Principii fundamentale ale istoriei artei de Heinrich Wolfflin

Introducere
rezumat

hmr

iar fluxul luminii fie mai furi at. treptat. Deosebirea între «mîna» diferi ilor arti ti const . . puternic diferen iate. cu mai mult parcimonie. Aceasta înseamn : al turi de stilul personal trebuie s se in seam i de stilul coalei. iar H o b b e m a i Ruysdael. Divergen a dintre diferitele stiluri individuale apare înc mai pregnant . considerîndu-se numai personalit ile izolate. dincolo mai tumultuoas i nelini tit .Dubla origine a stilului. în faptul c recunoa tem în ei tipuri diferite i individuale de creare a formelor. oricît de divergen i. istoria descriptiv a artei mai are în fa un vast cîmp de activitate. cu tot mai mult sensibilitate vom c uta s descoperim rela iile dintre p r i i ansamblu. oricît de diferi i între ei. în timp ce acelea i reliefuri i adîncituri vor fi percepute de al ii mai discret. Stilizarea faldurilor furnizeaz . La fel cum propor iile sînt cînd mai zvelte. i tot astfel se întîmpl cu lumina i cu culoarea. s-a putut crea o imens varietate de expresii individuale. cînd mai dur . alteori cea rece. umbra s apar cînd mai moale. Nu numai în liniile ample ale artei italiene din Rena tere. î i dezv luie înrudirile de îndat ce-i compar m cu un flamand ca Rubens. indivizii se rînduiesc în grupuri mai mari. al rii. spre a ajunge la definirea unor tipuri stilistice individuale nu numai în desen. Cu elemente relativ restrînse. i chiar atunci cînd avem de a face cu pictori foarte înrudi i ca gust estetic linia va avea totu i fie un caracter mai angular. i de fiecare dat a fost g sit o form care exprim o întreag personalitate. Desf urarea evolu iei artistice nu trebuie îns descompus . draparea joac un rol psihologic. aici mi carea va fi mai domoal i ezitînd . dar i în stilul pictural al «tablourilor de cabinet» olandeze din veacul al 17-lea. Botticeli si Lorenzo di Credi . pentru aceast epoc . ca o expresie a unui temperament specific. iar întregul complex al semnelor distinctive ne va apare. fie unul mai rotunjit. Sute de pictori au reprezentat chipul M riei ezînd. înv luit într-o rochie ce-i acoper cu falduri ample genunchii. sînt totu i asem n tori ca florentini în compara ie cu oricare alt Venetian. încetul cu încetul. dar i în tratarea luminii i a culorii. tot astfel i modelarea figurilor apare unora cu mai mult plin tate i suculent . un material deosebit de bogat pentru studiul psihologiei formelor. fie mai însufle it i zglobiu.1. Se va în elege atunci cum o anumit concep ie a formelor se leag în mod necesar de un anume colorit. cînd mai ample. în aceast privin . Inten ia cea mai onest a pictorului nu-l poate împiedica s perceap uneori tonalitatea cald . al factorului etnic.

care alt dat da impresia unei supreme libert i. Evolu ia de la forma închis la forma deschis . Orice form tinde s constituie o realitate închis i liber în articula iile sale. Este evident c orice oper de art trebuie s fie un întreg închis. totul afl ndu-se într-o strîns interdependen . în arta baroc . Ca i în redarea figurii umane. Arhitectura înceteaz a a cum fusese în cel mai înalt grad în Rena tere s mai fie o art de articula ie. aten ia nu mai este acordat existen ei pure (« das Sein») ci ac iunii (« das Geschehen»). Masele intr în mi care. Constituirea liniei ca principalul mijloc vizual i îndrum tor al ochiului. Accentul cade fie pe limitele obiectelor. indistinct articulate. se produce i devalorizarea suprafe ei. cedeaz locul unei îngr m diri de elemente arhitectonice. Ideea central a Rena terii italiene este no iunea propor iilor des vîr ite. Barocul se serve te de acela i sistem formal. . Epoci diferite creeaz o art diferit . în care gustul pentru form este direct înrîurit de anumite coordonate morale i spiritual . fie pe aparen a acestora dincolo de limitele lor precise Evolu ia de la reprezentarea plan la cea în profunzime. el îns nu mai reprezint ceea ce e des vîr it i finit. i ochiul începe s lege obiectele aflate în planuri diferite. ci mi carea. f r autonomie propriu-zis . 3. 2. iar apoi treptata ei devalorizare.In acest domeniu întîlnim elementele sensibilit ii na ionale. Suprafata e un element al liniarului. mase grele.Formele de reprezentare cele mai generale Evolu ia artei se poate reduce la urm toarele cinci perechi de no iuni. destinderea severit ii 2. expuse într-o formulare provizorie: 1. juxtapunerea planurilor avînd drept rezultat cea mai bun vizibilitate. în care fiecare parte respir autonom. iar structura corpului arhitectonic. i este un semn de deficien atunci cînd ea nu e deplin închegat . are loc o ac iune de întrep trundere a caracterului epocii cu cel al diferitelor popoare. O dat cu devalorizarea conturului. nu limitatul i comprehensibilul ci nelimitatul i colosalul. Idealul propor iei frumoase dispare. devenirea. Relaxarea fa de canoane. Evolu ia de la linear la pictural. aceast epoc a încercat i în forma arhitectonic s ob in imaginea perfec iunii depline.

i o latur decorativ . fiecare parte î i revendic întotdeauna un fel de independen . Aceast constatare se poate aplica i celorlalte categorii. . i mai mult în func ie de calit ile lor neplastice. 4. cît i cea pictural . i tot astfel i evolu ia de la tectonic la atectonic. de la legitatea sever la cea liber . frumuse i pe care stilul reprezent rilor în adîncime nu le posed i nici nu mai voie te s le posede. ce con ine. Evolu ia de la concep ia tactil i plastic la cea pur optic i pictural are o logic interioar ce nu poate fi inversat . luate individual i accesibile sim ului plastic i tactil. în sistemul unei structuri clasice. 5. ce le este proprie. Privitorul este obligat s urm reasc articularea progresiv . Atunci cînd o art evoluat dizolv linia i în locul ei introduce mase în mi care. de la multiplicitate la unitate. Aceast opozi ie se leag de contrastul dintre linear i pictural : de-o parte reprezentarea obiectelor a a cum sînt. Schema în sine a acestui mod de reprezentare nu înseamn desigur totul. sînt permanent legate de o anumit idee despre frumuse e. Evolu ia de la multiplicitate la unitate. aceasta se întîmpl nu numai în scopul g sirii unui nou adev r în leg tur cu natura. de alt parte înf i area lucrurilor a a cum apar. Atît viziunea linear . Tot astfel tipul de reprezentare bidimensional corespunde unei anumite trepte vizuale. Imitatie si decoratie Orice imitare a naturii se efectueaz în cuprinsul unei scheme decorative determinate. de la un element la altul. v zute în ansamblu.4. ci i pentru a r spunde unui sentiment nou al frumuse ii. evident. ea ofer îns posibilitatea desf ur rii unor frumuse i izvorîte din reprezentarea bidimensional . tectonice nu înseamn numai cre terea puterii de impresionare ci un mod nou de reprezentare executat consecvent i trebuind s fie considerat printre formele fundamentale ale crea iei. Claritatea absolut sau claritatea relativ a obiectelor reprezentate. chiar atunci cînd se afl într-o leg tur solid cu ansamblul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful