1

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

È-Šx‰Zg ZŠÔY ëÑZgZŠ Š&448=122:ò :

Œ
À5Å
êG
ç]h
+iÈ- Šx‰Zg ZŠÔy¤id
vZ îG*9gzix?Z

?¬ZñÆ®
) û Zz¨ZIZZ
+ÆyZ H ?òŠ Wùr
# ™a
-*
*™Z f ËZ eìtwZÎZ÷

?ªÆx â Z¾{z?ì HÝ »yZ~}2?7c*
ìg ±Z.
Þ ‡ñZgÅyZ~yWŒ
Û ‚gzZg
$u
G
G
4h.Å
©E
:ö Z

XN â
Ûe
$Á[ Z j„x™{ Zgi Z ?7c* 
M
h™¿6,
yZ™ÍÃVÂ!*
ÅyZë

y{£Znc*
g

( Š !*
W[Z ) ×ÎF,
ZÔkÚ6,

9794867772:b!*
ñ

-Z »eÏZ ÌZB Y KZX  Tg D W]ÑZÎÒZ 0Ð r
q
# ™a
-*
*™Z f ËZ e
ÅyZ 0Ð g
$uz yWŒ
Û gzZݨ»yZÔZ
+Ær
# ™ËZ e~ kZÔì wZÎ
,
k
½År
# ™ËZ e a kZ ;ì ˆÅ„
 ZpgŠ Å[Z -~}g!*
Æ ]%=
Xì *
@Y–[Z ×q
-Z~ÝzgÅk
,
’z

óèÛ’ÃÖ]æ ÐnÊçjÖ] ä×Ö^eæ h]çrÖ] (^Û׊Úæ ^n×’Úæ ]‚Ú^u (Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe

³‚ Ôãâ ðz p’~ ‚Å *™ÈWŒ
Û Ôs ZZ Ð }o9~ ]**
ÒÆr
# ™a
-*
* ™Z f ËZ e
ãZŠ¤
/
zgÐ { Zg Å#
Ö Zg/gzZG™ýLÒ]~ b)¨gzZ °WëÐg °Z ! f³ #xsZ Ôš
M ú%Ð ]î

hñfgzZä™X',
Ðkg Zæ´ŠÔä¢Ðq nZÅ+$[ZÃ0#
Ö Z {z2ÔCYð0*
'!*
Á{ ZeÜ
:N â 
Û ±5BVPÐ~VÂ!*
Á{ ZeÅyZ~sfX sz^~ÒÃÅä™yá$
+Ãx ZúÐ

Ð ( ì CY0{çaÆyZZ]‡zZ Îl»ÌÏ~hð~Tì qui **
ð•Zq
-Z ) {o ( 1)

:'!*
PÅr
# ™ËZ e0

X óì
ó ,
^ Y*
*g åÃvZ)g fÆø,
'gzZÛzL L ( ³ Z )
: D â 
Û ~x Z¤
/
z6,
-Zr
q
# ™ËZ e

2

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

± ó óø',
L LgzZ [g ± ó Û
ó zL L‰Ôì ^
,Y **
g å Ð x **
Æ yZŠqÆ Vƒy Ã\¬vZ L L
gZÎ6,}0
+
6,gzZ B; g eÆ kZÇg: {ot ~}g !*
ÆÛzB‚Æ oÑkZ ó óÛ{L L
[a
-**
™ Z f ËZ ei ZÔ33:]p Z@¬gzZxsZ ]

X ó ó

,YÐ {z´Æ yZ ÔVƒ –B‚Æ\¬vZ ì ^
^
,Y **
g å ÃvZÐ p ÖZ 4ZÆy!*
i ! ²)VÑq

?ì Yƒ^
,Yù **
g åÃvZÐyZÔg ÃÆVƒy ó óø',
L gLzZ ó Û
ó zL L ÂÔ7

Xóì
ó ~gz¢*
*g Z /
¦ÐYß )gzZb‚aÆiYÐZÔì K
¨Ãx¯ »vZ L L

( [)

:ëyZgzŠÆx Z¤
/
z6,
-Zr
q
# ™ËZ e

,™x¥T e\ W¤
/ZgzZì x¯ » \¬vZ „ [ ÂklÅkZì &t y¨
KZC
Ù LL
{z¤
/Z Ô,g Z ¦
/Ð Yß (gzZ b‚h
+]
.ªyJZ ~y
WÐZ Âì x¯ »vZ ªZz [ Â ÏyÃ
ᜠo× ^÷e]çq àn$¡$ o× h]ç³r³Ö] ] X ó ì
ó x¯„ »\¬vZtB™Âƒ._Æb‚h
+]
.
[p…çrvÖ] ovm în$×Ö Ÿ¡• áçʆvßÚ å†ÓÊ h^v‘œæ

°‚ß`Ö] †Ò]ƒ

uu **
çÐb‚h
+]
.2~zg{ Zg" ~„ÅyZÏÆvZ[ÂÔ] P`
Á{ ZeÅr
# ™ËZ eÐx¯kZ

»p6,Ã*™ÈWŒ
Û ÞZ įm<!*
V1 ã WÃ]à Zz%$
+yWC
Ù ä V,Zì ¸Ø »š
M ú%J
-

((ä \¬vZ)g fÆTÔì i ÚZ » kZ Ô?Š ~(,Ð ƒ
 Åäƒx¯ » \¬vZZ
# Ô c*
Š}Šg Z Œ
Û g£
Xì H ½~yWŒ
Û

X óì
ó þ*
*z¾ÙCh»¶Š ò :L L ( ` )
bŠ ñZg p» ò :akZ ;ì ^
,YbŠ ò :aÆËC
Ù L L:D â 
Û (q
-Zr
# ™ËZ e
[Ñ!*
î0ÈZj ]

X óì
ó

~yÒÆÞZx ©Z ?( ._ÆÂƲ
ò Z0Z)´)~TDx »ë Z‰¶Š ò :r
# ™ËZ eVŒ

àÛÖ Ÿ ^njËÖ]æ èm]æ†Ö^e Èn×fjÖ] èfi†Ú x׳’³i ܳÖZZì @*
ƒg ZŠóf »ä™\Š~"
$*ÅkZgzZy)F,
»]Ñ»[g
óóóå…‚Î Ø`rm Ÿæ ä×–Ê †Óßm Ÿ °„Ö] ØvÛÖ^e Õç×ÛÖ] à ÄnÎçjÖ] g’ßÚ á^Ò ]ƒæ óóóÑ‚’Ö]æ Ü׳óÖ^³e Ì’³i]
äÖ gaªjmæ äi‚ äÖ‚Ãm ᜠg’ßÛÖ] ]„a ±Ê ÜnÎœ àÛe ÐnÏvÊ (l]æ^ÛŠÖ]æ š…¢] h… à ÄnÎçjÖ] g’ß³Û³e ÌnÓ³Ê

ÔÆ™¨ÐÂï¯Æ¶Š ñZgÔà I[ UM)M VànÃÎçÛÖ] Ý¡Â*] XXänÊ ÜnÎœ °„Ö] Ý^ÏÛÖ] …‚Î Ü×Ãm áœæ ä³jfaœ
Øøaû ]ø ]çû Öö^ø‰û^Êø™e
$WÅ*™ÈWŒ
Û äV,ZgzZÔìg™ë Z
Û i Z »kZaƾ**
z¾C
Ù É ;7„aLZsÜ
äÛ$ á^Ò Ü× †nÇe oFjÊœ àÚZZ~tg
$ugzZÔß™Äc*
gŠÐDIZ Âì 7D"¤
/Zª —áøçû Ûö×øÃû iø Ÿø ÜûjößûÒö áû]ô †ôÒû„ùô Ö]

än× ä×Ö] oב ä×Ö] Ù牅 à á7†ÏÖ] †nŠËi h^e (ORQUO VÜÎ… (OQU Väß߉ ±Ê <¨]<çeœ äq†ìœ] XXå^jÊœ àÚ o×Â
X c*
Š™lñZ
Û Ç!*
à ( ǃ6,
áZz¶Š ò :{ k
H»kZ Âì êh
+Š ò :Æ]â ¥( 9) šòŠ W ª) [Ü׉æ

:~sp’ªô=ãâ ð~yWÛŒ‚ ( 2)

GLG
" W¬akZ ;ì ui**
pt ävZì @*
™”Å ~0
+
zZ}
.›Z%Ð`™ì
Z(,
nç »‚Å *™yWŒ
Û

3

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

‚ÏÊ h^‘ªÊ ämœ†e áP†ÏÖ] ±³Ê Ù^³Î à³ÚZZ:ì ~g
$uÔìu**
çð•Z´gxŠ~~Š ZzkZ»òŠWIZ**
Z®;ì1ŠZ%

ÔñYVJ
-p„
 gŠC ·Z{zp¤
/ZÂ}™‚Ð=KZ¡òŠ W ª) DNSSR VÜÎ… V°„Ú†jÖ] ä³q†³ìœE XXª_ìœ
XX…^ß$Ö] àÚ å‚ÃÏÚ œçù ³fjn×³Ê ä³³mœ†³e áP†³Ï³Ö] ±³Ê Ù^³Î à³ÚZZ:ì ~e
$Zzg~uzŠq
-ZÔÇñYŒÑZzä™tÐZÌQ

ÒífÔÃ6,
VìWx ÓÅyWŒ
Û }Ô_ ZÑϹaƬaÏZ [ NUQM VÜÎ… (MUU)Q V°„³Ú†³jÖ] ä³q†³ìœ]
G
-V˜X {)zƒDYZ»º
J
) š zs
# bgzZt é¨G4]IZgzZsÜÔè:°Z¸ÆkZgzZy!*
i!²Ô]â¥Wz0Ðg
$u
ÆkZgzZy!*
i!²{z: ÔCY ð0*
7J
-u ~gz¢oÑÌq
-ZÐ ~ _ ZÑ{gÃèg0
+ZÆyZ ÂÔì m»r
# ™ËZe

VßVÅsf )Xì /Zz{Šc*
iðÃк
) š zs
# b„:gzZìÃ~6,
$uÒíf:gzZ"Zz§¾Ð°Z¸
g

ÐÉ@*
z/ôgzZÅzmvZ-g—}[òZæÆä7,
~„Ze~‚Z
# ( ÏN YƒãZz'!*

î0<Eg$
+g0
+ZÆr
# ™ËZeÔ{)z'ßÃqçñÆ*™ÈWŒ
Û gzZš
M ú%Ðg°ZÆäâiÔãZŠ¤
/
zgÐVz‚w®
I
:N â 
Û ±5ä%P~sfÔc*
¯0þL i!Ð/Zz**
KZÃVìWV±ŠäV,ZaÏZ;Šñ?Z
:ër
# ™ËZe~‚Å—ðô «Šøßôù Ö] o×øÂø áøçû Úö ]ç$ Îø Ùö^qø†ùô Ö]™`™e
$W ( ³Z) 

Ð XXèÚ^³ÎZZ( XXÝ]ç³ÎZZÝZp;Æäƒ6,
zZzgŠq
-Zp» XXÝ]çÎZZÂëvß

:Ôì ™zZ~~gZŠófzgŠq
-
Z ZƒÈ» XXèÚ^ÎZZZ®;ÆäƒZ9È» XXèÚ^ÎZZÔì
&h
»E
[à Š7 åH
+
Û :xÔ 295:a
-*
*™Z f] h]X ~¤

¤zgŠq
-ZÆVzŠ%ñƒD™‚ãâ ðÅ ãWŒ
Ûe
$W~G @*
Å]Zz)›Ã! fär
# ™ËZ e

0ZpVOÔì HyÒ p» äƒ ™zZ~¤ä +¬} (,} (,
Æ#
Ö ZZ
# Ô~Š™ÔÅäƒ ™zZ~
ÜÒ^vÖ]æ ^a†nfÒæ ^`Šnñ… ça °œ 霆ÛÖ] o× ܳnΠسq†³Ö] °œ :– Æ —ðô «Šøßùô Ö] o×øÂø áøçû Úö ]ç$ Îø Ùö^qø†ùô ³Ö]™äM

Å~çC
Ù Ø6,
äƒkC]gz¢Ôì Åg ZŠugzZ Áqt ‚Æ~çÅkZwÅŠ%ª) kÿq$ çø Â] ]ƒ ^`eZù ©Ú (^`n×Â

à`n× Ù^q†×³Öæ:ì –äM0Z~‚Å —èºqø…ø Zø à$ `ônû ×øÂø Ùô^qø†ùô ׳Öôæø ü`™e
$W2Xì Y™Ìd
$Š @*
o
ƒ
醳ìþ ¤]æ ^nÞ‚Ö] ±Ê Ø–ËÖ]æ xÖ^’ÛÖ^e Ý^nÏÖ]æ Ñ^ËÞ¦]æ †Ú¢] èÂ^›æ èÖˆßÛÖ]æ г׳í³Ö] ±³Ê è׳n–³Ë³Ö] ±³Ê °œ ä³q…Z

kßÒ çÖÔ ~tg
$u‚År
# ™ËZ e2Ôì ™zZzgŠq
-Z~{)z®
) ¤ZÔûgÔ¤Ð~çC
٠ت DRML)ME

,Y{>ÃgzZ ËZÎÆvZ¤
^
/Zª [<¨]<çeœ äq†ìœ] à`q]懢 á‚ûröŠûmù ᜠð^ŠßÖ] l†Ú¢ (‚u¢ ‚rŠm ᜠ]‚÷uœ ]†÷ ÚP

ÃC
Ù ØgzZ Dƒ',
Z',~¤VâzŠ¤
/ZakZ ;ì s ÜÆÔ,™{>ÃVzC
Ù ØLZ {z ꊬÃVÂgú~Â@*
ƒ

¶Š VY¬» Dì Wð•Z D {>ÃVzC
Ù ØLZÃVÂgúÅzmvZ -g—Â Cƒ: Ýq ~ F,
',ðÃ6,]gú
X¸áZz

;ì x¥ÃvZsܽÅaŠñ~3gÆVâ Ëì ~*™yWŒ
Û L LDwZÎqZÔ#
r™ËZ e ( [)
Ôe
$W ãWŒ
Û t HÔ M
h™”Å ó ó<L L)g fÆ °Z¤
/âÎZßZÐ ã‚ WëgzZì _™ ¹F,°»b‚[ Z1

: D â 
Û ~[ ZÆD ?ì 7s ÜÆb‚pz

\¬z: 4vZsÜì Š
H¹~]%=gzZ3 F,
ZÆe
$WkZÅyWÛŒì 9tL‰L‰‰‰‰

4

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò: 

ÐBŠ Â, ™±5Q! ²»e
$WkZ1;?ì H½ÅaŠñ~3gÆVâì }Y „
H~ Vêgìt {zì H¼ yWŒ
Û ~ÝZÔZƒ7wEZwŠ !²ðû (Sex)  »‹Z 
ì 1Š Z%ptÆkZ äV,ZgzZ ðƒ .ßÃ+¬°»Ôì Ã\¬z: 4vZsÜD»kZ ?ì
É ;C™7{g(
á Zs§Å½Å<e
$Wt Ô7„
 gŠt Ôì }YýÅa ~3gÆVâ „vZ
aÆ\!*
Vâ KZ H{z?σt]¡ÅaŠñ~3gÆVâì s§Å]!*
kZ {g(
á Z »kZ
"
5F
EI4»G
5ÒE
IL“!*
[‹ŠÔç.nG
$g Z :xÔa
d
-*
*™ Z fËZ ei ZÔ 130:] ŸZ ‹Z: e6,xsZ ] ÕZ?ó [
ó Z±c*
ǃØg ï

ÔaÆ vÐ nZ‹Z ~uuáZz äƒ Za Ð kZ Ô™ƒ [ú%Рﳂ6,VŒ ä r
# ™ËZe

+¬} (,
} (,
gzZc*
Š™gïZ»pszcq
-ZÔñƒsZe1:Âw®ÐÉ@*
z/ôgzZe
$W~uzŠÅyWŒ
Û
G
E
-Z ä +¬Ð ¹gzZì Y W~xÀÆ!ßñóâLì HyÒ p ä r
q
# ™ËZeX àZe™ûG3Ò›$ ÅyZgzZW6,

ºÅr
# ™ËZeÉ ;79‡bŠ™gïZ »p}uzŠp;ì H™f Ì»kZ~KÆp¬Ô6,gîÆwÈZ

ÅÏZÔì ÅÔÅpTär
# ™ËZeakZ ;ì ?Š ãZzÅ ãZŠ¤
/
zgÐwZ¸ZÆÉ@*
gzZ/ô~‚gzZ',
+
D

¸ƒ
 Ã\¬vZªZZ [TV‚†Ö]] —Zö ]Zø ˆû iø ^Úø æø Ýö^uø…û Ÿø ]û ˜önû Çô iø ^Úø æø o%øÞû]ö Ø% Òö ØöÛôvûiø ^Úø Üö×øÃû mø äö ×#Ö]ü e
$WÅ°gÒgÎs§
Ð{òŠ yx âZÆ‚gzZ¹@*
g2Ôì „g™{g(
á Z óì
ó Cƒ¶~3g¼gzZì LgÜÃ]gú˼ì Sg

{Š âc*
ì3,
~gŠâ3gª îÖ]XX o%Þœ E
Ýœ †Òƒœ Ý^u…¢] ±Ê ^Ú Ü³×³Ã³m ¡³ÊZZ:D â 
Û {òŠy]|çOÔì ~z%p¸ Ì
E
i$
gzZ~( 116B3)ugZæ‚äòö§ )´Ô~(355B6)‚KZäM
ò 0Zb§ÏZÔ7ÃgzZËÆZ}
.ñZÎD¬»kZ
ßÃp{Š™yÒÆ+¬',
» Z yZ r
# ™ËZep;c*
â
Û yÒp¸ »e
$W{gÃèÔ~498B5)k
,
;Z ìä ã
ò »Øx âZ

X ^6,
ÏZ™™¬Ãp{Š™yÒLZÔ™ZI
Ð
GLG
" W :[Z 9
Ë ì @*
Y ¹ÃDDkZ |gŠ (DgzZì *
*™"
$U*
Ã(êL ‘aÆ\¬vZÑ »`™ ì
„:gzZì @*
ƒD:DÑZzäƒÝqÃVzËZ eÐ ]ÑW?ÔƒÝq%ÆáWËÔ„
 ZgÓZ',
%Æ~C
Ù ª:
L
D~kZá Zz äƒÝq)g fÆ°Z¤
/âÎZßZ Z®;ì @*
ƒÝqÐWZzÆ]ÑWgzZì ~¡{zÉ ;ôZzš
X ǃ:Šg ZznZ ‹Z ðÃ6,
$WãWŒ
e
ÛÐ

ø ßøÃû mô^fø mö kößF³Úô ©û³Ûö³Öû] Ô
ø ñø«³qø ]ƒø]ô o% ³fôß$³Ö] ^³`ø m%]ø ^³møü`™e
—^ò÷nû uø äô ×# Ö^eô àøÒû†ôtûmö Ÿø áû]ø o×FÂø Ô
$Wr
# ™ËZ e ( ` )
:ë~‚Å [MN VèßvjÛÛÖ]]
ï(
á Ìx|»$ZÆÀ` W}gø ~ ÂƳgzZì ZƒwEZ ó ó³L LÂVŒL L
{Z',
u¹QŠ Z%Ð ³gzZ¸Ì{ Z',
ugzZ¸ÌwÎgÆvZÅzmvZ -g—VY ;ì
&Zp~xsZ ] ó óåc*
Š™!ºÌh» ¶Š^zzÃVÂgú~gzŠ ÏZ äxsZÔå*
*™t#
Ö Ó
[r
# ™a
-**
™ Z f ËZ ei Z 50:t £Æ 

ìg { e*
*™"
$U*
h»¶Š^zzÆ]gúÐ kZÔ ñƒD™ ô=ßÅe
$Wr
# ™ËZ e ÌVŒ

# Ôì ^*Š„ Å[NZ ¯§Æe
Z
$g/ÆgzŠ {ŠñÔ *
*™³™ W~ #
Ö }
.ÅÅzmvZ -g—»VÂgú

5

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

gzZì s ÜƵZzÇ!*
ô=t År
# ™ËZ eM
h™b§hZ {z"ZzvßÐ |Åe
$g/

aÆÑ { Z',
u{zì @*
ƒg (ZÃ
 ._Æe
$g/{ŠñakZ ;ì wEZ › »=KZ~ ãWŒ
Û‚

^zz|gŠ **
™³»ÅzmvZ -g—¤
/ZÔ Çn 0: { Z',
u{zƒ: ñZg¾· Zz]Ò6,
¿Ë¤
/Z,Š ñZgKZ

?,Š™g ïZÐä™t„Z',
uÅÅzmvZ-g— åg (ZÃ]ÒôyZ H ÂÔ å¢
8

ª**
6,[ NT VÜm†Ú] —^n&Çô eø Ô
ô Ú% ]ö kûÞø^Òø ^Úø æ$ ðõ çû ‰ø ]ø†ø Úû ] Õôçû eö ]ø áø^Òø ^Úø áøæû …ö ^aø kø³ìû]ö ^³møü e
$WÅ*%ÒgÎ ( Š )
~ äâ iÆVâzŠgzZ ‰7ÇÅyzg ; ]|Ôx?Z ?*%]|DwDZ szcÑZz äY HÐ

: D â 
Û ~[ ZÆDì, ûw‚g ZD
Ùq
-Z ã½

yzg; gzZ *% (Mary){−Zz Å [qÁÃÅzmvZ -·]| ët ~ð|L L
*%ä VÍßa kZ ; ÌŠ ÑzZ pÆó ó|
# Z L L~ ! ²VÑqÔå7Ø »t
Û ~ *%ÇÅ
:e6,xsZ ] ó ì
ó „Š ÑzZ Åx?Zmyzg ; ]|Š Z%Ð kZÝZgzZŠ ÑzZ Åyzg ; } Z ¹Ð
[a
-*
*™ Z fËZ e :i ZÔ] ŸZ ‹Z

°»„g
$uÅpÑ›6,
gîÆ}û6,
ïkZF
F6,ª
˜gzZ ãZŠ **
йgzZg
$Š q ZÔÅr
# ™ËZ e

áæ…^a kìœ ^m á朆Ïi ÜÓÞ V]çÖ^ÏÊ (±ÞçÖª‰ á]†r³Þ k³Ú‚³Î ^³Û³Ö VÙ^³Î èfóu à³e é †nÇÛÖ] à³Â :ì ~›9Ôì
Ü`Þ VÙ^ÏÊ ÔÖƒ à äjÖª‰ IÜ׉æ än× ä×Ö] oבI ä×# Ö] Ù牅 o× kÚ‚Î ^Û×Ê (]„Òæ ]„Óe oŠn سfÎ o³‰ç³Úæ

vZ-x™ZѪ[QSNMVÜÎ… (læ†ne ØnrÖ] …]Z (MSM)RVÜ׳ŠÚ] óÜ`×fÎ ànvÖ^’Ö]æ Ü`ñ^nfÞªe áçÛù³Šm á^³Ò

Ô*%]|{−ZzÅ}]|ìt1Ü »kZÔ ¶~Š™„¬w‚Î{Ša Ð ` Ws
# Ÿz Åe
$WkZ äÅzm

gzZY m
CZ LZvßtgzZÔ åyzg ; Ìx **
» ð¸Æ{−ZzÅ}]|É ;‰: ÇÅyzg ;]|ð¸Æ.ñ]|

Ð+
$Y KZ „:gzZì nZ ‹Z *ðÃt: `Ø Ð kZX¸ D™ 3gx **
CZ6,Vñ**
Æ]†{h

/
',
¸¦
/
Xì ]gz¢ðÃÅä{[ Z

ÒÃÅîJ
-|Ђz g
$Š q Z Òífì gŠ¾~¸"Ð g
$Š qZ 0ЂÅr
# ™ËZ e

X ìg™sz@*
] {ðñOÆ

ø ÖôƒF ‚øÃû eø šø…û Ÿø ]û æø ü`™e
:ë0Æ [OL Vl^‡^ßÖ]] —^aø ^uøZø Ô
$Wr
# ™a
-*
*™ZfËZe ( | )
ÔZ&
+Z» r%·È»TÔìó ó ^³³³³³³`ø uFZL LÂ!²ÑZzäYHwEZaÆ}&
+ZVŒL L
Ôì@*
™s
# ŸzÅ^Å}iÐ\
ogŠå*™ÈWŒ
Û Z®;ì‚
rgt˜Ð^Å}iZ&
+Z» r%·
Ôa
-**
™ Z f ] h]X ó ì
ó (Flat)–}i å@*
YHwìtŠ
HZg@*
ZyWŒ
ÛZ
#‰
Ü zkZVÑq
[73D74:b‚h
+]
.gzZyWŒ
Û

¹!*
gzZì ª
‚ggzZ©  ) qçñÆ *™ÈWŒ
Û 2Ô äƒ [ú%Ðtó‚r
# ™ËZ e6,VŒ


ñƒD™wÑ+ ZßÐ`™e
$WÔ~ä™ïňÅ}iÔÐzzÅK:à ( 8'!*
Å{)z] G
é5šG3E
ÆÏZÔì ‚
rgx|» ƒ \gzZä;~y!*
i! ²{Š â z» Xç³³³³³uZZakZ ;ìg™ ô=ãâ ðÅe
$W

6

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

( M0Z‚ƒ±5)ì Š
HHÐä™Za ÆY âZŠñ~kZgzZÔÐä;Ã}iÀF,
z‚Å X^`uFZZ._
X @*
W7~pÆ} &
+Z { œ â zÂt

/Zz*
*Ðtt$
gŠ q Z ( 3)

Ä 2Ô ñeb)s ÜÆg
$Š q Z 96,V»Ï¹är
# ™ËZ eÐzzÅ/Zz**
Ðg
$u Òíf

År
# ™ ËZ e ~ sf Ô7?Š ðÃ~ [!*
kZ ÑZ eÈt Š z!*
Æ äƒ g
$Š q ZŠ¼6,ZË6,]â £ „
:CYÅ™f BVPÅÙ70·ZŠ c*
 ˜Ð g
ª
$Š q Z
GL ÅqaÆVÂgú DÌÖ]E
i Z »",
7yWÛŒ~¬ï

: ë r
# ™ËZ e~}g !*
Æx c*
Zm{Æ]gú~ó W
ó L Lx Z¤
/
z6,
-Z
q
X ó ó$
Ë | 7,
7yWŒ
Û {z7~g
$uËp;ì ÁgÅi ú~g
$uzyWŒ
Û LL

î~EJ$ qgzZ bª XXáP†ÏÖ] àÚ ^ò÷nu gßrÖ] Ÿæ ˜ñ^v³Ö] œ†³Ï³i ŸZZ:ì g
$uôÜ~pÑ~èF, 
VÑq
X ³7,
:yWŒ
Û

X c*
Š™gïZ»kZñƒD™ ãZŠ!òúŠÔŠz!*
Æ䃊ñÆg
$uôÜz9är
# ™ËZeÙg¨\W

ì 7?Š ðÃk*
0 Æs ¦ZÔ,
6UIçzÐyp DhE
:ë ñƒD™]!*
6,
qçñÆUI:gzZ UIçzÐyp~k
,
½q
-Zr
# ™ËZ e

Ôì @*
Y^ IçzÐÕ yp~wìÆx Z™ñf0Ð 4îLªG¢EîSx Z™ñf‰L L

s ¦ Z ) ò :»yZ~[ ZÆwZÎkZÔce *
*™ Hþ~]gßÅäYËypyZgzŠÆi ú
G
©$E
:a
-*
*™ Z f |]X óì
ó 7]oðÃC
Ù ª/~G @*
ÅÃî02E
kZÆyZë@*
ì sî¹ ( ò :»
[È- ŠÜæ„ :xÔ 214

ypVÑqÔ ë ]!*
Å UIçz ]oš {z ÑZ e Îx Z²Z6,f0Ð 4îLªG¢Eä r
# ™ËZ e6,VŒ

:N â 
Û ±5tZzgP~sfÔ ;g6,
ÏZ Ìכּx Z™î0E
!ô2Ô~z%huϹ~eÆUIçzÐ

oבI ±fßÖ] oÖ nfu oeœ kße èÛ›^Ê l ð^q VkÖ^Î I^`ß ä×Ö] ±•…I ätñ^ à °…^í³fÖ] t†³ìœ DME
ц ÔÖƒ ^ÛÞù (Ÿ VÙ^Î [é¡’Ö] ÅZªÊœ (†`›œ ¡Ê š^vj‰œ 霆Ú] oÞ =ä×Ö] Ù牅 ^m VkÖ^Ï³Ê Iܳ׳‰æ ä³n׳ ä³×³Ö]
±ò•çi Ü$ ±eœ Ù^Î VÝ^ta Ù^Î Ý‚$ Ö] Ôß ±×ô ŠÆ^Ê lû†eø Zœ ]ƒæ éø¡’$ Ö] ±Â‚Ê è–nvÖ] k×fÎœ ]ƒ¬Ê (è–nvÖ^e kŠnÖæ
ókÎçÖ] ÔÖƒ ®nrm oùju é¡‘ ØÓÖ
äq†ìœ äi¡‘ ØfÏjŠmæ å ðç•æ ‚ÃnÖ Ü$ Ý‚ùÖ] äß ؊Çn×Ê Í†’ß³n×³Ê ä³i¡³‘ ±³Ê ܳ҂³uœ ÌÂ… ]ƒ DNE

X ñZC
Ù ŠçzgzZáðŠÃypceÐZ ÂñY^Y−Åˤ
/Zi úÈZgzŠª ó±ß_Î…]‚Ö]
g’ÞE ØÚ^ÓÖ] ±Ê °‚ àe] äq†ìœ óØñ^‰ ÝZ ØÒ àÚ ðç•çÖ] VIäß ä×Ö] ±•…I ke^$ à³e ‚³m‡ à³Â ( 3)

Xì *
@YƒxiÑçzÐÕypª DOS)M V±Ã×mˆÖ] Ý^Ú§Ö èm]†Ö]

/ c*
Š™òúŠ: Z$Æ™:g ÖZ »/Zz**
KZ Ô ä r
# ™ËZ eÔŠ z!*
Æ]c*
Zzg Ϲ {z´ÆyZgzZt

7

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

Xì 7]oðÃ6,
UIçzÐypC
Ùª

X 7,
^ Y*
*™tÛ~i úÅ]gúzŠ% DtE
: D â 
Û ~eÆt
Û ~i úÅ]gúgzZŠ%r
# ™a
-*
*™Z f ËZ e(~uzŠq
-Z
i ú._Æj§{u´ÐŠ%aÆ]gú~TQ7g
$uRz 9q
-Z Ì} L L
~ ].Z C™e
$Zzg Y ZŠgŠ x Z ]|Ôì e
$Zzg Å ~g g 9ñOÆ kZ Ôƒ¬» ä™ ZŠ Z
X óì
ó ¬»á
ˆ b§ÅVzŠ%ÃVÂgú

:}ßuZu'!*
zŠ är
# ™ËZ eVŒ

X 7g
$uðÃ~eÆt
Û yxgŠÆ]gúzŠ%~i ú ( ³Z )

X c*
Š¬»á
ˆ b§ÅVzŠ%ÃVÂgúäÅzmvZ-g— ( [)

yÒ»t
Û yxgŠÆi úÅVÂgúgzZVzŠ%~XÔc*
Š™gïZ »g
$Š qZx ÓyZ™È] !*
«är
# ™ËZ e

:CYÅ™ftZzgP~sfXìŠñ

(é¡’ùÖ] ±Ê ð±u ÜÓe^Þ ànu ÜÓÖ^Ú =Œ^ßÖ] ^`mùœ ^m VÙ^Î äÞœ IÝ¡ŠÖ] än×ÂI ±fßÖ] à³Â °…^³í³fÖ] t†³ìœ DME
[RTP V&m‚vÖ] ÜÎ… (MSP)M] ð^Šß×Ö ÐnË’jÖ] ^ÛÞ (ÐnË’jÖ] ±Ê Üi„ìœ

ØÃqû^Ê knב ]ƒ =†ru àe Øñ]æ ^m VÜ׉æ än× ä×Ö] oב ä׳Ö] Ù糉… ±³Ö Ù^³Î †³r³u à³e سñ]æ à³Â DNE
[±Þ]†f_×Ö †nfÓÖ] ÜrÃÛÖ]] ó^`nm‚$ ð]„u ^`m‚m ØÃri 霆ÛÖ]æ ÔnÞƒœ ð]„u Ôm‚mø

^Ûi‚r‰ ]ƒ VÙ^ÏÊ á^n×ù’iö àniœ†Ú] o× †ù Ú IÜ׉æ än× ä×Ö] oבI ä×Ö] Ù牅 ᜠgnfu ±eœ àe ‚³mˆ³m à³Â DOE
[Ÿ÷ç‘çÚ ±Ï`nfÖ]æ ¡÷‰†Ú <¨]<çeœ äq†ìœ] Øq†Ö^Ò ÔÖƒ ±Ê kŠnÖ éœ†ÛÖ] áù¬Ê Wš…¢] oÖ Üv×$ Ö] ˜Ãe ^Û$ –öÊ
àÃeù †jm àùÒö VÙ^Î IÜ׉æ än× ä×Ö] oבI ä×Ö] Ù牅 ‚` o× àn×’m ð^ŠßÖ] àÒ ÌnÒ †Û àe] Øò‰ö DPE
[àߊÖ]æ ‚nÞ^ŠÛÖ] ÄÚ^q] áˆË$ vøjm ᜠá†û Úô ]. Ü$ö

kZ Ô hu ÌgzZ {z´Æ yZ Xì ™f » t
Û Æ b§Z~ i úÅVÂgúgzZ VzŠ%~ ]c*
Zzg yZ

b§ÅVzŠ%ÃVÂgú~ pÑ~g g ª]!*
~uzŠ J
-V˜ gzZXì $
Ë Y @Š ,~ V1 ˆè6,qçñ

Ôì c*
Š!Zjä r
# ™™ Z f ËZ e »e
$ZzgTÅY ZŠg−Zx Z]|Ôì [^
OZßq
-Zt Â]!*
Å ~t¬0Ðá
ˆ
[MMP)M VÌm†W p…^íe] XXè`nÏÊ kÞ^Òæ Øq†Ö] èŠ×q ^`i¡‘ ±Ê ‹×ri ð]Z…‚Ö] Ý] kÞ^ÒæZZ

:tp ÖZÆkZ

ä~ggx âZÆ™™f »TÔì ¿»Ôôq
-ZÉ ;ì 7™f »÷zw¸ÆÅzmvZ-g—Ì}~kZ
G
$ Zäò~ggx âZ2Ô‰C™ (ZЊ¿ZLZ{z‰î>XG
©¢E
-G
Xì Å7™fÔì H™f éS¨G
Šp{z c*
Š™Ì{g(
áZ
G3Ò›Ð
E
GJ
KZ r
# ™a
-**
™Z f ËZ e s ZZ Vc*
úÐ { Zg ÅWZ›ZÎ~ îG
0;X§¢ ÿL & )gzZg Z
Û Ð q nZÆ +$[Z ( 3)

ÆQèÑgzZ e
$ª)2 ~I ]]
.Ô¢
A !*
ZÉ ;Dƒ7x¥ÇÆx â Z Ë~ Ýzg Å]Zk
,
½gzZ ]Zk
,

lzg ÅÇÄ°Ãx Zú4áZzä™ÇÅ[ZÉ ;D™7ÇÅx â Z³Ër
# ™ËZ e7¸sÜÔg D
Æ™[™s§KZì{Š™o ^Zzw¸»x â Z Ë}Ôx â Z Ë}~b){Š™yÒLZgzZïŠ ½ÅäCZ

8

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

8x **
¢
»x â Z ³kZ~ ä™Üb)ÃyZZ
# Ô ” ä™yÒZ6,i Z0
+Z: Z$Šp}gzZ Ô D™Ü
{z´ÆkZÔì "
$U*
¸sÜÐ <
L zyWÛŒƒ:$ètÃáZzG
g @*
;ì Ho ^Z »ZkZ äV2Ôce
Åsf Xì ßXƒ: VY w¸» +$[ZgzZ "
$U*
Ðg
$uz yWŒ
Û {zì e X  ~ ¿Æ VÍß'!*
~uzŠ

:N â 
Û ±5Ô ÇñYƒ{ i Z0
+Z! p/»VÂ!*
{gÃèÐVß V
ì,
^ Y*
*gyWÛŒçzš ( ³Z )
:D â 
Û (q
-Zr
# ™ËZ e

ÕZ ó c
ó eãƒ]i YZÅäg*™È WŒ
Û çzšL L

GLG
" Ww¸t»r
Xì s ÜÆ+$[Zx Ó2—áøæû †ö `$ _øÛöÖû] Ÿ$ ]ô äö Š% Ûømø øŸü`™ì
# ™ËZ eVÑq
E
ce *
*ƒ~y*
!iò £ñOÆy*
!i! ²- î0E
0‹8 ( [)
E
: ë r
# ™ËZ e0Ð- î0E
0‹86,
§ñq
-Z
» äYØŠ ~ Vâ !*
i ~gŠ â gzZ ð‡´ ò £[ »- ~ o }g ø Vƒ &~L L
ÕZ ó‰ó‰ @*
ñYHx ÈZ

E
` WÔì ;g W`_g Z Â6,¶Š~ y!*
i ! ²- î0E
0‹8J
- ` W™áÐ äâ iÆÅzmvZ -g—VÑq

+ Y ! ²)) ÅtZ
# Ô Ã™vß @*
;ce **
ƒ~ y!*
i ò £[ ìg}Š ]úŠt r
# ™ËZ e

ÆY{z´Æ[²~\Æx?Zmg—a kZ ;¶ŠñÌ~ äâ iÆÅzmvZ -g—( '»Vß Zz

ˆ„:gzZÔ c*
Zߊ7[~y!*
i ~uzŠ ËÔ c*
Š[~y!*
i! ²å äÅzmvZ-g—p;Dƒq
-ÑÌvß

~[fz tæÔ‰ ~Y™òÐ [²•ÆyZgzZ É@*
sÔÉ@*
Ôx Z™ î0E
!ôb§ÏZ Ô c*
Zz™ÀF,»kZ~
E
‰Z
# Ô¶{Š c*
iÐ ` W]gz¢Å+Š VÃ]Z|yZVÑqÔ c*
Š~„ ! ²- î0E
0‹8å(C
Ù p;c*
;xsZ
E 
ìt x¯ ÿLuqX¸D™ c*
Š~„ ! ²- î0E
0‹8ÌQp;¸… Y[py!*
iÅV½evZègÉ@*
z/ô

! ²[ì ?Š ãZz Å]!*
kZ_g Z »#
Ö Z ~g ‚gzZx Zñzï¬Æx «
JÉ@*
gzZx Z™ î0E
!ô+”Zg ñ#
~gz¢**
ƒ~y!*
i! ²»[aÆ¡Å-D â 
Û mvZ îG*9g´ â x â ZJ
-VŒÔì ~gz¢~„y!*
i
xiÑ5ZŠ Z Å×6,VÍß Âƒ: ðÃ~ …ÑZz"7,
[~ ! ²¤
/ZgzZƒ }Y: ðÃ! ²Ôƒ »V½…Zg7p¤
/Z Ôì

èf_íÖ^e á^ni¦] àŠvmö àÚ Ü`nÊ ‹nÖ á^Ò ç×Ê (ènù e†ÃÖ] áçʆÃm Ÿ ^Û÷r èÂ^ÛrÖ] á^³Ò ç³ÖæZZÇñYƒ-‚-Ôσ

{(
á ]|2 [ ènù`ÏËÖ] lŸ^ÏÛÖ] à ¡÷ÏÞ (OST)M V†nfÓÖ] |†$Ö] o× ±Î牂Ö] ènW^u] XXèÃÛq Ü`Úˆ×m ÜÖ ène†Â
~[fztæ»Vâ ›x Óì ~gz¢**
ƒ~„y!*
i! ²m{ »[:D â 
Û mvZ îG*9g ~ŠŠ_övZ à z
[‹Š tzg Ã-:xÔ 152:¤ñbÑŸ]

Xì ;g¿6,
ÏZå

ceãƒt :„qZÐt :& ( ` )
: D â 
Ûr
# ™™ Z f ËZ e
akZ;Šñ} :Î&ÆtŠ:Ôìe**
**
ƒZg7»XÔ_ ZÑâZaÆt:&L L

9

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

[331:a
-**
™ Z f |!Zfa
-**
™ Z f ] h ]óc
ó eãƒq
-Z._Æ]ÑqÆ` WÔì q
-Zt :

-Š 4,
q
Æ fxx ÓÆÔ²tŠ:ÆgzŠ {Šñ2 Ô#
Ö Zg/gzZ‹g Z[Z x «
JÉ@*
Ôx Z™ î0E
!ôVÑq

ñZÎÔ7s %Z »Ý¬xË~õg @*
~g7~ZkZÔ7q
-ZCƒµZzt :„&Ð t :&Å>q
-Z

x â Z Ô1Zx â Z[Z Vzg e ÔÉ@*
} (,} (,~X) #
Ö Z ~g7 p;ƲZ0Z)´Š¤
/(
á ÆyZgzZŠ
ò 0Z)´

# ™ËZ eÔì 7q nZ.
r
Þ ‡‡ñZg Å]Z|zŠ yS ~«£Æ( ï(
áN
ò 0£Zx â ZgzZÔ´ â x â ZÔ w(
m
á

ÅyWŒ
Û **
ƒ µZz »t :„ &Ð V¸:&ª¬t X ìg™{ ZeÃ#
Ö ZÆ™yÒXs ÜƬ¦)Z, Z
:N â 
Û ±5huPÔì "
$U*
6,
gîãZzÐï¬Æx Z™î0E
!ôgzZg
$Š q Zg Ñ" Ôe
$W

ÔÖ á^ÓÖE àni†$ Úø æœ é÷†$ Úø køÏû×$ ›ø çÖ Ù^Î ^$÷ø¡$ø Ðø×$ ›ø àûÛ$ Âø Øò‰ ]ƒ †Û àe] á^Ò ÄÊ^³Þ à³Â &³n׳Ö] Ù^³Îæ DME
å†nÆ ^q÷æ‡ xÓßi oju kÚ†u ^÷$¡$ ^`Ï×ù› á¬Ê DèÃq]†ÛÖ^e °œE ]„`Fe oÞô†ø Úø œ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ofßùÖ] á¬³Ê Dèóq†³Ö]
[TLOVN ˆnÞ (SUNVN (Ìm†W p…^íe]

~Š ”:&ä T @*
Y HÄc*
gŠ ò :0Æ ¿kZ Z
# Ð /0vZ†]| D â 
Û «**
]|

ª) »kZÃíä ÅzmvZ -x™ Zg—akZ ( å Y™ qg Â) Cƒ ~Š t :zŠ c*
-Z ä ¤
q
/Z D â 
Û ÂÔVƒ
X}™ b ïЊ%}uzŠ {zJ
-VŒÏñYƒx Zw]gúÂ}h
+Št :&¤
/ZgzZÔ åc*
Š¬( »‡g

äÞœ kößß¾ oju kÓŠÊ VÙ^Î (^$¡$ äiœ†Ú] Ð×ù› äÞ VÙ^ÏÊ Øq… å ð^rÊ Œ^f àe] ‚ß kß³Ò Ù^³Î ‚³a^³r³Ú à³Â DNE
äø ×#Ö] Ðôj$mø àûÚø æø ™ Ù^Î Øqæ ˆÂ ä×Ö] á¬Ê Œ^f àe] ^m Œ^f àe] ^m ÙçÏm Ü$ èÎøçÛvøÖ] gÒ†nÊ ÜÒ‚uœ Ð×_ßm VÙ^³Î ܳ$ (ä³nÖ ^³aZ% ]…
[ MTST VÜÎ… (Ùˆ`Ö] o× ѡ_Ö] ±Ê h^e (NUU)M V<¨]<çeœ äq†ìœ] óÔiöœ†Ú] ÔßÚ kûÞ^eæ Ôeù… køn’ —^q÷†ø íûÚø

äö Öø ØûÃø rûmø

Ô~h
+Š t :&Ã~ç KZ ä kZ ¹gzZ c*
W¿q
-ZÔ åk0*
Æk
ñ „0Z ~ D â Û@W]|

ðÃÐ~?:c*
â
Û 1( Ð,Š¬»‡g )Ð,Š N*
ßÃ~çÅkZ {z Œ~ìglñ{k„]|D â 
Û

ÐvZ L L:ì \¬~g !*
Š(
á g Z ( !’) ÂX !k„0Z ! k„0Zì @*
`Q( ì êh
+Št :&)ì Í™‰
Ü ×¿
X ˆƒZ]
.Ð?~ç~g vakZ ( ~h
+Št :&) Å ãâ 
Û **
Å[gLZ Âä?X s ï{ ZgaÆkZvZ}ge

[ o$ × p†i ]ƒ^ÛÊ ( èÏn×_i èñ^Ú oiœ†Ú] köÏ×›$ oÞ VŒ^f àe ä×$Ö] ‚fÃÖ Ù^Î ¡q… ᜠVä³Ç³×³e ÔÖ^³Ú à³Âæ DOE
[MUU VÔÖ^Ú Ý^Ú¦] äq†ìœ] ]æˆö aö ä×$Ö] lô^mP ^`e lø„ùíøi$] áçÊiæ Äöfû ‰øæ ('¡%e ÔßÚ kûÏø×ö›ø VŒ^f àe] Ù^ÏÊ

”:ÎÃ~ç KZ ä ~ HÄc*
gŠÐ k
ñ „0ZvZ†ä òŠ Wq
-Z âe
$Zzgt ô
ò â x â Z ]|

gzZ ÔI7,6,~ç ~¾”:& ( Ð ~ yZ ) :c*
Š [ Z ä k
ñ „0Z Â ? D â 
Û H~ ekZ \WÔ,h

X Hh Z[»VìWÅvZäÂÐV¸:} â *

Ù^Î ( l^Ïn×_i oøÞ^Û$ oiœ†Ú] köÏ×› oÞ VÙ^ÏÊ ZçÃŠÚ àe] ä×$ Ö] ‚f oÖ ð^q ¡q… ᜠVäÇ×e ÔÖ^Ú à DPE
Ý^Ú§Ö ^›çÛÖ]] D&m‚vÖ]E ó]ç΂‘ Zõ çÃŠÚ àe] Ù^ÏÊ (±ßÚ kûÞ^øeø ‚Î ^`Þ VoÖ ØnÎ VÙ^Î [ ÔÖ ØnÎ ]ƒ^ÛÊ ( ZçÃŠÚ à³e]
[MUU VÔÖ^Ú

~Š”:J WÃ~çKZ ä ~ :¹gzZÔ c*
Wk0*
ÆŠñ &0ZvZ†òŠ Wq
-Zâe
$Zzgt ô
ò â x â Z]|

10

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

äŠñ &0Z ]| ÂX ˆƒ¤!*
~ç~÷ c*
Š [ Z ä kZ ?¹ H»ä VÍß Y7 äŠñ &0Z ]|X 

( I7,
”:&ª)X ¹ s :c*
â
Û

àe gnÃu ^Þ …ç’ßÚ àe o×ùÃÚ ^Þ p†açrÖ] á]ƒ^u àe ‚ÛvÚ ^Þ ÀÊ^vÖ] ‚nf àe ‚ÛvÚ àe o× ^³ß³$‚³u DQE
ᜠZ]…œ Ü$ ˜ñ^u oaæ è÷Ïn×_i äiøœ†Ú] Ð×ù› äÞœ †Û àe ä×# Ö] ‚f ^Þ Ù^Î àŠvÖ] à Ü`$‚ùu oÞ^‰]†íÖ] ð^³_³Â ᜠгm‡…
Õ†Úœ ]„ÓaF ^Ú †Û àe] ^m Ù^ÏÊ Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 ÔÖƒ È×fÊ àmœ†ÏÖ] ‚ß ànm†ìœ ànjÏn×_³je ^³`ófjm
Ü׉æ än× ä×# Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 oÞ†ÚªÊ Ù^Î ð†Î ØÓÖ Ð×_nÊ †`_Ö] ØfÏjŠi ᜠèß$ŠÖ]æ óèøß$ŠÖ] løª_ìœ ‚Î ÔÞ ä³×# ³Ö]
Øùvm á^Òœ ^÷%×F$ ^`jÏ×› oÞùœ çÖ kømœ…œ ä×# Ö] Ù牅 ^m kö×ÏÊ ÔŠôÚœ æœ ÔÖƒ ‚ß Ð×ôù _Ê l†`› oa ]ƒ Ù^Î Ü$ ^`jÃq]†³Ê
àe] Ìß’Ú (NQSVN (<^ÃÛÖ] <]‡ (POTVN (oß_Î …]< àß³‰] óèn’ÃÚ áçÓiæ ÔßÚ ànfi kÞ^Ò (Ÿ Ù^Î ^`Ãq]…œ ᜠ±³Ö
[é†a^Î äÂçf_Ú (OMVP (oß_Î …]< à߉ (MPMVˆßÒ |†W oßn äÖ]çve èfnW oeœ

GLÅqÃâZ KZ äV,Z c*
~h
+Š t :q
-Z~ •
â
Û yÒ ä /
ñ 0Z]|Ð ëì yÒ»Œ]|

!/0Z} Z c*
â
Û ä\W Âðƒq :ZÅkZÃÅzmvZ-kŠZg—ÔÐ,h
+Š”:zŠ†~VzÔzŠ H{Š Zg ZQ
»Ôìti§<
L ( ~h
+Š t :~ ¬ª
q ) Hs ÜÆi§<
L ä ?Ôì H7¬Ã ?ävZ b§kZ
~çOc*
â
Û ¬»ä™qg=äÅzmvZ -x™Zg—ˆÆkZ ñY~Š t :q
-Z~ÔC
Ù gzZ ñY Hg OZ 

D â 
Û /0Z]|Ô ´gÆzgÃkZ c*
bh
+Š t : ƒeìg (Zà ?Â} zYƒu 0*
{z Z
# c*
â
Û Q 1™ qg ä

**
™qga}÷H Â'ƒ~Š”:&ä~¤
/Z !vZwÎg c* 
HÄc*
gŠÐÅzmvZ -vZwÎgä~Q

X @*
ƒ{ k
H( bŠB‚q
-Z”:&)÷tZg vgzZ CYƒZ]
.Ð?~ç~]gßkZÔ7c*
â
Û äg—?@*
ƒ^
,Y

¹gzZ {z´ÆyZXì ¬»äƒ µZzÆt :„&Ð t :&~V(uÑ!*
{gÃè ¬Š ä \W

X 7q
-ZÔƒµZzt :„&ÐV¸:&C™ª
ÑŠ6,
kZ ™ ZÜtZzgÏ

;Å7ÌñZgKZQÔc*
Š!Zj »} zëÆfÎ&ÆtŠ:~k
,
½KZär
# ™a
-*
*™Z f ËZ e VHç³Þ

»t :„ &Ð t :&ä y¤ Œ
Û ñƺ‹îÅ[²~Š:Z
#  fÐ yÃ{z H7™ft p

:ì b§kZŠ ZŠg Z Œ
Û Xì c*
Š ò:

àÚ ‚ÃÛÖ]æ ð^Û×ÃÖ] …^fÒ èòn`Ö èÚ^ÃÖ] èÞ^Ú¢] àÚ Ý‚ÏÛÖ] &vfÖ] o³×³Â Å¡³›Ÿ] ‚³Ã³e ZZ
è‰]…Z ‚Ãeæ XX‚u]æ ÀË×e '¡%Ö] Ñ¡_Ö]ZZ Åç•çÚ ±Ê ð^jʦ]æ 'çvf×Ö èÛñ]‚Ö] èß³r³Ö سfÎ
àÚ ÙçÎ ØÒ o× ^Ú ètÎ^ßÚæ ^`nÊ k×nÎ ±jÖ] Ù]ç΢] š]†³Ã³j‰]æ °œ†³Ö] Ùæ]‚³iæ èÖª³ŠÛ³Ö]
óóóó^÷$¡$ ‚u]æ ÀË×e '¡%Ö] Ñ¡_Ö] ÅçÎçe ÙçÏÖ] …^njì] oÖ äjm†%Òªe ‹×rÛÖ] Ø‘çi Z]†³m
[³þâMOUS è߉ &Ö^%Ö] <‚ÃÖ] (Ùæ¢] ‚×rÛÖ] (ènÚ¡‰¦] 'çvfÖ] è×rÚ] îÖ

:ïŠ {gtñƒD™k
,
½~ó W
ó L Lx Z¤
/
z6,
-Zr
q
# ™ËZ e ( Š )
X ón
ó ƒÏyŠq
-Z~*Š ~g7ce**
CZi§(ZÃVâ ›L L

ózó™g#Z„™NŠ0
+egzZÅg{izg™NŠ0
+eªL LXXäjm¨†Ö ]æ†_Êœæ äjm¨†Ö ]çÚ糑ZZ ~t›(
á gZñZgtÅr
# ™ËZe

11

È-Šx‰ZgZŠÔYëÑZgZŠ Š&448=122:ò:

G
ÃÏì @*
ƒZa Њã
CkZ~ÝZX »Ï‹uzakZ ;ì sÜÌÆÐÿL ¨“B‚B‚ÆäƒsÜÆ

É ;7gZqðÃxøgzZypgÔ+Ï~gøakZ ;ì aÎßð•Zt1;ñYc*
ŠgZŒ
Û }eò¸c*
$½±c*
d
gZqq
-Z

Ü zT~y*zyëÔì òiÑ**

ƒZÐg±ZƬZÆV;z~¸C
Ù oC
Ù »]‡zZ2Ô]ZŠ„ƒ
 Ń

~y߉
Ü zkZÔD™ ZŠZiúÅ×~y*zyë‰
Ü zTÔì Cƒ ð~ dZz‰
Ü z kZÔ_7,iúÅ)

~}ŠgzZì ]ZÔÌZ~}uzŠ Âì @*
ƒyŠ »-~oq
-Zì @*
ƒÌ(Z2Ôì Cƒ_ƒiúÅ[f
XìYYHùg¦»äoÏÆVßZz*Š~g7~yŠq
-ZË~]ÑqyZÔì[ƒqzÑyŠ»l

+Æ®
Z
) ûZz<
L IZ~b)Ð ¹ r
# ™a
-*
*™Zf ËZe Zƒx¥~Ýzg Å]ZWyZ nºZ
GLšEÅ~ô=Åg
ÔÆ™‚ЊæÅx {=Æ™iZ0
+ZÃç·w®ÐxgzZ[²ï
$uzyWŒ
Û ÔñƒXÐ

ÇÅx âZ ËŠz!*
Æäƒ:/Zz~Ð<Ñœ£gzZÜÑxE ( r
# ™ËZe ) {z2ÔgDÆ~sp’

xZ¤
/
z6,
ÆyZÔ7g±Z.
Þ ‡¦
/
Ù '!*
C
Å (r
# ™ËZe )yZakZ ;D™W6,
+$[Z {zzQÉ ;D™7

yZakZ ;7]!*
ž**
z¾C
Ù **
™ïªZzèa gzZXìµJ*
*™¿6,yZ ïš gzZ ú
7]**
ÒÆyZÔ9 ŠÃ
kˆq
-Z Ônç»+Šce ´g-å ]!*
tÃð¸C
Ù 2Xì ~gz¢*
*™iZZÃÁZ îG%¬Ðx Z¤
/
z6,Æ
H',Ôï55sÜ~kZÔaÆä0*
]~]y
WsÜÔì @*
™¿6,yZgzZ ù
7'!*
Å+Š y¨
KZÔìnç

ì~gz¢6,

KZÉ ;ce**
™7¿¦
/
Ù 6,
C
]!*
ÅËïšÔ™NŠq=C
Ù ª/~VÍßgzZ]ÒÅVßZjÔ]!*
Z

kZÔðƒlgz6,
ÅkZ~wjâ ¾?ì HÝqDÐ{E
+‚ZÁ ?ì ‚
rgqZ H~xE´ŠòŠ W{zá™g¨{z

ñZgH~}g!*
Æ¿kZÅ Y xgzZfŠOZ.
Þ ‡Üç2?7c*
ì C3éÐ1zfvŠˆÔk]ÔsäzÅ

áZzpggÅ´Š 9~VßZz 䃦Š¤
/
ÆkZgzZVßZz äƒ W,
MÐ kZì ~gz¢¢
8NŠ Ìt b§ÏZ ?ì

ÅkZì ]gz¢Åä™x¥ÐyZ Âd

Û vßx¼¤
/Z ?J
-u¾vßxhZzÐ]â}
.´ŠgzZÄ
!
G
¶Å]â¥Ô.ß Ë7Â(Z ? d

Û VY {zgzZ ?ì HÎâ
}Š ð3Š d

Û {z Æ)ú'
× ï
L BÑ} Ëc*

ëÑgzZg±Z.
Þ ‡'!*
ÅkZ~A ç´Š°ÔñYƒyEZ¤
/ZˆÆïÅVÂ!*
x ÓyZìtÝq ?Vƒìg
à³³mZ ܳ³×³³Ã³³Ö] ]„³³a áZZ :ì!k»+§0·¹@*
gÔìäsÅyZZ~„ggzŠÐkZ:gzÔÏ,I¿

ÝqDÐVÍßùß™g¨[pì ~gz¢aÆIgzZG
gÃVÂ!*
Å+Šª XXÜÓßmZ áæ„ìªi à³Ûù³Â ]憳¿³Þ^³Ê
(}W )X ñâ
Ûe
$Á=ÂŽ6, 
¹ ZÜÃq
-ZC
Ù \¬vZXƒìgJ+ŠgzZƒìg™

~Š !*
W[ZŠ‡xsÑZ+i

È- ŠÔx‰Zg ZŠY ëÑZg ZŠÔ ?T
$**
Y 2011B 2B24=| 1432B 3B20
Å_xsÑZõ

!]Zg ‡z

9[ZœZ

~à—!]ŒŠú

ÅvZ AÝ°ZÔ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful