼC LID\C, -D ¯ɝ \DC D8IvCS\, b WCDÌ "ɝ \DC IÌOUI,
¯ƼI ºUIS\8DÇ "ɝ ÇIC bCDCÌÌIOD, 8CD\CD ¯ɝ \O 0u\Ì8W, L mdDÇWCIKSDUISCPC ¯ɝ I \8D0WCIKS_CSCÍÌC.
!nȮ whichȮ scctionȮ oíȮIcxIȮ 24ʋ doȮyouȮ IìndȮIhcȮ IollowingȮkcyȮ wordsŶȮ
kommunisIischcȮVcrcincȮ
^uísIandȮ dcrκ schlcsischcnȮ WcbcĈȮ
^uswandcrungȮ
LundȮ dcrȮGcachIcIcnȮ
!aupcrismusȮ aÌsȮ soziaÌcsȮ !roblcmȮ
HandwcrksburschcnkoĄĄunìsĄusȮ
^rbciIcrǝoaliIioncnȮ
KoaÌī!ionsrcɠhtȮ
!rcußischcsȮ MiÌitȩrȮ
dasȮƒungcȮOcutschÌandȮ
SuggcsIȮaȮtitƐcȮlorȮcachȮ scctionȮandȮ Iƅrκ IhcȮ wholcȮIcxIȮ
97ĸ
12.4ĸ
1 2.5ĸ
LH8Ç\Cl ! z
12.6ĸ ƟilǾɑinɑtheɑtollowingɑf|owɑǏhartɑLJccoIJǑingɑtoɑtheɑiníoȒȓationɑgiȿenɑ inɑtextɑɳ4Ĝκ
ưampġɑIH Ɲeutschlĝndɑ
Sch|esien.ɑ
preußischesɑ
Mi|itär.ɑ
ÜUÌ ÌDÌ0@ Uµ §OUf VOCBDUÌBf§
Pchc8ʋ
ArLeiterkoa|itionen.ɑ

preußischeɑ
GewerLeordnung.ɑ
I8ň8.κ
Auswĝnderungɑ
Schweizɑundɑ
Frankijeich.ɑ
mitarLeiten.ɑ~¬~¬m¬¬m¬¬¬¬¬m¬¬¬¬¬¬¬m¬m¬¬m¬~ m
rɑ Mitmensch.ɑ¬.¬.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬.¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬
eɑ Ƶithi|fe.ɑ¬¬~¬.~¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
čmit- correspondsɑto.ɑ with,ɑǸointŊ,ɑ too,ɑ co-
mißraten.ɑm¬¬¬¬¬~¬.¬~~¬~¬.¬~¬.¬~¬¬¬¬¬
mißverstehen.ɑ¬¬¬¬¬¬.¬¬¬.¬¬¬.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
rɑ Mißeijfolg.ɑ¬¬¬¬¬.~¬¬.¬m¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬.¬.m
Čmiß correspondsɑtoƇɑ mis-,ɑdis-,ɑLadōɑ|ackɑof.ɑ. Ş ɑ
eɑ G|eichheit.ɑ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
rɑ Gleichheitskommunismus.ɑ¬.¬¬¬.¬¬¬.¬¬¬.¬¬¬.¬¬¬.
eɑ GleichLerechtigung.ɑ¬¬m¬m¬m¬m¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬m¬¬¬¬¬m
ɏzeitig.ɑ¬~¬.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬m¬m¬¬¬m¬¬¬m¬¬¬¬¬m
Ƭǿeich- correspondsɑto.ɑeȜua|,ɑtheɑsameɑ
9űκ
LH8ÇICl ' z
heraLsinkenɑ ..»..¬..¬.¬..»».¬,»-.¬¬¬¬¬
heraLta|lenɑ_-,¬¬¬,¬_-¬»-¬¬¬¬¬... ¬
čɑ heraǔ- correspondsɑ to.ɑ downɑ
5uǮɵ08ʋ
zahlreichɑ».¬».....¬¬¬¬¬.»..»..»».».._ ʼn
worȺeich.ɑ¬,»-._¬¬,».»».¬».»»¬.¬¬¬¬&
-reichɑ |ľ correspondsɑ to.ɑ richɑ in,ɑ wealthɂɑinɑ
Supp|yɑtheɑmissingɑpartɑ olɑtheɑcompoundsɑinɑtheɑlollowingɑteɁtsɑ
Aɑ |ein- /Ȯ-Lürgerɑ/Ȯ -konzentrationɑ/Ȯ-Lauɑ/Ȯ -konȻnitteesɑ/Ȯ -|euteɑ/Ȯ-zentrenɑ/κ Ʊand /ȮsĞh|ußɑ/Ȯ
Hand- /Ȯ -linienɑ/Ȯírühœ /Ȯ-Lauernɑ/Ȯ DŽnter- /Ȯ Produktions- /ę Bauern-
Dieɑ P|anungɑ undɑ derɑ Bauɑ vonɑ EisenLahnƳŗ¬.¬¬ führteɑ zuɑ einerɑ zunehmendenɑ Kapi
taȀɑ undɑ zumɑ ZusammeĭŇ
-
¬¬¬& lührenderɑ auŠƲɑ .¬.¬undɑ ƥndustrieller,ɑ
dieɑsiĞhɑüLerɑdieɑƶasseɑderɑArLeiter,ɑ ɀerkerɑundɑ leinɑ stellten,ɑdaɑsieɑimɑ
Besitzɑ derɑ Ĭittelɑ waren.ɑ Dieɑ EisenLahnɑ wurdenɑ zuɑ denɑ wichtigstenɑ
Vereinsɑ Ǚǚ desɑ industriellenɑź

ŻŇɝ Ȕehmertums.ɑ Dieɑ ¬¬¬NjeǞeiungɑlührteɑ
dazu,ɑ daßɑdieɑ njauernɑihȝɑIandɑverkaufenɑmußtenɑundɑ arLeiterɑwurden.ɑ
Vie|eɑvonɑihnenɑtandenɑArLeitɑLeimɑEisenLahĭƴ

¬.
Bɑ -kräǘtenɑ /κ WeL ƭʋ ƞxistenz- /Ȯ mögliǐhkeitɑ/Ȯ mitŔ /κ Produktions- /κ ɽLer- /κ Ein- Ƭʋ ŕprodukľ
lionɑ/Ȯ ArLeits- /Ȯ -minimumɑ/Ȯ Flachs- /Ȯ -arLeitɑ/ę -weLereiɑ
Auchɑ dieɑ Ơrauenɑ undɑ inderɑwerdenɑ inɑ denɑ prozeßɑ einLezogen.ɑ Dieɑ schlechterɑ
Lezahlteɑ Kinder- undɑ ơraĺenɑ drücktɑ denɑ Iohnɑ desɑ Mannes.ɑ IĠĠ0κ genüǺeɑ dieɑ
¬¬¬
--
ň ǽraltɑ einesɑ Mannes,ɑ umɑ eineɑ Familieɑ zuɑ erhalten.ɑ I8Ğ0κ müssenɑ zurɑ Sicherungɑ desɑ
¬»-

ŝĬinimumsɑ dieɑ Ƣrauɑ undɑ dreiɑ inderɑ arLeitenşɑ Dieɑ Li|ligeɑ Maschi-
nenɑ ň¬¬¬¬ LetriǛȳɑvorɑallemɑdieɑWeLer.ɑDǨeɑdörtlichenɑ spinnerɑsuchenɑArLeitɑi nɑ
derɑ Ieineɑ Dieɑ Ǘührungɑ desɑ mechanischenɑ stuhlesɑ
Leschränktɑ ihreɑ Ausdehnungsɑ .ɑ Esɑ kommtɑ zuɑ einemɑ angeLotɑ anɑ
ƘȠLeitsɑ ,ɑ soɑ daßɑ dieɑ Iöhneɑ aulɑeinɑExistenɆɑ sinken.ɑ
12. 7ĸ
Supp|yɑtheɑ missingɑpartɑ oíɑtheɑ compoundsɑorɑĶheɑappropriateɑ missingɑsyl|aLǩɑ esɑinɑtheɑwordsɑ 12.8ĸ
Lelowćɑ
er- /Ȯ Auf- /Ȯ Ledingungenɑ/Ȯ GrundŖ /Ȯ -losenɑ/Ȯ -koalitionenɑ/Ȯ -ordnungɑ/Ȯ -Ķuȧɑ/Ȯ aus- /Ȯ -rechteɑ/Ȯ
niederɑ/Ȯ -|oseɑ /Ȯ -keitɑ/ ver- /Ȯ Koalitions /κ Gleich /Ȯ
Derɑ schlesischeɑ standɑ derɑ WeLerɑwirdɑ I8ĉ4κ geschlagen.ɑALerɑdieɑ aus-
sǪchtȮɑ ReLellionɑderɑƚesitɅɑ wirdɑnunɑvomɑBürgeȞɑ a|sɑsozialesɑ
ProLlemɑ erkannl.ɑ Zehntausendeɑwandernɑ ɑ DieɑArLeiterɑ kämpġenɑ umɑ
Lessereɑ ArLeitȯɑ ,ɑwasɑ dazuɑ führt,ɑ daßɑ sieɑ inɑ derɑ preußischenɑ GewerLeɑ ¬¬
I845κ verLotenɑ werden.ɑ I83ĉκ tormuliertɑderɑ ŃBundɑ derɑGeächteten°ɑ inɑseinemɑ ƻogrammɑ dieɑ
MenschĠn undɑ ƛürgerɑ aufɑdcIJɑ lageɑsozialcȟɑ heiȁɑ Erstɑ ɰ 848κ
Ǜkämpíenɑ sichɑ ArLeiterɑ undɑ Ƥesellenɑ dasɑ rechȲɑ undɑ dieɑ Mog-
licǤɑ
Į
inɑeigenĠnɑVereinenɑ ihreɑlnteressenɑzuɑ treten.ɑ
99κ
W
LH8ÇICl ! z
12.9ĸ GoȮ throughȮ thcȮIoŁlovìngȮvocabuĿaryȮ listȮbcIorcȮ youȮ rcadȮ !hcȮncxtȮ Icxt.Ȯ
cȮ LcibcigcnschallȮ =κ (Ihc)Ȯ scrldoąȮ
rɑ LƼibcigcncȮ=κ¬.¬.¬¬¬¬¬¬¬¬.¬¬¬¬.¬~¬~¬¬~¬~ Ŗɝ
rɑ lcìbcigcncȮSachscȮƾκm.¬¬¬.¬.¬¬¬¬.¬.¬¬¬¬~¬¬¬¬¬¬
cȮ KncchtschaltȮ ¯ɝ (ĉhc)Ȯ scrviIudcȮ
rɑ Knccht ŽȮ.¬.¬.¬¬¬¬.¬¬.¬¬¬¬.¬.¬¬¬. .~. ._ ¬
dicȮLaucrnȮvcrdcnȮvcrkncchIcIչ =ꬬ-~¬¬~¬~¬¬~¬¬¬¬¬¬¬
rɑ GrundhcrrȮ =κ thcȮ !ordȮ olȮIhcȮ ąanorɑ
cȮ GrundhcrrschaítȮ=κ~.¬-¬¬~¬¬¬¬¬¬~¬¬¬¬¬¬¬¬¬.
rȮ GrundhcrrȮistȮauchȮLroIhcrrȮdcsȮƓcibcigcncnȮ¯ɝ ¬~¬~¬¬¬¬¬.¬¬.¬
cȮ ScholĂcȮ ¯ɝ thcȮ soiĂȮ
anȮdicȮSchol!cȮgcícsscltȮscinȮ¯ɝ ¬-~¬¬æ¬¬¬~¬¬¬¬¬¬¬.¬.¬
cȮ SìItcēȮ ĕnȮ ¯ɝ !hcȮ cusIoąȮ
OicȮLcibcigcnschaíIȮcntsprachȮdcnȮSìIIcnȮdcsȮLandcsȮƾκm¬æ-¬¬¬¬¬.¬¬.¬
cȮ UntcrdruckungȮ=κm¬¬¬¬¬¬¬¬¬.¬¬¬¬¬¬¬¬~¬¬¬ņɝ
ĨcrȮGrundhcŊrȮistȮdcrȮUntcrdŊuckcrȮ=κm¬¬¬¬¬¬¬.¬¬¬¬¬~¬~¬.
OcrȮLcibcigcncȮis!չderɑLnterdrückteɑ=κ ¬~¬¬¬-~¬~¬¬¬¬¬¬¬¬.¬ .
OicȮ!cibcigcncȮLaucȁschaítȮwurdcȮbisȮȡumȮLndcȮdcsȮ !8.ɑ
ď
h.ɑunterdrückt.ɑ¯ɝ m¬¬.¬¬
Textĸ 25ĸ Verg|e|chenչw| rչdochչe| nma| չd| eչLageչ desչ!re|enչ ĖngĻandersչŹonչ 18Ѓ5չm| Iչderչdesչ| ei Dei gnenչ
Sachsenչ unIerչderչGe| He| ȟչdesչnormann| scnenչ BaronsչŹonչ1 1 45ƒ չDerչLe| Deigeneչwarչg|eDaeչ
adscr|p!usĽչ anչ d|eչ Scho| | eչ ge!esse| I Ʈ չ derչ !re|eչ ArDe|IeĈչ |sIչ esչ auchչ - durchչ dasչ Ġo!IagesȐ-
sIemƁ չ derչLe| Dei gneչschu| de!eչ demչ BroIherrnչ dasչ ʜusչ pr| maeչ nocIis, չ dasչ BechIչ derչersIenչ
O̅ Nach!չ- derչ!re|eչ AԢDe|Ierչ schu| de!չ se| nemչ Herrnչ ni ch!չ nurչdas,չ sondernչ sogarչ dasչ Hech!չ
]BOB| NachIϜչDerչʊe| De| gneչ konnIeչke| nչ а| genIumչeŏwerDen, չaӹ | es, չwasչerչerwarDĽչdur!Ieչ | hmչ
derչGrundherrչƞehmenչ- derչ!re| eչArDe|!erչŃaIչeDen!a| |sչkeӇ nչĖ| genIum, չkannչke| ūsչerwerDenչ
durchչ denչ Druckչ derչ KonkƼrrenǡ,չ undչ wasչ se|DsIչ deĈչ Normanneչ n| chIչ IaIĽչ dasչ IuIչ derչ
FaDr|kan!ЕչdurchչdasչTrucksȐs!emչ maH!չerչsi chչIag| | chչdƜ eչVerwa| Iungչdessenչanł չwoŹonչderչ
TÛ̅ ArDe|Ierչ se|nenչ unm|IIe|Darenչ LėensŐnIerha| Iչ ha!ŭչ Dasչ Verha|!nȿsչ desչ Lei De| gnenչ ǡumչ
GrundherrnչwarչdurchչGeseIzeչgerege| I, չd| eչDe!o|gIչwurden, չwe| | չs|eչdenչS| IIenչenIsprachenչ
ѻչ. LJ . չ ̄ Ɓ չdesչ!re|enչ ArDeʙIersչVerha| Iū| sչzuչ se| nemչ Herrnչ |sIչdurchչ GeseIzeչ geregelI,չ dieչ DÌCDl
Deǻo|gIչwerden, չwe| | չ s|eչ wederչ denչ S|IIenչ nochչ demչ | nIeresseչ desչ Herrnչ enIsprechenœչ Derչ
Grundherrչkonn!eչ denչ Le| De| gnenչ n| chIչŹonչ derչScho| | eչ | osre| Henłչ | ƶ ƞ չn| ch!չohneչ s|eĽչ ljʋ. . .չ̄չ
T O ̅ | hnչuDerhaup!չn| cŃIչŹerkau!en Н չd| eչmoderneչBourgeoisieչzwingIչdenչArDe|!er,չs| chչse|DsIչǡuչ
Źerkau!en.չDerչďe| De| gneչwarչSk| aŹeչdesչGĈundsIȕcksĪ չau!չdemչerչgeDorenչwarɽչderչArDe|!erչ
|sIչ SklaŹeչ derչ no!wend|gsIenչ LeDensDedur!n|sseչ undչdesչ GeŲdes,չ miIչ demչ erչs|eչǡuչ kau!enչ
haIչ˕ De|deչ s|ndչ Sk|aŹenչ derչ CBCDB. Derչ Le| De| gneչ ha͓չ e|neչ GaranI|eչ !uĈչ se|neչ ĖĀ|sIenǡչanչ
derչ!euda| enչ Gese| | scha!IsordnungĪ չ inչ derչ |ederչ se|neչ SIe||eչ haIƁչ derչ ʓre|eչ ArDe|!erչ haIչgarչ
ZÛ̅ ke| neչGaranI|e,չwe| | չer չnur չdannչe| neչSIe| | eչinչ de°չGeseǛǛscha!IչhaIĽչwennչdi eչBourgeo|s| eչ| hnչ
Drauch!չ˖ sons!չwirdչ erչ| gnor| erIε չ aʟsչgar չni chIչŹorhaƞdenչ DeIrachIeIչ Derչ Le| De| gneչ op!erIչ
!00ɑ
LH8jICl ! Z
s| chչse| nemչĮerrnչ| mչKrƚegeչ- derչFaDr|karDe|Ierչ| mչFr|edenƬչDerչHerrչdesչďe| De| gnenչwarչe| nչ
BarDar,չerչDeIrachIeIeչse|nenչ KnechIչw| eչe| nչSIuckչV|eh Ɓչ derչHerrչdesչArDe|Iersչ| sIչz| v| | |s|erI,չ
erչ De!rach!eIչd|esenչ w| eչ e| neչ Masch| ne. չ Kurz,չ d| eչ De|denչ stehenչ s| chչ |nչ a||emչ soչ z| em| | chչ
Zb̅ g| e| ch, չ undչwennչ au!չe| ĜerչSe|!eչ Nach!e|| չ |sI,չ soչ |sIչ esչ au!չderչdesչ!re|enչArDe|!ers.չ Sk| avenչ
s| ndչs|eչ Deƚ de, չ nur չdaHչ d|eչ Knech!scha!Iչ desչe| nenչ ungeheuche| I, չ o!!enζչehr| | chչ|sI,չ undչ d| eչ
desչ andernչ heuch| er| schˏ չ h| nՅer||s!|gչ verhe| m| | ch!չ vorչ | hmչ se|DsIչ undչ a| | enչ andern,չ eİ neչ
Iheo| og| scheչ ʊe| De| genscha!!,չ d| eչ sch| | mmerչ |sIչ a|sչ d| eչ a|!eLJչ D| eչ humanenչ Ӻor|esչ haI!enչ
rech!Łչ a|sչs|eչ denչ ǑaDr|kaŵDe|Iernչ denչ Namenȱ չwh| IeչS|aves,չ we|Heչ Sk|aven,չgaDen.չ ADerչd| eչ
ÛU̅ heuch| er|sche, չ s| chչ vers!eckendeչ KnechIscha!!չ erkenn!չ wen|gs!ensչ dasչ Hech!չ au!չ |reİhe|!չ
demչ Sche|neչnachȝչanƮ չ s|eչDeugIչs| chչderչ!re|he|I||eDendenչÖ!!enI| | chenչMe| nung, չundչ dar|nչ
| | eg!չ derչ h| sIor|scheչ ForIsch r|IIչ gegenչ d|eչ a|Ieչ Sk|avere|,չ daHչ wen| gsIensչ dasչ Í|ÌRZÌÇ derչ
Ǒre|he|Iչ durchgese!z!չ |sIչ ɫ undչ d|eչ UnIerdruckIenչ werdenչ schonչ da!urչ sorgen,չ daHչ d|esչ
Prƚnz|pչ auchչ durchge!uh°Iչwerde.չ
¯ cƼ LôIJôÎƼ "ɝ !DCƼ8COuIŝô,Ƽ ¯dCuƼbCDCŧDCƼ DðCDƼ ¯ɝ 8CDôIDDðI.Ƽ
Őcxlκů5Ȯ ìsκ Iromκ črìcdrìchκ EhgclsŦκ ȚÐìcκ Iagcκ dcrκarocìlchdcnκ Klasscκ ìhκ EhgIand'ńκ
Engclsκcomparcsκδκwìŗhκε.κ
Aκ ǁκ
lcìocìgchcrκSachscκumκII45Ȯ IrcìcrκcngIìschcrκArocìtcrκumκI845Ȯ
I.Ȯ ĺgĄcoacκadscrìplus'κ Ę
anκdìcκScholIcκgcIcsscltκ
2.Ȯ Ĉĭusκprìmacκhoclìsțκ =κ
RcchtκdcrκcrslcnκNachlκ
3. ĸ kcìhκEìgchluįκ
4.Ȯ GcsctzcκƧ=κSìttcn)κrcgcInκdasκ\crhĹIlnìsκ
zu͈κGrundhcrͭκ
5.Ȯ GruhdhcrrκkahnκìhhκhìchtκvcrkauIcnκ
6.κ SklavcκdcrκholwchdìgstcnκžcbcnsocdurInìsscκ
ūūūɘκSklavcκdcsκGcldcsκ
ą.ɑ GarahtìcκIurκExìstchzκìnκ dcrκIcudalcnκ
GcscIIschaItsąrdhungκ
8.Ȯ opIcrlκsìchκIĘrκscìhchκHcȁrhκìmκFrìcdchκ
9. ĸ njǺcchlκdcsκGrundhcrrnκ=κ
cìhκStuckκ\̒chκ
IÛ.Ȯ njǺcchlschaIlκchrIìchȳκΎngchcuchcIl,κoIIcnκ
ŬłIʋ
Ņ ƴə Ņɧκ
LH8ÇIC| T z
12.11ĸ Whalκdìdκlhcκlwoκ gȁoupsκ Ƈ͢κpcoƕlcκh˓vcκ ìnκ˛o͉monȜκ
WhoscκIìIcκhadκaccordìngκtoκ EngclsκmorcκdŖsadvanlagcsʒκ
Whyκ dìdκ Engclsκ caIĮκ thcκ cƇndìlìĖnκ ĖIκlhcκ workìngκ classκaκ ȝthcoIogìcalκ ԶҏrՕ|IȍdҎͲЧչ
ѐnչ whatκ dìdκ hìslorìcalκ ƕrogrcsȂκ |ԍչ ŗö4bʋconsìstƿκ
Ònκwhatκwasκ EngclsŦκ oplìmìsmκIoundcdʓκ
12. 12ĸ пoչIhIoughκ lhcκ lastκlhrccκlcxlsκ ę23ƨκ24ƨκ 25)κ andκlìstκĦclowκaIIκthcκwĖrkìngκmcmĦcrsκoIκsocìctyκ
whoκ madcκ upκ lhcκ ìndusͼrìaIκ proIclaȀìal.κ
KIcìnĦurgcrlumκ ʙaucrnκ Arocìlcrκ
Whoκ wcrcκthcìrκcmpIoycrsκ ŧsccκ aIsoκ lcxlκ 22)ʔκ
Textĸ 26ĸ Derչ Ausdruckչ ȗ| ndusIr| e| | eչ Hevo| ut| onͳչ wurdeչ zumչ ersIenչ Ma|չ vonչ |r|edIJ|chչ Ėnge| sչ |nչ
se|nemչWerkչ ʹD| eչLageչ deIJչarDe|tendenչ KŲasseչ |nչ ˬʣg| andƦչ DeūuIzIչ D|eseչ Hevo|ut|onչsIe||Iչ
e| nenչschwerw|egendeʣչ undչ | ang!r|st|genչw| rIscha!I||chɑsoz|a|enչWandʟ ungsprozeHչdarǪչderչ
w| eչn| chtsչ anderesչd| eչmoderneչWe|IչveranderIչ haI.չ
O̅ Deutsch|andչ |sIչverha| In| smaH| gչ spatչ vonչ derչ| ndusIr|e| |enչ Hevo|ut|onչ er!aßIչ worden.չ Dannչ
aDerչhaIչs| eչ geradeչ h| erչe|neչ Desondeŵeչ DȐnam| kչenIw|cke| I. չ
D| eչ | ndusIr| e| | eչ Hevo| utƜ onչ nahmչ ˭ndeչ desչ 18. չ ľahrhunderIsչ | nչ GroßDIJiIann| enչ Ɯ hrenչ Aus-
gang. չ Vonչ entsche| denderչ BedeuIȍngչ wa°enչ daDe|չ ̈| eչ WeiterenIw| ck| uʣgչ derչ Damp!ma-
sch| neչdurchչĆamesչWaII,չ dasչ neuarI|geչVer!ahrenչ derչStah|Dere|tungչ m|tչ SIe| nkoh| enkoksīչ
T Û̅ dasչĮenrȐչĠortչɳ784չenIw|cke| te, չsow|eչd| eչŵap|dչ!orIschre| IendeչMechan| s| erungչder չBaum-
wo| Ų sp| nnere| . չ D| eչ Dr|t|scheչ | ndusIr|a||s|erungչ wareչ s| cher| Ɯ chչ | angsamerչvorangekommen, չ
wennչdasչŊandչn| chtչse|Iչ M|Iteչdesչ18LJ չůahrhȍndeŵIsչeӈ neչsIu°m| scheչBevÖ| kerungsvermeh·
rungչ er|eDIչ hatteǭչ 1 7Ď0չ gaDչ esչ nurչ 300000չ mehrչ Br|Ienչ a|sչ ȍmչ 1700,չ 1800չ h| ngegenչ 3չ
M| | | |onenչ ċαչ Ď0ǁŇչ meҭrչ a|sչ 17Ď0œչ ёūչ Deutsch| andչ warչ d| eչ BevÖ|kerungչ unterdessenչ kaumչ
TO̅ gewachsen.չ ˭| nչ zwe|terչ wȿcht|gerչ Vorte||չ GroHDr| Iaƞn| ensչ | agչ | nչ derչ VerDesserungչ deIJչ
Agrartechn| k, չwodurchչd| eչProdukI|v|taIչ derչ˼andw|rIscha!tչenormչgesIe|gertչwurde. չAnde-
rerse|tsչ sankչ dadurchչ derչ BevÖ| kerungsanIe|| չ anչ Bauernչ zw|schenչ 17Ď0չ undչ 1810չ vonչ 70΄չ
au!չ 3Ďǁǭչ ŋIJoIzdemչ wurdeչ d| eչ Dr| t| scheչ BevÖ| kerungչ Desserչ m| tչ BIJoI,չ F|e|schչ undչ M| | chչ
versorgtչa| sչd| eչdeutscne, չwoչderչAƞIe| | չanչ DauerŲ | cherչBevÖ| kerungչDe| չ7Ďǁչ derչGesamIDe·
ZU̅ vÖ| kerungչ sIagn| erte.չ
ADչ 18ȭĎչ |stչ ӟedochչ auchչ | nչ DeuIschʟandչ e| neչstarkeչ BevÖ| ĦerƼngsvermenrungչ !esIsIe| | չ DaIJ.չ
BƜsչ 18Ď0չ nahmչzŽ չBǭչd| eչpreuH|scheչBevÖ| kerungչ umչ6չ M| | | | onenչMenschenչƐˊչ 60ǁ)չzu,չ woDe|չ
ǬO2˹
LH8Ç\Cl ! z
|nsDesondereչBer| | nչdenչ grÖHIenչ BevÖ| kerungszuwachsչa| | erչdeu!schenչSIadIeչzuչ verze|ch-
nenչ ha!Ie.չ D|eչ nochչ unIerenIw|cke|IeչW| rIscha!Iչ ĦonnIeչ DӉsչ18Ȱ0չd| eչBevÖ| kerungseĀp|os|onչ
ZO̅ n| chIչ Dewa| !| gen չ Soǡ|a| eչ Uns| cherhe| Iչ undչ eĀ|sIenI| e| | eչ NoIչ wurdenչ Ze|chenչ derչ Ze|I.չ | hrչ
KennworIչhe|ßIչPařԓer|smusĽչd. չh. չNahrungs| os| gĦe| IչundչMassenverarmung. չAnչd| eչĭ0ǁչderչ
deuIschenչ BevÖ| ke°ungչ warenչ davonչ DeIro!!en. չ D| eseչBevÖ| kerungssch|chIenչ sIe||Ienչ denչ
| eDendenչ ProIesIչ gegenչ d| eչ soz|a|eչ undչ po| | I| scheչ Ķ°dnungչ undչ e| nչge!ahr| | chesչ Po!enI|a|չ
anչ revo| uI|ona°enչ Kra!Ienչ dar.չ
oÛ̅ M|I!eչdesչ1 ſ չĆaŃrƶřnderIsչwande| !eչs| chչ d| eseչ ,soz|a| eչ F°ageǧչ | Ŏչe| neչ,ArDe|!er!rageǧ. չ D| eչ
|nzw|schenչauchչ | nչDeuIsch| andչDegonneneչŋechn | s| erungչ undչMechan| s| erungչ!uhr!eչzumչ
N| edeɌgangչ desչ K| e| nDȕrgerIumsdžչ Ausչ handwerk| | chenչ ArDe|ȇskra!Ienչ undչ | andw| r!scha!I͞
| | chenչ TageǙ Öhnernչ enIsIehIչ d| eչneueչ Lohna°De| Iersch| chIːչ dasչ Pro|e!ar|a!.չ Ƙmչ ZenIrumչ derչ
ȖArDe|!er!rageǧչ sIehIչsowoh| չ | nչGroßDr| Iann| enչw|eչauchչ | nչDeu!sch|andչd| eչe| endeչLeDens·
oO̅ |ageչ d|esesչ neŸenչ ,V| erȈenչ SIandesə.չ Ĥsչ geǽIչ umչ K| nderɩ undչ |rauenaroe|IĽչ LÖhneչ amչ
EĀ|sIenzm| n| mŐm, չ 1š-1ĭĬSIunden!agƪչ
| nչ DeuIsch|andչ ʘsIչ e|neչzunehmendeչ Po| | I| s| erungչ derչAȅDe|Ierscha!Iչ!esIsIe| | չ oar,չ woDe|չ d| eչ
ersIenչ rad| ka| enչ SI| mmenչ gegenչ d| eչ M| HsIandeչ | nչ DeuIscǽ| aŎdչ ausչdemչAus| andչ kommenĢ չ
w| eչz. չB. չdasչ18ƕȰչ | nչ Par|sչ enIsIandeneչ Man|!esIչ desչ ,Bundesչ derչGeachIe!enǧ . չ
ƈÛ̅ D| eչ e| genI| | cheչ Tr|eDĦ°a!Iչ der չ deuIscheȃչ | ndusIr| e| ӻ enչ Bevo| uI| onչ |s!չ der չ Ĥ| senDahnDau.չ
Auchչ h| erչ |sIչ GroHD°ʘ Iann| enչ e°neuIչenerg| schչ voraՒsgegangenչ ˉ1 8ƕ0չ ersIeչ PersonenDe!Ör-
derungչ L|verpoo|չ ˕ MancnesIerij.չ D|eչ ersȈeչ deuIscheչ Ĥ| senDahnչ !o|gIeչ |edochչ |nչ re|aI|vչ
kurzemչAosIandչˉ Nu°nDe°gչ- ˱urIhչ18ƕȰǨ. չ D|eչw|rIscǽʏҠI| | cűenչ йo| genչdesչ Ĥ|senDahnDausչ| nչ
Deu!sch|andչ warenչ v| e| !a| I| gǴ չ
ƌO̅ DeuIsch| andչwurdeչdadurchչzumչ e| nhe| I| ӊ chenչMarkIgeD|eIչzusammenge!aH!Ůչ WesenI| | chչ
!rugչdazuչauchչ derչZusammenscű̵ uHչderչme|sIenչ deuIschenչ SIaa!enչ zumչZo| | vere| nչDe| , չ
derչm| Iչdemչ Bauչ derչersIenչ Ĥ| senDahnչ zřsammen!| e| . չ
- Durchչ denչ Ĥ| senDahnDauչ kamչesչzuչ e| ȃerչ regenչ ʌm!rageչ Ŏachչ Gu!ernչ undչ Le|sIungenĽ չ
ohneչd| eչe| neչer!o| gre| cheչ| ndusIr| a| | s| erřngչ ř ndenkDʏ°չwa°չ
\HU0IÌIH0 !H I0XI Zo 8!Ì IH0 ]8IIS yOU COHSIU0I IU0Hl!C8Ì OI V0Iy SIH!!8I IO IH0 COHI0HI OI IÌ0 I0XIS 1 2.17ĸ
yOH H8V0 I08U ȋȯʋ CH8]I0I II 8HU IZ U] IO HOW
ÍDI8!H IH0 !H!OIH8IIOH !OI IH0 CH8II D0ÌOW !IOH I0XI Ŷbƕʋ
L0_IHH
L0VDÍK0IUH_
um1ö0U
um1öõU
Í8HUWIIISCH8!l
ÍHUUSIII8Ì U0V0ÌO_H0HI IH IH0 I9'" C0HIU_
LIOÍDI!I8HH!0H Í0UISCHÌ8HU
12. 18ĸ
I03
LH8ÇICl ! 3
ƣrȷɾǓrìIahhìǠhʋ
,ɔȸɸȊațǢʋƢradzc
ĈArocìtcŞIragcƶƶκ
PoĮǥlìsìcrungκ
dcŞκArocìŠcrscha˽κ
Eisenbahnbau˹
ÜDBµî0đľ Töľ
TextĸZ7ʋ Nat|ona|eĸVorb||derĸ |Ԋչ Euroµaĸ
ƜǡɬIɓǕǼȚǎhǜʋ
D| eչ | | Dera|eչ undչ d| eչ Ŏa!| ona| eչ Bewegungչ |nչ Deu!sch|andչ s| ndչ nur չŋe||չ eŪ nerչeuropa|schenչ
OesamIsIrÖmung. չʷDera| |չkamp!enչdieչVÖ|kerչumչ naI|ona| eչą| nhe| !չundչUnaDhangi gkeiI,չumչ
VerӁassungenչ undչ | | Dera| eչ Be!ormenŽչ Handչ i nչ ʂandչ dam| Iչ gehIչ deǝչ Kamp!չ umչ na!|ona|eչ
ą| n| gungչ undչ ķnaDhang| gke|I.չ Aus|and|scheչ VorDi | derչ| | e!ernչsIarkeչƘ mpu|seǫչ D|eչ na!iona|eչ
O̅ ąrheDungչ Oriechen|ands,չ derչ| Ia|| en| scheչ ą| n| gungskamp!,չ d| eչ!ranzÖs|scheչJu| | revo|uIŪonչ
undչderչįo|enau!sIandչvonչ NJ8ƕ0չ De!| uge| nչ d|eչ na!|ona|eչ Bewegungչ i nչ DeuIschӯanddžչ
A|sչsŪchչ182ȫչ dieչO r|echenչgegenչdieչ!urk|scheչHerrscha!IչerheDenłչun!ers!uIzenչ i nչDeuIschǢ
|andչ di eչVere|neչderչƏ Ph| | he| | enenƧչ denչ gr| echi schenչ |re|he|Iskamp!չ mi !չOe|dspendenչ undչ
ėreŪw| | | | gen. չ Oegenչ denչ W|dersIandչ Me!Iern|chs,չ derչd| eչ ƥLegi Ii m| IaIɔչ derչ Herrscha!Iչ desչ
T Û̅ Su|!ansչDeIonI,չ en!sendeIչBayernkÖn| gչLudwi gչ | . Ķ!!|z|ereչnachչOri echen| and. չAusչąng| andչ
schŪ!!Iչ s| chչ ďordչ ByroŎչ a| sչDeruʖmIesIerչ derչ|re|w| | | | genչ e| n. չAƝ sչϮ8šɶչBuH| and, չ жrankreichչ
undչąng| andչd|eչ UnaDhang| gke| IչOr|echen|andsչer̟echIenͬչhaIչdi eչMe!Iernęchscheչ˹eg|I| mi·
IaIspo| | !| kչ | hreչers!eչ Ęi ederɇageչ Ū mչ Kamp!չ m| Iչ derչĘaI|ona| DewegՏngչer| | I!en.չ
| nչ Spanienչ undչ |Ia|| enչ dagegenչ werdenչ durchչ ƘnIervenI|onչ derչOroHmachIeչd| eչ | i Deraƈenչ
TO̅ Bewegungenչ n| edergewor̟en.չ Derչ Au!sIandչ derչ span|schenչ L|Dera|enչ vonչ NJ820չ zw| ng!չ
KÖn| gչ |erd|nandչ Vьʉ . չ zwarչ voruDergehendչ zurչ Wiederei n!ȕhrungչ derչnapo|eonŪschenչ VerǢ
!assung. չ ADerչ dasչ ą| ngre|!enչ Frankreichsչ verhi| !Iչ deıչ BeaȀI|onչ erneuIΘչ zumչ Si eg. չ Demչ
Be| sp|e|չ Span| ensչ !o| gend, չ erheDenչ s|chչ | mչ g| e| chenչ Ćahrչ d| eչ i!a|| en|scheչ ĠarDonar|չ undչ
erzw| ngenչ Ū nչ Ęeape| չ e| neչ| | Dera|eչVer!assung. չ D| eչĠarDonaɊ̞չ ȥKÖh|er)չs| ndչM| !g| | ederչei nerչ
ZU̅ uDerչgan͜չ Ƙ!a||enչ s|chչ ausDre|!endenչOehe| mgese| | scha!!,չ di eչdenչ ersIenչ AnsIoHչzurչiIa|| en|·
schenչ ą| n| gungsDewegȋngչ g| DI. չ | hrenչ Au!sIaԋdչ | nչ Ęeape|չ undչ Ǹ|emon!չ |aŅIչ MeI!ern|chչ
durchչdenչ EĚ nmarschչ ÖsIerre| ch| scherչŋruppenչ n| eŰersch| agen. չAusչderչOruppeչ derչĠarDo·
nar|չ gehIչ O| useppeչ Mazz| nŪ չ ȥ1 80DZ-ɶšǨչ heԞvor,չ derչersIeչ ProgrammaI|kerչ derչ iĝa| |en|schenչ
Na!|ona| Dewegung. չ |mչ Eɏ||չ grunde!չ erչ NJ8ƕNjչ denչ repuD| | kan|schenչ OeheŪ mDundչ O|ovaneչ
ϯˡ
˦չ
LH8ÇICl ! 3
ZO̅ |Ia||aչ ċĆungesչ | !a| | en)ǭ չ E| neչ g| e| cheչ Ķrgan|sa!|onչ scha!!enչ deu!scheչ ˯| uch!| | ngeչ - meęs!չ
тandwerksourschenչ - 1834չ unIerչ demչ Namenչ ɖůungesչ DeuIsch|andŀչ |nչ derչ Schwe|zşչ
Zusammenչm| !չdemչ őĆungenչPo|enǥչverDrudernչs| chչd|eseչEm| granIengruppenչunIerչMazz|-
nisչ Le|!ungչ zumչ ƏJungenչ ĥuropaɗ.չ
Denչs!ärks!enչ E|n!|uŅչ au!չ d| eչ po| | I| scheչS|Iua!| onչ | nչ Deu!sch|andչhaIչd| eչ Ǹar|serչJu| | revo| u-
óÛ̅ !|չonչ vonչ NJ830āչ Derչ vomչ Burger!umչ erzwřngeneչ S!urzչ desչ reaƺI| onärenչ KÖn| gsչ w|rƺIչ au!չ
ĕuropaչw| eչe| nչ S| gna| չ | nչDeu!sch|andǃչ | !a| | en, չ Be| g| eƊչ undչ Po| enչ kommIչesչzuչ Au!sIänden. չ
ʌnruhenչ | nչ Braunschwe|gŁչ Sachsen,չ Hannoverչundչ Ku rhessenչ erzw| ngenչ neueչVer!assunȒ
gen. չ| nչBraunschwe|gչgeh!չdasչSch| oHչdesչ nochչ| mmerչύDso| uI|sI|schչreg|erendenչHerzogsչ
| nչƗ| ammenչau!.չD| eչdeuIschenչL|Dera| enչundչDemokraIenչgew| nnenչ Anhangչ undչUn!ers!uI-
ób̅ zungչ | nչ derչ Masseչ desչVo|kes.չ
¯̅CˊCɢʏ˚Cn̅ "ɝ cIK8DµÍuD,Ƽ ¯ cIDuu!Ƽ ¯ɝ ƫcUcI.Ƽ
ProposìtìonaĄκ sìāhals.κ
daācācǻ.κ onκthcκothcrκhahdκ
zwarκ. . ń κaocrɾκ Ƨdìd)κìhdccdκ. . . κoulκ
hochκìmmcr.κstìlIκ
DžìIIκ ìhκthcκdìaāramκwìlhκìnIormalìohκyouκ havcκāŘcahcdκ˯romκlcxlκ27ĸ
ʳatìohalcκ uhdκlìocralcκ ŷcwc_uh_chκ ìhκ Ōuroǽa
Parìscrκʩulìrcvolšlìohκ ā830ɑ
.

Grìcc̅cnȕ.κ I82!ɑ

SpahǫǓȕɑ I82ŵɑ

Polchκ
I
1
˜aronarìκ Ba˲crh.κ ʯìocralcɿκ


. l
lj˅scpʸ¸ſaǖǖǵhǵκ
Ehālandųκ Ďrahkrcìchʀκ
I83!ƈ ɑ I834Ĉɑ
l
Ϋ
slcrrcìchʁκ

ϰ0Јչ
13. 1ĸ
LH8Ç\C| ! 3
Texlĸ 28ĸ D|eĸ µo||l|scheĸ Reformbewegung. ĸ
ă|bera|eĸ undĸDemokralenĸ
D| eչw|rIscha!I| | chenչ undչ soz|a|enչ Veranderungenչ Ire|Denչ d| eչpo| |I|schenչ Be!ormDewegun-
genչ voran.չ D|eչ Ɨorderungenչ re|chenչν Ƹeչnachչ gese||scha!I| Ĺ cherչHerkun!!չ undչ po| |I|schemչ
SIandor!չ- vonչ derչVerw| rk| | chungչ Durger| | cheĨչ |re| he| IsrechIeչ | nչdenչ ĥ|nze| s!aa!enչ D| sչzurչ
grund|egendenչ Veranderungչ derչ DesIehendenչ po| |!|schenչ undչ soz|a| enչ Ķrdnung չ Geme|nξ
O̅ samչ |s!չ dasչ Z|e|łչ d|eչ Zersp| ĹIIerungչ DeuIsch| andsչ ˶˨̅ uDerw|Ɗdenչ undչ e| nenչ !re|he|I||chenչ
ĘaI|ona|sIaaIչzuչerr| chIen,չderչ enIwederչ e|neչ kons!|!u!| one| | eչMoƊarch| eչ oderչ e|neչ Bepu·
D| | kչse|nչ so| | Ů չ
D| eչDedeu!ends!eչneueչpo|| !| scheչBewegungչ| nչderչZe|!չvomչƳ|eneƌչKoūgreŅչD| sչzurչBevo|u·
I| onչ vonչ Ȭ848չ |s!չ derչ Ŋ|Dera| |smus. չ ĥrչ!ordeʦIչǠe|IgemaHeչ Ə BepǝaseŎIaI|vver!assungenŀչ !urչ
1 Û̅ d| eչ deuIschenչ ĥ| nze|s!aaIen.չ | nչ denչ Dere|!sչ vorhandenenչ ďandIagenչ DĹ | de!չ eăչ e| neչsIarkeչ
Ǖppos| !| on. չ Se| nչ Z| e| չ |s!չ derչ ADDauչ derչ w| r!scha!!| | chenչ Schrankenչ undչ e|nչ gee|n!esչ
Deu!sch|andչau!չpar|amenIar|scherչGrund| age չEɊsIչ| nչ |hmչ siehIչerչd| eչ!re| he| !| | chenչBurger·
rechIeչ ges| cherI.չ
D| eչBedeu!ungչdesչ ď| Dera| | smusչ|mչ Vormarzչ | | eg!չmehrչau!չdemչGeD| eIչderչw|ssenscha!!| | ch-
1 b̅ IheoreI|schenչ a| sչau!չdemչ deǝչ praƺ!|schenչ Po| | I| k. չ | nչe| nerչ Ɨu| | eչsIaaIsrech!| | cherչSchr|!!enչ
werdenչ d| eչpo| |I| schenչ ȼ| e| eչdesչ Ŋ| Dera| | smusչer| auIeʥI.չ
BoI!eckչ undչ Ƴe|ckerłչ d |eչ !uhrendenչ ĂheoreI|ke͊չ deʦչ suddeu!schenչ ŊĹDera|enłչ !assenչ |mչ
ȖS!aa!s|eĀ|konʻչ dasչ | | Dera| eչ po| | I| scheչ įrogrammչ zusammen. չ Boѳeckչ enIwĹcke|!չ | nչseĹnenչ
ƥэ deenչuDerչďands!andeɔչa| sչersIerչ| nչDeuIsch|andչe| nչKonzepIչe| nerչmodernenչreprasenIa!|ɪ
ZÛ̅ venչVeԟ!assung. չ Dennչ d| eչersIeչundչw|ch!|gs!eչėordeʥungչderչL|Dera|enչs| ndչVer!assungen, չ
d| eչGrundrech!eչgaran!|erenչ undչdemչgeD| |de!enչ undչDes|Izendenչ Buăgerչd| eչѭeĹ | nahmeչanչ
denչS!aa!sange|egenhe|!enչs| chernչso| | enœ չ H| er| nչsehenչ di eչLĹDera|enչdasչKr|Ier| umչȖze|Ige·
maŅerłչ demչ Ku|!urgradչ derչ Ęa!|onչ angemessenerչ SIaaIsver!assƼngenɘ. չ D|eչ Mehrhe| Iչ derչ
ď|DeraĻenչ w| | | չ d| eչ Mach!չderչ Ɨurs!enչ n| chIչ Dese|I|gen, չ sondernչ e| nschranken. չ ĂĨoIzdemչ
Zb̅ mussenչ d| eչVer!assungenչ erkamp!Iչ werdenłչ we||չ d| eչ me|sIenչ ėurs!enչ n| chIչ!reĹw| | | | gչ po| | !| -
scheչM|IDes!| mmungsɋechIeչ gewahren.չ | nչderչZe| !չnachչdemչƳ| enerչKongreHչen!s!ehenչ a|sչ
ąrgeDnŪsչ derչ | | Dera|enչ Ver!assungsDewegungչ | nչ denչ sudɩ undչ e| n| genչ m|IIe| deuIschenչ
SIaa!enչ moderneչ Ver!assungen, չ |nչ d| eչ eĨsIma|sչ s!aaIsDu rger| | cheչ BechIeչ au!genommenչ
werdenşչ
ProposìtìonaI˹ sìgnals.˹
jc˹nach˹ ÷̅ dcpcndìng˹on˹
cntwcdcr˹. . ǔ ˹odcr˹ ÷̅ cìlhcr˹. . . ˹or˹
dcnn˹÷̅ wcìI˹
nìcht˹. . . ˹sondcrn˹ ÷̅ not˹. . . ˹but˹
troIzdcm˹ ¯ɝ ncvcrIhcIcss˹
!0bʋ
LH8j\Cl ' 3
FìlIκìnκthcκIolIąwìngκ˰̴ąwκcharŠκoyκusìngκìnIormalìonκ lrąįκlcxlκ28.κ 13.2ĸ
I)κ
Fordcrungcnκ dcrκpoIìtìschcnκ
ǔcIąrįocwcgungcnκ

sązìalŴκ ĭurìstìsch.κ
2)κ
Đìclcκ dcsκdcuŠschcnκ
ʰìocͣƆIìsmusκ

wìrȈschalllìch.κ

polìtìsch.κ

ǫurìsȈìsch.κ
3)ɑ
ǁcdculungκdcsκ dculs˝hcnκ Iìocralìsįus.κ
˦)չ
KonΣcplκdcrκ RcprĹscnlaǮìΕcrIassungcn.κ
a)κ
o)κ
cƳ˹
ő)˹
ʞrgconìsκìnκ SĘd- undκ ſìŗŗc̲dcu̳ƙchlƆndŵκ
I07ʋ
LH8ÇIC' ! 3
ʋeʴƠչ 29ĸ ЬɄeչ MaĨİrevoĠul|onĸ vonĸ 1848ĸ
Nj 847ϱ48չ verschar!enչ sichչ vorչ demչ ʂ|n!ergrundչ e|nerչ gesamIeuropa|schenչ W| rIscha!Is̭rĚseչ
dĚeչ soz|a| enչ undչ po|| I| schenչ Spannungenչ undչ!uhrenչ | nչ a| l enչ europa|schenչ ˻andernŞչ m| Iչ
Ausnahmeչ BuŅ| andsչ undչ Eng| ands, չ zuչ ĥrheoungenչ gegenչ dĚ eչ oesIehendeչ Ǖrdnungǎ չ | nչ
FrankreĚchչ gegenչ d| eչ e| nse|!|geչ юnIeressenherrscha!Iչ desչ OroHou rgerIums,չ | nչ |Ia|Ěenչ undչ
b̅ Deu!sch| andչ gegenչ d| eչsIaaI| | cheչZersp||IIerung, չ gegenչ d| eչʷoerresIeչ derչa|Ienչ Feuda|ord·
nungչ undչ dʚeչ aoso|u!|s!|scheչ SIaa!sver!assung˫ չ |nչ denչ osIeuropaischenչ Oeo|e!enչ gegenչ
ėremdherrscha!!չ undչ sozĚa|eչ ķngerechI|gke| I. չ
DerչAu!s!andչ | nչ įar|sչ g| oIչ dasչ S| gnalչ !urչ d| eչ Bevo| uI| onչ undչ denչ Ums!urzչ derչa|Ienչ po|| !| -
schenչǕrdnungչ| nչĥuropa.չ D| eչW| rIscha!Iskr|seչvonչ 1 84ĭϲ4ɶչ haIչ|ranȀre|chչe|neչHungersnoIչ
T Û ̅ georach!.չ Dasչ neueչ sIad!|scheչ Pro|eIariaIչ undչ d|eչ ўandoevÖ| kerungչ radĚka| Ěs|eƍenչ s| chǬ չ
Ver!reIerչ desչ Kl ei nourgerIumsչ undչ Aroe|Ierչ!ordernչ- ge!uhrIչvonչ ˻ou| sչ B| ancչο sIaaI| | cheչ
Aroe|!ss| cherungչ | nչ ĘaIĚona|werksIaIIenչ Ǹo||I|scheչ Be!ormversucheչ desչ demokra!ӂschenչ
Burger!umsչscheĚIern չ Soչ kommIչ esչsch| | eH| | chչ zurչ |eoruarrevoӰ uI| on. չAroe|!erŞչ Burgerչundչ
ĘaI|ona|gardeչ kamp!enչ gemeinsamŁչ erzw|ngenչ d| eչ Aodankungչ desչ ͭ BurgerkÖn| gsƧչ Lou| sչ
ļb̅ įh| | | ppe, չ derչ įa|a|sչ Boՙa|չ w| rdչ gesIurm!չ undչ d| eչ Bepuo| | kչ ausgeru!en. չ Derչ wachsendeչ
W|derspruchչ zw|schenչ derչ ourger| | chenչ Mehrhe| Iչ undչ denչ rad|kaӱenչ Soz| a| | sIenչ uoerչ d| eչ
ʎ| e| eչ derչ BevođuIĚonչ endeIչ Ě mչ Bundn| sչ vonչ BurgerIumչ undչ MĚ l |IarǴ չ derչJun| au!sIandչ derչ
Aroe|IerչwĚ rdչo| uI| gչn| edergesch| agen.չ
A| | eչ ƃhasenչ derչ!ranzÖs|schenչ Bevo| uI| onչ haoenչ | nչ DeuIsch| andչ I| e!gre| !endeչAusw|rkun-
ZÛ̅ gen. չAuchչ h̠erչ!uhrIչ d| eչW|r!scha!Iskr|seչdesչĆahresչ 1 84ĭˎչ versIarkIչdurchչ e| neչMi HernIe,չzuչ
TeuerungչundչLohnver!a||şչDasչJahrչ1848չoeg|nnIչm| !չĮungeƌunruhenչundչe| nerչBauernerhe·
oungչ |nչ Sudπ undչ M|!Ie|deu!sch|and. չ W| eչ | nչ denչ Ăagenչ desչ groHenչ Bauernkr|egesչ z|ehenչ
reoe||| erendeչBauernչ gegenչ d|eչ Sch|Össerչ undչ ver|angenչvonչ denչ ˰euda| herrenչ Au!heoungչ
derչnochչ oes!ehendenչ Verp!Ӳ | chIungen. չ OanzeչDՋr!erչverwe|gernչ SIeuernչ undչ Aogaoen. չ
Zb̅ Wahrendչ| mչFruhƹahrչ1848չĚ nչdenչSIad!enչ undչ Oeme| ndenչ SմddeuIsch| andsչVo|ksversamm-
| ungenչs!a!!!| ndenչ undչ |nչ || ugo|a!Iernչ undչ įeI| I| onenչ d| eչ|orƵerungenչ anչ d| eչBeg| erungenչ
vorgeorachIչ werdenł չ sp| eđenչ sĚ chչ d| eչ enIscheidendenչ ąre|gn|sseչ zunachs!չ | nչ W| enչ u ndչ
Ber| | nչaoŞ չwoչesչzumչoewa!!ne!enչAu!sIandչ komm!džչ D| eչw| r!scha!!||cheչNoIչ derչAroe|Ierչundչ
Bauern,չ verschar!!eչ ķnIerdruckungչ deƍչ Presseρ undչ Me| nungs!re|he|Ձչ undչ derչ vonչ denչ
oÛ̅ Massenչoege| sIer!չ oegruHIeչAusoruchչ derչ Bevo| uIionչ Ě nչPar|sչ!Ördernչ d|eչsoz|a|eչērheoungչ
| nչOs!erre|ch.չĥsչkommIչamչ 1ƕƫ չMarzչ| nչW| enչzurչĕrr| ch!ungչvonչBarr| kadenչundչzumչKamp!չ
zw|schenչ demչ M| ||!arչ undչ Aroe|Iernչ undչ S!uden!en.չ Deƍչ le|!endeչ M| nĚsIeƌŞչ SIaa!skanz|erչ
FursIչMe!Iern|chŞչw| rdչgesIuԠzIչ undչ !| | ehIչnachչ ĥngʝ and. չ D|eչ ka|seĈĻ|cheչ Beg| erungչ muHչd| eչ
Bewa!!nungչ derչ Burgergardeչ zu| assenչ undչ e| neչ KonsI|Iu!|onչ versprechen,չ d| eչ | mչ Apr| | չ
ob̅ er|assenչw| rd. չ
PijoposìtìonaIκ sìgnaIs.κ
mìtκAusnahmcκ ¸
ņ˹
¸
|
¯ Ֆ̡!ҫչ lhcκcxccplĩohκoǺչ
vohκ ņ˹
zunĹchstκ ¯ atκ ˱ìrsŠȴκ Iìrslκ oқչa̴̴չ
ϳˡЎչ
Complete˹lhe˹ dìagram˹ by˹using˹iʥIormalìon˹from˹texl˹29Ŭκ
Frankreìch˹
I846/Ƃƅɑ
Louis˹ BIanc.˹
Ţebruar˹ ā848Ɖɑ
ResuIlat.˹
Widerspruch˹
zwischen˹
und˹
Resultal.˹
Gründe˹ für˹ dįe˹ Revolutionen˹ in˹
DeutschIand˹
Ÿ84Ƅ.ɑ
!848Ĉɑ
˲slerrcich˹
!¯šɑ ¯ɑ !848Ɗɑ
Mellernìch.˹
kaìserlìche˹
Regicrung.˹
LH8j\Cl ! 3
ŹĄŢĄɑ
Ũsteuropa˹
!0Ćɑ
Tex!ĸ30ĸ
LH8j\Cl ! 3
±orù rr\|i\grii
b c e b c tt t ¡ d c n Æ c l f c d
Ý¡' |gtm:i r: ':|lªc:ivu§rurç m| | ¦r: | :r ¹c|,| î:r
]|µji:rr.
$ i r t : u | }d) : ! ¸ c r c m : r |, ¦r: i ç:i\:u|, || turJ) î.\³
'ell. _:t:r t:u| |d): ^ `crr, [eculì : r tcó Ń̅ ȗ̅ µ: _cl,r
b̅ u:i:l¦ |) u|, i µtvc[ c',iç c' ªUr:\:',|:rurt tv¯|,' :m¡um
¹ u|)|murr. .|u¦ ¡ : ŇCCC̅ ¸:Oɴ itirt :| r'c|,| mcrr
:rrurr| , uu¦ j: ňCC¿CCC̅ ¸::| :r :i r <l¦ç:ºrtr: |:: ¡ um
¸cncm:r|. _:t:r ,:u||d:, t|)r:ù|I:líid)| uu| ùiurç,
Ç|urt_ ':rmrç:rurtù`:|i çíerfcrr`i| |ç| i ttti :j: ª¸cr·
œ Ü̅ |Ǎmɭr|ó nt:r, [t¦u|t :r Icõ : _ ¦l: \:c: 1õ,c',r j uru.t·
çd:ç||)u|. ,uº ]urlum:r|:tirt [:i r:r Çiç ir _rur|¦˧r|
|)uc:r urt [:i r: Ç:|d)c¦|ó·Lrtrurç |tl¦µ :r¦\t:r¦:r.
Ur::tÌrç|: ¸r:|¦r:i ', :i|.
'e|lµ¯rtiç: ù:|içi:rt·, Q:ìtil|:rë· |rt \:',r¦r:i|,: i|.
1 b̅ 'ºllr||,íii:i |i :l:´ ù::þ|óµµ:ç: mi | Çd)t\:urç:ti q| : r.
Ví||ç:ńŅņ̅:ir:ª t: u|j d:º ¸|uu|ócurç:r·ù::l|.
Q::::l|: ¸:H:u:rurç ru:[ t:m ¯i rf:mm:r.
¹:|, |ßcrt, ¸i ' turç urt Ur| ni J). ¦ur !í|:.
±qus uʴt Ç:NJu')r|:i |lurç t:r Ùrc:i | .
ZU̅ <I uɧç|:i :þurç t:º . ¡ i [u:rl).\'¦ri l|:t uer 5u;i|u| ur0
Vírc:i |.
':'fë|') u|I:'id): urt c| || g: ¸|1u|?-':ntu||urç.
':rur|iter||id)l:i |uJ:r¯ .i r| |lrr urt¸|.\u|:c:ur|rr.
<Ic}.(uþur¿ uJ:r 'enµ|t.
NðDuDCIuCIƼ ĥÎugD!ð!|Ƽ VƋDƼ I848ǔ
` I Ƽ \Ƅ8DŹCIƼ *ɝ µIIuðIjƼ C!CCơOI,Ƽ ¯ CƼ bCC!CHƼ ¯ ôƼ ¼8D!CI,Ƽ ´Ƽ ÏICJ!ICŨDôIlƼ ėɝ ôƼ ÏïôSSC!ïôIÌCI\,Ƽ VO!KS!(D)ÜuÎICDƼ "ɝ
(DôIC)Ƽ ðCCCSSID!ôƼðHdƼIDlC!ÎIÿIDźôƼ lDƼ lDCƼµCCQŻC.Ƽ
Proposi˝onaI˹sìgnals.˹
sobaId˹Ėɝ as˹soʮn˹as˹
ohnc˹Rücksİcht˹auǛκ¯ɝ rogardless˹oī˹
ǣ IO˹
LH8ÇICl ! 3
Dìvide˹lhe˹IolIovìng˹I҉͙Iչ ìnlo˹Iour˹seclions.˹ Mark˹lhħ˹starI˹oI˹cach˹ sŻcIìon˹vìlh˹Ihe˹symboI˹ ÍÍą̅ 13.4ĸ
ĶDg| e| chչ d|eչ deuIscheչ Bevo| uI| onչ w| eչ a| | eչeŐ ropa|scǽenչ Bevo| uI| onenչ derչĆahreչ 1848ʋ undչ Textĸ 31ĸ
ő849ʋ sche|IerIe,չ D̵ | eDչ s| eչ n| chIչ !o| gen| os. չ Di eչ ÍOlIlISIÐ|UDQ UÐ| LÐSÐllSCDBÍl konn!eչ n| chIչ
mehrչ au!geha|!enչ werdenɼ չ auchչ n| chIչ | nչ derչ!o| gendenչ BeakI|onsdekade.չ ʎug| e| chչ haIIeչ
dasչ deuIscheչ Bğrger!umչ erkennenչ mussen,չ daHչ esչ soz|a|չ undչ po||Iischչ ke| neչ homogeneչ
b̅ Kra!!չ warչ undչ daHչ d| eչunIerDurger| | chenչSch|chIenչei geneչĶrgan| sa!ionenչ undչe| geneչZie|eչ
zuչ enIw|cke| nչ Degannen. չ Dasչ Ge!uh| չ derչ po|| !| schenչ ĶhnmachIչ undչ derչ soz|a|enչ Ge!ahr-
dung, չ dasչ Dre|Ieչ Ăe| ʞ eչ desչ Burger!umsչ ergri!!Ģչ Dere|!eIeչ d| eչ ,rea| po||!|scheչ Ƴendeŀչ desչ
deuIschenչ ď| Dera| | smusչ vor,չ d|eչ zuչ denչ Voƌausseȇzungenչ !urչ d|eչ ĘaI|ona|sIaaIsgrundungչ
vonչ Œ87ĺ/œ871ʋ gehÖr!. չ D| eչ k| e| ndeuIschĬpreuH|scheչ |ormչ desչ deu!schenչ Na!|ona|s!aa!sչ
T Ü̅ ze| chne!eչ s|chչ |nչ denչ Bevo| u!|ons|ahrenչ aDˎչ wennչ sieչ auchչ zunachsIչ nochչ sche|Ier!e,չ
eDensoչ w|eչ dasչ nachrevo|u!|onareչ preuH|scheչ Un| onspro|ekIչ vonչ 1 849/õ0,ʋ m|Iչ demչ derչ
Versuchչ derչ kʞ e| ndeuIschenչ ĘaI|ona|sIaaIsgrundungչ vonչ ,oDenɘչ Degannϖչ OroHdeuIscheչ
Įo!!nungenչwurdenչzwarչnochչn| cŃIչau!gegeDen,չaDerչd|eչ įroD| ema!|kչdesչÖs!errei ch|schenչ
V|e|vÖ| kersIaaIsչ drangչ | nsչ a| | geme| neչ BewuŅ!se|n.չ Ƴ|eչ !urչ BurgerIumչ undչ ArDe|Ierscha!!չ
1O̅ se!ś!eչ auchչ !urչ d| eչ deuIscʖenչ SIaaIenչ m| Ȉչ demչ Bevo| uI|onsschockչ e| nչ ǔeĨnprozeHչ e| n. չ
įo||!|scheĢչ soz|a|eչ undչ w| rIscha!!| | cheչ Be!ormen,չ soչ Degannչ manչ zuչ Degrei!en,չ Deugenȡչ
Bevo| uIionenչw| rksamerչvorΙչaʞ sչei neչ Po| | I| kչ derչBeakI| on. չ D| eչSIaaIenչsuchIenչdesha| Dչ d| eչ
DegrenzIeչZusammenarDeiIչm| IչĂe| | enչderչBevÖ| kerungƬ չ įreuHenչ undչ ƣsIerre|chչseIz!enչseӃIչ
demչ mach!igenչ Ƴ|ederau!| eDenչ derչ ĘaI| ona| Dewegungչ | mչ Ćahreչ 18ƀ9ʋ i hreչ Be!ormpo||I|kչ
ZÜ̅ eDensoչ gez|e|!չzurչ UnIersIuIzungչ | hrerչna!iona|po| |!|schenչ įrogrammeչe|nłչ w| eչ d|eչ deuI·
schenչ K| e| nĬ undչ M|IIe|sIaaIenչ | hreչ Be!ormDere|!scha!!չ | nչ denչ D| ensIչ derչ parI| ku|ars!aa!| | Ǣ
chenչ Se|DsIDehaupIungչ s!e| | Ien.չ | nչ denչ Bevo| uIionsӞahrenչ Degannչ al soչ e| neչ MCUOlÌÐDÍÌз
|UDQ au!չal | enչ po| | I|schenչ undչgese|| scha!I||chenչ ąDeneȂϗչ |nso!ernչ Deende!eչd|eseչBevolu·
!|onչ dasչZe|Ia|IerĢչ | nչ demչ d|eչ alIeuropa|scheչ Ķrdnun̍չvoӳ | endsչzerDrachչ undչ d|eչ įroD| emeչ
Zb̅ derչ| ndus!r| esIaa!| | chenչModerneչs|chչunuDersehDarչankund | gՂen չAu!Druchչ| nչd| eչModern| -
!aIչ undչ ruckwarIsgewandIeչ Ho!!nungenչ!ormIenչ dasչĆanusges| chIչd|eserչĕpocheչdesչwe|I·
geschichI||chenչ UmDruchsƪ չ
¯ VOIDCugCHƼ ¨ IOƼµICVCD!ĀƼ
ProposiIìonal˹ ˈignals.˹
zugIeıch˹ ÷̅ simultaneousIy˹
cbcnso˹. Ǖ ŋ ˹vic˹ ÷̅ ʇusI˹as˹. . . ˹as˹
insolcrn˹ (bcginning˹of˹lhc˹scnIcncc)˹ and˹ in˹Ihìs˹sense˹
÷̅ (vìlhin˹Ihc˹senIen˹cc)˹ in˹ !̢̎ʫչ rcspccI˹
SuggesI˹a˹ heading˹ for˹cach˹ of˹lhe˹four˹secIions˹Ihal˹make˹ up˹lhe˹IҊ͙!.չ
! ! Ĵ ǔ
1 3.5ĸ
LH3ÇICl ! 3
13.6ĸ ȭʷoposc˹ a˹Ćillc˹ Ior˹ Ćhc˹vƀolc˹lcxl.˹
1 3.7ĸ What˹ did˹ lhc˹ IaiIurc˹ oҜչ!hc˹rcvolulion˹ lcach˹ thc˹ Gcrman˹ śourgcoisicȇ˹
aǩչ ¬mmmmmmm mmmmmmmmm¬.m¬¬¬.m
o)κ m.¬m.¬m ¬.¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¬.m... _
c)˹ .~~..~¬.~¬.....×..~¬.~¬¬¬¬¬.mm× m.~
13.8ĸ Whal˹madc˹thc˹ ƣklcìndculschc˹ĠösungƤ˹ aɠ|cr˹ I849˹ incrcasingly˹a!lraɋlivo?˹
13.9ĸ What˹rcasons˹ lcd˹aIƉ˹ Ķhc˹ Gcrman˹ sĆalcs˹łO̅ inlroducc˹ a˹policĎ˹of˹rcIorm?˹
aǩչ ¬mmm.m¬¬mm¬¬mmmmmmm m.m..~ _
b)˹ .-.~ .¬m¬.¬mmmmmm¬.¬.m.m..~ m
c)˹ .¸........m...m..m.. .....m..m....~mm _
13. 10ĸ What˹was˹!hc˹signifiĥancc˹of˹ļhc˹ I848ǟ49˹ rcvoluļionȈ˹
aǩչ ..m._...mm..¬¬¬m.¬¬¬ .¬¬¬ ..m. m.._¬..~
b)˹ ¬mmmmm¬.¬¬ m¬~mmmmm¬.m..m. .
1 3. 1 1 ĸ ģndcrIinc˹lhosc˹parts˹ oI˹lhc˹Ioćlowing˹lcľt˹which˹you˹considcr˹ìdcnlical˹ or˹vcry˹similar˹lo˹lhc˹
contcnl˹oI˹lcxtκ 3I.κ
ʿ˥Κͽκ32ĸ Dieչ Revo|u!ionչ warչ gesohe| Ier!.չ D| eչ a|Ienչ DynasI|enչ reg| erIeȃչ w| ederչ ohneչw| rk| | cheչ Kon-
!ro| | eչ durohչ dasչ Vo|k.չ Wahrendչ |mչ V|e|vÖ| kersIaa!չ ƣsIerĨe|chչ nochչ d| eչ |e!z!enչ naI|ona|enչ
Au!s!andeչn|edergesch|agenչwuɊdenɬչIr| u mph| erIeչ| nչdenչanderenչdeuIschenչS!aa!enչDere|Isչ
d| eչReak!|onŭչ L|Dera| e,չDemokra!enչundչSoz|a|revo| uI| onäreչwurdenչverha!!eI,չ a|đeչverdachI|-
b̅ genչ po|i!|schenչ Vere|neչ wurdenչ veĨDo!enşչ Derչ Versu҂hչ e| nerչ demoƺraI|sohenչ Re|chsgrun-
dungչdurohչ dasչdeu!scheչVo|kչwarչ gesohe| IerI.չ
|nչ denչ Jahrenչ naohչ derչ Revo|u!|onչ !andչ vorչ a| | emչ |nչ | | DeĨa|enչ Kreisenչ dʚeչ kl e| ndeuIscheչ
|oĨmչ e|nesչ deuIschenչ ĘaI|ona|sIaa!esչ | mmerչ mehrչ Anhänger.չ D|eչ gr˾HdeuIsoheչ Losungչ
wurdeչ au!grundչ derչ v|e|enչ unge|osIenչ naI|ona|enչ ProD|emeչ ƣsIerreichsչ | mmerչ unwahrĬ
T Ü ̅ sohe| n| | oher.չ
Derչ deu!soheչ Bundչ wurdeչ vonչ PreuHenչ undչ ƣsIerre|chɧչ denչ HaupImächIenչ derչ Reak!|on,չ
w|ederչ e| ngese!zIչ a| sչ |ns!rumenIչ derչ Un!erdruckung, չ | ndemչ eĨչ 18õŔʋ di eչ őOĨundreohIeչ desչ
deu!sohenչ Vo|kesƧչ w| ederչ au!heDI.չ Dasչ BurgerIumչ d|eserչ ȼe|Iչ warչ po| Ō !| schչ gespa|Ien,չ
wahrendչ d| eչBes|Iz|osenչ m|Iչ ĥr!o|gչ Degannenɧչs|chչ zuչ organ|s|eren,չ umչ siohչ gegenչAusDeuէչ
T b ̅ Iungչ undչW| | | kurչȑurչWehĨչzuչ seIzen.չ
ŋ I2ʋ
LH8ÇICl ' 3
| nչ a| | enչ deuIsohenչ SIaaIenչ Degannչ | nչd| esenչJahrenչ e| neչ Be!oƋmpo| | I| k, չ deĉenչ Z|e|չ esչwaĉ,չ
wen|gs!ensչ Ăe| | enչ deĉչ BevÖ| Ȁeĉungչ e| neչ soz|a|eչ uƊdչ w| ĉIsoha!I| | oheչ BesseĉsIeĻ | ungչ zuչ
ermÖg| | ohenϘ չ | nsDesondeĉeչ |nչ PĉeuHen,չ demչ Keĉn|andչ deĉչ| ndŸsIĉ| e| | enչ EnIw| ok| ung, չ sIeh!չ
d| eչW|r!soha!Ispo| | I| Ȁչ ĸmչ | nIeĉesseչ we|Ieĉչ Kĉe|seչdesչ BuĉgeĉIums.չ
ZÛ̅ M| !չ deĉչ gesohe|Ieĉ!enչ Bevo| uI| onչ |sIչ ŕ849ʋ e| neչ Epooheչ deĉչ SIaD|Ӵ |!aIչ | nչ Europaչ zuչ Endeչ
gegangen. չ E| neչneue, չdiesesչMa| չ | ndus!r| e| | eչ Bevo| uI| onչ m| Iչ | hĉenչsohweƋwĹegendenչsoz|aƾ
|enչ undչw|ĉIsoha!I| | ohenչ Fo|genչ sIeh!չ vorչ deĉչŋuĉ.չ
ūoposìIionaI˹ sìgnals.˹
ìmmcr˹mchr˹ ÷̅ morc˹and˹morc˹
vcnìgsIcns˹ ÷̅ al˹ lcasI˹
LX!0R0ÌR@ §OUf VOCBDUÌBf§
Ĝ)˹ Einc˹ Rcvolulion˹brichl˹aus.˹
Es˹ komml˹ zu˹ cincr˹Rcvolulion.˹
Es˹ kommI˹zu˹BaucrnunruhcnĖ˹
Dcr˹AulsIand˹vìrd˹ nicdcrgcschlagcn.˹
Dic˹ Erhcbung˹vird˹ nìcdcrgcvorlcn.˹
Dìc˹RcvoluIion˹ìsl˹gcschcilcrt.˹
2)κ Dìc˹Rcaklìon˹ hal˹gcsicgtė˹
Eìn˹ āmslurz˹ findcl˹nichI˹ƔIalI.˹
Dìc˹ induslrìcllc˹ RcvoluIion˹ slclll˹cincn˹vclIgcschichlIichcn˹ Ųmbruch˹ dar.˹
Sìc˹ vìrd˹ zum˹AufɈruch˹ in˹ dic˹Modcrnc.˹
3)˹ Dìc˹Ȫonarchcn˹vcrsprcchcn˹ cìnc˹ncuc˹ KonslilulIJon.˹
Eìnc˹ncuc˹Vcrlassung˹vìrd˹ crlasscn.˹
Ȩibcralc˹Vcrlassungcn˹ vcrdcn˹crzvungcnŋ˹
4)˹ cìn˹ RcchI˹ crkämplcn˹
cìn˹Mìlbcslimmungsrcchl˹gcvährcn˹
dic˹ Vorrcchlc˹ dcr˹ArisIokraląc˹ abscƁaffcn˹
dìc˹Abschaɥung˹ dcr˹ Monarchic˹
Dic˹Baucrn˹ fordcrʦ˹ dìc˹Aulhcbung˹ dcr˹ SIcucrn.˹
Sìc˹fordcrn˹dic˹Bcscìligung˹von˹ PrivìIcgìcn.˹
5)κ Ab˹ I933˹vird˹ dic˹ EìnvandcrunĄ˹von˹]udcn˹vcrbolcn.˹
Das˹Vcrbol˹ dcʸ˹ Arbcilcrkoalilioncn˹ lührl˹zur˹Ausvandcrung˹von˹ AƑbcIJIskräflcnǖ˹
ųìcƊc˹ Handvcrksburschcn˹ vandcrn˹ nach˹ Frankrcich˹ aus.˹
6)ɑ r˹ Rcsl, DŽc˹
dìc˹˳bcrrcslc˹dcr˹fcudalcn˹ Ũrdnung˹
Şìc˹rcsIIìchcn˹ ArbcìIcrvcrbändc˹vcrdcn˹vcrbolcn. ˹
7)˹Dcr˹Eìscnbahnbau˹ nìmmʎ˹ scIJncn˹ AusĭanĄ˹ in˹GrođbriIannìcnė˹
DamiI˹bcgìnnl˹ɘìnc˹ ncuc˹˰ra˹dcs˹Āransporlvcˉcns.˹
1 ĽŽ̅
LH8Ç\Cl ! 4
Ðìe˹ ˱ra˹ dħr˹Poslkulschc˹ isl˹bcĨʧdeƞ.˹
Wo˹ ìst˹hìer˹dcr˹ Eìngang,˹ vo˹ der˹ Ȍusgangȉ˹
8)˹ Mot˹und˹ Ȕʏənd˹ der˹bäuerIƃcɰen˹ścvöIkerung˹ nìmmt˹˦u.˹
Ðer˹ìndustƒicIle˹āmbruch˹ ɡührt˹zur˹ųerclcndung˹dcr˹unterbƝrgcrIichen˹ Schìchten.˹
Engels˹bcschrcìbl˹die˹clende˹ ȍchausung˹des˹städtischen˹PƒoIetariats.˹
9)˹ Ðìc˹ʐiberalen˹Verfassungen˹ sˎehen˹ im˹Widcrsʰruch˹˨ur˹altcn˹ Ţcudalordnung.˹
Sic˹vìdcrsprechcn˹ den˹ Prìn˧ìpien˹der˹absoIulen˹ Monarchie.˹
Sic˹cnthalten˹ vidcrsprƝchlichc˹ Gcdanken˹ übcr˹dìc˹RoIle˹ des˹ Monarchen.˹
I0)˹ ģm˹ I840˹ bìlden˹ sich˹ zahlrcìchc˹ Gcheimbünde˹ in˹ Franƈrcich˹ und˹ in˹ der˹ Schvciŀ.˹
Ðcr˹Gehcìmdicnst˹Meltornichs˹spicʑle˹bci˹ɕcr˹Ȼnlcrdrückung˹lìberaIcr˹ !dcen˹cine˹vìchtìgc˹
Rollc.˹
Ðas˹ Gehcimnìs˹ um˹dìe˹ Ermordung˹dcr˹Ŷarcntochter˹Anastasìa˹ìsl˹ bis˹heute˹ nƃcht˹gekIärt.˹
Ðie˹ AuƜenpolìlik˹ des˹ Ðrittcn˹ Reichs˹ diente˹ insgeheìm˹ HiʒIcrs˹ aggrcssiven˹ Eroberungs˭
pIänen.˹
ÛDBČÍ0IľJ+ľ
Texlĸ 33ĸ D|eĸ Hohenzo||ernscheĸThronkand|dalurĸ | nĸSµan| enĸ undĸ derĸdeulsch-franzos|scheĸ Kr|egĸ
Se|Iչdemչ S| egչ įreuHensչ uDerչƣsIerre|chչ !urchIeIչ |rankre|chչ umչ se|neչ VoȆmachIs!e| | ungչ inչ
ĥuropa.չ ʷDerչ d|eչ Ǒrageչ derչ ĘeuDese!zungչ desչspan|scʖenչ Ăhronesչdʳrchչ e|nenչ Hohenzo| -
|ernpr|nzenչ kommIչ esչ sch|| eH| |chչ zwischenչ Deidenչ ʊändernչ zumչ Kǝ| eg, չ daչ wederչ Ɨrank-
re|chչ nochչ ǖreuHenչ e| neչdi p| oma!|scheչ Ę| eder| ageչ | nչKau!չ nehmenչwo| | en. չ
O̅ Oanzչ Deu!schĻandչ reag|er!չ au!չ di eչ Kǝ| egser̮| ärungչ FranȀre|chsչ m| !չ naI|ona|erչ EmpÖȆung. չ
Auchչd| eչsuddeuIschenչ SIaaIenչ e| | enչ ǖreȋHenչ zƎչ H| |ҝeչ undչ unIersIe| | enչ | hreչTruppenչ demչ
pĨeuHi schenչ ĶDerDe!eh| . չ | nչ uneĨwarIeIerչ Schne| | i gke|Iչ vo̱| zӄehIչ s|chչ m| Iչ у| | !eչ derչ neuenչ
ĥi senDahnenչ derչAu!marschչ anչ derչ!ranzÖsischenչ Orenze չ | nչ derչ ScҬlachIչvonչSedanչw| rdչ
derչenIsche|dendeչS| egչ uDerչd| eչĦa| ser| | cheչArmeeչer!ochIen.չ
T Û ̅ Zuչ denչ Oe!angenenչ gehÖrIչ auchչ Ęapo|eonչ Ì | | . Ƕ nչ DeuIschӵandչ w|rdչ derչ S|egչ vonչ Sedanչ
uDerschweng| | chչ ge!e|erI.չ D|eչ Wa!!enDruderscha!Iչ vorչSedanչ |e|IeIչ e|nչ neŐesչ KapiIe|չ deu!·
scherչ Oesch|chIeչ e| nɹ չ |nչ maH|oserչSe|DsIuDerheDungչ w|rdչ deȆչS|egչ uDerչd|eչ |Ĩanzosenչ aƝsչ
sch| cksa|ha!!esչS| gnumչ!urչd|eչ ţeru!ungչ derչDeՐIschenչzuչOrÖHeչ undչ ĥ| nhe| !չgedeuIeI.չDerչ
Kr|egչ!r| !!չ nunչ | nչ ei neչ neueչ įhaseǏ չ i nչ ǖar| sչw| rdչ d| eչ BepuD| | ̮չausgeru!enϙ չ ȹ̊onչ Oamoe!!aչ
T b ̅ oȆgan|sierIչ denչ Vo|kskrieg.չ
ĘachչdenչWa!!ener!o|genչderչersIenչ KriegsmonaIeĢչdemչSIurzչdesչ!ranzÖsischeĜչKaiserIumsչ
undչ derչ ą| nsch| | eHungչ vonչ ǖar|sչ isIչderչWegչ!re|չ !urչ d| eչ Vo| Ļ endungչ derչ deuIschenչ ɿ| nhei Iչ
durchչ denչ Zusammensch| uHչ derչ suddeuIschenչ S!aaIenչ m| Iչ demչ ĘorddeuIschenչ Bundœ չ
D| p| omaIischeչVerhand| ungenչundչd| eչm| | |Iär|scheչMachIչǖreuHensչermÖg| | chenչd| eչRe|chs-
ZÛ̅ grundungչ ,vonչ oDenͮ.չ Ę|chIչ ausչ denչ Bescƶ | ussenչ e| nerչdeuIschenչ ĘaI|ona|ve͊samm| ung, չ
sondeȆnչausչvÖ|kerrech!sähn| | cheԌչVerIrägenչ zw|schenչ denչversch|edenenչ Monarchenչ undչ
Reg| erungen, չ d| eչ dannչ vomչ norddeuIschenչ Re|chsIagչ undչ vonչ deƊչ suddeuIschenչ LandȒ
Iagenչ ra!i!|z|er!չ werden,չ enIsIehIչ dasչ DeuՃscheչ Re| chƒ չ
Amչ Šʼn. չJanuarչŠʼn7Šչ wi rdչderչAkIչderչRe| chsgrundungչvo| Ӷ zogenǏ չD| eչKaiserprok|ama!|onչvorչ
ɟ Ƞ4ʋ
LH8ÇICl 1 4
ZO̅ denչ deu!sohenչ |urs!enչ | mչSp| ege| saa|չ vonչ Versa|||esչ |s!չ e| nչ preuHŌschĬmŌ |Ō!arŌsohesչSohau՟
spŌeđ,չ eŌ neչSe| DsIdarsIe| | ungչdesչ Ǒƿ rsIens!aa!esƪչ DŌeչnaI|ona|eչBegeŌs!erungչ desչVo|kesչ!urչ
dasչ neȌչ gewonneneչ Bei ohչ uDerdeoƺIչ nurչ sohe| nDarչ d|eչ I|e!enչ i nnerenչ OegensaI͜eչ Ōmչ
BundnŌ sչBŌ smarc̭sչ mŌ !չ derչ | | Dera|enչ undչ naI|ona|enչ Bewegungœ չ
Ǔşoposìlìonalκ s̐gnal.κ
vcdcrκ. . . κnochκ ¯ ncìthcrκũ . . κnorκ
ČompIclcκlhcκIoͅovīngκIɩɦvκǙharlκoaĴcdκonκlcxlκ ¯¯ćɑ
Franco-Gcǹ͎anκ Warκ I8Ƿ0DžI87I˹
ČaȌscsɽκ
a)κ
˗ľκ
·
RcaclīonĴκìnκ GcǹnanyŴκ
a)κ
oľκ
±
ČourĴcκ oIκthcκ vaşκ
a)κ ĥhcκ rolcκ oIκlhcκ GcrƔanκ rȃlvaysųκ
oľκ
¡
ČonscƖucnccsŴκ
Ďranccκ GcrƔanyκ
a)κ
o)κ
c)κ
¡
Extcnlκoʒչpo̰ĩtìcaIκunìˮìcaIīon.
1 ľ ƙ̅
1DzŌ 1˹
Textĸ 34ĸ
LH8ÇICl T 4
Ŀ ŀ ƫ ̅
JJsIcùcþcschc
ɱȶȧʋ
¾IÌtgê¯ 2±:r||:|.
¢tt Ñ00ÎgÌhYiiqu0aÍh ZrNÍh.
Te:2:t:r, t:r2.ľ 2:¡t:¬I:r,',2ľ u!:J:¢u.
¯lt 0ã¡l|a|ã!ltr, rtlat1 llt ¿ãr{t HtTtt lr
Et ìãrl|l:jëjtlãrjtr, l¦! ¦tt|tr Þ|! ltT btrttã|
1l D¡ l t r¡:¦Í|t|tr, ìttãr ¯!t1tìtërtt|rarìt!tr
ì|ãt¦1ã1ë J¨ã .·JJíãltr l11 Ut|||a|ãrìt lalt!t.
¯tt.Hãi}tt|)ã!rat|1ît||î!ìittt{t|:r, lã ttlãë
0t|iiaiãr t rl1!.lalt!|ir|H1t1 ìtt1tçtr!¦1)ãl!lr
¶ãtlè ù|ttli|!. ¯tirtr Hi||tr!l)ãl!ëtt!r:tlt¸±
|:||lii|ntr,rã1)ì:n¸|l}r):î,.t|:alã|: lr tlrtD
Utrìt{ttitè, lãë¦tltt!|!ã!![rìt!.
1t|1tlrt1trl||lt¡ la|1) btl|të [||||i|rj!
Þü|d¤.
tmbttrŷĘʋ 2:;!:u!::Id70ľ .ľ
5åai¡|| m::|r|i¡:||t\|||a|ii.
ɰȵȮʋ `mh.
LH8Ç¡Cl ! 4
Demչ endgu|I| genչ Zusammenoruchչ |rankre|chsչ undչ demչ Aosch|uŅչ desչ Wa!!ensI|| |sIandesչ ʋʑʴ!չ 35ĸ
g| ngչ e| nչ ąre| gn| sչ voraus,չ dasչ!urչDeuIsch| andչ undչd| eչWe|Iչ voūչ enIsche| denderչBedeu!ungչ
warɹչ d| eչąrr| chIungչ desչDeuIschenչ Be|chesչ| mչSch| oHչzuչ Versa| | |esչamչ Š 8.չ Ćanuarչ1 871, չ d| eչ
dasչ ąrgeon| sչ mյhevol| erչVerhand| ungenչ B|smaƍcksչ m| Iչdenչ suddeu!schenչ FȔrs!enչ war.չ
b̅ Derչ ver|oreneչ Kr|egչ !uhrIeչ auchչ zuչ e| nerչ ɒnderungչ derչ SIaaIs!ormչ |nչ |rankre|ch.չ Anչ d| eչ
S!e||eչdesչKa|serre|chesչ!raIչ w|ederuԆչ d| eչBepuo| | kչļDriIIeչ Bepuo| | kǨ. չ D| eչ neueչBeg| erungչ
such!eչ Ɨr|edensverhandl ungenչ anzuknup!en,չ aoerչ |nҟo|geչ desչ Anspruchesչ PreuŅensչ au!չ
AoIre!ungչ vonչ ɿ|saŅ-ďo!hr| ngenչ m|Iչ denչ ˰es!ungenչ S!raŅourgչ undչ Me!zչ wurdenչ d| eչVer-
hand| ungenչaogeorocheŎƪչDerչKr|egչg| ngչwe|Ier.չ D| eչdeuIschenչArmeenչumz| nge|!enȡչPar|s,չ
T Ü ̅ undչamչ28.չJanuarչ187Ȭչ muH!eչs| chչd| eչSIad!չ| n!o| geչe| nerչa| | geme| nenչHungersno!չergeoen.չ
Amչ g|e|chenչ Ăageչwurdeչ derչ Wa!!ensI| | | sIandչ unIerśe|chneI չ Amչ 10.չ Ma|չ 1 871չ er!o| g!eչderչ
Fr|edenssch| uHչ | nչ |rank!ur!չ amչ Ma| n. չ Frankre|chչ muHIeչ õʋ M| | | |ardenչ Frs˝չ Kr|egskosIenչ
oezah|enչ undչ ą|saŅ·Lo!hr| ngenչ ao!reIen.չ
|urչ d|eչ AoIre!ungչ E| saHςLoIhr|ngensչ anչ DeuIsch|andչ warenչ !urչB| smarckչ i mչ wesen!| | chenչ
T b ̅ m| | |Iar|sche,չ n| chIչna!| ona| eչGrundeչmaHgʑoend.չ Zwarչ warչdasչ ą|saŅչůahrhunder!eչe| nչĂe| | չ
desչBe|chesĢչundչse| neչBewohnerչsprachenչe| neչdeuIscheչMundar!.չ Aoerչ d| eչ| nn| geչVero|n-
dungչ m|Iչ |rankre|ch, չse| Ɗenչ Ŵo| | I| schenչAnschauungenչ undչ se|nerչ ku| Iure| | enչǗradi !| onչwarչ
vorչa| | emչse|Iչderչ!ranzÖsǾschenչ Bevo| ՑI| onչse| osIversIand| | chǫ չ Aogesehenչvonչ zah|re|chenչ
ą| sassernչ undչLoIhԡ| ngern,չd|eչso!orIչdasչŊandչ ver||eձen,չ!uh|Ieչs|chչ auchչderչuoerw|egendeչ
ZÜ̅ Ǘe||չ derչ BevÖ|kerungչ !remdչ |nչ Deu!sch| and.չ D| eseչ ЯinsIe| | ungչ versIarkIeչ s|chչ nochչ durchչ
MaŅnahmenչ desչ neuenչ DeuIschenչ Be| chesչ nachչ demչ Ansch| uH չ ą| saH·ĹIhr| ngenչ wu͋deչ
duʧchչ dasչ GeseIzչ vomչ 9Ğ ʋ Jun| չ ȫ871չ e| nչ ƥBe| chs| andʾչ undչ erh| e| !չ soչ n| chIչ d| eչ Bech!eչ derչ
uori genչ BundessIaaIen. չ
D| eչAnneɏ| onչ oeƝasIeIeչdasչdeŐIsch-!ranzÖs|scheչVerha| In|sչschwer,չ zuma| չ d| eչHa| !ungչderչ
2b̅ ą| saŅ·ďo!hr| ngerչdemչ Beƛ cűչ gegenuoerչ!as!չdauerndչao| ehnendչwar.չ Darausչ nahrIeչs| chչd| eչ
ҞranzÖs|scheչ Po| | I| kչderչƏVerge| Iungͯչċ͋evancheij,չ derenչ фauŴIan| | egenչesչwar,չ d| eչEn!sche|-
dungչvonչ Š871չ zuչ rev|dierenչ.չ
¯ ˩ʭ˷ÎDʆCʡD̅ ¯ɝ CʚnʟˇCÎˏɮnć̅
Ŭopositìonal˹ signals.˹
vƄederum˹ ¯ɝ čieder˹
inloIge˹ Ŀκ Gκ ÷̅ as˹ a˹resull˹oǺϚչō˹
˩waƑ.˹. Ǘ ˹aber˹ ÷̅ ӅIչɷs˹ lrue˹thal .˹. . ˹ ,˹but. ˹Ę ō ˹
abgesehen˹von˹ ĕɝ apart˹lrom˹
zumaI˹ ¯ɝ especiaƊIy as˹ Ʈsince)˹
ģnderIine˹those˹parls˹oǺչlhe˹text˹vɱiŹh˹ are˹idenliŹal˹or˹very˹similar˹Ioչtcxlκ33. κ
llƸκ
ɪŇɚƴκ
LH8Ç\C| ! 4
ŅŇɛɴκ CompʓĩIc˹Ihc˹folloving˹dìagram˹ bascd˹ on˹tcĿt˹35Ƌɑ
̖IԵչ̓ʐԒ̓ӷҋչstaying˹̢ nչзranҌҍǏչ
šlsaƜ˹ ȩoIhʹinŽcn˹
ȳcasons˹for˹
ŷismarckȦsκȎishκIoչinIʐgraIc˹it˹̡nՄoչthc˹
Rcichŕ˹
a)˹ őŒœ&Ŕ&&&.&&ƴ&ŕ.& a)˹
̆)չ ƭƮƯ&&ưƱ&ƲƳɝ ̆Ǩչ
c)κ
črchchκ¯ Gcrman˹ War˹ I870ǤI87I˹
ConscņȚcnăcs˹
for˹Franăc.˹
ŅŇƱŇκ Suggcst˹a˹ĶiĆɸc˹for˹Ihc˹ȎhoIcκIcȟȮ
for˹Gcrmany.˹
Tex!ĸ36ĸ Derĸ k|e|ndeulscheĸ Nat|ona|staat.ĸ |nst|tul|onen,ĸ Parte|en,ĸ ProbĞemeĸ
Dasչ Ka|serre|chչ vonչ ōƻƳ1̅ Dr| ngIչ d| eչ | angersehnIeչ na!̣ ona|eչ E| nhe| !ϛ չ wennչ auchչ nuĨչ e| neչ
ɬ ˞ չ ĕ| nhe| ĔչvonչoDenͰ .չ D| eչSouveranӆĔaĔչӸ | egĔչnǾ chĔչƆe| mչ Vo| kŁչ sondernչ De| չdenչ22չиursIenչ undչ
d re|չ !re| enչ SĔad!en,չ di eչ s| chչ zuչ e| nemչ BundessĔaaĔչ zusammengescű| ossenչ haDen.չ Dasչ
կDergewǾ chĔչįreuHensչ|sIչerdruckenŰ. չV|e|eչWȔnscheչderչl | Deralenչ undչderչdemokraĔ|schenչ
Dzչ Bewegungչ | nչ DeuIsch| andչ ̇| e| Denչ o!!en. չ Derչ Be|chskanz|erչ |sIչ po| |Ĕ|schչ demչ Ka|serǪչ n| chIչ
demչ įar|amen!չveranIwoǝĔ| i ch. չ D| eչBech!eչdesչausչdemoƺraI|schenչWah|enչ hervorgegange-
nenչ Be|chsIagsչ Deschrankenչ si chչ | mչ wesenI||chenչ au!չ d|eչ M| Ĕw| rkungչ DeĚչ derչ OeseIzge-
Dung. չ Derչ Kamp!չ umչ denչ AusDauչ sei nerչ Be!ugn| sseչ undչ umչ d| eչ įar|amenĔar| s| erungչ desչ
Be|chesչ D| e| DĔչ e|nչ zenĔrađesչ | nnenpo| |Iiscűesչ įroD| em.չ
T Û ̅ D|eserչ unvo| | ende!eչ Ver!assungssĔaa!չ isIչ aDerչ auchչ e| Ɗչ unvoŘ | ende!erչ ĘaI|ona|s!aa!,չ d a չe r չ
g roßeչdeřIschsprach|geչBevĞ| kerungsgruppenչaußeŵha| Dչse| nerչOrenśenչ |aHĔչAu!չderչande·
renչ Se|!eչscha!!enչ na!| ona|eչ M| nderhe| Ĕenչ | mչ Be| chչ erheD||cheչ яnĔegraI|onsproD| eme չ
Ǯ8˹
LH8Ç\Cl ' 4
Why˹ ìs˹thc˹Gcrman˹ ŭcich˹ said˹lo˹bc˹ an˹unfìnishcd˹conslilulional˹ slalcȊ˹
a)˹ sovcrcignly.˹
b)˹ thc˹rolc˹oI˹Ūrussia.˹
cʔ˹ lhc˹Iìbcral˹and˹dcĊocralic˹movcmcnl.˹
d)˹ lhc˹roIc˹of˹lhc˹Ēŭcichsĵanzlcrē.˹
Why˹is˹it˹said˹lo˹bc˹an˹unfinishcd˹ nalional˹slalc?˹
ÜUÍÌ0ÌR@ UQ §OUf VOCBDUÌBf§
P0h08ʋ
c˹ Mcubcsctďung.˹....Ļ&&&&&&&&&&&&&&&&&¡ļ&&&&.ɝ
c˹ ȫcužrɺɻndung.˹....&&&&&&&&&&&&&&&&&Ľ...&&&Ɠ
r˹ Mcuanɢ˞ng.˹..........&&&&&....&&&&&&&&&&ɝ Ɣ
ţncu- corrcsĹonds˹to. ˹ncƛǘ˹ nco-,˹ rc-
vorausgchcn.˹...........&&.................
voraussagcn.˹........................&ľ....Ŀ
voraussctzcn.˹.............................ɝ .
ţvoraus· corrcsĺonds˹ loŖ˹ʱrcdžƴ˹ ʕorcLJ,˹ Ưɹnư˹advanccƵ˹ ahcadƶ˹in˹Ĭonl˹ of˹
volIstrcckcn.˹.&ŀ..&&&&&&...Ł.&&&¡.........&ł
c˹ ĂoIIcndung.˹..............................ɝ
unvoIIcndct.˹Ń&&&&¡........................ńɝ
ŤvoII- Ċcans.˹to˹coĊʲlctc˹ soĊclhinĄŇ˹ lo˹ carˆ˹ìl˹ oul˹
LXÍ0R0ÌR@ §OUf VOCBDUÌBf§
I.˹ I9ǰ9˹kam˹cs˹ɇurɑȎcsctzunɬ˹dcr˹ȵsɌhcchci˹ durch˹ dculschc˹ ůruĹĹcn.˹
Ðas˹ȰrIamcnt˹ƛurdc˹von˹Śufsƕ˴ndįschcn˹Ÿcsclzl.˹
Şİc˹ mögIİchĪ˹ McuŸĪsĪl˪ung˹ dcs˹ sƏanisɍhcn˹ Āhrons˹ durch˹ cincn˹ HohɎnzoIIcrnprinzcn˹
führtc˹zum˹ Krįcg.˹
II9˹
14.5ĸ
14.6ĸ
LH8Ç!C| 1 4
2.ɑ Diĩ˹dörIƋichen˹ șlŷchssƏinnĦr˹verlieʺen˹ ihren˹ BcrufŎ˹
Sie˹ ʌönnĦn˹ ìhren˹ Beruɣ˹nichl˹ mehr˹ ausübenę˹
Die˹ŜeruIung˹des˹ Kurfürslen˹ Gɏorg˹Ġudvig˹von˹ Hannover˹aut˹dĦn˹cngIischen˹Āhron˹Iand˹
I7¡4˹slatt.˹
3. dìĩ˹Macht˹ der˹ Bouʻgeoisie˹ im˹ Iœę˹]ahrhundert˹
der˹mächlige˹EinIluđ˹des˹ȕisenbahnbaus˹aut˹die˹induslrielIe˹Revolulion˹ìn˹ DeulschIand˹
England˹halte˹ìm˹ ǥœ.˹]ahrhunderl˹eine˹Vormachtslellung˹auI˹den˹Weltmeeren.˹
4.˹ Die˹ Franzosen˹ versuchlen˹ nach˹ der˹ Niederķage˹ von˹ Sedan˹ FrìedensverhandIunĭen˹ anzuˮ
knüpIenĘ˹
Wegen˹ der˹ GebielsIorderungen˹ DeulschƋands˹ verden˹ diese˹ VerhandIungen˹ bald˹ vìeder˹
abgebrochen.˹
Ȭeue˹Verhandlungen˹żnden˹ ersl˹ einige˹ Monale˹sĺäler˹slalt.˹
Sìe˹verden˹ am˹ Iǡ.˹ Œ.˹ I87I˹ in˹ Frankturˏ˹abgeschlossen.˹
bġʋ Dìe˹ Anneľion˹ von˹ ElsađLjĠolhringen˹ belastel˹ das˹ Verhältnìs˹ zvìschen˹ Frankreìch˹ und˹
DeutschIand.˹
Dìe˹Bezìehungen˹zvischen˹ den˹bei˹den˹ Slaalen˹verden˹dadurch˹ lŷngtristìg˹gestörI.˹
Das˹Verhältnìs˹zvìschen˹ Franƈreìch˹ und˹Deulschland˹verbesserle˹sich˹ erst˹vìeder˹durch˹ die˹
FreundschaItspolìtik˹von˹ Adenauer˹ und˹ De˹ Gauʖle.˹
!ſ0ɑ
WßlÍlÎß0ß
ßR0
§ßÎSÍlÎß0ß Mðß0I
LDBÇIBf Jb~JÏ
LH8ÇICl ! b
ÜhBµî0Iľ Jbľ
1 5Ō Ǧ˹ Ⱥ˹to˹Iìnd˹ |hc˹EngIish˹ cċuivalcnƖs˹ for.˹
r˹ Hcrr,˹-cn.˹ ¬÷¬÷¬÷¬¬¬÷¬¬¬÷¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬¸¬¬¬ ,
r˹ Grundhcrr,˹-cn.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½¬½¬¬¬½¬ &
c˹ HcrrschaI|, ʼncn.˹q¬¬¬¬½¬½¬¬¬¬½¬¬¬¬¬¬ &
r˹ HcrrschaItsbcrcich,˹-c.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬ .
r˹ HcrrschĤftsanˊpruch,˹ɐc.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬Ĺɝ
s˹ Lchcn, -. ˹¬¬¬÷¬¬¬¬¬¬¬÷¬÷¬÷¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬.
r˹ Lchń˹c)nshcrr,˹cn.˹¬½÷¬»÷ + ¬÷ -÷ ¬÷ ¬÷ +¬-÷ +~-÷ ÷-¬÷ ÷¬mm¬¬÷ .~ ¬÷ -÷ +~.ɝ
r˹ Lchńc)nsmann,˹Ńcr.˹.¬÷ .+ ¬÷ ..¬÷ ÷¬»m ÷¬¬mm¬¬÷ ÷¬÷ ÷.¬÷ .÷ -÷ ÷¬¬÷ ÷- ¿ɝ
r˹ ĂasaII,˹-cn.˹¬¬¬¬¬÷¬¬¬¬¬¬¬¬½¬¬¬½¬¬¬¬¬¬
r˹ Lchnsdìcnst,˹c.˹¬¬¬¬¬½¬¬½¬¬¬¬¬¬¬¬ &
c˹ LchnspɩichtƷ˹-cn.˹.¬m¬m¬m¬m¬m÷÷m÷¬¬¬¬½¬¬¬÷¬
s˹ Lchnsvcscn.˹¬¬¬¬¬½÷¬½¬¬½¬¬½¬½¬¬¬¬ &
r,˹c˹ AdcIìgc,˹-n.˹¬¬¬¬¬½¬½¬½¬¬¬½¬¬¬½¬¬¬¬¬&
r Adcɼ.˹~ -m~~ ¬~¬m~¬¬. ,. ¬¬¬ ~½~¬m~¬mm¬mm¬¬~¬,m,~ ,
c˹ ArìstokraIìc,˹n.˹¬½¬½¬¬½¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½¬¬¬¬¬&
r˹ HochĤdcl.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬½¬¬¬¬¬¬
r Adcɽsstand.˹¬÷ ÷~¬÷ ÷~»÷ ÷¬÷ ¬. ¬÷ .¬÷ -÷ ¬¬ -÷ +¬¬÷ +¬¬÷ ÷-½÷-m¬¬÷ .¬~
ʈcmandcn adcćn.˹»¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬¬¬ m
r˹ Fürst,˹cnŖ˹½¬¬¬½¬½¬½¬½¬½¬½¬½¬½¬½¬½¬½¬¬¬¬¬ ¿ɝ
s˹ FürsIcntumň˹ŘŘcr.˹q¬½¬½¬½¬¬¬½¬½¬½¬½¬½½¬¬¬¬¬½¬¬
s˹ Fürstcnhaus,˹Ńcr.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬÷¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬
c˹ Fürstcnmacht.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ .ɝ
Iürstlich.˹¬÷÷ +.÷÷ ÷.¬÷ ÷¬÷ +¬÷ .¬÷ ÷.¬÷ ÷.¬. . ¬¬. ¬mm¬m¬¬÷ . ¬÷ ÷ ¬ ƒ
r˹ König,˹c˹/ɑc˹ Könìgìn,˹-ncn.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ .
c˹ Könìgsvahl,˹ -cn.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬¬¬
s˹ KönigsgcschIcchː,˹-cr.˹.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬¬¬
c˹ Könìgsmacht.˹¬¬¬¬¬¬¬¬½¬¬÷¬÷¬¬÷¬÷¬¬¬¬¬¬¬.ɝ
c˹ Könìgsgcvalt.˹¬¬¬÷¬÷¬¬¬÷¬¬¬÷¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬m
s˹ ūìcsIcrkönìgtum.˹¸¬m¬¬÷¬÷÷¬¬¬m÷¬÷¬½¬¬¬¬¬ ½
könìgćìch.˹.÷ .÷ ¬÷ -÷ .÷ ÷.mm ÷÷ +.÷÷ +¬. +.m¬m+¬¬÷ ÷.¬÷ ÷.¬÷ .÷ .÷ ÷ ÷¬½÷ ÷¬&
könìgsIrcu.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ .
r˹ Gcgcnkönìg,˹-c.˹¬½¬½¬½¬¬¬½¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½¬½¬ĸɝ
r˹ Kaiscr,˹ /ɑc˹ KĤìscrìn, ˹-ncn.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬½¬
c˹ KaìscrkroncƸ˹-n.˹¬¬¬½¬¬¬¬¬¬¬½¬½¬½¬½¬½¬¬¬¬¬¬¬&
c˹ Kaìscrkrönung,˹ljcn.˹»¬½¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬ .ɝ
s˹ Kaiscrtumŗ˹¬¬ɚɝ ¬¬¬½¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬÷¬¬½¬½¬ĺɝ
kaìscrlìchǹ˹¬÷ .¬÷ .÷ ¬÷ ÷.¬m ÷÷ ¬m ÷÷ +.¬÷ +.»÷ .~ ¬÷ .¬÷ .÷ ¬÷ -÷ +~¬÷ ÷¬¬÷ ÷¬¬. +&
ŁZZ̅
LH8ÇICl ! b
r˹ Papsl, ƨe.˹¬¬¬.........¬¬¬¬¬¬¬¬¬...¬¬¿ɝ
päpsȼìchř˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬..¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬...
s˹ Papsttum.˹¬¬÷¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¡.....¬¬÷. ¬
e˹ Papstwahl,˹-en.˹¬¬¬¬¬¬..÷.¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬... ¬
e˹ Papstkìrche.˹...........¬¬¡....÷¬¬¬
e˹ ğirche,˹ -n.˹.¬¬¡÷¬¬¬ ¡
e˹ ğìrchenpoIilik.˹..¬¬¬¡ ɝ
e˹ ReìchskirchenĺoIilik.˹.¬@¡
r˹ ğìrchenstaal.˹¬¿@¬¡~¬¬ ¡
e˹ Ehe, ʼnn.˹¿¡........¬¬¬¬.....¬¿ɝ
r Eheverlrag,˹ɑe.˹¬¬¬¡¬¡¬ ¬
s Eheversprechen,˹.˹¬¬¬¡¬¬¬¬¬¬¬¬¬¡¿~~¬¬ ¡
s Ehebündnìs,˹NJse.˹¬¬¬¬¡¬¬¬¬¬¬¬¡÷¬¬¬ ¬
s˹ Ehehindernìs,˹ ·se.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬~~¬¬¬ ¿ɝ
s Eheverbot.˹¬¬¬.¬¬¬¬¬¬¬¬¬.¬
eìn˹Reìch˹erben.˹¬¬¡÷¬¬¬¬¬¬¬¬¬¡÷¬¬¬¬¬¬
s˹ Erbe.˹¬¬¬¬......÷¿¡....÷÷¬¬¬¡
_ʋ Erbe,˹-n˹Ŋʋe˹ ĝrbìn,˹nen.˹.~¡¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ ¡
erbIìch.˹¬¬¬¬¬¬.¬....¬¬¬¬¬¬¬¬¬......ķ
r˹ MachIoIger,˹NjǠe˹ Machfolgerin,˹nen.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬.¬
nachIolgen.˹¬¬¬.¬¬¬¬¬¬ ¬
e˹ MachIoIgeǺ˹.....÷÷¬¬¬¬¬¡...¬¬¬....
r˹ MachIoIgerslaalƹ˹·en.˹¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬.. ¬
Dasĸ deulsch-eng||scheĸVeˆha| lnʙsĸ 11 06¬1272ĸ
Ćahrhunder!e|angչ haIչ derչ eng| |sch-!ranzÖs|scheչ GegensaIzչ Ɩng| andsչVerhä|In|sչzumչdeu!·
schenչ KÖn| g!Śmչ undչ zumչ WesIenչ desչ He|chsչ DesI| mmIş չ D| eչ Sch|ach!չ Deiչ Įas!| ngsչ ļ ǯ 0ĭĭ)չ
|e|!eIչ denչ Kon!| | k!չ derչ De|չdenչ WesImäch!eչ e| n. չ W| | he| mչ derչ ƖroDererչw|rdչ KÖn| gչ vonչ Eng՞
| and, չDĿ e| DIչaDerչa| sչHerzogչ derչNormand| eչVasa| | չdesչKÖn| gsչvonչFrankre|ch.չSe| neչKämp!eչ
b̅ m| !չdemչ Lehnherrnչs!ehenչ amչ Begi nnչ ei nerչAuse|nanderse!zung, չ d| eչD|sչ zumչAusgangչ desչ
M|!Ie|a|!ersչ we|IչÖ!!erչ aěsչandeĨeչS!re|I!ragenչ d|eչ Po||IҘkչ derչ HerrscherչWes!europasչ Dee|n·
!| uß!.չ Dasչ Paps!!um, չScho!I| and,չ Furs!enչ undչ Įerrenչ | nչ denչ N| edeĨĻanden,չamչŖhe| nչundչ| nչ
Burgund, չdasչKa|seă!umչse|Ds!չwerdenչ| nչdenչZw|espa|Ițչ h| ne| ngezogenˌչderչsi chչ| nչderչM|IIeչ
desչ ǯ4.չJahrhunder!sչ auchչ au!չ d|eչ |Der|scheչ Ha| D| nse|չ ausdehn!. չ
TÛ̅ ADerչn| ch!չm| nderչDedeuIsamչ |s!չdasչ Ɩ| ndr| ngenչderչ!ranzÖs| schenչSpracheչ| nչ ʀng| and. չBe|չ
Ho!e,չ | mչ Ade| , չ | nչ we|!enչ BeԘe|chenչ desչ BehÖrdenschr|!IweseȂsչ herrschIչ D| sչ | nչ dasչ ǯ 5Ǭչ
Jahrhunder!չ h| ne| nչ di eչ !ranśÖs| scheչ Spracƶeչ vor.չ ErsIչ unIeŶչ He| nr| chչ ˮ,̅ geraumeŜչ Zei!չ
nachչ | hrerչers!enչ ||Iera͉|schenչ HochD| uIeș,չse!z!չs| chչ auchչ h| erչdieչeng| | scheչSpracheչdurch. չ
DerչUms!and, չdaHչ ˯ranśÖs|sǘhչ D| sչ| nsչǯ 5ƫ Jahrhunder͏չdom| nanIչD| e| DI, չsp| e| Iչ| nչdenչ Bez|e·
T O ̅ hungenչ zumչ Wes!enչ desչ Be| ǘhsչ eȿneչ Bo| | e. չ N| eder| änd| scheչ еursIenչ undչ Durgund| scheչ
Adħ|geչ D| e| Denչ | mչ Kre|seչ deȅչ gewohnIenչ Spracheչ undչ S|IIe,չ wennչ s| eչ inչ d|eչ D|ens!eչ desչ
KÖn|gsչvonչEng| andչIre!enչGeraŰeչ|mչ ǯƕŮչJahrhunderIչze|g!չs|chչ d|eչ!ran͛Ös|scheչSpracheչ|nչ
I23˹
Texlĸ 37ĸ
LH8Ç\Cl ! b
Eng| andչ sehrչ |eDenskra!I|g,չ undչ ̅uchչ | mչ ŠȰŮ JahrhuūderIչ DehaupIe!չ s| eչ s| chչ | nչ denչ eDenչ
angedeŚ!eIenչ Grenzen.չ Vergessenչ w|rչ ni chԽ, չ daßչ | nչ d| esemչ Jahrhunder!չ zweiչ Ka|ser,չ d| eչ
ZU̅ LuĀemDurgerչ ʃe| nr| chչ V| ʉ Ʃ չ undչ Kar|չ | V , չ demչ !ranzÖs|schenչ Ku| IuʦDere| chչ au!sչ engsIeչ ver·
Dundenչs| nd, չ undչdaHչ dasչ Paps!!umչ |nչ Av|gnonչ !ranzÖs|schenչ ĠharakIerչ!räg!āչ Soչ s| ndչ di eչ
Bezi ehungen, չ weǙcheչ derչ KÖn| gչ voĜչ Eng| andչ zuչ deƞչ |ƿrsIeĜչ Ǝndչ Herrenչ | mչ Wes!enչ desչ
He| chsչun!erhä|I,չ n| ch!չnur չ au!չdenչKamp!չm|IչPh| | i ppչdemչSchÖnenչundչdessenչNach!o|gerչ
gerҺ ch!e!,չ sondernչ s| eչ sindչ auchչ | nչ denչ we|Ierenչ ȻŚsammenҩangչ !ranzÖs|scherչSpracheչ
Zb̅ undչ Ho!ku|Iurչei nge!ug!Ůչ
īƼIƼ/WũôSQð!IƼ "ɝ IƼ1Duŗ!IŴI,Ƽ ¯gCIðUuƼ ¨ !ðDgCęƼ ¯ôƼ ¡DCDD!ÜƢôƼ ĜƼ IƼ ZCD!ID.Ƽ
ȲopositìonaI˹ sìgnaIs.˹
crsl˹ ÷̅ onIy,˹nol˹unliI˹
nìcht˹nur˹. . . ˹ ,˹ sondcrn˹auch˹ ÷̅ not˹onlĎ˹Ě . . ˹bul˹also˹
15.2ĸ CompĈclc˹thc˹ƌoĈĈowing˹dìagram˹bascd˹on˹lcxl˹37. ˹
Śnglo-Frcnch˹ rclalìons˹
Ů066Ƽκ
.
lhc˹QOSJśJO1ť Oıť YJÌÌJðŇť ˑƁc˹ȐʯnʴƘcrorǻ˹
Iį[İ1CUSSJO1Sť BĬIOBUĎť
15.3ĸ Ģhc˹pIacc˹Oʼnʋ Frcnch˹cƘʗturc˹and˹ languagc˹ ìn˹ɀcslcrn˹ Europcŕ˹
I3Ɨɲ˹ ccnlurĎ.˹
I4ƗƂ˹ ccnlurĎ.˹
IŒ˒Ƃ˹ ccnlury.˹
ʘorcign˹ nobiʙìty˹ in˹
thc˹scʡiăc˹ ofľĝngIish˹ĵings.˹
ŏ21ʋ
Gcrman˹EmpcrorsǼ˹
(Henry˹Ŵ!!,˹CharȞes˹ !ŴƱ˹
Űhe˹Popc˹ìn˹ Avignon. ˹
LH8ÇIC| ! b
| mչ deu!sch˔eng| |schenչ Verhä|In|sչ s| ndչ | mչ Š 2ŮչJahrhunder!չ mehrereչ EheDundn|sseչ Demer·
kenswer!.չ D| eչ W|edervere| n| gungչ desչ zwe|չ ȷahrzehn!eչ |angչ ge!rennIenչ ang|o·normann|·
sȽhenչ ErDesչ | mչ Ćahreչ 1 1 0ĭչ !uhrIeչ Ɔa| dչ zuչ Spannungenչ zw| schenչ KĞn| gչ He|nrichչ | . չ vonչ
Eng| andչ undչ KĞn| gչ ǔudw| gչ V| չ vonչ ȴrankre| cű ɻչ e| nչ BucĦha|Ițչ De|չ demչvornehmsIenչ Nach·
b̅ Darnչ desչ Gegnersչ mochIeչ He| nr| chչ | .չ w| | | kommenչ se| n. չ EDenչ | mչ ȷahreչ 1 1 09, չ | nչ demչ se|nչ
ers!erչ Kr|egչ m|!չ Ludw| gչ VǶ չ Degann,չ versprachչ erչ se|neչ nochչ | mչ Mädchena| Ierչ sIehendeչ
e|nz|geչ |eg|!|meչ Toch!erչ MaIh| | deչ demչ deu!schenչ KĞn| gչ He| nr| chչ V.չ zurչ Ehe.չ Fun!չ Ćahreչ
darau!չ!andչ d| eչ Hochze|Iչ m| !չdemչ |nzw|schenչ zumչ Ka|serչ gekrÖnIenչ Sa| | eƋչsIa!IАչ Esչ wäreչ
|ndesչ woh | չh| erչw|eչ |nչ andeŶenչ ėä| | enչ unangeorach!Ŝ,չ d| eչ|am| | | envero| ndungչ aussch| |eß-
1Ü ||chչ ausչ e| nerչ g| e|chze|I|genչ po| | I| schenչ KonsIe| | a!| onչ erk| ärenչ zuչ wo| |enāչ Sowoh|չ dasչ
deu!scheչw|eչ aucnչ dasչ ang| o-normann| scheչ Herrscherhausչ zäh|Ienչ zuչ denչ wen|genչ wahr·
ha!IϾչ !uhrendenչ DynasI|enչ desչ ADend| andes, չ undչ e| neչ Verschwägerung˄չ emp!ah| չ s|chΎչ
oe|denչ auchչ ohneչ dasչ H| nzukommenչ s|IuaI|onsDed|ngIerչ E͉wägŸngen. չ Esչ|| egenչ mehrereչ
Anzeichenչ vor,չ daHչ dasչVerhä|In|sչderչ oe|չdenչ HĞ!eչzue| nandeƍչ s| chչ | nչ derչ ȴo|geze|Iչ engerչ
1 Ѕչ gesIa|!eIչha!.գդչE| neչandereչţruckeչzumչŖe|chչo| | deIeչd| eչEhe, չd| eչHe| nr| chչ| . չnachչdemչȺodeչ
se|nesչe|nz|genչ | eg| I| menչ SohnesչW| | he| mչe| ng| ng, չderչDe| mչ UnIergangչ desչ ,We|ßenչ Sch|!-
!esņչ umgekommenչ warБͪչ Dochչ D| |eDenչ d| eserչ miIչ e|nerչTochIerչdesչ HerzogsչGoI!!r|edչvonչ
N|eder|oIhr|ngenչ gesch|osseȃenչ zwe|Ienչ Eheչ He| nr| chsչ Ƿ . չ Nachkommenչ versag!Ȝչ.չ
VgÍ. ȱā̅ ȵ˻SS|Cl¡ hB|SBllH NBlPl|CB [1oÜ1), C. Ü ɵɶĄǫ̅ L. NCyCl V. hÞʻÞɒu,̅ȢCɝ.̅ C. L\. ȴC| CDCS UDlBl MB|D. ÌV. U.
ÍB!DI. V. VÍ (1ǃÜ1), C. T T 1TÍ. P. || | ÛPC¿ LLUlO[B OCC|CCD\dIC CC ooo 3 11ZO (M| ST. LBD. CC. L.չ L|OlZ, Í|Sl. CU
NOyBD PQC, | Í , 1ÜOÜ), C. OÜO TT. h. LCySCl | D ¯|MÕ O\H SCl|CS, VO| .TÜ, 1ÜÛÜ, Õ. Û1 ! ! .
P. ȧ̅ rOOIC PBl B|DIgB BUTgBZ3D|l (|lOG LORBSOBy ÜOOK ĹĢ̅ NBgDB LBïlB, LML | Í , 1ÜOT, Û. 1<1]. Vgl. BUCP
WBÍ1DBl ÍO|lZRBDD, ZUl LCSCD|CD\C CCS ÌDVBSl|lUlSlIB|\BS (LDg||SCDB PDB|BKlBD | Í ], NP DÜ (1ÜÜO), Õ. Zoo TT.
NBUCl. Ö. L|T. VBl2 .
ɝ ų5.ʋ NOV. 11ZÜ. N8CH LïCCl|CUS V|lB||S !ÌB| C|BSBl hBlBSllOÇPB BUCD BÌH ÍBTTB CCS hB|SBlS DBRBDS L|BllÌCP
7UG LÇTCl [NL CC. ZÜ, ſė Ɖ5).ʋVgl. NCyC! V. hHOH8U, ȣCC. ̅VÌ| (1ÜÜÜ), Õ. Z!Z. L| B BDgC|SBCPSISCPC LDlODÌK SOW|B
O|B BUSTÜPl| | CDBD LCS\8 lCgUU PHg|OlUG CCS Vl | | | BR O¹ NdÌGCSDUly ClWBHDC| LlBll|CD DZW. BÌHBD hB|SBlDBT-
TBD D| CPl (LDg| . M|SlOl|CB| LOCUGC|\S | | , Hg. V. L. L. LOug|BS U. L. Ʌ̅ LÌCCHBWBy¿ 1ÜOÜ, C. 1Ü1, ZÜÛ TT.). C. BUCD
ȇă̅ ȁĂ̅ L(OKByDB) U. 8. , ¯HC LOGQlC\C ÍCClBQC, GCW CC., ɇȕ ̅ ( 1ܬÜ), PÇ|CRC|X, C. T Ü1.
IƼ ĸÜCKDðÎ!Ƽ ¯ɝ CƼ\D!CIS!Ü!ƭuHg,Ƽ¯uDðDgCDIðCD!Ƽ "ɝ Ið!SCD,Ƽ ´ƼWðDIDðIƣƼ ¯ɝ ƪŪIŵ!ICDĚƼ¯CƼNCISŊHWƷgŒIuDgƼ"ɝ CƼ ĦðuI¡ICDƴƼ
VCIDIDduDg,Ƽ ¯CSƼ CƅµŚCD!!Ƽ SICDƼ ¯ɝ I!ƼSuggCSISƼ IISCÎI,Ƽ ¨ƼUCIƼģDCƼD!ICŠCDƼ1IDdCIƼVCISðg!Ƽ ¯ɝ SICƼDCKðuCDƼKCIDCƼ 1IDdCI.Ƽ
PropositìonaI˹ sìgnals.˹
indcs˹ ¯ɝ abcr˹
ausschIìeđlich˹ ¯ɝ nur˹
I2Ƃʋ
Textĸ38ĸ
{conĩ|nuedĸ
fromĸtextĸ 37Jĸ
LH8Ç\Cl !b
PDDf0VÍBIÍOR S
9ǔ džƣdǔ ũƩƐgcndcǔ
vgI.ǔ "ɝ vcrgƑcIchcǔ
S.ǔ 99ǔ ə ScíIcǔ99ǔ
S.ǔ 99ǔ˅ʁ̅ ɖ ScIǁcǔ 9ǔ
ƷĖʋ ɗ ]ahrouchǔ
]bo.ǔ ɘɝ Ŀahrouchcǔ
s.ǔ łíI.ǔ Vcrz.ǔ ¨ sichǔ
bzw.ǔ "ɝ bczichuƤǔ
u.ǔa.ǔ "ɝ ƙʨɖ˹andcrǔ

cǔ ŁitcraIŊLjcrzcichnisǔ
gswcíscǔ

olŦowing˹charl˹basod˹ on˹ loĿl˹ 38.κ 15ědz˹ Comploto˹tho˹ƫʋ
RoIalìons˹in˹ tho˹ I2ɱ
̆κ
contury˹botwoon˹
England˹ǝǞFranco˹
ƳI06κ
Iŭ09κ
I I I4κ
ΉκWiIIiam˹
15ě5˹ !nIIuoncos˹ on˹t˹ ho˹ rolalions˹ bolwoon˹
EngIand˹ ° F˹ ranco˹
EngIand˹° Gormany˹
England˹ º Gormany˹
!.ť
2.κ
3 κ
4.κ
15ěǴ˹ Supply˹tho˹ rìgh˹l˹words˹ in˹ lho˹loĿts˹ boIow˹from˹lho˹ ǧǢlŦowijng˹wɄrd˹ lijstsǽ˹
±
A Boroichon,˹g˹
Spracho,˹ Kä˹
owohnlonŇ˹şionsloƺ˹booinflusson,˹Gogonsatď,˹Sɾlto,˹AdoIigo,˹Vorhältnìs,˹Ausgang,˹
mpIo,˹AdoI˹
Ðor˹ongIısch˹
schon˹König˹
·Iranzösìscho˹
tum˹gopräglǙ˹ şio˹
hal˹lango˹das˹ zum˹dou˓
Wilhɚlms˹dos˹ Eroborors˹ mìl˹soìnom˹Lohons-
× + » ɝ
horrn˹ dťo˹ woslouropaʛŮcho˹ Ūoɳlʚĵ˹ ɉťŮ˹ zum˹ dos˹ MȟttolaI
tors.˹ Ƞn˹England˹horrƔcht˹boi˹Ȝoƌo,˹im˹ und˹in˹woiton˹ dos˹
BohördonschriItwosons˹ dìo˹ französischo˹ vor.˹ Wostouropäischo˹
bIoibon˹ im˹ Kroìso˹ dor˹ Spracho˹ ƙnd˹
ǭ,˹ wonn˹ sio˹ in˹ dio˹ dos˹ Königs˹von˹ EngIand˹ troton.˹
I26κ

T U ̅
LH8ÇICl ! o
B˹ Folgozoit,˹ Hochzoit,˹ König.˹Anzoichon,˹ Eho,˹]ahrŀohnto,˹ Erbos,˹ Kaisor,˹ Spannungon,˹ Kriog,˹
ĂorhäIlnisƻ˹Āocƀtor˹
Dio˹ Wiodorvoroinigung˹ dos˹ zčoi˹ lang˹ golronnton˹ anglonormannischon˹
ǥǦ führto˹ ornoul˹ ŀu˹ zčischon˹ ĝngland˹ und˹ Frankroich.˹
IIÛôŠȮ aIs˹ dor˹ orslo˹ mil˹ Frankroich˹ bogann,˹ vorsprach˹ Hoinrich˹ !Ę˹ soino˹
ŧathildo˹dom˹doutschon˹ Hoin˅ch˹zur˹Ĵĵ____ɝ Ķ
IIIIȮfand˹dio˹ǡmit˹dom˹inzčischon˹zum˹ǩǪ gokrönton˹ Salior˹
statt.˹ĂƄoIo˹ sprochon˹dafür,˹daŁ˹sicɴ˹ das˹ dor˹boidon˹
Höfo˹zuoinandor˹in˹ dor˹ immor˹ onſor˹ gosIaIIoIչ hat.˹
ÜRBµî0Iľ Jbľ
ÏÎE 5ðc05Î5cD6H H0HÎg0 uH0 HßÎ50t {Ü1Ü~1ÜZ+|
(KȑnigsČ undȚ KaisemaǁcnȚinȚōcǴtdruck)Ț

!iudoƽIĀȚ Hz.ȚN.
Ŧchwaber,Ț| 957
Í
Ouo ¡., d0t Lt.
| 973
ňʋ
şuitgardāȚ[ʋ9¯3
C̅KonradȚd.ȚťǎǯeȚ
Ì0ÎDIÎcD ĸ.,̅Hz.ȚN. SaƁhscn,Ț| 9`Þ
¯Ț
GerźcǞga,Ț[ʋ9d1
¯
Ouo I¸| 983
OIIo ¡¡¡.,
| J002
d
¬Ț
Hcinrich,ȚHȆ.Ț
N. ŀaȀcǠ,Ț| 955
ƪʋ
HeƩnrichȚ
,dcrȚůänkcr'ĂȚ
Hȇ.ȚN. ßaycrn,Ț| 995

I01Ht1cH 11Ā,̅Hz.ȚN.
ßaycrn,ȚǰȚJ024
¹
Ƕˌʳ,̅Ȁʍ.̅N. KöƼnȚ
| 9¤'
He| nr| chչI.Ɠʋ Konradչdes|gn|erIչsIerDendչ Herzogչ He| nĈ| chչvonչ Sachsenչzuչ se|nemչNach!o|ger.չ
9Š 9-93ĭչ D| eչ !Örm| | cheչ ErheƆungɠչ geschiehIչ duȅchչ d| eչ |nչ ȳr|Iz|arչ9Š 9չ versamme|!enչ Gro·
HenչderչǑrankenչ undչ Sacnsenƫչ D| eչsuddeuIschenչ SIämmeϹչha|!enչsichչ!ernșƬչ | mչ
GegensaIzչzur չ kaȅo| | ng| schenչ Trad| I| onչ desչ Pr|esIerkÖn| g!umsչundչzuչKonradsչ
Zusammengehenչ m| Iչdemչ Ɩp| skopa!չ |ehnIչ He| nr| chչ d|eչ vomչ Ma| nzerչErzD|scho!չ
angeDoIeneչ Sa| DungȠչ undչ KrÖnungչ aD.չ He| nr| chչ sIu!z!չ s| chչ n| chIչ au!չ d| eչ
B|schÖ!e,չ sondernչ wunschIչ!r|ed| ȾchesչȻusammengehenչ m|!չ denչHerzÖgenāչ Furչ
dasչa| | mähħ | cheչZusammenwachsenչ deȅչdeu!schenչ SIämmeչzuչ e| nemչŖe| chչ|sIչ
se|neչ Ŗegi erŷngչ Desondersչ w| chʮ| g. չ 919չ w|rdչ dasչ ȲsI!rankenre| chչ a|sչ ăegnumչ
TeuIon| corum, չ Ŗe| chչ derչ DeuIschen, չ Deze|chneI.չ
ȲһIoչI Ī . ʋ ȲIIoչ | . չd. չ Gr. Č չ ƛ mչ MunsIerչ vonչ Aachenչ gekrÖnIչ durchչ denչErzD|scho!չvonչ Ma| nzչ
939-973չ undչ aŷ!չ denչ SIe|nIhronչ Kar|sչ dŭ չ Gr.չ erhoDen.չ Währendչ He| nr| chչ |nչ Lo!hr| ngen, չ
ėrankenչ undչ Bayernչ ke| neչŖeg| erungsrech!eչausuDenչ konn!e,չ s!reoIչ ȲI!oչ nachչ
e|nerչschär!erenչ DurchseIzungչderչKÖn|gsgewa|!.չDasչ!uhr!չzuչ| angw| er| genչundչ
T O̅ ge!ähr| | chenչ Kämp!enչ m| !չdenչ HerzÖgen չ
Ȗ̅cȚ ņrhcbungȚ ¯ɝ cȚLǡcrnǺng,Ț¯rȚŧIaǂǃăȚķcȚ¯ɝ IhcȚDZrƪŻcȚ[naDziǏn;ĻȚǤichȚIƎǢhaIǵenȚ "ɝ nichdzȚdabeiǥeinļȚcȚSŴIbungȚ¯ɝ
ŵnǐƫntDŽƏnŠȚ
Ȯʼoposilional˹ ˋignal.˹
im˹Gogonsatz˹ zu˹ ÷̅ contrary˹to˹
1ZƲ̅
Textĸ39ĸ
__
''' ÆÆ'ææææ
Jb.J ¾uW Uu lPt5mu| 1h µluO68uu OUH m:l1¡lU luIf×l óÛ.
OANMK
a
ÞW

LBU18CDÍðHO UHO Í1d!|uH 2Uf /OÎ1 OOf
8BCD8Í8CDB0 UHO T!BHKÍ8CDBH Fu|$uf
12

UNGÆN
LHdÇ\Cl ! b
ʟìllκ ìnκ thcκƌollovìngκdìagramκoaĴcdκ onκlcxtκ 39.κ
ĥhcκsìgnĂIŖcanccκ oƌκHcnryκ āĸ
asκrc͏ccřcdκa̱κhìsκcoronatǥon.κ ƌƅrκlhcκGcrmanκtcrrŖtorŖcsƽκ
I.ĸ I.ĸ
Z.̅ Z.̅
Òltśκ l.κ DŽìIIđrcncđsκ Irśįκ hĪsκ prcdcccssorκHcnryκ Í̅
hǦ sκcoronalìon.κ hìsκ şoyaIκ povcrŵκ
conscıucncđs.κ
Dasĸhoheĸ M|lle|a|lerĸ
DeuIsch|andչ undչ dasչ PaŴsIIumչ ċ911ȧ1273ijչ
D|eչ O!!onenze|Iչ |s!չ derչ ʃÖheŴŚnkĝչ derչ m|!Ie| a| Ier| |cǼenչ deuIschenչ Gesch|chIe.չ | ndemչ
Deu!sch| andչ ťuroŴaչ vorչ denչ Ʋngarnչ ıeIIeIČչ d| eչVerhä|In|sseչ | Ia| | ensչordneI,չ | nչ Frankre|chչ
e| neչ vorherrscҪendeչ SIe| | ungչ ausuDI,չ haIչ esչ di eչ |uhrungչ |mչ ADend| andչ |nneΏ.չ M̜ !չ demչ
|nvesI|!urs!Ĉe|Iչ kommIչdieչgroHeչWendeչ | nչ derչGesch|chIeչdesչ Be| chs. չ | mչ Kon!| | kIչzw̜schenչ
b̅ KÖn| gչ undչ PaŴsIչ s!e|genչ d| eչ FuısIenչ zuչ D| sherչ uneıre|chIerչ MachIsIe| | ungչ au!.չ Soչ s| nk!չ | nչ
der չsŴäIerenչ Sa| | erze|Iչ dasչ äuHereչAnsehenŜչdesչ Be| chsչ undչd| eչ|nnereչ MachIչdesչ KÖn| gs. չ
Fr|edr|chչ BarDarossaչ !uhԲչ d| eչ Be|chsgewa|Iչ nochչ e| nma| չ au!չ e|nenչ G| Ŵ!e|ǂƯչ aĻsչ Fuhrerչdesչ
Kreuzzugesչ ersche|ȂIչ erչ a|sչ dasչ ʃauŴ!չ derչ Ġhr|s!enhe|!.չ D| eչ FeĻdzugeչ nachչ |!a| |enչ haoenչ
|eIzI| | chչ d|eչ deuIscheչVer!assungsen!w| ck| ungչ unguns!|gչ Dee|n!|ußI,չ aDerչ zurչ ťn!s!ehungչ
TÛ̅ einesչ deu!schenչ Na!Ɯona|ge!uh|sչ De|ge!ragen.չ Un!erչ Fr|edr|chչ | Ì . | | eg!չdasչSchwergew|cŃ!
ɡչ
se|nerչMachIչÌ R̅ S| z| | | en. չ
ČĸţDDCDðDCuƼ "ɝ !OƼDOŷd,Ƽ ¯ 5 ºDSCDCDƼ ¯ɝ !DőƼ ICµuƞðƟIOD,Ƽ ´ƼIƼLIµÍC!Ƽ "ɝ IDCƼ 8˦UUʘ˗Ǫ̅ 8̅bCDWuïguWŤCD!Ƽ "ɝ SƼZCD!IuW.Ƽ
lşoposìtìonaIκ sìgnaI.κ
Ict7IIìchκ ¯ cvcnluallyκ
1ZDŽ̅
16.2ĸ
Texlĸ40ĸ
LH8ÇIC| ! o
16.3ĸ ȶhź˹siſn| f| ǘanǘc˹of˹
.
thc˹ɅIlonian˹Pħr| od˹ lhc˹ȡnvɛsƖiturc˹ȓisputc˹ Ŝarbarossa˹ Țrcdcric˹ŏŏ˹
I. ˹ l.κ I.˹
2.κ 2.κ 2κ
ó. 3.
4
Texlĸ41ĸ Ѽ!!oչ Iī . ʋ
93ĭ-9dz3չ
Ollonēscheĸ Re|chsk|rchenpo||t|k.ĸGegenչd| eչ| mmerչuns| cheren,չnachչErD| | chke| Iչ
sIreDendenչ La|engewa|Ienɠƨչ Desondersչ d| eչ ĮerśÖge,չ sIuIzIչ s| chչ derչ KÖn| gչ au!չ
denչ Ep|skopaIˍչdessenչErnennungչvo| | sIänd|gչ |nչse̝nerչHandչ|ieg!şչ DurchչVer| e|Ǣ
hungenΐչ vonչ GruĜdDes|IzĢչ AusDauչ derչ ʈ ԅmŷ n|IäIƨչ woDe|չ e| nչ K|rchenvogIǂչ d| eչ
Ger| chIsDarke|Iչ ausuD!,չ durchչ d| eչVer| e| hungչvonչ ʄohe| IsrechIen
ɡչ
undչ schl ieHɐչ
||Ƚhչ a| ƈ erչgrä!| | chenչ Be!ugnisse,չɆaչganzerչGăa!scha!!enչ anչ d| eչB|schÖ!eչwerdenչ
|e|s!ungs!äh|geѨչ k| rcƶ | | cheչĮeɉrscha!Ienչ geD| Ŀ deI. չ щmչ Ŋau!eչdesչ 1 1 ǫ չľh. չ gerä!չ d| eչ
Mehrhe|Iչ derչ Ö!!en!| | cŃenչ Ger|chIsDez| ԙkeΑչ | nչ d| eչ ʄäƊdeչ voȂչ ţ| schÖ!enչ undչ
Ŗe|chsaDIe|enչ Ÿndչw|rdչ dadurchչ ƵerչťrD| | chke| Iչen!zogenşչ Da!urչ|sIչ d| eչŖe|chs͟
k|rcheչ zuչ groHenչ m| | |!äĈ|sǘhenչ undչ !| nanz| e| | enչ Le|sIungenչ verp!||chIeI.չ

1 Û̅
1 Ɯ̅
ZÛ̅
9ĭ2չ
2.չ |eDrāչ
Ka|serkronungĸOllosĸ inĸ Rom.ĸ ƐSeiIdemչ |sIչ d| eչKa|seĈĦroneչ nur չdeuIschenչ KÖn| ɑչ
genչ ver| i ehenչ worden˛ijչ OIIoչ DesIäI|g!չ ļpr|vi | egi umչ OIIon| anumίչ di eչ !ruherenչ
SchenkungsversprechenȚչ anչ d|eչ PäpsIe.չ
lla||enpo||l|k.ĸ D|eչ KaiserkrÖnungչ OIIosչ |e|ԾeIչ d| eչ |!a| | enչpo| i !| kչ ei n, չ d|eչ derչ deuI·
schenչKaiserze|!չdenչS!empe| չau!gepräg!եչhaI.չķnIerչdenչsächs| schenչundչersIenչ
sa||schenչ Ka|sernչ haIչd| eչ| Ia| | enչpo| | I| kչd| eչKroneչgesIärk!չundչdemչŖe|chչ Vor!e||eչ
geDrach!.չ ErsIչ derչ groHeչ ge|sI|geչ undչ po| | I|scheչ UmschwƎūgչ derչ Ze|!չ Gregorsչ
VǷ | . չ schu!չ e| neչganzչ neueչ Lage.չ JeIz!չ haIչ dieչ deuIscheչ ʄerrscha!!չ |nչ ъIa| |enչ denչ
Kamp!չm| Iչ demչ PapsIչ verschärҙIչ undչ denչ KÖn|gչ vonչ denչ FursIen,չ derenչ Kriegs͟
h||!eչerչ!urչse|neչZugeչ ʼ ƿDerչBergƦչ DraucʕIe,չ aDhäng|gչ gemach!չ Andererse|Isչ
muH!enչd| eչS!au!erչ|!a| |enչ!es!ha| !en,չdaչ | n!ol geչ desչǶ nvesI|IuĈsIre|!sչ|hreչMachI·
grund|ageչ | nչ DeuIsch| aԉdչ zuչ Ħ| e| nչ gewordenչ war.չ
ȶչC LaICngCWaI!, -Cn ¯ɝ 8CCu!at pCVCts, ¯C NCt!CIhung, -Cn " COnlCtHCU!, ¯ ¯ ItChCDVCgL, -C ēɝ ChutCh b3IIIII,
`Ƽs !ChCI!sICCh!, C "ɝ sCVCtCÎgn jUIisUiC!iCD, ` |C!8!ungsIuhIg ¯ɝ CIIiCiCn!, ¯t ÜCZItR, C Ĕɝ UI8!tIC!, C bChCnRung "ɝ
!hC dCna!iCn; "dCn b!CHpCI auIpI8gCn "ɝ lO m3RC 3 H3t× On sUmC!hI!¿.
ProposilionaI˹ siĮnalsǾ˹
andcrcrscits˹ ÷̅ on˹ļhc˹ othcr˹hand˹
intolĮc˹ ¯ as˹a˹rcsult˹ot˹
!30
¾Dy GlG LUO Ïǎ I0Íy HOIC OH \HC SQIIIIU8Í ÍOIGS \H8H OD IH0 I0HQOr8l ÍOIGS´
LOHQÌ0I0 \H0 !OlÍOVlH_ !lOV CHdII DdS0G OH \0XI +1.
LOHS0_U0HC0S
ÅHC LHUICH !0C0IV0S
ldHG
CHUICD O8lÍI!!
COUHII0S
11IH C0H\UIy.
HÌII8Iy dHG Ņ.......ij
ODÌI_8IIOHS
1HQ0IIdÌ Ì\8lI8H QOlICy [ 1ÜIH-1óIH C0HIUIy)
L\IO 1'
'
b8XOHS.
ÎdIÍy b8Íl0I.
.
1_0 O! 8|
LI0_OI ÀÌÌ. D)

JH0 Í0H0HSI8U!0H 1I8
LHdÇ\Cl ! ò
1ó1
Tb.4
Tb.b
Tb.b
LH8ÇICl ! o
1 6.7ĸ ŘHµµÌyǎ IHCǎ IIgHIǎ WOr0Sǎ IHǎ ¡ÌCǎ IůX¡Sǎ DCÌOWǎ !IOmǎ IÌCǎ ÍOÌÌOWIHgǎ !ISISĴǎ
/ǎ LµISKOµdI,ǎ gCIdI,ǎ LCISIuHgCH,ǎ 1IHCHHuHg,ǎ ÏuIƳ¡CH,ǎ ZuSdmmCHgCHCH,ǎ ĻHtCHSCƍĈHHg,ǎ LCÍug-
HISSC,ǎ ÍCIISCHd!¡CH,ǎ ÌCICÌSdDƴCIŰH,ǎ ńCIICHISDCĉIIƋCǎ
½dHICHUǎ SICHǎ ÏCIHIICHǎ l.ĸ UdSǎ lIICUÌICHCǎ mIIǎ UCHǎ
ĉHmǎ ZICÌǎ gCmdCÌIǎ Hd¡,ǎ S!rCDƵǎ őIIOǎ Ï.ǎ ZHǎ CIHCIǎ SCHdIÍCICHǎ
ŮCIǎ ÞljHIgSgCWdƎ¡.ǎ ĽIǎ SIuIZIǎ SICHǎ duŵǎ UCHǎ ĕǎ 0CSSCHǎ
VOÌÌIgǎ IHǎ SCIHCIǎ ÍdHUǎ !ICgI.ǎ ÏHICHǎ 0ICǎ ÀCIÌCIHHHgǎ dÌÌCƪǎ gIdI!ICHCHǎ
dHǎ 0ICǎ LISCHO!Cǎ VCI0CHǎ ÌCISIHHgSÍdHIgCǎ gCDIÌUC¡.ǎ Ïmǎ
ōduICǎUCSǎ II.κ|dHIHuHUCIISǎ 0ICǎwCHIHCIIǎUCIǎOI!CHIÌICHCHǎ IHǎUICǎ
ÏdHUCǎVOHǎLISCHO!CHǎ uH0ǎ ǎ Ïd!uIǎISIǎ0CIǎ ZuǎgIOÍCHǎ
mI!IIdIISCHCHǎ uHUǎ !IHdHZICÌÌCHǎ VCIµIÌICHIC¡.ǎ
Lǎ dDHdHgIg,ǎ ½CHUC,ǎ ÏOHCµHHÌI,ǎ ÏId¡ICH,ǎ bCÌWCIgCWICH¡,ǎ ÏuHtHHg,ǎ wdCHIS¡CÌlHHg,ǎ ZugC,ǎ
duÍCIC,ǎ ÍIÌÍC,ǎ IHHCICǎ
ÏICǎ ŒIIOHCHZCI¡ǎ ISIǎ 0CIǎ 0CIǎ mI¡ICÌdÌICIÌICHCHǎ 0CHISCHCHǎ LCSCHICHIC.ǎ ņHǎ
0ICSCIǎ ZCIIǎ HdIǎ ÏCHISCHÌdH0ǎ 0ÍCǎ Imǎ /DCH0ÌdH0ǎ IHHC.ǎ wIIǎ UCmǎ ÏHVCSII!uI-
SIICIIǎ ÌOmmIǎ 0ICǎ gIOÍCǎ ÏICǎ ÌCICHSÍuISICHǎ SƶCIgCHǎ HuHǎ Zuǎ gIOÍCIǎ
dH!,ǎ WdHICH0ǎ UdSǎ /HSCHCHǎ UCSǎ ÌCICHSǎ uH0ǎ 0ICǎ
wdCH¡ǎ 0CSǎ ÞdISCISǎ SIHÌ¡.ǎ ÏCIǎ ÞdISCIǎ WII0ǎ VOHǎ UCHǎ ÏuISICHǎ
,ǎ 0CICHǎ CIǎ !uIǎ 0ICǎ uDCIǎ LCIgǎ DIdƾCH¡.ǎ
ÏdSǎ UCIǎ wdCHăǎ ÏIIC0IICHSǎ llţɑ lÍCgIǎ IHǎ bIZIÌICHĞǎ
Ï10 ÒðHKÎ5c0BH
00B1 5BÌ15cD0D HB1501
(1ÛZ+¬IIZÔ|
[hai8CtnamCn in ÎC!!UtuCB]
I 1O8l l.,̅
!Z. À.
bChVaD8n,
[ I0I5
Li8C!a
| I013
1rns! lķ.,̅ ÎZ. À.
bChWab8n, [ I0`0
lóZ
hCnrad d. HO!C, ÎZ. \ IIu!ÿaId {Ä LUo8 I U. Lr.)
V. IO!htinÿCn, ¦ 95á

L!lO, LI. !H ¼O:D8ÿau, !Z. V. hutn!Cn, ¦ I004
ʗ̅
ÎCintiCh, [I.
V. bpCy8I, [ ǵ̅

ÜIunO [ɕ íp.
LrCÿOI `.),
¸ 999
´
hCnIad I.,
!2. V. Y!8n,
[ I0II

hCnraU I1. U. JķĂʋ
!Z. V. hut!n8n, ] I0`9
ÌBÎH1Îc0 ¡I¡., | J05Þ
ɜ̅ ƖH88 V. 1OilCu, | I077

ÌBÎDtÎcD ¡V., ] II0¤ C̅ ÜCr!ha V. baVCyCn, [ I0d7
Î Ʃʋ ³
hOnIaU, ¬ÿnC8, ÌBÎHtÎcD V.,
] II0I | II43 | U25
L08Ç\Cl ! o
105Ǎ-1 10Ǎչ He| nr|chĸ |V.ĸ Dasչ ˷ahrչ 10njǍչ D| | deIչ e| nenչ!|e!enչ E| nschn|I!չ i nչ derչGesch| chIeչvonչ Textĸ42ĸ
He|chչ undչ rÖmi scherչ K| rche. չ D|eչ PapsIk| rcheČ չ D| sherչ unIeăչ demչ SchuIǠչ desչ
Ka|seŶsɦչ De!re|Iչ s|c̏չ vomչ E| n!| uĊչderչwe| I| | chenչ Gewa|!չ undչ !|ndeIչ e|neչ S!uIzeչ | nչ
derչau!sIe| gendenչ roman| schenչ We|I.չ
b̅ 1 073-10ʼnІչ Paµslĸ GreĒorĸ V| Ā . ĸ ċ ʅi | deDrandijչ Iumu| !Śarischչ gewäh|!.չ Ausչ e| nerչ | änd| | chenչ
|am| | | eչderToscanaչsIammendČ չ| nչHomչerzogenδչ| nչĠ| unyչMÖnch, չvonչLeoչ| Ѷ. չnachչ
Homչ zuruckge!uhrI,չ se|!չ HumDer!sչ Todչ ċ1 0Ǎ1 ijչ dasչ ge| s!|geչ Haup!չ derչ Kur| eƬ չ
GregorsչZ|e|չ| sIչd| eչķnIerordnungչdeƍչwe|I| | chenչGewa|IչunIerչd| eչge|s!|| che,չdesչ
Kaisersչ undչ derչKÖn|geչ unIerչ denչ Paps!.չ Erչ ersIreDIչ unDed| ngIeչ Herrscha!!չ desչ
1 Ljչ PapsIesչ uDeıչ d| eչ KiăcheČչ di eչ B|schÖ!eչ s| ndչ nur չ SIe| | verIreIerչ desչ ǸapsIes.չ Vorչ
demչ VerDoIչ derչ PriesIereheչ άVoƋschı|!IչdesչZÖ| | DaIsijչ undչ derչ S| mon| eչƐGe|dzah·
| ungչ !urչ Emp!angչ e| nesչ ge|sI||chenչ AmIesКչ AposIe|gesch|chIeչ ʼn, չ 1ʼn)չ !r|IԿչ derչ
Kamp!չ gegenչ d|eչ La| en| nves!|!Śrչ Deherrschendչ | nչ denչ Vordergrund. չ Derչgehe|·
||gIeչ Ġharak!erչdesչ KÖn| g!umsչw|rdչ n|ch!չ mehrչanerkann!,չ derչ gewe|h!eΒչ KÖn|gչ
Ķ Ƙ̅ g| | Iչnur չnochչa| sչLa|e.չ
1075չ D|eչ rÖm| scheչ Fas!ensynodeչ spr| chIչ e|nչ verschär!Iesչ VerDoIչ derչ La|en|nves!|Iurչ
aus,չ dasչ demչ KÖn|gչ unIerչ Banndrohungչ|edesչ Hech!չ De|չ derչB|s!umsver| e| hungչ
enIziehI.չ
Š07Ǎչ He| chsIagչ undչ Synodeչ | nչ WormsƮչ vonչ denչ uDerչ d|eչ ums!urzendenչ Forderungenչ
Ϻˠչ Homsչ au!geDrachIenչ deu!schenչ B|schÖ!enչ w|rdչ Gregorչ V| ʈ . չ wegenչ ungu|!| gerչ
Wah| չ !ƿrչ aDgeseIzIչ erk| är!.չ Gregorչ an!worIeIչ m| !չ derչ Bannungչ He| nr| chsƯ չ dasչ
nochչ ungewohn!eչ geisI|| cheչ Kamp!m|!Ie|չ zw|ngIչ d| eչ Gew|ssenչ ʳndչ !uhrIչ zuչ
schne| | emչ AD!a| | . չ Au!չ e| nemչ ʁurs!enIa̍չ | nչ ćr|bur,ĸ |nչ Anwesenhe|Iչ päpsI| | cherչ
ďega!enČչmuĊչʅe| nr| chչdemչPapsIչGehorsamչ undչGenugIuungŜչversprechen Ʈչ !urչ
Zb̅ denչ ȴa||չ e| nerչ Neuwah| չ n| mmIչ Gregorչ !uıչ s| chչ dasչ BesIäI| gungsrechIչ | nչ
AnspıuchČ չ daչerչdenչGewähӭIenչzumչKa|serչkrÖnenչmusseœչ D| eչ|ursIenչ Desch| ie-
ĊenչThronver| usIչʅe| nr| chsĢ չ !a| | sչ erչn| chIչD| nnenչȸahıչundչTagչ vomչBannչge|Ös!չ
werde.չ Soչ Dr| chIչ derչsogenannIeչ| nĭesl|lurstre|!ĸ ausΓ,չ derչ En!sche| dungskampǻչ
zwischenչKa|serչundչ PapsI,չ SIaaIչ undչ Kirche,չwe|!ħ| chemչ undչ ge| sI||chemչ Hech!.չ
Ͽˠչ Erչ!uhr!չe| nenչgrund| egendenչWande| չ| mչVerhä| In|sչderչDe|չdenչGewa|Ienչ herDe| չ
Dasչdeu!scheչKÖn| gIumչ er| e| deIչe|nenչ Sch| ag, չvonչdemչesչs| chչ n| eչw| ederչerho|!չ
haI.չ D| eչ |uhrungչ Eu ropasչ geh!չ vomչ Ka|seԚչau!չdenչ Paps!չ uDer.չ
10˧˧չ He|nrĖ chĸ ersche|nlĸ Įorĸ demĸ Paµstĸ a|sĸ Buķerĸ | nĸ Canossa,ĸ e| nemչ Sch| oĊչ derչ
ŢǍ չ D| sչ Markgrä!| nչ MaIh| | deչ vonչ ŋusc|enČչ undչ w|rdչ voȂչ | hmչ unIerչderչ Bed| ngungչ vomչ
ob̅ Ţʼnϓ չĆan.չ Bannչ ge| ÖsIČչ daĊչ erչ |mչ SIre|Iչm| !չdenչ deʳIschenչ |urs!enչ d|eչ En!sche| dungչ desչ
PapsIesչanerkenne.չ D| eչ|ursIen,չ uDerչHei nr| chsչADso| u!| onչI|e!չversI|mm!Ƞˌչwäh·
| en, չ ohneչ Gregorsչ Sch|edsspruchɝչ aDzuwar!en,չ |nչ |orchheimչ Herzogչ Hudo| !չ
vonչSchwaDenչzumչKÖn| gƫ չƲnIeăչM| ĊachIungչdes
ϔչ
GeD| u!srech!esչċWah|չ ausչdemչ
kÖn| g| | chenչ Gesch| echIijչ !o| genչ s| eչ demչ revo| uI| onärenչ Grundsa!zչ derչ fre|enĸ
4Û̅ Wah|.ĸ Hudo| !չ verz|chIe!չ au!չ dasչ dynas!|scheչ EıDrech!չ derչ Kroneչ undչ Dew| | | | gIչ
!ŏe| eչB| scűőswah|չ m| !չkÖn| g| | cheԛչ | nvesI|Iurչers!չ nachչ derչWe|he.չ
`ƼWCIhCU ¯ɝ COu8CCtalC, ¯ C LCUug!uuUg ¯ɝ [!hC¡ 8a!i8ÍaC!ìOu; ´ au8btCChCn "ɝ bcgIUUCn¸ `ƼVCt8!ImmCn =̅ !O up8Cl,
¯ I bChIC088µruCh "ɝ [!hC¡ atbIlta!IOU juUgCmCUl.
l^^̅
LH8ÇICl ! ò
¡IOĀOSIIIOHðlǎ SIgHðÌS.ǎ
DISDűIǎ ¯ HHIſƏǎ ţOɂ̅
ÍNJƫǎ UCHǎ ĿdlƐǎ ˊչ L.ǎ ¯ IHǎ CdSCǎ OÍǎ
ÍdlÌSǎ ¯ IHǎ CdSCǎ
ODƤCǎ. . . ǎZHǎ ¯ WIIDOHI .ǎ. ğ ǎěIHgǎ
1 6.8ĸ LICgOIǎN11ċť dĔǎ DISǎ lIÍCǎ
¡u¡ǎIHIOǎ C!IOHOÌOgICdÌǎ OIUCIǎDyǎ HHmDCIIHgǎ IDCǎÍOÌÌOWIHgǎgCOgIðµDICðlǎ
µÌðCCǎ HðmCSǎ ÍIOmǎ I˹ IOǎ +.
LðHOSSðǎ
ÌOmǎ
ÅOSCðHðǎ
LÌuHyǎ
Ũ|ǎ !ISǎ dImS'ǎ
.
.
.
16.9ĸ I07ô.ĸ ÅDCǎ SIgHIÍICdHCCǎ
¸œÍǎ¸
½OImSǎ ÍOIǎ
Ĝ
śIDuIǎ
LICgOIǎ ÀÌÌ
ÍCHIyǎ ęNť
16. 10ĸ I077.ĸ LdHOSSðǎ
IDCǎ µICCOHUI¡IOHǎ ÍOIǎ ÏCHIyđSǎ ðDSO!HIIOH.ǎ
IDCǎ ICðC!IOHǎ OÍǎ¡!Cǎ ĀIIHCCS.ǎ
1ó+
ÞdISCI¡umǎ
LH8ÇICl ! o
ŎdIKǎ IHCǎ ICÌd¡ÍOHSHIµǎ DC¡VCCHǎ ¡HCǎ IOÌÌOVIHgǎ ¡HICCǎ µOVCISǎ Dyǎ uSIHgǎ dIIOVSǎ 1ǵǚ 11˹
(SCCǎ ¡Cǂ¡Sǎ +ħǎdHUǎ ¬Z|ǎ dSǎDCÌOV.ǎ
SHµµOIIǎ
¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ ¯ɝ 0CCICBSIHgǎ IHHHCHCCǎ
Ǎǎ Ēɝ COHHIC¡ǎ
Ğ05ôȮ
DCIOICǎ
ÏdµSIKIICHCǎ ÞdISCI¡Hmǎ
ÌOmdHISCHCǎ ½CÌ¡ǎ
BIICIǎ
ÏdµS¡ÌIICHCǎ
ÌOmdDISCHCǎ ½CƑ!չ
ŜHUCIÌIHCǎ ¡HOSCǎ µdI¡Sǎ O!ǎ¡HCǎ ICć¡ǎ VHICHǎyOHǎ COHSI0CIǎIUCH¡ICdÌǎ OIǎVCIyǎ SImIÌdIǎ IOǎIHCǎ COH¡CH¡ǎ O!ǎ
ICX¡ǎ +Zǎ dH0ǎ mdIKǎVI¡Hǎ dǎ DIOKCHǎ ÌIHCǎ (¯¯¯|ǎ IHOSCǎ µdI¡Sǎ VHICHǎ 0IŸCIǎ mdIKCUÌyǎ !IOmǎ ҼIɸչ
|nչ d| eserչ!asIչaǟsweg| osenɠչ Lageչen!schǙoHչs| chչderչKĞn| gչzuչeƜ nerչTa!īչd| eչ eDensoչnur չ vonչ Texlĸ43ĸ
m|I!e|a|!er| | ch-re|| g|ĞserչAu!!assungչversIandenչ werǹenչ kannչw|eչd| eչADseIzungΔչe|nesչ PapĬ
s!esչdurchչ denչ KĞn| gչ odeıչ e| nesչKĞn| gsչdƎrchչ denչ PapsIչvonչ derչ m|!IeĿa|!er| |chenչ |deeչ derչ
Desonderenչ SIe| | ungչ ǹesչKĞn|gsչodeԜչdesչPapsIesչ | mչʮ|e!enչ W|nIerչ107Ƕ˹uDerschr|!Iչer,չ nur չ
O̅ Deg|e|IeIչvonչ se| nerչGaII|n,չ se| nemչ SĞhnchenչ undչwenȾgenչ D| enern, չ d| eչA| pen, չ u m չGregorչ
VƘ | . չ auҚչse| nerչ Be| seչnachչ DeƎIsch|andչ zuչ Ire!!enչ unǹչ nachչ Vo| l zugǂչ k| rch| | cherչ BußuDungչ
denչ oDers!enչ Pr|esIerչ zurչ LĞsungչ vomչ Banneչ zuչ zw| ngenƒ չ Au!չ derչ Burgչ Ġanossaչ nahmչ
Gregorչ V| | . չ denչ BuHendenչ w| ederչ | nչ d| eչ k| rch| | cűeչ Geme| nscha!Iչ au!չ undչ erk|ärIeչ s| chչ m| Iչ
| hmչversĞhnIœչA| sչPr̘esIerչkonnIeչerչni c̑Iչandersչhanǹe| n չHe| nr| chչunIerwar!չs|chչdemչƲrIe|| չ
TĤ̅ oderչSch|edssprǟchչ desչ PapsIesչ undչverDğrgIe˄չGregorչe| neչ Be̝seչ nachչ Deu!sch|and չ
DerչȺagչ vonչ Ġanossaչ warչ derչHĞŃepunkIչ | nչ derչAuse|nanderse!zungչ zw|schenչ ge| s!| | cherչ
undչwe| I| | cherչGewa|!չ | nnerha| Dչderչ| nչs| chչ gescn| ossenenչ chr| sI| | ch·̼| !Ie| a| !er| ichenչ We|!.չ
Erչwarչe|nչ S|egչ desչ PapsIIums,չ we||չ HeΕ| nr| cnչ denչ päpsI| | chenչAnspruchչauchչau!չEn!sche|-
dungչ | nnerdeuIscherչ Koʡ!| |kIeչ anerkannIe˜չ ADeıչ erչ waıչ mehrչ nochչ e| nչ S| egչ desչ KĞn| gsɽ չ
TO̅ dennչ He| nr| chչ zwangչ Gregorչdurchչ se| nenչ BuHgang, չ e| neչ neueչ Grund| ageչ!urչse| neչPoĿ|I| kչ
zuչ suchen. չ G|e|chze| I| gչ !rennIeչ Heinr| chչ Paps!!umչ undչ deuIscheչOppos|!|onչ vone|nanderչ
undչ reI!eIeչ soչse| nչ KĞn| g!umŭ չ
DaruDerչ h| nausչ wurdeչ Ġanossaչ e| nչ WendepunkIչ ̞nչ ǹemչ Verhä| In|sչ vonչ ge| s!||cherչ undչ
weĿ!|| cherչGewa|I.չ D| eչD| sheŶչunDesIŶ|!IeneչIheoreIҽscheչĖ| nhe| IչDe| derչ| nչderչHeg| erungչderչ
ˤLjչ We|!չwarչzuչ Ende. չAnչ| hreչS!e| | eչ!raIչderչKamp!չdesչPapsI!umsչumչd| eչoDers!eչHerrscha!!չderչ
chr|s!ħ| chenչWe|IչƐ H|erokraI|eij,չwährendչs| chչd| eչwe|!|| cheչHerrscha!!չmehrչundչmehrչau!չ| hreչ
vonչ derչre| nչ k| rch| | chenչ versch| edeneչZ| e| seIzungչ !esIlegIeչœ ϕ չ
Nachչ derչ LĞsungչ vo̼չ Banneչ konnIeչ n|emandչ | nչ Deu!scű|andչ demչ KĞn|gչ denչ Gehorsamչ
verwe|gern,չ we||չ erչausչ derչ K| rcheչaƎsgesch|ossenչ se|Ʃչ DerչKamp!,չ denչ He| nr| chչ|eIzIչgegenչ
ZO̅ denչ GegenkĞn|gչ ǟndչ dessenչAnhängerչ | nչ DeuIsch| andչ !uhrIe,չwarչ!ro!zչ schw|er|gerչ Bed|n·
gungenչ er!o| greich˙չ
¯3u8VCgÌO8 "ɝ hO!!nung8!O8, ¯ uD8C\zCn ¯ɝ ˖ɑ̅ U!8pO8C, ¯ VO!!zÌChCn =̅ Ȩɗ̅ C3rry Ou!, VCtDutgCn ¯ɝ garan!ICtCn.
I3äʋ
LH8Ç\Cl ! o
ÏIOµOSI¡IOHdÌǎ SIgHdÌSĵǎ
CDCHSOǎ HĆIǎ. . . ǎVICǎ ÷̅ UHÌyǎ. Ġ . ǎƈHSƷǎ dSǎ
gÌCICHZCItIgǎ ǯ̅ SImHÌ¡dHCOHSÌyǎ
CdIuDCIǎHIHduSǎ ǰ̅ !HIIHCImOICǎ
16.12ĸ Ïu¡ǎ IHCǎ!OÌÌOVIHgǎ SCH¡CHCCSǎ IHǎ ¡HCǎ COIICC¡ǎ SCāHCHCCǎ ľH¡CIǎ yOHIǎICSHÌ¡Sǎ IHǎ ¡HCǎ DOXǎ µIOVICCCǎ OHǎ
IHCǎ HCć¡ǎ µdgC.ǎ
1.ǎ /mǎ ÌCICHSIdgǎVOHǎ ÅIIDuIǎÌuCCHǎCICǎCCHISCHCHǎ ÏuIS!CHǎ ÏdµSĄǎLICgOIǎ ÀÏÏ.ǎ CIH,ǎ HdCHǎ ÏCUISCHDŽ
ÌdHCǎ ZHǎ KOmmCH,ǎ umǎ CCHǎ b¡ICI¡ǎ ZVISCHCHǎ IHHCHǎ uHCǎ ÞdISCIǎ ÏCIHIICHǎ ÏNǎ Zuǎ SCHÌICHICH.ǎ
Z.ǎ LCIǎ SCIHCIǎ/HKuH!Ąǎ IHǎ LDCIIIdÌICHǎgÌduDICHǎ SCIHCǎ ÌOmDdICISCHCHǎ/HHdHgCI,ǎ CdÍǎ CIǎ SICǎ Zumǎ
Þdmµ!ǎgCgCHǎ CCHǎ ÏdµSIǎ dH!IH!CHǎ VCICC.ǎ
3Ĝκ LIǎ CIICIÌ¡Cǎ CCmǎ ÞOHIgǎ CICǎ /DSOÌu¡IOHǎ ƉCCOCHǎ CISIĖǎ HdCHCCmǎ CICǎ LCCIHguHgCHǎ !uIǎ CICǎ 1OS-
SµICCHHHgǎ !CSIgCÌCgtǎVdICH.ǎ
4.κ LIǎZOgǎSICHǎCCSHdÌDǎHdCHǎ CCIǎ!CS¡CHǎLHIgǎ LdHOSSdǎdmǎ ŏOtCuDHdHgǎCCSǎ/µCHHIHǎZHIuCK,ǎVOǎ
CIǎ uHICIǎ CCmǎ bCHu¡Zǎ CCIǎ wdIKgId!IHǎ wdIHIÌCCǎ SIdHCǎ
5.Ȯ LIS¡ǎ dmǎ CIII¡CHǎ Ådg,ǎ CCmǎ Zo. 1. 1Û77,ǎ dÌSǎ ÏCIHIICHǎ SCHOƥǎ dHǎ CIHCHǎ /H!DIuCHǎ CdCHICėǎ CHIDž
SCHÌOÍǎ SICHǎ CCIǎ ÏdµS¡ǎ HdCHZHgCDCH.ǎ
U.ǎ /uCHǎ ÏCIHIICHǎ CHISCHÌOÍǎ SICHǎ Hmǎ LSICIHǎ ZHIǎ ÌNjCKKCHIǎ HdCHǎ ÏCHISCHÌdHC,ǎ dÌSǎ CIǎ CICǎ
ÍdCHIICHIǎ VOHǎ CCIǎ ¼dHÌǎ CIHCSǎ LCgCHKOHIgSǎ CIHICÍ¡.ǎ
7. ǎ ÏuµSIǎLICgOIǎÀÏÏ.ǎ HdHmǎ CICǎ 1IHÌdCHHgǎ CCIǎ ÏuIS¡CHǎdHǎ uHCǎmdCH¡Cǎ SICHǎ dH!ǎ CCHǎ ¼Cgǎ HdCHǎ
ÏCu!SCHÌdHC.ǎ
8Ė˹ ÏCIHIICHǎDCgdHHǎÀCIHdHCÌHHgCHǎVOHǎ CCIǎbIuCIǎÌCggIOǎ dHSǎ uHCǎ CISCHICHǎgÌCICHZCIIIgǎdHǎCICIǎ
du!CIHdHCCI!OÌgCHǎ CCHǎ ÅdgCHǎ Imǎ LuÍCIgCVdHCǎ VOIǎ CCIǎ LHIgĘǎ Hmǎ CICǎ KIICHÌICHCHǎ LCS¡Im-
muHgCHǎ uDCIǎ CICǎ LH͵IdXISǎ ZHǎ CI!uÌÌCH.ǎ
9.˹ ÏdmIIǎ VdIǎ !uIǎ ÏCIHIICHǎ ÏNǎ CIHCǎ VOÌÌIgǎ HCHCǎ bIIudIIOHǎ gCSCHdŹCH,ǎ HHCǎ SCIHCǎ ÏO!!HHHg,ǎ
CHICHǎ SCIHCǎ ZugCS¡dHCHISSCǎ IHǎ ÅIIDHIǎ CICǎ ÏuIS¡CHOµµOSI¡IOHǎVOmǎ ÏdµS¡ǎ gCIICHHIǎ Zuǎ HdDCH,ǎ
VdIǎ umSOHS¡ǎ gCVCSCHġǎ
1Û.ǎ ÀOHǎ COIIǎ ZOgǎ CI,ǎ Cdǎ IHmǎ CICǎ CCH¡SCHCHǎ /̵CHµdSSCǎ VCISµCII¡ǎ VdICH,ǎ Hmǎ CICǎ ŊdHICSVCHCCǎ
uDCIǎ CCHǎ wOH¡ǎ LCHISǎ HdCHǎ LDCII¡dÌICH,ǎ Hmǎ HICIǎ VOmǎ ÏdµSIǎ CICǎ /DSOƒHƽOHǎ Zuǎ CIÌdHgCH.ǎ
1i. ǎ LICgOIǎ HICÌ¡ǎSICHǎ HOCHǎ CIHIgCǎ ZCIIǎ IHǎ LDCIIIdÌICHǎ du!,ǎ KCHI¡Cǎ CdHHǎ dDCIǎ HdCHǎ ÌOmǎ ZHIuCK.ǎ
1Z.ǎ ÏHǎ CICSCIǎƬdS¡ǎ dHSSICH¡SÌOSCHǎ 1dgCǎ CHISCHÌOÍǎ SICHǎ !CIHIICHǎ ZHǎ CIHCmǎ KuHHCHǎ bCHIII¡.ǎ
Ň3Ĕʋ /HCHǎ LICgOI,ǎ CCIǎ DISǎ Zumǎ ŀHÍǎ CCIǎ/̵CHǎ gCldHg¡ǎVdIęǎVCImHICIC,ǎ CdÍǎ ÏCIHIICHǎ IHǎ KIICgCII-
SCHCIǎ /DSICHIǎgCKOmmCHǎ SCI.ǎ
I4.κ ÏCIHIICHǎmHÍICǎSICHǎVCIµ!ÌICHƸCH,ǎ IHHCIHdÌDǎCIHCIǎVOmǎ ÏťµS¡ǎDCSIImmICHǎ ÏIISIǎ CCHǎ ŁuISICHǎ
LCHHgIuHHgǎ Zuǎ ÌCISICHǎ uHCǎ SICHǎ mIIǎ IHHCHǎ ZHǎ VCISOHHCH.ǎ
13.ǎ ZHSdmmCHǎ mIIǎ SCIHCIǎ LCmdHÌIHǎ LCI¡Hd,ǎ SCIHCmǎ CICIƊdHIIgCHǎ bOHHǎ ÞOHIdCǎ uHCǎ SCIHCmǎ
LC!OÌgCǎDCgdDǎCIǎ SICHǎ¡IO¡ZǎCCSǎHHgCVOHHÌICHǎ HdI!CHǎ ¼IHƹCISǎ ImǎÏCZCmDCIǎHdCHǎ LuIgHHC.ǎ
1U.ǎ /uÍCICCmǎ mHÍ¡Cǎ ÏCIHIICHǎ CCmǎ ÏdµSIǎ !ICICSǎ LCƓCI¡ǎ Ǩʄrʋ CCHǎ ¡dÌÌǎ CIHCIǎ ÌCISCǎ HdCHǎ ÏCu¡SCH-
ÌdHCǎ ZHSICHCIH.ǎ
ŋóO̅
LOIICC¡ǎ SCƨHCHIIdÌǎ OI0CIǎ O!ǎSCH¡CHCCS.ǎ
ƟXaȨȾȝcƒʋ řCH¡CHCCǎH0.ǎ lκ IHǎ ¡HCǎ ¡Cǃ¡ǎ sǽȹɮȞdʋlCǎ !\Ìƕ0¾cdʋ l˱̅
cIřĈǔ
LH8ÇICl T ò
LOǎ ¡HIOH_Hǎ IcXIsʋ óIJ, ǎ¬ÛĚǎ ¬1,ǎ¬Z,ǎ ¬óǎ dH0ǎ SHHHdIIZCǎ ¡HCǎ ICÌd¡IOHSǎũC¡VCCHǎ IHCǎ LmµCIOIǎ dH0ǎ!HCǎ 16. 13ĸ
ŔdµdCyǎ
IHǎ IHCǎ
LI!OHIdHǎ µCIIO0ǎ
(UóUĝ1ÛZ¬|ǎ
IHǎ IHCǎ
bdlICHǎ µCIIO0ǎ
( 1ÛZ¬-Ĩ1ZO|ǎ
IHǎ ăHCǎ
ÏOHCHS¡duICHǎ CIdǎ
( 11Z7-1ZOÛ|ǎ
LXI0R0ÌR@ §OUf VOCBDUÌBf§
!ı ʋ L!!Oǎ 0CIǎ l.κSIuƺZ¡Cǎ SICHǎ dH!ǎ0CHǎ ϵISKOµd¡.ǎ
ÏCIHIIūHǎ Ïģǎ !IH0C¡ǎ ŗuCKHdÍIǎ DCIHǎ0CH¡SCÌCHǎ Ƹaȑsǥ¡Ħʋ
ÏCIHIICHǎ ˭,̅ 0Crǎ ÌC¡Z¡Cǎ bdÌICI,ǎ HH¡CrSąu¡Ĉ¡ǎ IHH. ǎ
ICSHÌ!Sǎ
ļICǎ LH¡CISIu¡ZHH_ǎ 0CIǎ ŋIICHCǎ HIÌIIǎ 0CHǎ LI¡OHCHǎ DCIǎ 0Cƭǎ łCS¡I_UH_ǎ 0CIǎ wdCH¡.ǎ
Z.ǎ bICIDCH0ǎ CIHCHH¡ǎ ŌOHrd0ǎ ŅCIHrICHǎ VOHǎ ǁaǖǾscȳʋ Zƿǎ SCIHCHǎ `dCH!OÌźCIĢǎ
şOIǎ SCIHCHǎ ĒŇŪ0ǎ 0CSƀ_HICI¡ǎ CIǎ IHHǎZUǎ SCƁHCHǎ `dCH!OÌ_CI.ǎ
/u!ǎ 0CHǎ ÅO¡CHDC¡¡ǎ CIVLjHÌ¡ǎ CIǎ IHHǎ ZUǎ SCIHCHǎ ŐdCH!OƔ_Crǎ
LH8ÇICl ' ò
ó. ǎ dìcκ MaƉhlκ auͰuocnκ
ōcìhrìchκ uoIκscĔhcκ Rcgìcrungsrcchlcκ nuƘκ ìnκ Sachscnκ ausɖκ
ÐìcκAusuƈungκscìncrκďcgìcrungsrcchlcκvarκi͋κ BaƟcͬκ undκ FrƆnkcnκ nìƉhlκmögĕìƉh.κ
¬.ǎ ʶlDzoκ I.κ halκscĔncnκ Machlahsƕru˙hκ durchǝcscIΡl.κ
Ð̋cκ Ðurchsclzu͌gκ scĔŚcrκ MachIκvarκ Ǥhκ SuddculȂchκĕandκ schvìcrìg.κ
Ðcrκ\crsuchĚκ scìncκ ďcgĔcrungsgcvallκ durchzuscIzchȲκ IuhrƜcκzuκ gcIahrĄichcnκ KampIcn.κ
O.ǎ ÐcrκAuIslic̀κ dcrκ ďcĂchs˫ursIcnκ iĴlκ nìchlκ mchrκauIzuhaĕIch.κ
Ðìcκ Machlκ dcrκ ̮ȥursIcnκsIciglκvahrcndκ dcsκ lnvcslĔlȌrs͹rcìlsκ
Ðìcκ FursIcnκ sIcigchκ zuκoishcrκuhcrrcìchIcrκ Hΰhcκ auI.κ
ZurκscIocnκ ZcìIκsìnklκdìcκ ìnncrcκ Machlκdcsκ Köhìgsưκ
U.ǎ Ðicκ \croìhduhǝκ milκ dcrκ Kirchcκ slarklκ dicκ MachIκ dcsκ Kaiscrs.κ
Ðicκ Bczichungcnκ zumκƂpsllumκvcrslarkchκ sìch.κ
Ðcrκ Invcslilurslrcìlκ schvachlκdasκAnschcnκdcsκ Kaìscrsκ
ErκvcrŞingcrlκ scìncκ Machlgrunddzagcκ ìnκ Ðculschland.κ
7. ǎ ImκInvcslìlursIrcilκvcrahdcƘlκ sìcǡκ dasκƃcrǡallnìsκ zvìschcnκvcIllìchcrκundκ gcìslìgcrκ Machl.κ
EsκvandclIκsìchκgrundăcgcnd.κ
ÐcrκInvcsliIurslrcìlκIuhrlκzuκ cìncmκ grundlcgcndcnκ WandcǴκ dcrκpoIĂlischcnκ\crhaIlnìssc.κ
Ðìcsκ ìslκcìhκWcndcpunkIκinκ dcrκdculschcnκ GcschichIcκ dcsκ MìIIcIaIIcrsĜκ
ÐcrκBuŢgangκōcìnrìchκlˉ.κnachκǃanossaκIuhrlκzuκ čncrκuhcrvaƘlclcnκpoǴiIĂschcnκWcndung.κ
Ðicκ Wcndcκ΢vìschchκ ōochŁ undκ SpalmiIlclaIƜcrκvoIĕzichIκsichκ nurκ ĄangsamĜκ
o.ǎ Hcinrichκ vonκ Sachscnκvirdκ zumκ Kţnìgκdcsì_hicrI.κ
Ò˄oκ I.κ vĔrdκ auIκ dcnκ Slcìnκ lhronκ Karlsκ dcsκ Groĸchκ crhoocn.κ
Erκvirdκ gckrönI.κ
1Û77ǎ vìrdκ zumκcrslcnκ Malκ cìnκ dculschcrκ Köhìgκvohκ dchκ Fu͠sIcnκ gcvahII.κ
HcinŞichκ l\ɗκ virdκ ao_csclzl.κ
Scìncκ AoscͺzungκIuhrlκzuκcrnculcnκ KampIcn.κ
9.ĸ ÐcrκKaiscrκœrauchlcκ dicκHilIcκ dcrκ FursIcnκIurκscìncκĐu_c uocrκdìcκAIpch.κ
Ðicκ džcldzugcκKaiscrκBaroarossasκhachκllalìcnκ varǚhκ crIolgrǚìch.κ
Baroarossaκ slaroκ vahrchdκ dcsκdrìlƜcnκ Krcuzzugs.κ
1óoǎ
LH8ÇICl ! 7
ÜRBµî0Iľ J1ľ
D| eչersIeչFrageչr| chIe!չsichչanչd| eչSIau!erչse|DsIГչWoչ!uh|Ienչs|eչs| cƶչzuչĮauseČչ| ƞչSchwaDenČչ Texlĸ44ĸ
| nչderչWe|Iչoderչwoչsons!ЦչNaՀur| | ch, չsoչmÖchIenչw| rչg| e| chչdazw|schenreden,չau!չdemչBergչ
HohensIau!enչ De|չGլpp| ngenƒ չ Nachչ derչBurgչSIau!,չ d|eչ s| eչdoĈIչ Dau!enČչ nennenչ w|rչ s|e.չ Wirչ
!o|genչ dam|!չ demչ Brauchչ desչ euŶopa| schenչ HochadeĿ sВ չ D|eչ Fam| | | enչ vonչ BourDonչ undչ
O̅ HaDsDurg,չvonչ Badenչ undչWurIIemDergչ he|ßenչ nachչ |hrerչSIammDurgČ չ d| eչs| eչ| angs!չver|as·
senչ haDenŽչ D|eչ S!au!erչwo|| !enչ h| ngegenչ ke|nenչ deŶar!|genչ |am| | |ennamen չ Dasչ |ehr!չ unserչ
!ruhes!esչZeugn| sչ!urչi hr չSe| Ds!versIandn|s˅,չ e| neչwor!kargeչAhnen| |s!eČչ dieչ 1 1 53չ!urչBarDa·
ăossasչ Ehesche| dungչ au!gesIe| | Iչwurde. չ S|eչ |auIe!Ŕչ ʼ|r| edri chչ zeugIeΖչ Fr| edr| chչ vonչ Buren.չ
Fr|edr|chչ vonչ Burenչ zeug!eչdenչ Herzoҥչ ėr| edr|ch,չ derչS!ophenչ grundeIeǬ չ Herzogչ Fr|edr|chչ
TÛ̅ vonչ S!ophenչ zeugIeչ mi !չ derչ Ѭoch!erչ desչ KÖn|gsչ He| nr| chչ denչ Herzogչ |riedrҾch.չ Herzogչ
Friedrichչ zeug!eչ denչ KÖn| gչ ėr|edri ch. ɗչ Wasչ w| rչ zuers!չ |mչ OhrչDeha|Ien,չ |s!չ e|nչ Personen·
name,չ !un!ma|չ Fr|edr|ch.չ Soչ h|eĊenչ d| eչa|Ies!enչ SÖhneչ | mmerȦչ BarƆarossasչ ƖrsIgeDorener,չ
derչ| ungչs!arD,չ undչse|nչei nz| gerչƖnke| չ ĥ|neչ KeIIeչ vonչ Menschenչ a|so,չ n| chIչvonչ Or!en.չ Derչ
!ruhes!eչ Fr|edr|ch,չ v|e|| e|chIչ derչ Sohnչ e|nesչAdl | genչ ausչdemչ sa| zDurg| schenչA| penvor|andչ
TO̅ undչ1030չоra!չi mչH|esgau, չ!aßIeչ| mչspa!erenչ S!au!eԝ|andչersIչ|uĊΗչundչIrugչnochչgarչke|nenչ
Be| namen.չSe|nչ Sohn,չ Da|dչnachչ 1053չgesIorDen,չ nannIeչs|chչ nachչ BƎrenȦչ vermuI| | chչ demչ
heu!| genչ WaschenDeuren.չ
DemչOr!snamenչ Burenչ!o|g!eչ| nչderչnachsIenչGeneraI|onչderչBurgnameչSIau!.չ Dasչ|sIչ| nչderչ
Ahnenre|heչe| nչwe|IererչgroĊerչSchr|I!չDennչGŶa!չ |riedr|ch,չderչvorչ10dz9չse|nenչS|Izչau!չdenչ
ZÛ̅ Hohens!au!enչverlegIe,չhe| ra!eIeչd|eչsaӮ|scheչKÖn| gs!och!erչundչgewannչm| !չ| hr չd|eչHerzogs-
wurde.չ Derչ Bangչ he!IeIeչ s| chչ aƞչ dieչ neueչ BurgČ չ w|eչ wennչ dasչ Herzog!umչ sIau!|sch,չ n| chIչ
schwaDischչ h| eĊe. չ Dochչ d| eչ!o|gendenչ Fr|edricheչ s| ndչ nurչnachչ | hrerչ WurdeЇ,չ n| ch!չ nachչ
|hremչ Landչ un!ersch|eden,չ a|sչwaƌeչ schonչ !urչ denչ nachsIenչ Herzogչ derչHohensIau!enչzuչ
n| edr| g, չ !urչ denչ !olgendenչ KÖn| gչ dasչ HerzogIumչ SchwaDenչ zuչ k| e| nչ geworden.չ D| eչ Lҿs!eչ
ZO̅ sp| ege| !չdenչ Au!s!iegչ einerչse|Iչ | angemչ hochad| i geʢ, չ dennochչ hÖchsIչ ehŶge| z| genչ Fami | |eչ
wi deɋͫ, չd| eչs| chչn| ɋgendsչwohn| | chչe| nr|chIenչ moch!e.չWennչ d| eչS!au!erչsichչse|Iչ denչ1 140erչ
˷ahrenչ zuչ e| nemչ De!es!|gIenչ Or!չ DekannIenȦչ dannչ waŶչ esչ Wa| Dħ | ngenȦ չ sechsչ SIundenչ vomչ
Hohens!au!enչ en͒!ern!.չ DorIherչ sIammIenչ d|eչ sa| | schenչ Konradeչ undչ He| nr| cŃeЛ չ |nչ derenչ
kÖn| g| | chesչ ErDeչhe| raIe!enչ d|eչ SIau!erչe| n չ DeshalDչ h| eĊenչspa!erչ |hıeչAnhangerչ |nչ ʉIa||enչ
óÛ̅ n| eչ ǀSIau!erʺ,չ seđIenչ ǀSchwaDenƦ , չ me| sIensչ ǀGh| De| ħ | nenƦ, չ a|soչ ǀWa| D| | ngerʽ. չ
¯IƼ ÜIduCH,Ƽ
··
CƼ "ɝ CƼĺƐdUI!ŢOD,Ƽ ¯SƼbC!DSƝƩCï8!8ƉUD!8Ƽ "ɝ 8Cĩ-IDŃgC,Ƽ ¯ZCugCDƼ ¯ɝ \OƼ DôgC1ĖƼ 1UJƼ IdSSCDƼ ¯ɝ !OƼCS!dDÎISHƼ
ODC8CÎÍėƼ ƛCƼ¼ÜIdC,Ƽ ·DƼ ¯ɝ !DCƼ UIgDI1j,Ƽ [HCIC)Ƽ IHCƼ IdHKďƼ ĊWIdCISµICŜCŶDƼ ¯ɝ !OƼ ICśCCĮƼ
PropĖsiIĪonaIκ siĮnals.˹
zucrst˹ ¯ɝ IĪrs!չ ŧoIκaII)κ
vcrmulIichκ ¯ɝ ͖robaƈlyκ
˒Isκwarcκ ¯ as˹iIκ. Ń . κwcrcκ
alsκ ob˹ . = .չ warcκ ÷̅ as˹ Īǜκ . . . κwcrcκ
dcnnochκ ÷̅ tro!zdcʬ̅
nirgcndsκ ÷̅ nĖw̄crcκ
dcshǗĕoκ ÷̅ ɤor˹lh̍sκrcasonκ
scItcnκ ÷̅ rarcIyκ
mcĪslcnsκ ¯ mostly˹
!ƁĆɑ
LH8ÇIÐl T 1
ljƭ. 1չ Ȼˍ ɊO̅ idcnlìǜƟκìnκlhìsκ IamìlƟκ lrccκ Ihcκ ŤSIauIĀr'κ mˤnlìoncdκ ̎nκ lcȐIκ ƵƵƽκ
bIauícrġ
\ricdrichġv.ġ Ðurcnġ
|ʋbaIdġ n.ġ iÛ3¯
C̅ | liIdcgardġ v.ġ Lar.ġ Moussonġ
Ȓ̅
|rícdríchġ Ȕ ̅
Hz.ġv.ġ 5chWabcnġ iÛ1Û
| iiÛ3
!ricdrtchġ | ¡ .
Hz.ġ v.ġ 5chWabcnġ iiÛ3
|ʋ ii+¯
ǹ̅ I |udí¡hġ ȼ̅
Hcínrtchsġ d.ġ5chW.ġ
Hz.ġ v.ġ Laycrnġ
ɞʋumġ i1¯Û
Ȑ̅
Ġr¡cdríchġ I. (Larbarossa)ġ
Hz.ġ v.ġ 5chWabcnġ ii+¯
!g.ġ 1i32, !s.ġ 1i33
( iiÛÛ
C̅2. LcaIrtxġ v.ġ ċurgundġ
|ʋ iiö+
Ø̅
ȓ. ̅

!onradġHI. ġ
!g.ġ ii2¯-¯3, 1i¯o
( iiO2
C̅2. GcrIrudġ
v.ġ 5uIĄbachġ
|ʋ ii+O
Hcinrichġ (V¡.)
!g.ġ ÌÌ+1
( ii3Û
Mcìnrìchġ VI. \rtcdrtchġ V.ġ OIIoġ
AgncsġŢ̅
Ks.ġ Hcinrichsġ IVġ
| I1+¯
¡rtcdrichġ IV.ġ
Hz. ġv.ġ 5c¡Wabcnġ ii37
( iiO1
C̅ GcrIrudġ Ⱥ̅ Hz.ġ
Hcinrtchsġ d.ġ LoWcnġ
v.ġ 5ac¡scnġ u.ġ LaĀcrnġ
| iiÛO
!Onradġ

2.
Ì
ÏBDcDDC|_C|
2. lcoµoIdġ !lĵ̅
MgIġ v.ġĈsIcrrcichġ
| i1¯O
Phtlippġ
Kg.ġ iiOÛ. !s.ġ ilÛi
( iiÛ¯
!z.ġv.ġ 5chWabcnġ
| i1Û1
ƾǹĒʋ v.ġLurgundġ
|ʋ i2ÛÛ
HĆ.ġv.ġ 5chWabcnġ 1iÛi
| iiÛO
Hz.ġv.ġ 5chWabcnġ 1iÛO
Í_. i1Ûö
ȉ̅!onsIanącġ v.ġ 5iziIicnġ
|ʋ iiÛb
ďrìc0rìchġ Ȍ.̅
Y_. v.ġ 5izíIícnġ II98,ǔ
dI.ġ Y_. i2i2,
ȥ.̅ i22Û
ɝʋ i2Ûö
Ȋ̅ Ircncġv.ġ Lāzanzġ
|ʋ i2Ûö
Ʊʋ
ğcaIr¡xġ ǛĐʋ ɹđʋ
|ʋ i212
G̅ Ks.ġ OIIoġ ƨDžēʋ
|ʋ i21ö
LcaIrixġd.ġ ]. ġ
|ʋ 12¯3
Ø̅Kg.ġ
Icrdínandġ l!l.̅
( i23Û v.ġ KasIiIlicnġ
C̅ i. !onsIanzcġv.ġ Aragonġ | i232
ť̅ IsabcIIaġv.ġ ]crusalcmġ

Ǻ̅¯. IsabclIaġv.ġ LngIandġ
ĐđĒ
rc
ē
ic
Ĕĕ
c
Ė
rb
ė
t
Ę ę Ě
n
ě
c
Ĝ
n
__ ĝġ
ƍ_ɝ
ı IJ_ɝ

Ǝ
ɝʅƧʋ ƏƐ___ɝ
İľ

Ƒɝ ̅
c¡nr¡chġ (V¡¡.J Konradġ ¡V. MargarcIhaġ Fnzioġ Manhcdġ !ncdrichġ AlíonsġɆ.̅
Í_. i22Û-12¯Ô Kg.ġ i2¯1 | i21Û !g.ġv.ġ 5ardínicnġ Kg.ġ v.ġ5iziIicnġ v.ġ AnIiochiaġ Kg.ġ v.ġ KasIilicnġ
[ i2+2 | 123+ G̅ Mg!.ġA!brcchIġ _CIBH_CH i2+Û 123ö |ʋ i23O 1231 dI.ġ Y_.
Iź0ʋ
Ȉ̅ L¡tsabcIhġ v.ġ Mciĉcnġ | i2¯2 |ʋ i2OO | i2ö+
v.ġ Laycrnġ

C J. LcaIrixġ
| 12¯¯ v.ġ 5avoycnġ
ƋƌĎʋ˼ ˄˽Ɍ̅
ƥʋ
!onradinġ ȑ̅ r cdrichġ dcrġ Ircidigcġ !onsIanăcġ
!z.ġv.ġ 5chWabcnġ i23+ N_I. v.ġ MctĊcnġ |ʋ 1¯Û1
| 12Oö JU_J. v.ġ JhĎrtngcnġ Ø̅¡cIcrġűIIijʋ
|ʋ i¯2¯ Kg.ġv.ġ
¡
AragOnġ
¡ġ
KonigĞġ vonġ5izilicnġ
LBU18CDÍðHO UHO I\ðÍ|BH
2Ul ZB|1
Lh8µI6I 1 J
M =
¼
W
UNGAHN
1+
L|8jICl ! 7
17.2ĸ ÐcscriƈcκIhcκorìgìnκandκcxpansionκ oIκlh˚κSla΍ˬc͡κIamìlyκìnκrcIaIionκĴġ̅ IhcκIollowìngκkcyκwords.κ
SalćburgcrκAlpcnΑŜrdzand.κ
I030.˹
Burcnƻκ
I0Ǹ9ř˹
SaIìcrɼκ
Waiolìngcnųκ
17.3ĸ ōowκarcκlhcκcar̯yκ Sͻau˭crκ characlcrìćcdκ ìnκlcxlκ 44´ĸ
17.4ĸ ǃomparcκ Žhcκmapκ onκ pagcκ I4I˹wìlhκIhcκoncκonκ pagcκ 1Zoǎ andκ lìsIκIhcκmosIκsIrikìngκ lcrrilorialκ
changcs.κ
1ƉZ̅
L|8jICl ' ¯
Se|IչderչEheschei dungչ BarDarossasչ 1 1 ƁŸʋ ho| Ienչ s| chչ d| eչ Ka|serչ | hĈeչ Frauenչ ausչ n| chIdeuI- Texlĸ45ĸ
s҅henչ Fu rs!enhausern. չ M| Iչ| hnenչeĈwarDen,չ manchma| չ zu!a| | | gƑ չFr| edr| chչ |.չ Herrscha!IչuDerչ
HochDurgundչundչProvence,չ He| ū r| cǼչV| . չMachIչƿDerչSү z| ħ | enչundչSud| Ia| | en, չ Ph| | | ppչVerD| n-
dungչ m| Iչ demչKa| serIumչ | nչ KonsIan!| nope| , չ Fr| edr| chչ | Ì . dasչ KÖn| gIŐmչľerusa| em. չWennչ | mչ
b̅ Hochm|IIe|a|Ierչe| neչ|nIerna!|ona| չvers|ppIeȘչ Fam| | | eչderչKÖn| geչenIsIandƑչwarenչSIau!erչi hreչ
M| !Degrunder. չ E| nչ GegenDe| sp| e| ˩ չ BarDarossasչ Ze|Igenosse,չ KÖn| gչ Lŷdw| gչ V| | Ǭ չ vonչ Frank·
re| ch, չhe| ra!eIeչd| eչErD| nչvonչAͅu| Ian| en, չ FriedĈichsչ| | . Gegensp| e| erβչ Lřdw| gչ | ̃. γ չe| neչGra!|nչ
derչ Provence.չ D|eչ KapeI| ngerչ D| | ckIenչ w| eչÖrI| | cheչAde| sherrenչ au!չd| eչnachsIenչ NachDarnչ
undչ erwe|Ier!enչ |hrչ ErD| andչ konzenIƋ|sch, չ D| sչ s| eչ amչ Endeչ ganzչ Frankre|chչ DesaHen.չ D|eչ
TU̅ S!au!erչDesaHenչ amչ Endeչ n| ch!չeinma| չ SchwaDenչ ganzżչaDerչHerrscha!Is| nse| nչ uDera||չ |nչ
derչchr| sI| | chenչ We|I.չ S|eչ haIIenչ | hreչ ǀ| deo| og| eƤչ wahrgemachIώչ
Undչ | hreչ GraDerХչ | mչ Hausk|osIeƋչ Lorchչ | i egIչ derչ herzog| | cheչ Burggrunder, չ i mչ sIau!|schenչ
E| saHչse|nչ SohnƁ չvonչ denչ KÖn|genչ ruhenչzwe|չ |nչ DeŸIsch |and, չ |nչ denչ Domenչ vonչ BamDergչ
undչSpeyer,չ neDenչsa||schenչKa|sern, չn| chIչneDenչsIau!|schenչVaIern.չD| eչKa|serչdesչHausesչ
1b̅ !andenչ| hreչ|eIz!e,չ auchչ wohđչ | hreչeƋsIeչBuheչ| mչAus̯ and, չzwe|չ|nչ Pa| ermo, չneDeʡչnormann| -
schenչ KÖn| genŁ չ d| eչ s| eչ DeerD!enΆƨչ denչ IoIeʢչ BarDarossaչ ճDer!uh ƋIeչ n| emandչ ausչ demչ
He| | | genչ ďandչ | nչ e| neչ S!au!ergru!I.չ W| rչveŵg| e| chenչ m|IչFranĦre| chչ undչ ēng| and. չVomչ7.չ D|sչ
18. չľahrhunderIչwurdenչ d| eչmeİsIenչ !ranzÖs|schenչ KÖnʘ geչ |mչ K|osIerչ Sa|nI-Den|sչ Deiչ Par|sչ
DesIaI!eIș,չ v| e| eչ eng| | scheչ KÖn| geչ se|Iչ deĈչ normann| scǽenչ EroDerungչ |nչ London, չ Wes!m| n-
ZÛ̅ sIerƩչ D| eչ Gru!Iչ derչ KÖn| geչ verdeu!| | chIeչ dor!չ d| eչ Dauerչ derչ DȐnasI|eչ konkıeIeŵչ a| sչ | edeչ
AhnenIa!e|.չ Dor!չwurdenչdi eչNach!o| gerչgekrÖnI, չd| eչGroHenչdesչLandesչzusammengeru!enŁչ
zenIra|eչ BehÖrdenչ err| chIe!.չ DorIչ |eDIeչ dasչ KÖn| gIum, չ aՌchչ wennչ derչ KÖn| gչ verre|s!eչoderչ
verkamΫչ M| !չe| nemչWo԰,չ dorIչenIsIandenչ HaupIsIadIe.չ
Dİ eչS!au!erչ ach!eIenչ zwarչdaraŸ!,չ daHչ De|չa| | eʢչ Ǒam| | | enIeҰ | ungenչd| eչschwaD|scheչǒerzogs-
ŧb̅ wurde, չ d| eչ Burgչ SIau!չ undչ dasչ K|osIerչ Lorchչ sIeIsչ De|sammenD| | eDen. չ ADerչ d| eչ KÖnigeչ
wohn!enչgernչ | nչBischo!ssIadIenչzw|schenչWormsչŸndչ BegensDurgչ undչ DauIenչs| chչ prach-
!|geչ P!a|zenɝչ zw|schenչ Hagenauչ undչ ēgerƮ չ e| neչ MeIropo| eչ haIIenչ s|eչ n| chIչ Ÿndչ haI,չ unIerչ
anderemչ deswegenƨչ Deu!sch| andչ | mmerչ nochչ nұch!. չ A|sչ KrÖnungsoƌIչ DenuIzIenչ s| eչ
Aachen, չ a| sչ KÖn| gswah| orIչ Frank!urI,չ dochչ e| nenչ ei genenչ Ka|serdomչ DařIenչ s|eչ n| rgends. չ
ϽLjչ Baum| | cheչSIaD| | |Ia!չ haI!eչze| I| | cheչKonI| nu|IaIչeĈӣauDȇ.չWahrendչ derչ1 30ʋ Ćahreչvonչ 1 1 38ʋ D| sչ
1270չzah| !eչFrankre| chչganzeչv|erչ KÖn| geɻ չʜedesma| չ!o| gIeչaŸ!չdenչ VaIerչ derչ SohnČ չ undչ !asIչ
a| | eչ reg|erIenչ |mչ S|!zen.չ Zurչ se̔չDenչ Ze|!չ veʥsch| |sseʡչ s| ch·չ achIչ sIař!|scheչ Herrscherչ | mչ
Sa!Ie|
Ț
,չ De| չ Ɇederչ W|I!erungչ unIeĈwegs,չ !asIչ !urչ d| eչ Ma| ar| aչ vorDesI| mmIƮ չ nurչ e| nma| չ
uDernahmչ derչSohnչ vonչ denչ KÖn|gswah| ernչ unDehe̯ | | gIΈչ dasչvaIer| ̕ cheչ EıDe. չ D| eչ SIau!erչ
žb̅ seIzIenչ a||esչ au!չ gegenwar!igeչ W| rĦungչ undչ seIzIenչ s|chչ ke| neչ rařm| | cheչ Grenze չ цnչ | hrerչ
Ze|!,չ d| eչe| neչEpocheչeuropa| scherչ Ѳnruheչundչ Bewegȋ ngչ warˋչ ӤeDIenչ s| eչ hÖchsIչ modern. չ
Vcr·ípp!ġ ¯ɝ vcrwand!,ġ ´¡ cmand(cn)ġ Dccrbcnġ ¯ɝ dcrġ ǿ˂OC̅ 8Cʖʱǩ̅ Ż Oɫ8˔ɐ˃˕ɬʲ̅ īɝ loġbuiĂ,ġ 'vcrlommcnġ ¯ɝ Ioġpc¡ísh,ġ
´cġ!IaIć,ġcnġ ¯ɝ rġ¡aIasI,ġ -c,ġ ¯síchġVcrsch¦cíČcnġ ¯ɝ ijĠ̅ wcarġoncscI!ġoul;ġ ¯unbchc¡líglġ " ungcsIčrI.ġ
ŕOµOSItIOHdÌǎ SƂŻHd¡SĶǎ
mðHCHmdÌǎ ¯ɝ SOmC\ImŬSǎ
DISǎ ÷̅ HH\I¡ǎ
HICHIǎ CIHmdÌǎ ÷̅ HOIǎ CVCHǎ
njDCIdÌ¡ǎ ¯ɝ CVCIyW!CƮCǎ
WOHÌǎ ¯ɝ ƧICSǀmdDÌyǎ
0ŲSWCgCHǎ ¯ɝ 0CSHdƖDǎ
IdSIչ ¯ɝ dÌƣǎ OS\ǎ
HHIǎ CIHmdÌǎ ¯ɝ OHÌyǎ OHCCǎ
!4¯
LH8Ç\C| ! 7
17.5ĸ ʼroΓidĀκƓromκ řcΜlκ4
ő˹
lhđκ ìnƍśͫmatiŜnκ ncccssaryκlǼκƓ̏lĕκ ì͍κ !!cκ ˖ǼȐĀsκocIow.κ
Ðìʛƍcrcnccsκ ĦĀIÀccn.κ
marriagĀs.κ
conscıucnccsŋκ
tomosκęorκgravcs).κ
conscıšcnccsŵκ
dyn˔slicκsucccssion.κ
conscıucnccs.κ
TexIĸ46ĸ DerĸSIaatĸderĸ StaĪ!erĸ
HŜ̇cnslauƓcnκ в͇ʐnҀhչ ̨ingsκ Eng| |shκ̩ingsκ
TroIzչ derչ KaIasIrophenɬ չ d| eչ dasչ sIaՍ!|scheչ Ka|serĔƎmչ Deg| e|!eIen˗չ dar!չ n| ch!չ uDersehenչ
werden,չ daßչ schonչ Konradչ Ì | | . , ersIչ rech!չ aDerչ ţarƆarossaչ undչ Hei nr| chչ VǶ.ǃչ p|anmaĊ|gչ
e| nenչ deuIschenĸ Kon|gssIaatĸ au!DauIen.չ S| eչ organ| s| erIenչ Be| chs| anderչ umչ Ǹ!a|zenչ undչ
Be| chsDurgenչ herum, չ d| eչd| eչade| | g·k| rch| | chenչ | mmȌn|Ia!enչ | angsamչ au!saugențչ so|| !en.չ
b̅ Dasչ VorD| | Űչdeɉչnormann| schenչ SIaa!eƉչ w| rk!eչdaDe| չzǟsammenչm| Iչdemչsa||schenĸ Erbeĸ | mĸ
SIaaIsdeĢkenĸ derĸStaufer.ĸ ĶIIoչ vonչ |reȾs|ngչ haIչd| eչĄberrhe|n|scheĸ Ć|e!ebeneĸ dasչ Kern·
| andչ desչ Be| chsչ genannԹչ H| erչ haȈIenչ d| eչ S!au!erչ nԑchչ |mչ D|ens!չ desչ |eIzIenչ Sa| ƚersչ dasչ
KÖni gsgu!չzuչorgan|s|erenչoegonnenŽ չDasչzweiIeչKern|andչ desչS!au!ersIaa!esչ |agչ |nչ SchwaIJ
ben.ĸ ȥS!ammDurgչ HohensIau!en,չ W|mp!enչ amչ Neckar,չ SchwaD|schչ Ha| |չ m|!չ derչ ȹ| mourg, չ
IJğ̅ BavensDurgչ | nչ ĶDeĈschwaDenǃչ Ġhŷrչ undչȻur| chչ | nչ derչSchwe|z.ijչ
I44˹
LH8jICl ! 7
Modernչwarenչ d| eչSIau!erչauchչ dar| nł չ daĊչs|eչdurchչGrundungĸvonĸSladlenĸau!չKon| gs| andչ
wesenI|İchչ zurչ w|rIscha!I| | chenչ ɿrsch| | eĊung
ɞչ
De| IrugeƉ. չ | nչ Űenչ Burgernչ undչ Fre|Dauernչ
ha!!enչs| eչw| rk| | cheչS!aa!sunIer!anenǂչ!re|չ vonչ !ursʬ| | chemչ odeĈչ k| rch| | chemչ Ĥ| n!| uĊ. չ
Anչ a| | enչ DedeuIendenչ Zenȇrenչ | hresչ ƥSIaaIesƤչ | | eĊenչ s| eչ | nչ Re| chsmunįstatlen"ĸ Ȼah|ungsɩ
Ļ b̅ m|IIe|չ prägen, չ d| eչdenչ S| egչ derչGe| dĬ ƿDerչd| eչ Na!ura| w|rIscha!IչvorDereİIe!en.չ
Durchչ z|e|oewuĊIeչ Ăandďr|edensµo|Ĕl|kĸ!o͈de͈ʬenչ d| eչSIau!erչ BƎheչ unŰչ SİcherheiIչundչ |eg·
!enչdam| Iչ zug| e| chչ denչ Grundչzuչe| nerչw|rk||chenչ HeichsgeseIzgeDungŭ չ|ąľıź. ̅ľahrhunder!չ
wurdeչ aŚchչ dasչ ge| !endeչ HechIչ au!geze|chneIչ ̕nչ denչ sogenann!enչ Sµ|ege|n°,ĸ z.չB.չ demչ
SchwaDensp| ege| Ʈ չ | hrչ DeruhmIesIer,չ de°չSachsensp|ege| չ Ĥ| kesչvonչ Hepgow,չ Dİe!e!չ !re| | | chչ
ZÛ̅ mehrչ h|s!or|schesչa|sչIaIsäch| | chչ nochչ ge| IendesչHechIŭչ
Durchչ d|eչ Heersch|ědordnungĸ such!eչ Baroarossaչ d|eչ ganzeչ Į| erarch| eչ derչ l ehensrechI-
||cheԇչ B| ndungenչ anչ denչ Koni gչ zuչ knup!eƉ.չ ċSIu!en|e|IerŔչ Kon| g, չ ge| sI||cheĽչ we| I| | cheչ
He| chs!urs!en,չ Gra!en,չD| ensImannenȜ, չ ē| nsch| | dr|IIerǫijչ DaչderչBe|chs!u rs!ensIandչ i nչse| nenչ
Ѫerr|!or|enչ e| geneչ sIaaI| | cheչ Hohe| IsrechIeչ en!w|cĦe|Ie,չ wurŰeչ d| eչ B| | Űungչ e| nerչ He|chs·
Zb̅ unIer!anenscha!Iչ verh|nŰerI˘չ Ʊerչ W| | | eչ undչ dasչ Hech!չ desչ Kon|gsչ warչ !urչ v| e| eչ Menschenչ
n|ch!չ mehrչunm|I!e|DarչverD| ƉŰ| | ch. չ
¯ ðUISðuÿCƆƼ ¯ɝ !OƼðDƙOIŅ,Ƽ ¯uƼ LïSʼnD!IuJuHgƼ "ɝ |DCƼ UCVCÍOQWuH!,Ƽ ¯IƼLH!CƏ|ðHƼ "ɝ !DCƼSuņŲCC!,Ƽ CƼNÜHZSƧ!!C,Ƽ·ƇƼ "ɝ ƦuƼ
uIHI,Ƽ ¯1 bQšugC!Ƽ "ɝ !DuƼuIƘOIƼ (SµCCu!UB),Ƽ ¨IƼ ġICƈS!BŁHHƼ ¯ɝ !DCƼ VłSƚd!.Ƽ
ÏĂOµUSI!IOHdÌǎ SIgHdlSķǎ
CIStǎICCHIǎdDCĂǎ ¯ DuIչ CǁCHǎ mOICǎ SOǎ
ZużlCICHǎ ÷̅ dIǎ IDCǎ SdmCǎ ¡IHCǎ
ŖHO!CǎIHCǎmOS!ǎImµOttdH¡ǎdCHI6VCD6H!S ĸņʋ!DCǎ!OHCHS¡dHƗCHǎdSǎ SCIǎOHIǎDyǎ!HCǎdHIDOIǎofľICXƘ 4İ,ǎ 17.6ĸ
ÞdIĊǎ LOSÌ'ǎ
d|ǎ
D]ǎ
C]ǎ
0|ǎ
c)κ
ÏHǎ WHǎdIǎ Wdy,ǎ dCCOI0IHgǎ IOǎ ÞdIċǎ ÍOSl, 0I0ǎ IDCǎ ÍOHCHSIuĆŶCHǎ ldƃ Ì´ǎ 17.7ĸ
/IHOǎÏŦSIǎWIIICSǎ | Hǎ Íɪ˰Í̅RƗǐ̅ ,|nľÍHtCIǎZCI!ǎjľ+ . . չ ţ ňųU¡CHǎSI0 Š0ICǎb¡dH!CIŤǎ HOCHS! HOÓ0I.' ¼Hu!ǎdtCǎ 17.8ĸ
!DCǎICdSOHSǎ H0 _IV0S lOƯǎ ¡HƄSǎ S¡uICmCHIĺǎ
¼DdIǎ dIŴǎ !H0 Î CuSOHSǎ gÍVCHǎ Uyǎ ÞdIČǎ ÏƦSÌǎ !OIǎ IH0H Dc| Hgǎ COHSI0CIC0ǎ mU0CƱ´ǎ
I4ĭǎ
LH8jICl T 7
1 ЍȩЏչ
ʜìvǢdcκlcxIκĉ7κ ìnIoȮ ɒȉɴʋ scƵlionsũȮ ʱarkκ IҧҁչsIaǽȗȮoíȮcachȮ sccIìonȮ̖͘I̎չthìsȮsymƮoIŷȮ

ѫ̉՗ƠչƇƱ̅ D| eչherkomm| | cheչPer|od| s|erungչ |äHIչ me|sIensչdasչ ʹHochչm|IIe|a|Ierɔ,չd| eչͦdeu!scheչKańser·
ze|Iņչ,չ ers!չ 1 Ţnj0չm| !չdemչ̀odչ desչ |e!z!enչ S!au!enka|sersչenden, չdasչǀSpä!m|I!eĿa|!erͧչm| Iչdemչ
,| nIerregnumʺչDeg| nnen. չ| nչv| e| enչBez| ehungenչ| | egIչ|edochչDere|!sչ| nչdenչĆahrenչnachչdemչ
Todչ Kon| gչHe| nr| chsչVʈ Ů չderչenIsche| dendeչWendepunĦIƒ չ Esչ| s͏չd| esչe| nչepocha| erչĕ| nschn|I!չ
O̅ nń chIչnurչ!urչd| eչGesch| chIeչDeuIschӥandsչ undչ desչ Be| chesČ չsondernչ!ƿrչganzչEuropa,չauchչ
!urչ PapsIIumչ undչ K| rcheǬ չVonչ derչ рoheչ deŏչKaƛ sermachʭչsIurzIչ DeuIsch| andչ p|oIz| | chչ| nչd| eչ
š0Ӛähr| genչ W|rrenչdesչsIau!|schɐwe| !|schenչŋh ronsIre̗Is.չ DurchչdasչAuҕkommenչderչKur!urɑչ
s!enչ w|rdչ esչ |mչ ƲnIersc̏| edչ zuչ FranĦre| chչ undչ Eng| andչ endgu|I| gչ zumչ WaŃ| re| ch չ A|sչ
NuIzn| eHerչ desչŋh ronsIre|͐sչ werdenչ d̘ eչ Be| chs!uɉsIenչ naheśuչ se| Ds!änd| geչ ȹandesherren.չ
TÛ̅ D|eչ r|IIer| | cheչ Be| chsm| n|sIerǾ aӦ |Iǣ͐,չ d|eչ ŐnIerչ denչ Sa| | ernչ undչ ersIenչ S!au!ernչ Ia!krä!!| gerչ
He| Җerչ desչ KonҲ gIŐmsչ war,չ mŷHչ nunչ groHenIe| | sչ | nչ denչ FursIend|ensIչ !reIenչ oderչ zumչ
BaŐDr|IIerIumչ verkummeŏn չ D| eչ ̨ungenչ deȋIschenչ S!ädIeչ D| uhenչ soz|a|չ undչ w| r!scha!!| | chչ
au!Č չ kommeƉչ aƆerչ| nչ | hremչ SIreDenչ nachչAuIonomȾ eչm| Iչ derչгuăs!enmachIչ | nչKon!| | k!չundչ
!| ndenչ wen| gչ B͢ckha| Iչ De| mչ Konń g. չ Demչ Paps!IumĪ չ dasչ s| chչ kaumչ nochչ desչ sIau!|schenչ
ĮO̅ Drucksչau!չdeƉչK| rchensIaaIչ ha!!eչerwehrenչ konnen, չw|rdչunIerչ| nnozenzչlūI.ʋ derչWegչ!re|չzurչ
Beherrschungչ Mń IIe| | Ia| | ens, չśumչsch| edsr| chIer| | chenչE| ngre|!enչ| nչd| eչBe|chs· undչWe˲!po·
| ń I| kչ undչ zurչ h| erarch| schenչ Neuordnungչ derչ K| rche. չ Esչ !ńndeIչda!urչw| rksameչHe| !erչ|nչ denչ
neuenչ OrdenչderչFranz|skanerչ Őndչ Dom| n| kanerƨչ d| eչ m|Iչ Pɉed|gIչ undչ See| sorgeչ Desondersչ
au!չ d|eչ neuenչ soz|a|enչ Sch| chIenչ deŏչ SIǣdIeչ w| rĦen, չ d| eչ gegenչ dasչ KeIzeɊIumչ ankämp!enչ
ZÜ̅ undչ m| Iչ | hrerչ zenIra||sI|scheƉչ Oŏgan|saI|onչ derչ un|versa|enչ Paps!k| rcheչ e| nչ neuesչ Gerus!չ
geDen.չ Auchչ auHerha| DչDeuIsch| andsչänderIչs|chչ dƛeչ po| | I| scheչLageչ umչ1 Ţ00չg rund| egend. չ
˳ mչ WesIenչ Dr| chIչ dasչ eng| |schɑ!ranzos|scheչ An|oŷ-Be| chչ derչ P|an!agene!sČչ dasչ demչ
deǟIschɐ|Ia| | eŎ| schenչ SIaűeŏreƛchչ d| eչWaageչ hҳ eӧ IČ չ Da| dչ nachչ demչ Ⱥodչ Kon| gչ He| nr| chsչIl. ʋ
zusammen. չ Se| neչ Sohneչ B| chardչ Ŋowenheŏzչ ˈ 1 1 89-1 199)Ī չ derչ demչ Ka|ser,չ undչ ľohannչ
2b̅ Ohne| andչ ˈ 1 1 99ȧ1 Ţ1ĭέ, չ derչ demչ PapsIչ | ehnsp!ƈ | chI| gչ wŐrdeĪ չ ver||erenչ !roIzչ | hremչ Bundn|sչ
m| Iչ demչ We|!enչka| serչ OIʭoչ |V.չ denչ eng| ȿ schenչ ėesI|andDes|!zչ großIen!eń| sչ anչ Ph| | | ͂չ II.ʋ vonչ
Frankre|chչ ċ11 80ȧϬ ŢŢƕǨ˗չ denչ VerDundeIenչ derչ SIau!er˙չ Se|Iչ derչSch| ach!չ De|չ Bouv| nesչ 1ĵ14չ
seIzIչs| chչ | nչ Fran kre| chչ dń eչ naI|ona|eչ Monarch| eչgegenչd| eչKronvasa||enչ durchƪ չ| nչĖng| andչ
muHչdasչDes|egIeչKon| gIumչ denչ au!säss|genչ S!ändenչ | nչderչMagnaչĠharIaչvonչ 1š1Ďչƴuge·
oÛ̅ s!ändn|sseչ machen, չ d| eչ denչ Ke|mչ zurչ par|amenIar|schenչ Beschränkungչ derչ Monarch| eչ
| egenş չ ˴ mչ Nordos!enչ |sIչse| !չderչGrundungչ ďuDecksչċ 1 1 nj8Ňչ demչ Os!hande|չ deuIscҨerչњaơ!·
| eu!eչ Bahnչ geDrochen. չ B| gaչwń rdչ 1Ţ01չ aƈsչ deu!scheչ SIad!չ gegrundeI, չ andereչ OsIsẻs!äd!eչ
!o̰genչ Da|dչ nach.չ Derչ D|sչ L|v· undչ EsIĿandչ ausgre|!endeչ OrdenssIaaIչ DesI|mmIչ seń!demչ
neDenչ derչHanseչdasչ Sch|cksa| չ NordosIeuropas, չwährendչ d|eչs| av| schenչ FursIenչdeu!scheչ
ob̅ BaŐerūČ չ Bu rger,չ Berg| eu!eչ | nչ| hr չLandչ ŏu!enչ undչ denչ deuIschenչS| ed| ungs· undչ ћu| Iurraumչ
we|IչnachչOsIenչwachsenչ| assen. չ ծDera| | չ seIzenչ dƛ eseչѡeuD| | dungenչundչWand| ungenչ nochչ
vorչdemչ Endeչ desչ SIau!erreҴchsչeƛ n չSeɀ nչ |eIzȈerչKa|seŏչkämp!!չnochչvonչ Sud| Ia| | enչ ausչumչ
d| eչW|ederheŏsIe| | ungչdesչrom̗ sch-deuʭschenչ ч mper| umsČ չaDerչerչsche|!er!չanչder չersIarkIenչ
PapsImachI.չ D|eչ Herrscha!Iչ Fr| edŏ| chsչIl.ʋ ҵsIչ!urչDeuIschӨandչnur չ| nso!ernչvonչ g roHerչBedeu·
4Ü̅ Iungłչ a| sչerչesչwe|Igehendչ s|chչ se| DsIչuDer| äHI, չ ohneչesչsIaaI| | chչ undչ ku| !ure| | չzuչ!ormenչw|eչ
se|nչ s| z| | | an| schesչ ErDŏe| ch. չ DaǼerչg| ngչauchչ DeuIsch| andչschonչse|!չdemչTodչ He| nrń chsչV|.չ
se|neչ e|genenչ Wegeչausչ derչ hochm|!Ie| a| Ier| | cheƉչ Ka|serze|Iչ |nsչ SpäIm|IIe|a|!erչ
İRƪ̅
LH8j\Cl ! 7
Proposcκaκ IìIăcκIorκlhcκwholcκ lcxI.κ 17. 10ĸ
SuggcsIκaκ hcadìngκIorκcachκoIκIhcκsìΙκ sccIìonsκIhalκ makcκ upκʠhcκǮcxl.κ 17. 11ĸ
Whyκdì dκGcrmanyκdcvcIopκ alongκ dìIIcrcnIκlìncsκIrˑmκ lhcκkìngdomƙκoIκŻranccκ andκ Engăandċκ 17.1 2ĸ
WhaIκwcrcκlhcκ oosIacIcsκ whìchκ hìndcrcdκIhcκ poIìlìcalκ dcvcĄopmcnȃκ olκlhcκ Gcrmanκ lownsċκ 17.13ĸ
WhalκìmporIanccκdìdκlhcκčǿancìscanκ andκ Ðomìnìcanκ oȀdcrsκ havcκ IorκlhcκPapacyċκ 17. 14ĸ
a)κ »¬m½¬¬¬.¬m¬ ¬mmm½¬¬¬¬
o)κ ¬¬¬¬¬mmm¬m½¬¬¬¬¬m¬¬m¬m
c)κ mm¬¬¬¬¬mmm--¬¬
WhalκsIrcngIhcncdκ ʡhcκ posìlìonκ oƋκlhcκ Frcnchκ K̉ngdomκ inκlhcκ 1óē
Žǎ
ccnIuǿyċκ 17. 15ĸ
a)κ ¬mm¬m..¬mmmmmm..¬mm¬¬¬¬
o)κ »¬..¬¬mmmmmmmmmm¬¬¬m m
W̃alκwcrcκIhcκ conscƖucnccsκoIκIhcκ Slaΐκ prìnccsļκ poIìcyκ lorκ dcvclopìngκlhcìrκ lcrrìloryċκ 17. 16ĸ
WhalκwcrcκlhcκdìĨcrcnIκc˴cclsκ onκGcrmanyκandκonκSìcìIyκolκFrcdcrìcκ lIļsκrulcċκ 17. 17ĸ
ČoIIccIκaIIκIhcκIcrmsκuscdκloκdcnolcκsocìalκrankκmcnlĂoncdκìnκlhìsκchaplcrκandκplaccκȃhcmκìnloκaκ 17. 18ĸ
hìcrarchìcalκ ordcr.κ
1. ǎ rκ Kaiscrκ
Z.ǎ
ó.ǎ
+. ǎ
Į.ǎ
U.ǎ
ı.ǎ
o.ǎ
U.ǎ
1Û.ǎ
ĩ 1.ǎ
1Zǎ
1ó.ǎ
I47ǎ
LH8jIC' ! 7
LXÍ0R0ÌR§ §OUf VOCBDUÌ Bf§
! . Ț Amκ cȫgșȈschǟȬʋ LJąħκdcsκ 1Z.ǎǪahrhundĀ͞ͱsκ hcrrschͲcnκ ħranΟösìschcκ SìȄŗcκundκ KuĄƚur.κ
Sprachcκ undκ Brάuchcκǚcsʋ ƃoǯkcsκblìcbcnκ hìngc˿cnκ njȭgcȘsʀchsȇschďʋ
ÐìcκƃcrwcndungκdˢrκcnglìschcnκSprachcκwarκcrslκabκdcmκ ʢ ʾ. ǪǗh͟hundcŝȄκamκ HśħκgcbrέuchΥ
Iìch.κ
Z.ǎ Ðìcκ ŹhcschlìĀŢungκ Hcìnrìchsκ ȿ̅ mìlκ Malhìldcκ ħuhrlcκ zuκ cngcrcnκ BcΠìchungcnκ zwìschcnκ
ʝngIandκ undκ dcmκ ďcìch.κ
Ðìcκ Ōhcschcìdungκ črìcdrƐchκ BarbarossasκIandκ II53˹ slatl.κ
ErκvcrchcIìchtcκ sìchκanschIìcĸcndκ mìlκ Bcalrìxκ vonκ Burgund.κ
3ĕ ʋ Ðìcκ StauIcrκslammcnκ ursprunglìchκ ausκ dcmκ SaIzburāìschcn.κ
Ihrcκ Slammκ burgκlìcglκbcìκ GΪppìngcn.κ
ÐcrκSlammbaumκdcrκHohcnstauIcnκ ìslκ schrκħragmcnlarìsch.κ
ĉɔκ ÐìcκMachƚκdcrκ StauIcrκbrìchlκnachκ iZįÛǎ ćusa͇͆cnɓκ
Ðcrκˋusammcnbruchκ dcrκpolìlìschcnκÒrdnungκìmκ dculschcnκ ďcìchκbcgìnntκzurκscƑκ bcnκ Zc̊tƮκ
Ðasκ żntcrrcgnumκ kcnnćcìchnctκ dasκ Endcκ dcsκ HochmìllcIaIlcrs.κ
5.˹ lachκ dcrκ\crnìchlungκdcrκ HohcnstauƋcrκìslκ dìcκ dculschcκKaìscrwurdcκ nìchlκ mchrκ crbIìch.κ
Ðìcκźrblìchkcìͳκdcrκ KţnìgswĘrdcκsclzlκsìchκìnκ Frankrcìchκ undκ EngIandκdurch.κ
Ðasκ ErbIandκ dcrκSlauIcrκìslκ Schwabcn.κ
Konradκ Iżż.κbccrblκscìncnκ ʲcIIcnκFrìcdrìchκ Barbarossa.κ
U.ǎ \ìcIcκ norddculschcκ Żurslcnκ bckcnncnκ sìchκ ìmκ iUĤǎ̡ahrhundcrlκ zumκ protcslanlìschcnκ
GIaubcnɒκ
Ðasκ prolcslanlìschcκ Bckcnnlnìsκ dcrκ čurstcnκ Iuhrlκ zuκ Ianganhaltcndcnκ Kämp˩cnκ mìtκ dcmκ
Kaìscrκ
7.ĸ Ðìcκ Iandkarlcκ dcsκ dculschcnκ ďcìchsκ ìmκ I3. Njahrhundcrtκ Ȓcì_t dcullìchκ dcnκ ZcrIallκ dcrκ
kaìscrlìchcnκ ſachl.κ
SēcκvcrdcuĶIìchlκ dcnκAuIslìcgκ dcrκ ǔcìchsƋurslcn.κ
Grcgorκ\̪IŃκsclzlκ sìchκ mìlκ allcrκÐcutIìchkcìlκ˪βrκdasκ Zölìbalκ cìn.κ
Ī¬oǎ
% "
ÛßßWß0lðR0
Rðß0 1Ë4å
LhBþ¡Bf ÂÜ
LH8Ç!C| ! d
ÜDBµî0Iľ J öľ
Texlĸ48ĸ Dieĸ a|||ierleĸ W|ħlschaĐlsĦĥ||l|kĸ undĸ |hreĸ Ausw|rkungenĸ
D|eչA| | | |er!enչ oehande| nչ Deu!sch|andչvonչAn!angչ anչ n| ch!չ a|sչW|r!scha!Ise|nhe|I,չ w| eչesչ | mչ
ŬPoIsdamerչ AokommenƤչ vorgesehenչ war.չ Zugչ umչ Zugչ werdenչ unIersch| ed| | cheչ W|r!-
scha!!ssys!emeչ au!geoau!Ŕչ h Ƀerչ d| eչ W|ederhers!e| | ungչ e| nerչ vorw|egendզչ pr|va!kap|!a||sI|-
schenչWũr!schaŗ!Ǫչ dorIչ dɃeչZen!ra|verwa| !ungsw|r!scha!!.չ 1 947չ oez|ehenչ d| eչUSAչd| eչWes!zo˔
O̅ nenչ |nչ | hrչwɃr!scha!!| | chesչĮ| |!sprogrammչm| !չe| nչ undչscha!!enչzusammenչm| !չderչor|I|schenչ
Zoneչe| nչe| nhe|I| | chesչW| r!scha!!sgeo|e!,չdasչzumչ Mode||չ !urչdenչspäIerenչZusammensch| uHչ
w| rdДչD| eչWährungsre!ormչ| mչJun| չ1 94ʼnչ oes|ege|!չdi eչw| r!scha!!| | cheչSpa|!ungչDeu!sch|andsչ
Վndչ̳eũ!e!չd|eչť| n!uhrungչzwe|erչverschӀedenerչÖkonom|scherչSys!emeչe|n.չDaչe|neչe| nhe| !Ŀ | -
cheչ Hege| ungչ !urչ ganzչ Deu!sch|andչ | mչ A| | | |erIenչ Kon!ro|| ra!չ sche|IerI,չ !uhrenչ zuers!չ d| eչ
TÛ̅ Wes!a| | | |erIenչ undչ danachչ d| eչsowӝe!| scheչ M| | |Iäradm| n|sIraI|onչ | nչ | hrenչ|ewe| | | genչ Besa!-
zungszonenչe| neչWղhrungsre!ormչduăch. չɒhn| Ƀ chչw|eչd| eչE| n!uhrungչderչHen!enmarkŜչnachչ
derչ ыn!| a!|onչ 1923չ |sIչ d |eչ Neuordnungչ desչ Ge|dwesensչ Nj 94ʼnչ d| eչ Vorausse!śungչ !urչ d| eչ
W|rksamke|!չderչausħänd|schenչW| r!scha!Ish| |!e.չ Vonչ nunչanչge|!enչ | mչWes!enչd| eչPr|nz| p|enչ
derչőSoȑ|a|enչ MarkIw|r!scha!!ɗ,չ währendչ derչPar!e|vors!andչ derչSEDǂչdenչers!enչ őZwe|ǿah·
1b̅ resp| anǦչ verkundeIşչ M|Iչ d| eserչ MaHnahmeչ sche| n!չ auchչ d| eչ po||!|scheչ Spa|!ungչ Deu!sch-
|andsչ Hea||!ä!չȑuչweăden.չ
¯ CIHDC7ICH6H đɝ \O IHCÍuÇC, ¯ C H6HI6HmdIK "ɝ 1CuQCIdIj CUIICnCj IH\ICÇUCCÇ \O S\OQ \DC WOIS\ CÍÍCC1S C1
_8HCQQIH_ IH1Ì81IOH, ¯þÏ) ¯ɝ þC/I8ÌIS1ISCDC ÏIHDCI\SQ8I\CI )Cu\SCHi8nÇS.
Ĥoposìtìonaƒκ sìgǸaIs.κ
Zugκ umκZugκ ¯ɝ stcpκbyκslcpκ
voͯìcgcndκ ÷̅ maìnŘyκ
danachκ ¯ɝ thcnκ
I5ɥκ
Lhßµ!6I 1Û
4 W
9 +
ÞW
PDCÌÍUÜ
OUICD O|B
PW

4W
VP

LH8Ç\C| ! d
1 8.1ĸ DžìƒIκ ìnκthcκIIowκchartκbcIowκoascdκ onκtcxƛκ48ƻκ
PoƚsdamcrκʖĦkommcn.κ ÐcuIschƒandκį_İ___ıɝ IJɝ
aoκ I946κ
ƄcsIcǸɻκ Òslcn.κ
prìvatkapĩIaIìstìschcκƄĩrlschaIlκ

I947.κ ˃Sʘκ
I9ň8.κ
vcrschìcdcncκ ţkonomischcκ
Sysʹcmcκ
Ƅcstcκnκ
I5Űκ
Òslcnκ
LH8ÇICl ! o
AnŧangչderչĎ0erչ˶ahreչDo!չd| eչSow|e!un| onչe| neչW|edervere| n| gungչĄeu!sch|andsչan. չĄ|esesչ Textĸ 49ĸ
w|edervere| n| g!eչ Ąeu!schĻandչ so||!eչ p˾| |I|schչ neu!ra|չ se| nչ undչ ke| nemչ derչ Des!ehendenչ
M| ě |!arpaĺ!eչangehŻren.չWederչd| eչWes!mach!eչnochչd| eչdama| | geչBundesreg|erungչze|g!enչ
s| chչ anչ e|nerչso|chenչ ˹Żsungչ | n!eress|er!.չ
O̅ Ąaչ e| neչW|ederveIJe| n| gungչĄeuIsch|andsչzuչ denչ sow|e!|schenչ Bed| ngungenչ n| chIչzuչ eIJre|·
chenչ war,չ !a!չd| eչSowƹe!un̛onչ a|Ļes,չ umչ d| eչĄĄHչ zuչ sIarkenչ undչ՛uչ e| nemչ e|gens!and| genչ
undչ ĻeDens!ah|genչS!aa!չzuչenIw|cĺe|nɯչ Esչwarչnunչauchչ nurչnochչvonչADgrenzungչgegenȒ
uDerչderչBundesrepuD| | kչd|eչ Hede.չ
,Ѣ| eչ aussch|aggeDendenչ Żkonom|schen,չ ĺ|assenmaß|genչ undչ po||I|schenչ Grund|agenչ !urչ
1Ljչ d| eչ En!w| cĺӫungչ derչ soz|a||s!|schenչ Na!|onչ | nչ derչ ĄĄHչ sch| |eHenչ |edwedeչ őAnnaherungʻչ
oderչ ,Geme| nsamĺe|!ǥչ m| !չ derչsoz|a|չ en!gegengese!z!enչ kap|!a||sI|schenչ Na!|onչ derչ BHĄչ
aus. չ ѣ| eչ Bez| ehungenչ zw|schenչ derչ ĄĄHչ undչ deIJչ BHĄչ s| ndչ n| chIչ durchչ |rgendwe|cheչ
ʹGeme|nsamĺe|!enǥչ charak!er|s|erɎŝչ sondernչ d u rchչ unuDerDruckDareչ Gegensa!ze,չ durchչ
denչơnversŻ̐n| | chenչGegensa!zչzw|schenչSoz|a||smusչundչKap|!a||smus.ǥչļсerrmannչAȏen,չ
T O̅ M| !g| | edչdesչ Po| | !Durosչder չSĤĄĽ չ 19ƭ6)āչ
Ɨo| g| | chչ Dehande|!eչ manչ auchչ d| eչ BurgeIJչ derչ BundesrepuD| | kչ o!!|z|e||չ a|sչ Aus| anderȩչ Ąerչ
Besucherչausչderչ BundesrepuD| | ĺչemp!|nde!չd| eչĄĄHչdurchչ |hreչ |nչ v| e| emչun!ersch|ed||cheչ
Heaě|!a!չzum| ndes!չ a|sչe| nչ anderesչ ˺and. չ
Find˹aչ litIc˹īor˹thc˹whoIc˹!c?˔˹ 18.2ĸ
Summarizc˹lhc˹tcˢt˹according˹to˹thc˹īoIIowing˹kcy˹wordsǿ˹ 18.3ĸ
ĕ Sowjctunion.˹Angcbot˹zur˹Ɂcdcrˡcrcinigung˹Ðculschlands˹
ĕ Slärkung˹dcr˹ÐÐR˹
nj VcrhäI˕nis˹ ÐÐR˹Ǎ BundcsrcpubIık˹Ðcutschland˹
ĕ Bürgcʽ˹dcr˹BundcsrcpubIik˹in˹dcr˹ÐÐR˹
Konradĸ Adenauer:ĸ Redeĸ vorĸderĸ CDĉĸ ĕnĸ Bonn,ĸ 14. 6.52ĸ Texlĸ50ĸ
шchչ mŻch!eչ nochչ e| nenչ kurzenչ HuckD| İ ckչau!չd| eչGesch| ch!eչderչ |e!z!enչ 100չȸahԗeչ r|ch!en.չ
Ąeu!sch|andչ ha!չ| mmeIJչa| | e| nչ gesIanden.չ S|cher,չ w| rչha!!enչ nachչ ȫ870ϭƭȫչ denչ ĄreҹDundչ mİ !չ
ƣs!erre| chչ undչ|!a||enϒչƣs!erre|chչwarչ dama| sչ e| nչďand,չdasչse| neչFunĺ!|onչdar|nչha!!eŝչdenչ
Ba| kanչ m| !չ demչ B| | ckչ nachչ WesIenչ zusammenzuha|!en,չ e| neչ Au!gaDeŝչ d| eչ esչ gʝanzendչ
b̅ er!Ȕ||Ie.չADerչe| neչmİ | |Iar|scheչundչe| neչauHenpo| | I| scheչKra!!չwarչƣs!erre| ch-ķngarnչdama|sչ
schonչ nİchIչ mehr.չ ķndչ |!a||enչ |s!չ demչ Ąreİ Dundչ nur չDe| ge!reIenչ un!erչ derչ Bed| ngung, չ zuչ
m| Ӭ |!ar|schenչ ѝe|sIungenչ n| ch!չ verp!||ch!e!չ zuչ se| n,չ wennչ Eng| andչ au!չ derչ anderenչ Se|!eչ
s!ehe.չȧ W|rչwarenչ| mmerչ| so| | erɎŝչ zumչǗeİ|չs| cherչdurchչe| geneչSchu| d. չE| neչgew|sseչHyDr|sDŽչ
e|neչ gew|sseչ Se|Ds!uDerscha!zungչ ha!չ unsչdazuչ geDrach!ŝչ daßչ w| Ɵչ sagIeԈɸչ ͨW|rչ haDenչ esչ
ʺ̅ n| ch!չnŻ!| gīչ unsչnachչ Bundesgenossenչ umzusehen ͣ ͩ չ
ķndչd|eseչPo|İ!| kչ|s!չunserչVerderDȟչ gewesen.չĄ|eseչPo| | I| ĺչha!չzunachs!չunserenչpo||Լ|schenչ
B||cĺչ vereng!,չ dennչ nur,չ wennչ manչ | nչ w| rk| | cherչ po||!|scherչ Geme| nscha!!չ m| !չ anderenչ
NaI|onenչ|eD!,չerwe|!er!չsİ chչ derչ B||cĺչauchչ !urչd|eչ po||!|schenչVerha|In|sseչundչ No!wend| g·
ĺe|!enչ deIJչanderenչ Landerչ derչ Geme| nscha!!.չ ʌndչ d| eչ |eIzIeչ großeչ Ge|egenhe|!,չ ausչ derչ
O̅ Vere| nsamungչ herauszukommenĽ չwarչ1 ſˢ4,չa| sչďondonչversuchIe,չ m| !չunsչzuչeɂ nerչVers!an·
d| gungչ zuչ kommenāչ Ą|eserչVersuchŝ չ derչ ernsIչgeme| n!չwar,չ |s!չ gesche|!er!չanչ derչverhang-
n|svo||enչHyDr| sչderչĄeu!schen,չd|eչ |mmerչ nurչau!չs| chչsahenŝչd|eչke|nչVers!andn| sչhaI!enչ!urչ
lƄäʋ
LH8ÇICl ! d
d| eչNo!wend| gkeiIenչ derչanderen.չ Undչse|IչderչZe|Iչ haƆenչw| rչzwe|չ Kr| egeչer|eDenչ mussenˋ չ
Kri ege, չ di eչverhangn| svo| | eչ |o| genչ !urչunsչgehaD!չhaDen. չ Ʋndչ̨e!z!,չ wennչ w| rչd| eչVer!rageչ
ZÜ̅ raI|!|z|erenżչ sĸ ndչ w| rչn| chIչ mehrչa| | e| nĢ չ dannչ s| ndչ w| rչw| rk| | chչ e| ngeDeөIe!չ- zunachsIչ |nչ d| eչ
Geme| nscha!!չm| IչdenչEVGȝ·S!aa!enչ- w| rչhaDenչaDerչaƢchչdannչe| nչgegens҆| I| gesչVerIe| d| ·
gƢngsDundn| sչ mi !չ GroHDr| !ann| enĢ չ Ƣndչ |chչ sageչ ˳ hnenĢ չ me| neչ Freundeżչ a| sչ | chչ amչ ˿ua| չ
dΉ Ķrsayչ demչ neDenչ m| r չs|Izendenչ Herrnչ Ɩdenչ denչ vonչ mć rչ ƢnIerze|chne!enչ Ver!ragչ uDer-
re|chIe,չ denչ gegense|I|genչ Be|s!andsverIragչ zw|schenչ Ĥng| andչ undչ Deu!sch|andչ imչ |a| Ɲ eչ
ZO̅ e| nesչAngr|!!sżչ daչwarչ| chչ m| rչderչBedeuIungչdi esesչh|s!or|sche̽չAƢgenD| | cksչsehrչDewuHI.չ
|chչg |auDeչn|ch!żչ mei neչDamenչundչHerren,չdaĊչ|nչderչGesch|ch!eչӛema|sչe| nչso|chչw| chI| gerչ
VerIragչ gesch|ossenչwƢrde.չ DennչDe|չderչķn!erz҇i chnungչdesչEVG·VerǞragesչi nչParisչwarenչ
n| chIչ nurչd| eչVer!reIerչ derչ Landerżչ d| eչzurչEƢropa|schenչ VerIe| di gungsgemeinscha!Iչ gehÖ·
renĢ չ anwesendĢ չ esչ warenչ aƢchչ ēng| andչ undչ d|eչ ķSAչ wegenչ derչ Desonderenչ ADsprache,չ
żÜ̅ wegenչ desչ Bundn|ssesչ m| IչEng| andչanwesend.չ Ĥsչwarenչ aDerչ!ernerչanչ denչŋ|schenչ anwe·
sendչ d| eչVerIre!erչsamI| i cherչNATĶĬSIaaIen,չ derչGenera|sekreIarչderչ NordaI|anI| kpak!·Ķrga·
n|saI|onչ anչ derչ Sp|!ze,չ undչ dam| !չ wurdeչ w| rk| i chչ s| nnŗa| | | gչ k|ar,չ daĊչ d|eչ Vere| nsamungչ
Deu!scẖandsչ e| nչ Ĥndeչ !| ndenչ w| rdż չ wennչ ra!|!|z|erIչ w| rd, չ undչ daHչ w| rչdannչ e| ngeg̰ | ederIչ
sćndչ i nչ denչ groHenչ Bundչ derչ wes!| |chenչ NaI|onenĢչ d| eչ nurչdasչ e|neչ s|chչ zumչZ| e| eչgese!zIչ
ſO̅ haDen, չ d| eչBewahrungչ desչ |riedensչundչ derչĶrdnungչ| nչ Europaչ undչ derչWe|I.չ
¯ I NCIÇCID ¯ɝ \DC IuIH, ¯ LNL ¨ LDICQ8ISCHC NCI\CIÇI_uH_S_CWCID8CDæ
ĤopositionaIκsìgnaI.κ
damalsκ ÷̅ alκlhalκtimc,κȔhcnκ
18.4ĸ AdcnaucrsκrclIcxìonsκ onκ Gcrmanκ hìslorƞκsìnccκ I870Ʋ7I.κ
a)չ Whìchκ cxampIcsκ docsκhcκıuotcκloκprovcκ ĺÐculschlandκhalκimmcrκalIcinκgcslandcnĻġκ
o)κ Whalκwasκě accordìngκloκhìmκě thcκrolcκoIκ
AustriaκandκItaIyκìnκthcκŐrìpƑcκAlIianccġκ
GrcalκBriƛaìnκinκhclpingκGcrmanƞκtoκovcrcomcκilsκisolalionʏκ
ìnκI9Iĉ.κ
ìnκI952.κ
thcκĈE\GɅ\cr΋ag'ġκ
ìnκGcrmanƞ.κ
ìnκEuropc.κ
c)κ ĹOʋyouκagrccκwìthκAdcnaucrŦsκinlcrprcIaIionκoǺչGcrmanκhēstoryκsinccκI87lκandκthcκìmporķ
lanccκhcκgivcsκloκlhcκŤŹ\GŁ\crlragșġκ
l54κ
LH8ÇICl ! o
Nachdemչs| chչ d| eչ|ron!enչzw|schenչ OsIչ undչ Wes!չ we|!erչverhar!e!չ ha!IenĪ չkamչ | nչdeĜչ 60erչ TexlĸƖĭ̅
Jahrenչ Bewegungչ inչ dieչ |n!ernaIiona| eչ Po| | !| kϏ չ Derչ ɕKa| Ieչ Kr|egƦչ w|chչ derչ ,!r| ed| |chenչ
KoeĀ|s!enzƤչ.չ
Ƅonչ ɲ966չ oi sչ ž969չ o| | de!enչ d| eչ ģDķɱģSUչ undչ d| eչSPDչ di eչ ,GroHeչ Koa| | !| onƧ, չ 1969չ wurdeչ
ers!ma|sչ e| nչ SPD-PoĿi!|ker,չ W| | | yչBrand!,չ Bundeskanz|erչ Ėsչ warչ durchausչ n| chIչso, չ daHչ esչ
5ʋ vorherչ keineչ Kon!ak!eչ m|!չ derչ SowƸe!un| onչ undչ denչ anderenչ os!europa|schenչ S!aaIenչ
gegeoenչha!!e.չAoerչdi p|oma!|scheչBez|ehungenչun!erhie|!չd| eչBundesrepuo| | kչse|!չ NJ955չ nurչ
m| !չderչSowƸe!un| on. չ
ɲ970չre̙s!eչBundeskanzӪerչBrand!չnachչēr!urIչ| nչd| eչDDH, չundչderչƂi ns!erpras|den!չderչDDR, չ
S!oph,չ kamչ nachչ Kasse|.չ D| eչ Bundesrepuo| | kչ nahmչ d| p| omaI|scheչ Bez|ehungenչ m| !չa| ʝ enչ
TÜ̅ os!europa|sc̐enչS!aa!enչau!. չ| nչOs!oer| | nչhaIչs|eչke| nenչBo!scha!!er,չdaչs| eչd| eչDDRչn| chIչЮ̚ sչ
Ausě andչ oe!rach!e!,չ aoerչe| neչ SIand|geչ Ver!re!ung. չ D| eչ ,Os!po| | !| kņչ derչ Bundesreg|erungչ
gaoչ |hrչ e| nenչ großerenչ po|i!|schenչ Sp| e| raumչ undչ orachIeչ e| neչ gew| sseչ Norma| |s|erungչ
auchչ m|!չderչDDH. չ EsչgaoչeƷneչHeiheչvonչAokommen, չderչW| rIscha!Isaus!auschչwuchs,չ undչ
d|eչƂog| | chke|!enչ! ur չBesucheչi nչderչDDHչwurdenչ!urչBurgerչderչţundesrepuo| | kչerheo| | chչ
15ʋ veroesser!.չ
Wieչsehrչs|chչ di eչSi!ua!|onչverander!չ haI,չze|gIչe| neչFes!sIe| | ung, չd| eչHansչ ƂagnusչĖnzens͞
oergerչ imչ Ćahreչž963չzuչ Hech!չ machenչ konn!eƀչ ɖDeu!sch| and,չdasչ s|ndչ d|eչ oe|denչe| nz| genչ
S!aa!enչ ąuropasŝչd| eչm| !e| nanderչ| nչ o!!ener,չ o!!enչ erk|arIer,չ |edenչĂagչ zunehmenderչėeindȒ
scha!!չ |eoen,չ | nչ e|nemչ kaĿ!enչ Burgerkr| eg, չ derչ m| !չa| | enչ ƂiI!e|nչ ge!uhr!չ w|rd,չ we|cheչ | hnenչ
Ų̅ di eչGroHmach!eչges!a!!enɭ ņչ ƐH. չƂ. չĖnzensѿergerĪչ Deu!sch|and,չ DeuIsch|andչ unIerչanderem,չ
дranǩur!չɲ 967,չ S. չ20ήչ
Ƙnչ demչ ȷahrzehn!չ vonչ ž970չ o|sչ ˢ980չ gaoչ esչ e| neչ gewisseչ Norma| | s| erungչ zwischenչ derչ
Bȍndesrepuo| i kչ undչ derչ DDR. չ Amչ An!angչ s!andenչ Kon!ak!eչ au!չ hochs!erչ Ėoeneչ - derչ
Besuchչ vonչ Bundesƺanz| erչBrand!չi mչƂarzչč970չi nչ Er!ur!.չ Se|!demչ warenչ Ƃ| n|s!erչausչderչ
ūb̅ DDRչ undչderչBundesrepuoĿ | kչo!!erչ | mչNachoar|andչ zuչ Gas!.չ
Nunչwareչesչeinչ | rri gerչSch| uH, չwo||Ieչmanչ g| auoen, չd|eչ DDHչ kommeչvonչs|chչ ausչBesIreoun·
genչzuչ einerչW|edervere| ni gungչenIgegen.չ Ėr|chչ Honeckerչerk| arIeչamչ 18. չƂa|չč976չau!չdemչ
Ƙ ̃œ չParԻe|!agչ derչSĖDǎ չ ɕDƷ eչDeu!scheչDemokra!|scheչ Hepuo| | kչw|rdչ we|!erh|nչ a| | eչVersucheչ
reak!|onarerչ undչ revanchis!ischerչ Kra!!eչ | nչ derչ BHDչ zuruckweisenĪ չ d|eչ au!չ derչ eoensoչ
ƅ̅ uoer|eo!enչwi eչauss|ch!s|osenչTheseչeinesչ,O!!enha|IensչderչdeuIschenչ ėrageɟչ oeharrenāչDaչ
|s!չnich!sչmehrչo!!en.չD| eչGesch|ch!eչha!չ|angs!չ| hrչWor!չgesprochenƓչƂ| Iչderչsoz|a||s!|schenչ
Revo|u!|onչ undչderչGes!a| !ungչderչsoz|a||s!ischenչGese||scha!!չinչderչDDRչwurden,չw| eչesչęnչ
unseremչ Par!eiprogrammչ heißI,չ Grund| agen, չ | nha| !չ undչ |ormenչ desչ naI|ona|enչ ďeoensչ
͆ua| i !a!|vչverander!.չGe!uhԱչvonչ derչAroe|Ierk|asse,չ haIչdasչVo|kչderչDeuIschenչ Demokra!|-
Ɔ̅ s҈henչ Repuo| | kչ| nչ ɓoere|ns!| mmungչ m|!չ demչ Gangչ derչ Geschich!eչ durchչ denչ Au!oauչ desչ
Soz|a||smusչse| nչ Rech!չau!չsozƷaĿokonom|scheŁչs!aa!Ǚ | cheչundչ naI|ona|eչSe| os!oesI| mmungչ
verw|rk||ch!.չ | nչ derչ Deu!schenչ Demokra!|schenչ Hepuo| | kչ en!w|cke|Iչsichչ d| eչsoz|a||s!|scheչ
DeuIscheչNa!|on. ŀչ
lrėpėsītìėnaIκ sìgnaI.κ
vcìlcrhìnκ ÷̅ cėntìnucκԺoչ. . . չ
I55κ
LH8ÇICl ! d
18.5ĸ Whcn?κ Whatκhappcncd?κ
ìnκ Ihcκ ŭ9Ċ0ƥsκ
aroundκ I960κ
I966ɆI969κ
I969κ
I970κ
I970ɇI9ɹ0κ
1 8.6ĸ AnswcrκthcκIoIlowìngκƖucstìons.κ
a)κ Whalκarcκthcκmostκìmpor|antκcharaclcrìslìcsκ oIκthcκƢÒslpoIìlìk'κoIκWìIlyκģrandlʐκ
o)κ Whalκdìdκ H.κƀ.κ Enćcnsbcrgcrκsayκìnκ I963κ aboutκGcrmanŨGcrmanκrcIatìons?κ
c)κ Explaìnκ thcκ cxprcssìonκƢÒĨcnhaltcnκ dcrκdculschcnκ Ďragc'ũκ
dľκ WhatκwasκErìchκHoncckcrƥsκopìnìonκ Ǣnκ I976κaooutκthcκunìlìcalìonκ oIκGcrmanyġκ
LXÍ0R0ÍR@ §OUf VOCBDUÌBf§
I.˹ OìcκHìIIsprogrammcκ dcrκUSǀκwcrdcnκnurκìnκdcrκWcslzoncκwìrksam.κ
OìcκWìrksamkcìtκdìcscrκ HìlIsprogrammcκluhrlκzuκcìncmκ wìrtschaItIìchcnκǀuIschwung.κ
Sìcκ wìrkcnκ sìchκ gunstìgκauIκdìcκErnĹhrungslagcκìnκ dìcscmκŐcìlκOculschIandsκ aus.κ
Zĥǎ Oìcκ\crcìnì_unƎκ dcrκdcutschcnκ Staatcnκ ìmκ OcutschcnκBundκ
dìcκ WìcdcrvcrcìnìgungκOcutschIandsκ aIsκ ˌìcIκbundcsdcutschcrκǓolìtìkκ
OìcκOORκundκdìcκģundcsrcpubIìkκOcutschIandκwcrdcnκsìchκìnκnahcrκĐukunI|κ nìchtκwìcdcrķ
vcrcìnìgcnĜκ
I56κ

LH8ÇICl ! o
3.κ ÐicκGrcnƠcκzwìschcnκ Ðcutschlandκ undκ lolcnκ wirdκ l945κ ncuκŔcstgcsclzl.κ
dicκ ìdcoăogìschcκAogrcnzungκ dcrκ ÐÐRκgcgcnuocrκdcmκ RcslκÐcutschlandsκ
ScìtκI953κgrcnztκsichκdìcκÐÐRκauchκwìrȅschaŔtIichκìmmcrκstärkcrκgcgcnuocIJκdcrκBundcsrcpuΦ
ǘlikκ ao.κ
EincκAnnähcrungκzwìschcnκ dcnκocidcnκStaalcnκwìrdκ immcrκunwahrschcìnIìchcr.κ
Gcmcìnsamkcilcnκgiotκcsκ nurκ nochκ imκ HinbǰickκauŔκ Sprachcκ undκvcrgangcncκ KuŘ͵ur.κ
4.κ dicκHandcIsoczichungcnκ dcrκ dculschsprachigcnκ IändcrκausschIìcĸIìchκ dcrκ ÐÐRκ
dìcκBundcsrcpuoăikκ Ðcutsch̫andκ cinschlicĸIìchκWcstƬBcrIìnκ
Bcìκ Aostimmungcnκ imκBundcstagκ sindκ dicκ BcrlìncrκAogcordnclcnκ ausgcschlosscnĝκ
5.κ ƁcκGaulIcκundκAdcnaucrκmachlcnκsìchκ dìcκ\crsöhnunƎκzvìschcnκ dcnκocìκdcnκ ʮändcrnκ zumκ
Zicl.κ
Ðǣcκ unvcrsţhnIìchcκ Haltungκ dcrκ UdSSRκ gcgcnuocrκ dcrκ BundcsrcpuǘIìkκ ÐcuIschǰandκ
ändcrlcκ sichκcrstκEndcκdcrκscchzigcrκʨahrc.κ
6.κ I9ʼn3κ wurdcnκ o˵izicIIκ dìpIomatìschcκ Bczichun_cnκ Ɣitκ dcnκ mcìsIcnκ ÒstoIocksIaalcnκ auŔgcķ
nommcn.κ
ʣmmcrκcngcrcκzwischcnstaatăichcκBczichungcnκwcrdcnκauchκmilκdcrκÐÐRκunlcrhaItcn.κ
Ðìˣκ Bczichungcnκ zwischcnκ dcmκ ʤranκ undκ dcnκ USAκwurdcnκ I98Iκ aogcorochcnɕκ
7.ĸ Ðcutschlandκ islκìsolicrI.κ
ŹsκslchtκaIIcìn.κ
dìcκpolìlischcκ\crcinsamungκÐcutschlandsκ imκ l9.κ undκZÛ.ǎ |ahrhundcrIκ
dìcκ Einoczichungκìnκ dìcκ curopäischcκ \crȅcìdigungsgcmcinschaIlκ
Ðicκ Eìng̬icdcrungκ dcrκ Bundcsrcpuolìkκ inκ dicκ curopäìschcκ WìrlschaIlsgcmcìnschaIͶκ Iandκ
l958κ slall.κ
Reg|erīngserk|arungĸ vonĸW||ĜyĸBrandt,ĸ 28.ĸ 10. ĸ1969ĸ
Wirչ wođ|enչ mehrչ Demokra!|eչ wagen.չ W| rչ werdenչ unsereչ Aăoe|!swe|seչ oŧŗnenչ undչ demչ
kr|I|schenչBedurŧnҶsչnachչ˲nŧorma!|onչGenugeչ!unΊ.չ Ƴ| rչwerdenչdarauŧչh| nwęrken,չdaßչn|ch!չ
nurչdurchչAnhorungenչ imչBundes!agĽչsondernչauchչdurchչsIänd|geչėuh| ungnahme΋չm| !չdenչ
repräsen!a!|venչ GruppenչunseăesչVo| kesչundչdurchչe|neչum!assendeչķn!eăr|chIungչuoerչd|eչ
O̅ Hegierungspo||!Ɂkչ|ederչBurgerչd |eչ Mog| | chӢei!չeăhä|!,չ anչ derչHeŧormչ vonչ S!aa!չundչGese||·
schaŧIչ m|!zuw|rĺen.չ
W|rչ wendenչ unsչ anչ d|eչ |mչ |rɁedenչ nachgewachsenenΌչ GeneraǞ|onenĽչ d|eչ n|ch!չ m|!չ denչ
Hypo!hekenչ derչɒ|!erenչ De| as!e!չ s| ndչ undչ Del asIe!չwerdenչ dur!enɼ չƹ eneչƸ ungenչ Menschen,չ
d| eչ unsչ oe| mչ Wor!չ nehmenչ wo||enչ μ undչ sol đ enœ չ Ʊieseչ | ungenչ Menschenչ mussenչ aDerչ
ĬĞ̅ vers!ehen,չ daßչ auchչ sĹ eչgegenuoerչS!aa!չ undչ Gese| đschaŗ!չVerpŧ|ęch!ungenչ haoen.չ
M|!Des!| mmung, չ MɁ!veăan!woăIungչ | nչ denչ verschŨedenenչ BereĹchenչ unsereăչ Gese||schaŧ!չ
w|rdչ e| neչ oewegendeչ Kraŧ!չ derչ kommendenչ Jahreչ se| nϐչ W| rչ konnenչ n|ch!չ d| eչ peăŧek!eչ
Demoĺra!|eչschaŗ!en.չWę rչwo|ěenչe| neչGesel|schaҗI,չd| eչmehrչFre|he|!չD|e!e!չundչmehrչMҷ !ver-
an!wor!ungչ ̌order!.չ
īƕ̅ Auŗgaoeչ derչ Pol|!ikչ | nչ denչ Ɇe!z!չ vorչ unsչ | | egendenչ Jahrenչ Ĺs!չ es,չ d| eչ ēinhei!չ derչ Na!ionչ
daduăchչ zuչ wahăenĽչ daHչ dasչVeƍhä|Ǟn|sչzw|schenչ denչǗeɁđenչ Deu!sch|andsչausչ derչ gegen·
wär!ĹgenչVerĺrampŗungȞչge|osIչw|rd.չ Ѻչ. . . κ ċĸ
IƷƸκ
Textĸ 52ĸ
LH8ÇICl ! d
ƅũrչsuchenչkeineչBewundererƯչw| rչDrauchenչMenschen,չd| eչkr|!|schչm|!denken,չm| !en!sche|·
denչ undչm|Iveran!wor!en.չ DasչSe| DsIDewuH!se|nչ d|eserչBeg|erungչw|rdչ s|chչ a| sչ̀o|eranzչzuչ
ZÛ̅ erkenչnenչ geDenƪչ
S| eչw|rdչ daherչauchչ ƸeneչSo| | dar|!aIչzuչ scha!zenչ w|ssenĢչ d|eչ s| chչ | nչ Kr|!|kչauHer!˚չƅ| rչs| ndչ
ke| neչ Ťrwah|IenƁչwҸrչs| ndչ Gewah|!e˘չ
ƅ| rչsIehenչ n|ch!չ amչ Endeչ unsererչ Demokra!|eŁչ w| rչ!angenչ ersIչr| chI| gչ an.չ
'ʋGcnügcȚtunȚ " bcƚicdigcnĸȚ¯FȒhlungȚnchmcnȚ¨toȚgctȚìnȚtouchȚwƟth,Ț¯naŽhwachscnȚ¯ɝ toȚgrowȚup,ȚcȚ\crkrŷp-Ț
ƐungȚ ¯ɝ thcȚ tƇnscncss.Ț
18.7ĸ Sumκ upκ lhcκ conlcnlκ oIκcachκ scclìonκ oŕκlhìsκ spccchκ ętcxlκ 52)κ byκ cxpIaìnìngκ whatκ WìIIyκ Brandlκ
mcansκwhcnκ hcκ saysƼκ
a)κ WìrκwoIIcnκ mchrκOcmo̧ratìcκwagcn.κ
b)κ Wìrκwcndcnκunsκ ˍκń Ư . κ ˏκ anκĭcncκǫungcnκIcutc,κ dìcκunsκocìmκWorlκnchmcnκwollcnκł undκ solIcn.κ
c)κ WìrκwoIlcnκ cìncκ GcscIŘschaIl,κ dìcκmchrκŻrcìhcìlκoìctctκundκ mchrκƀìtvcranlworlungκIordcrlĝκ
d)κ ˎκ. . . κ ːκ dasκ\crhäItnìsκ zwìschcnκ dcnκ őcìlcnκ Ðcutschlandsκ ausκ dcrκ\crkrampŕungκgcIösȆκwìrdŪκ
c)κ Ðasκ Sc̭ostocwußlscìnκdìcscrκ Rcgìcrungκwìrdκ sìchκ alsκŒoIcranƠκ zuκcrkcnncnκgcbcnńκ
I)κ Wìrκ sìndκ kcincκ ErwähItcnʊκ wìrκsìndκ Gcwähltc.κ
g)κ WìrκǛangcnκcrslκrìchȆìgκan.κ
Tex!ĸ 53ĸ Auszugĸ ausĸ derĸ Reg|erungserk|arungĸ vonĸ He|mutĸ Kohl,ĸ 13.ĸ 10.ĸ 1982ĸ
D|esչ kann,չ d|esչ w|||չ ke|neչ!rad| I| one| | eչ Beg|erungserk| arungչ se| n. չ |chչ werdeչ dar|egenĢչ wasչ
w| rչ so!or!չ ͑unչ werdenչ - vorչ a|̲emչ aDerչ w| | | չ | chչ d |eչ Schwerpunk!eչ undչ d |eչ GrundsaIǠeչ
au!ze| genŁ չ nachչ denenչ w| rչ | n չ denչ vorչ unsչ | |egendenչ ȷahrenչ e| neչ Po| | Ɏ| kչ derչ Ťrneuerungչ
e| n| e|!enչ werden.չ
Ô̅ ƅ|rչs!eckenչ n|ch!չ nur չ| nչe| nerչw| rIscha!I||chenչ Kr|seϑչ ēsչDes!ehIչauchչ e|neչ!İe!eչUns|cherhe|!Ģչ
gespeŨs!չausչAngs!չundչ Ba!|os|gke|IȘ,չAngs!չvorչw|r!scha!!| | chemչN|edergang,չ SorgeչΌmκdenչ
Aroe|Isp|aIz,չ Angs!չ vorչ Umwe| !zers!Örung, չ vorչ demչ ѧus!ungsweI!|au!,չ ЩngsIչ v| e| erչӜungerչ
Menschenչvorչ| hrerչƴukun!Iɮչ MancheչƸungenչ Menschenչ !uh|enչ s| chչ ra!| os,չsIe|genչ ausչ undչ
!| uchIenչ | nչNosIa| g| eչundչU!op|e.չʂ| erչsehenչw| rչe| neչĮeraus!orderungչanչunsereչ ƃ!||ch!չa| sչ
ĺÛ̅ ť|!ern,չ anչ unserenչ Geme|nsʙnnչ undչ anչ unsereչ ɓDerzeugungskra!ǚDžչ D| eչ Ƿdeo|og|enչ derչ
Macherչundչ Įe| | sor| nger
˃չ
haDenչdenչƅ| rk| | chke|Iss|nnչn| chIչgeschar!I,չ d| eչSe| Ds!veranIwor·
!ungչ n| ch!չ gesIarkIչ undչ d| eչ ge|sI|genչ Įeraus!orderungenչ deăչ ƴe|!չ verkann!.չ ƅ| rչ Drauchenչ
w|ederչ d|eչ Tugendenչ derչK| ughe| !, չ desչ Mu!esչ undչ desչ MaHes.չ
D|eչ ėrageչ derչ Zukun!!չ |au!e!չ n|ch!,չ w|ev|e|չ mehrչ derչS!aa!չ!urչse|neչ Burgerչ!unչ kannDžչ D| eչ
Ī Ô ̅ ėrageչ derչƴukun!Iչ|auIeI,չ w|eչȳăe|he|IĢչ Dynam|kչundչSe| os!veran!wor!ungչs|chչneuչ en!!a|!enչ
konnen. չ Au!չ d|eserչ |deeչ grunde!չ d| eչKoa| Ĺ!|onչ derչ M|!Ie.չ
ƴuչ v|e|eչ haoenչ zuչ |angeչau!չ KosǞen΍չandererչge|eD!ȱչderչ SIaa!չau!չKos!enչderչBurger,չ Burgerչ
au!չ Kostenչ vonչ M| !ourgernչ undչ w|rչ a|leչ au!չ Kos!enչ nachwachsenderչ Genera!ionen.չ Ťsչ |s!չ
|e!zIչ auchչ e| nչ GeDo!չ desչ soz|a|enչ |r|edensչ undչ derչ soz|a|enչ Gerech!|gke|!,չ daßչ w|rչ derչ
ŦÛ̅ ťhr||chke|I,չ derչ ˸e|s!ungչ undչ derչSeɇDsIveran!wor!ungչ e|neչ neueչ Ġhanceչ geDen.չ
'ʋcȚŢat!osigkcìtȚ " thcȚhc!plcssncssĹȚ ȁrȚŏcilsbringcrȚ " thcȚsaviourĺȚ ¯auIȚKostcnȚ vonȚ " atȚthcȚ cxǒcnscȚ ɟʀ̅
Őäöʋ
LH8ÇICl ! d
Fìndκ aκhcadìnĒκIorκcachκ scclìonκ oIκHclmutκ KohIĽsκ spccchκ ętcxtκĊ3). κ 18.8ĸ
Whatκarcκthcκ ŕcarsκ andκĆorrìcsκĆhìchκKohIκmcntìonsκ ìnκthcκsccondκscclìonκ oIκhìsκspccch?κ 18.9ĸ
Whomκdocsκ hcκmcanκĆhcnκhcκsaysκƣMachcIJƤκandκ ŤHcìIsorìnĒcrťʑκ 18.10ĸ
Whatκēsκƭ accordìnĒκtoκKohIκł lhcĩrκcIIcctκ onκ Gcrmanκ socìcty?κ 18.11ĸ
ǒnκĆhalκìdcasκ ìsκthcκcoaIìlìonκ oIκlhcκČcntrcκ oascd?κ 18. 12ĸ
Ÿomparcκ noĆκthcκtĆoκ spccchcsκ ŧtcxlsκ Ċ2κandκĊ3). κ 18.13ĸ
ģrandͷκ KohIκ
moraDZκvaĄucsκ
ìmportan͸κIorκ. . . κ
thcκŕunclìonκoIκĒovcrnmcnlκ
dulìcsκoIthcκSlatcκtoĆardκ
ìlsκcìtìzcnsκ
younĒκpcoplcκìnκtodayļsκ
socìctyκ
thcκsoIutìonκIƅrκȇhcìrκ
prooIcmsκ
thcκĒcncraIκtcnorκ oIκthcκ
spccchκ
ɨƷɺκ
LdC| C0VClZC|CH0| S
Tcxtʋ J ̅ŖouǟaƱȚ IürȚ GcschichtcȚ H. ȚȦ̅ ě983.Ț - Gcsamt-
verzcíchnisȚ dcrȚ \crlagcȚ ^thƊnaum/Hain/Scriǔ|or/Ț
Hanstcin.Ț KȏnígstcinȚ I979/80.Țą GcsamtvcrzcichrisȚ
dtv.Ț MȔncƜcnȚ Ĝ983/84.Ț Ć GcsamtvcrȃcichnisȚ \an-
dſnhocckȚ ^̅ Ruprccht.Ț GȐƴtƣngƀƹƺȚ I983Ț ÷ KatalogȚ
dcrȚBuchhandlungȚ H.Ț !aatzen.Ț ì ƲamburgȚ I983.Ț
Tcxtʋ ŤNj̅ (IlǍclȄ)Ț ŁƋu¡schƌȚ Gcschichtc.Ț ŅpochcnȚ undȚ
Datcn.Ț ȋrˎʅ.̅voLJȚ W. ConzcȚuLjdȚ N !ċƑcntsƍƝc!ēȚ ŊǘcƤ-
burgȚ i.ȚBr.Ț I983.Ț S.Ț4Țɼ̅
Tcxtʋ ô̅ BȚ GcbhardtĵȚ HaljdbuchȚ derȚ dcutschcnȚ GcȊ
schichtc.Ț Bd.Ț 4.Ț !ranlƅurtȚ a.ȚM.Ț I967.Ț S.Ț\ƵŚȚI.Ț
ɻbɩȪDZʋŸ.oǎ̅ R.ćH.ȚTenbrock:Ț GcschichtcȚDcutschlands.Ț
Mȕnchcn/IadcrbornȚ ĥI977.Ț S. 6.Ț Ĉ ŗ.Ț £ricbcìƶH.Ț
Hȍndcl.ȚGroȋbǙƥǧannicn.ȚBd.Ț2.ȚMünchcnȚ ĝ982.ȚS.Ț5,Ț
S. Ʒš.Ț- KarIȚ BosĞijȚ GcschíchtcȚdcsȚMittcƳalIcrs.Ț MȖn-
chenȚ ĦI963,ȚS.Ț8.Ț
Tcxtʋ ªǧ̅ DcrȚIarbƦgcȚ Iloctz.Ț !Ƹlus¡riertcȚ ŭcltgcschichIcȚ
vonȚdenȚ^ntängcnȚbisȚ zurȚGegcnwart.Ț ŋrcƧburgȚi.ȚBr.Ț
ĠėI982,Ț S.ȚI3Țɺ̅
Tcx/ʋƔnj̅^acƞĴȚDudcnĉŝexiƯonȚinȚ3ȚBandcn.ȚMannhcimȚ
I983.Ț S. 25, Ț I27ĕȚ 238, 293, 334, ĩ06,Ț 622,Ț 829,Ț I340Ț
Tcx/ʋ Ó̅ DcrȚ ^uIsliegȚ dcrȚ ^SD^IȚ inȚ ^ugcnzcugenbc-
richtcnȚ Mȗnc!cnȚ ĪI98Ė.Ț S.Ț5-ġI.Ț
Tcxtcʋ ¯-ǂǏ̅ ^achȚ Ř.Ț Hartmann.Ț DasȚ GcschichIsbuc!đȚ
FrankIurtȚ a.ȚȪ.̅ I9Ĭ6.Ț S.Țĭ6ȚundȚ S. 22ħ.Ț
Tcɳtʋ ,Tȗɜcʋ ơʃǻɂcɃʋ ǀtNjtc´ʋ ɪnǙʋ ɼǒɫnDzcnʋ ƺJ̅ bȆɑʋ ƹŵǍ̅
ţĊH. Ț TcnbrockĶȚ ^Ț HistoryȚ oIȚGermany.Ț Münchcn/Ț
IadeǚbornȚ ´I979.Ț S.Ț24ĮȚɾ,̅253,Ț256,Ț 278.Ț
Tcxtcʋ JJ-J4Ǩ̅ £ragenȚ anȚ dicȚ DculschcȚ Gcschichtc.Ț
!decn,ȚKǜa!ǫc,Ț £ntschcidungenȚvonȚ I800ȚbisȚȅurȚGc-
genwart.Ț BonnȚ I974.Ț S. I52t!..Ț I60II.Ț
TcxtcʋJƩ-JÓ`̅ DeuǨschcȚ£ragen. ȚHrsg.ȚvonȚK.-H.ȚDroch-
ner.Ț MünchcnȚ I98I.Ț SȚĢI8ȚI̅ (gckürzt),Ț I2IȚIĔȚ
Tcxtʋ JƸ.̅ DerȚ^uIstiegȚ dcrȚ ^SD^lȚ inȚ ^ugcnzcugenŸe-
richten.Ț MünchcnȚ īI980.Ț S.ȚI08Țɻ̅
Tcxɛcʋ J9-űZǦ̅ £lugblattcrȚ dcrȚ RevolǹtionȚ ğ848/49.Ț
Hrsg.ȚvonȚ Ȥ̅ Șbcrmann.Ț MünchcnȚ I972.Ț S.Ț9Ƙ.Ț
Tcxtcʋ Zô-Zª̅ ŌragenȚ anȚ dicȚ DcuǪscheȚ Gcschichtc.Ț
Œdccn,ȚKraItc,Ț£NJtschcidungenȚvonȚ I800ȚbisȚzurȚGc-
genwarǭ.Ț BŲnnȚ I974.Ț S.Ț48.Ț
ů b0ʋ
Tcx/ʋZoǤ̅ Ǿ̅ łngclsİȚ DícȚ ŞagcȚdcrȚųǛbƈƠtcndcnȚ KlasscȚinȚ
Lngland.Ț MünchcnȚģI980.Ț S.Ț206Țɽ̅
Tcx/cʋ ů¯-Ƅĩǜ̅ ňragcnȚ anȚ dơcȚ DcutschcȚ Gcsžhìchtc.Ț
!dccn,Ț śȌItc,Ț LntschƉidǸngcnȚvonȚ I800ȚbisȚzurȚȆɩ-̅
gcnwaǖǩ.Ț BoDžnȚ Ę 974.Ț S. 50Ɠ.,Ț58 Ŝ,Ț66Ű, II6.Ț
Tcx/ʋ ôJ.̅ (Iloctz)Ț DcutschcȚ GcschíchǦc.Ț LǓochcnȚ unƄȚ
Datcn.Ț Hrsg.Ț vonȚ Ʉ̅ ConzcȚ undȚ Ⱦ̅ Hcntschcl.Ț Ȅrɞʕ-̅
burgȚ i.Ț BrčȚ I983.Ț S.Ț ę93.Ț
Tcx/cʋ oo-ôª.̅ !ragcnȚ anȚ dìcȚ DcutschcȚ Geschichtc.Ț
!dcen,Ț Krättc,Ț £ntschcidungcnȚvnjnȚ I800ȚbƢsȚzurȚGc-
genwart.Ț BonnȚ I9į4.Ț S. I02ĄI04,Ț I89.Ț
Tcx/ʋ oƥǟ̅ ^achȚ R.-ŔĎȚ ŨenbrockıȚ GeschichtcȚ DeutschȈ
ìands.Ț Münchcn/ladcrbornȚ ĤI977.Ț S.Ț207-209.Ț
Tcxtʋ ôO.̅ £ragcnȚ anȚ dicȚ DcutschcȚ Gcschíchtc.Ț ődecn,Ț
KraƔ|c,ȚŃntschcìdungenȚvonȚ I800ȚbísȚzurȚGcgenwart.Ț
BonnȚ I974.Ț S. III.Ț
Tcxtcʋ Ŷ¯¬ŷo.̅ ȅ̅ Trautz.Ț DicȚKönigcȚvonȚńngIandȚ undȚ
dasȚRcichȚ I272÷I377.Ț HcidclbcrgȚ I96I.Ț S.Ț60Țȡ̅
Tcxtcʋ o9-ªŰǠ̅ DcrȚ IarbigcȚ lưoctȂ.Ț IřìustricrtcȚ Wcltgc-
schichteȚvonȚdcnȚ^nƖngcnȚbísȚzurȚGegcnwart.Ț Freì-
burgȚ i.Ț Br.Ț "I982.Ț S.Ț I79,Ț I8IȚ ɿ,̅ Ě84,Ț I90.Ț
Tcxtʋ ªô`̅ Ť.-H.Ț ũcnbrock:Ț GcschichtcȚ Dcutschlands.Ț
Mȓnchcn/IadcrbornȚ șI977ďȚ S.Ț52Țɹ̅
Tcxtcʋ ªª-4Ƨ̅ ^.Ț Borst.Ț DieȚ stauIischeȚ HcǗausIordc-
rung.Ț !n.Ț DicȚ ŮcitȚdcrȚStau!cr.Ț KatalogȚ derȚ^usstclȉ
lungȚ StuttgartȚ I977.Ț Bd.Ț 5.Ț Supplcƿcnt.Ț \orträgeȚ
undȚ !orschungcn.Ț StuttgartȚ I979.Ț S. 9-I6.Ț HicrȚ
S.ȚI0ȚƗ.Ț
TcxtʋªOǡ̅K.ȚBosl.ȚGcschichteȚdcsȚMittcIaIters.ȚMünchcnȚ
I956.Ț S. I37ƒ.Ț
Tcx/ʋªƷǢ̅ B. Ț Gcbhardt.Ț HandbuchȚ dcrȚ dcutschcnȚ Ge-
schichtc.Ț Bd.Ț I.Ț MünchenȚ I967.Ț S.Ț3Ĩ2Ț (gekürzt).Ț
Tcxtʋ ªǁ.̅ R.-H.Ț Ūcnbrock.Ț GcschichteȚ DcutschlandsĐȚ
Mürchcdž/ladcrbomȚ ŕI977.Ț S. 305.Ț
Tcxtcʋª9-oJǣ̅DcutschcȚʼnragcn.ȚŐrsg.ȚvonȚKĒ-H.ȚDroch-
ncrȚ MünchenȚ I98I.Ț S. I57,Ț I64ű,Ț I69ȚI̅
TcxtʋƦZǥ̅ !n.Ț DerȚ Spicgcl.Ț HamburgȚ I982.Ț
Tcxtʋƨo`̅ !nIJȚ FrankIurǬcrȚ Rundschau.Ț Ŏankƕurt,Ț I4.Ț I0.Ț
I982.Ț

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->