Vruksh ho bhale khade, ho ghane ,ho bade, ek patr chaw bhi, mang mat,mang mat mang mat, Agneepath

Agneepath Agpneepath.. ... Tu na rukega kabhi, tu na mudega kabhi, tu na jukega kabhi, le shapat ,le shapat,le shapat Agneepath Agneepath Agneepath..

Ye Mahaan drushya hai, chal raha manushya hai, Ashru-shewd-rakth se, latpath,latpath,latpath Agneepath Agneepath Agne

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful