You are on page 1of 1

Martin Fabiny Domáca úloha 19.11.

2008

Už neplatí všeobecne rozšírený názor, že inteligenčný kvocient


a inteligencia znamenajú to isté. Z hľadiska súčasného poznania
predstavuje inteligenčný kvocient len malý a zďaleka nie
majpodstatnejší výraz toho, čo inteligencia je . Dnes sa už hovorí
o viacerých jej druhoch a až ich kombinácia a štruktúra napovedá

niečo o tom, ako si človek v živote poradí, ako sa bude správať.


Inteligencia je u každého človeka inak štruktúrovaná a vždy sa
nájde výnimka. V súčasnosti poznáme niekoľko samostatných druhov
inteligencie. Okrem klasického inteligenčného kvocientu, ktorý by
sa dalo nazvať abstraknou či akademickou inteligenciou,

rozlišujemepraktickú inteligenciu, ktorá sa týka úspešného


adaptovania a správania sa v skutočnom živote, ďalej sociálnu
inteligenciu a s ňouúzko spojenú emociálnú inteligenciu, ktoré
by sa mali definovať ako schopnosť úspešne sa pohybovať v ľudskej
spoločnosti. Morálna inteligencia vypovedá zasa o tom, ako sme

schopní riešiť dilematické situácie a morálne konflikty. Ukazuje


sa, že inteligencia je síce do istej miery vrodená, ale vplyv
prostredia nemožno zanedbávať. Inteligencia je vlastne schopnosť
nachádzať také spôsoby správania, ktoré umožnujú náš ďalší vývoj.

Je to aj schopnosť nachádzať určitú dynamickú rovnováhu vo


vlastnom ivote, v tom, akým spôsobom vychádzame so svojím
partnrom i so spoločnosťou, ktorej v živote dostávame. Existuje mýtus
o tom, že muži sú múdrejší ako ženy, Výskumy však ukázali, že

medzi ich inteligenciami nie je rozdiel – muži nie sú múdrejší


ako ženy, ale určité rozdiely v štruktúre ich inteligencie možno
nájsť. Vo všeobecnosti majú muži vyššiu schopnosť narábať
s technickými zariadeniami alebo sa orientovať podľa mapy. Ženy
však majú vyššiusociálnu a emočnú inteligenciu, ktorá sa týka

ich schopností scítiť sa do druhého a vypozorovať veľmi jemné


odtienky emocionálneho výrazu. Ženy majú aj väčšiu schopnosť
verbalizovať, preto aj viac a rady rozprávajú, kým muži sú
mlčanlivejší. Genetické základy však máme rovnaké a vyvíjame sa
na základe toho, čo je v nás viac stimulované či požadované.