UNIVERZITET U TUZLI FAKULTET ELEKTROTEHNIKE PITANJA ZA USMENI DIO ISPITA IZ PREDMETA OSNOVI ELEKTROTEHNIKE I ELEKTROSTATIKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

36. 37. 38. 39. 40.
Za koja rastojanja između naelektrisanih tijela važi Coulomb-ov zakon? Coulomb-ov zakon Da li sredina u kojoj se nalaze naelekrisana tijela utiče na Coulomb-ovu silu? U kom pravcu djeluje Coulomb-ova sila? Šta je energija jonizacije? Kakve su to čestice elektron i proton? Kako nastaju joni? Da li veliki broj vrsta materije utiče na veliki broj vrsta naelektrisanja? Kolike se količine naelektrisanja mogu sresti u prirodi? Kakve vrste raspodjela naelektrisanja se koriste u elektrostatici? Proračun električnog polja pri površinskoj i zapreminskoj raspodjeli naelektrisanja Koja vrsta raspodjele naelektrisanja je fizikalno opravdana? Šta je to električno polje? Koji parametri definiraju elektrostatičko polje? Kako se definira probno naelektrisanje? Kako se definira jačina električnog polja? Koja je jedinica za jačinu električnog polja? Koji princip se koristi kod izračunavanja polja od više naelektrisanih tijela? Šta su to linije električnog polja? Da li se linije električnog polja mogu sjeći? Kakva je karakteristika linija polja kod homogenih električnih polja? Pojam fluksa vektora Elektrostatička indukcija Osobine elektrostatičkog polja u prisustvu provodnih tijela Raspodjela opterećenja na usamljenim provodnim tijelima raznih oblika Kako je definiran fluks vektora jačine električnog polja? Koja je jedinica za električni fluks? Kako glasi Gauss-ov zakon u elektrostatici? Koja matematska relacija govori o izvornosti elektrostatičkog polja? Kako je definiran električni potencijal? Šta odslikava vrijednost potencijala u nekoj tački elektrostatičkog polja? Šta je referentna tačka? Da li je potencijal u elektrostatičkom polju jednoznačno određen? Šta je to referentna tačka i kako se odabire? Koja je jedinica za električni potencijal? Kako se definira električni napon? Da li je električni napon jednoznačno određen u elektrostatičkom polju? Koja matematska relacija govori o bezvrtložnosti elektrostatičkog polja? Da li poznavanje raspodjele potencijla omogućava poznavanje električnogpolja? Šta su to ekvipotencijalne linije odnosno površine? U kakvom međusobnom položaju stoje linije polja i ekvipotencijalne linije?

86. Neka se pravac pomjeranja dl podudara sa pravcem vektora jačine električnog polja. 78. 88. 43. količinu naelektrisanja. 54. 74. 84. 57. 68. količinu naelektrisanja. energiju i silu? Kako se dijele dielektrici u odnosu na atomsku i molekularnu strukturu? Šta je to proces polarizacije dielektrika? Vektor električne polarizacije Koja kvantitativna veličina karakterizira jačinu polarizacije? Šta je to električni dipol? Vezana električna naelektrisanja Električno polje u homogenom dielektriku Relativna i apsolutna dielektrična konstanta Gauss-ova teorema Vektor električnog pomjeraja Električne osobine dielektrika Gdje se javljaju vezane količine naelektrisanja? Koja veličina karakterizira dielektrike i izolatore? Kako glasi Maxwell-ov postulat? Kako je definiran vektor električne indukcije? Kakva je razlika u primjeni Gauss-ove teoreme i Maxwell-ovog postulata? Koji uvjeti moraju biti ispunjeni na graničnj površini dva dielektrika? Rad sila električnog polja Zakon o održanju energije i njegova primjena na električno polje Kako se računa energija sistema naelektrisanih tijela? Energija naelektrisanog kondenzatora Gustina energije u elektrostatičkom polju Kako se računa energija u elektrostatičkom polju? Sile u električnom polju Kako se računa elektrostatička sila na osnovu izračunate energije polja? 2 . 48. 85. Kada 42. 80. 64. 82. 81. 76. je priraštaj potencijala najveći i kako se naziva? Kako se računa potencijal za različite zadate raspodjele naelektrisanja? Kako se ponaša provodna sredina u elektrostatičkom polju? Kako se primjenjuje metod ogledanja pri rješavanju elektrostatičkog polja? Kakav je oblik ekvipotencijalnih površina naelektrisanog dvožičnog voda? Šta je to električna osovina vodiča? Da li se električna i geometrijska osa naelektrisanog dvožičnog voda poklapaju? Kako je definiran električni kapacitet? Koja je jedinica za električni kapacitet? Od čega ovisi električni kapacitet? Kako je definiran električni kondenzator? Od čega ovisi kapacitet električnog kondenzatora? Kako se mogu vezivati električni kondenzatori? Paralelna. 50. 52. 56. 69. 44. 67. 45. 79. 61. 71. 66. 77. 55.41. 62. 72. 49. 59. 83. energiju i silu? Kako promjena dielektrika pločastog kondenzatora utiče na: napon. 63. 65. 87. 73. 75. 58. 46. 70. 53. 60. serijska i mješovita veza kondenzatora Kako porast napona na kondenzatoru utiče na kapacitet i količinu naelektrisanja? Kako porast napona na kondenzatoru utiče na jačinu električnog polja i energiju? Kako porast napona na kondenzatoru utiče na elektrostatičku silu na obloge? Kako porast količine naelektrisanja na kondenzatoru utiče na kapacitet i napon? Kako porast količine naelektrisanja na kondenzatoru utiče na energiju i silu? Kako porast naelektrisanja na kondenzatoru utiče na jačinu električnog polja? Šta je to pločasti kondenzator? Kako smanjenje rastojanja između ploča pločastog kondenzatora utiče na: napon. jačinu polja. 47. 51. jačinu polja.

Da li se sferični kondenzator sa nesavršenim dielektrikom može posmatrati kao otpornik? Šta bi bili priključci takvog mogućeg otpornika? 24. 5. Zbog čega specifična otpornost metalnih provodnika raste sa temperaturom? 22. struje 21. koji je odnos zapreminskih gustina snaga Džulovih ( Jouleovih) gubitaka u jednoj i u drugoj žici? 20. Elektromotorna sila generatora. jednoj poluprečnika a. Dokazati da je unutar pravog cilindričnog homogenog provodnika kroz koji postoji vremenski konstantna struja električno polje homogeno 18. a šta stranim silama? 12. Jačina i smjer električne struje 7. Da li bi se promijenio prvi Kirchoff-ov zakon ∑I k =1 n k = 0 za čvor u kojem se stiče više provodnika. Kretanje neke kuglice po strmoj ravni može da bude donekle analogno kretanju elektrona kroz provodnike pod djejstvom električnog polja. Da li jednačina R=ρ l/S važi i za veoma kratak dio pravog cilindričnog provodnika? 25. Objasniti da li se naelektrisane čestice u gasovima ili u vakuumu kreću duž linija vektora  jačine električnog polja E 4. Objasniti sistem prijenosa energije od generatora do tačaka u strujnom polju 8. Ohm-ov zakon 3 . Ako isti intenzitet struje postoji u dvije žice istog provodnika. Električna otpornost. Džulov zakon 19. Objasniti smisao algebarske vrijednosti jačine struje 17. a drugoj poluprečnika (n a). Objasniti kako bi glasio opšti oblik prvog Kirchoffovog zakona ∫ J dS S   = 0 da je usvojeno da je pozitivna normala na zatvorenu površinu uvijek usmjerena ka unutra? 11. Kretanje naelektrisane čestice u nehomogenom električnom polju. STALNIM JEDNOSMJERNIM STRUJAMA 1. strujanje vode. npr. Superprovodnost 26. električnim poljem i električnim generatorom. Kroz cijev koja spaja dva suda sa različitim nivoima tečnosti postoji strujanje tečnosti. ELEKTRIČNA KOLA SA VREMENSKI KONSTANTNIM STRUJAMASTACIONARNIM.89. Da bi ta analogija postojala. Kretanje naelektrisane čestice u homogenom električnom polju. Prateći efekti električne struje 6. 90. Da li se pločasti kondenzator sa nesavršenim dielektrikom može posmatrati kao otpornik? Šta bi bili priključci takvog mogućeg otpornika? 23. Zavisnost električnog otpora od el. Pojam električne struje 2. Gustina struje 9. Da li jačine struja u jednačini prvog Kirchoff-ovog zakona ∑I k =1 n k = 0 označavaju algebarske vrijednosti ili ne? 16. ako bi se referentni smjerovi ovih struja usvojili ka čvoru? 14. šta bi trebal dodati strmoj ravni? Šta u ovom mehaničkom modelu odgovara električnom polj. Da li bi prvi Kirchoff-ov zakon mogao da se piše u tom obliku da nije dogovoreno da je referentni smjer svih struja u odnosu na čvor isti? 15. Objasniti razliku u obrazovanju električne struje kroz čvrste metalne provodnike i kroz tečne rastvore 3. Objasniti smisao referentnog smjera struje kroz provodnik 13. Šta se mora učiniti da bi strujanje vode kroz cijev bilo vremenski konstantno?Napraviti analogiju sa električnom strjom. Jednačina kontinuiteta-prvi Kirchoffov zakon 10.

Šta je sa dijagramom i(t)? 4 . Kolika je najveća moguća snaga generatora ems E i unutrašnje otpornosti R g. Uslov maksimalne snage 60. Norton-ova teorema 54. Metoda konturnih struja u električnom kolu koje sadrži i naponske i strujne generatore 39. Rasterećivanje kondenzatora. Izvesti jednačine za opterećenost Q(t). Da li princip superpozicije vrijedi u slučaju električnih kola sa nelinearnim elementima? 47. 64. Izvesti teoremu superpozicije za elektrostatička kola 68. 62. Kondenzator u električnom kolu vremenski konstantne-stacionarne. Teorema reciprociteta (uzajamnosti) 51. Napisati opšte jednačine napona (potencijala) čvorova za slučaj da električno kolo sadrži kako naponske. Cn. Da li metoda konturnih struja može. C2. Zbog čega napon između priključaka idealnog naponskog generatora ne zavisi od jačine i smjera struje kroz njega? 41. Objasniti značenje i vezu: količina naelektrisanja. Izbor nezavisnih kontura kod primjene Kirchoff-ovih zakona-teorija grafova 36. Transfiguracija električnih kola 45. Metoda napona (potencijala) čvorova 58.. Drugi Kirchoff-ov zakon 34. količina elektriciteta. Kondenzator u električnom kolu vremenski konstantne-stacionarne. Konvencija o obilježavanju napona 33. Mjerenje elektromotorne sile generatora. Princip superpozicije 46. Teorema kompenzacije 55. Da li teorema reciprociteta vrijedi u slučaju električnog kola sa nelinearnim elementima? 52. Da li za idealni naponski generator postoji ekvivalentni idealni strujni generator i obrnuto? Obrazložiti odgovor 43.. Napisati opšte jednačine potencijala čvorova za elektrostatička kola 67. 61. Koristeći analogiju elektrostatičkih kola i električnih kola koja sadrže otpornike izvesti jednačine za ekvivalentnu kapacitivnost serijske i paralelne veze n kondenzatora kapacitivnosti C1. Da li princip superpozicije vrijedi u slučaju električnog kola sa nelinearnim elementima? Obrazložiti odgovor 49. Električni rad i električna snaga generatora 30. i u kojem slučaju? Šta će se desiti ako Rg teći nuli? 42. Otpornici 31. . Metod ekvivalentnog generatora (Thevenin-ova teorema) 53. opterećenost kondenzatora 69. Vezivanje otpornika u električnim kolima 32. jednosmjerne struje. jednosmjerne struje. Opterećivanje kondenzatora. Rješavanje sistema jednačina konturnih struja metodom determinanata 44. Metode proračuna stanja u linearnim električnim kolima.27. struju i(t) i uc(t) na krajevima kondenzatora u slučaju opterećivanja kondenzatora. Ohm-ov zakon u lokalnom obliku 28. u opštem slučaju. Koristeći analogiju elektrostatičkih kola i električnih kola koja sadrže otpornike pokazati valjanost prvog i drugog Kirchoff-ovog zakona i izvesti odgovarajuće jednačine 63. Da li Tevenenova i Norton-ova teorema mogu da se primjene u slučaju električnih kola sa nelinearnim elementima? 56. Koristeći analogiju elektrostatičkih kola i električnih kola koja sadrže otpornike izvesti jednačine za transfiguraciju trougla kapacitivnosti u zvijezdu i obratno 65. Elementi kola jednosmjerne struje. Voltmetar 29. Primjena Kirchoff-ovih zakona 35.. Strujni generator-zamjenske šeme generatora 40. Metoda konturnih struja 37. Objasniti zašto princip superpozicije ne važi za snage otprnika i generatora u električnim kolima? 48. da se koristi za rješavanje električnih kola koja sadrže nelinearne otpornike? Obrazložiti odgovor 38. tako i strujne generatore 59. Nacrtati i objasniti dijagrame. Teorema o održanju snage 57. Napisati opšte jednačine konturnih proteklih količina elektriciteta za elektrostatička kola 66. Zbog čega teorema superpozicije ne važi za snage generatora i otpornika u električnim kolima? 50.

Nacrtati i objasniti dijagrame. Objasniti energetske procese u RC kolu 5 . Izvesti jednačine za opterećenost Q(t). Šta je sa dijagramom i(t)? Zašto struja ima negativnu vrijednost? 71.70. struju i(t) i uc(t) na krajevima kondenzatora u slučaju rasterećivanja kondenzatora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful