P. 1
Đề thi toán rời rạc K54

Đề thi toán rời rạc K54

|Views: 178|Likes:
Published by vanhenxing

More info:

Published by: vanhenxing on Feb 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

Câu 1: cho dãy số Q= 11111222223333444555

a, Tính số phần tử của Q.
, C! ao nh"#u phần tử t$on% Q &' (h)n% *t +ầu ,n% -' (.t th/c ,n% 2
LG:
a)
Số cách chia 5 vị trí trong 20 vị trí cho 5 chữ số 1 :
5
20
C
Số cách chia 5 vị trí tiếp theo cho 5 chữ số 2 :
5
15
C
Số cách chia 4 vị trí tiếp theo cho 4 chữ số 3 :
4
10
C
MicrosoftEquation 3.0
Số cách chia 3 vị trí tiếp theo cho 3 chữ số 4:
3
6
C
Số cách chi 3 vị trí còn li cho 3 chữ số 5:
3
3
C
!heo ng"#$n lí nh%n ta c& số ph'n t( c)a * l+ :
5
20
C ,
5
15
C ,
4
10
C ,
3
6
C ,
3
3
C -
20.
5.5.4.3.3.
-/,,
b)
Số cách chia 5 vị trí trong 10 vị trí cho 5 chữ số 1 :
5
10
C
Số cách chia 3 vị trí tiếp theo cho 3 chữ số 2 :
3
13
C
Số cách chia 4 vị trí tiếp theo cho 4 chữ số 3 :
4
10
C
MicrosoftEquation 3.0
Số cách chia 3 vị trí tiếp theo cho 3 chữ số 4:
3
6
C
Số cách chi 3 vị trí còn li cho 3 chữ số 5:
3
3
C
-1Số ph'n t( c)a * 23t 4'" 25ng 2 v+ 6ết th7c 25ng 2 l+ :
5
10
C ,
3
13
C ,
4
10
C ,
3
6
C ,
3
3
C -
10.
5.3.4.3.3.
-/,,
89# số ph'n t( c)a * 6h:ng 23t 4'" 25ng 2 v+ 6ết th7c 25ng 2 l+ :
20.
5.5.4.3.3.
;
10.
5.3.4.3.3.
-/,
Câu 2 :
a, Cho dãy số sau : B= { 1, 3, 10, 2, 8, 6, 9, 7, 5, 4 } !"# 4 ho$% &' #!"( #h)o *+a 0
,G!-! #h.*h *$*h /01)2
b, 3h4%5 %h6 78
LG:
< - = 1>3>10>2>0>6>?>@>5>4A
!B: C"#Dt tE phFi sang trái> 6 G ? H vị trí g'n nhItJ, !E 6 K"#Dt ngLMc li> @
l+ số nhN nhIt 1 6, OPi chQ @ cho 6, !iến h+nh 4Fo 4on còn li tính tE vị trí
số @, Rết S"F:
<
1
- = 1>3>10>2>0>@>4>5>6>?A
!LTng tU:
<
2
- = 1>3>10>2>0>@>4>5>?>6A
<
3
- = 1>3>10>2>0>@>4>6>5>?A
<
4
- = 1>3>10>2>0>@>4>6>?>5A
VWS: Bic. XYi l+Z ZI# c%" 6hác>4ến l7c S"a# li giFi thích 47ng Z+ viết 6ết S"F li sai/
Câu 3 :
1 6
5 2 5
2 7
5
2
6 4
7 1
C9y :hu%5 %h; %h<# =
LG:
1: H2>5J H6>@J
2: H5>@J H4>@J H2>4J
4: H3>4J
5: H1>2J H1>4J H4>5J
6: H1>3J H5>0J
@: H3>6J H@>0J
!r[ng số 1 : \h[n H2>5J v+ H6>@J
!r[ng số 2 : \h[n H5>@J v+ H4>@J 6h:ng ch[n H2>4J v] H2>4>@>5J to ch" tr]nh
!r[ng số 4 : \h[n H3>4J
!r[ng số 5 : \h[n H1>2J 6h:ng ch[n H1>4J ^ H4>5J
!r[ng số 6 : \h[n H5>0J 6h:ng ch[n H1>3J
!r[ng số @ : Rh:ng ch[n g],
1
2
5
4
@
0
3 6
1 6
5 2


2
4
1
\%" 4, !]Z 4L_ng 4i ng3n nhIt theo Ci`6stra c)a 4a th] c& hLbng theo Za
tr9n tr[ng số, Rh:ng nhb 2Fng Za tr9n,
VWS: g'n tLTng tU thí Kc 2 trang 226,
1
2
5
4
@
0
3 6

4.8) không chọn (1.4) Trọng số 5 : Chọn (1.5) Trọng số 6 : Chọn (5.8) Trọng số 1 : Chọn (2.4) & (4.3) Trọng số 7 : Không chọn gì.5) (6.5) 6: (1.4) (4.6) (7.4) vì (2.7) (2. .3) (5.7) và (4.8) 7: (3.7) không chọn (2.7) Trọng số 2 : Chọn (5.2) (1.5) tạo chu trình Trọng số 4 : Chọn (3.5) và (6.Câu 3 : 1 5 2 1 5 7 4 2 6 3 4 7 6 1 7 2 5 5 6 8 2 Cây khung nhỏ nhất ? LG: 1: (2.4) 4: (3.2) không chọn (1.7) (4.4) 5: (1.7.7) 2: (5.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->