You are on page 1of 7

Admin Journal club

31 ตุลาคม 2551

“ โรคที่เกิดจากคอมพิวเตอร์”

โดย กนกวรรณ แพรขาว


ท้องร่วงเพราะคีย์บอร์ด

- ชื่อโรค Qwerty Tummy


- เนื่องจากแป้นคีย์บอร์ดมีแบคทีเรีย
- เป็นต้นเหตุของโรคอาหารเป็นพิษ
- 1 ใน 10 ไม่เคยทำาความสะอาดคีย์บอร์ด
- 20 % ไม่เคยทำาความสะอาดเมาส์
- 50 %
ไม่ได้ทำาความสะอาดคีย์บอร์ดภายในเวลาหนึ่งเดือน
ท้องร่วงเพราะคีย์บอร์ด

-
ควรทำาความสะอาดคีย์บอร์ดเป็นประจำาไม่ให้เป็นแหล่ง
สะสมเชื้อโรค
- ทำาความสะอาดด้วยผ้าเนื้อนุ่มชุบนำ้าหมาดๆ
ปวดตา

-เกิดจากตาที่ตอ้ งจ้องจอสว่างๆ จึงควรระวังแสงที่จะส่องตรงมา


- ควรติดแผ่นป้องกันรังสี รวมทั้งปรับแสงสว่างให้เหมาะสมกับดวงตา
- อาจเป็นสาเหตุให้เกิดต้อหินในอนาคตได้โดยเฉพาะคนที่มสี ายตาสัน้
- ควรละสายตาจากจอบ้างเป็นครัง้ คราว
- กะพริบตา เพราะดวงตาต้องการความชุ่มชื้น
เส้นประสาทบริเวณข้
อมือถูกกดทับ

- ปรับระดับความสูงของเก้าอี้หรือโต๊ะคอมพิวเตอร์ให้ข้อศอกอยูใ่ นมุม
90-100 องศา
-วางคียบ์ อร์ดให้เหมาะสม
เวลาใช้คยี ์บอร์ดจะได้ไม่ตอ้ งงอมือในท่าที่ไม่สะดวกสบาย
- ควรพิมพ์คียบ์ อร์ดและใช้เมาส์อย่างเบามือ
- ถ้ามีเวลาให้ออกกำาลังกายข้อมือและนิว้
- ถ้าทำาได้ให้ลุกขึ้นจากโต๊ะได้บ้างก็จะดี
ปวดคอและหลัง

-สำารวจท่านัง่ เวลาทำางาน
-นั่งตัวตรง
-ห่างจากคอมพิวเตอร์ 18-24 นิว้
-เก้าอี้ที่ดีควรมีล้อ สามารถปรับพนักพิงได้ มีที่วางแขน
-โต๊ะควรมีพื้นที่ว่างสำาหรับวางเครือ่ งมือในการทำางาน
-อันตรายจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและหลอดภาพจากจอคอมพิวเตอร์
เพราะเมือเปิดใช้เครือ่ งจะแผ่รงั สีออกมา จึงไม่ควรนัง่ ใกล้จอเกินไป