Jenis Penilaian Bahasa - Ujian formatif - Ujian Sumatif - Ujian Kefasihan - Ujian Kemajuan - Ujian Bakat - Ujian Pencapaian

UJIAN FORMATIF - Dibina oleh guru untuk menguji kemahiran yang telah diajar. - Berasaskan kepada sesuatu kemahiran dalam jangka masa yang pendek - Bertujuan untuk menguji kemahiran murid dalam sub sesuatu kemahiran bahasa. UJIAN SUMATIF - Adalah bertujuan untuk menguji pencapaian murid untuk jangka masa yang panjang. - Isi pengajaran dibina secara meluas - Kemahiran bahasa yang diuji adalah banyak. UJIAN KEFASIHAN - Menentukan setakat mana seseorang menguasai sesuatu bahasa - Menilai umum seseorang dalam bahasa yang dipelajari - Digunakan untuk menempatkan seseorang dalam kumpulan pembelajaran yang sesuai. - dinilai berdasarkan ± sebutan yang betul, kadar kelajuan bacaan dengan bahan yang dibaca, intonasi dan nada yang betul, pemilihan ungkapan yang betul, mimik muka yang jelas, posisi tubuh yang betul, kedudukan buku yang betul dan lain-lain lagi. UJIAN KEMAJUAN - Digunakan dalam bilik darjah - Adalah khusus bagi sesuatu darjah dan hanya dinilai oleh guru kelas sahaja. - Berasaskan objektif pengajaran - Mengukur dan menilai pelajar menguasai bahan atau perkara yang diajar. - Membolehkan guru mengetahui dengan jelas kemahuan setiap pelajar. UJIAN BAKAT - Mengesan bakat seseorang menguasai sesuatu bahasa asing - Untuk menelah potensi seseorang pelajar dalam pelajaran. - Selalunya melibatkan data-data bahasa yang ´artificial´- mengandungi pelbagai unsur bahasa.

UJIAN PENCAPAIAN - Menentukan setakat mana pelajar telah menguasai kemahiran, bahan, atau isi pelajaran yang telah diajar. - Soalan-soalan dikemukakan berdasarkan isi pelajaran yang telah diajar sahaja. - Boleh diajar pada akhir kursus setelah tamatnya sesuatu unit pembelajaran.

· Dibentuk daripada beberapa bentuk item objektif yang boleh diperiksa secara objektif. Stimulus (rangsangan) . . Item jenis aneka pilihan iv. Jawapan mungkin dipilih daripada 2 atau lebih pilihan. . i. B] item respon tetap (objektif pilihan) .Salaptor A] Item respon bebas (sumbangan) . Ø Jenis2 item aneka pilihan : a) Berbentuk soalan b) Pokok soalan berbentuk ayat tidak lengkap c) Jenis jawapan terbaik d) Analogi e) Antonim f) Jenis negatif g) Mengisi tempat kosong h) Jenis cantuman i) Teknik kloz Ø Terdiri daripada 3 bahagian : i.Perlukan pelajar pilih jawapan yang paling betul / tepat.Biasanya jawapan ditulis dihujung soalan / dalam kotak yang disediakan. · Contoh ujian objektif : i. Item jawapan pendek ii.Bilangan padanan tidak terlalu banyak.Perlukan calon teliti soalan dan tulis jawapan sendiri pada ruang yg disediakan. Item aneka pilihan Ø Tergolong dalam item tetap kerana memberikan tindak balas terbatas. Kloz · Item objektif terbahagi kepada 2 : a) Item respon bebas (sumbangan) b) Item respon tetap (objektif pilihan) .Item aneka pilihan . Item jenis padanan iii.Posted by AHMAD ASHFAQ at 7:07 PM 0 comments PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU KEEMPAT) SOALAN OBJEKTIF DAN SUBJEKTIF SOALAN OBJEKTIF · Perlukan pelajar menulis atau memilih 1 jawapan yang betul atau paling baik.

Berupaya mengukur aras kognitif b) Item tindak balas lanjutan (TBL) . ayat tidak lengkap atau soalan. Soalan ditulis secara padat dan jelas § Jenis2 soalan esei : a) Item tindak balas terhad (TBT) .§ bahagian soalan yang mengandungi maklumat khusus di mana soalan itu didasarkan. SOALAN SUBJEKTIF y y Def : satu pernyataan bersifat pertanyaan dalam instrumen pentaksiran untuk menguji pengetahuan. Stam § Bahagian soalan yang mengandungi tugasan dan berbentuk ayat. § Prinsip i. Jawapan pilihan § Bahagian soalan yg biasanya berbentuk angka. iii.Membataskan isi dan bentuk tindak balas . simbol. Perlu semak sukatan pelajaran sebelum soalan dihasilkan. ii. B] Esei Gerak balas dalam tulisan dengan guna perkataan sendiri Boleh ukur peringkat kognitif yg tinggi Tindak balas yang diberikan bersifat subjektif dan hanya berbeza dari segi mutu atau merit. Terbahagi kpd 2 jenis : a) Struktur b) Esei A] Struktur Disusun dan diatur secara sistematik Terbentuk daripada 1 atau 2 bahagian ± jawapan ada beberapa patah perkataan.Dihadkan kepada had dan topik tertentu . jadual dll.Memerlukan pelajar berfikir dgn lebih lagi y y y y y Posted by AHMAD ASHFAQ at 7:01 PM 1 comments PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU KETIGA) JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) Definisi Jadual Spesifikasi Ujian(JSU) . Arahan mesti jelas iii. ii. gambar rajah. pengalaman dan kemahiran. frasa.

Pastikan jenis ujian yang akan diuji.Tentukan model aras kesusahan / kesukaran item ± lazimnya JSU menggunakan Taksonomi Objektif Pendidikan Bloom. Merupakan matrik yang terdiri daripada 2 paksi iaitu paksi kandungan (menegak) dan paksi aras kemahiran ( melintang) Kandungan topik-topik pengajaran Aras kemahiran mengikut aras taksonomi pendidikan Pemberatan (peratus) pada kandungan aras kemahiran berdasarkan tempoh masa mengajar dan kepentingan sesuatu pengajaran diajar Bilangan item mengikut bentuk atau kandungan aras sesuatu kemahiran. Langkah Keempat . y LANGKAH-LANGKAH MEMBINA JSU y Langkah Pertama Senaraikan tajuk-tajuk yang hendak diuji.Tentukan bilangan soalan bagi setiap komponen. -menentukan aras kesukaran soalan . struktur (dll). Menimbulkan rasa kepentingan sesuatu topik dan aras kemahiran.Jumlah soalan bagi setiap topik. Langkah Kedua Tentukan soalan yang hendak dibina .Objektif . antaranya ujian objektif. esei. Kesahan isi kandungan sesuatu ujian. Langkah Kelima . Bentuk-Bentuk Ujian -Objektif -Esei -Amali -Kertas Khusus (dll) KEPENTINGAN JADUAL SPESIFIKASI UJIAN (JSU) y y y Mengelakkan sesuatu ujian dibina secara sembarangan. Menentukan perseimbangan antara topik dan aras-aras kemahiran yang diuji.penetapan markah y y y y .y y y y y y Merupakan rancangan persediaan soalan yang dikenali sebagai ³ Test Blue Print´. Langkah Ketiga .

Terdapat tiga domain utama dalam pendidikan iaitu :Ø Domain Kognitif Ø Domain Afektif Ø Domain Psikomotor Ø Domain kognitif melibatkan perkembangan pemikiran pelajar.y Langkah Keenam . Domain yang membincangkan pengetahuan seperti mengenal fakta-fakta. Objektif kognitif berubah-ubah daripada mengingati kembali dengan mudah bahan-bahan yang telah dipelajari hinggalah kepada menggabung serta mensintesiskan idea dan bahan baru dengan cara yang asli dan kreatif. DOMAIN KOGNITIF y y y y Domain kognitif membincangkan pengingatan semula atau pengecaman pengetahuan dan perkembangan kebolehan intelek dan kemahiran. Bercorak hierarki (tahap rendah ke tahap tinggi).Menyatakan mata pelajaran.kelas/ susunan nombor soalan mengikut tajuk.Kefahaman . Ø Domain psikomotor melibatkan perkembangan kemahiran fizikal pelajar. kesikapan dan psikomotor. APA ITU TAKSONOMI BLOOM? y y y Menitikberatkan aspek kognitif atau pengetahuan. Ia berkaitan dengan objektif-objektif pendidikan yang melibatkan bidang-bidang seperti pengetahuan. peraturan. ARAS TAKSONOMI BLOOM 1. Ø Domain afektif melibatkan perkembangan sikap dan nilai pelajar. [Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) ] Dalam bidang pendidikan. dan amalan dalam pengelasan organisma berdasarkan persamaan dan perbezaaan sifat organisma itu. teori-teori dan kefahaman. Merupakan domain yang utama berkaitan dengan kebanyakkan perkembangan pengujian masa kini. taksonomi ialah satu model yang biasa digunakan untuk menganalisa bidang-bidang pendidikan. Membuat soalan pelbagai aras untuk menguji tahap berfikir pelajar.Pengetahuan 2. perangkaan. Posted by AHMAD ASHFAQ at 6:55 PM 0 comments PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU KEDUA) TAKSONOMI DAN DOMAINNYA y y y y Taksonomi ialah kajian tentang prinsip.

huraikan dan sebagainya. konsep. berikan. y APLIKASI y Peringkat aplikasi menguji kebolehan calon menggunakan fakta asas. Perkataan yang biasa digunakan ialah bagaimana. bila. menganalisis. mengapa dan sebagai. y ANALISIS y Peringkat ini menguji kebolehan calon membuat perbandingan dan menghuraikan faktorfaktor perbezaan. bezakan. tuliskan. selesaikan.dan mengintepretasikan fakta asas. kesamaan dan perhubungan. y KEFAHAMAN y Menguji kebolehan calon menterjemah. membahagikan dan sebagainya.Penilaian PENGETAHUAN y Menguji kebolehan calon mengingat kembali fakta asas istilah. Perkataan yang biasa digunakan ialah bandingkan. y y y . gubahkan. gunakan. mana dan sebagainya. rekakan. nyatakan. Perkataan yang biasa digunakan dalam soalan berperingkat pengetahuan ialah namakan. tarikh. prinsip dan kemahiran yang telah dipelajari untuk menyelesaikan masalah. konsep. gabungkan dan sebagainya. membuat keputusan. erti.Aplikasi 4. hukum. senaraikan. mencerakinkan. memahami. ciptakan. integrasikan.Analisis 5. bentukkan. jelaskan. tempat dan nama yang telah dipelajari.3. kirakan. nyatakan. mengintegrasikan atau mencantumkan ideaidea serta mentafsir dan merumuskan hasil yang dianalisis melalui prinsip induksi atau deduksi. Perkataan yang biasanya digunakan dalam soalan berperingkat kefahaman ini ialah terangkan. siapa. apa. huraikan. carikan. prinsip atau bahan yang telah dipelajari. mengasingkan.Sintesis 6. definisi. Perkataan yang biasa digunakan ialah rumuskan. membuat kesimpulan. ringkaskan. SINTESIS Menguji kebolehan calon menggabungkan. tukarkan.

(b) Kesudian untuk menerima . Krathwohl Merupakan bidang berhubung dengan perasaan. PENERIMAAN Berhubung dengan kemahuan pelajar untuk memberi perhatian.pelajar dikatakan sedar dengan objek atau peristiwa jika berlaku semasa kehadiran mereka.PENILAIAN Merupakan peringkat tertinggi dan digunakan untuk menguji kebolehan calon membuktikan mengesahkan. mengkritik. MENILAI Pada peringkat ini perlakuan adalah didasarkan atas konsep dan prinsip yang telah dinuranikan sehingga menjadi kepercayaan. teori dan sebagainya. y y y . pelajar bersedia dan rela untuk membuat reaksi yang mudah terhadap sesuatu objek atau situasi. emosi dan sikap. menanyakan soalan. Tindakan pelajar mencerminkan satu kesedaran atau perhatian terhadap ransangan dan peristiwa atau persekitaran yang berhubung dengan domain afektif. David R. Terdapat tiga perkara berhubung dengan aras ini iaitu : (a) Kesedaran . APA ITU TOKSONOMI KRATHWOHL? y y y y Diasaskan oleh. mengenal bahagian-bahagian ayat dan menjawab dengan lengkap. ORGANISASI Membawa maksud membentuk sesuatu sistem nilai. memberi pendapat atau hujah. karya. Konteks pengajaran menekankan kepada kebolehan mendengar. prinsip. Guru harus berkebolehan menggunakan unsur afektif untuk mewujudkan satu suasana pembelajaran yang baik.sesuatu pengajaran harus disampaikan di dalam satu suasana atau keadaan yang bermakna dan menarik. memberi komen dan menilai sesuatu penyataan. Perlakuan cenderung menjadi konsisten walaupun dalam keadaan yang berbeza jika kepercayaan itu boleh dipratikkan. (c) Perhatian yang terkawal atau terpilih ± pelajar membezakan keseluruhan keadaan kepada 2 bahagian atau kepada bahagian-bahagian komponen dan kemudian memilih satu daripda aspek tertentu dan terus memberi perhatian y y y GERAK BALAS y y Melibatkan diri secara aktif terhadap sesuatu dan mendapat kepuasan daripadanya. Pada aras ini. ciptaan. Pembelajaran dapat dijalankandengan berkesan dengan adanya murid yang dapat membentuk sikap positif.

Kemudahtafsiran ± maklumat ttg calon berdasarkan skor. menepati tujuan mengadakan sesuatu ujian dan pentaksiran. Kebolehtadbiran ± kelicinan dan kerja2 susulan yg dilaksanakan secara berpusat @ berasaskan sekolah. memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan. merekod. Menilai aktiviti yang dijalankan semasa p&p. Kekomprehensifan ± mengandungi soalan2 yg mewakili semua objektif yang penting. Ciri-ciri Pentaksiran Yang Baik y y y y Keobjektifan ± ketepatan seseorang pemeriksa memeriksa skrip jawapan. Mmperbaiki pengajaran-pembelajaran. Pelajar terpaksa membina beberapa hubungan dan keutamaan di antara nilai-nilainya. mendiskriminasikan calon. Posted by AHMAD ASHFAQ at 6:24 PM 0 comments PEMBELAJARAN KENDIRI (MINGGU PERTAMA) Pentaksiran y Merupakan satu episod dalam proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai.y y Apabila lebih daripada satu nilai dinuranikan maka membolehkan beberapa nilai digunakan. Gagne (1970) pual mendefinisikan adalah cara yang sistematik untuk mengukur tingkah laku seseorang individu (perkaitan dengan pembelajaran) . Mendapatkan maklumat secara berterusan tentang p&p. mengumpul. Tujuan Pentaksiran y y y y Proses mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran. Definisi Pentaksiran y Satu proses mndapatkan mklumat dan seterusnya mmbuat penghakiman ttg produk sstu proses pendidikan. Pengujian Definisi Ujian y y Tuckman (1975) ± ujian ialah satu jenis atau kumpulan alat pengukuran yang biasanya digunakan untuk mengetahui tentang seseorang.

Ciri-ciri Ujian Objektif . kemahiran atau pengetahuan asas yang sedia ada pada murid-murid dalam perkara-perkara yang hendak diajar. menggariskan.Ujian Subjektif Ujian Objektif y y Ujian yang pendek yang melibatkan proses menandakan.Ujian Objektif B. membulatkan. c)Bertujuan untuk membandingkan pencapaian seseorang pelajar dengan teman-teman sekelasnya atau dengan peringkat kelas yang sama di sekolah. b)Membantu guru mengetahui sejauh manakah murid-murid mereka telah dapat menguasai atau mempelajari akan apa yang telah disampai. Ini penting untuk penilaian perpektif pencapaian atau prestasi seseorang individu. f)Untuk membuat jangkaan akan potensi atau bakat pelajar terhadap pembelajaran. e)Untuk menentukan pelajar yang tinggi keupayaan dan juga yang amat lemah dalam pencapaian mereka. mengisi tempat-tempat kosong dan lain-lain gerak balas ringkas. g)Membolehkan guru-guru menilai bahan-bahan dan teknik serta kaedah pengajaran mereka. d)Membandingkan tingkat pencapaian pelajar dalam suatu bidang subjek dengan bidang lain. Pelbagai jenis item objektif tetapi terdapat satu ciri yang serupa iaitu ia menghidangkan kepada pelajar tugas yang sangat terkawal dan membataskan jenis tindak balas yang boleh dibuat.KEPENTINGAN PENILAIAN DAN UJIAN a)Mengetahui keupayaan. JENIS-JENIS UJIAN BAHASA a)Ujian pencapaian b)Ujian penempatan c)Ujian bakat d)Ujian diagnostik e)Ujian formatif f)Ujian binaan guru BENTUK-BENTUK UJIAN A.

Tidak menggalakan penipuan. ‡Ujian ini meminta calon membuktikan kefahaman terhadap soalan yang dijawab.a)Memerlukan pengambil ujian membuat pilihan atau menentukan jawapan-jawapan yang telah disediakan b)Dalam ujian jenis ini. banyak masa ditumpukan kepada membaca dan berfikir c)Kualiti ujian jenis ini juga bergantung kepada kemahiran dan kebolehan penubuhan bahan ujian d)Ujian ini dengan tepatnya menerangkan tugas-tugas yang diharapkan daripada pelajar-pelajar yang boleh menjadi asas nilaian pencapaian kemahiran bahasa pelajar itu.Boleh di skor dengan tepat. Ujian Subjektif ‡Selalunya dibuat dalam bentuk esei dan pelajar-pelajar diminta membuat huraian yang tepat dan jelas terhadap soalan-soalan yang diberi. IV. III.Kecendurungkan pelajar untuk meneka. II. . II. ‡Peluang memberi gerka balas terhadap tulisan mereka sendiri.Pemeriksaan boleh dipercayai Kelemahan I.Mempunyai ojektif ujian tugas calon dan asas penilaian yang jelas dan tepat.Tidak dapat mengukur keaslian. e)Keadilan sepenuhnya dalam permarkahan f)Padat dan ringkas Jenis-jenis Ujian Objektif a)Item jawapan pendek b)Item objektif jenis pilihan c)Item aneka pilihan d)Item betul-salah e)Item padanan f)Item key list g)Item aturan terbaik h)Item objektif Kloz Kebaikan dan Kelemahan Ujian Objektif Kebaikan I.

pelajar menumpukan banyak masa berfikir dan menulis.Tidak boleh diskor dengan mesin dan memerlukan orang yang terlatih. c)Kualiti bentuk ujian jenis subjektif bergantung kepada kemahiran pemarkahan jawapan.Potensi mengukur keaslian. Jenis-jenis Ujian Subjektif a)Jenis gerak balas terhad b)Jenis gerak balas lanjutan Kebaikan dan Kelemahan Ujian Subjetif Kebaikan I. c)Menulis soalan. Kelemahan I.Nilai potensi diagnostik yang rendah.Ciri-ciri Ujian Subjektif a)Pengambil ujian terpaksa merancang dan seterusnya menghasilkan jawapan dengan menggunakan kebolehan bahasanya sendiri. III. II. Penilaian . d)Menjelaskan tugas-tugas yang diharapkan daripada pelajar yang boleh menjadi asas pencapaian kemahiran bahasa mereka.Boleh dibina dengan mudah dan bilangan yang sedikit.Pemeriksaan kurang dipercayai. e)Menganalisa keputusan f)Menilai pengajaran. d)Mentadbir ujian. II. b)Dalam ujian subjektif. LANGKAH-LANGKAH MEMBINA a)Menyemak unit-unit yang diajar dan menentukan apa yang harus diuji (Jadual Penentu Ujian) b)Menentukan objektif ujian dan menyediakan rangka ujian. III.Mengurangkan tekaan jawapan. g)Menjalankan aktiviti-aktiviti pemulihan.

Maklum balas ini akan memberi petunjuk-petunjuk kejayaan p&p serta kelemahan-kelemahan murid untuk diperbetulkan. Dalam ujian pensel dan kertas pelbagai jenis soalan hendaklah digunakan. Terdapat dua proses penilaian iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Cara Melaksanakan Penilaian y y y y y y Terdapat dua cara melaksanakannya : 1. keputusan penilaian biasanya tidak digunakan untuk pemeringkatan atau perbandingan di antara seseorang murid dengan murid lain.y y satu aktiviti atau proses yang brsistematik bagi mendapatkan maklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu objektif pengajaran atau pembelajran. efektif dan psikomotor akan dinilai selaras dengan kehendak komponenkomponen kurikulum. 2. Penilaian Formatif y y Ialah untuk mendapatkan maklum balas berhubung dengan kemajuan proses pengajaran oleh guru dan pembelajaran oleh murid. Penilaian Sumatif y y Bertujuan untuk mengesan secara menyeluruh taraf pencapaian murid di akhir sesuatu pembelajaran. Rekod prestasi akan menunjukksn pencapaian & rekod profail akan menunjukkan perkembangan pembelajaran serta minat keseluruhan murid-murid dari semasa ke semasa.Formal -Seperti ujian pensel dan kertas. Matlamat utama penilaian jenis ini ialah untuk memberi markah atau gred kepada seseorang murid supaya dapat membandingkannya dengan markah murid lain dalam kumpulannya. Semua aktiviti penilaian hendaklah direkodkan supaya penganalisaan prestasi murid-murid dapat dibuat dan kerja-kerja susulan dapat dirancangkan. .Informal -Seperti pemerhatian. Penilaian Formatif y Oleh kerana penilaian formatif ini bertujuan untuk membantu dan memperbaiki proses p&p. iaitu rekod prestasi dan rekod profail. Dua jenis rekod perlu disimpan bagi setiap orang murid. Semua aspek perkembangan murid yang merangkumi bidang-bidang kognitif. soal jawab lisan atau kuiz.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful