Psiholog Sre ko Lazi

O posesivnosti
Pas je sinonim ili oli enje vernosti. Da li ste videli i upitali se za to pas besomu no juri i laje za automobilom koji pro e mimo njega, reskiraju i ak i ivot? Ulice u gradovima su preplavljenje napu tenim psima. Ako mirno pro ete pored njih, oni ne reaguju. Ako tr e im korakom pro ete, jure i laju za vama. Ako se dodajete loptom sa nekim, va pas e cvile i, uporno poku avati da loptu zaustavi i zadr i za sebe. To on ne radi zbog igre. Jednostavno ne voli da ne to ne poseduje. Psi u svim ovim primerima reaguju ustvari na odvajanje. Oni ne vole odvajanje niukakvoj formi. Vi e ih uznemirava odvajanje nego opasnost od smrti. Pitbul je vrhunac strasti posedovanja. Njegov ugriz je toliko jak, da mu pre mo ete oduzeti ivot nego njegov plen. Pas je simbol potrebe za vezivanjem. ak postoji izreka koja ka e da je pas oveku najbolji drug. Nije slu ajno to postoji tolika jaka veza veza izme u ljudi i pasa. I jedna i druga vrsta imaju izrazito jaku potrebu za vezivanjem i to je ono to ih povezuje. Ovo nije tekst iz zoopsihologije. Primer sa psima je poslu io kao slikovit prikaz odnosa me u ljudima. Strast vezivanja je jedna od najdominantnijih ljudskih osobina. elja za posedovanjem je ljudska opsesija. Kada postoji povezanost me u ljudima to je prirodni poredak me uljudskih odnosa. Ali, kada postoji opsesija za posedovanjem onda je ona patolo ka osobina. Te ko je utvrditi ta nu granicu kada je posesivnost prirodna , a kada patolo ka ovekova osobina, kao to je te ko utvrditi vremensku granicu kada ta no prestaje mrak i po inje svitanje. Najbolji kriterijum za kvalifikovanje posesivnosti kao uobi ajene ili patolo ke crte li nosti su posledice koje ona ostavlja na oveka i njegove odnose sa drugima.

Opsesija posesivnosti
Posesivnost je strast posedovanja. Ona je u neraskidivoj vezi sa ljubomorom, kao to je voda u odnosu sa parom ili temperatura u odnosu sa vatrom. Mo e li ovek biti posesivan, a da ne bude ljubomoran? Posesivnost je seme ljubomore. Svako seme s obzirom na svoju veli inu ima neverovatno veliku snagu izra avanja. Ljubomora je manifestacija stanja posesivnosti. Ljubomora i posesivnost su lice i nali je one ru ne strane ljudskog bi a. Niko ne voli ljubomoru. Ni onaj ko je manifestuje, ni onaj ko

Zna i ja sam obezvre en. Zbog motivacije ili te nje oveka da ostvari neku svoju nameru postoji i posesivnost kao odlika stanja njegovog bi a. Prvo imamo posesivnost. Posesivnost je zate eno stanje bi a koje je postojalo pre svitanja svesti. Ko ho e da razume problem svoje ljubomore. Imaju neke veze. jer je otrov du e. mada je zainteresovanost za njega jo uvek blagi eho posesivnosti. koje dok sanja nije svesno svoje istinske prirode. Protiv nje se treba boriti. On samo biva. Ljubomora je okov ljudske slobode i otrov koji ubija puls ivota. ali su potpuno suprotne pojave. kao to je Sunce izvor ivota na Zemlji. Na kraju tog procesa imamo nenasilan odnos to se zove ljubav u kome u ivamo u slobodnom letu na eg partnera. nema ljubavi. Na a svest se zaka ila za fenomen drugog bi a i poistovetila sa njim. mo da su to uobi ajene etape mukotrpnog pora anja ljubavi me u ljudima. Jo re itije. Posesivnost je izraz straha da u biti osiroma en ako izgubim objekat svoga posedovanja. Osnovno svojstvo ljubavi je negovanje i podsticanje drugog ljudskog bi a. Ako se inficiramo sa ljubomorom. Ne znam da li ste otkrili postojanje ljubavi. ali nije. ona je dokaz odsustva ljubavi. Zatim se desi trenutak razumevanja. Obi an ovek uvek ne to ho e. Ljubav je za ovekovu du u blagodatna. Ina e da ne sanja znao bi da se gr evito dr i onog drugog samo zbog straha.je izlo en njenoj torturi. Tada po injemo da dajemo dozvolu drugom ljudskom bi u da ima pravo na sebe i pu tamo ga da leti u slobodu. Ljubomora nije pokazatelj ne ije ljubavi kako bi to voleli da istaknu njeni eksponenti. Znao bi da se nalazi u strahu.Posesivnost je gre ka razuma kojoj se ne vidi po etak. proizilazi ja sam niko i ni ta. pa gr evitu borbu uvanja objekta svoga vezivanja. ali dah ljubomore sigurno jeste. To to je uobi ajena i masovno rasprostranjena kao epidemija neke bolesti ne zna i da je ovekova sudbina. Prelazak na eg voljenog bi a u ruke nekog drugog zna i moje li no nestajanje sa pozornice ivota.Naprotiv. Bez posedovanja . Uop te nije va no kada je to nastalo. ako izgubim "predmet svoje ljubavi" zna i da ne to sa mnom nije u redu. Ljubomora je daleko od ljubavi kao sever od juga ili kao leva strana od desne. a po svoj prilici nije je nikad ni bilo. Vredan sam samo ako imam priveske i ukrase u vidu materijalnih stvari i drugih bi a. Tamo gde je ljubomora. da ni ta ne mo emo posedovati osim samih sebe. koja optere uje vas i va eg partnera. Posesivnost je odlika usnulog bi a. taj otrov ima tendenciju da se pro iri na celo na e bi e i tako na ivot pretvori u mizeriju. Bez njih ja nisam ovek. Sveti ovek niti ho e. mora kontemplirati ta je smisao posesivnosti. Ko zna.Obi an ovek se razlikuje od svetog bi a po motivaciji. niti ne e. Neko e vam re i da je ona prirodna pojava. Ako je neko drugi . Bitno je da prepoznate posesivnost kao svoju sada nju odliku.

svetom vlada planetarna zabluda kad je u pitanju njen smisao. Znate li za to su mase ljudi gladne ljubavi? Zbog pogre nog razumevanja ta je ona. Nezadovoljni. ne dobija je. najvi e su pogubni za zdravlje onoga ko manifestuje ljubomoru. osiroma enja i suo avanju sa do ivljajem bezvrednosti. jure iz odnosa u odnos tra e i ljubav.ja i od mene. To je uzaludno nastojanje. to je pouzdan pokazatelj da ste ogrezli u nezdravoj ljubomori i posesivnosti. Shvatite. mada ljubomoran ovek uvek ima aromu svoje ljubomore. jer smisao ljubavi je davanje sebe. To je vrhunac sumnje da partner vara ili da neko ho e da ga preotme. O njoj se ne pri a nikome. I jedan i drugi na in. Ljubav nije re . Tu no je to kad energiju ljubavi bespo tedno rasipamo na ljubomorna proganjanja i opsednutost partnerom. vi pripadate armiji destruktivnih ljudi. Ako ste u potrazi za nekim ko e vas voleti. To je akcija u odnosu na ovaj ili onaj na in. Ali vi elite da vas neko kroz iluziju re i nahrani potrebom za ljubavlju. Opsednutost izvrnutom potrebom za ljubavlju se pretvara u pravu bolest duha koja se zove paranoidna ljubomora. Obi no svi prose ili ak zahtevaju da budu voljeni. Ako vas . nemo an i tako izlo en opasnosti nestajanja. Ljubav nije uzimanje. nekako mo niji. naravno izuzecima.Svi strahovi su derivati straha od smrti. bez obzra to je ukra avate re nikom ljubavi. to je pouzdan znak da vas gu i ljubomora. Niko ljubav ne ivi.Ljubomora je poseban vid prosja enja ljubavi. bezvredan. Svi se otimaju da je zadobiju. Posesivnost je u krajnjem smislu manifestacija jednog oblika straha koji poprima mnoge mene dok ne doku ite da je to strah od nestajanja. Mo da je to jedinstvena ansa da kroz razumevanje ta je ljubav i potreba za ljubavlju preobrazite svoj ivot u atmosferu voljenja. pametniji ili lep i. odnosno po eljniji. Ko god je prosi. Sme no je insistirati da vam neko ka e da vas voli. u sumnji avom propitivanju. nesre ni to ne ostvaruju svoju nameru. Naravno. Ljubomora kao stil ivljenja Ljubomora je itava strategija na ina kako pobe i svom strahu od gubitka. zami ljenoj odsutnosti i kroz stisak pitbula u odnosu. Otud toliko destruktivnosti oko nas. zna i ja sam siroma an. Kad ste opsednuti iz minuta u minut sa svojim partnerom i kad je tu i kad nije tu. kad u realnosti uop te ne postoje povodi za takve sumnje.Mnogi rezignirano zaklju e da ona u ivotu ne postoji i nastave ivot stvrdnutog srca. postoji i opravdani strahovi da e ptica ljubavi odleteti u tu i kavez. Mo ete je osetiti u pogledu. Kad ose ate da vam nedostaje daha u odnosu. Ne postoji drugi na in. ast.

a opeva posesivnost. jer ste sami samopouzdani. nepra tate. Niste vi krivi za zabludu po kojoj ivite. svi su negde oti li u potrazi za ljubavlju. Ne mu i vas e nja za nekim drugim. prijatelja. samopo tovanje sebe koje u sebi ima dijamantsku postojanost. ne prepoznavaju i njen pravi smisao. Sve su to pouzdani znaci nezdravog shvatanja kako se do nje dolazi. Otud hiperinflacija. dok ustvari gubite nit ljubavi sa okolinom u kojoj ve jeste. akcentiraju nasilje me u polovima. I kada ste svesni nekih svojih nastojanja ne zloupotrebljavate druge da vam zadovoljavaju ono to sami niste u stanju sebi da date. tako ni sve te manifestacije nazovi ljubavi nemaju svoju istinsku vrednost. Kao to novac nema nikakvu vrednost u vremenima ekonomskog kolapsa. Nudite mir jer znate da je umutra nji mir najve a vrednost. Poklanjate svu svoju pa nju onom sa kime ste jer vas ne mu e sumnje i nezdrave ambicije. Nema nikog oko vas. Vi u ivate u percepciji isto e i reda oko vas i o ekivanju zaslu nog odmora koji vas o ekuje.ivot boli sigurno ste svoje srce zaogrnuli ogor enjem i nepra tate li. jer vi znate da ljubav nije uzimanje nego davanje sebe. Romani i filmovi umesto glorifikovanja ljubavi. postizanje slave i zadobijanje mo i. ali vi ste odgovorni. Usmeravate svoju pa nju na potrebe va e dece kojoj poma ete dok u e i znate da to mnogo vi e vredi od manipulativne vrednosti ne ije hvale i priznanja kako ste neodoljivi ili korisni svetu. ta vrede sva na a osvajanja ako ne posedujemo istinsku vrednost. od roditelja. Svi pri aju o surogatima ljubavi. takmi enjem i ljubomorom. Muzika je kao njoj posve ena. . Ambicija da postanete priznati . Novac. do pesnika. na tom uzaludnom putu. a to vas ne doti e. Dok je va voljeni partner na slu benom putu ne grize vas sumnja da li e ari svoje ljubavi deliti sa nekim drugim i da li e se vratiti. plakanje i suze. rivalstvo i ljubomoru. a vam je lepo sa samim sobom. Kad to shvatite onda nema mesta za ljubomoru i patnju. Nema napetosti. a onda prema drugim. Na polju takozvane ljubavi vlada hiperinflacija. mo i slava su zamena za nedostatak ume a voljenja.Marketing je u slu bi njene zloupotrebe. Perete posu e i usisavate stan dok napolju vri od obilja mogu nosti. Zamislite tu lepotu ivljenja. Ceo ivot mo e prote i. jer vam je lepo u sopstvenoj ko i. mu imo se na tim putevima rivalstvom. Svi su nas u ili da se ljubav osvaja. Ljubav je prvo ljubav prema sebi. da se skuplja.Dajete drugom podr ku. ini vas nespokojnim i nestrpljivim da osvojite okolinu. slavni ili da doka ete da ste neophodni svetu muti va u mo ljubavi prema sebi i svojoj okolini.Dok grozni avo kr imo puteve za sticanje novca. Pru ate strpljenje i toleranciju. Pru ate ne nost i blagost. a ne da se ne tedimice daje. jer znate da niko nije kriv za va a nezadovoljstva do vi sami sebi.To su o ajni ki indirektni ciljevi ostvarivanja ljubavi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful