ΕΘΝΙΚΕΣ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

Α
01
01.00.00.00

01.1
01.11
01.11.1
01.11.11
01.11.12
01.11.12.01

01.11.2
01.11.20
01.11.20.01

01.11.3
01.11.31
01.11.32
01.11.33

01.11.4
01.11.41
01.11.42
01.11.49

01.11.5
01.11.50

01.11.6
01.11.61
01.11.61.01
01.11.62
01.11.69

01.11.7
01.11.71
01.11.72
01.11.73
01.11.74
01.11.75
01.11.79

01.11.8
01.11.81
01.11.82
01.11.83
01.11.84

01.11.9
01.11.91
01.11.92
01.11.93
01.11.94
01.11.95
01.11.99

01.12
01.12.1

1

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

01.12.10
01.12.10.01

01.13
01.13.1
01.13.11
01.13.12
01.13.13
01.13.13.01
01.13.14
01.13.15
01.13.16
01.13.17
01.13.19

01.13.2
01.13.21
01.13.29
01.13.29.01
01.13.29.02

01.13.3
01.13.31
01.13.31.01
01.13.31.02
01.13.32
01.13.32.01
01.13.32.02
01.13.33
01.13.33.01
01.13.33.02
01.13.34
01.13.34.01
01.13.34.02
01.13.34.03
01.13.34.04
01.13.34.05
01.13.34.06
01.13.39
01.13.39.01
01.13.39.02
01.13.39.03
01.13.39.04
01.13.39.05
01.13.39.06
01.13.39.07
01.13.39.08

01.13.4
01.13.41
01.13.42
01.13.42.01
01.13.43
01.13.43.01
01.13.44
01.13.49

2

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

01.13.5
01.13.51
01.13.52
01.13.53
01.13.59

01.13.6
01.13.60
01.13.60.01

01.13.7
01.13.71
01.13.72

01.13.8
01.13.80
01.13.80.01
01.13.80.02
01.13.80.03

01.13.9
01.13.90

01.14
01.14.1
01.14.10

01.15
01.15.1
01.15.10
01.15.10.01
01.15.10.02
01.15.10.03
01.15.10.04
01.15.10.05
01.15.10.06

01.16
01.16.1
01.16.11

01.16.12
01.16.19

01.19
01.19.1
01.19.10
01.19.10.01
01.19.10.02
01.19.10.03
01.19.10.04
01.19.10.05

01.19.2
01.19.21
01.19.21.01
01.19.22

01.19.3

3

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

01.19.31
01.19.39

01.2
01.21
01.21.1
01.21.11
01.21.12
01.21.12.03
01.21.12.04
01.21.12.05
01.21.12.06
01.21.12.07

01.22
01.22.1
01.22.11
01.22.12
01.22.12.01
01.22.12.02
01.22.13
01.22.14
01.22.14.01
01.22.14.02
01.22.19

01.23
01.23.1
01.23.11
01.23.11.01
01.23.12
01.23.12.01
01.23.13
01.23.13.01
01.23.13.02
01.23.13.03
01.23.14
01.23.14.01
01.23.19

01.24
01.24.1
01.24.10

01.24.2
01.24.21
01.24.21.01
01.24.22
01.24.23
01.24.24
01.24.25
01.24.25.01
01.24.26
01.24.27
01.24.27.01
01.24.27.02
01.24.28
01.24.29
01.24.29.01

4

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

01.24.29.02
01.24.29.03
01.24.29.04

01.25
01.25.1
01.25.11
01.25.12
01.25.12.01
01.25.13
01.25.13.01
01.25.19

01.25.2
01.25.20

01.25.3
01.25.31
01.25.32
01.25.33
01.25.34
01.25.34.01
01.25.34.02
01.25.35

01.25.39

01.25.9
01.25.90
01.25.90.01

01.26
01.26.1
01.26.11
01.26.12

01.26.2
01.26.20

01.26.9
01.26.90

01.27
01.27.1
01.27.11
01.27.12
01.27.13
01.27.14

01.28
01.28.1
01.28.11
01.28.12
01.28.13

01.28.14

5

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

01.28.14.01
01.28.15
01.28.16
01.28.17
01.28.18
01.28.19
01.28.19.01

01.28.2
01.28.20

01.28.3

01.28.30
01.28.30.01

01.29
01.29.1
01.29.10

01.29.2
01.29.20

01.29.3
01.29.30

01.3
01.30

01.30.1

01.30.10
01.30.10.01
01.30.10.02
01.30.10.03
01.30.10.04
01.30.10.05
01.30.10.06
01.30.10.07
01.30.10.08
01.30.10.09
01.30.10.10
01.30.10.11
01.30.10.12
01.30.10.13
01.30.10.14
01.30.10.15
01.30.10.16

6

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

01.30.10.17
01.30.10.18
01.30.10.19
01.30.10.20
01.30.10.21
01.30.10.22
01.30.10.23
01.30.10.24
01.30.10.25
01.30.10.26
01.30.10.27
01.30.10.28
01.30.10.29
01.30.10.30
01.30.10.31
01.30.10.32
01.30.10.33

01.4
01.41
01.41.1
01.41.10
01.41.10.01
01.41.10.02
01.41.10.03

01.41.2
01.41.20

01.42
01.42.1
01.42.11
01.42.12
01.42.12.01

01.42.2
01.42.20

01.43
01.43.1
01.43.10

01.44
01.44.1
01.44.10

01.45
01.45.1
01.45.11
01.45.11.01
01.45.12
01.45.12.01

01.45.2
01.45.21
01.45.22

7

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

01.45.3

01.45.30

01.46
01.46.1
01.46.10
01.46.10.01

01.47
01.47.1
01.47.11
01.47.11.01
01.47.11.03
01.47.11.02
01.47.12
01.47.13
01.47.14

01.47.2
01.47.21
01.47.22
01.47.23

01.49
01.49.1
01.49.11
01.49.12
01.49.12.01
01.49.12.02
01.49.12.03
01.49.12.04

01.49.13
01.49.19
01.49.19.01
01.49.19.02
01.49.19.03
01.49.19.04

01.49.2
01.49.21
01.49.22

01.49.23
01.49.24
01.49.25

8

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

01.49.26
01.49.27
01.49.28

01.49.3
01.49.31
01.49.32

01.49.39

01.5
01.50
01.50.1
01.50.10

01.6
01.61
01.61.1
01.61.10
01.61.10.01
01.61.10.02
01.61.10.03
01.61.10.04
01.61.10.05
01.61.10.06
01.61.10.07
01.61.10.08
01.61.10.09
01.61.10.10
01.61.10.11
01.61.10.12
01.61.10.13

01.62
01.62.1
01.62.10
01.62.10.01
01.62.10.02
01.62.10.03
01.62.10.04
01.62.10.05
01.62.10.06
01.62.10.07
01.62.10.08
01.62.10.09
01.62.10.10

01.63
01.63.1
01.63.10

9

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

01.63.10.01
01.63.10.02
01.63.10.03
01.63.10.04
01.63.10.05
01.63.10.06
01.63.10.07
01.63.10.08
01.63.10.09
01.63.10.10
01.63.10.11
01.63.10.12
01.63.10.13
01.63.10.14
01.63.10.15
01.63.10.16
01.63.10.17

01.64
01.64.1
01.64.10

01.7
01.70
01.70.1
01.70.10
01.70.10.01
01.70.10.02
01.70.10.03

02
02.1
02.10
02.10.1
02.10.11
02.10.12

02.10.2
02.10.20

02.10.3
02.10.30
02.10.30.01
02.10.30.02
02.10.30.03

02.2
02.20
02.20.1
02.20.11

10

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

02.20.12
02.20.13
02.20.14

02.3
02.30
02.30.1
02.30.11
02.30.12
02.30.12.01
02.30.12.02

02.30.2
02.30.20

02.30.3
02.30.30

02.30.4
02.30.40

02.4
02.40
02.40.1
02.40.10
02.40.10.01
02.40.10.02
02.40.10.03
02.40.10.04
02.40.10.05
02.40.10.06
02.40.10.07

03
03.1
03.11
03.11.1
03.11.11
03.11.12

03.11.2
03.11.21
03.11.21.01

03.11.3
03.11.31

03.11.4
03.11.41

11

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

03.11.42

03.11.5
03.11.51

03.11.6
03.11.61
03.11.62
03.11.63
03.11.69

03.11.7
03.11.71
03.11.71.01

03.12
03.12.1
03.12.13

03.12.2
03.12.22

03.2
03.21
03.21.1
03.21.14

03.21.2
03.21.23
03.21.23.01
03.21.23.02

03.21.3
03.21.32

03.21.4
03.21.43
03.21.44
03.21.44.01
03.21.44.02
03.21.44.03

03.21.5
03.21.51

03.21.6
03.21.64

12

10 07.1 06.1 03.29.15.1 05.10.1 06.22.1 05.10.1 05.20.15 03.10.22 03.10 07.20 06.2 03.20 05.21.10 06.20.21.10 06.10 07.21 07.10.2 06.1 13 .22.2 06.29 07.01 03.21.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .22.1 07.7 03.10.10 05.10.24 Β 05 05.10.22.72 03.1 06.10 05.20.1 07.10.20.2 07.22.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 03.21.2 05.10 06 06.10 07 07.1 07.20 06.

91.12 07.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 07.21.1 08.29.01 08.11 08.20 08.12 08.13 07.40 08.12 08.11 08.11 08.12.12.12.12 08.22.11.2 08.9 08.12.29.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.19 08.29.91.29.91.2 08.19.13 08.91.91.91.10 14 .1 08.11 07.30 08.11.11.92.11 08.22 08.11.29.11.15 07.1 08.92.14 07.91 08.12.01 08.19.29.12 08.21 08.01 08.12.1 08.11.92 08.02 08.3 08.12.11.19 08 08.11.12.1 08.12.4 08.

99.10 09.99.22.1 08.29 09 09.10.21 08.99.93 08.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 08.9 09.10 08.1 09.90.1 09.90.93.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.22.02 08.10 08.99.19 Γ 10 15 .01 08.99.93.01 08.11 09.10.93.1 08.99.99.2 08.99.90.99 08.90 09.1 09.12 09.10.13 09.11 09.22 08.

4 10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.11.11.11.42 10.11.14 10.11.35 10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.11.11.11.11.1 10.39 10.32 10.2 10.01 10.11.50 16 .11 10.13 10.33 10.20 10.11.11.11.11.11.11.11.11.43 10.5 10.31 10.15 10.11.20.12 10.44 10.45 10.11.41 10.34 10.1 10.11.3 10.11.11.11 10.

11 10.14.12 10.13.13.50 10.13.11.01 10.14.14.99 10.11.12.14 10.13.13 10.12.13.1 10.05 10.14.12.4 10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.13.13.13 10.10 10.5 10.12.99.11.12.2 10.13.14.12.03 10.6 10.12.12 10.12.12.40 10.20 10.02 10.9 10.9 10.11.3 10.12.16 17 .12.04 10.12.13.13.11.60 10.99 10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .15 10.30 10.01 10.13.1 10.13.

1 10.20.01 10.23.13 10.20 10.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.20.12 10.22 10.20.20.13.3 10.25 10.15 10.20.20.91.20.13.99 10.23 10.91 10.20.9 10.02 10.20.20.14 10.20.32 18 .20.20.16 10.01 10.21 10.20.26 10.13.20.11 10.2 10.13.91.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.24 10.2 10.20.31 10.25.01 10.20.13.

31.31.20.99 10.20.91 10.01 10.20.9 10.20.02 10.31.3 10.20.1 10.14 10.34 10.31.31.33 10.42 10.11 10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .32.31.11 10.32.32.20.31.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.31.1 10.31.32 10.20.99 10.32.31.12 10.41 10.13 10.4 10.31.91 10.32.31 10.14 19 .13 10.12 10.03 10.12.12.20.12.9 10.

17.24 10.39.19 10.39.39.21 10.39.16 10.22.39.39.39.39.17 10.13 10.32.02 10.39.03 10.02 10.25 20 .12 10.17 10.1 10.39.22 10.39.2 10.01 10.99 10.9 10.39.02 10.39.32.15 10.22.23 10.18 10.23.17.39.24.39.39.24.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 10.32.39.39.39.16 10.32.02 10.23.39.32.39.39.11 10.03 10.39.01 10.17.32.39 10.01 10.24.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.14 10.15 10.39.39.

41.41.19 10.41.41.01 10.28 10.41.99 10.41.4 10.41.41.29 10.41.41.23.42 10.41.41.9 10.41.41.30 10.01 21 .ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .41.01 10.02 10.21.2 10.41 10.26 10.5 10.41.41.01 10.39.51.24 10.41.41.11 10.41 10.1 10.3 10.25 10.91.3 10.01 10.39.41.41.27 10.23 10.4 10.39.91 10.21 10.30 10.41.39.41.41.39.39.12 10.22 10.41.41.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.51 10.23.41.

59.59 10.51.58 10.53 10.51.41.54 10.72 10.41.71 10.41.99 10.99.41.41.52 10.41.41.41.42.41.41.9 10.10 10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .41.12 22 .41.01 10.02 10.56 10.1 10.41.42 10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.5 10.41.42.41.01 10.55 10.7 10.57 10.41.51.51 10.01 10.41.6 10.60 10.99 10.42.41.41.9 10.11 10.42.99.53.1 10.

51.61.31 10.52.61.12 10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .61.61.23 10.3 10.32 10.51.51.01 10.99 10.51.61.61.51.61.2 10.52.55 10.51.52 10.01 10.51.1 10.11 10.1 10.51 10.01 10.4 23 .6 10.33.51.01 10.33 10.51.9 10.61.56 10.51.61.21 10.3 10.51.52 10.61 10.51.61.61.24 10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.51.51.61.5 10.21 10.61.61.4 10.52.51.51.51.52.2 10.53 10.99 10.61.30 10.24.10 10.9 10.54 10.22 10.40 10.22 10.56.51.40.

72.62.02 10.11.71.19.02 24 .20 10.62.01 10.01 10.62 10.03 10.1 10.2 10.40 10.72 10.72.61.11.72.7 10.12 10.72.71.72.62.99 10.72.1 10.01 10.11 10.71.12.9 10.11 10.71.02 10.9 10.62.19 10.19.71.14 10.11 10.62.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.99 10.12 10.71 10.12.9 10.61.62.61.71.12 10.71.62.71.62.99 10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.62.72.13 10.1 10.72.

82.1 10.82.73.81.82.11 10.81.81.99 10.73.9 10.73.82.82.12 10.13 10.99.21 25 .13 10.11 10.99.11 10.81.72.82 10.9 10.9 10.2 10.81 10.73.01 10.14 10.12 10.12 10.72.82.14 10.20 10.81.1 10.99 10.2 10.8 10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .73.73.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.1 10.99 10.81.81.01 10.73 10.81.81.81.82.

2 10.82.23 10.83.82.1 10.84.12 10.84.83 10.84 10.82.84.30 10.83.83.3 10.83.21 10.02 10.83.30 10.01 10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .13 10.15 10.83.84.22 10.24 10.83.82.82.1 10.82.84.23 10.12.99 10.9 10.84.9 26 .82.22 10.82.23.99 10.11 10.11 10.01 10.12 10.23.3 10.84.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.84.84.84.84.14 10.83.82.9 10.

9 10.85.85.1 10.86.99 10.13.89.85.86.86 10.86.85.89.85.89.01 10.85 10.11 10.02 10.13 10.86.12 10.9 10.86.1 10.89.89.15 10.12 10.89.86.14 10.9 10.99 10.01 10.1 10.89 10.89.91 27 .ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19 10.99 10.19 10.10.89.10 10.89.13 10.14 10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.84.13.99 10.85.85.11 10.10.89.85.9 10.89.02 10.

92 10.01 11.10.99 10.10 11.91.01.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 10.9 11.03 11.9 10.2 11.01.1 11.02.20 10.99 11.99 11 11.03.9 10.2 10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20 11.01.10 11.99 28 .03.92.91.1 10.91.10 10.02.11 11.91.02.92.02.99 11.92.9 11.02.1 11.01.91.1 11.12 11.02.03.03.01 10.92.01 11.91.91.99.9 11.1 10.01.02 11.0 11.10 10.02.

07.1 11.99 11.11 11.06.07.07.01 11.11 12.04.07.1 11.10 11.05.06.05 11.00.05.00.9 11.07.2 12.20 12.00.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 11.04.99.9 11.19.06 11.2 11.00 12.99 11.10 11.0 12.1 12.19 11.00.06.99 11.04.00.04.1 11.00.05.9 11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .05.99 11.05.19 12.9 11.9 12.07.06.05.99 29 .04 11.07 11.20 11.10 11.1 11.01 12 12.00.07.

10.10.10.10.2 13.1 13.21 13.10.24 13.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 13 13.10.7 13.10.10.22 13.10.10.10.10.10 13.8 30 .4 13.10.10.62 13.10.50 13.10.25 13.1 13.31 13.71 13.6 13.10.32 13.29 13.10.23 13.61 13.10.10.26 13.10.10 13.72 13.3 13.10.5 13.40 13.

20.20.01 13.82 13.20.92.41 13.83 13.20.10.10.33 13.19 13.10.91 13.20.10.20.84 13.12 13.20.20.20.99 13.4 13.13 13.20.20.20.11 13.20.92 13.1 13.81 13.32 13.9 13.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.20.93 13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 13.10.2 13.20 13.10.85 13.42 31 .2 13.10.10.10.31 13.20 13.10.3 13.10.14 13.

3 13.30.19.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .9 13.01 13.19.30.20.92.1 13.19.43 13.30.11 13.11 13.92.12 13.91 13.05 13.19 13.99 13.5 13.19.92.30.44 13.19.19 13.14 32 .11 13.20.30 13.46 13.04 13.20.02 13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 13.30.30.14 13.9 13.91.20.13 13.20.91.99 13.30.03 13.20.50 13.91.13 13.30.92.91.30.9 13.1 13.91.92.20.45 13.30.1 13.20.12 13.92 13.30.

93.92.9 13.93.92.01 13.99.99 13.02 13.12 13.29.93 13.92.2 13.92.02 13.19 13.01 13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 13.99.16 13.92.92.21.22.92.93.22.92.01 13.93.21 13.24.92.92.15.01 13.9 13.16.24 13.1 13.29.13 13.23 13.92.19.92.01 13.21.22 13.93.92.93.92.01 13.93.01 13.92.92.11 13.92.92.15 13.29 13.02 13.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .92.93.92.99 33 .02 13.01 13.92.

1 13.12.99 13.11.94.95.94.01 13.1 13.94.96.96.94.01 13.1 13.12 13.96.14 13.96.95.94.94.96.10 13.15 34 .95.11 13.94.9 13.95 13.11.96 13.2 13.20 13.96.94.94.12 13.13 13.95.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 13.94.02 13.9 13.99 13.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11 13.94 13.

99 13.2 35 .99.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.96.99.15 13.99.14 13.12.96.99.16 13.99.9 14.99.99.99 14.99 13.99.99.1 13.1 14.9 13.12 14.11.13 13.16 13.12.1 14.11 14.1 14.12.96.99.11 13.12 13.12.17 13.11.01 13.19 13.10 14.14.9 13.99.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 13.12 14.99 14 14.11 14.96.

22 14.31 14.12.12.13.11 14.13.33 14.13.21 14.23 14.3 14.13.12.12.13 14.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 14.12 14.13.13.9 14.32 14.21 14.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .14 14.13 14.2 14.30.30 14.13.12.24 14.12.1 14.35 36 .12.13.99 14.22 14.12.3 14.01 14.13.13.02 14.13.13.13.30.13.13.34 14.13.

14.13.99.13.14.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .24 14.11 14.13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 14.12 14.13.13.02 14.21 14.14.13.99.50 14.02 14.13.99.5 14.9 37 .3 14.13.14 14.05 14.1 14.13.50.14.13.13.99.14.2 14.9 14.99 14.99.13.99.23 14.40 14.14.14.25 14.13.14.14.04 14.4 14.14.13.13 14.22 14.07 14.50.03 14.14 14.14.14.99.01 14.14.06 14.13.14.30 14.01 14.

31.23.19.41 14.32 14.12 14.19 14.14.01 38 .19.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 14.19.19.19.99 14.01 14.23.1 14.21 14.19 14.42.19.4 14.23 14.19.01 14.01 14.21.13 14.19.19.19.42 14.23.19.01 14.3 14.19.19.11.19.2 14.19.03 14.19.02 14.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11 14.19.22 14.19.19.19.31 14.19.19.

31.20.31.3 14.99 14.39.99 14.31.9 14.9 14.01 14.01 14.31 14.1 14.1 14.19.10 14.39.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .99 15 39 .39 14.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 14.03 14.20.99.39.20.39.9 14.39.10.20 14.20.9 14.43 14.99.20.99 14.10.19.20.20.2 14.1 14.01 14.19.02 14.31.10 14.20.99.10 14.

12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 15.11.11.32 15.11.11.12.11 15.1 15.11 15.21 15.52 15.12.01 15.11.11.11.9 15.42 15.10 15.3 15.12 15.11.43 15.11.12.2 15.11.12.12.12 15.11.5 15.11.11.22 15.11.4 15.41 15.33 15.51 15.1 15.12.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.11.01 15.1 15.11.31 15.11.11.99 15.13 40 .02 15.11.

01 15.20.20.01 15.12.32.31 15.20.02 15.20.21 15.2 15.03 15.40.20.9 15.20.03 15.20.02 15.04 41 .13 15.20.20.32.12.32.40 15.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 15.3 15.20.20.20.20 15.2 15.20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .32 15.19 15.4 15.12 15.20.20.40.20.20.11 15.29 15.1 15.14 15.99 15.12.20.20.20.40.40.

10.91 16.10.10.21 16.10.10.01 16.9 16.1 16.20.21 42 .10.32 16.10.10.23 16.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 15.10.10.20.10 16.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .39 16.20.01 16.10.2 16.99 16 16.10.3 16.10.31 16.10.40.22 16.10.2 16.9 15.10 16.1 16.10.05 15.91.99 16.

22.1 16.21.01 16.1 16.2 16.21.11 16.13 16.99 16.22.22.22 16.21.9 43 .91 16.10.10.22.23 16.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .21.21.22.23.10 16.23.12 16.23.12 16.23.21 16.14 16.21.23.1 16.21.11 16.21.02 16.9 16.23.20 16.2 16.22.22 16.99 16.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 16.01 16.23.21.21.21.9 16.23.19 16.

13.14.29.9 16.22.29.24.24.29.14.02 16.11 16.29.04 16.29.24.11.11 16.14 16.99 16.29.29.29.24.14.14.11.12 16.29.14.29.12.01 16.1 16.05 16.22 16.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 16.21 16.2 16.29.99 16.13 16.24.06 16.29.24 16.01 16.23 16.25 44 .01 16.13 16.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 16.29.03 16.01 16.29.02 16.13.29.24 16.29.14.23.24.29.29.29 16.29.1 16.24.01 16.24.12 16.29.29.

01 16.1 17.44 45 .12.99 17.25.12.12 17.31 17.11 17.11.25.29.14 17.2 17.11 17.4 17.12.9 17.3 17.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.12.11.12.11 17.42 17.43 17.34 17.12.12.12 17.11.02 17 17.12 17.1 17.12.13 17.29.41 17.33 17.12.11.12.14 17.13 17.12.1 17.12.11.11.12.35 17.32 17.12.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 16.20 17.12.12.12.

12.12.1 17.21.12.6 17.12.12.21.21.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 17.76 17.12.12.12.79 17.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .77.12.75 17.59 17.12.01 17.77.9 17.51 17.12.12.21.12.2 17.12.72 17.21 17.12.12.60 17.5 17.12.78 17.74 17.13 46 .7 17.01 17.12.12.77 17.99 17.21.11 17.12.02 17.73 17.71 17.12 17.

11 17.14 17.99 17.1 17.02 17.22.9 17.21.22.12.21.23.9 17.13 17.21.01 17.14 17.99 47 .9 17.99 17.21.01 17.14.11 17.22.22.23.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 17.23.14.23 17.23.23.13 17.21.12 17.23.14.21.23.15 17.23.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .23.12 17.22.1 17.22 17.22.01 17.

15 18.10 18.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 17.12.19.1 17.12.01 18.9 17.29.11.19.24.11.29 17.24.11 17.13 18.24.12.19.11 17.01 18.1 18.14.12.19.12.04 18.12.24.01 18.11 18.12.1 18.12.03 18.12 18.29.11.24 17.02 18.12.12.12.12.1 17.29.19 18.12.12 17.9 17.19 17.12 18.16 18.29.14 18.29.1 18.24.99 17.12 17.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.99 18 18.11 18.29.13 48 .

30 19 19.10.20.01 18.03 18.10.10.10.14.1 18.05 18.10.14 18.20.10.13.30.02 18.13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 18.01 18.1 49 .13.10 18.13.14.10.14.20 18.13.20.10.20.20 18.20 18.07 18.13.02 18.30.30.2 18.14.13.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .03 18.06 18.3 18.13.01 18.03 18.13.30 18.1 18.13.03 18.13.10 18.13.20.20.13.10.02 18.14.2 18.13.20.3 18.13.13.01 18.13.13.20.02 18.13.10.20.2 18.1 18.04 18.10 18.

20.21 19.10.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 19.42 19.32 19.20.20.10.10.10.41 19.11 19.2 19.3 19.20.22 19.13 19.20.10.20.2 19.20.9 19.20.10.20.1 19.24 19.1 19.10 19.29 19.10.26 19.99 19.20 19.30 19.2 19.20.20.10 19.27 19.20.20.25 19.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .9 50 .20.28 19.31 19.20.20.20 19.20.23 19.10.4 19.20.12 19.20.3 19.20.

12.22 20.1 20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 19.9 20.11.12.12.20.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .24 20.12.99 20 20.11 20.11.23 20.12.11 20.12 20.99 20.13 20.12 20.01 20.11.1 20.13.21 20.99 20.13 20.11.11 20.1 51 .02 20.11.01 20.1 20.13.11.11.9 20.11.12.12.12.19 20.12.12.12.2 20.11.12 20.11.

14 20.5 20.13.13.13.3 20.13.31 20.13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 20.13.13.64 20.23 20.13.12 20.24 20.63 20.11 20.66 20.21 20.13 20.13.65 20.13.13.4 20.13.13.51 20.22 20.13.61 20.68 52 .25 20.13.13.13.13.13.13.13.52 20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .62 20.13.13.6 20.13.13.41 20.43 20.13.42 20.32 20.13.2 20.13.67 20.13.

14.14.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 20.11 20.13 20.14.14.2 20.13.52 20.14.44 20.5 20.14 20.19 20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12 20.9 20.6 20.3 20.14.22 20.13.14 20.14.53 20.61 20.41 20.14.14.14.32 20.14.14.14.14.43 20.4 20.14.99 20.34 20.14.14.33 20.14.1 20.23 20.51 20.14.21 20.62 53 .31 20.14.14.42 20.14.14.14.14.14.14.24 20.14.

15.7 20.01 20.80 20.73 20.14.75 20.51 20.74 20.52 20.72 20.71.73 54 .32 20.15.15.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .15.15.64 20.15.15.31 20.15.15.15.15.14.15.15.4 20.15.60 20.14.6 20.14.72 20.15.3 20.14.49 20.35 20.15.2 20.20 20.64.15.15.15.14.14.15.14.33 20.14.14.39 20.14.71 20.15.7 20.15.71 20.63 20.59 20.5 20.14.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 20.15.10 20.14.99 20.41 20.9 20.34 20.15 20.14.01 20.15.8 20.1 20.

9 20.16.15.15.16.16.3 20.16.76 20.16.16.16.15.15.15.17 20.16.16.15.55 20.01 20.9 20.17.75 20.16.16.53 20.15.74 20.56 20.16.30.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 20.99 20.79 20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .16.15.80 20.2 20.16.57 20.1 20.1 55 .54 20.16.40 20.16.8 20.16.59 20.16.52 20.16 20.20 20.51 20.10 20.99 20.16.5 20.30 20.16.4 20.

20.30.23 20.24 56 .20.13 20.11 20.30.17.01 20.30.9 20.2 20.21 20.19 20.12 20.30.2 20.30.30.9 20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 20.20.1 20.12 20.3 20.99 20.17.20.1 20.99 20.10.20.30.20 20.20.30.11 20.10 20.17.30 20.15 20.14 20.20.20.22 20.17.20.

31.41.02 20.41.42.01 20.41.11 20.41 20.41.13 20.30.41.32 20.43.42.41.9 20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 20.41.4 20.20 20.41.41.41.41.41.30.41.43 20.9 20.12 20.42 20.4 20.99 20.14 57 .41.42 20.10 20.41.42.44 20.41.99 20.41.41.41.01 20.43.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .42.2 20.42.41 20.1 20.31 20.1 20.3 20.01 20.

13 20.9 20.53.53.2 20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 20.16 20.42.51.53.42.53 20.42.5 20.52.42.10 20.99 20.15 20.51.1 20.10 20.20 20.53.51.17 20.42.99 20.9 20.19 20.99 20.52 20.02 20.51.52.51.9 20.14 20.51.52.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .9 20.52.1 20.51.10.52.42.59 58 .51.51.99 20.1 20.10.51 20.42.18 20.11 20.01 20.52.12 20.

20 20.12 20.59.59.3 20.59.59.59.11 20.59.30 20.59.59.59.59.59.57 20.51 20.59.59.59 20.41 20.42 20.59.59.60 59 .59.59.4 20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 20.01 20.59.52.59.54 20.6 20.43 20.59.55 20.01 20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .1 20.59.59.59.01 20.59.59.2 20.59.20.59.5 20.02 20.52 20.59.53 20.56 20.

1 20.12 20.60.99 20.11 20.60.10 21.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 20.6 20.60.21 20.24 20.1 21.2 21.10.1 21.10.60.99 21 21.2 20.60.9 20.10 21.10.60.14 20.31 21.60.60.9 20.10.60.60 20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .23 20.3 21.59.60.22 20.20 21.10.59.13 20.60.10.32 60 .10.60.

40 21.11 61 .99 21.1 21.20.99 22 22.20.5 21.10.11 22.21 21.10.10.20 21.10.10.20.20.20.13 21.20.20.10.53 21.4 21.11.10.20.23 21.54 21.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.51 21.10.20.10.10.1 22.52 21.1 22.60 21.9 21.12 21.20.9 21.2 21.22 21.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 21.2 21.11.20.11 21.6 21.24 21.

11.60 62 .19.19.13 22.19.2 22.19.19.11.5 22.99 22.19.20 22.1 22.19.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 22.11.4 22.16 22.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.19.12 22.2 22.19.6 22.9 22.11.19.19.11.14 22.40 22.20 22.15 22.11.11.19.3 22.10 22.19 22.11.30 22.50 22.

1 22.21.10 22.30.72 22.9 22.73.21.1 63 .21.73 22.2 22.30 22.41 22.21 22.4 22.21.2 22.01 22.19.21.21.21.99 22.19.21.19.29.7 22.42 22.02 22.71 22.21.29 22.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 22.21 22.19.30.99 22.01 22.01 22.3 22.21.22 22.21.21.21.21.19.19.22.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .9 22.21.19.

23.01 22.99 22.19 22.2 22.14 22.23.13 22.23.22.9 22.23 22.20 22.01 22.13 22.12.23.11.01 22.29.29.22.11 22.01 22.22.21 64 .01 22.29.11 22.23.14.12 22.29.01 22.9 22.10 22.23.15 22.22.22.23.23.10.22.19 22.01 22.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .23.99 22.23.1 22.22.19.12 22.23.29 22.29.22.1 22.23.23.11.22.23.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 22.12.22.14 22.2 22.

29.22 22.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .99 23 23.12.13.29.12 23.23 22.01 22.29.11.01 22.05 22.25 22.1 23.99 23.29.29.91.11.12.1 23.04 22.11.91.29.29 22.29.91.11 23.29.9 22.02 65 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 22.29.12 23.12.03 22.25.91 22.11 23.29.11 23.01 23.12.29.13.29.01 22.02 22.29.29.11.9 23.26 22.29.29.12.91.1 23.24 22.91.12 23.13 23.12.11.29.

99.02 23.19.19.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .14 23.14.99 23.19.12 23.13.14 23.01 23.99.13.19.1 23.9 23.01 23.99 23.11 23.12 23.13.13.13.13.13.13.91 23.02 23.11 23.14.9 23.13 23.19 23.01 23.21 66 .2 23.01 23.9 23.92 23.1 23.12 23.1 23.99 23.14.12.13.19.13.14.13.99.12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 23.99.12.13.14.13 23.12.11 23.13.13.

01 23.99 23.99 23.20.32 23.20.19.3 23.20.19.10 23.20.20.13 23.12 23.26.24 23.10.20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 23.11 23.26 23.19.23 23.19.31.14 23.20 23.9 23.31.20.01 23.19.99 23.31.1 67 .02 23.19.19.9 23.2 23.25 23.31.32.9 23.31 23.26.19.19.22 23.19.31.1 23.1 23.19.91 23.01 23.22.

42.11.01 23.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 23.13 23.41.02 23.12 23.42.32.12.4 23.41.99 23.41.1 23.41.41.42.99 68 .41.41.11.01 23.32.01 23.10 23.11.41.32.9 23.41 23.12.32.11 23.32.01 23.02 23.99 23.99.41.13 23.41.9 23.1 23.03 23.12 23.32.01 23.41.01 23.13.9 23.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .41.42 23.41.32.11 23.12.99.41.42.12.02 23.

51.9 23.99 23.9 23.1 23.52.43.44.12 23.99 23.49 23.3 23.1 23.49.51.30 69 .52.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 23.52.43.51.2 23.99 23.10 23.1 23.43.49.49.44.51.49.49.52 23.20 23.12 23.44.5 23.11 23.1 23.43 23.52.11 23.12 23.9 23.11 23.44.1 23.52.51 23.44.99 23.51.52.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .44 23.10 23.9 23.43.

65.01 23.61.62.63.1 23.1 23.61.10 23.99 23.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .9 23.62.61.10 23.61.65.1 23.10.63.11 23.20 23.61.61.65 23.62.9 23.62 23.61.65.64.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 23.63.9 23.1 23.99 23.62.10 23.63 23.9 23.9 23.64.12 70 .11 23.63.01 23.01 23.12 23.6 23.2 23.64.99 23.99 23.52.99 23.11.52.61.61.12.61 23.64 23.1 23.62.64.

99 23.11 23.91.11.06 23.65.04 23.11.70.99 23.7 23.11.69.70.01 23.02 23.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 23.12 23.11.02 23.11 71 .11.70.12.70.65.19 23.9 23.70 23.70.69.70.70.70.01 23.11.99 23.70.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .03 23.1 23.91.05 23.9 23.12.11 23.07 23.70.11.69.1 23.9 23.70.70.9 23.69.91 23.1 23.69.69 23.70.70.11.69.01 23.

99.91.10 24.01 23.9 23.99.91.1 23.99.99 23.12 24.99.91.99.19 23.19.02 23.99.99.99 23.14 23.13 24.99.14 24.01 23.10.02 23.15 23.01 23.10.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 23.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .99.10.12.19.11 23.9 23.12.99.11.99 24 24.10.1 24.10.99.91.12 23.11 24.2 72 .99.1 24.99.13 23.12 23.

10.35 24.6 73 .32 24.33 24.5 24.10.10.41 24.23 24.10.10.52 24.10.10.10.10.10.51 24.53 24.54 24.10.10.22 24.3 24.34 24.43 24.10.36 24.31 24.10.55 24.4 24.42 24.21 24.10.10.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 24.10.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.10.

12 24.20.7 24.66 24.65 24.10.72 24.2 74 .1 24.63 24.20.74 24.14 24.20.10.20.20.62 24.99 24.20.10.10.10.10.10.75 24.9 24.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 24.61 24.11 24.71 24.10.10.10.20 24.10.2 24.64 24.13 24.67 24.10.10.73 24.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.

31.3 24.31.1 24.20.20.2 24.20.23 24.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 24.31.32 24.40 24.20.20.3 24.31.20.35 24.33 24.24 24.31 24.20.20.31.99 24.20.21 24.30 75 .10 24.4 24.31.9 24.20 24.34 24.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.31 24.20.3 24.22 24.20.20.20.

33.31.33 24.3 24.11 24.2 24.1 24.32 24.11 24.2 24.32.20 24.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 24.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .34.32.9 24.12 24.34 24.32.33.32.9 24.32.33.41 76 .34.9 24.33.34.30 24.99 24.20 24.33.12 24.99 24.10 24.33.1 24.34.31.13 24.99 24.34.33.99 24.1 24.9 24.33.4 24.33.34.32.

99.10.42.42.01 24.23 24.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 24.99 24.41.41.20 24.3 24.41.41.41.42.01 24.99.42 24.26 24.41.10 24.42.42.41.9 24.41.1 77 .01 24.41.42.25.03 24.40 24.11 24.30 24.2 24.2 24.99.42.41.41.4 24.21 24.42.25 24.42.42.1 24.12 24.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .02 24.9 24.41.99 24.42.42.41.1 24.50 24.42.43.5 24.41.43 24.41.22 24.24 24.41.

45.99 24.13 24.22.13 24.45.25 24.22.01 24.02 24.01 24.26 24.43.1 24.2 24.44.44.23 24.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 24.43.44.44.45 24.44.44.44.45.44.43.11 24.12 24.9 24.24 24.9 24.11 24.01 24.44.99 24.43.43.44.44.24 24.21 24.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .44.22 24.22 24.11 24.44 24.11.44.45.23 24.1 24.43.43.43.12 24.21 24.2 78 .43.44.44.43.44.2 24.44.23.12 24.

21 24.01 24.46.11 24.99 24.45.51.10.3 24.9 24.13.45.30 24.52.51 24.10 24.52 24.51.5 24.30 24.2 24.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .9 24.45.01 79 .45.20 24.51.10 24.51.46.51.51.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 24.52.99 24.45.9 24.1 24.52.45.12 24.51.13 24.46.3 24.23 24.45.24 24.1 24.45.51.1 24.51.99 24.46 24.51.22 24.46.51.

1 24.03 25.11.12 25.20 24.1 25.01 24.23 25.54 24.30 24.11.11.01 25 25.10 25.04 25.12.53.02 25.11.3 24.11.9 25.12.10 25.10 24.12.11.1 24.02 25.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 24.11.53 24.1 25.52.12.54.10.2 24.10.23.1 25.99 25.53.52.11 25.11.9 25.01 25.23.52.23.03 25.21 25.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .53.12.11.10.10.21 80 .22 25.52.11.01 25.10 24.2 25.54.99 25.12.10.11.23.54.11.2 25.12.

11 25.99 25.3 25.30 25.99 25.30.40.40.11 81 .29.21 25.01 25.13 25.1 25.11 25.21.12 25.1 25.9 25.12 25.30.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 25.2 25.30.29.30.29.99 25.29.30.9 25.13 25.21.12 25.01 25.4 25.11 25.29 25.29.02 25.29.30.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .30.21.30.21.21.9 25.30.21.11.1 25.40 25.12.1 25.29.22 25.12.29.

03 25.12 25.9 25.06 25.61.61.01 25.20.22 25.11.61.40.13 25.20.61.12 25.12.22.02 25.2 25.61.01 25.61.50 25.22.07 25.50.11.11 25.61.01 25.22.05 25.13 25.50.50.40.02 25.12 25.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 25.22.13.50.50.11.01 25.2 25.50.03 25.40.01 25.22.04 25.6 25.61.61.61.21 25.22.61.50.11.61 25.40.61.61.02 25.14 25.61.1 25.01 25.61.11 25.20 25.11.61.22.99 25.61.61.40.50.50.50.1 25.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .5 25.22.08 82 .61.04 25.

72 25.11 25.01 25.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 25.72.73.2 25.72.71.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20 25.71.14 25.1 25.11 25.73.62 25.72.72.72.12 25.99 25.1 25.71.9 25.62.62.62.71 25.72.1 25.14.13 25.73.3 25.14 25.71.9 25.1 25.01 25.10 25.12 25.73.71.15 25.73 25.20.71.72.7 25.73.30 83 .62.73.20 25.71.62.10 25.13 25.71.72.2 25.99 25.

9 25.01 25.9 25.6 25.1 84 .60 25.13 25.73.73.73.99 25.73.4 25.91.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .92.11.50.40 25.91.01 25.92.11 25.50 25.92.93 25.73.12 25.73.1 25.92.99 25.92.73.92.91 25.12.12 25.73.92.73.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 25.91.92.1 25.92 25.01 25.9 25.11 25.92.5 25.9 25.93.99 25.91.01 25.91.13.

11 25.18 25.93.93.17 25.9 25.2 25.1 25.11 25.12 25.1 25.11.99 25.93.93.93.93.11 25.93.93.93.94.16.99.22 85 .93.01 25.99 25.94.21 25.99.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .93.01 25.01 25.99.99.94.01 25.14 25.13 25.13 25.99.93.94.15 25.12 25.94.12 25.99 25.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 25.11.94 25.21.9 25.16 25.94.99.99.94.

11.99.99.30 86 .22 26.03 25.25 25.99.29.07 25.12 26.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 25.99.2 26.06 25.99.29.04 25.99.11.99.01 25.29.26 25.05 25.99.29.11.99.99.02 25.99.99.03 25.01 25.21 26.99 26 26.99.23 25.24 25.11.02 25.25.99.11 26.29.99.11 26.99.29.11.9 25.1 26.29 25.1 26.29.3 26.01 25.25.11.08 25.99.11.25.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .24.99.99.11.29.

12.41.2 26.11.20.11 26.12.16 87 .11.4 26.12.11.3 26.41 26.2 26.10 26.12.12.1 26.20.20.01 26.1 26.20 26.11.91 26.12 26.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 26.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.9 26.20 26.20.11.9 26.13 26.14 26.91 26.12 26.30 26.15 26.20.12.12.11.12.20.12.99 26.99 26.

20.2 26.30.20.20.30.12 26.30.30.30.30.20.01 26.30.20.30.99 26.30.20.4 26.30.4 26.13 26.17 26.20.2 26.20.01 26.30.9 26.20.30 26.30.20.20.18 26.21 26.40.40.3 26.22 26.3 26.23 26.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .21 26.30 26.1 26.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 26.02 88 .20.40 26.16.30.91 26.3 26.40 26.11 26.30 26.30.22 26.

01 26.51 26.2 26.34 26.4 26.40.40.40.40.52 89 .11 26.30.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .40.30.40.40.30.60 26.31 26.30.33 26.20 26.42 26.32 26.5 26.40.40.44 26.40.40.50 26.6 26.40.30.40.99 26.30.9 26.43 26.3 26.40.40 26.41 26.50.30.40.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 26.40.12 26.5 26.40.1 26.40.4 26.

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

26.40.6

26.40.60

26.40.9
26.40.99

26.5
26.51
26.51.1
26.51.11

26.51.12

26.51.2
26.51.20

26.51.3
26.51.31
26.51.31.01
26.51.32

26.51.33

26.51.4
26.51.41
26.51.42
26.51.43
26.51.44
26.51.45

26.51.5
26.51.51

26.51.52
26.51.53

90

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

26.51.6
26.51.61
26.51.62
26.51.63
26.51.64

26.51.65
26.51.66
26.51.66.01
26.51.66.02

26.51.7
26.51.70

26.51.8
26.51.81

26.51.82
26.51.83
26.51.84
26.51.85
26.51.86

26.51.9
26.51.99

26.52
26.52.1
26.52.11
26.52.12
26.52.13
26.52.14

26.52.2
26.52.21

91

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

26.52.22

26.52.23
26.52.24
26.52.25
26.52.26
26.52.27

26.52.28

26.52.9
26.52.99

26.6
26.60
26.60.1
26.60.11
26.60.12

26.60.13
26.60.14

26.60.9
26.60.91

26.60.99

26.7
26.70
26.70.1

26.70.11

26.70.12
26.70.13
26.70.14

92

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

26.70.15
26.70.16

26.70.17
26.70.18
26.70.19

26.70.2

26.70.21
26.70.22
26.70.23

26.70.24

26.70.25

26.70.9
26.70.99

26.8
26.80
26.80.1
26.80.11
26.80.12

26.80.13
26.80.14

26.80.9
26.80.99

27

27.1
27.11
27.11.1

93

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

27.11.10

27.11.2
27.11.21
27.11.22
27.11.23
27.11.24
27.11.25
27.11.26

27.11.3

27.11.31

27.11.32

27.11.4
27.11.41
27.11.42
27.11.43

27.11.5
27.11.50

27.11.6
27.11.61
27.11.62

27.11.9

27.11.99

27.12
27.12.1
27.12.10

27.12.2

94

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

27.12.21
27.12.22
27.12.23
27.12.24

27.12.3

27.12.31

27.12.32

27.12.4
27.12.40

27.12.9
27.12.99

27.2
27.20
27.20.1
27.20.11
27.20.12

27.20.2
27.20.21
27.20.22

27.20.23
27.20.24

27.20.9
27.20.99

27.3
27.31
27.31.1
27.31.11

27.31.12

95

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

27.31.9
27.31.99

27.32
27.32.1
27.32.11
27.32.12
27.32.13
27.32.13.01
27.32.14
27.32.14.01

27.32.9
27.32.99

27.33
27.33.1
27.33.11
27.33.12
27.33.13
27.33.14

27.33.9
27.33.99

27.4
27.40
27.40.1
27.40.11
27.40.12
27.40.13
27.40.14
27.40.15

27.40.2
27.40.21
27.40.22
27.40.23

96

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

27.40.24
27.40.25

27.40.3
27.40.31

27.40.32
27.40.33
27.40.39

27.40.4
27.40.41
27.40.42

27.40.9
27.40.99

27.5
27.51
27.51.1
27.51.11
27.51.12
27.51.13
27.51.14
27.51.15

27.51.2
27.51.21
27.51.22
27.51.23
27.51.24
27.51.24.01
27.51.25
27.51.26
27.51.27

27.51.28
27.51.29

27.51.3
27.51.30

27.51.9

97

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

27.51.99

27.52
27.52.1
27.52.11

27.52.12
27.52.12.01
27.52.13
27.52.13.01
27.52.13.02
27.52.14
27.52.14.01

27.52.2
27.52.20

27.52.9
27.52.99

27.9
27.90
27.90.1
27.90.11
27.90.12
27.90.13

27.90.2

27.90.20

27.90.3

27.90.31

27.90.32

98

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

27.90.33

27.90.4

27.90.40

27.90.5
27.90.51
27.90.52
27.90.53

27.90.6
27.90.60

27.90.7

27.90.70

27.90.8
27.90.81
27.90.82

27.90.9
27.90.99

28
28.1
28.11
28.11.1
28.11.11
28.11.12
28.11.13

28.11.2
28.11.21
28.11.22

99

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

28.11.23
28.11.24

28.11.3
28.11.31
28.11.32
28.11.33

28.11.4

28.11.41
28.11.42

28.11.9

28.11.99

28.12
28.12.1
28.12.11
28.12.12
28.12.13
28.12.14
28.12.15
28.12.16

28.12.2
28.12.20

28.12.9
28.12.99

28.13
28.13.1
28.13.11
28.13.12
28.13.13
28.13.14

28.13.2
28.13.21
28.13.22
28.13.23
28.13.24
28.13.25

100

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

28.13.26
28.13.27
28.13.28

28.13.3
28.13.31
28.13.32

28.13.9
28.13.99

28.14

28.14.1
28.14.11

28.14.12
28.14.13

28.14.2
28.14.20

28.14.9
28.14.99

28.15
28.15.1
28.15.10

28.15.2
28.15.21

28.15.22
28.15.23

28.15.24
28.15.25
28.15.26

101

21.22.15.9 28.21.99 28.22.14 28.15.15.22.9 28.22.15.99 28.15.22.2 28.21.13 28.22 28.21.16.3 28.39 28.17 28.22.1 28.21.11 28.21 28.22.12 28.31 28.15 28.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .1 28.18 28.32 28.01 28.16 28.21.13 28.19 102 .22.22.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.12 28.15.11 28.21.22.14 28.22.

20 28.23 28.11 28.24.22.23.23.1 28.13 28.9 28.24.9 28.23.21 28.2 28.22 28.23.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.25 28.91 28.24.23.22.01 28.26 28.23.11 28.23 28.23.23.21 28.99 28.23.23.99 28.24.22.24 28.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .22.23.19.22.9 103 .2 28.1 28.23.24.12 28.2 28.23.24.12 28.24.22 28.23.24 28.

25.22.1 28.22 28.25.25.29.01 28.12 28.29.12.25.01 28.20 28.24.29.01 28.29.2 28.29.3 28.13 28.25.11 28.29.29 28.1 28.29.25.14 28.99 28.21 28.2 28.29.25.30 28.3 104 .25 28.25.13 28.29.13.25.11 28.12 28.25.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.29.29.25.9 28.23 28.99 28.25.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.10 28.81 28.22 105 .6 28.8 28.9 28.30.43 28.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .29.60 28.3 28.29.32 28.39 28.83 28.29.30.29.29.29.42 28.2 28.82 28.29.29.30.29.30 28.41 28.29.29.31 28.29.86 28.29.30.29.50 28.99 28.85 28.29.29.29.29.29.84 28.4 28.29.29.7 28.1 28.5 28.70 28.29.21 28.30.

92 28.30.30.86 28.7 28.93 28.53 28.30.30.30.59 28.30.4 28.91 28.99 106 .70 28.3 28.30.84 28.31 28.30.5 28.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .30.60 28.6 28.34 28.30.30.33 28.54 28.30.30.94 28.30.30.30.30.30.23 28.83 28.30.40 28.9 28.30.82 28.30.30.30.30.30.30.52 28.30.8 28.30.85 28.81 28.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.39 28.30.30.32 28.30.51 28.30.

49.2 28.22 28.99 28.41.41.49.12 28.41.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.1 28.41.41.11 28.40 28.1 28.21 28.24 28.21 28.41.41.49.41.4 28.12 28.11 28.31 28.41.41.49.33 28.41.32 28.3 28.9 28.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .41.4 28.41.22 107 .41.41 28.49.49.41.41.41.2 28.34 28.49 28.23 28.

91.99 28.91.2 28.91.92.23 28.99 28.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .92.91.92.23 28.49.24 28.1 28.92.11 28.12 28.92.21 28.92.49.29 28.3 28.11 28.25 28.91 28.92 28.92.28 28.92.26 28.24 28.22 28.1 28.30 108 .92.9 28.9 28.92.92.91.92.9 28.27 28.49.92.12 28.92.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.49.92.

4 28.62 28.93.92.92.50 28.32 28.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.19 28.1 28.93.92.93.9 28.93.34 109 .93.93 28.93.16 28.12 28.92.93.14 28.93.6 28.5 28.93.33 28.92.93.61 28.2 28.20 28.93.31 28.13 28.17 28.93.15 28.3 28.40 28.92.92.93.93.92.93.11 28.92.99 28.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .93.

14 28.3 28.15.2 28.94.94.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.93.5 28.94.13 28.12 28.94.51 28.94.15 28.94.94.21 28.94.23 28.94.11 28.9 28.1 28.4 28.94.51.99 28.94.01 28.94.30 28.40 28.94.94.22 28.94.94.52 110 .94 28.01 28.94.94.94.94.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .93.24 28.

2 28.96.94.99.1 28.3 111 .96.11 28.96.99.1 28.96.95 28.12 28.99 28.9 28.9 28.11 28.99.99.99.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10 28.95.9 28.01 28.2 28.99 28.1 28.99.12 28.13 28.94.95.99.96.95.14.99 28.99.96 28.95.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.96.99.95.14 28.20 28.99 28.20 28.

32 28.10.24 29.99.99.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 28.10.1 29.10 29.22 29.31 28.51 28.99.11 29.23 29.10.5 28.21 29.13 29.99.99 29 29.52 28.10.10.10.99.30 112 .99.9 28.10.39 28.10.99.99.10.1 29.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .40 28.2 29.4 28.10.10.12 29.99.99.3 29.

10.10.23 29.20.5 29.59 29.2 29.41 29.9 113 .10.99 29.42 29.20.3 29.10.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.40 29.20.10.20.30 29.20.21 29.20.20.20.1 29.44 29.20.50 29.4 29.20.10 29.20.10.52 29.5 29.10.43 29.22 29.10.20 29.9 29.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 29.4 29.20.10.51 29.2 29.

9 114 .30 29.21 29.30.31 29.32.1 29.2 29.30 29.31.3 29.99 29.32.32.31.1 29.32.31.32.32.3 29.32 29.99 29.32.31.22 29.10 29.32.20.01 29.2 29.31.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .30.9 29.32.20 29.31.31.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 29.31.3 29.23 29.10 29.02 29.31.31.

1 30.12.2 30.12.11.11.99 29.32.3 30.11.12 30.10 30.11.12.11.11 30.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .40 30.19 30.11.11.12.1 30.31 30.11.11.32.9 115 .11.11.5 30.4 30.92 29.99.99 30.11.11 30.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 29.12.1 30.92.24 30.50 30.9 30.11.91 30.11.92 30.11.22 30.11.01 30 30.32.11.91 29.12 30.33 30.32 30.32.11.21 30.01 30.23 30.11.

20 30.30.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.20.91 30.99 30.20.2 30.20.12 30.30.20.20.31 30.20.11 30.40 30.1 30.20.2 30.20.12 116 .3 30.12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 30.20 30.20.20.4 30.3 30.99 30.20.33 30.30 30.32 30.20.20.11 30.9 30.1 30.30.20.13 30.

4 30.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .30.34 30.14 30.40.30.30.31 30.30.91.20 30.91 30.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 30.40 30.60 30.30.13 117 .9 30.30.40.50 30.5 30.1 30.30.30.30.40 30.40.30.9 30.6 30.91.11 30.91.3 30.10 30.99 30.15 30.30.30.2 30.30.33 30.91.40.32 30.9 30.30.4 30.1 30.30.13 30.30.12 30.99 30.30.30.

91.10 30.91.01 31.92.99 31 31.9 30.92.01.91.92.0 31.92 30.31 30.2 30.92.2 30.99 30.12.92.1 30.20 30.99.30 30.12.91.01.01.3 30.91.12 31.92.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 30.91.02 118 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 30.99 30.01.99.99.40 30.01.01 31.1 31.9 30.11 31.92.1 30.91.99.20 30.92.4 30.92.99 30.92.3 30.9 30.10 30.32 30.10.99.

91 31.9 31.01 31.09.1 31.10.13.14 31.10.09 31.01.02 31.09.10 31.03.01.09.02 31.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01.02.09.02.02 31.12 31.13.09.01 31.9 31.13 31.01 31.03.11 31.02.02 31.99 31.9 31.09.12.9 31.1 31.03.02 31.13 31.91 119 .12 31.03 31.01.13.03.1 31.09.03.09.09.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 31.12.03 31.09.11.13.09.01 31.03.01.14.02.12.12.02.09.03.01 31.09.99 31.01 31.01 31.01.11 31.02.99 31.

10 32.12.09.13.12.92.12.12.01 32.12.11.11.04 31.13.09.13.02 31.12.12 32.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 31.12.12.02 32.1 32.1 32.12.07 32.11 32.12.01 32.12.99.12.03 31.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .03 32.99 32.9 32.01 32.09.12.13.12.02 32.13.12.9 32.13.13.06 32.99.99 32.02 32.12.11.92.11.92.12.1 32.14 32.12.12.12.05 32.99 32 32.92.03 120 .11.12 32.09.01 31.04 32.12.01 32.13 32.09.99.09.11 32.92 31.11.

01 32.30.12 32.1 32.11 32.30 32.06 32.13.30.10 32.20.13.1 32.13.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.99 32.99 32.30.2 32.30.99.20.20.14.07 32.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 32.30.02 32.99.12.20.20.30.20 32.9 32.13 32.12.14.30.13 32.2 32.9 32.12.15 32.99.20.11 32.3 32.15 121 .14 32.04 32.20.20 32.14 32.20.05 32.20.30.99.16 32.12.1 32.13.12 32.13 32.

40.50.01 32.20 32.3 32.40.40 32.50.40.30.11 32.2 32.40.40.9 32.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 32.31 32.1 32.13 32.4 32.50 32.42 32.40.1 32.40.39 32.9 32.40.50.12 32.11 32.13 122 .40.40.99 32.40.41 32.40.32 32.99 32.40.16 32.40.40.30.40.42.4 32.30.50.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12 32.5 32.

41 32.50.5 32.23 32.99 32.12 32.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .50.50.19 32.22 32.99 32.91.22.91.43 32.50.42 32.22.50.3 32.2 32.1 32.50.50.50.99 123 .50 32.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 32.50.50.50.30 32.50.43.02 32.50.01 32.91.9 32.50.50.21 32.03 32.50.9 32.4 32.01 32.91 32.11 32.50.44 32.50.91.22.91.9 32.50.91.

52 32.99.1 32.5 32.99.11 32.99.99.21 32.99.99.22 32.23.02 32.23 32.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .99.99.99.4 32.15 32.24 32.42 32.2 32.99.99.01 32.16 32.01 124 .14 32.99.43 32.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 32.99.01 32.30 32.99.01 32.01 32.99.13 32.30.52.99.41 32.23.99.16.21.99.99.99.12 32.99.99.99.99.51 32.99.3 32.99.99.

19 33.99.12.11.13 33.99.60 32.11 33.02 32.12.11.11.53 32.53.12 33.1 33.11 33.14 33.12.13.99.12 33.03 32.12 33.59.99.12.99 33 33.99.11.01 33.55 32.1 33.11.01 32.99.12.6 32.01 32.15 125 .01 33.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 32.99.11.54 32.12.9 32.14 33.99.55.99.99.13 33.11.59.99.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11 33.1 33.11.11.01 32.59.01 33.59 32.12.99.11.99.

12.12.12.16.28 33.24 33.13 33.16.12.12.26.22 33.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.12.18 33.12.26 33.01 33.03 33.01 33.21 33.23 33.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 33.02 33.11 33.01 33.16 33.25 33.01 33.12.19.12.12.1 33.12.12.13.12.13.03 33.12.19.12.19.16.13.12.02 33.17 33.21.27 33.12.12.19 33.15.01 33.12 126 .12.12.03 33.04 33.13.12.01 33.02 33.12.2 33.16.12.12.15.12.15.29 33.

10.11.14 33.15.11 33.14.10.11 33.17.1 33.15.2 33.01 33.03 127 .20.11.20.16 33.02 33.17 33.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 33.10.1 33.10 33.15.17.13.03 33.14.16.10 33.1 33.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.17.14.1 33.14.1 33.1 33.10.15.13 33.10 33.19 33.20.15.19 33.01 33.19.15.19 33.11 33.02 33.19.01 33.04 33.11.15 33.16.13.20 33.20.19 33.

50 33.11.32 33.11 35.60 33.10.5 33.29.20.2 33.11.1 35.20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .02 35.20.01 35.01 33.41 33.20.20.11.10.36 33.20.34 33.33 33.20.21 33.10.20.01 33.70 Δ 35 35.12.1 35.20.11.3 33.20.42 33.20.20.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 33.20.20.39 33.38 33.11.10 35.20.20.12 33.03 128 .37 33.31 33.20.29 33.20.35 33.20.4 33.20.7 33.20.20.6 33.20.20.

1 35.10.21.12 35.30.10.02 35.11.13.22.13.30.10.05 35.10 35.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 35.21 35.30.10.09 35.01 35.30 35.10 35.30.06 35.1 35.10 35.13 35.11.23.11.21.30.22 35.01 35.2 35.30.07 35.22.23 35.01 35.10 35.11 35.30.10.21.01 129 .30.1 35.10.14.22 35.21.14.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10 35.10.13.10.1 35.12.11.11.3 35.1 35.10 35.21 35.04 35.23.22.1 35.2 35.30.13.02 35.11.1 35.30.08 35.12 35.14 35.12.10.01 35.22.

01 37 37.00.1 37.00.00.01 36.00.12.02 38.00 37.00.01 37.02 36.00.20 38 38.20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .00.20.11.00.2 36.01 38.21.0 37.11.00.11.21.11 37.00.30.11.1 38.21 38.30 36.0 36.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 Ε 36 36.1 36.11.20 36.00.11.00.00.1 38.12 36.00.2 38.11 38.11.02 37.00.00.2 37.12.01 37.29 130 .11.00 36.3 36.11 38.11.00.00.12 37.11.11 36.01 36.21.19 38.00.03 38.

3 38.57 38.12.31 38.11.11.61 38.41 38.21 38.12.12.12.51 38.11.12.22 38.25 38.12.11.11.39 38.12 38.3 38.49 38.30 38.2 38.52 38.11.12.2 131 .11.12.59 38.12.12.4 38.1 38.12.12.53 38.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .69 38.23 38.11.11 38.11.11.6 38.11.11.13 38.24 38.58 38.11.54 38.11.11.12 38.11.5 38.12.26 38.12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 38.11.11.11.56 38.55 38.29 38.27 38.

21.21.11 38.21 38.21.19 38.12 38.21 38.22.21.21.22 38.22.29.22.21.12.22.21 38.31.29.22.2 38.1 38.12 38.2 38.11 38.02 38.31.22.1 38.21.3 38.22.32.31.31.21.29 38.31.32.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .31.3 38.32 38.32.10 38.21.01 38.40 38.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 38.21.22.29 38.22 38.21 38.21.30 38.32.2 38.4 38.02 132 .23 38.32.02 38.1 38.21.01 38.01 38.32.1 38.22 38.21.31 38.03 38.32.32.12.11 38.

13 39.32.22.10 41.10 41.00.00.14.00.32.10.25 38.0 39.32.32.32.39 38.14 39.2 41.00.01 38.01 39.00.39.23 ΣΤ 41 41.32.00 39.35 38.20 133 .24 38.32.21 39.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 38.32 38.00.39.32.1 41.33 38.12.10.03 39 39.00.00.2 39.32.32.23 38.01 39.29 38.1 41.02 38.39.00.3 38.32.31 38.03 38.32.32.34 38.00.11 39.02 39.32.1 39.12 39.00.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .32.00.01 39.00.21.22 39.21.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 41.1 42.20.10 41.20.10.20.20.11.20.11.20.1 41.2 41.10 42.20.20.20.4 41.1 42.11.04 42.30 41.03 41.20.11.20.11.20.06 134 .02 41.20.20 42.11.20.20.03 42.20.11.20.2 42.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 41.11 42.40 42 42.05 42.01 42.01 41.3 41.20.20 41.20.11.11.20.02 42.11.20.

03 42.21.20.21.24.12.21.21 42.12 42.22.13 42.12.20.21.1 42.10 42.12 42.21.21.21.22.12.01 42.12 42.20 42.21 42.2 42.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 42.11 42.2 42.22.13 42.24.02 42.2 42.01 42.01 135 .2 42.12.1 42.22.13.13 42.02 42.11 42.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .13.22 42.10 42.12.22.1 42.13.24 42.13.22 42.20.21.23 42.21.21.12.12.13.1 42.20 42.21.

01 43 43.2 42.91.99.99.20 42.91 42.2 42.22.91.99.21 42.99.01 136 .12.91.22.99.11.91.1 42.99.91.01 42.22 42.02 43.9 42.11.99.11 42.12.10 42.12.1 43.01 43.12 42.11 43.2 42.11 43.12 43.20.12.22.10 43.29 42.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .23 42.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 42.99 42.21 42.1 43.99.12.1 43.22 42.11.12.02 42.19 42.29.22.99.12.11.12 43.91.20.1 42.

21.05 43.12.11.13.1 43.13.22.29 43.22.12.22.22.22.20.1 137 .22.10 43.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 43.02 43.12.2 43.10 43.10.22.04 43.03 43.04 43.22.13.21.13 43.11.22.21 43.01 43.07 43.10.06 43.22.01 43.22 43.02 43.21.20.05 43.22.02 43.22.03 43.11.1 43.01 43.04 43.22.20 43.11.12.02 43.01 43.03 43.22.22.22.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11 43.22.2 43.03 43.02 43.22.12.11.10.21.08 43.12.11.21.22.11.11.09 43.10.12.1 43.22.11.01 43.22.12 43.20.22.29.21.

33.21.31 43.10.10.21.11.05 43.33.01 43.32.32.10.29.31.33.10.29.32.02 43.29.32.33.32.03 43.04 43.11.10.1 43.2 43.29.01 43.10.33.10 43.19.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 43.19 43.01 43.33.06 43.10 43.10 43.03 43.11.33.12 43.32.29.07 43.29.33 43.11 43.29.32.09 43.10.03 138 .29.02 43.03 43.10.02 43.29 43.11.10 43.31.21.21 43.32.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .29.11 43.1 43.32.01 43.32.32.32.33.29.01 43.33.32.10.10.32 43.04 43.33.01 43.29.33.33.02 43.33.1 43.05 43.11.3 43.08 43.10.02 43.10.29.

11 43.99.91.34.20 43.2 43.10 43.01 43.01 43.10 43.19 43.10.1 43.2 43.02 43.39.01 43.91.40.30 43.1 43.20.99.50 43.11.39.50.39.02 43.20 43.02 43.99.01 43.99.39.99.02 43.99.99 43.39 43.99.50.5 43.99.20.1 43.01 43.91.11 43.34.04 43.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .40.4 43.39.99.34.02 43.03 43.99.03 139 .99.34.99.34 43.99.9 43.99.03 43.11.34.3 43.99.99.40.10.50.99.19 43.11.40.1 43.91 43.01 43.99.39.99.34.40 43.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 43.99.

11.11 45.02 43.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 43.02 45.05 45.03 43.99.04 45.11.12.99.11.11.11.11.11 45.99.04 43.21 140 .12 45.04 43.60 43.99.07 Ζ 45 45.90.50.6 43.11.99.01 45.90.99.99.9 43.99.03 45.06 43.70 43.99.12.11.11.90.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .1 45.99.90.11.01 45.90.7 43.11.90.02 45.90 43.99.1 45.90.99.11.11.99.12.11.11.99.11.11.2 45.01 43.05 43.03 45.

19.19.11.01 45.11.11.11.11.49.19 45.21.11.03 45.03 45.4 45.22.19.05 45.06 45.05 45.23 45.11.02 45.21.11.04 45.11.02 45.49.19.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 45.19.11.1 45.07 45.11 45.31 45.19.11.49.04 45.3 45.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .06 45.01 45.41 45.11.01 45.11.21.12 141 .11.22 45.39 45.02 45.19.49.19.11.19.11.49.19.11.11.11.11.11.11.11.03 45.11.24 45.49 45.08 45.11.49.11.01 45.11.19.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 45.02 45.19.20 45.02 45.22.20.08 45.31 45.06 45.20.12.19.21 45.20.12 142 .11.49.11 45.19.04 45.20.19.20.41 45.19.11.11.11.11.2 45.20.22.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 45.49 45.39 45.19.11.11.4 45.19.03 45.20.02 45.20.12.19.22 45.01 45.11.3 45.20.19.20.1 45.01 45.20.05 45.19.19.03 45.19.19.19.2 45.19.09 45.22.11.01 45.20.07 45.

30 45.23.20.20.20.23 45.14.14.02 45.2 45.02 45.20.20.23.20.20.03 45.23.02 45.20.01 45.20.13 45.13.20.20.3 45.03 45.01 45.20.13.20.21.05 45.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 45.20.01 143 .21 45.14.20.21.20.20.21.20.22 45.05 45.23.03 45.14.20.04 45.20.05 45.23.20.20.20.02 45.06 45.14.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.21.04 45.01 45.14 45.20.04 45.20.30.20.21.21.01 45.

12.3 45.31.03 45.11 45.12 45.17 45.31.11.12.31.02 45.04 45.18 144 .09 45.01 45.31.31.31.31.12.31.07 45.02 45.15 45.11.16 45.05 45.12.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.12.01 45.12.12.11 45.12.11.04 45.12.12.05 45.12.12.31.12 45.1 45.31.31.31.31.12.11.31.31.31.06 45.08 45.31.12.14 45.31.31.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 45.11.31.31.31 45.31.13 45.12.31.12.03 45.10 45.31.31.31.

12.31.32.12.12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 45.26 45.31.19 45.12.37 45.31.31.12.12.12.31.35 45.20 45.29 45.34 45.31.31.20.20.31.31.04 45.01 45.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.31.05 45.11 145 .31.12.20.31.30 45.31.32 45.31.12.33 45.31.36 45.06 45.20 45.12.27 45.2 45.24 45.31.12.12.12.20.12.28 45.31.12.20.03 45.02 45.31.31.12.12.21 45.31.31.22 45.25 45.31.31.31.31.12.31.23 45.1 45.32.31 45.12.32 45.31.

32.32.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 45.12.01 45.32.12.32.32.17 45.02 45.12.32.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.03 45.32.12.19 45.32.12.11 45.20 45.32.13 45.18 45.12.07 45.32.12.32.32.32.11.32.12.32.32.12.11.11.12.11.12.32.32.06 45.32.32.32.15 45.12.12.12.02 45.32.32.04 45.32.04 45.12.09 45.32.14 45.03 45.12.10 45.12 45.06 45.32.08 45.12.16 45.11.01 45.05 45.12.05 45.12.21 146 .32.32.12 45.12.11.

10.1 45.07 45.12.05 45.32.12.10.32.10.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 45.32 45.12.32.40.40.40.40 45.32.12.4 45.12.22 45.31 45.32.40.24 45.40.28 45.32.40.32.10 45.32.12.08 147 .23 45.32.10.40.29 45.40.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.32.10.01 45.12.30 45.06 45.32.32.03 45.12.25 45.26 45.33 45.22 45.12.34 45.02 45.32.2 45.04 45.29 45.32.27 45.40.10.40.12.12.21 45.10.32.12.32.32.

10.40.10.07 45.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 45.40.20.17 45.10.20.01 45.20 45.40.18 45.40.14 45.10.40.20.11 45.20.20.40.40.02 45.09 45.20.20.40.40.40.20.12 45.10.13 45.10.2 45.10 45.10.40.22 45.40.10.21 45.40.40.40.40.14 45.40.09 45.04 45.40.16 45.40.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10 45.20.19 45.20.05 45.10.20.10.20.40.40.10.40.03 45.13 45.06 45.40.40.40.15 45.20.20.11 45.40.20 45.40.10.12 45.10.40.10.40.20.08 45.40.40.15 148 .

40.20.19 45.25 45.40.17 45.03 45.40.20.16 45.20.21 45.40.20.24 45.02 45.50.03 45.01 45.40.40.20.40.22 45.40.50.04 46 46.40.20.50.20.02 45.23 45.40.40.50 45.20.40.40.30 45.40.40.40.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 45.20 45.5 45.40.3 45.40.40.40.1 46.01 45.50.11 149 .40.18 45.40.40.4 45.40.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .40.40 45.20.40.20.

01 46.11.11.19.12.07 46.11.01 46.19.06 46.06 46.03 46.01 46.12.11.11.12 46.11.08 46.03 46.11.11.03 46.11.19.11.11.02 46.11.19.11.11 150 .11.11.04 46.12.07 46.19.11.11.11.11.02 46.11.11.04 46.19.19.11.11 46.19.05 46.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.11.11.11.19.02 46.11.11.11.19 46.09 46.11.19.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19.11.1 46.10 46.11.05 46.

11.22 46.12.21 46.12.01 46.11.11.23 46.17 46.19.11.19.11.24 46.12.12.19.12.19.11.05 46.12.12.11.12.11.11.19.11 46.11.11.11.12.09 46.12.11.08 46.04 46.19.19.14 46.07 46.11.19.11.11.19.11.11.19 46.26 46.11.19.27 46.12 151 .11.12 46.11.11.16 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.11.18 46.12.19.12.12 46.15 46.1 46.06 46.19.12.13 46.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19.19.02 46.03 46.19.11.28 46.19.11.11.20 46.10 46.25 46.19.

1 46.12.12 46.08 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.12.12.03 46.02 46.11 46.13.12.12.12.13.06 46.13.16 46.13 46.12.13.20 46.18 46.12.03 46.13.13.05 46.13.13.12.12.13 46.12.07 46.13.04 46.13.13.12.13.12.12.13.13.19 46.12.12.13.04 46.12.13.01 46.12.09 46.15 46.13.12.12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.10 46.12.13.13.13.17 46.13 46.12.11 152 .02 46.13.12.12.12.01 46.12.14 46.13.12.12.

13.13.13 46.13.13.13.12.11 46.13.13.13.12.12.08 46.07 46.20 153 .19 46.12.01 46.13.12.13.12 46.10 46.13.17 46.11.12.03 46.11.02 46.12.11.12.09 46.06 46.06 46.12 46.16 46.13.04 46.03 46.11.14 46.13.05 46.05 46.13.04 46.13.13.13.11.13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.18 46.12.13.07 46.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .13.13.13.02 46.13.15 46.13.13.12.12.11.12.13.11.12.12.12.01 46.13.12.12.12.13.12.

11.14 46.12.02 46.14.11.11.13.14.14.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .14.12 46.14.21 46.14.13.04 46.02 46.01 46.12.14.05 46.14.11.14.12.13.22 46.14.13.14.1 46.14.14.12.14.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.11 46.03 46.14.01 46.13 46.06 46.14.12.07 46.14.14.11.12.05 46.13.04 46.06 46.03 46.05 46.03 46.14.13.14.07 154 .11.02 46.04 46.14.12.14.13.13.14.01 46.13.

13.14.13.14.14.09 46.32 46.14.22 46.14.26 46.13.13.08 46.13.34 46.13.14.14.13.13.13.31 46.10 46.14.14.14.13.14.14.13.24 46.14.14.20 46.12 46.14.14.13.14.13.13.14.14.17 46.14.14.18 46.27 46.13.14.11 46.35 155 .13.14.13.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.14.15 46.13.14.13.13.14.33 46.16 46.13 46.23 46.13.13.19 46.13.13.13.13.13.29 46.21 46.13.30 46.14.14 46.25 46.28 46.14.

15.01 46.19.19.14.11.15.40 46.14.08 46.15.11.12 46.15.11.06 46.14.02 46.05 46.19.03 46.15.15.03 46.19.15.38 46.10 156 .09 46.15.19.19.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19.13.1 46.11.15.13 46.04 46.04 46.15.15 46.13.19.19.13.39 46.15.15.15.37 46.13.15.02 46.01 46.13.07 46.15.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.13.36 46.15.11 46.15.01 46.14.15.02 46.19.15.15.14.19 46.15.13.

16.16.16.16.11.16.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .09 46.12 46.16.04 46.04 46.08 46.11 46.12.12.01 46.16.06 46.11.10 46.08 46.03 46.01 46.16.12.11.16.16.12.12.12.03 46.16.12.16.16.16.12 46.16.16 46.11.06 46.16.19.12.16.12.16.11.11 46.16.16.09 46.19.16.11.11.11.16.07 46.05 46.13 157 .02 46.1 46.16.07 46.16.12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.12.12.11.15.02 46.11 46.05 46.12 46.16.15.

17.17.11.11.17.01 46.11.17.11.11.11.23 158 .08 46.17.13.17 46.11.11.11.17.04 46.17.14 46.16.17.18 46.20 46.11.17.11.11.17.17.02 46.17.17.01 46.17.17.07 46.17.11.13 46.03 46.16 46.11.17.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.16.17.13.11.22 46.17.11.21 46.11.19 46.17.12 46.13.09 46.06 46.11.16.17.17.11 46.17.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.17.11.15 46.1 46.10 46.02 46.05 46.11.17.03 46.17 46.11 46.11.

18.17.06 46.17.04 46.11.18.18.05 46.17.17.13 46.17.17.17.02 159 .07 46.02 46.18.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.17.01 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.12.05 46.1 46.12.07 46.11.18.01 46.18.18.18.17.02 46.11.18.18.11.11.12 46.03 46.26 46.11.17.11 46.18.24 46.25 46.06 46.17.11.18.12.12.12.12.01 46.04 46.12.11.12.17.11.03 46.11.12 46.17.18 46.18.08 46.11.27 46.

1 46.12.19.18.04 46.19.12.18.03 46.07 46.19.19.18.18.02 46.18.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19.12.10.18.08 46.18.11 46.19.18.13 46.18.06 46.18.19.12.18.10 46.12.07 46.12.01 46.19.18.12.06 46.12.12.18.01 46.19.19 46.09 46.19.19 46.15 46.18.08 46.19.05 46.18.18.05 46.10.18.12.18.12.18.14 46.03 46.19.10.10 46.12.18.18.03 46.02 46.12 46.19.18.04 160 .12.04 46.10.19.

11.21.04 46.21.21.02 46.21.21.11.10.11.02 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19.06 46.02 46.13.21.11.21.11 46.12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.01 46.10.21.11.21.21.12.14.06 46.08 46.03 46.19.21.10 46.14.21.07 46.21.13.11.06 46.21 46.21.01 46.21.11 46.10.21.13.12.21.13 46.04 46.09 46.05 46.02 46.19.21.14.03 161 .14 46.01 46.21.07 46.12 46.1 46.09 46.12.21.21.21.21.21.21.21.21.21.21.12.03 46.12.12.13.06 46.12.21.21.21.12.21.11.12.03 46.21.11.08 46.11.04 46.13.07 46.12.2 46.11.05 46.05 46.10 46.01 46.13.21.05 46.

01 46.13 46.19.19.12 46.21.21.09 46.19.03 46.15 46.12 46.07 46.19.14.23 46.21.22 46.20 46.19.14.14.19.21.21 46.20 46.10 162 .21.14 46.14.21.19.21.21.19.20.14.21.21.05 46.21.14.19.21.21.04 46.04 46.21.14.21.19.21.19.21.22.06 46.21.10 46.19.11 46.13 46.14 46.02 46.19.21.17 46.21.08 46.08 46.07 46.09 46.21.21.19 46.19.21.21.19 46.21.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .16 46.21.2 46.19.21.1 46.19.21.21.14.19.19.14.19.22 46.21.21.19.05 46.21.21.21.14.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.19.21.10 46.11 46.14.01 46.21.19.18 46.19.21.21.06 46.22.

05 46.11.24.23.24.10 46.10.24.10.31 46.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.05 163 .10.24.23.10.22.01 46.23.10.22.10 46.31.1 46.08 46.10.11.06 46.07 46.02 46.23.23.11 46.23.11.23.10.10.07 46.22.1 46.10 46.12 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.10.23.22.10.03 46.23.3 46.05 46.10.03 46.10.12 46.31.10.04 46.24.01 46.24.11.10.01 46.22.31.10.04 46.10 46.01 46.10.22.03 46.23.24 46.02 46.02 46.23.08 46.10.10.24.31.23.23.07 46.10.24.31.10.09 46.02 46.10.1 46.10.31.11 46.24.06 46.10.23.04 46.22.03 46.10.11.24.23 46.11 46.05 46.24.31.24.10.10.24.10.10.10.06 46.09 46.24.04 46.

07 46.11.11.31.31.14 46.14 46.11.02 46.31.32.31.15 46.31.07 46.31.32.01 46.11.31.12.31.31.08 46.31.12.32.12.12.31.32 46.12.06 46.11.11.11.08 46.32.12.31.31.32.12.02 46.16 46.11.12.12.31.11.06 46.11.13 46.11.11.05 46.12.31.12 46.32.12 46.12.12.12.16 46.13 46.11.31.31.05 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.31.17 46.31.31.31.04 46.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .07 46.31.11.10 46.12.18 46.12.1 46.15 46.31.03 46.31.12.32.01 46.03 46.31.06 46.10 46.11.04 46.32.09 46.19 46.31.12.11.11 46.12.12 46.12.32.31.08 46.11 46.31.11 46.31.31.31.11.11.32.11.09 46.32.09 164 .

32.13.03 46.02 46.11.02 46.11.32.13.11.11.33.12 46.32.04 46.14 46.33.11.33.08 165 .32.32.10 46.01 46.11.33.08 46.12.13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.33.12.07 46.33.33.32.11.13.33.1 46.11 46.33.32.06 46.11.33.32.11.33.11.32.33.16 46.13.12.33 46.13.33.33.33.15 46.32.13.11.11.32.11.09 46.12 46.06 46.33.33.33.07 46.11.32.05 46.05 46.11.13.11.04 46.01 46.33.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .13 46.01 46.11.33.01 46.33.03 46.03 46.02 46.12 46.17 46.33.11 46.13 46.

12.11.03 46.02 46.34.01 46.34.34.01 46.02 46.12.12.34.12.09 46.12.11 46.10.33.03 46.35 46.11.01 46.34.35.34.13.11.12.11.10.36.34.01 46.12.11 46.11.34.04 46.36.36.03 46.35.36.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.11.07 46.1 46.02 46.36.33.36.12.34.34.1 46.35.03 46.04 46.12.35.11.1 46.02 46.35.12 46.36.36.34 46.34.13.12.10.06 46.12 46.03 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .05 46.34.04 166 .11.05 46.02 46.36 46.34.12.10 46.36.36.34.34.06 46.10 46.01 46.34.11.

36.05 46.38 46.03 46.10 46.36.37.07 46.13.07 46.07 46.36.10 46.1 46.10.01 167 .14 46.10 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .37.04 46.1 46.10 46.13.13.13.13.37.12.10.08 46.36.15 46.37.36.01 46.36.11 46.37.12.13 46.37.06 46.37.37.13.01 46.10.38.12 46.03 46.10.37.36.04 46.37.37.37.13.13 46.10.36.12.36.02 46.05 46.37.36.12.37.10.36.06 46.10.10.10.38.13.10.11 46.36.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.36.05 46.36.12.10.10.36.10.06 46.10.36.12.37.09 46.08 46.10.10.02 46.37.38.12.37.08 46.09 46.37 46.

38.02 46.38.09 46.38.10.38.38.10.38.38.38.38.13 46.18 46.38.29.10.2 46.16 46.38.38.38.21.09 46.10 46.01 46.38.03 46.04 46.21.38.38.29.38.38.10.08 46.38.10.05 46.10.21.38.38.38.12 46.38.38.29 46.29.29.38.10.38.29.17 46.14 46.29.03 46.29.10.38.03 46.12 46.29.10.38.01 46.29.10.10.10.29.29.15 46.29.13 46.02 46.29.38.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.11 46.08 46.29.38.14 46.38.29.07 46.10 46.10.29.15 46.02 46.04 46.29.05 46.10.07 46.29.21 46.38.38.38.38.38.38.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .06 46.11 46.19 168 .38.29.38.06 46.

04 46.12.04 46.41.05 46.27 46.12.41.41.1 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.38.38.20 46.11 46.29.12.11.38.15 169 .41 46.1 46.11.29.12.13 46.02 46.38.21 46.41.25 46.41.39.08 46.41.11.02 46.41.41.12.12.22 46.09 46.12.29.11.06 46.41.14 46.01 46.41.41.41.41.12.01 46.06 46.26 46.11.38.01 46.41.38.41.29.12 46.4 46.39 46.12.12 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .41.07 46.41.41.29.12.03 46.41.12.29.10 46.12.41.29.23 46.39.39.41.28 46.12.38.12.41.41.41.12.11.24 46.41.29.11 46.11 46.05 46.38.11.12 46.29.39.38.03 46.12.07 46.

13.14 46.08 46.41.41.13.41.27 46.41.41.06 46.03 46.13.14.10 46.41.41.14.19 46.17 46.07 46.41.13.41.14.14.13.13.13.41.14 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .13.41.41.41.13.12.13.41.13.01 46.41.41.13.01 46.25 46.41.13.41.13 46.13.05 46.13.16 46.07 170 .22 46.41.13.41.03 46.41.41.13.13.28 46.20 46.41.41.13.21 46.41.41.09 46.41.41.41.26 46.13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.06 46.13.14.02 46.41.41.41.05 46.24 46.41.13.11 46.18 46.13.41.13.41.16 46.12 46.13.13 46.41.15 46.14.23 46.04 46.41.13.14.02 46.41.04 46.13.13.

14.41.14.42.41.14.11.08 46.09 46.14 46.15 46.42.41.15 46.11.14.41.14.11.02 46.17 46.11 46.42.42.16 46.18 46.42.11.11.09 46.11.41.42.11.11.42.20 46.14.13 46.42.19 46.11 46.41.21 46.17 46.22 171 .42.16 46.14.10 46.42.42.42.11.42.42.42.11.14.42.12 46.11.11.04 46.41.06 46.11 46.42.12 46.41.11.11.41.42.11.42.11.1 46.42.41.11.42.14.14 46.42.11.05 46.42.03 46.01 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.07 46.42.11.14.13 46.11.10 46.42 46.11.08 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.

44 46.42.55 46.11.53 46.42 46.42.11.42.11.28 46.11.42.27 46.54 46.50 46.32 46.11.37 46.49 46.42.11.11.11.11.34 46.38 46.42.39 46.42.11.42.11.11.42.36 46.11.42.11.11.42.11.26 46.56 46.48 46.46 46.11.42.42.42.12 172 .42.42.42.51 46.30 46.11.57 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.42.42.11.42.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .29 46.11.35 46.25 46.33 46.11.11.31 46.11.11.24 46.42.41 46.43 46.42.42.42.42.42.45 46.42.11.11.11.42.11.58 46.11.42.42.40 46.42.23 46.11.42.11.42.47 46.42.52 46.42.11.11.11.11.42.42.

06 46.11.08 46.43.07 46.12.12.12.11.43.18 46.43.42.02 46.43.43.03 46.11.42.10 46.11.12.11.16 46.11.1 46.04 46.43.06 46.43.11.15 46.42.20 46.11.11.43.11.12.42.43.43.43.43 46.13 46.02 46.04 46.42.43.11 46.05 46.11.43.43.11.11.09 46.11.42.01 46.42.43.12.14 46.43.12.03 46.12.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .43.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.42.11.11 46.42.42.07 46.01 46.05 46.19 46.17 46.11.11 46.43.11.43.12 46.12.43.11.21 173 .10 46.11.12.12.43.42.11.08 46.09 46.43.43.

05 46.12.12.43.03 46.14 46.12.43.09 46.04 46.43.06 46.12.43.01 46.13 46.05 46.43.43.43.43.43.43.43.43.43.12 46.14.43.43.14.14 46.12.14.12.04 46.12.43.13.43.02 46.12.10 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.08 46.04 46.14.03 46.14.03 46.43.43.09 46.43.12.43.14.02 46.43.16 46.07 46.08 46.43.12.43.43.12.11 46.43.12.01 46.12.13.02 46.43.05 46.43.10 174 .43.12.01 46.13.14.13.43.12 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.43.06 46.43.12.43.14.43.14.13 46.07 46.13.15 46.14.

44.02 46.12.11.43.11 46.44.44.44.21 46.43.14.44.07 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.44.11.14.12.44.03 46.43.44.11.44.06 46.11.01 46.11 46.13 46.44.44.16 46.43.44.12 46.12 46.20 46.11.14.12 46.44.44 46.04 46.11.44.14 46.14.11.10 46.11.15 46.44.19 46.14.18 46.13 46.44.44.43.11.14.14.44.01 46.14.11.11.11.44.43.11.09 46.14 46.43.03 175 .14.44.14.43.08 46.14.43.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .05 46.11.43.43.02 46.17 46.12.11 46.44.15 46.1 46.11.

46.10.11.45.10 46.44.46.03 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.45.11 46.07 46.45.46.12.10.46.10.46.45.09 46.46.45.05 46.10.44.44.12.45.10.10.45.05 46.46.05 46.01 46.45.12.11 46.12 46.44.45.12.10.02 46.06 46.1 46.02 46.10.44.10.1 46.06 46.45.46.11.44.10.45.10 46.03 46.10.04 46.08 46.07 46.11.12.07 176 .46.04 46.45.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.12.11 46.45.44.45 46.09 46.04 46.08 46.45.11.44.12.11.11.12.46 46.06 46.10 46.11.01 46.

08 46.46.46.19 46.46.17 46.02 46.12.11.08 46.46.11.09 46.16 46.12.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .06 46.07 46.46.12.11.46.11.12.46.11.12 46.12.04 46.12 46.11 46.46.18 46.09 46.11.46.11.12.12.01 46.46.03 46.46.46.18 46.12.10 46.12.46.46.46.46.15 46.46.12.13 46.46.12.12.12.46.46.14 46.11.46.12.11.46.12.46.12.46.19 177 .12.11.11 46.16 46.14 46.10 46.46.17 46.12.12 46.46.46.46.05 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.46.13 46.46.15 46.46.11.11.46.

47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.08 46.46.24 46.12.47.11.02 46.11.11.12.11.12.47 46.07 46.11.47.12.46.12.12.47.47.11 46.18 46.11.11.47.47.11 46.05 46.47.11.14 46.47.11.12.47.11.17 46.12.22 46.11.12.12.12.06 46.04 46.09 46.47.12.02 46.11.11.47.11.13 46.47.47.12.47.47.10 46.46.47.47.47.05 46.10 46.12.47.47.47.47.01 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.47.1 46.23 46.09 46.46.11.47.04 46.15 46.06 46.08 46.03 46.47.03 46.12.47.47.01 46.12 46.47.20 46.12.11.16 46.07 46.12 46.47.11 178 .11.21 46.46.47.47.

10.14 46.03 46.01 46.04 46.48 46.48.13.13.48.12 46.07 46.48.48.49.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.02 46.15 46.06 46.13.48.47.47.47.08 46.01 46.48.13 46.48.11 46.47.48.48.49.48.48.10.10.05 46.10.48.10.13.03 46.48.12 46.48.07 46.49 46.13 46.11 179 .10.06 46.12.47.16 46.48.48.17 46.10.10.1 46.13 46.10.10 46.48.10.10.47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10 46.04 46.1 46.47.47.05 46.10.47.13.47.13.09 46.10.10.48.10.02 46.48.13.12.10.10.

49.12.03 46.49.49.11 46.19.13 46.01 46.12 180 .49.49.07 46.49.49.19.49.08 46.12.05 46.49.12.49.49.04 46.49.05 46.49.01 46.19.49.12 46.07 46.11 46.19.49.49.19.12.49.49.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.11.11.10 46.12 46.19.12.49.49.19.12.19.05 46.49.49.11.04 46.49.09 46.09 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.49.19.12.19 46.04 46.49.06 46.02 46.12.19.49.49.02 46.49.11.06 46.49.03 46.02 46.10 46.14 46.03 46.49.12.49.11.19.49.12.08 46.19.49.12.01 46.12.

03 46.49.19.08 46.23.49.22 46.49.23 46.49.49.05 46.49.19.49.23.06 46.02 46.23.49.19.23.49.13 46.49.02 46.14 46.21.49.49.23.2 46.49.49.49.22.49.19.21 46.01 46.22.23.17 46.49.23.49.23 46.19 46.04 46.21.01 46.22.49.49.20 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .09 181 .49.07 46.49.49.06 46.16 46.21.21.49.49.49.21.49.23.49.21.02 46.21 46.15 46.19.19.49.23.01 46.49.05 46.04 46.19.03 46.03 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.22 46.49.19.49.19.18 46.19.49.19.

31 46.05 46.23.23.23.49.23.49.23.23.23.23.31.49.23 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.49.49.49.31 46.31.28 46.02 46.23.16 46.49.23.20 46.23.06 182 .3 46.26 46.49.29 46.11 46.23.23.49.10 46.49.32 46.49.49.49.31.49.24 46.49.49.49.49.14 46.23.49.49.25 46.31.17 46.19 46.49.15 46.49.49.04 46.23.49.49.49.23.49.23.30 46.49.49.23.23.13 46.18 46.49.23.01 46.21 46.22 46.23.23.03 46.27 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12 46.49.31.31.23.

32.49.06 46.33.49.16 46.49.33.33.33.07 46.32.12 46.49.49.10 46.49.33.31.49.49.32.49.33.14 46.49.31.08 46.49.07 46.49.49.32 46.03 46.03 46.49.49.20 46.33.21 46.49.49.05 46.49.33.18 46.09 46.04 46.04 46.11 46.33.02 46.49.09 46.15 46.49.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.32.49.33.49.33.07 46.32.33.33.10 46.01 46.33.33.49.32.17 46.33.33 46.49.32.22 183 .49.33.49.06 46.49.32.49.05 46.49.08 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .13 46.49.49.02 46.33.49.32.33.49.01 46.19 46.33.33.08 46.49.49.49.32.33.

39.49.36.33.39.49.12 46.49.49.49.49.49.49.49.13 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.34.39.49.36 46.49.02 46.49.49.39.49.35.03 46.49.03 46.49.39.49.35.39.03 46.24 46.49.06 46.16 184 .02 46.49.33.26 46.35 46.11 46.39.33.49.04 46.39.33.36.34.39 46.25 46.49.49.39.06 46.33.01 46.01 46.49.02 46.05 46.28 46.34.15 46.27 46.10 46.49.36.39.49.33.39.34.49.30 46.34.05 46.49.49.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .49.29 46.49.04 46.36.49.39.49.49.39.49.49.49.08 46.14 46.34.49.49.07 46.23 46.03 46.49.39.33.02 46.01 46.09 46.34 46.35.49.39.01 46.04 46.39.33.49.

10.49.39.51 46.10.28 46.39.39.51.51.20 46.10.10.49.08 46.1 46.51.51.26 46.01 185 .11 46.49.10.52.27 46.49.39.24 46.49.49.49.39.51.49.39.1 46.49.10.39.39.11.23 46.19 46.39.51.17 46.10.10.10.39.49.10 46.51.39.10.03 46.21 46.09 46.52.02 46.06 46.51.51.25 46.52.04 46.51.39.49.51.01 46.39.11 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .05 46.39.5 46.30 46.29 46.52 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.49.10.51.18 46.22 46.10 46.51.12 46.10.51.49.49.07 46.

04 46.61.11.61.11.11 46.52.61.11.52.61.11.61.6 46.03 46.07 46.05 46.52.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.61.02 46.61.08 46.61 46.52.03 46.11.52.11.11.11.09 46.11.10 46.61.52.11.13 46.52.61.16 46.12 46.04 46.61.06 46.13.15 46.52.1 46.14 46.11.11.61.11.11.08 46.52.11.12 46.13.01 46.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .06 46.61.61.61.11.11.09 46.13.11.17 186 .11 46.07 46.01 46.11.52.61.11.61.61.52.03 46.13 46.52.11.11.61.02 46.05 46.11.02 46.52.11.61.

11.11.21 46.61.07 46.12.62.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.25 46.12 46.61.01 46.61.12.62.12.62.12 46.03 46.61.12.62.12.02 46.01 46.61.19 46.05 46.06 46.62.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.12.61.12.62.62.04 46.23 46.07 46.12.02 46.61.61.61.11.11.61.03 46.61.08 187 .1 46.12.11.01 46.61.62.61.12.12.62.18 46.62.61.12.11.12.12.11.62.04 46.11.24 46.61.20 46.05 46.11.22 46.61.06 46.62 46.62.11 46.

10.10.03 46.62.64.1 46.63.64.63.19.05 46.63.10.62.10.10.62.62.02 46.63.12.19.02 46.10.11 46.1 46.01 46.12 46.10 46.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.63.10 46.63.10 46.04 46.64 46.06 46.63.13 46.10.10.62.01 46.14 46.01 188 .10 46.62.19.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.19 46.63.09 46.10.63.03 46.63.63.07 46.19.04 46.10.63.63.11 46.12.63.09 46.08 46.63.64.63 46.62.62.10.63.10.10.

10.65.66.10.06 46.65.66.03 46.09 46.02 46.64.66.65.05 46.04 46.66.66.10.66.05 46.66.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.01 46.11 46.09 46.10 46.66 46.1 46.10.10.10.10.10.10.02 46.10.07 46.02 46.64.10.64.05 46.01 46.04 46.10.10.1 46.08 46.10.65.03 46.10.10 46.10 189 .10.10.65.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.07 46.64.65.10.03 46.06 46.10.64.04 46.10.65.10.09 46.64.10.08 46.64.10.08 46.10.66.10.65.66.64.65.64.65.66.10.66.64.10 46.66.65.07 46.65 46.10.06 46.

11.12 46.13 46.69.1 46.21 46.69.69.11.11.11.11.69.69.11.11.69.11.11.69.25 46.29 46.11.69.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.11.30 46.69.69.11.69.69.69.69.17 46.69.69.32 190 .11 46.11.19 46.69.26 46.11.09 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .23 46.27 46.69.11 46.11.69.69.03 46.11.07 46.69.69.69.11.11.10 46.01 46.06 46.11.31 46.11.11.69.11.69.69.28 46.11.69.14 46.69.69.11.11.69.22 46.69 46.08 46.05 46.11.11.69.15 46.18 46.69.69.11.04 46.24 46.16 46.69.02 46.11.11.20 46.11.11.

12.17 46.69.12.69.13.15 46.10 46.69.69.04 46.13.08 46.12.13 46.12.69.12.14 46.69.03 46.12.07 46.69.69.12.12.09 46.03 46.69.69.69.01 46.12.69.02 46.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .69.69.13.06 46.12 46.12 46.69.69.69.69.13.14 191 .18 46.11 46.69.69.10 46.13.69.13.16 46.13.69.69.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.69.05 46.12.69.04 46.07 46.06 46.08 46.13.12.69.69.02 46.05 46.13.12.12.12.12.12.12.69.13.09 46.01 46.69.13 46.69.69.

14.10 46.12 46.14.14.15.69.69.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .09 46.07 46.69.14.69.69.13 46.69.69.14.14.08 46.69.69.69.14.14.15.08 46.02 46.15.69.15.15.69.15.14.69.15.69.69.69.14.01 46.69.15 46.15 192 .69.69.15.69.11 46.05 46.06 46.14 46.13 46.14.69.15.69.12 46.14 46.69.69.15.14.15.69.05 46.02 46.04 46.15.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.06 46.69.69.09 46.07 46.15.04 46.15 46.01 46.69.10 46.03 46.69.03 46.69.15.14.69.14.14.15.11 46.

15.69.37 46.40 46.49 46.15.36 46.15.17 46.47 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.15.15.24 46.15.69.69.42 46.69.69.69.28 46.18 46.15.27 46.15.69.69.69.69.50 193 .69.69.15.39 46.69.69.41 46.38 46.15.34 46.35 46.33 46.15.69.31 46.15.15.43 46.46 46.15.15.69.15.69.69.69.69.44 46.15.15.15.15.15.30 46.22 46.15.15.69.48 46.69.15.15.15.69.69.26 46.69.45 46.20 46.15.21 46.15.69.32 46.15.15.69.23 46.69.69.69.69.15.16 46.69.15.15.29 46.15.19 46.15.69.25 46.69.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .69.

69.01 46.16.69.16.02 194 .69.69.63 46.69.15.60 46.16.16.15.15.15.69.52 46.15.54 46.53 46.15.69.69.67 46.64 46.58 46.69.69.65 46.06 46.69.51 46.69.04 46.62 46.69.15.69.05 46.15.57 46.69.15.15.19 46.03 46.71 46.69.15.69.16 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.15.69.55 46.69.69.15.16.15.16.15.59 46.69.72 46.19.69.69 46.69.69.70 46.15.61 46.02 46.15.69.19.69.69.69.69.01 46.68 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .15.15.69.66 46.15.69.56 46.15.15.69.

19.11 46.19.13 46.28 46.69.10 46.19.69.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.31 46.21 46.22 46.19.19.25 46.19.19.69.19.69.19.17 46.69.19.20 46.19.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19.03 46.16 46.19.19.69.30 46.09 46.69.19.69.19.19.69.08 46.26 46.19.15 46.69.18 46.24 46.19.19.69.69.19.69.69.19.04 46.69.69.69.19 46.69.69.05 46.69.69.19.19.69.69.69.29 46.69.69.07 46.69.69.19.06 46.69.19.27 46.14 46.23 46.19.12 46.69.19.32 195 .19.19.

19.54 46.49 46.42 46.69.69.69.36 46.44 46.69.69.50 46.43 46.19.19.38 46.69.19.69.19.69.69.57 46.69.69.69.33 46.69.69.69.34 46.56 46.69.19.19.51 46.19.61 46.19.60 46.58 46.19.19.19.41 46.45 46.48 46.19.19.69.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.19.69.59 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19.19.69.69.55 46.19.19.69.69.40 46.46 46.53 46.37 46.62 46.52 46.19.19.19.19.69.69.39 46.69.19.69.19.19.69.69.69.19.19.19.69.19.69.63 196 .19.35 46.47 46.

65 46.19.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.69.70 46.77 46.19.75 46.69.19.19.19.19.19.93 197 .69.74 46.19.92 46.69.19.19.90 46.69 46.69.64 46.69.91 46.88 46.87 46.19.69.19.69.80 46.19.69.81 46.19.69.69.71 46.69.69.85 46.19.69.19.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .69.19.69.19.19.69.84 46.19.73 46.83 46.69.86 46.19.82 46.79 46.66 46.68 46.69.69.19.19.69.69.89 46.69.19.19.19.78 46.69.69.69.19.69.19.76 46.69.19.69.69.72 46.67 46.19.

71 46.19.20.20.19.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.69.69.03 46.12.71.20.01 46.20.97 46.07 46.11 46.12 46.69.12 46.69.69.01 46.71.71.69.05 46.71.71.11.96 46.19.09 46.19.20.16 46.71.69.69.20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .69.69.06 46.69.05 46.13 46.19.69.12.69.20.71.69.20.11.12.06 46.11.09 46.03 46.12.10 46.02 46.98 46.02 46.69.69.69.69.71.71.95 46.04 46.20.08 46.7 46.02 46.99 46.94 46.69.04 46.20.08 46.1 46.71.20.71.71.19.11 46.20.69.11.04 198 .11.71.71.20.69.07 46.03 46.01 46.11.15 46.71.20.71.11.14 46.11.11.20.69.

13.72.13.71.15 46.13.11.11 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .71.01 46.72.13.71.72.71.72.71.07 46.16 46.04 46.07 46.12.71.71.71.72.13.12 46.13 46.13.08 46.01 46.72.12 46.71.13.06 46.72.72.71.10 46.72.04 199 .11 46.13.02 46.01 46.13 46.72.71.02 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.13.03 46.12.12.17 46.72.05 46.72.13.12.72.71.13.71.71.13.1 46.71.14 46.71.12.13.03 46.03 46.05 46.13 46.12.13.72 46.04 46.13.13.13.71.06 46.13.01 46.13.05 46.13.71.71.12.13.71.02 46.12.72.71.09 46.

28 46.72.13.72.72.23 46.72.13.13.13.72.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .13.13.13.16 46.22 46.19 46.13.13.27 46.30 46.18 46.72.13.72.72.72.13.14 46.13.09 46.13.17 46.25 46.13.72.26 46.13.13.72.13.13.72.72.72.13.72.72.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.13.21 46.72.10 46.13.72.13 46.72.72.72.72.13.72.32 46.13.13.29 46.13.13.12 46.24 46.72.07 46.13.72.13.15 46.11 46.72.72.13.08 46.31 46.20 46.13.34 200 .33 46.72.06 46.72.72.05 46.

72.01 46.14.72.14.72.06 46.72.72.04 46.72.02 46.14.03 46.14.14.14.14.72.14.72.72.14.35 46.72.05 46.24 46.14.14.13 46.14.72.14 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.25 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .16 46.72.14.19 46.14 46.14.72.12 46.14.72.18 46.13.14.14.27 201 .72.72.72.11 46.22 46.14.72.07 46.17 46.72.14.14.72.26 46.20 46.72.10 46.72.14.14.08 46.72.72.21 46.09 46.23 46.14.13.72.14.13.14.15 46.72.14.72.72.37 46.72.72.14.72.36 46.

01 46.08 46.72.73.02 46.72.04 46.11 202 .73.72.32 46.72.10 46.73.73 46.72.12.73.11.73.02 46.14.12.14.39 46.11.72.12.29 46.73.36 46.73.14.35 46.73.72.06 46.14.72.31 46.14.14.72.09 46.12.14.38 46.03 46.73.42 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .72.30 46.41 46.11 46.14.73.11.72.72.1 46.73.14.72.40 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.12.12.14.01 46.11.33 46.12.72.12.14.72.73.73.03 46.34 46.73.28 46.73.04 46.37 46.14.05 46.14.73.73.14.73.14.12.12 46.07 46.12.12.

73.13 46.16 46.13.15.05 46.03 46.14.73.73.73.73.01 46.73.12 46.02 46.04 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.14 46.15.02 46.73.01 46.14.12.73.73.73.16.73.73.73.16.15.02 46.73.04 46.73.02 46.06 46.14.12.16.07 46.73.16.14.73.15 46.03 46.03 46.73.73.73.13.73.13 46.13.73.15.01 46.04 46.15 46.06 46.05 203 .14.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .15.16.14 46.73.73.12.73.14.12.73.73.05 46.73.15.73.01 46.03 46.15.

73.08 46.16.73.28 46.18 46.13 46.73.73.16.73.11 46.73.73.09 46.73.16.16.73.29 46.73.73.73.73.16 46.16.06 46.16.16.73.73.12 46.23 46.16.31 46.73.73.16.16.16.73.73.73.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .73.16.16.16.16.16.73.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.16.73.34 46.73.07 46.16.16.16.33 46.10 46.32 46.16.16.27 46.73.73.24 46.16.16.16.25 46.16.19 46.16.15 46.16.16.21 46.73.30 46.73.22 46.16.35 204 .14 46.73.26 46.73.20 46.17 46.

18.73.73.73.16.60 46.73.16.16.73.73.16.73.58 46.16.73.73.16.73.73.45 46.56 46.16.37 46.73.74 205 .73.16.42 46.16.41 46.16.17.17 46.51 46.46 46.55 46.02 46.16.59 46.73.73.16.73.16.38 46.73.17.18 46.44 46.16.16.73.73.01 46.16.17.40 46.54 46.73.47 46.16.18.73.53 46.03 46.73.39 46.73.57 46.73.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .73.73.73.16.52 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.73.73.73.16.01 46.18.16.16.03 46.16.02 46.73.73.73.43 46.48 46.16.36 46.16.49 46.50 46.16.

74.12.07 46.11.11.1 46.74.11.74.74.74.01 206 .09 46.74.74.74.74.74.08 46.15 46.74.11.74.01 46.02 46.12 46.13.11 46.74.11.11.11.12 46.74.12.04 46.74.04 46.74.74.74.74.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.06 46.07 46.74.11.12.12.11.74.13 46.12.74.11 46.74.74.74.74.74.12.06 46.03 46.12.11 46.13 46.11.12.12 46.74.02 46.10 46.10 46.01 46.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.12.11.12.08 46.05 46.12.74.74.12.11.05 46.11.74.14 46.74.09 46.03 46.

11.13 46.75.05 46.06 46.75.13.02 46.74.13.11.08 46.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.11.12.12.74.12 46.11 46.05 46.75.75.75.75.13.75.10 46.11.06 46.74.06 207 .09 46.11.74.13.12 46.03 46.13.75 46.75.75.04 46.11.02 46.07 46.11.13.11.74.14 46.13.03 46.12.75.75.11.74.74.01 46.75.75.13.11.12.75.12 46.75.13.75.04 46.75.11.75.74.75.74.15 46.07 46.74.04 46.75.75.1 46.13.13.75.11 46.11 46.11.13 46.08 46.10 46.02 46.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.74.74.12.11.75.75.05 46.09 46.11.01 46.13.03 46.

75.12.75.35 46.75.12.12.75.12.12 46.24 46.75.25 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .13 46.12.32 46.75.12.12.12.75.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.75.38 46.40 208 .12.12.12.12.75.12.12.75.75.12.10 46.12.17 46.37 46.31 46.12.75.12.75.12.27 46.75.75.14 46.12.75.30 46.75.19 46.11 46.12.12.75.75.12.75.12.36 46.09 46.08 46.75.28 46.26 46.20 46.75.18 46.75.12.75.75.75.12.15 46.12.75.75.39 46.12.75.75.12.29 46.75.12.16 46.75.22 46.12.75.21 46.33 46.12.07 46.12.75.34 46.12.23 46.

75.12.12.75.75.12.42 46.12.12.75.49 46.75.75.12.69 209 .43 46.12.75.12.63 46.75.68 46.64 46.12.65 46.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .75.51 46.59 46.66 46.12.75.75.12.75.75.75.75.46 46.75.75.12.41 46.75.12.48 46.75.12.67 46.45 46.61 46.75.60 46.75.12.50 46.12.12.12.52 46.12.55 46.75.58 46.75.62 46.75.75.12.12.44 46.75.57 46.75.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.75.12.47 46.54 46.12.12.75.12.56 46.53 46.12.12.12.

09 46.76.12 46.75.18 46.11.02 46.11.11.76.76.11.20 46.76 46.76.11.76.11.11.76.76.11 46.11.22 46.76.76.11.12.76.76.08 46.11.76.11.11.76.23 210 .05 46.76.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.76.21 46.12.1 46.15 46.19 46.76.11.04 46.11.11.07 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.76.11.06 46.76.70 46.76.76.11.14 46.16 46.76.11.11 46.11.17 46.11.76.11.76.10 46.76.71 46.11.13 46.75.01 46.03 46.11.75.72 46.76.

12.12.12 46.02 46.13.76.12 46.01 46.03 211 .76.12.76.13.76.13 46.76.19.76.76.76.76.12.12 46.76.13.06 46.13.12.08 46.03 46.76.19.76.76.76.11.12.12.76.01 46.07 46.76.76.76.76.76.13.13.06 46.76.11.03 46.25 46.12.11 46.76.12.13.02 46.76.07 46.13.76.05 46.76.10 46.76.14 46.76.76.24 46.19 46.09 46.13.76.76.13.76.04 46.13.19.11 46.76.10 46.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 46.76.12.12.76.15 46.08 46.76.09 46.13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.13.02 46.13 46.05 46.04 46.13.13.

13 46.76.76.76.76.19.19.17 46.76.19.19.76.26 46.19.76.76.76.19.76.76.09 46.19.19.76.28 46.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .23 46.27 46.19.10 46.04 46.18 46.76.76.19.19.19.76.06 46.19.19.29 46.24 46.19 46.19.07 46.76.25 46.14 46.11 46.76.76.76.31 212 .76.05 46.76.76.19.12 46.15 46.08 46.76.76.19.19.76.22 46.76.20 46.19.21 46.19.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.16 46.30 46.19.19.19.19.76.19.76.19.19.19.

10 46.10 46.77.17 46.10.90.77.30 46.77.09 46.77.10.15 46.77.10.10.10.06 46.25 46.77.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.26 46.77.77.10.10.10.77.01 46.77.10.77.14 46.10.19 46.10.02 46.10.10.77.1 46.10.11 46.10.77.90.77.13 46.04 46.77.10 46.90 46.10.77.03 46.77.77 46.22 46.77.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.02 213 .21 46.77.10.77.77.77.05 46.77.12 46.77.1 46.08 46.18 46.10.77.29 46.77.10.10.28 46.16 46.10.10.10.77.24 46.10.10.9 46.01 46.10.27 46.77.10.07 46.10.77.77.90.77.20 46.90.77.10.10.10.77.10.23 46.31 46.

1 47.19.10.11.19.11.04 47.11.09 47.06 46.10.21.19 47.10.21.11 47.10.01 47.90.11.19.10.08 46.04 47.11.11.01 47.02 47.08 47.07 47.19.10.21.19.2 47.21.11.10.90.90.1 47.10.06 214 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 46.10.10.10.10 47.21 47.03 46.90.10.10.10.10.10.10.03 47.03 47.11.11 47.21.05 47.05 47.19.11.06 47.10.05 47.19.1 47.04 47.09 47 47.02 47.05 46.07 46.19.90.19.11.11.11.10.04 46.03 47.19.1 47.21.19.90.10.21.21.11.10.10 47.01 47.02 47.90.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .

11.13.09 47.09 47.12.21.22.12.11 47.11.22.11.14.13.21.10 47.21.21.11 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .02 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.11.22.13.11 47.12.07 47.21.22.04 47.14.01 47.08 47.22.21.22.14 47.07 47.08 47.21.12.12.22.13.12.21.13.13.12.08 47.01 47.21.02 215 .03 47.13.21.21.21.13.10 47.11.13 47.13 47.21.22.12 47.22.22.22 47.12.09 47.04 47.22.12.05 47.06 47.21.02 47.21.22.12.22.12.12.1 47.21.13.12 47.07 47.10 47.05 47.12.22.21.21.22.06 47.13.12.21.22.03 47.21.22.13.12 47.13.14 47.01 47.

14.16 47.23.23.24.07 47.22.16.04 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .24.16.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.16.24.15.09 47.24.22.22.23.23.15.1 47.15.05 47.24.03 47.24.16.24.16.16.08 47.24.24.01 47.15.14.05 47.15.04 47.15.10 47.23 47.23.08 47.23.05 47.24.04 47.24.23.11 47.11 47.14.06 47.02 47.15.15.16.07 47.24.23.06 47.23.23.17 216 .23.01 47.09 47.16.15.24 47.06 47.03 47.16.03 47.10 47.15 47.23.16.23.1 47.16.14.15.15.24.23.02 47.12 47.22.15.24.

25.17.26.26.24.24.25.25 47.27.03 47.27.24.24.25.26.05 47.25.26.25.27.25.04 47.08 47.07 47.02 47.25.06 47.27.04 47.25.17.25 47.26.02 47.05 47.01 47.27 47.07 47.24.2 47.27.26.03 47.26.04 47.26 47.02 47.26.17.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .26.07 217 .2 47.25.26.01 47.25.03 47.06 47.25.25.25.26.27.25.17.02 47.25.25.17.17.17.27.01 47.25.24.25.05 47.25.06 47.03 47.26 47.25.05 47.26.01 47.25.25.04 47.24.25.26.26.25.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.

21.18.21.29.29.29.03 47.21.09 47.21.14 47.08 47.06 47.21.02 47.29.29.21.21.29.05 47.27.12 47.21 47.22.18.05 47.29.29.1 47.29.29.29 47.03 47.29.01 47.21.29.29.01 47.29.21.29.02 218 .29.18.29.29.18.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .29.21.27.21.29.22 47.21.15 47.01 47.22.29.2 47.26.18.18.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.29.29.29.21.29.19.07 47.21.18 47.04 47.29.08 47.29.19 47.29.29.29.04 47.07 47.11 47.29.09 47.18.29.06 47.08 47.29.18.13 47.26.01 47.18.10 47.02 47.21.09 47.

24.29.06 47.29.24.29.29.29.29.29.22.10 47.22.12 47.24.05 47.09 47.23.24.07 47.29.01 47.24 47.24.29.29.24.29.24.07 47.23.05 47.29.04 47.04 47.24.22.29.29.23.29.22.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.04 47.29.22.29.08 47.24.08 47.29.24.29.01 47.02 47.06 47.23 47.24.29.11 47.29.03 47.03 47.24.29.29.22.23.29.09 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .15 219 .14 47.13 47.29.02 47.29.03 47.29.29.24.24.22.24.

24.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .27 47.3 47.19 47.81.29.8 47.24.24.29 47.16 47.30.01 220 .24.41.3 47.29.31 47.29.24.24.29.18 47.02 47.28 47.29.29.24.24.20 47.29.32 47.29.24.30.81.22 47.24.29.29.24.24 47.29.81 47.26 47.29.41.29.24.21 47.33 47.31.29.24.01 47.30.24.30 47.24.4 47.24.34 47.29.29.24.29.30.25 47.24.41 47.41.29.17 47.24.29.31 47.29.24.23 47.35 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.30 47.

42.41.33 47.43.32.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .04 47.41.41.31.41.43.43.3 47.41.01 47.07 47.11 47.06 47.33.42.01 47.02 47.02 47.3 47.31.02 47.32.42.41.42.31.41.08 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.31.03 47.43.31.42.31.31.41.32.32.32.43.31.41.43 47.42.12 47.32.32 47.42 47.32.10 47.42.31.42.31.43.07 47.04 47.05 47.41.41.41.08 47.33.04 221 .06 47.03 47.03 47.31.42.09 47.42.13 47.31.33.05 47.32.33.

15 47.33.51.51.51.10 47.51.15 47.33.51.08 47.13 47.08 47.51.33.09 47.43.51.5 47.51 47.51.43.51.16 47.14 47.51.05 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.10 47.51.43.01 47.13 47.51.51.51.51.33.09 47.51.02 47.43.51.51.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11 47.17 222 .51.5 47.14 47.05 47.11 47.51.43.51.16 47.51.51.33.51.43.51.07 47.51.51.51.33.33.51.51.07 47.43.04 47.06 47.33.51.33.33.43.51 47.12 47.12 47.43.51.33.51.43.06 47.51.33.03 47.51.51.43.43.

47 47.51.22 47.25 47.20 47.51.38 47.51.27 47.51.51.51.29 47.37 47.51.30 47.42 47.50 47.18 47.40 47.51.51.51.51.51.19 47.51.48 47.51.33 47.49 47.51.23 47.51.51.51.51.39 47.51.51.36 47.51.51.51 47.51.45 47.53 223 .51.51.51.51.51.51.51.24 47.26 47.51.51.51.51.28 47.34 47.43 47.51.51.51.51.51.51.51.51.44 47.51.51.51.52 47.51.51.51.51.51.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .51.41 47.32 47.35 47.31 47.46 47.51.51.51.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.51.21 47.51.51.51.51.51.

52.02 47.52.52.07 47.16 47.55 47.52.52.52.41.23 224 .51.51.03 47.41.41.41.41.57 47.51.41.41.18 47.51.41.41.22 47.52.19 47.52.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .41.10 47.52.51.52.52.09 47.52.20 47.06 47.52.17 47.41.14 47.11 47.52.52.41.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.41.41.52 47.41.41.51.13 47.56 47.41.41.51.52.52.52.41 47.05 47.4 47.51.41.41.52.52.52 47.15 47.41.52.12 47.52.51.01 47.52.51.52.54 47.52.08 47.52.01 47.21 47.41.41.04 47.

43.52.05 47.03 47.52.43.52.03 47.52.02 47.07 47.45.44 47.43.52.52.43.05 225 .52.08 47.52.12 47.45.52.43.45 47.52.42.45.04 47.52.52.11 47.52.43.52.42.52.04 47.52.02 47.52.06 47.01 47.52.01 47.02 47.52.52.52.06 47.52.52.42.52.52.42 47.44.42.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.42.52.01 47.01 47.05 47.42.42.42.03 47.42.52.52.10 47.43 47.09 47.52.42.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .04 47.42.44.45.42.02 47.45.

47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.47.49.52.49.52.03 47.52.04 47.17 47.47.13 47.52.52.06 226 .04 47.47.52.52.01 47.52.07 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .47.16 47.47.10 47.52.47.47 47.47.52.52.49.02 47.47.03 47.47.47.46 47.52.52.52.52.49.15 47.03 47.52.45.18 47.05 47.52.52.49.52.06 47.09 47.52.46.01 47.46.14 47.52.52.49 47.52.07 47.52.52.47.47.47.47.11 47.02 47.49.47.52.02 47.01 47.52.47.05 47.46.52.52.45.52.47.12 47.08 47.52.06 47.52.

13 47.29 47.52.11 47.49.49.52.49.26 47.09 47.52.14 47.24 47.31 47.12 47.52.52.28 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .49.32 47.52.49.52.49.49.49.52.52.49.49.20 47.52.52.49.27 47.49.49.52.49.52.52.49.07 47.52.16 47.49.52.19 47.25 47.15 47.30 47.49.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.52.49.49.52.52.23 47.49.35 227 .52.52.22 47.52.49.52.49.10 47.49.17 47.33 47.49.52.52.49.49.08 47.49.18 47.21 47.34 47.49.52.52.52.49.52.

42 47.49.52.49.49.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .52.52.52.52.49.52 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.52.49 47.55 47.49.52.57 47.52.52.49.38 47.49.36 47.54 47.49.52.52.49.61 47.52.49.49.52.49.49.52.43 47.52.45 47.44 47.49.39 47.52.51 47.59 47.37 47.52.49.52.41 47.60 47.52.49.49.40 47.52.49.49.49.52.49.49.52.49.46 47.50 47.48 47.52.53 47.49.52.52.49.52.58 47.47 47.56 47.62 228 .52.49.49.

81 47.52.53.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.53.53.49.52.52.49.68 47.49.5 47.49.49.53.53.52.49.78 47.06 47.08 229 .52.07 47.52.49.79 47.53.49.52.49.52.53.49.65 47.53.70 47.77 47.69 47.49.80 47.52.72 47.75 47.53 47.53.52.74 47.49.52.52.52.63 47.52.66 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .49.52.02 47.76 47.53.49.49.82 47.53.49.52.53.52.53 47.52.03 47.52.71 47.53.53.52.53.73 47.53.53.49.01 47.49.49.04 47.53.49.83 47.67 47.64 47.49.52.05 47.

54.54.04 47.07 47.54.54.54.03 47.16 47.54.12 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.08 47.54.54.54.54.54.54.02 47.54.12 47.54.54.54.54.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .54.54.54.54.54.53.54.54.54.53.5 47.54.53.53.54 47.54.15 47.19 47.54.54.54.18 47.54.23 47.22 47.54.53.54.53.14 47.54.54.54.13 47.53.54.25 230 .53.15 47.53.54.54.54.54.54.54.53.05 47.06 47.09 47.10 47.53.01 47.17 47.21 47.53.24 47.54.54.20 47.13 47.54.54.54.54.11 47.14 47.54.11 47.54 47.10 47.54.53.09 47.54.53.

54.55.09 47.03 47.54.10 47.31 47.59.54.59.55.55.59.54.15 47.5 47.04 47.54.55.54.54.28 47.54.30 47.59.54.37 47.41 47.32 47.55.55.55.59.55.55.20 231 .27 47.55.59.55.59.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .59.11 47.14 47.54.17 47.54.55.59.59 47.54.55 47.40 47.38 47.54.59.54.54.55.59.59.54.54.59.59.36 47.54.54.55.59.54.55.55.19 47.08 47.06 47.13 47.12 47.54.54.16 47.07 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.35 47.01 47.54.59.34 47.42 47.26 47.59.54.54.59.29 47.18 47.59.05 47.59.59.59.02 47.54.55.54.55.33 47.39 47.55.54.54.54.54.55.54.54.54.

57.56.22 47.59.05 47.56.59.03 47.13 47.08 47.56.59.56.56.57.57.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.57.59.07 47.57.59.59.08 47.56.56.01 47.57.03 47.23 47.59.11 47.16 47.56.59.56.56.57.06 47.59.56.02 47.56.59.59.59.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .13 232 .59.59.02 47.57.55.57.56.14 47.59.09 47.04 47.56.57.05 47.56.56 47.10 47.59.59.59.59.12 47.56.59.59.59.11 47.55.59.59.59.59.57.21 47.59.57 47.59.59.57.57.59.59.55.59.15 47.04 47.07 47.09 47.06 47.59.59.12 47.01 47.10 47.

58.58.01 47.58.21 47.59.58.12 47.58.58.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.59.59.22 47.59.59.59.58.58.59.58.59.58.59.58.15 47.58.18 47.59.58.59.08 47.15 47.58.59.58.58.13 47.07 47.57.59.24 47.59.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .57.03 47.59.09 47.59.58.58.59.25 47.59.59.11 47.02 47.58.59.58.14 47.58.14 47.10 47.58.59.19 47.59.59.23 47.20 47.16 47.59.59.59.58.59.16 47.58.17 47.58.04 47.59.59.06 47.59.05 47.26 47.58 47.58.57.27 233 .59.58.

6 47.62.30 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.35 47.58.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .32 47.59.02 47.01 47.34 47.36 47.62.61.04 47.58.62.58.59.31 47.59.58.02 47.62.38 47.59.58.01 47.29 47.58.59.62.05 47.59.59.63 47.61.63.62.63.62 47.62.61.6 47.37 47.03 47.63.61.62.61 47.58.62 47.58.62.61.28 47.62.58.06 234 .59.01 47.61.62.61.58.59.61.63.62.03 47.59.03 47.6 47.61 47.62.04 47.63.58.61.62.61.61.33 47.05 47.62.61.59.63.02 47.

63.63.63.62.25 47.62.63.34 235 .62.09 47.62.30 47.23 47.63.10 47.32 47.18 47.62.14 47.24 47.62.12 47.63.62.62.62.63.63.22 47.19 47.62.62.62.62.29 47.63.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.63.17 47.63.63.16 47.63.63.63.62.28 47.62.15 47.63.62.63.11 47.63.63.07 47.62.20 47.63.63.63.62.27 47.62.63.62.62.62.33 47.63.63.62.62.63.08 47.63.63.62.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .26 47.13 47.21 47.62.31 47.62.62.

06 47.63.6 47.63 47.65.62.03 47.08 47.62.64.64.63.63.64.63.64.64.04 47.01 47.65.64.65.63.09 236 .03 47.65.64.63.62.64.65 47.63.04 47.63.62.64.09 47.64.40 47.64.37 47.64.65.64.6 47.02 47.63.39 47.05 47.63.65.64.62.02 47.63.38 47.63.01 47.05 47.07 47.64.63.62.64.64 47.63.64.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .08 47.35 47.36 47.64 47.07 47.64.64.63.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.65.63.65.06 47.65.64.63.

64.64.65.34 47.65.36 47.35 47.64.65.42 47.65.64.65.37 47.65.16 47.11 47.43 47.14 47.39 47.24 47.64.32 47.64.40 47.65.64.64.65.45 47.65.30 47.64.64.12 47.64.65.65.10 47.64.64.46 47.65.65.41 47.26 47.64.64.64.44 47.65.65.64.64.65.27 47.64.65.33 47.47 237 .65.65.65.64.21 47.64.64.65.38 47.31 47.64.65.65.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .65.64.19 47.64.17 47.64.64.64.64.64.65.18 47.64.22 47.65.15 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.23 47.65.29 47.64.65.64.25 47.20 47.64.65.65.28 47.64.64.65.65.65.65.64.65.13 47.65.64.65.65.

01 47.65.01 47.65.09 47.7 47.02 47.49 47.65 47.65.06 47.71.65.66.65.01 47.02 47.64.15 47.66 47.67.65.14 47.03 47.04 47.65.13 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.71 47.71.65.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .67.65.71.65.67.71.67.03 47.67.71.64.66.65.05 47.65.71.08 47.04 47.65.12 47.65.67.64.71.67 47.67.71 47.6 47.67.71.71.50 47.64.67.65.48 47.71.7 47.67.65.67.67.07 47.65.05 238 .64.67.65.16 47.67.65.02 47.10 47.67.65.71.65.64.67.11 47.71.

71.71.71.71.71.71.71.71.71.71.08 47.30 47.71.71.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .71.23 47.09 47.71.37 47.38 47.10 47.21 47.71.71.26 47.71.71.35 47.24 47.71.71.71.71.22 47.71.71.71.71.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.71.71.71.33 47.71.71.28 47.71.71.71.71.71.71.71.71.34 47.32 47.14 47.17 47.71.71.71.71.71.40 239 .13 47.11 47.15 47.39 47.71.71.71.20 47.07 47.27 47.18 47.36 47.71.12 47.71.71.71.71.71.06 47.16 47.71.71.71.71.71.71.71.71.31 47.71.71.71.71.71.71.71.25 47.71.29 47.71.19 47.

04 47.71.42 47.06 47.71.71.72.71.71.71.56 47.72 47.71.71.71.44 47.71.72.72.71.71.72.73.52 47.72.73.72.73.45 47.73 47.02 47.07 240 .72.72.71.72.01 47.08 47.71.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.71.73.72.50 47.07 47.54 47.71.03 47.72.55 47.7 47.73.72.72.72.05 47.51 47.72.05 47.72.72.53 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .03 47.72 47.71.41 47.71.72.04 47.72.71.72.71.71.01 47.71.06 47.72.73.72.71.71.02 47.72.72.71.71.43 47.47 47.71.48 47.72.49 47.72.71.46 47.71.73.71.71.71.

73.74.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.74.74.73.74.75.74.75 47.74.74.02 47.16 241 .74.01 47.75.74.74.74.15 47.05 47.75.73.73.06 47.08 47.73.75.08 47.03 47.74.75.75.75.74.75.10 47.14 47.74.7 47.07 47.73.74.7 47.75.74.73.73 47.74.74.74.75.74.04 47.11 47.03 47.73.74.74.74.74 47.74.72.73.73.73.74.75.01 47.75.05 47.74.73.73.02 47.75.09 47.13 47.75.75.06 47.11 47.73.75.74.12 47.73.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .08 47.12 47.74 47.09 47.04 47.74.74.07 47.10 47.74.

76.74.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .75.76.74.75.13 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.75.76.04 47.75.75.17 47.76.75.7 47.18 47.09 47.76.15 47.75.76.75.75.76.76.75.10 47.02 47.74.75.75.22 47.20 47.76.75.14 47.03 47.06 47.07 47.05 47.76.75.74.75.75 47.75.75.08 47.76.18 47.74.75.17 47.11 47.12 47.74.76.75.76.76.16 47.21 47.19 242 .76.76.75.01 47.76.75.75.75.75.76.75.76 47.75.75.19 47.76.

76.02 47.16 47.76.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.77.76.76.15 47.76.12 47.01 47.78.76.08 47.09 47.07 47.06 47.76.13 47.76.76.78.77.10 243 .77.07 47.76.77.78.03 47.77.77 47.76.19 47.04 47.17 47.14 47.78 47.76.77.77.77.10 47.77.76 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .77.11 47.7 47.77.76.76.08 47.77.05 47.76.78.77.77.78.77.78.18 47.76.76.76.76.03 47.78.06 47.77.76.78.76.04 47.76.78.76.76.76.77.09 47.76.75.20 47.76.76.02 47.20 47.77.76.76.76.77.05 47.76.78.77.76.76.01 47.

05 47.11 47.06 47.16 47.08 47.77.79.77.77.79.02 47.78.82.76.77 47.77.76.07 47.14 47.77.79.79.82 47.10 47.03 47.76.76.78.76.76.82.78.17 47.78.8 47.76.79.77.76.12 47.77.04 47.77.13 47.11 244 .09 47.76.76.77.82.01 47.77.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.82.76.76.76.76.79.15 47.76.76.76.82.79.07 47.79 47.76.77.79.01 47.77.82.78.02 47.82.82.82.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .08 47.77.05 47.78.04 47.03 47.82.06 47.10 47.78.79.09 47.79.82.

78.78.06 47.78.78.04 47.78.83.78.78.83.01 47.22 47.82.83.11 47.78.83 47.78.8 47.78.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.83.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .78.83.83.78.77.18 47.83.08 47.05 47.10 47.78.78.83.83.16 47.78.78 47.25 245 .83.20 47.07 47.82.78.24 47.12 47.78.78.03 47.15 47.83.83.83.78.17 47.77.09 47.83.83.83.83.78.83.78.13 47.83.14 47.78.83.13 47.23 47.83.83.83.83.19 47.78.78.78.21 47.12 47.78.78.83.02 47.

85.85.85.78.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 47.06 47.85.85.78.78.84.85.02 47.78.03 47.06 47.02 47.78.08 47.14 47.85.84.78.78.19 47.09 47.13 47.85.12 47.85.84.78.10 47.85.78.11 47.18 47.78.78.86.78.85.78.83.85 47.16 47.78.05 47.78.84 47.84.01 47.78.84.78.84.84.85.78.78.85.78.15 47.86 47.78.04 47.17 47.85.78.78.84.84.78.11 47.05 47.09 47.84.78.78.08 47.78.03 47.78.78.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.85.07 47.26 47.04 47.78.07 47.78.85.85.78.78.10 47.85.78.01 246 .78.85.84.

86.04 47.19 47.26 47.23 47.17 47.78.78.29 47.31 247 .78.78.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .78.86.78.25 47.86.28 47.86.86.86.86.21 47.78.15 47.78.86.86.27 47.14 47.78.05 47.78.78.78.86.78.78.78.78.86.86.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.11 47.86.78.24 47.86.86.86.78.07 47.22 47.86.86.86.78.86.03 47.18 47.86.86.78.86.86.78.78.78.02 47.16 47.78.08 47.86.86.30 47.06 47.78.20 47.13 47.86.78.86.12 47.86.09 47.86.78.10 47.78.78.78.

78.24 47.20 47.03 47.78.88.78.88.89.88.11 47.78.78.88.78.89.78.86.16 47.10 47.78.89.78.88.01 47.78.12 47.88.88.07 47.88.89.78.88.78.06 47.78.22 47.88.14 47.03 47.78.88.78.04 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.78.78.78.88.01 47.88.78.78.21 47.88.88.04 47.88.78.89.88.78.23 47.88.05 47.09 248 .89.89 47.18 47.88.78.02 47.32 47.78.78.02 47.78.88.78.87 47.88.88.15 47.08 47.89.78.09 47.07 47.78.13 47.89.78.05 47.88.08 47.19 47.89.78.78.88 47.78.88.78.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .78.78.17 47.78.06 47.

18 47.10 47.79.12 47.15 47.78.79.79.91 47.81 47.89.79.89.99.89.81.78.78.89.82 47.89.1 47.78.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.79.99.05 47.79.89.91.10 47.89 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .99 47.82.79.99.19 47.9 47.79 47.89.01 47.03 47.79.11 47.99.78.79.78.89.79.01 47.9 47.89.04 47.8 47.10 47.91 249 .1 47.92 47.78.78.89.02 47.91.99.78.02 47.16 47.82.89.13 47.89.79.81.14 47.10 47.17 47.1 47.78.

14 47.26 47.91.91.91.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.12 47.24 47.91.22 47.3 47.31 47.91.44 250 .27 47.25 47.91.13 47.91.91.32 47.43 47.15 47.91.42 47.21 47.33 47.91.11 47.91.23 47.91.1 47.91.91.91.91.91.91.16 47.41 47.91.91.91.19 47.91.2 47.91.91.91.91.18 47.91.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .4 47.17 47.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.91.67 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .91.52 47.91.91.91.61 47.63 47.91.91.59 47.91.91.91.91.62 47.69 47.71 251 .91.54 47.56 47.91.49 47.91.91.68 47.6 47.46 47.5 47.58 47.91.66 47.45 47.91.65 47.7 47.91.47 47.91.91.91.91.91.51 47.55 47.57 47.64 47.91.91.53 47.91.

91.93 47.91.83 47.78 47.99.91.76 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .87 47.91.72 47.01 252 .91.99 47.92 47.91 47.91.99.91.91.73 47.79 47.91.91.75 47.11.9 47.85 47.91.77 47.91.91.99.84 47.91.8 47.11 47.99.88 47.91.91.99 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.01 47.86 47.91.74 47.91.91.91.91.91.1 47.81 47.82 47.89 47.91.91.

33 47.18 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.99.16.13 47.17 47.16 47.21.41 253 .24 47.01 47.01 47.99.99.15 47.99.99.32 47.17.99.99.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .02 47.25 47.12 47.23 47.99.99.99.99.99.01 47.99.99.99.99.99.99.4 47.31 47.21 47.01 47.3 47.99.26 47.99.99.24.22 47.27 47.99.19 47.99.99.2 47.21.14 47.99.99.99.

01 47.99.99.99.58 47.64 47.61 47.55.42 47.63 47.99.99.99.59.45 47.66 254 .55 47.49 47.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .99.99.99.62 47.46 47.53 47.47 47.99.99.99.43 47.99.99.99.99.56 47.99.99.59 47.99.99.99.65 47.99.99.99.6 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.44 47.5 47.54 47.57 47.01 47.52 47.99.51 47.99.

99.69 47.73 47.8 47.99.67 47.99.81 47.74 47.99.82 47.99.01 47.77 47.86 47.71 47.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.89 255 .99.99.99.83 47.7 47.01 47.78 47.76 47.87 47.85 47.84 47.99.88 47.99.99.79 47.71.99.99.99.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .99.99.99.99.99.99.75 47.99.85.68 47.99.99.99.99.72 47.

20.10.16 49.21.1 49.20 49.15 49.11 49.12 49.32.02 49.32.01 49.93 47.91 47.31.20.9 47.31.10 49.32.99.99.39 49.3 49.21 49.32 49.12 49.10.99.10 49.10.19 49.14 49.13 49.32.11.20.31 49.31.20.99.1 256 .1 49.19 49.1 49.22 49.31.11 49.92 47.01 49.02 49.31.99.20.1 49.11 49.20.31.2 49.20.1 49.99 Η 49 49.21.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 47.31.2 49.39.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11.32.20.

03 49.02 49.31 49.01 49.39.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .41.39.39.39.41.02 49.39.39.41.3 49.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 49.39.2 49.1 49.39.39.02 49.33 49.39.01 49.11 49.41.39.39.41.11.39.4 49.39.13 49.34.12 49.13 257 .12.41 49.12 49.31.12.39.39.12.41.12.41.39.35 49.31.11.01 49.32 49.01 49.02 49.39.11.39 49.41.34 49.39.11 49.39.11.01 49.01 49.02 49.35.12.02 49.39.39.20 49.34.01 49.

50.19 49.41.12 49.15.17 49.03 49.50.42.41.2 49.10.20 49.14 49.41.02 49.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .41.41.19.41.06 49.11.03 49.03 49.41.10.10 50.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 49.41.41.1 50.41.02 49.41.04 49.01 49.19 50 50.50.41.10.19.01 49.42.42 49.11 49.10.19.19.13.11 49.19 49.1 49.41.02 49.41.41.41.1 50.18 49.41.15.19.01 258 .11.16 49.01 49.41.12.41.07 49.01 50.13.19.41.50 49.50.42.15 49.15.5 49.19.1 49.41.05 49.42.11 50.01 49.12 50.13.

19.19.10.11 50.10.10.21 50.3 50.20.20.10.2 50.10.20.20.20.19.12.05 50.20.14 50.13 50.19.03 50.10.20 50.30.20.15 50.12.10.01 50.10.01 50.20.1 50.19 50.03 50.2 50.02 50.20.20.10.02 50.20.22 50.10.03 50.10.04 50.30 50.20 50.2 50.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.20.22.1 259 .12.02 50.04 50.12 50.20.06 50.10.19.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 50.10.19 50.21.10.19.01 50.10.01 50.20.

20 50.10.30.10.10.30.19.01 50.30.2 50.40.30.01 51.40.1 50.1 51.1 51.30.10 51.40.11 51.14 50.10.30.12 50.13 51.40.14 51.11 50.15.10.13 50.10.40.40 50.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .30.15 51.19 50.10.4 50.40.40.11.01 50.13.22 51 51.10.40.21 50.10.40.20 260 .40.12 51.30.01 50.11 50.12 50.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 50.19 50.2 50.2 51.13 50.

2 52.21.10 52.10.02 52.21.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 51.2 52.01 52.21.21.1 51.29.01 52.14 51.24.11 51.10.21.2 51.21.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .22.21.13 51.2 51.11.01 52.04 52.19.1 52.21.21.25 52.22.21.1 52.21.21 52.1 51.10.24.29 52.05 52.21.22 52.21.13 52.1 52.20 51.24.21.19 52.21.21.11 51.21.10.24.12 52 52.21.21 52.23 52.12 51.12 52.21.24.01 52.11 52.11 52.19 52.21 51.10.03 52.21.01 261 .21.22 51.10.24 52.21.21.21.10.22.21.

12 52.22 52.23 52.03 52.02 52.22.11 262 .04 52.22.22.22.11.01 52.22.22.30 52.21.14 52.22.05 52.11.23.04 52.22.1 52.22.03 52.23.19.19 52.19 52.23.21.12 52.24 52.06 52.19.11.01 52.19.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .23.22.22.01 52.24.23.22.29.3 52.21.20 52.22.29.11 52.02 52.22.11 52.23.21.05 52.13 52.1 52.23.22.11.15.23.19.2 52.23.02 52.1 52.24.19.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 52.22.04 52.29.01 52.21.11.29.21.19.15.03 52.23.22.21.29.02 52.02 52.16 52.15 52.

1 53.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 52.19.24.14.04 52.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .24.29.03 52.12.04 52.29.19 52.11 53.29.29.29.01 52.29.07 52.06 52.19.24.01 52.13 53.10.19.19.24.29.24.13 52.02 52.12 52.29.14 53.10.29.10.29.10.14.24.01 53.29.11 52.19.03 52.19.19.05 52.24.2 52.29.10.1 53.1 52.12 52.19.20 52.10.20.10.29 52.12 53.24.02 52.02 53.29.20 263 .10 53.19 53.01 52.29.10.01 53 53.19 52.19.19.19.2 53.

10.10.20.10.11.02 55.20.12 53.10.01 55.03 55.10.20.3 55.11.19 Θ 55 55.02 55.20.03 55.04 55.10.20.10 55.11.12 55.20.20.19.04 55.11.2 55.01 53.11 53.20.30 264 .05 55.20.11.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.20.19 55.20 55.20.10.1 55.20.1 55.10 55.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 53.20.01 55.10.1 55.11.10.20.1 53.11 55.01 55.

09 56.10 56.12 56.12 55.1 55.13 55.10.10.12 55.90 55.02 56.05 56.10.04 56.06 56.11 56.08 56.11.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10 56.10.11.10.12 265 .01 55.10.10.07 56.90.01 56.13 56.11 56.1 56.10.03 56.11 55.1 56.10.10.90.19 56 56.9 55.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 55.11.11.90.12.30.10.90.11.10.90.10.11.10.11.1 55.11.11 55.11.10.10.30.30.30.11.11.

10.10.01 56.29 56.19.06 56.01 56.12 56.03 56.01 56.09 56.19.10.10.04 56.10.10.19.10.15 56.1 266 .11 56.10.19 56.2 56.13.19.21.07 56.12.02 56.10.13 56.21 56.10.10.29.19.10.02 56.13.19.10.19.14 56.10.1 56.10.19.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 56.04 56.13.19 56.19.19.10.05 56.10.10.10 56.03 56.19.21.10.13 56.11 56.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 56.08 56.11.10.10.21.13.01 56.19.19.19.19.21.21.19.

09 56.1 58.29.15 58.29.10.29.1 56.11.01 56.04 56.10.20.11 58.10.04 56.30.10.13 58.05 56.14 58.20.10.29.30.10.12 56.10.11.11.01 56.30.11.13 56.30 56.10 56.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .03 56.30.16 267 .30.03 56.29.29.30.19 56.10.11.11.05 56.08 56.29.30.29.11.10.30.02 56.11.30.11.01 56.29.10.06 56.20.14 Ι 58 58.3 56.20.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 56.2 56.02 56.30.11 56.30.12 58.1 58.11 56.29.30.20.30.30.11.10.20 56.07 56.19.02 56.01 56.10 56.03 56.29.11 58.30.29.29.10.30.10.

10 58.11.3 58.41 58.20 58.30 58.20 58.14.2 58.13.4 58.13.11.13.12.11.11.11.10 58.11.5 58.3 58.11.12.2 58.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19 58.42 58.50 58.6 58.12.2 58.1 58.2 58.11.11 58.14.20 58.13.32 58.31 58.30 58.14.19 58.19.20 58.14.14.1 58.14 58.60 58.12.14.11.14.13.31 58.19 58.13.12.11.11.1 58.1 58.12 58.14.19.4 58.32 58.14.12.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 58.3 58.14.12 58.3 58.14.13.13 58.40 58.11 268 .

19.4 58.12 58.2 58.21.19.29 58.2 58.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 58.29.19.10 58.29.29.32 58.19.31 58.13 58.15 58.29.21.30 58.19 58.19.29.19.29.29 58.3 58.29.1 58.29.19.21 58.29.2 58.29.19.29.12 58.21 58.4 58.21.21 58.21.11 58.3 58.40 58.2 58.13 58.29.30 58.1 58.21.21.19.29 58.14 58.20 58.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .21.40 269 .19.3 58.14 58.29.21.

11.5 58.02 59.11.12.11.11.11 59.29.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 59.3 59.1 59.11.11.23.21 59.29.11.11.11 59.11.01 59.11.1 59.12 59.12.11 59.11.02 59.01 59.11.12.30 59.12.15 270 .11.11.11.01 59.11.14 59.12.24 59.01 59.1 59.11.02 59.23 59.2 59.13 59.11.13 59.12.12.11.12.12.12 59.22 59.12 59.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 58.11.50 59 59.12.12.

13.11 60.14.14 59.20.20.20.11.21 59.34 59.20.13.40 60 60.20.13.11.33 59.11.12.11 59.13.14.20.10.1 60.10.22 59.12 59.10 60.1 59.01 59.1 59.01 60.12.35 59.13 59.2 59.1 60.20.20.20.01 59.10.01 59.20.16 59.13.12 59.02 271 .20.14.12.20.01 59.10.4 59.1 59.31 59.11.19 59.17 59.12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 59.20.16.13.10.32 59.2 59.3 59.10 59.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.20.02 59.20.13 59.20 59.11 59.

10.20.30 61.11 60.10.20 60.20.20.20.1 61.10.20 61.10.2 60.20.12 60.11.20 60.01 61.12 61.3 60.10.10.30 60.20 60.3 61.12 60.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 60.13 60.41 61.20.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.3 60.1 61.10.2 61.10.40 61 61.4 61.2 60.10.20.41.31 60.01 60.20.20.10.11.11 61.2 60.10.14 60.1 60.10.10.13 61.4 60.10.20.01 272 .10.20.10 61.20.32 60.10.20.10.02 60.

30 61.50 61.20.2 61.30.20.10.20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .52 61.49 61.20.30.30.4 61.30.5 61.20.13 61.10.01 61.12 61.10.49.01 61.20.11 61.20 61.01 61.41 61.10.10.42 61.20.20.20.2 61.10.43 61.53 61.2 61.49.20.01 61.10 61.30.10.20.30 61.10.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 61.42 61.3 61.20.20.1 61.51 61.49 61.20.20 61.20 273 .20.11.5 61.10.1 61.3 61.

02.1 62.02 62.02 62.10.11.06 62.07 62.90.11.11.01.03 62.03 61.05 62 62.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 61.90.9 61.02.90.3 62.01.01.01 62.04 61.11 62.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10 61.02.12 62.11.01.2 62.30 62.02.90 61.01.90.11.1 61.02.90.1 62.02 61.30.01.01.10 62.90.10.11.05 62.01 62.02.20 62.01.04 62.0 62.01 61.02.01.10.21 62.10.01.01.02 274 .10.2 62.01.11.30.01.29 62.02.90.01 62.

2 63.91.11.11.12.09.21 63.11 63.91 63.1 62.11.09.20.11.12.1 63.11.03 62.10 62.3 63.01 63.2 62.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .03 63.10 63.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 62.30.12 63.03.12 62.20 62.9 63.11 63.01 63 63.11.02.11.11.1 63.11.11.11.11.11.09.02.04 62.1 275 .02 63.03 62.03.11.05 63.1 63.11.11 62.13 63.09.19 63.09 62.11.30 63.03.09.30.11.11.12 63.22 63.1 62.04 63.11.11.

23 64.20 ΙΑ 64 64.99.99.99 63.1 63.03 64.99.19.19.01 63.12 63.10.19.1 64.01 63.11 64.2 63.26 64.2 64.19.21 64.10.19.19.91.25 64.12.11 64.19.10.99.19.19.03 63.01 64.10 64.19.99.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 63.04 63.19.12.12 64.1 64.11.10 63.29 64.11 63.02 64.19.19.91.1 64.04 64.99.91.3 276 .12.05 63.99.10.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.19.19.19 64.99.24 64.19.12.22 64.11.02 63.99.

1 64.99.20.30.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .91.92.15 64.30.10.20.91.30 64.20.20.92.10.12 64.10 64.1 64.92.19.92.11 64.01 64.9 64.02 64.16 64.92 64.01 64.10.1 64.30.12.2 64.99 64.92.92.30 64.1 277 .92.19 64.01 64.10 64.01 64.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 64.3 64.91 64.20 64.19.14 64.92.1 64.13 64.30.10 64.92.

11.21 65.1 65.12.4 65.03 65 65.12.19 64.3 65.29 65.12.12 65.12.12.11.71 65.12 65.34 65.12.12.72 65.36 65.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 64.12.99.12.12.6 65.99.31 65.90 65.10 65.20 65.33 65.12.12.99.12.12.50 65.99.5 65.62 65.9 65.1 65.99.19.11 65.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.19.12.2 65.11 65.12.1 65.12.20.41 65.12.12.32 65.11 64.02 64.12.35 65.12.73 65.12.12.12.12.2 65.61 65.19.49 65.1 278 .01 64.7 65.12.

20.11.20.21 65.11 65.11.23 65.12 66.20.02 66.11.41 65.30.11 66.20.42 65.4 65.20.50 65.11 65.20.3 65.11 66.19 279 .20.1 65.20.32 65.20.20.12 65.01 66.20.5 65.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 65.11.12 66 66.22 65.30 65.1 66.13 65.20.31 65.30.1 66.11.24 65.11.30.20.20.25 65.20.20.60 65.20.11.6 65.2 65.3 65.11.

10 66.19.01 66.12.2 66.11.12.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .21 66.12.01 66.19.19.22 66.19.19.21 66.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 66.11.91.02 66.12 66.12.9 66.29 66.92 66.02 66.19.19.99.19.03 66.12.21.3 66.12.10 66.19.19.19 66.99.11.13.22 66.32 66.04 66.07 66.19.05 66.12.01 66.01 66.11.31 66.13.13 66.19.22.1 66.21.11 66.08 66.12.02 66.19.19.12.06 66.1 66.11.19.2 66.12.12.1 280 .19.99 66.1 66.11.11.11.12.12.91 66.12 66.

10.11 68.10.22.22.12 ΙΒ 68 68.20.10.22.14 68.20.11.10.13 68.30.29.11.11 68.12 68.19 66.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .29.10 66.1 66.30.30 66.01 68.01 66.11 66.10.10.1 66.22.07 66.1 68.01 66.10.22.2 68.02 66.10.10.10 68.10.06 66.29.3 66.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 66.20 68.22.22.10.29.11.09 66.30.05 66.22.22.10.03 66.08 66.10.15 68.11.01 66.04 66.10.22.10.11 66.29 66.1 68.30.20.02 281 .20.1 68.

12 68.12 68.32.32.11.31.12.12 68.20.20.32.11.03 68.32.32 68.01 ΙΓ 69 69.05 68.12.11.20.02 68.02 68.12.11 68.03 68.32.31.32.06 68.1 68.1 69.32.11 68.11.01 68.13 68.31.32.31.04 68.16 68.12.13 68.31.10 282 .04 68.20.20.31.20.15 68.12.01 68.14 68.20.3 68.13.31 68.11.31.1 68.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 68.20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20.12.03 68.

10.01 69.20.20.10.17 69.20.20.20.20.19.10.15.10.02 69.20.20.24 69.31 283 .20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .02 69.18 69.10.10.01 69.10.20 69.1 69.03 69.10.10.10.2 69.02 69.1 69.23.01 69.10.20.11 69.01 69.22.19.10.19.01 69.18.20.20.10.14 69.29 69.22.01 69.23 69.2 69.04 69.12 69.13 69.3 69.20.01 69.20.15 69.22 69.10.20.20.20.10.02 69.10.10 69.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 69.21 69.23.10.19 69.29.16 69.10.19.

22.13.11.22.01 70.22.09 70.05 70.4 69.13 70.12.01 69.15 70.06 70.16 70.08 70.22.12.2 70.12 70.22.12.1 70.05 70.22.02 70.22.20.22.12.13 70.13.07 70.22.1 70.12.03 70.03 70.10 70.22.21.20.01 70.04 70.22.10 70.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 69.32.11 70.11.12.11 70.11.22.22.20.21.22.10.22.20.22.12.11.02 284 .12.22.12.04 70.22.1 70.14 70.10 70.02 70.10.22.22.1 70.40 70 70.22.21 70.11.22.22.22.01 70.12.22.12 70.12.32 69.12.10 70.22.12.12.12.22 70.22.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.

22.03 70.13.22.15.22.22.08 70.22.15.3 70.15.30.05 70.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 70.10 70.22.15.15.15.02 70.11 285 .22.22.03 70.07 70.22.14 70.04 70.22.22.22.22.03 70.04 70.22.20.01 70.01 70.01 70.20 70.13.20.4 70.06 70.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .22.15 70.2 70.22.22.22.20.22.22.22.30 70.09 70.16.30.22.22.22.30.15.22.1 71.22.02 70.13.16 70.22.17 70.40 71 71.05 70.15.22.22.15.01 70.02 70.15.22.01 70.14.03 70.22.

31.23 71.12.01 71.41.11.03 71.3 71.11.05 71.11.11.12.12.11.1 71.12.12.11.13.12.11.33 71.41 71.13.13.05 71.12.03 71.23.31.31 71.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .1 71.11.12.31.04 71.03 71.03 71.01 71.03 71.12.42 71.12.11.12.12.11.13 71.04 286 .11.01 71.22 71.11.2 71.11.11.02 71.11.11 71.24 71.12 71.12.11.32 71.10 71.12.41.11.11.31.12 71.11.12.4 71.01 71.11.01 71.12.11.11.02 71.11.11.41.01 71.11.02 71.02 71.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 71.11.02 71.12.13.31.12.21 71.11.12.04 71.

19.31.12.35 71.15.2 71.31.19.34.12.14.19 71.19.03 71.31 71.01 71.12.12.13.17.12.01 71.33 71.20 71.10 71.03 71.05 71.14.12.12.12.12.12.12.02 71.12.16 71.16.12.06 71.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 71.31.07 71.14 71.17 71.13.18 71.19.12.12.04 71.12.31.12.02 71.19.15 71.12.12.12.12.12.12.19.04 71.05 71.13.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 71.03 71.07 71.34 71.09 71.12.01 71.12.19.14.12.06 71.12.12.19.12.01 287 .19.01 71.12.32 71.12.12.02 71.19.12.12.08 71.12.01 71.3 71.12.12.01 71.35.19.12.11 71.12.12.

11.12 71.20.20.20.11.04 71.01 71.20.20.11.04 71.13.14 71.12 72.35.20.19 71.1 71.02 71.01 71.19.2 71.11.20.05 71.02 71.03 71.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 71.13 71.13 72.20.1 72.11.04 72 72.1 72.20.12.03 71.11.11 72.35.12.20 72.20.19.07 71.11 72.19 288 .13.01 71.13.12.2 72.11.06 71.13.02 71.11.20.20.11.11.20.08 71.04 71.20.20.11.19.02 71.20.35.20.11.03 71.20.03 71.20.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .20 71.11 71.20.20.11.19.11.

19.19.2 72.02 72.16 72.29.19.19.14 72.29.02 72.01 72.19.29.19.40.11 72.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 72.1 72.19.29.19.15 72.19.16.01 72.19.04 72.19.19.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19.19.3 72.19.19.07 72.19.19.01 72.19.19.19.29.19.19.01 72.19.29 72.02 72.14.19.19.29.03 72.03 72.19.03 289 .40.40 72.13.29.12 72.4 72.13 72.08 72.06 72.01 72.29.19.19.14.05 72.19 72.21 72.02 72.14.03 72.30 72.19.01 72.19.19.19.09 72.19.19.19.19.19.40.15.19.29.01 72.

04 73.11 73.11.20.19 73.1 72.11.29.20.1 73.01 290 .20.20.3 72.19.01 72.11.11.13 73.11.12.11.20.5 72.20.21 72.11.11.20.30 73 73.1 73.50 72.19.2 72.03 73.20.01 72.12 73.20.20.11.11.03 72.01 73.20.20.11.20 72.05 73.11 73.2 72.11.13 72.20.29.11.20.02 72.20.12 72.04 72.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 72.11.11.29 72.02 73.29.29.19.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11 72.19 72.01 72.20.11.

12.19.19 73.12 73.20.14 73.2 73.11.19.02 73.11 73.03 73.04 73.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 73.20 73.20.20.01 291 .12.11.20.11.10.11 73.1 74.20.03 73.19.20.01 73.2 73.04 73.19.19.10.07 73.11.02 73.12 73.1 73.20.01 73.12 73.05 73.12.19.10.19.19.12.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .2 73.11.20.20.11.13 73.19 73.12.19.20.19.12.12.13 73.01 73.1 74.19.12.11 74.11.06 73.20.1 73.20 73.12.12.12.12.01 73.10 74.20 74 74.20.14 73.

39 74.20.20.20.10.30.19 74.2 74.20.31.1 74.31 74.19.20.01 74.10.20 74.12.20.31.19.19.20.06 74.10.20.3 74.12 74.20.29.2 74.01 74.01 74.20.30 74.20.01 74.21.19 74.21 74.20.20.23.22 74.29.29 74.30.20.20.24 74.1 74.2 74.10.10.02 74.12 74.01 74.29.03 74.20 74.10.02 74.30.20.23 74.11 74.19.20.01 74.10.10.05 74.32 74.02 74.20.11 74.31.20.3 74.21.20.30.03 74.19.19.01 74.12 74.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.9 292 .20.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 74.02 74.30.04 74.20.20.03 74.

00 75.15 74.90.1 77.1 74.00.90.90 74.19 74.90.19 75.90.12 77.01 77.19.2 74.2 77.1 77.11.11.11 75.90.90.00.1 77.00.00.1 75.11 77.90.11 77.00.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 74.10.10 77.11.13 74.0 75.14 74.12.90.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 75.12 75.19 77.11.21 293 .90.00.12.01 ΙΔ 77 77.20 75 75.12 74.11 74.12.

02 77.10.29.21.21.29.11.10.21.29.21.01 77.22.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 77.19 294 .10.12.01 77.10.21.21.29.02 77.04 77.07 77.01 77.03 77.09 77.29.12.22.21.29.1 77.12 77.21.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .02 77.29.14 77.29.13 77.15.15.16.01 77.10.21.10 77.29.01 77.03 77.29 77.15.29.22.21.29.01 77.14.10.29.11 77.15 77.10.04 77.15.29.08 77.10.10.03 77.1 77.29.10 77.29.10.29.12.10.01 77.22.06 77.02 77.29.22 77.1 77.16 77.21.05 77.29.

29.31.31.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 77.1 77.03 77.11.10 77.33.11.32.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .33 77.03 77.01 77.1 77.35 77.31 77.10.34.19.11.19.32 77.33.31.34 77.35.1 77.10.01 77.31.02 77.12 77.10.10.11 77.1 77.10.3 77.02 77.29.33.33.01 77.32.01 77.32.33.34.10 77.02 77.32.10.33.1 77.34.10 295 .10 77.32.01 77.02 77.02 77.34.10.35.

19.11 296 .39.09 77.08 77.19.35.19.39.12 77.14 77.10.39.04 77.1 78.39.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12 77.01 77.39.4 77.40.01 77.1 77.11 77.06 77.19.19.02 77.40 77.39.40.11 77.39.19.39.1 77.13.05 77.10.02 77.19.39.1 78.13.40.10 78.19 77.39.39.39 77.39.39.19.39.13 77.03 77.10.07 77.13 77.19.19 78 78.01 77.40.39.39.39.40.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 77.

30.19.12 78.20.10.11.20.1 78.11.19 78.11.20.16 78.19 78.11.14 78.3 78.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .14 78.30.30.15 78.1 79.13 78.11.20 78.12 78.20.30 78.20.11 79.11.11 78.11.01 79.30.30.15 78.10.1 78.30.13 78.2 78.11 79.12 78.20.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 78.11 78.10.20.30.02 78.01 78.12 297 .30.01 79 79.1 79.16 78.30.

3 79.10.12 79.12.1 80.01 80.39 80 80.11.20 79.2 79.21 79.14 79.01 79.9 79.19.11.11.02 79.10.1 79.11.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.90 79.12 79.1 80.10 80.2 79.03 79.90.31 79.20 298 .90.12 80.90.1 79.12.10.12.90.90.23 79.19.11.13 79.01 80.11 79.90.12 79.11.32 79.11 79.11.01 79.10.11.90.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 79.19 80.11.90.11.19 79.19.10.11.11 80.10.2 80.23.01 79.12.11.22 79.11.90.

1 80.10 81.3 299 .03 81.29.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .02 80.20.01 80.22.12 81.30 80.22.12 81.11.02 81.10.1 81.29.22.29.02 81.01 81.30.13 81.21.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 80.10 81.3 80.12.29.2 81.12.29.1 81.01 81.19 81.10.29.21.01 81 81.22.1 81.10.1 80.03 81.21.03 81.21 81.12.22.29.30.29.13 81.29 81.10 81.02 81.21.10.10.20.10 80.20.10.10.10 80.22.20.1 81.1 81.02 81.11.01 81.10.22.29.01 81.11 81.10.30.22 81.19.19.19.04 81.21.11 81.29.21.

01 82.11.10 82.91.19.91 82.19.30.2 82.01 82.19.02 82.12 82.13.1 82.20.11.30.30.12.30.1 82.19.13.19.02 82.9 82.19.11.02 82.30.01 82 82.1 81.30.01 82.11 82.19.03 82.1 82.02 82.11 82.01 82.11.13 82.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .3 82.12 82.19 82.12.30 82.1 82.10.1 82.04 82.1 300 .10 81.13.30.19.11.20.30.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 81.30.20 82.13.10 82.11.30.11 82.30 81.19.19.

02 82.99.02 82.02 82.12 82.91.10.91.12 82.12 82.19.19.08 82.19.99.19.01 82.05 82.99.19.10.10.10 82.92.99.99.12.11.19.12.04 82.99.06 82.19.99.92.11 82.11 82.91.03 82.1 82.03 82.19.99.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 82.19.92 82.99.01 82.1 301 .92.09 82.01 82.91.01 82.91.03 82.04 82.99.11 82.19.19.92.99.04 82.10.99.19 82.07 82.10.99.19.99.99.92.05 82.99.13 ΙΕ 84 84.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.92.92.1 82.12.10 82.91.99 82.99.91.19.

11.13.14 84.03 84.13.11.13.11.11.11.12 84.21 84.1 84.11 302 .13.2 84.11.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 84.15 84.11.13.29 84.13 84.1 84.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12 84.11.02 84.13 84.11.11.13 84.13.01 84.13.17 84.21 84.13.19 84.12 84.11.11.12.11 84.11.2 84.11 84.12.21.13.1 84.11.12.18 84.12 84.1 84.13 84.11 84.16 84.11 84.14 84.12.11.12.14 84.21.

1 84.22 84.10.1 84.19 84.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 84.23.11 85.13 84.3 84.12 84.22.30.10 85.10.23.1 84.25 84.19 84.01 84.1 85.12 84.25.30.20 85.14 ΙΣΤ 85 85.10 85.20.24.21.1 84.12 84.19.1 85.19.21.23 84.13 84.1 85.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .2 85.24.12 84.30.24 84.11 84.20.30 84.11 84.11 84.25.24.11 84.30.11 84.25.25.20.12 303 .25.02 84.1 84.22.30.22.23.

31 85.42.51.14 85.31.31.32.10.13 85.51.03 85.1 85.51.10 85.12 85.42.12 85.41.14 85.31.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 85.3 85.14 85.51.32.42.14 85.42.32.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.42.05 85.51.32.41.32.16 85.01 85.11 85.15 85.42 85.51.41.31.1 85.5 85.04 85.1 85.41.11 85.06 85.11 85.32 85.13 85.1 85.10.10.12 85.10.10.31.13 85.12 85.4 85.10.11 85.51.51.42.13 85.51.42.02 85.1 85.07 304 .41.51 85.41 85.

52.53 85.59.19.19.11.52.52.59.59.19.59.12.01 85.59.19.02 85.02 85.19.59.01 85.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 85.53.01 85.13.07 85.59.12.60.1 85.13.59.03 85.11 85.51.13.12.01 85.59.53.52.19.12 85.10.52.09 85.19.1 85.12 85.19 85.1 305 .60 85.01 85.04 85.12 85.11.11 85.52.13.02 85.52.08 85.59.59 85.10 85.53.59.59.59.59.59.02 85.13.05 85.52.19.53.59.52.6 85.59.02 85.12.59.19.19.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .05 85.19.01 85.02 85.19 85.04 85.13.59.59.52 85.53.11.13 85.11 85.09 85.11 85.13 85.59.59.11.52.59.51.1 85.01 85.03 85.08 85.06 85.

11.11.14.02 86.10.10.15.10.10.14 86.10.10.15.10.02 86.10.12.60.07 86.10.10.11 86.10.14.10.11.15.15.10 86.15.10.01 85.15.03 86.14 86.10.10.04 86.15.10.10.05 86.60.10.03 ΙΖ 86 86.15 86.10.15 86.11.10.17 306 .10.10.01 86.05 86.03 86.11.10 85.11.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .10.11.13 86.15.10.12 86.06 86.01 86.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 85.10.01 86.15.10.12 86.01 86.15.1 86.11 86.06 86.10.13 86.15.10 86.10.15.10.07 86.15.60.10.15.02 86.15.10.15.13.10.60.1 86.02 85.04 86.16 86.10.09 86.01 86.10.10.15.08 86.10.

10.18 86.22.22.03 86.02 86.15.21.22.15 86.08 86.05 86.10 86.22.15.19.18 86.19.19.02 86.21 86.19.10.10.19.22.19 86.01 86.19.21.21 86.09 86.10.19.19.19.16 86.10.02 86.2 86.15.01 86.22.22.05 86.19.20 86.10.22.10.10.04 86.15.19.19.21.21.22.19.22.10.04 86.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 86.19.19.1 86.10.22.22.23 86.10.07 86.19.1 86.22.19.19 86.19.19 86.03 86.10.06 86.22.21.10.11 86.24 86.13 86.22.15.17 86.22 86.22.10.19.21.15.19.21.19.04 86.10.22.19 307 .22.14 86.19.15.22.22.22.22 86.10 86.10.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 86.11 86.10.22.03 86.19.12 86.

22 86.19.9 86.13 86.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 86.19.90.17 308 .14 86.23.90 86.21 86.90.11 86.90.19 86.22.33 86.29 86.22.19.15.35 86.02 86.90.90.12.24 86.04 86.12.15 86.11 86.05 86.90.04 86.03 86.03 86.19.13.04 86.23.90.22.12 86.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.90.90.22.19.19.20 86.23.23.25 86.19.30 86.15.31 86.22.15.19.19.02 86.13.02 86.90.19.26 86.19.23.01 86.19.19.03 86.22.23.15.19.23.02 86.28 86.19.90.22.90.90.19.90.19.90.19.90.22.12.15.19.15.1 86.04 86.22.07 86.15.1 86.90.01 86.06 86.16 86.01 86.90.22.23 86.23 86.34 86.27 86.13.13.22.22.22.90.03 86.90.90.90.22.32 86.22.22.90.01 86.19.

90.02 86.11 86.19.19 86.04 86.18.90.10 86.02 86.30.19.1 87.12 87 87.30 87.19.01 86.06 86.19.19.09 86.1 87.10 87.19.19.2 87.20.90.30.90.01 86.90.90.10 87.10.12 87.10.90.18.20.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 86.90.07 86.03 86.90.90.11 309 .90.20.11 87.90.1 87.90.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .90.20 87.19.05 86.90.08 86.90.90.18.03 86.04 86.3 87.18 86.19.1 87.19.90.19.19.18.

9 87.90.14 88.13 88.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 87.91.1 88.10.13 88.90.1 88.30.02 87.13 87.03 310 .10.90.91.11 88.91 88.13 87.11.12 87.30.13.13.91.10.10.12 88.90.1 87.91.01 87.91.01 88.11 88.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 87.13.90 87.13.10.13.90.91.11.01 88.90.90.10.10 88.91.9 88.10.30.01 87.11 87.02 88.03 88 88.11.13.12 88.90.12 87.1 88.15 88.

19 90.01.02.99.10.01 90.06 90.12.01.11 88.01.02 90.19.01.99.02.01.01.13 88.07 90.01 90.08 90.99 88.02.02.10.02.12 88.02.02 90.01.11.10.19.99.99.05 90.19 88.99.10.99.01.10.0 90.02.03 88.03 90.10 90.02 88.19.10.01 88.02.11.19.11.02.19.02 90.19.01 90.12.99.01 90.04 90.10.12 90.02.1 311 .99.03 90.99.1 88.1 90.03 90.03.02.01 88.01.99.02 90.03 90.19.10.11.99.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 88.02.02 88.04 90.12.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 90.04 ΙΗ 90 90.1 90.01.11 90.

04.18 90.11 90.03 91.04 90.10.04 90.03 90.04.03.17 90.08 90.03.04.12 90.03.03.15 90.11.12.10.05 312 .03.1 90.11.05 90.11.11.03.11.10 90.01 91.03.03.12 91.11 91.09 90.03.13 90.01.06 90.10.04.03.12.11.04.02 90.11.03.08 91 91.04.16 90.03.02 90.01.02 91.11.01.11.01.10.03.04 91.01.11.10.04.11.12.05 90.10.04.1 91.11.11.04 90.10.10 90.04.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .12.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 90.01.03.04.12 90.03 90.11 90.11.03.0 91.11.10.01 90.07 90.03.03.01 91.12.07 90.03.03.03.14 90.01.01 90.11.11.13 90.03.06 90.11.01.

01 92.1 91.02 91.02 91.04 92.11.00.03 92.02 92.00.04.1 91.1 92.1 93.13.00.11.00.01 92.10.04 91.01 92.00.29.13.00.01 91.00.13.03.12.02.04.13 92.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .00.12 92.00.01 91.12 92 92.00 92.00.04.21 92.02.10.00.02.02.02.1 91.12.03.2 92.00.02 92.03 91.02 92.19 92.20.29 92.10 91.00.10 91.11 313 .0 92.14 92.00.00.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 91.00.2 91.03.13.20 91.00.00.01 93 93.03.11 92.11 91.

1 93.13 93.19.1 93.04 93.19 93.19.11.05 93.19.13.13.10.21.19.1 93.19.13.01 93.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 93.29 93.06 93.29.21.01 93.10 93.11.10 93.03 93.13.12 93.10.19.05 93.12.10.11.1 93.29.02 93.13.1 93.13 93.19.11.19.29.10.10.19.01 93.11.10 93.10 93.11.12 93.01 93.13.21.04 93.11 93.13.03 93.21.03 93.02 93.02 93.01 93.19.10.21 93.11.1 93.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 93.10.02 93.11.19.12.29.13.11.01 93.10.10.11.03 314 .13.10.19.10.2 93.11 93.12.02 93.12.03 93.10.29.13.19 93.13.21.

2 94.12 94.20.91.29.04 93.29.19.01 94.1 94.21.10.29.10.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .19.29.29.29.10 94.11.10 94.11.29.06 93.29.29.06 93.21.19.91.1 94.29.29.10 94.11.19.29.29.04 93.19 93.11 94.2 93.10.29 ΙΘ 94 94.1 94.10 94.01 93.22 93.01 93.21 93.12.21.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 93.20 94.11.12.04 93.11.19.92 315 .91 94.29.29.07 93.29.05 93.19.03 94.02 93.29.03 93.1 94.03 93.20.02 93.91.9 94.05 93.29.91.21.91.29.02 94.19.1 94.

19.1 95.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .01 316 .1 94.99 94.99.99.19.99.01 95.01 94.11.10.16.99.1 95.92.12.99.99.92.01 94.02 94.10 94.01 94.13 94.16.14 94.1 95.07 94.99.19.99.92.19 94.2 94.04 94.02 94.11.03 94.99.06 94.99.12 95.99.20 95 95.99.12 94.99.99.01 94.11 95.16 94.17.19.99.17 94.10.12.19.99.01 94.11 94.05 94.10.10 95.99.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 94.12.99.99.14.19.19.99.12.99.10.15 94.99.10 95.02 94.1 94.99.01 94.92.11.

22.04 95.29.11.1 95.10.25.24.29.29.25.11.13 95.19.11 95.19 95.19.02 95.14 95.29.2 95.12 95.05 95.10.29.23 95.22 95.01 95.1 95.21.10 95.29.29.29 95.29.11.21.22.10 95.1 95.19.29.29.1 95.19.11.23.10 95.21.19.25 95.23.02 95.29.01 95.04 95.01 95.14.29.01 95.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .29.24.22.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 95.02 95.07 317 .25.29.1 95.11.19.29.23.01 95.03 95.03 95.19.1 95.10.10 95.23.29.06 95.29.29.01 95.12 95.21 95.24 95.11 95.05 95.29.10.

02 96.19.01 96.02.03 96.03 96.02.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 96 96.01.12 96.19 96.01.01.02.13.01.01 96.02.14 96.01.13.03 96.04 96.02.19.04 96.01 96.02.13.02.01 96.19.01 96.02 96.12.01.12.12.01.14.02.02.01 96.02 96.13.11.1 96.19.01.02.19 96.01.03.02.11 96.02.03.02.19.12 96.20 96.1 96.13.13 96.11.01 318 .02.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .11 96.11 96.0 96.12.02 96.05 96.02.02.13 96.01.01 96.2 96.12 96.13.01.03.1 96.01 96.03.03 96.02.01.02.02 96.

01 96.02 96.01 96.09.01 96.11.09.09.09.19.04 96.04.03 96.03.03.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 96.04 96.09.10.19.04.19.10.19.11.1 96.04.04.09 96.10 96.09.19.09 96.17 319 .19.06 96.19.11.04 96.09.13 96.19 96.ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA ΤΑΞΕΙΣ NACE ΤΟΜΕΙΣ ΚΛΑΔΟΙ NACE ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .09.19.10.19.10.19.09.09.04.19.1 96.04.19.02 96.04.11 96.09.16 96.04.09.09.06 96.09.05 96.11 96.07 96.05 96.10 96.10.12 96.12 96.09.13 96.15 96.04 96.09.02 96.09.02 96.04 96.09.19.09.03 96.12.09.04.09.08 96.03 96.03 96.19.09.11.19.07 96.12.03.14 96.09.09.19.19.09.12.10.10.09.

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

Κ
97
97.0
97.00
97.00.1
97.00.10

98

98.1
98.10

98.10.1

98.10.10

98.2
98.20

98.20.1

98.20.10

ΚΑ
99

320

ΕΘΝΙΚΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
CPA

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ CPA

ΤΑΞΕΙΣ
NACE

ΤΟΜΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΙ
NACE

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

99.0
99.00
99.00.1
99.00.10

ΚΒ
00
00.0
00.01
00.02
00.03

321

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
Αγρότης ειδικού καθεστώτος [Σημ: Ο ΚΑΔ αυτός δεν ακολουθεί τη μεθοδολογία της
Ονοματολογίας και χρησιμοποιείται μεταβατικά]

Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
Καλλιέργεια δημητριακών (εκτός ρυζιού), οσπρίων και ελαιούχων
σπόρων
Καλλιέργεια σιταριού
Καλλιέργεια σκληρού σιταριού
Καλλιέργεια σιταριού, εκτός από το σκληρό σιτάρι
Καλλιέργεια μαλακού σιταριού

Καλλιέργεια αραβόσιτου
Καλλιέργεια αραβόσιτου
Καλλιέργεια χλωρού αραβόσιτου

Καλλιέργεια κριθαριού, σίκαλης και βρώμης
Καλλιέργεια κριθαριού
Καλλιέργεια σίκαλης
Καλλιέργεια βρώμης

Καλλιέργεια σόργου, κεχριού και άλλων δημητριακών
Καλλιέργεια σόργου
Καλλιέργεια κεχριού
Καλλιέργεια άλλων δημητριακών

Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών
Καλλιέργεια άχυρου και φλοιών δημητριακών

Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται νωπά
Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται νωπά
Καλλιέργεια φασολιών μεσόσπερμων
Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται νωπά
Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται νωπά

Καλλιέργεια οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα
Καλλιέργεια φασολιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
Καλλιέργεια κουκιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
Καλλιέργεια ρεβιθιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
Καλλιέργεια φακών, που διαθέτονται αποξηραμένα
Καλλιέργεια μπιζελιών, που διαθέτονται αποξηραμένα
Καλλιέργεια άλλων οσπρίων, που διαθέτονται αποξηραμένα

Καλλιέργεια σπόρων σόγιας, αράπικων φιστικιών και βαμβακόσπορων
Καλλιέργεια σπόρων σόγιας
Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται με κέλυφος
Καλλιέργεια αράπικων φιστικιών, που διαθέτονται αποφλοιωμένα (χωρίς κέλυφος)
Καλλιέργεια βαμβακόσπορων

Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων
Καλλιέργεια λιναρόσπορου
Καλλιέργεια σπόρων σιναπιού
Καλλιέργεια σπόρων κράμβης ή ελαιοκράμβης
Καλλιέργεια σπόρων σουσαμιού
Καλλιέργεια σπόρων ηλιοτρόπιου
Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων σπόρων που δεν κατονομάζονται αλλού (π.δ.κ.α.)

Καλλιέργεια ρυζιού
Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο

322

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καλλιέργεια ρυζιού, που διαθέτεται μη αποφλοιωμένο
Καλλιέργεια μακρόσπερμου ρυζιού

Καλλιέργεια λαχανικών και πεπονοειδών, ριζών και κονδύλων
Καλλιέργεια λαχανικών με φύλλα ή μίσχους
Καλλιέργεια σπαραγγιών
Καλλιέργεια λάχανων
Καλλιέργεια κουνουπιδιών και μπρόκολων
Καλλιέργεια κουνουπιδιών
Καλλιέργεια μαρουλιών
Καλλιέργεια πικραλίδων (πικρομάρουλων-χίκορι)
Καλλιέργεια σπανακιού
Καλλιέργεια αγκινάρων
Καλλιέργεια άλλων λαχανικών με φύλλα ή μίσχους

Καλλιέργεια πεπονοειδών
Καλλιέργεια καρπουζιών
Καλλιέργεια άλλων πεπονοειδών
Καλλιέργεια πεπονιών θερμοκηπίου
Καλλιέργεια πεπονιών υπαίθρου

Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς (οπωροφόρων)
Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών, πράσινων (μόνο του γένους
capsicum)
Καλλιέργεια πιπεριών θερμοκηπίου
Καλλιέργεια πιπεριών υπαίθρου
Καλλιέργεια αγγουριών και μικρών αγγουρακιών
Καλλιέργεια αγγουριών θερμοκηπίου
Καλλιέργεια αγγουριών υπαίθρου
Καλλιέργεια μελιτζάνων
Καλλιέργεια μελιτζάνων θερμοκηπίου
Καλλιέργεια μελιτζάνων υπαίθρου
Καλλιέργεια ντοματών
Καλλιέργεια ντοματοπιπεριών (διπλοκαλλιέργεια)
Καλλιέργεια ντοματών - αγγουριών (διπλοκαλλιέργεια)
Καλλιέργεια ντοματών - πεπονιών (διπλοκαλλιέργεια)
Καλλιέργεια ντοματών βιομηχανικών
Καλλιέργεια ντοματών επιτραπέζιων υπαίθρου
Καλλιέργεια ντοματών θερμοκηπίου
Καλλιέργεια άλλων λαχανικών που φέρουν καρπούς π.δ.κ.α.
Καλλιέργεια αρακά βιομηχανικού
Καλλιέργεια κηπευτικών θερμοκηπίου
Καλλιέργεια κηπευτικών υπαίθρου
Καλλιέργεια κολοκυθιών θερμοκηπίου
Καλλιέργεια κολοκυθιών υπαίθρου
Καλλιέργεια μπάμιας
Καλλιέργεια φασολακιών θερμοκηπίου
Καλλιέργεια φασολακιών υπαίθρου

Καλλιέργεια ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών
Καλλιέργεια καρότων και γογγυλιών
Καλλιέργεια σκόρδων
Καλλιέργεια σκόρδων, που διαθέτονται ξερά
Καλλιέργεια κρεμμυδιών
Καλλιέργεια κρεμμυδιών, που διαθέτονται ξερά
Καλλιέργεια πράσων και άλλων παρόμοιων λαχανικών
Καλλιέργεια άλλων ριζωδών, βολβωδών ή κονδυλωδών λαχανικών (χωρίς υψηλό
περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη)

323

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καλλιέργεια βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή
ινουλίνη
Καλλιέργεια πατατών
Καλλιέργεια γλυκοπατατών
Καλλιέργεια ταπιόκας (cassava)
Καλλιέργεια άλλων βρώσιμων ριζών και κονδύλων με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή
ινουλίνη

Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων
Καλλιέργεια σπόρων λαχανικών, πλην των σπόρων τεύτλων
Παραγωγή κολοκυθόσπορου

Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων και σπόρων ζαχαρότευτλων
Καλλιέργεια ζαχαρότευτλων
Καλλιέργεια σπόρων ζαχαρότευτλων

Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών
Καλλιέργεια μανιταριών και τρουφών
Καλλιέργεια μανιταριών (στο έδαφος)
Καλλιέργεια μανιταριών pleurotus
Παραγωγή με βιομηχανικό τρόπο (όχι καλλιέργεια στη γη) μανιταριών

Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.
Καλλιέργεια λαχανικών, που διαθέτονται νωπά, π.δ.κ.α.

Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων
Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων
Καλλιέργεια ζαχαροκάλαμων

Καλλιέργεια καπνού
Καλλιέργεια καπνού
Καλλιέργεια καπνού
Καλλιέργεια καπνού ανατολικού τύπου
Καλλιέργεια καπνού τύπου "Virginia”
Καλλιέργεια καπνού τύπου "Κάμπα- Κούλακ"
Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπασμά"
Καλλιέργεια καπνού τύπου "Μπέρλεϋ"
Καλλιέργεια καπνού τύπων "μαύρα" και "τσεμπέλια"

Καλλιέργεια ινωδών φυτών
Καλλιέργεια ινωδών φυτών
Καλλιέργεια βαμβακιού, που διαθέτεται εκκοκκισμένο ή μη
Καλλιέργεια γιούτας, κενάφ και άλλων ινωδών φυτών ραφίας (δηλαδή υφαντικών ινών
που προέρχονται από στελέχη φυτών), (εκτός από λινάρι, κάνναβη και ραμί)
Καλλιέργεια λιναριού, κάνναβης και ακατέργαστων ινωδών φυτών π.δ.κ.α.

Καλλιέργεια άλλων μη πολυετών φυτών
Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών
Καλλιέργεια κτηνοτροφικών φυτών
Καλλιέργεια άλλων κτηνοτροφικών φυτών, για ζωοτροφή
Καλλιέργεια βίκου
Καλλιέργεια βιολογικών κτηνοτροφικών φυτών
Καλλιέργεια μηδικής (τριφυλλιού)
Καλλιέργεια σπόρων μηδικής

Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων· σπόρων ανθέων
Καλλιέργεια ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων
Παραγωγή αποξηραμένων φυτών
Καλλιέργεια σπόρων ανθέων

Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων, σπόρων κτηνοτροφικών φυτών· άλλων
φυτικών πρώτων υλών

324

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καλλιέργεια σπόρων τεύτλων (πλην των σπόρων ζαχαρότευτλων) και σπόρων
κτηνοτροφικών φυτών
Καλλιέργεια φυτικών πρώτων υλών π.δ.κ.α.

Πολυετείς καλλιέργειες
Καλλιέργεια σταφυλιών
Καλλιέργεια σταφυλιών
Καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών
Καλλιέργεια άλλων σταφυλιών, που διαθέτονται νωπά
Καλλιέργεια σταφίδας κορινθιακής ξηρικής
Καλλιέργεια σταφίδας σουλτανίνας
Καλλιέργεια σταφυλιών VQPRD
Καλλιέργεια σταφυλιών επιτραπέζιων
Καλλιέργεια σταφυλιών οινοποιίας κοινών

Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων
Καλλιέργεια τροπικών και υποτροπικών φρούτων
Καλλιέργεια αβοκάντο
Καλλιέργεια μπανανών, συμπεριλαμβανομένου του είδους
παρόμοιων φρούτων
Καλλιέργεια μπανανών
Καλλιέργεια μπανανών θερμοκηπίου
Καλλιέργεια χουρμάδων
Καλλιέργεια σύκων
Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται νωπά
Καλλιέργεια σύκων, που διαθέτονται ξερά
Καλλιέργεια άλλων τροπικών και υποτροπικών φρούτων

των

Αντιλλών

και

Καλλιέργεια εσπεριδοειδών
Καλλιέργεια εσπεριδοειδών
Καλλιέργεια φραπών και γκρέιπφρουτ
Καλλιέργεια γκρέιπφρουτ, κίτρων, κουμ-κουάτ κλπ
Καλλιέργεια λεμονιών και γλυκολέμονων
Καλλιέργεια λεμονιών
Καλλιέργεια πορτοκαλιών
Καλλιέργεια πορτοκαλιών "Βαλέντσια"
Καλλιέργεια πορτοκαλιών κοινών
Καλλιέργεια πορτοκαλιών ομφαλοφόρων
Καλλιέργεια μανταρινάτων (tangerines), μανταρινιών, κλημεντίνων
Καλλιέργεια μανταρινιών
Καλλιέργεια άλλων εσπεριδοειδών

Καλλιέργεια μηλοειδών και πυρηνόκαρπων
Καλλιέργεια μήλων
Καλλιέργεια μήλων

Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων
Καλλιέργεια αχλαδιών
Καλλιέργεια αχλαδιών τύπου "κοντούλες"
Καλλιέργεια κυδωνιών
Καλλιέργεια βερίκοκων
Καλλιέργεια κερασιών
Καλλιέργεια ροδάκινων
Καλλιέργεια βιομηχανικών ροδάκινων
Καλλιέργεια νεκταρινιών
Καλλιέργεια δαμάσκηνων
Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται αποξηραμένα με φυσικά μέσα
Καλλιέργεια δαμάσκηνων, που διαθέτονται νωπά
Καλλιέργεια κορόμηλων (αγριοδαμάσκηνων)
Καλλιέργεια άλλων μηλοειδών και πυρηνόκαρπων π.δ.κ.α.
Καλλιέργεια βύσσινων

325

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καλλιέργεια κορόμηλων - τζάνερων
Καλλιέργεια λωτών
Καλλιέργεια μέσπιλων (μούσμουλων)

Καλλιέργεια άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων
και καρπών με κέλυφος
Καλλιέργεια μούρων και καρπών του γένους vaccinium
Καλλιέργεια ακτινίδιων
Καλλιέργεια σμέουρων
Καλλιέργεια βατόμουρων
Καλλιέργεια φραουλών
Καλλιέργεια φραουλών χαμηλής κάλυψης
Καλλιέργεια άλλων μούρων, των καρπών του γένους vaccinium π.δ.κ.α.

Καλλιέργεια σπόρων καρπών
Καλλιέργεια σπόρων καρπών

Καλλιέργεια καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με
κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)
Καλλιέργεια αμύγδαλων
Καλλιέργεια κάστανων
Καλλιέργεια φουντουκιών
Καλλιέργεια φιστικιών
Καλλιέργεια κελυφωτών φιστικιών Φθιώτιδας
Καλλιέργεια φιστικιών Αιγίνης
Καλλιέργεια καρυδιών κοινών
Καλλιέργεια άλλων καρπών με κέλυφος (εκτός από άγριους βρώσιμους καρπούς με
κέλυφος, αράπικα φιστίκια και ινδικές καρύδες)

Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.
Άλλες δενδρώδεις και θαμνώδεις καλλιέργειες καρπών π.δ.κ.α.
Καλλιέργεια ροδιών

Καλλιέργεια ελαιωδών καρπών
Καλλιέργεια ελιών
Καλλιέργεια επιτραπέζιων ελιών
Καλλιέργεια ελιών για την παραγωγή ελαιόλαδου

Καλλιέργεια ινδικής καρύδας
Καλλιέργεια ινδικής καρύδας

Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών
Καλλιέργεια άλλων ελαιούχων καρπών

Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα
Καλλιέργεια φυτών για αφεψήματα
Καλλιέργεια κόκκων καφέ, που διαθέτονται μη καβουρδισμένοι
Καλλιέργεια φύλλων τσαγιού
Καλλιέργεια φύλλων μάτε
Καλλιέργεια σπόρων κακάου

Καλλιέργεια
καρυκευτικών,
φαρμακευτικών φυτών

αρωματικών,

θεραπευτικών

και

Καλλιέργεια καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα
Καλλιέργεια πιπεριού (piper spp), που διαθέτεται ακατέργαστο
Καλλιέργεια καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών (του γένους capsicum spp), που
διαθέτονται αποξηραμένες, ακατέργαστες
Καλλιέργεια μοσχοκάρυδου, φλούδας μοσχοκάρυδου και κάρδαμου, που διαθέτονται
ακατέργαστα
Καλλιέργεια γλυκάνισου του κοινού, γλυκάνισου του αστεροειδούς, κορίανδρου,
κύμινου, αγριοκύμινου, μάραθου και καρπών κέδρου (αρκεύθου), που διαθέτονται
ακατέργαστα

326

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καλλιέργεια γλυκάνισου
Καλλιέργεια κανέλλας, που διαθέτεται ακατέργαστη
Καλλιέργεια γαρύφαλλων (του στελέχους), που διαθέτονται ακατέργαστα
Καλλιέργεια πιπερόριζας (τζίντζερ), που διαθέτεται αποξηραμένη, ακατέργαστη
Καλλιέργεια βανίλιας, που διαθέτεται ακατέργαστη
Καλλιέργεια άλλων καρυκευμάτων, που διαθέτονται μη κατεργασμένα
Καλλιέργεια κρόκου

Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου
Καλλιέργεια δισκίων λυκίσκου

Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία, τη
φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς
Καλλιέργεια φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία,
φαρμακευτική, ή για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα ή παρόμοιους σκοπούς
Καλλιέργεια αρωματικών φυτών

τη

Άλλες πολυετείς καλλιέργειες
Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)
Καλλιέργεια φυσικού ελαστικού (καουτσούκ)

Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα
Καλλιέργεια χριστουγεννιάτικων δένδρων, που διαθέτονται κομμένα

Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική,
παραγέμισμα, βάτες, βαφή ή δέψη
Καλλιέργεια φυτικών υλών που χρησιμοποιούνται για σπαρτοπλεκτική, παραγέμισμα,
βάτες, βαφή ή δέψη

Πολλαπλασιασμός των φυτών
Πολλαπλασιασμός των φυτών
Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών και ριζών·
μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)· μυκηλίων μανιταριών
Παραγωγή υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών, κονδύλων, βολβών
μοσχευμάτων και παραφυάδων (ξεμασκαλιδιών)· μυκηλίων μανιταριών
Καλλιέργεια αλεξανδρινού θερμοκηπίου σε γλάστρα
Καλλιέργεια ανεμώνων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια ανεμώνων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια ανθέων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια ανθέων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια αράλιας θερμοκηπίου σε γλάστρα
Καλλιέργεια γαρύφαλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια γαρύφαλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια γλαδιόλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια γλαδιόλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

και

ριζών·

Καλλιέργεια γλαστρικών θερμοκηπίου, φυλλωδών - ανθωδών, εσωτερικού χώρου
Καλλιέργεια δενδρυλλίων εσπεριδοειδών θερμοκηπίου
Καλλιέργεια ζέρμπερας θερμοκηπίου, [που διαθέτεται ως φυτό ζωντανό]
Καλλιέργεια κάκτων μικρών σε γλάστρα
Καλλιέργεια καλλωπιστικών φυτών
Καλλιέργεια κρότωνα θερμοκηπίου σε γλάστρα

327

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Καλλιέργεια λοιπών φυτώριων
Καλλιέργεια ντιφεμπάχιας θερμοκηπίου σε γλάστρα
Καλλιέργεια τριαντάφυλλων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια τριαντάφυλλων υπαίθρου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια φίκων διάφορων θερμοκηπίου σε γλάστρα
Καλλιέργεια φρεζών θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια φυτών κηποτεχνίας εξωτερικού χώρου
Καλλιέργεια φυτώριων άλλων ανθέων
Καλλιέργεια φυτώριων άλλων δενδρυλλίων
Καλλιέργεια φυτώριων αμπέλου
Καλλιέργεια φυτώριων ελιάς
Καλλιέργεια φυτώριων φυτών εσωτερικού χώρου
Καλλιέργεια φυτώριων καρποφόρων δένδρων και θάμνων
Καλλιέργεια φυτώριων λαχανικών
Καλλιέργεια φυτώριων λιγούστρου
Καλλιέργεια χρυσάνθεμων θερμοκηπίου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)
Καλλιέργεια χρυσάνθεμων ολλανδικού τύπου, (που διαθέτονται ως φυτά ζώντα)

Ζωική παραγωγή
Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής
Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή βοοειδών γαλακτοπαραγωγής, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή αγελάδων γαλακτοπαραγωγής
Εκτροφή αγελάδων ελεύθερης βοσκής κρεατοπαραγωγής
Εκτροφή αγελάδων μεικτής κατεύθυνσης

Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής
Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από βοοειδή γαλακτοπαραγωγής

Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών
Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή άλλων βοοειδών και βουβαλιών, εκτός των μοσχαριών, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή μοσχαριών βοοειδών και βουβαλιών, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή μοσχαριών πάχυνσης

Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών
Διάθεση σπέρματος βοοειδών και βουβαλιών

Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών
Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή αλόγων και άλλων ιπποειδών, που διαθέτονται ζώντα

Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων
Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων, που διαθέτονται ζωντανές
Εκτροφή καμήλων και καμηλίδων, που διαθέτονται ζωντανές

Εκτροφή αιγοπροβάτων
Εκτροφή αιγοπροβάτων, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή προβατοειδών, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή προβάτων πάχυνσης
Εκτροφή αιγοειδών, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή αιγών πάχυνσης

Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος από αιγοπρόβατα
Παραγωγή ακατέργαστου πρόβειου γάλακτος
Παραγωγή ακατέργαστου κατσικίσιου γάλακτος

328

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή μαλλιού από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένου από τις
λιπαρές ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που
πλύθηκε στην προβιά
Παραγωγή μαλλιού από κούρεμα αιγοπροβάτων, μη καθαρισμένου από τις λιπαρές
ουσίες, στο οποίο περιλαμβάνεται και το κουρεμένο μαλλί που πλύθηκε στην προβιά

Εκτροφή χοίρων
Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή χοιροειδών, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή χοιρομητέρων

Εκτροφή πουλερικών
Εκτροφή πουλερικών, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή κοτόπουλων, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή κοτόπουλων αβγοπαραγωγής
Εκτροφή κοτόπουλων κρεατοπαραγωγής
Εκτροφή πουλερικών κλπ για λογαριασμό τρίτων
Εκτροφή γαλοπούλων, που διαθέτονται ζωντανές
Εκτροφή χηνών, που διαθέτονται ζωντανές
Εκτροφή παπιών και φραγκόκοτων, που διαθέτονται ζωντανές

Παραγωγή αβγών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά
Παραγωγή αβγών κότας με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά
Παραγωγή αβγών άλλων πουλερικών με το κέλυφος, που διαθέτονται νωπά
Παραγωγή αβγών επώασης

Εκτροφή άλλων ζώων
Εκτροφή άλλων ζώων, που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται
ζώντα
Εκτροφή κουνελιών κατοικίδιων, που διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή πτηνών π.δ.κ.α. που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή ορτυκιών
Εκτροφή περδίκων
Εκτροφή στρουθοκαμήλων
Εκτροφή ωδικών πτηνών
Εκτροφή ερπετών που εκτρέφονται σε αγροκτήματα (στα οποία περιλαμβάνονται και τα
φίδια και οι θαλάσσιες χελώνες) και διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή άλλων ζώων π.δ.κ.α. που εκτρέφονται σε αγροκτήματα και διαθέτονται ζώντα
Εκτροφή βατράχων
Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, τσιντσιλά και άλλων)
Εκτροφή σκυλιών, γατών κλπ ζώων συντροφιάς
Παραγωγή μελισσοσμηνών σε κυψέλες

Παραγωγή άλλων ζωικών προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα
Παραγωγή μελιού φυσικού
Παραγωγή ακατέργαστου γάλακτος π.δ.κ.α.
Εκτροφή σαλιγκαριών, που διαθέτονται νωπά, απλής ψύξης,
αποξηραμένα, παστά ή σε άλμη, εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια

κατεψυγμένα,

Παραγωγή βρώσιμων προϊόντων προερχόμενων από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.
Παραγωγή κουκουλιών μεταξοσκώληκα, κατάλληλων για αναπήνιση (ξετυλιγάδιασμα)

329

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή κεριών εντόμων και σπαρματσέτων, είτε εξευγενισμένων ή χρωματισμένων,
είτε όχι
Παραγωγή εμβρύων ζώων για αναπαραγωγή
Παραγωγή μη βρώσιμων προϊόντων προερχόμενων από ζώα αγροκτημάτων π.δ.κ.α.

Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων
προβιών και δερμάτων
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων, εκτός από δέρματα γουνοφόρων αρνιών
Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων από δέρματα γουνοφόρων αρνιών
Παραγωγή ακατέργαστων δερμάτων ζώων π.δ.κ.α. (νωπών ή διατηρημένων, που δεν
έχουν όμως υποστεί περαιτέρω κατεργασία)

Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες
Μικτές γεωργοκτηνοτροφικές δραστηριότητες

Υποστηρικτικές προς τη γεωργία
δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

δραστηριότητες

και

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη φυτική παραγωγή
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη φυτική παραγωγή
Υπηρεσίες
αγροτικών
μηχανημάτων
εποχιακής
βαμβακοσυλλεκτικών κλπ)
Υπηρεσίες αραίωσης ζαχαρότευτλων
Υπηρεσίες εναέριου ψεκασμού των καλλιεργειών
Υπηρεσίες θερισμού δημητριακών
Υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά

χρήσης

(θεριζοαλωνιστικών,

Υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για τη γεωργία εντόμων ή ζώων
Υπηρεσίες κλαδέματος δένδρων και άλλων φυτών
Υπηρεσίες λειτουργίας συστημάτων άρδευσης
Υπηρεσίες περισυλλογής και συγκομιδής αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες προετοιμασίας αγρών
Υπηρεσίες σηψίλυσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες σποράς και φύτευσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών

Υποστηρικτικές δραστηριότητες για τη ζωική παραγωγή
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή
Υποστηρικτικές υπηρεσίες για τη ζωική παραγωγή
Αγροτικές υπηρεσίες σε εργασίες φύλαξης ζώων κτηνοτροφίας
Υπηρεσίες διαλογής αβγών
Υπηρεσίες εκκόλαψης πτηνών
Υπηρεσίες ευνουχισμού ζώων
Υπηρεσίες καθαρισμού ορνιθώνων
Υπηρεσίες κουράς ζώων
Υπηρεσίες παροχής καταλύματος σε οικιακά ζώα συντροφιάς
Υπηρεσίες τεχνητής γονιμοποίησης
Υπηρεσίες φροντίδας και διαχείρισης κοπαδιών
Υπηρεσίες φύλαξης και πάχυνσης ζώων

Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή
Δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή

330

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Καλλιεργητικές δραστηριότητες μετά τη συγκομιδή, που αφορούν τον καπνό
Υπηρεσίες αλωνισμού δημητριακών
Υπηρεσίες απολύμανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης και αποφλοίωσης οσπρίων και άλλων αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες αποξήρανσης σταφίδας
Υπηρεσίες αποξήρανσης σύκων
Υπηρεσίες αποφλοίωσης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες βαφής και καθαρισμού σταφίδας
Υπηρεσίες δεματοποίησης αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες διαλογής αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για ίδιο λογαριασμό)
Υπηρεσίες εκκοκκισμού βαμβακιού (εκ των υστέρων πώληση για λογαριασμό τρίτων)
Υπηρεσίες εκκοκκισμού καλαμποκιού
Υπηρεσίες καθαρισμού αγροτικών προϊόντων
Υπηρεσίες κέρωσης καρπών
Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων

Επεξεργασία σπόρων πολλαπλασιασμού
Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού
Υπηρεσίες επεξεργασίας σπόρων πολλαπλασιασμού

Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς δραστηριότητες
Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες
Θήρα, τοποθέτηση παγίδων και συναφείς υπηρεσίες
Βοηθητικές δραστηριότητες σχετικές με την προώθηση της θήρας και της τοποθέτησης
παγίδων, για κερδοσκοπικούς σκοπούς
Θήρα άγριων γουνοφόρων ζώων, θήρα ερπετών
Υπηρεσίες αναπαραγωγής θηραμάτων

Δασοκομία και υλοτομία
Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
Δασοκομία και άλλες δασοκομικές δραστηριότητες
Δασοκομικές δραστηριότητες σε ζώντα δασικά φυτά· συλλογή σπόρων
δασικών φυτών
Δασοκομικές δραστηριότητες σε ζώντα δασικά φυτά
Συλλογή σπόρων δασικών φυτών

Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δέντρων
Υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δέντρων

Καλλιέργεια δασικών δένδρων
Καλλιέργεια δασικών δένδρων
Καλλιέργεια δασυλλίων για περιοδική ξυλεία προς παρασκευή χαρτοπολτού
Καλλιέργεια φυτώριων ελάτων
Καλλιέργεια φυτώριων πεύκης

Υλοτομία
Υλοτομία
Υλοτομία ακατέργαστης ξυλείας
Υλοτομία κορμών ξυλείας κωνοφόρων

331

που διαθέτεται ακατέργαστος ή με απλή κατεργασία Συλλογή μερών φυτών. που διαθέτονται ζώντα. εκτός ξυλείας τροπικών δένδρων Υλοτομία κορμών ξυλείας τροπικών δένδρων Υλοτομία καυσόξυλων Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής Συλλογή προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής Συλλογή φυσικών κόμμεων Συλλογή βαλάτας. που διαθέτονται μη κατεψυγμένα Αλιεία μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων. χορταριών. χορταριών. γουαγιούλης.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . που διαθέτεται ακατέργαστος ή με απλή κατεργασία Συλλογή φυσικού φελλού. νωπά ή απλής ψύξης 332 . κατάλληλων για διακοσμητική χρήση Συλλογή βρώσιμων προϊόντων αυτοφυών φυτών Συλλογή βρώσιμων προϊόντων αυτοφυών φυτών Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες Υποστηρικτικές προς τη δασοκομία υπηρεσίες Υπηρεσίες αποφλοίωσης δέντρων Υπηρεσίες δασοκομικών απογραφών. αποτίμησης δασικής ξυλείας Υπηρεσίες δασολόγου Υπηρεσίες κοπής δέντρων Υπηρεσίες κοπής καυσόξυλων Υπηρεσίες μεταφοράς κορμών δέντρων Υπηρεσίες πυροπροστασίας δάσους Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια Αλιεία Θαλάσσια αλιεία Αλιεία ψαριών. κατάλληλων για διακοσμητική χρήση Συλλογή μερών φυτών. που διαθέτονται ζώντα Αλιεία ψαριών θάλασσας.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υλοτομία κορμών ξυλείας μη κωνοφόρων. που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης Αλιεία ψαριών θάλασσας. βρύων και λειχήνων. γουταπέρκας. που διαθέτονται ζώντα. [που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης] Αλιεία καρκινοειδών. που διαθέτονται ζώντα Αλιεία καλλωπιστικών ψαριών. μη καλλιεργούμενων. βάλσαμων και άλλων φυσικών κόμμεων και ρητινών Καλλιέργεια μαστίχας Συλλογή ρητινών Συλλογή φυσικού φελλού. μη εκτρεφόμενων. νωπά ή απλής ψύξης Αλιεία στρειδιών. μη καλλιεργούμενων. που διαθέτονται μη κατεψυγμένα Αλιεία καρκινοειδών. που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης Υπερπόντια αλιεία ψαριών. που διαθέτονται ζώντα Αλιεία ψαριών. μη εκτρεφόμενων. βρύων και λειχήνων. τσίκλας και παρόμοιων φυσικών κόμμεων Συλλογή λάκας.

που διαθέτονται ζώντα. ζώων και των προϊόντων τους π. νωπά ή απλής ψύξης Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια στρειδιών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Αλιεία άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων. μη εκτρεφόμενων. που διαθέτονται μη κατεψυγμένα Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων. νωπά ή απλής ψύξης Αλιεία φυσικών μαργαριταριών. που διαθέτονται ακατέργαστα Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών. που διαθέτονται ζώντα. που διαθέτονται ζώντα. μη εκτρεφόμενων. ζώων και των προϊόντων τους Αλιεία κοραλλιών και παρόμοιων προϊόντων.δ. που διαθέτονται ακατέργαστα Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια προϊόντων τους άλλων υδρόβιων φυτών. που διαθέτονται ακατέργαστα Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών. οστράκων μαλακίων. μη εκτρεφόμενων. μη καλλιεργούμενων Αλιεία άλλων υδρόβιων φυτών. καρκινοειδών ή εχινόδερμων και οστών σουπιών Αλιεία φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης Αλιεία φυκιών και άλλων αλγών. ζώων και των Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια φυκιών και άλλων αλγών 333 . νωπά ή απλής ψύξης Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια άλλων μαλακίων και υδρόβιων ασπόνδυλων. που διαθέτονται μη κατεψυγμένα Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών. μη εκτρεφόμενων. που διαθέτονται ζώντα Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων. νωπά ή απλής ψύξης Καλλιέργεια μαλακίων και μαλακόστρακων Καλλιέργεια μυδιών Οστρακοκαλλιέργεια Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια μαργαριταριών.α. Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την αλιεία Υπηρεσίες λεύκανσης φυσικών σφουγγαριών Αλιεία γλυκών υδάτων Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων. που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων. μη καλλιεργούμενων. που διαθέτονται ζώντα Αλιεία ψαριών γλυκών υδάτων.κ. που διαθέτονται ακατέργαστα Αλιεία φυσικών μαργαριταριών. που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης Υδατοκαλλιέργεια Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης. που διαθέτονται ζώντα Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης. που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης. που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης Καλλιέργεια λαβρακιού Καλλιέργεια πέστροφας Θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια καλλιεργούμενων καρκινοειδών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . που διαθέτονται ζώντα. που διαθέτονται ζώντα Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών θαλάσσης.

που διαθέτεται υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση Άντληση φυσικού αερίου. γλυκών υδάτων. γλυκών υδάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την υδατοκαλλιέργεια Υδατοκαλλιέργεια γλυκών υδάτων Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . που διαθέτονται ακατέργαστα Άντληση πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά. γλυκών υδάτων. που διαθέτονται ακατέργαστα Άντληση ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων Άντληση ασφαλτούχου ή πετρελαιούχου σχιστόλιθου και πισσούχων άμμων Άντληση φυσικού αερίου Άντληση φυσικού αερίου Άντληση φυσικού αερίου. που διαθέτονται ζώντα Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών. που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης ΟΡΥΧΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΑ Εξόρυξη άνθρακα και λιγνίτη Εξόρυξη λιθάνθρακα Εξόρυξη λιθάνθρακα Εξόρυξη λιθάνθρακα Εξόρυξη λιθάνθρακα Εξόρυξη λιγνίτη Εξόρυξη λιγνίτη Εξόρυξη λιγνίτη Εξόρυξη λιγνίτη Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου Άντληση αργού πετρελαίου Άντληση αργού πετρελαίου Άντληση πετρελαϊκών ελαίων και ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά. που διαθέτονται ζώντα Εκτροφή διακοσμητικών ψαριών Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών. που διαθέτεται υγροποιημένο ή σε αεριώδη κατάσταση Εξόρυξη μεταλλευμάτων Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος Εξόρυξη σιδηρομεταλλεύματος Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων Εξόρυξη σιδηρούχων μεταλλευμάτων Εξόρυξη μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου Εξόρυξη μεταλλευμάτων ουράνιου και θόριου Εξόρυξη λοιπών μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων 334 . γλυκών υδάτων. που διαθέτονται νωπά ή απλής ψύξης Υδατοκαλλιέργεια εκτρεφόμενων ψαριών.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . αμμοχάλικο. ακόμη και εάν περιέχουν κροκάλες. Λοιπά ορυχεία και λατομεία Εξόρυξη λίθων.δ. αμμοχάλικου Εξόρυξη μειγμάτων σκωρίας και παρόμοιων βιομηχανικών απορριμμάτων.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων χαλκού Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων νικέλιου Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων αργίλιου Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων πολύτιμων μετάλλων Εξόρυξη μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων μολύβδου. ασβεστόλιθου.κ. ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης· κροκάλων. ανδαλουσίτη. κυανίτη και σιλιμανίτη· μουλλίτη· πυρίμαχων γαιών ή γαιών από μείγμα αλεσμένου χαλαζίτη και αργίλου Παραγωγή μαζών κεραμικής από άλλες ύλες Ορυχεία και λατομεία π.δ.α. γύψου. άμμου και αργίλου Εξόρυξη διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων. για μνημεία ή κτίρια Εξόρυξη γρανίτη.α. Εξόρυξη ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων Εξόρυξη χημικών ορυκτών και ορυκτών για τη βιομηχανία λιπασμάτων Εξόρυξη φυσικών φωσφορικών αλάτων ασβέστιου ή αργίλιου Εξόρυξη άφρυκτου σιδηροπυρίτη· ακατέργαστου ή μη εξευγενισμένου θείου Εξόρυξη άλλων χημικών ορυκτών και λιπασμάτων Εξόρυξη φυσικού θειικού βαρίου (βαριτίνης) Εξόρυξη φυσικού κρυόλιθου Εξόρυξη τύρφης Εξόρυξη τύρφης Εξόρυξη τύρφης 335 . ψευδάργυρου και κασσίτερου Εξόρυξη άλλων μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων και συμπυκνωμάτων π. ταβανοσάνιδα και πυρίτη λίθο και διαθέτονται για κατασκευαστικούς σκοπούς Εξόρυξη αργίλων και καολίνη Εξόρυξη καολίνη και άλλων καολινικών αργίλων Παραγωγή μαζών κεραμικής από καολίνη και καολινικές αργίλους Εξόρυξη άλλων αργίλων. ψαμμίτη και άλλων λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου Εξόρυξη ασβεστόλιθου και γύψου Εξόρυξη κιμωλίας και μη φρυγμένου δολομίτη Εξόρυξη κιμωλίας και μη φρυγμένου δολομίτη Εξόρυξη σχιστόλιθου Εξόρυξη σχιστόλιθου Λειτουργία φρεάτων παραγωγής αμμοχάλικου και άμμου· εξόρυξη αργίλου και καολίνης Εξόρυξη αμμοχάλικου και άμμου Εξόρυξη φυσικής άμμου Εξόρυξη λιθόκοκκων. κιμωλίας και σχιστόλιθου Εξόρυξη λίθων για μνημεία ή κτίρια (οικοδομικών λίθων) Εξόρυξη μαρμάρων και άλλων ασβεστολιθικών λίθων.

που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα. φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών Εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων) Εξόρυξη σμύριδας Εξόρυξη άλλων ορυκτών Υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υποστηρικτικές δραστηριότητες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υπηρεσίες γεώτρησης σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υπηρεσίες ανέγερσης. επισκευής και αποσυναρμολόγησης πύργων γεώτρησης και συναφείς υποστηρικτικές υπηρεσίες σχετικές με την άντληση πετρελαίου και φυσικού αερίου Υπηρεσίες υγροποίησης και επαναεριοποίησης του φυσικού αερίου για μεταφορά που γίνεται στο χώρο του ορυχείου Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Υποστηρικτικές δραστηριότητες για άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων Υποστηρικτικές υπηρεσίες για την εξαγωγή λιθάνθρακα Υποστηρικτικές υπηρεσίες για λοιπές δραστηριότητες ορυχείων και λατομείων π.κ. σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου. φυσικού γρανάτη και άλλων φυσικών λειαντικών· εξόρυξη άλλων ορυκτών Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων (εκτός των βιομηχανικών διαμαντιών).δ.δ. σχισμένα ή προετοιμασμένα για στίλβωση· εξόρυξη κισηρόλιθων (ελαφρόπετρων)· σμύριδας· φυσικού κορούνδιου. Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων Εξόρυξη βιτούμιου και ασφάλτων εν γένει φυσικών· ασφαλτιτών και ασφαλτικών πετρωμάτων Εξόρυξη πολύτιμων και ημιπολύτιμων λίθων· παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών. άντληση θαλασσινού νερού Επεξεργασία και καθαρισμός αλατιού (αλατοτριβείο) Άλλες εξορυκτικές και λατομικές δραστηριότητες π. που διαθέτονται ακατέργαστα ή απλώς κομμένα. ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ Βιομηχανία τροφίμων 336 . που διαθέτονται ακατέργαστοι ή απλώς κομμένοι ή χονδρικά διαμορφωμένοι Εξόρυξη και παραγωγή βιομηχανικών διαμαντιών.α.α. άντληση θαλασσινού νερού Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εξόρυξη αλατιού Εξόρυξη αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου.κ.

που διαθέτεται κατεψυγμένο Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών. αλόγων και άλλων ιπποειδών. που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Παραγωγή και συντήρηση ζωικών εντέρων αλλαντοποιίας Επεξεργασία και συντήρηση κατεψυγμένων κρεάτων εντοσθίων· άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων και βρώσιμων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών. αιγών ή χοίρων Επεξεργασία λιπών βοοειδών. που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών. που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων. αλόγων και άλλων ιπποειδών. που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών. που διαθέτεται κατεψυγμένο Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος προβατοειδών. που διαθέτεται κατεψυγμένο Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών. που έχει αφαιρεθεί από την προβιά νεκρών ζώων και ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών. αιγοπροβατοειδών. αιγοπροβατοειδών. μη καθαρισμένου από τις λιπαρές ουσίες. που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Επεξεργασία και συντήρηση διατηρημένο με απλή ψύξη κρέατος προβατοειδών. που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών. αιγοπροβατοειδών. που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αλόγων και άλλων ιπποειδών. καθώς και μαλλιού που έχει πλυθεί πάνω στην προβιά Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . προβάτων. που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων βοοειδών. που διαθέτεται κατεψυγμένο Επεξεργασία και συντήρηση άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων. αιγών ή χοίρων 337 . που διαθέτονται νωπά. χοιροειδών. διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Επεξεργασία μαλλιού.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος και παραγωγή προϊόντων κρέατος Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος βοοειδών. αιγοειδών και προβατοειδών Επεξεργασία μαλλιού. χοιροειδών. που διαθέτονται ολόκληρα Επεξεργασία άλλων ακατέργαστων δερμάτων και προβιών βοοειδών ή ιπποειδών Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών προβάτων ή αρνιών Επεξεργασία ακατέργαστων δερμάτων και προβιών αιγών ή κατσικιών Επεξεργασία λιπών βοοειδών. προβάτων. που διαθέτεται κατεψυγμένο Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος χοιροειδών. ιπποειδών. αλόγων και άλλων ιπποειδών. που διαθέτεται νωπό ή Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος αιγοειδών. χοιροειδών.

σαλαμιών και παρόμοιων προϊόντων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . μη βρώσιμων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος της διαδικασίας παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος Υπηρεσίες σφαγής ζώων. ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση· ινωδών κατάλοιπων ξιγκιών 338 . χονδράλευρων και σβόλων κρέατος. για λογαριασμό τρίτων Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών. σε τεμάχια. εντοσθίων ή αίματος Παραγωγή χοιρινού κρέατος. εντοσθίων ή αίματος εκτός από έτοιμα γεύματα με κρέας και εντόσθια Παραγωγή αλευριών. αποξηραμένα ή καπνιστά (εκτός από το χοιρινό και το βοδινό κρέας)· παραγωγή βρώσιμων αλευριών και σκονών γευμάτων κρέατος ή εντοσθίων Παραγωγή λουκάνικων. από κρέας. εντόσθια ή αίμα Παραγωγή αλλαντικών Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας άλλων ζώων Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας βοοειδών Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας πουλερικών Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών από κρέας χοιροειδών Παραγωγή άλλων ειδών προπαρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος. μη βρώσιμων Επεξεργασία ωμών εντοσθίων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επεξεργασία ωμών εντοσθίων. που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών. αλατισμένα. που διαθέτεται αλατισμένο. σε άλμη. που διαθέτονται αλατισμένα. που διαθέτεται Επεξεργασία και συντήρηση κρέατος πουλερικών. αποξηραμένα ή καπνιστά (μπέικον και ζαμπόν) Παραγωγή βοδινού κρέατος. που διαθέτεται νωπό ή διατηρημένο με απλή ψύξη Επεξεργασία κατεψυγμένο και συντήρηση κρέατος πουλερικών. που διαθέτεται κατεψυγμένο Επεξεργασία λιπών πουλερικών Επεξεργασία λιπών πουλερικών Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών Επεξεργασία και συντήρηση βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα Επεξεργασία φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένου και διατηρημένου κρέατος πουλερικών Παραγωγή προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών Παραγωγή διατηρημένων τροφών και παρασκευασμάτων κρέατος. αποξηραμένο ή καπνιστό Παραγωγή άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων.

αποξηραμένων. αλατισμένων ή σε άλμη αλλά όχι καπνιστών Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου. κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων. που διαθέτεται κατεψυγμένη Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος· Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και προϊόντων κρέατος πουλερικών Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για την παραγωγή προϊόντων κρέατος Υπηρεσίες διατήρησης κρέατος και προϊόντων κρέατος Υπηρεσίες κατάψυξης κρέατος και προϊόντων κρέατος Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών Επεξεργασία μαλακίων και συντήρηση ψαριών. αλατισμένων ή μη. που διαθέτονται κατεψυγμένα Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών. που διαθέτονται νωπά. καρκινοειδών και Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών. καπνιστών. (έστω και τεμαχισμένης). διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων και άλλου κρέατος ψαριών (τεμαχισμένων ή μη). καπνιστά. που διαθέτονται κατεψυγμένα. παραγωγή αλευριών. που διαθέτονται κατεψυγμένα Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων· παραγωγή χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού Επεξεργασία και συντήρηση φιλέτων ψαριών αποξηραμένων. καπνιστών Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών. που διαθέτονται κατεψυγμένα. παρασκευασμένα ή διατηρημένα Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών. που διαθέτονται κατεψυγμένα Επεξεργασία και συντήρηση μαλακίων. κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών. εκτός από τα έτοιμα γεύματα με βάση το ψάρι Παραγωγή παρασκευασμάτων και κονσερβών ψαριών Επεξεργασία και συντήρηση χαβιαριού και υποκατάστατων αυτού Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών. σκονών και συσσωματωμάτων με μορφή σβόλων (πελετών) ψαριών. καρκινοειδών και μαλακίων Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών. αποξηραμένα. ή σε άλμη Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών αλίπαστων Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών και φιλέτων ψαριών. νωπά ή απλής ψύξης Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών. αποξηραμένων. αλατισμένα ή σε άλμη. που διαθέτονται κατεψυγμένα Επεξεργασία και συντήρηση σάρκας ψαριού. καπνιστά 339 . μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων. που διαθέτονται νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη Επεξεργασία και συντήρηση συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου που διαθέτονται. αλατισμένων ή σε άλμη.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Επεξεργασία και συντήρηση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων,
κατεψυγμένα, αποξηραμένα, αλατισμένα ή σε άλμη, καπνιστά

που

διαθέτονται

Επεξεργασία και συντήρηση καρκινοειδών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή
διατηρημένων· μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων, κατά άλλο τρόπο
παρασκευασμένων ή διατηρημένων

Επεξεργασία και συντήρηση αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), και
άλλων προϊόντων π.δ.κ.α. από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια ή άλλα
ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση
Παραγωγή αλευριών, σκονών και σβόλων (πελετών), από ψάρια ή καρκινοειδή, μαλάκια
ή άλλα ασπόνδυλα υδρόβια, ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων μη βρώσιμων προϊόντων ψαριών, καρκινοειδών,
μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων

Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την
παραγωγή προϊόντων ψαριών· Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της
διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και διατηρημένων ψαριών,
καρκινοειδών και μαλακίων
Κάπνισμα και άλλες υπηρεσίες διατήρησης και παρασκευής για την παραγωγή
προϊόντων ψαριών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και
διατηρημένων ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων

Επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Επεξεργασία και συντήρηση πατατών
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων πατατών
Παραγωγή επεξεργασμένων
κατεψυγμένες

και

συντηρημένων

πατατών,

που

διαθέτονται

Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, κομμένων ή μη, σε τεμάχια ή φέτες, αλλά όχι
περαιτέρω επεξεργασμένων
Παραγωγή αποφλοιωμένων και τεμαχισμένων πατατών και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή τηγανητών πατατών σε λεπτές φέτες (τσιπς) και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από πατάτες
Παραγωγή αποξηραμένων πατατών, με τη μορφή αλευριών, χονδράλευρων, νιφάδων,
κόκκων και σβόλων
Παραγωγή πατατών παρασκευασμένων ή διατηρημένων

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα
πατάτας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
παρασκευασμένων και διατηρημένων πατατών
Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για πατάτες και προϊόντα πατάτας
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων και
διατηρημένων πατατών

Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή χυμών φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή χυμού ντομάτας
Παραγωγή χυμού πορτοκαλιού
Παραγωγή χυμού γκρέιπφρουτ
Παραγωγή χυμού ανανά

340

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παραγωγή χυμού σταφυλιών
Παραγωγή χυμού μήλων
Παραγωγή μειγμάτων χυμών φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή άλλων χυμών λαχανικών και φρούτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών
φρούτων και λαχανικών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χυμών φρούτων και
λαχανικών

Άλλη επεξεργασία και συντήρηση φρούτων και λαχανικών
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων λαχανικών, εκτός από
πατάτες
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων
κατεψυγμένα
Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων λαχανικών
Παραγωγή αποξηραμένων λαχανικών
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων
διαθέτονται κομμένα και συσκευασμένα

λαχανικών,

λαχανικών

που

και

διαθέτονται

φρούτων,

που

Επεξεργασία και συντήρηση φασολιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή
οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
Επεξεργασία και συντήρηση μπιζελιών, συντηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή
οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
Επεξεργασία και συντήρηση άλλων λαχανικών (εκτός από πατάτες), συντηρημένων με
άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ, με εξαίρεση τα έτοιμα φαγητά με λαχανικά
Παραγωγή και συντήρηση τοματοπολτού και πουρέ από ντομάτες
Παραγωγή κονσερβών με λαχανικά
Παστερίωση και τυποποίηση αμπελόφυλλων
Επεξεργασία και συντήρηση λαχανικών, (εκτός από πατάτες), φρούτων, καρπών με
κέλυφος και άλλων βρώσιμων μερών φυτών, παρασκευασμένων ή συντηρημένων σε
ξίδι ή οξικό οξύ

Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με
κέλυφος
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος,
ψημένων ή άψητων, που διαθέτονται κατεψυγμένα
Παραγωγή μαρμελάδων, ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή καρπών με
κέλυφος
Παραγωγή κομπόστας φρούτων
Παραγωγή μαρμελάδας, κομπόστας, γλυκών κουταλιού και παρόμοιων ειδών, από φρούτα και
άλλους καρπούς
Παραγωγή επεξεργασμένων και συντηρημένων καρπών με κέλυφος, αράπικων
φιστικιών, που διαθέτονται καβουρδισμένα, αλατισμένα ή με άλλο τρόπο
παρασκευασμένα
Παραγωγή στραγαλιών και επεξεργασία άλλων ξηρών καρπών
Υπηρεσίες θραύσης ή ξεφλουδίσματος ξηρών καρπών
Παραγωγή προσωρινά συντηρημένων φρούτων και καρπών με κέλυφος, όχι για άμεση
κατανάλωση
Παραγωγή αποξηραμένης σταφίδας
Παραγωγή αποξηραμένων δαμάσκηνων
Παραγωγή αποξηραμένων σύκων
Παραγωγή άλλων επεξεργασμένων ή συντηρημένων καρπών με κέλυφος

341

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων
και υποπροϊόντων
Παραγωγή φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων, φυτικών υπολειμμάτων και
υποπροϊόντων

Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και
λαχανικών• Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
άλλων παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών
Μαγείρεμα και άλλες υπηρεσίες παρασκευής για τη διατήρηση φρούτων και λαχανικών
Υπηρεσίες συμπύκνωσης φρούτων και λαχανικών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
παρασκευασμένων και συντηρημένων φρούτων και λαχανικών

παραγωγής

άλλων

Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών
Παραγωγή ελαίων και λιπών
Παραγωγή ζωικών ελαίων και λιπών και των κλασμάτων τους, που
διαθέτονται ακατέργαστα
Παραγωγή στεατίνης, λαδιού με την ονομασία "saindoux" (από χοιρινό λίπος),
ελαιοστεατίνης, ελαιομαργαρίνης και στεατέλαιου, που δεν έχουν γαλακτωματοποιηθεί
ούτε αναμειχθεί ούτε παρασκευασθεί αλλιώς
Παραγωγή λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τoυς, ψαριώv και θαλάσσιων
θηλαστικών
Παραγωγή άλλων ζωικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τoυς, εξευγενισμένων ή
μη, αλλά όχι χημικά μεταποιημένων

Παραγωγή φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα
Παραγωγή σογιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Παραγωγή ακατέργαστων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά
Παραγωγή αραχιδέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Παραγωγή ελαιόλαδου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Παραγωγή πυρηνέλαιου, ακατέργαστου
Υπηρεσίες έκθλιψης ελαιόκαρπου και άλλων ελαιούχων σπόρων
Παραγωγή ηλιέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Παραγωγή βαμβακέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου, που διαθέτονται ακατέργαστα
Παραγωγή φοινικέλαιου, που διαθέτεται ακατέργαστο
Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας, που διαθέτεται ακατέργαστο
Παραγωγή άλλων φυτικών ελαίων, που διαθέτονται ακατέργαστα

Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter)
Παραγωγή χονδραδιών βαμβακιού (linter)

Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή
ελαίων· αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς
Παραγωγή ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων
Παραγωγή και κατεργασία ελαιοπυρήνα
Παραγωγή αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς, εκτός
του σιναπιού

Παραγωγή εξευγενισμένων ελαίων, εκτός των καταλοίπων
Παραγωγή σογιέλαιου, και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά
μεταποιημένων
Εξευγενισμός και υδρογόνωση φυτικών ελαίων

342

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή αραχιδέλαιου και των κλασμάτων του, έστω και εξευγενισμένων, αλλά όχι
χημικά μεταποιημένων
Παραγωγή ελαιόλαδου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά
μεταποιημένων
Παραγωγή πυρηνέλαιου, εξευγενισμένου
Παραγωγή ηλιέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά
μεταποιημένων
Παραγωγή βαμβακέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά
μεταποιημένων
Παραγωγή κραμβέλαιου, ραφανέλαιου και σιναπέλαιου και των κλασμάτων τους,
εξευγενισμένων αλλά όχι χημικά μεταποιημένων
Παραγωγή φοινικέλαιου και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά
μεταποιημένων
Παραγωγή ελαίου ινδικής καρύδας και των κλασμάτων του, εξευγενισμένων, αλλά όχι
χημικά μεταποιημένων

Παραγωγή άλλων ελαίων και των κλασμάτων τους, εξευγενισμένων, αλλά όχι χημικά
μεταποιημένων· σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και άλλων φυτικών ελαίων (εκτός
από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους π.δ.κ.α., εξευγενισμένων αλλά όχι
χημικά μεταποιημένων
Παραγωγή εξευγενισμένων φυτικών ελαίων, που δεν κατονομάζονται ειδικά

Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους,
υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω
παρασκευή
Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους,
υδρογονωμένων, εστεροποιημένων, αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω
παρασκευή

Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια) - γαλακτωμάτων
δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας λιπαρών ουσιών ή
ζωικών ή φυτικών κηρών
Παραγωγή φυτικών κηρών (εκτός από τα τριγλυκερίδια)
Παραγωγή γαλακτωμάτων δέρματος (δερματέλαιων)· κατάλοιπων της επεξεργασίας
λιπαρών ουσιών ή ζωικών ή φυτικών κηρών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και
λιπών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαίων και λιπών
Υπηρεσίες εξευγενισμού και υδρογόνωσης ζωικών ελαίων
Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου

Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
Παραγωγή μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης
και παρόμοιων βρώσιμων λιπών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μαργαρίνης και
παρόμοιων βρώσιμων λιπών

Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία
Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος και κρέμας γάλακτος
Παραγωγή επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος
Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος με περισσότερο από 6% λίπος, μη
συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων

343

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παραγωγή γάλακτος σε στερεή μορφή
Παραγωγή αποβουτυρωμένου γάλακτος, σε σκόνη
Παραγωγή πλήρους γάλακτος σε σκόνη

Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη
Παραγωγή βούτυρου και γαλακτοκομικών για επάλειψη

Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
Παραγωγή τυριού και τυροπήγματος (πηγμένου γάλακτος για τυρί)
Παραγωγή τυριού από σκόνη γάλακτος

Παραγωγή άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων
Παραγωγή γάλακτος και κρέμας γάλακτος, συμπυκνωμένων ή με πρόσθετη ζάχαρη ή
άλλες γλυκαντικές ύλες, σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς
Παραγωγή γιαουρτιού και άλλων ειδών γάλακτος ή κρέμας γάλακτος που έχουν υποστεί
ζύμωση ή οξίνιση
Παραγωγή καζεΐνης
Παραγωγή γαλακτόζης και σιροπιού γαλακτόζης
Παραγωγή τυρόγαλου
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Παραγωγή ρυζόγαλου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της
γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων

διαδικασίας

επεξεργασίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας γαλακτοκομικών και
τυροκομικών προϊόντων

Παραγωγή παγωτών
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου
Παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας επεξεργασίας παγωτών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παγωτών

Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή αμύλων και
προϊόντων αμύλου
Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων
Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή αποφλοιωμένου ή σε
θραύσματα
Παραγωγή αποφλοιωμένου ρυζιού
Παραγωγή ρυζιού, πλήρους ή μερικής αλέσεως ή σε θραύσματα

Παραγωγή αλευριών σιτηρών και φυτικών αλευριών· μειγμάτων τους
Παραγωγή σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού
Παραγωγή άλλων αλευριών σιτηρών
Παραγωγή φυτικών αλευριών και χονδράλευρων
Παραγωγή μειγμάτων για την παρασκευή υλικών αρτοποιίας
Παραγωγή ζύμης σφολιάτας

Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων και άλλων
προϊόντων δημητριακών
Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού) και χονδράλευρων σιταριού
Παραγωγή χόνδρων (μπλιγουριού), χονδράλευρων και σβόλων σιτηρών π.δ.κ.α.
Παραγωγή σιτηρών για πρόγευμα και άλλων προϊόντων από κόκκους δημητριακών
Παραγωγή τυποποιημένων τροφών από καλαμπόκι

Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την
επεξεργασία σιτηρών

344

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή πίτουρου, πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία
σιτηρών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων
αλευρόμυλων
Εργασίες υπεργολαβίας
αλευρόμυλων

στο

πλαίσιο

της

διαδικασίας

παραγωγής

προϊόντων

Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου
Παραγωγή αμύλων και προϊόντων αμύλου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων
π.δ.κ.α.
Παραγωγή αμύλων κάθε είδους· ινουλίνης· γλουτένης σιταριού· δεξτρινών και άλλων
τροποποιημένων αμύλων
Παραγωγή ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή
νιφάδων, κόκκων και παρόμοιων
Παραγωγή γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης· φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης·
ιμβερτοσάκχαρου· σακχάρων και σιροπιών ζαχάρεων π.δ.κ.α.
Παραγωγή καλαμποκέλαιου

Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων
Παραγωγή κατάλοιπων αμυλοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και
αμυλωδών προϊόντων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αμύλων και
αμυλωδών προϊόντων

Παραγωγή ειδών αρτοποιίας και αλευρωδών προϊόντων
Αρτοποιία· παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή ψωμιού, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
Παραγωγή φρέσκου ψωμιού
Παραγωγή τυροπιτών, σάντουιτς και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή φρέσκου ψωμιού με μηχανικό ζυμωτήριο
Παραγωγή φρέσκου ψωμιού χωρίς μηχανικά μέσα
Παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής νωπού ή
κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
κατεψυγμένου ψωμιού, ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

νωπού

ή

Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων
ειδών ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή παξιμαδιών και μπισκότων· παραγωγή διατηρούμενων ειδών
ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή τραγανού ψωμιού, παξιμαδιών, φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων
φρυγανισμένων προϊόντων
Παραγωγή μελόψωμου και παρόμοιων ειδών· γλυκών μπισκότων· βαφλών (γκοφρών)
και γκοφρετών
Παραγωγή λουκουμάδων και συναφών ειδών
Παραγωγή μπισκότων
Παραγωγή άλλων ξηρών ή διατηρούμενων ειδών αρτοποιίας
Παραγωγή κουλουριών και πιτών
Παραγωγή φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού

345

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών
και μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασκευής παξιμαδιών και
μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων

Παραγωγή μακαρονιών,
αλευρωδών προϊόντων

λαζανιών,

κουσκούς

και

παρόμοιων

Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων
αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή μακαρονιών, ρυζομακάρονων
προϊόντων
Παραγωγή κουσκούς

Εργασίες υπεργολαβίας στο
μακαρονιών, ρυζομακάρονων
αλευρωδών προϊόντων

(noodles) και παρόμοιων

πλαίσιο της διαδικασίας
(noodles), κουσκούς και

αλευρωδών

παραγωγής
παρόμοιων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μακαρονιών,
ρυζομακάρονων (noodles), κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων
Παραγωγή ζυμαρικών για λογαριασμό τρίτων, χωρίς υλικά

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
Παραγωγή ζάχαρης
Παραγωγή ακατέργαστης ή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή
ζαχαρότευτλα· μελάσας
Παραγωγή ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, σε στερεά
μορφή
Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα και χημικά
καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή, που δεν περιέχει πρόσθετες αρωματικές ή
χρωστικές ουσίες
Παραγωγή κατεργασμένης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα, που περιέχει
πρόσθετες αρωματικές ή χρωστικές ουσίες· ζάχαρης και σιροπιού σφένδαμου
Παραγωγή μελασών

Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης)
και άλλων υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης
Παραγωγή πολτού τεύτλων, υπολειμμάτων εκχύλισης σακχάρου (βαγάσσης) και άλλων
υπολειμμάτων από την παραγωγή ζάχαρης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζάχαρης
Υπηρεσίες μηχανικής κρυστάλλωσης ζάχαρης

Παραγωγή κακάου, σοκολάτας και ζαχαρωτών
Παραγωγή πάστας κακάου (κακαομάζας), αποβουτυρωμένης ή μη, βούτυρου,
λίπους και λαδιού κακάου και κακάου σε σκόνη
Παραγωγή πάστας κακάου, αποβουτυρωμένης ή μη
Παραγωγή βούτυρου, λίπους και λαδιού κακάου
Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που δεν περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής
ύλης
Παραγωγή κακάου σε σκόνη, που περιέχει πρόσθετα ζάχαρης ή άλλης γλυκαντικής
ύλης

Παραγωγή προϊόντων σοκολατοποιίας και ζαχαροπλαστικής
Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο
(εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), χύδην

346

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων διατροφής που περιέχουν κακάο
(εκτός από ζαχαρούχα σκόνη κακάου), σε άλλες μορφές εκτός χύδην
Παραγωγή ζαχαρωδών προϊόντων χωρίς κακάο (στα οποία περιλαμβάνεται και η λευκή
σοκολάτα)
Παραγωγή κολλύβων για δίσκους μνημόσυνων
Παραγωγή χαλβάδων, κουφέτων και λουκουμιών
Παραγωγή φρούτων, καρπών με κέλυφος, φλουδών φρούτων και άλλων μερών φυτών
διατηρημένων με ζάχαρη

Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου
Παραγωγή κελυφών, μεμβρανών (φλουδών) και άλλων απορριμμάτων κακάου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάου,
σοκολάτας και ζαχαρωτών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κακάου, σοκολάτας
και ζαχαρωτών

Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία τσαγιού και καφέ
Επεξεργασία καφέ, που διαθέτεται αποκαφεϊνωμένος ή καβουρδισμένος
Επεξεργασία υποκατάστατων του καφέ· εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων και
συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ· λοβού και φλοιού καφέ
Επεξεργασία πράσινου τσαγιού (που δεν έχει υποστεί ζύμωση), μαύρου τσαγιού (που
έχει υποστεί ζύμωση) και τσαγιού που έχει υποστεί εν μέρει ζύμωση, που διαθέτονται σε
άμεσες συσκευασίες περιεχομένου <= 3 kg
Επεξεργασία εκχυλισμάτων, αποσταγμάτων, συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων
τσαγιού ή μάτε
Επεξεργασία αφεψημάτων βοτάνων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και
τσαγιού
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής καφέ και τσαγιού

Παραγωγή αρτυμάτων και καρυκευμάτων
Παραγωγή ξιδιού· σαλτσών· ανάμεικτων καρυκευμάτων·
χονδράλευρου σιναπιού· παρασκευασμένης μουστάρδας

αλευριού

και

Παραγωγή ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού που λαμβάνονται από το οξικό οξύ
Παραγωγή σαλτσών· μειγμάτων αρτυμάτων και μειγμάτων καρυκευμάτων, αλευριού και
χονδράλευρου από σινάπι και μουστάρδα παρασκευασμένη
Παραγωγή μουστάρδας, μαγιονέζας και παρόμοιων ειδών

Παραγωγή μπαχαρικών, που διαθέτονται κατεργασμένα
Παραγωγή πιπεριάς (piper spp), που διαθέτεται κατεργασμένη
Παραγωγή κόκκινων και πράσινων καυτερών πιπεριών (τσίλι) και πιπεριών , που
διαθέτονται αποξηραμένες (capsicum spp.), κατεργασμένων
Παραγωγή κανέλλας, κατεργασμένης· άλλων κατεργασμένων μπαχαρικών

Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα
Παραγωγή αλατιού κατάλληλου για τρόφιμα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων
και καρυκευμάτων

347

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρτυμάτων και
καρυκευμάτων

Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το κρέας, τα εντόσθια κρέατος ή το
αίμα
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση το ψάρι, τα καρκινοειδή και τα
μαλάκια
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα λαχανικά
Παραγωγή έτοιμων γευμάτων και φαγητών με βάση τα ζυμαρικά
Παραγωγή άλλων έτοιμων γευμάτων και φαγητών (περιλαμβάνεται και η κατεψυγμένη
πίτσα)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων
γευμάτων και φαγητών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων γευμάτων και
φαγητών

Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και
διαιτητικών τροφών
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών
τροφών
Παραγωγή ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
Παραγωγή παιδικών τροφών
Παραγωγή τροφών για διαβητικούς

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής
ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ομογενοποιημένων
παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών

Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής π.δ.κ.α.
Παραγωγή σουπών, αβγών, μαγιών και άλλων προϊόντων διατροφής·
εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
Παραγωγή σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους
Παραγωγή αβγών, χωρίς το κέλυφος, και κρόκων αβγών, νωπών ή διατηρημένων·
αβγών με το κέλυφος διατηρημένων ή μαγειρεμένων· λευκώματος αβγού
Παραγωγή ζυμών (ενεργών ή αδρανών)· άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών,
νεκρών· παραγωγή παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών
Παραγωγή ζυμών αρτοποιίας και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή μπέικιγκ πάουντερ
Παραγωγή εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος, ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων
Παραγωγή χυμών και εκχυλισμάτων φυτικών· πεπτικών ουσιών· βλεννωδών και
πηκτικών παραγόντων
Παραγωγή διαφόρων προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων
προϊόντων διατροφής π.δ.κ.α.
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων
διατροφής π.δ.κ.α.

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται
σε αγροκτήματα

348

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε
αγροκτήματα, εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού
Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα,
εκτός από χονδράλευρα και σβόλους τριφυλλιού
Παραγωγή παρασκευασμένων ιχθυοτροφών

Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)
Παραγωγή χονδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa)

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών
για ζώα εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ζωοτροφών για ζώα
εκτρεφόμενα σε αγροκτήματα

Παραγωγή παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς
Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς
Παραγωγή παρασκευασμένων τροφών για ζώα συντροφιάς

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων
για ζώα συντροφιάς
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τροφίμων για ζώα
συντροφιάς

Ποτοποιία
Ποτοποιία
Απόσταξη, ανακαθαρισμός και ανάμιξη αλκοολούχων ποτών
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών
Παραγωγή αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών

Εργασίες υπεργολαβίας
αλκοολούχων ποτών

στο

πλαίσιο

της

διαδικασίας

απόσταξης

Εργασίες υπεργολαβίας για την απόσταξη αλκοολούχων ποτών
Υπηρεσίες αποσταγματοποιού, για λογαριασμό τρίτων

Παραγωγή οίνου από σταφύλια
Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια· μούστου σταφυλιών
Παραγωγή αφρώδους οίνου από νωπά σταφύλια
Παραγωγή οίνου από νωπά σταφύλια, εκτός από τον αφρώδη οίνο· μούστου σταφυλιών

Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης
Παραγωγή οινολασπών (κατακαθιών)· τρυγίας ακάθαρτης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από
σταφύλια
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οίνου από σταφύλια

Παραγωγή μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη,
υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη
Παραγωγή άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π.χ. μηλίτη, απίτη,
υδρομελιού)· μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και
άλλων οίνων από φρούτα
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μηλίτη και άλλων
οίνων από φρούτα

349

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά
σταφύλια
Παραγωγή βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη
αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
αποσταγμένων ποτών που προέρχονται από ζύμωση

παραγωγής

άλλων

μη

Ζυθοποιία
Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας
Παραγωγή μπίρας, εκτός από κατάλοιπα ζυθοποιίας

Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης
Παραγωγή κατάλοιπων ζυθοποιίας ή απόσταξης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μπίρας

Παραγωγή βύνης
Παραγωγή βύνης
Παραγωγή βύνης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βύνης

Παραγωγή αναψυκτικών· παραγωγή μεταλλικού νερού και άλλων
εμφιαλωμένων νερών
Παραγωγή μεταλλικών νερών και αναψυκτικών
Παραγωγή μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών, που δεν έχουν γλυκαθεί ή
αρωματισθεί
Παραγωγή άλλων μη αλκοολούχων ποτών
Παραγωγή αεριούχων ή μη αναψυκτικών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών
νερών και αναψυκτικών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μεταλλικών νερών και
αναψυκτικών
Εμφιάλωση φυσικών μεταλλικών νερών

Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή προϊόντων καπνού
Παραγωγή προϊόντων καπνού, εκτός από κατάλοιπα καπνού
Παραγωγή πούρων, πούρων με κομμένο άκρο, πουρακιών και τσιγάρων, από καπνό ή
υποκατάστατα του καπνού
Παραγωγή
άλλων
ειδών
μεταποιημένου
καπνού
και
υποκατάστατων·
ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού· εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων
καπνού

Παραγωγή κατάλοιπων καπνού
Παραγωγή κατάλοιπων καπνού

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων
καπνού
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων καπνού

350

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών ινών
Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)
Παραγωγή εριολίπους (συμπεριλαμβανομένης της λανολίνης)

Παραγωγή φυσικών υφαντικών ινών, προπαρασκευασμένων για κλώση
Παραγωγή μεταξιού ωμού (ακατέργαστου), όχι στριμμένου
Παραγωγή μαλλιού, επεξεργασμένου για την απομάκρυνση των λιπαρών ουσιών και
των φυτικών υλών (απανθρακωμένου), μη λαναρισμένου ή χτενισμένου
Παραγωγή υπολειμμάτων από μαλλί ή λεπτόινες ζωικές τρίχες
Παραγωγή μαλλιού και λεπτόινων ή χονδρόινων ζωικών τριχών, λαναρισμένων ή
χτενισμένων
Παραγωγή βαμβακιού, λαναρισμένου ή χτενισμένου
Παραγωγή γιούτας και άλλων υφαντικών ινών (με εξαίρεση το λινάρι, την κάνναβη και
το ραμί), κατεργασμένων, αλλά όχι νηματοποιημένων
Παραγωγή
άλλων
νηματοποιημένων

φυτικών

υφαντικών

ινών,

κατεργασμένων

αλλά

όχι

Παραγωγή τεχνητών υφαντικών ασυνεχών ινών, επεξεργασμένων για κλώση
Παραγωγή συνθετικών ασυνεχών ινών, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο
τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση
Παραγωγή τεχνητών ασυνεχών ινών, που είναι λαναρισμένες, χτενισμένες ή με άλλο
τρόπο κατεργασμένες για νηματοποίηση

Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού
Παραγωγή νημάτων από μετάξι και νημάτων από απορρίμματα μεταξιού

Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική πώληση·
νημάτων από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες
Παραγωγή νημάτων από μαλλί συσκευασμένων ή μη για λιανική πώληση· νημάτων από
λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες

Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι· νημάτων για ράψιμο από βαμβάκι
Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι (εκτός αυτών για ράψιμο)
Παραγωγή νημάτων από βαμβάκι, για ράψιμο

Παραγωγή νημάτων από φυτικές υφαντικές ίνες εκτός από βαμβάκι
(περιλαμβάνεται το λινάρι, η γιούτα, οι ίνες κοκκοφοίνικα και η κάνναβη)·
νημάτων από χαρτί
Παραγωγή νημάτων από λινάρι
Παραγωγή νημάτων από γιούτα ή από άλλες υφαντικές ίνες που προέρχονται από το
εσωτερικό του φλοιού (βίβλος) ορισμένης κατηγορίας φυτών· νημάτων από άλλες
φυτικές υφαντικές ίνες· νημάτων από χαρτί

Παραγωγή υφαντικών νημάτων και κλωστών από τεχνητές συνεχείς ή
ασυνεχείς ίνες

351

συσκευασμένων για λιανική πώληση Παραγωγή νημάτων (εκτός από νήματα για ράψιμο) από συνθετικές ασυνεχείς ίνες. συνεχών (εκτός από νήματα για ράψιμο). από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες Ύφανση υφασμάτων από συνθετικά νήματα συνεχών ινών και από τεχνητά νήματα συνεχών ινών Ύφανση υφασμάτων από συνθετικές ασυνεχείς ίνες Ύφανση υφασμάτων από τεχνητές ασυνεχείς ίνες Ύφανση υφασμάτων με πέλος. από το εσωτερικό του φλοιού ορισμένης κατηγορίας φυτών (εκτός από λινάρι. θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και άλλων ειδικών υφασμάτων Ύφανση υφασμάτων με πέλος και υφασμάτων από σενίλλη. νήμα από πολυαμίδια. πολυεστέρες ή τεχνητή βισκόζη) μη συσκευασμένων για λιανική πώληση· νημάτων από τεχνητές ίνες. πολλαπλών ή κορδονωτών (εκτός από νήμα για ράψιμο. από φυσικές ίνες εκτός του βαμβακιού Ύφανση υφασμάτων από μετάξι ή από απορρίμματα μεταξιού Ύφανση υφασμάτων από λαναρισμένο ή χτενισμένο μαλλί. λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες ή αλογότριχες Ύφανση υφασμάτων από λινάρι Ύφανση υφαντικών ινών από γιούτα και άλλες υφαντικές ίνες ραφίας. κάνναβη και ραμί) Ύφανση υφασμάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες· υφασμάτων από νήματα χαρτιού Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων Ύφανση βαμβακερών υφασμάτων Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων).ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή νημάτων από τεχνητές συνεχείς ίνες. μη συσκευασμένων για λιανική πώληση Παραγωγή κλωστών και νημάτων για ράψιμο από τεχνητές και συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες Παραγωγή ξεφτιδιών· υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών Παραγωγή ξεφτιδιών από μαλλί ή από λεπτόινες ή χονδρόινες ζωικές τρίχες Παραγωγή ξεφτιδιών και άλλων υπολειμμάτων βαμβακιού Παραγωγή τιλμάτων (στουπιών) Υπηρεσίες παρασκευής φυσικών υφαντικών ινών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφαντικών νημάτων και κλωστών Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών Ύφανση κλωστοϋφαντουργικών υλών Ύφανση υφασμάτων (εκτός των ειδικών υφασμάτων). [εκτός από τα θηλειωτά υφάσματα σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και τα είδη κορδελοποιίας] Ύφανση θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοιων υφαντών θηλειωτών υφασμάτων (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) από βαμβάκι 352 . με περιεκτικότητα >= 85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές Παραγωγή νημάτων (εκτός από νήματα για ράψιμο) από συνθετικές ασυνεχείς ίνες. με περιεκτικότητα <85% κατά βάρος από τις ίνες αυτές Παραγωγή νημάτων από τεχνητές ίνες μη συνεχείς (εκτός από νήματα για ράψιμο).ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .

(εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) Παραγωγή υφασμάτων με ύφανση γάζας.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ύφανση άλλων θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ) και παρόμοιων υφαντών θηλειωτών υφασμάτων. εκτός από Κατασκευή έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας για το νοικοκυριό Κατασκευή κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή άλλων υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ (περιλαμβάνεται η απομίμηση γούνας με πλέξιμο) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή ενδύματα έτοιμων κλωστοϋφαντουργικών ειδών. εκτός κουβέρτες Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού Κατασκευή λινών πετσετών μπάνιου και κουζίνας από ηλεκτρικές 353 . εκτός από τάπητες Ύφανση υφασμάτων (περιλαμβάνονται και τα είδη κορδελοποιίας) από γυάλινες ίνες Παραγωγή απομίμησης γούνας με ύφανση Παραγωγή απομίμησης γούνας με ύφανση Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφασμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατεργασίας υφασμάτων Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων Τελειοποίηση (φινίρισμα) υφαντουργικών προϊόντων Κλωστοϋφαντουργικές υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) Υπηρεσίες λεύκανσης και βαφής υφαντικών ινών και νημάτων Υπηρεσίες λεύκανσης υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα) Υπηρεσίες βαφής υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα) Υπηρεσίες τυπώματος υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα) Άλλες υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) υφασμάτων και κλωστοϋφαντουργικών ειδών (περιλαμβάνονται και τα ενδύματα) Υπηρεσίες δημιουργίας πλισέδων σε υφάσματα Υπηρεσίες κατασκευής κουμπότρυπων Υπηρεσίες κεντήματος έτοιμων ενδυμάτων Υπηρεσίες κολλαρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών Υπηρεσίες μανταρίσματος κλωστοϋφαντουργικών ειδών Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Κατασκευή πλεκτών υφασμάτων και υφασμάτων πλέξης κροσέ Κατασκευή υφασμάτων πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή υφασμάτων με πέλος.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . θηλειωτών υφασμάτων σπογγώδους μορφής (πετσετέ). (εκτός από τα είδη κορδελοποιίας) Ύφανση θυσανωτών υφαντικών υλών.

υπνόσακων. στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα από κυψελώδες ελαστικό ή πλαστικές ύλες Κατασκευή παπλωμάτων Κατασκευή άλλων έτoιμων υφαvτoυργικών ειδών (περιλαμβάνονται υφάσματα για τον καθαρισμό πατωμάτων. μαξιλαριών. πιατόπανα. ξεσκονόπανα και παρόμοια υφάσματα καθαρισμού. που χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία προϊόντων Κατασκευή αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών Κατασκευή σάκων από κάνναβη.α. θυσανωτών Κατασκευή άλλων χαλιών και υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου [(συμπεριλαμβάνονται τα καλύμματα από πίλημα (τσόχα)] Παραγωγή βελεντζών και παρόμοιων ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλιμιών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλιών και κιλιμιών 354 . ταπετσαρίες και παρόμοια είδη Κατασκευή εγχώριων οικιακών υφαντών Κατασκευή άλλων έτοιμων ειδών κλωστοϋφαντουργίας Κατασκευή σάκων και σακιδίων. γιούτα και από άλλες ύλες Κατασκευή μουσαμάδων (καλυμμάτων εμπορευμάτων. ιστιοσανίδες ή για ιστιοφόρα οχήματα ξηράς· αντίσκηνων και ειδών κατασκήνωσης (περιλαμβάνονται τα φουσκωτά στρώματα) Κατασκευή καλυμμάτων αυτοκινήτων Κατασκευή τεντών. εξωτερικών προπετασμάτων (τεντών) και σκίαστρων· ιστίων για σκάφη. σωσίβιες ζώνες και σωσίβια γιλέκα) Κατασκευή σημαιών και λαβάρων Παραγωγή πανιών καθαρισμού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμων υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας υφαντουργικών ειδών εκτός από ενδύματα Κατασκευή σεντονιών και μαξιλαροθηκών φασόν Κατασκευή τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού φασόν παραγωγής έτοιμων Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών Κατασκευή χαλιών και κιλιμιών Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου. παραγεμισμένων χαμηλών καθισμάτων (πουφ).ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .δ. με κόμπους Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου. σκηνών και παρόμοιων ειδών Κατασκευή αλεξίπτωτων (συμπεριλαμβάνονται και τα πηδαλιουχούμενα αλεξίπτωτα) και στροφόπτωτων· κατασκευή εξαρτημάτων αυτών Κατασκευή παπλωμάτων. υφασμένων. που φέρουν ελατήρια ή είναι παραγεμισμένα ή επενδυμένα εσωτερικά με οποιαδήποτε ύλη. συνόλων υφαντών υφασμάτων και νημάτων που προορίζονται για κουβέρτες. οχημάτων κλπ). προσκεφαλιών.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή παραπετασμάτων κάθε είδους και στοριών για εσωτερικούς χώρους· γύρων (ποδιών) κουρτινών ή κρεβατιών Κατασκευή κουρτινών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη Κατασκευή άλλων οικιακών ειδών π. όχι θυσανωτών ούτε φλοκωτών Κατασκευή χαλιών και άλλων υφαντικών καλυμμάτων δαπέδου.. στρωμάτων.

υπολείμματα σχοινιών. φιτιλιών και παρόμοιων ειδών Κατασκευή σχοινιών και σπάγγων. Κατασκευή αρτανών από σχοινιά Παραγωγή ρακών. εκτός από τα ενδύματα Κατασκευή άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών Κατασκευή επιμεταλλωμένων νημάτων ή επιμεταλλωμένων νημάτων υπό μορφή κορδονέτου· ύφανση υφασμάτων από μεταλλική κλωστή και από επιμεταλλωμένο νήμα· κατασκευή νημάτων και σχοινιών από καουτσούκ. εκτός από Κατασκευή σπάγγων. εμποτισμένων. σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά Παραγωγή ρακών. επικαλυμμένων με υφαντικά υλικά· υφαντικού νήματος και λωρίδων.κ. εκτός από τα ενδύματα Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη. από κάθε ύλη Κατασκευή διχτυών με κόμπους από σπάγγους.δ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . έτοιμων διχτυών από υφαντικές ύλες· ειδών από νήματα. πολυεστέρες ή ρεγιόν βισκόζης 355 . κλωστοϋφαντουργίας. λωρίδες π.δ. κορδόνια ή σχοινιά. σπάγγων και διχτυών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών. από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών Κατασκευή κορδονιών από κάθε ύλη. εκτός από τα ενδύματα Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη. άχρηστων σπάγγων. άχρηστων σπάγγων. σχοινιών και καλωδίων και φθαρμένων ειδών από υφαντικά υλικά Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κορδονιών. κορδονιών.α. εκτός από τα ενδύματα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη.κ. εκτός από τα ενδύματα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη. κορδονιών. σπάγγων και διχτυών Κατασκευή κορδονιών. επενδυμένων ή Κατασκευή υφασμένων φύλλων για επίσωτρα με πεπιεσμένο αέρα. σχοινιών. επικαλυμμένων με υφαντικά υλικά και ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις Κατασκευή επιμεταλλωμένων νημάτων ή επιμεταλλωμένων νημάτων υπό μορφή κορδονέτου Κατασκευή υφαντών υφασμάτων από μεταλλική κλωστή και υφαντών υφασμάτων από επιμεταλλωμένο νήμα π. σχοινιών και καλωδίων.δ. κορδονιών.α. σπάγγων και διχτυών Κατασκευή μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη.α. εμποτισμένων ή καλυμμένων με ελαστικό ή πλαστικό Κατασκευή υφασμάτων επικαλυμμένων π. Κατασκευή νημάτων και σχοινιών από καουτσούκ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή χοντρών και λεπτών σχοινιών. σπάγγων και διχτυών. που λαμβάνονται από νήματα υψηλής αντοχής από νάιλον ή από άλλα πολυαμίδια. σχοινιών.κ.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κλωστοϋφαντουργίας π. παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς. επενδυμένου. Κατασκευή τουλιών.κ.α.δ.δ. εύκαμπτοι σωλήνες. φορμών με μπούστο και με τιράντες. ιμάντες μεταφορικοί ή μετάδοσης κίνησης. σακακιών κάθε είδους. γάζα και ύφασμα για κόσκινα και φίλτρα) Κατασκευή ειδών κορδελοποιίας· ταινιών χωρίς υφάδι.δ. Κατασκευή ειδών ένδυσης Κατασκευή ειδών ένδυσης. στα οποία δεν περιλαμβάνονται τα υφασμένα.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή προϊόντων και ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνικές χρήσεις (περιλαμβάνονται φιτίλια.α. επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου Κατασκευή υφαντικών ινών με μήκος <=5 mm (χνουδιού από την επεξεργασία των υφασμάτων) κόμπων και σφαιριδίων από υφαντικές ύλες Κατασκευή βατών Κατασκευή νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων σενίλλης· νημάτων με την ονομασία "αλυσιδίτσα" Κατασκευή υφαντουργικών προϊόντων καπιτονέ σε τόπια Κατασκευή άλλων κλωστοϋφαντουργικών και υφαντουργικών προϊόντων π.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .κ. δαντελών και κεντημάτων· νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου· νημάτων σενίλλης· νημάτων με την ονομασία "αλυσιδίτσα" Κατασκευή τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων. σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια Κατασκευή πιλήματος (τσόχας). αμίαντα φωτισμού. για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων εργασίας 356 . σε ταινίες ή σε αυτοτελή διακοσμητικά σχέδια Κατασκευή κεντημάτων σε τόπια.α. πλεκτά ή κροσέ υφάσματα· δαντελών σε τόπια. για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση Κατασκευή ανδρικών παντελονιών.κ.δ. από νήματα ή ίνες παραλληλισμένα και κολλημένα (bolducs)· διακοσμητικών γαρνιτούρων και παρόμοιων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κλωστοϋφαντουργίας για τεχνική και βιομηχανική χρήση παραγωγής ειδών Κατασκευή άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.κ. εκτός από γούνινα ενδύματα Κατασκευή δερμάτινων ενδυμάτων Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο Κατασκευή ενδυμάτων από δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμάτινων ενδυμάτων Εργασίες υπεργολαβίας ενδυμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δερμάτινων Κατασκευή ενδυμάτων εργασίας Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων εργασίας Κατασκευή ανδρικών συνόλων. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κλωστοϋφαντουργίας π.α.

φορεμάτων. για γυναίκες ή κορίτσια Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες. αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών. πλεκτών ή κροσέ για γυναίκες ή κορίτσια Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων. για γυναίκες ή κορίτσια Κατασκευή φορεμάτων. παντελονιών. φουστών. καπών. φουστών-παντελονιών (ζιπ-κιλότ). για γυναίκες ή κορίτσια Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες. άνορακ. συνόλων. άνορακ. για γυναίκες ή κορίτσια 357 . επενδυτών. από υφαντικές ύλες. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. για άνδρες και αγόρια Κατασκευή παλτών. παντελονιών ως το γόνατο και σορτς. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. πλεκτών ή κροσέ. ημίπαλτων. φουστών. πλεκτών ή κροσέ. καπών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . φορμών με μπούστο και με τιράντες. ημίπαλτων. επενδυτών. αδιάβροχων. φορμών με μπούστο και με τιράντες. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. αμφίων και παρόμοιων ειδών Κατασκευή στολών προσωπικού ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων ασφαλείας (στρατιωτικών στολών) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων εργασίας Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων εργασίας Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων Κατασκευή εξωτερικών ενδυμάτων. σακακιών κάθε είδους. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. για επαγγελματική και βιομηχανική χρήση Κατασκευή γυναικείων παντελονιών. παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς από υφαντικές ύλες. συνόλων. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή παλτών. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. πλεκτών ή κροσέ. αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή γυναικείων συνόλων. φουστών-παντελονιών (ζιπ-κιλότ). για επαγγελματική χρήση Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας Κατασκευή άλλων ενδυμάτων εργασίας Κατασκευή ιερατικών ενδυμασιών. άνορακ και παρόμοιων ειδών. φορμών με μπούστο και με τιράντες. σακακιών κάθε είδους. άνορακ. για άνδρες ή αγόρια Κατασκευή παντελονιών. για άνδρες ή αγόρια Κατασκευή κοστουμιών και συνόλων από υφαντικές ύλες. για γυναίκες ή κορίτσια Κατασκευή παντελονιών. φορμών με τιράντες (σαλοπέτ). για άνδρες ή αγόρια Κατασκευή κοστουμιών. φορμών με μπούστο και με τιράντες. για άνδρες ή αγόρια Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων. ημίπαλτων. για άνδρες ή αγόρια Κατασκευή σακακιών κάθε είδους από υφαντικές ύλες. καπών. κοντών παντελονιών που καλύπτουν και το γόνατο (βερμούδων) και παντελονιών κοντών (σορτς). για γυναίκες και κορίτσια Κατασκευή παλτών. για γυναίκες ή κορίτσια Κατασκευή κοστουμιών-ταγιέρ. παντελονιών ως το γόνατο (βερμούδων) και σορτς. επενδυτών. επενδυτών. για άνδρες ή αγόρια Κατασκευή παλτών. καπών. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. ημίπαλτων. σακακιών κάθε είδους. παντελονιών. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες. αδιάβροχων. παντελονιών ως το γόνατο και σορτς από υφαντικές ύλες.

με εργαστήριο Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή σλιπ. πλεκτών ή κροσέ. νυχτικών. νεγκλιζέ. σλιπ και άλλων σώβρακων. κομπινεζόν και μεσοφοριών. για γυναίκες ή κορίτσια Κατασκευή εσωρούχων. πιτζαμών. από μονάδα που απασχολεί άνω των πέντε εργατών Κατασκευή πλεκτών ενδυμάτων φασόν Κατασκευή εσωρούχων Κατασκευή εσωρούχων και πουκάμισων. νυχτικών. κιλοτών. μπουρνουζιών και παρόμοιων ειδών. κορσέδων χωρίς ελάσματα (λαστέξ). καλτσοδετών και παρόμοιων ειδών και των μερών τους. χωρίς εργαστήριο (οικοτεχνία) Κατασκευή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. για γυναίκες ή κορίτσια Κατασκευή φανελακιών κάθε είδους. πλεκτών ή κροσέ. τιραντών. από μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο ραφτεργάτες Κατασκευή ανδρικών έτοιμων ενδυμάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων μεταχειρισμένων ειδών Ανακατασκευή μεταχειρισμένων ενδυμάτων και άλλων μεταχειρισμένων ειδών Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων Κατασκευή άλλων εξωτερικών ενδυμάτων Κατασκευή γαμπριάτικων ενδυμάτων Κατασκευή νυφικών ενδυμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών ενδυμάτων Εργασίες υπεργολαβίας ενδυμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εξωτερικών Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν. μπουρνουζιών. κομπινεζόν ή μεσοφοριών. ρομπών και παρόμοιων ειδών από υφαντικές ύλες. για γυναίκες ή κορίτσια Κατασκευή σλιπ. ρομπών από υφαντικές ύλες. κορσέδων. πλεκτών ή κροσέ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσωρούχων 358 . κιλοτών. νυχτικών. με σύστημα φασόν για οίκους εξωτερικού. πιτζαμών. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. πιτζαμών. πλεκτών και κροσέ Κατασκευή πουκάμισων για άντρες ή αγόρια. μπουρνουζιών. πουκάμισων και σεμιζιέ. για άνδρες ή αγόρια Κατασκευή μπλουζών. ρομπών και παρόμοιων ειδών. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. για άνδρες ή αγόρια Κατασκευή μπλουζών. πιτζαμών. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. είτε πλεκτών ή κροσέ. είτε όχι Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους. ρομπών. σώβρακων. νυχτικών. πλεκτών ή κροσέ. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή "T-shirt" και φανελακιών κάθε είδους. για άνδρες ή αγόρια Κατασκευή φανελακιών. νεγκλιζέ. με σύστημα φασόν για οίκους εξωτερικού. πουκάμισων και σεμιζιέ από υφαντικές ύλες. μπουρνουζιών. για γυναίκες και κορίτσια Κατασκευή στηθόδεσμων. σλιπ. από μονάδα που απασχολεί άνω των πέντε εργατών Κατασκευή γυναικείων ενδυμάτων με σύστημα φασόν. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ Κατασκευή πουκάμισων από υφαντικές ύλες. από μονάδα που απασχολεί από τρεις και πάνω ραφτεργάτες Κατασκευή ανδρικών ενδυμάτων με σύστημα φασόν.

πλεκτών ή κροσέ ενδυμάτων. αθλητικών και άλλων εξαρτημάτων ένδυσης και μερών τους. πλεγμένων ή κατασκευασμένων με συναρμολόγηση ταινιών.δ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εσωρούχων Κατασκευή άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων. μαγιό κολύμβησης· άλλων ενδυμάτων από υφαντικές ύλες. από κάθε ύλη. όχι πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή φορμών αθλητικών (προπόνησης). Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης. γραβατών.κ. γαντιών και άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης· μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης από υφαντικές ύλες. Κατασκευή γραβατών Κατασκευή μαντιλιών (ρινομάκτρων) και παρόμοιων ειδών Κατασκευή μαντιλιών κεφαλής (πολυτελείας ή όχι) και παρόμοιων ειδών Κατασκευή δερμάτινων εξαρτημάτων ένδυσης· ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα· ενδυμάτων από επιχρισμένες υφαντικές ύλες Κατασκευή εξαρτημάτων ένδυσης από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα. εσαρπών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή ειδών γαντοποιίας (κοινών γαντιών. σαλιών. κύριων μερών καπέλων και κουκούλων από πίλημα (τσόχα) · δίσκων και κυλίνδρων για καπέλα από πίλημα· πατρόν για καπέλα. γαντιών και παρόμοιων ειδών από δέρμα ή από άλλη ύλη Κατασκευή ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφασμένα υφάσματα. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ εξαρτημάτων Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης από υφαντικές ύλες. σε τόπια· διχτυών και φιλέδων. για τα μαλλιά Κατασκευή γυναικείων καπέλων 359 . στολών σκι. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή βρεφικών ενδυμάτων. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή βρεφικών βαπτιστικών ενδυμάτων. π. ενδυμάτων από υφαντικές ύλες εμποτισμένες ή επιχρισμένες Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής Κατασκευή τύπων καπέλων. βέλων. από υφαντικές ύλες. μαγιό κολύμβησης και άλλων ενδυμάτων. πλεκτών ή κροσέ ή από δαντέλα ή άλλη υφαντική ύλη. άλλων ενδυμάτων και ένδυσης. από κάθε ύλη Κατασκευή καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής από πίλημα (τσόχα) ή πλεγμένων ή κατασκευασμένων με συναρμολόγηση ταινιών. στολών σκι. γαντιών που αφήνουν γυμνές τις άκρες των δακτύλων και των γαντιών χωρίς υποδιαίρεση δακτύλων που έχουν υποδοχή μόνο για τον αντίχειρα). εκτός από τα αθλητικά γάντια Κατασκευή ζωνών. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή αθλητικών ενδυμάτων. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή άλλων έτοιμων εξαρτημάτων ένδυσης και μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ένδυσης. που δεν είναι πλεκτά ή κροσέ Κατασκευή μαντιλιών και μαντιλακιών τσέπης.

πουλόβερ. ζακετών. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ. για λογαριασμό επιτηδευματιών εσωτερικού Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα. για λογαριασμό μη επιτηδευματιών Κατασκευή πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ Κατασκευή ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ Κατασκευή κολάν. μακριών καλτσοποιίας. σκελετών. καλσόν. καλσόν. ζακετών. αποκλειστικά προς εξαγωγή Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής γούνινων ειδών Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή κολάν. για την πιλοποιία Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης Κατασκευή γούνινων ειδών Κατασκευή γούνινων ειδών Κατασκευή ειδών ένδυσης. εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής) Κατασκευή ειδών ένδυσης. καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και καλυμμάτων κεφαλής από αμίαντο· ταινιών εσωτερικής προστασίας. εξαρτημάτων ένδυσης και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός των καλυμμάτων κεφαλής) Κατασκευή ενδυμάτων από γούνα.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για λογαριασμό επιτηδευματιών εξωτερικού Υπηρεσίες επεξεργασίας και συρραφής γουναρικών από αποκόμματα ή ολόκληρα δέρματα. μακριών και κοντών καλτσών και άλλων ειδών καλτσοποιίας. πλεκτών ή κροσέ και κοντών καλτσών και άλλων ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών καλτσοποιίας πλεκτών ή κροσέ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών καλτσοποιίας πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ Κατασκευή φανελών ζέρσεϊ. καλυμμάτων. πουλόβερ. γιλέκων και παρόμοιων ειδών. γιλέκων και παρόμοιων ειδών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή άλλων καλυμμάτων κεφαλής εκτός από καλύμματα κεφαλής από καουτσούκ ή πλαστικό. πλεκτών ή κροσέ Κατασκευή φανελών και παρόμοιων ειδών από κάθε ύλη Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλεκτών ειδών και ειδών πλέξης κροσέ Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών 360 . εσωτερικών επενδύσεων (φοδρών). γείσων και υποσιάγωνων.

ανασχηματισμένο δέρμα. από δέρμα. βουλκανισμένη ίνα ή χαρτόνι· συνόλων ειδών ταξιδιού με είδη για την ατομική περιποίηση. τεμαχισμένων (όχι ολόκληρων) Κατεργασία δερμάτων ιπποειδών. ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής· αποσκευών. ολόκληρων Κατεργασία δερμάτων βοοειδών. τσαντών και παρόμοιων ειδών. πλαστικά φύλλα. βοοειδών ή ιπποειδών. αποτριχωμένων Κατεργασία δερμάτων αιγοειδών. αποτριχωμένων Κατεργασία δερμάτων άλλων ζώων· ανασχηματισμένων δερμάτων με βάση το δέρμα Κατεργασία δερμάτων άλλων ζώων. με βάση το δέρμα ή τις ίνες του δέρματος Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένων και βαμμένων γουνών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής δεψασμένου και κατεργασμένου δέρματος· κατεργασμένων και βαμμένων γουνών Κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών). το καθάρισμα των υποδημάτων και ενδυμάτων Κατασκευή τσαντών για ψώνια και λοιπών παρόμοιων ειδών Κατασκευή λουριών. αποτριχωμένων Κατεργασία δέρματος ανασχηματισμένου. αποτριχωμένων Κατεργασία δερμάτων χοιροειδών. το ράψιμο. αποτριχωμένων Κατεργασία δερμάτων βοοειδών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή ειδών ταξιδιού (αποσκευών). τσαντών. αποτριχωμένων. ειδών σελοποιίας και σαγματοποιίας· κατεργασία και βαφή γουναρικών Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατεργασία και βαφή γουναρικών Κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος Κατεργασία και δέψη γουνοδέρματος Κατεργασία δέρματος αιγάγρου (σαμουά)· δερμάτων επισμαλτωμένων (λουστρινιών) ή επιστρωμένων· δερμάτων επιμεταλλωμένων Κατεργασία δέρματος αιγάγρου (σαμουά) Κατεργασία δερμάτων επισμαλτωμένων (λουστρινιών) ή επιστρωμένων· δερμάτων επιμεταλλωμένων Κατεργασία δερμάτων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . αποτριχωμένων Κατεργασία δερμάτων αιγοπροβάτων ή χοιροειδών. αποτριχωμένων Κατεργασία δερμάτων προβατοειδών. αποτριχωμένων. υφαντικές ύλες. από κάθε υλικό Κατασκευή ειδών σαγής και παρόμοιων ειδών Κατασκευή ειδών σαγματοποιίας Κατασκευή αποσκευών. τσαντών και παρόμοιων ειδών. τσαντών και παρόμοιων ειδών· άλλων δερμάτινων ειδών Κατασκευή ειδών σελοποιίας και σαγής για κάθε ζώο. λουρακιών και αλυσίδων ρολογιών (πλην των μεταλλικών) και μερών τους 361 .

εκτός των αθλητικών υποδημάτων Κατασκευή αθλητικών υποδημάτων Κατασκευή υποδημάτων αντισφαίρισης προπόνησης και παρόμοιων υποδημάτων (τένις). εκτός ξύλινων Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας. Κατασκευή υποδημάτων που φέρουν.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . εκτός υποδημάτων του σκι και μποτών του πατινάζ Κατασκευή προστατευτικών και άλλων υποδημάτων π. σανδαλιών κλπ Κατασκευή υποδημάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή άλλων ειδών από δέρμα ή ανασχηματισμένο δέρμα (συμπεριλαμβάνονται και είδη που χρησιμοποιούνται σε μηχανήματα ή άλλες μηχανικές συσκευές ή για άλλες τεχνικές χρήσεις) π.α. των προστατευτικών και ορθοπεδικών υποδημάτων Κατασκευή αδιάβροχων υποδημάτων. υποδημάτων. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών σελοποιίας και σαγής. υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών.κ. εκτός από τα αδιάβροχα ή αθλητικά υποδήματα Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από δέρμα. αποσκευών. τσαντών και παρόμοιων ειδών Κατασκευή υποδημάτων Κατασκευή υποδημάτων Κατασκευή υποδημάτων εκτός των αθλητικών. αποσκευών. στο μπροστινό μέρος.κ. εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων. Κατασκευή άλλων αθλητικών υποδημάτων. υποφτέρνιων και παρόμοιων ειδών· γκετών. εκτός των αθλητικών υποδημάτων. προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο και διαφόρων ειδικών υποδημάτων Κατασκευή υποδημάτων με επάνω μέρη από υφαντικά υλικά. προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο Κατασκευή ξύλινων υποδημάτων π. από μονάδα που απασχολεί άνω των 12 εργατών Κατασκευή υποδημάτων. προστατευτικό κάλυμμα των δακτύλων από μέταλλο Κατασκευή υποδημάτων με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό. καλαθοσφαίρισης. περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών και των μερών τους Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμάτων. υποδημάτων που φέρουν. στο μπροστινό μέρος.δ. διαφόρων ειδικών υποδημάτων και άλλων Κατασκευή παντοφλών.δ.κ. από μονάδα που απασχολεί άνω των δύο εργατών 362 . τσαντών και παρόμοιων ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών σελοποιίας και σαγής. με εξωτερικές σόλες και με επάνω μέρη από καουτσούκ ή πλαστικό εκτός από τα υποδήματα που φέρουν. από μονάδα που απασχολεί μέχρι 12 εργάτες Κατασκευή μερών υποδημάτων από δέρμα· εσωτερικών κινητών πελμάτων. περιβλημάτων της κνήμης και παρόμοιων ειδών και των μερών τους Κατασκευή ειδών υποδηματοποιίας Κατασκευή σολών υποδημάτων Κατασκευή τακουνιών από κάθε ύλη. στο μπροστινό μέρος.α. γυμναστικής. εκτός των αθλητικών και των προστατευτικών υποδημάτων.α.δ.

πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος. εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου Υπηρεσίες αποξήρανσης ξύλου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης Κατασκευή προϊόντων από ξύλο καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής και φελλό και ειδών Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο 363 . πριονισμένης ή πελεκημένης κατά μήκος. από μονάδα που απασχολεί μέχρι δύο εργάτες Εργασίες υπεργολαβίας υποδημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υποδημάτων Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό. εμποτισμένων Παραγωγή άλλης ακατέργαστης ξυλείας. τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Πριόνισμα.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή φοντιών υποδηματοποιίας. εμποτισμού ή χημικής επεξεργασίας του ξύλου· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξυλείας πριονισμένης και πλανισμένης Υπηρεσίες ξήρανσης. μη συναρμολογημένα και οι πήχεις από απλό ξύλο ή με γλυφές για πλαίσια και καλούπια Παραγωγή ξυλόμαλλου (άχυρου ξύλου)· ξυλάλευρου Παραγωγή ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια Παραγωγή ακατέργαστης ξυλείας· στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο. με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία Παραγωγή ξυλείας. επεξεργασμένης με χρώμα. με πάχος > 6 mm · στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από μη εμποτισμένη ξυλεία Παραγωγή ξυλείας πριονισμένης με μηχανική δύναμη Παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας· ξυλόμαλλου· ξυλάλευρου· ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια Παραγωγή ξυλείας. στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες και τα πηχάκια για παρκέτα. κρεόζωτο ή άλλα συντηρητικά Παραγωγή στρωτήρων (τραβερσών) σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων από ξύλο. εμποτισμένης ή κατά άλλο τρόπο επεξεργασμένης Παραγωγή ξυλείας σε φυσική κατάσταση. πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου Παραγωγή ξυλείας. περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων Υπηρεσίες ξήρανσης. βαφή. πλάνισμα και εμποτισμός ξύλου Πριόνισμα. συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας. τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης.

α. πορτών και κασών και κατωφλίων για πόρτες. Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων Κατασκευή προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές 364 . επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας Κατασκευή μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά Κατασκευή πλακών-διαφραγμάτων από ίνες ξύλου ή άλλες ξυλώδεις ύλες Κατασκευή επενδυμένων συμπυκνωμένης ξυλείας ξυλόφυλλων- φύλλων για αντικολλητά· Κατασκευή επενδυμένων ξυλόφυλλων και φύλλων για αντικολλητά και άλλης ξυλείας πριονισμένης κατά μήκος.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ). σε κύβους. τεμαχισμένης ή αποφλοιωμένης. από ξύλο.δ. επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας· μοριοσανίδων και παρόμοιων σανίδων από ξύλο ή άλλα ξυλώδη υλικά Κατασκευή αντικολλητών (κόντρα πλακέ). από ξύλο Κατασκευή ξύλινων κουφωμάτων γενικά Κατασκευή καλουπιών για οικοδομικό σκυρόδεμα. από μπαμπού Κατασκευή άλλων αντικολλητών. επενδυμένων ξυλόφυλλων (καπλαμά) και παρόμοιας επικολλητής ξυλείας. πλάκες. σανιδιών πετσώματος. μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους. από ξύλο Κατασκευή παράθυρων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . πάχους <= 6mm Κατασκευή συμπυκνωμένης ξυλείας. π. από ξύλο Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές. ταινίες ή είδη καθορισμένης μορφής Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) για φύλλα και σανίδες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επενδυμένων ξυλόφυλλων και σανίδων με βάση το ξύλο Κατασκευή συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ Κατασκευή συναρμολογούμενων σανίδων δαπέδων παρκέ Κατασκευή ξύλινων παρκέτων Κατασκευή ξύλινων πατωμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ της διαδικασίας παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ Κατασκευή άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής Κατασκευή τεχνουργημάτων λεπτοξυλουργικής και χονδροξυλουργικής για οικοδομές (εκτός από τα προκατασκευασμένα κτίρια).

καθρέπτες ή παρόμοια αντικείμενα.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . θηκών για κοσμήματα ή μαχαιροπίρουνα. από ξύλο Κατασκευή ξύλινων καλαποδιών και τακουνιών Κατασκευή ξύλινων υφαντικών χτενιών Κατασκευή επιτραπέζιων και μαγειρικών σκευών. στελεχών εργαλείων. αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών. από ξύλο Κατασκευή ξύλινων ψηφιδοθετημάτων και ενθετικής ξύλινης διακόσμησης επίπλων. φύλλων και ταινιών. πλάκες. από συσσωματωμένο φελλό Κατασκευή συσσωματωμένου φελλού· ειδών από συσσωματωμένο φελλό π. από ξύλο Κατασκευή ξύλινων βαρελιών Κατασκευή άλλων ξύλινων εμπορευματοκιβωτίων και μερών τους Κατασκευή κουτιών από λεπτό ξύλο Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων Εργασίες υπεργολαβίας εμπορευματοκιβώτιων στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ξύλινων Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο· κατασκευή ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Κατασκευή άλλων προϊόντων από ξύλο Κατασκευή εργαλείων. κιβωτιοειδών πλαισίων στοιβασίας και άλλων σανίδων μεταφοράς φορτίων.κ. συμπαγών κυλίνδρων. καλαποδιών για μπότες ή παπούτσια. άχυρο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής Κατασκευή φυσικού φελλού. φύλλα ή ταινίες· φελλού σε θραύσματα. και άλλων ειδών από ξύλο Κατασκευή ξύλινων κορνιζών Κατασκευή ξύλινων κουρτινόβεργων Κατασκευή ξύλινων μικροαντικειμένων Κατασκευή ξύλινων σκαλών Κατασκευή οδοντογλυφίδων Κατασκευή φερέτρων Κατασκευή ειδών από φελλό. λαβών εργαλείων. που του έχει αφαιρεθεί η εξωτερική κρούστα ή χονδρικά τετραγωνισμένου ή σε κύβους. πλακών. από ξύλο Κατασκευή ξύλινων ψηφιδωτών Κατασκευή ξύλινων κορνιζών για πίνακες ζωγραφικής. Κατασκευή μεταποιημένων ειδών από άχυρο. σπάρτο ή άλλα υλικά σπαρτοπλεκτικής· ειδών καλαθοπλεκτικής 365 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνουργημάτων χονδροξυλουργικής και λεπτοξυλουργικής για οικοδομές άλλων Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων Κατασκευή ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων Κατασκευή πλαισίων στοιβασίας υλικών (παλετών). στελεχών και λαβών για σκούπες ή βούρτσες.α. κόκκους ή σκόνη· υπολειμμάτων φελλού Κατασκευή αντικειμένων από φυσικό φελλό Κατασκευή πωμάτων από φελλό Κατασκευή κύβων.δ. πλακακιών κάθε σχήματος. από ξύλο Κατασκευή βαρελιών και προϊόντων βαρελοποιίας. στοιχείων για την κατασκευή πιπών. φωτογραφίες.

χαρτοπετσετών κάθε είδους. εκτός από έπιπλα Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων Παραγωγή χαρτοπολτού· κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού Παραγωγή χαρτοπολτού Παραγωγή χαρτοπολτών από ξύλο ή άλλες ινώδεις και κυτταρινικές ύλες Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού. θερμοευαίσθητο ή ηλεκτροευαίσθητο χαρτί· χαρτιού αποτυπωτικής βάσης· βάσης χαρτιού ταπετσαρίας Κατασκευή άλλου χαρτιού και χαρτονιού για γραφική χρήση Κατασκευή υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου. τύπου παπιέ γκοφρέ ή κυματοειδούς Κατασκευή χαρτιού θειωμένου συσκευασίας και άλλου μη επιχρισμένου χαρτιού (άλλου από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή. θειώδους άλατος. εκτός από ξύλο Εργασίες υπεργολαβίας χαρτοπολτού στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτοπολτού Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού Κατασκευή δημοσιογραφικού χαρτιού. white top μη kraftliner· Κατασκευή ημιχημικού αυλακωτού χαρτιού Κατασκευή ανακυκλωμένου αυλακωτού χαρτιού και άλλου αυλακωτού χαρτιού Κατασκευή πολύπτυχου χαρτιού testliner (ανακυκλωμένων ινών) Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτιού Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτιού κραφτ · χαρτιού κραφτ για σάκους. την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς) Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού για διηθήσεις· πιληματοειδούς (τσόχινου) χαρτιού Κατασκευή τσιγαρόχαρτου. εκτός από πολτό για διάλυση Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού. για διάλυση Παραγωγή χημικού ξυλοπολτού. μη Κατασκευή χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος του τύπου επιχρισμένου χονδρού χαρτιού περιτυλίγματος (kraftliner) λευκασμένου. που δεν έχει κοπεί στις κανονικές διαστάσεις ή σε μορφή φυλλαδίων ή σωλήνων 366 . χαρτοβάμβακα και επίπεδων επιφανειών από ίνες κυτταρίνης Κατασκευή υλικού χαρτοποιίας για χαρτί υγείας ή χαρτί καθαρισμού προσώπου. χειροποίητου χαρτιού και άλλου μη επιχρισμένου χαρτιού ή χαρτονιού για γραφική χρήση Κατασκευή δημοσιογραφικού χαρτιού σε κυλίνδρους ή σε φύλλα Κατασκευή χειροποίητου χαρτιού και χαρτονιού Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται ως βάση για φωτοευαίσθητο.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . χαρτοπετσετών κάθε είδους.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή κοφινιών και ψαθών Κατασκευή πλεκτών ειδών. χαρτοβάμβακα και επίπεδων επιφανειών από ίνες κυτταρίνης Κατασκευή χαρτονιού για κιβώτια Κατασκευή χονδρού επιχρισμένου χαρτιού περιτυλίγματος (kraftliner). σόδας ή θειικού άλατος. εκτός από πολτό για διάλυση Παραγωγή μηχανικού ξυλοπολτού· ημιχημικού ξυλοπολτού· πολτών από ινώδεις κυτταρινικές ύλες.

χαρτοβάμβακα και ρολών από ίνες κυτταρίνης. εμποτισμένων. κουτιών και κιβωτίων. αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων. επενδυμένων. επιχρισμένων. αδιάβροχου χαρτιού (λαδόχαρτου).α. διαφανούς χαρτιού αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ και άλλων στιλπνών διαφανών ή ημιδιαφανών χαρτιών Κατασκευή περγαμηνοειδούς χαρτιού. επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες Κατασκευή χονδρού χαρτονιού κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή. εκτύπωση ή σε άλλες γραφικές τέχνες).ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι χαρτονιού και Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι Κατασκευή κυματοειδούς χαρτιού σε κυλίνδρους ή φύλλα Κατασκευή σάκων και τσαντών από χαρτί Κατασκευή αλευρόσακων από χαρτί Κατασκευή χαρτοκιβώτιων. ανάγλυφου ή διάτρητου π. εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς). εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες). σε κυλίνδρους ή σε φύλλα. επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες Κατασκευή αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν). διαφανούς χαρτιού αντιγραφής και χαρτιού γκλασέ και άλλων στιλπνών διαφανών ή ημιδιαφανών χαρτιών Κατασκευή επεξεργασμένου χαρτιού και χαρτονιού Κατασκευή σύνθετου εμποτισμένου χαρτιού και χαρτονιού μη επιχρισμένου επιφανειακά ή Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού τύπου παπιέ γκοφρέ κυματοειδούς. με έγχρωμη ή τυπωμένη επιφάνεια. σε κυλίνδρους ή σε φύλλα Κατασκευή παραφινόχαρτου και γομμαρισμένου χαρτιού Κατασκευή χαρτιού κατάλληλου για μονωτικό υλικό Κατασκευή χονδρού χαρτιού και χαρτονιού (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή.κ. πλάτους > 36 cm Κατασκευή χαρτιού. εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς).ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μη επιχρισμένου χαρτονιού (άλλου από εκείνο που χρησιμοποιείται για τη γραφή. την εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς) Κατασκευή μη επιχρισμένου. χαρτονιού. επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες Κατασκευή χονδρού χαρτιού κραφτ (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή. επιχρισμένου με καολίνη ή με άλλες ανόργανες ουσίες Κατασκευή άλλου χαρτονιού (εκτός από το είδος που χρησιμοποιείται για γραφή. εκτύπωση ή άλλες γραφικές τέχνες. από κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι 367 . Κατασκευή χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή.δ. εσωτερικού γκρίζου χαρτονιού Κατασκευή άλλου μη επιχρισμένου χαρτονιού Κατασκευή περγαμηνοειδούς χαρτιού. αδιάβροχου χαρτιού (λαδόχαρτου).

υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) Κατασκευή ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) Κατασκευή αποτυπωτικού χαρτιού (καρμπόν). θηκών και παρόμοιων μορφών από χαρτί ή χαρτόνι. ταχυδρομικών δελταρίων και δελταρίων αλληλογραφίας από χαρτί ή χαρτόνι· κουτιών. εκτύπωση ή άλλους γραφικούς σκοπούς. χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης Κατασκευή δίσκων. χαρτοβάμβακα ή επίπεδες επιφάνειες ινών κυτταρίνης Κατασκευή πετσετών (σερβιετών) και ταμπόν υγείας. από χαρτί ή χαρτόνι εντύπων προς Κατασκευή άλλου χαρτιού και χαρτονιού που χρησιμοποιείται για γραφή. χαρτί. χαρτί. τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού από χαρτοπολτό. λογιστικών βιβλίων. από χαρτί ή χαρτόνι Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης. αυτοαντιγραφικού χαρτιού και άλλων χαρτιών για αντιγραφή ή μεταφορά κειμένων· μεμβρανών πολυγράφων και πλακών όφσετ από χαρτί· χαρτιού με γόμα ή αυτοκόλλητου Κατασκευή φακέλων. ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης. ανάγλυφο ή διάτρητο Υπηρεσίες γραμμογράφησης χάρτου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών)) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών χαρτοπωλείου (χαρτικών) 368 . ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας Κατασκευή χαρτιού οικιακής χρήσης και χαρτιού υγείας και προϊόντων από χαρτί Κατασκευή χαρτιού υγείας. συμπλήρωση και άλλων ειδών γραφικής ύλης.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . από χαρτοπολτό. κουτιών και κιβωτίων από μη κυματοειδές χαρτί ή χαρτόνι Κατασκευή άλλων κουτιών από χαρτί ή χαρτόνι Κατασκευή πτυσσόμενων κιβώτιων από χαρτόνι Κατασκευή κουτιών ταξινόμησης εγγράφων. επιστολικών δελταρίων. υγειονομικών ειδών και ειδών τουαλέτας Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών οικιακής χρήσης. τυπωμένο. χαρτομάντιλων. που περιέχουν συλλογή ειδών αλληλογραφίας Κατασκευή φακέλων Κατασκευή βιβλίων μητρώων. κλασέρ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή πτυσσόμενων χαρτοκιβώτιων. απορροφητικών πανών για βρέφη και παρόμοιων υγειονομικά ειδών. πιάτων κάθε είδους και φλιτζανιών και παρόμοιων ειδών. μαντιλιών και πετσετών καθαρισμού προσώπου. καταστήματα κλπ από χαρτί Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κυματοειδούς χαρτιού και χαρτονιού και κιβωτίων από χαρτί και χαρτόνι Κατασκευή χάρτινων ειδών οικιακής χρήσης. κουτιών αρχειοθέτησης και παρόμοιων ειδών που χρησιμοποιούνται σε γραφεία. επιστολοθηκών.

κ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Εκτυπωτικές και συναφείς δραστηριότητες Εκτύπωση εφημερίδων Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων Άλλες εκτυπωτικές δραστηριότητες Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης Υπηρεσίες εκτύπωσης γραμματόσημων. καρουλιών και παρόμοιων ειδών· διηθητικού χαρτιού και χαρτονιού· άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι π. εικόνων. χαρτών. ξύλο και πηλό Άλλες υπηρεσίες εκτύπωσης π. φυλλαδίων.α. τίτλων. χαρτόσημων. γυαλί.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) Κατασκευή χαρτιού για επενδύσεις τοίχων (ταπετσαρίας) και παρόμοιες επενδύσεις τοίχων· διαφανών διακοσμήσεων παράθυρων από χαρτί Κατασκευή επενδύσεων τοίχων από υφαντικές ύλες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαρτιού ταπετσαρίας Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι Κατασκευή άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι Κατασκευή ετικετών από χαρτί ή χαρτόνι Κατασκευή διηθητικών δεσμών. από χαρτοπολτό Κατασκευή τσιγαρόχαρτου· μασουριών. Εργασίες εκτύπωσης με χρυσό Υπηρεσίες εκτύπωσης υφασμάτων Υπηρεσίες μεταξοτυπίας Υπηρεσίες σταμπώματος ή επικόλλησης χαλκομανίας επί ενδυμάτων Υπηρεσίες προεκτύπωσης και προεγγραφής μέσων 369 .δ.δ.κ. μέταλλο. που εκδίδονται λιγότερο από τέσσερις φορές την εβδομάδα Υπηρεσίες εκτύπωσης βιβλίων. ταχυδρομικών δελταρίων Καλλιτεχνική εκτύπωση εντύπων (επισκεπτηρίων. πλακών και φύλλων.α. υδρογραφικών ή παρόμοιων διαγραμμάτων κάθε είδους. προσκλήσεων γάμων κλπ) Υπηρεσίες εκτύπωσης ετικετών και πινακίδων Υπηρεσίες εκτύπωσης απευθείας σε πλαστικό. επιταγών και άλλων εγγράφων με διακριτικά ασφαλείας και συναφών ειδών Εκτύπωση καρτών με ενσωματωμένη μαγνητική ταινία Υπηρεσίες εκτύπωσης διαφημιστικών καταλόγων. σχεδίων και φωτογραφιών. αφισών και άλλου διαφημιστικού υλικού Υπηρεσίες εκτύπωσης εφημερίδων και περιοδικών. ευφυών καρτών.

ομοιωμάτων. τοπογραφικών σχεδιαγραμμάτων] Προετοιμασία ψηφιακών δεδομένων (π. ανάγλυφη αποτύπωση. [π. εκτύπωση. βελτίωση. φύλλων (διαφανειών) οπισθοπροβολέων. κόλλησης.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσίες προεκτύπωσης Υπηρεσίες προεκτύπωσης Υπηρεσίες γραφίστα ή μακετίστα.χ. κοπή. κόλληση και διαχωρισμός σε λεπτά φύλλα) Εργασίες επαναδεσίματος εντύπων Υπηρεσίες βιβλιοδεσίας. δίπλωση. διατμητική διάτρηση.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . συναφών με την εκτύπωση Υπηρεσίες κασετίστα Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες Βιβλιοδετικές και συναφείς δραστηριότητες Άλλες εργασίες τελειώματος εντύπων (π. ξακρίσματος εντύπων Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης Υπηρεσίες αναπαραγωγής ηχογράφησης Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής Υπηρεσίες αναπαραγωγής βιντεοεγγραφής Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού Υπηρεσίες αναπαραγωγής λογισμικού Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) 370 . δεσίματος με αυτοκόλλητη ταινία. διάτρηση μη προδιαμορφωμένων οπών. συρραφής. μακετών. εκτός διαφήμισης Υπηρεσίες οπτικής αναγνώρισης χαρακτήρων Υπηρεσίες στερεοτυπίας Υπηρεσίες στοιχειοθεσίας Υπηρεσίες συνδυασμού τεχνικών κειμένου και εικόνας για την κατασκευή αναπαραγώγιμου προϊόντος Υπηρεσίες φωτοσύνθεσης Υπηρεσίες φωτοτσιγκογραφίας και αναπαραγωγής φιλμ Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία Υπηρεσίες εκτύπωσης τυπογραφικών πλακών ή κυλίνδρων και άλλων εγχάρακτων μέσων που χρησιμοποιούνται στην τυπογραφία Υπηρεσίες παραγωγής μεταξοτυπιών & άλλων παρεμφερών αγαθών Υπηρεσίες στοιχειοχυτήριου Υπηρεσίες χρωματοτυπογραφείου ή λιθογραφείου Boηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση Boηθητικές υπηρεσίες συναφείς με την εκτύπωση Παραγωγή άλλων ρεπρογραφικών προϊόντων.χ.χ. σκαριφημάτων. παραραφής. σύνθεσης. επιλογή. διάτρηση. διαταξινόμησης. διασύνδεση ψηφιακών δεδομένων αποθηκευμένων σε φορείς ηλεκτρονικής επεξεργασίας δεδομένων). δίπλωσης.

δ. προπυλένιου.α. σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων Παραγωγή μπρικετών.κ.δ.α. λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακα αποστακτικού κέρατος Παραγωγή οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα. τύπου βενζίνης Παραγωγή ελαφρών λιπαντικών ελαίων πετρελαίου· ελαφρών παρασκευασμάτων π. εκτός του φυσικού αερίου Παραγωγή προπάνιου και βουτάνιου. σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον άνθρακα Παραγωγή μπρικετών.α. Παραγωγή καυσίμων ελαίων π. Παραγωγή αερίων πετρελαίου και άλλων αέριων υδρογονανθράκων. Παραγωγή κηροζίνης Παραγωγή καυσίμων τύπου κηροζίνης αεριωθούμενων αεροσκαφών Παραγωγή αεριέλαιων Παραγωγή μέσων ελαίων πετρελαίου· μέσων παρασκευασμάτων π. λιγνίτη ή τύρφη· άνθρακα αποστακτικού κέρατος Παραγωγή πισσών από λιθάνθρακα.δ.δ.κ.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή προϊόντων οπτανθρακοποίησης (κοκοποίησης) Παραγωγή οπτάνθρακα και ημιοπτάνθρακα από λιθάνθρακα. λιγνίτη ή τύρφη· άλλων ορυκτών πισσών Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου Παραγωγή πίσσας και πισσάσφαλτου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων οπτανθρακοποίησης Εργασίες υπεργολαβίας οπτανθρακοποίησης στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή μπρικετών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από την τύρφη Παραγωγή καυσίμων ελαίων και αερίων· λιπαντικών ελαίων Παραγωγή βενζίνης αυτοκινήτων. συμπεριλαμβανομένης της βενζίνης αεροσκαφών Παραγωγή καυσίμων αεριωθούμενων αεροσκαφών.κ. λιγνίτη ή τύρφη· άλλων ορυκτών πισσών Παραγωγή πισσών από λιθάνθρακα. Παραγωγή λιπαντικών ελαίων πετρελαίου· βαρέων παρασκευασμάτων π. εκτός του φυσικού αερίου Παραγωγή άλλων προϊόντων πετρελαίου Παραγωγή βαζελίνης· σκληρής παραφίνης· πετρελαϊκών και άλλων ορυκτών κεριών Παραγωγή οπτάνθρακα (κοκ) από πετρέλαιο· ασφάλτου από πετρέλαιο και άλλων κατάλοιπων των ελαίων πετρελαίου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου 371 .α. βουτυλένιου. βουταδιένιου και άλλων αερίων πετρελαίου ή αέριων υδρογονανθράκων. υγροποιημένων Παραγωγή αιθυλένιου. σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων που παράγονται από τον λιγνίτη Παραγωγή μπρικετών.

δ. του μολύβδου και του χαλκού Παραγωγή άλλων μεταλλικών οξείδιων. αργού. των τύπων εκείνων που χρησιμοποιούνται ως παράγοντες τόνωσης του φθορισμού ή ως φωτοφόρα· χρωστικών λακών και παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές Παραγωγή δεψικών εκχυλισμάτων φυτικής προέλευσης· ταννινών και των αλάτων. εστέρων και άλλων παραγώγων τους· χρωστικών υλών φυτικής ή ζωικής προέλευσης Παραγωγή δεψικών συνθετικών οργανικών προϊόντων· δεψικών ανόργανων προϊόντων· δεψικών παρασκευασμάτων· ενζυματικών παρασκευασμάτων για την προεργασία της δέψης Παραγωγή χρωστικών υλών π.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων διύλισης πετρελαίου Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων.α.κ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .κ. αιθέρων. υδροξείδιων και υπεροξείδιων Παραγωγή δεψικών ή βαφικών εκχυλισμάτων· ταννινών και των παράγωγών τους· χρωστικών υλών π. Παραγωγή συνθετικών οργανικών χρωστικών υλών και παρασκευασμάτων που βασίζονται σε αυτές· οργανικών συνθετικών προϊόντων.δ. του μαγγάνιου. σπάνιων αερίων.α. πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή βιομηχανικών αερίων Παραγωγή βιομηχανικών αερίων Παραγωγή υδρογόνου.· ανόργανων προϊόντων που χρησιμοποιούνται ως φωτοφόρα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων και χρωστικών υλών Παραγωγή άλλων ανόργανων βασικών χημικών ουσιών Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου· εξαντλημένου ουράνιου και θόριου· άλλων ραδιενεργών στοιχείων 372 . λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων. υπεροξείδιων και υδροξείδιων Παραγωγή οξείδιου και υπεροξείδιου του ψευδάργυρου· οξείδιων του τιτάνιου Παραγωγή οξείδιων και υδροξείδιων του χρωμίου. άζωτου και οξυγόνου Παραγωγή μειγμάτων βιομηχανικών αερίων Παραγωγή οξυγόνου Παραγωγή διοξείδιου του άνθρακα και άλλων ανόργανων οξυγονούχων ενώσεων μη μεταλλικών στοιχείων Παραγωγή υγρού και πεπιεσμένου αέρα Υπηρεσίες πεπιεσμένου αέρα που διανέμεται με αγωγούς Εργασίες υπεργολαβίας βιομηχανικών αερίων στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βιομηχανικών αερίων Παραγωγή χρωστικών υλών Παραγωγή οξείδιων.

κυανικών και θειοκυανικών αλάτων· πυριτικών αλάτων· βορικών αλάτων· υπερβορικών αλάτων· άλλων αλάτων ανόργανων οξέων ή υπεροξέων Παραγωγή υπεροξείδιου του υδρογόνου Παραγωγή φωσφιδίων. Παραγωγή σουλφιδίων. συμπεριλαμβανομένου του αποσταγμένου νερού· αμαλγαμάτων. οξείδιων των κυανίδιων και σύμπλοκων κυανίδιων· κροτικών. κεραμικών προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν αυτά τα στοιχεία. νιτριδίων. φωσφονικών.κ.δ.κ.α. αζωτιδίων. υδροξείδιων και υπεροξείδιων· υδραζίνης και υδροξυλαμίνης και ανόργανων αλάτων τους Παραγωγή αλογονωμένων υπερχλωρικών μετάλλων· υποχλωριωδών. υδριδίων. με κατακρήμνιση. φωσφορικών.α.. χλωρικών και φωσφορικών και Παραγωγή αλογονωμένων μετάλλων Παραγωγή υποχλωριωδών. σκάνδιου και ύττριου· υδράργυρου Παραγωγή υδροχλώριου· διθειικού οξέως· διφωσφορικού ανόργανων οξέων· διοξείδιου του πυρίτιου και του θείου πεντοξείδιου· άλλων Παραγωγή οξείδιων. ακατέργαστων ή ανασχηματισμένων 373 . καθώς και του κολλοειδούς Παραγωγή φρυγμένων σιδηροπυριτών Παραγωγή πιεζοηλεκτρικού χαλαζία· άλλων συνθετικών πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων. καρβιδίων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . ισότοπων ή ενώσεων Παραγωγή καυσίμων στοιχείων (κασετών). εκτός των αμαλγαμάτων των πολύτιμων μετάλλων Παραγωγή άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών Παραγωγή ισότοπων π. χλωρικών και υπερχλωρικών Παραγωγή σουλφιδίων.κ. και των ενώσεών τους (συμπεριλαμβανομένου του βαρέως ύδατος) Παραγωγή κυανίδιων. διασπορών. που δεν έχουν ακτινοβοληθεί.· ανόργανων οξέων και ενώσεων Παραγωγή μεταλλοειδών Παραγωγή αλογονωμένων ή θειούχων ενώσεων των μη μεταλλικών στοιχείων Παραγωγή μετάλλων αλκαλίων ή αλκαλικών γαιών· μετάλλων σπανίων γαιών. για πυρηνικούς αντιδραστήρες Παραγωγή χημικών στοιχείων π. θειωδών και θειικών αλάτων Παραγωγή φωσφινικών. ισότοπων και ενώσεων τους· κραμάτων. ύττριου ή σκάνδιου Παραγωγή θείου.δ.α. ανθρακικών αλάτων θειικών αλάτων· νιτρικών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή εμπλουτισμένου ουράνιου και πλουτώνιου και των ενώσεων τους Παραγωγή εξαντλημένου ουράνιου και θόριου και των ενώσεων τους Παραγωγή άλλων ραδιενεργών στοιχείων. με εξαίρεση αυτού που παράγεται με εξάχνωση. πολυφωσφορικών αλάτων και νιτρικών αλάτων (εκτός του κάλιου) Παραγωγή ανθρακικών αλάτων Παραγωγή αλάτων άλλων μετάλλων Παραγωγή αλάτων οξομεταλλικών ή υπεροξομεταλλικών οξέων· κολλοειδών πολύτιμων μετάλλων Παραγωγή ανόργανων ενώσεων π. πυριτιδίων και βοριδίων Παραγωγή ενώσεων μετάλλων σπάνιων γαιών.δ.

κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων βασικών ανόργανων χημικών ουσιών Παραγωγή άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών Παραγωγή υδρογονανθράκων και παραγώγων τους Παραγωγή άκυκλων υδρογονανθράκων Παραγωγή κυκλικών υδρογονανθράκων Παραγωγή χλωριωμένων παράγωγων άκυκλων υδρογονανθράκων Παραγωγή σουλφονωμένων.α. οργανικών υπεροξείδιων. κυκλενικών ή κυκλοτερπενικών ακυκλικών πολυκαρβοξυλικών οξέων και παραγώγων τους Παραγωγή αρωματικών πολυκαρβοξυλικών και καρβοξυλικών οξέων με πρόσθετη οξυγονούχο ομάδα· και των παραγώγων τους. κυκλανικών. κυκλικών αλκοολών και παραγώγων τους Παραγωγή φαινολών· φαινολοαλκοολών και παραγώγων από φαινόλες Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών· καρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους Παραγωγή λιπαρών οξέων μονοκαρβοξυλικών βιομηχανικών· όξινων λαδιών από εξευγενισμό Παραγωγή κορεσμένων ακυκλικών μονοκαρβοξυλικών οξέων και των παραγώγων τους Παραγωγή ακόρεστων μονοκαρβοξυλικών. εκτός από τη λυσίνη και το γλουταμινικό οξύ Παραγωγή ουρεϊνών· ενώσεων με καρβοξυϊμιδική ομάδα και με νιτρική ομάδα· παραγώγων τους Παραγωγή ενώσεων με άλλες αζωτούχες ομάδες Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-ανόργανων ενώσεων· ετεροκυκλικών ενώσεων π.δ. φαινολοαλκοολών και των αλογονωμένων. φαινολών.κ. εποξείδιων. σουλφονωμένων. αλογονωμένων ή όχι ή νιτριδωμένων παράγωγων Παραγωγή άλλων παράγωγων υδρογονανθράκων Παραγωγή αλκοολών.· νουκλεϊνικών οξέων και των αλάτων τους Παραγωγή φωσφορικών εστέρων και των αλάτων τους ή εστέρων άλλων ανόργανων οξέων (με εξαίρεση εστέρες υπεροξείδιου του υδρογόνου) και των αλάτων τους· και των αλογονωμένων. ακεταλών και ημιακεταλών· άλλων οργανικών ενώσεων Παραγωγή ενώσεων με αλδεϋδικές ομάδες Παραγωγή ενώσεων με κετονικές και κινονικές ομάδες 374 . πολυαλκοολών. Παραγωγή οργανικών θειοενώσεων και άλλων οργανο-ανόργανων ενώσεων Παραγωγή ετεροκυκλικών ενώσεων π.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παραγώγων τους Παραγωγή αιθέρων. νιτρωμένων ή νιτριδωμένων παραγώγων τους· βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών Παραγωγή βιομηχανικών λιπαρών αλκοολών Παραγωγή μονοσθενών αλκοολών Παραγωγή διολών. σουλφονωμένων. νιτρωμένων υδρογονανθράκων. εκτός από το σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του Παραγωγή οργανικών ενώσεων με αζωτούχες ομάδες Παραγωγή ενώσεων με αμινική ομάδα Παραγωγή οξυγονούχων αμινικών ενώσεων.δ.α.

ορυκτών ή χημικών Παραγωγή υπερφωσφορικών λιπασμάτων Παραγωγή άλλων φωσφορικών λιπασμάτων Παραγωγή καλιούχων λιπασμάτων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . Παραγωγή τυρομαγιάς Παραγωγή διαφόρων οργανικών βασικών χημικών προϊόντων Παραγωγή παραγώγων φυτικών προϊόντων ή προϊόντων ρητίνης Παραγωγή προϊόντων ρητίνης Παραγωγή ξυλάνθρακα Παραγωγή ελαίων και άλλων προϊόντων που προέρχονται από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία των πισσών από λιθάνθρακα και παρόμοια προϊόντα Παραγωγή μη μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με αποκτημένο αλκοολικό τίτλο που υπερβαίνει το 80 % κατ’ όγκο Παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης και αποσταγμάτων μετουσιωμένων. οργανικών υπεροξείδιων. φώσφορο και κάλιο Παραγωγή υδρογονορθοφωσφορικού διαμμώνιου (διαμμωνικού φωσφορικού άλατος) Παραγωγή μονοαμμωνιακού φωσφορικού άλατος 375 .δ. Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν τρία θρεπτικά στοιχεία: άζωτο. εποξείδιων.α.κ. ορυκτών ή χημικών Παραγωγή ουρίας Παραγωγή θειικού αμμώνιου Παραγωγή νιτρικού αμμώνιου Παραγωγή αλάτων διπλών και μειγμάτων νιτρικού ασβέστιου και νιτρικού αμμώνιου Παραγωγή μειγμάτων νιτρικού αμμώνιου και ανθρακικού ασβέστιου ή άλλων ανόργανων υλών χωρίς λιπαντικές ικανότητες Παραγωγή άλλων αζωτούχων λιπασμάτων και μειγμάτων Παραγωγή φωσφορικών λιπασμάτων. ακεταλών και ημιακεταλών και των παραγώγων τους Παραγωγή ενζύμων και άλλων οργανικών ενώσεων π.α.δ.κ. ορυκτών ή χημικών Παραγωγή χλωριούχου κάλιου Παραγωγή θειικού κάλιου Παραγωγή άλλων καλιούχων λιπασμάτων Παραγωγή νιτρικού νάτριου Παραγωγή νιτρικού νάτριου Παραγωγή λιπασμάτων π.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή αιθέρων. οποιουδήποτε τίτλου Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο Παραγωγή αλκαλικών κατάλοιπων από την κατεργασία του ξυλοπολτού εκτός από το ταλλέλαιο Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων οργανικών βασικών χημικών ουσιών Παραγωγή λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας Παραγωγή νιτρικού οξέως· σουλφονιτρικών οξέων· αμμωνίας Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων Παραγωγή χλωριούχου αμμώνιου· νιτρωδών αλάτων Παραγωγή αζωτούχων λιπασμάτων.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή πολυμερών του οξικού βινύλιου ή άλλων εστέρων και πολυμερών του βινύλιου. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή άλλων πλαστικών. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή συνθετικού πρωτογενείς μορφές ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) σε Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές 376 .δ.α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: άζωτο και φώσφορο Παραγωγή λιπασμάτων που περιέχουν δύο θρεπτικά στοιχεία: φώσφορο και κάλιο Παραγωγή νιτρικών αλάτων του κάλιου Παραγωγή ορυκτών ή χημικών λιπασμάτων που περιέχουν τουλάχιστον δύο θρεπτικά στοιχεία (άζωτο. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή πολυαμίδιων. Παραγωγή ζωικών ή φυτικών λιπασμάτων π.κ. φώσφορο. κάλιο) π. πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή άλλων πλαστικών.κ. σε πρωτογενείς μορφές. φαινολικών ρητινών και πολυουρεθανών.δ. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή ακρυλικών πολυμερών.κ. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων Παραγωγή πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή πολυμερών του αιθυλένιου. άλλων πολυαιθέρων και ρητινών· εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικών αλάτων. ρητινών· αλκυδίων. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή ρητινών ουρίας. π. σε πρωτογενείς μορφές· ιοντοανταλλακτών Παραγωγή πολυμερών του προπυλένιου ή άλλων ολεφινών.κ. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή άλλων αμινορητινών.δ. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή πολυμερών του στυρόλιου. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή σιλικόνων.α. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή πολυακεταλών. θειουρίας και μελαμίνης. πολυεστέρων αλλυλικών και άλλων πολυεστέρων. ρητινών· αλκυδίων. άλλων πολυαιθέρων και ρητινών· εποξείδιων σε πρωτογενείς μορφές· πολυανθρακικών αλάτων.δ. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή πολυμερών του χλωριούχου βινύλιου ή άλλων αλογονωμένων ολεφινών. σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή χλωριούχου πολυβινύλιου (PVC) Παραγωγή πολυακεταλών.α.α.

χρωμάτων αναψυχής και παρόμοιων ειδών Παραγωγή τυπογραφικής μελάνης 377 . βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων. υαλωδών σμάλτων και επιστρώσεων. ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή ελαστικού για σφραγίδες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής συνθετικού ελαστικού (καουτσούκ) σε πρωτογενείς μορφές Παραγωγή προϊόντων παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων Παραγωγή παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων Παραγωγή εντομοκτόνων Παραγωγή ζιζανιοκτόνων Παραγωγή ανασχετικών βλάστησης και ρυθμιστών της ανάπτυξης των φυτών Παραγωγή απολυμαντικών Παραγωγή μυκητοκτόνων Παραγωγή λοιπών παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής παρασιτοκτόνων και λοιπών αγροχημικών προϊόντων Παραγωγή χρωμάτων. μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυμερή Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση ακρυλικά πολυμερή ή πολυμερή του βινύλιου. υγρών λούστρων και παρόμοιων ειδών· τριμμένου γυαλιού Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών· παρασκευασμένων ξηραντικών Παραγωγή χρωμάτων καλλιτεχνών. χρωμάτων αλλαγής των αποχρώσεων. μελανιών τυπογραφίας και μαστιχών Παραγωγή χρωμάτων. σε υδατώδες μέσο Παραγωγή χρωμάτων και βερνικιών με βάση πολυεστέρες.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . επικαλυμμάτων κεραμευτικής. σπουδαστών ή ζωγράφων επιγραφών. σε μη υδατώδες μέσο· διαλυμάτων Παραγωγή άλλων χρωμάτων και βερνικιών και συναφών προϊόντων· καλλιτεχνικών χρωμάτων και τυπογραφικής μελάνης Παραγωγή παρασκευασμένων χρωστικών ουσιών. βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων. αδιαφανοποιητών και χρωμάτων.

εμποτισμένων. παρασκευασμάτων πλύσης και καθαρισμού Παραγωγή σαπουνιού και επιφανειοδραστικών οργανικών προϊόντων και παρασκευασμάτων που χρησιμοποιούνται ως σαπούνι· χαρτιού. έπιπλα. εκτός από σαπούνι Παραγωγή σαπουνιού. τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων. προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης. βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων. επιχρισμένων ή καλυμμένων με σαπούνι ή απορρυπαντικά Παραγωγή σαπουνιού πολυτελείας Παραγωγή απορρυπαντικών και παρασκευασμάτων πλύσης Παραγωγή ευωδών παρασκευασμάτων και κεριών Παραγωγή παρασκευασμάτων για αρωματισμό ή απόσμηση χώρων Παραγωγή μοσχολίβανου Παραγωγή τεχνητών κεριών και παρασκευασμένων κεριών Παραγωγή στιλβωτικών ουσιών και κρεμών. εκτός από σαπούνι Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών. βατών. προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης Παραγωγή γλυκερίνης Παραγωγή γλυκερίνης Παραγωγή επιφανειοδραστικών οργανικών ουσιών. βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χρωμάτων. αμαξώματα. τυπογραφικής μελάνης και μαστιχών Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών. αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για υποδήματα. πιλημάτων (τσοχών) και μη υφασμένων υφασμάτων. προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιού και απορρυπαντικών. γυαλί ή μέταλλο Παραγωγή βαφών υποδημάτων Παραγωγή παρκετίνης Παραγωγή πολτών και σκονών καθαρισμού και άλλων προϊόντων καθαρισμού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σαπουνιού και απορρυπαντικών. δάπεδα. προϊόντων καθαρισμού και στίλβωσης Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού Παραγωγή αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού Παραγωγή αρωμάτων και κολονιών Παραγωγή παρασκευασμάτων για μακιγιάζ χειλιών και ματιών Παραγωγή παρασκευασμάτων για την περιποίηση των χεριών και των ποδιών Παραγωγή σκονών (πούδρων) που χρησιμοποιούνται ως καλλυντικά ή για καλλωπισμό 378 .

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων Παραγωγή εκρηκτικών Παραγωγή παρασκευασμένων εκρηκτικών· θρυαλλίδων καψουλιών και απλών πυροκροτητών· ειδών ανάφλεξης· πυροκροτητών· πυροτεχνημάτων ασφαλείας· ηλεκτρικών Παραγωγή προωθητικής πυρίτιδας και παρασκευασμένων εκρηκτικών Παραγωγή θρυαλλίδων ασφαλείας· πυραγωγών σχοινιών· καψυλίων· ειδών ανάφλεξης· ηλεκτρικών πυροκροτητών Παραγωγή πυροτεχνημάτων Παραγωγή φωτοβολίδων.κ. μακιγιάζ (make-up) ή φροντίδας του δέρματος (περιλαμβάνονται και τα αντιηλιακά) π. καλλυντικών ή παρασκευασμάτων καλλωπισμού π.δ.δ.α.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . 379 . πυραύλων δημιουργίας βροχής.δ. Παραγωγή παρασκευασμάτων για την υγιεινή του στόματος ή των δοντιών (συμπεριλαμβάνονται οι στερεωτικοί πολτοί και σκόνες)· οδοντικού νήματος Παραγωγή ξυριστικών παρασκευασμάτων· αποσμητικών και αντιιδρωτικών για το σώμα· παρασκευασμάτων για το λουτρό· άλλων αρωμάτων. σημάτων ομίχλης και άλλων πυροτεχνικών ειδών (εξαιρουμένων των πυροτεχνημάτων) Παραγωγή σπίρτων Παραγωγή σπίρτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής εκρηκτικών Παραγωγή διαφόρων τύπων κόλλας Παραγωγή κολλών Παραγωγή κολλών Παραγωγή αμυλόκολλας και παρόμοιων ειδών Παραγωγή γόμας και παρόμοιων ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κολλών Παραγωγή αιθέριων ελαίων Παραγωγή αιθέριων ελαίων Παραγωγή αιθέριων ελαίων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αιθέριων ελαίων Παραγωγή άλλων χημικών προϊόντων π.δ.α.κ.κ. λακ μαλλιών.α.α. Παραγωγή σαμπουάν.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή παρασκευασμάτων ομορφιάς.κ. παρασκευασμάτων για μόνιμο κατσάρωμα (περμανάντ) ή ίσιωμα μαλλιών Παραγωγή λοσιόν και άλλων παρασκευασμάτων για τα μαλλιά π.

· μεικτού αλκυλοβενζόλιου και αλκυλοναφθαλένιου π. άλλων πρωτεϊνικών ουσιών και των παραγώγων τους π. περιλαμβανομένων των 380 .δ.α. Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων Παραγωγή χημικά τροποποιημένων ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων· μη βρώσιμων μειγμάτων ζωικών ή φυτικών λιπών ή ελαίων Παραγωγή χημικά τροποποιημένου πυρηνέλαιου Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών Παραγωγή μελάνης γραφής ή σχεδίασης και άλλων μελανιών Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών· αντιψυκτικών παρασκευασμάτων Παραγωγή λιπαντικών παρασκευασμάτων Παραγωγή αντικροτικών παρασκευασμάτων· πρόσθετων υλών για ορυκτέλαια και παρόμοια προϊόντα Παραγωγή υγρών για υδραυλικά φρένα· παρασκευασμένων αποπαγωτικών υγρών αντιψυκτικών παρασκευασμάτων και Παραγωγή διαφόρων χημικών προϊόντων Παραγωγή πεπτονών.α.κ. υγρών ή αέριων) Παραγωγή ζελατίνων και παράγωγων ζελατίνων.δ.δ.δ. Παραγωγή συνδετικών παρασκευασμένων για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου Παραγωγή διαφόρων άλλων χημικών προϊόντων π. φορέων βαφής που επιταχύνουν τη βαφή ή στερεοποιούν τις βαφές και παρόμοιων προϊόντων Παραγωγή παρασκευασμάτων καθαρισμού· συλλιπασμάτων· παρασκευασμένων επιταχυντών βουλκανισμού· πλαστικοποιητικών και σταθεροποιητικών ενώσεων για ελαστικό ή πλαστικό· καταλυτικών παρασκευασμάτων π.α. Παραγωγή ευαισθητοποιημένων γαλακτωμάτων για φωτογραφικές χρήσεις· χημικών παρασκευασμάτων για φωτογραφικές χρήσεις π. φιλμ και φιλμ στιγμιαίας εκτύπωσης· χημικών παρασκευασμάτων και αμιγών προϊόντων για φωτογραφική χρήση Παραγωγή φωτογραφικών πλακών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .κ.α.κ.α.α.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή φωτογραφικών πλακών. παρασκευασμάτων και γομώσεων για πυροσβεστήρες· παρασκευασμένων μέσων καλλιέργειας για την ανάπτυξη μικροοργανισμών· σύνθετων διαγνωστικών ή εργαστηριακών αντιδραστηρίων π.κ.· σκόνης επεξεργασίας δέρματος Παραγωγή πολτών προπλασμάτων· οδοντιατρικού κηρού και άλλων παρασκευασμάτων για χρήση στην οδοντιατρική με βάση το γύψο. Παραγωγή πλαστελίνης Παραγωγή χημικών στοιχείων σε μορφή δίσκου και ενώσεων που έχουν υποστεί χημική κατεργασία για χρήση στην ηλεκτρονική Παραγωγή ενεργού άνθρακα Παραγωγή υλικών τελειοποίησης (φινιρίσματος).δ. Παραγωγή βιοαέριου από αγροτικές πρώτες ύλες Παραγωγή βιοκαυσίμων (στερεών.δ.κ. φιλμ και φιλμ στιγμιαίας ευαισθητοποιημένων μη εκτεθειμένων· φωτογραφικού χαρτιού εκτύπωσης. περιλαμβανομένων των γαλακτοαλβουμινών Παραγωγή ζελατίνων γαλακτοαλβουμινών και παράγωγων ζελατίνων.

. των αλάτων και των εστέρων τους Παραγωγή σαλικυλικού οξέως.κ.δ. που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζόλιου ή τριαζίνης. απλών Παραγωγή τεχνητών μονόινων νημάτων· λωρίδων και παρόμοιων ειδών από τεχνητά υφαντικά υλικά Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τεχνητών ινών Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων φαρμακευτικών σκευασμάτων Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και Παραγωγή βασικών φαρμακευτικών προϊόντων Παραγωγή σαλικυλικού οξέως. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π. μη λαναρισμένων ή χτενισμένων Παραγωγή ινών υψηλής αντοχής από βισκόζη Παραγωγή άλλων τεχνητών ινών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων χημικών προϊόντων π. ετεροκυκλικών ενώσεων μόνο με ετεροάτομο(α) του αζώτου..α. ετεροκυκλικών ενώσεων μόνο με ετεροάτομο(α) του αζώτου.κ. γλουταμινικού οξέως και των αλάτων τους· αλάτων και υδροξείδιων του τεταρτοταγούς αμμώνιου· φωσφοροαμινολιπιδίων· αμιδίων και των παραγώγων τους καθώς και των αλάτων τους Παραγωγή λυσίνης.α.δ.α. από συνθετικά υφαντικά υλικά Παραγωγή τεχνητών ινών Παραγωγή τεχνητών συνεχών και ασυνεχών ινών. Ο-ακετυλοσαλικυλικού οξέως. δακτύλιο πυριμιδίνης.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . μη λαναρισμένων ή χτενισμένων Παραγωγή ινών υψηλής αντοχής από πολυαμίδια και πολυεστέρες Παραγωγή άλλων συνθετικών ινών. Ο-ακετυλοσαλικυλικού οξέως.δ. δακτύλιο πυριμιδίνης. πιπεραζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνης και των παραγώγων της Παραγωγή σουλφοναμίδων 381 .κ. των αλάτων και των εστέρων τους Παραγωγή λυσίνης.α. που περιέχουν στη δομή τους μη συνενωμένο δακτύλιο πυραζόλιου ή τριαζίνης. απλών Παραγωγή συνθετικών μονόινων νημάτων· λωρίδων και παρόμοιων ειδών.δ. Παραγωγή μη φυσικών ινών Παραγωγή μη φυσικών ινών Παραγωγή συνθετικών ινών Παραγωγή συνθετικών συνεχών και ασυνεχών ινών. πιπεραζίνης ή σύστημα δακτυλίων φαινοθειαζίνης χωρίς άλλες συνενώσεις· υδαντοΐνης και των παραγώγων της· σουλφοναμίδων Παραγωγή λακτονών π.κ. γλουταμινικού οξέως και των αλάτων τους· αλάτων και υδροξείδιων του τεταρτοταγούς αμμώνιου· φωσφοροαμινολιπιδίων· αμιδίων και των παραγώγων τους καθώς και των αλάτων τους Παραγωγή λακτονών π.

δ.α. από καουτσούκ. Παραγωγή αδένων και άλλων οργάνων· εκχυλισμάτων τους και άλλων ανθρώπινων ή ζωικών ουσιών π.· αιθέρων και εστέρων σακχάρων και των αλάτων τους π. φυτικών αλκαλοειδών. αλλά όχι αντιβιοτικά Παραγωγή φαρμάκων.δ.· αιθέρων και εστέρων σακχάρων και των αλάτων τους π.α. των αλάτων. χειρουργικών ραμμάτων και παρόμοιων υλικών· κουτιών πρώτων βοηθειών Εργασίες υπεργολαβίας στο φαρμακευτικών σκευασμάτων πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) Κατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων από καουτσούκ· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από καουτσούκ Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων) Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα.κ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .κ. χημικά καθαρών. βιταμινών και ορμονών· γλυκοζιτών και φυτικών αλκαλοειδών και παραγώγων τους· αντιβιοτικών Παραγωγή προβιταμινών. Παραγωγή προβιταμινών. π.κ.κ. των αιθέρων.α. που περιέχουν ορμόνες.δ. που χρησιμοποιούνται στα οχήματα με κινητήρα 382 . των εστέρων και άλλων παραγώγων τους Παραγωγή αντιβιοτικών Παραγωγή αδένων και άλλων οργάνων· εκχυλισμάτων τους και άλλων ανθρώπινων ή ζωικών ουσιών π. αλλά όχι ορμόνες ή αντιβιοτικά Παραγωγή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων Παραγωγή αντιορών και εμβολίων Παραγωγή χημικών σπερματοκτόνα αντισυλληπτικών παρασκευασμάτων με βάση ορμόνες ή Παραγωγή διαγνωστικών αντιδραστηρίων και άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων Παραγωγή συγκολλητικών επιδέσμων. π.α. Παραγωγή σακχάρων.δ. που Παραγωγή γλυκοζιτών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή σακχάρων.δ. Εργασίες υπεργολαβίας στο φαρμακευτικών προϊόντων πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων Παραγωγή φαρμάκων Παραγωγή φαρμάκων.δ. που περιέχουν πενικιλίνες ή άλλα αντιβιοτικά Παραγωγή φαρμάκων.κ.α.α.κ. χημικά καθαρών. βιταμινών και των παραγώγων τους Παραγωγή ορμονών και των παραγώγων χρησιμοποιούνται κυρίως ως ορμόνες τους· άλλων στεροειδών. που περιέχουν αλκαλοειδή ή παράγωγά τους.

από καουτσούκ επισώτρων (ελαστικών Κατασκευή εσωτερικών σωλήνων (αεροθαλάμων). σωλήνων και μάνικων. εκτός του σκληρού ελαστικού. από βουλκανισμένο ελαστικό. σωλήνων και μάνικων. φύλλα. από καουτσούκ Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. από καουτσούκ. εκτός του σκληρού ελαστικού. εκτός του σκληρού ελαστικού 383 . σε νήματα.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. ράβδους και καθορισμένες μορφές Κατασκευή αγωγών. πλάκες.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού Κατασκευή αγωγών. εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων. πλάκες. συμπαγών ή ημισυμπαγών (κοίλων) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων). λωρίδες. φύλλα ή λωρίδες Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· βουλκανισμένου ελαστικού. που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες ή στα ποδήλατα Κατασκευή καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. φύλλα. από καουτσούκ Κατασκευή ειδών καθορισμένης μορφής για την αναγόμωση επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) Κατασκευή αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης. σχοινιά. σε νήματα. από βουλκανισμένο ελαστικό. από καουτσούκ. λωρίδες. από βουλκανισμένο ελαστικό εκτός του σκληρού ελαστικού Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης. σχοινιά. εκτός του σκληρού ελαστικού Κατασκευή ειδών και εξαρτημάτων ένδυσης. φύλλα ή λωρίδες Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες. εύκολα αντικαθιστώμενων πελμάτων επισώτρων και εσωτερικών προστατευτικών ταινιών επισώτρων. στα φορτηγά ή στα αεροσκάφη Κατασκευή αγροτικών επισώτρων· άλλων καινούργιων οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. από βουλκανισμένο ελαστικό Κατασκευή ιμάντων μεταφοράς ή μετάδοσης της κίνησης. που χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία. από βουλκανισμένο ελαστικό Κατασκευή ελαστικοποιημένων υφασμάτων. από καουτσούκ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαστικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και σωλήνων (αεροθαλάμων)· αναγόμωση και ανακατασκευή επισώτρων από καουτσούκ Κατασκευή άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) Κατασκευή αναγεννημένου ελαστικού σε πρωτογενείς μορφές ή πλάκες. ράβδους και καθορισμένες μορφές Κατασκευή μη βουλκανισμένου ελαστικού και ειδών του· βουλκανισμένου ελαστικού.

φύλλων. μεμβρανών. σωλήνων και μάνικων. φύλλων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α. φύλλων. που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά Κατασκευή ακρυλικών φύλλων (plexi-glass).α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π.· σκληρού ελαστικού σε όλες τις μορφές και είδη του· επενδύσεων δαπέδου και πατακιών από βουλκανισμένο κυψελώδες ελαστικό Κατασκευή αυτοκόλλητων υφασμάτινων ταινιών εμποτισμένων με καουτσούκ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) Κατασκευή πλαστικών προϊόντων Κατασκευή πλαστικών πλακών. από πλαστικές ύλες Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm. σωλήνων και καθορισμένων μορφών Κατασκευή μονόινων νημάτων στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της εγκάρσιας τομής υπερβαίνει το 1 mm. άκαμπτων.κ.κ. φύλλων. φύλλων. που δεν είναι ενισχυμένα Κατασκευή μονωτικών υλικών από πλαστικές ύλες Κατασκευή άλλων πλακών. λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες Κατασκευή άλλων πλακών. καθώς και εξαρτημάτων τους. μεμβρανών. λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες. αγωγών και καθορισμένων μορφών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών πλακών. εκτός του σκληρού ελαστικού Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων και πατακιών. φύλλων. λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες. μεμβρανών. σωλήνων και μάνικων.δ. αγωγών και καθορισμένων μορφών Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας Κατασκευή πλαστικών ειδών συσκευασίας 384 . από βουλκανισμένο ελαστικό. εκτός του κυτταρινοειδούς Κατασκευή άλλων ειδών από βουλκανισμένο ελαστικό π. λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες. από πλαστικές ύλες Κατασκευή πλαστικών εξαρτημάτων άρδευσης και αποχέτευσης Κατασκευή πλακών. από βουλκανισμένο ελαστικό. μεμβρανών. μάνικων και εξαρτημάτων τους. κυψελώδεις Κατασκευή άλλων πλακών. φύλλων. σε ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές. σε ράβδους κάθε είδους και καθορισμένες μορφές. λεπτών φύλλων και λωρίδων από πλαστικές ύλες.· σκληρού ελαστικού· αντικειμένων από σκληρυμένο καουτσούκ Κατασκευή ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών (συμπεριλαμβάνονται τα θήλαστρα). που δεν είναι ενισχυμένες ή κατά παρόμοιο τρόπο συνδυασμένες με άλλα υλικά Κατασκευή πλακών. από πλαστικές ύλες Κατασκευή άλλων αγωγών. μεμβρανών. σωλήνων. μη κυψελώδεις Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών πλακών. από πλαστικές ύλες Κατασκευή τεχνητών εντέρων (αλλαντοποιίας) από σκληρυμένες πρωτεΐνες ή από κυτταρινικές ύλες· αγωγών. φύλλων. από πλαστικές ύλες Κατασκευή αγωγών.δ.

δ. λωρίδων και άλλων επίπεδων μορφών από πλαστικές ύλες. ταινιών. καθώς και κατωφλίων για πόρτες· παραθυρόφυλλων.κ. τοίχων ή οροφών από πλαστικές ύλες. από πολυμερή του αιθυλένιου Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από πολυμερή του αιθυλένιου Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά). εύκαμπτων επενδύσεων δαπέδου. λεπτών φύλλων. και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες Κατασκευή άλλων πλαστικών ειδών συσκευασίας Κατασκευή πλαστικών σωληναρίων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πλαστικών ειδών συσκευασίας Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών υλικών Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών· λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων δαπέδου Κατασκευή επενδύσεων δαπέδων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .δ. νιπτήρων. ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες Κατασκευή σκιάστρων και ρολών από πλαστικές ύλες Κατασκευή λινοταπήτων και σκληρών μη πλαστικών επενδύσεων δαπέδου. λεκανών και των καλυμμάτων τους. Κατασκευή αυτοκόλλητων πλακών. καζανακιών και παρόμοιων ειδών υγιεινής από πλαστικές ύλες Κατασκευή ειδών υγιεινής από πολυεστέρα Κατασκευή ταμιευτήρων. π. από άλλες πλαστικές ύλες εκτός από πολυμερή του αιθυλένιου Κατασκευή πλαστικών αλευρόσακων και παρόμοιων ειδών από άλλες πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλένιου) Κατασκευή κουτιών. παράθυρων και πλαισίων. δεξαμενών. όπως δαπέδων βινύλιου κλπ Κατασκευή πλαστικών οικοδομικών ειδών π.α.α. κάδων και παρόμοιων δοχείων. μεμβρανών. μπουκαλιών. Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από πλαστικές ύλες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες της διαδικασίας παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής οικοδομικών ειδών από πλαστικές ύλες Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα γάντια). χωρητικότητας > 300 lt από πλαστικές ύλες Κατασκευή πορτών.χ. κιβωτίων και παρόμοιων ειδών από πλαστικές ύλες Κατασκευή νταμιτζάνων. από πλαστικές ύλες Κατασκευή ενδυμάτων και εξαρτημάτων ενδυμασίας (περιλαμβάνονται και τα γάντια). από πλαστικές ύλες Κατασκευή πλαστικών γαντιών Κατασκευή άλλων πλαστικών προϊόντων π. φιαλών. θηκών. σε ρολά πλάτους <= 20cm 385 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή σάκων και τσαντών (συμπεριλαμβάνονται και τα χωνιά). φύλλων.κ. σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων Κατασκευή ψηφιδωτών επενδύσεων από πλαστικές ύλες Κατασκευή μπανιέρων.

αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυαλιού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδου γυαλιού Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού Μορφοποίηση και κατεργασία επίπεδου γυαλιού Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού σε φύλλα. διάτρητου.κ. λουρίδων. σε φύλλα. για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού. αυτοκόλλητων από πλαστικές ύλες Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών. ελατού. χάραξης. αμαξώματα ή παρόμοια είδη· αγαλματίων και άλλων διακοσμητικών ειδών από πλαστικές ύλες Κατασκευή άλλων ειδών από πλαστικές ύλες Κατασκευή πλαστικών γλαστρών. σε φύλλα. εφυαλωμένου ή κατά άλλο τρόπο κατεργασμένου. για φωτεινές πινακίδες και για παρόμοια είδη.δ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή άλλων αυτοκόλλητων πλακών. όλκιμου ή φυσητού.α.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . αλλά μη πλαισιωμένου ή συναρμολογημένου Μορφοποίηση και κατεργασία γυαλιού ασφαλείας Μορφοποίηση και κατεργασία γυάλινων καθρεπτών· μονωτικών πλακών από γυαλί με πολλαπλά τοιχώματα Κατασκευή γυάλινων μονωτικών πλακών Κατασκευή κατόπτρων 386 . χαραγμένου. επικάλυψης ή κατεργασίας πλαστικών επιφανειών Υπηρεσίες πλαστικής επικάλυψης δεξαμενών κολυμβητηρίων κλπ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλαστικών προϊόντων Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί Κατασκευή επίπεδου γυαλιού Κατασκευή επίπεδου γυαλιού Κατασκευή γυαλιού χυτευτού. αλλά όχι κατεργασμένου κατά άλλο τρόπο Κατασκευή γυαλιού επιπλεύσεως (float glass) και επιφανειακού λειοτριβιμένου ή στιλβωμένου γυαλιού. μαγειρικών σκευών. φύλλων. μεμβρανών και άλλων επίπεδων μορφών. ταινιών. άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πλαστικές ύλες Κατασκευή μερών π. με κατεργασμένα άκρα. από πλαστικές ύλες Κατασκευή εφοδίων γραφείου ή σχολικών εφοδίων από πλαστικές ύλες Κατασκευή πλαστικών εποπτικών μέσων διδασκαλίας Κατασκευή εξαρτημάτων για έπιπλα. ζαρντινιέρων και συναφών ειδών Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων πλαστικών προϊόντων Υπηρεσίες κατασκευής άλλων πλαστικών προϊόντων Υπηρεσίες επικάλυψης υπό κενό με μέταλλο πλαστικών αντικειμένων Υπηρεσίες κατασκευής πλαστικών μερών με διαδικασίες πλαστικοποίησης. σύμφωνα με τις προδιαγραφές των πελατών Υπηρεσίες κατασκευής χυτευτών θερμοσκληρυνόμενα υλικά ή θερμοχυτευτών μερών από θερμοπλαστικά ή Υπηρεσίες κοπής. διάτρησης. κυρτωμένου.

πατακιών. σε σφαίρες (εκτός από τις μικρόσφαιρες). γραφείου.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . από ίνες γυαλιού Κατασκευή τουλιών. σανίδων και άλλων ειδών από ίνες γυαλιού. στρωμάτων. προνημάτων. περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις Κατασκευή άλλων ειδών από γυαλί. εκτός από αμπούλες· πωμάτων και λοιπών ειδών πωματισμού. ημικατεργασμένων Κατασκευή γυαλιού σε μάζα. καθοδικές λυχνίες ή παρόμοια είδη 387 . από γυαλί Κατασκευή ποτηριών από γυαλί. πλάκες ή παρόμοιες μορφές Κατασκευή γυαλιού για τεχνικές και άλλες χρήσεις Κατασκευή γυάλινων περιβλημάτων. ακατέργαστου Κατασκευή κυβόλιθων. πλακακιών και άλλων ειδών από πρεσσαριστό ή χυτό γυαλί· γυαλιών συναρμολογημένων σε διακοσμητικά υαλοστάσια (βιτρό)· πολυκυψελωτού ή αφρώδους γυαλιού σε κύβους. από γυαλί. νημάτων και κομμένων κλώνων. τούβλων. καλλωπισμού. για ηλεκτρικούς λαμπτήρες. πλατύστομων δοχείων. επιτραπέζιων ή μαγειρικών. εκτός από τα υαλοκεραμικά Κατασκευή ποτηριών από μολυβδούχο κρύσταλλο Κατασκευή γυάλινων ειδών. σε ράβδους ή σε σωλήνες. φιαλιδίων και άλλων δοχείων. εκτός από υφαντά υφάσματα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ινών γυαλιού Κατασκευή και κατεργασία άλλων ειδών γυαλιού. εσωτερικής διακόσμησης και παρόμοιων Κατασκευή ενυδρείων ψαριών Κατασκευή γυάλινων εσωτερικών για φιάλες κενού ή άλλα σκεύη κενού Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) κοίλου γυαλιού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) ποτηριών και άλλων ειδών από γυαλί που χρησιμοποιούνται στο τραπέζι ή στην κουζίνα Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) γυάλινων δοχείων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κοίλου γυαλιού Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών από κρύσταλλα για λογαριασμό τρίτων Τρόχιση κρυστάλλων για κατασκευή διακοσμητικών και παρόμοιων ειδών Κατασκευή ινών γυαλιού Κατασκευή ινών γυαλιού Κατασκευή φιτιλιών. ανοιχτών και γυάλινων μερών τους. πλεγμάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού παραγωγής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μορφοποιημένου και κατεργασμένου επίπεδου γυαλιού Εργασίες υαλοχαρακτικής και διακόσμησης γυαλιού για λογαριασμό τρίτων Τρόχιση επίπεδου γυαλιού Κατασκευή κοίλου γυαλιού Κατασκευή κοίλου γυαλιού Κατασκευή μπουκαλιών.

εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες Παραγωγή πυρίμαχων συνθέσεων π. ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών· αμπουλών. περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού. πινακίδες και παρόμοια είδη Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών υλικών από γυαλί Κατασκευή ειδών από γυαλί π. μη κατεργασμένων οπτικά· σφαιρών (μπαλών) κοίλων και των τμημάτων τους.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή γυαλιών ρολογιών τοίχου και χεριού ή ματογυαλιών. κυβόλιθων. φωτεινά σήματα. από γυαλί. πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη Κατασκευή τούβλων.α. συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού. πλακιδίων και δομικών προϊόντων.δ. από οπτή γη (ψημένο πηλό) 388 . κυβόλιθων. συμπεριλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων Παραγωγή πυρίμαχων προϊόντων Παραγωγή τούβλων. Παραγωγή άψητων προϊόντων τσιμέντων. για την κατασκευή παρόμοιων γυαλιών Κατασκευή γυαλιών για φακούς οράσεως και οπτικούς κρυστάλλους Κατασκευή εργαστηριακών ειδών.δ. προϊόντων και σκυροδεμάτων άλλων και πυρίμαχων παρόμοιων κεραμικών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων προϊόντων Εργασίες υπεργολαβίας προϊόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πυρίμαχων Παραγωγή δομικών υλικών από άργιλο Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών Κατασκευή κεραμικών πλακιδίων και πλακών Κατασκευή ψηφιδωτών από κεραμικές ύλες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών πλακιδίων και πλακών Κατασκευή τούβλων. Κατασκευή άλλων μικροαντικειμένων από γυαλί Κατασκευή ψηφιδωτών από γυαλί Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) άλλων ειδών γυαλιού.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες Παραγωγή πυρίμαχων τούβλων. πλακακιών και παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών. περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών κατεργασμένου γυαλιού.α. από γυαλί Κατασκευή γυάλινων μερών για λαμπτήρες και εξαρτήματα φωτισμού.κ. πυρίμαχων κονιαμάτων.

καλυμμάτων και επενδύσεων καπνοδόχων. για λογαριασμό τρίτων Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής Κατασκευή κεραμικών ειδών υγιεινής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών υγιεινής 389 . αγγείων κλπ. πινακίων. από οπτή γη (ψημένο πηλό) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων. πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών Κατασκευή κεραμικών πλίνθων Κατασκευή κεραμιδιών στεγών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . αγγείων κλπ με διακόσμηση. μαγειρικών σκευών. άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού από πορσελάνη Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων. κυβόλιθων δαπέδων. αρχιτεκτονικών διακοσμητικών στοιχείων και άλλων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών Κατασκευή κεραμιδιών στεγών Κατασκευή σωλήνων. από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων αντικειμένων διακόσμησης από κεραμική ύλη Κατασκευή διακοσμητικών πινακιδίων από κεραμικές ύλες εκτός από πορσελάνη Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών Εργασίες διακόσμησης ειδών από πορσελάνη και φαγεντιανή γη για λογαριασμό τρίτων Εργασίες κεραμίστα. από κεραμική ύλη Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τούβλων. φαγεντιανών και διακοσμημένων κεραμικών ειδών Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών. από οπτή γη (ψημένο πηλό) Κατασκευή άλλων προϊόντων πορσελάνης και κεραμικής Κατασκευή κεραμικών διακοσμητικών ειδών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών Κατασκευή κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και κεραμικών διακοσμητικών ειδών Κατασκευή επιτραπέζιων σκευών. στοιχείων. υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων. μαγειρικών σκευών. πλακιδίων και δομικών προϊόντων. από πορσελάνη Παραγωγή ειδών πορσελάνης. άλλων οικιακών ειδών και ειδών καλλωπισμού εκτός από πορσελάνη Κατασκευή πήλινων αγγείων γενικά. πλακιδίων και δομικών προϊόντων. χωρίς διακόσμηση Κατασκευή πήλινων ή τσιμεντένιων γλαστρών και ζαρντινιέρων Κατασκευή πινακίων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων.

από πορσελάνη Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη Παραγωγή γύψου Παραγωγή γύψου Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη Παραγωγή φρυγμένου ή συσσωματωμένου δολομίτη 390 . χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις. ασβέστη και γύψου Παραγωγή τσιμέντου Παραγωγή τσιμέντου Παραγωγή ημιυαλοποιημένων σκωριών (οπτόπλινθων clinker) Παραγωγή τσιμέντου Portland. χημική ή άλλες τεχνικές χρήσεις. συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων για μηχανές.κ.α.δ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή κεραμικών εξαρτημάτων μονωτών και κεραμικών μονωτικών Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτών από κεραμικά· μονωτικών κεραμικών τεμαχίων για μηχανές. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων Παραγωγή τσιμέντου. αργιλικού τσιμέντου. συσκευές ή ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κεραμικών μονωτών και κεραμικών μονωτικών εξαρτημάτων Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις Κατασκευή άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις Κατασκευή κεραμικών ειδών για εργαστηριακή. ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη Παραγωγή άνυδρου ασβέστη. κονιών υψικαμίνων και παρόμοιων υδραυλικών τσιμέντων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου Παραγωγή ασβέστη και γύψου Παραγωγή άνυδρου ασβέστη. εκτός από πορσελάνη Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής Παραγωγή άλλων προϊόντων κεραμικής Παραγωγή κεραμικών ειδών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία και για τη μεταφορά ή τη συσκευασία αγαθών Παραγωγή άλλων μη δομικών κεραμικών ειδών π.

πλακόλιθων. σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από σκυρόδεμα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της σκυροδέματος για κατασκευαστικές χρήσεις διαδικασίας παραγωγής προϊόντων Κατασκευή δομικών προϊόντων από γύψο Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις Κατασκευή προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις Κατασκευή διακοσμήσεων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων από γύψο για κατασκευαστικές χρήσεις Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος Κατασκευή έτοιμου σκυροδέματος Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος Εργασίες υπεργολαβίας σκυροδέματος στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής έτοιμου Κατασκευή κονιαμάτων Κατασκευή κονιαμάτων Κατασκευή κονιαμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής κονιαμάτων Κατασκευή ινοτσιμέντου Κατασκευή ειδών από ινοτσιμέντο Κατασκευή σανίδων σε τεμάχια και παρόμοια είδη από φυτικές ίνες. τσιμέντο και γύψο Κατασκευή δομικών προϊόντων από σκυρόδεμα Κατασκευή προϊόντων σκυροδέματος για κατασκευές Κατασκευή πλακακιών. σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο Κατασκευή τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών. ινοτσιμέντο κυτταρίνης ή από παρόμοια 391 .ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . από τσιμέντο. άχυρα ή υπολείμματα ξυλείας. σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο Κατασκευή τσιμεντένιων πλίνθων Κατασκευή προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών. από τσιμέντο.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ασβέστη και γύψου Κατασκευή προϊόντων από σκυρόδεμα. από τσιμέντο. τούβλων και παρόμοιων ειδών. συσσωματωμένα με ορυκτές συνδετικές ύλες Κατασκευή ειδών από αμιαντοτσιμέντο.

μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Κοπή. μορφοποίηση και τελική επεξεργασία άλλων επεξεργασμένων διακοσμητικών ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους· άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο· ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο Κατασκευή ψηφιδωτών από λαξευτούς λίθους Κοπή και κατεργασία τεχνητών μαρμάρων και μωσαϊκών πλακών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή. γύψο και τσιμέντο Κατασκευή άλλων προϊόντων από γύψο ή συνθέσεις με βάση το γύψο π. πλάκες για στρώσιμο. αλάβαστρου. τραβερτίνη.α.α. ακονόπετρων. μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Κοπή. σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π. γύψο και τσιμέντο Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα. γύψο και τσιμέντο Κοπή. χαλικιού και σκονών από μάρμαρο.κ. Κατασκευή ειδών διακόσμησης από γύψο. μορφοποίηση και τελική επεξεργασία Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λίθων που έχουν υποστεί κοπή. από λειαντικά φυσικά ή τεχνητά συσσωματωμένα ή από κεραμευτικές ύλες 392 . μορφοποίηση και τελική επεξεργασία μαρμάρου. επεξεργασμένων και προϊόντων τους (εκτός από κυβόλιθους για λιθόστρωτα δρόμων ή πεζοδρομίων. χωρίς πλαίσια και μερών τους.δ. γύψο και τσιμέντο Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα.δ. κύβους κλπ) τεχνητά χρωματισμένων κόκκων.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ειδών ινοτσιμέντου Κατασκευή άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα.κ. Παραγωγή λειαντικών προϊόντων Παραγωγή λειαντικών προϊόντων Παραγωγή μυλόπετρων. για την κατεργασία της πέτρας.α. μορφοποίηση και τελική επεξεργασία λίθων Κοπή. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων ειδών από σκυρόδεμα. από φυσικό λίθο.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .δ. τροχών λείανσης και παρόμοιων ειδών. εκτός των δομικών Κατασκευή ειδών από τσιμέντο. τραβερτίνη και αλάβαστρο Εργασίες κονιοποίησης μαρμάρων Εργασίες κοπής μαρμάρων για λογαριασμό τρίτων Εργασίες λείανσης μαρμάρων Εργασίες μαρμαρογλυπτικής Εργασίες σχισίματος μαρμάρων Κατασκευή ειδών από όνυχα και αλάβαστρο Κατασκευή μαρμάρινων επιτάφιων μνημείων Κοπή. πλακίδια. μορφοποίηση και τελική επεξεργασία Παραγωγή λειαντικών προϊόντων και μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.

σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές Παραγωγή κόκκων και σκονών. Παραγωγή αμίαντου επεξεργασμένου σε ίνες· μειγμάτων με βάση τον αμίαντο και το θειικό μαγνήσιο· προϊόντων παρόμοιων μειγμάτων ή από αμίαντο· υλικού τριβής για φρένα.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . θηραϊκής γης.κ.δ.δ. λευκόλιθου κλπ) Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών επικάλυψης κτιρίων από μη μεταλλικά ορυκτά Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π. σε τεμάχια.κ. χυτοσίδηρο spiegel ή χάλυβα Παραγωγή ακατέργαστου χάλυβα 393 .δ. κίσηρης.δ.α.α. φυσικής ασφάλτου ή συναφών ουσιών ως συνδετικό υλικό Παραγωγή τεχνητού γραφίτη· γραφίτη κολλοειδούς ή ημικολλοειδούς· παρασκευασμάτων με βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα υπό μορφή ημικατεργασμένων προϊόντων Παραγωγή τεχνητού κορούνδιου Παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π. σφαιρίδια ή παρόμοιες μορφές.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατεργασία σμύριδας και κατασκευή λειαντικών ή κοπτικών μέσων από σμύριδα Παραγωγή λειαντικών σκονών ή κόκκων σε βάση από υφαντικό υλικό. σε τεμάχια.κ. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.α. συμπλέκτες και παρόμοια είδη.κ.α. σιδήρου με ελάχιστη καθαρότητα κατά βάρος 99. ασφαλτόπανων και παρόμοιων ειδών) Παραγωγή ασφαλτικών μειγμάτων με βάση φυσικά ή τεχνητά λίθινα υλικά και βιτούμιο.δ. χαρτί ή χαρτόνι Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών προϊόντων Εργασίες υπεργολαβίας προϊόντων στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής λειαντικών Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π. χάλυβα και σιδηροκραμάτων Παραγωγή πρωτογενών υλικών σιδήρου και χάλυβα Παραγωγή ακατέργαστου χυτοσίδηρου και χυτοσίδηρου spiegel σε χελώνες. χάλυβα και σιδηροκραμάτων Παραγωγή βασικού σιδήρου.94 %. από ακατέργαστο χυτοσίδηρο. Επεξεργασία μη μεταλλικών ορυκτών (στεατίνης. Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π. μη συναρμολογημένου Παραγωγή ειδών από άσφαλτο ή από παρόμοια υλικά Παραγωγή θερμομονωτικών υλικών από άσφαλτο για επικάλυψη κτιρίων Παραγωγή μονωτικών υλικών από άσφαλτο (πισσόχαρτων. κύβους ή άλλες πρωτογενείς μορφές Παραγωγή σιδηροκραμάτων Παραγωγή σιδηρούχων προϊόντων που λαμβάνονται με απευθείας αναγωγή σιδηρομεταλλεύματος και άλλων σπογγωδών σιδηρούχων προϊόντων. Παραγωγή βασικών μετάλλων Παραγωγή βασικού σιδήρου.α.

που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση. που έχουν υποστεί μόνο θερμή έλαση Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα. επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από "μαγνητικό" πυριτιούχο χάλυβα. με πλάτος < 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης ανοξείδωτου χάλυβα. που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση. με πλάτος >= 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα. με πλάτος >= 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από χάλυβα. με πλάτος < 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα. επενδυμένων. που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση. επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα. με πλάτος >= 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης ανοξείδωτου χάλυβα. με πλάτος >= 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης ανοξείδωτου χάλυβα. επενδυμένων. που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση. με πλάτος >= 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα. με πλάτος >= 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από "μαγνητικό" πυριτιούχο χάλυβα.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . με πλάτος < 600 mm (εκτός προϊόντων από "μαγνητικό" πυριτιούχο χάλυβα) Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης χάλυβα. που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή μη κραματοποιημένου χάλυβα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων από μη κραματοποιημένο χάλυβα Παραγωγή ανοξείδωτου χάλυβα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων από ανοξείδωτο χάλυβα Παραγωγή άλλου κραματοποιημένου χάλυβα σε πλινθώματα ή άλλες πρωτογενείς μορφές και ημιτελών προϊόντων από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από χάλυβα. επενδυμένων. με πλάτος < 600 mm Παραγωγή θερμικά κατεργασμένων δοκών και ράβδων από χάλυβα 394 . που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση. με πλάτος >= 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα. επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων και πλατιών προϊόντων έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής και "μαγνητικού" πυριτιούχου χάλυβα Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης μη κραματοποιημένου χάλυβα. με πλάτος >= 600 mm. που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση. που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση. με πλάτος >= 600 mm. με πλάτος >= 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα. με πλάτος < 600 mm Παραγωγή επίπεδων (πλατιών) προϊόντων έλασης από χάλυβα ταχείας κοπής. που έχει υποστεί μόνο θερμή έλαση. που έχει υποστεί μόνο ψυχρή έλαση.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή δοκών και ράβδων, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από
μη κραματοποιημένο χάλυβα
Παραγωγή άλλων δοκών και ράβδων από χάλυβα, που έχουν απλώς σφυρηλατηθεί,
ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνων που έχουν υποστεί στρίψιμο
μετά την έλαση
Παραγωγή δοκών και ράβδων, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από
ανοξείδωτο χάλυβα
Παραγωγή άλλων δοκών και ράβδων από ανοξείδωτο χάλυβα, που έχουν απλώς
σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνων που έχουν
υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
Παραγωγή δοκών και ράβδων, με θερμή έλαση, σε ακανόνιστα περιελιγμένα πηνία, από
άλλους κραματοποιημένους χάλυβες
Παραγωγή άλλων δοκών και ράβδων από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες, που
έχουν απλώς σφυρηλατηθεί, ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση, καθώς και εκείνων
που έχουν υποστεί στρίψιμο μετά την έλαση
Παραγωγή ράβδων κοίλων για γεωτρήσεις

Παραγωγή μορφοράβδων (open sections) από χάλυβα που έχουν υποστεί
θερμή έλαση, πασσαλοσανίδων από χάλυβα και δομικών υλικών
σιδηροδρομικών γραμμών από χάλυβα
Παραγωγή μορφοράβδων, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση,
από μη κραματοποιημένο χάλυβα
Παραγωγή μορφοράβδων, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση,
από ανοξείδωτο χάλυβα
Παραγωγή μορφοράβδων, που έχουν απλώς ελαθεί ή διελαθεί σε θερμή κατάσταση,
από άλλους κραματοποιημένους χάλυβες
Παραγωγή πασσαλοσανίδων από χάλυβα και συγκολλημένων μορφοράβδων από
χάλυβα
Παραγωγή δομικών στοιχείων σιδηροδρομικών γραμμών από χάλυβα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βασικού
σιδήρου και χάλυβα και σιδηροκραμάτων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής βασικού σιδήρου και
χάλυβα και σιδηροκραμάτων

Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, κοίλων ειδών με
καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων
Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών,
καθορισμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων

κοίλων

ειδών

με

Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles),
χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων των τύπων που χρησιμοποιούνται για αγωγούς πετρελαίου ή
φυσικού αερίου, χωρίς συγκόλληση, από χάλυβα
Κατασκευή επενδύσεων και σωλήνώσεων φρεάτων και διατρητικών στελεχών αγωγών,
των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, χωρίς
συγκόλληση, από χάλυβα
Κατασκευή άλλων σωλήνων κυκλικής διατομής, από χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων μη κυκλικής διατομής και κοίλων ειδών με καθορισμένη μορφή,
από χάλυβα

Κατασκευή σωλήνων, συγκολλημένων, κυκλικής διατομής, με εξωτερική
διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα

395

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή σωλήνων κάθε είδους των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς
πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm, από χάλυβα
Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη
γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm,
από χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων κυκλικής διατομής, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο >
406,4 mm, από χάλυβα
Κατασκευή άλλων σωλήνων, κυκλικής διατομής, όπως συνενωμένων σωλήνων,
συνδεδεμένων με ήλους ή με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο > 406,4 mm,
από χάλυβα

Κατασκευή σωλήνων με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, συγκολλημένων,
από χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τους αγωγούς πετρελαίου
ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα
Κατασκευή επενδύσεων και σωληνώσεων των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη
γεώτρηση πετρελαίου ή αερίου, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm,
από χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων κυκλικής διατομής, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <=
406,4 mm, από χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων μη κυκλικής διατομής, συγκολλημένων, με εξωτερική διάμετρο <=
406,4 mm, από χάλυβα
Κατασκευή άλλων σωλήνων, όπως συνενωμένων σωλήνων, συνδεδεμένων με ήλους ή
με παρόμοιο κλείσιμο, με εξωτερική διάμετρο <= 406,4 mm, από χάλυβα

Κατασκευή εξαρτημάτων σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτών
Κατασκευή εξαρτημάτων σωληνώσεων από χάλυβα, μη χυτευτών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σωλήνων,
κοίλων ειδών με συγκεκριμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων, από χάλυβα
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής σωλήνων, κοίλων
ειδών με συγκεκριμένη μορφή και συναφών εξαρτημάτων, από χάλυβα

Κατασκευή
χάλυβα

άλλων

προϊόντων

πρωτογενούς

επεξεργασίας

Ψυχρή επεκτατική ολκή ράβδων χάλυβα
Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών
συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από μη κραματοποιημένο χάλυβα

με

Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με συγκεκριμένη μορφή
(solid profiles) από μη κραματοποιημένο χάλυβα

Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με
συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από
ανοξείδωτο χάλυβα
Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με συγκεκριμένη μορφή
(solid profiles) από κραματοποιημένο χάλυβα, εκτός από ανοξείδωτο χάλυβα

Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων
συγκεκριμένη μορφή (solid profiles) από ανοξείδωτο χάλυβα

ειδών

με

Κατασκευή ράβδων (δοκών) ψυχρής ολκής και πλήρων ειδών με συγκεκριμένη μορφή
(solid profiles) από ανοξείδωτο χάλυβα

396

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ράβδων
(δοκών) ψυχρής ολκής
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ράβδων (δοκών)
ψυχρής ολκής

Ψυχρή έλαση στενών φύλλων χάλυβα
Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένων,
με πλάτος < 600 mm
Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, μη επιχρισμένων, με
πλάτος < 600 mm

Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από χάλυβα, επενδυμένων,
επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων, με πλάτος < 600 mm
Κατασκευή επίπεδων φύλλων ψυχρής έλασης από
επιμεταλλωμένων ή επικαλυμμένων, με πλάτος < 600 mm

χάλυβα,

επενδυμένων,

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδων
φύλλων ψυχρής έλασης
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επίπεδων φύλλων
ψυχρής έλασης

Ψυχρή μορφοποίηση ή δίπλωση μορφοράβδων χάλυβα
Κατασκευή μορφοράβδων (open sections), που έχουν υποστεί μορφοποίηση
ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από χάλυβα
Κατασκευή μορφοράβδων, που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή
κατάσταση, από μη κραματοποιημένο χάλυβα
Κατασκευή μορφοράβδων, που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή
κατάσταση, από ανοξείδωτο χάλυβα

Κατασκευή λαμαρινών με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα
Κατασκευή λαμαρινών με νευρώσεις από μη κραματοποιημένο χάλυβα

Κατασκευή πετασμάτων "σάντουιτς" από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα
Κατασκευή πετασμάτων "σάντουιτς" από επικαλυμμένα φύλλα χάλυβα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων,
που έχουν υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από
χάλυβα
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων που έχουν
υποστεί μορφοποίηση ή δίπλωση σε ψυχρή κατάσταση, από χάλυβα

Ψυχρή επεκτατική ολκή συρμάτων
Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής
Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από μη κραματοποιημένο χάλυβα
Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από κραματοποιημένο χάλυβα
Κατασκευή σύρματος ψυχρής ολκής από άλλο κραματοποιημένο χάλυβα

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σύρματος
ψυχρής ολκής
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σύρματος ψυχρής
ολκής

Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη
σιδηρούχων μετάλλων
Παραγωγή πολύτιμων μετάλλων

397

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε
σκόνη
Παραγωγή αργύρου, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών καταλοίπων για λογαριασμό τρίτων

Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη
Παραγωγή χρυσού, ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε σκόνη

Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες
μορφές ή σε σκόνη
Παραγωγή λευκόχρυσου (πλατίνας), ακατέργαστου ή σε ημικατεργασμένες μορφές ή σε
σκόνη

Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που δεν έχουν
υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας
Παραγωγή κοινών μετάλλων ή αργύρου, επιχρυσωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη
κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών μετάλλων, αργύρου
ή χρυσού επιπλατινωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν
της ημικατεργασίας
Παραγωγή κοινών μετάλλων επαργυρωμένων και κοινών μετάλλων, αργύρου ή χρυσού
επιπλατινωμένων, που δεν έχουν υποστεί άλλη κατεργασία πέραν της ημικατεργασίας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πολύτιμων
μετάλλων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής πολύτιμων μετάλλων
Παραγωγή αργύρου από επεξεργασία χημικών καταλοίπων
Υπηρεσίες επαργύρωσης μετάλλων
Υπηρεσίες επιχρύσωσης μετάλλων

Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου)
Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου· οξείδιου του αργιλίου
Παραγωγή αλουμίνιου (αργίλιου), ακατέργαστου
Παραγωγή οξείδιου του αργιλίου, εκτός του τεχνητού κορούνδιου

Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων αργίλιου ή κραμάτων του αργίλιου
Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων αργίλιου
Παραγωγή δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) αργίλιου
Παραγωγή σύρματος αργίλιου
Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από αργίλιο, πάχους > 0,2 mm
Παραγωγή λεπτών φύλλων αργίλιου, πάχους <= 0,2 mm
Παραγωγή αλουμινόχαρτου
Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων τους, από αργίλιο

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αργίλιου
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής αργίλιου

Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου
Παραγωγή μολύβδου, ψευδάργυρου και κασσίτερου, ακατέργαστων

398

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παραγωγή μολύβδου, ακατέργαστου
Παραγωγή ψευδάργυρου, ακατέργαστου
Παραγωγή κασσίτερου, ακατέργαστου

Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων από μόλυβδο, ψευδάργυρο και
κασσίτερο ή τα κράματά τους
Παραγωγή πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων από μόλυβδο· σκονών και
ψηγμάτων μολύβδου
Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων ψευδάργυρου
Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος ψευδάργυρου· πλακών,
φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων ψευδάργυρου
Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος από κασσίτερο

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής μολύβδου,
ψευδάργυρου και κασσίτερου
Εργασίες υπεργολαβίας στο
ψευδάργυρου και κασσίτερου

πλαίσιο

της

διαδικασίας

παραγωγής

μολύβδου,

Παραγωγή χαλκού
Παραγωγή χαλκού, ακατέργαστου·
χαλκού κονίας (cement)

συσσωματωμάτων

(mattes)

χαλκού·

Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) χαλκού· χαλκού κονίας (cement)
Παραγωγή ακατέργαστου ορείχαλκου
Παραγωγή μη καθαρισμένου χαλκού· ανόδων από χαλκό για ηλεκτρολυτικό καθαρισμό
Παραγωγή καθαρισμένου χαλκού και κραμάτων χαλκού, ακατέργαστων· μητρικών
κραμάτων χαλκού

Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων χαλκού ή κραμάτων του χαλκού
Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων χαλκού
Παραγωγή δοκών, ράβδων και μορφοράβδων (profiles), από χαλκό ή κράματά του
Παραγωγή ειδών καθορισμένης μορφής από ορείχαλκο
Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων ορείχαλκου
Παραγωγή σύρματος από χαλκό
Παραγωγή ορειχάλκινων συρμάτων
Παραγωγή πλακών, φύλλων και ταινιών, από χαλκό, πάχους > 0,15 mm
Παραγωγή λεπτών φύλλων, από χαλκό, πάχους <= 0,15 mm
Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλκού
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής χαλκού

Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Παραγωγή νικέλιου, ακατέργαστου· ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας
του νικέλιου
Παραγωγή ακατέργαστου νικέλιου
Παραγωγή συσσωματωμάτων (mattes) νικέλιου, επιτηγμάτων (sinters) οξείδιων του
νικέλιου και άλλων ενδιάμεσων προϊόντων της μεταλλουργίας του νικέλιου

Παραγωγή ημικατεργασμένων προϊόντων νικέλιου ή κραμάτων του νικέλιου

399

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παραγωγή σκονών και ψηγμάτων νικέλιου
Παραγωγή δοκών, ράβδων, μορφοράβδων και σύρματος, από νικέλιο
Παραγωγή πλακών, φύλλων, ταινιών και λεπτών φύλλων, από νικέλιο
Παραγωγή σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από νικέλιο

Παραγωγή
άλλων
μη
σιδηρούχων
μετάλλων
και
ειδών
τους·
κεραμομεταλλουργικών ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων, που περιέχουν
μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις
Παραγωγή άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων και ειδών τους· κεραμομεταλλουργικών
ενώσεων· σταχτών και υπολειμμάτων, που περιέχουν μέταλλα ή μεταλλικές ενώσεις

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μη
σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων

Επεξεργασία πυρηνικών καυσίμων
Επεξεργασία φυσικού ουράνιου και των ενώσεων του· κραμάτων, διασπορών
(συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικών
προϊόντων και μειγμάτων που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του
φυσικού ουράνιου
Επεξεργασία φυσικού ουράνιου και των ενώσεων του· κραμάτων, διασπορών
(συμπεριλαμβανομένων των κεραμομεταλλουργικών ενώσεων), κεραμικών προϊόντων
και μειγμάτων που περιέχουν φυσικό ουράνιο ή ενώσεις του φυσικού ουράνιου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο
επεξεργασμένων πυρηνικών καυσίμων

της

διαδικασίας

παραγωγής

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής επεξεργασμένων
πυρηνικών καυσίμων

Χύτευση μετάλλων
Χύτευση σιδήρου
Υπηρεσίες χύτευσης χυτοσίδηρου
Υπηρεσίες χύτευσης ελατού χυτοσίδηρου
Υπηρεσίες χύτευσης σφαιροειδούς χυτοσίδηρου
Υπηρεσίες χύτευσης φαιού χυτοσίδηρου
Υπηρεσίες ανάτηξης χυτοσίδηρου

Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles)
από χυτοσίδηρο· σωλήνων και αγωγών από χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles) από
χυτοσίδηρο· σωλήνων και αγωγών από χάλυβα

Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο
Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοσίδηρο

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας χύτευσης σιδήρου
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας χύτευσης σιδήρου

Χύτευση χάλυβα
Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα
Υπηρεσίες χύτευσης χάλυβα
Υπηρεσίες ανάτηξης χάλυβα

400

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα
Κατασκευή σωλήνων και αγωγών φυγοκεντρικής χύτευσης χάλυβα

Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα
Κατασκευή εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών από χυτοχάλυβα

Χύτευση ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης ελαφρών μετάλλων
Υπηρεσίες ανάτηξης ελαφρών μετάλλων

Χύτευση άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες χύτευσης άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
Υπηρεσίες ανάτηξης μη σιδηρούχων μετάλλων

Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα
και τα είδη εξοπλισμού
Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο
Κατασκευή προκατασκευασμένων κτιρίων από μέταλλο

Κατασκευή δομικών μεταλλικών προϊόντων και μερών τους
Κατασκευή γεφυρών και στοιχείων γεφυρών από σίδηρο ή χάλυβα
Κατασκευή πύργων και πυλώνων από σίδηρο ή χάλυβα
Δημιουργία άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, κατασκευή λαμαρινών,
ράβδων, μορφοράβδων και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο
Κατασκευή δομικών μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως
Κατασκευή μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας
Κατασκευή τυποποιημένων μεταλλικών τζακιών και παρόμοιων ειδών
Παραγωγή δομικών προϊόντων και μερών τους από αλουμίνιο

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών
σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών σκελετών
και μερών μεταλλικών σκελετών

Κατασκευή μεταλλικών πορτών και παράθυρων
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και
κατωφλίων για πόρτες, από μέταλλο
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλίων για
πόρτες, από μέταλλο
Κατασκευή πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από
αλουμίνιο
Κατασκευή πυρασφαλών πορτών
Κατασκευή ρολών γκαραζόπορτων ή ασφαλείας

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών
πορτών και παράθυρων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών πορτών
και παράθυρων

Κατασκευή μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

401

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Κατασκευή σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
Κατασκευή σωμάτων κεντρικής θέρμανσης, μη ηλεκτρικά θερμαινόμενων, από σίδηρο ή
χάλυβα
Κατασκευή λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού ή ατμού
χαμηλής πίεσης
Κατασκευή μερών λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων
και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σωμάτων και λεβήτων
κεντρικής θέρμανσης

Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
Κατασκευή άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων, δεξαμενών και δοχείων
Κατασκευή ντεπόζιτων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων (εκτός εκείνων που
προορίζονται για πεπιεσμένα ή υγροποιημένα αέρια), από μέταλλο, χάλυβα ή αργίλιο,
χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις
Κατασκευή μεταλλικών λεβήτων, χωρητικότητας > 300 lt, όχι για κεντρική θέρμανση
Κατασκευή δοχείων για συμπιεσμένο ή υγροποιημένο αέριο, από μέταλλο
Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών οξυγόνου και άλλων αερίων υπό πίεση
Κατασκευή κενών μεταλλικών φιαλών υγραέριου

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλικών
δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο
δεξαμενών, ντεπόζιτων και δοχείων

της

διαδικασίας

κατασκευής

μεταλλικών

Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού
νερού για την κεντρική θέρμανση
Κατασκευή ατμογεννητριών, με εξαίρεση τους λέβητες ζεστού νερού
για την κεντρική θέρμανση
Κατασκευή ατμογεννητριών και μερών τους
Κατασκευή ατμολεβήτων
υπερθερμαινόμενου νερού

ή

άλλων

λεβήτων

παραγωγής

ατμού·

λεβήτων

Κατασκευή βοηθητικού εξοπλισμού για λέβητες· συμπυκνωτών για άλλες μονάδες
παραγωγής ατμού
Κατασκευή μερών ατμογεννητριών

Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων και μερών τους
Κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων
Κατασκευή μερών πυρηνικών αντιδραστήρων, εκτός των διαχωριστών ισότοπων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας
ατμογεννητριών, εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

κατασκευής

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ατμογεννητριών,
εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης

Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών
Κατασκευή όπλων και πυρομαχικών και μερών τους
Κατασκευή πολεμικών όπλων, εκτός από περίστροφα, πιστόλια και παρόμοια όπλα

402

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή περίστροφων, πιστολιών, μη πολεμικών πυροβόλων και παρόμοιων
συστημάτων
Κατασκευή βομβών, βλημάτων και παρόμοιων πολεμοφόδιων· φυσιγγίων, άλλων
πυρομαχικών και βλημάτων και μερών τους
Κατασκευή μερών πολεμικών όπλων και άλλων όπλων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής όπλων και
πυρομαχικών
Εργασίες υπεργολαβίας
πυρομαχικών

στο πλαίσιο της

διαδικασίας κατασκευής όπλων και

Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση
μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία
Σφυρηλάτηση, κοίλανση, ανισόπαχη τύπωση και μορφοποίηση
μετάλλων με έλαση· κονιομεταλλουργία
Υπηρεσίες σφυρηλάτησης, συμπίεσης, τύπωσης και έλασης μετάλλου
Υπηρεσίες σφυρηλάτησης μετάλλου
Υπηρεσίες ψυχρής διέλασης ή έλασης μετάλλων γενικά
Υπηρεσίες τύπωσης μετάλλων
Άλλες υπηρεσίες έλασης μετάλλων
Υπηρεσίες διαμόρφωσης μετάλλων σε κυλίνδρους

Κονιομεταλλουργία
Κονιομεταλλουργία
Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων απευθείας από κόνεις μετάλλου με θερμή
επεξεργασία (επίτηξη) ή υπό πίεση
Υπηρεσίες παραγωγής μεταλλικών αντικειμένων με λείανση και κοπή μερών από σκληρά
μεταλλικά καρβίδια

Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων· μεταλλοτεχνία
Κατεργασία και επικάλυψη μετάλλων
Υπηρεσίες επικάλυψης μετάλλων
Υπηρεσίες μεταλλικής επικάλυψης μετάλλων
Υπηρεσίες επικασσιτέρωσης μετάλλων
Υπηρεσίες επινικέλωσης και επιχρωμίωσης μετάλλων
Υπηρεσίες επιψευδαργύρωσης μετάλλων με ηλεκτρόλυση και χημική επεξεργασία
Υπηρεσίες μεταλλικής επίχρισης με ψεκασμό εν θερμώ
Υπηρεσίες μη μεταλλικής επίχρισης μετάλλων
Υπηρεσίες πλαστικής επίχρισης μετάλλων

Άλλες υπηρεσίες κατεργασίας μετάλλων
Υπηρεσίες θερμικής κατεργασίας μετάλλων, εκτός της μεταλλικής επίχρισης
Άλλες υπηρεσίες επιφανειακής κατεργασίας μετάλλων
Υπηρεσίες αμμοβολισμού μετάλλων
Υπηρεσίες ανοδίωσης μετάλλων
Υπηρεσίες αφαίρεσης γρεζιών και καθαρισμού μετάλλων
Υπηρεσίες εναπόθεσης αερίου φάσεως (CVD/PVD) σε μέταλλα
Υπηρεσίες λείανσης με περιστροφή μετάλλων
Υπηρεσίες στίλβωσης μετάλλων
Υπηρεσίες χάραξης και αποτύπωσης επί μετάλλων
Υπηρεσίες χρωματισμού και βερνικώματος μετάλλων

403

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Μεταλλοτεχνία
Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών
Υπηρεσίες τόρνευσης μεταλλικών μερών

Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
Άλλες υπηρεσίες μεταλλοτεχνίας
Υπηρεσίες οξυγονοκόλλησης και ηλεκτροσυγκόλλησης μετάλλων

Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και σιδηρικών
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή μαχαιροπίρουνων
Κατασκευή μαχαιριών (εκτός των μαχαιριών για μηχανές) και ψαλιδιών και λεπίδων
τους
Κατασκευή ξυραφιών και λεπίδων ξυραφιών, συμπεριλαμβανομένων των
ακατέργαστων μεταλλικών ταινιών, που προορίζονται για την κατασκευή λεπίδων
ξυραφιών
Κατασκευή άλλων ειδών μαχαιροπίρουνων· ειδών και συνόλων ειδών για την
περιποίηση των χεριών ή των ποδιών
Κατασκευή κουταλιών, πιρουνιών, τρυπητών κουταλών, τρυπητών κουταλών,
σπάτουλων για γλυκά, μαχαιριών για ψάρια, για βούτυρο, λαβίδων για τη ζάχαρη και
παρόμοιων μαγειρικών ή επιτραπέζιων σκευών
Κατασκευή ξιφών, σπαθιών, ξιφολογχών, λογχών και παρόμοιων όπλων και μερών
τους

Εργασίες υπεργολαβίας
μαχαιροπίρουνων

στο

πλαίσιο

της

διαδικασίας

κατασκευής

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαχαιροπίρουνων

Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή κλειδαριών και μεντεσέδων
Κατασκευή λουκέτων, κλειδαριών για αυτοκίνητα οχήματα και για έπιπλα, από κοινά
μέταλλα
Κατασκευή άλλων κλειδαριών, από κοινά μέταλλα
Κατασκευή κλείστρων και πλαισίων με κλείστρα, που περιλαμβάνουν κλειδαριές· μερών
τους
Κατασκευή μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για
αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από κοινά μέταλλα
Κατασκευή συρτών, θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κλειδαριών
και μεντεσέδων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κλειδαριών και
μεντεσέδων

Κατασκευή εργαλείων
Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία,
στην κηπουρική ή στη δασοκομία
Κατασκευή εργαλείων χειρός των τύπων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία, στην
κηπουρική ή στη δασοκομία

Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους
Κατασκευή χειροπρίονων· λεπίδων για πριόνια κάθε είδους

Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός
Κατασκευή άλλων εργαλείων χειρός

404

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή
εναλλάξιμων
εργαλείων
για
εργαλεία
χειρός
εργαλειομηχανές, που είτε λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα

ή

για

Κατασκευή εναλλάξιμων εργαλείων για εργαλεία χειρός ή για εργαλειομηχανές, που είτε
λειτουργούν με ρεύμα είτε χωρίς ρεύμα

Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου·
βάσεων μητρών· μοντέλων για μήτρες
Κατασκευή μητρών· κασών (πλαισίων) χυτηρίου για χυτήρια μετάλλου· βάσεων μητρών·
μοντέλων για μήτρες
Κατασκευή μεταλλικών μητρών με πρέσα

Κατασκευή άλλων εργαλείων
Κατασκευή άλλων εργαλείων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εργαλείων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εργαλείων

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
Κατασκευή χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων
Κατασκευή χαλύβδινων κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων
δοχείων
Κατασκευή βυτίων, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και παρόμοιων
δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας >= 50 lt
αλλά <= 300 lt, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις

Κατασκευή βυτίων, βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών (εκτός εκείνων
που πρόκειται να κλεισθούν με συγκόλληση ή λιθοκόλληση), κουτιών και παρόμοιων
δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), από σίδηρο ή χάλυβα, χωρητικότητας < 50 lt,
χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής χαλύβδινων
κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής χαλύβδινων
κυλινδρικών δοχείων (βαρελιών) και παρόμοιων δοχείων

Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Κατασκευή κουτιών, από σίδηρο ή χάλυβα, που κλείνονται με συγκόλληση ή
λιθοκόλληση (sertissage), χωρητικότητας < 50 lt
Κατασκευή λευκοσιδηρών δοχείων
Κατασκευή αλουμινένιων βαρελιών, κυλινδρικών δοχείων, μπιτονιών, κουτιών και
παρόμοιων δοχείων, για κάθε υλικό (εκτός αερίου), χωρητικότητας <= 300 lt
Κατασκευή σωληναρίων, μεταλλικών
Κατασκευή πωμάτων-στεφανιών και πωμάτων, ταπών και καπακιών, από κοινά
μέταλλα
Κατασκευή μεταλλικών πωμάτων

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαφρών
μεταλλικών ειδών συσκευασίας
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής ελαφρών μεταλλικών
ειδών συσκευασίας

Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
Κατασκευή ειδών από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

405

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
- ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Κατασκευή συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων, αρτανών (σαμπανιών) και
παρόμοιων ειδών, από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων
Κατασκευή καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα, μη ηλεκτρομονωμένων
Κατασκευή συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα· συρματόσχοινων, καλωδίων,
πλεξούδων και παρόμοιων ειδών, από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων
Κατασκευή υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης, από
σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού· τεταμένων φύλλων μετάλλου, από σίδηρο, χάλυβα ή
χαλκό
Κατασκευή καρφιών, προκών, πινεζών, συνδετήρων και παρόμοιων ειδών
Κατασκευή σύρματος, ράβδων, σωλήνων, πλακών, ηλεκτρόδιων, με επικάλυψη ή με
πυρήνα από συλλίπασμα (flux)
Κατασκευή ελατηρίων και ελασμάτων ελατηρίων, από σίδηρο ή χάλυβα· χάλκινων
ελατηρίων
Κατασκευή σιδηρών ελατηρίων
Κατασκευή αλυσίδων (εκτός των αρθρωτών αλυσίδων) και μερών τους
Κατασκευή βελονών ραψίματος, βελονών πλεξίματος, σακοράφων, βελονακιών,
κεντητηρίων και παρόμοιων ειδών για χρήση με το χέρι, από σίδηρο ή χάλυβα·
παραμανών και άλλων καρφιτσών, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής προϊόντων
από σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής προϊόντων από
σύρμα, αλυσίδων και ελατηρίων

Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών
Κατασκευή κοχλιωτών συνδετήρων, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.
Κατασκευή στριφονιών, βιδών και περικοχλίων (παξιμαδιών), από σίδηρο ή χάλυβα
Κατασκευή μη κοχλιωτών συνδετήρων, από σίδηρο ή χάλυβα, π.δ.κ.α.
Κατασκευή μη κοχλιωτών και κοχλιωτών συνδετήρων, από χαλκό

Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συνδετήρων
και προϊόντων κοχλιομηχανών
Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συνδετήρων και
προϊόντων κοχλιομηχανών

Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.κ.α.
Κατασκευή μεταλλικών ειδών για το μπάνιο και την κουζίνα
Κατασκευή νεροχυτών, νιπτήρων, μπανιέρων και άλλων ειδών υγιεινής και μερών τους,
από σίδηρο, χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο
Κατασκευή επιτραπέζιων, μαγειρικών ή οικιακών σκευών και μερών τους, από σίδηρο,
χάλυβα, χαλκό ή αλουμίνιο

Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα
Κατασκευή χρηματοκιβώτιων, πορτών θωρακισμένων και χωρισμάτων για
θησαυροφυλάκια, κιβώτια και κασετίνες ασφαλείας και παρόμοιων ειδών, από κοινά
μέταλλα
Κατασκευή χρηματοκιβώτιων από βασικά μέταλλα
Κατασκευή κουτιών ταξινόμησης, θηκών για την τοποθέτηση αντιγράφων,
γραφιδοθηκών, θηκών σφραγίδων και παρόμοιου υλικού και ειδών γραφείου, από κοινά
μέταλλα, με εξαίρεση τα έπιπλα γραφείου

406

ψυχρής καθόδου ή φωτοκαθόδου. επιγραφών. πορπών με περόνη (αγκραφών). πορπών. σημάτων κλπ Κατασκευή πινακίδων οδικής σήμανσης Κατασκευή σκαλών από σίδηρο ή αλουμίνιο Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας παραγωγής άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π. από κοινά μέταλλα Κατασκευή μεταλλικών κορνιζών Κατασκευή κλείστρων. κάδρων για φωτογραφίες. από κοινά μέταλλα Κατασκευή μεταλλικών θηλυκωμάτων και παρόμοιων ειδών Παραγωγή άλλων λευκοσιδηρών προϊόντων Παραγωγή άλλων ορειχάλκινων προϊόντων Κατασκευή ελίκων πλοίων και των πτερυγίων τους Κατασκευή άλλων ειδών από κοινά μέταλλα π. για ενδύματα.δ. λυχνιών klystron. Κατασκευή ηλεκτρονικών οπτικών προϊόντων υπολογιστών. πορπών-κλείστρων. συμπεριλαμβανομένων των λυχνιών καθοδικών ακτίνων Κατασκευή λυχνιών καθοδικών ακτίνων τηλεόρασης· λυχνιών για τηλεοπτικές μηχανές λήψης· άλλων λυχνιών καθοδικών ακτίνων Κατασκευή λϋχνιών magnetron. υποδήματα ή για κάθε κατασκευή· καψουλιών σωληνωτών ή με σχιστό στέλεχος. συναρμογών τους. πίνακες ή παρόμοια είδη και καθρεπτών.α. λυχνιών μικροκυμάτων και άλλων λυχνιών Κατασκευή διόδων και κρυσταλλολυχνιών (transistors) Κατασκευή διόδων· κρυσταλλολυχνιών (transistors)· θυρίστορ (thyristors). Κατασκευή διακοσμητικών φύλλων από μέταλλα Κατασκευή ειδών διακόσμησης από ορείχαλκο Κατασκευή και τοποθέτηση επιγραφών Κατασκευή μεταλλικών κουρτινόβεργων Κατασκευή μεταλλικών συστημάτων στηρίξεως. από κοινά μέταλλα· χαντρών και πούλιων. παραγωγής ηλεκτρονικών άλλων και Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων και πλακετών Κατασκευή ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Κατασκευή λυχνιών και σωλήνων θερμής καθόδου.δ. από κοινά μέταλλα.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή εξαρτημάτων για εξώφυλλα (ντοσιέ) ή φακέλους κινητών φύλλων. αγκίστρων.κ. κοπιτσών και παρόμοιων ειδών. από κοινά μέταλλα Κατασκευή αγαλματιδίων και άλλων ειδών διακόσμησης.α.κ. άλλων από δομικά Κατασκευή μεταλλικών σφραγίδων. καθώς και συνδετήρων συρραφής σε πλακέτες. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων π.δ. διακοπτών δίπλευρης διόδου (DIACs) και διακοπτών δίπλευρης τριόδου (TRIACs) Κατασκευή συσκευών με ημιαγωγούς· διόδων εκπομπής φωτός· συναρμολογημένων πιεζοηλεκτρικων κρυστάλλων· μερών τους Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων 407 .ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .κ. συνδετήρων εγγράφων και παρόμοιων ειδών γραφείου.α.

βίντεο. βάρους <= 10 kg.κ. Κατασκευή φωτοβολταϊκών κυττάρων Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρικών εξαρτημάτων Υπηρεσίες σχετικές με την κατασκευή ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων Εργασίες υπεργολαβίας εξαρτημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικών Κατασκευή έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων Κατασκευή τυπωμένων κυκλωμάτων Κατασκευή καρτών ήχου. βίντεο. μια μονάδα εισόδου και μια μονάδα εξόδου. μονάδες εξόδου Κατασκευή μονάδων εισόδου ή εξόδου. δικτύου και παρόμοιων καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων Κατασκευή καρτών ήχου. όπως είναι οι υπολογιστές των τύπων "laptop" και "notebook'· προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA) και παρόμοιων ηλεκτρονικών υπολογιστών Κατασκευή τερματικών σημείων πώλησης.α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μερών εξαρτημάτων ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών Κατασκευή μερών ηλεκτρονικών λυχνιών και άλλων ηλεκτρονικών εξαρτημάτων π. αυτόματων ταμιακών μηχανών και παρόμοιων μηχανών που μπορούν να συνδεθούν σε μηχανές επεξεργασίας δεδομένων ή σε δίκτυο Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. δικτύου και παρόμοιων καρτών για μηχανές αυτόματης επεξεργασίας δεδομένων Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών) Κατασκευή καρτών με ηλεκτρονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα ("έξυπνων" καρτών) Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών Υπηρεσίες σχετικές με την εκτύπωση κυκλωμάτων Εργασίες υπεργολαβίας ηλεκτρονικών πλακετών στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής έμφορτων Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Κατασκευή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού Κατασκευή μηχανών πληροφορικής και μερών και εξαρτημάτων τους Κατασκευή φορητών ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . που περιέχουν στο ίδιο περίβλημα τουλάχιστον μια κεντρική μονάδα επεξεργασίας. συνδυασμένων ή μη Κατασκευή αυτόματων ψηφιακών μηχανών παρουσιάζονται υπό μορφή συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων που Κατασκευή άλλων ψηφιακών αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων. είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μονάδες μνήμης 408 . μονάδες εισόδου.δ. είτε περιέχουν ή δεν περιέχουν στο ίδιο περίβλημα μια ή δύο από τους παρακάτω τύπους μονάδων: μονάδες μνήμης.

αποστολή φαξ Κατασκευή μονάδων μνήμης και άλλων συσκευών μνήμης Κατασκευή μονάδων μνήμης Κατασκευή συσκευών διατηρήσιμης μνήμης σε στερεά κατάσταση Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων Κατασκευή άλλων μονάδων αυτόματων μηχανών επεξεργασίας δεδομένων Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων υπολογιστικών μηχανών Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Υπηρεσίες κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας Κατασκευή συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου ή τηλεόρασης· τηλεοπτικών μηχανών λήψης Κατασκευή συσκευών εκπομπής με ενσωματωμένες συσκευές λήψης Κατασκευή συσκευών εκπομπής χωρίς ενσωματωμένες συσκευές λήψης Κατασκευή τηλεοπτικών μηχανών λήψης Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη τηλεγραφία· εικονοτηλέφωνων Κατασκευή συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας με ασύρματο ακουστικό Κατασκευή συσκευών κυψελοειδούς (κινητής) τηλεφωνίας ή άλλων ασύρματων δικτύων Κατασκευή άλλων τηλεφωνικών συσκευών και συσκευών εκπομπής ή λήψης ήχου. αντιγραφή. συμπεριλαμβανομένων των συσκευών επικοινωνίας ενσύρματου ή ασύρματου δικτύου (όπως τα τοπικά δίκτυα ή τα δίκτυα ευρείας περιοχής) Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών Κατασκευή μερών ηλεκτρικών τηλεφωνικών ή τηλεγραφικών συσκευών Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους· μερών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου και τηλεόρασης τηλεοπτικών μηχανών λήψης Κατασκευή κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους και μερών τους· μερών συσκευών εκπομπής ραδιόφωνου. εικόνας ή άλλων δεδομένων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μαγνητικών ή οπτικών αναγνωστών Κατασκευή οθονών και προβολέων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . που χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων Κατασκευή μονάδων που εκτελούν δύο ή περισσότερες από τις εξής λειτουργίες: εκτύπωση. τηλεόρασης και τηλεοπτικών μηχανών λήψης 1 Κατασκευή δορυφορικών κεραιών τηλεόρασης Κατασκευή κεραιών τηλεόρασης 409 . σάρωση.

κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών Κατασκευή αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών Κατασκευή ηλεκτρονικών συστημάτων ανίχνευσης. πικάπ. κοινών ακουστικών και συνόλων (σετ) συνδυασμένων με μικρόφωνο Κατασκευή ηλεκτρικών ενισχυτών ακουστικής συχνότητας· ηλεκτρικών συστημάτων ενίσχυσης ήχου Κατασκευή δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή ραδιοτηλεγραφίας π. που μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας Κατασκευή δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης. Κατασκευή μερών εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων εξοπλισμού εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου και εικόνας Κατασκευή μερών ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών 410 . σε συνδυασμό με ή χωρίς ραδιοφωνικούς δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας Κατασκευή συσκευών για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνας Κατασκευή συστημάτων περιστροφής δίσκων.δ. δεκτών ραδιοτηλεφωνίας ή Κατασκευή μικρόφωνων και υποστηριγμάτων τους Κατασκευή μεγάφωνων· ακουστικών κεφαλής. σε συνδυασμό με ή χωρίς ραδιοφωνικούς δέκτες ή συσκευές εγγραφής ή αναπαραγωγής ήχου ή εικόνας Κατασκευή τηλεοπτικών δεκτών. ραδιοτηλεγραφίας μεγάφωνων. που δεν φέρουν τηλεοπτικούς δέκτες και δεν χρησιμοποιούνται κυρίως σε αυτόματα συστήματα επεξεργασίας δεδομένων Κατασκευή μικρόφωνων. που δεν μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς εξωτερική πηγή ενέργειας Κατασκευή τηλεοπτικών δεκτών. ελέγχου και ασφαλείας Κατασκευή μερών αντικλεπτικών παρόμοιων συσκευών ή πυροσβεστικών συναγερμών και Κατασκευή μερών αντικλεπτικών ή πυροσβεστικών συναγερμών και παρόμοιων συσκευών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού επικοινωνίας Εργασίες υπεργολαβίας επικοινωνίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής εξοπλισμού Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Κατασκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Κατασκευή δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης Κατασκευή δεκτών ραδιοφωνικής μετάδοσης (εκτός των τύπων που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα).ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α. κασετόφωνων και άλλων συσκευών αναπαραγωγής ήχου Κατασκευή μαγνητόφωνων και άλλων συσκευών εγγραφής ήχου Κατασκευή βιντεοκαμερών και άλλων συσκευών εγγραφής ή αναπαραγωγής εικόνας Κατασκευή οθονών και προβολέων.

της στάθμης. θεοδόλιχων και ταχύμετρων· άλλων τοπογραφικών. μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών Κατασκευή συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης (ραδιοπλοήγησης) Κατασκευή συσκευών (ραδιοπλοήγησης) ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης Κατασκευή ζυγαριών ακριβείας· οργάνων σχεδίασης.α. Κατασκευή οργάνων ελέγχου άλλων φυσικών χαρακτηριστικών Κατασκευή υδρόμετρων. δοκιμών και πλοήγησης Κατασκευή οργάνων και συσκευών πλοήγησης.κ. της πίεσης ή άλλων μεταβλητών των υγρών και των αερίων Κατασκευή οργάνων και συσκευών για φυσικές ή χημικές αναλύσεις π. 411 .ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .κ.δ.α. υπολογισμού.α. και άλλων οργάνων σχεδίασης. ωκεανογραφικών. υδρογραφικών. πυρόμετρων. βαρόμετρων. θερμόμετρων. υδρολογικών.κ. δοκιμών και πλοήγησης· κατασκευή ρολογιών Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης. γεωφυσικής και παρόμοιων επιστημών Κατασκευή πυξίδων προσανατολισμού· άλλων οργάνων και συσκευών πλοήγησης Κατασκευή τηλεμέτρων. μετεωρολογίας. μέτρησης του μήκους και παρόμοιων Κατασκευή ζυγαριών με ευαισθησία σε βάρος >= 5 cg Κατασκευή ζυγαριών ακριβείας Κατασκευή τραπεζιών και μηχανών σχεδίασης. Κατασκευή οργάνων ακτινοβολιών μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών ή ιοντιζουσών Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ανίχνευσης ιοντιζουσών ακτινοβολιών Κατασκευή ταλαντοσκόπιων και ταλαντογράφων καθοδικών ακτίνων Κατασκευή οργάνων μέτρησης ηλεκτρικών μεγεθών χωρίς διάταξη καταγραφής Κατασκευή οργάνων και συσκευών για τις τηλεπικοινωνίες Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης ή ελέγχου ηλεκτρικών μεγεθών π. για χρήση με το χέρι [συμπεριλαμβανομένων μικρομέτρων και μετρητών (ποδιών) με αυλακώσεις] π.δ. υγρόμετρων και ψυχρόμετρων Κατασκευή οργάνων μέτρησης ή ελέγχου της παροχής. χάραξης ή διενέργειας μαθηματικών υπολογισμών Κατασκευή οργάνων μέτρησης του μήκους.δ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή χειριστηρίων βιντεοπαιχνιδιών (που χρησιμοποιούνται με ένα τηλεοπτικό δέκτη ή έχουν ενσωματωμένη οθόνη) και άλλων παιχνιδιών ικανοτήτων ή τύχης με ηλεκτρονική οθόνη Κατασκευή χειριστηρίων βιντεοπαιχνιδιών (που χρησιμοποιούνται με ένα τηλεοπτικό δέκτη ή έχουν ενσωματωμένη οθόνη) και άλλων παιχνιδιών ικανοτήτων ή τύχης με ηλεκτρονική οθόνη Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρονικών συσκευών ευρείας κατανάλωσης Κατασκευή οργάνων και συσκευών μέτρησης.

πλήρων και συναρμολογημένων 412 . με θήκη από πολύτιμο μέταλλο ή επιμεταλλωμένη με πολύτιμο μέταλλο Κατασκευή άλλων ρολογιών χεριού. ελέγχου και πλοήγησης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού μετρήσεων.63 και 26. συμπεριλαμβανομένων των χρονόμετρων τσέπης και άλλων ρολογιών. 26.51.51.51.70 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των οργάνων και συσκευών των υποκατηγοριών 26.51. 26.51. 26.11.66 και 26.κ. ελέγχων και δοκιμών Κατασκευή μικροσκοπίων περίθλασης (εκτός των οπτικών μικροσκοπίων) και συσκευών Κατασκευή μηχανών και συσκευών δοκιμής των μηχανικών ιδιοτήτων των υλικών Κατασκευή μετρητών παροχής ή παραγωγής αερίων.4 και 26.64 Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των οργάνων και συσκευών των υποκατηγοριών 26.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή άλλων οργάνων και συσκευών μετρήσεων.33. Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μικροσκοπίων (εκτός των οπτικών) και συσκευών περίθλασης Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των ειδών των υποκατηγοριών 26. 26. τσέπης. ρυθμιστών πίεσης (μανοστατών) και οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου άλλων Κατασκευή θερμοστατών.κ.5· μικροτόμων· μερών π. συσκευών και μηχανών μέτρησης ή ελέγχου π.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .51.α. εκτός από τους μηχανισμούς και τα μέρη τους Κατασκευή ρολογιών χεριού.δ.51.δ.51.α. Κατασκευή ευθυγραμμιστικών μηχανημάτων Κατασκευή συσκευών προστασίας του περιβάλλοντος που εγκαθίστανται σε πλοία και ναυπηγεία Κατασκευή θερμοστατών. Κατασκευή ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολογιών παρόμοιου τύπου για οχήματα Κατασκευή επιτραπέζιων ρολογιών με μηχανισμό ρολογιού χεριού· ξυπνητηριών και ρολογιών τοίχου· άλλων ρολογιών Κατασκευή μηχανισμών ρολογιού χεριού ή τοίχου και μερών τους Κατασκευή μηχανισμών ρολογιού χεριού.51.51.32. ρυθμιστών πίεσης (μανοστατών) και άλλων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για τον εξοπλισμό μετρήσεων.51. ελέγχου και πλοήγησης Κατασκευή ρολογιών Κατασκευή ρολογιών χεριού και τοίχου.51.12.62 Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού μετρήσεων. υγρών ή ηλεκτρικής ενέργειας Κατασκευή στροφόμετρων και μετρητών παραγωγής. 26. ταξίμετρων· οργάνων ένδειξης της ταχύτητας και ταχογράφων· στροβοσκοπίων Κατασκευή άλλων οργάνων και συσκευών αυτόματης ρύθμισης ή ελέγχου. λειτουργίας με πεπιεσμένο αέρα ή υδραυλικής λειτουργίας Κατασκευή οργάνων. ελέγχου και πλοήγησης Κατασκευή μερών (ραδιοπλοήγησης) συσκευών ραδιοανίχνευσης (ραντάρ) και ραδιοκατεύθυνσης Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων των ειδών των υποκατηγοριών 26.65.

ατελών μηχανισμών ρολογιού χεριού.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . παρκόμετρων· χρονοδιακοπτών με μηχανισμό ρολογιού τοίχου ή χεριού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ρολογιών χεριού και τοίχου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ρολογιών χεριού και τοίχου Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης Κατασκευή ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης Κατασκευή ακτινολογικών. μηχανές προβολής ή φωτογραφικές συσκευές μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης Κατασκευή φωτογραφικών μηχανών για την προετοιμασία εκτυπωτικών πλακών ή κυλίνδρων· φωτογραφικών μηχανών για εγγραφή εγγράφων σε μικροφίλμ. μικροφωτοδελτία και παρόμοια είδη Κατασκευή ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών Κατασκευή φωτογραφικών μηχανών άμεσης εκτύπωσης και εμφάνισης και άλλων μηχανών 413 . τη χειρουργική. μηχανημάτων ηλεκτροϊατρικών και ηλεκτροθεραπευτικών Κατασκευή συσκευών που βασίζονται στη χρήση ακτίνων Χ ή ακτινοβολιών α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μηχανισμών ρολογιού τοίχου. συναρμολογημένων ατελών και ημιτελών μηχανισμών ρολογιού τοίχου. ηλεκτροϊατρικών και ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού Κατασκευή οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού Κατασκευή φωτογραφικού εξοπλισμού και μερών του Κατασκευή αντικειμενικών φακών για φωτογραφικές μηχανές. β ή γ Κατασκευή ηλεκτροδιαγνωστικών συσκευών που χρησιμοποιούνται στην ιατρική Κατασκευή συσκευών υπεριωδών ή υπέρυθρων ακτίνων. που χρησιμοποιούνται στην ιατρική. συναρμολογημένων Κατασκευή ημιτελών μηχανισμών ρολογιού χεριού Κατασκευή πλήρων. μη Κατασκευή θηκών ρολογιών χεριού και τοίχου και μερών τους Κατασκευή άλλων μερών ρολογιών τοίχου και χεριού Κατασκευή συσκευών καταγραφής. την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική Κατασκευή βηματοδοτών· ακουστικών βαρηκοΐας Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής ακτινολογικών. μέτρησης χρόνου. πλήρων και συναρμολογημένων Κατασκευή πλήρων μηχανισμών ρολογιού χεριού. μη συναρμολογημένων ή εν μέρει συναρμολογημένων. ηλεκτροϊατρικών και ηλεκτροθεραπευτικών μηχανημάτων Υπηρεσίες κατασκευής ιατρικών οργάνων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ακτινολογικών.

μονοκιαλιών και άλλων αστρονομικών οργάνων· οπτικών μικροσκοπίων οπτικών τηλεσκοπίων· άλλων Κατασκευή συσκευών υγρών κρυστάλλων· λέιζερ. μικροφωτοδελτίων ή άλλων μικροφορμών Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων φωτογραφικού εξοπλισμού Κατασκευή άλλων οπτικών οργάνων και μερών τους Κατασκευή φύλλων και πλακών πολωτικού υλικού· φακών. καθρεπτών και άλλων στοιχείων οπτικής (εκτός στοιχείων από γυαλί.α. ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37.α. εκτός των καρτών με μαγνητική ταινία Κατασκευή οπτικών μέσων. μη εγγεγραμμένων Κατασκευή άλλων μέσων εγγραφής. μη εγγεγραμμένων. που δεν είναι κατεργασμένα οπτικά). προβολέων ή φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης Κατασκευή κιαλιών. εκτός συσκευών λήψης εικόνων. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων Κατασκευή μαγνητικών και οπτικών μέσων Κατασκευή μαγνητικών μέσων. εκτός των διόδων λέιζερ· άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π. πρισμάτων.κ. οθονών προβολής Κατασκευή αναγνωστών μικροφίλμ.κ.5 W· ρεύματος· γεννητριών συνεχούς ρεύματος άλλων κινητήρων συνεχούς 414 . Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων κιαλιών. άλλων οπτικών συσκευών και οργάνων π. συμπεριλαμβανομένων των μητρών και των γαλβανισμένων εκμαγείων για την κατασκευή δίσκων Κατασκευή καρτών με μαγνητική ταινία Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαγνητικών και οπτικών μέσων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μαγνητικών και οπτικών μέσων Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού Κατασκευή ηλεκτρικών κινητήρων. μονοκιαλιών και άλλων οπτικών τηλεσκοπίων· άλλων αστρονομικών οργάνων και οπτικών μικροσκοπίων Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων συσκευών με υγρούς κρυστάλλους.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή κινηματογραφικών μηχανών λήψης Κατασκευή κινηματογραφικών μηχανών προβολής· επιδιασκοπίων· άλλων προβολέων εικόνων Κατασκευή φλας· φωτογραφικών συσκευών μεγέθυνσης· συσκευών για φωτογραφικά εργαστήρια· νεγκατοσκοπίων. συναρμολογημένων ή μη. ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή ηλεκτροκινητήρων.δ. ηλεκτρογεννητριών.δ. λέιζερ (εκτός των διόδων λέιζερ).

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή κινητήρων ισχύος <= 37. πολυφασικών. επαγωγέων και στατικών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων. ισχύος > 750 W αλλά <= 75 kW Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος.000 V Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων. για τάση > 1.5 W· άλλων κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος· γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών) Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος γενικής χρήσης. ισχύος > 75 kW Κατασκευή γεννητριών εναλλασσόμενου ρεύματος (εναλλακτών) Κατασκευή ηλεκτροπαραγωγών ζευγών και περιστροφικών μεταλλακτών Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης. ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκινητήρων.5 W· άλλων κινητήρων συνεχούς ρεύματος· γεννητριών συνεχούς ρεύματος Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου/συνεχούς ρεύματος γενικής χρήσης. για τάση > 1.000 V 415 . ισχύος <= 750 W Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος.5 W Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος. στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση Κατασκευή ζευγών γεννήτριας με κινητήρες. ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών Κατασκευή συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων.000 V Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων. με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος > 16 kVA Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων επαγωγέων Κατασκευή σταθεροποιητών ρεύματος για λαμπτήρες ή σωλήνες εκκένωσης· στατικών μεταλλακτών· άλλων επαγωγέων Κατασκευή μερών ηλεκτροκινητήρων. πολυφασικών. για τάση <= 1. ισχύος > 37. στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλων ζευγών γεννήτριας· ηλεκτρικών περιστροφικών μεταλλακτών Κατασκευή ηλεκτρικών μετασχηματιστών Κατασκευή υγρών διηλεκτρικών μετασχηματιστών Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών. μονοφασικών Κατασκευή κινητήρων εναλλασσόμενου ρεύματος. ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών Κατασκευή μερών κατάλληλων για ηλεκτροκινητήρες και ηλεκτρογεννήτριες Κατασκευή μερών μεταλλακτών ηλεκτρικών μετασχηματιστών. ισχύος > 37. πολυφασικών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . με ικανότητα μετασχηματισμού ρεύματος <= 16 kVA Κατασκευή άλλων μετασχηματιστών.

κ. για τάση <= 1.000 V Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων. συμπεριλαμβανομένων των Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο (ηλεκτρικών στηλών) και συσσωρευτών της διαδικασίας κατασκευής συστοιχιών Κατασκευή καλωδιώσεων και εξαρτημάτων καλωδίωσης Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών Κατασκευή καλωδίων οπτικών ινών που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά Κατασκευή οπτικών ινών και δεσμών οπτικών ινών· καλωδίων οπτικών ινών (εκτός των καλωδίων που αποτελούνται από ίνες κάθε μία από τις οποίες έχει μονωθεί εξωτερικά χωριστά) 416 . για τάση <= 1. εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας.000 V Κατασκευή συσκευών για την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π. για τάση > 1.. για τάση <= 1.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή ασφαλειών.000 V Κατασκευή αυτόματων διακοπτών κυκλώματος. για τάση <= 1.000 V Κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων Κατασκευή πινάκων και άλλων διατάξεων.δ. πολυμερούς λίθιου και νικέλιου-σιδήρου και άλλων ηλεκτρικών συσσωρευτών Κατασκευή μερών διαχωριστών ηλεκτρικών συσσωρευτών. εξοπλισμένων με ηλεκτρικούς διακόπτες ή με συσκευές προστασίας. ιόντων λίθιου.000 V Κατασκευή ηλεκτρονόμων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για τάση <= 1.α. εκτός των εμβολοφόρων κινητήρων εκκίνησης Κατασκευή συσσωρευτών νικέλιου-κάδμιου.000 V Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή μερών συσκευών διανομής ή ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Κατασκευή ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών Κατασκευή πρωτογενών στοιχείων και πρωτογενών συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) και μερών τους Κατασκευή ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών (ηλεκτρικών στηλών)συστοιχιών Κατασκευή μερών ηλεκτρικών στοιχείων και ηλεκτρικών συστοιχιών (ηλεκτρικών στηλών) Κατασκευή ηλεκτρικών συσσωρευτών και μερών τους Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης Κατασκευή συσσωρευτών μολύβδου-οξέος. νικέλιου-υδρογονωμένου μετάλλου.

πριζών και άλλων συσκευών για τη διακοπή ή την προστασία ηλεκτρικών κυκλωμάτων π. εκτός των υπεριωδών ή υπέρυθρων λαμπτήρων Κατασκευή λαμπτήρων πυράκτωσης ισχύος <= 200 W και τάσης > 100 V π.α.κ. Κατασκευή λαμπτήρων πυράκτωσης π. γραφείου. για τάση > 1.α.000 V Κατασκευή λυχνιολαβών.000 V Κατασκευή βυσμάτων. κομοδίνου ή λυχνοστατών Κατασκευή μη ηλεκτρικών λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων 417 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής καλωδίων οπτικών ινών Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων Κατασκευή άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων Κατασκευή μονωμένων συρμάτων περιελίξεων Κατασκευή ομοαξονικών καλωδίων και άλλων ομοαξονικών ηλεκτρικών αγωγών Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών. για τάση <= 1.α. μαγνητοηλεκτρικές συσκευές Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων τραπεζιού.000 V Παραγωγή μονωμένων καλωδίων.000 V Παραγωγή μονωμένων καλωδίων. Κατασκευή λαμπτήρων εκκένωσης· υπεριωδών ή υπέρυθρων λαμπτήρων· λαμπτήρων τόξου Κατασκευή λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων Κατασκευή φορητών ηλεκτρικών λαμπτήρων που λειτουργούν με ξηρές στήλες.κ. για τάση <= 1. για τάση <= 1.δ.000 V Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών αγωγών.κ. συσσωρευτές.δ. Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτικών εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών καλωδίωσης Εργασίες υπεργολαβίας καλωδίωσης στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής συσκευών Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού Κατασκευή ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού Κατασκευή ηλεκτρικών λαμπτήρων πυράκτωσης ή εκκένωσης· λαμπτήρων τόξου Κατασκευή σφραγισμένων προβολέων Κατασκευή λαμπτήρων πυράκτωσης βολφράμιου-αλογόνου.000 V Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών καλωδίων και συρμάτων Κατασκευή εξαρτημάτων καλωδίωσης Κατασκευή συσκευών καλωδίωσης Κατασκευή διακοπτών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για τάση <= 1. για τάση > 1.δ.

καμινέτων· σχαρών μαγειρέματος.α. ηλεκτρικών Κατασκευή ηλεκτρικών θερμαντικών αντιστάσεων Κατασκευή μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Κατασκευή μερών ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 418 . οικιακού τύπου Κατασκευή πλυντηρίων πιάτων.α. Κατασκευή ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών. "κύβων" φλας και παρόμοιων ειδών Κατασκευή φωτιστικών διατάξεων. με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα Κατασκευή ηλεκτροθερμικών ηλεκτρικών σίδερων συσκευών κομμωτικής ή στεγνωτήρων χεριών· Κατασκευή άλλων ηλεκτροθερμικών συσκευών Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων.δ. οικιακού τύπου Κατασκευή πλυντηρίων ρούχων και στεγνωτηρίων ρούχων. των τύπων χριστουγεννιάτικα δέντρα και παρόμοιους στολισμούς που χρησιμοποιούνται στα Κατασκευή προβολέων και σποτ Κατασκευή άλλων λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων π.δ.κ. αποτριχωτικών και κουρευτικών συσκευών.κ. Κατασκευή μερών λαμπτήρων και φωτιστικού εξοπλισμού Κατασκευή μερών λαμπτήρων πυράκτωσης ή εκκένωσης Κατασκευή μερών άλλων λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού της διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού Κατασκευή οικιακών συσκευών Κατασκευή ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Κατασκευή ψυγείων και καταψυκτών· πλυντηρίων· ηλεκτρικών κουβερτών· ανεμιστήρων Κατασκευή ψυγείων και καταψυκτών. πλακών (ματιών) μαγειρέματος. οικιακού τύπου Κατασκευή ηλεκτρικών κουβερτών Κατασκευή ανεμιστήρων και απορροφητήρων εξαγωγής ή ανακύκλωσης του αέρα. φωτεινών επιγραφών και παρόμοιων ειδών Κατασκευή πολυέλαιων και άλλων ηλεκτρικών φωτιστικών εξαρτημάτων οροφής ή τοίχου Κατασκευή άλλων λαμπτήρων και φωτιστικών εξαρτημάτων Κατασκευή φωτογραφικών λυχνιών φλας. ψηστιέρων. με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα Κατασκευή ξυριστικών. στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης και θερμαντήρων εμβάπτισης Κατασκευή ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους Κατασκευή φούρνων μικροκυμάτων Κατασκευή άλλων φούρνων· κουζινών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή φωτεινών πινακίδων. ηλεκτρικών Κατασκευή ηλεκτρικών θερμαντήρων νερού. οικιακού τύπου Κατασκευή άλλων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών π.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .

μη ηλεκτρικού Κατασκευή οικιακών συσκευών για μαγείρεμα και ζέσταμα φαγητών. κουζινών. συσκευών για το ζέσταμα φαγητών και μερών παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Κατασκευή μερών θερμαστρών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Κατασκευή μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Κατασκευή οικιακού εξοπλισμού μαγειρέματος και θέρμανσης. μη ηλεκτρικών Κατασκευή άλλων οικιακών συσκευών. μη ηλεκτρικών Κατασκευή μερών θερμαστρών. από σίδηρο ή χάλυβα ή από χαλκό.α.κ. σκληρή συγκόλληση και θερμοσυγκόλληση με ηλεκτρικό ρεύμα και μηχανών και συσκευών για επιφανειακή βαφή και θερμό ψεκασμό Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή συγκόλληση.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . από σίδηρο ή χάλυβα.δ. μη ηλεκτρικών Κατασκευή θερμαστρών πετρελαίου Κατασκευή θερμαστρών στερεών ή υγρών καυσίμων Κατασκευή θερμαντήρων νερού. σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών για θερμό ψεκασμό μετάλλων ή συμπυκνωμένων μεταλλικών καρβιδίων 419 .. συσκευών για το ζέσταμα φαγητών και μερών παρόμοιων μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού και μερών του Κατασκευή ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών που έχουν χωριστές λειτουργίες Κατασκευή ηλεκτρικών μονωτήρων· μονωτικών εξαρτημάτων για ηλεκτρικές μηχανές ή εξοπλισμό· αγωγών ηλεκτρικών καλωδίων Κατασκευή ηλεκτροδίων άνθρακα και άλλων ειδών από γραφίτη ή άλλο άνθρακα για ηλεκτρολογική χρήση Κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή διόδου εκπομπής φωτός· ηλεκτρικών μονάδων ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης Κατασκευή ενδεικτικών οθονών υγρού κρυστάλλου ή διόδου εκπομπής φωτός· ηλεκτρικών μονάδων ακουστικής ή οπτικής προειδοποίησης Κατασκευή εργαλείων για μαλακή συγκόλληση. στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης. κουζινών. σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· ηλεκτρικών μηχανών και συσκευών για θερμό ψεκασμό μετάλλων ή συμπυκνωμένων μεταλλικών καρβιδίων Κατασκευή μερών ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή συγκόλληση. για αέρια καύσιμα ή για αέρια και για άλλα καύσιμα. μη ηλεκτρικών Κατασκευή ηλιακών θερμοσίφωνων. για υγρά καύσιμα ή για στερεά καύσιμα Κατασκευή οικιακών συσκευών υγραέριου Κατασκευή θερμαντήρων αέρα ή διανεμητών θερμού αέρα π.

χώρους στάθμευσης. ροοστατών και ποτενσιόμετρων Κατασκευή μερών ηλεκτρικών πυκνωτών Κατασκευή μερών ηλεκτρικών αντιστάσεων. οχημάτων και δικύκλων Κατασκευή κινητήρων.κ. τροχιοδρόμους.δ.α.α.δ. τροχιοδρόμους.5 kvar Κατασκευή άλλων σταθερών πυκνωτών Κατασκευή μεταβλητών ή ρυθμιζόμενων (αυτόματων) πυκνωτών Κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων. εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων Κατασκευή μερών ηλεκτρικών πυκνωτών.α. δρόμους. εγκαταστάσεις λιμένων ή αερολιμένων Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης.κ. εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων Κατασκευή ηλεκτρικών αντιστάσεων. ροοστατών και ποτενσιόμετρων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού Κατασκευή μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού π. δρόμους.α. με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών. ασφάλειας ή ελέγχου της κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους. στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με ηλεκτρικό σπινθήρα· άλλων κινητήρων Κατασκευή άλλων εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης. οχημάτων και δικύκλων Κατασκευή εξωλέμβιων κινητήρων για θαλάσσια προώθηση Κατασκευή κινητήρων για θαλάσσια προώθηση. (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητών· ηλεκτρομαγνητικών συζεύξεων και φρένων· ηλεκτρομαγνητικών ανυψωτικών κεφαλών· ηλεκτρικών επιταχυντών σωματιδίων· ηλεκτρικών γεννητριών σημάτων) Κατασκευή ηλεκτρικών πυκνωτών Κατασκευή σταθερών πυκνωτών για κυκλώματα των 50/60 Hz με διεκπεραιωτική ικανότητα αέργου ισχύος >= 0.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού· ηλεκτρικών μερών μηχανημάτων ή συσκευών π. εσωτερικές υδάτινες οδούς. αντιστάσεων. ασφάλειας ή ελέγχου της κυκλοφορίας για σιδηροδρόμους. (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρομαγνητών· ηλεκτρομαγνητικών συζεύξεων και φρένων· ηλεκτρομαγνητικών ανυψωτικών κεφαλών· ηλεκτρικών επιταχυντών σωματιδίων· ηλεκτρικών γεννητριών σημάτων) Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ. χώρους στάθμευσης. εσωτερικές υδάτινες οδούς. με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών. εκτός των θερμαντικών αντιστάσεων Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης. Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ. Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης Κατασκευή κινητήρων και στροβίλων.κ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση Κατασκευή στροβίλων Κατασκευή ατμοστροβίλων κάθε είδους Κατασκευή υδραυλικών στροβίλων και υδραυλικών τροχών 420 .κ.

δ.α. οχημάτων και δικύκλων Κατασκευή εξοπλισμού υδραυλικής ενέργειας Κατασκευή υδραυλικών κινητήρων γραμμικής και περιστροφικής κίνησης και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα Κατασκευή υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα γραμμικής κίνησης (κυλίνδρων) Κατασκευή υδραυλικών κινητήρων και κινητήρων πεπιεσμένου αέρα περιστροφικής κίνησης Κατασκευή υδραυλικών αντλιών Κατασκευή υδραυλικών δικλείδων και δικλείδων πεπιεσμένου αέρα Κατασκευή υδραυλικών συγκροτημάτων Κατασκευή υδραυλικών συστημάτων Κατασκευή μερών υδραυλικών συστημάτων Κατασκευή μερών υδραυλικών συστημάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υδραυλικού εξοπλισμού Εργασίες υπεργολαβίας εξοπλισμού στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής υδραυλικού Κατασκευή άλλων αντλιών και συμπιεστών Κατασκευή αντλιών για υγρά· ανυψωτών υγρών Κατασκευή αντλιών για καύσιμα. ψυκτικά μέσα και σκυρόδεμα Κατασκευή άλλων παλινδρομικών αντλιών εκτόπισης για υγρά Κατασκευή άλλων περιστροφικών αντλιών εκτόπισης για υγρά Κατασκευή άλλων φυγοκεντρικών αντλιών για υγρά· άλλων αντλιών Κατασκευή αεραντλιών ή αντλιών κενού· αεροσυμπιεστών και άλλων αεριοσυμπιεστών Κατασκευή αντλιών κενού Κατασκευή χειροκίνητων ή ποδοκίνητων αεραντλιών Κατασκευή συμπιεστών για ψυκτικό εξοπλισμό Κατασκευή αεροσυμπιεστών στερεωμένων σε τροχοφόρο σκελετό για ρυμούλκηση Κατασκευή στροβιλοσυμπιεστών 421 . εκτός των υδραυλικών στροβιλοκινητήρων τροχών. ελικοστροβιλοκινητήρων στροβίλων. ελικοστροβιλοκινητήρων εκτός των στροβιλοκινητήρων και των Κατασκευή ανεμογεννητριών Κατασκευή μερών στροβίλων Κατασκευή μερών ατμοστροβίλων κάθε είδους Κατασκευή μερών υδραυλικών συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστών Κατασκευή μερών αεριοστροβίλων. οχημάτων και δικύκλων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κινητήρων και στροβίλων. με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή αεριοστροβίλων. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κινητήρων και στροβίλων. και των Κατασκευή μερών κινητήρων Κατασκευή μερών κινητήρων εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή.κ. λιπαντικά.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών. εκτός από μέρη για κινητήρες αεροσκαφών Κατασκευή μερών άλλων κινητήρων π.

κανουλών. νιπτήρες. μονοαξονικών ή πολυαξονικών Κατασκευή άλλων συμπιεστών Κατασκευή μερών αντλιών και συμπιεστών Κατασκευή μερών αντλιών· μερών ανυψωτών υγρών Κατασκευή μερών αεραντλιών ή αντλιών κενού. οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης (γραναζιών). αεροσυμπιεστών ή αεριοσυμπιεστών.τριβέων) Κατασκευή σφαιρικών και κυλινδρικών εδράνων κύλισης (ρουλεμάν . μπανιέρες και παρόμοια είδη· βαλβίδων (δικλείδων) σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης Κατασκευή βαλβίδων (δικλείδων) ελέγχου λειτουργίας. στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης Κατασκευή αρθρωτών αλυσίδων. ρυθμιστικών και ασφαλιστικών δικλείδων Κατασκευή στροφίγγων. κανουλών. βαλβίδων (δικλείδων) και παρόμοιων συσκευών για σωληνώσεις. δικλείδων ελέγχου. βαρέλια ή παρόμοια δοχεία Κατασκευή βαλβίδων (δικλείδων) μείωσης της πίεσης. από σίδηρο ή χάλυβα Κατασκευή αξόνων μετάδοσης της κίνησης (συμπεριλαμβάνονται οι εκκεντροφόροι και οι στροφαλοφόροι άξονες) και στροφάλων (μανιβέλων) Κατασκευή περικαλυμμάτων εδράνων και χιτωνίων τριβέων Κατασκευή οδοντωτών τροχών και συστημάτων οδοντωτών τροχών· ένσφαιρων ή κυλινδρικών κοχλιωτών αξόνων· κιβωτίων ταχυτήτων και άλλων διατάξεων αλλαγής ταχύτητας Κατασκευή σφονδύλων και τροχαλιών (συμπεριλαμβάνονται τα σύσπαστα) Κατασκευή συμπλεκτών και συζευκτήρων αξόνων (συμπεριλαμβάνονται οι καθολικές αρθρώσεις) 422 . δικλείδων εισόδου. σφαιρικών και άλλων δικλείδων Κατασκευή μερών στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) και παρόμοιων ειδών 1 Κατασκευή μερών στροφίγγων και δικλείδων και παρόμοιων ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) Κατασκευή τριβέων.τριβέων) Κατασκευή άλλων εδράνων κύλισης (τριβέων).ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή παλινδρομικών συμπιεστών μετατόπισης Κατασκευή περιστροφικών συμπιεστών μετατόπισης. βαλβίδων (δικλείδων) για νεροχύτες. οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . βυτία. στοιχείων οδοντωτών τροχών και μετάδοσης κίνησης Κατασκευή σφαιρικών και κυλινδρικών εδράνων κύλισης (ρουλεμάν . μπιντέδες. καζανάκια. ανεμιστήρων. λέβητες. απορροφητήρων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων αντλιών και συμπιεστών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων αντλιών και συμπιεστών Κατασκευή άλλων ειδών κρουνοποιίας και βαλβίδων Κατασκευή στροφίγγων.

κυλιόμενων σκαλών και Κατασκευή ανελκυστήρων Κατασκευή ανυψωτήρων και ιμάντων μεταφοράς λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα. στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής τριβέων (ρουλεμάν). κυλινδροτριβέων βελονών και κυλίνδρων· μερών ένσφαιρων τριβέων ή Κατασκευή μερών αρθρωτών αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα Κατασκευή μερών τριβέων και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης π. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής τριβέων (ρουλεμάν). μη ηλεκτρικών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μερών εδράνων κύλισης (τριβέων). μετακίνησης. κλιβάνων και καυστήρων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής φούρνων. περιλαμβανομένων και των αποτεφρωτήρων. οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης (γραναζιών).ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . κυλιόμενων διαδρόμων καδοφόρων βαρούλκων. που Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ανύψωσης. οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης (γραναζιών).κ.α. αλλά εξαιρουμένων των φούρνων αρτοποιίας Κατασκευή βιομηχανικών η εργαστηριακών ηλεκτρικών κλιβάνων και φούρνων· επαγωγικού ή διηλεκτρικού θερμικού εξοπλισμού Κατασκευή μερών καυστήρων.α. για προϊόντα ή υλικά συνεχούς λειτουργίας. φόρτωσης ή εκφόρτωσης Κατασκευή μερών εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 423 . στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης Κατασκευή σφαιρών. κλιβάνων και καυστήρων Κατασκευή φούρνων και καυστήρων και μερών τους Κατασκευή καυστήρων· μηχανικών θερμαστρών και εσχαρών· μηχανικών διατάξεων για την απομάκρυνση της στάχτης και παρόμοιων συσκευών Κατασκευή βιομηχανικών και εργαστηριακών κλιβάνων και φούρνων. κλιβάνων και φούρνων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής φούρνων. γερανογεφυρών και γερανοφόρων οχημάτων κατασκευών Κατασκευή περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων.κ. στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης Κατασκευή φούρνων. κλιβάνων και καυστήρων Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Κατασκευή εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων και μερών του Κατασκευή πολύσπαστων και βαρούλκων π.δ. άλλων οχημάτων κατασκευών· ελκυστήρων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε αποβάθρες σιδηροδρομικών σταθμών Κατασκευή ανελκυστήρων.δ. Κατασκευή μηχανών ανέλκυσης στο στόμιο του φρέατος· βιντσιών ειδικά σχεδιασμένων για υπόγεια χρήση· άλλων βιντσιών· εργατών (μποτζεργατών) Κατασκευή γρύλων· βαρούλκων που χρησιμοποιούνται για ανύψωση οχημάτων Κατασκευή φορτωτήρων· γερανών· κινητών ανυψωτικών πλαισίων.

αριθμομηχανών μηχανών επεξεργασίας κειμένου και Κατασκευή αυτόματων γραφομηχανών και μηχανών επεξεργασίας κειμένου Κατασκευή άλλων γραφομηχανών Κατασκευή λογιστικών μηχανών. γραφείου. εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Κατασκευή μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) Κατασκευή γραφομηχανών. μηχανών αποτύπωσης ταχυδρομικών τελών. μηχανών έκδοσης εισιτηρίων και παρόμοιων μηχανών που φέρουν υπολογιστική διάταξη Κατασκευή μηχανών γραφείου και μερών τους Κατασκευή φωτοαντιγραφικών συσκευών με οπτικό σύστημα ή με επαφή και θερμοαντιγραφικών συσκευών Κατασκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων offset. ταμιακών μηχανών.καθόδου κλπ) Κατασκευή κάδων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή εξαρτημάτων ανελκυστήρων (διακοπτών ανόδου . αρπάγων και λαβών για γερανούς. φτυαριών. που τροφοδοτούνται με φύλλα χαρτιού Κατασκευή άλλων μηχανών γραφείου Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων γραφομηχανών και αριθμομηχανών Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων άλλων μηχανών γραφείου Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων φωτοαντιγραφικών συσκευών Υπηρεσίες κατασκευής μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) Υπηρεσίες κατασκευής μηχανών γραφείου και λογιστικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) μηχανών (εκτός Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) Κατασκευή ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός Κατασκευή ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός· ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρωνακτικού χειρισμού άλλων φορητών Κατασκευή ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός. με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα Κατασκευή άλλων φορητών ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρωνακτικού χειρισμού Κατασκευή μερών ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός Κατασκευή μερών ηλεκτρομηχανικών εργαλείων χειρός. φτυαριών. εκσκαφείς και παρόμοια μηχανήματα Κατασκευή κάδων. με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα Κατασκευή χειρισμού μερών άλλων φορητών ηλεκτροκίνητων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός της εργαλείων χειρωνακτικού διαδικασίας κατασκευής 424 .ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . αρπάγων και λαβών για γερανούς.

οροφής ή στέγης Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας Κατασκευή μερών εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π. για υγρά Κατασκευή φίλτρων και διατάξεων καθαρισμού νερού Κατασκευή φίλτρων λαδιού. ψύξης και κατάψυξης Κατασκευή μονάδων εναλλαγής θερμότητας και μηχανημάτων υγροποίησης αέρα ή αερίων Κατασκευή κλιματιστικών μηχανημάτων Κατασκευή εξοπλισμού ψύξης και κατάψυξης και αντλιών θερμότητας. εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων. οικιακών και άλλων μηχανημάτων ζύγισης και μέτρησης 425 . γεμίσματος. γεμίσματος. μηχανών ατμοβολής ή αμμοβολής και παρόμοιων μηχανικών συσκευών. παραθύρου. ψεκαστήρων. οροφής ή στέγης των Κατασκευή ανεμιστήρων.α. φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης Κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού. Κατασκευή ανεμιστήρων. συσκευών απόσταξης και διήθησης Κατασκευή αεριογεννητριών αερίου ή νερού· αεριογεννητριών ακετυλένιου και παρόμοιων αεριογεννητριών· εξοπλισμού απόσταξης ή διύλισης Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού.α. εκτός αυτών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία Κατασκευή πυροσβεστήρων Κατασκευή παρεμβυσμάτων στεγανοποιήσεων (τσιμουχών) από μεταλλικά φύλλα· μηχανικών Κατασκευή βιομηχανικών.κ. μηχανών ατμοβολής ή αμμοβολής· παρεμβυσμάτων (τσιμουχών) Κατασκευή μηχανημάτων καθαρισμού. εκτός των συσκευών οικιακού τύπου Κατασκευή ψυκτικών προθηκών (βιτρινών-ψυγείων) Κατασκευή μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού αερίων π.δ. συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων· πυροσβεστήρων. τοίχου. συσκευασίας ή περιτυλίγματος φιαλών ή άλλων δοχείων Κατασκευή πυροσβεστήρων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . ψεκαστήρων.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός Κατασκευή ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Κατασκευή εναλλακτών θερμότητας· μη οικιακών συσκευών κλιματισμού. παραθύρου. εκτός των επιτραπέζιων ανεμιστήρων. τοίχου. των ανεμιστήρων δαπέδου.δ. ανεμιστήρων δαπέδου. Κατασκευή αεριογεννητριών.

για την επεξεργασία υλικών με μέθοδο που συνεπάγεται μεταβολή της θερμοκρασίας Κατασκευή μη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή συγκόλληση.α. συσκευασίας και περιτυλίξεως Κατασκευή μερών μη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή συγκόλληση.δ.κ.δ.δ. σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· μηχανημάτων και συσκευών που λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο) Κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π. επαγγελματικού τύπου Κατασκευή μηχανημάτων π. Κατασκευή στιλβωτικών κυλίνδρων ή άλλων μηχανών κυλινδρικής τυποποίησης.κ.κ.κ.δ. γεμίσματος.δ. ισχύος <= 37 kW Κατασκευή ελκυστήρων.α.κ.δ. σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· μηχανημάτων και συσκευών που λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο) Κατασκευή μη ηλεκτρικών μηχανημάτων και συσκευών για μαλακή συγκόλληση. στιλβωτικών κυλίνδρων (μαγγάνων) και αυτόματων πωλητών Κατασκευή φυγοκεντρικών μηχανών π. ισχύος > 37 kW αλλά <= 59 kW 426 .α. εκτός όσων προορίζονται για μέταλλο ή γυαλί Κατασκευή αυτόματων μηχανών πώλησης προϊόντων Κατασκευή πλυντηρίων πιάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μηχανημάτων ζύγισης για βιομηχανικούς σκοπούς· συσκευών για διαρκή ζύγιση προϊόντων στους ιμάντες μεταφοράς· σταθερών συσκευών ζύγισης και συσκευών εκφόρτωσης προκαθορισμένου βάρους Κατασκευή ατομικών και οικιακών μηχανημάτων και συσκευών ζύγισης Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ζύγισης και μέτρησης Κατασκευή φυγοκεντρικών μηχανών. για την επεξεργασία υλικών με μέθοδο που συνεπάγεται μεταβολή της θερμοκρασίας Κατασκευή μηχανημάτων π.α.δ.α. σκληρή συγκόλληση ή θερμοσυγκόλληση· μηχανημάτων και συσκευών που λειτουργούν με αέριο για την επιφανειακή σκλήρυνση (βάψιμο) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π.κ. Κατασκευή μερών αεριογεννητριών αερίου ή νερού Κατασκευή μερών φυγοκεντρικών μηχανών· μερών μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού για υγρά ή αέρια Κατασκευή μερών στιλβωτικών κυλίνδρων ή άλλων μηχανών έλασης· μερών μηχανημάτων ψεκασμού· σταθμών για μηχανές ζύγισης Κατασκευή μερών μηχανημάτων που δεν περιέχουν ηλεκτρικές συνδέσεις π.κ.α. Κατασκευή μερών πλυντηρίων πιάτων και μηχανών καθαρίσματος. επαγγελματικού τύπου Κατασκευή πλυντηρίων πιάτων.α. Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων Κατασκευή γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων Κατασκευή μονοαξονικών χειροδηγούμενων ελκυστήρων Κατασκευή μονοαξονικών χειροδηγούμενων ελκυστήρων Κατασκευή άλλων γεωργικών ελκυστήρων Κατασκευή ελκυστήρων.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή ελκυστήρων. φύτευσης και μεταφύτευσης Κατασκευή διασκορπιστών κοπριάς και διανομέων λιπασμάτων Κατασκευή άλλων μηχανημάτων εδάφους Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες. διασπορά ή ψεκασμό υγρών ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για γεωργικούς σκοπούς που διαθέτουν Κατασκευή άλλων αγροτικών μηχανημάτων Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό. Κατασκευή μηχανημάτων κοπής και ξήρανσης σανού Κατασκευή μηχανών δεματισμού άχυρου ή χορτονομής (συμπεριλαμβάνονται οι συλλεκτικές-συμπιεστικές μηχανές) Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων ριζών ή βολβών Κατασκευή θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων π.κ.κ. αναμοχλευτήρων.α. σκαλιστηριών και τσαπών Κατασκευή μηχανημάτων σποράς.κ. Κατασκευή μερών αγροτικών μηχανημάτων και εξοπλισμού· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων Κατασκευή μερών θεριστικών και αλωνιστικών μηχανημάτων π. κηπευτικών. ισχύος > 59 kW Κατασκευή μηχανημάτων εδάφους Κατασκευή αρότρων Κατασκευή σβαρνών.κ. διασπορά ή κονιοποιημένων προϊόντων για τη γεωργία ή την κηπουρική ψεκασμό υγρών ή Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων που διαθέτουν συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης. Κατασκευή μερών μηχανημάτων εδάφους Κατασκευή μερών άλλων αγροτικών μηχανημάτων Κατασκευή μερών αρμεκτικών μηχανών και γαλακτοκομικών μηχανημάτων π. Κατασκευή μηχανημάτων για εκτόξευση.α.δ.δ. καλλιεργητικών μηχανών. πτηνοτροφικών ή μελισσοκομικών μηχανημάτων π.δ. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 427 . για γεωργικούς σκοπούς Κατασκευή ρυμουλκούμενων ή ημιρυμουλκούμενων οχημάτων συστήματα φόρτωσης ή εκφόρτωσης. εκτός σπόρων. σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών Κατασκευή αρμεκτικών μηχανών Κατασκευή μηχανημάτων για την παρασκευή ζωοτροφών Κατασκευή επωαστήρων και αναθρεφτήρων πουλερικών Κατασκευή πτηνοτροφικών μηχανημάτων Κατασκευή γεωργικών. φρούτων ή άλλων γεωργικών προϊόντων.α. πάρκα ή αθλητικά γήπεδα Κατασκευή θεριστικών μηχανημάτων Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών (συμπεριλαμβάνονται οι ράβδοι κοπής για συναρμολόγηση σε ελκυστήρες) π.α. πάρκα ή αθλητικά γήπεδα Κατασκευή χορτοκοπτικών μηχανών για χλοοτάπητες.α.δ.δ.κ. τη διαλογή ή τη διαβάθμιση αβγών. δασοκομικών.

σκληρού πλαστικού ή παρόμοιων σκληρών υλικών· μηχανημάτων γαλβανοπλαστικής Κατασκευή εργαλειοφορέων Κατασκευή εργαλειοφορέων και κεφαλών ελικοτομής αυτόματου ανοίγματος. με υπέρηχους και παρόμοιες μεθόδους Κατασκευή μηχανουργείων. κοπή ή άλλες εργασίες κοπής σε μέταλλα Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών για την κατεργασία μετάλλου Κατασκευή μηχανών κάμψης. κεραμικών υλικών. τρόχισμα ή άλλες εργασίες τελειώματος σε μέταλλα Κατασκευή εργαλειομηχανών για πλάνισμα. αναδίπλωσης και ευθυγράμμισης μετάλλου Κατασκευή μηχανών διάτμησης. επιτηγμένων μεταλλικών καρβιδίων ή κεραμομεταλλουργικών ενώσεων. ξύλου και παρόμοιων σκληρών υλικών Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων. με λέιζερ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για την κατεργασία μετάλλου Κατασκευή τόρνων. Κατασκευή εργαλειομηχανών π.α. σκυροδέματος ή παρόμοιων ορυκτών υλικών ή για την ψυχρή κατεργασία του γυαλιού Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία ξύλου. πριόνισμα. διατμητικής διάτρησης και μερικής διάτμησης μετάλλου Κατασκευή μηχανών και σφυριών για σφυρηλασία ή ανισόπαχη τύπωση· υδραυλικών πρεσών και πρεσών για την κατεργασία μετάλλου π. τη διάνοιξη οπών ή τη λειοτρίβηση μετάλλων· εργαλειομηχανών για την κατασκευή εξωτερικών και εσωτερικών σπειρωμάτων σε μέτάλλα.δ. π. κόκαλου. Κατασκευή εργαλειομηχανών για εξομάλυνση επιφανειών.α. χωρίς αφαίρεση υλικού Κατασκευή μετάλλων μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας μετάλλων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου της διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου Κατασκευή άλλων εργαλειομηχανών Κατασκευή εργαλειομηχανών για την κατεργασία λίθων.κ. για εργαλειομηχανές Κατασκευή διατάξεων στερέωσης των προς επεξεργασία τεμαχίων για εργαλειομηχανές 428 . για ακόνισμα. για την κατεργασία μετάλλου.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μηχανημάτων εργαλειομηχανών μορφοποίησης μετάλλου και Κατασκευή μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με λέιζερ και παρόμοιο τρόπο· μηχανουργείων για κατεργασία μετάλλου και παρόμοιων ειδών Κατασκευή εργαλειομηχανών για κατεργασία μετάλλου με αφαίρεση ύλης. σκληρού ελαστικού.δ.α. φελλού. μηχανών σταθερής θέσης και μηχανών πολλαπλών θέσεων.κ. τρυπανιών και φρεζών για την κατεργασία μετάλλου Κατασκευή τόρνων για αφαίρεση μετάλλου Κατασκευή εργαλειομηχανών για τη διάτρηση.δ.

εκσκαφέων και πτυοφόρων φορτωτών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή κεφαλών εργαλειομηχανές διαίρεσης και άλλων ειδικών προσαρτημάτων για Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για εργαλειομηχανές κατεργασίας ξύλου. μητρών χελωνών και μηχανών χύτευσης· ελάστρων μετάλλων Κατασκευή μερών μεταλλουργικών μηχανών· μερών ελάστρων μετάλλων Εργασίες υπεργολαβίας στο μεταλλουργικών μηχανημάτων πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μεταλλουργικών μηχανημάτων Κατασκευή μηχανημάτων για τα ορυχεία. εξομάλυνσης. των μηχανικών φτυαριών και των οδοστρωτήρων) Κατασκευή αυτοκινούμενων μπουλντόζων και πλάγιων μπουλντόζων Κατασκευή αυτοκινούμενων ισοπεδωτήρων και ομαλυντήρων Κατασκευή αυτοκινούμενων αποξεστών Κατασκευή αυτοκινούμενων συμπιεστήρων και οδοστρωτήρων Κατασκευή αυτοκινούμενων πτυοφόρων φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης Κατασκευή αυτοκινούμενων μηχανικών φτυαριών. κατασκευασμένων για να χρησιμοποιούνται εκτός του οδικού δικτύου Κατασκευή άλλων μηχανημάτων εκσκαφής Κατασκευή άλλων μηχανημάτων εκσκαφής 429 . ισοπέδωσης. φελλού. εκσκαφέων και πτυοφόρων φορτωτών· άλλων αυτοκινούμενων μηχανημάτων ορυχείων Κατασκευή μετωπικών και γωνιακών κοπτήρων μπουλντόζων Κατασκευή ανατρεπόμενων οχημάτων. σκληρού ελαστικού και παρόμοιων σκληρών υλικών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων εργαλειομηχανών Εργασίες υπεργολαβίας εργαλειομηχανών στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Κατασκευή μηχανημάτων για τη μεταλλουργία Κατασκευή μεταλλουργικών μηχανημάτων και μερών τους Κατασκευή μετατροπέων (μεταλλακτών). στα οποία η υπερκατασκευή μπορεί να κάνει στροφή 360º. εκτός των πτυοφόρων φορτωτών πρόσθιας φόρτωσης Κατασκευή άλλων αυτοκινούμενων μηχανικών φτυαριών. χοανών χυτηρίων. συμπίεσης. απόξεσης.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . εκσκαφής. τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές Κατασκευή μηχανημάτων ορυχείων Κατασκευή ανυψωτήρων και ιμάντων μεταφοράς συνεχούς λειτουργίας. σύνθλιψης ή εξόρυξης για γαίες. ορυκτά ή μεταλλεύματα (συμπεριλαμβανομένων των μπουλντόζων. για υπόγεια χρήση Κατασκευή μηχανημάτων κοπής άνθρακα ή βράχων και μηχανημάτων διάνοιξης σηράγγων· άλλων μηχανημάτων γεώτρησης και διάνοιξης φρεάτων Κατασκευή άλλων αυτοκινούμενων μηχανημάτων μετακίνησης.

τη διαλογή ή τη διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων.δ. λίθων.δ.α. άλεση. εκτός από τα μέρη τους Κατασκευή μηχανημάτων αποκορύφωσης γάλακτος (κορυφολόγων) Κατασκευή γαλακτοκομικών μηχανημάτων Κατασκευή μηχανημάτων για την άλεση ή την κατεργασία δημητριακών ή οσπρίων π. μηλίτη. Κατασκευή μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στην παρασκευή κρασιού. ποτών και καπνού Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία ποτών Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων Κατασκευή μερών μηχανημάτων για την επεξεργασία καπνού Κατασκευή μερών μηχανών για τον καθαρισμό. ποτών και καπνού Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων. μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών ουσιών Κατασκευή ελκυστήρων τοποθέτησης τροχαίου υλικού Κατασκευή ελκυστήρων τοποθέτησης τροχαίου υλικού Κατασκευή μερών μηχανημάτων ορυχείων. άλεση.α. λίθων. Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό. άλεση ή άλλη επεξεργασία γαιών. λατομείων και κατασκευών Κατασκευή μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μηχανημάτων για διαλογή.κ. φρουτοχυμών και παρόμοιων ποτών Κατασκευή μη ηλεκτρικών φούρνων αρτοποιίας· μη οικιακού εξοπλισμού για μαγείρεμα ή ζέσταμα φαγητού Κατασκευή ξηραντήρων γεωργικών προϊόντων Κατασκευή μηχανημάτων π. λατομείων και κατασκευών Κατασκευή μερών μηχανημάτων γεώτρησης ή διάνοιξης φρεάτων ή εκσκαφής· μερών γερανών Κατασκευή μερών μηχανημάτων για διαλογή.α. λατομείων και κατασκευών κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων ορυχείων.κ. μεταλλευμάτων και άλλων ορυκτών ουσιών Κατασκευή μηχανημάτων για διαλογή. τη διαλογή ή τη διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών 430 . ποτών και καπνού.κ. για τη βιομηχανική προετοιμασία ή παρασκευή τροφίμων ή ποτών (συμπεριλαμβάνονται λίπη ή έλαια) Κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία και παρασκευή του καπνού π.δ. ανάμειξη και παρόμοια επεξεργασία γαιών. ανάμειξη και παρόμοια επεξεργασία γαιών. λίθων και παρόμοιων υλικών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας μηχανημάτων ορυχείων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . τη διαλογή ή τη διαβάθμιση σπόρων σιτηρών ή αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών Κατασκευή μηχανών για τον καθαρισμό.

ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών Κατασκευή μηχανημάτων για την προετοιμασία. το σιδέρωμα. τη βαφή. στρίψης. ύφανση και πλέξη κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Κατασκευή μηχανημάτων διέλασης. επεκτατικής ολκής. το πρεσάρισμα. κλώση.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων. τον καθαρισμό. ποτών και καπνού Κατασκευή μηχανημάτων για τη βιομηχανία κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. ποτών και καπνού κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων για την επεξεργασία τροφίμων. τεξτουραρίσματος ή κοπής τεχνητών κλωστοϋφαντουργικών υλών· μηχανών για την προετοιμασία κλωστοϋφαντουργικών ινών Κατασκευή μηχανών κλώσης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· μηχανών διπλιάσματος. εκτός των ραπτομηχανών για βιβλία και των οικιακών ραπτομηχανών Κατασκευή μηχανημάτων για κατεργασία προβιών ή δερμάτων ή για την κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών Κατασκευή μηχανημάτων για κατεργασία προβιών ή δερμάτων ή για την κατασκευή ή επισκευή υποδημάτων και άλλων ειδών Κατασκευή ραπτομηχανών οικιακού τύπου Κατασκευή ραπτομηχανών οικιακού τύπου Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μηχανών ύφανσης και κλώσης και μηχανών για άλλη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης και για την κατεργασία δερμάτων Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μηχανών κλώσης και ύφανσης Κατασκευή υφαντικών χτενιών αργαλειών Κατασκευή μερών μηχανημάτων για άλλη παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης και για την κατεργασία δερμάτων 431 . την αναπήνιση (ξετυλιγάδιασμα) και παρόμοιες εργασίες υφαντουργικού νήματος και υφασμάτων· μηχανημάτων για το φινίρισμα του πιλήματος (τσόχας) Κατασκευή επαγγελματικών πλυντηρίων ρούχων· μηχανών στεγνού καθαρισμού· στεγνωτηρίων με χωρητικότητα άνω των δέκα κιλών Κατασκευή φυγοκεντρικών στεγνωτηρίων ρούχων Κατασκευή ραπτομηχανών. περιέλιξης ή αναπήνισης (ξετυλιγαδιάσματος) κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Κατασκευή υφαντικών μηχανών Κατασκευή πλεκτομηχανών· ραπτοπλεκτομηχανών και παρόμοιων μηχανών· μηχανών κατασκευής θυσάνων Κατασκευή βοηθητικών μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται σε μηχανές επεξεργασίας κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων· μηχανημάτων εκτύπωσης υφασμάτων Κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης υφασμάτων Κατασκευή άλλων μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και ειδών ένδυσης (συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές) Κατασκευή μηχανημάτων για την πλύση.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . το στύψιμο.

κ. ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. (περιλαμβανομένων των τελάρων Κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών.δ.κ. εκτός εκείνων που προορίζονται για χρήση σε γραφεία Κατασκευή άλλων εκτυπωτικών μηχανημάτων. συσκευών με ημιαγωγούς. για την κατεργασία πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών Κατασκευή άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.α.δ.α.κ. συσκευών με ημιαγωγούς.α.κ.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . συσκευών και εξοπλισμού για τη στοιχειοθεσία. ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών Κατασκευή μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών. για την κατεργασία πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά Κατασκευή μερών μηχανημάτων π.α. για την κατεργασία πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά Κατασκευή μερών μηχανημάτων π. την προετοιμασία και την κατασκευή τυπογραφικών πλακών Κατασκευή εκτυπωτικών μηχανημάτων όφσετ (offset). 432 .α.δ.δ. εκτός από τα μέρη τους Κατασκευή μερών μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών Κατασκευή μηχανημάτων π. για την κατεργασία πλαστικού και ελαστικού ή για την κατασκευή προϊόντων από αυτά τα υλικά Κατασκευή μηχανημάτων π. Κατασκευή μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας Κατασκευή μηχανημάτων βιβλιοδεσίας (συμπεριλαμβάνονται οι ραπτομηχανές για βιβλία) Κατασκευή μηχανημάτων. ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών Κατασκευή μηχανημάτων ειδικής χρήσης π. εκτός εκείνων που προορίζονται για χρήση σε γραφεία Κατασκευή συσκευών μεεταξοτυπίας) και εργαλείων εκτύπωσης.δ.δ. ειδών ένδυσης και δερμάτινων ειδών Κατασκευή μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού και μερών τους Κατασκευή μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού.α.κ.

κ. στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση Κατασκευή επιβατικών αυτοκινήτων Κατασκευή οχημάτων με κινητήρα.α. κυλινδρισμού > 1.α. περίπτερων σκοποβολής και άλλων ειδών διασκέδασης υπαίθριων χώρων και πανηγύρεων Κατασκευή μηχανισμού εκτόξευσης αεροσκαφών· ανασχετικών οργάνων ή παρόμοιου εξοπλισμού· συσκευών ζυγοστάθμισης· μηχανημάτων ειδικής χρήσης π. χαρτιού ή χαρτονιού· στεγνωτηρίων μη οικιακής χρήσης π.500 cm³. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή ξηραντηρίων ξυλείας. κούνιων. ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών Κατασκευή μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π. καινούργιων Κατασκευή οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης. στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ). χαρτοπολτού. ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης του είδους που χρησιμοποιείται στα μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα. ηλεκτρονικών ολοκληρωμένων κυκλωμάτων ή επίπεδων οθονών· μερών άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών. καινούργιων Κατασκευή άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών 433 . συσκευών με ημιαγωγούς. Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων.δ. στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . κυλινδρισμού <= 1.α. κυλινδρισμού > 1.000 cm³ Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα.κ.κ.500 cm³. κυλινδρισμού <= 1.δ. στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή. στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή.000 cm³ Κατασκευή εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης για οχήματα. συσκευών με ημιαγωγούς.δ. Κατασκευή περιστρεφόμενων εξεδρών διασκέδασης (μύλων). στον οποίο ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή. καινούργιων Κατασκευή οχημάτων με κινητήρα. Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας Κατασκευή μερών μηχανημάτων εκτύπωσης και βιβλιοδεσίας Κατασκευή μερών μηχανών και συσκευών που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ή κυρίως για την κατασκευή μονοκρυστάλλων ή δισκίων ημιαγωγών.δ.α.

καινούργιων Κατασκευή οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων. συναρμολόγησης.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων Κατασκευή οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης. μη μηχανοκίνητων Υπηρεσίες ανακατασκευής. με κινητήρες Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης π.κ. οχημάτων. μη μηχανοκίνητων ημιρυμουλκούμενων και άλλων Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων. στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ). στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή· άλλων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων. συναρμολόγησης. καινούργιων Κατασκευή οδικών ελκυστήρων για ημιρυμουλκούμενα οχήματα Κατασκευή πλαισίων εξοπλισμένων με κινητήρες. για αυτοκίνητα οχήματα Κατασκευή αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης Κατασκευή γερανοφόρων φορτηγών Κατασκευή οχημάτων που κινούνται πάνω στο χιόνι· οχημάτων που χρησιμοποιούνται στα γήπεδα του γκολφ και παρόμοιων οχημάτων. για Κατασκευή άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων Κατασκευή μερών ρυμουλκούμενων.α.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων. Εργασίες υπεργολαβίας μηχανοκίνητων οχημάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων· εμπορευματοκιβώτιων Κατασκευή εμπορευματοκιβώτιων ειδικά σχεδιασμένων για να μεταφέρονται από ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα Κατασκευή ρυμουλκούμενων κατοίκηση ή κατασκήνωση και ημιρυμουλκούμενων τύπου τροχόσπιτου. με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης.δ. εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων Υπηρεσίες ανακατασκευής. εξοπλισμού και εκτέλεσης εργασιών σε αμαξώματα μηχανοκίνητων οχημάτων Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών Υπηρεσίες εξοπλισμού τροχόσπιτων και κινητών κατοικιών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων 434 .

ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του πάγου και του αχνού για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες Κατασκευή μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες Κατασκευή μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα και μοτοσικλέτες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή ζωνών ασφαλείας.α.κ..α.κ.γεννητριών διπλής χρήσης· άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού Κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού σηματοδότησης. και μέρη τους Κατασκευή σπινθηριστών (μπουζί). για οχήματα.κ.δ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα· κατασκευής ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή συρμάτινων διατάξεων ανάφλεξης και άλλων συρμάτινων διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε οχήματα. αεροσκάφη ή πλοία Κατασκευή συρμάτινων διατάξεων ανάφλεξης και άλλων συρμάτινων διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται σε οχήματα.· υπηρεσίες συναρμολόγησης πλήρων συλλογών κατασκευής για αυτοκίνητα οχήματα στα πλαίσια της παραγωγικής διεργασίας· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα 435 . αεροσκάφη ή πλοία Κατασκευή άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού.α.δ. αερόσακων και μερών και εξαρτημάτων αμαξωμάτων Κατασκευή ζωνών ασφαλείας.. υαλοκαθαριστήρων. μαγνητοηλεκτρικών συσκευών ανάφλεξης· δυναμομαγνητοηλεκτρικών συσκευών· μαγνητικών σφονδύλων· διανομέων· πηνίων ανάφλεξης Κατασκευή κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών .δ. αερόσακων και μερών και εξαρτημάτων αμαξωμάτων Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π. για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων π. π.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή εξατμίσεων αυτοκινήτων Κατασκευή σουστών αυτοκινήτων Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα.

με ή χωρίς βοηθητικό κινητήρα Ναυπήγηση φουσκωτών σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό Ναυπήγηση άλλων σκαφών για αναψυχή ή αθλητισμό· κωπήλατων βαρκών και κανό Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού 436 . σημαντήρων. στεγανών κιβωτίων. εκτός δεξαμενόπλοιων Ναυπήγηση πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών και άλλων ειδικών σκαφών Ναυπήγηση αλιευτικών σκαφών· πλοίων-εργοστάσιων και άλλων σκαφών για την κατεργασία ή τη συντήρηση αλιευτικών προϊόντων Ναυπήγηση άλλων σκαφών μη μεταφοράς φορτίων Ναυπήγηση βυθοκόρων· πλοίων-φάρων. χημικών προϊόντων. σκαφών εκδρομών και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών· οχηματαγωγών Ναυπήγηση δεξαμενόπλοιων για τη μεταφορά αργού πετρελαίου.δ. προσδετήρων πλοίων.α. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καθισμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών Ναυπήγηση πλοίων και σκαφών Ναυπήγηση πλοίων και πλωτών κατασκευών Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων Ναυπήγηση πολεμικών πλοίων Ναυπήγηση πλοίων και παρόμοιων σκαφών για τη μεταφορά επιβατών ή εμπορευμάτων Ναυπήγηση κρουαζιερόπλοιων.κ. πλωτών εξεδρών και κατασκευών· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών Υπηρεσίες μετατροπής κατασκευών και ανακατασκευής πλοίων και πλωτών εξεδρών και Υπηρεσίες εξοπλισμού πλοίων και πλωτών εξεδρών και κατασκευών Υπηρεσίες τοποθέτησης εξωλέμβιων μηχανών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής πλοίων και πλωτών κατασκευών Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού Ναυπήγηση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού Ναυπήγηση ιστιοφόρων (εκτός των φουσκωτών) για αναψυχή ή αθλητισμό. προσδετήρων πλοίων. ανακατασκευής και εξοπλισμού πλοίων. προϊόντων Ναυπήγηση πλοίων ψυγείων. πλωτών δεξαμενών. στεγανών κιβωτίων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας μηχανοκίνητων οχημάτων για τη συναρμολόγηση ολοκληρωμένων συνόλων Υπηρεσίες συναρμολόγησης μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα. σημαντήρων. πλωτών υφαλοδεικτών) Υπηρεσίες μετατροπής. π. πλωτών υφαλοδεικτών) Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών. πλωτών δεξαμενών. πλωτών γερανών· άλλων σκαφών Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής Ναυπήγηση παράκτιων σκαφών και υποδομής Ναυπήγηση άλλων πλωτών κατασκευών (συμπεριλαμβανομένων των σχεδιών. υγροποιημένου αερίου πετρελαίου.

εκτός των οχημάτων συντήρησης ή επισκευής 1 Κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών αυτοκινηταμαξών. σκευοφόρων. μη Κατασκευή σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών σκευοφόρων και βαγονιών για τη μεταφορά εμπορευμάτων. εκτός των οχημάτων συντήρησης ή επισκευής Κατασκευή άλλου τροχαίου εξοπλισμού Κατασκευή οχημάτων συντήρησης ή επισκευής σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων Κατασκευή σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών επιβατικών αυτοκινούμενων · σκευοφόρων και άλλων οχημάτων ειδικής χρήσης οχημάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκαφών αναψυχής και αθλητισμού Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και εφοδιοφόρων Κατασκευή σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) που κινούνται με εξωτερική πηγή ηλεκτρισμού Κατασκευή ντιζελοηλεκτρικών αμαξών (μηχανών) Κατασκευή άλλων σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών)· εφοδιοφόρων Κατασκευή αυτοκινούμενων σιδηροδρομικών ή τροχιοδρομικών οχημάτων (αυτοκινηταμαξών). σκευοφόρων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . μη αυτοκινούμενων Κατασκευή μερών μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων· μόνιμου υλικού και εξαρτημάτων και μερών τους· μηχανικού εξοπλισμού ελέγχου της κυκλοφορίας Κατασκευή μερών μηχανών ή τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων ή τροχιοδρόμων· μόνιμου υλικού και εξαρτημάτων και μερών τους· μηχανικού εξοπλισμού ελέγχου της κυκλοφορίας Υπηρεσίες ανακατασκευής και εξοπλισμού ("ολοκλήρωσης") μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων· εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων Υπηρεσίες ανακατασκευής και εξοπλισμού ("ολοκλήρωσης") μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων και τροχιοδρόμων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μηχανών και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων Κατασκευή αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων Κατασκευή αεροσκαφών μηχανημάτων και διαστημόπλοιων και συναφών Κατασκευή μηχανών και κινητήρων για αεροσκάφη ή διαστημικά οχήματα· εξοπλισμού εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και μερών τους Κατασκευή κινητήρων αεροσκαφών στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή Κατασκευή στροβιλοκινητήρων και ελικοστροβιλοκινητήρων 437 .

αιωρόπλανων και άλλων μη μηχανοκίνητων αεροσκαφών Κατασκευή ελικόπτερων και αεροπλάνων Κατασκευή ελικόπτερων Κατασκευή αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών. αιωρόπλανων και άλλων μη μηχανοκίνητων αεροσκαφών Κατασκευή αερόστατων και πηδαλιουχούμενων· ανεμόπτερων. βάρους χωρίς φορτίο <= 2 000 kg Κατασκευή αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης.κ. βάρους χωρίς φορτίο > 15. Κατασκευή μοτοσικλετών Κατασκευή μοτοσικλετών και πλευρικών καλαθιών μοτοσικλετών Κατασκευή μοτοσικλετών και δίτροχων με βοηθητικό κινητήρα.κ. βάρους χωρίς φορτίο > 2 000 kg αλλά <= 15 000 kg Κατασκευή αεροπλάνων και άλλων αεροσκαφών.α. εκτός των στροβιλοκινητήρων Κατασκευή εξοπλισμού εδάφους για την εκπαίδευση στην πτήση και μερών τους Κατασκευή μερών κινητήρων αεροσκαφών στους οποίους ή ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή Κατασκευή αερόστατων και πηδαλιουχούμενων· ανεμόπτερων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή κινητήρων αντίδρασης.δ.α. διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής αεροσκαφών.· πλευρικών καλαθιών μοτοσικλετών 438 . κυλινδρισμού <= 50 cm³ Κατασκευή μοτοσικλετών με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης.δ.000 kg Κατασκευή διαστημικών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων) και οχημάτων εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων Κατασκευή διαστημικών οχημάτων (συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων) και οχημάτων εκτόξευσης διαστημικών οχημάτων Κατασκευή άλλων μερών αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων Κατασκευή άλλων μερών αεροσκαφών και διαστημικών οχημάτων Υπηρεσίες επισκευής αεροσκαφών και μετατροπής αεροσκαφών και κινητήρων Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπής αεροσκαφών και κινητήρων αεροσκαφών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας αεροσκαφών. διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης Κατασκευή στρατιωτικών οχημάτων μάχης Κατασκευή μηχανοκίνητων αρμάτων και άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και μερών τους Κατασκευή μηχανοκίνητων αρμάτων και άλλων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης και μερών τους Εργασίες υπεργολαβίας στο στρατιωτικών οχημάτων μάχης πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής στρατιωτικών οχημάτων μάχης Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών π. κυλινδρισμού > 50 cm³ Κατασκευή μοτοσικλετών π.

και για αναπηρικά καροτσάκια Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για ποδήλατα και άλλα δίτροχα. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π. χωρίς κινητήρα. για μοτοσικλέτες Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα.δ.κ. κυλινδρισμού <= 1.κ.000 cm³.κ.κ.α. εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για ποδήλατα και άλλα δίτροχα.δ. για μοτοσικλέτες Εργασίες υπεργολαβίας μοτοσικλετών στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μοτοσικλετών Κατασκευή ποδηλάτων και αναπηρικών αμαξιδίων Κατασκευή ποδηλάτων και άλλων δίτροχων. χωρίς κινητήρα. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π. Κατασκευή επίπλων Κατασκευή επίπλων Κατασκευή επίπλων για γραφεία και καταστήματα Κατασκευή επίπλων γραφείων και καταστημάτων και μερών τους Κατασκευή μεταλλικών επίπλων.δ. στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή. που Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου. από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες Κατασκευή ξύλινων επίπλων γραφείου.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α. και για αναπηρικά καροτσάκια Κατασκευή παιδικών καροτσιών και μερών τους Κατασκευή παιδικών καροτσιών και μερών τους Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ποδηλάτων και αναπηρικών καροτσιών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ποδηλάτων και αναπηρικών καροτσιών Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π.000 cm³. από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες 439 . Κατασκευή ιππήλατων αμαξιών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλου εξοπλισμού μεταφορών π.δ.α. περιλαμβανομένων και των καθισμάτων. χρησιμοποιούνται σε γραφεία περιλαμβανομένων και των καθισμάτων.δ.κ. χωρίς κινητήρα Κατασκευή ποδηλάτων και άλλων δίτροχων. στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή. εκτός από μέρη και εξαρτήματά τους Κατασκευή αναπηρικών καροτσιών. κυλινδρισμού > 1. που χρησιμοποιούνται σε γραφεία και καταστήματα Κατασκευή ξύλινων επίπλων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μοτοσικλετών και πλευρικών καλαθιών μοτοσικλετών Κατασκευή μερών μοτοσικλετών και εξαρτημάτων μοτοσικλετών και πλευρικών καλαθιών Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης του είδους που χρησιμοποιείται στις μοτοσικλέτες Κατασκευή κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα. Κατασκευή λοιπού εξοπλισμού μεταφορών π. χωρίς κινητήρα Κατασκευή αναπηρικών καροτσιών.α.α.

λυγαριές ή μπαμπού) Κατασκευή πλεκτών επίπλων Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων· υπεργολαβίας στο πλαίσιο της κατασκευής άλλων επίπλων εργασίες Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων. από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων. από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων κουζίνας Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων κουζίνας Κατασκευή στρωμάτων Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων· στρωμάτων Κατασκευή στηριγμάτων στρωμάτων Κατασκευή σομιέδων Κατασκευή στρωμάτων. από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες Κατασκευή επίπλων από πλαστικές ύλες ή από άλλα υλικά (όπως π. από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες Κατασκευή κρεβατιών Κατασκευή ξύλινων επίπλων π. από καλάμια.α. τραπεζαρίες και στο καθιστικά Κατασκευή άλλων ξύλινων οικιακών επίπλων.χ. από μονάδα που απασχολεί τρεις και άνω εργάτες Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων Υπηρεσίες ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων γραφείου Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής επίπλων γραφείων και καταστημάτων Κατασκευή επίπλων κουζίνας Κατασκευή επίπλων κουζίνας Κατασκευή επίπλων κουζίνας Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας. όχι γραφείου και εκτός οχημάτων 440 . από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων.δ.δ.κ. από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες Κατασκευή ξύλινων επίπλων κουζίνας. Κατασκευή ξύλινων επίπλων που χρησιμοποιούνται σε κρεβατοκάμαρες.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή ξύλινων επίπλων για καταστήματα Κατασκευή ξύλινων επίπλων καταστημάτων.α. εκτός από τα στηρίγματα στρωμάτων Κατασκευή στρωμάτων με μεταλλικό εξοπλισμό (στρωματέξ) Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής στρωμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής στρωμάτων Κατασκευή άλλων επίπλων Κατασκευή άλλων επίπλων και μερών τους Κατασκευή μεταλλικών επίπλων π. από μονάδα που απασχολεί μέχρι και δύο εργάτες Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .κ. Κατασκευή άλλων ξύλινων επίπλων.

σωλήνων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσίες τελειοποίησης (φινιρίσματος) νέων επίπλων (εκτός του ταπετσαρίσματος καρεκλών και καθισμάτων) Υπηρεσίες αποκατάστασης και ανακαίνισης επίπλων Υπηρεσίες στίλβωσης επίπλων (λουστραδόρου) Υπηρεσίες συναρμολόγησης επίπλων Υπηρεσίες ψεκασμού.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . πολύτιμους ή ημιπολύτιμους λίθους Εργασίες υπεργολαβίας στο κοσμημάτων και συναφών ειδών πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής κοσμημάτων και συναφών ειδών Εργασίες φινιρίσματος τεχνουργημάτων από χρυσό και άργυρο φασόν Κατασκευή αργυρών κοσμημάτων φασόν Κατασκευή ειδών χρυσοχοΐας φασόν 441 . βερνικώματος. κατεργασμένων αλλά όχι δεμένων σε κοσμήματα Παραγωγή ημιπολύτιμων λίθων Υπηρεσίες αδαμαντόδεσης. χυτών κλπ) Κατασκευή εξαρτημάτων χρυσοχοΐας (σύρματος. φύλλων. κατεργασμένων· συνθετικών πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων σκονών φυσικών ή Υπηρεσίες αδαμαντόδεσης. χυτών κλπ) Κατασκευή σκευών από άργυρο Κατασκευή χρυσών καδενών Κατασκευή χρυσών και αργυρών κοσμημάτων Κατασκευή άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα· ειδών από φυσικά ή καλλιεργημένα μαργαριτάρια. φύλλων. λουστραρίσματος. συμπεριλαμβανομένων των συνθετικών ή ανασχηματισμένων λίθων. σωλήνων. πολύτιμων ή ημιπολύτιμων λίθων. επιχρύσωσης και βαψίματος επίπλων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων επίπλων Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες Κατασκευή κοσμημάτων. επεξεργασίας και λείανσης φυσικών διαμαντιών Επεξεργασία βιομηχανικών διαμαντιών. επεξεργασίας και λείανσης βιομηχανικών διαμαντιών Κατασκευή ειδών κοσμηματοποιίας και μερών τους· ειδών χρυσοχοΐας ή αργυροχοΐας και μερών τους Κατασκευή ειδών από άργυρο Κατασκευή ειδών χρυσοχοΐας Κατασκευή εξαρτημάτων για κοσμήματα από άργυρο (σύρματος. πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών Κοπή νομισμάτων Κοπή νομισμάτων Κοπή νομισμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής νομισμάτων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής νομισμάτων Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών Κατασκευή κοσμημάτων και συναφών ειδών Επεξεργασία καλλιεργημένων μαργαριταριών.

ο ήχος των οποίων παράγεται ή πρέπει να ενισχύεται με ηλεκτρικά μέσα Κατασκευή άλλων μουσικών οργάνων Κατασκευή μετρονόμων. αρμόνιων και παρόμοιων οργάνων· ακορντεόν και παρόμοιων οργάνων· φυσαρμόνικων· πνευστών οργάνων Κατασκευή μουσικών οργάνων ή οργάνων με κλίμακα πλήκτρων. διαπασών· μηχανισμών για μουσικά κουτιά Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων Κατασκευή άλλων έγχορδων μουσικών οργάνων Κατασκευή εκκλησιαστικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων. διαπασών και πνευστών διαπασών· μηχανισμών για μουσικά κουτιά· χορδών μουσικών οργάνων Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων μουσικών οργάνων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μουσικών οργάνων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής μουσικών οργάνων Κατασκευή αθλητικών ειδών Κατασκευή αθλητικών ειδών Κατασκευή αθλητικών ειδών Κατασκευή χιονοπέδιλων και άλλου εξοπλισμού για χιονοπέδιλα. αργυροχοΐας Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών Κατασκευή κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της απομιμήσεων κοσμημάτων και συναφών ειδών διαδικασίας κατασκευής Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής απομιμήσεων κοσμημάτων και συναφών ειδών Κατασκευή μουσικών οργάνων Κατασκευή μουσικών οργάνων Κατασκευή πιάνων και άλλων έγχορδων και πνευστών μουσικών οργάνων. μετρονόμων. ηλεκτρικών οργάνων με κλίμακα πλήκτρων. χρυσοχοΐας. εκτός υποδημάτων· παγοπέδιλων και τροχοπέδιλων· μερών τους Κατασκευή χιονοπέδιλων Κατασκευή πέδιλων για θαλάσσιο σκι. ιστιοσανίδων και άλλου εξοπλισμού για ναυτικά αθλήματα Κατασκευή ειδών και εξοπλισμού γυμναστηρίων ή αθλητικών ειδών και αθλητικού εξοπλισμού Κατασκευή οργάνων γυμναστικής Κατασκευή ρακετών αντισφαίρισης Κατασκευή άλλων ειδών και εξοπλισμού για αθλητισμό ή για υπαίθριους αγώνες· κολυμβητικών δεξαμενών και δεξαμενών κωπηλασίας 442 .ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . κυματοσανίδων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή σκευών από άργυρο φασόν Υπηρεσίες στίλβωσης κοσμημάτων Υπηρεσίες χάραξης άλλων ειδών από πολύτιμα μέταλλα Υπηρεσίες χάραξης πολύτιμων μετάλλων ειδών κοσμηματοποιίας.

δ. ειδών για λούνα παρκ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή καλαμιών ψαρέματος.κ. χειρουργικών και οδοντιατρικών οργάνων και συσκευών Κατασκευή άλλων οργάνων και συσκευών που χρησιμοποιούνται στην οδοντιατρική αγωγή Κατασκευή ιατρικών. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής αθλητικών ειδών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής αθλητικών ειδών Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις· παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις· μερών τους Κατασκευή κουκλών που αναπαριστούν μόνο ανθρώπινες υπάρξεις Κατασκευή παιχνιδιών που αναπαριστούν ζώα ή μη ανθρώπινες υπάρξεις Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων για κούκλες που αναπαριστούν ανθρώπινες υπάρξεις Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών Κατασκευή παιδικών τρένων και των εξαρτημάτων τους· άλλων μοντέλων ή κατασκευών υπό κλίμακα και κατασκευαστικών παιχνιδιών Κατασκευή άλλων μουσικών οργάνων παιχνιδιών.κ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α. Κατασκευή τροχοφόρων καροτσιών για κούκλες παιχνιδιών συμπεριλαμβανομένων σχεδιασμένων για να των παιδικών επιβαίνουν παιδιά· Κατασκευή συναρμολογούμενων παιχνιδιών-σπαζοκεφαλιών Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους π. καθετήρων.δ.δ. χειρουργικών ή εργαστηριακών αποστειρωτήρων Κατασκευή συρίγγων. Κατασκευή άλλων παιχνιδιών Κατασκευή παιγνιόχαρτων (τραπουλών) Κατασκευή ειδών για σφαιριστήρια. σωληνίσκων και παρόμοιων ειδών· οφθαλμικών και άλλων οργάνων και συσκευών π. άλλων σύνεργων ψαρέματος με πετονιά· ειδών κυνηγιού ή ψαρέματος π. 443 . βελονών. για επιτραπέζια παιχνίδια ή για παιχνίδια συναναστροφής· άλλων παιχνιδιών που λειτουργούν με νομισματοδέκτη ή με δισκέτα Κατασκευή μπιλιάρδων Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων παιχνιδιών κάθε είδους Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων παιχνιδιών κάθε είδους Κατασκευή ιατρικών προμηθειών και οδοντιατρικών οργάνων και Κατασκευή ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών Κατασκευή ιατρικών.α.κ.α.

δ. πινέλων γραφής και παρόμοιων πινέλων για τη χρήση των καλλυντικών Κατασκευή άλλων βουρτσών π.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή θεραπευτικών οργάνων και συσκευών· συσκευών μετρήσεων.κ. τα μαλλιά της κεφαλής και άλλων ψηκτρών για τον ατομικό καλλωπισμό· πινέλων και ψηκτρών για καλλιτέχνες. προφυλακτικών οφθαλμικών γυαλιών και παρόμοιων ειδών. τη χειρουργική.δ.α. Κατασκευή σκουπών και βουρτσών Κατασκευή σκουπών και βουρτσών Κατασκευή σκουπών και βουρτσών για οικιακή καθαριότητα Κατασκευή οδοντόβουρτσων. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκουπών και βουρτσών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής σκουπών και βουρτσών Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες π.δ.κ. την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική· καθισμάτων κομμωτηρίων και παρόμοιων καθισμάτων και μερών τους Κατασκευή επίπλων για την ιατρική. Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης Κατασκευή άλλων ειδών ιατρικής ή χειρουργικής χρήσης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών συσκευών Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής ιατρικού και χειρουργικού εξοπλισμού και ορθοπεδικών συσκευών Μεταποιητικές δραστηριότητες π. ψηκτρών και πινέλων για τα γένια. φακών και μερών τους Κατασκευή φακών επαφής· φακών οφθαλμικών γυαλιών από οποιοδήποτε υλικό Κατασκευή γυαλιών.κ. ελαστικό νήμα ή λάστιχο και συναφείς ύλες Κατασκευή ορθοπεδικών ειδών. την οδοντιατρική ή την κτηνιατρική· καθισμάτων κομμωτηρίων και παρόμοιων καθισμάτων και μερών τους Κατασκευή οφθαλμικών γυαλιών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών συσκευών Κατασκευή θεραπευτικών οργάνων και συσκευών· αναπνευστικών συσκευών Κατασκευή τεχνητών αρθρώσεων· ορθοπεδικών συσκευών· τεχνητών δοντιών· οδοντικών εξαρτημάτων· τεχνητών μελών του σώματος π.α. Κατασκευή ορθοπεδικών ειδών από ύφασμα.δ. προστατευτικών ή άλλων Κατασκευή σκελετών και υποστηριγμάτων οφθαλμικών γυαλιών. κηλεπιδέσμων και παρόμοιων ειδών Κατασκευή τεχνητών δοντιών (εργασίες οδοντοτεχνίτη) Κατασκευή μερών και εξαρτημάτων προθέσεων (τεχνητών μελών) και ορθοπεδικών συσκευών Κατασκευή επίπλων για την ιατρική. προφυλακτικών οφθαλμικών γυαλιών ή παρόμοιων ειδών Κατασκευή σκελετών ματογυαλιών Κατασκευή μερών σκελετών και υποστηριγμάτων προφυλακτικών οφθαλμικών γυαλιών ή παρόμοιων ειδών οφθαλμικών γυαλιών.α. 444 . διορθωτικών. τη χειρουργική.α.

αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών. άλλων στυλογράφων και άλλων γραφίδων Κατασκευή συλλογών εργαλείων γραφής. ράβδων . μαστιγίων. σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α. κάρβουνων σχεδίασης. σφράγισης ή αρίθμησης· μελανοταινιών γραφομηχανής.δ. σφράγισης ή αρίθμησης και παρόμοιων χρήσεων· μελανοταινιών γραφομηχανών ή παρόμοιων ταινιών· ταμπόν μελάνης Κατασκευή σφραγίδων από καουτσούκ Κατασκευή ομπρελών· μπαστουνιών· κουμπιών· μητρών για κουμπιά· αγκραφών· μερών τους Κατασκευή ομπρελών βροχής και ήλιου· μπαστουνιών. μπαστουνιών. σουστών.κ. μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων ειδών Κατασκευή ομπρελών Κατασκευή μερών. τσιμπιδιών μαλλιών και παρόμοιων ειδών· φουρκετών· λαβίδων κατσαρώματος· βάσεων και κεφαλών τους Κατασκευή φουρκετών και παρόμοιων ειδών 445 . κοπιτσών και μερών τους· κουμπιών· φερμουάρ Κατασκευή κουμπιών Κατασκευή φερμουάρ Κατασκευή μητρών για κουμπιά και άλλων μερών κουμπιών· ημιτελών κουμπιών· μερών από φερμουάρ Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοιων προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά Κατασκευή προϊόντων ανθρώπινων ή ζωικών τριχών· παρόμοιων προϊόντων από κλωστοϋφαντουργικά υλικά Κατασκευή περουκών και ποστίς Κατασκευή αναπτήρων. λεπτών ράβδων γραφίτη για μολύβια. πιπών και μερών τους· ειδών από εύφλεκτα υλικά· υγρού ή υγροποιημένου αερίου για αναπτήρες Κατασκευή αναπτήρων τσιγάρων και άλλων αναπτήρων· πιπών καπνίσματος και πιπών για πούρα και τσιγάρα. κραγιονιών. κρητίδων (παστέλ). κιμωλιών γραφής ή σχεδίασης και κιμωλιών ραπτικής Κατασκευή πλακών και πινάκων· σφραγίδων αναγραφής ημερομηνιών. μαστιγίων ιππασίας και παρόμοιων ειδών Κατασκευή αγκραφών. σε δοχεία χωρητικότητας <= 300 cm3 Κατασκευή άλλων ειδών π. καθώς και των μερών τους Κατασκευή μερών αναπτήρων· πυροφορικών κραμάτων· ειδών από εύφλεκτα υλικά Κατασκευή υγρών ή υγροποιημένων αέριων καυσίμων για αναπτήρες. στα οποία συμπεριλαμβάνονται τα ταχυδακτυλουργικά τεχνάσματα (τρικ) και τα είδη-εκπλήξεις Κατασκευή χτενών. ταμπόν μελάνης Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας και άλλων προϊόντων ασφαλείας Κατασκευή στυλογράφων με σφαιρίδιο· στυλογράφων και μαρκαδόρων με μύτη από πίλημα (τσόχα) ή άλλο πορώδες υλικό· μηχανικών ή κινητών μολυβιών Κατασκευή πενών για σινική μελάνη· στυλογράφων μελάνης.καθισμάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας· γραφίδων και μολυβιών. συμπληρωμάτων και εξαρτημάτων ομπρελών βροχής ή ήλιου. κονδυλοφόρων και θηκών μολυβιών και παρόμοιων θηκών· μερών τους Κατασκευή μολυβιών. ράβδων-καθισμάτων. Κατασκευή εορταστικών.

της διαδικασίας κατασκευής άλλων Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού Επισκευή μεταλλικών προϊόντων. εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού λεβήτων σε διάφορα συστήματα σωληνώσεων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης όπλων και πυρομαχικών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων Επισκευή μηχανημάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων γενικής χρήσης Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κινητήρων και στροβίλων.α.δ.α.α. στροφίγγων και βαλβίδων (δικλείδων) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τριβέων (ρουλεμάν).κ. διακοσμητικών φυλλωμάτων και φρούτων και μερών τους Κατασκευή τεχνητών ανθέων Κατασκευή διαφόρων άλλων ειδών π.κ. οχημάτων και των δικύκλων Υπηρεσίες επισκευής κινητήρων και στροβίλων πλοίων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης υδραυλικών συστημάτων.δ. Κατασκευή διακοσμητικών ειδών από πάγο Κατασκευή θερμός Κατασκευή μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων Υπηρεσίες ταρίχευσης Υπηρεσίες ταρίχευσης Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο της διαδικασίας κατασκευής άλλων μεταποιημένων προϊόντων π. αλλαγή χρώματος κλπ) μπανιέρων και ειδών υγιεινής γενικά Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μεταλλικών δεξαμενών. συσκευών και μοντέλων για επιδείξεις Κατασκευή ανδρείκελων για προθήκες Κατασκευή κεριών. κλιβάνων και καυστήρων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων 446 . ταμιευτήρων και δοχείων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ατμογεννητριών. μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού Επισκευή μεταλλικών προϊόντων Υπηρεσίες προϊόντων επισκευής και συντήρησης κατασκευασμένων μεταλλικών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δομικών μεταλλικών προϊόντων Υπηρεσίες επισκευής (με επισμάλτωση. Εργασίες υπεργολαβίας στο πλαίσιο μεταποιημένων προϊόντων π. στοιχείων οδοντωτών τροχών και μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων.κ. άλλων αντλιών.δ. οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης της κίνησης. με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών. συμπιεστών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . κηρωμένων φιτιλιών φωτισμού και παρόμοιων ειδών Κατασκευή τεχνητών ανθέων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή οργάνων.

λατομείων και δομικών κατασκευών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων. γραφομηχανών κλπ Υπηρεσίες συντήρησης ηλεκτρονικών ταμιακών μηχανών Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής λογιστικών μηχανών Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής φωτοτυπικών μηχανημάτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης Υπηρεσίες αναγόμωσης πυροσβεστήρων Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής άλλων σωστικών και πυροσβεστικών μέσων Υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ειδικής χρήσης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κηπουρικών και χορτοκοπτικών μηχανών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου και εργαλειομηχανών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων για τη μεταλλουργία Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων ορυχείων. ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών παραγωγής Υπηρεσίες επιδιόρθωσης ραπτομηχανών επαγγελματικής ή οικιακής χρήσης Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής χαρτιού και χαρτονιού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων παραγωγής πλαστικών και ελαστικών ειδών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης οργάνων και συσκευών μετρήσεων. δοκιμών και πλοήγησης Υπηρεσίες επισκευής οργάνων ακριβείας Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροθεραπευτικού εξοπλισμού ακτινολογικού. ηλεκτροϊατρικού και 447 .ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . ποτών και καπνού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ανελκυστήρων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κυλιόμενων κλιμάκων και κυλιόμενων πεζοδρομίων Υπηρεσίες συντήρησης σε ανυψωτικά μηχανήματα προϊόντων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) Υπηρεσίες επισκευής αριθμομηχανών.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσίες επισκευής και φωτογραφικού εξοπλισμού συντήρησης επαγγελματικών οπτικών οργάνων και Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικού εξοπλισμού Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτροκινητήρων.α.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . περιλαμβανομένων και των υπηρεσιών εγκατάστασης συστημάτων μεταλλικών σωληνώσεων σε βιομηχανικές μονάδες Εργασίες εγκατάστασης σωληνώσεων εγκατάστασης βαλβίδων και ταμιευτήρων σε βιομηχανίες.κ.δ. συμπεριλαμβανομένης της Υπηρεσίες εγκατάστασης διάφορων εξοπλισμών λεβήτων για μη πυρηνικά εργοστάσια Υπηρεσίες εγκατάστασης μη πυρηνικών ατμογεννητριών 448 . ηλεκτρογεννητριών. εκτός των λεβήτων κεντρικής θέρμανσης για την παραγωγή ζεστού νερού. εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης ατμογεννητριών. λέμβων και μηχανών θαλάσσης Υπηρεσίες καθαρισμού ή χρωματισμού πλοίων Υπηρεσίες μηχανουργικών επισκευών πλοίων και μηχανολογικού εξοπλισμού τους Υπηρεσίες υποβρύχιων εργασιών επισκευής και συντήρησης πλοίων Επισκευή και συντήρηση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημόπλοιων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αεροσκαφών και διαστημόπλοιων Επισκευή και συντήρηση άλλου εξοπλισμού μεταφορών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σιδηροδρομικών αμαξών (μηχανών) και τροχαίου εξοπλισμού σιδηροδρόμων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου εξοπλισμού μεταφορών π. Επισκευή άλλου εξοπλισμού Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού Υπηρεσίες επισκευής άλλου εξοπλισμού Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων. ηλεκτρικών μετασχηματιστών και συσκευών διανομής και ελέγχου του ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες επισκευής μοτέρ (περιελίξεις κλπ) Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης άλλου επαγγελματικού ηλεκτρικού εξοπλισμού Επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης σκαφών αναψυχής.

δ.α. ενδυμάτων και δερμάτινων ειδών Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή πλαστικών και ελαστικών Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικών ιατρικών μηχανημάτων και οργάνων ακριβείας και οπτικών οργάνων Υπηρεσίες εγκατάστασης επαγγελματικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρικού εξοπλισμού Υπηρεσίες εγκατάστασης διαδικασιών εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών Υπηρεσίες εγκατάστασης εξοπλισμού για τον έλεγχο παραγωγικών διαδικασιών Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.α. ΠΑΡΟΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ. ατμού και κλιματισμού Παραγωγή.κ. ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. φυσικού αερίου.α.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων ειδών π.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων κατασκευασμένων μεταλλικών προϊόντων.δ.κ. ποτών και καπνού Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων.κ. ταμιευτήρων και δοχείων Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων γενικής χρήσης Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανών γραφείου και λογιστικών μηχανών Υπηρεσίες εγκατάστασης άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π. εκτός μηχανημάτων και εξοπλισμού Υπηρεσίες επιτόπιας εγκατάστασης δεξαμενών. Υπηρεσίες σύνδεσης συστημάτων σωληνώσεων για υδραυλικά συστήματα ή για συστήματα που λειτουργούν με πεπιεσμένο αέρα Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων ειδικής χρήσης Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη γεωργία Υπηρεσίες εγκατάστασης μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου Υπηρεσίες εγκατάστασης μεταλλουργία βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για τη Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για ορυχεία Υπηρεσίες εγκατάστασης βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για την επεξεργασία τροφίμων. μετάδοση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αεροστροβιλικές μονάδες πετρελαίου Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνιτικές μονάδες Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή αιολικής ενέργειας 449 . ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ.δ.

εκτός από τα αέρια παράγωγα του πετρελαίου Διανομή αέριων καυσίμων μέσω αγωγών Υπηρεσίες διανομής αέριων καυσίμων μέσω αγωγών Υπηρεσίες διανομής αέριων καυσίμων μέσω αγωγών Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών αέριων καυσίμων Εμπόριο αέριων καυσίμων μέσω αγωγών Υπηρεσίες πώλησης αέριων καυσίμων μέσω αγωγών Υπηρεσίες πώλησης αέριων καυσίμων μέσω αγωγών Παροχή ατμού και κλιματισμού Παροχή ατμού και κλιματισμού Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού. συμπεριλαμβανομένου του πάγου για ψυκτικούς (δηλαδή για μη διατροφικούς) σκοπούς Παραγωγή παγακιών βρώσιμων. προς θέρμανση πόλεων Υπηρεσίες παροχής ατμού και ζεστού νερού μέσω αγωγών Υπηρεσίες παροχής πάγου· υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού Υπηρεσίες παροχής πάγου. πτωχού αέριου και παρόμοιων αερίων. για ψύξη Υπηρεσίες παροχής ψυχρού αέρα και νερού Υπηρεσίες παροχής ψύχους (εκτός παγοποιείου) 450 .ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . σε κύβους ή νιφάδες Παραγωγή πάγου μη βρώσιμου (περιλαμβανομένου του θρυμματισμένου πάγου). υδραέριου. πτωχού αέριου και παρόμοιων αερίων. εκτός από τα αέρια παράγωγα του πετρελαίου Παραγωγή φωταέριου.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς εσωτερικής καύσης Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υδροηλεκτρικούς σταθμούς Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα Μετάδοση ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες μετάδοσης ηλεκτρικού ρεύματος Διανομή ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Εμπόριο ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος Υπηρεσίες εμπορίου (πώλησης) ηλεκτρικού ρεύματος Παραγωγή φυσικού αερίου· διανομή αέριων καυσίμων με αγωγούς Παραγωγή φυσικού αερίου Παραγωγή φωταέριου. υδραέριου.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . δημοτικών Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. επεξεργασία και παροχή νερού Παροχή φυσικού νερού Παροχή πόσιμου νερού Υπηρεσίες διανομής νερού με βυτίο Παροχή μη πόσιμου νερού Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών Υπηρεσίες επεξεργασίας και διανομής νερού μέσω αγωγών Υπηρεσίες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού Υπηρεσίες επεξεργασίας νερού με φίλτρα ή άλλα μέσα Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών Υπηρεσίες εμπορίας (πώλησης) νερού μέσω αγωγών Υπηρεσίες ανάγνωσης και συντήρησης μετρητών νερού Επεξεργασία λυμάτων Επεξεργασία λυμάτων Επεξεργασία λυμάτων Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων Υπηρεσίες αποκομιδής και επεξεργασίας λυμάτων Υπηρεσίες βιολογικού καθαρισμού λυμάτων Υπηρεσίες επεξεργασίας λυμάτων βόθρων και σηπτικών δεξαμενών Υπηρεσίες διάθεσης χημικών τουαλετών Υπηρεσίες εκκένωσης και καθαρισμού βόθρων Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης Υπηρεσίες παραγωγής λυματολάσπης Συλλογή. μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. δημοτικών Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων Υπηρεσίες αποκομιδής απορριμμάτων από ιδιοκτήτες αγροτικών φορτηγών ΙΧ Υπηρεσίες αποκομιδής μπαζών και άλλων απορριμμάτων. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ Συλλογή. με διάθεση κάδων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων. επεξεργασία και παροχή νερού Συλλογή. επεξεργασία και παροχή νερού Συλλογή. άλλων 451 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ· ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ. επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων· ανάκτηση υλικών Συλλογή απορριμμάτων Συλλογή μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων. άλλων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων μη ανακυκλώσιμων απορριμμάτων.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων. για αποσυναρμολόγηση Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ανακυκλώσιμων μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης γυάλινων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από χαρτί και χαρτόνι Υπηρεσίες διάθεσης καουτσούκ μεταχειρισμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) από Υπηρεσίες διάθεσης άλλων απορριμμάτων από καουτσούκ Υπηρεσίες διάθεσης πλαστικών απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης υφασμάτινων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων από δέρμα Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων π.κ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για αποσυναρμολόγηση Υπηρεσίες συλλογής σκαφών και άλλων πλωτών κατασκευών προς διάλυση Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών.α.δ. εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών. πρωτογενών συστοιχιών (μπαταριών) και ηλεκτρικών συσσωρευτών Υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για επικίνδυνα απόβλητα Επεξεργασία και διάθεση απορριμμάτων 452 . μη επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης άλλων μη ανακυκλώσιμων. μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης μη ανακυκλώσιμων. Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα απόβλητα Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για μη επικίνδυνα ανακυκλώσιμα απόβλητα Υπηρεσίες εγκαταστάσεων μεταφοράς για άλλα μη επικίνδυνα απόβλητα Συλλογή επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων ιατρικών και άλλων απορριμμάτων βιολογικού κινδύνου Υπηρεσίες συλλογής άλλων επικίνδυνων βιομηχανικών απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής επικίνδυνων δημοτικών απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης εξαντλημένων (ακτινοβολημένων) στοιχείων καυσίμων (φυσιγγίων) πυρηνικών αντιδραστήρων Υπηρεσίες διάθεσης φαρμακευτικών απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης άλλων ιατρικών επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων χημικών αποβλήτων Υπηρεσίες διάθεσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων Υπηρεσίες διάθεσης επικίνδυνων μεταλλικών απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής απορριμμάτων και υπολειμμάτων πρωτογενών στοιχείων. μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες συλλογής αχρηστευμένων ειδών.

αυτοκίνητων).χ. εκτός σκαφών και πλωτών κατασκευών Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Επεξεργασία και διάθεση μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση Υπηρεσίες επεξεργασίας μη επικίνδυνων απορριμμάτων για τελική διάθεση Υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες υγειονομικής ταφής απορριμμάτων Άλλες υπηρεσίες ταφής απορριμμάτων Υπηρεσίες αποτέφρωσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων Άλλες υπηρεσίες διάθεσης μη επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες κομποστοποίησης απορριμμάτων Υπηρεσίες λιπασματοποίησης απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης οργανικών διαλυτών απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης απορριμμάτων σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση Υπηρεσίες διάθεσης σταχτών και υπολειμμάτων από αποτέφρωση απορριμμάτων Επεξεργασία και διάθεση επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες επεξεργασίας πυρηνικών απορριμμάτων Άλλες υπηρεσίες επεξεργασίας επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών και άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων Υπηρεσίες διάθεσης πυρηνικών απορριμμάτων Άλλες υπηρεσίες διάθεσης άλλων επικίνδυνων απορριμμάτων Ανάκτηση υλικών Αποσυναρμολόγηση παλαιών ειδών Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών Υπηρεσίες διάλυσης πλοίων Υπηρεσίες αποσυναρμολόγησης αχρηστευμένων ειδών.χ. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Κατεργασία μεταλλικών απορριμμάτων και παλαιοσιδηρικών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . καυσίμων κλπ) Μηχανική κοπή ή θραύση μεταλλικών απορριμμάτων. διαλογή και διαχωρισμός πρώτων υλών Ανάκτηση διαλεγμένου υλικού Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων υλικών Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μεταλλικών υλικών Υπηρεσίες ανάκτησης διαλεγμένων μη μεταλλικών υλικών Υπηρεσίες ανάκτησης μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πολύτιμων μετάλλων Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών σιδηρούχων μετάλλων Θραύση. καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π. για τη λήψη επαναχρησιμοποιήσιμων εξαρτημάτων Διάλυση (κανιβαλισμός) μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και άλλων βαρέων μεταλλικών απορριμμάτων. λαδιών. (π.χ. για την απομάκρυνση άχρηστων ή επικίνδυνων στοιχείων (π. ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες 453 .

ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Μηχανική ή χημική επεξεργασία μεταλλικών απορριμμάτων Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαλκού Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών νικέλιου Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών αλουμίνιου Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μεταλλικών πρώτων υλών Υπηρεσίες ανάκτησης μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών γυαλιού Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών χαρτιού και χαρτονιού Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών πλαστικού Υπηρεσίες ανάκτησης πρώτων υλών ελαστικού Υπηρεσίες ανάκτησης υφαντικών πρώτων υλών Υπηρεσίες ανάκτησης άλλων μη μεταλλικών πρώτων υλών Ανάκτηση χημικών ουσιών από χημικά απορρίμματα Θραύση.χ. καθαρισμός και διαλογή άλλων απορριμμάτων (π. περιορισμού της ρύπανσης. ελέγχου και παρακολούθησης εργοτάξιου και άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης εργοτάξιου Υπηρεσίες διαχείρισης βιομηχανικών ρύπων Υπηρεσίες ελέγχου βιομηχανικού και εργασιακού περιβάλλοντος Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης Άλλες υπηρεσίες εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Κατασκευές κτιρίων Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων Ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη Κατασκευαστικές εργασίες κτιρίων για κατοικίες και μη 454 . ώστε να μετατραπούν σε δευτερογενείς πρώτες ύλες Δραστηριότητες εξυγίανσης διαχείριση αποβλήτων και άλλες υπηρεσίες για τη Δραστηριότητες εξυγίανσης διαχείριση αποβλήτων και άλλες υπηρεσίες για τη Δραστηριότητες εξυγίανσης και άλλες υπηρεσίες για τη διαχείριση αποβλήτων Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού εδάφους και υπόγειων υδάτων Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού επιφανειακών υδάτων Υπηρεσίες καθαρισμού και απορρύπανσης θαλάσσιων περιοχών Υπηρεσίες εξυγίανσης και καθαρισμού αέρα Υπηρεσίες εξυγίανσης κτιρίων Εργασίες αφαίρεσης αμίαντου κτιρίων Άλλες υπηρεσίες εξυγίανσης και εξειδικευμένου ελέγχου ρύπανσης Υπηρεσίες εξυγίανσης.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . χημική ή άλλη κατεργασία μη μεταλλικών απορριμμάτων. από κατεδαφίσεις) για την ανάκτηση μη μεταλλικών δευτερογενών πρώτων υλών Μηχανική.

σήμανσης κλπ οδών Κατασκευή ή αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα κλπ Κατασκευή πεζόδρομων. εθνικών. συντήρησης. δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους. μετατροπές και ανακαινίσεις) Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες. δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων Κατασκευαστικές εργασίες για αυτοκινητόδρομους. μετατροπές και ανακαινίσεις) Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες. ποδηλατοδρόμων κλπ 455 . δρόμους εντός οικισμών και άλλες αμαξιτές οδούς ή πεζόδρομους και διαδρόμους αεροδρομίων Εργασίες επίστρωσης χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων Κατασκευαστικές εργασίες για μείωση κυκλοφοριακού θορύβου Κατασκευαστικές εργασίες δημιουργίας. εθνικές. επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς. επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών. επαρχιακών ή διαδημοτικών οδών. εθνικές. 2238/94) Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων Κατασκευή μη οικιστικών κτιρίων Eργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. προσθήκες. προσθήκες. 2238/94) Κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες. χαμηλών διαχωριστικών τοιχίων. προσθήκες.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή οικιστικών κτιρίων Κατασκευή οικιστικών κτιρίων Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για οικιστικά κτίρια με τη χρησιμοποίηση ίδιων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 ν. 33 παρ. μετατροπές και ανακαινίσεις) Έργα πολιτικού μηχανικού Κατασκευή δρόμων και σιδηροδρομικών γραμμών Κατασκευή δρόμων και αυτοκινητοδρόμων Κατασκευή αυτοκινητόδρομων. προσθήκες. 33 παρ. μετατροπές και ανακαινίσεις) Κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια (νέες εργασίες. σήμανσης κλπ ατραπών και μονοπατιών Κατασκευαστικές εργασίες στηθαίων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . επαρχιακές ή διαδημοτικές οδούς. 4 του Κώδικα ΦΠΑ) για ίδια άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας με δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ των εισροών τους Eργασίες διαμόρφωσης ή ανέγερσης κτίσματος ή άλλου είδους κατασκευών (ως αγαθού επένδυσης του άρθρ. εθνικών. δρόμων εντός οικισμών και άλλων αμαξιτών οδών ή πεζόδρομων και διαδρόμων αεροδρομίων Κατασκευή αυτοκινητόδρομων.

μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστασίων Διάνοιξη φρεάτων ύδατος και εργασίες εγκατάστασης σηπτικών συστημάτων Εργασίες γεωτρήσεων (για άντληση ύδατος) Εργασίες εγκατάστασης και επισκευής αντλιών φρεάτων ύδατος και συστημάτων σωληνώσεων φρεάτων Κατασκευή κοινωφελών τηλεπικοινωνιών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και Κατασκευή κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών Κατασκευή γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμών επικοινωνιών Κατασκευή τοπικών επικοινωνιών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμών Κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για υδροηλεκτρικά έργα 456 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων Κατασκευή σιδηροδρομικών γραμμών και υπόγειων σιδηροδρόμων Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους Κατασκευαστικές εργασίες για σιδηροδρομικές γραμμές και υπόγειους σιδηρόδρομους Εργασίες τοποθέτησης σκυροστρώματος και σιδηροδρομικών γραμμών Κατασκευαστικές εργασίες σιδηροδρομικές γραμμές εγκατάστασης συστημάτων ελέγχου και ασφαλείας για Υπηρεσίες ανακαίνισης ή επισκευής σιδηροδρομικών γραμμών Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων Κατασκευή γεφυρών και σηράγγων Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες Κατασκευαστικές εργασίες για γέφυρες και σήραγγες Κατασκευή κοινωφελών έργων Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών Κατασκευή κοινωφελών έργων σχετικών με μεταφορά υγρών Κατασκευή αγωγών μεγάλων αποστάσεων για μεταφορά υγρών Κατασκευή τοπικών αγωγών για μεταφορά υγρών Κατασκευές συστημάτων άρδευσης (τάφρων)· κατασκευές τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης· μονάδων επεξεργασίας νερού. συμπεριλαμβανομένων των Κατασκευαστικές εργασίες συστημάτων άρδευσης (τάφρων). μονάδων διάθεσης λυμάτων και αντλιοστάσιων Κατασκευαστικές εργασίες για κοινωφελή έργα σχετικών με μεταφορά υγρών Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς μεγάλων αποστάσεων Κατασκευαστικές εργασίες βοηθητικών εργασιών για τοπικούς αγωγούς. μονάδων επεξεργασίας νερού.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . τροφοδοτικών και δευτερευόντων αγωγών ύδρευσης.

κ.α. βατραχάνθρωπους ή με άλλες μεθόδους Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού π.κ.κ. φραγμάτων. φράγματα. φραγμάτων. Κατασκευαστικές εργασίες για άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού Κατασκευαστικές εργασίες στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα Κατασκευαστικές εργασίες δομικού σκελετού για υπαίθρια στάδια και αθλητικά γήπεδα Κατασκευαστικές εργασίες για κατασκευές πολιτικού μηχανικού π. Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για εργοστάσια επεξεργασίας και καθαρισμού νερού Εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Κατεδαφίσεις και προετοιμασία εργοτάξιου Κατεδαφίσεις Εργασίες κατεδάφισης Εργασίες κατεδάφισης Προετοιμασία εργοτάξιου Εργασίες προετοιμασίας εργοταξίων κατασκευαστικών έργων Εργασίες προετοιμασίας εδάφους και οικοπέδου• εργασίες εκκένωσης Εργασίες αποστράγγισης αγροτικών ή δασικών εκτάσεων Εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών Εργασίες εκσκαφών και μετακίνησης γαιών Εργασίες ανατίναξης και απομάκρυνσης βράχων προς δημιουργία εργοτάξιου 457 . υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Εργασίες βυθοκόρησης (αφαίρεσης βράχων και λάσπης) Υποβρύχιες κατασκευαστικές εργασίες από δύτες. φράγματα.δ.α. υδατοφράκτες (κλεισιάδες) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές. υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων.α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Κατασκευαστικές εργασίες κοινωφελών έργων ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών Κατασκευαστικές εργασίες για γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μεγάλων αποστάσεων και γραμμές επικοινωνιών Κατασκευαστικές εργασίες για τοπικές γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και γραμμές επικοινωνιών Κατασκευαστικές εργασίες για μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Κατασκευή άλλων έργων πολιτικού μηχανικού Κατασκευή υδραυλικών και λιμενικών έργων Κατασκευές παράκτιων και λιμενικών έργων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .δ. Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού Κατασκευές στον εξορυκτικό και μεταποιητικό τομέα Κατασκευές αθλητισμού και αναψυχής Άλλες κατασκευές πολιτικού μηχανικού π. υδατοφραχτών (κλεισιάδων) και συναφείς υδρομηχανικές κατασκευές Κατασκευαστικές εργασίες για παράκτιες και λιμενικές κατασκευές.δ.

περιλαμβανομένων των υπονόμων και των σηπτικών δεξαμενών Εγκατάσταση συστημάτων σωληνώσεων ζεστού και κρύου νερού Εργασίες εγκατάστασης ειδών υγιεινής Εργασίες εγκατάστασης συστημάτων καταιονισμού (σπρίνκλερ) Υδραυλικές εργασίες που προκύπτουν από την εγκατάσταση συσκευών (π. πλυντηρίων) Υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων. με διάθεση και υλικών Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων. θέρμανσης. αποχετευτικών αγωγών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες επιχωματώσεων Δοκιμαστικές γεωτρήσεις Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις Δοκιμαστικές διατρήσεις και γεωτρήσεις Οριζόντιες διατρήσεις για το πέρασμα καλωδίων ή υδρορροών Δραστηριότητες ηλεκτρολογικών. χωρίς διάθεση υλικών Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Υδραυλικές και κλιματιστικές εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων. κλιματιστικών κλπ Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου Εργασίες εγκαταστάσεων αερίου Εργασίες εγκατάστασης για την παροχή διάφορων ρευστών (π. αερισμού και κλιματισμού Εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών Εγκατάσταση παροχών νερού πυροσβεστικών κρουνών) με πίεση για πυρόσβεση (περιλαμβανομένων των Εγκατάσταση συστημάτων για τη διάθεση των λυμάτων.χ. με υλικά του επισκευαστή Υπηρεσίες επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων. αερισμού και κλιματισμού Εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης Κατασκευαστικές εργασίες μη ηλεκτρικού εξοπλισμού θέρμανσης (κατασκευή σωληνώσεων. κατασκευαστικών εγκαταστάσεων υδραυλικών και άλλων Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρικών καλωδιώσεων και εξαρτημάτων.χ. αεραγωγών και συναφείς εργασίες με λαμαρίνα) Υπηρεσίες εγκατάστασης και συντήρησης συστημάτων ελέγχου κεντρικής θέρμανσης Υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης Υπηρεσίες τοποθέτησης ηλιακών θερμοσίφωνων. οξυγόνου σε νοσοκομεία) Εργασίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων και εσωτερικού δικτύου φωταέριου και φυσικού αερίου Εργασίες σύνδεσης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με εξοπλισμό που λειτουργεί με αυτό Άλλες κατασκευαστικές εγκαταστάσεις Άλλες εργασίες κατασκευαστικών εγκαταστάσεων 458 . χωρίς υλικά Εργασίες εγκαταστάσεων θέρμανσης.

ντουλαπιών Εργασίες τοποθέτησης τεντών και στεγάστρων Κατασκευαστικές εργασίες που περιλαμβάνουν ξυλουργικές εργασίες Επενδύσεις δαπέδων και τοίχων Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων Εργασίες τοποθέτησης πλακιδίων Διακοσμητική επένδυση εξωτερικών τοίχων κτιρίων με κεραμικά υλικά. στοριών. λεβήτων και αεραγωγών Εργασίες μόνωσης κατά των δονήσεων κτιρίων ή άλλων κατασκευών Εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών Εργασίες τοποθέτησης περιφράξεων και κιγκλιδωμάτων Άλλες εργασίες εγκαταστάσεων π.κ. θερμοκηπίων κλπ Εργασίες τοποθέτησης ξυλεπένδυσης Εργασίες τοποθέτησης ξύλινων ή μεταλλικών κουφωμάτων. ρόλερ.α.δ. Εργασίες εγκατάστασης σημάτων (φωτεινών ή όχι) Κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος Επιχρίσεις κονιαμάτων Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων Εργασίες επίχρισης κονιαμάτων Ξυλουργικές εργασίες Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων Εργασίες ξυλουργικών εγκαταστάσεων Εργασίες εγκατάστασης εξοπλισμένων κουζινών Εργασίες εγκατάστασης κλιμακοστάσιων Εργασίες κατασκευής ντουλαπιών τοίχου Εργασίες τοποθέτησης κινητών χωρισμάτων και ψευδοροφών σε κατασκευές Εργασίες τοποθέτησης κουρτινών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες μόνωσης Εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών Εργασίες θερμομόνωσης εξωτερικών επιφανειών τοίχων Εργασίες θερμομόνωσης σωλήνων ζεστού και κρύου νερού. Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με ασφαλτικά πλακίδια Εργασίες διάστρωσης δαπέδων με παρκέτα Εργασίες κατασκευής πατωμάτων 459 . παρασκευαζόμενου επιτόπου Εργασίες τοποθέτησης ψηφιδωτών σε δάπεδα και τοίχους Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων. γρανίτη ή σχιστόλιθο Εργασίες κατασκευής μωσαϊκού.κ. επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) π. σε πόρτες ή παράθυρα Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών κουφωμάτων Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στέγαστρων. τούβλα κλπ Εργασίες διάστρωσης ή τοποθέτησης πλακών σε τοίχους ή δάπεδα κτιρίων ή άλλων κατασκευών λιθολαξευτών ή μαρμάρινων Άλλες εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων.α.δ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . μαρμάρου. γρανίτη και σχιστόλιθου Εργασίες εσωτερικής διακόσμησης με μάρμαρο. επένδυσης τοίχων καθώς και τοποθέτησης χαρτιού τοιχοστρωσίας (ταπετσαρίας) Εργασίες τοποθέτησης (κεραμικών) πλακιδίων terrazzo. σιτών και άλλων παραπετασμάτων.

κ. πόρτες. καθρεπτών τοίχου κλπ Εργασίες τοποθέτησης τζαμιών σε παράθυρα.α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χρωματισμοί και τοποθέτηση υαλοπινάκων Εργασίες χρωματισμών Εργασίες χρωματισμών Υαλοτεχνικές εργασίες Υαλοτεχνικές εργασίες Εργασίες κατασκευών από γυαλί. βιτρίνες Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος Άλλες κατασκευαστικές εργασίες ολοκλήρωσης και τελειώματος Εργασίες κατασκευών διακόσμησης Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών στοιχείων από σίδερο ή χάλυβα Εργασίες εγκατάστασης διακοσμητικών κιγκλιδωμάτων Εργασίες εγκατάστασης τυποποιημένων ή επί παραγγελία κατασκευασμένων στοιχείων από λαμαρίνα Άλλες εργασίες ολοκλήρωσης (αποπεράτωσης) κτιρίων και τελειώματος π.α.δ.κ.δ. Εργασίες στεγάνωσης Εργασίες στεγάνωσης Εργασίες στεγάνωσης σε επίπεδες στέγες και σε εξώστες Εργασίες στεγάνωσης του εσωτερικού μέρους κατασκευών και άλλων υπόγειων κατασκευών Εργασίες ικριωμάτων Εργασίες ικριωμάτων Ενοικίαση ικριωμάτων και εξέδρων εργασίας Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων Εργασίες έμπηξης πασάλων· εργασίες θεμελιώσεων Εργασίες σκυροδέματος Εργασίες σκυροδέματος Εργασίες κάμψης χάλυβα για κατασκευαστικά έργα ενισχυμένου σκυροδέματος Εργασίες σταθεροποίησης θεμελίων Κατασκευή θόλων και λεπτών κελυφών από σκυρόδεμα Κατασκευή τύπων (καλουπιών) χύτευσης σκυροδέματος Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών Εργασίες ανέγερσης χαλύβδινων δομικών μερών Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων δομικών μερών κτιρίων Ανέγερση προκατασκευασμένων χαλύβδινων στοιχείων για κατασκευές άλλες από κτίρια Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κατασκευές άλλες από κτίρια 460 .ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες Δραστηριότητες κατασκευής στεγών Εργασίες κατασκευής στεγών Εργασίες κατασκευής πλαισίων στεγών Άλλες εργασίες κατασκευής στεγών Άλλες εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες π. επενδύσεων με γυαλί.

και οχημάτων παντός εδάφους (βάρους <= 3. που δεν κατονομάζονται ειδικά.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εργασίες σύνδεσης χαλύβδινων δομικών μερών για κτίρια Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών Εργασίες τοιχοποιίας και οπτοπλινθοδομών Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών Συναρμολόγηση και εργασίες ανέγερσης προκατασκευασμένων κατασκευών Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.κ. Εξειδικευμένες κατασκευαστικές εργασίες π.δ.δ. Χονδρικό εμπόριο οχημάτων που κινούνται πάνω στο χιόνι και παρομοίων οχημάτων.5 τόνων) Χονδρικό εμπόριο ανατρεπόμενων οχημάτων κατασκευασμένων για να χρησιμοποιούνται εκτός του οδικού δικτύου Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης π. χωρίς ίδια υλικά Εργασίες εγκατάστασης κολυμβητικών δεξαμενών (πισίνων) Εργασίες επισκευής και συντήρησης ιστορικών και παραδοσιακών κτιρίων Εργασίες κατασκευής εστιών (τζακιών) Εργασίες μετακίνησης κτιρίων Εργασίες χειριστή μηχανημάτων κατασκευών (χωματουργικών. με κινητήρες Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων 461 . με ίδια υλικά Άλλες κατασκευαστικές εργασίες. καινούργιων Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων με κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή.κ.δ. που δεν κατονομάζονται ειδικά. καινούργιων Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης. όπως ασθενοφόρα και μικρά λεωφορεία κλπ. Άλλες κατασκευαστικές εργασίες.α. οδοποιητικών κλπ) ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ· ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Χονδρικό και λιανικό εμπόριο· οχημάτων και μοτοσικλετών Πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων επισκευή μηχανοκίνητων Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων για τη μεταφορά επιβατών.κ.α. μεταχειρισμένων Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων τροχόσπιτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης. καινούργιων Χονδρικό εμπόριο επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης. καινούργιων Χονδρικό εμπόριο αυτοκινούμενων τροχόσπιτων με κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή.

δ. όπως τροχόσπιτων και μηχανοκίνητων κατοικιών 462 . και οχημάτων παντός εδάφους (βάρους <= 3.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .δ.α. Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης.κ. καινούργιων Λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων με κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή. όπως ασθενοφόρα και μικρά λεωφορεία κλπ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά επιβατών π. καινούργιων Χονδρικό εμπόριο οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων με κινητήρα στον οποίο η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή.α. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω διαδίκτυου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αυτοκινήτων οχημάτων ειδικής χρήσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επιβατικών αυτοκινήτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καινούργιων αυτοκινήτων οχημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λεωφορείων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων οχημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φορτηγών Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο φορτηγών. μεταχειρισμένων Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων Χονδρικό εμπόριο οδικών ελκυστήρων για ημιρυμουλκούμενα οχήματα Χονδρικό εμπόριο οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων με εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης. όπως ασθενοφόρα και μικρά λεωφορεία κλπ. και οχημάτων παντός εδάφους (βάρους <= 3. καινούργιων Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών αυτοκινήτων Λιανικό εμπόριο καινούργιων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης.5 τόνων) Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων Άλλο λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω διαδίκτυου Άλλο λιανικό εμπόριο αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων π. καινούργιων Χονδρικό εμπόριο οχημάτων κατασκήνωσης (camping). ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων Χονδρικό εμπόριο άλλων ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο αυτοκινήτων οχημάτων για τη μεταφορά δέκα ή περισσότερων επιβατών (λεωφορείων) Χονδρικό εμπόριο γερανοφόρων φορτηγών Χονδρικό εμπόριο λεωφορείων.κ.5 τόνων) Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατηγών μηχανοκίνητων οχημάτων ειδικής χρήσης.

χωρίς υλικά και ανταλλακτικά Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα αυτοκινήτων και ελαφρών 463 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο οχημάτων κατασκήνωσης.κ. όπως τροχόσπιτων και μηχανοκίνητων κατοικιών Λιανικό εμπόριο αυτοκινούμενων τροχόσπιτων. τύπου τροχόσπιτου. μεταχειρισμένων Λιανικό εμπόριο ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων τύπου τροχόσπιτου. καινούργιων Λιανικό εμπόριο οχημάτων κατασκήνωσης.α. Εμπορικοί αντιπρόσωποι μηχανοκίνητων οχημάτων που μεσολαβούν στην πώληση άλλων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω διαδίκτυου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων και μερών τους πώληση ρυμουλκούμενων και Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα αυτοκινήτων και ελαφρών Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος. ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων και λεωφορείων Λιανικό εμπόριο οχημάτων κατασκήνωσης (camping).ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . των ελαστικών και του αμαξώματος) Υπηρεσίες αλλαγής λαδιών επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του καρμπυρατέρ επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης των φρένων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξαρτημάτων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων (ρεκτιφιέ) Υπηρεσίες επισκευής συστήματος εξάτμισης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων. για κατοίκηση ή κατασκήνωση Λιανικό εμπόριο καταστήματα άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα Λιανικό εμπόριο φορτηγών. για κατοίκηση ή κατασκήνωση Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω διαδίκτυου Άλλο λιανικό εμπόριο άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων π. μεταχειρισμένων Χονδρικό εμπόριο ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων.δ. με υλικά και ανταλλακτικά Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής επιβατηγών αυτοκινήτων οχημάτων.

επισκευή μετά από σύγκρουση) και παρόμοιες υπηρεσίες Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων Υπηρεσίες βαφής του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων Υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης ελαστικών άλλων αυτοκινήτων οχημάτων Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπών του αμαξώματος άλλων αυτοκινήτων οχημάτων Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε άλλα αυτοκίνητα οχήματα Υπηρεσίες πλυσίματος. κλειδαριών και παράθυρων. συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης του ανοίγματος των τροχών και της ζυγοστάθμισης αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα Υπηρεσίες επισκευής ελαστικών αυτοκινήτων (βουλκανιζατέρ) Υπηρεσίες ζυγοστάθμισης επιβατηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων για εμπορεύματα (επισκευή θυρών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες Υπηρεσίες πλυσίματος. χωρίς υλικά και ανταλλακτικά Υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Υπηρεσίες επισκευής του αμαξώματος άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (επισκευή θυρών. επαναχρωματισμός. επισκευή μετά από σύγκρουση) και παρόμοιες υπηρεσίες Υπηρεσίες αντικατάστασης ανεμοθωράκων (παρμπρίζ) και παράθυρων επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες αποκήρωσης επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες βαφής αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες επισκευής και μετατροπών αμαξώματος επιβατηγών και ελαφρών φορτηγών αυτοκινήτων Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε επιβατηγά και ελαφρά φορτηγά αυτοκίνητα Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Συνήθεις υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (εκτός από τις υπηρεσίες επισκευής του ηλεκτρικού συστήματος και του αμαξώματος) Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του καρμπυρατέρ άλλων αυτοκινήτων οχημάτων Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης του συστήματος εξάτμισης άλλων αυτοκινήτων οχημάτων Υπηρεσίες επισκευής και ρύθμισης των φρένων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων Υπηρεσίες επισκευής κυλίνδρων κινητήρων άλλων αυτοκινήτων οχημάτων (ρεκτιφιέ) Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων. κλειδαριών και παράθυρων. επαναχρωματισμός. γυαλίσματος οχημάτων και παρόμοιες υπηρεσίες Υπηρεσίες πισσαρίσματος. στιλβώματος και επάλειψης με κερί. με υλικά και ανταλλακτικά Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής άλλων αυτοκινήτων οχημάτων. στιλβώματος υπό κενό κλπ αυτοκινήτων οχημάτων 464 .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Υπηρεσίες επισκευής των ελαστικών.

για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων Χονδρικό εμπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους. για χρήση στα αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο ελαστικού για παρεμβύσματα σε μεταλλικά αντικείμενα και ειδών από χυτό ελαστικό. για αυτοκίνητα Χονδρικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π. για αυτοκίνητα οχήματα 465 . άλλων καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα για αυτοκίνητα. ειδών από υλικό τριβής.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Χονδρικό εμπόριο επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων επισώτρων Χονδρικό εμπόριο αγροτικών επισώτρων.κ.. εξοπλισμού ραντάρ και μερών τους. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο αμαξωμάτων. για αυτοκίνητα Χονδρικό εμπόριο γυαλιού ασφαλείας. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο αντλιών. για αυτοκίνητα Χονδρικό εμπόριο αξόνων μετάδοσης της κίνησης. από καουτσούκ. από καουτσούκ Χονδρικό εμπόριο αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα για αυτοκίνητα. για αυτοκίνητα Χονδρικό εμπόριο καθισμάτων. που χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία ή στα φορτηγά και στα αεροσκάφη Χονδρικό εμπόριο φθαρμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα από καουτσούκ. κυρίως με μεταλλικό σκελετό. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο ζωνών ασφαλείας και μερών και εξαρτημάτων αμαξωμάτων αυτοκινήτων Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού ή σηματοδότησης. ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο εμβολοφόρων κινητήρων εσωτερικής καύσης για αυτοκίνητα οχήματα στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με συμπίεση Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων για αμαξώματα αυτοκινήτων και παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες Χονδρικό εμπόριο εξατμίσεων αυτοκινήτων Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων και επιστρώσεων φρένων από αμίαντο ή άλλες μεταλλικές ουσίες.α. από καουτσούκ Χονδρικό εμπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. υαλοκαθαριστήρων. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο γρύλων. πελμάτων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών προστατευτικών ταινιών επισώτρων για αυτοκίνητα. από καουτσούκ Χονδρικό εμπόριο εσωτερικών αεροθαλάμων. ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του πάγου και του αχνού.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς.δ. ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο αρθρωτών αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα.

για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο συμπλεκτών και συζευκτήρων αξόνων (συμπεριλαμβάνονται οι καθολικές αρθρώσεις).κ. για αυτοκίνητα Χονδρικό εμπόριο φίλτρων λαδιού. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο κλειδαριών. για αυτοκίνητα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μερών και εξαρτημάτων για μηχανοκίνητα οχήματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών αεροθαλάμων.α.κ.δ... για μηχανοκίνητα οχήματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κινητήρων εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται στα μηχανοκίνητα οχήματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παλιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα Λιανικό εμπόριο ελαστικών αυτοκινήτων 466 . για αυτοκίνητα Χονδρικό εμπόριο συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο μεγεθυντικών καθρεπτών. μη μηχανοκίνητων Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων και συσκευών διήθησης ή καθαρισμού αερίων με τη μέθοδο του καταλύτη. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π. άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού.κ. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων.α. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή. διανομέων. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο μερών για άλλους κινητήρες π.δ. για μηχανοκίνητα οχήματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών-γεννητριών διπλής χρήσης. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων Χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο σπινθηριστών (μπουζί). ηλεκτρομαγνητικών συσκευών ανάφλεξης. πηνίων ανάφλεξης. δυναμοηλεκτρομαγνητικών συσκευών. για αυτοκίνητα Χονδρικό εμπόριο ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολογιών παρόμοιου τύπου. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης π. για αυτοκίνητα οχήματα Χονδρικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου (εκτός των υπεριωδών ή των υπέρυθρων).δ. φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α. Χονδρικό εμπόριο μερών για κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή (εκτός των κινητήρων αεροσκαφών) Χονδρικό εμπόριο μερών ρυμουλκούμενων. μαγνητικών σφονδύλων.

α.κ. ραδιοφωνικών δεκτών και πομπών.δ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .δ.. από καουτσούκ Λιανικό εμπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών-γεννητριών διπλής χρήσης. άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο μεγεθυντικών καθρεπτών. από καουτσούκ. ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης... για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο καινούργιων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων Λιανικό εμπόριο κεραιών και ανακλαστήρων κάθε είδους. από καουτσούκ. κυρίως με μεταλλικό σκελετό. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο μερών για άλλους κινητήρες π. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο κλειδαριών για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου (εκτός των υπεριωδών ή των υπέρυθρων). από καουτσούκ Λιανικό εμπόριο αναγομωμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα για αυτοκίνητα. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης π.α.. συμπαγών ή ημισυμπαγών (κοίλων) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων). για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο αντλιών για αυτοκίνητα Λιανικό εμπόριο αρθρωτών αλυσίδων από σίδηρο ή χάλυβα για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο γρύλων για αυτοκίνητα Λιανικό εμπόριο γυαλιού ασφαλείας για χρήση στα αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο εξαρτημάτων για αμαξώματα αυτοκινήτων και παρόμοια είδη από πλαστικές ύλες Λιανικό εμπόριο εξατμίσεων αυτοκινήτων Λιανικό εμπόριο ζωνών ασφαλείας και μερών και εξαρτημάτων αμαξωμάτων αυτοκινήτων Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού ή σηματοδότησης.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Λιανικό εμπόριο αγροτικών επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και άλλων καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα για αυτοκίνητα.κ. που χρησιμοποιούνται στα αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του πάγου και του αχνού. υαλοκαθαριστήρων. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο μερών για κινητήρες εσωτερικής καύσης στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή (εκτός των κινητήρων αεροσκαφών) 467 . που χρησιμοποιούνται στα λεωφορεία ή στα φορτηγά και στα αεροσκάφη Λιανικό εμπόριο φθαρμένων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα για αυτοκίνητα.κ. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π. από καουτσούκ Λιανικό εμπόριο εσωτερικών αεροθαλάμων. από καουτσούκ Λιανικό εμπόριο άλλων ανταλλακτικών και εξαρτημάτων άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων Λιανικό εμπόριο άλλων μερών και εξαρτημάτων π. εξοπλισμού ραντάρ και μερών τους.δ.α. πελμάτων επισώτρων που αντικαθίστανται εύκολα και εσωτερικών προστατευτικών ταινιών επισώτρων για αυτοκίνητα. για αυτοκίνητα Λιανικό εμπόριο καθισμάτων.α.κ.δ.

δ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους Πώληση. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο σπινθηριστών (μπουζί). φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης. που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών-γεννητριών διπλής χρήσης. για αυτοκίνητα Υπηρεσίες τοποθέτησης οργάνων ακριβείας σε αυτοκίνητα Υπηρεσίες τοποθέτησης συστημάτων συναγερμού σε αυτοκίνητα και άλλα αυτοκινούμενα μηχανήματα Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων μέσω του διαδίκτυου Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων με αλληλογραφία Λιανικό εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων π. δυναμοηλεκτρομαγνητικών συσκευών. ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης. από καουτσούκ. μαγνητικών σφονδύλων. ημιρυμουλκούμενων και άλλων οχημάτων. ειδών από υλικό τριβής. μη μηχανοκίνητων Λιανικό εμπόριο παλαιών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκινήτων Λιανικό εμπόριο παρεμβυσμάτων από μεταλλικά ελάσματα.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Λιανικό εμπόριο μερών ρυμουλκούμενων. διανομέων. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς. άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού. Πώληση. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο συμπλεκτών και συζευκτήρων αξόνων (συμπεριλαμβάνονται οι καθολικές αρθρώσεις). για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων και επιστρώσεων φρένων από αμίαντο ή άλλες μεταλλικές ουσίες. για αυτοκίνητα Λιανικό εμπόριο συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης.κ. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο σφραγισμένων προβολέων για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων. υαλοκαθαριστήρων. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. για μοτοσικλέτες 468 . από καουτσούκ.α. ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του πάγου και του αχνού. για αυτοκίνητα οχήματα Λιανικό εμπόριο πυροσβεστήρων για αυτοκίνητα Λιανικό εμπόριο ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολογιών παρόμοιου τύπου. ηλεκτρομαγνητικών συσκευών ανάφλεξης. πηνίων ανάφλεξης. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού ή σηματοδότησης. συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων και μοτοποδήλατων και συναφών Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Χονδρικό εμπόριο αρθρωτών αλυσίδων για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο ελαστικού για παρεμβύσματα σε μεταλλικά αντικείμενα και ειδών από χυτό ελαστικό. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο εσωτερικών αεροθαλάμων. για αυτοκίνητα Λιανικό εμπόριο φίλτρων λαδιού.

κ.δ.κ. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων.α. καλαθιών μοτοσικλετών Χονδρικό εμπόριο σπινθηριστών (μπουζί). πηνίων ανάφλεξης. ηλεκτρομαγνητικών συσκευών ανάφλεξης. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο λουκέτων για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο μεγεθυντικών καθρεπτών για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π.δ.α. άλλων γεννητριών και άλλου εξοπλισμού. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο λουκέτων για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο μεγεθυντικών καθρεπτών για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο μερών άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού π. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μοτοσικλετών και καλαθιών μοτοσικλετών Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων Λιανικό εμπόριο μοτοποδήλατων με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης κυλινδρισμού < 50 cc 469 .... υαλοκαθαριστήρων. φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης.κ. δυναμοηλεκτρομαγνητικών συσκευών. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο καινούργιων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) με πεπιεσμένο αέρα. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης π.δ.α.α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο κινητήρων εσωτερικής καύσης με παλινδρομικά έμβολα στους οποίους η ανάφλεξη γίνεται με σπινθηριστή. διανομέων.δ.κ. ηλεκτρικών διατάξεων για τη διάλυση του πάγου και του αχνού για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών συναγερμών διάρρηξης ή φωτιάς.. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μοτοσικλετών και καλαθιών μοτοσικλετών Χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων Χονδρικό εμπόριο μοτοποδήλατων με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης κυλινδρισμού < 50 cc Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών και δίτροχων με βοηθητικό κινητήρα με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης κυλινδρισμού >= 50 cc Χονδρικό εμπόριο μοτοσικλετών π. που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο κινητήρων εκκίνησης και εκκινητών-γεννητριών διπλής χρήσης.α. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο φίλτρων λαδιού. από καουτσούκ. από καουτσούκ. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο κρανών για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης βολφραμίου-αλογόνου (εκτός των υπεριωδών ή των υπέρυθρων).ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικού εξοπλισμού φωτισμού ή σηματοδότησης..δ. μαγνητικών σφονδύλων. ακουστικής ή οπτικής σηματοδότησης. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και ανταλλακτικών και εξαρτημάτων σε εξειδικευμένα καταστήματα συναφών 1 Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Λιανικό εμπόριο αρθρωτών αλυσίδων για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο εσωτερικών αεροθαλάμων.κ. για μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο λαμπτήρων πυράκτωσης π.

δυναμοηλεκτρομαγνητικών συσκευών. καλαθιών μοτοσικλετών Λιανικό εμπόριο προϊόντων ασφάλειας αναβατών μοτοσικλετών Λιανικό εμπόριο ρολογιών για τους πίνακες των οργάνων ελέγχου και ρολογιών παρόμοιου τύπου. για μοτοσικλέτες Υπηρεσίες τοποθέτησης συστημάτων συναγερμού σε μοτοσικλέτες Άλλο λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. διανομέων. ζώντων ζώων.δ. κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων 470 . εκτός καταστημάτων Άλλο λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων. μαγνητικών σφονδύλων.. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο σπινθηριστών (μπουζί).ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α. εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών Χονδρικό εμπόριο έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών πρώτων υλών. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο συμπλεκτών και συζευκτήρων αξόνων (συμπεριλαμβάνονται οι καθολικές αρθρώσεις).ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών και δίτροχων με βοηθητικό κινητήρα με παλινδρομικό εμβολοφόρο κινητήρα εσωτερικής καύσης κυλινδρισμού >= 50 cc Λιανικό εμπόριο μοτοσικλετών π.κ. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο συσσωρευτών μολύβδου-οξέος για εμβολοφόρους κινητήρες εκκίνησης. ηλεκτρομαγνητικών συσκευών ανάφλεξης. εκτός καταστημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοποδήλατων και συναφών ανταλλακτικών και εξαρτημάτων μοτοσικλετών και Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μερών και εξαρτημάτων μοτοσικλετών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κινητήρων εσωτερικής καύσης που χρησιμοποιούνται στις μοτοσικλέτες Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μοτοσικλετών Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μερών της μηχανής μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης της καρότσας μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής εξαρτημάτων μοτοσικλετών και μοτοποδήλατων Υπηρεσίες τοποθέτησης καθρεπτών σε μοτοσικλέτες Χονδρικό εμπόριο. για μοτοσικλέτες Λιανικό εμπόριο φίλτρων και συστημάτων ελέγχου καυσαερίων μοτοσικλετών Λιανικό εμπόριο φίλτρων λαδιού. φίλτρων βενζίνης και φίλτρων εισαγωγής αέρα για κινητήρες εσωτερικής καύσης. πηνίων ανάφλεξης.

γατών κλπ στην πώληση ζώντων ωδικών πτηνών. σκύλων. ζώντων και γόνου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λουλουδιών και φυτών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων δασικών φυτών· σπόρων δασικών φυτών. που εκτρέφονται σε αγροκτήματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων αιγοπροβάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων βοοειδών και βουβαλιών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων καμήλων και καμηλίδων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων πουλερικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν διακοσμητικών ψαριών. στεφανιών και παρόμοιων ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υλικών φύτευσης: ζώντων φυτών· κονδύλων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών. φυσικών μαργαριταριών και άλλων υδρόβιων φυτών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . βολβών και ριζών· μοσχευμάτων και ξεμασκαλιδιών· μυκηλίων μανιταριών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών. ζώων και των προϊόντων τους Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βαμβακιού και προϊόντων του. κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζώντων ζώων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ζώντων ζώων. εκκοκκισμένου ή μη Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση δημητριακών (εκτός ρυζιού) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ελαιούχων σπόρων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ελαιών και άλλων καρπών. κλωστοϋφαντουργικών πρώτων υλών και ημιτελών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων αγροτικών προϊόντων γενικά Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστων γουνοδερμάτων και διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων δενδρωδών και θαμνωδών καλλιεργειών φρούτων και καρπών με κέλυφος και προϊόντων τους Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ζωικών προϊόντων που παράγονται σε αγροκτήματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων. ζώντων ζώων. φυτωρίων δασικών δέντρων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών ανθέων καθώς και ανθοδεσμών. ελαιοποιήσιμων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εσπεριδοειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζαχαροκάλαμων 471 .

Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μπρικετών. αρωματικών. ριζών και κονδύλων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηλοειδών και πυρηνόκαρπων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οσπρίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πατατών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων άλλων μη πολυετών φυτών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων άλλων φυτών πολυετών καλλιεργειών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων αυτοφυών φυτών μη ξυλώδους μορφής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων ινωδών φυτών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρυζιού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σιταριού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σταφυλιών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροπικών και υποτροπικών φρούτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών ινών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φρούτων και λαχανικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυτών και προϊόντων τους για αφεψήματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων. θεραπευτικών και φαρμακευτικών φυτών και προϊόντων τους Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λαχανικών και πεπονοειδών. σφαιρών και παρόμοιων στερεών καυσίμων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων οπτανθρακοποίησης.δ. εκτός φυσικού αερίου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων προϊόντων πετρελαίου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην συμπεριλαμβανομένης και της βενζίνης αεροπλάνων πώληση βενζίνης αυτοκινήτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καπνού. μεταλλευμάτων. σχιστόλιθο και πισσούχες άμμους Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσίμων ελαίων και αερίων· λιπαντικών ελαίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καυσόξυλων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λιπαντικών ελαίων πετρελαίου. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στερεών. μετάλλων και χημικών προϊόντων πώληση καυσίμων. υγρών και αέριων καυσίμων και συναφών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αερίων πετρελαίου και άλλων αέριων υδρογονανθράκων. μετάλλων και βιομηχανικών χημικών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην μεταλλευμάτων.κ. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ελαίων που λαμβάνονται από ασφαλτούχα ορυκτά.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . ακατέργαστου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση καρυκευτικών. βαρέων παρασκευασμάτων π.α. πίσσας και πισσάσφαλτου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φυσικού αερίου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλευμάτων και μετάλλων σε πρωτογενείς μορφές 472 .

σωλήνων και ειδών καθορισμένης μορφής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών σε πρωτογενείς μορφές Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συνθετικού ελαστικού (συνθετικού καουτσούκ) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συνθετικών ινών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χρωστικών υλών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και οικοδομικών υλικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 473 . αντιψυκτικών παρασκευασμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μελανιών τυπογραφίας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οργανικών βασικών χημικών ουσιών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ορυκτών για τη χημική βιομηχανία και τη βιομηχανία λιπασμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασιτοκτόνων και άλλων αγροχημικών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών πλακών.δ. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων χημικών προϊόντων π. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ανόργανων βασικών χημικών ουσιών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βιομηχανικών αερίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων τύπων κόλλας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εκρηκτικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λιπαντικών παρασκευασμάτων.κ.κ.δ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . φύλλων. λιπασμάτων και αγροχημικών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αιθέριων ελαίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αλατιού και καθαρού χλωριούχου νάτριου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων π.α.α. προσθετικών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μη σιδηρούχων μεταλλευμάτων σε πρωτογενείς τους μορφές (περιλαμβανομένων των σωλήνων και του σύρματος) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παλαιών σιδήρων και μετάλλων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σιδηρούχων μεταλλευμάτων σε πρωτογενείς τους μορφές (περιλαμβανομένων των σωλήνων και του σύρματος) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χρυσού ή αργύρου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χημικών προϊόντων.

κιμωλίας και σχιστόλιθου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση δομικών προϊόντων από γύψο Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση δομικών προϊόντων από τσιμέντο. πλακιδίων και λοιπών δομικών προϊόντων από οπτή γη 474 . γύψου.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακατέργαστης ξυλείας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ξυλουργικών προϊόντων οικοδομικής (περιλαμβανομένων των κουφωμάτων) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αντικολλητών (κόντρα-πλακέ) και άλλων πλακών με βάση το ξύλο Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και προϊόντων της Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξύλινων εμπορευματοκιβώτιων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προκατασκευασμένων ξύλινων κτιρίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συναρμολογούμενων δαπέδων παρκέ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μεταλλικών ντεπόζιτων. παραθυρόφυλλων. γύψο και τσιμέντο Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αμμοχάλικου και άμμου· αργίλου και καολίνη Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ασβέστη και γύψου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διακοσμητικών και οικοδομικών λίθων. ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πυρίμαχων προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σιδηρικών οικοδομών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σωμάτων και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τούβλων. ασβεστόλιθου. πλαισίων και κατωφλιών τους. σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπεδου γυαλιού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση έτοιμου σκυροδέματος Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κεραμικών ειδών υγιεινής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κεραμικών πλακιδίων και πλακών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κονιαμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλικών πορτών και παράθυρων και των πλαισίων τους Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών οικοδομικών υλικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πορτών. παράθυρων. δεξαμενών και δοχείων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων προϊόντων από σκυρόδεμα.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .

δ. λογισμικού. 475 . ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και άλλου εξοπλισμού γραφείων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση έμφορτων ηλεκτρονικών πλακετών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού επικοινωνίας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανών και εξοπλισμού γραφείου (εκτός ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και αεροσκαφών και άλλου εξοπλισμού μεταφοράς π. περιλαμβανομένων των μονωτικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης π. βιομηχανικού εξοπλισμού. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αεροσκαφών και διαστημόπλοιων και συναφών μηχανημάτων και μερών τους Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλοίων και πλωτών κατασκευών και μερών τους Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σιδηροδρομικών αμαξών και τροχαίου υλικού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σκαφών αναψυχής και αθλητισμού και μερών τους Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στρατιωτικών οχημάτων μάχης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων και βιομηχανικού εξοπλισμού π.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσιμέντου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χρωμάτων. βιομηχανικού εξοπλισμού.α.κ.κ. πλοίων και αεροσκαφών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων.δ. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου ηλεκτρικού εξοπλισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων αντλιών και συμπιεστών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην περιλαμβανομένου του γυαλιού για τεχνικές χρήσεις πώληση άλλων ειδών γυαλιού.δ. βερνικιών και παρόμοιων επιχρισμάτων και μαστιχών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .α. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων εργαλειομηχανών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συρμάτων και καλωδίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων κεραμικών προϊόντων για τεχνικές χρήσεις.α. πλοίων και αεροσκαφών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών.κ.

ποτών και καπνού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων μορφοποίησης μετάλλου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση όπλων και πυρομαχικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οργάνων και συσκευών μέτρησης.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μηχανημάτων ειδικής χρήσης π. με εξαίρεση τους κινητήρες αεροσκαφών. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτροκίνητων εργαλείων χειρός Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων και προμηθειών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ινών γυαλιού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κεραμικών ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κινητήρων και στροβίλων. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων πλαστικών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών ελκυστήρων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ελαφρών μεταλλικών ειδών συσκευασίας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξαρτημάτων καλωδίωσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ανύψωσης και διακίνησης φορτίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρικών συσσωρευτών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν ηλεκτρογεννητριών και ηλεκτρικών μετασχηματιστών στην πώληση ηλεκτροκινητήρων.α. ενδυμάτων ή δερμάτινων ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων για την παραγωγή χαρτιού και χαρτονιού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν υποδηματοποιία και εξαρτημάτων τους στην πώληση μηχανημάτων για την Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων επεξεργασίας τροφίμων. τα λατομεία και τις δομικές κατασκευές Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων για τη μεταλλουργία Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων για την παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. οχημάτων και δικύκλων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση λειαντικών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μέσων προεκτύπωσης και προεγγραφής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηχανημάτων για τα ορυχεία.δ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .κ. δοκιμών και πλοήγησης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πλαστικών ειδών συσκευασίας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση συσκευών διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος 476 .

δ. σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων επίπλων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων για γραφεία και καταστήματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων κουζίνας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση στρωμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εξοπλισμού ραδιοφωνίας. σιδηρικών και ειδών κιγκαλερίας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων. συνδετήρων και προϊόντων κοχλιομηχανών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υδραυλικού εξοπλισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φούρνων.κ.κ. ειδών οικιακής χρήσης. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ειδών από κοινά μέταλλα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μεταλλικών προϊόντων π.δ.α.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . οδοντωτών μηχανισμών μετάδοσης κίνησης. αλυσίδων και ελατηρίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κεραμικών ειδών οικιακής χρήσης και διακοσμητικών ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ηλεκτρολογικού φωτιστικού εξοπλισμού οικιακής χρήσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μαχαιροπίρουνων και κοπτικών 477 . φιαλών. ειδών οικιακής χρήσης. τηλεόρασης και βίντεο Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σιδηρικών και εργαλείων χειρός Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων εργαλείων χειρός Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλειδαριών και μεντεσέδων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μαχαιροπίρουνων και ειδών οικιακής χρήσης π. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων πλαστικών προϊόντων οικιακής χρήσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων προϊόντων από ξύλο· ειδών από φελλό και ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γυάλινων ειδών οικιακής χρήσης (καθρεπτών.α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τριβέων. ποτηριών κλπ) Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών από σύρμα. κλιβάνων και καυστήρων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χαλύβδινων βαρελιών και παρόμοιων δοχείων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψυκτικού και κλιματιστικού εξοπλισμού μη οικιακής χρήσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπλων.

γουνών και υποδημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ρούχων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ενδυμάτων και εξαρτημάτων ένδυσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων εξωτερικών ενδυμάτων για άνδρες και αγόρια Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων εξωτερικών ενδυμάτων για γυναίκες και κορίτσια Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βρεφικών ενδυμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γούνινων ειδών ένδυσης και εξαρτημάτων ένδυσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση δερμάτινων ενδυμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών καλτσοποιίας απλής πλέξης και πλέξης κροσέ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ενδυμάτων εργασίας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εσωρούχων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πουκάμισων πουλόβερ.α.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλικών οικιακών σκευών και παρόμοιων αντικειμένων οικιακής χρήσεως Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μη ηλεκτρικών οικιακών συσκευών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. υποδημάτων και δερμάτινων ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν κλωστοϋφαντουργικών ειδών. γουναρικών. σπάγγων και διχτυών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφαντικών νημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υφασμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χαλιών και κιλιμιών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών ιματισμού. γιλέκων και μπλουζών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υποδημάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση δερμάτινων ειδών και ειδών ταξιδιού 478 . γουνών. υποδημάτων και δερμάτινων προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. ενδυμάτων. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κουρτινών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μη υφασμένων ειδών και προϊόντων από μη υφασμένα είδη. εκτός από ενδύματα στην πώληση άλλων έτοιμων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων τεχνικών και βιομηχανικών κλωστοϋφαντουργικών ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων υφαντουργικών προϊόντων π.κ.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .δ. εκτός από τα ενδύματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σχοινιών. ειδών ιματισμού. ζακετών.

ποτών και καπνού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων. τσαντών και παρόμοιων ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων. λαζανιών. σοκολάτας και ζαχαρωτών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κρέατος εκτός πουλερικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κρέατος πουλερικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μακαρονιών.κ. φρούτων και ξηρών καρπών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων αλευρόμυλων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων κρέατος και κρέατος πουλερικών 479 . πατατών. κουσκούς και παρόμοιων αλευρωδών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μαργαρίνης και παρόμοιων βρώσιμων λιπών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην παρασκευασμάτων διατροφής και διαιτητικών τροφών πώληση ομογενοποιημένων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παγωτών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παξιμαδιών και μπισκότων· διατηρούμενων ειδών ζαχαροπλαστικής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παρασκευασμένων και διατηρημένων λαχανικών. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αμύλων και προϊόντων αμύλου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρτυμάτων και καρυκευμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών αρτοποιίας και νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών υγιεινής διατροφής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ελαίων και λιπών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση έτοιμων γευμάτων και φαγητών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζάχαρης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κακάου.α.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων δερμάτινων και γούνινων ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γουνοδερμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών ταξιδιού (αποσκευών).δ. ποτών και καπνού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τροφίμων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αβγών με το κέλυφος. που διαθέτονται νωπά Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ειδών διατροφής π.

αρωμάτων και ειδών καλλωπισμού και υλικών καθαρισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ακτινολογικών και ηλεκτρονικών μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρωμάτων και παρασκευασμάτων καλλωπισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βασικών φαρμακευτικών προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατροφαρμακευτικών ειδών υγιεινής ή φαρμακευτικών ειδών εργαστηριακών ειδών. εφημερίδων. καρκινοειδών και μαλακίων. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών αναλώσιμων υλικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ιατρικών και οδοντιατρικών οργάνων. ρολογιών χεριού και τοίχου. μουσικών οργάνων. βιβλίων. ειδών αθλητισμού. περιοδικών και χαρτικών ειδών. μη ζώντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποτών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αναψυκτικών· μεταλλικού νερού και άλλων εμφιαλωμένων νερών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βύνης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ζύθου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μηλίτη και κρασιών από άλλα φρούτα Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οίνου από σταφύλια Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση προϊόντων καπνού Εμπορικοί αντιπρόσωποι συγκεκριμένων προϊόντων Εμπορικοί αντιπρόσωποι συγκεκριμένων προϊόντων ειδικευμένοι που μεσολαβούν στην στην πώληση άλλων πώληση άλλων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . προϊόντων καθαρισμού και στιλβωτικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση φαρμακευτικών σκευασμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους. φωτογραφικού και οπτικού εξοπλισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αθλητικών ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλου έντυπου υλικού 480 . μηχανημάτων και εργαλείων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σαπουνιών και απορρυπαντικών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τσαγιού και καφέ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση τυποποιημένων ειδών διατροφής Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χυμών φρούτων και λαχανικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ψαριών. ποδηλάτων.

ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .δ.κ. χαρτιού και χαρτονιού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων συγκεκριμένων προϊόντων π. ήχου και εικόνας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μουσικών οργάνων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οπτικών οργάνων και φωτογραφικού εξοπλισμού Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση παιχνιδιών κάθε είδους Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποδηλάτων και αμαξιδίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ρολογιών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χαρτιού και χαρτονιού και εμπορευματοκιβώτιων από χαρτί και χαρτόνι Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση χαρτοπολτού.α.α.κ. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων οργάνων και συσκευών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αναλώσιμων ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση απορριμμάτων και υπολειμμάτων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων άλλων ειδών π. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων καλλιτεχνικών και διακοσμητικών ειδών και ειδών πολυτελείας Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση κοσμημάτων απομίμησης και συναφών ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πολύτιμων λίθων και συναφών ειδών πώληση νομισμάτων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων ειδών από χαρτί και χαρτόνι Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση βιβλίων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών οικιακής χρήσης.δ. κοσμημάτων. ειδών υγιεινής και ειδών τουαλέτας από χαρτί Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών χαρτοπωλείου Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση εφημερίδων και περιοδικών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μαγνητικών και οπτικών μέσων εγγραφής δεδομένων. Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση σκουπών και βουρτσών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διαφόρων ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ποικιλίας ειδών για πλοία Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αρχαιοτήτων. αντικών και γενικά παλαιών αντικειμένων τέχνης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών αλλοδαπών οίκων Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων ειδών οίκων εσωτερικού 481 .

Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. για σπορά Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών. ελαιοκράμβης και σιναπιού Χονδρικό εμπόριο ζωοτροφών Χονδρικό εμπόριο αλευριών και χονδράλευρων από ελαιούχους σπόρους ή καρπούς εκτός του σιναπιού Χονδρικό εμπόριο αλευριών. μη βρώσιμων 482 . για σπορά Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη. νοσοκομεία. σουσαμιού. για κατανάλωση από ζώα Χονδρικό εμπόριο σπόρων για πτηνοτροφές και κτηνοτροφές Χονδρικό εμπόριο σπόρων (εκτός των ελαιούχων σπόρων) Χονδρικό εμπόριο άλλων δημητριακών. χονδράλευρων και σβόλων κρέατος. βρώμης Χονδρικό εμπόριο σκληρoύ σιταριού.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση διάφορων τουριστικών και λοιπών παρόμοιων ειδών λαϊκής τέχνης Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ειδών γενικά προς το Δημόσιο. για σπορά Χονδρικό εμπόριο σκληρού σιταριού. για κατανάλωση από ανθρώπους Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού. για κατανάλωση από ζώα Χονδρικό εμπόριο ρυζιού. κράμβης. αποφλοιωμένων. καρκινοειδών. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. για κατανάλωση από ανθρώπους Χονδρικό εμπόριο σκληρού σιταριού. σπόρων και ζωοτροφών Χονδρικό εμπόριο δημητριακών. μη αποφλοιωμένου Χονδρικό εμπόριο σίκαλης. κάρδαμου. δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα Εργασίες γεωργικών μεσολαβητικών οργανισμών (για αγροτικά προϊόντα) Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γεωργικών πρώτων υλών και ζώντων ζώων Χονδρικό εμπόριο σιτηρών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . για σπορά Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού. ακατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση. σπόρων και ζωοτροφών Χονδρικό εμπόριο δημητριακών Χονδρικό εμπόριο άλλων δημητριακών Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού Χονδρικό εμπόριο κριθαριού Χονδρικό εμπόριο μαλακού σιταριού και σμιγαδιού. υπολειμμάτων ζωικού λίπους Χονδρικό εμπόριο αλευριών. για σπορά Χονδρικό εμπόριο καλαμποκιού για σπορά Χονδρικό εμπόριο κριθαριού. χονδράλευρων και σβόλων ψαριών. ακατέργαστου καπνού. για σπορά Χονδρικό εμπόριο σπόρων ανθέων και καρπών Χονδρικό εμπόριο σπόρων ζαχαρότευτλων και σπόρων κτηνοτροφικών φυτών Χονδρικό εμπόριο σπόρων λαχανικών Χονδρικό εμπόριο σπόρων πατάτας Χονδρικό εμπόριο ελαιούχων σπόρων και καρπών Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαιούχων καρπών Χονδρικό εμπόριο άλλων ελαιούχων σπόρων Χονδρικό εμπόριο αράπικων φιστικιών Χονδρικό εμπόριο ελαιών Χονδρικό εμπόριο σπόρων βαμβακιού Χονδρικό εμπόριο σπόρων ηλίανθου. μαλακίων ή άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων.

γουταπέρκας.δ. πιτουράλευρων και άλλων κατάλοιπων από την επεξεργασία δημητριακών Χονδρικό εμπόριο σβόλων δημητριακών Χονδρικό εμπόριο φυτικών αλευριών και χονδράλευρων. μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς.α. μυκητοκτόνων ή για παρόμοιους σκοπούς. βαφή ή δέψη.κ. Χονδρικό εμπόριο . ψαριών ή καρκινοειδών. λιναριού.άφρυκτου καφέ Χονδρικό εμπόριο άλλων φυτικών πρώτων υλών Χονδρικό εμπόριο βαλάτας. νωπών ή αποξηραμένων Χονδρικό εμπόριο φυσικού καουτσούκ Χονδρικό εμπόριο φυσικού φελλού. σιζάλ ακατέργαστων Χονδρικό εμπόριο εκκοκκισμένου βαμβακιού Χονδρικό εμπόριο ζαχαροκάλαμων και ζαχαρότευτλων Χονδρικό εμπόριο κεριών εντόμων και σπαρματσέτων Χονδρικό εμπόριο λοβού και φλοιού καφέ (άφρυκτου) Χονδρικό εμπόριο μη εκκοκκισμένου (σύσπορου) βαμβακιού και τσίκλας. μη βρώσιμων. κομμεορητινών. ζυθοποιίας και παρόμοιων κατάλοιπων Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα Χονδρικό εμπόριο πίτουρου. βάτες. ρητινών. υφαντικών ινών. τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων.δ.α. άλλων λάκας.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . φρέσκων Χονδρικό εμπόριο ωμών εντοσθίων.κ.κ. μαλακίων η άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων Χονδρικό εμπόριο ρητίνης Χονδρικό εμπόριο σπέρματος βοοειδών Χονδρικό εμπόριο σφουγγαριών Χονδρικό εμπόριο φτερών και πούπουλων και δερμάτων πουλιών με φτερά και πούπουλα Χονδρικό εμπόριο φυκιών και άλλων αλγών. για τροφή ζώων Χονδρικό εμπόριο φυτικών υλών και φυτικών απορριμμάτων. Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία.δ. κάνναβης. φυτικών προϊόντων π. τη φαρμακευτική ή την παραγωγή εντομοκτόνων. Χονδρικό εμπόριο προϊόντων π. βάλσαμων και παρόμοιων φυσικών κόμμεων Χονδρικό εμπόριο βαμβακιού.κ. εκκοκκισμένου ή μη Χονδρικό εμπόριο γιούτας. ξηρών Χονδρικό εμπόριο φυτών που χρησιμοποιούνται κυρίως στην αρωματοποιία.α. για σπαρτοπλεκτική. αποφλοιωμένων για τροφή ζώων Χονδρικό εμπόριο άχυρων και σανού (χορτονομής) Χονδρικό εμπόριο βιολογικών ζωοτροφών Χονδρικό εμπόριο ελαιοπιτών και άλλων στερεών κατάλοιπων φυτικών λιπών ή ελαίων Χονδρικό εμπόριο κατάλοιπων παραγωγής αμύλου.α. υποπροϊόντων Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστου καπνού Χονδρικό εμπόριο μη μεταποιημένου καπνού Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών Χονδρικό εμπόριο λουλουδιών και φυτών 483 .δ. για τροφή ζώων Χονδρικό εμπόριο χoνδράλευρου και σβόλων τριφυλλιού (alfalfa) Χονδρικό εμπόριο άλλων ακατέργαστων αγροτικών πρώτων υλών π.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών. ακατέργαστου ή απλής κατεργασίας Χονδρικό εμπόριο φυσικών σφουγγαριών ζωικής προέλευσης Χονδρικό εμπόριο φυτικών υλών π. παραγέμισμα. γουαγιούλης.μετά από εισαγωγή .

ζώντων Χονδρικό εμπόριο ωδικών πτηνών.α. βολβών και ριζών. ημιόνων και γίννων.δ. επιμεταλλωμένου δέρματος Χονδρικό εμπόριο δερμάτων αιγών ή μικρών κατσικιών. σκύλων. ποτών και καπνού Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών Χονδρικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών Χονδρικό εμπόριο νωπών φρούτων και λαχανικών Εξαγωγή εγχώριων νωπών αγροτικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων ξηρών καρπών Χονδρικό εμπόριο άλλων λαχανικών π.δ. χωρίς τρίχες Χονδρικό εμπόριο δερμάτων άλλων ζώων Χονδρικό εμπόριο δερμάτων από βοοειδή ή ιπποειδή ζώα. Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων βοοειδών ή ιπποειδών Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων προβάτων ή αρνιών. ζώντων Χονδρικό εμπόριο μελισσοσμηνών Χονδρικό εμπόριο μοσχαριών. λουστρινιού και δέρματος με στιλπνή επικάλυψη. χωρίς τρίχες Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων δερμάτων Χονδρικό εμπόριο συνθετικών δερμάτων. βρύων και λειχήνων. ζώντων Χονδρικό εμπόριο πουλερικών. κονδύλων. ζώντων. συνθέσεων ανθέων καθώς και ανθοδεσμών. δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος Εξαγωγή ακατέργαστων δερμάτων Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων γουνοδερμάτων. με βάση το δέρμα Χονδρικό εμπόριο τροφίμων. όνων. Χονδρικό εμπόριο άλλων σταφυλιών. ζώντων Χονδρικό εμπόριο δερμάτων. χαρουπιών 484 . χορταριών. ζώντων Χονδρικό εμπόριο προβάτων. προβιών και κατεργασμένου δέρματος Χονδρικό εμπόριο προβιών. εκτός των μοσχαριών Χονδρικό εμπόριο κουνελιών. στεφανιών και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο μερών φυτών. μυκηλιών μανιταριών Χονδρικό εμπόριο κομμένων ανθέων και μπουμπουκιών τους. κατάλληλων για διακοσμητική χρήση Χονδρικό εμπόριο πολλαπλασιαστικού υλικού φυτών Χονδρικό εμπόριο φυσικών χριστουγεννιάτικων δέντρων Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων Χονδρικό εμπόριο ζώντων ζώων Χονδρικό εμπόριο αιγοειδών. ζώντων Χονδρικό εμπόριο βοοειδών. μοσχευμάτων και παραφυάδων. αιγών ή μικρών κατσικιών Χονδρικό εμπόριο δέρματος αιγάγρου (σαμουά). ζώντων Χονδρικό εμπόριο χοιροειδών. ζώντων Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών. δερμάτων και κατεργασμένου δέρματος Χονδρικό εμπόριο προβιών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . νωπών Χονδρικό εμπόριο άλλων φρούτων.κ. εκτός από δέρματα κουνελιών.κ. γατών κλπ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων φυτών Χονδρικό εμπόριο δενδρυλλίων και φυτών (εκτός καλλωπιστικών φυτών) Χονδρικό εμπόριο ζώντων φυτών.α. λαγών και γουνοφόρων αρνιών Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων γενικά Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστων δερμάτων άλλων ζώων π. ζώντων Χονδρικό εμπόριο άλλων ζώντων ζώων Χονδρικό εμπόριο αλόγων.

φρέσκων Χονδρικό εμπόριο επιτραπέζιων σταφυλιών Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών Χονδρικό εμπόριο οπωροκηπευτικών Χονδρικό εμπόριο πατατών. ροδάκινων ή δαμάσκηνων Χονδρικό εμπόριο λαχανικών διατηρημένων σε ξίδι ή σε οξικό οξύ Χονδρικό εμπόριο λαχανικών κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο λαχανικών προσωρινά διατηρημένων Χονδρικό εμπόριο λαχανικών. αβοκάντο. ξηρών Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος Χονδρικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος Χονδρικό εμπόριο κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών) Εξαγωγή εγχώριων κατεψυγμένων κρεάτων Εξαγωγή εγχώριων νωπών κρεάτων Χονδρικό εμπόριο άκρων ζώων Χονδρικό εμπόριο άλλων κρεάτων και βρώσιμων εντοσθίων (συμπεριλαμβανομένου του κρέατος κουνελιών). προσωρινά διατηρημένων. γουάβας. φρέσκων ή απλής ψύξης Χονδρικό εμπόριο ριζωδών και βολβοειδών λαχανικών Χονδρικό εμπόριο σπαραγγιών Χονδρικό εμπόριο σταφίδων Χονδρικό εμπόριο χουρμάδων. μπανανών. κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών. ξηρών Χονδρικό εμπόριο εσπεριδοειδών. ζελέδων και πουρέ και πολτών φρούτων ή ξηρών καρπών Χονδρικό εμπόριο ξηρών καρπών. εκτός από βατραχοπόδαρα Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων εντοσθίων Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος βοοειδών Χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένου κρέατος χοιροειδών Χονδρικό εμπόριο κουνελιών. νωπών ή κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο κρέατος αιγών 485 . καβουρδισμένων αράπικων φιστικιών. όχι για άμεση κατανάλωση Χονδρικό εμπόριο χουρμάδων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ριζών και βολβών με υψηλό περιεχόμενο σε άμυλο ή ινουλίνη. αλατισμένων ή με άλλο τρόπο συντηρημένων Χονδρικό εμπόριο πατατών κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο φρούτων και ξηρών καρπών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . μπανανών. φρούτων και καρπών με κέλυφος (ακρόδρυων) Χονδρικό εμπόριο άλλων διατηρημένων φρούτων Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων λαχανικών Χονδρικό εμπόριο αποξηραμένων οσπριωδών λαχανικών. σύκων. φρέσκων Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων φρούτων και λαχανικών Εξαγωγή μεταποιημένων λαχανικών. ινδικών καρύδων. ινδικών καρύδων. μάνγκο. όχι για σπορά Χονδρικό εμπόριο διατηρημένων πατατών Χονδρικό εμπόριο ελαιών και άλλων καρπών. αβοκάντο. για ανθρώπινη κατανάλωση Χονδρικό εμπόριο ελαιοπυρήνα Χονδρικό εμπόριο ελαίων και άλλων καρπών. ξηρών Χονδρικό εμπόριο κατεργασμένων ξηρών καρπών Χονδρικό εμπόριο κουκουτσιών βερίκοκων. αποφλοιωμένων. σύκων. μάνγκο. βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου. βραζιλιάνικων καρύδων ανακάρδιου. μαγειρεμένων ή αμαγείρευτων. γουάβας. διατηρημένων με άλλο τρόπο εκτός από ξίδι ή οξικό οξύ Χονδρικό εμπόριο μαρμελάδων.

νωπού ή απλής ψύξης Χονδρικό εμπόριο κρέατος χοιροειδών. αλλά χωρίς να έχουν υποστεί περαιτέρω παρασκευή Χονδρικό εμπόριο καλαμποκέλαιου και των κλασμάτων του. χοίρων και πουλερικών Χονδρικό εμπόριο ζωικών ή φυτικών λιπών και ελαίων και των κλασμάτων τους. βρώσιμων αλευριών και χονδράλευρων κρέατος ή εντοσθίων Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων. αιγών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο κρέατος βοοειδών. σε άλμη. εκτός από τα θαλασσινά σαλιγκάρια. απλής ψύξης ή κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο πουλερικών) προϊόντων κρέατος (συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών παρασκευασμένου και διατηρημένου κρέατος. μη χημικά τροποποιημένων Χονδρικό εμπόριο λιπών βοοειδών. βατραχοπόδαρων. συμπυκνωμένων ή με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών υλών. ψαριών και υδρόβιων ασπόνδυλων Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένων προϊόντων κρέατος (γύρου. προβάτων. εκχυλισμάτων και ζωμών κρέατος. χοίρων και πουλερικών Χονδρικό εμπόριο μαργαρίνης και παρόμοιων παρασκευασμάτων 486 . νωπών. νωπών. με περισσότερο από 6% λίπος. αιγοπροβάτων. νωπού ή απλής ψύξης Χονδρικό εμπόριο νωπών και κατεψυγμένων κρεάτων Χονδρικό εμπόριο σαλιγκαριών. αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων. ακατέργαστων και εξευγενισμένων. σε άλλες μορφές εκτός της στερεάς Χονδρικό εμπόριο γιαουρτιού και άλλων ειδών ζυμωμένου ή οξινισμένου γάλακτος ή κρέμας Χονδρικό εμπόριο επεξεργασμένου ρευστού γάλακτος Χονδρικό εμπόριο καζεΐνης Χονδρικό εμπόριο τυριού και τυροπήγματος Χονδρικό εμπόριο τυρόγαλου Χονδρικό εμπόριο αβγών Χονδρικό εμπόριο αβγών με το κέλυφος Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων ελαίων και λιπών Εξαγωγή ελαιόλαδου Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων λιπών Χονδρικό εμπόριο ελαιόλαδου Χονδρικό εμπόριο ζωικών ελαίων και λιπών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . υδρογονωμένων. απλής ψύξης. αποξηραμένων ή καπνιστών. κατεψυγμένου Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων. εστεροποιημένων. όχι συμπυκνωμένων ή ζαχαρούχων Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας. αλατισμένων. εντοσθίων ή αίματος. αποξηραμένων. αβγών και βρώσιμων ελαίων και λιπών Χονδρικό εμπόριο γαλακτοκομικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο βούτυρου Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας σε στερεές μορφές Χονδρικό εμπόριο γάλακτος και κρέμας. σουβλακιών κλπ) Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων. κατεψυγμένων. κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών. νωπών ή απλής ψύξης Χονδρικό εμπόριο κρέατος προβάτων. εκτός από λίπη βοοειδών. νωπού ή απλής ψύξης Χονδρικό εμπόριο κρέατος και βρώσιμων εντοσθίων πουλερικών. παστών ή σε άλμη.

μειγμάτων ποτών που περιέχουν αλκοόλη Χονδρικό εμπόριο αποσταγμάτων. ηδύποτων. ελαίου ινδικής καρύδας.χ. βαφλών και λεπτών μπισκότων 487 . άλλων οινοπνευματωδών ποτών. μεταλλικών νερών. βαμβακέλαιου. απιδίτη. ηλιέλαιου. αραχιδέλαιου. μούστου σταφυλιών Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή. εκτός από το αφρώδες κρασί. σε κύβους ή νιφάδες Χονδρικό εμπόριο παγωμένου τσαγιού Χονδρικό εμπόριο χυμών φρούτων και λαχανικών Χονδρικό εμπόριο αλκοολούχων ποτών Χονδρικό εμπόριο άλλων ποτών που προέρχονται από ζύμωση (π. φοινικοπυρήνων.α. σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης Χονδρικό εμπόριο ακατέργαστης ζάχαρης από ζαχαροκάλαμο ή ζαχαρότευτλα. φρουκτόζης και σιροπιού φρουκτόζης. σακχάρων και σιροπιού σακχάρων π. σταθεροποιημένων φυτικών λιπών και ελαίων (εκτός από το καλαμποκέλαιο) και των κλασμάτων τους Χονδρικό εμπόριο ποτών Χονδρικό εμπόριο ποτών Χονδρικό εμπόριο χυμών. babassu. αναψυκτικών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών Χονδρικό εμπόριο άλλων μη αλκοολούχων ποτών Χονδρικό εμπόριο αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών νερών και αεριούχων νερών. λινέλαιου. ιμβερτοσάκχαρου. πούρων με κομμένο άκρο. σύνθετων αλκοολούχων παρασκευασμάτων για την παραγωγή ποτών Χονδρικό εμπόριο αφρώδους κρασιού Χονδρικό εμπόριο βερμούτ και άλλων ειδών αρωματικού κρασιού από νωπά σταφύλια Χονδρικό εμπόριο κρασιού από νωπά σταφύλια. εκχυλισμάτων και αποσταγμάτων καπνού Χονδρικό εμπόριο πούρων. σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης. ομογενοποιημένου ή ανασυσταμένου καπνού. καρδαμέλαιου.κ. γογγυλέλαιου (colza oil) και σιναπέλαιοιυ Χονδρικό εμπόριο φοινικέλαιου. που δεν έχουν γλυκανθεί ή αρωματιστεί Χονδρικό εμπόριο παγακιών βρώσιμων. πουρακιών και τσιγάρων.δ. μηλίτη. σε στερεά μορφή Χονδρικό εμπόριο γλυκόζης και σιροπιού γλυκόζης. τεχνητού μελιού και καραμέλας Χονδρικό εμπόριο καθαρισμένης ζάχαρης και χημικά καθαρής σακχαρόζης σε στερεά μορφή. υδρομελιού). γλυκών μπισκότων. από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού Χονδρικό εμπόριο τσιγαρόχαρτου Χονδρικό εμπόριο ζάχαρης.ποτών Χονδρικό εμπόριο μπίρας Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καπνού Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών μεταποιημένου καπνού και υποκατάστατων. ζάχαρης και σιροπιού σφένδαμου και μελάσας Χονδρικό εμπόριο προϊόντων αρτοποιίας Χονδρικό εμπόριο (πρατήριο) ψωμιού και ειδών αρτοποιίας Χονδρικό εμπόριο άλλων ειδών ψωμιού και άλλων ειδών αρτοποιίας Χονδρικό εμπόριο κώνων παγωτού Χονδρικό εμπόριο μελόψωμου και παρόμοιων ειδών.. κραμβέλαιου.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο σογιέλαιου.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .

μπαχαρικών και λοιπών παρόμοιων ειδών. διατηρημένων με ζάχαρη Χονδρικό εμπόριο καφέ. ξηρών καρπών. με προκαθορισμένη τιμή πώλησης Χονδρικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής γενικά Χονδρικό εμπόριο παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου Χονδρικό εμπόριο προϊόντων ζαχαροπλαστικής (συμπεριλαμβάνεται η λευκή σοκολάτα) που δεν περιέχουν κακάο Χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου). καρκινοειδών και μαλακίων Εξαγωγή εγχώριων νωπών ψαριών 488 . τσαγιού. μη αποκαφεϊνωμένου Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών. τσαγιού. κακάου και μπαχαρικών Χονδρικό εμπόριο καφέ. φρυγανισμένου ψωμιού και παρόμοιων φρυγανισμένων προϊόντων Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ειδών αρτοποιίας Χονδρικό εμπόριο τυροπιτών και σάντουιτς Χονδρικό εμπόριο φρέσκου ψωμιού Χονδρικό εμπόριο φρέσκων ειδών ζαχαροπλαστικής και γλυκισμάτων Χονδρικό εμπόριο φύλλων κρούστας ή κανταϊφιού Χονδρικό εμπόριο ειδών σοκολάτας και ειδών ζαχαροπλαστικής Χονδρικό εμπόριο βιομηχανοποιημένου παγωτού. αποκαφεϊνωμένου Χονδρικό εμπόριο καφέ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο πιτών και κουλουριών Χονδρικό εμπόριο τραγανού ψωμιού. σε άλλες μορφές εκτός από χύμα Χονδρικό εμπόριο σοκολάτας και άλλων παρασκευασμάτων που περιέχουν κακάο (εκτός από ζαχαρούχο σκόνη κακάου). αποσταγμάτων.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . λίπους και ελαίου κακάου Χονδρικό εμπόριο εκχυλισμάτων. καρκινοειδών και μαλακίων Χονδρικό εμπόριο ψαριών. μη κατεργασμένων Χονδρικό εμπόριο πράσινου τσαγιού (μη ζυμωμένου). καρκινοειδών και μαλακίων Χονδρικό εμπόριο ψαριών. που περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη Χονδρικό εμπόριο καρυκευμάτων . μαύρου τσαγιού (ζυμωμένου) και εν μέρει ζυμωμένου τσαγιού Χονδρικό εμπόριο προϊόντων καφέ Χονδρικό εμπόριο υποκατάστατων του καφέ. που δεν περιέχει πρόσθετη ζάχαρη ή άλλη γλυκαντική ύλη Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη. τσαγιού. εκχυλισμάτων. σε μορφές χύμα Χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο φρούτων. συμπυκνωμάτων και παρασκευασμάτων τσαγιού ή μάτε Χονδρικό εμπόριο καβουρδισμένου και αλεσμένου καφέ και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο κακάου σε σκόνη. συμπεριλαμβανομένων ψαριών. παξιμαδιών. κακάου και μπαχαρικών Χονδρικό εμπόριο αρωματικών φυτών Χονδρικό εμπόριο αφεψημάτων βοτάνων Χονδρικό εμπόριο βούτυρου. φλούδας φρούτων και άλλων μερών φυτών. επεξεργασμένων Χονδρικό εμπόριο μπαχαρικών. κακάου και μπαχαρικών Χονδρικό εμπόριο καφέ. αλεσμένων και συσκευασμένων Χονδρικό εμπόριο καφέ. ουσιών και συμπυκνωμάτων του καφέ ή των υποκατάστατων του καφέ Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων.

Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων δημητριακών (συμπεριλαμβάνονται και οι νιφάδες αραβόσιτου) Χονδρικό εμπόριο άλλων προϊόντων διατροφής π. βρώσιμου ιχθυάλευρου Χονδρικό εμπόριο ψαριών κατά άλλο τρόπο παρασκευασμένων ή διατηρημένων. Χονδρικό εμπόριο αμαγείρευτων ζυμαρικών.α.α. νωπών και κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο ψαριών. κατεψυγμένων.δ. δεξτρινών τροποποιημένων αμύλων Χονδρικό εμπόριο αποφλοιωμένου ρυζιού Χονδρικό εμπόριο βρώσιμων προϊόντων ζωικής προέλευσης π. νωπών ή απλής ψύξης Χονδρικό εμπόριο ψαριών αλίπαστων Χονδρικό εμπόριο ψαριών αποξηραμένων. άλλου κρέατος ψαριών.δ. νωπών ή διατηρημένων. κατεψυγμένων. κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων Χονδρικό εμπόριο ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων και διαιτητικών τροφίμων Χονδρικό εμπόριο διαιτητικών τροφών Χονδρικό εμπόριο παιδικών τροφών και άλλων ομογενοποιημένων παρασκευασμάτων τροφίμων Χονδρικό εμπόριο συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής Χονδρικό εμπόριο άλλων τροφίμων π.α. ζώντων Χονδρικό εμπόριο ψαριών. καπνιστών ψαριών. φιλέτων ψαριών. άλλων μονοκύτταρων μικροοργανισμών. παρασκευασμένων ή διατηρημένων Χονδρικό εμπόριο στρειδιών μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων. χαβιαριού Χονδρικό εμπόριο ψαριών. συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου.κ. που λαμβάνονται από το οξικό οξύ Χονδρικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς Χονδρικό εμπόριο πτηνοτροφών για οικιακά πτηνά Χονδρικό εμπόριο ρυζιού. μη παραγεμισμένων ή με άλλο τρόπο παρασκευασμένων Χονδρικό εμπόριο αμύλων. Χονδρικό εμπόριο αβγών χωρίς το κέλυφος. Χονδρικό εμπόριο φιλέτων ψαριών. ζώντων. ζωντανών Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών μη κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών. αλεσμένου 489 . αποξηραμένων. ινουλίνης. άλλου κρέατος ψαριών. συκωτιών ψαριών και αβγοτάραχου. κουσκούς ζυμαρικών. παραγεμισμένων ή με και άλλων άλλο τρόπο Χονδρικό εμπόριο μαγιάς (ενεργού ή αδρανούς). αλατισμένων Χονδρικό εμπόριο καρκινοειδών. αλατισμένων ή σε άλμη.δ. νωπών ή απλής ψύξης Χονδρικό εμπόριο ψαριών. μαλακίων και άλλων υδρόβιων ασπόνδυλων. νωπών ή απλής ψύξης Χονδρικό εμπόριο διακοσμητικών ψαριών. συσκευασμένων Χονδρικό εμπόριο άλλων αλευριών δημητριακών π.κ. νεκρών. λευκώματος αβγού Χονδρικό εμπόριο αλατιού επιτραπέζιου Χονδρικό εμπόριο αλευριών δημητριακών. γλουτένης σιταριού.α.δ.κ.κ.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο άλλων μαλακίων ή οστρακόδερμων και υδρόβιων ασπόνδυλων. κρόκων αβγών. Χονδρικό εμπόριο βύνης Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής διατροφής Χονδρικό εμπόριο μαγειρεμένων παρασκευασμένων. παρασκευασμένων διογκωτικών σκονών Χονδρικό εμπόριο μειγμάτων για την παρασκευή ειδών αρτοποιίας Χονδρικό εμπόριο ξιδιού και υποκατάστατων του ξιδιού.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .

νημάτων από άλλες φυτικές υφαντικές ίνες και χάρτινων νημάτων Χονδρικό εμπόριο νημάτων από λινάρι Χονδρικό εμπόριο νημάτων από συνθετικές και τεχνητές ίνες Χονδρικό εμπόριο νημάτων και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων Εξαγωγή υφασμάτων. ποτών και καπνού Χονδρικό εμπόριο βιολογικών τροφίμων. για γυναικεία ρούχα Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων. χονδράλευρων σιταριού Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων. κόκκων κλπ Χονδρικό εμπόριο φυσικού μελιού Χονδρικό εμπόριο φυτικών αλευριών και χονδράλευρων για ανθρώπινη κατανάλωση Χονδρικό εμπόριο φυτικών χυμών και εκχυλισμάτων. μη κατεψυγμένων Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο νημάτων Χονδρικό εμπόριο βαμβακερών νημάτων Χονδρικό εμπόριο μάλλινων νημάτων Χονδρικό εμπόριο μεταξωτών νημάτων Χονδρικό εμπόριο νημάτων από γιούτα ή από άλλες ίνες από στελέχη φυτών. για ανδρικά ρούχα Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή.υφασμάτων. εκτός από πλέγματα ενίσχυσης (λινά) επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο σαλτσών. για γυναικεία ρούχα Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή. τέρι. ποτών και καπνού Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο τροφίμων. ποτών και καπνού Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο κατεψυγμένων τροφίμων Μη εξειδικευμένο χονδρικό εμπόριο μη κατεψυγμένων τροφίμων.κ.υφασμάτων πολυτελείας. βλεννωδών και πηκτικών παραγόντων Χονδρικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού) δημητριακών π. Χονδρικό εμπόριο χόνδρων (μπλιγουριού). πλεκτών ή κροσέ Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων πολυτελείας.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ .υφασμάτων. για γυναικεία ρούχα Χονδρικό εμπόριο άλλων πλεκτών υφασμάτων ή υφασμάτων κροσέ Χονδρικό εμπόριο ελαστικοποιημένων υφασμάτων. θηλειωτών υφασμάτων. πεπτικών ουσιών.δ.α. αλευριού και χονδράλευρου σιναπιού και παρασκευασμένης μουστάρδας Χονδρικό εμπόριο σιτάλευρου ή αλευριού σμιγαδιού Χονδρικό εμπόριο σουπών και ζωμών και παρασκευασμάτων τους Χονδρικό εμπόριο ταπιόκας και υποκατάστατων παρασκευασμένων από άμυλο σε μορφή νιφάδων. για ανδρικά ρούχα 490 . ανάμεικτων καρυκευμάτων και αρτυμάτων. για γυναικεία ρούχα Χονδρικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από βαμβάκι Χονδρικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από τεχνητές ή συνθετικές ασυνεχείς ίνες Χονδρικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ίνες Χονδρικό εμπόριο υφαντών υφασμάτων από φυτικές ίνες εκτός του βαμβακιού Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων επιπλώσεων ή άλλων υφασμάτινων ειδών ταπετσαρίας Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων λαϊκής κατανάλωσης Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων με πέλος.

κουμπιών. καλυμμένων με υφαντικά υλικά. έτοιμων διχτυών από υφαντικά υλικά. κορδονιών ή σχοινιών. σουστών. για χρήση άλλη από φαρμακευτική Χονδρικό εμπόριο διχτυών με κόμπους από σπάγγους. περσίδων παράθυρων. γύρων (βολάν) κουρτινών ή κρεβατιών Χονδρικό εμπόριο λευκών ειδών Χονδρικό εμπόριο μη υφαντών προϊόντων και ειδών από μη υφαντά. κορδονιών. πλεκτών ή κροσέ υφασμάτων Χονδρικό εμπόριο τραπεζομάντιλων και πετσετών φαγητού Χονδρικό εμπόριο υφαντικών προϊόντων καπιτονέ με το κομμάτι Χονδρικό εμπόριο υφασμάτινων ειδών λαϊκής τέχνης Χονδρικό εμπόριο μικρών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων Χονδρικό εμπόριο αγκραφών. εμποτισμένων ή καλυμμένων με ελαστικό ή πλαστικό 491 . φερμουάρ Χονδρικό εμπόριο βελονών ραψίματος. επικαλυμμένου ή λαμιναρισμένου Χονδρικό εμπόριο προτύπων (πατρόν) γυναικείων αμφιέσεων Χονδρικό εμπόριο σεντονιών και μαξιλαροθηκών Χονδρικό εμπόριο σημαιών και λαβάρων Χονδρικό εμπόριο σπάγγων. τεντών. ταινιών.δ. φιτιλιών και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο κουβερτών και κλινοσκεπασμάτων ταξιδιού (εκτός από ηλεκτρικές κουβέρτες) Χονδρικό εμπόριο κουρτινών (συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχωτές) και εσωτερικών στοριών. Χονδρικό εμπόριο βατών από υφαντικά υλικά και ειδών απ' αυτές.α. από γιούτα ή άλλες υφαντικές ίνες από στελέχη φυτών Χονδρικό εμπόριο τεντών και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο τουλιών και άλλων δικτυωτών υφασμάτων. ειδών από νήματα. κοπιτσών και μερών τους.α.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . σε λωρίδες ή σε διακοσμητικά σχέδια Χονδρικό εμπόριο κλωστών και κορδονιών από καουτσούκ.κ. βελεντζών και παρόμοιων ειδών Εξαγωγή λευκών ειδών Χονδρικό εμπόριο άλλων μεταποιημένων ειδών. κουρτινών και διαφόρων οικιακών ειδών από κλωστοϋφαντουργικά υλικά Εξαγωγή κιλιμιών. επενδυμένου. σε λωρίδες ή σε διακοσμητικά σχέδια Χονδρικό εμπόριο εγχώριων κεντημάτων Χονδρικό εμπόριο εργόχειρων Χονδρικό εμπόριο κεντημάτων με το κομμάτι. σκηνών τσίρκου Χονδρικό εμπόριο πετσετών μπάνιου και κουζίνας Χονδρικό εμπόριο πιλήματος (τσόχας).κ. συμπεριλαμβανομένων και των πατρόν Χονδρικό εμπόριο άλλων οικιακών κλωστοϋφαντουργικών ειδών π. βελονών πλεξίματος και παρόμοιων ειδών για χρήση με το χέρι Χονδρικό εμπόριο δαντελών με το κομμάτι. Χονδρικό εμπόριο ειδών τεντοποιίας Χονδρικό εμπόριο ειδών ύπνου Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κρεβατιών Χονδρικό εμπόριο κενών υφασμάτινων σάκων Χονδρικό εμπόριο κιλιμιών. βελεντζών και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο κορδονιών από υφαντικές ύλες.δ. σχοινιών και καλωδίων.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο υφασμάτων. υφαντικού νήματος και λωρίδων. για γυναικεία ρούχα Χονδρικό εμπόριο λινών οικιακής χρήσης. εκτός από είδη ένδυσης Χονδρικό εμπόριο μουσαμάδων. λωρίδων π.

ραβδωτών νημάτων με θηλιές Χονδρικό εμπόριο στενών υφαντών υφασμάτων. φορμών με μπούστο και με τιράντες. κεφαλόδεσμων. βερμούδων και σορτς Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων παλτών. νυχτικών. αδιάβροχων. κομπινεζόν. μεσοφοριών. συνόλων. πουκάμισων και σεμιζιέ 492 . βερμούδων και σορτς Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων μπλουζών.ΚΩΔΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 2008 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Χονδρικό εμπόριο κλωστών και νημάτων ραψίματος Χονδρικό εμπόριο κλωστών και νημάτων ραψίματος από τεχνητές ή συνθετικές συνεχείς ή ασυνεχείς ίνες Χονδρικό εμπόριο κουμπιών. σακακιών.μετά από εισαγωγή . για καλύμματα κεφαλιού Χονδρικό εμπόριο άλλων ενδυμάτων εργασίας Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοντομάνικων αθλητικών και άλλων φανελακιών. συνόλων. από κάθε ύλη Χονδρικό εμπόριο . νημάτων σενίλλιας. πιτζαμών και ρομπών Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων κοστουμιών. σακακιών. πιτζαμών. παντελονιών.ΕΘΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ . αντιανεμικών και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο ανδρικών ή αγορίστικων πουκάμισων Χονδρικό εμπόριο ανδρικών πουκάμισων. μερών από φερμουάρ Χονδρικό εμπόριο μπομπονιέρων και παρόμοιων ειδών γάμων και βαπτίσεων Χονδρικό εμπόριο νημάτων και λωρίδων υπό μορφή κορδονέτου. στολών σκι και μαγιό κολύμβησης. μπλουζών και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο βρεφικών ενδυμάτων και εξαρτημάτων ρουχισμού Χονδρικό εμπόριο γαντιών. φιγουρινιών και πλισέδων Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή. πλαισίων καπέλων. διακοσμητικών γαρνιτούρων και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο συνέργων για το κέντημα και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο υλικών ραπτικής γενικά Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων και υποδημάτων Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) και υποδημάτων Χονδρικό εμπόριο ειδών ιματισμού (ενδυμάτων) Εξαγωγή γυναικείων έτοιμων ενδυμάτων και φορεμάτων Εξαγωγή μπλουζών γυναικείων. ημιτελών κουμπιών. πουκάμισων ανδρικών. μπουρνουζιών. σώβρακων. καπών. φορμών με μπούστο και με τιράντες. κιλοτών. παντελονιών. ημίπαλτων. σλιπ. πιτζαμών και παρόμοιων ειδών Εξαγωγή πλεκτών ενδυμάτων. μπλέιζερ. φοδρών. φορεμάτων. ρομπών και παρόμοιων ειδών Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων κοστουμιών. σκελετών καπέλων. επενδυτών. γείσων και υποσιάγωνων. φουστών. γαντιών χωρίς δάκτυλα Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ενδυμάτων για επαγγελματική χρήση Χονδρικό εμπόριο γυναικείων εσώρουχων γενικά Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ζωνών Χονδρικό εμπόριο γυναικείων ή κοριτσίστικων αθλητικών και άλλων φανελακιών. και άλλων παρόμοιων ενδυμάτων Χονδρικό εμπόριο αλεξίσφαιρων στολών Χονδρικό εμπόριο άλλων καλυμμάτων κεφαλιού.κεντημάτων Χονδρικό εμπόριο μητρών για κουμπιά και άλλων μερών κουμπιών. άνορακ.παιδικών ενδυμάτων Χονδρικό εμπόριο αθλητικών ρούχων.

μερών ενδυμάτων ή εξαρτημάτων ρουχισμού. πουλόβερ. από χαρτί ή κυτταρίνη Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων από πίλημα (τσόχα) ή μη υφαντών. από καουτσούκ ή πλ