Διδακτορική Διατριβή

Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Θάνος
Τετάρτη, 17 Ιούνιος 2009 10:45 - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 08 Μάρτιος 2010 15:09

Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
Στο Τμήμα γίνονται δεκτοί κάτοχοι ΜΔΕ για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σύμφωνα
με τον ισχύοντα νόμο και τον εσωτερικό κανονισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
Α. Οδηγίες  Σύνταξης  Πρότασης για Εκπόνηση Διδακτορικού
Η πρόταση είναι ένα κείμενο, 2.500-3.500 λέξεων, που παρουσιάζει ένα σχέδιο έρευνας
στην προτεινόμενη περιοχή προκειμένου να αξιολογηθεί η ικανότητα του/της υποψήφιου/ας 
να εκπονήσει διδακτορικό στο συγκεκριμένο θέμα χωρίς να είναι δε-σμευτική για τον 
τελικό σχεδιασμό.  Η πρόταση θα πρέπει να αναφέρεται σε ένα ση-μαντικό ερευνητικό
ερώτημα, να αξιοποιεί την υπάρχουσα γνώση για το θέμα και να συμβάλει στην προαγωγή
της γνώσης γι αυτό (πρωτοτυπία). Θα πρέπει να παρουσιά-ζει ένα ερευνητικό σχέδιο
κατάλληλο για τη διερεύνηση του ερευνητικού ερωτήματος και να περιγράφει τις
διαδικασίες διεξαγωγής της έρευνας. Το κείμενο πρέπει να  εί-ναι καλά οργανωμένο, να
χαρακτηρίζεται από σαφήνεια και ορθή χρήση της γλώσσας χωρίς υπερβολικές εκφράσεις 
και να συνοδεύεται από κατάλογο βιβλιογραφικών α-ναφορών. Ο κατάλογος αυτός πρέπει
να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τα διεθνή πρότυ-πα  (πχ. APA style)  και να περιλαμβάνει
κυρίως πρωτογενείς πηγές.  
Η πρόταση συνίσταται σε ένα πλήρες ερευνητικό πρωτόκολλο που περιλαμβάνει  τα εξής
μέρη:
·    Εισαγωγή στο θέμα
·    Θεωρητικό / Εννοιολογικό πλαίσιο
·    Παρουσίαση των κύριων ευρημάτων της μέχρι σήμερα έρευνας για το θέμα
·    Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις
·    Μεθοδολογία
·    Ζητήματα Δεοντολογίας
·    Βιβλιογραφία
Στην εισαγωγή πρέπει να τεκμηριώνεται η σημαντικότητα του θέματος.
Το θεωρητικό/εννοιολογικό  πλαίσιο πρέπει να είναι επαρκώς αναπτυγμένο, να  διακρίνεται
από σαφήνεια και να εστιάζει στο θέμα
Η ανασκόπηση της ερευνητικής αρθρογραφίας πρέπει να παρουσιάζει τα κύρια ερευνητικά
ευρήματα της σχετικής βιβλιογραφίας, με συνθετικό τρόπο, έτσι ώστε να αναδεικνύεται η
αναγκαιότητα  πραγματοποίησης της συγκεκριμένης έρευνας και να  προκύπτει η συμβολή
της έρευνας στη μέχρι τώρα γνώση.
Ο σκοπός πρέπει να είναι σαφής και να στηρίζεται στην ανασκόπηση της βι-βλιογραφίας.
Απαιτείται  σαφήνεια των ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων και άμεση συνάφεια με
το σκοπό (εξειδίκευση του σκοπού)
Το όλο κείμενο πρέπει να  συνδέει την  υπάρχουσα βιβλιογραφία για το θέμα με τους
σκοπούς της συγκεκριμένης έρευνας και η βιβλιογραφία να είναι επαρκής και ενημερωμένη.
Η  πρωτοτυπία της πρότασης και η  συμβολή της στην προαγωγή της γνώσης  πρέπει να
είναι σαφής και τεκμηριωμένη.

1/3

συνοδεύοντάς την ενδεχομέ-νως από ειδικά σχόλια για την πρόοδο του υποψηφίου και από μια εκτίμηση για την όλη πορεία της διατριβής. ο υποψή-φιος: .Ε. 2. Ο επιβλέπων υποβάλλει την έκθεση προ-όδου στην τελευταία Γ. του Τμήματος στο τέλος κάθε χρόνου από τον ορισμό της».Διδακτορική Διατριβή Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Θάνος Τετάρτη.Ε. Η στρατηγική της ανάλυσης των δεδομένων πρέ-πει να ανταποκρίνεται στα ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις. κατά το δεύτερο 15ήμερο του Μαΐου κάθε έτους. . Οδηγίες για την Ετήσια Έκθεση Προόδου στην Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής 1. Η Γενική Συ-νέλευση Ειδικής Σύνθεσης. άρθρο 9. Η πρώτη έκθεση ενδεχομένως συμπληρώνει και αναθεωρεί σε ορισμένα σημεία την αρχική έκθεση. 08 Μάρτιος 2010 15:09 Όσον αφορά στη μεθοδολογία. το ειδικό αντικεί-μενο και τον τίτλο της διατριβής.    παρουσιάζει μια ανασκόπηση της ήδη υπάρχουσας γνώσης στα επιλεγέντα πεδία.Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα. .Σ. Περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες επιλογής του δείγματος . Η έκθεση προόδου στο τέλος του πρώτου έτους του διδακτορικού Η πρώτη χρονικά έκθεση προόδου που παρουσιάζει ο υποψήφιος επανέρχεται στην πρόταση που αρχικά υπέβαλε ο υποψήφιος και εγκρίθηκε για την εκπόνηση δι-δακτορικής διατριβής. Ο όλος ερευνητικός σχεδιασμός πρέπει να ανταποκρίνεται στα  ερευνητικά ερωτήματα/υποθέσεις. Συνεπώς. αποφασίζει για τη συνέχιση ή διακοπή της εκπόνησης κάθε διατριβής. Πρέπει να υπάρχει αναφορά σε θέματα δεοντολογίας που πιθανόν να ανακύ-πτουν στα πλαίσια διεξαγωγής της έρευνας και τρόποι αντιμετώπισής τους . της  συλλογής υλικού και της ανά-λυσης. «η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή σε συνεργασία με τον υποψήφιο διδάκτορα υποβάλλει έκθεση προόδου στη Γ. 17 Ιούνιος 2009 10:45 . κάθε ακαδημαϊκού έτους. διαδικασία σύνταξης και υποβολής της Σύμφωνα με το ισχύον Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές (Νόμος 3685/2008. Λειτουργία της έκθεσης προόδου.    περιγράφει τις κυριότερες κατευθύνσεις της βιβλιογραφικής του έρευνας. Η έκθεση προόδου συντάσσεται από τον υποψήφιο διδάκτορα. Στην πρώτη αυτή έκθεση.Σ. . πέρα από τυπι-κή υποχρέωση προς το Τμήμα. ενώ ο ρόλος του επιβλέποντος καθηγητή είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός. από την εγγραφή του στο διδακτορικό και μετά. η έκθεση αυτή αποτελεί ουσιαστική ευκαιρία ενημέ-ρωσης για την εξέλιξη της διατριβής. § στ). υπό το φως της εργασίας του υποψηφίου κατά το πρώτο έτος. Όλες οι μεθοδολογικές επιλογές πρέπει να τεκμηριώνονται.Σ. 2/3 .    προσδιορίζει επακριβώς τα επιστημονικά πεδία αναφοράς.    τεκμηριώνει τις βασικές μεθοδολογικές του επιλογές. Η έκθεση πα-ρουσιάζεται από τον υποψήφιο διδάκτορα στον επιβλέποντα και στα άλλα δύο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής. η ετήσια έκθεση προόδου αποτελεί επίσημο έγγραφο. Β.    συζητεί τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει. αλλά και εκτίμησης και αυτοαξιολόγησης της προόδου της εργασίας του. παρουσιάζεται με πληρότητα ο ερευνητικός σχεδιασμός  με αιτιολόγηση των βασικών μεθοδολογικών επιλογών. λαμβάνοντάς την υπόψη. και αποτελεί την τελική και λεπτομερή ερευνητική πρόταση που είναι και πιο δεσμευτική για την πορεία της διατριβής.Σ. . Συνεπώς απαιτείται πληρότητα περιγραφής των εργαλείων μέ-τρησης (αν υπάρχουν) ή των διαδικασιών συλλογής υλικού  και αναφορά στη μεθο-δολογία ανάλυσης των δεδομένων . Για τον υποψήφιο διδάκτορα.

-    στην επεξεργασία των μεθοδολογικών εργαλείων.ά. -    στο χρονοδιάγραμμα των διάφορων φάσεων εκπόνησης της διατριβής (με χρονικό προγραμματισμό σε επίπεδο τριμήνου) και των αντίστοιχων απαραί-τητων εργασιών και στο κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι χρονικοί και επιστημονι-κοί στόχοι που είχαν τεθεί για το προηγούμενο έτος. ο υποψήφιος οφείλει να συμπεριλαμβάνει στοιχεία ανασκόπησης για τις εργασίες και δραστηριότητές του κατά το προηγούμενο έτος και πρόβλεψης για τις αντίστοιχες του επόμενου έτους. Οι εκθέσεις προόδου στο τέλος των επόμενων ετών της διατριβής Σε καθεμία από τις επόμενες ετήσιες εκθέσεις του (υπενθυμίζεται πως η ελάχιστη διάρκεια εκπόνησης διατριβής είναι τα τρία έτη).) ή η συμμετοχή στην ακαδημαϊκή ζωή. σε πιθανές παρουσιάσεις του έργου ή/και δημοσιεύσεις του και στο επικουρικό ή εκπαιδευτικό έργο που ενδεχομένως αναλαμβάνει στο Τμήμα. Η πρώτη έκθεση προόδου. -    στις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει κατά τη διεξαγωγή της έρευνας και τη σύ-νταξη της διατριβής. συνέδρια κ. στον επιβλέποντα καθηγητή).500-2. με ενδεχό-μενη αναφορά σημαντικών έργων που αναλύει στο θεωρητικό μέρος της δια-τριβής (αναλυτική κατάσταση μελετημένης βιβλιογραφίας παραδίδεται χωρι-στά.Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα. 3/3 .    προτείνει ένα αδρομερές χρονοδιάγραμμα πραγμάτωσης της διατριβής. όπως η συνεργασία με την τριμελή συμβουλευτική επιτροπή. περιέχει περίπου 1. ο υποψήφιος αναφέρεται: -    στους τομείς και στα πορίσματα της βιβλιογραφικής του μελέτης. έκτασης περίπου 500-1000 λέξεων. Πιο συγκεκριμένα. 17 Ιούνιος 2009 10:45 .Διδακτορική Διατριβή Συντάχθηκε απο τον/την Γιώργος Θάνος Τετάρτη. 08 Μάρτιος 2010 15:09 . -    στην πορεία σύνταξης συγκεκριμένων μερών και κεφαλαίων από το κείμενο της διατριβής. -    στη συμμετοχή του σε δράσεις διάχυσης επιστημονικού πολιτισμού (σεμινά-ρια. η διαθέσιμη υποδομή του Πανεπιστημίου (πληροφορική. αναλυτικότερη και εκτενέστερη από τις επόμενες.ά.500 λέξεις και δεν επαναλαμβάνει τα σημεία της αρχικής πρότασης που δεν χρειάζονται επαναπροσδιορισμό.). 3. -    σε πρακτικά ζητήματα υλοποίησης της διατριβής. σε σχέση και με τις ερευνητικές υποθέσεις και τα ερευνητικά ερωτήματα της διατριβής. -    στις τεχνικές ανάλυσης των δεδομένων και στους τρόπους εξαγωγής αποτελε-σμάτων και συμπερασμάτων. βιβλιοθήκη κ. στη διεξαγωγή της έρευνας.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful