w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc!

– 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 1
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 2
CUPRINS
Par t ea I
Int r oducer e .............................................................................................pg. 3
De ce am al es dezvol t ar ea i ncr eder i i i n si ne ............................................pg. 5
Cat eva l ect i i pe car e am f ost nevoi t sa l e i nvat r api d ...............................pg. 7
Un mi c r ezumat al pr ogr amul de dezvol t ar e a i ncr eder i i i n si ne ..............pg. 8
Par t ea II
Cel e sase met ode de dezvol t ar e a i ncr eder i i i n si ne .................................pg. 9
Cum sa t r eci de l a nei ncr eder e l a i ncr eder e i n si ne .................................pg.13
Cum sa i dent i f i ci convi nger i l e negat i ve si pozi t i ve pe car e l e ai ...............pg. 15
Par t ea III
Cum ampl i f i ci o convi nger e pozi t i va (met oda 1) .......................................pg.18
Pr egat est e-t e pent r u succes pr i n ancor ar ea i ncr eder i i (met oda 2) ............pg.19
Cum sa pr i mest i mai mul t a put er e de l a subconst i ent ul t au (met oda 3)....pg.20
Fol osest e aut osugest i a pent r u dezvol t ar ea i ncr eder i i i n si ne(met oda 4)...pg.21
Test eaza i ncr eder ea i n si ne pr i n comuni car e(met oda 5) ...........................pg.24
Tr ansa hi pnot i ca usoar a pent r u cr est er ea i ncr eder i i i n si ne(met oda 6).....pg.27
Est i l a un i nceput de dr um, nu l a f i nal ......................................................pg.32
Bonus sur pr i za – Act i veaza-t i put er ea i nt er i oar a si mpl u si r api d................pg.34
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 3
PO|I MU1A MUN|II DIN LOC !
PARTEA I
INTRODUCERE
Bi ne ai veni t pe NLP M ani a!
Pent r u o scur t a pr ezent ar e a pr oiect ului NLP M ania i t i
r ecomand sa accesezi sect i unea “ Despr e noi ” a si t e-ului .
Cl i k ai ci pent r u det al ii .
Pachet ul pe car e t ocmai l -ai pr i mi t odat a cu inscr ier ea la
newslet t er const a i nt r -un mat er ial PDF car e cont ine expli cat i i le
de baza de car e ai nevoie pent r u a r ezol va odat a pent r u
t ot deauna ne-incr eder ea in t i ne.
Ui t e ce pot i sa schi mbi odat a cu ci t ir ea mat er ialul ui ur mat or :
- In pr i mul r and at i t udi nea t a se va schi mba de la ghi ocel
l a r egel e j ungl ei .
- In al doi -lea r and gandi r ea pozi t i va va f i sub cont r ol ul
mi nt i i t ale. Pot i sa schi mbi gandur i le de i nsucces cu
gandur i i n car e est i i nvi ngat or i n mai put in de o
sapt amana de exer cit i i pe car e o sa le f ac i mpr euna cu
t i ne i n mp3-ur i le pe car e le-ai pr i mi t .
Ce est e i n cr ed er ea
i n si n e?
“ I ncr eder ea in sine
est e senzat ia
int er ioar a de put er e
pent r u indeplinir ea
pr opr iilor dor int e. “
I nseamna sa
ai i n cr ed er e i n
cap aci t at ea t a d e a
g an di , de a i n v at a,
de a al eg e, de a l u a
d eci zi i , de a t e
ad ap t a l a
sch i mb ar i …
Si inseamna sa st i i
ca mer i t i sa f i i
i mpl i n i t .
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 4
- In al t r ei-lea r and vei l ua deci zi i l e mul t mai r api d si mai
hot ar at - par ca t e-ai schi mbat din Donal d Duck in Agent ul
007.
Toat e acest ea au un si ngur scop: t u vei deveni i r ezist i bi l din
punct de veder e al per sonal i t at i i .
Ce i nseamna ast a?
Iubi t a/ iubi t ul o sa simt a ca est i di f er i t pent r u ca est i mul t mai
st apan pe t i ne si iei deci zi i le mul t mai r apid si vei f i t i pul de om
car e “ st ie ce vr ea” .
Schi mbar ea de 180 de gr ade pe car e t i -o pr opun o sa apar a
dupa mi ni m una – doua sapt amani de la inceput ul exer ci t i i lor . In
t ot acest t i mp ai posi bi l i t at ea sa iei legat ur a cu mine pent r u
or i ce int r ebar i si or i ce nedumer ir i ai la adr esa:
cont act @nlpmania.r o
Fi si er ele pe car e le-ai descar cat cont in exer ci t i i le pr opr i u-zise
pent r u a ampli f i ca incr eder ea in si ne.
O sa i t i expl i c pe par cur s cum sa f ol osest i si acele f i sier e.
Dupa ce t r eci pr in t oat e exer ci t i ile pe car e t i le pr opun vei
obser va singur si vor obser va si cei din j ur ul t au ca o sa ai o al t a
at i t udi ne. Vei f i mul t mai r el axat , mai i ncr ezat or si mai spont an,
adi ca exact ceea ce i si dor esc oameni i sa vada la t i ne.
Toat a lumea zi ce ca ar e i ncr eder e i n si ne si t oat a lumea lauda
aceast a cal i t at e.
Af l a cat est i d e
i n f l u en t abi l !
Not eaza f iecar e
r aspuns cu not e de la
1 la 5. Pune 1 pent r u
“ nicidat a” si pune 5
pent r u “ int ot deauna” .
1. Cand ma imbr ac,
t in seama de
pr ognoza met eo.
2. Cand nu vr eau sa
fumez, dar mi se
of eer a o t igar a,
accept .
3. Cand nu sunt in
for ma si cineva imi
zice ca ar at r au. . . ma
depr im si mai mult .
4. Sunt la o
pet r ecer e si cineva
imi of er a o baut ur a
alcoolica. Accept
chiar daca nu imi
dor esc sa beau
at unci.
5. M- am t uns la fel
ca dat a t r ecut a
pent r u ca mult a lume
mi- a spus ca le place
cum imi st a.
6. Cand par t ener ul
vr ea sa mear ga la un
film si eu nu vr eau,
ma r ezgandesc
r epede.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 5
Insa put ini sunt di spusi sa f aca ceva ca sa o ampli f i ce. Ni ciodat a
i ncr eder ea in sine nu e deaj uns. Fie ca ai dej a aceast a cal i t at e f ie
ca dor est i sa o amplif i ci - met odele pe car e t i le pr opun eu sunt
at at de pr act i ce incat r ezul t at ele apar i mediat .
DE CE AM ALES DEZVOLTAREA INCREDERII IN SINE
Inai nt e de a incepe, vr eau sa i t i povest esc cum de m-am hot ar at
sa f ac acest pachet de dezvol t ar e per sonala. Ni mi c nu e mai
mot i vant decat o exper ient a per sonala.
E suf i cient sa ma gandesc la mine si sa i mi dau seama cat de mul t
m-a int ar ziat i n dezvol t ar ea mea, f apt ul ca mul t i ani nu am avut
dest ula incr eder e ca pot sa r eusesc or i ce i mi pr opun. Acum imi
vi ne sa r ad cand ma gandesc la cat de aiur ea gandeam pe at unci .
Er a o per i oada cand er am convi ns ca nu r eusesc sa vor besc i n
publ i c de t eama de a nu gr esi , sau ca nu r euseam sa am o
r el at i e asa cum vr oi am de t eama de a nu f i r espi ns.
Imi amint esc ca in li ceu er am inchi s in mi ne si i i invi diam pe
col egi i mei car e er au t ot t i mpul ext r over t i t i si par ca st iau in
f iecar e moment ce t r ebuie sa spuna. Ei aveau t upeul sa se ia de
pr of esor i eu deabia aveam cur aj ul sa copi ez la t est e. Ei er au t ot
t i mpul cu cat e o al t a f at a in br at e eu er am t ot t i mpul cu acceasi
f at a in mi nt e.
Er am convi ns ca acele cali t at i car e ei le aveau eu nu le-am pr imi t
l a nast er e si ni ci nu o sa le am vr eodat a.
7. Cand cineva imi
spune ca ar t r ebui
sa mai slabesc, t in
cont de ast a cand
mananc.
8. Daca un pr iet en
insist a, r eusest e sa
ma det er mine sa
fac ce spune el.
9. Pot sa f iu usor
convins/ convinsa sa
fac dr agost e chiar
daca nu imi dor esc.
10. Chiar daca nu
imi e f oame,
mananc daca cineva
insist a.
Rezult at e:
Aduna not ele t ale.
Daca ai int r e 10 si
20 de punct e est i o
per soana foar t e
independent a.
Daca ai int r e 20 si
30 de punct e est i o
per soana car e ar e
un gr ad mediu de
r ezist ent a la
inf luent ele celor lalt i.
Daca ai int r e 30 si
50 de punct e est i
foar t e inf luent abil si
ar t r ebui sa iei
decizii pr opr ii cat
mai des si sa t e t ii
de ele.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 6
Pana i nt r -o zi cand m-am pr ins ca t oat e acest e convinger i sunt
pr inse in ur mat oar ea schema:
Exper ient e negat i ve -> Convinger i negat i ve -> Imagine f alsa despr e lume
O t eama pe car e o aveam pe at unci er a ca nu cunost eam
suf i ci ent a i nf or mat i e despr e ni mi c. Asa ca daca spuneam ceva
gr esi t er am si gur ca ci neva ma va cor ect a si ma f ac de r as. Dupa
ce am pat i t ast a de cat eva or i mi -am f or mat convi nger ea ca mai
bine e sa t ac, ca si asa habar nu am ce vor besc. Imaginea f alsa
despr e lume i mi spunea ca t oat a lumea ar e ceva cu mi ne pe
buna dr ept at e – din moment ce nu ma pr icep la ni mi c.
Experienta negativa -> Convingeri negative - > Imagine
falsa despre lume
(greselile pe care le faceam (“e mai bine sa tac pentru (“Lumea
si umilinta din partea celorlalti) ca si asa nu stiu nimic”) are ceva
impotriva
mea”)
Imi dau seama cat de i n spat e am lasat acest e convinger i si imi
vi ne acum sa sar i n sus de bucur ie. Par ca r evad un f i l m alb-negr u
f oar t e vechi , in car e eu er am per sonaj ul acela de car e t oat a
l umea r adea si ni meni nu dadea doi bani pe el .
Toat e ast ea au di spar ut at unci cand am i nvat at o lect ie si mpla pe
car e t i -o spun si t ie:
SCHI MBAREA SE PETRECE NUMAI I N PREZENT.
NU LASA PREZENTUL SA TREACA PE LANGA
TI NE.
Acum est e moment ul in car e se pet r ece schi mbar ea. Ni ci odat a
schi mbar ea nu se pet r ece i n vi i t or . Numai in pr ezent .
O buna pr oba a
incr eder ii in sine
apar e in r elat ia de
cuplu.
Gelozia ar at a ca nu
ai incr eder e I N TI NE,
nu in par t ener .
At unci cand it i cr est i
incr eder ea in t ine, o
sa it i cr easca
aut omat si
incr eder ea in
celalalt .
Daca ai incr eder e in
t ine, nu it i pasa
unde mer ge si cu
cine vor best e
par t ener ul. Tu est i
cel mai bun si cel
mai t ar e. . .
Chiar daca t e- ar
par asii nu ar f i nici
o pr oblema pent r u
t ine.
Nu pot i avea
incr eder e in t ine
numai pe plan
pr of esional sau
numai in t er enul de
spor t .
Or i est e pest e t ot
or i nu est e
niciunde.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 7
CATEVA LECTII PE CARE A TREBUIT SA LE INVAT RAPID!
Am caut at met ode, am i nceput sa pr act i c ar t el e mar t iale si a f ost
pr i ma schi mbar e pe car e am f acut -o.
Pr i ma mea l ect i e er a sa invat aut odi sci pl i na. Ast a am i nvat at in 2
ani in car e am t r ai t exper ient e alat ur i de oameni car e cr edeau
i nt r -un cod mor al si er au convi nsi ca pot sa f ie mai buni decat
er au.
A doua lect ie ce a t r ebui t sa o i nvat a f ost gasi r ea model ul ui . A
f ost dest ul de si mplu sa i mi aleg un model pe at unci . Pacat ca er a
mor t de cat eva deceni i. Er a vor ba de Br uce Lee.
A t r eia lect ie pe car e a t r ebui t sa o i nvat a f ost cont r ol ul mi nt i i .
Nu e ni mi c par anor mal la mi j loc ci numai psihologie apli cat a in
f iecar e moment al viet i i. Am r eusi t sa invat met ode de r elaxar e si
de concent r ar e ment ala car e m-au aj ut at sa f iu at at de at ent la ce
vor beam incat mint ea mea avea vr eme sa se gandeasca la f iecar e
cuvant ce ur ma, i naint e sa i l spun. Ast a a f ost un sal t enor m i n
schi mbar ea modului i n car e ma vedeau cei lal t i. Acum aveau
i mpr esia ca sunt un om cal culat car e spune exact ceea ce t r ebuie
i n or i ce moment . Nimeni nu mai r adea de mi ne si ni ci eu nu mai
gr eseam at unci cand expli cam ceva.
A pat r a lect ie a f ost aut o-i r oni a. Pent r u ast a, un pr iet en bun al
meu s-a st r adui t , poat e const ient , poat e inconst ient sa ma invet e
1. Aut odi sci pl i na
2. Gasi r ea unui model
3. Cont r ol ul mi nt i i
4. Aut o-i r oni a
Lipsa de incr eder e
in sine la bar bat i:
“ E pr ea buna pent r u
mine, nu o sa se
uit e la unu ca mine”
Lipsa de incr eder e
in sine la f emei:
“ Sigur ar e pe alt a
mai fr umoasa decat
mine, nu o sa ma
bag in seama ca sa
ma simt aiur ea mai
t ar ziu”
Nu o sa it i vina sa
cr ezi, dar si sexul
opus ar e t ot
aceleasi pr obleme
de incr eder e in sine
pe car e le ai si t u.
Nu st a degeaba,
spune- i ca int elegi
ca se simt e sub
pr esiune si ca ai
r abdar e sa isi
r evina. . . 5 minut e.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 8
sa pot glumi i pe seama pr opr i il or gr esel i. A r eusi t at at de bine
i ncat si acum i mi amint esc cum zi cea ca nu ar e r ost sa t e st r esezi
cand ci neva i t i vede gr eseala pent r u ca acel ci neva e mai at ent
el sa nu gr eseasca si ui t a r epede de or i ce gr eseala de a t a. Tu
cat e zi le t i mint e gr esel i le al t or a? Cat t i mp cr ezi ca t in ei mint e
gr esel i le t ale?
Acest e lect i i au f ost cele car e au i nsemnat ceva nou pent r u
mi ne. Dar dupa o per i oada am vr ut sa pun i nt r -o f or ma t ot ceea
ce am invat at . Am vr ut sa cr eez un si st em de dezvol t ar e al
i ncr eder i i in si ne. Vedeam incr eder ea i n si ne ca nucleul de la
car e por nesc celelal t e schi mbar i ale mele.
UN M IC REZUM AT AL PROGRAM UL DE DEZVOLTARE A
INCREDERII IN SINE
O sa i t i spun pe scur t i n ce const a acest pr ogr am.
Inai nt e de a incepe pr ogr amul nost r u de dezvol t ar e a incr eder i i
i n sine vr eau sa i t i amint esc ca incr eder ea se bazeaza pe o
convi nger e i nt er i oar a.
Daca eu cr ed ca sunt cel mai bun si cel mai t ar e at unci asa o sa
ma compor t si asa o sa ma si mt a si cei lal t i . Daca convi nger ea
ast a nu se bazeaza insa pe ni mi c valor os, in t i mp oameni i o sa
i si dea seama si o sa se i ndepar t eze – dar ast a e o al t a povest e.
O sa i t i spun pe scur t cum se f or meaza i ncr eder ea in pr opr i ile
f or t e. Aceast a at i t udine e dat a de modul i n car e par i nt i i t ai au
Parintii cu incredere
de sine foarte
dezvoltata vor creste
copii cu aceeasi
calitate.
Apoi urmeaza ca
importanta, mediul in
care copiii vor invata.
Persoanele care au
reusit sa-si
cladeasca o
incredere de sine
puternica rar cad in
patima viciilor, cum
ar fi alcoolul,
drogurile violenta
sau crima.
Studiile aratã cã,
din 1975 pânã în
prezent, frecven[a
timiditã[ii a crescut
de la 40% la 48%.
Timizii, aparent
blânzi çi calmi
trãiesc, de fapt
analizându-çi pãr[ile
negative çi
preocupându-se
peste mãsurã de
pãrerea celorlal[i
despre ei.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 9
r eact i onat at unci cand t u er ai mi c si ai i nceput sa cer cet ezi
l umea, sa mer gi i n pi ci oar e pr in camer a. Daca ei se pani cau
at unci cand t u cadeai si se agi t au sa t e r idi ce si apr oape chemau
medi cul daca puneai l i mba pe ceva de pe j os, at unci st ar ea l or de
pani ca t i s-a t r ansmis si t i e. Cu aceast a st ar e ai cr escut si o ai de
f iecar e dat a in f at a unei si t uat i i mai inconf or t abi le. Incl usi v t i se
t r ansmi t e si in al eger i l e t al e l egat e de cupl u si i ubi r e. Caut i o
per soana car e sa i t i sat isf aca exact st ar i le cu car e t e-ai obisnui t i n
copi lar ie.
Aceast a r epet ar e de-a lungul vi et i i t i -a cr eat o convi nger e.
Bi nei nt eles ca acest a est e un si mplu exempl u, pr ocesul r eal f ii nd
mul t mai complex si mai ampl u.
Dar ui t e ce o sa f acem i n cont inuar e...
PARTEA II
CELE SASE M ETODE DE DEZVOLTARE A INCREDERII IN SINE
M et oda 1
In pr i mul r and vom af la ce convinger i ai t u si apoi o sa t e invat
cum pot i sa i t i ampli f i ci o convi nger e pozi t i va si sa el i mini una
negat i va pe car e o ai.
Convi nger i le negat i ve sunt ca f r ana de mana la masina. Daca ai o
convi nger e negat i va e ca si cum ai vr ea sa aj ungi la dest i nat i e cu
f r ana de mana pusa. Te va t r age t ot t i mpul inapoi.
Insa o convi nger e pozi t i va t e va i mpinge de la spat e si t e va aj ut a
sa i t i at ingi obiect i vul . Ui t e o convi nger e pozi t i va ca exemplu
ur mat or “ Tot ceea ce mi se int ampla est e o lect ie di n car e pot sa
Principiul
teatrului:
“Daca vrei sa ai
un anumit
comportament,
prefa-te ca deja ai
acel
comportament!”
La fel e si cu
emotiile...
Cum
functioneaza?
Ai nevoie sa te
obisnuiesti cu
atitudinea dorita,
apoi sa iti accepti
noua atitudine,
apoi sa iti placa
noua persoana
care ai devenit.
Pentru asta ai
nevoie sa te joci
si sa te prefaci ca
ai deja o atitudine
pe care o doresti.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 10
i nvat mai mul t ” – aceast a convinger e t e impi nge de la spat e sa
nu abandonezi at unci cand int alnest i pr obleme si i t i da
capaci t at ea de a caut a sol ut i i .
Insa ui t e ce f ace o convi nger e negat i va ca ur mat oar ea “ Un lucr u
r au nu vi ne ni ci odat a singur ” – aceast a convinger e t e t r age
i napoi , i t i pui singur piedi ca si t e sabot ezi. Apr oape ca t e
pr egat est i pent r u esec i n loc sa t e pr egat est i pent r u succes.
M et oda 2
Dupa ce vom lucr a pent r u a i mbunat at i i convi nger i le t ale o sa
t r ecem sa ancor am st ar ea emot ionala de incr eder e in t ine.
Ancor a est e o condi t i onar e ment ala. It i amint est i cum f acea
Pavl ov cu cainele sau? Ii dadea mancar e si suna din clopot el!
Repet a ast a de cat eva or i pana cand in cr eier ul cainelui se f acea
o legat ur a int r e clopot el si mancar e. Apoi ce se i nt ampla? Daca
suna di n clopot el cai nele sal i va ca si cum ar vedea mancar ea.
Sau un al t exemplu: aplauzele i t i sunt o al t a ancor a. Cand auzi
aplauze t e gandest i aut omat la ceva pozi t i v. Asa de mul t au
i nt r at in mi nt ea noast r a acest e ancor e i ncat daca ele apar ,
poar t a cu si ne si st ar ea legat a aut omat de ele. O sa f ol osi m ast a
i n avant aj ul nost r u i n cat eva moment e!
Asa f unct ioneaza cu or i ce st ar e emot ionala si cu or i ce gand.
Cr eier ul ar e acest obi cei de a incer ca sa supr apuna si t uat i l e, sa
l e asocieze si sa le uni f i ce. O sa pr of i t am de aceast obi cei al
cr eier ului pent r u a ampl i f i ca, la voi nt a, st ar ea de i ncr eder e in
si ne.
M et oda 3
M ai mul t decat at at o sa ne f ol osi m pent r u a dezvol t a incr eder ea
i n sine si de put er ea i mensa ascunsa i n subconst i ent ul t au . St i i
ca t oat e inf or mat i i le se “ ascund” de t i ne i n acest subconst ient ,
Foloseste oglinda
in felul urmator:
- Uita-te la
imaginea ta
si in timp ce
te privesti,
ridica capul
si indreapta
umerii.
Scoate
pieptul in fata
si striga in
mintea ta (nu
te va auzi
nimeni) ca
esti multumit
de tine.
Nu e nevoie sa
iti zici ca esti cel
mai tare si cel
mai destept si
cel mai bogat.
Trebuie sa
ajungi sa fii
multumit de tine
asa cum esti ca
sa le poti avea si
pe celelalte
lucruri.
Fa acest
exercitiu zilnic
si o sa vezi ca o
sa inceapa sa iti
placa de tine,
fara motiv.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 11
t oat e gandur ile i t i vin din acest e adanci mi ale subconst ient ul ui.
Di n pacat e am ui t at sa comuni cam cu acest i mens comput er
ascuns i n cr eier ul nost r u. O sa t e i nvat un exer ci t iu pe car e sa i l
f aci ca sa ampl i f i ci aceast a comuni car e cu emot ii le t ale cele mai
pr of unde. Acest e emot i i pr of unde sunt f oar t e echi l ibr at e. Ele nu
au aj uns sa f ie “ cont aminat e” de obi snuint ele t ale de gandi r e,
de condi t ionar i le si r epet ar i le sociale.
O asemenea emot ie echi l ibr at a ce o gasest i i n st ar e “ congelat a”
i n subconst ient est e aceast a i ncr eder e i n si ne.
Acest exer ci t i u t e va aj ut a sa i t i gasest i in t i ne f or t a int er ioar a si
sa o ai int ot deauna la indemana cand ai nevoi e de ea.
M et oda 4
Inca nu am t er minat t r eaba cu subconst ient ul t au. Spuneam mai
devr eme ca ai nevoie de convi nger i pozi t i ve ca sa pot i avea o
at i t udi ne de incr eder e in t ine si put er e int er ioar a. Aceast a
met oda est e cea car e t e aj ut a sa ai o gandi r e pozi t i va asa cum
ni ci nu ai vi sat . Pent r u ast a t i -am pr egat i t o f or mul a de
aut osugest i e pe car e o pot i ascul t a zi l ni c l a or i ce player de mp3.
Cu cat o r epet i mai mul t cu at at ea se sedi ment eza in
subconst ient si devine o r eal i t at e pent r u t ine – devi ne o
convi nger e pozi t i va. Daca i t i r epet i ca est i put er ni c si pl i n de
i ncr eder e i n t ine subconst ient ul t au va accept a si va t r i mi t e
acest mesaj mai depar t e spr e cr eier car e va act iona in aceast a
di r ect ie. Apoi compor t ament ele t ale se vor schi mba. Te vei
compor t a ca or i ce om car e ar e o mar e incr eder e in el si i n
pr opr i i le f or t e.
Ai ci se pot r i vest e de minune ceea ce spunea un maest r u
or ient al despr e dest i n: “ Cul t i va un gand bun si vei avea un
compor t ament bun. Cul t i va compor t ament ul bun si vei avea un
Cand incepe sa
iti placa de tine
fara nici un
motiv atunci esti
pe drumul cel
bun.
Nu ai cum sa ai
incredere in
cineva de care
nu iti place, pe
care nu il
suporti si ai vrea
sa fie complet
altfel.
Trebuie sa te
apreciezi asa
cum esti iar
increderea in
tine va creste
mai apoi.
Daca nu iti place
de tine ca esti
gras, ca ai
cosuri, ca razi
fara rost...
atunci nu o sa ai
rapid increderea
in tine pe care o
doresti.
Prima data
invata sa iti
placa de tine si
apoi o sa ai
incredere in
tine.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 12
obi cei bun. Cul t i va obi ceiur i bune si vei avea o per sonal i t at e
buna. Cul t i va per sonali t at ea buna si vei obt ine un dest in bun.”
M et oda 5
Apoi o sa i t i ar at ce sa f aci ca sa ai un maxi m de incr eder e in
t i ne cand discut i cu cineva sau at unci cand est i in f at a unui gr up
de oameni si t r ebui e sa pr ezint i ceva. Cum t r ebuie sa st ai cu
cor pul ca sa suger ezi i ncr eder e i n t ine, cum sa r espi r i , cum sa it i
t i i br at ele si cum sa vor best i. M ai mul t decat at at , i t i voi spune
si cum sa gandest i in acele moment e pent r u ca in gandur i le t ale
se past r eaza cea mai mar e ener gie car e poat e sa schi mbe sor t ii
de succes ai unei discut i i in f avoar ea t a. Aceast a met oda t i ne nu
at at de ci t i r ea l i mbaj ului cor pul ui cat de f ol osi r ea de cat r e t ine
a unui anume li mbaj al cor pului. Tu est i cel car e i mpr i mi un
anumi t mesaj pr in pozi t i a cor pul ui t au. Cel cu car e vor best i o sa
“ ci t easca” acest mesaj si o sa vezi ca va r eact iona in modul in
car e vr ei t u. E o mi ca manipular e la mi j l oc dar una f oar t e
subt i la. Ideea mea est e sa t e invat nu numai o at i t udine
ment ala de i ncr eder e dar si o pozi t i e f i zi ca a i ncr eder i i i n si ne.
Aceast a pozi t ie mai f ace inca ceva ui mi t or pent r u t i ne. Daca st ai
i n aceea pozi t ie si i nt r eg cor pul t au t r ansmi t e mesaj ul ca ast a
est e pozi t ia t a de incr eder e... cr eier ul o sa zi ca si el ca ai
i ncr eder e in t ine. Apoi va f i suf i cient sa st ai i n aceea pozi t ie si
i ncr eder ea va apar e i nst ant aneu, ca si cum ai apasa pe un
but on. Ti -ai dat seama ca si ast a e un al t f el de ancor a?
M et oda 6
La f i nal , daca dor est i sa par t i ci pi la un exer ci t i u mai deosebit
car e sa i t i ampli f i ce si mai mul t incr eder ea in si ne t e i nvi t sa
i nt r i i n t r ansa hi pnot i ca usoar a. Aceast a met oda i mpl i ca
r elaxar ea si eli mi nar ea gandur i lor si i nducer ea unei st ar i de
i ncr eder e i n si ne di r ect pr in int er mediul sugest i i lor pe car e le
Mintea ta s-a trezit
de dimineata si a
inceput sa sape in
memorie si sa
scoata la iveala
toate momentele in
care ai gresit, in
care s-a ras pe
seama ta, in care ti-
a fost teama ca nu
esti suficient de
bun sau suficient
de destept.
Inca mai crezi ca
mintea ta esti tu?
Trezirea..... !!!
Mintea este un
sclav al tau, scapat
de sub control. Are
nevoie de
disciplina.
Daca ar fii sub
controlul tau nu te-
ai gandi la haine
cand esti la
examen, nu te-ai
gandi la femei cand
esti la biserica, nu
te-ai gandi la
servici cand esti pe
plaja. Dar nu tu esti
cel care are
controlul ci mintea.
Pentru moment ! ☺
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 13
ascul t i. Se f olosest e i n si t uat ia in car e dor est i sa gr abest i
pr ocesul de dezvol t ar e a incr eder i i in sine. Daca si mt i ca t e ia
somnul in t i mp ce f aci acest exer ci t iu deschi de un pi c ochi i si
cl i pest e apoi por nest e iar de unde ai r amas. M et oda nu ar e
ni ci un ef ect secundar si pot i sa exper i ment ezi emot i i complet
noi pent r u t ine. M ai mul t decat at at , met oda t e f ace sa f i i
aut onom si independent i n dezvol t ar ea t a per sonala. Scopul
est e sa depi nzi cat mai put in de mi ne sau de cei de la car e
i nvet i. Tr ebui e sa i t i f aci pr opr iul dr um si sa mer gi pe acela.
CUM SA TRECI DE LA NEINCREDERE LA INCREDERE IN SINE
At unci cand t u ai o anumit a
convi nger e nu mai st ai sa anal i zezi
l ucr ur i le cum sunt ele i n r eal i t at e.
Daca est i dej a convi ns ca t ie t i se
i nt ampla numai r ele, at unci cand
cade nor ocul pest e t ine, t u t ot r au
o sa vezi i n j ur ul t au. Sau i nver s –
daca est i convins ca uni ver sul vine
t ot t i mpul in spr i j i nul cel or car e
i ncear ca si lupt a – vei vedea
avant aj e si i n cel e mai mar i
pr obl eme, ceea ce si gur ca t e
pune cu un pas i n f at a cel ui car e
ar e convi nger i negat i ve. Ti -am spus mai devr eme ca acest e
convi nger i ale t ale sunt ni st e opt i uni – adi ca int r -un anume
moment i n viat a – t u opt ezi ca sa cr ezi i n succes sau sa cr ezi i n
esec. Daca t e-ai l ovi t numai de succes in vi at a, at unci e nor mal
ca sa ai convi nger ea ca or i ce act iune de-a t a va avea succes.
“ Cat dureaza pana
cand am incredere
in mine?”
Pai dureaza exact
atata timp cat iti
aloci tu zilnic ca sa
iti rezolvi definitiv
aceasta problema.
Oricum rezolvarea
nu sta in metoda ci
in cel care aplica
metoda.
Daca tu ai rezultate
cu o metoda asta e
din cauza ca ai
adus in aceea
metoda propria ta
inteligenta, propria
ta vointa si
concentrare
mentala.
O alta metoda
poate nu ti se
potriveste la fel de
bine, dar poate i se
va potrivi altei
persoane.
Totul e un joc de
noroc in care
castiga cel mai
insistent.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 14
Daca t e-ai l ovi t de esec si cr i t i ca at unci t i -ai f or mat convi nger ea
negat i va ca t ot ce f aci e sor t i t esecului.
Acest e convi nger i i t i f i l t r eaza gandir ea – spr e exemplu: ai auzi t
oameni car e sa aibe ur mat oar ea convinger e negat i va “ or i ce f ac
t r ebui e sa f ac de doua or i ca sa r eusesc” ? Ei bine, o per soana
car e ar e aceast a convi nger e se sabot eaza de unul singur . Chiar
daca t r ebuie sa f aca o act i une pe car e cu si gur ant a ar put ea
or i cine sa o f aca cor ect din pr i ma incer car e – o asemenea
per soana o sa gr eseasca pr i ma dat a si o sa t r ebuiasca sa r epet e
act iunea. Cand zi c act iune ma r ef er la exemple de genul:
examene, i nt er vi u pent r u ser vi ci , r elat i i de cuplu, et c.
Convi nger i l e i t i dau ener gia pent r u a r eal i za ceea ce i t i pr opui .
Daca ai numai convinger i pozi t i ve pot i sa r eusest i mul t mai usor
decat cei car e au convi nger i negat i ve. Eu mi -am f or mat acest e
convi nger i pozi t i ve dar a t r ebui t sa le el i mi n pe cel e negat i ve
din mint ea mea. Inai nt e, cat t i mp aveam convi nger i negat ive,
i mi er a f r i ca si de umbr a mea si nu aveam i ncr eder e in mi ne. Am
i nceput in per i oada f acul t at i i sa el i min din convi nger i le negat i ve
si sa le inl ocuiesc cu unele pozi t i ve. Di f er ent a a f ost ur iasa.
Daca inaint e mer geam l a examen cu st r ess si t eama si din cauza
ast a nu r euseam sa f iu ni ci cr eat i v ni ci sa imi amint esc usor ceea
ce am invat at – ca sa nu i t i mai spun de cum pr ezent am or al , ma
pier deam complet . Cand am schi mbat din convinger i – chiar
daca nu i nvat am f oar t e bine, aveam incr eder e in mine si calm,
i mi er a deaj uns sa f i u r elaxat si cal m ca sa imi amint esc mul t mai
usor ceea ce invat asem.
Convi nger ea noast r a est e cea car e hot ar ast e cat din pot ent ialul
nost r u ar uncam in lupt a si cat nu. Daca ai o convi nger e negat i va
Napoleon zicea ca
intr-o lupta nu
castiga cel care are
soldati mai multi
sau arme mai
bune... ci cel care
reuseste sa reziste
cu 15 minute mai
mult decat
adversarul sau.
Tu te lupti cu
temerile tale, cu
vocile parintilor
care iti suna in cap
si iti spun ca “nu
esti in stare de
nimic”
Ai rabdare cu 15
minute mai mult
decat mintea ta
care iti pune piedici
si iti aminteste
zilnic sa crezi exact
ceea ce vrea ea.
Cat de bine ar fii sa
nu iti amintesti
esecurile sau vocile
critice ale
celorlalti?
Ai avea mai multe
sanse atunci cu
increderea?
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 15
ast a t e f ace sa f i in apar ar e t ot t i mpul. Iesi la at ac numai daca ai
suf i cient de mul t e convi nger i pozi t i ve.
CUM SA IDENTIFICI CONVINGERILE NEGATIVE SI POZITIVE PE
CARE LE AI
Caut a o f oai e de har t ie si un pi x acum.
Impar t e pagina in doua col oane cu o l i nie t r asa pe mi j loc de sus i n
j os. Acum pe col oana din st anga pune convi nger i le t ale pozi t i ve iar
pe col oana di n dr eapt a scr ie convi nger ile t ale negat i ve.
Convi nger i pozi t i ve
.................................
...........................
.................................
...........................
.................................
...........................
.................................
...........................
.................................
...........................
.................................
...........................
Convi nger i negat i ve
.................................
...........................
.................................
...........................
.................................
...........................
.................................
...........................
.................................
...........................
.................................
...........................
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 16
Ia-t i cat t i mp ai nevoi e pent r u aceast a. Nu t e gr abest e ni meni
sa devi i mai bun sau mai put er ni c daca nu t e gr abest i t u singur .
It i r ecomnad sa f aci aceast a li st a acum cat i nf or mat ia est e inca
calda in mint ea t a. Incepe sa scr i i t oat e acele lucr ur i in car e t u
cr ezi si car e t e l i mi t eaza, car e t e f ac sa dai i napoi de la ceva. Si
deasemena scr ie t oat e acele l ucr ur i i n car e cr ezi si car e t e
i mping de la spat e, t e aj ut a.
Gandest e-t e la t ot ceea ce cr ezi t u ca t e st opeaza din a f i
put er ni c si i ncr ezat or . Incepe pe domeni i di f er i t e: gandest e-t e
l a vi at a t a pr of esionala sau scolar a si scr i e t oat e convi nger i le
t ale negat i ve si pozi t i ve. Apoi gandest et e l a r elat ii le cu ceilal t i
oameni si scr ie t oat e convinger i le t ale l egat e de aceast a.
Gandest e-t e apoi la vi sele si obiect i vele t ale pe t er men l ung.
Car e convi nger i ale t ale t e bl ocheaza sa l e at ingi si car e t e
i mpul sioneaza?
Ui t e cat eva convi nger i ale mele car e sa i t i f ol oseasca de
exemplu:
Negat i ve: “ Cr ed ca e pr ea gr eu sa i ncep ceva de la zer o” , “ Cr ed
ca comodi t at ea e mai i mpor t ant a decat or ice al t ceva”
Pozi t i ve: “ Cr ed ca daca ceva e f oar t e dif i cil pot sa i l r eal i zez dar
dur eaza un pi c mai mul t ” , “ Cr ed ca daca cineva a r eusi t un
l ucr u si eu i l r eusesc” , “ Cr ed ca daca am r eusi t sa f ac o dat a
bine ceva o sa f ac cel put i n l a f el de bi ne si in vi i t or ” , “ Cr ed ca
ni cidat a ceva r au nu se i nt ampla f ar a sa nu am de i nvat at de
acolo” , “ Cr ed ca nu exi st a pr obl eme f ar a sol ut ie” , “ Cr ed ca in
or i ce r au est e si un bi ne” , “ Cr ed ca daca i mi dor esc ceva cu
adevar at i nt r eg univer sul conspi r a la r eal i zar ea dor i nt el or
mel e” , “ Cr ed ca or ice obst acole as avea sunt suf i ci ent de
i nt el i gent sa l e ocol esc daca nu pot sa l e dist r ug” , “ Cr ed ca
at unci cand ci neva ar e ceva cu mi ne de f apt i si vede pr opr i i le
Fii atent ca dupa ce
o sa iti dezvolti
increderea in tine
nu toata lumea din
jurul tau o sa fie
multumita.
E posibil ca unii sa
fii profitat de pe
urma ta asa cum ai
fost pana acum.
Daca o sa inveti sa
spui “NU” nu o sa ii
faci prea fericiti pe
toti.
Stiu pe pielea mea
cum a fost
momentul acela.
Imi parea rau ca nu
toti apreciaza
schimbarea mea
dar nu imi pasa
decat de faptul ca
eram independent
emotional.
Daca reusim sa nu
ne mai dorim sa
multumim pe toate
lumea, deja am
facut un mare pas
inainte.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 17
gr esel i acolo, nu i i pasa de ale mele” , “ Cr ed ca gr eseli le mele
sunt ui t at e de lume in ur mat oar ea zi , de aceea nu est e sf ar si t ul
l umi i cand gr esest i ” , et c.
Obser va t e r og ca acest e convinger i pozi t i ve al e mele conduc
t oat e la ef ect ul de a i mi da incr eder e in pr opr i i le f or t e. Put er ea
i nsumat a a acest or convi nger i ma f ace ca si at unci cand si t uat ia
e disper at a sa gasesc o solut ie si sa nu dau i napoi.
Acest set de convi nger i pozi t i ve nu le-am avut de cand ma st iu.
Am el i mi nat mul t e di n convi nger i l e negat i ve pe car e le aveam
si le-am i nl ocui t cu acest ea pozi t i ve. Am r amas insa cu ceva
convi nger i negat i ve dar incet incet o sa l e el i min si pe acelea.
Or i cum f apt ul ca mul t mai mul t se i ncl i na bal ant a i n di r ect i a
convi nger i l or pozi t i ve f ace ca cel e negat i ve sa nu pr ea aiba
put er e.
E i mpor t ant sa i t i f aci l i st a cu pr opr i i le t ale convi nger i si sa i ncepi
sa le anulezi pe cel e negat i ve. Iar daca cele pozi t i ve nu sunt
suf i cient e t r ebui e sa incepi sa mai adaugi la acest ea.
In cont i nuar e o sa i t i spun o l ist a de convi nger i car e sunt
consider at e ca t e conduc spr e un succes r api d i n ceea ce i t i
pr opui:
1. “ Tot ul se i nt ampla dint r -un mot i v si cu un scop si ne est e de
f olos.”
2. „ Nu exi st a esec. Exi st a numai r ezul t at e.“
3. “ Or i ce s-ar i nt ampla, i mi asum r aspunder ea.”
4. “ Nu est e necesar sa int eleg t ot ul pent r u a put ea f olosi t ot ul. ”
• Est e i mpor t ant sa f ie ext r asa esent a dint r -o si t uat ie, sa
i nvat am ceea ce t r ebuie si sa nu pier dem t i mpul cu r est ul
5. “ Oameni i const i t uie mar ea r esur sa”
6. “ A munci inseamna a ma r ecr eea”
O metoda de
aplicat cand
adormi:
Gandeste-te ce ai
facut bine si ce ai
gresit in ziua care
tocmai a trecut.
Incepe cu
rememorarea
trezirii tale si
continua sa iti
amintesti toata ziua
prin care ai trecut,
pana seara.
Incearca sa simti
momentele in care
ai fost multumit de
tine. Gandeste-te
ce ai fii putut face
mai bine si ce ai
gresit.
Fii bucuros pentru
ce ai facut bine, dar
nu te critica pentru
greselile tale.
E foarte bine sa
gresesti... inca nu
esti robot.
Cei care ii admiri si
crezi ca nu gresesc
asa ca tine...
gresesc alfel !
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 18
• Ni meni nu obt ine r ezul t at e f acand ceva ce i l obosest e si
nu-i place
7. “ Nu pot avea r eusi t e de dur at a f ar a angaj ament ”
Acest e convinger i au f ost alese pent r u ca f ac par t e di n
convi nger i le a mai mul t or oameni de succes din lume. Ai vazut
ca unele di nt r e ele l e am si eu dar f or mulat e in al t mod. It i
r ecomand sa i t i alegi si t u din aceast a l i st a macar cat eva.
Tr ebuie sa i t i f aci pr opr ia li st a de convi nger i pe car e l e ai apoi sa
t r eci sa i t i f aci l ist a de convinger i pe car e ai vr ea sa l e ai .
Di n acest moment put em i ncepe munca noast r a. Sa modi f i cam
convi nger i le t ale negat i ve si sa cr eem sau sa ampl if i cam pe cele
pozi t i ve.
PARTEA III
CUM AM PLIFICI O CONVINGERE POZITIVA (M ETODA 1)
Exi st a doua cai numai pent r u a modif i ca convi nger i l e. O sa t i l e
spun pe ambele pent r u ca ambele t e vor aj ut a.
Pr i ma met oda est e cea mai f olosi t a de t i ne si anume i nf i r mar ea
convi nger i l or negat i ve. Ce zi ce ast a? O f ol osest i f ar a sa st i i de
ea. Daca cr edeai ca nu pot i sa t e dai pe schi ur i t u iei schi ur i le i n
pi ci oar e si i t i dai dr umul pe par t ie. Dupa ce vezi ca aj ungi j os cu
aj ut or ul gr avi t at iei si ambulant a pleaca f ar a t ine...ai r eusi t sa it i
schi mbi convinger ea f ar a sa f aci nu st i u ce met oda super
f ant ast i ca NLP.
O metoda de
aplicat cand te
trezesti:
Azi va trebui sa
privesti in ochi 3
persoane cu care
nu ai avut nimic in
comun pana acum.
Pot fii trei straini
sau trei cunoscuti
oarecare.
Nu lasa privirea jos
pana cand nu o
lasa celalalt.
In timp ce privesti
imagineaza-ti ca
prin ochii tai ii spui
ca tu esti cel mai
tare.
Dupa ce faci timp
de o saptamana
asta cu cate trei
necunoscuti zilnic,
e momentul sa
incepi si cu
persoana de care te
simti atras.
Priveste-o in ochi si
gandeste-te ca ii
transmiti, prin
energia privirii,
faptul ca iti place.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 19
Sau inca un exemplu: daca am convi nger ea ca nu pot sa invat o
l i mba st r ai na – at unci sa ma pun si sa invat aceea li mba st r aina.
Pur si si mplu i t i t ai di n r adaci na convi nger ea negat i va. Daca
cr ezi ca nu pot i sa ai cur aj sa spui sef ul ui ceva at unci pur si
si mplu pune-t e si spune-i . O sa f ie ca un r azboi pe car e i l incepi
cu convi nger i le t ale negat i ve. Daca ai r abdar e o sa invi ngi t oat e
acest e convi nger i negat i ve. Tot ce t r ebuie sa f aci est e sa
r eusest i sa i nf i r mi o convi nger e negat i va pe car e o ai .
A doua met oda pe car e t i -o pr opun pent r u modi f i car ea
convi nger i l or est e i nr egi st r at a i n f i sier ul cu numele
“ Ampl i f i car ea unei convi nger i pozi t i ve” . Dar inaint e sa i l ascult i
o sa i t i spun cum f unct i oneaza.
• Incepi pr in a t e i magi na pe t i ne ca est i exact asa
cum t i -ai dor i sa f i i. Cu ce cal i t at i si ce convi nger i ai
vr ea sa ai . It i r ecomand sa le scr i i pe har t ie ca o sa
ai nevoie de ele in t impul exer ci t iului . Apoi o sa t e
ghidez pr i n i nt er medi ul f i sier ului audi o ast f el i ncat
sa pot i sa adopt i ment al aceast a i magine noua a t a.
Dupa ce o sa o r epet am i mpr euna de cat eva or i , vei
r eusi sa o si mt i mul t mai usor zi lni c. Bineint eles ca
i t i r ecomand sa f aci met oda macar o dat a pe
sapt amana in ur mat oar ea per ioada, daca vr ei sa
apar a ef ect e cat mai mar i si cat mai r epede.
PREGATESTE-TE PENTRU SUCCES PRIN ANCORAREA
INCREDERII (M ETODA 2)
St i u ca poat e sa sune ci udat dar ancor a est e o met oda cu car e
t u t e int alnest i zi lni c, asa cum t i -am zi s dej a. De f iecar e dat a
cand deschi zi t elevi zor ul si vezi o r eclama acolo i nt alnest i o
ancor a. At unci cand vezi o masina si t i se spune ca un om de
Pe la 16 ani am
fugit de acasa...
pentru 6 ore. Asta a
fost rebeliunea mea
de copil fara
incredere in mine...
De cand am inceput
sa povestesc ca
lucrez la acest
material pentru
incredere in sine,
tot mai multa lume
imi spune ca va fii
util.
Eu eram convins ca
va fii util tinerilor
dar se pare ca nu
conteaza varsta
pentru a iti dezvolta
increderea in tine.
Am vorbit cu
persoane de 16 ani,
cu adulti de 30 de
ani dar si cu
oameni maturi de
40 de ani.
Toti mi-au spus ca
vor sa isi dezvolte
increderea in ei.
Se pare ca
increderea nu vine
tot timpul cu varsta
ci se invata la orice
varsta.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 20
succes ar e asemenea masi na i ncepe sa se f or meze o asemenea
ancor a. Pur si si mplu t u asociezi succesul cu masi na r espect i va.
Daca vezi o asemenea masina t e gandest i aut omat ca per soana
r espect i va ar e si succes. Apoi t i se suger eaza ca si t u pot i avea
masina, par don – succes – daca cumper i acum cu discount de
15 %. In mi nt ea t a ei vor sa f aca asoci er e i nt r e succesul pe car e
si -l dor est e or i ci ne si det iner ea unei masi ni. Cand vei r eusi sa
obt ii aceea masina dupa mul t a munca, o sa t e si mt i in al noua-
l ea cer pent r u ca t u acum est i convi ns ca ai dej a si succes.
Un al t exemplu de ancor a pe car e i l f aci est e at unci cand t e cer t i
cu o per soana. Daca est i ner vos si t e ui t i l a per soana r espect i va
si ast a se pet r ece de mai mul t e or i o sa aj ungi sa t e ener vezi
chiar si daca est i calm dar vezi aceea per soana. Si opusul est e
valabi l: daca t e si mt i bi ne cu o per soana o sa aj ungi ca si i nt r -un
moment i n car e t e simt i mai r au, daca vezi per soana r espect i va
o sa i ncepi sa t e simt i i ar asi bine. Ast a t ot din cauza ca i n
cr eier ul t au ai legat cele doua inf or mat i i: i magi nea per soanei cu
st ar ea emot i onal a. Si unde apar e una apar e si cealal t a. Ast a
est e ancor a! Ascul t a f i sier ul “ Cr ear ea unei ancor e pent r u
i ncr eder e i n si ne.mp3” .
CUM SA PRIM ESTI M AI M ULTA PUTERE DE LA
SUBCONSTIENTUL TAU (M ETODA 3)
Subconst ient ul t au e ca un r ezer vor de ener gi e pent r u t ine.
Daca ai r eusi sa iei de acolo ener gie, ai f i vesni c i n f or ma maxi ma
t ot t i mpul si nu t e-ai mai plange ca nu ai suf i cient a i ncr eder e in
t i ne.
Esti increzut sau ai
incredere?
Esti increzut daca
numai tu ai
dreptate, daca
numai masina ta e
cea mai rapida,
daca numai tu stii
cel mai bine sa
vrajesti fetele, daca
hainele trebuie sa
fie de firma si cand
duci gunoiul.
Ai incredere in tine
daca atunci cand
cineva este certat
ai curaj sa aperi
aceea persoana,
daca atunci cand
esti criticat esti
calm pentru ca iti
cunosti limitele,
atunci cand esti
laudat te distrezi,
pentru ca stii ca nu
ai facut nimic
special, ci ai lucrat
la fel ca toata
lumea.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 21
Di n subconst ient pr ovi n ideil e t ale cel e mai bune dar si
cosmar ur i le cele mai ur at e. Va t r ebui sa t e por t i f r umos cu
subconst ient ul pent r u ca e ca o magazi e i n car e ni meni nu f ace
ni ci odat a cur at . Pot i gasi acol o lucr ur i ut il e dar si mul t e lucr ur i
de ar uncat . Def apt aici sunt adunat e si t oat e convi nger i l e t ale si
t oat e inf or mat i i le pe car e ai i mpr esia ca le-ai ui t at . Ni mi c nu se
ui t a, pur t am cu noi absol ut t oat e secundel e pe car e l e-am t r ai t ,
i ar ele ne i nf luent eaza t ot t i mpul.
Ca sa pot i ext r age din subconst ient t ot ce ar e mai pozi t i v si mai
bun pent r u t ine t i -am pr egat i t acest exer ci t i u. Ef ect ele l ui sunt
at at de a t e aj ut a sa obt i o st ar e de incr eder e in sine cat si de a
deschi de por t ile subconst ient ului si de a aduce de acolo numai
ener gie pozi t i va.
Pent r u a f ace exer ci t i ul di n pachet ul de dezvol t ar e a incr eder ii
va t r ebui sa ascul t i f i sier ul cu numele: “ Put er ea
subconst i ent ul ui t au” . Pent r u aceast a ai nevoie sa pot i r amane
i n li ni st e t i mp de 10 mi nut e, f ar a t elef on sau or i ce car e ar put ea
sa t e der anj eze. Apoi mai ai nevoie de un scaun sau un f ot oliu
pe car e sa t e asezi pent r u ca exer ci t iul se f ace sezand. Va t r ebui
sa gasest i o camer a l i nist i t a si cu o t emper at ur a placut a ast f el
i ncat sa t e si mt i conf or t abi l. Fa-t e comod si por nest e apoi mp3-
ul cu exer ci t iul pr opus.
FOLOSESTE AUTOSUGESTIA PENTRU DEZVOLTAREA
INCREDERII IN SINE (M ETODA 4)
Una dint r e cele mai bine vazut e r egul i ale mar ket i ngului est e ca
or i ce mi nci una daca est e r epet at a l a i nf i ni t devi ne adevar .
Ai un frate mai mic
sau chiar un copil?
Uite ce ai de facut
ca sa il ajuti sa isi
dezvolte si el
increderea in sine:
- Inventeaza
pentru el
exact acele
sarcini pe
care le poate
indeplinii tot
timpul
- Cere-i
ajutorul
pentru
lucruri pe
care le poate
face si
acorda-i
credibilitate
- Si cel mai
important:
pune-l sa ia
singur decizii
legate de
activitatea si
viata lui.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 22
In pr i ma j umat at e a secol ul ui t r ecut din ce i n ce mai mul t i bani
au f ost invest i t i in psihologie si o buna par t e di n acest e invest i t ii
au f ost i ndr ept at e spr e st udier ea mar ket i ngului si a met odelor
de manipular e.
Nor mal ca int er esele er au mai mar i in aceast a di r ect ie asa ca au
f ost f acut e pr ogr ese dest ul de r api de si mar i in acest sens. Una
dint r e descoper ir i le acel or ani a f ost si f apt ul ca daca auzi o
mi nci una r epet at a la nesf ar si t i ncepi sa nu o mai anal i zezi si o
consider i ca e adevar at a. Cum de se int ampla ast a? Pai cr eier ul
nost r u nu st ie daca o i nf or mat ie est e adevar at a sau nu. Ui t e
cum i t i demonst r ez ast a: i nchi de ochi i si imagineaza-t i i n f at a t a
o l amai e t ai at a i n doua. Ceva in t i ne st ie ca lamaia est e
i magi nar a dar cr eier ul (car e est e un biet i nst r ument ) se
compor t a ca si cum ai avea i n f at a o lamaie r eala ... si i t i pr oduce
sal i vat ie. Asa ca nu cont eaza daca o inf or mat ie est e adevar at a
sau nu – cont eaza sa o f aci sa f i e accept at a de cr ei er . Si se par e
ca devine accept at a ca f ii nd r eala daca est e r epet at a des. Asa a
l uat nast er e aut osugest i a!
Aut osugest ia const a i n r epet ar ea la nesf ar si t a unor af i r mat i i
bine f or mulat e car e l a un moment dat sunt acept at e ca f i ind
r eal i t at e. Chiar daca t u incepi aut osugest ia zi cand “ sunt cel mai
t ar e di n par car e” dar t e si mt i slab si f r i cos – nu cont eaza. Daca o
r epet i suf i cient de mul t cr eier ul o sa inceapa sa cr eada aceast a
af i r mat ie. Fapt ul ca est i acum slab si f r i cos est e pent r u ca t i -ai
r epet at in mint e de nenumar at e or i acest a l ucr u, de f iecar e dat a
cand viat a t e-a pus int r -o si t uat ie de genul acela. Daca t i -a l uat
20 de ani ca sa devi i slab si f r i cos, sa zi cem ca t i -ai r econf ir mat
f apt ul ca est i slab si f r i cos de mi i de or i i n acest i ani. A f ost
nevoie de mul t e si t uat i i si mul t e gandur i negat i ve car e sa t e f aca
sa t e si mt i asa. Acum e moment ul sa f aci dr umul i nver s. Sa
i ncepi sa zi ci ca est i “ cel mai t ar e” si sa i t i r epet i ast a de macar
Fii atent cu
alimentatia care te
agita.
Alimentele care iti
agita mintea iti
stimuleaza tot
timpul acele emotii
care nu ai vrea sa
apara.
Si cum cred ca nu
ai vrea sa iti apara
teama, fii foarte
atent cu ce manaci
si ce bei.
Cauta alimentele
naturale si fara
chimicale.
Cat mai putina
cafea si zahar
pentru ca
actioneaza direct
asupra proceselor
mentale.
Daca ai avea
preponderent
emotii pozitive si ai
fii multumit de ele
atunci alimentatia
nu ar fi asa
problema mare.
Nu uita de coca
cola... e foarte buna
la curatat chiuveta!
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 23
at at ea or i cat t i -ai spus ca est i slab. Nu e o vest e pr ea buna!
Avant aj ul cu aut osugest ia est e ca pot i i nt r -o or a sa ascult i
mesaj ul r epet at de sut e de or i – adi ca cast i gi sut e de or e i nt r -o
si ngur a or a de aut osugest ie.
M ai e ceva int er esant la aut osugest ie. Nu cont eaza ca vocea
car e spune pr opozi t ia de aut osugest ie sa f i e neapar at a t a. Nu
cont eaza ni ci macar daca i nt el egi l i mba in car e se spune
pr opozi t ia. Nu cont eaza ni ci macar daca e spusa suf i ci ent de
t ar e incat sa o auzi clar . Pur si simpl u capaci t at ea de
decodi f i car e a subconst ient ul ui nost r u est e gigant i ca. Chiar daca
l asi sa mear ga f or mul ele de aut osugest ie in sur di na, sau daca le
pui in l i mba chi neza ele t ot i si f ac ef ect ul . Nu int r u acum in
det al i i sa i t i expl i c ast a, dar daca vr ei mai mul t e inf or mat i i ui t e
un l ink unde pot i sa i mi scr i i si o sa i t i r aspund la int r ebar i:
Cont act - w w w .nl pmani a.r o.
In f isier ul “ Aut osugest i e – i ncr eder e i n si ne.mp3” o sa gasest i o
f or mular e uni ver sal valabi la pent r u t oat e per soanele. Est e in
l i mba r omana si o pot i pune int r -un playl i st sa o lasi sa se
der uleze cat de mul t ai posi bi l i t at ea. O pot i deasemenea invat a
pe de r ost si sa o r epet i cat de des ai ocazia i n mint e. Cu cat mai
des o r epet i , cu at at mai r epede f or mula r espect i va devine
adevar at a pent r u mint ea t a.
Cr eier ul t au va i ncepe at unci sa i t i or gani zeze t oat e celelal t e
emot ii in f unct ie de aceast a idee f or t a pr edomi nant a. Daca
mi nt ea t a se invar t e in j ur ul unei “ idei f or t a” at unci t oat e
emot ii le noast r e i ncep sa se or gani zeze i n f unct i e de aceast a.
Daca i deea r espect i va e pozi t i va, i t i dai seama ca va i nf luent a
t oat e celelal t e emot i i ale t ale.
Daca ampl f i ci aceast a idee in car e t u t e r ecunost i pr in
aut osugest ie ca f i ind put er ni c si avand i ncr eder e i n t i ne,
Asociatia pilotilor
de avioane civile
din America a dat
in judecata
compania Coca
Cola pentru ca
pilotii care
consumau asa ceva
erau nevoiti sa se
retraga din
activitate cu 5 ani
mai repede pentru
ca nu se mai
puteau concentra,
erau irascibili si
deveneau agresivi.
Ei bine, nimeni nu
are nevoie de
stimulente atunci
cand e pe cale sa
invete sa isi
controleze mintea
si emotiile.
Ai nevoie de o
minte si emotii cat
mai linistite pentru
ca munca cu tine
insuti iti cere
atentie de chirurg.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 24
cr eier ul t au va incepe sa i t i gener eze si o pozi t ie cor por ala
sugest i va, o voce pe
masur a, o at i t udine si
chiar un t i p de
comuni car e ver bala car e
sa f ie conf or m cu emot ia
pr edominant a. Daca
i ncepi sa si mt i st ar ea de
i ncr eder e, o sa si mt i
cum t oat e emot ii le si
st ar i le t ale o sa se
f ocal i zeze si o sa f ie iar
or donat e. Incr eder ea in
si ne va f ace or dine in
i nt er ior ul t au.
TESTEAZA INCREDEREA
IN SINE PRIN
COM UNICARE (M ETODA
5)
Car e est e cel mai bun mod sa i t i t est ezi i ncr eder ea in sine daca nu
comuni car ea cu ceil al t i ? Far a incr eder e in t ine at unci cand
comuni ci cu al t e per soane t e si mt i t ot t i mpul ca si cum ar t r ebui sa
t e aper i de ceva. Ca si cum ai avea ceva de pier dut . Poat e ai
cat eva per soane cu car e comuni ci f ar a sa t e si mt i asa, dar cu
necunoscut i ai aceast a emot ie.
Cum comuni ca un om car e ar e mar e i ncr eder e in el ? In pr imul
r and i ncr eder ea ast a se mani f est a in di scut i e pr in:
- Se si mt e r el axat ca si cum ar discut a ceva placut si f ar a
r esponsabi l i t at i .
Obi ect ive si
dor i nt e mai
i nalt e
React ii si
decizii mai
r api de
Gandi re
pozit i va
Tonul vocii si
vocabul ar
schimbat
Pozit i e
cor por al a
det asat a si
r el axat a
At it udi ne
i ncrezat oar e
Am
i ncr eder e
depl i na i n
mi ne
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 25
- Responsabi li t at ea car e o ar e nu o si mt e ca e pr ea mar e
pent r u el , din cont r a ar e senzat ia ca f ace o act i une f oar t e
usoar a.
- St i e ca or i cand poat e sa gaseasca ar gument el e pot r i vi t e
i n discut ie.
- Ii si mt e pe ceilal t i cu car e discut a ca f i i nd egal i si
ni cidecum super ior i lui .
- St i e ca ar e or i cand l iber t at ea sa spuna ceea ce gandest e
pent r u ca ni meni nu poat e sa i l amenint e sau sa i l puna in
per i col cu adevar at .
- Vor best e cu placer e si se si mt e “ i n l ar gul l ui ” i mpr euna
cu cei lal t i .
Posi bi l sa f i e si al t e element e car e i l car act er i zeaza int r -o
di scut ie pe cel car e ar e incr eder e i n sine. Acest ea insa sunt cele
mai i mpor t ant e – cele car e f ac di f er ent a.
Acum sa vedem cum anume si mt e aceeasi di scut ie o per soana
car e nu ar e suf i cient a incr eder e in sine:
- Si mt e ca si cum t oat a lumea ar f i i cu ochi i pe el sa ii
anal i zeze posibilele gr esel i .
- Cr ede ca nu ar e ce sa spuna int er esant chiar daca
cunoast e bine subiect ul discut iei .
- Ar e i mpr esia ca pent r u cei lal t i el est e put i n i mpor t ant si
usor de inl ocui t .
- Vor best e or i pr ea r epede si pi er de f i r ul i dei l or , or i pr ea
l ent pent r u ca i i e t eama sa spuna ceva gr esi t .
Ce parte creierului
folosesti in mod
frecvent?
Creierul are doua
emisfere care sunt
facute sa lucreze
impreuna. Emisfera
stanga controleaza
partea dreapta a
corpului, iar emisfera
dreapta contoleaza
partea stanga.
Emisfera stanga este
sediul limbajului,
cuvantului, este
sediul calculului
logic, cifrelor,
analizelor mentale si
rationale. Emisfera
stanga este logica,
rationala,
matematica,
stiintifica, calculata.
Toate acestea sunt
preferate de
persoanele care
folosesc mai mult
emisfera stanga.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 26
- Cr ede ca oameni i se vor pl i ct i si di n cauza lui asa ca
i ncear ca sa j oace un r ol car e nu i l pr inde si t ot i ceilal t i isi
vor da seama de ast a.
- Se si mt e st i ngher i t din mot i ve si mpl e si at at de banale
i ncat cei lal t i ni ci macar nu le-ar obser va, dar el f ace din
t ant ar - ar masar .
Poat e t e-ai r egasi t i n acest t ipar de comuni car e sau poat e ca t i -ai
amint i t de ci neva din cunoscut i i t ai ca ar e acest e at i t udini si
compor t ament e.
Am i nr egi st r at un mat er ial audio t ocmai pent r u a t e aj ut a sa
r epet i at i t udi ni le cor ect e i nai nt ea unei di scut i i. Am gasi t un
exer ci t i u car e sa t e pr egat easca inaint ea unei di scut i i sau
i naint ea unei pr ezent ar i in publ i c. Va t r ebui sa der ul ezi f i sier ul
“ Incr eder ea i n si ne i n comuni car e.mp3” si vei ascul t a comenzi l e
mele car e o sa t e coor doneze pent r u a avea:
- At i t udinea cor por ala, mi mi ca f et ei si gest i ca pozi t i va,
pot r i vi t a unei discut ii i n car e vei f i pli n de i ncr eder e in
si ne,
- At i t udinea ment ala pot r i vi t a,
- Ri t mul r espi r at or pot r i vi t cu o st ar e de r elaxar e si
i ncr eder e i n si ne,
- Tonal i t at ea voci i adecvat a si t uat iei ,
- Act i var ea convi nger ilor pozi t i ve,
- Cr ear ea unor r epr ezent ar i ment ale ale succesului t au car e
sa t e mot i veze,
- Cr ear ea unor r epr ezent ar i ment ale car e sa i t i dea mai
mul t a i ncr eder e in t ine.
Emisfera
dreapta este sediul
gandirii fara limbaj, al
intelegerii
nonverbale, al
recunoasterii
formelor, perceptiilor
spatiale.
Ea este responsabila
pentru tonul si
intonatiile vocii,
pentru ritm, muzica,
imaginatie, simtul
culorilor, visarii.
Emisfera dreapta
este intuitiva,
ilogica, irationala,
poetica, platonica,
imaginativa,
romantica, mitica,
religioasa.
Pentru a aduce sub
controlul nostru
emotiile si
sentimentele
trebuie sa fie
activate egal cele
doua emisfere.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 27
Pe langa aceast a f i sier ul va cont i ne si comenzi pent r u
di minuar ea st ar i l or de t r ac si emot ie excesi va din t i mpul unei
pr ezent ar i sau din t impul unei discut i i i mpor t ant e.
TRANSA HIPNOTICA USOARA PENTRU CRESTEREA INCREDERII
IN SINE (M ETODA 6)
Ai auzi t dej a at at ea despr e hipnoza dar cel mai mul t de la TV
unde cat e un magici an se pr ef acea ca hipnot i zeaza o sala
i nt r eaga si i i punea pe t ot i sa mer ga pr i n sala pr ecum gaini le sau
sa cant e pr ecum cocosi i . Ei bine, hipnoza adevar at a e mult
depar t e de asa ceva. Nu se ur mar est e spect acol ci o buna
i nt egr ar e i n subconst i ent a unor inf or mat i i . Sau exact opusul ,
adi ca scoat er ea din subconst ient a unor i nf or mat i i de mul t
ui t at e.
Exi st a mul t e f or me de hipnoza, de la cea indusa de un t er apeut
pr in cuvi nt e sau pr i n sunet ele unei mel odi i sau un r i t m muzi cal.
Ui t e i n cont inuar e t ext ul pent r u inducer ea st ar ii de t r ansa
usoar a. Est e o var iant a de t ext usor de apli cat . Va t r ebui insa sa
ascul t i f i sier ul “ t r ansa usoar a pent r u cr est er ea i ncr eder ii in
si ne.mp3” pent r u a f ace ef ect i v exer ci t i ul . O sa obser vi ca vocea
mea ar e anumi t e t onal i t at i si est e modi f i cat a in f unct i e de
scopul ur mar i t de exer ci t iu.
Exer ci t i u pent r u st ar ea de t r ansa usoar a:
“ Cu sigurant a ca acum ai gasi t suf i ci ent t i mp in
car e se r amai cu t ine i nsut i si , daca dorest i pot i
chiar incepand din acest moment sa t e r el axezi
placut si sa incer ci o st ar e de t r ansa usoar a pent ru
ampl if i car ea incr eder i i in sine. Pot i , daca dor est i sa
pui maini l e pe genunchi , i n modul cel mai placut si
Metoda pentru
activarea egala a
celor doua emisfere
si pentru a atinge
echilibrul emotional:
Inchide ochii si
imagineaza-ti
deasupra ta un soare
de dimensiunea unui
balon. Cat de
luminos si stralucitor
poti tu sa il
imaginezi. La o
distanta de un metru
de capul tau.
Imagineaza-ti ca
pentru cinci minute,
soarele emite
caldura si tu primesti
aceea caldura. Este
un soare virtual,
mental. Nu te
bronezeaza dar iti
trimite raze incarcate
de PUTERE,
VOINTA,
MOTIVATIE,
FERMITATE.
Repeta zilnic
metoda.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 28
comf or t abi l posibi l. Al ege chiar acum pozi t ia cea
mai comf or t abi la pent r u t ine i n acest moment .
Ceea ce vr eau sa f aci acum est e sa obser vi t ot ceea
ce i t i place sa obser vi in acest moment in l egat ura
cu t ine, poat e ca est i at ent la r espi rat ia t a, poat e ca
est i at ent la t onul voci i mel e, sau poat e ca obser vi
car e mana a t a est e mai calda decat cealal t a. Or i ce
l ucru car e i t i at rage acum at ent ia est e per f ect
nor mal si est e exact ceea ce t r ebui e sa f i e pent ru
t i ne. Devi din ce i n ce mai const i ent de r espi rat ia t a,
devi din ce i n ce mai const i ent de moment ul pr ezent
i n car e t e af l i acum, de f apt ul ca est i pe acel scaun si
ca t e si mt i din ce i n ce mai bine si mai r elaxat . Acum
ai incepe sa si mt i si mai placut a r elaxar ea daca
i nchi zi ochi i . Foar t e bine, acum deschide-i , acum
i nchide-i , acum deschide-i. Acum ascul t a t onul vocii
mel e si f i din ce i n ce mai at ent la cuvint ele pe car e
l e auzi , iar acest e cuvi nt e vin spr e t i ne colorat e in
or i car e dint r e culori l e car e i t i plac t i e. Imagineaza-t i
ca acest e cuvint e plut esc col orat e si se i nalt a
zburand usor. Doar ur mar est e cuvi nt el e cum plut esc
si f i din ce i n ce mai at ent la el e. Fi at ent sa obser vi
culor i l e placut e al e cuvint elor mel e. Tu creezi acum
acest e cul or i f rumoase si l e vezi pl ut i nd, ast a
i nseamna ca est i dej a r elaxat si t e si mt i comf or t abi l
si placut . Cu cat r eusest i sa t e l asi i n voia rel axar i i cu
at at mai bine t e si mt i . Incepi sa int r i in cont act cu
mi nt ea t a inconst i ent a, ceea ce est e exact scopul
nost ru acum. Sa incepi sa comuni ci cu mi nt ea t a
i nconst i ent a. Devi no i arasi at ent la r espi rat ia t a.
Doar r espi rat ia t a exi st a acum pent ru t ine. O si mt i
l i bera, blanda, placut a. Pe masura ce auzi cuvint el e
Schimbare de
vocabular pentru
tine:
Prea cald => caldut
Prea frig => racoros
Nu pot => nu vreau
Nu stiu => studiez
Nu am timp => renunt
la altceva din
program
Se uita ciudat la mine
=> este curios legat
de mine
Imi cauta greselile =>
doreste sa ma
dezvolt
Sunt urat => sunt
urat pentru tine si
frumos pentru
altcineva
Nu am umor => sunt
un pic stresat acum
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 29
mel e i ncepi sa f i const i ent de cat de mul t est i r el axat
i nt r -un mod comf or t abi l si placut . It i place asa de
mul t ceea ce si mt i acum incat t e i nt or ci int r -o
per ioada din viat a t a cand t e-ai si mt i t compl et
r el axat si put er ni c.
Ami nt est e-t i un moment oar ecar e cand ai int rat
i nt r -un l i f t si ai apasat pe but on. Si dupa ce usi l e s-
au inchi s ai si mt i t cum i ncepi sa cobori , sa cobori din
ce i n ce mai mul t si mai mul t . 5 – si mt i cum cobori si
i t i pot i t ine ochi i inchi si din acest moment sau pot i
sa i i inchi zi cand aj ungi la 1, 4 – or i ce al egi est e
per f ect i n r egula in acest moment pent r u ca t e
r el axezi di n ce i n ce mai mul t . 3 – si aceast a
i nseamna ca incepi sa int ri in cont act 2 - cu mint ea
t a inconst i ent a, 1 – 0 – ochii inchi si .
Da-i voi e corpului t au sa se r el axeze compl et , da-i
voi e pi cioar elor si maini lor t al e sa f i e compl et
r el axat e si gr el e. Da-i voi e t r unchiului t au sa f i e
compl et r el axat . Lasa-t i capul cu f runt ea si i nt r eaga
f at a sa f i e compl et r el axat a. Gura si obraj ii i i si mt i
dej a at at de r el axat i i ncat gura se deschide un pi c.
Cei mai mul t i oameni si mt acum o caldura placut a si
r el axant a pe car e aproape ca o inspi ra, simt ener gi a
placut a cum coboara cu r espi r at ia prin gat coboara
pr in pi ept pana in abdomen. Coboara apoi pana la
soldur i pana la pi cioar e, apoi la gl ezne si t alpi. Acum
i nt r eg corpul t au est e t ot al si compl et r el axat . Ai
r eusi t sa t e r el axezi , f oar t e bine. In t i mp ce st ai ai ci
r el axat , comf or t abi l , devi const i ent de ceva ce vr ei
sa invet i , de i nt r ebar i pe car e l e ai , de ceva de car e
est i f oar t e cur ios si car e va i esi l a i veala dupa
Exer ci t i u de dezvol t ar e
per sonal a:
Fa o l i st a cu t oat e
l ucr ur i l e pe car e nu
vr ei sa l e f aci i n l una
aceast a dar st i i ca ar f i i
nevoi e de el e.
Exempl e: “ t r ebui e sa
mer g l a medi c pent r u
maseaua ai a” , “ t r ebui e
sa mer g sa duc dul apul
vechi l a gunoi ” ,
“ t r ebui e sa cumpar
cadoul amanat pent r u
ci neva” , “ t r ebui e sa
sun l a x ca sa i l r og
ceva” , “ t r ebui e sa ma
bag i n seama cu gagi ca
ai a f ai na” , et c, et c, et c.
Acum f a o al t a l i st a dar
i n l oc de “ t r ebui e”
scr i e “ vr eau” .
Pr obabi l ca st i i aceast a
met oda.
O sa vezi ce si mpl u
est e cand nu mai
“ t r ebui e” sa f aci ceva.
O sa i ncepi sa f aci
l ucr ur i noi deabi a
cand zi ci “ vr eau” .
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 30
aceast a t ransa, in ur mat oar el e zi l e chi ar. Vei af la
r aspunsul la int rebari l e t al e, int r -un mod
neast ept at , mi nt ea t a inconst i ent a st i e dej a
r aspunsul. Imagineaza-t e acum ca apesi pe un
bot on al l i f t ului si si mt i cum incepi sa ur ci . Ur ci incet
si t e si mt i comf or t abi l pe t ot par cur sul cal at ori ei . 1
– i t i spui acum in mint e ca est i mul t umi t de t i ne si
de r eal i zar i l e t al e pana in acest moment , 2 – t e
si mt i din ce i n ce mai incr ezat ori in put er ea t a
i nt er ioara pe masura ce i nt r i i n cont act cu mi nt ea t a
i nconst i ent a, 3 – est i asa de r el axat incat mi nt ea t a
i nconst i ent a r evar sa spr e t i ne t oat a f or t a si put er ea
de car e ai nevoi e i n vi at a, 4 – si mt i ca ai ener gia si
put er ea unui vul can si ni mi c nu t e poat e opr i din
drumul t au, 5 – t ot ul in j urul t au i t i i nspi ra mai
mul t a incr eder e i n si ne, mai mul t a f ort a si mai
mul t a put er e i nt er i oara, t e si mt i cu adevarat
put er ni c si incr ezat or .
Par t ea f rumoasa la ceea ce si mt i acum est e ca pot i
avea t ot t i mpul aceast a st ar e. Nu ai nevoie de mi ne
sau de ni mi c al t ceva. Est i compl et independent si
st apan pe t ine. O sa t e l as acum sa si mt i placer ea
acest ui moment de t ot ala incr eder e i n t ine. Lasa sa
se scur ga din t ine or i ce ur ma de t ensi une, haide
l asa sa pl ece or i ce incordar e.
O sa numar acum pana la 5 iar cand aj ung la 5 vei f i
compl et l ucid, t ot al ener gi zat si bucuros. 1 –devi
consi t ent de t i ne acum, 2 – devi din ce i n ce mai
vi gil ent si at ent , 3 –incepi sa i t i mi st i deget el e de l a
maini si de la pi cioare, 4 – incepi sa i t i mist i si sa i t i
i nt i zi brat el e si 5- ochi i deschi si si compl et t r ezi t . “
Car t i car e m-au aj ut at
pe mi ne:
“ Pescar usul Jonat han”
– Ri char d Back
“ Car t ea f emei i ” –
Osho
“ Car t ea bar bat ul ui ” –
Osho
“ Car t ea bar bat ul ui
super i or ” – Davi n
Dei da
“ Int el i gent a si
t r ansf or mar e” –
Cl audi u Tr andaf i r
“ Put er ea voi nt ei ” –
Paul Cl ement Jagout
“ Put er ea
ext r aor di nar a a
subconst i ent ul ui t au”
– Joseph M ur phy
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 31
Aceast a met oda o pot i f ol os de cat e or i dor est i t u, nu est e o
hipnoza pr of unda ci est e o st ar e de r elaxar e dir i j at a cat r e
comuni car ea cu subconst ient ul. Ceea ce obt i pr in aceast a f or ma
usoar a de t r ansa est e ca dai o comanda di r ect a subconst ient ului
t au. Ii spui ca e moment ul sa i t i debl ocheze si sa ampl i f i ce st ar ea
t a de incr eder e i n f or t a pr opr ie.
Cum de se poat e asa ceva? Pai t ot i avem i n noi , in mod
pot ent ial , t oat e acest e st ar i pozi t i ve. Pr oblema est e ca uni i
dint r e noi le au blocat e dat or i t a convi nger il or pe car e si le-au
f or mat dealungul vi et i i . Acum est e moment ul sa f aci ceva ca sa
scot i din subconst ient aceast a ener gie si sa scapi de blocaj el e
car e t e t ineau sa nu it i iei zbor ul.
Pent r u aceast a met oda f ol osest e f i sier ul “ Tr ansa hi pnot i ca
usoar a – i ncr eder e i n si ne.mp3” .
Vr ei mai mul t a
i ncr eder e i n t i ne?
Tr ebui e sa i t i dezvol t i
i n par al el si voi nt a.
Ui t e o met oda si mpl a:
- Al ege or i ce l ucr u
pe car e pot i sa i l
f aci zi l ni c.
- De exempl u al ege
ca di mi neat a sa t e
t r ezest i si sa f aci
t ot t i mpul 5
genof l exi uni , sau sa
deschi zi geamul si
sa i l i nchi zi de 10
or i , sau sa f aci
or i car e di nt r e cel e
sase met ode
ver i f i cat e
Nu cont eaza ce anume
f aci ... cont eaza sa f i e
un pr oces cont i nuu,
f ar a ni ci o i nt r er uper e.
Cr ei er ul t au ar e nevoi e
de di sci pl i na.
Asa cum l -ai obi snui t
asa i l ai . Nu i l l asa sa f i e
l enes ni ci odat a pent r u
ca ast a o sa i t i devi na a
doua nat ur a a t a.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 32
ESTI LA INCEPUT DE DRUM , NU LA FINAL
Ti-am spus dej a ca incr eder ea i n si ne est e poar t a de pl ecar e i n
vi at a nu est e l inia de sosi r e. Dupa ce r eusest i sa i t i dezvol t i
i ncr eder ea i n sine o sa t i se ar anj eze mul t e lucr ur i car e pana
acum er au gr eu de st apani t .
De exemplu:
- O sa i t i i mbunat at est i r elat ii le cu celelal t e per soane
- O sa pot i sa abor dezi mul t mai usor si f i r esc per soane de
sex opus
- O sa i t i f aci o al t a i magi ne i n modiul pr of esi onal
- O sa iei deci zi i mul t mai r apid si mai usor
- O sa r eusest i sa aduni in j ur ul t au oameni car e sa aibe
aceleasi obiect i ve ca si t ine
- O sa i ncepi sa t i nt est i mai sus, sa vr ei mai mul t de la viat a
- O sa t e si mt i f er i ci t si i mpl ini t
Spuneam insa ca nu ai r ezol vat absolut t oat e pr oblemele pr in
i ncr eder e i n sine. Acum ai i nsa suf i cient a f or t a si dor int a sa mer gi
mai depar t e. Pr ogr amele noast r e de dezvol t ar e per sonala incep
ai ci dar se t er mina at unci cand t e-au aj ut at sa r ezol vi t ot ce t ine
de dezvol t ar ea per f ect a a unui om super ior .
Am i nceput cu i ncr eder ea i n si ne si o sa cont inuam cu pachet e
de dezvol t ar e per sonala pent r u:
- Comuni car ea per f ect a si put er e de convi nger e
In ar mat a, i n t r ecut ,
daca comandant ul nu
avea o mi si une pent r u
t i ne, t e punea sa sapi o
gr oapa si cand er a
suf i ci ent de adanca t e
punea sa o umpl i l a
l oc.
Cel mai mar e dusman
al t au est e f r aza “ nu
am chef azi ” . Cu ast a
t e pacal est e mi nt ea si
devi ne l enesa pe zi ce
t r ece.
Daca azi nu ai chef , nu
o sa ai ni ci mai ne...
De f apt mi nt ea e ca un
mi c t i gr u pe car e t oat a
vi at a t r ebui e sa i l
dr esezi ... si el nu ar e
chef .
Pr ef er a sa sar a de l a un
l ucr u l a al t ul , de l a o
t eama l a al t a.
Cand o sa aj ungi sa i t i
t i mi nt ea concent r at a
pe aceeasi i dee 10
mi nut e const ant , l a
voi nt a t a, pot i sa f i i
mul t umi t de t i ne.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 33
- Voi nt a si f er mi t at e int er ioar a
- Cont r ol ul dur er i i pr i n t ehni ci ment ale
- Gandi r ea pozi t i va si cont r ol ul mint i i
- Cal m si r abdar e in si t uat i i t ensi onat e
- St abil i r ea si at i nger ea obi ect i vel or si vi selor per sonale
- Aut ocont r olul depli n al emot i i l or
- Cum sa f aci f at a st r esul ui si pr esiunil or emot i onale
- Cum sa scapi de vi ci i si obi ceiur i negat i ve
- Cum sa i t i cr est i put er ea de convi nger e
Pachet ele acest ea, pr ecum si mul t e al t e i nf or mat i i si met ode
pr act i ce, ut i le pent r u t i ne si pent r u cei apr opiat i t ie, sunt
di sponibil e pe si t e-ul nost r u: www.nlpmania.r o sau la adr esa:
St r . Tr eboniu Laur ean, nr . 1, Ap. 1, cod post al 300200,
Ti misoar a, j ud. Ti mis.
Pe cur and,
M ar ius Si mi on
Un exercitiu de
concentrare a mintii:
Priveste timp de 10
– 20 de secunde
desenul unei
piramide.
Inchide ochii si
imagineaza-ti ca o
vezi in fata ochilor
mintii tale, pe ecranul
negru al mintii.
Acum imagineaza-ti
ca incepi sa o invarti
spre stanga, incet
incet, privind la ea
mental.
Apoi imagineaza-ti
ca o invarti spre
dreapta, incet incet.
Priveste aceasta
piramida din toate
unghiurile in mintea
ta timp de 5 minute
pe zi.
Daca o faci de
culoare rosie ca focul
o sa iti activeze un
arhetip al vointei pe
langa forta mentala
pe care ti-o da.
Arhetip = model de
baza al unei emotii
sau comportament.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 34
BONUS SURPRIZA
Act i veaza-t i put er ea i nt er i oar a, si mpl u si r api d!
Ce ai f acut ast azi ca sa i t i i mbunat at est i vi at a?
Inca nu e chiar un cl iseu aceast a int r ebar e asa ca o f ol osesc acum,
ai ci.
Cr ed ca am o pr oblema sa nu cumva sa f ol osesc cl i see pe car e le
f olosesc al t e per soane – e dor int a mea de a f ii dif er i t ☺ .
A f i i dif er i t est e unul din or gol i i le mele de car e i nca nu am scapat ,
e si pe l ist a mea de valor i.
Nu st iu car e est e l ist a t a de val or i dar cu si gur ant a ca una din
val or i le i n car e cr ezi est e dezvol t ar ea per manent a per sonala.
Al t f el nu ai f i ai ci i mpr euna cu mine in acest moment .
Aceast a met oda est e mi ni mul pe car e ar t r ebui sa i l f aci zi l ni c ca
sa st i i si gur ca nu a f ost o zi pier dut a din punct de veder e al
dezvol t ar i i t ale per sonale.
Sunt zi le in car e nu ai t i mp sa ci t est i , i n car e nu ai t i mp sau ai uit at
sa medi t ezi sau sa t e r elaxezi. Ai ui t at sa muncest i pent r u vi sul t au
sau t e-a dur ut capul sau ai f ost inconj ur at de pr iet eni si al lasat pe
maine ce t r ebuia sa f aci azi .
Exi st a insa macar 5 mi nut e in cele 1440 de mi nut e ale unei zil e in
car e, daca vr ei cu adevar at , pot i sa f aci un scur t exer ci t iu. O sa il
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 35
pot i downloada sau i l pot i invat a pe de r ost , nu ar e ni ci o
i mpor t ant a cum i l f olosest i.
E un mi c exer ci t i u de sugest ie si t r ansa usoar a car e i t i pr ezint a
i maginea t a i deala din vi i t or .
Cum f unct i oneaza
In gener al i maginea t a ment ala despr e t ine e una l i mi t at a. Pent r u
ca nu st ai t ot t i mpul sa t e gandest i la t i ne ca la o per soana
per f ect a ci t e vezi , t e si mt i ca o per soana nor mala. Nu e suf i cient
at at .
Sau, al t f el spus, daca vr ei sa f ii o per soana nor mal a at unci e
suf i cient si at at . Est i exact asa cum t e i magi nezi.
It i spuneam in al t ar t i col ca mi nt ea nu f ace deosebi r e i nt r e
i maginat ie si r eal i t at e. Ver if i ca ast a acum si inchide ochi i:
i magineaza-t i o lamaie t aiat a in doua bucat i. Cu ochi i mi nt ii
apr opi e i magi nea de t ine si si mt e savoar ea ei. O sa i ncepi sa
sal i vezi – de dat a ast a r eal . Ast a pent r u ca mi nt ea habar nu ar e ca
l amaia er a i maginar a. M int ea a l uat i maginea vi r t uala si a cr eat o
r eact ie f i zi ca.
Tot asa, daca cr eezi o i magine ment ala despr e Eu-l t au i deal ,
mi nt ea t a va cr ea acele compor t ament e car e sa t e conduca spr e
r eal i zar ea pr act i ca a t ot ceea ce ai cr eat ment al .
Ceea ce est e “ par anor mal” – gl umesc, est e f apt ul ca e suf i cient sa
i t i i magi nezi despr e t i ne ca est i super f ant ast i c si super sexy – si
cei lal t i oameni o sa i nceapa sa t e vada exact asa. Ne ci t esc
gandur i le cei lal t i ? Posi bi l da, posibi l nu! Dar , cu si gur ant a ca ne
ci t esc l i mbaj ul non-ver bal , car e dej a expr i ma ceea ce ai t u i n
mi nt e.
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 36
Asa cum l i mbaj ul non-ver bal t e t r adeaza cand mint i sau cand est i
t r i st / t r ist a, t ot asa el t r ansmi t e mesaj e si cand t e vezi ca o
per soana ext r aor dinar a si incant at oar e.
Pr i mii car e vor r eact i ona sunt ceilal t i oameni , apoi vor apar e
eveni ment e dif er i t e i n vi at a t a. Ast a se i nt ampla ca ur mar e a
f apt ului ca ai i nceput sa t e schi mbi .
Imi ami nt esc ca in moment ul in car e eu am f ost indr umat de
ci neva sa pr act i c acest e met ode, aceea per soana i mi spunea “ o sa
vezi , ca in cur and o sa vi na oameni i la t i ne sa i t i povest easca
pr obleme si o sa t e caut e.” In aceea per ioada cand am auzi t
chest ia ast a eu er am un t i mi d si ni ci nu i mi t r ecea pr i n mint e
vr eodat a ca o sa pot sa vor besc cu ci neva st r ain si ni ci pomeneala
sa ma i magi nezi ca cineva mi -ar povest i mi e l ucr ur i per sonale. Er a
ceva st ii nt i f i co-f ant ast i c, f ar a sens. It i dai seama ca am dat din cap
si am zi s “ bine, bine” ca sa scap mai r epede.
Cul mea dar dupa o per ioda, pr of esoar a mea de psiho a f ost pr ima
car e mi -a spus ca o sa lucr ez cu gr upur i mar i de oameni .
Bi nei nt eles ca nu am cr ezut si am zi s ca or icum e bat r ana si nu st i e
ce zi ce.
Dupa cat i va ani am caut at -o si i -am zis ca a avut dr ept at e. Pacat ca
nu si -a mai ami nt i t de mi ne ! :)
Cum se f ace t ehni ca
Exer ci t i ul acest a l -am pr eluat de la Paul M cKenna si i l pot i
descar ca in l i mba engl eza de ai ci. L-am t r adus pent r u t ine si l -am
i nr egist r at in r omana pent r u a f i i mai usor de f acut .
Ceea ce ai de f acut est e sa i t i f ol osest i i maginat ia. Daca est i o
per soana vi zuala e f oar t e usor pent r u t ine. Daca est i un kinest ezi c
(per soana car e pr ef er a sa “ si mt a” decat sa vada) at unci vei avea
w w w .nl pmani a.r o "Þo¡| muta mun¡|| d|n |oc! – 6 met ode ver i f i cat e de cr e¡tere a |ncreder|| |n s|ne”
NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 37
ceva di f i cul t at i . Daca nu r eusest i sub ni ci o f or ma sa cr eezi
i maginea vi zuala t e r og sa i mi spui si t e voi aj ut a i n mod dir ect .
Ceea ce ai de f acut est e sa i t i i magi nezi i n f at a ochil or mi nt ii t ale ...
pe t ine la modul i deal .
In cont inuar e ascul t a mp3-ul cu t ehni ca pr opr iuzisa, pent r u ca
vocea mea t e va insot i pe par cur sul acest ui exer ci t i u.
M ul t succes in dezvolt ar ea t a per sonala!
M ar ius si Si mona Si mi on
NLP M ani a - pas cu pas al at ur i de t i ne!

www.nlpmania.ro

– 6 metode verificate de cre

CUPRINS
Partea I Introducere .............................................................................................pg. 3 De ce am ales dezvoltarea increderii in sine ............................................pg. 5 Cateva lectii pe care am fost nevoit sa le invat rapid ...............................pg. 7 Un mic rezumat al programul de dezvoltare a increderii in sine ..............pg. 8 Partea II Cele sase metode de dezvoltare a increderii in sine .................................pg. 9 Cum sa treci de la neincredere la incredere in sine .................................pg.13 Cum sa identifici convingerile negative si pozitive pe care le ai ...............pg.15 Partea III Cum amplifici o convingere pozitiva (metoda 1) .......................................pg.18 Pregateste-te pentru succes prin ancorarea increderii(metoda 2) ............pg.19 Cum sa primesti mai multa putere de la subconstientul tau (metoda 3)....pg.20 Foloseste autosugestia pentru dezvoltarea increderii in sine(metoda 4)...pg.21 Testeaza increderea in sine prin comunicare(metoda 5) ...........................pg.24 Transa hipnotica usoara pentru cresterea increderii in sine(metoda 6).....pg.27 Esti la un inceput de drum, nu la final ......................................................pg.32 Bonus surpriza – Activeaza-ti puterea interioara simplu si rapid................pg.34

NLP Mania

Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare!

2

www.nlpmania.ro

– 6 metode verificate de cre

PO
PARTEA I INTRODUCERE

II DIN LOC !

Bine ai venit pe NLP Mania!

Pentru o scurta prezentare a proiectului NLP Mania iti recomand sa accesezi sectiunea “Despre noi” a site-ului. Clik aici pentru detalii.

Ce este increderea in sine?

Pachetul pe care tocmai l-ai primit odata cu inscrierea la newsletter consta intr-un material PDF care contine explicatiile de baza de care ai nevoie pentru a rezolva odata pentru totdeauna ne-increderea in tine. Uite ce poti sa schimbi odata cu citirea materialului urmator: - In primul rand atitudinea ta se va schimba de la ghiocel la regele junglei. - In al doi-lea rand gandirea pozitiva va fi sub controlul mintii tale. Poti sa schimbi gandurile de insucces cu ganduri in care esti invingator in mai putin de o saptamana de exercitii pe care o sa le fac impreuna cu tine in mp3-urile pe care le-ai primit.

“Increderea in sine este senzatia interioara de putere pentru indeplinirea propriilor dorinte.“

Inseamna sa ai incredere in capacitatea ta de a gandi , de a invata, de a alege, de a lua decizii, de a te adapta la schimbari … Si inseamna sa stii ca meriti sa fii implinit.

NLP Mania

Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare!

3

dar mi se ofeera o tigara. Toata lumea zice ca are incredere in sine si toata lumea lauda aceasta calitate. In tot acest timp ai posibilitatea sa iei legatura cu mine pentru orice intrebari si orice nedumeriri ai la adresa: contact@nlpmania.Cand ma imbrac. Fisierele pe care le-ai descarcat contin exercitiile propriu-zise pentru a amplifica increderea in sine. mai increzator si mai spontan.ro 1. Pune 1 pentru “nicidata” si pune 5 pentru “intotdeauna”. Cand partenerul vrea sa mearga la un film si eu nu vreau.. Vei fi mult mai relaxat. tin seama de prognoza meteo. accept. adica exact ceea ce isi doresc oamenii sa vada la tine.In al trei-lea rand vei lua deciziile mult mai rapid si mai hotarat . Toate acestea au un singur scop: tu vei deveni irezistibil din punct de vedere al personalitatii.ro – 6 metode verificate de cre ” . Afla cat esti de influentabil ! Noteaza fiecare raspuns cu note de la 1 la 5. 5.Cand nu vreau sa fumez. Ce inseamna asta? Iubita/iubitul o sa simta ca esti diferit pentru ca esti mult mai stapan pe tine si iei deciziile mult mai rapid si vei fi tipul de om care “stie ce vrea”.www.parca te-ai schimbat din Donald Duck in Agentul 007. 3. ma rezgandesc repede. 2. Schimbarea de 180 de grade pe care ti-o propun o sa apara dupa minim una – doua saptamani de la inceputul exercitiilor. 4. Dupa ce treci prin toate exercitiile pe care ti le propun vei observa singur si vor observa si cei din jurul tau ca o sa ai o alta atitudine.nlpmania.Cand nu sunt in forma si cineva imi zice ca arat rau. M-am tuns la fel ca data trecuta pentru ca multa lume mi-a spus ca le place cum imi sta. 6. ma deprim si mai mult. Accept chiar daca nu imi doresc sa beau atunci. O sa iti explic pe parcurs cum sa folosesti si acele fisiere. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 4 . Sunt la o petrecere si cineva imi ofera o bautura alcoolica..

reuseste sa ma determine sa fac ce spune el.ro – 6 metode verificate de cre ” Insa putini sunt dispusi sa faca ceva ca sa o amplifice.Chiar daca nu imi e foame.Daca un prieten insista. Daca ai intre 10 si 20 de puncte esti o persoana foarte independenta.metodele pe care ti le propun eu sunt atat de practice incat rezultatele apar imediat. Fie ca ai deja aceasta calitate fie ca doresti sa o amplifici . NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 5 . Imi amintesc ca in liceu eram inchis in mine si ii invidiam pe colegii mei care erau tot timpul extrovertiti si parca stiau in fiecare moment ce trebuie sa spuna. Ei erau tot timpul cu cate o alta fata in brate eu eram tot timpul cu acceasi fata in minte.nlpmania. Era o perioada cand eram convins ca nu reusesc sa vorbesc in public de teama de a nu gresi.www. Eram convins ca acele calitati care ei le aveau eu nu le-am primit la nastere si nici nu o sa le am vreodata. mananc daca cineva insista. Daca ai intre 20 si 30 de puncte esti o persoana care are un grad mediu de rezistenta la influentele celorlalti. tin cont de asta cand mananc. 10. vreau sa iti povestesc cum de m-am hotarat sa fac acest pachet de dezvoltare personala. 7. 8. Nimic nu e mai motivant decat o experienta personala. E suficient sa ma gandesc la mine si sa imi dau seama cat de mult m-a intarziat in dezvoltarea mea. Acum imi vine sa rad cand ma gandesc la cat de aiurea gandeam pe atunci. DE CE AM ALES DEZVOLTAREA INCREDERII IN SINE 9. faptul ca multi ani nu am avut destula incredere ca pot sa reusesc orice imi propun. sau ca nu reuseam sa am o relatie asa cum vroiam de teama de a nu fi respins. Rezultate: Aduna notele tale. Inainte de a incepe.Cand cineva imi spune ca ar trebui sa mai slabesc. Niciodata increderea in sine nu e deajuns. Daca ai intre 30 si 50 de puncte esti foarte influentabil si ar trebui sa iei decizii proprii cat mai des si sa te tii de ele. Ei aveau tupeul sa se ia de profesori eu deabia aveam curajul sa copiez la teste.Pot sa fiu usor convins/convinsa sa fac dragoste chiar daca nu imi doresc.

Numai in prezent. ca si asa habar nu am ce vorbesc. nu iti pasa unde merge si cu cine vorbeste partenerul.www. Imaginea falsa despre lume imi spunea ca toata lumea are ceva cu mine pe buna dreptate – din moment ce nu ma pricep la nimic. Tu esti cel mai bun si cel mai tare. in care eu eram personajul acela de care toata lumea radea si nimeni nu dadea doi bani pe el. Acum este momentul in care se petrece schimbarea. Chiar daca te-ar parasii nu ar fi nici o problema pentru tine.. Asa ca daca spuneam ceva gresit eram sigur ca cineva ma va corecta si ma fac de ras. nu in partener. Toate astea au disparut atunci cand am invatat o lectie simpla pe care ti-o spun si tie: SCHIMBAREA SE PETRECE NUMAI IN PREZENT. Parca revad un film alb-negru foarte vechi. NU LASA PREZENTUL SA TREACA PE LANGA TINE. Experienta negativa falsa despre lume -> Convingeri negative -> Imagine O buna proba a increderii in sine apare in relatia de cuplu. (greselile pe care le faceam (“e mai bine sa tac pentru si umilinta din partea celorlalti) ca si asa nu stiu nimic”) (“Lumea are ceva impotriva mea”) Imi dau seama cat de in spate am lasat aceste convingeri si imi vine acum sa sar in sus de bucurie.. Gelozia arata ca nu ai incredere IN TINE. Niciodata schimbarea nu se petrece in viitor.ro – 6 metode verificate de cre ” Pana intr-o zi cand m-am prins ca toate aceste convingeri sunt prinse in urmatoarea schema: Experiente negative -> Convingeri negative -> Imagine falsa despre lume O teama pe care o aveam pe atunci era ca nu cunosteam suficienta informatie despre nimic. Ori este peste tot ori nu este niciunde. Daca ai incredere in tine. Atunci cand iti cresti increderea in tine.nlpmania. Dupa ce am patit asta de cateva ori mi-am format convingerea ca mai bine e sa tac. o sa iti creasca automat si increderea in celalalt. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 6 . Nu poti avea incredere in tine numai pe plan profesional sau numai in terenul de sport.

2. nu o sa se uite la unu ca mine” Lipsa de incredere in sine la femei: “Sigur are pe alta mai frumoasa decat mine. Prima mea lectie era sa invat autodisciplina. Am reusit sa invat metode de relaxare si de concentrare mentala care m-au ajutat sa fiu atat de atent la ce vorbeam incat mintea mea avea vreme sa se gandeasca la fiecare cuvant ce urma. Autodisciplina Gasirea unui model Controlul mintii Auto-ironia Am cautat metode. Nimeni nu mai radea de mine si nici eu nu mai greseam atunci cand explicam ceva. Asta a fost un salt enorm in schimbarea modului in care ma vedeau ceilalti. 4. un prieten bun al meu s-a straduit. inainte sa il spun. 5 minute. A doua lectie ce a trebuit sa o invat a fost gasirea modelului.. A treia lectie pe care a trebuit sa o invat a fost controlul mintii. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 7 .nlpmania. dar si sexul opus are tot aceleasi probleme de incredere in sine pe care le ai si tu. Era vorba de Bruce Lee. poate inconstient sa ma invete Lipsa de incredere in sine la barbati: “E prea buna pentru mine. 3. A fost destul de simplu sa imi aleg un model pe atunci. nu o sa ma bag in seama ca sa ma simt aiurea mai tarziu” Nu o sa iti vina sa crezi. poate constient. am inceput sa practic artele martiale si a fost prima schimbare pe care am facut-o. spune-i ca intelegi ca se simte sub presiune si ca ai rabdare sa isi revina. Nu e nimic paranormal la mijloc ci numai psihologie aplicata in fiecare moment al vietii. Acum aveau impresia ca sunt un om calculat care spune exact ceea ce trebuie in orice moment.. Asta am invatat in 2 ani in care am trait experiente alaturi de oameni care credeau intr-un cod moral si erau convinsi ca pot sa fie mai buni decat erau. Nu sta degeaba.www. A patra lectie a fost auto-ironia. Pacat ca era mort de cateva decenii.ro – 6 metode verificate de cre ” CATEVA LECTII PE CARE A TREBUIT SA LE INVAT RAPID! 1. Pentru asta.

Parintii cu incredere de sine foarte dezvoltata vor creste copii cu aceeasi calitate. O sa iti spun pe scurt cum se formeaza increderea in propriile forte. drogurile violenta sau crima. UN MIC REZUMAT AL PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INCREDERII IN SINE O sa iti spun pe scurt in ce consta acest program. Aceasta atitudine e data de modul in care parintii tai au de la 40% la 48%. Apoi urmeaza ca importanta.www. Vedeam increderea in sine ca nucleul de la care pornesc celelalte schimbari ale mele.nlpmania. Dar dupa o perioada am vrut sa pun intr-o forma tot ceea ce am invatat. Tu cate zile ti minte greselile altora? Cat timp crezi ca tin ei minte greselile tale? Aceste lectii au fost cele care au insemnat ceva nou pentru mine. aparent analizândupreocupându-se despre ei. mediul in care copiii vor invata. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 8 . Am vrut sa creez un sistem de dezvoltare al increderii in sine.ro – 6 metode verificate de cre ” sa pot glumii pe seama propriilor greseli. Daca convingerea asta nu se bazeaza insa pe nimic valoros. Inainte de a incepe programul nostru de dezvoltare a increderii in sine vreau sa iti amintesc ca increderea se bazeaza pe o convingere interioara. Persoanele care au reusit sa-si cladeasca o incredere de sine puternica rar cad in patima viciilor. in timp oamenii o sa isi dea seama si o sa se indeparteze – dar asta e o alta poveste. Daca eu cred ca sunt cel mai bun si cel mai tare atunci asa o sa ma comport si asa o sa ma simta si ceilalti. Timizii. A reusit atat de bine incat si acum imi amintesc cum zicea ca nu are rost sa te stresezi cand cineva iti vede greseala pentru ca acel cineva e mai atent el sa nu greseasca si uita repede de orice greseala de a ta. cum ar fi alcoolul.

Uite o convingere pozitiva ca exemplu urmator “Tot ceea ce mi se intampla este o lectie din care pot sa Ai nevoie sa te obisnuiesti cu atitudinea dorita... sa mergi in picioare prin camera. apoi sa iti placa noua persoana care ai devenit. Inclusiv ti se transmite si in alegerile tale legate de cuplu si iubire. Te va trage tot timpul inapoi. Daca ei se panicau atunci cand tu cadeai si se agitau sa te ridice si aproape chemau medicul daca puneai limba pe ceva de pe jos. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 9 . Bineinteles ca acesta este un simplu exemplu. Cum functioneaza? PARTEA II CELE SASE METODE DE DEZVOLTARE A INCREDERII IN SINE Metoda 1 In primul rand vom afla ce convingeri ai tu si apoi o sa te invat cum poti sa iti amplifici o convingere pozitiva si sa elimini una negativa pe care o ai. Pentru asta ai nevoie sa te joci si sa te prefaci ca ai deja o atitudine pe care o doresti.www. atunci starea lor de panica ti s-a transmis si tie.. Daca ai o convingere negativa e ca si cum ai vrea sa ajungi la destinatie cu frana de mana pusa. apoi sa iti accepti noua atitudine. Cu aceasta stare ai crescut si o ai de fiecare data in fata unei situatii mai inconfortabile. Principiul teatrului: “Daca vrei sa ai un anumit comportament. prefa-te ca deja ai acel comportament!” La fel e si cu emotiile. Dar uite ce o sa facem in continuare.. Cauti o persoana care sa iti satisfaca exact starile cu care te-ai obisnuit in copilarie. Aceasta repetare de-a lungul vietii ti-a creat o convingere.ro – 6 metode verificate de cre ” reactionat atunci cand tu erai mic si ai inceput sa cercetezi lumea. procesul real fiind mult mai complex si mai amplu. Convingerile negative sunt ca frana de mana la masina. Insa o convingere pozitiva te va impinge de la spate si te va ajuta sa iti atingi obiectivul.nlpmania.

Trebuie sa ajungi sa fii multumit de tine asa cum esti ca sa le poti avea si pe celelalte lucruri. Apoi ce se intampla? Daca suna din clopotel cainele saliva ca si cum ar vedea mancarea. Metoda 2 Dupa ce vom lucra pentru a imbunatatii convingerile tale o sa trecem sa ancoram starea emotionala de incredere in tine. iti pui singur piedica si te sabotezi. Stii ca toate informatiile se “ascund” de tine in acest subconstient. ridica capul si indreapta umerii. Iti amintesti cum facea Pavlov cu cainele sau? Ii dadea mancare si suna din clopotel! Repeta asta de cateva ori pana cand in creierul cainelui se facea o legatura intre clopotel si mancare. O sa folosim asta in avantajul nostru in cateva momente! Asa functioneaza cu orice stare emotionala si cu orice gand. Nu e nevoie sa iti zici ca esti cel mai tare si cel mai destept si cel mai bogat. la vointa. Foloseste oglinda in felul urmator: Uita-te la imaginea ta si in timp ce te privesti. Metoda 3 Mai mult decat atat o sa ne folosim pentru a dezvolta increderea in sine si de puterea imensa ascunsa in subconstientul tau. Aproape ca te pregatesti pentru esec in loc sa te pregatesti pentru succes. Ancora este o conditionare mentala. starea de incredere in sine.ro – 6 metode verificate de cre ” invat mai mult” – aceasta convingere te impinge de la spate sa nu abandonezi atunci cand intalnesti probleme si iti da capacitatea de a cauta solutii. Fa acest exercitiu zilnic si o sa vezi ca o sa inceapa sa iti placa de tine.www. poarta cu sine si starea legata automat de ele. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 10 . O sa profitam de aceast obicei al creierului pentru a amplifica. Asa de mult au intrat in mintea noastra aceste ancore incat daca ele apar. Creierul are acest obicei de a incerca sa suprapuna situatile. sa le asocieze si sa le unifice. Cand auzi aplauze te gandesti automat la ceva pozitiv. Scoate pieptul in fata si striga in mintea ta (nu te va auzi nimeni) ca esti multumit de tine. Sau un alt exemplu: aplauzele iti sunt o alta ancora. fara motiv. Insa uite ce face o convingere negativa ca urmatoarea “Un lucru rau nu vine niciodata singur” – aceasta convingere te trage inapoi.nlpmania.

ca razi fara rost..ro – 6 metode verificate de cre ” toate gandurile iti vin din aceste adancimi ale subconstientului. Te vei comporta ca orice om care are o mare incredere in el si in propriile forte. Prima data invata sa iti placa de tine si apoi o sa ai incredere in tine. Daca iti repeti ca esti puternic si plin de incredere in tine subconstientul tau va accepta si va trimite acest mesaj mai departe spre creier care va actiona in aceasta directie.www. Aceste emotii profunde sunt foarte echilibrate. Nu ai cum sa ai incredere in cineva de care nu iti place. Spuneam mai devreme ca ai nevoie de convingeri pozitive ca sa poti avea o atitudine de incredere in tine si putere interioara. O sa te invat un exercitiu pe care sa il faci ca sa amplifici aceasta comunicare cu emotiile tale cele mai profunde.. Acest exercitiu te va ajuta sa iti gasesti in tine forta interioara si sa o ai intotdeauna la indemana cand ai nevoie de ea. Daca nu iti place de tine ca esti gras. pe care nu il suporti si ai vrea sa fie complet altfel. Din pacate am uitat sa comunicam cu acest imens computer ascuns in creierul nostru. atunci nu o sa ai rapid increderea in tine pe care o doresti.nlpmania. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 11 . Cultiva comportamentul bun si vei avea un Cand incepe sa iti placa de tine fara nici un motiv atunci esti pe drumul cel bun. Aceasta metoda este cea care te ajuta sa ai o gandire pozitiva asa cum nici nu ai visat. O asemenea emotie echilibrata ce o gasesti in stare “congelata” in subconstient este aceasta incredere in sine. Pentru asta ti-am pregatit o formula de autosugestie pe care o poti asculta zilnic la orice player de mp3. Cu cat o repeti mai mult cu atat ea se sedimenteza in subconstient si devine o realitate pentru tine – devine o convingere pozitiva. Ele nu au ajuns sa fie “contaminate” de obisnuintele tale de gandire. Trebuie sa te apreciezi asa cum esti iar increderea in tine va creste mai apoi. de conditionarile si repetarile sociale. Aici se potriveste de minune ceea ce spunea un maestru oriental despre destin: “Cultiva un gand bun si vei avea un comportament bun. Apoi comportamentele tale se vor schimba. ca ai cosuri. Metoda 4 Inca nu am terminat treaba cu subconstientul tau.

Aceasta pozitie mai face inca ceva uimitor pentru tine. Dar nu tu esti cel care are controlul ci mintea. Aceasta metoda tine nu atat de citirea limbajului corpului cat de folosirea de catre tine a unui anume limbaj al corpului. nu te-ai gandi la servici cand esti pe plaja. cum sa respiri. Cum trebuie sa stai cu corpul ca sa sugerezi incredere in tine.ro – 6 metode verificate de cre ” obicei bun.. Cultiva obiceiuri bune si vei avea o personalitate buna. nu te-ai gandi la femei cand esti la biserica. Pentru moment ! ☺ NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 12 . in care tia fost teama ca nu esti suficient de bun sau suficient de destept. Inca mai crezi ca mintea ta esti tu? Trezirea. Apoi va fi suficient sa stai in aceea pozitie si increderea va apare instantaneu. cum sa iti tii bratele si cum sa vorbesti. Cel cu care vorbesti o sa “citeasca” acest mesaj si o sa vezi ca va reactiona in modul in care vrei tu. Ti-ai dat seama ca si asta e un alt fel de ancora? Metoda 6 La final.www. daca doresti sa participi la un exercitiu mai deosebit care sa iti amplifice si mai mult increderea in sine te invit sa intri in transa hipnotica usoara.. Aceasta metoda implica relaxarea si eliminarea gandurilor si inducerea unei stari de incredere in sine direct prin intermediul sugestiilor pe care le Mintea ta s-a trezit de dimineata si a inceput sa sape in memorie si sa scoata la iveala toate momentele in care ai gresit. Tu esti cel care imprimi un anumit mesaj prin pozitia corpului tau. Daca ar fii sub controlul tau nu teai gandi la haine cand esti la examen. iti voi spune si cum sa gandesti in acele momente pentru ca in gandurile tale se pastreaza cea mai mare energie care poate sa schimbe sortii de succes ai unei discutii in favoarea ta. creierul o sa zica si el ca ai incredere in tine.. Are nevoie de disciplina..nlpmania.. Daca stai in aceea pozitie si intreg corpul tau transmite mesajul ca asta este pozitia ta de incredere. in care s-a ras pe seama ta.” Metoda 5 Apoi o sa iti arat ce sa faci ca sa ai un maxim de incredere in tine cand discuti cu cineva sau atunci cand esti in fata unui grup de oameni si trebuie sa prezinti ceva. E o mica manipulare la mijloc dar una foarte subtila. Mai mult decat atat.. ca si cum ai apasa pe un buton. !!! Mintea este un sclav al tau. Cultiva personalitatea buna si vei obtine un destin bun. scapat de sub control. Ideea mea este sa te invat nu numai o atitudine mentala de incredere dar si o pozitie fizica a increderii in sine.

tu tot rau o sa vezi in jurul tau. Trebuie sa iti faci propriul drum si sa mergi pe acela. “ Cat dureaza pana cand am incredere in mine?” Pai dureaza exact atata timp cat iti aloci tu zilnic ca sa iti rezolvi definitiv aceasta problema. atunci cand cade norocul peste tine. metoda te face sa fii autonom si independent in dezvoltarea ta personala.nlpmania. Se foloseste in situatia in care doresti sa grabesti procesul de dezvoltare a increderii in sine. O alta metoda poate nu ti se potriveste la fel de bine. propria ta vointa si concentrare mentala. Oricum rezolvarea nu sta in metoda ci in cel care aplica metoda. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 13 . Sau invers – daca esti convins ca universul vine tot timpul in sprijinul celor care incearca si lupta – vei vedea avantaje si in cele mai mari probleme. atunci e normal ca sa ai convingerea ca orice actiune de-a ta va avea succes. Metoda nu are nici un efect secundar si poti sa experimentezi emotii complet noi pentru tine. Ti-am spus mai devreme ca aceste convingeri ale tale sunt niste optiuni – adica intr-un anume moment in viata – tu optezi ca sa crezi in succes sau sa crezi in esec. Daca esti deja convins ca tie ti se intampla numai rele. CUM SA TRECI DE LA NEINCREDERE LA INCREDERE IN SINE Atunci cand tu ai o anumita convingere nu mai stai sa analizezi lucrurile cum sunt ele in realitate. ceea ce sigur ca te pune cu un pas in fata celui care are convingeri negative.www. Scopul este sa depinzi cat mai putin de mine sau de cei de la care inveti. Mai mult decat atat. Daca simti ca te ia somnul in timp ce faci acest exercitiu deschide un pic ochii si clipeste apoi porneste iar de unde ai ramas. Daca tu ai rezultate cu o metoda asta e din cauza ca ai adus in aceea metoda propria ta inteligenta. dar poate i se va potrivi altei persoane.ro – 6 metode verificate de cre ” asculti. Daca te-ai lovit numai de succes in viata. Totul e un joc de noroc in care castiga cel mai insistent.

Daca inainte mergeam la examen cu stress si teama si din cauza asta nu reuseam sa fiu nici creativ nici sa imi amintesc usor ceea ce am invatat – ca sa nu iti mai spun de cum prezentam oral. Daca ai numai convingeri pozitive poti sa reusesti mult mai usor decat cei care au convingeri negative.nlpmania. Cand zic actiune ma refer la exemple de genul: examene. Cat de bine ar fii sa nu iti amintesti esecurile sau vocile critice ale celorlalti? Ai avea mai multe sanse atunci cu increderea? NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 14 . Inainte. Convingerea noastra este cea care hotaraste cat din potentialul nostru aruncam in lupta si cat nu. Convingerile iti dau energia pentru a realiza ceea ce iti propui.www. imi era deajuns sa fiu relaxat si calm ca sa imi amintesc mult mai usor ceea ce invatasem. Diferenta a fost uriasa.ro – 6 metode verificate de cre ” Daca te-ai lovit de esec si critica atunci ti-ai format convingerea negativa ca tot ce faci e sortit esecului. Eu mi-am format aceste convingeri pozitive dar a trebuit sa le elimin pe cele negative din mintea mea. cu vocile parintilor care iti suna in cap si iti spun ca “nu esti in stare de nimic” Ai rabdare cu 15 minute mai mult decat mintea ta care iti pune piedici si iti aminteste zilnic sa crezi exact ceea ce vrea ea. Chiar daca trebuie sa faca o actiune pe care cu siguranta ar putea oricine sa o faca corect din prima incercare – o asemenea persoana o sa greseasca prima data si o sa trebuiasca sa repete actiunea. Cand am schimbat din convingeri – chiar daca nu invatam foarte bine.. imi era frica si de umbra mea si nu aveam incredere in mine. Daca ai o convingere negativa Napoleon zicea ca intr-o lupta nu castiga cel care are soldati mai multi sau arme mai bune.. cat timp aveam convingeri negative. Aceste convingeri iti filtreaza gandirea – spre exemplu: ai auzit oameni care sa aibe urmatoarea convingere negativa “orice fac trebuie sa fac de doua ori ca sa reusesc” ? Ei bine. Am inceput in perioada facultatii sa elimin din convingerile negative si sa le inlocuiesc cu unele pozitive. Tu te lupti cu temerile tale. aveam incredere in mine si calm. interviu pentru servici. etc. relatii de cuplu. o persoana care are aceasta convingere se saboteaza de unul singur. ci cel care reuseste sa reziste cu 15 minute mai mult decat adversarul sau. ma pierdeam complet.

....... Acum pe coloana din stanga pune convingerile tale pozitive iar pe coloana din dreapta scrie convingerile tale negative............................................................................................. ......... ..... ............................................................................... .. . ........... CUM SA IDENTIFICI CONVINGERILE NEGATIVE SI POZITIVE PE CARE LE AI Cauta o foaie de hartie si un pix acum. ............................. Convingeri negative ................. ........... ......... ....... ......... ........................ Iesi la atac numai daca ai suficient de multe convingeri pozitive............... ................................................. ..... .....ro – 6 metode verificate de cre ” asta te face sa fi in aparare tot timpul.... ................................ NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 15 .................. Convingeri pozitive ......................................www................................................ Imparte pagina in doua coloane cu o linie trasa pe mijloc de sus in jos................................................... .............................................................. ........... ...........nlpmania.... ................... ............................. .............

Care convingeri ale tale te blocheaza sa le atingi si care te impulsioneaza? Uite cateva convingeri ale mele care sa iti foloseasca de exemplu: Negative: “Cred ca e prea greu sa incep ceva de la zero”. Si deasemena scrie toate acele lucruri in care crezi si care te imping de la spate. “Cred ca daca am reusit sa fac o data bine ceva o sa fac cel putin la fel de bine si in viitor”. “Cred ca orice obstacole as avea sunt suficient de inteligent sa le ocolesc daca nu pot sa le distrug”. “Cred ca in orice rau este si un bine”. Nu te grabeste nimeni sa devii mai bun sau mai puternic daca nu te grabesti tu singur. te ajuta. Daca reusim sa nu ne mai dorim sa multumim pe toate lumea. “Cred ca nu exista probleme fara solutie”.ro – 6 metode verificate de cre ” Ia-ti cat timp ai nevoie pentru aceasta. E posibil ca unii sa fii profitat de pe urma ta asa cum ai fost pana acum.www. “Cred ca nicidata ceva rau nu se intampla fara sa nu am de invatat de acolo”. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 16 . “Cred ca comoditatea e mai importanta decat orice altceva” Pozitive: “Cred ca daca ceva e foarte dificil pot sa il realizez dar dureaza un pic mai mult” . Apoi gandestete la relatiile cu ceilalti oameni si scrie toate convingerile tale legate de aceasta. Gandeste-te la tot ceea ce crezi tu ca te stopeaza din a fi puternic si increzator. Imi parea rau ca nu toti apreciaza schimbarea mea dar nu imi pasa decat de faptul ca eram independent emotional. Incepe sa scrii toate acele lucruri in care tu crezi si care te limiteaza. Stiu pe pielea mea cum a fost momentul acela. “Cred ca atunci cand cineva are ceva cu mine de fapt isi vede propriile Fii atent ca dupa ce o sa iti dezvolti increderea in tine nu toata lumea din jurul tau o sa fie multumita. Daca o sa inveti sa spui “NU” nu o sa ii faci prea fericiti pe toti.nlpmania. “Cred ca daca cineva a reusit un lucru si eu il reusesc”. “Cred ca daca imi doresc ceva cu adevarat intreg universul conspira la realizarea dorintelor mele”. Gandeste-te apoi la visele si obiectivele tale pe termen lung. Incepe pe domenii diferite: gandeste-te la viata ta profesionala sau scolara si scrie toate convingerile tale negative si pozitive. deja am facut un mare pas inainte. care te fac sa dai inapoi de la ceva. Iti recomnad sa faci aceasta lista acum cat informatia este inca calda in mintea ta.

” 2... Puterea insumata a acestor convingeri ma face ca si atunci cand situatia e disperata sa gasesc o solutie si sa nu dau inapoi. “Orice s-ar intampla. dar nu te critica pentru greselile tale.www.” 4. “A munci inseamna a ma recreea” O metoda de aplicat cand adormi: Gandeste-te ce ai facut bine si ce ai gresit in ziua care tocmai a trecut.. gresesc alfel ! NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 17 .” • Este important sa fie extrasa esenta dintr-o situatie. Fii bucuros pentru ce ai facut bine. Incearca sa simti momentele in care ai fost multumit de tine. Oricum faptul ca mult mai mult se inclina balanta in directia convingerilor pozitive face ca cele negative sa nu prea aiba putere. de aceea nu este sfarsitul lumii cand gresesti”. E important sa iti faci lista cu propriile tale convingeri si sa incepi sa le anulezi pe cele negative. In continuare o sa iti spun o lista de convingeri care sunt considerate ca te conduc spre un succes rapid in ceea ce iti propui: 1. Incepe cu rememorarea trezirii tale si continua sa iti amintesti toata ziua prin care ai trecut. Exista numai rezultate. Observa te rog ca aceste convingeri pozitive ale mele conduc toate la efectul de a imi da incredere in propriile forte. sa invatam ceea ce trebuie si sa nu pierdem timpul cu restul 5. E foarte bine sa gresesti.nlpmania. „Nu exista esec.. etc. Cei care ii admiri si crezi ca nu gresesc asa ca tine. “Nu este necesar sa inteleg totul pentru a putea folosi totul. Am ramas insa cu ceva convingeri negative dar incet incet o sa le elimin si pe acelea. nu ii pasa de ale mele”.“ 3. “Totul se intampla dintr-un motiv si cu un scop si ne este de folos. Gandeste-te ce ai fii putut face mai bine si ce ai gresit. Am eliminat multe din convingerile negative pe care le aveam si le-am inlocuit cu acestea pozitive. imi asum raspunderea.ro – 6 metode verificate de cre ” greseli acolo. Acest set de convingeri pozitive nu le-am avut de cand ma stiu. “Oamenii constituie marea resursa” 6. pana seara. Iar daca cele pozitive nu sunt suficiente trebuie sa incepi sa mai adaugi la acestea. inca nu esti robot. “Cred ca greselile mele sunt uitate de lume in urmatoarea zi.

faptul ca iti place. O metoda de aplicat cand te trezesti: Azi va trebui sa privesti in ochi 3 persoane cu care nu ai avut nimic in comun pana acum. Dupa ce vezi ca ajungi jos cu ajutorul gravitatiei si ambulanta pleaca fara tine. O sa ti le spun pe ambele pentru ca ambele te vor ajuta. Pot fii trei straini sau trei cunoscuti oarecare. Din acest moment putem incepe munca noastra.www. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 18 .ro – 6 metode verificate de cre ” • Nimeni nu obtine rezultate facand ceva ce il oboseste si nu-i place 7.. Priveste-o in ochi si gandeste-te ca ii transmiti. e momentul sa incepi si cu persoana de care te simti atras. Daca credeai ca nu poti sa te dai pe schiuri tu iei schiurile in picioare si iti dai drumul pe partie. prin energia privirii. Trebuie sa iti faci propria lista de convingeri pe care le ai apoi sa treci sa iti faci lista de convingeri pe care ai vrea sa le ai. Nu lasa privirea jos pana cand nu o lasa celalalt. “Nu pot avea reusite de durata fara angajament” Aceste convingeri au fost alese pentru ca fac parte din convingerile a mai multor oameni de succes din lume. PARTEA III CUM AMPLIFICI O CONVINGERE POZITIVA (METODA 1) Exista doua cai numai pentru a modifica convingerile.ai reusit sa iti schimbi convingerea fara sa faci nu stiu ce metoda super fantastica NLP. Dupa ce faci timp de o saptamana asta cu cate trei necunoscuti zilnic. Ce zice asta? O folosesti fara sa stii de ea. Iti recomand sa iti alegi si tu din aceasta lista macar cateva. Sa modificam convingerile tale negative si sa creem sau sa amplificam pe cele pozitive.nlpmania. In timp ce privesti imagineaza-ti ca prin ochii tai ii spui ca tu esti cel mai tare. Prima metoda este cea mai folosita de tine si anume infirmarea convingerilor negative. Ai vazut ca unele dintre ele le am si eu dar formulate in alt mod..

Daca crezi ca nu poti sa ai curaj sa spui sefului ceva atunci pur si simplu pune-te si spune-i. Am vorbit cu persoane de 16 ani.nlpmania. Dar inainte sa il asculti o sa iti spun cum functioneaza. Tot ce trebuie sa faci este sa reusesti sa infirmi o convingere negativa pe care o ai...www.. tot mai multa lume imi spune ca va fii util. daca vrei sa apara efecte cat mai mari si cat mai repede.. Daca ai rabdare o sa invingi toate aceste convingeri negative.ro – 6 metode verificate de cre ” Sau inca un exemplu: daca am convingerea ca nu pot sa invat o limba straina – atunci sa ma pun si sa invat aceea limba straina. Apoi o sa te ghidez prin intermediul fisierului audio astfel incat sa poti sa adopti mental aceasta imagine noua a ta. Iti recomand sa le scrii pe hartie ca o sa ai nevoie de ele in timpul exercitiului. PREGATESTE-TE PENTRU INCREDERII (METODA 2) SUCCES PRIN ANCORAREA Stiu ca poate sa sune ciudat dar ancora este o metoda cu care tu te intalnesti zilnic. Asta a fost rebeliunea mea de copil fara incredere in mine. Atunci cand vezi o masina si ti se spune ca un om de NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 19 . Dupa ce o sa o repetam impreuna de cateva ori. Pur si simplu iti tai din radacina convingerea negativa. Eu eram convins ca va fii util tinerilor dar se pare ca nu conteaza varsta pentru a iti dezvolta increderea in tine. • Incepi prin a te imagina pe tine ca esti exact asa cum ti-ai dori sa fii. pentru 6 ore. cu adulti de 30 de ani dar si cu oameni maturi de 40 de ani. vei reusi sa o simti mult mai usor zilnic. A doua metoda pe care ti-o propun pentru modificarea convingerilor este inregistrata in fisierul cu numele “Amplificarea unei convingeri pozitive”. De cand am inceput sa povestesc ca lucrez la acest material pentru incredere in sine. O sa fie ca un razboi pe care il incepi cu convingerile tale negative. Toti mi-au spus ca vor sa isi dezvolte increderea in ei. Se pare ca increderea nu vine tot timpul cu varsta ci se invata la orice varsta. asa cum ti-am zis deja. Pe la 16 ani am fugit de acasa. Cu ce calitati si ce convingeri ai vrea sa ai. De fiecare data cand deschizi televizorul si vezi o reclama acolo intalnesti o ancora. Bineinteles ca iti recomand sa faci metoda macar o data pe saptamana in urmatoarea perioada.

daca numai tu stii cel mai bine sa vrajesti fetele. Pur si simplu tu asociezi succesul cu masina respectiva. pardon – succes – daca cumperi acum cu discount de 15 %. pentru ca stii ca nu ai facut nimic special. Si opusul este valabil: daca te simti bine cu o persoana o sa ajungi ca si intr-un moment in care te simti mai rau. daca atunci cand esti criticat esti calm pentru ca iti cunosti limitele. daca vezi persoana respectiva o sa incepi sa te simti iarasi bine. Un alt exemplu de ancora pe care il faci este atunci cand te certi cu o persoana. o sa te simti in al noualea cer pentru ca tu acum esti convins ca ai deja si succes.www. Esti increzut sau ai incredere? Esti increzut daca numai tu ai dreptate. Si unde apare una apare si cealalta. ai fi vesnic in forma maxima tot timpul si nu te-ai mai plange ca nu ai suficienta incredere in tine. atunci cand esti laudat te distrezi. CUM SA PRIMESTI MAI MULTA SUBCONSTIENTUL TAU (METODA 3) PUTERE DE LA Subconstientul tau e ca un rezervor de energie pentru tine. Cand vei reusi sa obtii aceea masina dupa multa munca. Daca ai reusi sa iei de acolo energie. daca numai masina ta e cea mai rapida. daca hainele trebuie sa fie de firma si cand duci gunoiul.ro – 6 metode verificate de cre ” succes are asemenea masina incepe sa se formeze o asemenea ancora.nlpmania. Apoi ti se sugereaza ca si tu poti avea masina. Ai incredere in tine daca atunci cand cineva este certat ai curaj sa aperi aceea persoana. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 20 . ci ai lucrat la fel ca toata lumea. Daca vezi o asemenea masina te gandesti automat ca persoana respectiva are si succes. In mintea ta ei vor sa faca asociere intre succesul pe care si-l doreste oricine si detinerea unei masini. Daca esti nervos si te uiti la persoana respectiva si asta se petrece de mai multe ori o sa ajungi sa te enervezi chiar si daca esti calm dar vezi aceea persoana.mp3”. Asta tot din cauza ca in creierul tau ai legat cele doua informatii: imaginea persoanei cu starea emotionala. Asta este ancora! Asculta fisierul “Crearea unei ancore pentru incredere in sine.

Fa-te comod si porneste apoi mp3ul cu exercitiul propus. Pentru a face exercitiul din pachetul de dezvoltare a increderii va trebui sa asculti fisierul cu numele: “Puterea subconstientului tau”. Apoi mai ai nevoie de un scaun sau un fotoliu pe care sa te asezi pentru ca exercitiul se face sezand. Nimic nu se uita. Ai un frate mai mic sau chiar un copil? Uite ce ai de facut ca sa il ajuti sa isi dezvolte si el increderea in sine: - Inventeaza pentru el exact acele sarcini pe care le poate indeplinii tot timpul - Cere-i ajutorul pentru lucruri pe care le poate face si acorda-i credibilitate FOLOSESTE AUTOSUGESTIA INCREDERII IN SINE (METODA 4) PENTRU DEZVOLTAREA - Una dintre cele mai bine vazute reguli ale marketingului este ca orice minciuna daca este repetata la infinit devine adevar. Va trebui sa te porti frumos cu subconstientul pentru ca e ca o magazie in care nimeni nu face niciodata curat.www.ro – 6 metode verificate de cre ” Din subconstient provin ideile tale cele mai bune dar si cosmarurile cele mai urate. Defapt aici sunt adunate si toate convingerile tale si toate informatiile pe care ai impresia ca le-ai uitat. Va trebui sa gasesti o camera linistita si cu o temperatura placuta astfel incat sa te simti confortabil. Ca sa poti extrage din subconstient tot ce are mai pozitiv si mai bun pentru tine ti-am pregatit acest exercitiu. Efectele lui sunt atat de a te ajuta sa obti o stare de incredere in sine cat si de a deschide portile subconstientului si de a aduce de acolo numai energie pozitiva. fara telefon sau orice care ar putea sa te deranjeze. Pentru aceasta ai nevoie sa poti ramane in liniste timp de 10 minute. Si cel mai important: pune-l sa ia singur decizii legate de activitatea si viata lui. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 21 . purtam cu noi absolut toate secundele pe care le-am trait. iar ele ne influenteaza tot timpul. Poti gasi acolo lucruri utile dar si multe lucruri de aruncat.nlpmania.

e foarte buna la curatat chiuveta! NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 22 . Nu uita de coca cola. Daca ai avea preponderent emotii pozitive si ai fii multumit de ele atunci alimentatia nu ar fi asa problema mare. de fiecare data cand viata te-a pus intr-o situatie de genul acela. si iti produce salivatie. Daca ti-a luat 20 de ani ca sa devii slab si fricos. Asa a luat nastere autosugestia! Autosugestia consta in repetarea la nesfarsit a unor afirmatii bine formulate care la un moment dat sunt aceptate ca fiind realitate. Una dintre descoperirile acelor ani a fost si faptul ca daca auzi o minciuna repetata la nesfarsit incepi sa nu o mai analizezi si o consideri ca e adevarata. fii foarte atent cu ce manaci si ce bei. Ceva in tine stie ca lamaia este imaginara dar creierul (care este un biet instrument) se comporta ca si cum ai avea in fata o lamaie reala . Si se pare ca devine acceptata ca fiind reala daca este repetata des.. Sa incepi sa zici ca esti “cel mai tare” si sa iti repeti asta de macar Fii atent cu alimentatia care te agita. Si cum cred ca nu ai vrea sa iti apara teama. Acum e momentul sa faci drumul invers.. Daca o repeti suficient de mult creierul o sa inceapa sa creada aceasta afirmatie. A fost nevoie de multe situatii si multe ganduri negative care sa te faca sa te simti asa.ro – 6 metode verificate de cre ” In prima jumatate a secolului trecut din ce in ce mai multi bani au fost investiti in psihologie si o buna parte din aceste investitii au fost indreptate spre studierea marketingului si a metodelor de manipulare. Faptul ca esti acum slab si fricos este pentru ca ti-ai repetat in minte de nenumarate ori acesta lucru. Chiar daca tu incepi autosugestia zicand “sunt cel mai tare din parcare” dar te simti slab si fricos – nu conteaza. Alimentele care iti agita mintea iti stimuleaza tot timpul acele emotii care nu ai vrea sa apara. Cat mai putina cafea si zahar pentru ca actioneaza direct asupra proceselor mentale..nlpmania. Normal ca interesele erau mai mari in aceasta directie asa ca au fost facute progrese destul de rapide si mari in acest sens.. sa zicem ca ti-ai reconfirmat faptul ca esti slab si fricos de mii de ori in acesti ani. Asa ca nu conteaza daca o informatie este adevarata sau nu – conteaza sa o faci sa fie acceptata de creier. Uite cum iti demonstrez asta: inchide ochii si imagineaza-ti in fata ta o lamaie taiata in doua. Cauta alimentele naturale si fara chimicale.www. Cum de se intampla asta? Pai creierul nostru nu stie daca o informatie este adevarata sau nu.

Chiar daca lasi sa mearga formulele de autosugestie in surdina. Nu conteaza nici macar daca intelegi limba in care se spune propozitia. O poti deasemenea invata pe de rost si sa o repeti cat de des ai ocazia in minte. Pur si simplu capacitatea de decodificare a subconstientului nostru este gigantica. cu atat mai repede formula respectiva devine adevarata pentru mintea ta. sau daca le pui in limba chineza ele tot isi fac efectul. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 23 . Nu e o veste prea buna! Avantajul cu autosugestia este ca poti intr-o ora sa asculti mesajul repetat de sute de ori – adica castigi sute de ore intr-o singura ora de autosugestie.nlpmania. Ai nevoie de o minte si emotii cat mai linistite pentru ca munca cu tine insuti iti cere atentie de chirurg. Ei bine. Daca ideea respectiva e pozitiva.www.www. Nu conteaza ca vocea care spune propozitia de autosugestie sa fie neaparat a ta. erau irascibili si deveneau agresivi. Creierul tau va incepe atunci sa iti organizeze toate celelalte emotii in functie de aceasta idee forta predominanta.ro – 6 metode verificate de cre ” atatea ori cat ti-ai spus ca esti slab. In fisierul “Autosugestie – incredere in sine. dar daca vrei mai multe informatii uite un link unde poti sa imi scrii si o sa iti raspund la intrebari: Contact .ro. Cu cat mai des o repeti. Nu intru acum in detalii sa iti explic asta.nlpmania. Daca amplfici aceasta idee in care tu te recunosti prin autosugestie ca fiind puternic si avand incredere in tine. Este in limba romana si o poti pune intr-un playlist sa o lasi sa se deruleze cat de mult ai posibilitatea. nimeni nu are nevoie de stimulente atunci cand e pe cale sa invete sa isi controleze mintea si emotiile. Mai e ceva interesant la autosugestie. Nu conteaza nici macar daca e spusa suficient de tare incat sa o auzi clar.mp3” o sa gasesti o formulare universal valabila pentru toate persoanele. iti dai seama ca va influenta toate celelalte emotii ale tale. Asociatia pilotilor de avioane civile din America a dat in judecata compania Coca Cola pentru ca pilotii care consumau asa ceva erau nevoiti sa se retraga din activitate cu 5 ani mai repede pentru ca nu se mai puteau concentra. Daca mintea ta se invarte in jurul unei “idei forta” atunci toate emotiile noastre incep sa se organizeze in functie de aceasta.

Daca dorinte mai incepi sa simti starea de inalte incredere. dar cu necunoscuti ai aceasta emotie.Se simte relaxat ca si cum ar discuta ceva placut si fara responsabilitati. Gandire pozitiva Pozitie corporala detasata si relaxata Tonul vocii si vocabular schimbat TESTEAZA INCREDEREA IN SINE PRIN COMUNICARE (METODA 5) Care este cel mai bun mod sa iti testezi increderea in sine daca nu comunicarea cu ceilalti? Fara incredere in tine atunci cand comunici cu alte persoane te simti tot timpul ca si cum ar trebui sa te aperi de ceva.ro – 6 metode verificate de cre ” creierul tau va incepe sa iti genereze si o pozitie corporala sugestiva. o sa simti Am cum toate emotiile si incredere starile tale o sa se deplina in focalizeze si o sa fie iar mine Reactii si ordonate. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 24 . Poate ai cateva persoane cu care comunici fara sa te simti asa. o atitudine si Atitudine chiar un tip de increzatoare comunicare verbala care sa fie conform cu emotia Obiective si predominanta. Cum comunica un om care are mare incredere in el? In primul rand increderea asta se manifesta in discutie prin: .nlpmania. o voce pe masura. Increderea in decizii mai sine va face ordine in rapide interiorul tau.www. Ca si cum ai avea ceva de pierdut.

cuvantului. Toate acestea sunt preferate de persoanele care folosesc mai mult emisfera stanga. . calculata. . Emisfera stanga controleaza partea dreapta a corpului.www. Emisfera stanga este logica. ori prea lent pentru ca ii e teama sa spuna ceva gresit.Vorbeste ori prea repede si pierde firul ideilor.Simte ca si cum toata lumea ar fii cu ochii pe el sa ii analizeze posibilele greseli. Emisfera stanga este sediul limbajului. . . Posibil sa fie si alte elemente care il caracterizeaza intr-o discutie pe cel care are incredere in sine. matematica. Acestea insa sunt cele mai importante – cele care fac diferenta.nlpmania. . NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 25 .Are impresia ca pentru ceilalti el este putin important si usor de inlocuit. stiintifica. Acum sa vedem cum anume simte aceeasi discutie o persoana care nu are suficienta incredere in sine: . .ro – 6 metode verificate de cre ” . din contra are senzatia ca face o actiune foarte usoara. Ce parte creierului folosesti in mod frecvent? Creierul are doua emisfere care sunt facute sa lucreze impreuna. rationala.Crede ca nu are ce sa spuna interesant chiar daca cunoaste bine subiectul discutiei. . cifrelor.Responsabilitatea care o are nu o simte ca e prea mare pentru el. iar emisfera dreapta contoleaza partea stanga.Vorbeste cu placere si se simte “in largul lui” impreuna cu ceilalti.Ii simte pe ceilalti cu care discuta ca fiind egali si nicidecum superiori lui. este sediul calculului logic. analizelor mentale si rationale.Stie ca are oricand libertatea sa spuna ceea ce gandeste pentru ca nimeni nu poate sa il ameninte sau sa il puna in pericol cu adevarat.Stie ca oricand poate sa gaseasca argumentele potrivite in discutie.

al intelegerii nonverbale.Crearea unor reprezentari mentale care sa iti dea mai multa incredere in tine. poetica.nlpmania.Se simte stingherit din motive simple si atat de banale incat ceilalti nici macar nu le-ar observa. romantica.www. imaginativa. Emisfera dreapta este sediul gandirii fara limbaj. simtul culorilor. al recunoasterii formelor.mp3” si vei asculta comenzile mele care o sa te coordoneze pentru a avea: . platonica. .Atitudinea mentala potrivita.Crearea unor reprezentari mentale ale succesului tau care sa te motiveze.Crede ca oamenii se vor plictisi din cauza lui asa ca incearca sa joace un rol care nu il prinde si toti ceilalti isi vor da seama de asta. Ea este responsabila pentru tonul si intonatiile vocii. irationala. visarii. potrivita unei discutii in care vei fi plin de incredere in sine. ilogica. Am gasit un exercitiu care sa te pregateasca inaintea unei discutii sau inaintea unei prezentari in public.Ritmul respirator potrivit cu o stare de relaxare si incredere in sine. pentru ritm.Atitudinea corporala. . . Pentru a aduce sub controlul nostru emotiile si sentimentele trebuie sa fie activate egal cele doua emisfere.Activarea convingerilor pozitive. religioasa.ro – 6 metode verificate de cre ” . .armasar. Poate te-ai regasit in acest tipar de comunicare sau poate ca ti-ai amintit de cineva din cunoscutii tai ca are aceste atitudini si comportamente. perceptiilor spatiale. muzica. . mimica fetei si gestica pozitiva. . NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 26 .Tonalitatea vocii adecvata situatiei. Va trebui sa derulezi fisierul “Increderea in sine in comunicare. mitica. Am inregistrat un material audio tocmai pentru a te ajuta sa repeti atitudinile corecte inaintea unei discutii. . dar el face din tantar . Emisfera dreapta este intuitiva. imaginatie.

Va trebui insa sa asculti fisierul “transa usoara pentru cresterea increderii in sine. MOTIVATIE. Nu te bronezeaza dar iti trimite raze incarcate de PUTERE. daca doresti sa pui mainile pe genunchi. daca doresti poti chiar incepand din acest moment sa te relaxezi placut si sa incerci o stare de transa usoara pentru amplificarea increderii in sine. Exista multe forme de hipnoza.ro – 6 metode verificate de cre ” Pe langa aceasta fisierul va contine si comenzi pentru diminuarea starilor de trac si emotie excesiva din timpul unei prezentari sau din timpul unei discutii importante. La o distanta de un metru de capul tau. mental. VOINTA. Exercitiu pentru starea de transa usoara: “Cu siguranta ca acum ai gasit suficient timp in care se ramai cu tine insuti si. Este un soare virtual. Este o varianta de text usor de aplicat.mp3” pentru a face efectiv exercitiul. soarele emite caldura si tu primesti aceea caldura. Cat de luminos si stralucitor poti tu sa il imaginezi. O sa observi ca vocea mea are anumite tonalitati si este modificata in functie de scopul urmarit de exercitiu. Poti. adica scoaterea din subconstient a unor informatii de mult uitate. Uite in continuare textul pentru inducerea starii de transa usoara.nlpmania. Repeta zilnic metoda. Sau exact opusul. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 27 . hipnoza adevarata e mult departe de asa ceva. Ei bine. in modul cel mai placut si echilibrul emotional: Inchide ochii si imagineaza-ti deasupra ta un soare de dimensiunea unui balon. Imagineaza-ti ca pentru cinci minute. FERMITATE.www. Nu se urmareste spectacol ci o buna integrare in subconstient a unor informatii. Metoda pentru activarea egala a celor doua emisfere si pentru a atinge TRANSA HIPNOTICA USOARA PENTRU CRESTEREA INCREDERII IN SINE (METODA 6) Ai auzit deja atatea despre hipnoza dar cel mai mult de la TV unde cate un magician se prefacea ca hipnotizeaza o sala intreaga si ii punea pe toti sa merga prin sala precum gainile sau sa cante precum cocosii. de la cea indusa de un terapeut prin cuvinte sau prin sunetele unei melodii sau un ritm muzical.

poate ca esti atent la tonul vocii mele. Devino iarasi atent la respiratia ta. Foarte bine. Doar respiratia ta exista acum pentru tine. ceea ce este exact scopul nostru acum.ro – 6 metode verificate de cre ” comfortabil posibil. poate ca esti atent la respiratia ta. asta inseamna ca esti deja relaxat si te simti comfortabil si placut. acum inchide-i. Imagineaza-ti ca aceste cuvinte plutesc colorate si se inalta zburand usor. iar aceste cuvinte vin spre tine colorate in oricare dintre culorile care iti plac tie. Doar urmareste cuvintele cum plutesc si fi din ce in ce mai atent la ele. Pe masura ce auzi cuvintele Schimbare de vocabular pentru tine: Prea cald => caldut Prea frig => racoros Nu pot => nu vreau Nu stiu => studiez Nu am timp => renunt la altceva din program Se uita ciudat la mine => este curios legat de mine Imi cauta greselile => doreste sa ma dezvolt Sunt urat => sunt urat pentru tine si frumos pentru altcineva Nu am umor => sunt un pic stresat acum NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 28 .www. acum deschide-i.nlpmania. Incepi sa intri in contact cu mintea ta inconstienta. acum deschide-i. Sa incepi sa comunici cu mintea ta inconstienta. devi din ce in ce mai constient de momentul prezent in care te afli acum. Fi atent sa observi culorile placute ale cuvintelor mele. Acum asculta tonul vocii mele si fi din ce in ce mai atent la cuvintele pe care le auzi. Cu cat reusesti sa te lasi in voia relaxarii cu atat mai bine te simti. placuta. Tu creezi acum aceste culori frumoase si le vezi plutind. Devi din ce in ce mai constient de respiratia ta. Alege chiar acum pozitia cea mai comfortabila pentru tine in acest moment. Orice lucru care iti atrage acum atentia este perfect normal si este exact ceea ce trebuie sa fie pentru tine. Ceea ce vreau sa faci acum este sa observi tot ceea ce iti place sa observi in acest moment in legatura cu tine. Acum ai incepe sa simti si mai placuta relaxarea daca inchizi ochii. sau poate ca observi care mana a ta este mai calda decat cealalta. blanda. de faptul ca esti pe acel scaun si ca te simti din ce in ce mai bine si mai relaxat. O simti libera.

foarte bine. apoi la glezne si talpi. Acum intreg corpul tau este total si complet relaxat.nlpmania. Probabil ca stii aceasta metoda. O sa vezi ce simplu este cand nu mai “trebuie” sa faci ceva. comfortabil. Cei mai multi oameni simt acum o caldura placuta si relaxanta pe care aproape ca o inspira. sa cobori din ce in ce mai mult si mai mult. In timp ce stai aici relaxat. Da-i voie trunchiului tau sa fie complet relaxat. Coboara apoi pana la solduri pana la picioare.cu mintea ta inconstienta. da-i voie picioarelor si mainilor tale sa fie complet relaxate si grele. Gura si obrajii ii simti deja atat de relaxati incat gura se deschide un pic. Acum fa o alta lista dar in loc de “trebuie” scrie “vreau”. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 29 . Exemple: “trebuie sa merg la medic pentru maseaua aia”. “trebuie sa ma bag in seama cu gagica aia faina”.ro – 6 metode verificate de cre ” mele incepi sa fi constient de cat de mult esti relaxat intr-un mod comfortabil si placut. Iti place asa de mult ceea ce simti acum incat te intorci intr-o perioada din viata ta cand te-ai simtit complet relaxat si puternic. “trebuie sa merg sa duc dulapul vechi la gunoi”. Ai reusit sa te relaxezi. de intrebari pe care le ai. 3 – si aceasta inseamna ca incepi sa intri in contact 2 . “trebuie sa sun la x ca sa il rog ceva”. O sa incepi sa faci lucruri noi deabia cand zici “vreau”. Aminteste-ti un moment oarecare cand ai intrat intr-un lift si ai apasat pe buton. de ceva de care esti foarte curios si care va iesi la iveala dupa Exercitiu de dezvoltare personala: Fa o lista cu toate lucrurile pe care nu vrei sa le faci in luna aceasta dar stii ca ar fii nevoie de ele. etc. etc. devi constient de ceva ce vrei sa inveti. 1 – 0 – ochii inchisi. etc. 4 – orice alegi este perfect in regula in acest moment pentru ca te relaxezi din ce in ce mai mult. 5 – simti cum cobori si iti poti tine ochii inchisi din acest moment sau poti sa ii inchizi cand ajungi la 1. Lasa-ti capul cu fruntea si intreaga fata sa fie complet relaxata.www. Si dupa ce usile sau inchis ai simtit cum incepi sa cobori. simt energia placuta cum coboara cu respiratia prin gat coboara prin piept pana in abdomen. Da-i voie corpului tau sa se relaxeze complet. “trebuie sa cumpar cadoul amanat pentru cineva”.

4 – incepi sa iti misti si sa iti intizi bratele si 5. 2 – te simti din ce in ce mai increzatori in puterea ta interioara pe masura ce intri in contact cu mintea ta inconstienta. 4 – simti ca ai energia si puterea unui vulcan si nimic nu te poate opri din drumul tau.nlpmania.www. mintea ta inconstienta stie deja raspunsul. intr-un mod neasteptat. mai multa forta si mai multa putere interioara. in urmatoarele zile chiar.ochii deschisi si complet trezit. 1 – iti spui acum in minte ca esti multumit de tine si de realizarile tale pana in acest moment. O sa numar acum pana la 5 iar cand ajung la 5 vei fi complet lucid. 3 –incepi sa iti misti degetele de la maini si de la picioare. O sa te las acum sa simti placerea acestui moment de totala incredere in tine. 3 – esti asa de relaxat incat mintea ta inconstienta revarsa spre tine toata forta si puterea de care ai nevoie in viata. Esti complet independent si stapan pe tine. 1 –devi consitent de tine acum. Urci incet si te simti comfortabil pe tot parcursul calatoriei.ro – 6 metode verificate de cre ” aceasta transa. Partea frumoasa la ceea ce simti acum este ca poti avea tot timpul aceasta stare. haide lasa sa plece orice incordare. total energizat si bucuros. 5 – totul in jurul tau iti inspira mai multa incredere in sine. te simti cu adevarat puternic si increzator. “ Carti care m-au ajutat pe mine: “Pescarusul Jonathan” – Richard Back “Cartea femeii” – Osho “Cartea barbatului” – Osho “Cartea barbatului superior” – Davin Deida “Inteligenta si transformare” – Claudiu Trandafir “Puterea vointei” – Paul Clement Jagout “Puterea extraordinara a subconstientului tau” – Joseph Murphy NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 30 . Lasa sa se scurga din tine orice urma de tensiune. Nu ai nevoie de mine sau de nimic altceva. Imagineaza-te acum ca apesi pe un boton al liftului si simti cum incepi sa urci. 2 – devi din ce in ce mai vigilent si atent. Vei afla raspunsul la intrebarile tale.

. Ceea ce obti prin aceasta forma usoara de transa este ca dai o comanda directa subconstientului tau. Pentru aceasta metoda foloseste fisierul “Transa hipnotica usoara – incredere in sine.www. Cum de se poate asa ceva? Pai toti avem in noi.nlpmania. Creierul tau are nevoie de disciplina.mp3”. in mod potential.. Vrei mai multa incredere in tine? Trebuie sa iti dezvolti in paralel si vointa. fara nici o intrerupere. sau sa deschizi geamul si sa il inchizi de 10 ori. Problema este ca unii dintre noi le au blocate datorita convingerilor pe care si le-au format dealungul vietii. nu este o hipnoza profunda ci este o stare de relaxare dirijata catre comunicarea cu subconstientul. Nu il lasa sa fie lenes niciodata pentru ca asta o sa iti devina a doua natura a ta. conteaza sa fie un proces continuu. Ii spui ca e momentul sa iti deblocheze si sa amplifice starea ta de incredere in forta proprie. De exemplu alege ca dimineata sa te trezesti si sa faci tot timpul 5 genoflexiuni.ro – 6 metode verificate de cre ” Aceasta metoda o poti folos de cate ori doresti tu. toate aceste stari pozitive. Uite o metoda simpla: Alege orice lucru pe care poti sa il faci zilnic. Acum este momentul sa faci ceva ca sa scoti din subconstient aceasta energie si sa scapi de blocajele care te tineau sa nu iti iei zborul. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 31 . sau sa faci oricare dintre cele sase metode verificate - Nu conteaza ce anume faci. Asa cum l-ai obisnuit asa il ai.

nu o sa ai nici maine. Prefera sa sara de la un lucru la altul . De exemplu: .O sa poti sa abordezi mult mai usor si firesc persoane de sex opus . Dupa ce reusesti sa iti dezvolti increderea in sine o sa ti se aranjeze multe lucruri care pana acum erau greu de stapanit. de la o teama la alta. Cel mai mare dusman al tau este fraza “nu am chef azi”.O sa iti faci o alta imagine in modiul profesional .ro – 6 metode verificate de cre ” ESTI LA INCEPUT DE DRUM.nlpmania. in trecut.O sa iei decizii mult mai rapid si mai usor . sa vrei mai mult de la viata . Cand o sa ajungi sa iti ti mintea concentrata pe aceeasi idee 10 minute constant. Am inceput cu increderea in sine si o sa continuam cu pachete de dezvoltare personala pentru: . NU LA FINAL Ti-am spus deja ca increderea in sine este poarta de plecare in viata nu este linia de sosire.O sa incepi sa tintesti mai sus.. De fapt mintea e ca un mic tigru pe care toata viata trebuie sa il dresezi . Spuneam insa ca nu ai rezolvat absolut toate problemele prin incredere in sine. Acum ai insa suficienta forta si dorinta sa mergi mai departe. te punea sa sapi o groapa si cand era suficient de adanca te punea sa o umpli la loc..O sa reusesti sa aduni in jurul tau oameni care sa aibe aceleasi obiective ca si tine .www. Programele noastre de dezvoltare personala incep aici dar se termina atunci cand te-au ajutat sa rezolvi tot ce tine de dezvoltarea perfecta a unui om superior. Daca azi nu ai chef. daca comandantul nu avea o misiune pentru tine..Comunicarea perfecta si putere de convingere NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 32 .O sa iti imbunatatesti relatiile cu celelalte persoane .O sa te simti fericit si implinit In armata. poti sa fii multumit de tine. si el nu are chef. la vointa ta.. Cu asta te pacaleste mintea si devine lenesa pe zi ce trece.

pe ecranul negru al mintii.Cum sa scapi de vicii si obiceiuri negative .ro sau la adresa: Str. Marius Simion NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 33 . Timisoara.nlpmania.Autocontrolul deplin al emotiilor .Stabilirea si atingerea obiectivelor si viselor personale . nr.Vointa si fermitate interioara . Pe curand. utile pentru tine si pentru cei apropiati tie.Gandirea pozitiva si controlul mintii .www. sunt disponibile pe site-ul nostru: www. cod postal 300200.ro – 6 metode verificate de cre ” . Pachetele acestea. Priveste aceasta piramida din toate unghiurile in mintea ta timp de 5 minute pe zi.Controlul durerii prin tehnici mentale . privind la ea mental.Cum sa iti cresti puterea de convingere Un exercitiu de concentrare a mintii: Priveste timp de 10 – 20 de secunde desenul unei piramide. incet incet. Timis.Calm si rabdare in situatii tensionate . jud. 1. Apoi imagineaza-ti ca o invarti spre dreapta. Daca o faci de culoare rosie ca focul o sa iti activeze un arhetip al vointei pe langa forta mentala pe care ti-o da. Treboniu Laurean. Arhetip = model de baza al unei emotii sau comportament. Acum imagineaza-ti ca incepi sa o invarti spre stanga. precum si multe alte informatii si metode practice. Ap.nlpmania.Cum sa faci fata stresului si presiunilor emotionale . incet incet. 1. Inchide ochii si imagineaza-ti ca o vezi in fata ochilor mintii tale.

www. in care nu ai timp sau ai uitat sa meditezi sau sa te relaxezi.ro – 6 metode verificate de cre ” BONUS SURPRIZA Activeaza-ti puterea interioara. simplu si rapid! Ce ai facut astazi ca sa iti imbunatatesti viata? Inca nu e chiar un cliseu aceasta intrebare asa ca o folosesc acum. Ai uitat sa muncesti pentru visul tau sau te-a durut capul sau ai fost inconjurat de prieteni si al lasat pe maine ce trebuia sa faci azi. e si pe lista mea de valori. Nu stiu care este lista ta de valori dar cu siguranta ca una din valorile in care crezi este dezvoltarea permanenta personala. A fii diferit este unul din orgoliile mele de care inca nu am scapat. Altfel nu ai fi aici impreuna cu mine in acest moment. Exista insa macar 5 minute in cele 1440 de minute ale unei zile in care. daca vrei cu adevarat. Cred ca am o problema sa nu cumva sa folosesc clisee pe care le folosesc alte persoane – e dorinta mea de a fii diferit ☺. Aceasta metoda este minimul pe care ar trebui sa il faci zilnic ca sa stii sigur ca nu a fost o zi pierduta din punct de vedere al dezvoltarii tale personale. Sunt zile in care nu ai timp sa citesti.nlpmania. O sa il NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 34 . poti sa faci un scurt exercitiu. aici.

Cum functioneaza In general imaginea ta mentala despre tine e una limitata. O sa incepi sa salivezi – de data asta real. mintea ta va crea acele comportamente care sa te conduca spre realizarea practica a tot ceea ce ai creat mental. este faptul ca e suficient sa iti imaginezi despre tine ca esti super fantastic si super sexy – si ceilalti oameni o sa inceapa sa te vada exact asa. Ceea ce este “paranormal” – glumesc. Asta pentru ca mintea habar nu are ca lamaia era imaginara.ro – 6 metode verificate de cre ” poti downloada sau il poti invata pe de rost. Ne citesc gandurile ceilalti? Posibil da. Iti spuneam in alt articol ca mintea nu face deosebire intre imaginatie si realitate. te simti ca o persoana normala. posibil nu! Dar. Pentru ca nu stai tot timpul sa te gandesti la tine ca la o persoana perfecta ci te vezi. daca vrei sa fii o persoana normala atunci e suficient si atat. care deja exprima ceea ce ai tu in minte. Verifica asta acum si inchide ochii: imagineaza-ti o lamaie taiata in doua bucati. Sau. Nu e suficient atat.www. altfel spus. cu siguranta ca ne citesc limbajul non-verbal. Cu ochii mintii apropie imaginea de tine si simte savoarea ei. Tot asa. Mintea a luat imaginea virtuala si a creat o reactie fizica. Esti exact asa cum te imaginezi.nlpmania. daca creezi o imagine mentala despre Eu-l tau ideal. E un mic exercitiu de sugestie si transa usoara care iti prezinta imaginea ta ideala din viitor. NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 35 . nu are nici o importanta cum il folosesti.

Imi amintesc ca in momentul in care eu am fost indrumat de cineva sa practic aceste metode. ca in curand o sa vina oamenii la tine sa iti povesteasca probleme si o sa te caute. tot asa el transmite mesaje si cand te vezi ca o persoana extraordinara si incantatoare. profesoara mea de psiho a fost prima care mi-a spus ca o sa lucrez cu grupuri mari de oameni. apoi vor apare evenimente diferite in viata ta. Asta se intampla ca urmare a faptului ca ai inceput sa te schimbi.nlpmania. bine” ca sa scap mai repede. fara sens.” In aceea perioada cand am auzit chestia asta eu eram un timid si nici nu imi trecea prin minte vreodata ca o sa pot sa vorbesc cu cineva strain si nici pomeneala sa ma imaginezi ca cineva mi-ar povesti mie lucruri personale. Ceea ce ai de facut este sa iti folosesti imaginatia. L-am tradus pentru tine si l-am inregistrat in romana pentru a fii mai usor de facut. Primii care vor reactiona sunt ceilalti oameni. Iti dai seama ca am dat din cap si am zis “bine. Daca esti o persoana vizuala e foarte usor pentru tine. Pacat ca nu si-a mai amintit de mine ! :) Cum se face tehnica Exercitiul acesta l-am preluat de la Paul McKenna si il poti descarca in limba engleza de aici. Bineinteles ca nu am crezut si am zis ca oricum e batrana si nu stie ce zice. Era ceva stiintifico-fantastic.ro – 6 metode verificate de cre ” Asa cum limbajul non-verbal te tradeaza cand minti sau cand esti trist/trista. Daca esti un kinestezic (persoana care prefera sa “simta” decat sa vada) atunci vei avea NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 36 . aceea persoana imi spunea “o sa vezi. Dupa cativa ani am cautat-o si i-am zis ca a avut dreptate.www. Culmea dar dupa o perioda.

Ceea ce ai de facut este sa iti imaginezi in fata ochilor mintii tale .ro – 6 metode verificate de cre ” ceva dificultati. Daca nu reusesti sub nici o forma sa creezi imaginea vizuala te rog sa imi spui si te voi ajuta in mod direct.nlpmania...www. pe tine la modul ideal.pas cu pas alaturi de tine! NLP Mania Simte-te liber sa daruiesti mai departe aceste metode extraordinare! 37 . pentru ca vocea mea te va insoti pe parcursul acestui exercitiu. In continuare asculta mp3-ul cu tehnica propriuzisa. Mult succes in dezvoltarea ta personala! Marius si Simona Simion NLP Mania .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful