1 ŨűŮů

ŏōŃŔņľʼnŋŌŏŐņ 'ŊľŎňŃŐņŋŁ ņ ŊŃŋņłńŊŘŋŐ', "ĿņŅŋŃŏ ľłŊņŋņŏŐŎľŔņŝ", "ĿņŅŋŃŏ
ņŋŒŌŎŊľŔņŌŋŋņ ŐŃœŋŌʼnŌŁņņ"
30 ŝūűŞŮŦ- 03 ŒţŠŮűŞŮŦ 2012
c 
ŁŮűŭŞ 

  

c 

 

c

9.45
13.00 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 104 



 
c

9.45
13.00 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 205
14.00
15.30 



03 ŒţŠŮűŞŮŦ 2012 c ŁŮűŭŞ    c   c 9.15 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 104   c 9.30 ĿŦťūţůůŮţŢŞ 104 ĿŦťūţůůŮţŢŞ 104 1 ŨűŮů ŏōŃŔņľʼnŋŌŏŐ "ŊľŎňŃŐņŋŁ ņ őōŎľŀʼnŃŋņŃ ŋľ œŌŐŃʼnņŃŎŏŐŀŌŐŌ ņ ŐőŎņŅŊľ" 30 ŝūűŞŮŦ.45 13.45 13.00 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 104   c 9.45 11.00 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 104 14. c 9.00 15.00 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 205 14.45 13.00 15.30  .

00 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 104 14.00 15.15 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 104   c 9.00 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 104   c 9.45 11.30  .30 ĿŦťūţůůŮţŢŞ 104 ĿŦťūţůůŮţŢŞ 104 1 ŨűŮů ŏōŃŔņľʼnŋŌŏŐ "œŌŐŃʼnŏňņ ŊŃŋņłńŊŘŋŐ" /ūŞ şŸũšŞŮůŨŦ ţťŦŨ/ 30 ŝūűŞŮŦ. c 9.45 13.03 ŒţŠŮűŞŮŦ 2012 c ŁŮűŭŞ    c   c 9.45 13.00 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 205 14.00 15.45 13.

BUSINESS INFORMATION SYSTEMS 30th January .00 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 104 14.45 11.45 13.15 ņŨŬūŬŪŦŨŞ 104   c 9. BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES.3rd February 2012  ! " #$%" " &%!%" ! #$"  .30 ĿŦťūţůůŮţŢŞ 104 ĿŦťūţůůŮţŢŞ 104 1st year INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES.00 15. c 9.

45 11.45 104 13.15 Business environment 203 11.45 9.15 Business environment 203 11.45 104 13.03 ŒţŠŮűŞŮŦ 2012 c ŁŮűŭŞ    c   c  c  9.00 Business environment 203 11.15 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 215  .45 9.15 9.00 Business environment 203 11.00 ! #$"  Business environment 9.11.30 13.30 13.45 17.45 13.3rd February 2012  ! 11.00 x Spanish 205 2 ŨűŮů ŏōŃŔņľʼnŋŌŏŐ "ŊľŎňŃŐņŋŁ ņ ŊŃŋņłńŊŘŋŐ" 30 ŝūűŞŮŦ.45 13.30 13.00 15.30 13.45 13.00 x Spanish 205 1st year HOTEL MANAGEMENT /in English/ 30th January .00 x " #$%" 9.45 13.15 x " &%!%" 9.45 17.00 x Business environment 9.00 x 9.00 15.

00 1 15.45 13.15 ņůŭŞūůŨŦ ţťŦŨ 204 9.00 őŭŮŞŠũţūůŨŬ 104 15.30 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 209 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŭŮŬţŨŰŦ 203 9. c   c 9.30 ůŵţŰŬŠŬŢůŰŠŬ 206 9.00 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 203 14.30 14.30 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 204 11.45 11.00 15.00 őŭŮŞŠũţūůŨŬ 104 15.00 14.30 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 205 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŭŮŬţŨŰŦ 14.45 11.00 14.45 11.15 ņůŭŞūůŨŦ ţťŦŨ 204 9.00 15.30 15.45 13.00 15.45 13.30 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŭŮŬţŨŰŦ 203 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 209 9.30 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 205 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŭŮŬţŨŰŦ 14.15 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 209 9.00 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 203 2 11.30 ůŵţŰŬŠŬŢůŰŠŬ 206 .45 13.30 15.00 15.30 14.

30  c ŊţŤŢűūŞŮŬŢūŬ ųŬŰţũŦţŮůŰŠŬ 209   c 9.30 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 209 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŭŮŬţŨŰŦ 203  .30 15.45 13.00 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 203 13.00 14.00 15.45 9.03 ŒţŠŮűŞŮŦ 2012 c   '(  c  9.2 ŨűŮů ŏōŃŔņľʼnŋŌŏŐ 'ŊľŎňŃŐņŋŁ ņ őōŎľŀʼnŃŋņŃ ŋľ œŌŐŃʼnņŃŎŏŐŀŌŐŌ ņ ŐőŎņŅŊľ' 30 ŝūűŞŮŦ.45 11.15 ņůŭŞūůŨŦ ţťŦŨ 204 11.

45 9.00 15.00 ųŬŰţũŦţŮůŰŠŬ 209 14.30 15.00  c ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 205 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŭŮŬţŨŰŦ 14.00 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 203 13.30 ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 209 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŭŮŬţŨŰŦ 203  .00 14.00 15.03 ŒţŠŮűŞŮŦ 2012 c ŁŮűŭŞ    c  9.45 11.45 13.45 ŊţŤŢűūŞŮŬŢūŬ 13.00 104 15.30 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 204 2 ŨűŮů ŏōŃŔņľʼnŋŌŏŐ "œŌŐŃʼnŏňņ ŊŃŋņłńŊŘŋŐ" /ūŞ şŸũšŞŮůŨŦ ţťŦŨ/ 30 ŝūűŞŮŦ.45 13.15 ņůŭŞūůŨŦ ţťŦŨ 204 11.30  c ŊţŤŢűūŞŮŬŢūŬ ųŬŰţũŦţŮůŰŠŬ 209   c 9.30  9. c 9.

00  c ōŮţŢŭŮŦţŪŞŵţůŰŠŬ 205 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŭŮŬţŨŰŦ 104 14.45 13.45 13.00 15.30 " &%!%" Branding 208 9.45 ŊţŤŢűūŞŮŬŢūŬ 13.3rd February 2012  ! 9.30 11.30 15.30 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 204 2nd year INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 30th January . c 9.00 Spanish 206 2nd year ! #$" 9.30 Branding 206  9.00 ųŬŰţũŦţŮůŰŠŬ 209 14.00 Intellectual property 208 " #$%" 9.45 13.00 Spanish 207 11.30  9.30 16.00 15.00 14.00 15.00 Intellectual property 208 .00 Intellectual property 206 x 14.45 13.45 13.

45 9.00 Spanish 207  14.45 13.3rd February 2012  ! " #$%" 9.HOTEL MANAGEMENT /in English/ 30th January .30 13.00 Ã  " &%!%" ! #$"  9.00 .00 Ã  11.

 .

30 ŰŰŞ 203 15. 14.00 ŨŬūŨűŮţūŰūŬůŭŬůŬşūŬů 14.30 13.00 1 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ 14.00 ŨŬūŨűŮţūŰūŬůŭŬůŬşūŬů 14.15 ŨŞŵţůŰŠŬŰŬ 202  .15 2 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ 14.00 15.30 ŰŰŞ 203 15.30 14.30 9.30 à  3 ŨűŮů ŏōŃŔņľʼnŋŌŏŐ "ŊľŎňŃŐņŋŁ ņ ŊŃŋņłńŊŘŋŐ" 30 ŝūűŞŮŦ.00 15.00 15.30 15.30  c ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 204   c 9.00 15.45 11.03 ŒţŠŮűŞŮŦ 2012 c ŁŮűŭŞ    c  11.45 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ 11.30 16.00 Spanish 206 x 14.

00 ŨŞŵţůŰŠŬŰŬ 215 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ 9.45 ŨŬūŨűŮţūŰūŬůŭŬůŬşūŬ 13.45 ŏţũůŨŦ Ŧ ţŨŬŰűŮŦťŸŪ 203 13.03 ŒţŠŮűŞŮŦ 2012 c   '(  c  11.15 ŨŞŵţůŰŠŬŰŬ 202 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŨŬūŨűŮţūŰūŬůŭŬůŬşūŬůŰŰ 14.45 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ 11.00 őůŰŬŧŵŦŠ ŰűŮŦťŸŪ 205 13.00 Ş 215 15.00 ůŰŰŞ 204 9. c ŕŞů  c 9.45 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ 13.00 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 215 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 204 9.00  c   c 9.30 Ş 215 13.30 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 215 3 ŨűŮů ŏōŃŔņľʼnŋŌŏŐ 'ŊľŎňŃŐņŋŁ ņ őōŎľŀʼnŃŋņŃ ŋľ œŌŐŃʼnņŃŎŏŐŀŌŐŌ ņ ŐőŎņŅŊľ' 30 ŝūűŞŮŦ.00 ŨŞŵţůŰŠŬŰŬ 215 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ 9.00 ŁŬũŲŰűŮŦťŸŪ 207  .45 ŨŬūŨűŮţūŰūŬůŭŬůŬşūŬ 13.00 ůŰŰŞ 204 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŨŬūŨűŮţūŰūŬůŭŬůŬşūŬůŰŰ 11.45 őŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ 13.45 13.30 9.

45 9.00 ŏţũůŨŦ Ŧ ţŨŬŰűŮŦťŸŪ 205 13. c   c 9.00 ŁŬũŲŰűŮŦťŸŪ 207 .45 13.

00 14.30 9.30 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 202 14.45 13.45 13.00 ŁŬũŲŰűŮŦťŸŪ 207 14.03 ŒţŠŮűŞŮŦ 2012 c ŁŮűŭŞ    c   c   c 11.00 ŁŬũŲŰűŮŦťŸŪ 207 9.14.30 1 11.45 9.45 13.00 15.00 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 204 14.30 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 204 3 ŨűŮů ŏōŃŔņľʼnŋŌŏŐ "œŌŐŃʼnŏňņ ŊŃŋņłńŊŘŋŐ" /ūŞ şŸũšŞŮůŨŦ ţťŦŨ/ 30 ŝūűŞŮŦ.00 15.30 9.45 ŏţũůŨŦ Ŧ ţŨŬŰűŮŦťŸŪ 203 13.45 ŏţũůŨŦ Ŧ ţŨŬŰűŮŦťŸŪ 203 13.00 ŏţũůŨŦ Ŧ ţŨŬŰűŮŦťŸŪ 205 13.30 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 202 3 14.00 őůŰŬŧŵŦŠ ŰűŮŦťŸŪ 205 13.00 15.00 15.00 15.00 ŏţũůŨŦ Ŧ ţŨŬŰűŮŦťŸŪ 205 13.30 13.30 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 202 9.00 2 15.00 ŁŬũŲŰűŮŦťŸŪ 207 9.30 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 206 11.45 9.00 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 204  .00 ŁŬũŲŰűŮŦťŸŪ 207 9.45 13.00 őůŰŬŧŵŦŠ ŰűŮŦťŸŪ 205 13.

00 ŋţŪůŨŦ ţťŦŨ 208 3rd year INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES 30th January .3rd February 2012  ! 9.45 13.00 17.45 International and Global 13.30 " &%!%" International Business Management 206 ! #$"  9.3rd February 2012  ! " #$%" " &%!%" ! #$"  . c   c 9.00 15.15 German 104 14.45 13.00 " #$%" International Business and Cultural Diversity 9.00 Marketing 204 International and Global Marketing 206 3rd year HOTEL MANAGEMENT /in English/ 30th January .00 14.45 201 13.

00 17.15 German 104 .9.00 Strategic Management 206 14.45 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful