PRIJEM MLIJEKA U MLJEKARI; POSTUPCI MEHANI KE OBRADE MLIJEKA

Postupci mehani ke obrade: 
Uklanjanje ne isto a (filtriranje, klarifikacija) Uklanjanje zraka (deaeracija, deodorizacija) Uklanjanje mikroorganizama (baktofugacija, mikrofiltracija) Prilago avanje koli ine mlije ne masti Smanjenje globula mlije ne masti (homogenizacija)

ili samo hla enje. 2.Prijem mlijeka Uzimanje uzorka za kemijsku i mikrobiolo ku analizu 1. Silos za mlijeko . 6. Mjera protoka. 4. 3. 5. Deaerator. Me utank. Filter. Termizacija i hla enje mlijeka.

.

21 Plinovi u mlijeko ulaze tijekom rukovanja s mlijekom na farmi.45 Ukupno plinova 4.92 8.50 6.30 0.47 Du ik 0.Deaeracija Udio plinova u komercijalnom mlijeku pri primitku Kisik Minimum Maksimum Prosje no 0.29 Uglji ni dioksid 3.59 0.63 1.44 6.28 4.18 1. tijekom transporta i primitka u mljekaru .

Predbu kanja) .Problemi koje izazivaju plinovi dispergirani u mlijeku: o Pogre ke tijekom volumetrijskog mjerenja mlijeka o Inkrustacije na griju im povr inama pasterizera o Slabljenje efekta obiranja mlije ne masti u separatorima o Manjak preciznosti na on-line automatskim ure ajima za onstandardizaciju o Mogu nost pojave zraka u obranoj mlije noj masti (pogre ke u standardizaciji. pojava tzv. inkrustacije na zagrijava ima mlije ne masti.

.

Linija prijema mlijeka u mljekari s deaeratorom (1) i modulom za mjerenje volumena protoka (2) .

OnOn-line deaeracija mlijeka .

principi 1. . 3. 3. 2. 2.Standardizacija mlije ne masti . obiranje mlijeka (separatori) mije anje obranog i punomasnog mlijeka mije anje obranog mlijeka s vrhnjem Prora un omjera mije anja: 1. Hertzova formula Reis ± Bushova formula Pravilo zvijezde (Pearsonov kvadrat) U modernoj mljekarskoj industriji u najve em broju slu ajeva koristi se proces centrifugalne separacije mlije ne masti.

Princip standardizacije masti u mlijeku Mlijeko Separator Vrhnje Obrano mlijeko Vi ak vrhnja Standardizirano mlijeko Postrojenja i ure aji za standardizaciju masti u mlijeku mogu biti: .ar ni -poluautomatski -automatski .

Pumpe za izlaz vrhnja i obranog mlijeka. Motor.Centrifugalni klarifikator 1. 8. Razdjelni otvori. Pokretno dno ure aja. Fiksni pla t. 10. Prijenosni mehanizam . 9. Tanjuri. 4. 13. Ciklon za sedimentaciju. 2. 6. Brtvilo. 14. Pokrov ure aja. 5. Ko nica. 7. uplja osovina. 12. Razdjelnik mlijeka. 3. Gornji pla t separatora. 11.

Princip standardizacije masti u mlijeku Standardizirano mlijeko Ostatak standardiziranog vrhnja .

Obrano mlijeko sadr i 0.8% mlije ne masti .1% mlije ne masti GSM = koli ina standardiziranog mlijeka (3.Standardizirano mlijeko mora sadr avati 3.8% mlije ne masti GOM = koli ina obranog mlijeka 0.2% mlije ne masti) .2% mlije ne masti GPM = koli ina mlijeka 3.2% mlije ne masti Potrebno je izra unati omjer mije anja punomasnog i obranog mlijeka za dobivanje standardiziranog mlijeka s 3.Princip izra unavanja Herzovom i Reis-Bushovom Reisformulom -Punomasno mlijeko sadr i 3.1% mlije ne masti .

162 = 837.162 kg GPM = GSM ± GOM = 1000 .8-0.2 / 3.162.1 ™ 1000 = 162.2/3.837kg .8-3.105 kg GOM = 1000 ± 842.895 kg Ra un pomo u Reis-Bushove formule: GOM = 1000 ™ 3.8 = 842.Ra un pomo u Herzove formule: GPM = 1000 ™ 3.105= 157.

Kontrolni ventil 2. . 6. Kontrolna plo a. 3. 5. Kontrola udjela masti u vrhnju. 7.Postupak za izravnu standardizaciju mlijeka u liniji proizvodnje 1. Ventil za prekidanje postupka. 4. Mjerenje protoka vrhnja i mlijeka. Ventil za regulaciju konstantnog tlaka. Kontrolni ventil.

) (Clostridium .Baktofugacija mlijeka Separacija bakterija koje su puno ve e od mlijeka Na osnovu centrifugalne sile p kao kod separatora za vrhnje Baktofuge rade s 2-3 puta ve im brojem okretaja od 2separatora za vrhnje Optimalna temperatura p 60 °C Mo e biti jednofazna ili dvofazna Dvofazna baktofugacija p uklanja se vi e od 99% termorezistentnih spora (Clostridium spp.

Ure aj za baktofugaciju mlijeka .

Homogenizacija mlijeka homogenizacija p p postupak usitnjavanja i izjedna avanja veli ine globula mlije ne masti pod utjecajem visokog tlaka stvara se stabilnija emulzija masti u mlijeku osim jednoli ne raspodjele masnih kapljica posti e se: ± pove anje viskoznosti i pobolj anje konzistencije mlijeka i proizvoda (fermentiranog) ± puniji okus mlijeka i proizvoda. nje niji gru ) . jednoli nija i bjelija boja ± pobolj anje probavljivosti proizvoda (sitnije globule masti.

18 Mpa (150 ± 180 bar) i temperaturi 65 °C proizvodnja ´Light´ proizvoda sa smanjenim udjelom mlije ne Light´ masti (< 3%) preporu a se dvofazna homogenizacija pri vi im tlakovima (20 ± 30 MPa) MPa) homogenizirano mlijeko mora biti pasterizirano sterilizirano) sprje avanje djelovanja lipaza (ili . homogenizacija se mo e provoditi u jednoj ili dvije faze: faze: jednofazna ± mo e se provoditi prije ili poslije toplinske obrade dvofazna ± prije i nakon toplinske obrade preporu a se provoditi: provoditi: pri tlaku 15 .

Linija pasterizacije. tipizacije i homogenizacije mlijeka 3. Centrifugalni separator Standardizacija mlije ne masti (automatski) 4. . Homogenizator 1. Izmjenjiva topline 2.

Efekt homogenizacije .

Uvjeti homogenizacije .

Utjecaj primjenjenog tlaka na veli inu kapljica masti .

Analiza veli ine globula masti laserskom difrakcijom .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful