Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước

1

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI –CS2
BỘ MÔN CẤP THOÁT NƯỚC Biên soạn:sv. Tống Đình Quyết

---------

----------

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

SWMM
THIẾT KẾ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC

Tp Hoà Chí Minh. Tháng 5 năm 2008 Mục lụ
Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H - Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.com Tel : 0977.78.43.79

LỜI GIỚI THIỆU

Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước

2

PHẦN III :

GIỚI THIỆU PHẦN MỀM

I . Giới thiệu phần mềm SWMM :
Mô hình toán SWMM (Storm Water Management Model ) là mô hình động lực học mô phỏng mưa – dòng chảy cho các khu vực đô thị cả về chất và lượng, và tính toán quá trình chảy tràn từ mỗi lưu vực bộ phận đến cửa nhận nước của nó. Mô hình vừa có thể mô phỏng cho từng sự kiện ( từng trận mưa đơn lẻ ), vừa có thể mô phỏng liên tục. Mô hình này do Metcalf và Eddy xây dựng năm 1971, là sản phẩm của 1 hợp đồng kinh tế giữa trường ĐH Florida và tổ chức bảo vệ môi trường Hoa kỳ EPA (The U.S.Environment Protection Agency ). Khi mới ra đời mô hình chạy trên môi trường DOS. Mô hình liên tục được cập nhập và phiên bản mới nhất là SWMM 5.0 chạy trên môi trường WINDOW. Phiên bản mới này được viết lại bởi một bộ phận trong phòng thí nghiệm nghiên cứu Quản lý rủi ro Quốc gia của EPA. Các phiên bản đã qua của SWMM : 1969 – 1971 : Version 1 1975 1981 1988 2004 : Version 2 : Version 3 : Version 4 : Version 5

Phần mềm này được cung cấp miễn phí có thể Download tại : http://www.epa.gov/ednnrmrl/swmm/

II . Khả năng của phần mềm SWMM :
Mô hình SWMM là một mô hình toán học toàn diện, dùng để mô phỏng khối lượng và tính chất dòng chảy đô thị do mưa và hệ thống cống thoát nước thải chung. Mọi vấn đề về thuỷ văn đô thị và chu kỳ chất lượng đều được mô phỏng, bao gồm dòng chảy mặt và dòng chảy ngầm, vận chuyển qua mạng lưới hệ thống tiêu thoát nước, hồ chứa và khu xử lý. Mô hình SWMM mô phỏng các dạng mưa thực tế trên cơ sở lượng mưa (biểu đồ quá trình mưa hàng năm) và các số liệu khí tượng đầu vào khác cùng với hệ thống Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H - Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.com Tel : 0977.78.43.79

Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước

3

mô tả (lưu vực, vận chuyển, hồ chứa / xử lý) để dự đoán các trị số chất lượng và khối lượng dòng chảy. Doøng chaûy (Khoái Runoff)

Truyeàn taûi chaûy maët (Khoái transport)

Chaûy trong heä thoáng (Khoái Extran)

Tröõ / Xöû lyù (Khoái torage/Treatment)

Nhaän nöôùc (KhoáiReceiving)

Hình 1: Các khối xử lý chính trong mô hình SWMM Trong sơ đồ trên bao gồm các khối sau: Khối “dòng chảy” (Runoff block) tính toán dòng chảy mặt và ngầm dựa trên biểu đồ quá trình mưa (và/hoặc tuyết tan) hàng năm, điều kiện ban đầu về sử dụng đất và địa hình. Khối “truyền tải” (Transport block) tính toán truyền tải vật chất trong hệ thống nước thải. Khối “chảy trong hệ thống” (Extran block) diễn toán thủy lực dòng chảy phức tạp trong cống, kênh… Khối “Trữ/xử lý“ (Strorage/Treatment block) biểu thị các công trình tích nước như ao hồ…và các công trình xử lý nước thải, đồng thời mô tả ảnh hưởng của Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H - Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.com Tel : 0977.78.43.79

Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước

4

các thiết bị điều khiển dựa trên lưu lượng và chất lượng - các ước toán chi phí cơ bản cũng được thực hiện. Khối “nhận nước” (Receiving block) Môi trường tiếp nhận. Mục đích ứng dụng mô hình toán SWMM cho hệ thống thoát nước được triển khai nhằm : o Xác định các khu vực cần xây mới hoặc mở rộng cống thoát nước để giảm tình trạng ngập lụt đường phố hoặc cung cấp dịch vụ thoát nước thải cho những khu vực mới phát triển. o Ước tính lưu lượng nước lũ trong kênh và các chi lưu để xác định vị trí của kênh cần cải thiện nhằm giảm thiểu tình trạng tràn bờ. o Cung cấp công cụ quy hoạch để đánh giá việc thực hiện các cống chắn dòng dọc kênh. * Những ứng dụng điển hình của SWMM : o Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa. o Quy hoạch ngăn tràn cống chung. o Quy hoạch hệ thống thoát nước lũ ở kênh hở. o Quy hoạch cống ngăn lũ. o Quy hoạch hồ chứa phòng lũ. SWMM xem xét mọi quá trình thủy văn tạo dòng chảy trên lưu vực đô thị như : o Quá trình mưa. o Bốc hơi bề mặt nước. o Tuyết tan. o Tổn thất tích tụ trên tán lá cây và tổn thất điền trũng. o Tổn thất thấm. o Thẩm thấu của nước vào các tầng nước ngầm. o Dòng chảy sát mặt. o Dòng chảy tràn trên bề mặt. Sự biến đổi về mặt không gian trong mọi quá trình được khắc phục bởi việc chia nhỏ khu vực nghiên cứu thành nhiều lưu vực con đồng nhất. SWMM cũng có tất cả những tính năng mền dẻo của một mô hình thủy lực dùng để diễn toán dòng chảy, nhập lưu trong cống, kênh, hồ, trạm xử lý nước, các công trình phân nước của hệ thống tiêu thoát nước như : Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H - Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.com Tel : 0977.78.43.79

SWMM cho phép tính toán dòng chảy cả về chất và lượng trong từng lưu vực con. nước nhảy do cống đóng mở đột ngột … SWMM cũng có thể ước tính chất ô nhiễm liên quan đến dòng chảy trên lưu vực đô thị : o Chất ô nhiễm từ nước thải sinh hoạt. o Ước tính sự giảm chất ô nhiễm từ các bể lắng đọng hoặc trạm xử lý nước.78. o Mô hình hóa được các bộ phận phức tạp trong hệ thống như: hồ chứa. kênh dẫn trong quá trình mô phỏng bao gồm nhiều bước thời gian. chảy ngược. từ các khu vực khác nhau. ngầm. o Nguồn ô nhiễm khác chảy từ bên ngoài vào hệ thống tiêu thoát nước. trạm bơm. sát mặt.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. III . o Ô nhiễm do dòng chảy cuốn đi khi mưa.com Tel : 0977. 5 o Sử dụng nhiều loại cống có hình dạng và kích thước khác nhau và các kênh hở. tốc độ chảy. nước thải sinh hoạt và nhiều dạng khác của dòng chảy. chiều sâu chảy. Các thuật toán trong SWMM : Cơ sở toán học của SWMM : Phần mền SWMM này gồm 2 modun chính đó là : Modun Runoff trong SWMM là modun tính dòng chảy từ mưa. o Mô phỏng được nhiều loại chế độ dòng chảy như nước vật. chất lượng nước trong từng đoạn ống cống. các trạm xử lý nước. các chất ô nhiễm trên các lưu vực.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước o Tính toán được các hệ thống lớn phức tạp. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . trạm xử lý của hệ thống tiêu thoát nước đô thị . o Có thể sử dụng phương pháp diễn toán dòng chảy sóng động học hay sóng động lực học. các hồ điều hòa. o Diễn toán chất lượng nước trong hệ thống kênh.79 . trạm bơm tiêu … o Có thể xét đến nhập lưu hay dòng chảy từ bên ngoài vào cống như dòng chảy mặt. kênh dẫn. Modun Transport trong SWMM diễn toán dòng chảy trên / trong hệ thống các đường ống.43.

: Lượng thấm vào trong đất (mm). : Lượng bốc hơi bề mặt (mm). : Chiều cao mẫu nhám (cm). chỗ trũng trên mặt đường… Lượng trữ bề mặt rất khó xác định do tính phức tạp của lưu vực đô thị. do vậy thành phần này thường được đánh giá qua điều tra và sau đó hiệu chỉnh qua mô hình.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 1.3 + T ⎠ Trong đó: Ea u2 z0 Rh : Lượng bốc hơi (mm/ngày).3) . có thể được tính theo phương pháp sau: . Lượng trữ bề mặt : là lượng nước bị tích tụ lại khi dòng chảy di chuyển qua vùng có địa hình âm như ao. và do thấm. bốc hơi từ bề mặt đất.78. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . : Lượng mưa (mm).102u2 ⎡ ⎛ z2 ⎞⎤ ⎢ln⎜ ⎟⎥ ⎜ ⎟ ⎢ ⎝ z0 ⎠ ⎥ ⎣ ⎦ 2 . ⎛ 17. Lượng bốc hơi bề mặt : lượng bốc hơi bề mặt được người sử dụng nhập vào mô hình.0353Rn Trong đó: Er Rn : Lượng bốc hơi(mm/ngày). điền trũng.com Tel : 0977. (2.27T ⎞ eas = 611exp⎜ ⎟ ⎝ 273.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.Phương pháp cân bằng năng lượng: Er = 0. : Độ ẩm tương đối (%). : Bức xa thực(W/m2).Tính toán lượng mưa hiệu quả.Phương pháp khí động lực: Ea = B(eas − ea ) với B = 0. ea = Rh eas .43. : Tốc độ gió (m/s) đo tại chiều cao z2 (cm). 6 Việc tính toán lượng mưa hiệu quả được thực hiện bằng phương pháp khấu trừ tổn thất do thấm. Lượng mưa : được đưa vào mô hình bằng giá trị lượng mưa hoặc cường độ mưa theo thời đoạn. PEF (t) = N (t) – VP (t) – F (t) – W (t) Trong đó : PEF N P F t : Lượng mưa hiệu quả (mm).2) W(t) : Lượng trữ bề mặt – tổn thất điền trũng (mm).79 . : Thời gian. điền trũng. hồ. (2.

f∞ (mm/s): Cường độ thấm nhỏ nhất tại thời điểm bão hòa. Mô hình thấm Horton được áp dụng cho để tính cho trận mưa 1 đỉnh và dạng đường cong mưa biến đổi không lớn. sau đó giảm dần theo quan hệ số mũ cho đến khi đạt tới một giá trị không đổi f ∞ . lượng thấm: 7 Thấm là quá trình có tính quyết định với vai trò là đại lượng vào cho hệ thống đất thoáng khí.Tính toán thấm. Các thông số f∞. Trong mô hình SWMM có 2 phương pháp để lựa chọn: Phương pháp mô hình thấm HORTON (1940) : là mô hình thấm 1 giai đoạn. đường cong cường độ thấm là đường quá trình mưa thực do lượng mưa trong giai đọan này chỉ tham gia vào quá trình thấm. t (s) : k (T-1): Thời gian tính từ lúc bắt đầu trận mưa rơi. f0 (mm/s): Cường độ thấm lớn nhất tại thời điểm ban đầu t=0.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 2. đã có nhiều mô hình thấm được xây dựng. f p = f 0 + ( f 0 − f ∞ )e -kt (2.78. Trong giai đoạn sau bão hòa.4) Trong đó: fp (mm/s): Cường độ thấm vào đất. Để tính toán dòng chảy đạt độ chính xác và phù hợp với các quy luật vật lý. Hằng số chiết giảm.com Tel : 0977. Mein . Phương pháp mô hình thấm Green-Ampt (1911) : xây dựng dựa trên phương trình thấm Darcy. Horton nhận xét rằng quá trình thấm bắt đầu từ một tốc độ thấm f 0 không đổi nào đó. đặc biệt sự hình thành dòng chảy trên lưu vực. đường cong thấm giảm theo quy luật thấm trọng lực. k hoàn toàn xác định đường cong thấm fp và được người sử dụng đưa vào tính toán.Lason (1973) đã cải tiến phương pháp này để tính toán quá trình thấm theo hai giai đoạn: giai đoạn bão hoà và giai đoạn sau bão hoà.43. Trong giai đoạn bão hòa. f0. lớp đất bề mặt đã bão hòa nước. Ý nghĩa quan trọng của quá trình thấm trong các quá trình động lực của quá trình trao đổi nước trong đất là phân chia lượng mưa thành nước bề mặt và nước trong đất do ảnh hưởng đến quá trình thủy văn.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.79 . Phương trình thấm Green-Ampt được viết dưới dạng: Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .

com Tel : 0977.6) Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . Theo EULER (1989) lượng bốc hơi ngày được tính theo công thức VP(mm)=1.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước V = K.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. Cường độ thấm tiềm năng (mm/s).96+0. Lượng thấm tích luỹ (mm). và f = i i −1 Ks • Khi F ≥ Fs thì f = f p và fp=Ks (1+ Trong đó: f: fp: i: F: F s: S: S.78. Cường độ thấm tích luỹ đến trạng thái bão hoà (mm). i=365 Ngày 31 tháng 10 năm sau. i=1 Ngày 1 tháng 1. J=Sf.58 +(0. Ks: Hệ số thấm thuỷ lực bão hoà (mm/s).IDM với i> Ks.J Trong đó: (2. K: Hệ số thấm thuỷ lực bão hoà (mm/s).IDM ) F Cường độ thấm vào đất (mm/s). J: Độ dốc thủy lực. (2. Cường độ mưa (mm/s).43. VP : Lượng bốc hơi ngày thứ i Lượng trữ bề mặt rất khó xác định do tính phức tạp của lưu vực đô thị.0033i)sin{2 π /365(i-148)] Trong đó i: Ngày tính theo nămthủy văn. do vậy thành phần này thường được đánh giá qua điều tra và sau đó hiệu chỉnh qua mô hình.79 . • Khi F < Fs thì f = i và F= S .5) 8 V: Cường độ thấm vào đất (mm/s). Sức hút mao dẫn trung bình (mm). IDM: Độ thiếu hụt ẩm ban đầu.

7) Trong đó: V : Thể tích nước trên bề mặt lưu vực.79 .i * − Q dt dt (2. A : Diện tích lưu vực bộ phận. d : Chiều sâu lớp dòng chảy mặt. n: Hệ số nhám Manning. .Tính toán dòng chảy mặt 9 Phương trình mô phỏng dòng chảy tràn trên mặt bao gồm phương trình liên tục và phương trình động lượng.com Tel : 0977.Phương trình động lực: Q =W Phương trình Manning : (2. i* : Cường độ mưa hiệu quả= cường độ mưa rơi trừ đi tổn thất và bốc hơi bề mặt.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. t : Thời gian.Phương trình liên tục dV dd =A = A.43.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 3. Q : Lưu lượng dòng chảy ra khỏi lưu vực đang xét.78. . Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .8) 1 (d − dp)5 / 3 S 1 / 2 n Trong đó: W : Chiều rộng trung bình lưu vực (m).

cửa xả. mối liên hệ của từng bộ phân được thể hiện trong sơ đồ sau đây Hình 2: Sơ đồ mô phỏng mạng lưới thoát nước trong SWMM Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .Conduits(đường ống).Storage Units( hồ điều hòa).43.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 10 IV. Junction(nút). bơm…. Pumps(bơm). Regulatiors(van điều khiển hay van một chiều ). hồ điều hòa. Outfalls(cửa xả). Cấu tạo mạng lưới hệ thống thoát nước bao gồm các thành phần : Subcatchment( lưu vực). Cấu tạo mạng lưới thoát nước trong SWMM SWMM dùng tập hợp các nút ( node ).78.com Tel : 0977. Để mô tả hệ thống mạng lưới thoát nước.79 . Raingage(trạm mưa). các đoạn ống nối với các nút.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.

43.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 11 V.com Tel : 0977.78. Giao diện làm việc của mô hình SWMM Hình 3: Sơ đồ mô phỏng mạng lưới chạy với SWMM Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .79 .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.

Các bước thực hiện mô phỏng một Project : Bước 1: Khai báo các thông số mặc định và các tùy chọn. a) Bước 1: Khai báo các thông số mặc định và các tùy chọn (Project/Defaults): o Khai báo các ký hiệu cho từng đối tượng 12 Traïm ño möa Tieåu löu vöïc Nuùt Cöûa xaû Cöûa chia nöôùc Vuøng tröõ taïm nöôùc OÁng daãn ( keânh. Bước 2: Vẽ sơ đồ lưu lượng và mạng lưới công trình thoát nước.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 2. Bước 6: Hiệu chỉnh thông số đầu vào và mô phỏng lại (nếu cần). oáng.79 .43. Bước 4: Chạy mô phỏng.78. Bước 3: Khai báo các thông số của hệ thống. Bước 5: Xem xét kết quả.com Tel : 0977.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. soâng ) Bôm Tuyø choïn ñeå giöõ nguyeân caùc kyù hieäu duøng cho caùc project khaùc Hình 5: Khai báo các ký hiệu cho từng đối tượng Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .

Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước o Khai báo các giá trị mặc định cho tiểu lưu vực 13 Dieän tích löu vöïc ( ha) Beà roäng löu vöïc ( m) Ñoä doác trung bình % tyû leä dieän tích khoâng thaám Heä soá nhaùm Maning cuûa phaàn khoâng thaám & vuøng thaám Löôïng nöôùc tröõ laïi treân vuøng khoâng thaám Löôïng nöôùc tröõ laïi treân vuøng thaám Phaàn hoaøn toaøn khoâng thaám Hình 6: Khai báo các giá trị mặc định cho tiểu lưu vực o Khai báo các giá trị mặc định cho nút.78.43. đường dẫn.com Tel : 0977.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. Giaù trò cho nuùt Chieàu saâu max cuûa nuùt Chieàu daøi conduit (m) Loaïi Conduit Heä soá nhaùm cuûa Conduit Ñôn vò tính ( CMS – m3/s ) Phöông phaùp tính : Dynamic Wave cho doøng chaûy khoâng oån ñònh Hình 7: Khai báo các giá trị mặc định cho nút. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . đường dẫn.79 .

File mặt bằng đô thị cần đồ ok đồ Hình 9: Trình tự vẽ sơ đồ lưc vực Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . Khai baùo kyù hieäu tieåu löu vöïc Khai baùo bieåu töôïng nuùt Kyù hieäu bieåu töôïng ñöôøng oáng Kyù hieäu nhaõn Theå hieän caùc giaù trò treân maøn hình Theå hieän kyù hieäu oáng Loaïi muõi teân Maøu neàn Hình 8: Khai báo các giá trị mặc định cho Map Option b) Bước 2: Vẽ sơ đồ lưu vực và mạng lưới công trình thoát nước View Back drop Load lại đô thị theo mặt bằng trên.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.79 .43.78.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 14 o Khai báo Map Option ( View / Map Options ) hoặc kích chuột phải tại hộp thoại Study Area Map Options.com Tel : 0977.

Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.com Tel : 0977.43. Để xóa File mặt bằng đô thị vừa dẫn ta vào View Back drop Unload. nhỏ cho phù hợp và xác định cửa ra của từng lưu vực. Dùng các biểu tượng của lưu vực. Người sử dụng phải chia khu vực nghiên cứu thành các khu vực con. Khai báo đối tượng tiểu lưu vực – Subcatchments Lưu vực con là một khu vực hứng nước nhỏ trong lưu vực đô thị.79 . nút….Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 15 Có thể nhập 1 sơ đồ dạng File hay tạo sơ đồ biểu diễn ( trong đề tài này là tạo sơ đồ biểu diễn hoàn toàn mới ). Do đặc điểm khu vực ở phía bắc có 1 con kênh dùng để dẫn nước thải nên dựa vào đặc điểm này ta vạch hai tuyến thoát nước chính thu toàn bộ nước thải và nước mưa của lưu vực sau đó thải ra kênh. nhằm tận dụng khả năng tự làm sạch của hồ và điều tiết lưu lượng nước thải trong khu vực trước khi thải ra kênh thì nức thải sẽ dược dẫn vào hồ điều tiết. Hình 10: Sơ đồ mô phỏng mạng lưới thoát nước trong mô hình SWMM c) Bước 3: Khai báo các thông số của hệ thống c. Mô phỏng mặt bằng khu vực. trong đó dòng chảy hình thành trong khu vực này đều chảy ra 1 điểm nào đó gọi là cửa ra của lưu vực. cống.1. Lưu vực con có thể bao gồm các khu vực thấm nước hoặc không thấm nước. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .78.

Bảng thống kê diện tích lưu vực (ha) Lưu vực 1 Lưu vực 2 Lưu vực 3 Lưu vực 4 Lưu vực 5 Lưu vực 6 Lưu vực 7 Lưu vực 8 Lưu vực 9 1. việc phân chia lưu vực dựa vào mặt bằng và cao trình mặt đất.75 0.55 1.79 .43.78.02 1. Grenn-Apt) Hình 11:Giao diện nhập số liệu cho lưu vực Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.88 Lưu vực 10 Lưu vực 11 Lưu vực 12 Lưu vực 13 Lưu vực 14 Lưu vực 15 Lưu vực 16 Lưu vực 17 1.36 0.77 Bảng 2 : Diện tích các lưc vực Vì đây là khu đô thị mới được trải nhựa ở tất cả các con đường nên diện tích vùng thấm gần như chủ yếu trong các nhà dân do đó ta chọn diên tích này bằng 25% diện tích toàn bộ lưu vực.61 1.71 1.83 1.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 16 Quá trình thấm trong lưu vực con xuống tầng chưa bão hòa được mô phỏng bằng 1 trong 3 mô hình thấm khác nhau :Horton infiltration.19 0.08 1.27 0. Traïm möa phuï traùch Nuùt nhaän nuôùc Dieän tích löu vöïc ( ha) Chieàu roäng chaûy traøn (m) Ñoä doác maët ñaát ( %) Tyû leä dieän tích khoâng thaám Heä soá nhaùm Maning cuûa vuøng khoâng thaám & vuøng thaám Lôùp nöôùc tröõ treân vuøng khoâng thaám & vuøng thaám ( mm) Tyû leä dieän tích hoaøn toaøn khoâng tröõ (%) Kieåu traøn Tyû leä tham gia traøn Phöông trình thaám ( Horton .60 1.89 1.37 0.82 0. GreenAmpt infiltration.com Tel : 0977.10 1. SCS Curve number infiltration (trong đề tài này chọn mô hình thấn Horton).

o Khoảng thời gian mưa (Rain Interval): là đoạn thời gian giữa các lần ghi giá trị đo mưa. ở đây khu vực tính toán trong đề tài là khu vực nhỏ ( 31 ha ) nên chỉ cần lấy một cơn mưa cho toàn lưu vực.79 . Hình 12: Giao diện khai báo thông số đo mưa Các thông số chính của dữ liệu mưa : o Tên trận mưa (Name) o Kiểu mưa (Rain Format): bao gồm mưa thời đoạn. mưa thể tích. mưa tích lũy.com Tel : 0977.43. Số liệu của mưa thiết kế được lấy từ trạm đo Tân Sơn Nhất là trạm đo mưa tương đối nằm gần quận Bình Chánh. Số liệu mưa được đưa vào dưới dạng chuỗi số hoặc có thể dưới dạng File. o Số liệu của trận mưa (Data sourse – Timeseries) Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước c. Trong đề tài sử dụng số liệu mưa theo giờ ( Intensity – mm/h). Khai báo thông số đo mưa .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. SWMM cho phép vào số liệu mưa cho một hoặc nhiều lưu vực con trong khu vực nghiên cứu.78.2.Rain Gages 17 Đối với những lưu vực rộng lớn thì sử dụng nhiều cơn mưa khác nhau.

inch ) o Nhập giá trị trận mưa thiết kế : curves Time Series 18 Hình 13: Chuỗi thời gian mưa Hình 14: Đường đặc tính của trận mưa c. Độ sâu chôn cống được nhập Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . Khai báo đối tượng Nút – Junction ( nút thu nước ) Là điểm kết nối giữa các kênh hở.78.3.43.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.79 . Nút thu nước là nơi thu nhận toàn bộ lượng nước trên tiểu lưu vực đó (bao gồm nước mưa chảy tràn trên lưu vực. hoặc là điểm nối giữa các đường ống cống.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước o Đơn vị tính ( mm.com Tel : 0977. nước thải). dòng chảy bên ngoài có thể đổ vào các Junctions này. các hố ga chính trong hệ thống cống.

com Tel : 0977.79 .78. Surcharge depth Z maët ñaát Max depth Initial depth Invert Elev Hình 15 : Sơ đồ chôn cống Löu löôïng nhaäp theâm vaøo nuùt Trạm xử lý Cao ñoä ñaùy hoá ga (m) Chieàu saâu max cuûa hoá ga = Zgr – Z inv Chieàu saâu nöôùc ban ñaàu cuûa hoá ga Chieàu saâu lôùp nöôùc ngaäp khi traøn ra ngoaøi Dieän tích bò ngaäp khi H > Hmax + H surcharge Hình 16: Giao diện nhập dữ liệu cho nút thu nước Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .5 m.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.43. sơ bộ có thể lấy bằng 1. thông thường cống thoát nước phải đặt sâu là để đảm bảo cho nó không bị phá hoại do tác động cơ học gây nên đồng thời cũng nhằm để đảm bảo 1 độ dốc cần thiết.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 19 thông qua độ sâu ban đầu của nút.

Ñöôïc khai baùo baèng Thuûy ñoà ñôn vò (Unit Hydrograph) vaø dieän tích löu vöïc.43.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.79 .com Tel : 0977.Q chaûy vaøo heä thoáng ñeán töø nôi khaùc . coù nguoàn goác töø möa.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 20 o Khai báo thông số Inflow của Junction ( lưu lượng nhập thêm vào nút ) .78.Khai baùo baèng chuoãi thôøi gian Nöôùc thaûi sinh hoaït Khai baùo baèng giaù trò trung bình Khai baùo baèng Time Pattern Doøng chaûy phaùt sinh töø löu vöïc khaùc. Hinh17: Giao diện nhập giá trị lưu lượng cho nút Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .

43. Hình dạng mặt cắt ngang của đường ống cống và kênh có rất nhiều hình dạng: tam giác.78.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước c. tròn.79 . Khai báo đối tượng tuyến thoát nước – Conduit 21 Là các đường ống cống. các kênh có khả năng vận chuyển nước từ nút này đến nút khác trong hệ thống tiêu thoát nước.5) Heä soá toån thaát cuïc boä ñaàu ra (1) Heä soá toån thaát cuïc boä khaùc treân ñoaïn coáng Van ngaên moät chieàu ( yes = chaûy ra ) Hình 18: Giao diện nhập dữ liệu cho cống Để tiết kiệm diện tích. hình thang.com Tel : 0977. tận dụng tối đa khả năng dẫn nước. trong đề tài này sử dụng cống tròn có đường kính từ 800mm đến 1200mm.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. hình vuông. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .4. chữ nhật …các tham số đầu vào của các đường ống và kênh bao gồm: Nuùt vaøo Nuùt ra Hình daïng Chieàu saâu max (m) Chieàu daøi (m) Heä soá nhaùm Maning Chieàu cao baäc chaûy vaøo (m) Chieàu cao baäc chaûy ra (m) Löu löôïng ban ñaàu ( m3/s) Heä soá toån thaát cuïc boä ñaàu vaøo (0.

79 .43.EXTRAN sử dụng chương trình Storage để diễn toán hồ chứa. Hình 20: Mối quan hệ giữa chiều sâu và diện tích của hồ-Đường đặc tính của hồ Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . Trong SWMM .Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước c. Phương trình mô phỏng hồ chứa là phương trình cân bằng thể tích theo mối quan hệ trên trong bước thời gian Δ t : ΔV = I −O Δt ( 2.78. Khai báo đối tượng hồ điều hòa .5. Quá trhình diễn toán sông .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.9) Trong đó: I − O Là lượng dòng chảy vào và ra hồ chứa trong thời đoạn Δ t (m /s) 3 V Là lượng nước trong hồ chứa (m3).Storage Unit 22 Tận dụng điều kiện tự nhiên có sẵn nhằm làm giảm chi phí xây dựng trạm xử lý cũng như góp phần điều hòa lưu lượng dòng chảy trong hệ thống trước khi nước thải được xả ra kênh sẽ được dẫn vào hồ. sau đó từ hồ nước sẽ theo cống dẫn và xả ra ngoài cửa xả.hồ theo sơ đồ tổng quát như sau: I (Input) ) V O (Output) Hình 19: Sơ đồ tổng quát diễn toán dòng chảy qua hồ chứa.com Tel : 0977.

hoặc theo chuỗi thời gian. cao độ ở nhiều mức độ khác nhau. Khai báo đối tượng cửa xả – Outfall Là các nút của hệ thống tiêu thoát nước dùng để xác định các biên cuối cùng của hệ thống ở chế độ chảy sóng động lực học. Cửa xả là nơi tiếp nhận nước từ hồ chứa và đưa ra ngoài kênh.Teân ñöôøng cong dung tích – Storage Curve Hình 21: Giao diện nhập dữ liệu cho hồ c.78. Trong trường hợp này ta xem xét cửa xả không chịu ảnh hưởng của triều và trạng thái chảy là chảy tự do. bị ảnh hưởng của triều. Các điều kiện biên tại outfall có thể được mô tả bằng 1 trong các trạng thái quan hệ sau: Độ sâu dòng chảy thông thường hay critical. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .com Tel : 0977.6.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 23 Doøng chaûy vaøo Traïm xöû lyù Cao ñoä ñaùy (m) Chieàu saâu toái ña (m) Chieàu saâu nöôùc ban ñaàu (m) Dieän tích khu tröõ (m2 ) Heä soá xeùt ñeán boác hôi ( 0 -1) Ñöôøng cong hình daïng hoà .79 .43. Do cao trình đáy của hồ điều hòa -2m để nước có thể tự chảy và ngăn không cho bùn cát chảy theo ta chọn cao trình đáy cửa xả là -1.5m.

Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .79 . Các phương án tính toán Trong đề tài này tính cho hai trường hợp Trường hợp 1 : Nhằm kiểm tra khả năng chuyển tải nước thải trong cống và khả năng điều tiết của hồ chứa nên trường hợp này của chỉ xét ở một ảnh hưởng nhỏ của nước triều đến hệ thống thoát nước. Trong cả hai trường hợp này đều tính tiêu thoát nước cho trận mưa kéo dài trong vòng 3 giờ và hệ thống thoát nước phải tiêu trong vòng 30 phút để đảm bảo cho hệ thống không bị ngập và phù hợp với thực tế.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 24 .43.Traïng thaùi Fr ee : chaûy töï do ( khoân g ngaäp ) Nor mal : möïc nöôùc taïi cöûa xaû laø doøn g ñeàu Fixed : möïc nöôùc taïi cöûa xaû coá ñònh Tidal : möïc nöôùc dao ñoän g theo tr ieàu töøn g giôø tr ong ngaøy Time Ser ies : möïc nöôùc dao ñoän g theo thôøi gian Hinh 22: Giao diện nhập dữ liệu của cửa xả III. Trường hợp bất lợi nhất là khi mưa trong ngày lớn nhất ứng với mực nước triều ngoài kênh là lớn nhất.78.Löu löôïng nhaäp theâm .com Tel : 0977.Cao ñoä ñaùy (m) .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.Coù / khoâng coù van ngaên trieàu . Trường hợp 2 : Để đề tài phù hợp với thực tế và tận dụng hết khả năng mô phỏng của phần mềm thì trong trường này ta xét tới ảnh hưởng của mức nước triều lên hệ thống.

79 .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . Nội dung tính toán Với trường hợp 1 : Từ các thiết lập ở trên ta tiến hành mô phỏng hệ thống thoát nước Vào General chọn: o lựa đơn vị lưu lượng: CMS (m 3 /s) o mô hình thấm: Horton o phương pháp lộ trình sóng: sóng động học – Dynamic Wave o và ấn định việc không cho ngập: Allow Ponding Doøng oån ñònh Ñoäng hoïc Soùng ñoäng hoïc Hình 23: Giao diện mô phỏng hệ thống thoát nước Chọn thời điểm bắt đầu quá trình mô phỏng.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 25 IV.78.43.18 giờ ngày 25/9/1997 nên chọn thời điểm mô tả từ 15h30 và kết thúc lúc 20h. kết thúc mô phỏng ( do lượng mưa giờ lớn nhất là lúc 16 – 17 .com Tel : 0977.

Hình 25: Giao diện chọn thời gian theo dõi mô phỏng Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .79 .78.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.43.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 26 Thôøi gian baét ñaàu phaân tích Thôøi gian baét ñaàu baùo caùo Thôøi gian keát thuùc phaân tích Hình 24: Giao diện chọn thời gian mô phỏng Chọn thời gian theo dõi diễn biến chuyển động của nước thải cũng như khả năng điều tiết của hồ ( khoảng thời gian được chọn là 30 phút ).com Tel : 0977.

Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước Chạy mô phỏng: Run 27 Hình 26: Giao diện chạy mô phỏng V.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.78.43.com Tel : 0977. Khai thác kết quả : Xem diễn biến dòng chảy của một tuyến nào đó ta vào: Report/Graph/Profile Hình 27: Giao diện xem diễn biến dòng chảy của 1 tuyến Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .79 .

Để khắc phục tình trạng ngập của hệ thống thì ta tiến hành khai báo lại các thông số đầu vào của hệ thống ( đường kính ống). Mô phỏng diễn biến của dòng chảy trên tuyến từ nút 1 – cửa xả tại thời điểm kết thúc trận mưa. Để thay đổi thông số của đối tượng nào đó thì trên hệ thống ta chỉ cần nhấp đúp chuột vào đối tượng đó rồi nhập giá trị mới cho nó. nút 1 và nút 2 do lưu lượng trong đường ống quá lớn so với đường kính ống của nó. Mô phỏng diễn biến của dòng chảy trên tuyến từ nút 1 – cửa xả tại thời điểm đầu trận mưa.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 28 Hình 28 a.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.43. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . nhưng khi trận mưa kết thúc do có sự xâm nhập của nước mưa cộng với nước thải sẵn có làm hệ thống( tuyến 1 – cửa xả) bị ngập hai nút.78.79 . Ta thấy tại thời điểm đầu trận mưa hệ thống luôn đảm bảo khả năng chuyền tải nước thải không xảy ra tình trạng ngập. Hình 28 b.com Tel : 0977.

com Tel : 0977.79 . Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 29 Sau khi khai báo lại thông số đầu vào của hệ thống ( đường kính ống) ta được diễn biến trạng thái dòng chảy trong hệ thống ( tuyến 1 – cửa xả ) như sau: Hình 29a: Mô phỏng diễn biến của dòng chảy trên tuyến từ nút 1 – cửa xả tại thời điểm đầu trận mưa Hình 29.b: Mô phỏng diễn biến của dòng chảy trên tuyến từ nút 1 – cửa xả tại thời điểm kết thúc trận mưa. Điều đó có nghĩa là việc chọn các thông số đầu vào của hệ thống (đường kính ống) là hợp lý.43. Tiến hành các bước tương tự như trên cho tuyến còn lại ta cũng chọn được hệ thống hợp lý.78.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. Ta thấy tại thời điểm đầu trận mưa và tại thời điểm kết thúc trận mưa hệ thống luôn đảm bảo khả năng chuyền tải không xảy ra tình trạng ngập.

43. Cũng từ kết quả trên ta thấy được mực nước trong hồ cao nhất là 1m điều này giúp ta thiết kế hồ với dung tích hợp lý nhất. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .com Tel : 0977. Xem xét khả năng điều tiết của hồ chứa : Table/by object/nodes Bảng 3: Bảng kết quả tính toán đối với hồ chứa Từ quá trình diễn biến của dòng chảy trong cống và bảng kết quả của hồ ta thấy tại bất kỳ thời điểm nào của trận mưa thì hồ luôn đảm bảo khả năng tự điều tiết.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.79 .Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 30 Hình 30: Mô phỏng diễn biến của dòng chảy trên tuyến từ nút 1 – nút 13 tại thời điểm kết thúc trận mưa. không bị ngập ( Flooding = 0).78. vừa đảm bảo khả năng điều tiết của hồ vừa đảm bảo yêu cầu kinh tế.

78. vận tốc dòng chảy Table/by object/link Bảng 4: Bảng kết quả tại cống số 5 Ta thấy vận tốc nước thải trong đường ống dao động trong khoảng từ 0. độ đầy.79 . Do đó việc chọn đường kính ống và chiều sâu chôn cống cũng như độ dốc cống là hợp lý.com Tel : 0977. Bảng 5: Bảng kết quả tại cống số 14 Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . Vận tốc min là 0.76 m/s đến 1.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 31 Xem xét lưu lượng nước thải từng đoạn ống.76 m/s luôn lớn hơn vận tốc V min = 0.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.7 m/s (TCVN)( đối với ống tròn) .43.63 m/s.

78.com Tel : 0977.79 .25 m.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 32 Xem lưu lượng ứng với từng độ sâu tại nút: Table/by object/nodes Bảng 6: Bảng kết quả tại cửa xả Tại bảng kết quả của cửa xả thì độ sâu mực nước tối đa là 0. cũng như chiều cao của cửa van 1 chiều. Khi tính toán cho trường hợp cửa xả chịu ảnh hưởng của triều ta sẽ dùng kết quả này để xác định thời điểm cửa van sẽ đóng.43. Xem biểu đồ quan hệ giữa các đại lượng ta vào : Report/ Graph/ Scatter Hình 31: Biểu đồ quan hệ giữa độ sâu mực nước và lưu lượng tại cửa xả Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .

o Khai báo mực nước triều : Curves/tidal Curves Hình 32: Biểu đồ dao động mực nước triều và đường cong đặc tính Giữ nguyên các thông số đã khai báo ở trên và chạy trong trường hợp ảnh hưởng của triều.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.78.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 33 Trường hợp 2 : Nhằm nâng cao tính thiết thực của đề tài trường hợp này xem xét ảnh hưởng của triều tới sự chuyển động của nước thải trong hệ thống.43. Khi đó dòng chảy trong cống là dòng chảy không áp.79 . Hình 33 a: Mực nước thải trong cống khi có triều ( tuyến nút 1 – cửa xả ) Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .com Tel : 0977.

78. Giải pháp : Để có thể khắc phục được tình trạng ngập trong hệ thống ta lắp đặt thêm cửa van một chiều điều tiết tự động theo triều tại cửa xả.79 .43. do mực nước triều quá cao.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 34 Hình 33 b: Mực nước thải trong cống khi có triều ( tuyến nút 8 – nút 13 ) Ta thấy trên hệ thống xảy ra tình trạng ngập. ứng với mực nước triều lớn đồng thời trong khu vực xảy ra mưa thì sau đó dùng bơm để bơm nước từ hồ ra ngoài kênh.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H . lưu lượng chảy từ ngoài kênh vào hệ thống lớn nên trong trường hợp này hồ không còn khả năng điều tiết lưu lượng trong hệ thống. Để có thể mô tả được van điều tiết và bơm trong hệ thống ta gắn thêm nút số 14. nút số 14 này đóng vai trò như 1 tường chắn có cao trình cao hơn mực nước triều.com Tel : 0977. khi mực nước triều lên thì cửa van một triều sẽ đóng lại khi đó bơm sẽ bơm nước từ hồ ra nút số 14.

25m ta sẽ dùng mực nước này làm gốc để xác định thời điểm đóng cửa van điều tiết.79 .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 35 Hình 34: Sơ đồ hệ thống bố trí van điều tiết và bơm khi có triều Trong trường hợp 1 tính với trường hợp mực nước triều thấp hơn cửa xả ta đã xác định được mực nước max trong cửa xả là 0.5 m.com Tel : 0977. Khi triều lên sẽ xảy ra hiện tượng nước chảy ngược từ ngoài vào làm mực nước trong cửa xả cao hơn mực nước này khi đó cửa van một triều sẽ phải đóng lại.78. Cao trình đáy cống là -1.5m mực nước triều cao nhất là 1. Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .47 m để an toàn ta chọn chiều cao của cửa van là 3.43.

Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước o Khai báo đối tượng cửa van – Outlet : Curves/Rating Curves 36 Nút vào Nút ra Chiều cao so với đáy cống (m) Van một chiều Đường cong đặc tính Q = AHb Hệ số A của phương trình đường cong đặc tính Số mũ b của phương trình đường cong đặc tính Hình 35: Giao diện nhập thông số cho cửa van Hình 36: Khai báo thông số của cửa van và đường đặc tính Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.79 .com Tel : 0977.43.78.

Việc thử nghiệm sẽ dùng lại khi máy bơm ta chọn phải có khả năng điều tiết lưu lượng trong hệ thống.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước o Khai báo đối tượng bơm – Pump 37 Nút vào Nút ra Tên đường cong đặc tính – Pump Curve Tình trạng ban đầu ( on/off ) Hình 37: Các thông số khai báo cho bơm Trong SWMM ta phép ta chọn bơm tùy ý. không còn tình trạng ngập trong hệ thống. Hình 38: Khai báo thông số bơm và đường đặc tính bơm Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .78. sau đó chạy mô hình rồi kiểm nghiệm lại kết quả.com Tel : 0977.43.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.79 .

43. Vào General chọn lựa đơn vị lưu lượng. phương pháp lộ trình sóng và ấn định chế độ chảy không áp.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 38 Bơm được coi là các điểm nối. mô hình thấm. Đường cong bơm mô tả mối quan hệ giữa tốc độ bơm và điều kiện của các nút đầu ra và đầu vào.com Tel : 0977. Hình 39: Các chế độ lựa chọn cho quá trình mô phỏng o Chọn Run để bắt đầu quá trình mô phỏng Hình 40: Chạy mô phỏng Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. Tại thời điểm xét nước đã ngập nên trạng thái ban đầu của bơm là đang chạy. được sử dụng để tạo đầu nước.78. Giữ nguyên các thông số sau khi đã khai báo ở trên ta bắt đầu quá trình mô phỏng trong trường hợp có triều.79 .

78.Storage Units( hồ điều hòa).com Tel : 0977. Junction(nút).Conduits(đường ống)…) ta vào status và nhận được kết quả như sau: Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.43.79 .Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 39 Hình 41: Diễn biến của dòng chảy trong cống khi có bơm (tuyến 1 – nút 14) Hình 42: Diễn biến của dòng chảy trong cống khi có bơm(tuyến nút 8 – nút 13) • Xem Report kết quả theo từng đối tượng (Subcatchment( lưu vực).

Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.78.43.79 .com Tel : 0977.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước Bảng 7: Bảng kết quả theo từng đối tượng 40 Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .

Tuy nhiên đây chỉ là tình trạng tạm thời trong đường ống khi mực nước Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .43.78. Điều đó có nghĩa là việc chọn các thông số đầu vào của hệ thống (đường kính ống.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 41 Nhận xét : Từ diễn biến dòng chảy và kết quả cho tại bảng 7 ta thấy tại thời điểm đầu trận mưa và tại thời điểm kết thúc trận mưa hệ thống luôn đảm bảo khả năng chuyền tải không xảy ra tình trạng ngập.79 .com Tel : 0977.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo. Cũng từ diễn biến của dòng chảy trong cống trên tuyến từ nút 1 đến nút 14 ta thấy lưu lượng trong cống sau khi bơm ít không đảm bảo được độ đầy trong cống. độ sâu chôn cống. độ dốc ) là hợp lý.

01 0.43.3 126.6 92 122.01 0.4 0.01 0.8 0.8 183.6 0.2 134.01 0.5 109 146.6 125.0 0.79 .5 134.0 1.Đại Học Thủy Lợi – Cs2 Email : tongquyetdhtl@yahoo.com Tel : 0977.01 0.78.9 1.5 0.7 0. do đó việc chọn bơm có cao trình bơm.01 0.0 1.8 0.01 0.4 145.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.6 0.9 1. lưu lượng bơm như vậy là hợp lý.Hướng dẫn sử dụng SWMM – Thiết kế hệ thống thoát nước 42 thủy triều lên một cách đột ngột.4 Đoạn 13-Hồ ĐH Bê tông cốt thép Designer by : Tống Đình Quyết – S7_46H .01 Cống Loại cống Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Bê tông cốt thép Đoạn 1-2 Đoạn 2-3 Đoạn 3-4 Đoạn 4-5 Đoạn 5-6 Đoạn 6-7 Đoạn 8-9 Đoạn 9-10 Đoạn 10-11 Đoạn 11-12 Đoạn 12-13 Đoạn 7-13 0.2 122.7 154.5 202. • Với kết quả như trên ta có thể thiết kế hệ thống thoát nước chính cho vùng dự án đang nghiên cứu như sau: Bảng 8: Thông số thiết kế hệ thống đường ống thoát nước chính Hình dạng cống Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Cống tròn Circular Đường kính cống d m Chiều dài m Hệ số nhám Maning 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful