Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah

1.0 Pengenalan Kerja kursus merupakan salah satu daripada Pentaksiran Berasaskan Sekolah yang wajib dilaksanakan di sekolah yang layak menawarkan calon untuk mata pelajaran yang mempunyai komponen Pentaksiran Berasaskan Sekolah. Pentaksiran berasaskan sekolah akan dijalankan oleh guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan yang akan dilantik sebagai pentaksir. Pentaksiran Kerja Kursus ini merupakan produk proses pengajaran dan pembelajaran sesuatu mata pelajaran yang dijalankan pada sepanjang Tingkatan Empat dan Lima dan bukan unsur tambahan. 2.0 Objektif Manual ini merupakan dokumen yang akan diguna pakai oleh semua pihak yang terlibat dalam pengurusan dan pengendalian prinsip yang telah ditetapkan: Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) mengikut peraturan berdasarkan kepada

2.1

Memberi panduan kepada Jabatan Pelajaran Negeri untuk menyelaras pengurusan dan pentadbiran pentaksiran pengendalian kerja kursus di negeri masing-masing.

2.2

Memberi pengetahuan dan panduan keadaan terselaras.

kepada pentadbir sekolah

dan pentaksir supaya kaedah pentaksiran ini dijalankan dalam

2.3 2.4

Menjustifikasikan kerja-kerja menyelaras Mendapatkan persetujuan yang tinggi antara penyelaras untuk menjamin keadilan bagi setiap calon kewibawaan institusi.

1

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pelaksanaan Pentaksiran Persediaan Kemudahan Asas Pihak sekolah hendaklah memastikan kemudahan bengkel atau tempat disediakan untuk menjalankan kerja–kerja penyempurnaan modul PBS. membolehkan Peralatan dan bahan hendaklah mencukupi bagi calon melaksanakan kerja-kerja untuk tujuan

pembelajaran dan juga pentaksiran. 2.5 Penjadualan Pentaksir hendaklah menyediakan Jadual Pelaksanaan

Pentaksiran supaya pentaksiran dapat dijalankan dalam tempoh yang ditetapkan (Mulai Tingkatan 4 hingga 31 Julai Tingkatan 5). 2.6 Pentaksir 2.6.1 Pihak sekolah mestilah menamakan guru PBS sebagai pentaksir untuk dilatih oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan seterusnya dilantik menjadi pentaksir. 2.6.2 Pentaksir PBS berperanan menjalankan pentaksiran

berasaskan sekolah serta merekod dan menyimpan skor dalam Borang Penilaian Individu (BPI) dan Borang Kelompok Gred (BKG). segala urusan yang Pentaksir juga berkaitan dengan menguruskan pentaksiran

sehinggalah kepada penghantaran skor secara “On-Line” kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia.

2

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah

2.7

Penskoran 2.7.1 Pentaksir mentaksir sesuatu aspek dengan sempurna oleh calon. berdasarkan kriteria

yang ditetapkan dalam aspek berkenaan dan dilakukan Gred Skor diberi dengan membandingkan pernyataan kriteria bagi setiap aspek yang ditaksir menggunakan maklumat yang terdapat dalam Buku Panduan Pentaksiran. 2.7.2 Semua skor untuk setiap aspek yang ditaksir dicatat dalam Borang Penilaian Individu (BPI) untuk setiap calon. 2.7.3 Skor keseluruhan untuk Konstruk/Elemen dalam Borang Kelompok Gred (BKG) 2.7.4 Borang Penilaian Individu (BPI) dan Borang Markah Calon hendaklah diperbanyakkan oleh pihak sekolah. 2.7.5 Borang BPI dan BKG yang telah lengkap dengan Skor perlu disimpan dan dipastikan keselamatannya kerana skor merupakan data peperiksaan di peringkat SPM. dimasukkan ke

3

1.3 Memastikan tiada unsur penyelewengan dalam proses Pentaksiran Berasaskan Sekolah. 4.2.3 Pemantauan dilakukan oleh dua pihak iaitu pemantau dalaman dan pemantau luaran 4.1 Objektif Pemantauan 4.1.1 Pemantau Dalaman 4.1 Pemantau dalaman adalah terdiri daripada pihak pentadbiran sekolah (Pengetua / Penolong Kanan / Guru Kanan Mata Pelajaran).3.2 Tugas Pemantau 4.2. 4.1. 4.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4. 4.2 Tugas pemantau dalaman ialah memastikan segala aktiviti pentaksiran kerja kursus mematuhi prosedur dan jadual perancangan pentaksiran yang ditetapkan.1 Memastikan kerja projek dilaksanakan oleh semua calon.3.2 Memastikan pentaksiran dilakukan secara adil. 4.0 Pemantauan Pemantauan pentaksiran PBS adalah proses memastikan pentaksiran yang dijalankan oleh pentaksir mematuhi prosedur yang ditetapkan. 4.3 Menyediakan laporan untuk perhatian Lembaga Peperiksaan Malaysia/Jabatan Pelajaran Negeri.1.1.2 Memastikan evidens dan dokumen disimpan di tempat yang selamat.1 Memastikan kerja projek dilaksanakan seperti yang ditetapkan.3. 4 . 4. 4.2.

Penyelarasan pentaksiran dilakukan oleh pihak luar yang dilantik oleh 5 .1 Petugas Penyelarasan 5.4.1.1. dan Jemaah Nazir Sekolah Persekutuan.4 Pemantau Luaran 4.5 Mengambil tindakan susulan terhadap laporan yang dikemukakan oleh pemantau luaran dan penyelaras luaran sekiranya ada. 4.2 Pemantau luaran akan hadir ke sekolah yang ditetapkan pada tarikh yang dijadualkan. 4.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4.4 Pemantau dalaman akan mengesahkan kehadiran penyelaras dengan menggunakan Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras.3. Jabatan Pelajaran Negeri. 4. 5.0 Penyelarasan Penyelarasan PBS adalah proses bagi memastikan pentaksiran yang dijalankan LPM.3.1 Ketua Penyelaras Kebangsaan (KPK) Personel yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan mempunyai kemahiran dalam pentadbiran dan pentaksiran bagi mengurus mesyuarat penyelarasan peringkat kebangsaan dan menyediakan laporan untuk Lembaga Peperiksaan Malaysia.1.3. 5. 4.1. oleh pentaksir memenuhi standard yang ditetapkan.3 Pemantau dalaman akan mengesahkan aktiviti pentaksiran pada ruangan yang disediakan pada BPI.1 Pemantau luaran adalah terdiri daripada pegawai-pegawai Lembaga Peperiksaan Malaysia.4.

5.2 Ketua Penyelaras Negeri (KPN) Personel yang dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dan mempunyai kemahiran dalam pentaksiran kelemahan keraguan bagi dan dalam menyelaraskan skor calon di sekolah. Personel berkenaan bertanggungjawab menilai dan memberi skor kepada hasil kerja calon. Personel juga bertanggungjawab penyelewengan yang pemberian skor calon. mengesan menimbulkan 5.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 5.3 Ketua Penyelaras Kawasan (KPw) Personel yang dilantik oleh Jabatan Pelajaran Negeri dan mempunyai kemahiran dalam pentaksiran kelemahan keraguan bagi dan dalam menyelaraskan skor calon di sekolah.1. Personel juga bertanggungjawab penyelewengan yang pemberian skor calon. merekod skor. menyimpan evidens. mengesan menimbulkan 6 .4 Ketua Pentaksir Sekolah/Pentaksir Sekolah Personel yang dilantik oleh Pengetua dan mengajar mata pelajaran berkenaan pada tahun peperiksaan serta mahir dalam tugas pentaksiran.1. dokumen berkaitan salinan serta bercetak menghantar dengan skor calon yang Setia telah Usaha diselaraskan ke Lembaga Peperiksaan secara ‘on line’ dan kerjasama Peperiksaan Sekolah.1.

Berkemahiran dalam pentaksiran. v. iii. iii. (KPN) Dilantik oleh i. (KPK) SYARAT KRITERIA i. iv. Berpengalaman sebagai pentaksir. Berpengalaman sebagai pentaksir. i. Mengarahkan Pentaksir Sekolah mentaksir semula aspek yang berkaitan dalam pentaksiran jika ada keraguan serta memaklumkan kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia. Guru terlatih. iii. dalam jawatan. v. Menghantar laporan kepada Pentaksir Kebangsaan. iv. Menghant ar laporan penyelarasan kepada Lembaga Peperiksaan Malaysia. ii.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 5. Menentuk an agenda mesyuarat. Telah disahkan Malaysia. Dilantik oleh Guru terlatih. Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Kebangsaan. Mempeng erusikan mesyuarat bersama Pentaksir Negeri. dalam jawatan. iii. Ketua Penyelaras Negeri. iv. v. Lembaga Peperiksaan Telah disahkan Malaysia.2 Tugas dan Kriteria Penyelaras PERSONEL Ketua Penyelaras Kebangsaan. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan. iv. v. Berkemahiran dalam pentaksiran. Lembaga Peperiksaanii. TUGAS Menghadir i mesyuarat bersama Pegawai Mata Pelajaran. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan. Mendapat kan laporan penyelarasan daripada Pentaksir Negeri. Menghantar laporan penyelarasan kepada 7 . Lembaga Peperiksaan Malaysia. di ii. Menyelaras skor calon sekolah.

dalam jawatan. Menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Pentaksir Negeri. iv. Telah disahkan Negeri. Mentaksir kerja calon. Menghantar laporan kepada Pentaksir Negeri. Menyelaras skor calon di sekolah. ii. Mengendalikan mesyuarat di peringkat sekolah. iii. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan. iii. Mentaksir semula kerja calon jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh Pentaksir Negeri/Kawasan. v. Berpengalaman sebagai pentaksir. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan. Guru terlatih. v. vi. iii. i. Ketua Pentaksir Sekolah. Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Negeri. (KPw) Dilantik olehi. i.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERSONEL SYARAT KRITERIA TUGAS Lembaga Peperiksaan Malaysia. iv. Ketua Penyelaras Kawasan. Telah disahkan dalam jawatan. iv. v. ii. Berkemahiran dalam pentaksiran. Dilantik oleh Sekolah. Berkemahiran dalam pentaksiran. Memastikan borang BPI setiap murid pindah dihantar ke sekolah baru. Berpengalaman sebagai pentaksir. 8 . ii. iv. Guru terlatih. Jabatan Pelajaran ii. Menyelaras skor calon di sekolah. iii. vii. i. Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Negeri/Kawasan. Mengarahkan Pentaksir Sekolah mentaksir semula aspek yang berkaitan dalam pentaksiran jika ada keraguan serta memaklumkan kepada Pentaksir Negeri.

x. Menyediakan sijil kerja projek Teknikal yang berkenaan bagi setiap calon. Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat. v. Pentaksir Sekolah. Bekerjasama dengan Setia ix.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERSONEL SYARAT KRITERIA viii. iv. Menghantar skor ke Lembaga Peperiksaan Malaysia dan Pentaksir Negeri. i. viii. i. Mentaksir kerja calon. Menyimpan rekod dan evidens di tempat selamat. vi. TUGAS Menyediakan sijil kerja projek Teknikal yang berkenaan bagi setiap calon. ii. ii. xi. iii. 9 . Dilantik oleh Sekolah. Bekerjasama dengan Setia Usaha Peperiksaan Sekolah dalam urusan penghantaran skor secara ‘on line’ Memberi kerjasama kepada Pentaksir Negeri/Kawasan dalam urusan penyelarasan. vii. Mentaksir semula kerja calon jika ada perubahan selepas diselaraskan oleh Pentaksir Negeri/Kawasan. Guru terlatih. Menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Negeri/Kawasan. iii. Berkemahiran dalam pentaksiran. Memastikan borang BPI setiap murid pindah dihantar ke sekolah baru. Mengajar mata pelajaran Teknikal yang berkenaan.

7. dan salinan kedua diserahkan kepada penyelaras luaran. 5.3 Penyelaras dilantik oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia dari kalangan guru kerja kursus yang mahir dan berketerampilan. 5. Memberi kerjasama kepada Pentaksir Negeri/Kawasan dalam urusan penyelarasan. 5.4 Penyelaras akan hadir ke sekolah yang ditetapkan pada tarikh yang dijadualkan.8 Penyelaras akan melengkapkan Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras untuk disahkan oleh pemantau dalaman sekolah yang diselaraskan.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah PERSONEL SYARAT KRITERIA TUGAS Usaha Peperiksaan Sekolah dalam urusan penghantaran skor secara ‘on line’ ix.8 Penyelaras hendaklah mengemukakan laporan bertulis dapatan daripada penyelarasan yang dijalankan kepada pihak sekolah dan Jabatan Pelajaran Negeri untuk diambil tindakan sekiranya perlu. 6. 5.5 Penyelaras dan pentaksir di sesebuah sekolah hendaklah mencapai satu persetujuan tentang pemberian skor serta memenuhi standard yang ditetapkan. 6. 10 .8 Borang Pengesahan Kehadiran Penyelaras Luaran hendaklah dibuat dalam 2 salinan. Salinan pertama disimpan oleh pemantau dalaman.0 Pengurusan Skor Calon Skor calon yang digambarkan oleh gred aspek yang dikutip oleh pentaksir menunjukkan calon telah ditaksir berdasarkan Dokumen Pentaksiran yang merujuk kepada satu tanda aras yang telah dikenal pasti.

2. 6. 6.1 Calon yang hendak berpindah hendaklah memastikan sekolah baru yang dipilih menawarkan Kerja kursus yang sama dengan pilihan Kerja kursus yang diambil oleh mereka. butiran pentaksiran dan skor ke sekolah baru 6. 6. butiran pentaksiran dan skor calon diterima oleh sekolah baru calon.4 Sekolah baru calon juga bertanggungjawab untuk memastikan rekod.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 6.4 Jabatan Pelajaran Negeri menyimpan cetakan komputer tersebut selama enam (6) bulan selepas tarikh pengumuman keputusan.1 Pihak sekolah bertanggungjawab menyimpan skor calon di tempat yang selamat.3 Sekolah asal calon bertanggungjawab untuk memastikan rekod. butiran pentaksiran dan skor calon diterima daripada sekolah asal calon. 6.3 Pihak sekolah memasukkan data gred markah calon yang telah diselaraskan secara On-Line pada bulan Ogos dan menghantar hasil cetakan komputer ke Jabatan Pelajaran Negeri pada pertengahan bulan September. 6.2 Adalah menjadi tanggungjawab calon yang berpindah membawa rekod .2. 11 .2.2 Calon pindah 6.2.

: Pengarah Pelajaran Negeri KS BPP/ KU UPP JPN 12 . Penyelarasan Kerja Kursus Mata Pelajaran ____________________ Pelantikan Sebagai Ketua Pentaksir Negeri / Kebangsaan ___________________________________ Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Kami : _______________ Tarikh : _______________ Tuan. ( ) Pengarah Peperiksaan Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia s. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Pelantikan Ketua Penyelaras tahun Negeri 2004 bagi Kerja Kursus Mata Pelajaran yang sekolah-sekolah seperti Sebagai _______________________ terdapat dalam senarai yang dilampirkan. Sekian.2.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah . terima kasih. 5-13 Blok E-11. 3. Pihak Jabatan amat berbesar hati di atas kesudian tuan menerima pelantikan ini. “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. 2. Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Putrajaya Ruj.k.CONTOH Lembaga Peperiksaan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1. Semoga tuan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” Saya yang menurut perintah. Sukacita dimaklumkan bahawa tuan telah dilantik sebagai Pelantikan Ketua Penyelaras tahun Kawasan 2004 bagi Kerja Kursus Mata Pelajaran yang sekolah-sekolah seperti Sebagai _______________________ terdapat dalam senarai yang dilampirkan. Semoga tuan dapat menjalankan tanggungjawab ini dengan penuh cemerlang.CONTOH Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri Ruj. 3. Pihak Jabatan amat berbesar hati di atas kesudian tuan menerima pelantikan ini. terima kasih. Penyelarasan Kerja Kursus Mata Pelajaran ____________________ Pelantikan Sebagai Ketua Penyelaras Kawasan ___________________________________ Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. Sekian. 2. ( ) Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri ____________ 13 . Kami : ________________ Tarikh : ________________ Tuan.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pengetua Sekolah .

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah s.k. : Ketua Sektor Pengurusan Akademik Pejabat Pelajaran Daerah/PPB Pengetua Sekolah CARTA PETUGAS PENTAKSIRAN KERJA KURSUS LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA PENTAKSIR KEBANGSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI PENTAKSIR NEGERI PENTAKSIR KAWASAN KETUA PENTAKSIR SEKOLAH PENTAKSIR SEKOLAH 14 .

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah PROSEDUR PELAKSANAAN PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH Mula 1 Pentaksir Sekolah memberi skor terhadap hasil kerja calon Pentaksir Sekolah menyimpan skor dan evidens untuk tujuan penyelarasan Pentaksir Kebangsaan. Pentaksir Negeri menghadiri Mesyuarat Penyelarasan Peringkat Kebangsaan Pentaksir Negeri dan Kawasan menyelaras skor calon di sekolah Penyelarasan 2 3 4 Ada perubahan BINA GRAF REGREASI Tiada perubahan Pentaksir sekolah dgn kerjasama Setia Usaha Peperiksaan Sekolah membetulkan perubahan markah yang diselaras serta menghantar skor secara ‘on line’ ke Lembaga Peperiksaan Malaysia 5 Skor kekal seperti asal dan Pentaksir Sekolah hantar ke Lembaga Peperiksaan Malaysia secara on line dengan kerjasama Setia Usaha Peperiksaan Sekolah 6 7 Skor disimpan di Server Lembaga Peperiksaan Malaysia Hantar Cetakan Ke JPN 8 JPN Hantar Cetakan Ke LPM 15 .

. 2..Telefon Kod No....... : …………………....0 Maklumat Pentaksir Sekolah Nama: …………………………………………………………………………………… ………… Opsyen : …………………………………………………………………………………… ……… 16 .. ………………………………………………… Calon : …………………. Sekolah : …………………..... No... 3..Pusat Jumlah : …………………………………...0 Maklumat Sekolah / Pusat Nama : …………………………………………………. …………………………………………………........... : …………………..0 Kod & Nama Mata Pelajaran ……………………………........ Nama Pengetua : ………………………………………....Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tamat LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Borang Penyelarasan Pentaksiran Berasaskan Seklah 1. Alamat : …………………………………………………...............

..0 Komen / Catatan 4. 4.......2 Pengendalian Pentaksiran Penggunaan Borang Penskoran: ……………………………………………………………… 17 ... …………………………………………………………………………………… ………………. Alat/Bahan: ……………………………………………………………………………………. 4... …………………………………………………………………………………… ……………….1 Persediaan Penyelarasan Calon: …………………………………………………………………………………… ….. …………………………………………………………………………………… ……………...Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Pengalaman Mengajar : …………………………………………………………………………… Tingkatan yang ditaksir : …………………………………………………………………………...

.................... ...Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah …………………………………………………………………………………… ………………..................................................... ....................................... .. Penyimpanan Borang Penskoran: …………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… Penyimpanan Bahan Kerja Calon (Proses dan Produk)......................................................... …………………………………………………………………………………… ………………....................................................................................................................................... ......... Hal-Hal Lain ( jika ada ) …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… Cadangan …………………………………………………………………………………… ……………… 18 ......

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… …………………………………………………………………………………… ……………… 19 .

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah BPMC Cop Sekolah LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA SIJIL PELAJARAN MALAYSIA BORANG PENYELARASAN MARKAH CALON No.Pengenalan Markah Penilai Penyelaras Perbezaan Markah Catatan Pengesahan Penyelaras : Berdasarkan perbezaan markah/ purata min Markah calon perlu / tidak perlu diselaraskan. Pusat Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Angka Giliran No. 20 .K.

.. (Cap sekolah) Tarikh : …………………………… ……………………. ( Tandatangan Penyelaras) (Tandatangan Pengetua) .... ……………………...... No. Jabatan/Sekolah : …………………………………………………………………………….... Tarikh : 21 .... Tandatangan : ………………………………………………………………………………......Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Tandatangan Nama Penyelaras Tarikh :_____________________________ :_____________________________ :_____________________________ 5.0 Maklumat Penyelaras Nama : ……………………………………………………………………………. Disahkan Oleh : …………………………….... Telefon : ……………………………………………………………………………….. Tarikh : ………………………………………………………………………………. Jawatan : ……………………………………………………………………………….......

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 22 .

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Borang Pengesahan Penyelarasan Peperiksaan SPM Tahun __________________ Nama Mata Pelajaran Kod Mata pelajaran ______________________________ __________________ Adalah disahkan bahawa___________________________________________ No kad pengenalan____________________sebagai penyelaras luaran. telah melaksanakan tugas-tugas penyelarasan mata pelajaran vokasional tersebut di atas pada _______________________ ___________________________ Tandatangan Pemantau Dalaman Nama : ________________________________ Tarikh :________________________ Cop sekolah : 23 .

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Borang Pemantauan 1. Telefon :___________ No. Pusat : ____________ Jumlah Calon :_________ Alamat :_____________________________ Kod Sekolah :__________ 3. Maklumat Sekolah/Pusat Nama :______________________________ _____________________________ _____________________________ Nama Pengetua : _____________________ No.0 Kod / Nama Mata Pelajaran :……………………………………………….0 Senarai Semak (Tandakan  pada ruang berkenaan) 24 .0 Maklumat Pentaksir Sekolah Nama Opsyen Pengalaman Mengajar Tingkatan yang ditaksir :___________________________________ :___________________________________ :___________________________________ :___________________________________ Bilangan calon yang telah ditaksir :_____________________________ (Rujuk Borang Penilaian Individu) 4.0 2.

8 4.5 4.9 Borang Markah Induk Modul dilengkapkan difailkan disimpan dengan selamat 4.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Perkara 4.6 4.3 4.1 Jadual Kerja Pentaksiran • • • • disediakan diedarkan dipamerkan dipatuhi Ya Tidak 4.2 Prosedur Kerja Pentaksiran • disediakan • diedarkan • dipatuhi Pelantikan Pentaksir mengikut kriteria Jawatankuasa Penyelarasan Pentaksiran Sekolah • ditubuhkan • bermesyuarat • minit mesyuarat disediakan • penyelarasan dibuat Bahan-bahan pentaksiran disediakan Taklimat kepada calon dijalankan Pengendalian Pentaksiran • semasa pengajaran dan pembelajaran • di luar waktu pengajaran dan pembelajaran Borang Penskoran Individu • dilengkapkan • difailkan • disimpan dengan selamat 4.4 4.7 4.1 1 Nyatakan : 25 .1 0 Bahan Bukti • • • Calon Fail Pentaksir Sekolah Folio Pelajar Lain-lain Pindah / Tumpang / Tajaan (Bil : ) 4.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 4.0 Komen/Catatan 5. Kekuatan : ______________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 26 .1 Persediaan Pentaksiran.1 2 Terdapat kes-kes khas Nyatakan : __________________________________ 5.

2 Pengendalian Pentaksiran Kekuatan : ______________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ Kelemahan : ______________________________________ ______________________________________________________ 27 .Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah Kelemahan : ______________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 5.

3 Hal-hal lain (jika ada) ______________________________________________________ ______________________________________________________ ______________________________________________________ 6.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah ______________________________________________________ ______________________________________________________ 5.0 Cadangan ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ ___________________________________________________ 28 .

(T/Tangan Pemantau Luaran Tarikh : ………………… ……………………………….0 Maklumat Pemantau Nama Jawatan Jabatan/Sekolah No.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 7. (T/Tangan Pengetua dan Cap ) Tarikh : ………………… 29 . Telefon Tandatangan Tarikh :_____________________________________ :_____________________________________ :_____________________________________ :_____________________________________ :_____________________________________ :_____________________________________ Disahkan Oleh : …………………………….

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah LEMBAGA PEPERIKSAAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA PEPERIKSAAN SPM 20______ PENTAKSIRAN KERJA KURSUS BERASASKAN SEKOLAH LAPORAN JAWATANKUASA PEMANTAUAN NEGERI: __________________________ KOD /MATA PELAJARAN : _____________________________ ARAHAN AM 30 .

padat dan tepat.: Ketua Sektor. 1. Laporan ini adalah untuk kegunaan Lembaga Peperiksaan Malaysia. Laporan hendaklah berhubung dengan perkara yang perlu diambil perhatian dan masalah yang dihadapi.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah 1.p. Laporan hendaklah dihantar ke Lembaga Peperiksaan Malaysia Selewat-lewatnya 2 minggu selepas Mesyuarat Pasca pemantauan (u. Sektor Pengendalian Peperiksaan Menengah Atas dan Luar Negeri). 2. Laporan ini hendaklah ringkas. 3. 4. Laporan Pemantauan secara keseluruhan: (Nyatakan kelemahan dan masalah yang dihadapi) (a) Jadual Kerja Pentaksiran Sekolah: (b) Prosedur Kerja Pentaksiran Sekolah : (c) Penyelarasan Pentaksiran Sekolah: 31 .

Cadangan untuk penambahbaikan: 32 . Komen umum tentang (a) Kelemahan dalam persediaan Pentaksiran Sekolah: (b) Kelemahan dalam pengendalian Pentaksiran Sekolah: 3.Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah (d) Pengendalian Pentaksiran Sekolah: 2.

Dokumen Pengurusan Dan Pengendalian Pentaksiran Berasaskan Sekolah _________________________ Tandatangan dan Cap Pengarah Pelajaran Negeri Tarikh: _______________ 33 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful