You are on page 1of 4

Vijfde leerjaar Rodenburgschool

De Bosklaskrant
Op bosklas met het vijfde en zesde leerjaar

Heer-sur-Meuse - Op
nissen.
maandag 6 oktober ver-
trokken de leerlingen van In deze
het vijfde en zesde leerjaar bosklas-
voor een weekje op bos- krant kan
klas in Heer-sur-Meuse. je lezen
wat ze alle-
maal mee-
Tijdens deze week beleefden maakten.
ze heel wat avonturen. Als
SDB
echte reporters maakten ze
een verslag van hun beleve-

Meneer Bastien vermoord!


Heer - Kinderen spelen als
Sherlock Holmes, en gaan Heer-sur-Meuse. Precies in paviljoen hoorden we voet-
op zoek naar de moorde- het domein van Massembre stappen. We gingen naar
naar, het moordwapen, de volgden we de bloedsporen buiten en kregen de boef te
moordplaats en het moor- en vonden het moordwapen. pakken. Maar de moorde-
duur. En het was een 1m-lat. Toen naar wou haar identiteit niet
gingen we in het restaurant zeggen en we deden het
In het nieuws zeiden ze dat binnen om te eten .Toen we masker van de moordenaar
er een moord gepleegd was naar buiten gingen zagen we af en het was juf Sigrid.
In dit nummer: op de Rodenburgschool. een schaduw uit het bureau Niemand wist waarom ze de
Dus hebben de twee klassen van meneer Bastien komen. moord gepleegd had op me-
besloten de moordenaar op We vonden het verdacht . neer Bastien.
Meneer Bastien 1 te pakken. We gingen op We liepen er achter maar
vermoord! pad en volgden de sporen verloren zijn spoor. Toen we WME en AMA
en die leidden ons naar gingen overnachten in ons
Waterratten en 2
bevers

Heerlijke maaltij- 2 Magistrale voederplaats


den op bosklas
Heer – Op woensdag be- en bambi’s. De kleinere her-
Rodenburg- 2 zochten we de voeder- ten hadden een klein gewei,
school op schat- plaats! de grotere een groot gewei.
tenjacht Ieder kind mocht 1 snee
Formidastische 3 Woensdagvoormiddag zijn brood geven. Daarna zijn we
wandeling we naar de voederplaats ge- naar de plaats gewandeld
weest. Er waren dikke ever- waar de schat ging staan.
Alle talenten 3 zwijnen en kleinere. En Toen zijn we teruggekeerd
tonen talenten mooie herten. Er waren naar het paviljoen.
edelherten, gewone herten MVH en VDM
Waterratten en Rodenburgschool toont zijn kamers
bevers
Heer – Op donderdagna- Heer – In Freyr, het vakan- mocht niet. De tweede avond
middag gingen we direct na tieverblijf van de Roden- was er een afspraak: wie bab-
het eten naar ons paviljoen burgschool, waren de ka- belde mocht de volgende dag
om ons gerief te gaan halen. mers soms slordig, soms niet meedoen met de activiteit.
En dan direct weg naar het net. In de kamer was er een lavabo,
waterparcours en daarna de soms werd er met water ge-
dammenbouw! De kamerindeling was heel speeld. We hadden het raam
leuk want we mochten zelf open gezet en er waren vliegen
Omstreeks 13u gingen we naar kiezen. Soms was er wel een binnen gevlogen, die moesten
het paviljoen ons gerief gaan traantje, voor heimwee of iets we dan terug naar buiten ja-
halen. Daarna het bos in op anders. De platte rust was niet gen. ‘s Nachts was het ijskoud
weg naar het waterparcours. echt rust, want je moest op je en we mochten de verwarming
Iedereen was heel blij. Er zijn eigen bed blijven, maar dat niet aanzetten!
veel kinderen in het water ge- gebeurde niet altijd. Soms wer- CIS en GDE
vallen. Dan op weg naar de den er ook spelletjes gespeeld.
dammenbouw. Er werden 10 Toen we moesten gaan slapen,
grote en kleine dammen ge- babbelden we wel eens, dat
bouwd. Sommige kinderen
deden niet mee. Er waren nat-
te en droge kinderen.
PTO en JRE

“’s Ochtends was het Heerlijke maaltijden op bosklas


ontbijt ook heel
Heer - De maaltijden op Daar mochten we kiezen met Dat waren de heerlijke maaltij-
lekker en je kreeg er bosklas waren heel lekker wie we aan tafel zaten. den op bosklas.
zelfs een chocolaatje en soms ook wat minder We zaten met 8 aan tafel. Je
lekker. mocht altijd kiezen tussen 2 JDC en ELA
bij.” De mensen waren heel gerechten. Maar je kreeg wel
vriendelijk bij het eten. De altijd maar 1dessert. Soms wa-
desserts waren soms lekker ren het lekkere desserts en
en soms niet. soms ook niet. Er waren eens
bananen en die waren hele-
Toen we toekwamen op bos- maal groen en dat was niet zo
klas moesten we onze valiezen lekker.
uitpakken in de kamers. Dan ‘s Ochtends was het ontbijt
moesten we de berg oplopen ook heel lekker en je kreeg er
om naar het restaurant te gaan. zelfs een chocolaatje bij.

Rodenburgschool op schattenjacht
Heer – Schattenjacht in het Rodenburgschool uit Marke. het was wel moeilijk om de
grote bos van domein de Het vijfde en het zesde leerjaar schat te pakken. Want de
Massembre. Samen met het wandelde door het bos tot het meesters stonden ervoor en
vijfde en het zesde leerjaar centraal punt. Daar legde probeerden ons te pakken. De
speelden wij het schatten- meester Wim de regels uit. schat was een lekker snoep.
jachtspel. Toen gingen de meesters en
juffen naar boven en floten.
Dit was het sein om allemaal NVA en ADE
Op woensdag speelden we het naar boven te klimmen. En de
grote schattenjachtspel van de schat proberen te tikken. Maar

Pagina 2 De Bosklaskrant
Formidastische wandeling
Heer - Op dinsdag 7 okto- tig. Toen we ‘s middags aan-
ber gingen we op wande- kwamen, hebben we onze
ling. Het opstaan ’s mor- boterhammen heel rap opge-
gens ging moeilijk. Na het geten. Want we waren uitge-
eten moesten we ons lunch- hongerd. En na het eten heb-
ben we spelletjes gespeeld zo-
pakket klaarmaken en toen
als verstoppertje, kruiwagen-
begon de koninklijke wan- tje… Bij het terugkomen MP
deling!! Olé olé!!!!! moesten we een grote berg A
opgaan .Toen was het de hele
tijd naar beneden. We stapten
Dinsdagmorgen was het moei- langs het smokkelpaadje en
lijk opstaan, want ’s nachts was over de Massembre. Dan gin-
er iemand zijn uurwerk een gen we normaal het waterpar-
aantal keer afgegaan. Na het cours doen. Maar er waren
ontbijt moesten we onze bo- andere kinderen bezig, dus
terhammen smeren voor de hebben we een avonturenpar-
wandeling (de uitstap naar cours gedaan.
Givet). Het wandelen was las-

Alle talenten tonen talenten “ Op het einde van


de bonte avond werd
Heer – De laatste avond op jarig. Er waren 10 groepjes die was er ook nog een toffe show
bosklas was het BONTE hun talenten toonden aan de over Star Wars. Op het einde er gedanst en
AVOND. Er was een fuif en anderen. Er werd gezongen en van de bonte avond werd er geslowd.”
de leerlingen van het 5de en gedanst, er was ook een goo- gedanst en geslowd. Een paar
het 6de leerjaar toonden hun chelshow en een show tegen voorbeelden van het vijfde
talenten. En de kinderen zinloos geweld. Er waren leerjaar: Philippe met Eline en
dansten er op los. moppen. Er was ook een quiz Matthias met Laura en Nicolas
en die heeft Laura Bauwens met Céline. Kortom: het was
Op bosklas in Heer was er op gewonnen. Hoera! Er was ook een super toffe fuif !!!
de laatste avond een fuif, na- een grote televisieshow. En er
melijk de bonte avond. Ze was een grappige show over LBA en PSP
dronken drankjes en Bo was jongens en meisjes. Daarnaast

Uitstap naar Dinant

Dinant – De laatste dag re- De kabelbaan op weg naar de


den we met de bus naar Di- Citadel was heel leuk! Het
nant. Er was een fantastisch grottenbezoek was een beetje
uitzicht op de bus. De grot- saai! De rondleiding in de Cita-
ten waren heel leerzaam. En del was informatief. Na de
de wandeling naar de Cita- Citadel zijn we souvenirs gaan
del was zeer druk. kopen. Een half uurtje was
veel te weinig. De busrit terug
Inpakken en wegwezen! Op was heel lang!
weg naar Dinant! De bus was
keitof! De Maas lag er heel vuil ECA en ASA
bij! De kathedraal was mooi.

De Bosklaskrant Pagina 3
Vijfde leerjaar
Rodenburgschool

Rodenburgschool
Rodenburgplein 31 De bosklas ligt alweer een tijdje
8510 Marke
achter ons. Daarom wordt het hoog
Telefoon: 056/21 17 37 tijd om nog eens terug te blikken
E-mail:
steven.debuck@rodenburgschool.be op die fantastische week en de
"sfeer van Heer" nog eens op te
snuiven.

Bezoek ons op het web:


Alle kinderen van het vijfde en het
www.rodenburgschool.be zesde leerjaar en hun ouders en fa-
milieleden zijn van harte welkom
op maandag 24 november 2008 om
19u30.
Tot dan!
Meester Wim en meester Steven