Catering

Particularitãþi tehnologice în serviciile de alimentaþie

1

Prof. univ. dr. DORINA STÃNESCU

Conf. univ. dr. OANA LUMINIÞA VOICU

Asist. drd. GINA GILET SZTRUTEN

Particularitãþi tehnologice în serviciile de alimentaþie

EDITURA UNIVERSITARÃ Bucureºti, 2008

&
EU

Tehnoredactare computerizatã: Ameluþa Viºan Coperta: Angelica Badea Copyright © 2008 Editura Universitarã Director: Vasile Muscalu Bd. Nicolae Bãlcescu nr. 27-33 sect. 1, Bucureºti. Tel. / fax: (021) 315.32.47 / 319.67.27 www.editurauniversitara.ro e-mail: redactia@editurauniversitara.ro EDITURÃ RECUNOSCUTÃ DE CONSILIUL NAÞIONAL AL CERCETÃRII ªTIINÞIFICE DIN ÎNVÃÞÃMÂNTUL SUPERIOR (C.N.C.S.I.S.) Descrierea CIP a Bibliotecii Naþionale a României STÃNESCU, DORINA Particularitãþile tehnologice în serviciile de alimentaþie / prof. univ. dr. Dorina Stãnescu, conf. univ. dr. Oana Luminiþa Voicu, asist. drd. Gina Gilet Sztruten. - Bucureºti : Editura Universitarã, 2008 Bibliogr. ISBN 978-973-749-442-9 I. Voicu, Oana-Luminiþa II. Gilet Sztruten, Gina 620.9 © Toate drepturile asupra acestei ediþii sunt rezervate Editurii Universitare. Distribuþie: tel/fax: (021) 315.32.47 (021) 319.67.27 comenzi@editurauniversitara.ro ISBN 978-973-749-442-9

4

INTRODUCERE

Economia de piaþã a amplificat ºi la nivelul þãrii noastre dezvoltarea sectorului terþiar, respectiv a serviciilor, reprezentând corespondente ale unor nevoi la fel de numeroase ca ºi nevoile pentru bunuri materiale. În condiþiile competiþiei acerbe pe piaþã nu mai este de conceput ca un prestator de servicii sã-ºi ignore clienþii, cerinþele ºi reacþiile lor. Alimentaþia omului, influenþa acesteia asupra stãrii de sãnãtate a individului, multiplele riscuri pe care le incumbã factorii tehnologici ºi de mediu asupra ei constituie preocupãri actuale ale tuturor domeniilor de activitate destinate sã satisfacã cerinþele majore ale clienþilor. Activitatea de alimentaþie, realizatã ca activitate de sine stãtãtoare sau coroboratã cu serviciul turistic are multiple implicaþii sociale ºi rãspunderi privind satisfacerea nevoii de hranã, corelarea satisfacþiei subiective cu necesarul de substanþe nutritive ºi mai ales asigurarea inocuitãþii tuturor produselor comercializate, indiferent cã sunt produse proprii sau preluate de la alte sectoare. Activitatea de alimentaþie, implicit cea legatã de serviciul turistic, prezintã un caracter deosebit de complex prin specificul ei, prin multitudinea factorilor tehnologici care influenþeazã oferta de produse ºi totodatã prin diversitatea cererii exprimate. Având în vedere însã ºi rolul educativ al acestui sector economic care poate influenþa ºi orienta însuºi modul de viaþã
5

al individului, la nivelul actual de dezvoltare al ºtiinþei ºi tehnologiei, specialiºtii trebuie sã dispunã de cunoºtinþe care sã le permitã desfãºurarea unei activitãþi pe baze ºtiinþifice, atât din punctul de vedere al corelaþiei între necesarul ºi aportul de substanþe nutritive, pentru ofertarea unor produse sigure, corect prelucrate, atractive ºi satisfãcãtoare psihosenzorial. Mecanismele economiei de piaþã impun criteriul eficienþei economice în organizarea ºi desfãºurarea activitãþii agenþilor economici. Pentru serviciile de alimentaþie, eficienþa economicã include satisfacerea cerinþelor metabolice ale consumatorilor ºi garantarea produselor din punct de vedere al sãnãtãþii individului. În þara noastrã evoluþia serviciilor a marcat aceeaºi tendinþã care se înregistreazã ºi pe plan internaþional. Ca volum de activitate în sfera serviciilor, hotelurile ºi restaurantele rãmân pe primul loc. În Europa piaþa restaurantelor este formatã în proporþie de 10% din unitãþi aparþinând lanþurilor de profil, iar circa 90% sunt restaurante ºi unitãþi independente. Restaurantele din cadrul lanþurilor dau o nouã dimensiune acestei industrii care se concepe ºi se dezvoltã pe baza unor analize socio-economice temeinice pentru a identifica grupurile þintã de clienþi. Din categoria unitãþilor de alimentaþie aparþinând lanþurilor de profil circa 35% sunt lanþuri cu servire rapidã iar 65% restaurante de categorie medie ºi superioarã. În general, peste tot în lume se pãstreazã tradiþia localã în privinþa alegerii preparatelor consumate, a orelor de servire a mesei ºi a componenþei meniurilor servite. Alimentaþia a devenit o cerinþã de culturã asociatã cu cele mai diversificate obiceiuri familiale, regionale, religioase, etnice, de care restauratorii evident trebuie sã þinã seama. Autorii
6

.................................4.......3............................. 1.................... 1.......2... Capitolul 3 PROCESE TEHNOLOGICE DE BAZÃ ÎN TEHNOLOGIA CULINARÃ ............................... Tratamente termice .......................................2.. 3.. Particularitãþile alimentaþiei ca parte integrantã a prestaþiei turistice .......... 5 11 12 17 20 21 27 32 35 40 44 49 54 59 61 67 68 7 ............ Tipuri de semipreparate ..............................................1................ Principalele activitãþi în tehnologia culinarã ...............2....................... CAPITOLUL 2 PARTICULARITÃÞI TEHNOLOGICE ÎN SERVICIILE DE ALIMENTAÞIE .............. 3....3............... Aspecte economice ale activitãþii tehnologice .. Capitolul 4 PARTICULARITÃÞI TEHNOLOGICE ALE PRODUSELOR CULINARE .........................................2................................ 3................................. CAPITOLUL 1 ALIMENTAÞIA ªI PRESTAÞIA TURISTICÃ ..... Prelucrarea primarã a materiilor prime ................... 3.......................... Tratamente frigorifice ...............................................1........... Refrigerarea ................. Decongelarea ..................... 3.................................................CUPRINS Introducere ...................................... 2..........2................. 3..... Premise tehnologice în activitatea de alimentaþie ............................................................................ 3.............................................2....... Congelarea ..... 2....................... 4....................1..............2.................................1........... Tipuri de unitãþi de alimentaþie .........1.....

. Calitatea ca o identitate cu proprietãþile preconizate de consumator ............. Capitolul 5 CALITATEA ªl CONTROLUL DE CALITATE AL PRODUSELOR CULINARE ........................ 5........................................ 7.. Poluarea cu metale ºi metaloizi toxici ........................ 5............. Substanþe nutritive furnizoare de energie .... Conceptele de bazã ale controlului de calitate .........2........2...........................1.............. Structura sortimentalã ...................................... Pesticidele .. Microorganismele patogene ............................... Calitatea ca utilitate pentru consum (conceptul 3A) ............................. 6. 5.1.............. Calitatea ca ansamblu de caracteristici ale produsului 5......... 5.... 6..............................2.....2...1. Metabolismul ºi alimentaþia umanã ..1.........4....... Aditivii alimentari ..........................4........4. Capitolul 7 ALIMENTAÞIA MODERNà .....................1................ 70 86 86 86 88 88 95 98 101 101 109 114 115 116 117 125 132 134 138 139 148 150 157 157 164 8 ...... Substanþe nutritive cu rol plastic ºi biocatalitic ..................................... 5......................................4..............................3.................4........ Cadrul legislativ privind igiena preparãrii ºi comercializãrii produselor culinare .......... 7........ Tehnoprezentarea produselor culinare ............ Produse culinare.............. Capitolul 6 CONCEPTUL HACCP ªI APLICABILITATEA LUI ÎN PRODUCÞIA CULINARà ....................... 7. Tendinþe pe plan mondial privind controlul calitãþii produselor culinare . Factori degradativi ai produselor culinare în timpul circuitului lor logistic ..............................3.............................. 5............................................. 5...4...................4.. 5...................2.... 7.2....... 5.............. Principiile generale de alcãtuire a unui plan HACCP .. 5.......3.. 6......6............ Siguranþa alimentar㠖 principal obiectiv al serviciilor de alimentaþie ................. Factori indispensabili alimentaþiei ........2........... 5.1.. 5..... 5..... Micotoxinele .....4................4................... Identificarea riscurilor .3..2..................5....... Determinarea punctelor critice de control ....5.....1.........................2..............................1.............1..................

.....2... Cateringul în centre sportive ....3......... Poziþionarea cateringului comercial în sfera serviciilor ........ 9............... Cateringul pentru turiºti ............................................................................ 10..............4.... Factori dependenþi de individ ..................8...3..................... 7........................... Asigurarea securitãþii alimentare a populaþiei ............. 189 189 191 192 206 212 214 215 216 220 227 227 231 235 236 242 250 251 252 254 254 256 258 264 268 279 282 282 9 ............... Tipologia unitãþilor de catering . Avantaje ºi dezavantaje nutritive ale principalelor grupe de alimente .... Politiciile agroalimentare ......................... Factori implicaþi în comportamentul alimentar .....1..... 10.1..........4......... 8............ 10...........3.............................................3.2.............2.............. 8.......1.....7..............6......... Influenþe socio-economice privind comportamentul alimentar Capitolul 9 TENDINÞE PRIVIND ALIMENTAÞIA UMANà .2......... 8..........7......5...................... 10.........3.... Factorii socio-culturali ºi consumul alimentar ...1.3..1......3................... 10... 10..................................4.............. Valoarea nutritivã a resurselor alimentare ........ Capitolul 10 SERVICIILE DE CATERING ........1.. Cateringul exterior ........3... 7..........2................1.. 7........ Factorii de mediu ... Cateringul în instituþii de învãþãmânt ............ 10.3.... Conceptul de valoare nutritivã ...... 9...3.......................... 7.. 8....2........... 10....3...3..............................3. 10.... 9......... 10............ 10.................. Catering ui în unitãþi sanitare .................3.............. Criterii de asociere pentru realizarea alimentaþiei ºtiinþifice Capitolul 8 ALIMENTAÞIA – COMPONENTà A TRADIÞIEI CULTURALE .......3.................... Cateringul de întreprindere .......5.. Serviciile de banqueting . Relaþii între alimentaþie ºi starea de sãnãtate a populaþiei ........ Catering in colonii de vacanþã ........ 9...... Definirea serviciilor de catering comercial .......1..... Modalitãþi de determinare a valorii nutritive ......... 9.....................3... Indicatorii securitãþii alimentare ................

..................1...................................... Reþeaua KFC ............ Strategia de afaceri ...............2......10...... 11...... 11................2........ Cateringul pentru azilele de bãtrâni .................9............3. Reþeaua Pizza Hut ......... 11... Cateringul pentru forþe armate ........................10......... 14.... 10.. Principiile de bazã ale activitãþii companiei McDonald’s .............. 11.................... BIBLIOGRAFIE ... 11.........1...3...1.... Compania McDonald’s – trecut.......... 10............................1. CAPITOLUL 11 COMPANII MULTINAÞIONALE REPREZENTATIVE PENTRU SERVICIILE DE ALIMENTAÞIE .........................3.................. Cateringul în închisori ......11............................3....1...................... prezent ºi perspective ................3. 283 283 284 285 285 286 286 287 289 291 294 10 . Dezvoltarea reþelei McDonald’s ..............................................

1 11 . în sortimente cât mai variate ºi în condiþii mai avantajoase decât în gospodãria casnicã. alimentaþia determinã nemijlocit calitatea prestaþiei turistice în ansamblu. drept un stadiu avansat de pregãtire a hranei pentru populaþie serviciile de alimentaþie sunt influenþate în evoluþia lor de nivelul de dezvoltare economicã. de structura geograficã. Obiectivul principal al alimentaþiei îl constituie satisfacerea cerinþelor populaþiei cu o hranã de bunã calitate. profilul ocupaþional ºi mentalitatea locuitorilor. D. Bucureºti. influenþând conþinutul ºi atractivitatea ofertei turistice. Simion – Economia turismului ºi a mediului înconjurãtor. În aceste condiþii. Editura Economicã. Marin.1 F. având un rol important în viaþa economicã ºi socialã. orientarea spre satisfacerea nevoilor de consum – în special de hranã ale populaþiei. cu multiple implicaþii asupra dimensiunilor ºi orientãrii fluxurilor turistice. Considerate din punct de vedere economic ºi social. 1999.CAPITOLUL 1 ALIMENTAÞIA ªI PRESTAÞIA TURISTICà Serviciile de alimentaþie se individualizeazã ca o componentã distinctã a economiei. O contribuþie importantã la dezvoltarea sa în dinamicã ºi structurã îi revine fenomenului turistic. de condiþiile de viaþã ºi muncã ale oamenilor. Bran. T.

ºi a celor destinate turiºtilor. în special. Activitatea de alimentaþie. calitate superioarã a preparatelor realizate de profesioniºti. în general. varietate sortimentalã. la creºterea rolului acestui sector de activitate în realizarea unei alimentaþii ºtiinþifice. corelarea satisfacþiei subiective cu necesarul fiziologic de substanþe nutritive dar mai ales. economicitate ºi.1. distracþie). ascensiunea deosebitã a fenomenului turistic au condus la dezvoltarea serviciilor de alimentaþie. asigurarea inocuitãþii tuturor 12 . sãnãtoase. cu mijloace tehnice moderne. realizatã ca activitate de sine-stãtãtoare sau componentã a serviciului turistic.1. Evoluþia în timp a serviciilor de alimentaþie s-a datorat unor factori specifici vieþii contemporane: ü creºterea gradului de urbanizare ü accentuarea mobilitãþii populaþiei ü modificãri în structura obiceiurilor de consum ü creºterea timpului liber ü intensificarea cãlãtoriilor turistice. are. precum ºi în satisfacerea nevoilor de hranã ºi distracþie ale turiºtilor. ºi rãspunderi cu privire la satisfacerea de hranã a consumatorului (turist sau rezident). Particularitãþile alimentaþiei ca parte integrantã a prestaþiei turistice Mutaþiile din viaþa economicã ºi socialã în mod particular. pe lângã multiple implicaþii sociale. accesibilitatea (nivelul preþurilor ºi diversitatea acestora) ºi atmosfera creatã (de recreere. Interesul tot mai mare faþã de servirea mesei în afara gospodãriei este determinat de avantajele pe care serviciile de alimentaþie le oferã: comoditate (economie de timp ºi efort în legãturã cu procurarea produselor). asociat acesteia.

alimentaþia poate contribui atât la creºterea calitãþii vieþii oamenilor. Stãnescu. consultând lista-menu a restaurantului respectiv. serviciile de alimentaþie sunt prezente în toate formulele de vacanþã. celelalte segmente prezentând o importanþã mai redusã. 13 . precum ºi în acele spaþii de odihnã sau agrement. indiferent cã sunt produse proprii sau preluate de la alte sectoare. În timpul cãlãtoriei lor. cu efecte pozitive asupra dimensiunilor circulaþiei turistice. Ele reprezintã 30% din cheltuielile de vacanþã. Baron. deoarece turistul apeleazã mai mult ocazional la alimentaþia din instituþiile publice sau cluburi private. În aceste condiþii. Consumatorii individuali (cãlãtorii în tranzit sau în formele de turism pe cont propriu. N. P. Neacºu.3 În general.2 Pentru industria turismului. D. Bucureºti 2001. rolul predominant îi revine alimentaþiei situatã în amplasamentele comerciale. consumatorii-localnici) îºi pot comanda produsele culinare preferate dupã sistemul „a la carte”. Restaurantele presteazã servicii de alimentaþie pentru consumatorii individuali ºi pentru grupurile de turiºti. dar în special în formula „inclusive tour”.preparatelor comercializate. Economia turismului. 2 1998. Snak. incorporate în produsul turistic. 3 O. Alimentaþie-Catering. cât ºi la îmbunãtãþirea calitãþii produsului turistic. serviciile de alimentaþie sunt prestate pe baza unor meniuri dinainte convenite cu agentul de turism (meniuri fixe sau variante de meniuri la alegere). Editura Expert. Bucureºti. Editura Oscar Print. În astfel de situaþii serviciile de alimentaþie devin componentã a pachetului de servicii. În cazul formelor de turism organizat ºi semiorganizat. turiºtii apeleazã la restaurante ºi unitãþi de alimentaþie de toate tipurile ºi categoriile.

serviciile de alimentaþie sunt la fel. Gama sortimentalã este determinatã de tipul unitãþii ºi de posibilitãþile tehnice de realizare. cel mai adesea. G. Diferenþa este datã de scara la care se desfãºoarã ºi faptul cã preparatele sunt realizate de cele mai multe ori pe baza comenzii exprese a turiºtilor. Editura AII. Economia turismului. Bucureºti. Minciu. Din punct de vedere al conþinutului. sunt renumite circuitele gastronomice din Franþa („circuitul brânzei”. Astfel. 2000.Pentru mulþi turiºti gastronomia reprezintã un element de bazã în selecþia destinaþiilor turistice. Editura Uranus. 1998. nu este posibil fãrã o prelucrare prealabilã de tip industrial. al ºampaniei) sau din Italia. produsul turistic având drept principala motivaþie gastronomia a generat o formã de vacanþã cunoscutã sub denumirea de „vacanþã gastronomicã”. de existenþa personalului calificat. indiferent de destinatar ºi presupun urmãtoarele procese:5 ü producþia ü comercializarea ü servirea.4 Se poate afirma cã între serviciile de alimentaþie publicã ºi oferta turisticã existã legãturi profunde de intercondiþionare ºi dezvoltare sincronã. Tehnica operaþiunilor în turism. Ca urmare. 4 14 . care satisfac gusturile ºi pretenþiile culinare ale celor mai rafinaþi gurmanzi. al vinului. Stãnciulescu. 5 R. Activitatea de producþie este comparabilã cu cea din sfera industriei alimentare ºi asigurã realizarea preparatelor culinare ºi de cofetãrie prin transformarea unor materii prime de origine vegetalã ºi animalã al cãror consum. Bucureºti.

de aceea tipurile de unitãþi frecventate sunt restaurantul tip fast-food. Presupune un act de schimb. deþine locul principal cu aproximativ 60% din totalul cererilor. a unei ambianþe plãcute precum ºi oferirea unor prestaþii specifice. banchete. aceasta îndeplineºte ºi în activitatea turisticã mai multe funcþii:6 Funcþia de nutriþie (hranã) care. Cele trei procese se aflã într-o relaþie de interdependenþã ºi se deruleazã într-o succesiune bine determinatã. Prin intermediul ei se asigurã vânzarea. 15 . Funcþia de loisir deþine circa 25% din motivele de solicitare a unitãþilor de alimentaþie publicã. Serviciul trebuie sã fie rapid ºi la un preþ scãzut. Concret. de cofetãrie. Este destinatã satisfacerii unei nevoi fiziologice. cu transferul dreptului de proprietate ºi efectuarea unei plãþi. bistro-ul.Activitatea de comercializare reprezintã continuarea fireascã a celei de producþie. restaurantul de întreprindere. seri distractive. menite sã rãspundã cerinþelor particulare ale diferitelor categorii de clienþi (organizarea de mese festive. room service). Datoritã conþinutului activitãþii de alimentaþie. a caracteristicilor sale. sursã citatã. în raport cu 6 R. bãuturi) ºi are ca obiectiv crearea condiþiilor ºi a facilitãþilor pentru consumul imediat ºi pe loc al acestora. snack-bar. astfel încât sã se realizeze satisfacerea unei game cât mai largi de trebuinþe ale consumatorului. este vorba de asigurarea confortului necesar servirii mesei. Activitatea de servire este strâns legatã de procesul de comercializare a produselor specifice (preparate culinare. desfacerea cãtre consumator a preparatelor obþinute în compartimentul de producþie dar ºi a altor produse. fundamentale a consumatorului. Miniciu. realizarea unor meniuri. potrivit unor studii internaþionale.

ambianþa ºi calitatea preparatelor sunt esenþiale. Funcþia de convivialitate. precum ºi la organizarea festivitãþilor ocazionate de diverse evenimente. cu o pondere relativ modestã. sã asigure o mai mare apropiere a serviciilor de alimentaþie de exigenþele clientelei. îndeplinirea lor este condiþionatã de ambianþa unitãþilor.circumstanþele sau constrângerile de timp dar ºi bugetare. Restricþiile de timp sunt mai puþin importante iar preþul este relativ ridicat. varietatea bucãtãriei ºi calitatea preparatelor culinare. se apropie prin conþinut. iar nivelul criteriului preþ variazã de la caz la caz. diferenþiate structural în funcþie de beneficiari. Este tipul de masã luatã seara – în drum spre cas㠖 sau masa din timpul unui voiaj turistic. Paralel cu dezvoltarea turismului cu diversificarea formelor sale ºi sporirea exigenþelor clientelei specifice putem vorbi de o îmbogãþire a conþinutului activitãþii de alimentaþie. apreciatã de circa 15% din consumatori. motivaþie ºi caracteristicile clientelei. Clientela cautã o ambianþã deosebitã ºi un meniu cu suficiente variante de alegere. Masa se ia cu familia sau cu prietenii ºi constituie o atracþie în sine. Decorul. se referã la crearea cadrului propice unor întâlniri sau negocieri. ºi anume: ü Serviciile de alimentaþie trebuie sã fie prezente în toate momentele principale ale derulãrii vacanþei (la locul 16 . Funcþia de afaceri. menite sã sporeascã gradul de satisfacþie al consumatorului. calitatea ºi diversitatea serviciilor suplimentare. deºi rãmâne o mas㠖 necesitatea fiziologicã. o diversificare a prestaþiilor cu caracter complementar. Timpul nu mai prezintã importanþã. de cea de loisir. serviciile de alimentaþie prezintã o serie de particularitãþi. În relaþia cu activitatea turisticã.

ü Dezvoltarea turismului. în mijloacele de transport. pe de o parte. bãuturi alcoolice ºi nealcoolice. ü Serviciile de alimentaþie trebuie sã asigure o diversificare structuralã a produselor ºi serviciilor pentru a rãspunde trebuinþelor clienþilor. trebuie sã se adapteze cerinþelor turiºtilor autohtoni ºi strãini.2. În cazul turismului internaþional trebuie sã fie oferite preparate ale unei bucãtãrii internaþionale cât ºi specifice zonei pe care o viziteazã turiºtii. regimul alimentar nu trebuie sã afecteze rezultatele tratamentului medical.de îmbarcare. ü Arta culinarã poate constitui principalul motiv de realizare a unor vacanþe. au generat multiple preocupãri pentru modernizarea ºi perfecþionarea activitãþii ºi adaptarea la noile cerinþe. 1. ü În vacanþele de tratament. asociatã cu sporirea exigenþelor turiºtilor. de cofetãrie-patiserie. Cuvântul „restaurant” a apãrut în secolul XVI ºi a desemnat întâi un aliment care satisface (potoleºte) foamea 17 . se creeazã astfel condiþiile îndeplinirii funcþiei primordiale. Tipuri de unitãþi de alimentaþie Restaurantul este o unitate de alimentaþie foarte rãspânditã. în care se oferã consumatorilor o gamã foarte largã de preparate culinare. la locul de destinaþiei în punctele de agrement). prin conþinut ºi modalitate de organizare. ºi creºterea interesului consumatorilor rezidenþi faþã de serviciile de alimentaþie pe de altã parte. ü Serviciile de alimentaþie. aceea de a asigura hrana turiºtilor aflaþi temporar în afara reºedinþei permanente. Bucãtãria francezã este unul din motivele pentru care numãrul anual de turiºti care viziteazã Franþa depãºeºte numãrul populaþiei rezidente.

care se împart în mai multe subtipuri.1). Stãnciulescu. pe de o parte ea tinde sã rãspundã funcþiei sale de refacere. s-a trecut la cel de „local specializat” în vânzarea alimentelor care refac organismul. care a supravieþuit pânã în secolul XIX. spaþiile de alimentaþie din incinta unitãþilor cu activitate hotelierã se clasificã o datã cu acestea dupã criterii specifice. 1. 1998. iar pe de altã parte o restaurare de înaltã þinutã continuã sã ofere unei clientele pretenþioase un decor deosebit. hrãnind un numãr din ce în ce mai mare de oameni care iau masa în afara casei. clasificate în 5 categorii. 510 din 28 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice. De la acest sens. Tehnica operaþiunilor în turism.ºi în special o „fierturã bogatã ºi consistent㔠capabilã sã refacã forþele. În zilele noastre „restauraþia” evolueazã în douã direcþii. începând cu anul 1991. Editura AII. au fost emise o serie de normative care stabilesc criteriile de clasificare a unitãþilor cu activitate ºi alimentaþie pentru turism. (tabel nr. distincte prin caracteristicile lor funcþionalcomerciale.7 În þara noastrã. produse rare ºi tot ceea ce este mai rafinat în arta culinarã.1). În conformitate cu normele amintite. vinuri celebre. Bucureºti. G. 7 18 . în România pot funcþiona mai multe tipuri de structuri de alimentaþie pentru turism. 1. În vigoare la ora actualã este Ordinul nr. Conform acestor criterii. trebuind sã existe o corelaþie strânsã între confortul acestor douã activitãþi (tabelul nr.

Berãrie X X X 1.3.3. Cramã X X X X 1.2.1.2. Cu specific local X X X X 1.7.7.4.2. Cu program artistic X X X 1. cafenea X X X X 2.2.3. Grãdinã de varã X X X X 2 Bar 2.Specializat 1.2. plãcintãrie.2. Disco-bar (discotecã. simigerie X X X Sursa: Ordinul 510 din 28 iunie 2002 19 .Dietetic X X X X 1. Cu specific 1. Bufet tip expres /bistrou X X X 3.1.6.2.2. Clasic X X X X X 1.3.1.5.1 Tipuri de structuri de primire turistice cu funcþiuni de alimentaþie Nr.2.3.5. Familial/pensiune X X X X 1. Restaurant – autoservire X X X 3. 5 4 3 2 1 1 Restaurant 1. Bar de zi X X X X 2. Vânãtoresc X X X X 1.3. Pizzerie X X X 3.Tabelul 1.5.2. Bufet-bar X X X 3 Fast-food 3.4. Braserie X X X 1.1. Rotiserie X X X X 1.2. Lactovegetarian X X X X 1. Cafe-bar.6. Pescãresc X X X X 1.3. Bar de noapte X X X 2.1.4 Snack-bar X X X 4 Cofetãrie X X X X X 5 Patiserie.3.2.4. Tipul de unitate Stele crt. videotecã) X X X X 2. Zahana X X X X 1. Cu specific naþional X X X X 1.

oferitã astãzi pe piaþã. Gastrotehnica este mai curând o tehnicã. 20 . Gastronomia are un sens mai larg decât gastrotehnica. cu serviciile specifice determinate de desfãºurarea ºi consumarea acestora. de la cea crudã. în timp ce gastronomia este o artã. consumatã ca atare pânã la cea intens diversificatã. de cofetãrie-patiserie ºi a bãuturilor.CAPITOLUL 2 PARTICULARITÃÞI TEHNOLOGICE ÎN SERVICIILE DE ALIMENTAÞIE Activitatea de alimentaþie reprezintã îmbinarea într-un ansamblu armonios a acþiunilor de pregãtire ºi prezentare a produselor culinare. Tehnologia culinarã este de fapt un caz particular al tehnologiei industriale cu caracteristici specifice impuse de produsele finite care se realizeazã ºi de condiþiile tehnico-economice în care se desfãºoarã activitatea. Gastronomia reprezintã evoluþia modului de pregãtire a hranei. Gastronomia a apãrut o datã cu civilizaþia ºi a evoluat îndeaproape cu aceasta. ea incluzând nu numai tipurile de produse ºi evoluþia tehnicilor de preparare dar ºi modificãrile preferinþelor consumatorilor o datã cu schimbãrile survenite în evoluþia societãþii omeneºti.

instalaþii care deservesc tehnologia propriu-zisã. sistemul de distribuþie. datele ºi regulile necesare pentru o funcþionalitate armonioasã a ansamblului. respectiv. sub ce formã se livreazã. Fiecare dintre acestea poartã amprenta specificã activitãþii de alimentaþie publicã. considerente de cost. necesarul de forþã de muncã. procesul tehnologic. natura producþiei distribuite. regimul de funcþionare. elemente þinând de tehnologie dar ºi de partea de construcþii. tipul secþiilor de fabricaþie. stocul de produse finite. natura furnizorului. Fabricaþia este cea care concretizeazã toate datele tehnologice. 21 . dimensiunile depozitelor aferente. Tehnologia este definitã de trei componente principale: • distribuþia • aprovizionarea tehnico-material㠕 fabricaþia. programul sortimental. Se stabilesc ce sortimente sunt necesare. modul de organizare. Distribuþia include profilul unitãþii unde se comercializeazã produsele finite. baza de dotãri. Aprovizionarea tehnico-materialã evalueazã posibilitãþile locale de aprovizionare cu materii prime ºi materiale în funcþie de distanþa de transport.1. capacitatea. Premise tehnologice în activitatea de alimentaþie Concepþia unui obiectiv de alimentaþie (gastronomic) presupune stabilirea cadrului tehnologic ºi a celui organizatoric. în ce ritm de aprovizionare. capacitatea ºi mijloacele necesare pentru realizarea acestuia.2. Obiectivul gastronomic trebuie privit ca un sistem integrat pentru a cãrui realizare trebuie soluþionate atât cerinþele impuse de specificul activitãþii cât ºi elementele concrete care rezolvã aceste cerinþe.

eventuala posibilitatea de amenajare a subsolului ca depozite. toate soluþiile tehnologice posibile. separarea spaþiilor tehnologice de celelalte spaþii utile. poziþia faþã de clienþii potenþiali. În funcþie de programul sortimental. vecinãtãþi nocive. poziþia faþã de sursele de aprovizionare. ventilarea naturalã a unor spaþii. Cantitatea de materii prime prelucrate zilnic depinde de numãrul de consumatori ce se preconizeazã pentru fiecare meniu comercializat. 2. 2.1. astfel încât sã se poatã detalia datele tehnologice necesare. mijloacele de producþie ºi forþa de muncã necesarã. se dimensioneazã capacitatea. cu schema din figura nr. gabarite maxime ale utilajelor. regimul de nivel. necesitatea rampelor de aprovizionare. se folosesc de obicei modele cu ajutorul cãrora se prelucreazã datele caracteristice.1). cu ajutorul reþetarelor se pot calcula cantitãþile de materii prime necesare. cerinþe pentru instalaþii electrice. Elaborarea conceptului tehnologic al unui obiectiv de alimentaþie publicã presupune utilizarea tuturor mijloacelor caracteristice tehnologiei industriale prin care se determinã procesul tehnologic. 22 . Stabilirea programului sortimental de producþie presupune o sistematizare a produselor ce se preconizeazã a se comercializa. prescripþii speciale pentru spaþiile frigorifice. Pentru a putea obþine. combustibilul preconizat. independent de varietatea situaþiilor întâlnite. stabilite încã din faza de proiectare: amplasamentul construcþiei în zonã. pe grupe mari.Construcþiile ºi instalaþiile trebuie sã îndeplineascã ºi ele cerinþe specifice. Aceste metode presupun rezolvarea tuturor aspectelor tehnologice pe baza urmãtoarei scheme de principiu (fig. condiþii de apã potabilã ºi canalizare. probleme de transport.

de concretizarea acestora depinde stabilirea utilajelor necesare. în funcþie ºi de materia primã prelucratã. Pentru fiecare activitate.STABILIREA PROGRAMULUI SORTIMENTAL DE PRODUCÞIE Ü DETERMINAREA BILANÞULUI DE MATERII PRIME Ü ALEGEREA PROCESELOR TEHNOLOGICE DE LUCRU Ü STABILIREA NECESARULUI DE FORÞÃ DE MUNCÃ Ü DETERMINAREA NECESARULUI DE MAªINI ªl UTILAJE Ü DIMENSIONAREA SUPRAFEÞELOR Ü ORGANIZAREA FUNCÞIONALÃ SAU LOGISTICÃ COMERCIALÃ Figura. a personalului angrenat în activitãþile respective. O datã cu stabilirea activitãþilor se precizeazã ºi metodele cele mai adecvate pentru realizarea acestora. Etape în elaborarea unui proiect tehnologic Procesele tehnologice de lucru presupun o serie de operaþii ce trebuie precizate corect. Din cauza numãrului mare de operaþii.1. a suprafeþelor necesare. deoarece. 2. acestea sunt grupate pe urmãtoarele activitãþi: ü prelucrare primarã ü prepararea caldã preliminarã ü prepararea caldã finalã ü Distribuþie sau livrare. se pot 23 . în practica tehnologicã.

folosi o multitudine de metode. activitatea se desfãºoarã în primul schimb. programul de funcþionare ºi de distribuþie. Activitãþile din cele douã schimburi de lucru pot fi diferenþiate ºi ca intensitate. Capacitatea de prelucrare a maºinilor. Determinarea necesarului de personal se realizeazã prin luarea în considerare nu numai a operaþiilor ce trebuie executate. în funcþie de tipul de operaþie realizat. distribuþia personalului pe sexe. respectiv capacitatea de depozitare determinã alegerea acelora care sã 24 . Mãrimea bucãtãriei determinã gradul sau nivelul de mecanizare. dar ºi a particularitãþilor ºi posibilitãþilor maºinilor ºi utilajelor. care trebuie atent stabilite deoarece. respectiv automatizare al maºinilor ºi utilajelor. 2. Pentru calculul necesarului de personal se folosesc norme orientative de prelucrare. exprimate în unitãþi de timp sau de masã. ca de exemplu: ü prelucrare primarã legume-zarzavat 1000 kg/persoanã sau 3 ore/t ü finisãri 450 kg/persoanã ü operaþii de cofetãrie-patiserie 40 kg/persoanã sau 200 ore/t ü bucãtãrie caldã ºi rece 140 kg/persoanã sau 57. sosirile ºi plecãrile grupurilor de turiºti.1 ore/t. inclusiv mobilierul necesar. Alegerea maºinilor ºi utilajelor destinate spaþiilor de producþie este o operaþie destul de pretenþioasã. dar ºi a regimului de lucru. În marea majoritate a unitãþilor de alimentaþie. deoarece necesitã o cunoaºtere temeinicã nu numai a proceselor tehnologice. Criteriile care stau la baza stabilirii necesarului de maºini ºi utilaje sunt urmãtoarele: 1. în funcþie de metoda aleasã se stabileºte ºi utilajul.

Energia sau combustibilul folosit de maºini ºi utilaje trebuie corelate cu posibilitãþile unitãþii preconizate.asigure un grad de utilizare optim. 4. 6. Definitivarea acestor suprafeþe se poate face numai dupã stabilirea organizãrii funcþionale. Particularitãþile dimensionale ale utilajelor trebuie sã corespundã tipului bucãtãriei sau particularitãþilor formei acesteia. suprafeþele de producþie ale personalului care deserveºte utilajele. în primul rând pentru menþinerea valorii nutritive a materiilor prime în produsul finit. aceeaºi operaþie putând fi efectuatã de utilaje similare. culoarele de trecere. Se preferã în general utilaje cu timpul scurt de prelucrare. 3. sã se obþinã în timpul cel mai scurt întreaga cantitate de preparate sau semipreparate necesare. Nivelul de perfecþiune tehnicã dorit. suprafeþele ocupate de materii prime. de utilaje de depozitare. iar rezultatul final se exprima ca suprafaþã admisã fatã de cea calculatã Specialiºtii în domeniu au stabilit suprafeþe minime utile în funcþie de numãrul locurilor la masã ºi de tipul unitãþii (tabelul nr. de produse finite. Aceste suprafeþe trebuie stabilite cu maximã atenþie deoarece orice subestimare a dimensiunilor poate conduce la dificultãþi în exercitarea activitãþilor respective. 5. Particularitãþile funcþionale ale utilajelor. 25 . însã cu rezultate diferite. 2. Dimensionarea suprafeþelor include dimensionarea tuturor spaþiilor tehnologice necesare. suprafeþele necesitate de utilaje.1). respectiv: suprafeþele ocupate de utilaje.

40-1.1 Suprafeþe minime pe un loc la masã pentru sãlile de consumaþie ºi anexele unitãþilor de alimentaþie Spaþii Depozite Total Nr.20 0. Tipul de unitate Sala de Spãlãtor Spãlãtor Bucãtãrie Sala pentru spaþii pentru cãmãri crt.20 0.15 1.20 0.17-2.05 1.30 0.60-2.20 0.60 0.10 0.94 2.08-2.05 0.40-1.30 0.30-0.50 0.20 1.03 0.15 1.20 0.06 0.10-0.55 2.00-2.40 0.50 0.30 14 15 Restaurant Restaurant pensiune (dietetic) Restaurant cu linie autoservire Ospãtarii birt Bar de noapte Cramã Barde zi Lactobar Braserie Berãrie Rotiserie Unitate gospodina Cofetãrie (fãrã laborator propriu) Patiserie-plãcintãrie (fãrã laborator) Unitate de incintã .15 0.08-0.75 3.35 0.05 0.15 0.25 0.77-2.25 0.60 2.25 0.10 0.10 0.10 0.50 0.20 0.35 1.25 0.05 0.30 1.50 0.10 0.15 0.15 0.45 0.12-2.08 0.25-0.10 0.60 2.40-1. consumaþie caldã ºi veselã vase oficiul de utile rece preparãri distribuþie 1.04 0.35 0.30-1.Tabelul 2.20-0.23 1 2 3 26 1.15 2.55-1.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.50-1.04 0.70 0.10 0.95 1.15 0.10 0.15 1.15 0.20 0.15 0.03 Se dimensioneazã în funcþie de numãrul de porþii 1.95 1.04 0.17 2.30 0.08 0.20 0.20 0.20 1.04 0.20 0.15 1.20-1.13 2.04 0.10 1.25 0.54 1.10 0.40 0.95 1.10 1.10 - 0.10 0.10 0.40 0.40 0.05 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 - 1.32-2.04 0.50 0.10 0.30-1.29 2.00 0.06 0.20 0.03 0.30-1.

2. relaþia intersecþii. are drept scop identificarea tuturor datelor care sã conducã la o desfãºurare optimã a procesului de producþie.2 Vesela utilizatã la distribuirea preparatelor culinare trebuie sã parcurgã ºi ea un flux logic specific (fig.Organizarea funcþionalã. Alimentele. logisticã.2. 2. circuitul alimentelor. Fig. se stabilesc regulile de bazã privind structura organizatoricã internã a secþiilor.3) Figura 2. nr. organizarea lucrului ºi a locului de muncã. Principalele activitãþi în tehnologia culinarã Concepþia funcþional-tehnologicã presupune structurarea tuturor operaþiilor pe activitãþi principale la care se adaugã recepþia – depozitarea alimentelor. 2. 2. Pentru o cât mai corectã ºi eficientã activitate a unitãþii. nr. 2.3 27 . amplasarea optimã a bucãtãriei în cadrul obiectivului din care face parte. preparatelor ºi veselei (fluxurile tehnologice). pentru a se transforma în preparate culinare parcurg etapele prezentate în fig.

control ºi evidenþã a produselor intrate. Depozitele reprezintã spaþiile de pãstrare a alimentelor. carne. 28 . Organizarea mãrfurilor în depozit trebuie sã permitã utilizarea lor în ordinea aprovizionãrii. Dimensiunile ºi utilajul secþiilor se stabilesc în funcþie de programul de producþie ºi de mãrimea bucãtãriei. durata de depozitare..5°C. Depozitarea materiilor prime trebuie sã aibã în vedere compatibilitatea dintre produse (mai ales sub aspectul emanãrii sau absorbþiei unor mirosuri strãine) ºi respectiv. Aceste secþii trebuie sã aibã relaþii funcþionale cu bucãtãria ºi spaþiile de depozitare.. care este pus în legãturã directã cu accesul de aprovizionare. • depozite pentru produse refrigerate care trebuie sa asigure o temperaturã de 0. dirijatã în spaþiile de depozitare. diferenþiate în principal în funcþie de regimul termic asigurat: • depozite generale pentru produse pãstrate la temperatura normalã. Depozitarea pe termen lung necesitã nu numai un anumit regim de temperaturã dar ºi o umiditate relativã a aerului. Prelucrarea primarã cuprinde activitãþi organizate pe secþii distincte: legume. Recepþia este spaþiul destinat primirii alimentelor sau materialelor. Amplasarea depozitelor generale este independentã în raport cu secþiile de producþie ºi se face în mod ideal în subsolul clãdirii. peºte.Sectoarele de producþie ale unitãþilor de alimentaþie sunt organizate pe secþii care corespund activitãþilor principale necesare în fiecare unitate. Depozitele tampon ºi magaziile de minã trebuie însã amplasate în imediata vecinãtate a spaþiilor de producþie. • depozite pentru produse congelate care trebuie sã asigure temperaturi de -12°C -18°C. Este secþia în care au loc toate activitãþile de recepþie.

Bucãtãria caldã este piesa principalã a spaþiului tehnologic ºi se poate prezenta pe trei sisteme de organizare: 1. pentru a nu deranja celelalte activitãþi. sunt destinate în exclusivitate unitãþii respective ºi din aceastã cauzã spaþiul respectiv are o suprafaþã redusã. în orice moment al zilei. într-un spaþiu separat. Finisarea ºi ornarea preparatelor culinare se face. cu distribuþia. situat între bucãtãria rece ºi spaþiul rece de depozitare. Patiseria este de fapt un laborator de dulciuri de bucãtãrie. de aceea trebuie sã existe o legãturã directã cu bucãtãria caldã ºi cu oficiul. care de regulã. sã dea posibilitatea vizualizãrii a tot ce se întâmplã în acest spaþiu. 29 . fãrã compartimentãri sau subsecþii. Pentru o bunã organizare a activitãþii ºi a fluxului tehnologic. Organizarea activitãþii cuprinde operaþiile de pregãtire a preparatelor reci. bucãtãrie caldã de încãlzire. cu depozitele. Bucãtãria rece este secþia în care se obþin preparatele culinare reci. Bucãtãria rece cumuleazã ºi funcþia de bufet la restaurantele cu ospãtari. operaþii executate înaintea servirii ºi operaþii executate în timpul servirii. sau activitãþi comune (cu prelucrarea primarã. sã permitã un sistem de evidenþã a preparatelor culinare pe ospãtari. cu spãlãtorul de vase). bucãtãrie caldã de finisare 3. Cafegeria este secþia în care se pregãteºte micul dejun sau cafeaua. La acestea se poate adãuga bucãtãria de decongelare care presupune existenþa unei reþele catering de distribuþie. acest spaþiu trebuie sã aibã relaþii directe ºi scurte cu secþii. Operaþiile se executã la comanda bucãtarului ºef. bucãtãrie caldã totalã 2. cu finisarea. de regulã.

Fluxul continuu. În concepþia funcþionalã a spaþiilor tehnologice. concentrate într-o singurã încãpere. astfel ca. este spaþiul de formare a comenzilor. atât a mãrfurilor cât ºi a personalului. de obicei anexe ale bucãtãriei. secþiile trebuie astfel ordonate ºi înlãnþuite. de distribuþie ºi expediþie. trebuie sã se facã unisens. atât în ceea ce priveºte spaþiile cât ºi cãile de transport. indispensabil la restaurantul clasic este un loc cheie de legãturã dintre bucãtãrie ºi sala de consumaþie. Trebuie evitatã tendinþa de a concepe construcþia independent de partea tehnologicã. pe lângã respectarea regulilor enunþate anterior sã se asigure ºi valoarea igienicã a preparatelor prin neinterferarea materiilor prime cu preparatele tratate termic. unde trebuie sã se asigure un punct de control. inclusiv instalaþiile aferente. pentru toate activitãþile care au o relaþie comunã ð principiul neinterferãrii circuitelor ð principiul gestiunii unice ºi a posibilitãþii de cuprindere în aria vizualã a bucãtarului ºefa tot ce se întâmplã în bucãtãrie ð principiul controlului ºi verificãrii la punctul de recepþie. alimente brute – preparate culinare. Accesul materiilor prime ºi al personalului se face printr-o intrare comunã sau separatã la unitãþile foarte mari. încât relaþiile intersecþii sã respecte obligatoriu urmãtoarele principii: ð principiul vecinãtãþii imediate sau al drumurilor scurte. Confortul spaþiilor poate fi uneori total nepotrivit sau inadaptabil 30 . Spãlãtorul de veselã ºi spãlãtorul de vase sunt spaþii distincte. de la recepþie la distribuire.Oficiul. În conceperea unui obiectiv cu activitate _de alimentaþie tehnologia esþe cea care stabileºte condiþiile pe care trebuie sã le îndeplineascã construcþia.

Varianta optimã pentru un obiectiv gastronomic presupune a se realiza atât efectul util cât ºi cel economic.scopului propus. Schema restaurantului clasic cu servire prin ospãtari 31 .4. Figura 2. atât pentru consumator cât ºi pentru personal. Elaborarea corectã a unei tehnologii trebuie sã þinã seama ºi ea de condiþiile impuse de cadrul exterior.

distincte. În tehnologie. Ansamblul ordonat al operaþiilor prin care se realizeazã fabricarea unui preparat sau unor preparate formeazã procesul tehnologic. Dacã se studiazã natura operaþiilor care alcãtuiesc un proces tehnologic. este format dintr-o succesiune de operaþii simple. Succesiunea operaþiilor pentru obþinerea unui produs într-un proces tehnologic alcãtuieºte schema tehnologicã. putem evidenþia urmãtoarele particularitãþi în tehnologia culinarã: t un proces tehnologic. numai câteva sunt operaþiile în care transformãrile sunt de naturã biochimicã ºi chimicã.CAPITOLUL 3 PROCESE TEHNOLOGICE DE BAZÃ ÎN TEHNOLOGIA CULINARÃ Tehnologia în serviciile de alimentaþie este de fapt o ramurã a tehnologiei aplicate. Operaþiile sunt faze distincte ale unui proces tehnologic. fizicã. biochimicã sau chiar operaþii combinate. transformarea materiei prime în produs finit sau semifinit se realizeazã printr-o succesiune de operaþii de natura mecanica. t din totalitatea operaþiilor întâlnite într-un proces tehnologic. t majoritatea operaþiilor sunt de naturã fizicã sau mecanicã. 32 . oricât de complicat ar fi.

solidificarea. încãlzirea. coacerea. n operaþii fizice. frãmântarea. decantarea. transportul. cernerea. ele se clasificã pe baza urmãtoarelor criterii: 1. cernerea. rãcirea. n operaþii chimice ºi biochimice în care au loc transformãri de substanþe. t operaþii de amestec ºi aglomerare: emulsionarea. separarea. fierberea. În funcþie de modul cum acþioneazã asupra materiilor prime: t operaþii de divizare ºi separare: sortarea. 33 . mãrunþirea. operaþii termice: evaporarea. sedimentarea. mãcinarea. t operaþii auxiliare: depozitarea. încãlzirea.t cele mai multe operaþii fizice sau mecanice sunt diferite sau asemãnãtoare. În funcþie de natura operaþiilor: n operaþii mecanice. decantarea. dozarea. mãcinarea. coagularea proteinelor. transportul. dozarea. dizolvarea. topirea. t operaþii cu schimbarea stãrii fizice a materiei prime: evaporarea. 2. Având în vedere diversitatea operaþiilor tip. Operaþiile care se reîntâlnesc în realizarea majoritãþii proceselor tehnologice se numesc operaþii tip. t operaþii fizice cu schimb de cãldurã. concentrarea. Operaþiile fizico-mecanice sunt acele operaþii care nu determinã schimbarea stãrii iniþiale a materiei prime: depozitarea. Operaþiile care determinã schimbãri ale stãrii fizice a materiei prime se pot subdivide în: t operaþii fizice fãrã schimb de cãldurã: sortarea. t operaþii chimice ºi biochimice: maturarea. mãsurarea.

existã însã situaþii în care activitãþile de producþie se desfãºoarã în unitãþi centrale care au numai activitãþi de producþie. Procesele de producþie se desfãºoarã. în bazele tehnologice proprii. ð adoptarea unui sistem de modulare a utilajelor pentru a se crea ansamble bloc. cele din alimentaþie prezintã urmãtoarele particularitãþi: 1. Aceastã grupare urmãreºte în principal: ð raþionalizarea tehnologiei prin gruparea activitãþilor în cele patru faze de fabricaþie. modificarea zilnicã a unei pãrþi din structura sortimentalã 6. de regulã. ð adaptarea modulãrii recipienþilor de transport ºi a recipienþilor funcþionali ð adaptarea concepþiilor constructive ºi funcþionale ale utilajului ºi mobilierului pentru organizarea tehnologicã eficientã. grad redus de mecanizare 2. structurã sortimentalã variatã 5. Deoarece nu existã o delimitare foarte precisã între operaþiile ºi procesele al cãror ansamblu defineºte tehnologia în serviciile de alimentaþie ºi pentru cã existã un numãr foarte mare de operaþii în producþia culinarã. difuzia. numãr mare de secþii de producþie de acelaºi tip 3. reluarea zilnicã a producþiei de la faza de aprovizionare cu materiile prime necesare 34 . prãjirea. s-a încercat o regrupare a acestora pe sistemul industrial de producþie.t operaþii în care intervine ca fazã principalã schimbul de substanþe: extracþia. Comparativ cu procesele de producþie din alte ramuri economice. producþie de serie micã ºi unicate 4.

pentru spãlarea cãrnii. procese de producþie fãrã stoc 8.1.7. Scopul prelucrãrii primare este transformarea materiilor prime intr-un semiprodus care poate fi utilizat direct la prepararea culinara. cu ajutorul apei. Prelucrarea primarã a materiilor prime Prelucrarea primarã este prima fazã a oricãrui proces tehnologic. Eficienþa spãlãrii poate fi apreciatã prin numãrul de microorganisme existente pe legume. a impuritãþilor aflate pe suprafaþa lor. Prelucrarea primarã a materiilor prime se realizeazã în încãperi speciale numite secþii de prelucrare. În secþia de legume aceste cãzi se folosesc pentru spãlarea ºi pãstrarea cartofilor curãþaþi. Spãlarea legumelor ºi fructelor este o operaþie obligatorie care urmãreºte îndepãrtarea. ºi cu toate ustensilele necesare. În majoritatea cazurilor se organizeazã cel puþin douã secþii: pentru prelucrarea materiilor prime vegetale (mai ales legume ºi fructe) ºi secþia pentru prelucrarea cãrnii ºi peºtelui. durata micã de realizare a fiecãrei operaþii din procesul de producþie. se înlãturã pãrþile necomestibile. precum ºi a unei pãrþi importante din microflora epifitã. materiile prime se spalã. spãlarea peºtelui. dezgheþarea peºtelui. 3. se sorteazã. se spalã din nou ºi se divizeazã. apoi se curãþã. înainte ºi dupã spãlare (reducerea numãrului de microorganisme trebuie sã fie cel 35 . Secþiile de prelucrare primarã a materiilor prime sunt prevãzute cu mese de lucru. În unitãþile mari peºtele se prelucreazã într-o secþie separatã. iar în celelalte secþii. maºini de curãþat. În secþiile de carne ºi peºte se instaleazã mese speciale pentru prelucrare. În timpul prelucrãrii primare. iar în fiecare secþie de prelucrare se amenajeazã cãzi.

mai ales dacã aceasta este pãstratã prin refrigerare o scurtã perioadã de timp. La carne se realizeazã o duºare a carcaselor pentru înlãturarea impuritãþilor ºi a unei pãrþi importante din microorganismele prezente. cu temperatura de 50°C. În caz contrar. t combinarea operaþiei de spãlare cu un proces de flotaþie pentru îndepãrtarea impuritãþilor vegetale. în cazul spãlãrii cu duºuri.5%) pentru îndepãrtarea urmelor de pesticide ºi a urmelor de plumb ºi arseniu. ceea ce presupune doi timpi de desfãºurare a operaþiei: prespãlarea ºi spãlarea. se admite eventual un numãr mic de bacterii. Prin duºare se mãreºte conservabilitatea cãrnii. flotaþia se realizeazã prin adãugarea de substanþe detergente ºi producãtoare de spumã. t folosirea de apã caldã. Prin spãlare. Ultima apã de spãlare nu trebuie sã conþinã mucegaiuri ºi drojdii. la 10 atmosfere sau chiar 20 atmosfere. Spãlarea legumelor ºi fructelor poate fi realizatã prin imersie.puþin de 6 ori). reducându-se totodatã pierderile în greutate care au loc printr-o eventualã 36 . t ridicarea presiunii apei de spãlare. în faza de prespãlare prin imersie. prin duºuri sau prin combinarea acestor douã procedee. masa materiei prime scade cu circa 1-2% din cauza îndepãrtãrii urmelor minerale. Perfecþionãrile moderne ale acestui proces de spãlare sunt urmãtoarele: t adaosul în apa de spãlare de substanþe detergente sau a unei soluþii diluate de acid clorhidric (1. Verificarea pierderilor de masã se face numai dupã o prealabilã uscare a legumelor. procesul de spãlare trebuie intensificat.

Dupã duºare. cu insuflare de aer). pe cale gravimetricã. Curãþarea are drept scop separarea ºi îndepãrtarea pãrþilor necomestibile sau nedigerabile. Ouãle sunt obligatoriu dezinfectate cu soluþie de cloraminã în apã. maºini de calibrat sau. folosind trioare. mere). Sortarea presupune douã operaþii distincte: îndepãrtarea legumelor ºi fructelor necorespunzãtoare ºi clasarea lor calitativã pe baza criteriilor dimensionale. Ouãle murdare se spalã cu apã caldã de 65-75°C. Aceste operaþii se realizeazã mecanic. Spãlarea ºi dezinfectarea ouãlor se realizeazã cu ajutorul unor maºini cu funcþionare continuã. proces ce uºureazã ºi prelucrarea ulterioarã. Clasarea calitativã poate fi realizatã pe cale mecanicã. termic sau chimic. Curãþarea mecanicã se aplicã la legume ºi fructe. se realizeazã spãlãri succesive în baterii alcãtuite din aparate de diferite tipuri (cu palete. Pentru materiile prime ce necesitã o spãlare intensã (spanac. separând materiile prime pe baza diferenþelor de greutate specificã datorate diferitelor stadii de maturitate. ceea ce necesitã un sistem de iluminare local. maºini 37 . site vibratoare. ciuperci). pe benzile sau mesele de lucru. cu tambur. Curãþarea manualã se utilizeazã numai atunci când celelalte procedee nu pot fi aplicate sau uneori ca o completare a lor. organoleptice sau în funcþie de stadiul de maturitate. Prima operaþie se executã vizual.evaporare. urmatã apoi de o zvântare cu aer uscat. folosind diverse tipuri de utilaje adecvate scopului urmãrit ºi caracteristicilor produsului ce urmeazã a fi prelucrat: maºini cu abrazivi (cartofi. tamburi cu site (rãdãcinoase). dupã care urmeazã în mod obligatoriu spãlarea. carnea se pune la zvântat pentru a forma la suprafaþã o peliculã.

batoze pentru pãstãi. la 200°C. urmatã de o trecere bruscã la presiunea atmosfericã ºi de spãlare cu duºuri reci. urmatã de o rãcire bruscã în apã. sfeclei ºi a unor fructe (mere. Curãþarea cu ajutorul cãldurii uscate se realizeazã la temperaturi de circa 1000°C. morcovilor. tomate.3%) în care timp. Pentru evitarea îmbrumãrii enzimatice a produselor astfel curãþite se face ulterior o scurtã fierbere în apã sau o imersie în acid citric.. pere). timp de un minut.. Instalaþiile moderne realizeazã aceastã curãþare în mod continuu. Operaþia se executã în aparate încãlzite cu combustibil gazos.. prune) ºi tomatele sunt supuse unei aburiri de scurtã duratã în apã. pentru îndepãrtat sâmburii. a pectinei conþinute de acestea. pedunculii. Straturile curãþite sunt îndepãrtate cu ajutorul apei. urmatã de desprinderea cojii care este apoi îndepãrtatã prin spãlare. caise) se desprinde de pulpã.. Curãþarea termicã poate fi realizatã prin cãldurã umedã (aburire. Uneori curãþarea este însoþitã de spãlare (cartofi. Soluþia de hidroxid de sodiu acþioneazã asupra straturilor epidermice. ardei. puternice. când se produce arderea cojii la ceapã. caise. Curãþarea chimicã constã în fierberea de scurtã duratã (0. coaja legumelor (mai ales la rãdãcinoase) sau pieliþa fructelor (piersici.3 minute) într-o soluþie de hidroxid de sodiu (1. Unele fructe (piersici. Acest mod de curãþare se bazeazã pe o fierbere superficialã. ºi casa seminþelor la fructe). urmatã de o spãlare ulterioarã cu duºuri. Ardeii sunt uneori curãþaþi de coajã prin trecerea lor printr-o baie de ulei de bumbac. fierbere) sau prin cãldurã uscatã (arderea cojii). vinete.speciale (pentru tãiat vârfuri la fasole. Curãþarea cu abur sub presiune (circa 10 atmosfere) este folositã pentru curãþarea cartofilor. 38 . Se realizeazã o temperaturã ridicatã timp de câteva secunde. rãdãcinoase) sau precedatã de opãrire.5.

rezultã o cantitate mai mare de deºeuri. comparativ cu cea realizatã prin metodele prezentate anterior..-1. ea având rolul de a îndepãrta ºi elimina impuritãþile rezultate precum ºi microflora existentã.. Pentru a evita pierderile de substanþe nutritive sunt necesare douã condiþii esenþiale: t îndepãrtarea pe cât posibil a pãrþilor necomestibile t menþinerea un timp cât mai scurt a materiilor prime în contact cu apa care solubilizeazã substanþele nutritive 39 . Stãnescu. În timpul curãþirii se înregistreazã nu numai pierderi de masã. Cantitatea cea mai redusã de deºeuri rezultã prin procedeele chimice de curãþare.3).-1..-1. dar mai ales în funcþie de tipul de materie primã prelucratã. Operaþia de curãþare este însoþitã permanent de o concomitentã spãlare. ci ºi pierderi de substanþe nutritive.0°C Umiditatea relativã % 90 90 90. Apa folositã la spãlare trebuie sã fie cât mai rece..95 90. Prin curãþare manualã. Editura Sylvi.sãptãmâni 10-15 zile Sursa: D... Pierderile cantitative.0°C Carcasã de porc .. La legume pierderile cantitative depind ºi de sezonul de vegetaþie (tabelul nr. Bucureºti. stabilite procentual.. pe baza unor experimentãri îndelungate.Definitivarea curãþirii la unele legume se face manual.95 Durata de pãstrare 3 sãptãmâni 1-3 sãptãmâni 1. 3... Tabelul nr. 3. 1992.... Tehnologie.-1.0°C Carcasã de viþel .5......1 Condiþii de refrigerare pentru carcasele de carne Specia supusã Temperatura °C refrigerãrii Carcasã de vitã .0°C Carcasã de oaie .5.. variazã în funcþie de metoda utilizatã..

biochimici ºi fizico-chimici. în funcþie de materia primã prelucratã. ºi invers proporþionalã cu grosimea particulelor tratate. prin divizare. atât prin micºorarea vitezelor de reacþie cât ºi prin acþiunea directã asupra unora dintre aceºti agenþi. chiar de 10 ori timp de o orã (la rãdãcinoase). se tranºeazã pe zone anatomice. diminuând considerabil aportul acestora în produsul finit. sub formã de carcase. În funcþie de gradul de mãrunþire ce trebuie realizat se folosesc maºini de tãiat. Aceste operaþii parcurg etape specifice ºi folosesc utilaje speciale. Divizarea legumelor se realizeazã dupã spãlarea ºi curãþarea lor. Dacã spãlarea nu a fost suficientã. Temperaturile scãzute opresc sau reduc intensitatea unor astfel de modificãri. Operaþiile preliminare se finalizeazã cu cea de divizare. mai ales a tratamentelor termice.hidrosolubile. Divizarea este importantã în cursul tratamentelor tehnologice ulterioare. Tratamente frigorifice Compoziþia ºi proprietãþile organoleptice ale materiilor prime pot suferi diverse modificãri sub acþiunea agenþilor biologici. 3. cu respectarea indicilor de tranºare ºi a destinaþiei zonelor anatomice rezultate. Curãþarea ºi spãlarea produselor de originã animalã (în special carnea ºi peºtele) este foarte importantã. dar determinã ºi o contaminare a utilajelor folosite. numãrul de microorganisme creºte rapid.2. creºtere care influenþeazã negativ nu numai produsul finit. Carnea. maºini de rãzuit sau maºini de zdrobit. a cãror vitezã este direct proporþionalã cu suprafaþa produsului. 40 . care creºte prin divizare.

Funcþiile vitale ale microorganismelor. deci temperatura scãzutã are numai efect bacteriostatic. respectiv înrãutãþirea caracteristicilor organoleptice. Acþiunea agenþilor biologici (microorganisme) reprezintã principala cauzã a modificãrilor profunde din alimente. natura ºi stadiul fiziologic al microorganismului în cauzã. microorganismele înceteazã sa se mai înmulþeascã. Aceastã stare de anabiozã nu determinã modificãri în produs. se bazeazã pe reacþii biochimice complexe. 3. de natura microorganismelor ºi a alimentelor. In funcþie de nivelul temperaturilor scãzute. valoarea pH-ului. Supuse la temperaturi mai scãzute decât valorile minime. de concentraþia în sãruri. însã dupã un anumit timp.Efectul inhibitor al frigului asupra vitezelor de reacþie ºi asupra agenþilor este cu atât mai pregnant cu cât nivelul de temperaturã este mai scãzut. sau mai ales atunci când temperatura creºte. a cãror vitezã scade o datã cu scãderea temperaturii. deci necomestibilitatea lor.1). Funcþiile vitale ale microorganismelor se pot desfãºura în anumite intervale de temperaturã. Efectul scãderii temperaturii depinde de natura stratului. de conþinutul acestuia în apa disponibilã biologic. inclusiv înmulþirea. cuprinse între valori minime ºi maxime. efectul bacteriostatic poate fi total sau parþial. (fig. 41 . prezenþa substanþelor bacteriostatice sau bactericide. dar pot supravieþui cu un metabolism foarte redus. structura microflorei de pe produsul respectiv. diminuarea valorii nutritive ºi în final alterarea produselor. Efectul bacteriostatic al temperaturilor scãzute reprezintã baza conservãrii prin frig a alimentelor. microorganismele se înmulþesc ºi desfãºoarã un metabolism normal.

Roma 1997. caracteristic conservãrii prin refrigerare.Temperaturi de dezvoltare a microorganismelor Figura 3. constã în oprirea înmulþirii unor microorganisme ºi încetinirea ritmului de înmulþire pentru altele. 42 . Zone de contaminare Sursa: Tecnologia în cucina. Efectul bacteriostatic parþial.1. Editura Zanussi Professional.

unele din ele. Existã posibilitatea de adaptare a microorganismelor la temperaturi scãzute.. Deci.. În majoritatea cazurilor bacteriile patogene nu se înmulþesc ºi nu produc toxine la temperaturi sub +10°C. o datã eliminate în produs. Durata admisibilã de pãstrare creºte cu scãderea temperaturii. pentru temperatura lor minimã de dezvoltare. rãcirea trebuie efectuatã cât mai rapid posibil. Aceste microorganisme au temperatura minimã de dezvoltare cuprinsã în intervalul -7. Printre microorganismele mezofile figureazã bacteriile patogene ºi cele de contaminare fecalã. Toxinele. poate indica eventuala infectare a acestora cu bacterii patogene.Se frâneazã astfel activitatea de degradare a alimentelor ºi prin aceasta se prelungeºte durata de pãstrare.+5°C. sub 0°C apar procese de proteolizã. valori mai scãzute. Efectul bacteriostatic total constã în oprirea înmulþirii tuturor microorganismelor ºi este caracteristic conservãrii alimentelor prin congelare. nu sunt inactivitate prin scãderea temperaturii. Reacþiile enzimatice pot continua ºi la temperaturi foarte scãzute. ceea ce determinã viteze mai mari de înmulþire a lor. prezintã. deoarece prezenþa lor în alimente. fiind cu atât mai mare cu cât încãrcarea microbianã iniþialã este mai redusã. Microflora capabilã sã se dezvolte în timpul conservãrii prin frig este în majoritatea cazurilor psihrofilã. însã. fermentaþie alcoolicã. spre deosebire de reacþiile neenzimatice care practic înceteazã la astfel de temperaturi. lipolizã. Pentru a preîntâmpina fenomenele de adaptare a microorganismelor. Acestea din urmã sunt folosite ca indicatori sanitari. scãderea 43 . iar ca o consecinþã a activitãþii lor. peste anumite limite.

În cazul produselor fãrã imunitate naturalã (fãrã viaþã) prelungirea duratei de pãstrare se realizeazã în principal prin frânarea acþiunii microorganismelor. contaminarea microbiologicã iniþialã trebuie sã fie minimã. practic înceteazã activitatea tuturor enzimelor. În unele. conservarea prin refrigerare se realizeazã în principal prin reducerea intensitãþii proceselor de metabolism. Scãderea temperaturii reduce intensitatea modificãrilor cauzate de agenþii fizico-chimici: modificãri de culoare. peroxidaza.2. Sub -40°C. catalaza. ouã). cazuri enzimele manifestã o activitate mai ridicatã dupã congelarea ºi decongelarea produsului decât în stadiul iniþial. apa conþinutã de acestea rãmânând însã întotdeauna în stare lichidã. 44 . lipaza. 3. prelucrãrii primare sau a tratamentelor tehnologice.1. La produsele vii ºi sãnãtoase (fructe. condiþie ce se poate realiza prin mãsuri adecvate de igienã în timpul recoltãrii. unele proteaze. ca urmare a diminuãrii activitãþii enzimelor endogene sub acþiunea temperaturilor scãzute. legume. Condiþia esenþialã pentru reuºita conservãrii unor astfel de produse este menþinerea imunitãþii naturale care previne acþiunea microorganismelor de alterare. deshidratarea parþialã. fãrã însã a produce inactivarea enzimelor care le catalizeazã. Pentru o conservare de duratã a acestor produse.temperaturii reduce viteza reacþiilor enzimatice. Un numãr însemnat de enzime continuã sã activeze relativ intens ºi în produse congelate: invertaza. râncezirea. Se folosesc temperaturi în vecinãtatea punctului de congelare a alimentelor. Refrigerarea Este utilizatã în principal pentru prelungirea duratei de pãstrare.

la pãsãri. reîncãlzirea parþialã înainte de livrare sau utilizare. pãstrare în stare refrigeratã o perioadã limitatã de timp. respectiv rãcirea produsului de la temperatura iniþialã la cea de pãstrare. el nu afecteazã proprietãþile organoleptice ale alimentelor sau integritatea ambalajelor. Sistemul cu douã nivele de temperaturã se foloseºte în special la carnea în carcase. În faza urmãtoare se folosesc temperaturi mai ridicate. la unele specii de fructe ºi are drept scop mãrirea vitezei de refrigerare. În prima fazã se folosesc temperaturi foarte scãzute (0°C la fructe. se urmãreºte o refrigerare cât mai rapidã pentru stoparea neîntârziatã a agenþilor modificatori. Principalii parametri ai aerului de refrigerare sunt: temperatura. Prezintã însã urmãtoarele dezavantaje: pierderi în greutate prin evaporare. vitezã de rãcire inferioarã altor procedee. Temperatura straturilor interioare scade ºi se ajunge în final la o uniformizare a acesteia. Fac excepþii de la acest principiu anumite specii vegetale care trebuie refrigerate lent. Refrigerarea propriu-zisã se realizeazã în funcþie de natura produsului conservat ºi ea poate decurge lent sau rapid.Procesul de refrigerare cuprinde trei etape: I. Refrigerarea în aer este procedeul cel mai rãspândit. -15°C la carne). În general. Nu existã pericol de congelare deoarece durata fazei este relativ scurtã. La refrigerarea 45 . II. fãrã intensificarea exageratã a vitezei aerului. umiditatea. iar temperatura suprafeþei produsului încã suficient de ridicatã. tocmai pentru evitarea congelãrii. refrigerarea propriu-zisã. viteza. III. pentru utilizarea intensivã a spaþiilor de rãcire ºi pentru reducerea pierderilor în greutate. Viteza aerului depinde de viteza de rãcire preconizatã ºi de grosimea produsului. Se poate folosi un singur nivel de temperaturã sau douã nivele aplicate succesiv.

3 m/s. Sistemul de refrigerare prin contactul cu întreaga masã a produsului presupune folosirea unor ambalaje prevãzute cu orificii care sã asigure circulaþia aerului în interiorul masei de produse. la refrigerarea rapidã de 6 m/s. ca urmare a scãderii rapide a temperaturii. camere de refrigerare-depozitare cu amenajãri speciale.10. piersici. t reducerea pierderilor în greutate prin evaporare. Se realizeazã în instalaþii în care circulaþia aerului este asiguratã de diferenþa de presiune dintre punctele de intrare ºi ieºire. 46 . caise.000 m3/ t. tunele cu circulaþie transversalã. în funcþie de natura produsului. Refrigerarea în aer se realizeazã prin mai multe procedee în funcþie de modul de preluare a cãldurii de la produs: t prin contactul aerului cu exteriorul masei de rãcit (produs sau ambalaj) t prin contactul aerului cu întreaga masã a produsului. Este sistemul preferat pentru tomate.h. Metoda este utilizatã îndeosebi pentru legume ºi fructe. În restauraþie carnea este livratã sub formã de carcase. Umiditatea relativã a aerului trebuie sã fie cât mai ridicatã pentru reducerea la minim a pierderilor în greutate prin evaporare. în tunele de refrigerare sau chiar în mijloace de transport. Se pot folosi celule.lentã se folosesc viteze de 0. struguri. Debitul de aer necesar este de 4000 . Viteza de rãcire este mai mare decât la sistemul anterior. Sistemul de refrigerare prin contactul cu exteriorul produsului de rãcit se poate aplica în camere de refrigerare. carcasele sunt supuse unei rãciri rapide pentru: t reducerea transformãrilor microbiene foarte active pe suprafaþa umedã ºi caldã a carcaselor. t reducerea modificãrilor de culoare prin oxidarea mioglobinei în contact cu aerul.. Imediat dupã sacrificare..

de temperatura exterioarã.t.. Refrigerarea legumelor ºi fructelor trebuie efectuatã la un interval cât mai scurt de la recoltare ºi duratã cât mai redusã.. Prezintã unele avantaje comparativ cu procedeul precedent: rãcire mai rapidã. peºte. aflatã în instalaþie.Din aceste motive procesul de refrigerare trebuie sã înceapã la cel mult 4 ore de la sacrificare. cea mai utilizatã este metoda de refrigerare în douã faze. unele materii prime vegetale. spaþiu necesar mai redus. de intervalul dintre recoltare ºi utilizarea produselor conservate.0°C circa 2-3 zile.. produs. evitarea pierderilor prin evaporare.5°C. Se utilizeazã în acest scop camere obiºnuite de refrigerare unde produsele sunt aºezate pe tãvi ºi cãrucioare rastel. Apa rece recirculatã este dezinfectatã cu clor pentru reducerea încãrcãturii microbiene. Carnea refrigeratã se pãstreazã în camere frigorifice unde circulaþia aerului trebuie sã fie moderatã ºi sã aibã drept scop numai omogenizarea temperaturii. 47 . prevenirea fenomenului de vestejire la legumele frunzoase. la temperatura de 0°C. realizându-se prin imersarea produselor. Se folosesc aparate conveierizate în flux continuu. Refrigerarea în apã se utilizeazã la pãsãri. Preparatele ºi semipreparatele culinare pot fi conservate prin refrigerare la temperaturi de -5°C.. Carcasele de carne se considerã refrigerate când temperatura mãsuratã în centrul termic al pãrþii anatomice de grosime maximã are valoarea de 3.. Rãcirea apei poate fi efectuatã cu instalaþii frigorifice.10m3/min.. debitul necesar de apã variazã între 4. Dintre metodele de refrigerare. prin stropire sau mixt. variabilã în funcþie de caracteristicile produsului.

Procedeul de refrigerare cu zãpadã este utilizat la legume frunzoase. þelinã. Refrigerarea prin contact cu gheaþã hidricã se utilizeazã la produsele care pe lângã o rãcire rapidã necesitã ºi menþinerea în stare umedã a suprafeþei lor un timp cât mai îndelungat (peºte. Proporþia de gheaþã faþã de produs variazã între 1:4 ºi 1:1. Metoda asigurã aspectul de proaspãt. Gheaþa utilizatã la rãcirea peºtelui trebuie sã fie din apã potabilã. previne vestejirea ºi se eliminã pierderile în greutate. Efectul de rãcire se produce prin evaporarea în vid a unei pãrþi din apa conþinutã în produs ºi din cea cu care a 48 . zãpada.Peºtele se refrigereazã cu soluþii apoase uºor saline (eventual în apã de mare). trebuie sã fie cât mai mãruntã. pepeni galbeni. castraveþi. fiind mai ieftinã decât cea obþinutã prin concasarea blocurilor. Pentru peºte se foloseºte gheaþa zdrobitã (cioburi) sau solzi. Viteza de refrigerare a produsului creºte cu micºorarea dimensiunilor bucãþilor de gheaþã. Refrigerarea în vid ºi în aparate schimbãtoare de cãldurã. deoarece vine în contact direct cu peºtele. Speciile puþin rezistente la presare ºi deformare sunt imersate în bazine izolate. temperatura exterioarã ºi durata de pãstrare. Raportul produs-soluþie nu trebuie sã fie mai mare de 1:4 Metoda necesitã mai puþinã manoperã decât refrigerarea cu gheaþã. Gheaþa solzi este cea mai indicatã. Refrigerarea în aer este contraindicatã deoarece nu menþine suprafaþa în stare umedã ºi deci aspectul produsului este depreciat. care mãresc suprafaþa de contact ºi schimbul de cãldurã. unele legume ºi fructe). în funcþie de natura produsului. iar pentru legume ºi fructe. pentru a se asigura o suprafaþã mai mare de contact. prevãzute cu agitator ºi surse de rãcire. o rãcire rapidã ºi pentru a evita vãtãmarea mecanicã a produsului. pãsãri.

având o temperaturã ºi umiditate relativã care sã nu permitã condensãri pe suprafaþa produselor.2. dar nu influenþeazã aspectul. Pentru conservarea materiilor prime ºi a preparatelor culinare. Se preferã agenþii intermediari care în cazul unor neetanºeitãþi nu afecteazã calitatea produselor. limita inferioarã de dezvoltare a microorganismelor. Înainte de livrare. Produsele se introduc în interiorul unor recipiente metalice rezistente la presiune în care se realizeazã vid. produsele refrigerate se încãlzesc parþial (temperare) pentru a evita condensarea vaporilor de apã din atmosferã pe suprafaþa rece care determinã intensificarea din aceastã cauzã a proceselor microbiologice. Pierderile în greutate prin evaporare sunt de 2. Refrigerarea în aparate schimbãtoare de cãldurã cu transfer indirect se foloseºte la majoritatea produselor lichide (bere.2. lapte. Uneori se recurge ºi la 49 . Durata unui ciclu încãrcare-refrigerare-descãrcare este de circa 30 minute. De regulã se folosesc temperaturi mult mai scãzute pentru a opri suficient acþiunea agenþilor modificatori. alcoolul etilic). 3. Încãlzirea parþialã se realizeazã cu o circulaþie puternicã de aer. temperaturile utilizate trebuie sã fie sub -10°C.3%. Congelarea Temperaturile folosite în procesul de congelare trebuie sã fie suficient de scãzute pentru oprirea activitãþii microorganismelor.. Procedeul este utilizat la legumele frunzoase care au o suprafaþã mare pentru schimbul de cãldurã. sucuri de fructe).. Cãldura este preluatã de agentul frigorific (freon) sau de un agent intermediar (apa. încetarea tuturor reacþiilor metabolice ºi încetinirea modificãrilor biochimice ºi chimice.fost stropit în prealabil.

folosirea unor procedee auxiliare. iar consistenþa devine tare. Produsele supuse congelãrii suferã modificãri fizice. Congelarea se considerã finalizatã când temperatura medie a produsului devine egalã cu cea la care urmeazã sã fie depozitat. cât mai proaspete ºi care sã fie prelucrate cât mai curând dupã recoltare sau producere (cu excepþia cãrnii care este mai întâi maturatã). se foloseºte drept criteriu de apreciere temperatura din centrul termic al produsului. Punctul cu temperatura cea mai ridicatã în produs la sfârºitul congelãrii poartã denumirea 50 . deoarece congelarea nu are ºi efect de sterilizare. 10%.. brânza telemea). cum este inactivarea termicã a enzimelor din unele materii prime.100 ori mai mare decât în cazul refrigerãrii. respectiv apa componentã se solidificã. într-o proporþie cu atât mai mare cu cât temperatura folositã este mai scãzutã. Reuºita procesului de congelare este determinatã de respectarea urmãtoarelor condiþii: t utilizarea unor materii prime de calitate. t evitarea congelãrii unor materii prime sau produse care nu se preteazã satisfãcãtor la o astfel de conservare (gelatinele. t folosirea refrigerãrii. atunci când produsul nu poate fi imediat congelat sau nu se utilizeazã imediat dupã decongelare... Deoarece temperatura medie nu poate fi mãsuratã. salata. casantã. t eliminarea produselor improprii pentru consum deoarece congelarea nu poate ameliora calitatea. Prin congelare durata de conservare poate fi de 5. volumul creºte cu 8. t evitarea contaminãrii produsului prin mãsuri de igienã corespunzãtoare..

Respectarea tuturor acestor condiþii asigurã un produs garantat din punct de vedere igienico-sanitar ºi comercial. chiar dacã ulterior acesta a fost recongelat. t congelare rapidã. cu viteza de congelare 0.. variabile prin mediul de rãcire ºi prin modul de preluare a cãldurii de la produs... 51 . t congelare foarte rapidã. clasificã congelarea în urmãtoarele tipuri: t congelare foarte lentã. Viteza de congelare.5cm/h.de centru termic. În legislaþia internaþionalã. Institutul Internaþional al Frigului recomandã ca limita minimã a vitezei de congelare sã fie 0. Se interzice vânzarea produsului sub denumirea de produs congelat rapid în cazul decongelãrii accidentale. Se utilizeazã curent procedee diferenþiale de congelare.0. când viteza este sub 0. centrul termic se aflã în centrul geometric al produsului.5 .5 cm/h. t congelare lentã. în afara vitezei minime de congelare trebuie respectate ºi urmãtoarele condiþii tehnologice: ð temperatura finalã în centrul termic al produsului -15°C ð temperatura medie finalã -18°C ð temperatura de depozitare-18°C ð temperatura de transport ºi desfacere -18°C ð temperatura în stratul exterior al produsului -15°C.. cu viteza de congelare 0.1 cm/h. respectiv viteza cu care avanseazã frontul de cristalizare a apei în produs.5cm/h. cu viteza de congelare de peste 5 cm/h. pentru ca un produs sã fie congelat rapid.. Aceastã temperaturã trebuie sã fie cu cel mult cu 3.1. respectiv -15°C. Existã ºi procedee de congelare ultrarapide care asigurã viteze de congelare de 150 cm/h.5°C mai ridicatã decât cea la care urmeazã sã aibã loc depozitarea. La materialele omogene.

viteza aerului de 5. Carcasele de carne în stare refrigeratã se introduc în tunelul de congelare unde temperatura aerului este de -35°C. produsele se trec în depozitul de produse congelate. Principalii parametri tehnologici ai aerului folosit pentru congelare sunt temperatura ºi viteza de recirculare. Acest ansamblu este montat într-un spaþiu izolat termic. ventilator pentru recircularea acestuia. Dupã congelare. cu sau fãrã contact direct între agent ºi produs. Congelarea în aparate schimbãtoare de cãldurã prin contact indirect se poate realiza prin douã sisteme: a. Agenþii intermediari pot 52 . Congelarea prin contact direct cu agenþii intermediari sau frigorifici poate fi aplicatã în douã variante. congelarea în strat mobil..17 ore pentru cele de porc.. congelarea în strat fix. indicate pentru produsele preambalate cu suprafeþe plane.Congelarea în aer se desfãºoarã într-un ansamblu ce conþine urmãtoarele componente: un rãcitor de aer. pentru a putea menþine nemodificatã calitatea produselor. un spaþiu în care se introduc produsele ce urmeazã a fi congelate. durata procesului de congelare variind în funcþie de mãrimea produsului congelat... unde este foarte importantã menþinerea constantã a temperaturii (-18°C) pe tot timpul stocãrii.30 ore pentru carcasele de bovine ºi 15. evitându-se fluctuaþiile excesive sau prea frecvente de temperaturã. b. revenind pe rând în contact cu suprafaþa metalicã a unui cilindru prin care circulã agentul frigorific sau cel intermediar. unde produsul este congelat între plãci metalice rãcite.. temperatura de congelare este de -35°C. durata congelãrii variind între 20. Pentru marea majoritate a produselor.7m/s. când produsele se gãsesc în permanentã miºcare..

Cu cât congelarea decurge mai rapid. ºi maximum 30 minute pentru carcasele de carne. Prima variantã influenþeazã defavorabil însuºirile produselor. Congelarea cu azot lichid se poate face rapid. cu atât mai scurtã este durata de trecere a produsului prin zona temperaturii favorabile formãrii cristalelor mari de gheaþã ºi producerii unor modificãri fizico-chimice intense. Poate fi utilizatã la congelarea unor specii de peºti. Metoda este însã puþin utilizatã din cauza costului mai mare decât pentru alte metode (temperatura de lucru -195. variantã utilizatã pentru congelarea pãsãrilor. timp de câteva minute. neexplozibili. În multe cazuri. Dintre toate procedeele de congelare. Agenþii frigorifici de contact trebuie sã fie netoxici. instalaþiilor ºi construcþiilor ºi datoritã reducerii pierderilor în greutate. glicerina. Cu excepþia congelãrii cu azot sau aer lichid. bioxidul de carbon.8°C) ºi a uzurii rapide a instalaþiilor datoritã temperaturii foarte scãzute la care sunt supuse. Varianta a doua presupune ambalarea produselor în ambalaje impermeabile. deci. contactul direct al produselor cu agenþii frigorifici asigurã vitezele cele mai mari de congelare.fi soluþii de clorurã de sodiu. soluþii de clorurã de calciu. neinflamabili. diclordifluorometan (freon 12). 53 . sub aspect calitativ. Aceste condiþii sunt întrunite de azotul lichid. produsul este superior. avantajele economice ale mãririi vitezei de congelare depãºesc chiar importanþa îmbunãtãþirii calitative datoritã creºterii indicilor de utilizare a aparatelor. pentru preparate ºi semipreparate culinare. alcoolul. inerþi în contact cu produsele. aerul lichid. se constatã un paralelism între avantajul calitativ ºi cel economic prin mãrirea vitezei de congelare.

Se utilizeazã mai ales congelarea în celule sau tunele cu funcþionare discontinuã. Pentru anumite produse.3. Din punct de vedere economic. peºtilor. Se asigurã astfel o duratã îndelungatã de conservare. combinatã cu produsele termice. Principalele dezavantaje ale acestui procedeu: pierderi în greutate la produsele neambalate ºi complicaþiile care apar în legãturã cu decongelarea. se preferã decongelarea cât mai rapidã pentru a se asigura un indice cât mai avantajos de utilizare a aparatelor sau spaþiilor respective.Congelarea în aer rãmâne procedeul cu aplicabilitatea cea mai largã. legumelor. se considerã cã viteza de decongelare. iar încãrcarea specificã a spaþiului de depozitare este de trei ori mai mare. produse de panificaþie. preparatelor culinare obþinute industrial. decongelarea trebuie sã se face rapid pentru a evita modificãrile nedorite. Congelarea în aer se aplicã carcaselor de carne. respectiv cu îndepãrtarea gheþii de pe suprafeþele de rãcire. 3. 54 . nu prezintã o importanþã deosebitã. pãsãrilor întregi. Decongelarea poate fi fãcutã separat (indirect) sau direct. în care preparatele sunt introduse în tãvi pe rastele mobile. cu condiþia ca durata acestei operaþii sã nu fie prelungitã într-atât încât sã aparã riscuri de alterare microbianã sau chimicã. pentru majoritatea produselor. peºte (congelate înaintea fazei de rigiditate). Decongelarea În prezent. carne. Congelarea cu circulaþia forþatã a aerului este procedeul cel mai frecvent utilizat în congelarea preparatelor culinare. ouãlor ambalate în bidoane de aluminiu. fructelor.2.

Decongelarea directã în aer poate fi combinatã cu încãlzirea sau cu procesele termice de preparare culinarã. Umiditatea relativã a aerului folosit variazã în funcþie de produs ºi de metoda aleasã. dar nu este indicat ca aceasta sã depãºeascã 20°C la produsele de originã animalã ºi 30°C la produsele vegetale. cea mai rapidã fiind metoda cu circulaþie forþatã a aerului. Temperaturi mari scãzute de 4. Decongelarea indirectã în aer se realizeazã la o temperaturã variabilã în funcþie de durata preconizatã.. Condiþiile ºi instalaþiile folosite diferã în funcþie de varianta aleasã: decongelare indirectã sau decongelare directã.6°C nu sunt recomandabile din cauza duratei prea mari ºi deci a necesarului prea mare de spaþiu.Produsele care se preteazã mai bine la dezvoltarea directã sunt legumele ºi preparatele culinare. Decongelarea în aer se poate aplica practic la toate produsele însã prezintã urmãtoarele dezavantaje: pierderi în greutate prin evaporare. duratã mai mare de decongelare. distingem decongelarea în aer (la temperatura obiºnuitã sau în aer cald) în apã sau abur. Circulaþia aerului poate fi naturalã sau forþatã. semicontinuã ºi continuã.. La produsele neambalate cu grosimi mari ºi durate îndelungate de decongelare. oxidãri în stratul superficial al produselor cu modificãri de culoare... Decongelarea indirectã în aer poate fi discontinuã. pentru ca în cea de-a doua fazã umiditatea sã creascã la 90. umiditatea trebuie sã fie mai redusã în prima fazã (80%) pentru a reduce condensãrile pe produse ºi respectiv acþiunea microorganismelor. În funcþie de mediul în care se face decongelarea. Pentru durate scurte de decongelare ºi încãlzire se folosesc 55 .95% pentru a preveni pierderile exagerate prin evaporare.

Durata decongelãrii ºi încãlzirii unei porþii de produs dureazã între 5 ºi 20 minute. este de 20°C pentru produsele de origine animalã ºi 30°C pentru produsele vegetale. îmbibãrii cu apã ºi înmuierii se adaugã clorurã de sodiu (0. prin aplicarea acestei metode pot apare chiar creºteri în greutate.. Cercetãri recente au demonstrat cã metoda de decongelare prezintã o importanþã mai redusã decât caracteristicile materiei prime ºi condiþiile de tratare prin frig. Carcasele de carne se decongeleazã în prealabil..200°C) ºi cuptoare electrice cu microunde.. Decongelarea indirectã în apã este indicatã la produsele cu grosimi mici. carne. destinate realizãrii anumitor preparate. Decongelarea în apã ºi în abur prezintã urmãtoarele avantaje: duratã mai scurtã de decongelare. indiferent de domeniul utilizãrii lor. pierderi de substanþe nutritive ºi modificãri de consistenþã. Pentru unele legume. reducerea oxidãrii substanþelor grase din stratul superficial al produselor evitarea pierderilor în greutate.75. Decongelarea prin contact direct se aplicã la legume. Pentru reducerea pierderilor de substanþe nutritive. produsul fiind ambalat în materiale rezistente la temperatura de fierbere a apei. Produsul porþionat ºi congelat se introduce direct în cuptor. Temperatura maximã a apei. În multe cazuri. Alegerea metodei de decongelare ºi a vitezei de decongelare se face în funcþie de posibilitãþile locale. semipreparate ºi preparate. se aplicã decongelarea în apã prin contact indirect.4%). recomandatã. Aceastã metodã prezintã însã dezavantajul unei aplicabilitãþi limitate.. peºte.temperaturi ridicate (150. 56 .

.80 Carnea de porc fãrã slãninã Sursa: D.. Fructele congelate se decongeleazã în apã la temperatura maxima de 30°C.12°C) Umiditate Durata Pierderi relativã (%) (ore) cantitative (%) 90.. Decongelarea aluatului congelat în vrac se realizeazã prin pãstrarea lui timp de 24 ore la +4°C.. Bucureºti. Masa de ouã 57 . Decongelarea ouãlor se face în apã. Interferenþe nutriþionale ºi tehnologice. De aceea.. Pentru decongelarea peºtelui se foloseºte metoda de decongelare în aer cu circulaþie forþatã ºi în apã..65 0. durata de depozitare fiind însã mult mai redusã.95 90.40 0.... Ed.95 37 35 18 — 1.. cu atât mai mult cu cât decongelarea directã la prelucrarea tehnologicã dã rezultate superioare calitativ..Tabelul nr. nu este necesarã o decongelare prealabilã. la 15°C (decongelarea unui bidon dureazã 20.20 Carnea de bovine 90..2 Condiþii de decongelare pentru carne Specia Metoda de decongelare Decongelare lentã (7°C) Decongelare semirapidã (6. Legumele congelate se consumã exclusiv prin prelucrare termicã. Oscar Print.. 1996 Carnea decongelatã se depoziteazã în aceleaºi condiþii ca ºi carnea refrigeratã.12°) Decongelare lentã (7°C) Decongelare semirapidã (6.95 90. 3.. In timpul decongelãrii se adaugã zahãr pentru reliefarea gustului ºi aromei. Nu se recomandã decongelarea la temperatura ambiantã.95 69 1. Stãnescu.25 ore).

.5 minute. în numai 1. ciorbe). numai 3. în oale de fiert sub presiune. decongelarea trebuie realizatã rapid printr-o circulaþia puternicã de aer. în alimentaþia publicã se apreciazã cã decongelarea ºi încãlzirea cu aer cald este superioarã economic utilizãrii aburului ºi microundelor ºi din aceastã cauzã procedeul a cãpãtat cea mai mare extindere.. soteuri. Pentru preparatele culinare care se consumã calde se recomandã decongelarea ºi încãlzirea cât mai rapidã. t încãlzire în ap㠖 legume. la temperatura ambiantã nu poate fi pãstratã mai mult de 3 ore. pentru produse de dimensiuni reduse.4 minute. ciorbe. 58 . Pentru produsele culinare care se consumã reci (majoritatea pe bazã de aluat copt sau sandwiºuri). astfel încât produsele sã fie aduse în timpul cel mai scurt la temperatura de consum (20. t încãlzire în abur. Decongelarea ºi încãlzirea pot fi realizate prin mai multe procedee în funcþie de natura preparatului ºi tipul ambalajului: t încãlzire directã pe flacãrã prin introducerea produsului într-un vas corespunzãtor (pentru supe.. metodã utilizatã la toate produsele care se consumã calde. t încãlzire în ulei încins – ºniþele. t încãlzirea în cuptoare cu gaze sau cu aer cald.. t încãlzire pe plit㠖 supe.. Unele produse se comportã mai bine dacã înainte de încãlzire au fost decongelate parþial.decongelatã poate fi pãstratã maximum 48h la +4°C. Pentru capacitãþi mari de decongelare. t încãlzire prin curenþi de înaltã frecvenþã (microunde) cu durate foarte scurte de decongelare ºi încãlzire. cartofi prãjiþi. metoda nu poate fi însã aplicatã la produse ambalate în ambalaje metalice. pentru a evita riscurile de alterare microbiologicã ºi pentru asigurarea unor caracteristici organoleptice superioare. sosuri..22°C).

Randamentul instalaþiei electrice de încãlzire este mult mai ridicat. încãlzirea electricã prezintã avantaje importante faþã de încãlzirea cu purtãtori de cãldurã materiali. Pentru încãlziri care nu depãºesc 150. posibilitatea de a dezvolta cãldura în locul dorit. neutralizând în acelaºi timp agenþii de degradare calitativã. apetisante. electricitate.. Sursele de radiaþii infraroºii pot fi surse cu încãlzire electricã sau surse de încãlzire cu gaze combustibile. reglare rapidã ºi precisã. posibilitatea de a dezvolta o cantitate mare de cãldurã într-un spaþiu redus. uºor asimilabile..3. Pe scarã industrialã se utilizeazã transformarea energiei electrice în cãldurã cu ajutorul rezistenþelor (cel mai uzual procedeu) precum ºi transformarea energiei electrice în radiaþii infraroºii. Tratamente termice Majoritatea proceselor tehnologice din serviciile de alimentaþie presupun ºi tratamente termice.3. Dintre purtãtorii de energie uzuali trebuie sã se aleagã între: abur. utilizatã în mod deosebit la finisarea preparatelor culinare sau decongelarea unor produse uºor alterabile. O sursã modernã de încãlzire o formeazã curenþii de înaltã frecvenþã (microunde). 59 . Principala problemã legatã de instalaþiile necesare unei unitãþi de alimentaþie publicã este alimentarea cu energie. cu avantajul unei manevrãri comode ºi a unui cost destul de redus. Operaþiile specifice prelucrãrii termice necesitã utilaje speciale care sã asigure transferul cãldurii necesare. Pentru operaþiile pânã la temperaturi de 80°C. aburul saturat este cel mai uzual purtãtor de cãldurã.200°C. Tratamentele termice transformã materiile prime în produse comestibile. combustibili lichizi sau solizi. gaze naturale.

antrenând în compoziþia lor ºi compuºi de descompunere ai lipidelor ºi proteinelor. tratamente a cãror duratã ºi temperaturã nu afecteazã valoarea nutritivã a materiilor prime prelucrate. criterii care sã nu se rezume numai la caracteristicile organoleptice. Toate procesele termice implicã criterii de control al procesului tehnologic respectiv. iar durata tratamentului este redusã. Produsele obþinute prin tratamente xerotermice. fierberea în vapori supraîncãlziþi. Pentru aceste preparate culinare este foarte importantã durata tratamentului termic. coacerea. deºi apetisante ºi preferate pentru aceasta. presupun nu numai condiþii tehnologice specifice fiecãrei operaþii (mediu de tratare. Procedeele moderne folosite în gastrotehnie înlocuiesc tratamentele xerotermice obiºnuite cu cele realizate în vase cu teflon care nu necesitã un lichid de contact cu schimbãtorul de cãldurã.Tratamentele termice desfãºurate în prezenþa apei (hidrotermice) precum opãrirea. ca ºi cele xerotermice. înãbuºirea . Dintre tratamentele termice cunoscute capãtã o tot mai mare extindere fierberea în suc propriu. utilizarea raþionalã a mediului de reacþie (grãsimi) ºi mai ales posibilitatea unui control corect al produsului finit. temperaturã. duratã) dar ºi o astfel de dirijare a acestor condiþii încât preparatul culinar obþinut sã corespundã nu numai organoleptic ci ºi din punct de vedere al valorii nutritive. unii dintre aceºtia chiar toxici. evaporarea. fierberea. Se obþin astfel produse uºor digerabile cu o compoziþie foarte apropiatã de cea iniþialã a materiilor prime prelucrate. 60 . sunt de regulã mai greu digerabile. frigerea. prãjirea.

Caracteristice pentru operaþiile discontinue sunt mãrimea ºarjei ºi durata unui ciclu de fabricaþie. din care produsul finit se descarcã parþial sau total la intervale determinate de timp. ale cãrui stadii diferite se efectueazã periodic sau un proces periodic în care mai multe stadii se desfãºoarã continuu.Procesele de fabricaþie utilizate în alimentaþie pot fi procese periodice.4. debitul de produs. continue sau combinate. a debitelor instalaþiilor. Aspecte economice ale activitãþii tehnologice Conducerea proceselor tehnologice din serviciile de alimentaþie presupune cunoaºterea cantitãþilor de materiale necesare. a tuturor transformãrilor care apar în procesele aplicate. prin alimentarea în mod neîntrerupt ºi uniform cu materii prime ºi descãrcarea neîntreruptã ºi uniformã a produsului finit. deci cheltuielile de investiþii sunt mai mici. Procesul combinat este un proces continuu. a cantitãþilor de produse finite care rezultã prin prelucrare. Pentru a evidenþia pierderile neproductive de materiale. tipul ºi cantitatea de produse secundare obþinute. 3. intervalul de timp în care produsul se aflã în instalaþie. fiecare 61 . Caracteristicile acestui proces sunt debitul de alimentare. iar spaþiul ocupat de utilaje este mai redus. Procesul continuu se caracterizeazã printr-o simultaneitate a desfãºurãrii tuturor stadiilor sale. Procesele periodice sau discontinue se realizeazã în aparate cu funcþionare periodicã. asigurã o producþie mai omogenã din punct de vedere calitativ. Cea mai avantajoasã variantã este procesul tehnologic continuu care se poate uºor mecaniza sau automatiza.

t sã se ia ca bazã de referinþã componentele care rãmân neschimbate tot timpul procesului. Bilanþul de materiale poate fi total sau general. Obþinerea preparatelor culinare în serviciile de alimentaþie cuprinde în principal operaþii de amestec. ºi parþial dacã evidenþa urmãreºte un singur aparat. raportându-se la acestea componentele care se transformã. Cu ajutorul lui se poate interveni pentru reducerea pierderilor. iar acestea sunt probleme tipice de bilanþ de materiale. atunci când se referã la un întreg proces tehnologic. Ele devin cu atât mai complicate cu cât numãrul componentelor care se introduc este mai mare. dar cel mai adesea un component mai valoros în întregul proces tehnologic. pentru a se reduce la minimum influenþa aproximaþiilor ºi a erorilor. 62 .proces tehnologic trebuie sã aibã la bazã un bilanþ de materiale exprimat în unitãþi de masã. se pot reduce consumurile specifice de materii prime ºi materiale. Bilanþul de materiale este un instrument principal al tehnologului ºi economistului pentru urmãrirea cantitativã ºi calitativã a producþiei. consumurile specifice ºi randamentele corect dimensionate. se apreciazã cã procesul respectiv este bine cunoscut. Dacã pentru un proces tehnologic se poate întocmi un bilanþ de materiale. pentru fiecare din componentele individuale prelucrate. Pentru a se întocmi corect un bilanþ de materiale este necesar sã se respecte câteva reguli elementare: t sã se foloseascã cât mai multe ecuaþii de bilanþ parþiale. t componentele care se iau ca bazã de referinþã sã fie în cantitãþi cât mai mari raportate la celelalte componente.

evaporare. ca ºi bilanþul de materiale se întocmeºte pentru o duratã determinatã. 63 . În timpul acestor transformãri sunt inerente pierderi cantitative datorate eliminãrii pãrþilor necomestibile prin operaþii preliminare. referitor la un singur aparat al instalaþiei considerate sau uneori la anumite porþiuni dintr-un aparat. la totalul producþiei realizate sau la unitatea de produs. cauzate de tratamente tehnologice uzuale. Pentru a aprecia din punct de vedere economic desfãºurarea activitãþii în alimentaþia publicã. Toate modificãrile rezultate prin procesele tehnologice determinã.t ecuaþiile necesare pentru rezolvarea problemelor de bilanþ de materiale. dacã evidenþierea se face numai prin urmãrirea variaþiei cãldurii din sistemul considerat. transformãri chimice. sunt ecuaþii care au la bazã principiul conservãrii energiei. Toate procesele tehnologice produc transformãri profunde ale materiilor prime prelucrate. Bilanþul energetic. pierderile normale din procesele tehnologice se pot raporta la totalul materialelor sau materiilor prime implicate. la totalul materialelor consumate.3). Orice proces tehnologic este legat ºi de un consum de energie. ªi în cazul bilanþului energetic se poate realiza un bilanþ total pentru o întreagã instalaþie. egalã cu durata unei ºarje. în mod curent. 3. Aceste pierderi normale. rehidratare. proceselor fizice de deshidratare. O formã particularã a bilanþului energetic este bilanþul caloric. pentru procesele discontinue ºi pentru unitatea de timp în cazul proceselor care se desfãºoarã în flux continuu. au fost determinate experimental (tabelul nr. scãzãminte. sau un bilanþ parþial. schimbãri de stãri fizice. pierderi normale a cãror valoare trebuie bine cunoscutã pentru a putea conduce corect un astfel de proces.

curãþare mecanicã .fierþi în coajã ºi curãþaþi .curãþare manualã .curãþare mecanicã .ºip .fierþi în coajã ºi curãþaþi .prãjiþi .înãbuºire Pierderi 25 28 5 15 45 59 65 28 31 5 15 45 51 67 23 27 5 18 33 10 20 20 20 20 23 2 3 4 5 6 64 .sortare Þelinã: . crt. 1 Grupa de produse Cartofi de varã: .curãþare mecanicã .curãþare manualã .înãbuºire Ceapã verde proaspãtã: .31 XII: .aprilie) .Tabelul nr.curãþare .pai Cartofi în perioada 1 IX .3 Pierderi normale prin procesele tehnologice la unele materii prime utilizate în tehnologia culinarã (%) Nr. 3.fierbere .curãþare manualã .curãþare .curãþare Ceapã (octombrie .fierbere .prãjiþi .pai Morcovi: .fierbere .ºip .fierþi (natur) .fierþi (natur) .

3.Tabelul nr.înãbuºire .curãþare manualã .curãþare pentru salatã .curãþare .curãþare Mãsline: .fierbere Castraveþi proaspeþi: .înãbuºire Salatã verde: .curãþare Mazãre verde proaspãtã: . pãtrunjel.coacere ºi curãþare .fierbere . crt.curãþare mecanicã .curãþare Roºii de serã: . 7 Grupa de produse Cartofi însilozaþi (ianuarie-mai) .curãþare Roºii proaspete: .prãjiþi Varzã de toamnã: . leuºtean: .roºii pentru umplut Vinete: .curãþare de coajã Fasole verde proaspãtã: .Continuare .roºii opãrite ºi epilate .3 Nr.curãþare .fierbere Mãrar.coacere .curãþare de sâmburi Pierderi 35 38 45 16 10 27 18 24 40 45 6 6 14 49 50 15 10 25 7 50 22 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 65 .

decongelare Pierderi 4 25 4 37 36 4 31 32 4 31 35 32 4 37 35 37 38 4 19 20 21 22 23 Aceste pierderi cantitative au fost evaluate de specialiºti ºi ele se pot constitui norme orientative pentru toþi cei interesaþi.coacere .frigere . 66 .Continuare . fãrã os: .coacere . 3.frigere Carne de vitã calitate superioarã.decongelare .decongelare . 18 Grupa de produse Muºchi fasonat de vitã: .înãbuºire Carne de berbec: . crt.fierbere .frigere .decongelare .3 Nr.înãbuºire Carne de porc calitate superioarã fãrã os: .frigere .fierbere .coacere Muºchiuleþ de porc ºi cotlet fãrã os: .decongelare .coacere Antricot de porc parþial dezosat: .Tabelul nr.decongelare .

1 Pentru a rãspunde prompt solicitãrilor consumatorilor. Produsele culinare se obþin prin asocieri de semipreparate sau materii prime.CAPITOLUL 4 PARTICULARITÃÞI TEHNOLOGICE ALE PRODUSELOR CULINARE Activitatea de alimentaþie prezintã unele particularitãþi comparativ cu alte activitãþi productive. Alimentaþie-Catering. Ed. Oscar Print. rapid disponibil ºi suficient diversificat pentru a satisface cele mai diverse cerinþe. de primã necesitate. care printr-o asociere ingenioasã pot participa la crearea unui sortiment larg. supuse unor procese tehnologice specifice pentru mãrirea coeficientului de utilizare digestivã a trofinelor componente ºi pentru reducerea substanþialã a riscului de îmbolnãvire datorat infectãrii sau infestãrii parþiale. Stãnescu. în tehnologia culinarã se utilizeazã o gamã largã de elemente ajutãtoare. 67 . Bucureºti. 1 1998. dintre care timpul scurt de finalizare a produsului prelucrat ºi necesitatea reluãrii zilnice a tehnologiei din punctul zero sunt cerinþe specifice care orienteazã modul de organizare a proceselor tehnologice ºi sortimentul de preparate culinare preconizat a se comercializa zilnic. D.

care nu se consumã ca atare ci asociate cu alte alimente. 68 . 4. Compoziþia lor diferã în funcþie de umplutura la care se utilizeazã. de calitatea acestora depinde în mare mãsurã valoarea produselor finite la care se folosesc. care dupã rãcire gelificã. Tipuri de semipreparate Semipreparatele. la decorarea unor produse sub formã de aspic tocat. Se utilizeazã la sosuri ºi preparate de bazã. proporþia de panadã nu trebuie sã depãºeascã jumãtate din greutatea umpluturii de bazã. aspicuri. aºa cum aratã ºi denumirea. Se utilizeazã la obþinerea antreurilor.1. a materialelor aromatizante. panade (fig. Cele mai utilizate semipreparate sunt: fondurile de bazã. sunt preparate semifinite.4. a conferi un aspect plãcut. Esenþele (glace) reprezintã sucul concentrat obþinut din fond printr-o fierbere îndelungatã ºi lentã cu scopul evaporãrii unei pãrþi a lichidului. a împiedica oxidãrile la suprafaþã. Aspicurile sunt semipreparate sub formã de masã gelatinoasã obþinute prin fierberea îndelungatã ºi lentã a materialelor nutritive ºi gelatinoase. la naparea produselor pentru a le da luciu. permit diversificarea ºi îmbunãtãþirea calitãþii preparatelor finite. Fondurile sunt elemente de bazã folosite la prepararea supelor ºi a preparatelor de bazã. umpluturi (farse). esenþele (glace). Ele stau la baza unei game variate de produse culinare. sosuri.1). formând produse sau preparate culinare. urmatã de limpezire ºi strecurare. Panadele reprezintã adaosul de bazã folosit la unele farse. pãrþi din produs. Semipreparatele sunt elemente de primã necesitate în tehnologia culinarã deoarece asigurã promptitudinea în satisfacerea solicitãrilor consumatorilor.

u Fonduri u de viþel u brune limpezi ude pasãre ude peºte ude vânat u albe – îngroºat u din fond u u crude u de viþel u de pasãre u de peºte u Esenþe u Legume uprelucrate termic uobiºnuit u din came vitã udin carne pasãre u din peºte u Aspicuri ucu gelatinã SEMIPREPARATE DE BUCÃTÃRIE uSosuri uobiºnuite ude bazã uReci uemulsionate ucolorate u roºii u brune uderivate cu ualbe adaosuri uCalde uciuperci ugãlbenuº ulegume usmântânã ucondimente ucrude u Umpluturi u fierte uslabe ugrase u u u duxelles u emulsionate u amecianã ude peºte pentru gratinat u gelatinã u Panade u cu franzelã ucu fãinã u cu orez uporþionatã ucrudã u tocatã utrecutã prin componente pentru ºniþele u prelucratã termic u Carne Figura 4.1. Tipurile semipreparatelor de bucãtãrie 69 .

stimulãrii secreþiei sucurilor digestive. pe lângã legãtura de amidon. foi de clãtite. deasupra preparatului fierbinte. care au ca scop creºterea sapiditãþii preparatului.Sosurile sunt semipreparate folosite cu scopul de a scurta timpul de pregãtire a preparatelor culinare. de aceea s-a cãutat sã se pãstreze acestea dar fãrã a dãuna sãnãtãþii consumatorului. pãsãrilor. îmbunãtãþirii calitãþii gustative a preparatelor culinare. Din aceastã categorie fac parte: tãiþeii de casã. Semipreparatele diverse se folosesc la pregãtirea unor preparate culinare. fãrã abuz de preparate iuþi. chiar la servire. fãrã grãsime încinsã. În funcþie de procesul tehnologic. fiind considerate auxiliare. grãsime ºi diverse adaosuri. sosurile însoþesc preparatele culinare sau intrã în componenþa acestora cu scopul de a le pune în valoare. crude sau fierte cu întrebuinþãri multiple în funcþie de compoziþia lor. Tradiþia culinarã imprimã anumite preferinþe pentru sosurile picante. ceea ce va duce la creºterea sapiditãþii ºi stimularea secreþiilor digestive. mãririi varietãþii sortimentelor culinare. Vâscozitatea caracteristicã sosului realizeazã o prelungire a timpului de contact al substanþelor excitante cu papilele gustative. Servesc la umplerea legumelor. gustoase. Se prezintã sub forma de paste fine. Umpluturile sunt semipreparate catering compuse din alimente tocate. paste diferite pentru sandviºuri de legume sau ouã umplute. în general. pateurilor în crustã. În general sosurile conþin. apetitului ºi digestiei. pentru prezentarea pieselor de vânat. Grãsimea se adaugã sã fiarbã în sos sau în cazul untului. S-au realizat astfel sosuri care se preparã. crutoanelor. tertinelor. De asemenea se menþine condimentarea. sosurile pot fi reci ºi calde. În stare caldã sau rece. la prepararea gelatinelor. foetajul crud. 70 . preferându-se condimentele aromate. tartele de umplut.

Sortimentul de semipreparate de cofetãrie ºi patiserie este prezentat în figura 4. coji u colorate u baroturi u semipreparate u marþipan u nuga Figura 4.2. foi. u pe bazã de zahãr u siropuri u fondanturi u fructe confiate u pe bazã de fructe ºi zahãr u fructe în alcool u sucuri de fructe u jeleuri u rãzãturi de fructe u pe bazã de lapte SEMIPREPARATE DE COFETÃRIE ªI PATISERIE u creme u pe bazã de unt u pe bazã de friºcã u u albe blaturi.2. alcãtuind de obicei pãrþi dintr-un produs obþinut prin combinarea lor.Semipreparatele de cofetãrie ºi patiserie sunt produse cu o structurã complexã. Ele necesitã o prelucrare ulterioarã specialã în funcþie de utilizare. Tipurile semipreparatelor de cofetãrie ºi patiserie 71 .

Tabelul 4. Maxim – Tehnologia în alimentaþia publicã. 1984. cât mai ales de materiile prime prelucrate. Bucureºti.1 Clasificarea preparatelor culinare Gustãri Calde Reci Preparate de felul întâi Preparate lichide Preparate din legume Preparate din brânzeturi Antreuri pe bazã de: Ø crupe Ø paste fãinoase Ø ouã Ø carne ºi subproduse Ø peºte ºi crustacee Preparate de bazã Preparate din legume Preparate din peºte ºi crustacee Preparate din paste fãinoase Preparate din carne tocatã cu diferite adaosuri Preparate din legume cu carne de pasãre Preparate din legume cu carne de porc Preparate din legume cu carne de ovine Preparate din vânat Fripturi ºi garnituri Salate Dulciuri De bucãtãrie Cofetãrie Patiserie Sursa M. Produse culinare. Ed.4.1). în urmãtoarele grupe (tabelul nr.2. 4. condiþionatã nu atât de procesele tehnologice aplicate. ASE. 72 . Structura sortimentalã Produsele culinare se realizeazã într-o mare diversitate. Se comercializeazã obligatoriu numai în ziua preparãrii.

carne. cu unt. toast. respectarea cerinþelor de calitate specifice pentru produsul finit. ºuncã. roºii. Gustãrile calde sunt preparate culinare care se obþin din materii prime diverse (legume. Se obþin din materii prime ca: legume. la care se adaugã elementele de decor din legume proaspete sau conservate (castraveþi. carne sau preparate din carne). ouã. cartofi. ardei gras. salam. Alcãtuirea ºi prezentarea gustãrilor se poate face diferit. Gustãrile (horss d’oeuvres) se mai numesc ºi „mici fantezii”. gustãrile pot fi reci ºi calde (tabelul 4. Prin modul lor de prezentare simplu ºi agreabil sau rolul de a stimula apetitul consumatorilor fãrã a-l satisface pânã la saturare. chifle. mãsline sau verdeþuri). preparate din carne. Din punct de vedere al modului de realizare ºi prezentare. peºte. Aceste preparate sunt foarte solicitate mai ales în unitãþile de tip fast-food. caºcaval. cornuri. 73 . cu decoruri ºi alternanþe perfecte ale condimentelor ºi culorilor. Gustãrile reci se pot obþine folosind ca bazã una sau mai multe materii prime: legume umplute cu diferite compoziþii.Ø gustãri (calde ºi reci) Ø preparate care se servesc la felul I Ø preparate de bazã din componenþa meniurilor Ø dulciuri de bucãtãrie ºi patiserie-cofetãrie Fiecare grupã de produse culinare presupune o tehnologice specificã. Sandviºurile se preparã pe suport de pâine. ouã umplute cu diferite paste (de peºte. brânzeturi. carne. aluaturi cu diferite umpluturi.2). gogoºari. mai ales. o anumitã frecvenþã a operaþiilor ºi. brânzeturi.

supe. Antreurile sunt preparate culinare realizate din ouã. cu brânzã. orez. carne. Se mai pot obþine ºi din preparate pe bazã de aluaturi: buºeuri cu carne.3.Tabelul 4. Bucureºti. organe ºi subproduse.2 Clasificarea gustãrilor Reci • Sandviºuri Ø închise Ø deschise Ø vegetariene • Cu diferite umpluturi Ø cu paste fine Ø pe bazã de carne Ø pe bazã de legume Ø pe bazã de peºte • Tartine • Cartofi chip • Salate din legume ºi ou • Tarte Calde • pe bazã de carne • pe bazã de foietaj • pe bazã de pate a chou • pe bazã de sandviº • pe bazã de brânzeturi • pe bazã de legume • pe bazã de cartofi Sursa: M. schema tehnologicã fiind redatã în figura nr. Maxim – Tehnologia în alimentaþia publicã. Ed. paste fãinoase. ciuperci). preparate din peºte. Se obþin 74 . clãtite cu diferite umpluturi (brânzã. peºte. la începutul mesei. organe. înaintea preparatului de bazã sau pot substitui primul sau al doilea serviciu din cadrul unui meniu în cazul în care nu se servesc gustãri. 1984. se servesc îndeosebi calde. legume. Preparatele culinare lichide sunt preparate cu o fluiditate mare. ASE. crenvuºti). ciorbe. legume. cârnãciori. 4. Ele pot fi servite ca atare. cu ciuperci.

Caracteristicile acestor preparate constau în modul lor de preparare2.Figura 4.3. Stãnescu. 75 . Ed. Interferenþe nutriþionale ºi tehnologice. Bucureºti. Oscar Prinþ. Schema tehnologicã a antreurilor calde prin fierberea extractivã sau dizolvantã ºi au o valoare nutritivã variabilã în funcþie de componenta lor. 1996. 2 D.

tehnologia aplicatã la obþinerea lor ºi dupã componenta de bazã. dovlecei. conopidã. piper ºi sare. Cremele sunt preparate culinare care se obþin din legume înãbuºite în grãsime. 4. Aceste supe pot fi servite ca atare. fasole. sau vacã ºi ceapã. þelinã. Supele limpezi se obþin din oase cu ºi fãrã mãduvã. Gama legumelor din care se realizeazã cremele este foarte largã (morcovi. asezonate cu verdeþuri sau însoþite de gãluºti. tãiþei. morcovi. fidea. Figura 4. conform schemei din figura nr. orez. la care se adaugã gãlbenuºuri de ouã în amestec cu lapte sau smântânã ºi fãinã. pãstârnac. 76 .Clasificarea preparatelor lichide se face dupã gust. apoi fierte în supe de oase ºi pasate. cartofi. gulii). mazãre. Tipuri de preparate lichide Supele sunt preparate culinare care se obþin prin fierberea cãrnii sau oaselor în amestec cu diferite legume ºi asezonate cu verdeþuri. carne de pasãre.4. crutoane. þelinã pãtrunjel.4.

Consomme-urile sunt preparate lichide speciale. ouã. morcovi. urzici. ceapã. o valoare energeticã ºi nutritivã mai ridicatã decât alte tipuri de preparate. mãrar. tarhon pentru ciorbe. toate fiind asezonate cu verdeþuri. ºi legume. iaurt. concentrate. fãinã. consomme-urile se realizeazã mai ales în unitãþi speciale ºi se servesc în meniuri pregãtite pentru diverse ocazii. pãtrunjel. iar legumele ºi carnea se regãsesc în produsul finit. Primul contact al consumatorului cu preparatele respective este de naturã senzorialã (culoare.bazici în organism. þelinã. lobodã. Preparatele de bazã din componenþa meniurilor cuprind toate sortimentele care se servesc la felul II ºi au o structurã mai complexã. menþinerea echilibrului miliechivalenþilor acido. lapte. degresate ºi limpezi. consistenþã. Preparatele de bazã denumite curent ºi mâncãruri se pot diferenþia ºi în funcþie de natura celor douã materii prime de bazã. leuºtean. struguri verzi. sfeclã roºie. Datoritã modului de pregãtire ºi al caracteristicilor deosebite. supã de oase. salatã verde. inclusiv la cinã. Ciorbele ºi borºurile sunt preparate lichide care se deosebesc de supe ºi creme prin faptul cã se acresc. Ciorbele pot fi acrite cu: suc de lãmâie. iar pentru borºuri leuºtean ºi pãtrunjel. care prin compoziþia chimicã diversã ºi eterogenã asigurã varietatea meniurilor. dovlecei. Se realizeazã din legume. bulion. Legumele folosite la realizarea ciorbelor ºi borºurilor sunt dintre cele mai variate: cartofi. castraveþi. aromã. 77 . pãtrunjel. varzã roºie. oþet. La obþinerea lor se utilizeazã: carnea. zeamã de varzã. mazãre. smântânã. paste fãinoase. din legume ºi carne cu adaosuri de orez. pentru conþinutul sãu bogat în proteine. iar borºurile se acresc cu borº. fasole. cimbru. sare de lãmâie.

aceste proprietãþi au rol esenþial în acceptarea produsului. E. Preparatele de bazã din legume ºi carne conþin douã materii importante ºi anume: carnea. ºi legumele. valoarea nutritivã ºi energeticã a preparatelor. Preparatele de bazã din legume sunt formate din una sau mai multe legume. Ø colorit variat. Ø aport ridicat de sãruri minerale. 78 . Ca. care pentru conþinutul sãu în proteine. care asigurã prezentarea esteticã a preparatelor. proprietãþile senzoriale. mult mai mare decât valoarea lui alimentarã realã. Ø menþin echilibrul miliechivalenþilor acido-bazici ai sângelui prin acþiunea lor alcalinã. ele vor influenþa. B1. Ø au valoare nutritivã ºi energeticã mai micã decât a preparatelor pe bazã de carne. K. care prin compoziþia chimicã diversã ºi eterogenã asigurã varietatea meniurilor. echilibrul acido-bazic în organismul uman. B2. Ø posibilitatea de a se servi calde sau reci. Ø timp de prelucrare termicã mai mic. vitamina C. Ø contribuie la stabilirea echilibrului între aminoacizii necesari unei alimentaþii generale. Fe. acizi organici. ca urmare. care determinã posibilitãþi multiple de alegere. Ø se comercializeazã ºi sub formã de semipreparate din legume ºi sosuri gata de consum. Ø favorizeazã digestia prin conþinutul lor de celulozã. prin varietatea ºi compoziþia lor chimicã. structura sortimentalã. asociate cu sosuri ºi condimentate în funcþie de sortiment. Preparatele de bazã din legume se caracterizeazã prin: Ø sortiment diversificat. Componentele principale fiind legumele.gust) ºi. P.

Ø durata de prelucrare termicã mai scurtã. preparatele din peºte se caracterizeazã prin: Ø sortimentul diversificat determinat de varietatea speciilor de peºti utilizaþi. preparatele din carne de pasãre prezintã urmãtoarele caracteristici: Ø valoare nutritivã ºi gustativã deosebitã. au valoare nutritivã echilibratã. salate ºi sosuri diferite. coeficient de utilizare digestivã maxim. Ø timp de pregãtire culinarã relativ scurt.În comparaþie cu preparatele de bazã din legume. Preparatele din peºte sunt pregãtite prin asociere cu legume. Fripturile sunt preparate culinare cu structurã complexã. crupe. produse cerealiere ºi sosuri. produse cerealiere ºi sosuri. Comparativ cu preparatele de bazã din carne de mãcelãrie. grãsimi uºor asimilabile. fructe. Ø posibilitãþi de utilizare ºi în alimentaþia dieteticã. Ø posibilitatea de utilizare ºi în alimentaþia dieteticã. Comparativ cu preparatele din carne de mãcelãrie. Ø valoare nutritivã mare. având în componenþa lor carne. deoarece se digerã foarte uºor. conþinut bogat în vitamina A ºi D ºi în substanþe minerale. fructe. valoare energeticã mai mare. a posibilitãþilor de asociere cu diferite alimente. calitãþi senzoriale deosebite. a proceselor tehnologice aplicate pentru obþinerea lor. sos ºi legume sub formã de 79 . deoarece carnea de pasãre se asociazã uºor cu legume. Preparatele din carne de pasãre se pregãtesc prin asociere cu legume. determinatã de proteinele complexe. Ø digestibilitate mai uºoarã. Sortimentul preparatelor din carne de pasãre este foarte variat.

tournedo sau medalion când utilizãm mijloc de muºchi file. Nicolescu. la grãtar. La obþinerea fripturilor este foarte important sã se asigure o asociere între valoare esteticã. specialitãþi. Tehnologia activitãþii în restaurant ºi bar.garnituri ºi salate. posibilitãþi de prezentare deosebite. stimulându-se astfel interesul consumatorilor pentru sortimentele de fripturi cu o prezentare esteticã atrãgãtoare. Sunt preparate cu o valoare nutritivã mare. la cuptor (tavã). Unele fripturi au intrat în bucãtãria internaþionalã cu denumirea consacratã. 1994. Materiile prime de bazã folosite pentru pregãtirea garniturilor sunt: legumele. mignon. 3 80 . R. la frigare (clasic. cu scopul de a le completa valoarea nutritivã ºi gustativã. 4. În funcþie de tratamentul termic aplicat se obþin fripturi la proþap (o veche tradiþie în unele zone geografice). toate prelucrate termic la tigaie. preparatele culinare. când utilizãm cap de muºchi ºi îl prelucrãm termic la grãtar sau îl lãsãm crud. a le finisa prezentarea. Din pulpã ºi spatã de viþel sau porc se obþine escalop. din muºchiul de vitã se obþine beefteac. preferate de aproape toate categoriile de consumatori. pe care o întâlnim ºi în bucãtãria româneascã. frigãrui înãbuºite. Ed. realizându-se un maxim randament nutritiv ºi material.3 Garniturile însoþesc. proprietãþile nutritive ºi proprietãþile senzoriale. pastele fãinoase. Astfel. de regulã. crupele. Inter Rebs. Ele se obþin din carne de calitate superioarã. Bucureºti. Din vrãbioara prelucratã la tavã sau tigaie se obþine ramstec.5. prin diverse tratamente termice. rotisor). aºa cum rezultã din figura nr. uºor asimilabile ºi apetisante.

Sortiment de garnituri 81 .u Înãbuºire uLegume ºi fructe u Prãjire u Pireuri u Soteuri u Pal u Careuri u Cubuleþe u Felii rotunde u Bare u Fuliere u Paste fine uLegume uscate uBoabe uPireuri u Naturale u Opãrite Materii prime de bazã u Crupe u Laminate u Prãjite u Expandate GARNITURI u u Macaroane uPaste fãinoase u Spaghete u Lazane u Fidea u Figurine u Tãieþei u Sosuri u Brânzeturi u Ouã u Condimente u Unt u Legume ºi fructe u ADAOSURI Figura 4.5.

congelate. cu grad de maturitate optimã. Garniturile din paste fãinoase sunt apreciate pentru conþinutul de amidon. asigurând nu numai armonia culorilor ci ºi o bunã digestibilitate ºi echilibrare nutritivã. distrugerea microorganismelor ºi inactivitarea unor toxine microbiene folosind urmãtoarele tratamente termice: sortare. Salatele se clasificã în funcþie de materiile prime utilizate ºi procedeul de obþinere utilizat (figura nr.Structura garniturilor trebuie sã se asocieze cu preparatul pe lângã care sunt servite. întregi. Materiile 82 .6). Calitatea garniturilor depinde de calitatea materiilor prime. însoþind diferitele preparate cu sos. înãbuºire. servite atât ca intrare cât ºi asociate cu preparatele de la felul II ºi ca desert. vitamine provenite din legumele folosite la preparare Ø valoare energeticã redusã Ø aspect ºi colorit viu. fierbere. favorizând ºi digestia altor preparate din meniu. Se comercializeazã garniturile gata preparate. sãnãtoase. Garniturile se pregãtesc prin prelucrarea materiilor prime. Salatele sunt preparatele nelipsite din meniuri. pentru creºterea digestibilitãþii. congelate sau sterilizate precum ºi legumele prelucrate ºi rãcite. deshidratate. Cele mai apreciate sunt garniturile din legume care permit ºi ornarea diversificatã a preparatelor de bazã. care trebuie sã fie proaspete. precum ºi de respectarea procesului tehnologic. gustul ºi digestibilitatea uºoarã. asigurã armonia esteticã ºi diversificarea meniului. 4. Salatele se caracterizeazã prin: Ø conþinut ridicat de substanþe minerale. influenþând favorabil apetitul Ø digestibilitate uºoarã datoritã conþinutului de celulozã din compoziþie.

brânzeturi cu elemente de legãturã diferite. ouã. salate combinate. procedee care corespund cerinþelor gastronomiei moderne. Preparatele de patiserie au la bazã aluaturile care. În funcþie de numãrul componentelor pe care le conþin salatele pot fi: salate simple care au o singurã componentã. Sortiment de salate Componentele pot fi crude sau prelucrate termic prin opãrire. pe lângã acestea. carne. produse lactate. condimente ºi sosuri. carnea ºi produsele din carne. fierbere. în funcþie de procesul tehnologic aplicat. iar pierderile de substanþe nutritive prin aceste procedee sunt minime. Preparatele de patiserie din aluaturi nedospite se clasifica în urmãtoarele grupe: Ø preparate din foi de plãcintã 83 . coacere. cu douã sau mai multe componente pregãtite din legume fierte sau crude. Fig ura 4. în principal.prime folosite la prepararea salatelor sunt. Dulciurile de bucãtãrie ºi patiserie-cofetãrie se servesc la încheierea meniurilor ºi au ca scop principal completarea energeticã a acestuia ºi accentuarea saþietãþii. legumele ºi.6. se pot clasifica în aluaturi dospite (afânate cu drojdie) ºi nedospite (prelucrate mecanic sau afânate chimic). mezeluri.

Sortimentul de prãjituri este diferenþiat în trei grupe: Ø prãjituri pe bazã de blaturi (cu blat alb sau colorat) Ø prãjituri pe bazã de foi (Alcazar. Preparatele de cofetãrie cuprind ca sortimente de bazã prãjiturile ºi îngheþata. Richard) Ø prãjituri pe bazã de coji (Indiene. Stãnescu.Ø preparate din aluat opãrit Ø preparate din aluat fraged Ø preparate din aluat franþuzesc (foetaj). Sortimentul de produse culinare ºi de produse de cofetãrie-patiserie va trebui sã rãspundã în viitor unor cerinþe foarte diversificate. reducerea timpului afectat alimentaþiei ºi un consum alimentar ºtiinþific. Alimentaþie. determinate în mare parte de evoluþia rapidã a vieþii cotidiene. Doboº. D. roboþi de bucãtãrie. instalaþii frigorifice ºi de pãstrare).100 g). Calitatea prãjiturilor se apreciazã în funcþie de formã. Catering. Prãjiturile se comercializeazã cu bucata ºi se caracterizeazã prin gramaj (50. 4 1998. de destindere). Ed. starea suprafeþei. maºini automate pentru spãlarea veselei ºi a paharelor. Meringues). Oscar Print.4 Pentru îmbunãtãþirea produselor este necesarã modernizarea tehnologiilor de fabricaþie prin introducerea unor utilaje de înaltã tehnicitate ºi productivitate (cuptoare cu microunde. semipreparatul de bazã ºi modul de finisare (care în mod obiºnuit se face manual)... Bucureºti. mai ales. 84 . Aceste produse trebuie sã corespundã diferit momentelor zilei în care se comercializeazã ºi respectiv scopului urmãrit de fiecare consumator (numai alimentar sau. modul de glazurare decorul.

evoluþia structurii sortimentale trebuie sã þinã pasul cu transformãrile înregistrate în viaþa ºi activitatea oamenilor. 85 . Oferta de produse culinare – exprimatã prin gama sortimentalã realizat㠖 trebuie sã reflecte cât mai fidel mutaþiile calitative înregistrate în modul de viaþã al omului modern. atât sub aspect material cât ºi spiritual. de modul de prezentare. stimuleazã apetitul. Varietatea sortimentalã atrage consumatorul. Ea este condiþionatã de materiile prime. procedeele de prelucrare utilizate. creeazã bunã dispoziþie.În aceste condiþii eficienþa economicã a activitãþii desfãºurate într-o societate comercialã depinde de sortimentul de produse culinare comercializate ºi calitatea acestora. Diversificarea producþiei culinare are la bazã preferinþele de consum ale populaþiei dar ºi necesitatea asigurãrii unei alimentaþii echilibrate din punct de vedere nutriþional.

însã termenul general ce apare cel mai adesea poate fi acela de apt pentru utilizare (Juran. 1974) sau nivel de satisfacere a consumatorului. 5. Acceptabilitatea sa este dependentã de un ansamblu de cerinþe ce servesc ca bazã de selecþie a produselor de cãtre consumator. Diferitele concepte privind calitatea alimentelor au evoluat o datã cu cerinþele consumatorilor.1. 86 . Calitatea ca ansamblu de caracteristici ale produsului Calitatea unei mãrfi vândute poate fi o combinaþie de proprietãþi care contribuie la acceptabilitatea sa.1.CAPITOLUL 5 CALITATEA ªl CONTROLUL DE CALITATE AL PRODUSELOR CULINARE 5. Modalitatea în care serviciul este furnizat sau condiþiile în care produsele alimentare ajung la utilizatorul final poate determina gradul de satisfacþie al consumatorului. Conceptele de bazã ale controlului de calitate Specialiºtii au definit calitatea în diverse moduri.1. Alegerea unui produs depinde de o serie de caracteristici care o diferenþiazã de altele.

1982). structura. Conceptul 3A Apt pentru utilizare (Juran. Printre aceste proprietãþi senzoriale sunt: culoarea. Figura 5.1. CCI. Geneva. 1965). CONCEPTELE CALITÃÞII Conceptul 1A Ansamblul de caracteristici (Caracteristicile diferã de la altul) Krammer& Twigg. mirosul ºi gustul (conceptul 1A din figura 5.În acest context. Cartofii prãjiþi sunt acceptaþi în general dupã cum sunt de crocanþi. 1989). cei care nu sunt crocanþi nu se vor vinde. 1991. care dau produsului specificitatea sa din punctul de vedere al celui ce-l foloseºte (Krammer Twigg – 1983). 1974). Diferite concepte privind calitatea Sursa: Le controle de la qualite dans l’industrie alimentaire. indiferent cât de atractivã este culoarea ºi cât de nemaipomenitã ar fi aroma. realizatã de un anumit consumator (fig.1). Conceptul 1B Totalitatea caracteristicilor unui produs care determinã capacitatea sa de a satisface o anumitã nevoie (acceptabilitatea unui produs) (Amerine. 5.1. 1983. 87 . CNUCED/GATT. calitatea poate fi definitã ca un ansamblu de proprietãþi senzoriale. specificaþie Conceptul 2B Un compromis între ceea ce doreºte consumatorul fabricanþi pot realiza (Gatchalian. Produsele alimentare sunt selectate pe baza evaluãrii totale. Consumatorii pot fi atraºi ‘de una sau mai multe atribute senzoriale. Conceptul 2A Uniformitatea ºi conformitatea cu un standard sau o tehnicã (Krammer& Twigg.

Când caracteristicile organoleptice aºteptate de consum lipsesc la un produs alimentar acesta poate fi apreciatã ca o lipsã de calitate. El reacþioneazã pe baza proprietãþilor senzoriale cunoscute în mare mãsurã numai de el.2. indicând de asemenea cã fabricantul a respectat standardele ºi specificaþiile pentru produsul respectiv. reacþie care trebuie convertitã sub forma unor caracteristici mãsurabile.1) remarcãm prioritatea acordatã reacþiei consumatorilor. Din analiza conceptelor privind calitatea (fig. Când un aliment este conform dorinþelor cumpãrãtorului acest produs este considerat ca fiind corespunzãtor calitativ. care vede produsul în totalitatea sa. 5. uniforme în timp ºi conforme anumitor norme pe care ºi le impune producãtorul.3.1. 5. Pentru produsele culinare reacþia consumatorilor include ºi influenþa obiceiurilor ºi tradiþiilor alimentare prin alegerea acestora.1) 5. Calitatea ca o identitate cu proprietãþile preconizate de consumator Gradul de acceptare a unui produs de cãtre consumator este determinat de mãsura în care cerinþele consumatorilor preconizate pentru marfa respectivã sunt studiate în mod regulat. mulþi sunt de acord cu conceptul 88 .1. 2B. 3A din fig.Perceperea calitãþii este relativã pentru consumator. Când toate proprietãþile senzoriale aºteptate sunt prezente produsul este de calitate (conceptele 2A. 5. Calitatea ca utilitate pentru consum (conceptul 3A) Deºi specialiºtii care controleazã calitatea au concepte variate despre calitate.

ea este mãsuratã în termenii satisfacþiei consumatorului faþã de produs. 89 . 1991. fiecare va reprezenta o evaluare „potrivit pentru consum” ºi deci un anumit nivel calitativ. cum ar fi un produs alimentar. acest produs corespunde calitativ. Aceasta poate fi mãsuratã în funcþie de numãrul consumatorilor care revin (recumpãrã produsul). Indiferent dacã calitatea este definitã ca o identitate cu caracteristicile dorite (aºteptate) sau ca o utilitate pentru consum. producãtorii trebuie sã se strãduiascã sã menþinã produsul cu caracteristicile care deja au fost acceptate. Din punct de vedere al consumatorilor atâta timp cât un produs le dã acelaºi nivel de satisfacþie.1 Unii consumatori pot evalua calitatea din punct de vedere al popularitãþii. Gradul în care nevoia consumatorului este satisfãcutã reprezintã o mãsurã a perceperii calitãþii produsului.„calitatea poate fi mãsuratã ca utilitate pentru consum” (Fawze 1984. va avea atâtea variante calitative câte gusturi are. comparat cu perioade diferite. Când un produs este cunoscut ca aducând satisfacþii în timp consumatorului. Un produs testat ca normal dã o reacþie 1 Le controle de la qualité dans l’industrie alimentaire. Un produs de bazã. Geneva. Calitatea este un concept prin care se înþeleg lucruri diferite de cãtre oameni diferiþi. Un produs este realizat pentru simplul motiv cã existã cerere pentru el. Rieber 1983). Juran 1974. CNUCED/GATT. Manual CCI. Calitatea este astfel o percepþie relativã ºi este adeseori raportatã la cerinþe preconizate pe baza unor experienþe trecute. Consumatorii asociazã calitatea cu produsele foarte bune.

90 . Conform Asociaþiei Franceze de Standardizare (A.). În cadrul acestei definiþii globale.1. Atâta timp cât produsul se vinde la preþul stabilit. Aceasta înseamnã ºi constanþa cu care produsul rãspunde cerinþelor utilizatorului de la o perioadã la alta. Potenþialul firmei constã în principal în resursele financiare. Calitatea produselor ºi serviciilor depinde direct de calificarea firmei producãtoare. Pentru evaluarea calificãrii unei firme trebuie introduse o serie de criterii (fig. Ponderea acestor criterii este relativã. calitatea unui produs (sau a serviciilor) reprezintã ansamblul proprietãþilor ºi caracteristicilor care îi conferã acestuia posibilitatea de a satisface nevoile explicite ºi implicite ale cumpãrãtorilor. conºtienþi de prestigiul numelui lor ºi de implicaþiile unui produs prost. Prin aceasta se înþelege potenþialul întreprinderii de a satisface cerinþele de calitate ale pieþei ºi de a atinge obiectivele specifice de calitate derivate din acestea. depinzând de exigenþele ºi strategia firmei.F.2). 5. Pentru marii producãtori. calitatea înseamnã încredere acordatã produsului. 5. aceºti producãtori rãmân în afaceri.R. tehnice. în toate fazele cererii unui produs. Din punct de vedere al producãtorilor calitatea are sensuri diferite. organizatorice ºi de personal de care dispune. identificarea nevoilor explicite ºi implicite s-ar putea prezenta schematic în tabelul nr.pozitivã consumatorului.O. un premiu de prestigiu produsului sau reputaþiei fiecãrei mãrci de produs sau producãtorului. Încrederea în produs nu poate fi problema micilor producãtori de bunuri care sunt cerute indiferent de variaþiile caracteristicilor. a achiziþiona produse ºi asigura service pentru produsele ºi serviciile sale la nivelul cerinþelor ºi aºteptãrilor clienþilor.N. Aceste premise fundamentale asigurã întreprinderii capacitatea de a proiecta.

Bucureºti. U. miros.Creºterea pretenþiilor clienþilor: – service mai bun – performanþe mai bune – preþ mai mic – creºterea complexitãþii Servicii Produse Procese Obiective strategice ale firmei: – creºterea calitãþii – creºterea eficienþei – imaginea firmei Exacerbarea concurenþei: – creºterea presiunii costurilor – reducerea duratei ciclurilor de inovare – tehnologie de vârf Prevederile legale: – protecþia muncii – protecþia mediului – rãspunderea juridicã pentru produs – standarde/directive Figura 5. 5. 1998 Tabelul nr. Dima. – Siguranþã (igiena alimentelor) proprietãþi organoleptice) – Sãnãtate (factori nutriþionali) – Service (preparare rapidã. Pamfilie.3.2. Editura Economicã. 2001. Brakhan. Cei „4S” implicaþi confirmã tendinþa actualã manifestatã pe plan internaþional de perfecþionare a conceptului calitãþii 91 . Editura Tehnicã. ISO 9000 pentru servicii. Mãrfurile alimentare în comerþul internaþional.1 Definiþie globalã a calitãþii Capacitatea produselor de a rãspunde nevoilor consumatorilor conform regulilor stabilite NEVOI Explicite Implicite – Satisfacere (gust. Bucureºti. Cauze ale creºterii cerinþelor calitãþii Sursa: W. Conceptul celor „4S” (satisfacere. conservare) Sursa: D. Ugto. sãnãtate) elaborat de Mainguy este schematizat în figura 5. siguranþã. serviciu. R.

R. realizându-se ºi pe piaþa metabolicã.Figura 5. þinând cont de specificul acestora: ele sunt produse ingerabile. 92 .3. care au menirea de a participa efectiv la procesele metabolice. Pamfilie. Conceptul celor 4S Sursa: D. sursa citatã produselor alimentare. Dima.

calitatea unui aliment. lipide. în special în funcþie de obiceiurile alimentare. aparate automate) mijloace de transport. gustative ºi olfactive. vitamine ºi elemente minerale.De aceea. Aspectul calitativ este reprezentat de compoziþia alimentului. Calitatea nutritivã ºi dieteticã Reprezintã aptitudinea unui aliment de a satisface nevoile fiziologice ale unui organism. apreciat din punctul de vedere al consumatorului. ea reprezintã o dimensiune calitativã ºi cantitativã. târguri. Aspectul cantitativ este reprezentat de valoarea energeticã exprimatã în kcal sau kJ (1 kcal = 4. în special de echilibrul dintre proteine. Calitatea organolepticã Reprezintã aptitudinea unui aliment de a produce plãcere. Mãsuratã prin conþinutul de proteine. 93 . Aceasta rezultã din senzaþii vizuale. Pentru asigurarea unui înalt grad de protecþie a consumatorului. tactile. glucide. lipide. glucide. Prevederile legale: protecþia muncii protecþia mediului rãspundere juridicã pentru produs standarde/directive Obiective strategice ale firmei creºterea calitãþii creºterea eficienþei imaginea firmei Calitatea igienicã Aceasta asigurã alimentului însuºirea de a nu fi nociv: absenþa toxinelor chimice (rezultate în urma tratamentului) ºi bacteoroligice (lipsa microorganismelor periculoase). care diferã de la un individ la altul. vânzare). ca ºi originea lor. în întreaga Uniune Europeanã se urmãreºte asigurarea igienei la nivelul tuturor etapelor circuitului tehnico-economic al alimentelor: locul (de preparare. echipamentul ºi igiena persoanelor care le manipuleazã. activitãþile de vânzare volantã (în pieþe.184 kJ). depozitare. rulote. reprezintã îmbinarea mai multor componente.

Standardele definesc un nivel minim de calitate.Calitatea în utilizare Reprezintã uºurinþa utilizãrii unui aliment: în pregãtire. în þãrile importatoare sau alte convenþii internaþionale la care þara producãtoare este în parte. preparare. Standardele. KFC) au elaborat standarde de firmã conform specificaþiilor ºi standardelor internaþionale. etichetarea. Ele ajutã cumpãrãtorul sã aleagã ºi comerciantul sã-ºi analizeze vânzãrile.C. reduc incertitudinile în rândul consumatorilor. pe termen lung) nu poate exista decât pentru produsele clasate în conformitate cu normele admise de majoritatea operatorilor. K. Siguranþa tipurilor de piaþã (temporare.F. preþul. ornare. asigurã transparenþa pieþei. Ea este esenþialã în domeniul serviciilor de alimentaþie.. 94 . mãrcile ºi alte însemne ale calitãþii puse la dispoziþia producãtorilor. conservare. prin care ºi-au propus timpi maximi de valabilitate a produselor comercializate ºi instrucþiuni tehnologice foarte severe privind modul de depozitare ºi manipulare a materiilor prime. comercianþilor ºi consumatorilor reprezintã criterii comune ºi obiective pentru aprecierea calitãþii. Pizza Hut. iar cumpãrãtorilor garanþii. Calitatea reglementatã prin standarde Este necesar ca un produs sã respecte normele obligatorii în vigoare existente în þara producãtoare. Ele contribuie la promovarea vânzãrilor deoarece furnizeazã vânzãtorilor argumente comerciale. pentru asigurarea completã a calitãþii o serie de societãþi comerciale (Mc Donald’s. în România. în legãturã cu igiena.

Foarte frecvent. informaþiile exterioare pe care le furnizeazã preparatul culinar sunt determinante pentru definirea comportamentului alimentar.5. la crearea ambianþei de bogãþie sortimentalã. Realizarea unor preparate corespunzãtoare ºi din punct de vedere estetic prezintã multiple avantaje: 95 . Specializarea ºi mecanizarea producþiei de preparate culinare. cunoscute. Participarea tehnologului la realizarea preparatelor culinare implicã ºi capacitatea acestuia de a sesiza ºi interpreta eventuala satisfacþie esteticã pe care un preparat culinar o poate furniza consumatorului. prin imprimarea unor caracteristici organoleptice cât mai diferenþiate. în special prin introducerea sistemului catering. contribuie la satisfacerea unei game largi de gusturi. printr-o prelucrare de bazã se obþine un semipreparat care în urma unor finisãri variabile. Este foarte important sã se realizeze o asociere corectã între valoarea esteticã. Tehnoprezentarea produselor culinare Nevoia crescândã a consumatorilor de variaþie. Calitatea preparatelor culinare este o noþiune complexã care presupune ºi caracteristici de prezentare. Pentru consumator. caracteristicile nutritive ºi inocuitatea preparatului culinar. neconvenþionale. de evitare a uniformitãþii ºi monotoniei impun creatorilor de preparate culinare folosirea unor elemente ajutãtoare de prezentare.2. determinã orientarea spre o gamã mai restrânsã de sortimente obþinute prin procedee de fabricaþie cât mai apropiate. prin anumite tipodimensiuni alese. Prelucrarea unor materii noi. necesitã o finisare specialã care sã transforme preparatele respective în produse clasice.

prezentarea trebuie sã evidenþieze produsul între cele deja cunoscute. cerinþe de fast pentru cadouri. Evaluarea caracteristicilor estetice ale preparatelor culinare ºi ale produselor de patiserie-cofetãrie presupune douã mari domenii de investigare: t analiza senzorialã a produsului prin degustare t analiza nivelului estetic al ansamblului. t La nivelul unitãþii comerciale proprietãþile estetice accentueazã valoarea informaþionalã a produselor oferite. deci se poate stabili mai corect mãrimea lotului de fabricaþie.t La nivelul consumatorului creºte satisfacþia ºi interesul pentru produs. în special pentru gust. Sunt însã situaþii în care valoarea esteticã umbreºte valoarea nutritivã ºi chiar preþul de comercializare (produse speciale. iar pentru produsele de consum curent trebuie sã menþinã imaginea formatã în rândul beneficiarilor. t La nivelul producãtorului. ornãri exagerate la produsele comercializate pentru acasã). În cazul produselor noi. Proprietãþile estetice ºi cele gustative ale preparatelor de alimentaþie publicã se determinã prin analize senzoriale. efectuate conform unor metodologii adecvate. perfecþionarea ºi adaptarea componentelor estetice ale produselor sunt ele însele un mijloc de diversificare sortimentalã ºi înnoire. 96 . creºte eficienþa economicã. aromã. în prezent nu existã metode satisfãcãtoare pentru mãsurarea unor caracteristici senzoriale. în plus este asiguratã desfacerea. ceea ce influenþeazã favorabil ºi gradul de asimilare a componentelor nutritive. Cu toate progresele înregistrate de chimia analiticã. miros. de grupe de experþi.

deci prezenþa unor specialiºti care sã exprime rezultatele cu un nivel minim de subiectivitate. Se folosesc metode pe bazã de punctaj. Analiza senzorialã presupune obþinerea de informaþii prin una din urmãtoarele metode: Ø metode de apreciere a calitãþii prin acordarea de punctaje. aprecierea fiecãruia 97 . analiza se efectueazã pe elemente componente ºi apoi. care necesitã însã o corectã detaliere a caracteristicilor pe puncte. clasificare în funcþie de un anumit criteriu. Descompunerea caracteristicilor estetice pe componente: formã. de regulã. aspect. formã. Informaþiile obþinute prin aceste metode se interpreteazã statistic ºi se formuleazã aprecieri generale asupra proprietãþilor senzoriale cele mai relevante. Ø metode de diferenþiere prin analiza unei singure probe sau a mai multor probe concomitent (prin douã probe. îmbinarea ºi ponderea lor se realizeazã ansamblul aprecierii estetice.Deoarece fiecare din aceste douã domenii presupune aprecierea unui numãr mare de proprietãþi: culoare. miros. Analiza nivelului estetic al preparatelor culinare ºi produselor de patiserie-cofetãrie prezintã o mulþime de dificultãþi datoritã criteriilor ºi a punctelor de vedere destul de eterogene pe baza cãrora se fac aprecierile de cãtre marea masã a consumatorilor. Ø metode descriptive care încearcã sã exprime cât mai obiectiv comportamentele senzoriale ale preparatului analizat. gust. Ø metode preferenþiale. prin gruparea. culoare. testul duo-trio). aromã. aspect. Cele mai frecvente modalitãþi de apreciere presupun alegerea uneia din urmãtoarele variante: 1. respectiv ordonare dupã rang.

Tendinþe pe plan mondial privind controlul calitãþii produselor culinare Controlul calitãþii este deosebit de important în sectorul de servicii (inclusiv de alimentaþie). Pentru ca aprecierea valorii estetice sã se realizeze cât mai obiectiv este important ca cei care participã la aprecierea ei sã dispunã de cât mai complete informaþii privind produsul analizat. 2. 5. punctajul acordat trebuie sã reprezinte o semnificaþie categoricã pentru preparatul culinar sau produsul de patiserie-cofetãrie analizat. cunoaºtere ºi înþelegerea clienþilor. aprecierea valorii estetice a preparatelor culinare ºi a produselor de patiserie-cofetãrie este încã o problemã de experienþã ºi impresie subiectivã. În prezent. preferinþe sau obiºnuinþe pentru marea masã a consumatorilor. politeþe. comunicare. ceea ce suplimenteazã criteriile de apreciere ale clientului cu alte caracteristici: încredere. Controlul calitãþii trebuie practicat cu multã conºtiinciozitate. punctarea distinctã a fiecãrui aspect principal ºi final.3. De asemenea. stabilirea unei medii generale pentru elementul estetic analizat în ansamblu. competenþã. experienþe internaþionale în acest domeniu. mai ales în întreprinderile mari. deºi multe popoare pun accent deosebit în tradiþiile lor pe modul de prezentare ºi de servire a preparatelor tradiþionale. Analiza unui element estetic din mai multe puncte de vedere. Mãsurarea 98 . ce se aºteaptã de la el. unde calitatea include obligatoriu ºi calitatea serviciului oferit.individual ºi apoi sistematizarea ºi ponderarea lor cu stabilirea unei medii generale care sã dea aprecierea esteticã globalã a produsului.

pentru prevenirea defectelor ºi menþinerea unui nivel calitativ constant. poate stimula interesul în îmbunãtãþirea calitãþii. datoritã particularitãþilor procesului tehnologic. Furnizarea de preparate cu caracteristicile dorite de consumatori asigurã repetarea cumpãrãrii lor. respectãrii unor restricþii privind realizarea lor. Consumatorii individuali (luaþi împreunã) joacã un rol important în supravieþuirea firmei pe piaþã. au un compartiment distinct. firma trebuie sã foloseascã integral disponibilitãþile existente: lucrãtori. funcþii separate. Coordonarea tuturor activitãþilor de control a calitãþii poate fi iniþiatã ca un sistem de control total a calitãþii. printr-o motivaþie adecvatã. vitezei mari de rulaj a preparatelor realizate. indiferent de categorie. deºi ambele pot fi realizate de o singurã persoanã. deci necorepunzãtoare calitativ. Controlul de calitate poate fi realizat fie sub forma unei funcþii de inspectare. 99 .pierderilor firmei. materiale. sarcini sau statut. maºini. cea a producþiei de cea a controlului de calitate. metode tehnologice (cei 4M). Producãtorul de produse cu calitate variabilã va determina pierderea consumatorilor fideli. Realizarea calitãþii devine preocuparea tuturor. Acesta presupune pe lângã o structurã organizatoricã specificã a activitãþii de control a calitãþii ºi acceptarea unor responsabilitãþi majore din partea lucrãtorilor. în care scop educarea ºi formarea personalului are un rol major. ca rezultat al produselor sale respinse. fie sub forma unei activitãþi integrate întreprinderii. întreprinderile care acordã importanþa cuvenitã controlului calitãþii. nevândute. Într-o structurã organizatoricã complexã. trebuie sã fie conºtienþi de importanþa contribuþiei fiecãruia la eforturile firmei de a realiza produse de calitate ºi de a creºte productivitatea. Angajaþii. refãcute. În sectorul de alimentaþie.

obþinându-se informaþii despre nivelul calitativ al produsului ºi stabilind dacã acesta este sau nu consumabil. cât ºi cele fizicochimice ºi microbiologice) sunt testate în mod curent.4. atunci când se impune. Conform concepþiilor moderne privind calitatea. proprietãþile produselor (atât cele senzoriale. În abordarea clasicã a controlului calitãþii. Elementele cheie prin care se poate controla procesul pot fi identificate printr-o analizã HACCP. aceste teste au o semnificaþie ºi o eficienþã redusã. permiþând. ele trebuie sã respecte anumite condiþii privind calitatea lor igienicã. aplicarea în timp a unor mãsuri corecte. Riscurile asociate produsului ºi procesului sunt 100 .Figura 5. Acest lucru poate fi evitat dacã elementele cheie ale produsului de fabricaþie sunt în permanenþã urmãrite ºi controlate. Când se constatã cã produsul nu respectã semnificaþiile este târziu sã se poatã interveni. Obiectivele calitãþii alimentului Pentru ca alimentele sã fie sigure pentru consum.

corespunzãtor exigenþelor actuale. 5. Mediul influenþeazã alimentele de-a lungul parcursului materie prim㠖 produs finit. personalul. componentele reþetelor. microorganismele. tehnicile de prelucrare. Siguranþa alimentar㠖 principal obiectiv al serviciilor de alimentaþie Alimentele ºi produsele culinare pot vehicula accidental impuritãþi capabile sã le afecteze inocuitatea asupra alimentelor. Din multitudinea factorilor de agresiune purtãtorii de agenþi poluanþi sunt: apa. a impus o continuã creºtere a solicitãrii pentru diverse adaosuri care sã asigure o calitate standard V. Aditivii alimentari Dezvoltarea producþiei de alimente.1. Editura Viaþa Medicalã Româneascã.2 5. 2 101 .4. 1995. Bucureºti. Alimentele constituie legãtura biologicã a organismului uman cu mediul înconjurãtor. Analiza risculului prin puncte critice de control în circuitul alimentelor. orice perturbaþie a mediului îºi gãseºte în aliment mijlocitorul ideal pentru a ajunge la om. indicându-se apoi punctele din procesul tehnologic care sunt critice pentru realizarea inocuitãþii produsului. aerul. în diferitele momente relaþia aliment – mediu determinând modificãri nefavorabile ale produselor destinate consumului uman.analizate. Daghie. caracterul aleatoriu al acestora.4. Lipsa controlului în oricare din aceste puncte poate conduce la fabricarea unor produse finite care sã punã în pericol sãnãtatea sau chiar viaþa consumatorilor. amplitudinea diferitelor categorii de nou. pot fi þinute sub control numai în mãsura cunoaºterii surselor posibile.

Economicã. Bucureºti. substanþe minerale. • de gust ºi aromã: edulcoranþi. Dima. R. sã rãspundã exigenþelor consumatorilor faþã de proprietãþile senzoriale ale alimentelor. • de conservare: antiseptici. potenþiatori de aromã. Ed. sã simplifice metodele de pregãtire a produselor finite ºi sã corespundã criteriilor tot mai exigente privind sãnãtatea produselor. substanþe de aromã. Mãrfurile alimentare în comerþul internaþional.indiferent de fluctuaþiile materiei prime. • de structurã: gelifianþi. Model general al condiþiilor în care factorii de agresiune pot apãrea ºi nociviza alimentele Sursa: D. aminoacizi.ura 5. – u + Fluxul încãrcãrii cu noxe sau descãrcãrii de noxe prin însumarea efectelor factorilor de agresiune u Fluxul posibil al încãrcãrii produsului tip catering cu noxe Fig. • coloranþi. aditivii se pot clasifica în cinci grupe.5. 2001. Pamfilie. emulgatori. În funcþie de scopurile tehnologice pentru care sunt utilizaþi. 102 . antioxidanþi • pentru ameliorarea valorii nutritive: vitamine.

astfel ca acestea sã poatã cãpãta caracteristicile tradiþionale. t Aditivii alimentari trebuie sã corespundã unor norme de puritate acceptatã. sporeºte interesul consumatorilor pentru toate produsele alimentare. t Aprobarea unui aditiv trebuie sã se refere numai la produse alimentare determinate.Se apreciazã cã în viitor. mãreºte aportul de componenþi nutritivi în alimentele dietetice. funcþioneazã un comitet mixt FAO/OMS pentru aditivii alimentari. În prezent. mai cunoscute ºi mai intens solicitate. Cei acceptaþi trebuie supuºi unui control permanent privind apariþia unor eventuale efecte negative. care a elaborat condiþiile de bazã ce trebuie îndeplinite de aceºtia (CODEX Alimentarius): t Folosirea aditivilor alimentari nu se justificã dacã nu rãspunde unuia sau mai multor din urmãtoarele scopuri: conservã valoarea nutritivã a unui produs alimentar. îmbunãtãþeºte însuºirile de conservabilitate sau stabilitate. în special. determinat de efectele negative ºi chiar posibil toxice pe care aceºtia le pot exercita. rolul aditivilor va creºte substanþial. t Dozele de aditivi utilizate nu trebuie sã depãºeascã concentraþia raþional necesarã. t Toþi aditivii trebuie sã facã obiectul unui examen toxicologic corespunzãtor. t Când un produs alimentar cu aditivi este consumat de anumite grupuri. astfel ca metodele de fabricaþie sã permitã obþinerea rezultatului tehnologic urmãrit. Utilizarea aditivilor implicã un anumit risc. la scopuri specifice ºi la condiþii particulare. datoritã folosirii unor materii prime neconvenþionale în procesele tehnologice. autorizarea folosirii aditivilor 103 .

Aditivii nu sunt admiºi dacã efectul dorit poate fi obþinut prin alte metode de fabricaþie. Aditivii alimentari nu au valoare nutritivã. Pentru fiecare substanþã este necesar sã se stabileascã criteriile de puritate obligatorii. Folosiþi din cele mai vechi timpuri. Toþi aditivii sunt testaþi din punct de vedere toxicologic. actualmente s-a ajuns pe plan mondial la utilizarea a circa 1000 substanþe ca aditivi alimentari. Pe baza acestei valori determinate ºi a obiceiurilor de consum se poate deduce concentraþia admisibilã a unui anumit aditiv într-un anumit aliment. indiferent pentru ce animal. satisfãcãtoare din punct de vedere tehnic sau economic. Doza maximã toleratã fãrã inconveniente de animalul de experienþã (g/kg greutate corporalã) este împãrþitã la 50 ori 100 pentru a asigura o suficientã marjã de siguranþã. ani de-a rândul. Nici o substanþã nu este admisã în alimentaþia umanã dacã se dovedeºte cancerigenã. ei putând fi consideraþi neutri în cazurile cele mai favorabile. dar impuritãþile sale sã se caracterizeze printr-o mare toxicitate.trebuie sã se bazeze pe cunoaºterea consumului produsului în cauzã de cãtre grupurile respective. produse cu aditivi. deoarece existã posibilitatea ca acesta sã nu fie toxic. Scopul acestor testãri este de a stabili o dozã zilnic tolerabilã pentru persoanele care consumã zilnic. pentru a nu fi folosiþi în scop de falsificare sau de mascare a unor defecte a materiilor prime. Utilizarea aditivilor cade sub incidenþa legislaþiei sanitare. t Cantitatea de contaminanþi prezentã nu trebuie sã depãºeascã concentraþiile nepericuloase. 104 .

Bazele merceologiei. Editura Economicã. 2 Roxana Procopie. Editura ASE. aditivii sunt clasificaþi în 25 de categorii ºi numerotaþi specific. condimentele naturale. În listele internaþionale (ca ºi în cea naþionalã).2 1 Pamfilie Rodica. pag. Mãrfurile alimentare în comerþul internaþional. Bucureºti.Aditivii pot fi substanþe extrase din materii prime naturale sau obþinute prin sintezã industrialã. conform Directivei 79/111/CC pe plan european aceºtia sunt grupaþi pe urmãtoarele categorii:1 • conservanþi • antioxidanþi • emulsifianþi (emulgatori) • agenþi de îngroºare • gelifianþi • stabilizanþi • relevatori de gust • acidifianþi • corectori de aciditate • antiaglomeranþi • amidon modificat • edulcoranþi artificiali • afânãtori chimici • agenþi de încapsulare • sãruri de topire • agenþi pentru tratamentul fãinii. Dumitru Dima. Paleta aditivilor naturali este restrânsã. zahãrul. 2001. conform legislaþiei noastre în vigoare nu sunt încadraþi în grupa aditivilor. În lista completã a aditivilor alimentari. 2001. 105 . 88. alcoolul etilic. Roxana Procopie. Bucureºti.

2 Nr.Tabel nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Aditivi Coloranþi Conservanþi Antioxidanþi Emulgatori Sãruri de topire Agenþi de îngroºare Agenþi de gelifiere Stabilizatori Agenþi de gust Acidifianþi Corectori de aciditate ºi pH Agenþi antiaglomeranþi Amidon modificat Edulcoranþi (îndulcitori) Substanþe de afânare Antispumanþi Agenþi de suprafaþã ºi albire Agenþi de tratare a fãinii Umectanti Sechestranþi Enzime Agenþi de umpluturã Gaze propulsoare Alte categorii E900-E999 Numerotare E100-E182 E200-E297 E300-E390 E400-E496/E1000-E1001 E400-E496 E400-E496 E400-E496 E400-E496 E600-E640 E300-E390 E300-E390 E500-E580 E1400-E1450 E900-E399 E400-E496 E500-E580 E900-E999 / E1500-E1520 E500-E580 / E900-E999 E1200-E1202 / E1400-E1450 / E1500-E1520 E400-E496 E1100-E1105 Agenþi de întãrire-afermisanþi E500-E580 106 . 5. crt.

de deplumare. Editura Tehnicã. în scop tehnologic. fiind eliminaþi sau distruºi înainte de realizarea produsului finit. Sistemul de numerotare a fost adoptat pentru uzul internaþional de cãtre Comisia Codex Alimentarius.3 Se aseamãnã cu aditivii întrucât sunt introduºi în produsele alimentare cu un scop tehnologic precis. conform normelor CEE. Nicolae Butu. auxiliarii alimentari sunt substanþe de adaos în urme cu efect pasager/temporar. 3 107 . conform Ordinului Ministerului Sãnãtãþii nr. În schimb. purificare a apelor. antispumanþii. de spãlare ºi depielare. Clasificarea Codex Alimentarius. de formare-turnare a bomboanelor. Bucureºti.Se observã folosirea unui aºa-zis cod E. n A fost înregistrat ca un aditiv permis la forurile de specialitate . Spre deosebire de aditivii alimentari. adicã un numãr alocat unui aditiv alimentar care indicã faptul cã: n A fost testat pe animale ºi s-a dovedit sigur pentru consum. Ca exemple. în cazul aditivilor ºi auxiliarilor. este de 301. agenþii de clarificare ºi filtrare. iar lista aditivilor admiºi în România. De exemplu prima cifrã îþi va indica natura aditivului. 2000. se deosebesc de aceºtia prin aceea cã sunt introduºi într-o etapã intermediarã de fabricaþie. privind aprobarea Normelor igienico-sanitare pentru alimente este de 201. coincide cu clasificarea CEE. Constantin Banu. n Este un mijloc de identificare al unui anumit aditiv. care a dezvoltat ºi Sistemul Internaþional de Numerotare (acesta foloseºte aceleaºi numere ca ºi codificarea cu E-uri dar fãrã litera E). Numãrul total de aditivi acreditaþi. Aditivi ºi ingrediente pentru industria alimentarã. 975/16 decembrie 1998.

Ingredientele alimentare sunt substanþe de aditivare tehnologicã folosite în concentraþii mai mari decât aditivii propriu-ziºi. permite utilizarea unor aditivi care au fost interziºi în þãri ca Japonia. Suedia. Norvegia. Austria. Anglia. studiile au evidenþiat efectele negative ale folosirii îndelungate ale unor aditivi. Folosirea aditivilor alimentari. Unele substanþe pot acþiona concomitent ca ingredient ºi aditiv (de exemplu. þinându-se cont de 108 . Legislaþia din România este criticatã întrucât deºi permite utilizarea numai a 201 aditivi din cei 301 aditivi acreditaþi conform normelor CEE. mãsuri ce constau fie în interzicerea folosirii unor aditivi fie în impunerea unei restricþii privind doza folositã.. În acest scop în România ca ºi în alte þãri ale lumii s-au luat mãsuri de protecþie a consumatorului. Acestea îmbunãtãþesc valoarea nutritivã ºi energeticã a alimentelor precum ºi proprietãþile senzoriale. Nu a fost pe deplin lãmuritã nici problema cumulãrii în acelaºi produs a mai multor aditivi. îndulcire. la creºterea termenului de valabilitate al alimentelor. cu funcþie bine definitã în ameliorarea calitãþii alimentelor: aromatizare. acele substanþe adãugate în produsele alimentare cu scopul de a le modifica sau crea anumite proprietãþi. SUA. Pe de altã parte. a facilita anumite operaþii de prelucrare ºi a asigura o anumitã stabilitate în timp duce la scãderea costurilor de producþie ºi a preþului produsului finit. La aceastã nemulþumire se adaugã ºi relativa ineficientã a aplicãrii amenzii reduse pentru gradul ridicat de risc la care au fost expuºi consumatorii ºi care nu a dus la eradicarea practicilor incorecte.. gelatina este ingredient în aspic ºi aditiv pentru clarificarea vinului). spumare. Evitarea produselor ce conþin aditivi alimentari este aproape imposibilã. În aceste condiþii este necesarã o reactualizare a legislaþiei româneºti.

normele Organizaþiei Mondiale a Sãnãtãþii. 5. t produse vegetale poluate prin apele de udare. În alimente. În ceea ce priveºte conþinutul. iar respectarea acestora trebuie verificatã de organismele cu importante rãspunderi în acest domeniu. mãreºte posibilitatea utilizãrii unei game largi de aditivi. declararea aditivilor utilizaþi. trebuie respectate normele în vigoare. inclusiv a celor de sintezã admiºi de legislaþiile naþionale igienico-sanitare. sã aibã 109 .4. t prepararea neigienicã ºi conservarea necorespunzãtoare a produselor de origine animalã. microorganismele patogene au urmãtoarele surse de provenienþã: t produse provenite de la animale purtãtoare de microorganisme patogene. produsele alimentare. contaminate prin contactul direct cu solul (rezervor permanent de spori bacterieni). dozele în care aceºti aditivi sunt folosiþi.2. tproduse vegetale ºi carne. contact direct cu persoane infectate sau cu obiecte folosite de aceste persoane. În majoritatea þãrilor. t peºte ºi crustacee infectate de ape poluate (pot provoca hepatita infecþioasã). respectiv a ingredientelor esenþiale ºi facultative. ele pot pãtrunde în organismul uman prin apã. Microorganismele patogene Producãtoare de boli sau parazite. un microorganism trebuie sã posede virulenþã. Pentru a fi patogen. este obligatorie. sã întruneascã concomitent urmãtoarele condiþii: sã aibã capacitatea de a pãtrunde în organism. Complexitatea reþetelor produselor culinare. irigare.

Bolile microbiene transmisibile se pot contracta prin consumul unor produse care provin de la animale bolnave: tuberculoza. febra aftoasã. Aceºti metaboliþi sunt de naturã proteicã se aseamãnã cu enzimele ca mod de acþiune ºi prin modul de acþiune pot fi exotoxine care difuzeazã din celule ºi acþioneazã în afara acestora. Microorganismele patogene acþioneazã asupra organismului prin substanþele toxice pe care le secretã numite toxine. consumatorul de produse alimentare sau preparate culinare poate contracta fie o boalã microbianã transmisibilã de la animale (se cunosc astãzi peste 100 astfel de boli). Datoritã microorganismelor patogene. Gradul de periculozitate ºi evoluþia bolii depind în principal de natura microorganismului dar ºi de rezistenþa organismului uman infectat. sã secrete toxine.capacitatea de a se înmulþi în organism. incidenþa îmbolnãvirilor. frecvenþa deceselor. chiar mortal. metaboliþi microbieni. Dacã un microorganism pierde una din aceste însuºiri el devine inofensiv. Unele astfel de boli evolueazã foarte grav. Toxiinfecþiile alimentare sunt îmbolnãviri acute cu simptome digestive care apar în urma ingestiei unor produse alimentare în care s-au dezvoltat bacterii. febra Q. sã anuleze mijloacele de apãrare ale organismului. altele înregistreazã evoluþii mai uºoare (febra aftoasã). Gradul de patogenitate foarte variabil se exprimã prin: gravitatea îmbolnãvirilor. 110 . toxine. fie o toxiinfecþie alimentarã. ºi endotoxine care nu acþioneazã decât prin moartea celulelor ºi punerea lor în libertate. bruceloza. antrax. colibaciloza.

se înregistreazã o formã de 111 . Astfel de evoluþii cauzeazã microorganismele din genurile Salmonella ºi Shigella. apariþia toxiinfecþiilor alimentare este legatã mai ales de alimentaþia publicã. Clostridium perfrigens. În funcþie de caracterele de patogenitate a microorganismelor care produc îmbolnãvirea existã douã forme de manifestare a toxiinfecþiilor: Tipul infecþios este provocat de înmulþirea în organismul uman infectat a microorganismelor care au fost ingerate o datã cu produsul consumat. însã stare afebrilã. boala debuteazã dupã o perioadã scurtã de incubaþie (1. diaree. deoarece acelaºi produs alimentar poate fi consumat în acelaºi timp de un numãr mare de persoane.. astfel cã produsele infectate pot fi consumate în cantitãþi mari. incidenþe maxime întâlnindu-se vara. Semnele bolii apar dupã 8-24 ore de la consumarea produselor respective ºi constau în febrã. neputându-se evita izbucnirea toxiinfecþiilor. dar au ºi un caracter sezonier. Proteus vulgaris. În multe cazuri. Astfel de toxiinfecþii de tip toxic provoacã microorganismele patogene Clostridium botulinum. dureri epigastrice.. cu forme violente de vãrsãturi. vomã. Agenþii cauzatori de toxiinfecþii alimentare nu modificã întotdeauna caracteristicile organoleptice ale alimentelor. de masã. chiar mortale.6 ore). Toxiinfecþiile apar tot timpul anului. stare generalã proastã. prin consumarea de alimente care conþin toxine secretate de microorganisme patogene. Uneori aceste manifestãri îmbracã forme grave. diaree.Sunt boli cu caracter extensiv. În ultimul timp. Dacã microorganismele ingerate o datã cu alimentele întâlnesc un organism rezistent. anotimpul cel mai favorabil dezvoltãrii optime a microorganismelor. Staphylococcus enterotoxic.

iar sporii sunt foarte rezistenþi. În aceste cazuri. Bacteria apare 112 . Toxiinfecþia cauzatã de aceste microorganisme este de tip toxic. existând porþiuni infectate ºi neinfectate. În condiþiile specifice ale alimentaþiei din þara noastrã. netratându-se prezintã un pericol pentru cei din jur. Toxina stafilococului rezistã la pasteurizare ºi o putem regãsi în friºca.60°C. fiind distrus la 55. principala mãsurã de prevenire constând în prelucrarea termicã corectã a alimentelor înainte de consum. consistenþa ºi gustul nemodificate. furuncule. infecþiile cutanate. îngheþate. evolueazã rapid. Frecvent sunt infectate materiile prime de origine animalã. de la animale bolnave sacrificate de necesitate. carne conservatã prin sãrare. înregistrându-se ºi forme grave.. culoarea. Microorganismele se rãspândesc neuniform în produse. persoanele respective. Streptococul enterotoxic apare accidentul în carne ºi lapte.. creme pe bazã de lapte. de la purtãtorii care prelucreazã produse de origine animalã. eczeme ale personalului care manipuleazã alimentele sunt cãile cele mai frecvente de contaminare. Stafilococul enterotoxic poate apãrea accidental ºi în brânzeturi sãrate. le pot rãspândi prin contact direct sau prin contact cu produsele alimentare pe care le vehiculeazã sau le prelucreazã. Apar frecvent vara. microorganismele provenind de la sursa de recoltare. însã este sensibil la tratamentul termic. de la rozãtoare ºi insecte. chiar 1-3 ore la 100°C. Produsele infectate cu aceste microorganisme îºi pãstreazã aspectul normal.boalã uºoarã care poate trece neobservatã. devin purtãtori de microorganisme patogene. Clostridium perfigens (Welchii) sporuleazã. Streptococii ºi stafilococii enterotoxici din lapte. majoritatea toxiinfecþiilor sunt cauzate de genul Salmonella (circa 80% din cazurile declarate).

deºi s-au înregistrat importante progrese în privinþa condiþiilor de igienã. hidrogen sulfurat. amoniac. tcirculaþia largã interþãri a persoanelor sau alimentelor infectate atât a celor care intrã direct în hrana umanã. cât ºi. sânge. oase). cu o frecvenþã destul de apreciabilã. afumare. cât ºi substanþelor toxice care rezultã prin descompunerea proteinelor de cãtre bacteriile de putrefacþie: indol. carne fiartã.mai ales în preparatele culinare pãstrate la temperatura camerei. apar ºi manifestãri alergice specifice (urticarie. Toxiinfecþiile alimentare se întâlnesc pretutindeni în lume. preparate din carne. fripturi). la 2-3 ore de la consumarea alimentelor infectate. dureri hepatice. a cunoºtinþelor sanitare ale populaþiei. Adesea. peºte. mai ales. carne tocatã. scatol. a mijloacelor de împiedicare a multiplicãrii microorganismelor. greþuri. Bacteriile de putrefacþie sunt favorizate de mediile proteice: cãrnuri conservate prin uscare. 113 . Toxiinfecþia evolueazã rapid putându-se înregistra ºi forme mortale. Efectele negative apar foarte rapid. a celor pentru hrana animalelor (fãinã de peºte. brânzeturi. Toxiinfecþiile cauzate de aceste microorganisme patogene sunt de tip toxic iar la manifestãrile comune. lãsate sã se rãceascã lent dupã tratamentul termic ºi reîncãlzite uºor înainte de consumare (lapte fiert. toxiinfecþiile alimentare apar ca o consecinþã a unor neglijenþe minore. dar o serie de condiþii noi contribuie la menþinerea unei morbiditãþi ridicate: tdezvoltarea în ultimele decenii a serviciilor de alimentaþie a fãcut ca orice deficienþã în condiþiile igienico-sanitare de funcþionare sã expunã la îmbolnãvire un numãr mare de persoane. eczeme) care permit o mai rapidã decelare a cauzelor. Toxicitatea în acest caz se datoreazã atât prezenþei toxinelor secretate de agenþii microbieni.

pesticidele au fost clasificate în patru grupe. respectiv la materiile prime de originã animalã: carne. Gradul de periculozitate al pesticidelor creºte o datã cu rezistenþa lor la acþiunea factorilor fizico-chimici din mediu. apã. În funcþie de gradul de toxicitate. determinã necesitatea unor mãsuri sistematice. complicaþiile posibile.3. respectiv cu gradul de remanenþã. Pesticidele Reprezintã o denumire genericã care include toate substanþele chimice folosite pentru combaterea dãunãtorilor. prin tratamentul unor materii prime vegetale care se consumã direct sau indirect prin intermediul dozelor reziduale din sol. Poluarea directã a materiilor prime agroalimentare este deosebit de importantã. în raport cu doza letalã medie oralã a substanþei active.t creºterea consumului de produse de origine animalã. lapte. Contaminarea preparatelor culinare ºi produselor alimentare cu pesticide poate fi directã. Intensitatea poluãrii depinde nu numai de facilitãþile cãilor de rãspândire ci ºi de proprietãþile fizico-chimice ºi toxicologice ale acestora. aer. gravitatea formelor de manifestare. Cele mai utilizate pesticide sunt insecticidele.4. ouã. mai ales în cazul utilizãrii pesticidelor de depozit (gazele toxice folosite în silozuri). menite a limita la maximum apariþia ºi extinderea unor astfel de îmbolnãviri. 5. Eradicarea toxiinfecþiilor alimentare este greu de realizat din cauza omniprezenþei microorganismelor ºi a nenumãratelor posibilitãþi de contaminare a alimentelor. O formã de poluare indirectã o constituie ºi transferul pesticidelor. la animale. Frecvenþa crescutã a toxiinfecþiilor alimentare. sau în cazul 114 .

pregãtire culinarã. Ele au o remanenþã care se extinde la nivel de ani. alimentele constituind frecvent cãi de încãrcare a organismului. Cojirea este eficientã dacã se îndepãrteazã stratul în care se acumuleazã acest tip de substanþe. Depoluarea alimentelor ºi materiilor prime de pesticidele slab remanente se face relativ uºor prin spãlare. Acestea pot proveni din sol.4. laptele constituie una din cele mai importante surse de încãrcare a organismului uman cu pesticide. Fierberea produselor poate determina uneori degradarea pesticidelor sensibile la hidrolizã sau îndepãrtarea celor solubile. depoluarea materiilor prime este numai parþial posibilã. Poluarea cu metale ºi metaloizi toxici Poluarea cu metale grele de densitate mare ºi cu metaloizi toxici sunt o ameninþare realã. furaje ºi datoritã caracterului lor lipofil. fie prin 115 . În cazul produselor de origine animalã. apã. Produsele de origine animalã vehiculeazã frecvent pesticide organoclorurate. Poluarea produselor vegetale prin intermediul apei se face fie prin folosirea la irigaþii a apelor reziduale poluate. apa. În cazul pesticidelor organoclorurate. numai pregãtirea culinarã poate determina o oarecare scãdere a poluãrii.pesticidelor slab remanente folosite pentru tratarea culturilor vegetale înainte de recoltare.4. cu respectarea intervalului de siguranþã între perioada de tratament ºi cea de recoltare. 5. se concentreazã în þesuturile adipoase ale animalelor ºi se eliminã prin lapte ºi ouã. Dupã unii autori. aerul. Pesticidele organoclorurate ridicã cele mai multe probleme sanitare datoritã rezistenþei lor fizice ºi chimice mari ºi foarte slabei solubilitãþi în apã.

Micotoxinele Sunt metaboliþi ai mucegaiurilor cu structurã chimicã mai mult sau mai puþin cunoscutã. de natura alimentului (conþinutul acestuia în proteine ºi lipide). Astãzi existã o mare rezervã privind utilizarea mucegaiurilor în alimentaþia omului (cele folosite la tehnologia brânzeturilor ºi salamurilor crude). Aceste toxine pot fi conþinute în sporii de mucegai. teratogen sau embriotoxic. mercurul. Poluarea este foarte variabilã. care au capacitatea de a modifica structuri biologice normale. eliminate în substratul de creºtere (alimente). staniul sunt metale toxice vehiculate accidental de materiile prime ºi produsele prelucrate care. în afarã de frecvenþa ºi importanþa aportului. Un regim alimentar bogat în proteine micºoreazã de obicei toxicitatea. de cele mai multe ori. în întregul mucegai sau. cuprul.5. rezervã declanºatã în urmã 116 . Plumbul. Acþiunea lor asupra organismului uman depinde de natura poluantului dar ºi de gradul de expunere. Alimentele de origine animalã sunt poluate de regulã prin consumul de furaje poluate sau prin capacitatea lor selectivã de a concentra din mediu astfel de poluanþi. Organismele tinere sunt vulnerabile. 5. în anumite situaþii. îºi manifestã potenþialul cancerigen. condiþia fiziologicã a organismului atacat (sex. fapt explicabil prin procesul de industrializare. determinã apariþia unor intoxicaþii specifice sau.intermediul pulberilor elaborate de industriile prelucrãtoare sau industriile generatoare de energie. pãtrunse în organismul uman. Numãrul elementelor poluante este în creºtere.4. Toxicitatea acestor elemente pentru organismul uman este condiþionatã larg. cu efecte degradante atât la om cât ºi la animale. vârstã).

pânã la consumatorul individual sau colectiv.6. Factori degradativi ai produselor culinare în timpul circuitului lor logistic Produsele culinare parcurg un circuit logistic complex atât ca posibilitãþi de insalubrizare. condiþionãrii. din momentul în care sunt sacrificate animalele sau este strânsã 117 . nu declanºeazã o imunoreacþie ºi rezistã la diferitele procese tehnologice utilizate în industria alimentarã. sunt compuºi chimici foarte stabili. acizi. Contaminarea cu micotoxine a produselor alimentare este condiþionatã de temperaturã. Toate metodele experimentate pentru a distruge micotoxinele din produsele alimentare nu au dat rezultate practice. o datã cu punerea în evidenþã a aflatoxinelor. Pe lângã aflatoxine au mai fost evidenþiate ºi alte micotoxine cu efecte toxice la om (produc aleucie alimentarã).cu peste 20 de ani. în special de Aspergilus flavus.4. cât ºi ca modalitãþi de prelucrare ºi de conservare. Multe þãri europene au stabilit limite maxime admisibile pentru aflatoxine la produsele importate din þãrile tropicale ºi subtropicale. agenþi reducãtori. Micotoxinele. depozitãrii ºi distribuþiei. spre deosebire de toxinele bacteriene. Materia primã de origine animalã sau vegetalã. în timpul recoltãrii. umiditate. 5. ºi în special aflatoxinele. Micotoxinele. cu acþiune cancerigenã. infectarea cu sporii de mucegai putând avea loc în câmp. nu sunt influenþate de temperaturã. de aceea premisele preconizate pentru decontaminarea de micotoxine sunt prevenirea dezvoltãrii mucegaiurilor prin curãþenie ºi dezinfectare. Se cunosc astãzi 17 aflatoxine produse de mai multe specii de mucegaiuri.

Bacteriile. degradãrii ºi descompuneri ale componentelor organice cu eliminare de substanþe mai mult sau mai puþin toxice pentru sãnãtatea omului. încât poate provoca imposibilitatea utilizãrii alimentului numai în câteva ore. carnea proaspãt tãiatã este foarte sensibilã la schimbarea parametrilor umiditãþii ºi presiunii. insectele ºi rozãtoarele care cauzeazã pierderi ºi stricãciuni trebuie eliminate. ale aciditãþii. Enzimele. insectele ºi rozãtoarele se aflã într-o constantã ºi directã competiþie cu omul pentru rezervele sale alimentare. oxigenul. modificarea aspectului. Fiind factori de rãspândire a bolilor printre alimente ºi purtãtoare de bacterii patogene. Produsele alimentare sunt subiecte ale distrugerii variabile a factorilor naturali. chimicã ºi fizicã. dar mai ales modificãri chimice prin schimbãri ale conþinutului de apã.recolta. proprii alimentului tind sã le deterioreze. De exemplu. este supusã unei deteriorãri progresive lente sau atât de rapide. prelucrare ºi conservare. biologicã. psihosenzoriale (închidere la culoare. ca ºi constituienþii organici proprii alimentelor ce iniþiazã reacþii biochimice în celulele vii. a proprietãþilor estetice ale alimentului). culorii ºi calitãþilor nutritive ale cãrnii. Carnea expusã influenþei oxigenului. revine proceselor de control. lumina umezeala sau lipsa vaporilor de apã ºi enzimele naturale însele. 118 . drojdiile. În timp. Aceasta are efecte defavorabile asupra gustului. luminii ºi temperaturii trece printr-un proces de degradare organolepticã. pot cauza transformãri dorite ºi nedorite în cadrul acestora. Factorii naturali provoacã modificãri fizice (pierderi în greutate). Rolul de a elimina sau minimaliza riscurile implicate de existenþa acestor factori de naturã microbiologicã. temperatura înaltã sau joasã. mucegaiurile.

Microorganismele responsabile pentru cele mai multe deteriorãri sunt mucegaiurile, drojdiile ºi bacteriile. Mucegaiurile, într-o mare varietate, se dezvoltã rapid, în locuri întunecoase la temperaturi ridicate, pe produse alimentare ca fructe, gemuri, marmelade, pâine, carne, climatul tropical, în aceastã situaþie, fiind excelent pentru multiplicare. Factorii necesari apariþiei ºi dezvoltãrii drojdiilor fiind temperatura, umezeala ºi sursa de glucide, drojdiile se dezvoltã foarte rapid la temperaturi de +25 ...+30°C, ºi se pot distruge la temperaturi înalte. Cu toate cã industria alimentarã (panificaþie, bere) foloseºte varietãþi de drojdii cultivate, drojdiile sãlbatice pot degrada ºi contamina alimentele prin prezenþa lor în atmosferã. Pe lângã bacteriile utile pentru industria alimentarã, bacteriile patogene existente cauzeazã intoxicaþii ºi toxiinfecþii alimentare. Datoritã condiþiilor diverse de dezvoltare (aliment, umiditate, temperaturã ºi aer) numai anumite bacterii pot supravieþui în alimente. Bacteriile au nevoie de o cantitate mare de apã, totuºi în soluþiile concentrate de sare ºi zahãr nu gãsesc un loc prielnic pentru dezvoltare, drept pentru care cele mai multe nu apar în dulceþuri, gemuri, murãturi. Microorganismele, pentru a se dezvolta ºi exista au nevoie de aer, cãldurã, umiditate ºi aliment. Pentru a controla evoluþia lor existã urmãtoarele posibilitãþi: a) modificarea umiditãþii (deshidratarea) b) prelucrarea termicã ºi eliminarea aerului (condiþionare în conserve) c) reducerea temperaturii (refrigerare, congelare); d) transformarea alimentului în produs impropriu dezvoltãrii microbiene (sãrare, afumare, murare, adãugare de zahãr).
119

Dacã aceste metode se constituie în tehnici de conservare mai mult sau mai puþin tradiþionale, tratarea cu radiaþii deschide perspective interesante în tehnologia prelucrãrii alimentelor, dar mai ales în conservarea acestora, în condiþiile unei garanþii depline a lipsei de toxicitate a produselor iradiate. În mod oportun se pune accent pe dirijarea corectã a proceselor de fabricaþie ºi de prezervare ce vizeazã reducerea la maximum a pericolului de îmbolnãvire datoritã prezenþei microflorei patogene. Procesele tehnologice ºi conservarea au efecte asupra agenþilor microbieni incriminaþi de provocarea infecþiilor ºi toxiinfecþiilor alimentare. Aceste efecte pot fi sintetizate astfel: • Prelucrarea termicã eliminã în mod efectiv cele mai multe bacterii care nu formeazã spori: Salmonellae, Brucellae, Vibria parahaemoliticus, distruge sporii de Clostridium botulinum, Clostridium perfrigens ºi Bacillius cereus, distruge trichina ºi alþi paraziþi, afecteazã viruºii ºi toxinele microbiene (inclusiv alfatoxinele) care necesitã pentru suprimare tratamente termice intensive. Trebuie menþionat cã utilizarea unui tratament termic în prelucrarea alimentelor presupune cunoaºterea tuturor factorilor ce pot influenþa activitatea microorganismelor avute în vedere (exemplu, alimentele cu activitate a apei scãzutã ºi conþinut ridicat de grãsime necesitã un tratament termic mai intensiv pentru distrugerea Salmonellei decât cele cu activitate a apei ridicatã sau un conþinut scãzut de grãsime); conservele cu pH de 4-4,6 reclamã procese termice mai scãzute, cele cu pH de 4 ºi mai puþin necesitã pasteurizare, carnea sãratã conservatã presupune tratamente mai puþin intensive datoritã conþinutului de clorurã de sodiu care inhibã activitatea microorganismelor.
120

• Refrigerarea blocheazã dezvoltarea bacteriilor, nu dã posibilitatea multiplicãrii în alimente a paraziþilor, viruºilor ºi a toxinelor acestora, agenþii enumeraþi rãmânând însã activi pe un timp nedefinit la temperatura de refrigerare, dar permite producerea celor mai multe toxine fungice. • Congelarea are ca rezultat „arestarea microorganismelor patogene” ºi distrugerea unor celule de Salmonellae, Staphilococi ºi Vibrio parahaemoliticus. În timp ce formele vegetative de Bacillus Clostridium nu sunt rezistente la congelare, sporii lor sunt foarte rezistenþi. La fel se întâmplã cu viruºii, toxinele microbiene, mucegaiurile. Distrugerea paraziþilor se poate realiza prin expunerea la îngheþ pentru perioade suficiente. Activitatea apei poate fi redusã prin creºterea concentraþiilor soluþiilor, aceasta fiind posibilã prin uscare sau adãugare de clorurã de sodiu, zaharozã, glicerol; agentul utilizat influenþeazã microorganismele la variaþiile activitãþii apei, diferite tipuri de organisme microbiene patogene având intervale de dezvoltare caracteristice în ceea ce priveºte acest factor. Viruºii ºi alte microorganisme nu necesitã distrugerea la valori care le inhibã activitatea.4 Aciditatea acþionând în strânsã legãturã cu temperatura, timpul de expunere ºi timpul de aciditate duce la inhibarea activitãþii microorganismelor. Existã însã puþine informaþii despre efectele acizilor asupra paraziþilor din alimente. Unii dintre viruºi sunt sensibili la acizi, alþii foarte rezistenþi. Foarte rezistente sunt ºi toxinele. Aflatoxinele se pot produce în juice-ul de grapefruit (pH = 3,3) ºi chiar la valori mai
A. Postolea, Catering. Diversificarea produselor alimentare, Ed. CCIA, Bucureºti, 1986.
4

121

scãzute ale pH-ului în condiþii de laborator. Fungii neutralizeazã, în timpul depozitãrii, acizii organici. Existã ºi alþi factori: potenþialul de oxidare/reducere, prezenþa oxigenului, ambalajul ºi modalitatea de ambalare, care afecteazã în proporþii mai mici microorganismele patogene existente în alimentele supuse prelucrãrii ºi conservãrii, importanþa considerãrii lor fiind rezultatul conjugãrii efectelor acestora. Modalitatea de ambalare este disputatã în prezent datoritã utilizãrii pe scarã largã a materialelor plastice cu permeabilitate scãzutã. Ambalarea în vid prelungeºte „viaþa” diferitelor produse alimentare dar nu oferã protecþie împotriva dezvoltãrii microorganismelor patogene. Utilizarea aditivilor alimentari, într-o gamã cât mai largã cu efecte de conservare ºi de creºtere a stabilitãþii produsului alimentar, impune cercetãri atente nu numai pentru limitarea cantitativã a introducerii lor în alimente dar ºi în plan calitativ, corelativ al sinergismelor dintre aceºtia. Produsele alimentare refrigerate sau congelate se confruntã cu probleme speciale, prin probabilitatea apariþiei unor zone localizate cu temperaturi ridicate, dezvoltarea în refrigeratoare sau congelatoare ca rezultat al unei slabe circulaþii a aerului, a unei capacitãþi inadecvate sau a unei temperaturi instabile. Controlul temperaturii este dificil de realizat în timpul transportului, cunoscut fiind cã asigurarea unui lanþ frigorific corespunzãtor este o condiþie de bazã a succesului utilizãrii acestei metode.5 În þãrile dezvoltate, se pune problema introducerii de noi reglementãri privind transportul produselor alimentare
G. Rotaru, HACCP – analiza riscurilor. Punctele critice de control. Ed. Academia, Galaþi, 1997.
5

122

proaspete, care sã prevadã obligaþia producãtorilor de a încãrca mãrfurile exclusiv în autovehicule specializate, care le pot transporta la temperaturi de 0-4°C, în încercarea de a evita dezvoltarea bacteriilor patogene. Prin apariþia ºi dezvoltarea unor forme moderne de comercializare a alimentelor, cum ar fi vânzarea prin automate sau prin alte aparate, menþinerii unei anumite valori a temperaturii, ridicate sau scãzute, trebuie sã i se acorde o atenþie deosebitã. Întreruperea energiei electrice sau defecþiuni mecanice de orice fel pot compromite mãrfurile supuse valorificãrii, din punct de vedere igienic. Etichetarea corectã a bunurilor alimentare, prin conþinutul mesajului informaþional avizeazã consumatorul asupra componentelor utile nutritive dar ºi asupra aditivilor ºi a altor ingrediente utilizate de agenþii economici pentru corectarea unor proprietãþi a valorii psiho-senzoriale, pentru asigurarea unei înalte stabilitãþi a produselor. Corecta informare a consumatorului are în vedere cunoaºterea exactã a condiþiilor restrictive de pãstrare a alimentului, dacã stabilitatea acestuia depinde de ele, precum ºi data limitã de consum. Produsele culinare prin specificul lor au o vitezã de circulaþie foarte mare, ele comercializându-se în cel mai scurt timp de la finalizare. Distribuþia fizicã a acestora poate avea efecte nedorite, deteriorând proprietãþile produselor ºi, în consecinþã, relaþia acestora cu consumatorii. Majoritatea unitãþilor de alimentaþie de tip McDonald’s, Pizza Hut, KFC, ºi-au propus, prin standardele de firmã timpi maximi de valabilitate a produselor comercializate ºi instrucþiuni tehnologice foarte severe privind modul de depozitare ºi vehiculare a materiilor prime prelucrate.
123

124 . prin admiterea unor bacterii condiþionat patogene într-un numãr foarte redus. În prezent. Codex Alimentarius reprezintã o colecþie de norme internaþionale stabilite în vederea protejãrii sãnãtãþii consumatorilor ºi asigurãrii loialitãþii comerþului cu bunuri alimentare. laboratoare dotate cu instrumentar tehnologic avansat. se utilizeazã metode analitice ºi fiziochimice moderne. problemele privind stabilitatea ºi igiena alimentelor sunt soluþionate de organele competente de ocrotire a sãnãtãþii populaþiei ºi organele sanitar-veterinare care. obiective. a impuritãþilor minerale. Standardizarea de produs soluþioneazã numai parþial ºi indirect problema inocuitãþii alimentelor. prin admiterea într-un numãr foarte redus a compuºilor nocivi. De fapt.Multiplicarea factorilor care modificã inocuitatea produselor alimentare a impus extinderea metodologiei de analizã. prin interzicerea prezenþei microorganismelor patogene. Organismul internaþional ce desfãºoarã cea mai importantã activitate în domeniul asigurãrii inocuitãþii alimentare este Comisia Codex Alimentarius care activeazã printr-o serie de comitete subsidiare cu caracter interguvernamental. în aplicarea cadrului normativ naþional au creat diferite instrumente administrative în scopul de supraveghere. cele mai eficace eforturi sunt acelea de a elabora acte normative la nivel naþional în scopul de a proteja sãnãtatea publicã. În asigurarea inocuitãþii produselor alimentare. control ºi sancþionare a abaterilor de la normativele asigurãrii inocuitãþii. a toxinelor acestora. fãrã a lua însã în evidenþã toate formele de contaminanþi ce pot interveni în fluxul tehnologic ºi logistic normal. Pe plan naþional. dar care presupun un personal tehnic calificat. de mare precizie.

de impurificare. provenite din apã. prin eforturile susþinute ale comisiei Codex Alimentarius. Activitatea pentru asigurarea stabilitãþii ºi inocuitãtii produselor alimentare se desfãºoarã în primul rând pe plan mondial. ele putând fi provocate de contaminanþi mai ales microbiologici. alterare ºi 125 . contaminaþi.5. Pentru a evita ºi reduce la minimum riscurile de diminuare a valorii nutritive. aflatã sub egida FAO/OMS. parþial sau în totalitate. O bunã alimentaþie depinde atât de disponibilitãþile de alimente cât ºi de posibilitatea consumãrii lor în condiþii de securitate. prezenþi în alimentele crude sau cele pregãtite necorespunzãtor. Necesitatea evitãrii contaminãrii microbiene ºi chimice este universalã.5. datoritã igienei necorespunzãtoare a celor care proceseazã sau a spaþiilor în care se produc. Cunoaºterea ºi aplicarea mãsurilor de prelucrare ºi manipulare a alimentelor în condiþii de igienã este utilã atât în gospodãria individualã cât ºi în serviciile de alimentaþie. Bolile de origine alimentarã sunt numeroase. Toxicologii acestei comisii au elaborat recomandãri ºi coduri de utilizare CODEX care se referã atât la aditivi. de a elabora standarde cu caracter de recomandare care pot fi acceptate. Cadrul legislativ privind igiena preparãrii ºi comercializãrii produselor culinare Agenþii economici implicaþi în producþia ºi comercializarea mãrfurilor alimentare trebuie sã asigure conformitatea ºi compatibilitatea acestora cu reglementãrile europene. reziduri de pesticide cât ºi la probleme speciale de igienã a fabricaþiei. în cadrul cãrora inocuitãtii produselor comercializate li se acordã o atenþie deosebitã. de statele membre.

altele impuse de desfãºurarea activitãþii în unitatea respectivã. suficiente pentru acoperirea necesarului proceselor 6 1999. Normele igienico-sanitare pentru produsele alimentare prezintã urmãtoarele elemente specifice:6 • urmãresc interesele sãnãtãþii publice. • urmãrirea ºi supravegherea activã a efectelor imediate sau tardive asupra sãnãtãþii. grupe de populaþie distincte precum ºi descendenþii acestora. 975 ºi 976 din 1998 ºi sunt obligatorii pentru toate unitãþile ºi persoanele care vin în contact cu produsele alimentare sau cu preparatele culinare reactualizate prin Legea 150 din 2004.insalubrizare a preparatelor culinare ºi a altor produse alimentare comercializate. • se stabilesc în baza unor studii ºi observaþii pluridisciplinare cu caracter continuu. Potrivit acestor norme ºi pentru unitãþile de producþie culinarã se impun urmãtoarele: A. xxx OMS 976/1998 publicat în Monitorul Oficial nr. unele dintre ele stabilite încã din proiectul de construcþie ºi dotare. unitãþile de producþie trebuie sã îndeplineascã ºi sã respecte anumite condiþii igienice. Toate unitãþile trebuie asigurate cu surse de apã potabilã. vizeazã populaþia global. 268. Cerinþele igienico-sanitare pentru toate unitãþile de alimentaþie publicã au fost stabilite prin Ordinele Ministrului Sãnãtãþii nr. • se bazeazã pe relaþia „administrare efect” respectiv „cantitate-efect”. Prin proiectul de construcþie ºi dotare a unitãþii trebuie realizate urmãtoarele cerinþe igienico-sanitare minime: 1. 11 iunie 126 . • se revizuiesc periodic în funcþie de informaþiile ºi situaþiile nou apãrute.

cazane) sunt astfel amplasate încât sã fie uºor accesibile atât operaþiilor tehnologice cât ºi celor de întreþinere ºi curãþenie. În funcþie de volumul activitãþii pe lângã spaþiile de producþie sunt amenajate spaþii anexe specifice care sã permitã efectuarea operaþiilor pregãtitoare. 4. Pentru pãstrarea materiilor prime ºi a produselor uºor alterabile sunt necesare spaþii frigorifice adecvate în funcþie de durata de pãstrare ºi cantitatea depozitatã. Spaþiile unitãþii trebuie astfel proiectate ºi amplasate încât sã permitã desfãºurarea fluxului tehnologic într-un singur sens. 6. 127 . Folosirea în procesul tehnologic a materiilor prime congelate presupune dotarea unitãþii cu spaþii corespunzãtoare de decongelare. Între materiile prime ºi produsele finite nu trebuie sã existe riscul contactului direct. sortare pe grupe de materii prime). Materiile prime vegetale ºi cele de origine animalã nu trebuie sã transmitã microflora specificã. deci fluxul tehnologic trebuie sã se desfãºoare în sens unic. perimetrul de producþie începe cu spaþii diferenþiate pentru operaþii preliminare (curãþare. Perimetrul de producþie trebuie diferenþiat pe procese salubre ºi insalubre. În funcþie de profilul activitãþii. Toate instalaþiile fixe (cuptor. tranºare. Spaþiile auxiliare sunt diferenþiate. Atât în spaþiile frigorifice cât ºi în cele de decongelare se înregistreazã zilnic temperatura interioarã. pe tipuri de materii prime. 5. Unitãþile care servesc preparate culinare sunt dotate pentru necesitãþile lor cu instalaþii de apã caldã. umede ºi uscate. 3.tehnologice ºi a celui legat de întreþinerea ºi curãþenia unitãþii. Spaþiile pentru procese umede trebuie sã aibã perimetrul ºi pereþii din materiale hidroizolante. spãlare. urmãrindu-se evoluþia ei graficã în afara spaþiului vizat. 2.

9. Procesul tehnologic propriu-zis impune respectare anumitor condiþii sanitare astfel încât produsele culinare obþinute sã nu prezinte riscul transmiterii unor boli infecþioase sau parazitare. Materiile prime ºi auxiliare folosite în procesul tehnologic trebuie sã corespundã calitativ condiþiilor tehnice stabilite prin normele tehnice de calitate. 2. Fazele proceselor tehnologice ºi parametrii specifici sunt obligatorii pentru a putea asigura valoarea nutritivã ºi 128 . între secþii trebuie sã existe o legãturã funcþionalã impusã de succesiunea operaþiilor (perimetrul de producþie culinarã se aflã în legãturã directã cu perimetrul de pãstrare a materiilor prime ºi. toate unitãþile trebuie dotate cu vestiare ºi grupuri sanitare separate pentru personal ºi consumatori. 3. cu ustensile ºi materiale corespunzãtoare. B.7. în legãturã directã cu secþiile de prelucrare primarã. efectuarea periodicã a operaþiilor de dezinfecþie ºi deratizare. Aditivii utilizaþi pentru corectarea unor caracteristici ale materiilor prime sau produselor finite sunt admiºi numai în dozele ºi la preparatele prevãzute în normele sanitare în vigoare. a produselor finite în vederea comercializãrii lor). 8. 10. Vor fi prevãzute cu spaþii pentru evacuarea deºeurilor. Foarte importantã în activitatea unitãþilor de producþie culinarã este realizarea unei stãri de curãþenie permanentã. respectiv. sã respecte valoarea nutritivã proiectatã prin reþetã: 1. În toate spaþiile de producþie nu este permisã pãtrunderea cu îmbrãcãminte de stradã. Pentru a evita contactul direct. prevenirea pãtrunderii dãunãtorilor prin orificiile de aerisire ale spaþiilor de producþie ºi pãstrare. Pentru aceste activitãþi unitãþile trebuie dotate cu spaþii pentru depozitarea substanþelor toxice.

igienicã a fiecãrui preparat. Pentru aceasta materiile prime trebuie astfel pregãtite încât sã evite contactul de duratã cu oxigenul atmosferic iar instalaþiile termice sã asigure prelucrarea cât mai rapidã. Este interzisã folosirea repetatã a grãsimilor la prãjire cât ºi încorporarea în preparate a grãsimilor folosite la prãjire. 4. Instalaþiile ºi ustensilele de lucru trebuie menþinute într-o perfectã stare de funcþionare ºi curãþenie. Vesela, mesele de lucru sã fie confecþionate din material rezistent, uºor lavabil, inoxidabil, care sã nu modifice caracteristicile organoleptice ºi fizico-chimice ale produselor cu care vin în contact, sã nu cedeze substanþe chimice peste limitele admise, sã se poatã demonta ºi curãþa. 5. Operaþiile de prelucrare a cãrnii, peºtelui ºi legumelor se efectueazã în spaþii destinate numai acestor operaþii, cu respectarea strictã a destinaþiei fiecãrui spaþiu. Acestea vor fi dotate corespunzãtor (butuc, planºele marcate, maºini de tocat etc.) ºi racordate la reþeaua de apã rece, apã caldã, canalizare. 6. Produsele uºor alterabile se achiziþioneazã numai pe mãsura posibilitãþilor de conservare la frig, cu respectarea strictã a temperaturilor de depozitare. În perioada aprilieseptembrie este interzisã darea în consum a prãjiturilor cu creme, a preparatelor cu maionezã ºi a altor produse uºor alterabile. C.Toate operaþiile de depozitare, pãstrare ºi transport atât a materiilor prime cât ºi a produselor finite trebuie realizate în condiþii adecvate caracteristicilor fiecãrui produs, astfel încât sã nu se permitã alterarea, impurificarea, contaminarea chimicã ºi microbiologicã. Condiþiile de temperaturã, umiditate ºi ventilaþie sunt particularizate în funcþie de fiecare preparat. Depozitarea se
129

realizeazã cu respectarea strictã a ordinii de primire în condiþii care sã asigure o urmãrire atentã ºi accesul personalului pentru verificare ºi manipulare. În spaþiile frigorifice temperatura trebuie sã fie constantã, în funcþie de preparat, de durata de pãstrare dar nu trebuie sã depãºeascã +5°C. Transportul preparatelor culinare se face în containere, cu mijloace frigorifice ºi izoterme. Mijloacele de transport, ambalajul, containerele, vasele care vin în contact cu preparatele trebuie pãstrate într-o perfectã stare de curãþenie. D.Personalul care manipuleazã materiile prime ºi produsele finite reprezintã o altã sursã de insalubrizare. Pentru reducerea riscului de insalubrizare a alimentelor se impun urmãtoarele mãsuri: 1. Personalul care lucreazã în unitãþile de alimentaþie publicã este supus la angajare, ºi apoi periodic, unui examen medical care cuprinde pe lângã controalele obiºnuite ºi un examen pentru depistarea purtãtorilor de microorganisme patogene sau paraziþi. 2. Dacã în timpul activitãþii anumite persoane contacteazã boli ai cãror germeni se transmit prin alimente (febrã tifoidã, dizenterie) acestea sunt îndepãrtate temporar din muncã, dupã vindecare urmãrindu-se îndeaproapre posibilitatea trecerii lor în categoria purtãtorilor de microorganisme patogene. De asemenea, se iau mãsuri de prevenire în cazul convalescenþilor de hepatitã epidemicã, poliomielitã, toxiinfecþii alimentare prin Salmonella, persoanele respective fiind trecute în alte activitãþi pe perioade diferite în funcþie de maladia cauzatoare a indisponibilitãþii. Personalul muncitor din sectorul alimentar, inclusiv persoanele care stau temporar în unitate, trebuie sã poarte în timpul lucrului un echipament de protecþie special,
130

întreþinut prin grija unitãþii, care sã acopere în totalitate îmbrãcãmintea ºi pãrul capului. 3. O atenþie deosebitã se acordã echipamentului de protecþie în bucãtãrii, ºi în mod deosebit în încãperile în care se prelucreazã produse de origine animalã. 4. Personalul este obligat sã respecte regulile de igienã corporalã, în care scop unitatea trebuie sã punã la dispoziþie spaþiile ºi materiale necesare. Centrele de medicinã preventivã controleazã periodic condiþiile igienico-sanitare în care se desfãºoarã activitatea unitãþilor care comercializeazã preparate culinare. Controlul sanitar constã în verificarea încãperilor, instalaþiilor, proceselor de manipulare, proceselor tehnologice, a modului de îndepãrtare a reziduurilor, starea igienicã generalã a unitãþii, a angajaþilor, a grupurilor social-sanitare. Aprecierea stãrii de curãþenie presupune prelevarea de probe cu ajutorul cãrora se determinã gradul de încadrare microbianã (microorganismele aerobe, mucegaiuri, enterobacterii), de pe suprafeþele de lucru, obiectele de inventar ºi mobilier, din aer, de pe mâinile personalului, de pe ambalajele folosite curent, de pe pardoseala din spaþiile tehnologice. Pentru aprecierea stãrii igienice a materiilor prime ºi a produselor culinare, se verificã caracteristicile organoleptice ale acestora ºi caracteristicile fizico-chimice, prin analize efectuate în laboratoare proprii, iar dacã este cazul se extrag probe care sunt trimise la laboratoarele specializate.

131

CAPITOLUL 6

CONCEPTUL HACCP ªI APLICABILITATEA LUI ÎN PRODUCÞIA CULINARÃ

Conceptul HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) este cunoscut de peste 30 de ani ºi îºi are originea în publicaþiile Academiei Naþionale de ªtiinþe a Statelor Unite ale Americii, cu privire la Salmonella. Sub denumirea de „sistemul punctelor critice de control” este aplicat de Laboratoarele Serviciului de Aprovizionare a Armatei SUA cu scopul particularizãrii programului „zero defecte” în producþia de alimente. În 1989, la Bruxelles, conceptul HACCP este consacrat ca cel mai util instrument practic în asigurarea siguranþei alimentare. HACCP acronismul expresiei Hazard Analysis Critical Control Points (Analiza riscurilor. Puncte Critice de Control), este o metodã sistematicã de identificare, evaluare ºi control a riscurilor asociate produselor alimentare. Legislaþia sanitarã europeanã ºi internaþionalã privind producþia de alimente prevede (cu statut de recomandare) aplicarea în toate unitãþile implicate în producþia, transportul, depozitarea ºi servirea alimentelor, a principiilor unui sistem de asigurare a calitãþii igienice bazate pe evaluarea ºi prevenirea riscurilor, deci a unui sistem de tip HACCP.
132

Cele mai importante etape a unui studiu HACCP în producþia ºi comercializarea produselor culinare sunt: descrierea produsului, utilizarea intenþionatã a produsului, identificarea riscurilor, determinarea punctelor critice de control. Echipa trebuie sã examineze produsul ºi sã identifice caracteristicile acestuia precum ºi modalitãþile de utilizare ºi manipulare. Aceastã analizã va ajuta echipa sã determine riscurile care ameninþã inocuitatea produsului sau consumatorului. În acest proces vor fi utilizate ca linii directoare urmãtoarele elemente: • compoziþia produsului • modul de obþinere • aciditatea (pH-ul) • ambalarea • depozitarea la producãtor • depozitarea la consumator • practicile consumatorului • termenul de valabilitate • instrucþiuni de utilizare. La realizarea studiului, echipa trebuie sã ia în considerare posibilitatea ca produsul sã fie consumat de grupuri de populaþie care sunt mai succeptibile la îmbolnãvire. Unele grupuri de populaþie, cum sunt persoanele în vârstã, copiii, persoanele cu deficienþe imunitare, sunt mult mai expuse riscurilor ce pot însoþi produsele alimentare decât populaþia obiºnuitã. Trebuie de asemenea anticipat modul de utilizare a produsului de cãtre consumatorul final. De exemplu, copiii se pot expune mult la risc prin faptul cã ei înºiºi pot contamina produsul înainte de consum sau pot consuma crud un produs ce ar necesita în mod normal un tratament termic înainte de utilizare.
133

la rândul lor. vor fi respectate trei cerinþe esenþiale în ceea ce priveºte riscurile biologice: 1. 3. risc chimic 3. Rotaru. 1 G. fizicã sau chimicã ce poate constitui o ameninþare la adresa sãnãtãþii consumatorului1. Prin definiþie. risc fizic Riscurile biologice Riscurile biologice. risc biologic 2. 2. 1997. Majoritatea programelor HACCP sunt concepute în mod specific pentru riscurile microbiologice (respectiv bacteriene). mai ales când acestea sunt pãstrate timp îndelungat. inhibarea dezvoltãrii microorganismelor ºi a producerii de toxine. distrugerea.6. prevenirea recontaminãrii. virale ºi parazitologice. 134 . Punctele Critice de control.1). ICSMF) a elaborat în 1986 o clasificare a microorganismelor periculoase în funcþie de severitatea îmbolnãvirilor pe care le pot provoca (Tabelul nr. unui produs alimentar îi pot fi asociate trei categorii de riscuri: 1. Comisia Internaþionalã pentru Specificaþii Microbiologice ale Alimentelor (International Commission of Microbiological Specification of Foods. Când se elaboreazã un plan HACCP. 6. eliminarea sau reducerea riscurilor. Galaþi. Majoritatea produselor alimentare sunt un substrat ideal pentru dezvoltarea microorganismelor. Identificarea riscurilor Riscul este definit de NACMCF (National Advisory Commitette on Microbiological Criteria of Foods) ca fiind orice element de naturã biologicã. Editura Academica.1. Analiza Riscurilor. pot fi: bacteriene.

adãugarea unor conservanþi (NaCI. uscare.Tabelul nr. E ºi I Shigelia dysenteria Salmonella typhi. 135 . Puncte critice de Control. Editura Academicã. 1997 Microorganismele pot fi distruse prin tratament termic (pasteurizare sau sterilizare) sau inhibate prin refrigerare. Gruparea microorganismelor periculoase ºi a paraziþilor în funcþie de severitatea riscului pe care îl prezintã Clostridium botulinum. 6. acizi). congelare. tipurile A. Salmonella paratyphi A. Brucella suiº Vibrio Cholerae 01 Vibrio vulnificus Taenia soiium Trichinela spiralis Listeria monocytogenes Salmonella sp Shigelia sp Escherichia coli enterovirulentã Streptococcus pyogenes Rotavirusul Entamoela Histolytica Ascaris lumbricoides Criptosporidium parvum GRUPA I: Riscuri severe GRUPA II: Riscuri moderate ca rãspândire extinsã Bacillus cereus Campylobacter jejuni Clostridium perfrigens GRUPA III: Staphylococcus aurens Riscuri moderate Vibrio cholerare non – O1 cu rãspândire limiYersinia enterocoliticã tatã Giardia lamblia Taenia saginita Sursa: Gabriela Rotaru. B Virusul hepatic A ºi E Brucela abortis. B. Analiza Riscurilor.1.

coloranþi. substanþe de acoperire. aditivi alimentari sub forma substanþelor provenite de la utilaje cum ar fi: lubrifianþi. toxine din crustacei. fetohemaglutinine. vor fi luate mãsuri de inhibare a dezvoltãrii microorganismelor remanente ºi a producerii de toxine. substanþe interzise. agenþi de curãþare. Zn. Inhibarea se poate realiza prin caracteristicile intrinseci ale produselor (pH etc. aditivi alimentari adãugaþi direct. metale toxice ºi combinaþii ale acestora: Pb. Hg. Riscurile chimice Producþia modernã de alimente nu poate fi conceputã fãrã utilizarea substanþelor chimice. As. ciguatoxina. histamina. Atunci când microorganismele nu pot fi total eliminate din produsele alimentare. iar pentru altele au fost stabilite limite maxime admisibile. vopseluri. cianuri. În 1984 Bryan a realizat clasificarea substanþelor chimice prezente în produsele alimentare care pot constitui un risc la adresa sãnãtãþii consumatorilor. substanþe chimice adãugate intenþionat). Datoritã toxicitãþii lor. • Substanþe chimice adãugate (substanþe chimice agricole.Dupã eliminarea microorganismelor. aditivi nutriþionali. • Substanþele chimice naturale (micotoxinele.) sau prin adãugarea de sare sau alþi conservanþi. trebuie luate mãsuri pentru prevenirea recontaminãrii. o serie de substanþe chimice nu sunt admise în alimente de legislaþia sanitarã a anumitor þãri. toxine din ciuperci. 136 . alcaloizi pirolizidinici. cum ar fi conservanþi. O altã metodã de inhibare o constituie alegerea unor metode de ambalare ºi temperaturã de depozitare corespunzãtoare (refrigerare sau congelare). Conform acestei clasificãri substanþele chimice prezente în alimente pot fi: substanþe chimice naturale ºi substanþe adãugate. fenoli policloruraþi).

verificãri inopinate). Existã mai multe moduri de identificare a riscurilor potenþiale. formulei ºi etichetãrii corespunzãtoare a substanþelor utilizate. oase. Un punct de pornire l-ar putea constitui culegerea informaþiilor privind îmbolnãvirile generate de produsul 137 . certificate de calitate emise de furnizor. Prin aplicarea unui plan HACCP. Cele mai rãspândite corpuri ce produc îmbolnãviri sau rãni sunt: sticla. vase. • Controlul de depozitare ºi manipulare (evitarea condiþiilor ce favorizeazã producerea de substanþe toxice naturale). aºchii metalice. efecte personale. revizuirea substanþelor chimice necesare. particule de mizerie. Riscuri fizice Risc fizic reprezintã orice particulã sau corp/fizic ce nu se gãseºte în mod normal într-un aliment ºi care poate provoca îmbolnãvirea (inclusiv traume psihologice) sau rãnirea unor persoane. • Control înainte de utilizare (stabilirea scopului în care vor fi utilizate substanþele chimice. • Inventarierea substanþelor chimice existente. trebuie urmãritã menþinerea sub control a acestor riscuri ºi prevenirea acestora. dozelor ºi modului de utilizare a acestora. lemn. În general. înregistrarea substanþelor. plastic. pietre. verificarea calitãþii utilizate).Aceste substanþe chimice determinã fie îmbolnãvirea sau chiar moartea prin ingerarea unei doze periculoase. asigurarea puritãþii. prin practici bune de lucru aceste riscuri fizice pot fi prevenite cu uºurinþã. Principalele modalitãþi de prevenire a apariþiei riscurilor chimice la fabricarea produselor alimentare sunt urmãtoarele: • Control înainte de recepþie (specificarea compoziþiei materiilor prime. insecte.

Echipa trebuie sã determine dacã în aceastã etapã riscul poate creºte. Cât de des se va întâmpla? Severitatea se referã la mãrimea riscului. distribuþiei ºi utilizãrii produsului. Dacã riscul poate fi redus. preluãrii. ale procedurilor de curãþare ºi dezinfecþie din unitate ºi ale sãnãtãþii ºi igienei personalului. scãdea. pentru a oferi informaþii utile.2. deoarece nu toate produsele alimentare sunt expuse în mod egal diferitelor categorii de riscuri. care furnizeazã informaþii despre factorii cunoscuþi cã ar fi determinat izbucnirea unei boli de origine alimentarã). începând cu obþinerea materiei prime ºi terminând cu depozitarea ºi distribuirea produsului finit. 6. Probabilitatea exprimã ºansa de apariþie a riscului. trebuie colectate informaþii despre toate aspectele producþiei. dacã poate fi prevenit sau eliminat. depozitãrii. ºi implicã evaluarea probabilitãþii de apariþie ºi a severitãþii acestora. din punct de vedere al riscurilor identificate. Reprezintã aceasta o ameninþare a vieþii? Câþi oameni s-ar putea îmbolnãvi? Se va produce o alterare extensivã ºi serioasã a produsului? Cât de serioase ar putea fi consecinþele îmbolnãvirilor produse? Resursele alocate pentru þinerea sub control a riscurilor vor fi dependente de aceºti factori. Analizarea riscurilor trebuie sã fie cantitativã.analizat (date epidemiologice. În absenþa informaþiilor epidemiologice. Acestea trebuie sã inducã aspecte ale igienei echipamentelor. prevenit sau eliminat prin 138 . Pentru evaluarea corectã a riscurilor se va avea în vedere în primul rând tipul de produs analizat. Determinarea punctelor critice de control Pentru determinarea punctelor critice de control se vor studia pe rând toate etapele procesului tehnologic.

unii specialiºti fac referire la douã tipuri de puncte critice de control: • CPP 1. Principiile generale de alcãtuire a unui plan HACCP Pentru o unitate cu profil de alimentaþie se referã la: • analiza de ansamblu a unitãþii care include simultan aspecte multiple (structurã. dotare etc). În unele procese. 6. În practica HACCP. este însã recomandabil ca riscul sã fie controlat: • fãrã motiv de preocupare – experþii apreciazã cã nu existã nici un fel de ameninþare pentru consumator.exercitarea unei anumite forme de control în etapa respectivã. • CCP 2. funcþionalitate. Punctele în care se pot exercita control.3. aceasta este un Punct Critic de Control – CCP (engl. care reduce riscul. dar care nu sunt critice datoritã nivelului de risc sau severitãþii acestuia se numesc puncte de control (PC) ºi necesitã mai puþinã preocupare pentru control ºi monitorizare. circuite. Când se decide modul în care un punct critic de control va fi monitorizat. o singurã operaþie poate elimina complet un risc. care asigurã eliminarea riscului. Criticai Control Point). dar nu îl eliminã complet. fiecãrui risc i se va atribui un anumit nivel de preocupare. 139 . • preocupare medie – când experþii apreciazã cã existã doar o ameninþare minorã la adresa consumatorilor sau a produsului. Ambele tipuri de puncte critice de control sunt importante ºi trebuie sã fie þinute sub control. depozitare. Literatura de specialitate face apel la patru niveluri de preocupare: • preocuparea major㠖 când experþii apreciazã cã dacã riscul nu este controlat va reprezenta o ameninþare a vieþii.

condiþionare ºi finalizând cu distribuþia ºi consumul. Existenþa. prelucrare. precum ºi pe fiecare fazã de producþie. avizat de organele competente. stabilirea indicatorilor ºi periodicitatea de efectuare a determinãrilor. de la aprovizionarea cu materii prime pânã la desfacerea produselor tip catering. • investigaþiile de laborator asupra punctelor critice cu potenþial de risc. În cadrul strategiei generale planul HACCP urmãreºte: calitatea generalã ºi specificã produselor. în timp ºi spaþiu. întocmit prin colaborarea factorilor tehnico-economici ai întreprinderii de alimentaþie. Obiectivele controlului HACCP pornesc de la premisa cã planul HACCP al unitãþii este componentã integrantã a întregii activitãþi productive ºi eficienþei finale. 140 . Controlul managerial permanent pe direcþia igienicosanitarã are la bazã experienþa unui plan HACCP realizat pe ansamblul procesului în flux continuu. • testarea ºi atestarea HACCP-ului la personalul unitãþii conform nivelului de responsabilitate ºi profilului de activitate. protecþia sãnãtãþii consumatorilor. salariaþilor ºi mediului înconjurãtor.• examinarea senzorialã a preparatelor în diferite faze ale procesului tehnologic. aplicarea ºi urmãrirea planului HACCP constituie responsabilitãþi manageriale directe ºi presupune: a) autocontrolul managerial desfãºurat pe întregul flux. stabilirea responsabilitãþilor directe pentru personalul activ ºi de specialitate al unitãþii. mãsurarea ºi supravegherea temperaturii în punctele esenþiale ale proceselor tehnologice. • stabilirea punctelor critice cu potenþial de risc ce urmeazã sã fie supuse controlului sanitar ºi autocontrolului managerial permanent. începând cu recepþia materiilor prime.

decizia. prevenirea ºi combaterea agenþilor vectori în speþã artropode ºi rozãtoare) cât ºi activitatea specificã a fiecãrui sector (recepþie. h) introducerea oricãror tehnologii noi. starea de sãnãtate ºi nivelul de instruire al personalului. utilaje sau game sortimentale se face numai cu avizul organelor sanitare competente ºi reconsiderarea planului HACCP.b) autocontrolul managerial se bazeazã ºi pe respectarea unor responsabilitãþi directe ºi concrete la nivelul fiecãrui proces. dupã caz. pe lângã cunoaºterea tehnologiei specifice. spãlare. d) autocontrolul impune. canalizarea. etc). evacuarea reziduurilor. e) autocontrolul urmãreºte atât condiþiile igienicosanitare generale (curãþenie. dezinfecþie. Aceastã interpretare corectã a datelor în situaþii de risc trebuie sã conducã la remedieri operative sau. mãsurarea acestora ºi valorile limitã de risc. depozitare. la oprirea temporarã a activitãþii. instrucþiunilor ºi prescripþiilor igienico-sanitare pe profilul activitãþii respective. c) aceste forme de autocontrol (managerial ºi sectorial) trebuie armonizate funcþional în scopul obþinerii unei eficiente maxime privind informarea. operaþii preliminare. 141 . însuºirea corectã a normativelor. þinuta. respectiv sector de activitate (autocontrolul sectorial) impune cunoaºterea proceselor ce se desfãºoarã anterior ºi posterior punctului analizat. respectiv sector de activitate. f) autocontrolul unei anumite faze de lucru. chimici ºi biologici de supraveghere. microclimatul. respectiv prevenirea. g) atât autocontrolul general cât ºi cel sectorial necesitã cunoaºterea parametrilor fizici. remedierea.

1.Figura 6. Schema generalã privind funcþionalitatea HACCP a unei unitãþi de alimentaþie 142 .

Rãciþi corect ºi celelalte alimente. 11. dresinguri. 3. sucuri. Pericolul încruciºãrii fazelor salubre cu cele insalubre. 6. 10. Importanþa scoaterii din circuitul alimentelor a personalului suferind de afecþiuni susceptibile de a fi transmise prin alimente. Temperatura corectã de reîncâlzire a preparatelor culinare susceptibile de a reprezenta un factor de risc este de minimum 70°C (în toatã masa produsului). caracteristicile materiilor prime. sosuri etc). Obligativitatea spãlãrii corecte a mâinilor dupã folosirea grupurilor sanitare sau dupã manipularea unor materii prime/materiale insalubre. DATE ESENÞIALE DESTINATE LUCRÃTORILOR DIN ALIMENTAÞIA PUBLICà (Adaptare dupã I Washington State. 4.) 5. Utilizarea de ustensile corespunzãtoare pentru suprimarea sau limitarea contactului manual cu produsele. Rãciþi corect preparatele culinare lichide (creme. depozitãrii la frigider sau a reîncãlzirii. 12. 6. 17. respectiv rãcirea unor alimente. Utilizarea termometrelor pentru a determina temperatura unui aliment în timpul pregãtirii. Utilizarea corectã a gheþii pentru conservarea.S. aperitive etc. Temperatura corectã de conservare prin frig a unui aliment este de maximum 4°C. Cunoaºterea riscurilor care se asociazã consumului unor preparate culinare pregãtite în avans. Temperatura de menþinere a mâncãrurilor gãtite este de minimum 60°C. 8. 15. 7. 16. 13.2. a produselor intermediare/finite în corelaþie cu potenþialul de risc prezentat. 9. Rãciþi în prealabil ingredientele care reprezintã un factor de risc în preparate culinare crude (salate. Temperatura corectã de pregãtire a cãrnii este de minimum 70°C în toatã masa produsului. Calitatea.Tabelul nr. Obligaþia de a nu pãstra la temperatura camerei alimentele supuse riscului. Depozitarea ºi etichetarea corectã a produselor chimice. 143 . 2.A.) 1. Department of Social Health Service U. 14.

19. Conservaþi corespunzãtor produsele culinare finite. un ghid practic pentru analiza punctelor critice de control în circuitul alimentelor. Spãlarea – dezinfecþia – clãtirea. 6. Spãlaþi-vã frecvent pe mâini.2. 8. Evitaþi contactul între materiile prime ºi preparatele culinare finite. baruri. 144 . 9. 10. ºi care au contact direct cu alimentele. 2.Continuare – Tabelul nr. Utilizaþi numai apã potabilã. suprafeþelor de lucru. încãlziþi corespunzãtor preparatele culinare.E. 20.F. CELE 10 REGULI DE AUR PENTRU LUCRÃTORII DIN ALIMENTAÞIE ADAPTABILE SITUAÞIILOR CONCRETE ÎN FORMULAREA ORGANIZAÞIEI MONDIALE A SÃNÃTÃÞIl 1. 5. Utilizarea corectã a cârpelor de ºters ºi a altor materiale textile. Protejaþi alimentele împotriva oricãrui tip de contaminare. cu preparatele culinare ºi cu clienþii. 22. Protejaþi alimentele de insecte. Acesta este recomandat tuturor celor care lucreazã în industria ospitalitãþii: hoteluri. restaurante. 24. utilajelor. Importanþa igienei personale. 23. 3. Selectaþi judicios materiile prime înainte de a fi supuse operaþiilor culinare în mãsurã sã le asigure inocuitatea. adaptat dupã normele HACCP. 18. Luaþi toate mãsurile ca în bucãtãrii sã fie permanent curãþenie. În anul 2001 prin grija Federaþiei Industriei Hoteliere din România s-a publicat ghidul „S. fast food. 7.A. 21. Cunoaºterea germenilor patogeni ºi condiþionat patogeni care pot reprezenta un factor de risc în procesul respectiv de producþie/ prelucrare. planºetelor ºi recipienþilor. Dezinfecþia corectã a ustensilelor. Defecþiuni posibile ale utilajelor ºi conduita în situaþiile date. 6. 4. Pentru pregãtirea alimentelor utilizaþi procedee termice corecte. Serviþi preparatele culinare imediat dupã pregãtire. rozãtoare ºi alte animale.” – Systematic Assessment of the Food Environment (evaluarea sistematicã a mediului alimentar).

2.Figura 6. Rotaru) 145 . Logistica stabilirii punctelor critice de control (Sursa: G.

Rotaru) 146 .3. Plan general HACCP bucãtãrie restaurant (Sursa: G.Figura 6.

E. în Marea Britanie ºi SUA. Din anul 2006 certificarea calitãþii în serviciile de alimentaþie se face pe baza standardului internaþional ISO 22000 privind siguranþa alimentelor.F. Indicaþiile oferite în acest ghid se bazeazã pe cele mai bune practici în domeniu. þãri cu un control foarte sever al aplicãrii normelor HACCP. al igienei ºi securitãþii alimentare. 147 . elaborat ºi editat de National Restaurant Association USA ºi de British Hospitality Association (în 1991 ºi respectiv 1995).A.El se bazeazã pe ghidul S. în care se regãsesc majoritatea principiilor conceptului HACCP.

homeostazia. pentru sintetizarea substanþelor proprii ºi repararea uzurii. pe baza unor îndelungate descoperiri ºi a numeroase cercetãri ºi experienþe. 148 . precum ºi pentru formarea substanþelor active care favorizeazã desfãºurarea normalã a proceselor metabolice. echilibrul energic ºi termic. cã omul are nevoie în hrana zilnicã de o anumitã varietate. creºterea ºi dezvoltarea celularã. cât ºi în vederea acoperirii nevoilor de energie necesare unei bune desfãºurãri a activitãþii omului este necesarã aprovizionarea continuã cu alimente capabile sã înlocuiascã ceea ce se pierde prin arderile din corp ºi sã contribuie la refacerea structurilor în formare. ªtiinþele medicale au stabilit. Alimentele furnizeazã organismului substanþele nutritive de care acesta are nevoie pentru asigurarea energiei indispensabile proceselor vitale.CAPITOLUL 7 ALIMENTAÞIA MODERNà Este un adevãr cunoscut de om încã din cele mai vechi timpuri cã fãrã hranã corespunzãtoare el nu ar putea trãi ºi munci. Este ºtiut cã pentru dezvoltarea organismului. În prezent se acordã din ce în ce mai mult o cât mai mare importanþã nutriþiei în profilaxia ºi patologia umanã. activitatea motorie etc. Complexitatea relaþiei dintre om ºi aliment se evidenþiazã prin multiplele cãi prin care nutriþia afecteazã fiinþa umanã: metabolismul.

Modurile în care s-au manifestat aceste preocupãri au fost foarte diferite. pentru înlãturarea factorilor negativi legaþi de alimentaþie. Astãzi. 149 . Cercetãrile ºtiinþelor biologice ºi medicale aduc astãzi date suficiente. condiþiile moderne de existenþã au diversificat enorm alimentele tradiþionale. iar condiþiile de sedentarism ale majoritãþii oamenilor au creat un decalaj între aport ºi consum. aterosclerozã. corelate mai ales cu nevoile ºi nivelul de culturã. diabet. Alimentaþia poate ºi trebuie sã fie principalul factor de menþineri ºi întreþinere a sãnãtãþii. concepþia ºi practica ºtiinþificã a alimentaþiei tind tot mai mult sã adauge acestui aforism o nouã semnificaþie: „Mâncãm ca sã trãim sãnãtoºi”. în raport cu perioadele istorice de dezvoltare. în cunoºtinþã de cauzã. înseamnã de fapt realizarea unui permanent echilibru între necesarul organismului ºi cantitãþile de substanþe nutritive consumate prin alimentaþie. Preocupãrile omului pentru problemele legate de alimentaþie sunt tot atât de vechi ca ºi existenþa sa. De aceea constatãm o înmulþire considerabilã a bolilor metabolice: obezitate. satisfãcãtoare ºi fãrã dificultãþi de a fi puse în practicã.Trebuie avut în vedere cã. Termenul consacrat este acela de alimentaþie raþionalã. Ceea ce a rãmas permanent este necesitatea alimentaþiei: „Mâncãm ca sã trãim”. Pe fondul dezvoltãrii economice contemporane se înregistreazã ritmuri accentuate de creºtere a sectoarelor implicate în alimentaþia omului. în sensul de conºtienþã. diversificarea fiind impusã de modificãrile ce apar în structura cerinþelor populaþiei pentru produsele alimentare. corecte. Asigurarea unei alimentaþii ºtiinþifice.

Catabolismul sau dezasimilaþia se caracterizeazã prin procese de degradare a unor constituenþi structurali sau a unor compuºi intermediari. Metabolismul ºi alimentaþia umanã Metabolismul defineºte In sens larg toate transformãrile chimice ºi energetice care au loc în organismele vii în timpul vieþii.Alimentele ingerate zilnic trebuie sã conþinã factori nutritivi utili acoperirii diferitelor nevoi ale organismului în vederea conservãrii ºi dezvoltãrii vieþii. Nevoile de energie sunt cele mai stringente.1. sex. 150 . Alimentaþia ºtiinþificã se poate realiza numai prin cunoaºterea necesarului fiziologic de energie ºi substanþe nutritive. Necesitãþile nutritive variazã mult de la o persoanã la alta. depinzând de vârstã. prezenþa unor substanþe chimice toxice). felul ºi intensitatea activitãþii depuse (fizicã. deci o alimentaþie raþionalã trebuie sã le combine dupã necesitãþi. cele pe care organismul cautã sã le acopere în primul rând. masã corporalã. organismul îºi procurã energia necesarã prin arderea þesuturilor proprii. frig. cât ºi de cel vegetal. catabolismul ºi anabolismul. Dacã necesarul energetic nu este acoperit prin energia chimicã potenþialã a substanþelor nutrtitive ingerate odatã cu alimentele. pentru a fi utile în cel mai înalt grad organismului uman. intelectualã) ºi de condiþiile mediului ambiant în care se desfãºoarã activitatea (cald. El este constituit din douã procese antagoniste. Alimentele sunt furnizate în proporþii diferite atât de regnul animal. 7. cu eliberare consecutivã de energie.

Însã aceste procese urmeazã cãi metabolice diferite. iar procesele de catabolism sintetizeazã concomitent o serie de compuºi intermediari. O separare netã între cele douã procese nu se poate face. cu aceeaºi greutate. la cel puþin 12 ore dupã ultima masã ºi la cel puþin 24 de ore dupã ultima ingestie de proteine. în condiþii de neutralitate termicã (20-21°C) pentru menþinerea funcþiilor vitale ale organismului. ceea ce explicã posibilitatea dezvoltãrii lor simultane. pentru travaliu muscular ºi termoreglare. Ø tipul morfo-funcþional (forma corpului): un individ înalt ºi slab are un metabolism bazal mai crescut decât un alt individ scund ºi îndesat. Toate activitãþile celulare necesitã energie care este eliberatã de diversele reacþii chimice ce se desfãºoarã permanent în celula vie. orice sintezã realizându-se cu energia eliberatã prin degradarea catabolicã a unor substanþe nutritive. aflat în stare de veghe.3-9. sunt catalizate de sisteme enzimatice specifice ºi cu mecanisme proprii de control. Metabolismul bazal sau cheltuiala minimã de energie reprezintã energia necesarã unui individ.Anabolismul sau asimilaþia constã în procese de sintezã a unor constituenþi structurali sau de rezervã cu consum de energie. Necesarul energetic al unui individ se stabileºte prin însumarea principalelor cheltuieli de energie: metabolism bazal. 151 . cheltuiala de energie pentru digestia ºi metabolizarea alimentelor. metabolismul bazal este egal cu 1Kcal/Kilocorp/orã). Metabolismul bazai variazã în funcþie de o serie de factori ca: Ø greutatea (la adult normal. metabolismul bazal este de 9. în repaus fizic ºi psihic. Ø înãlþimea (la adult normal. ele fiind – intim corelate.5 Kcal/cm/24 de ore).

Ø vârsta; Ø sexul: metabolismul bazal este cu 8-10% mai crescut la sexul masculin; Ø diverse stãri fiziologice; Ø factorii de mediu: temperatura scãzutã mãreºte metabolismul bazal, iar temperatura ridicatã îl scade dupã o perioadã de adaptare; altitudinea îl scade; Ø diverse stãri patologice pot creºte metabolismul bazal (hipertiroidismul, bolile febrile), altele, dimpotrivã, îl scad (hipotiroidismul). Ingerarea alimentelor solicitã o cheltuialã suplimentarã de energie, numitã acþiune dinamicã specificã (ADS) ºi care variazã în funcþie de alimentul consumat. Astfel, prin ardere, proteinele cresc metabolismul cu 20-40%, glucidele cu 6-8%, iar lipidele cu 2-5%. În medie, cheltuialã energeticã determinatã de acþiunea dinamicã specificã a hranei în condiþiile unei alimentaþii echilibrate depãºeºte cu cca 10% metabolismul bazal. Tradiþional, cheltuiala de energie umanã ºi valoarea energeticã a alimentelor se mãsoarã ºi se exprimã în kilocalorii (numite curent Calorii). O calorie reprezintã cantitatea de cãldurã necesarã pentru creºterea temperaturii unui litru de apã de la 15° la 16°C. În ultima perioadã însã existã tendinþa de a se folosi o altã unitate de mãsurã, mai adecvatã, ºi anume kilojoule-ul. Un kilojoule este cantitatea de energie cheltuitã pentru deplasarea unei mase de un kilogram pe distanþa de un metru, cu o forþã de un newton. Cantitãþile mai mari de energie se exprimã în megajouli (1 MJ = 1.000 kj). Factorii de convertire calorie-joule sunt urmãtorii: 1 kcal = 4,184 kj 1 kj= 0,239 kcal 1 MJ = 239 kcal
152

Viaþa, cu toate formele ei de manifestare, presupune un consum permanent de energie. Aceastã energie este indispensabilã desfãºurãrii diferitelor funcþii ale organismului: sinteza de substanþe pentru creºterea ºi repararea uzurii, contracþiile voluntare ºi involuntare ale musculaturii striate ºi netede, secreþie, excreþie, asigurarea unei temperaturi constante, menþinerea diferenþelor de nivel în repartiþia ionilor ºi sarcinilor electrice etc. Furnizorii de energie sunt substanþele nutritive zise calorigene: glucidele, lipidele ºi proteinele. Prin ardere în organism, un gram de glucide sau de proteine genereazã 4,1 kcal., iar un gram de lipide 9,3 kcal. O situaþie deosebitã prezintã energia eliberatã de alcoolul etilic (7 kcal pentru un gram de alcool). Cheltuiala energeticã cea mai importantã ºi cea mai variabilã este cea necesitatã de activitatea profesionalã. Indiferent de natura activitãþii (fizicã sau intelectualã), aceasta determinã o creºtere a cheltuielii energetice proporþional cu mãrimea efortului fizic depus, ritmul de muncã, raportul dintre efort ºi pauzã, durata activitãþii musculare. Activitãþile profesionale sunt clasificate, conform FAO/ OMS, în patru grupe, în funcþie de intensitatea efortului fizic depus: activitãþi lejere, activitãþi moderate, intense activitãþi excepþionale (tabelul nr. 7.1). Travaliul muscular impune un consum suplimentar de calorii, care variazã în funcþie de intensitatea ºi durata acestuia. Raportate la greutatea corporalã, aceste cheltuieli sunt evaluate astfel (dupã Born): - repaus la pat 25-30 kcal/kilocorp - exerciþiu uºor 35-40 kcal/kilocorp - exerciþiu moderat 40-45 kcal/kilocorp - efort muscular greu 45-50 kcal/kilocorp - efort foarte greu 50-60 kcal/kilocorp
153

Tabelul nr. 7.1 Clasificarea activitãþilor profesionale în funcþie de efortul fizic depus (FAO/OMS) Activitate Profesionalã Activitate lejerã Bãrbaþi Femei

Funcþionari, medici, Funcþionare, profesoare, avocaþi, vânzãtori, arhitecþi medici, arhitecte, gospodine care dispun de aparaturã casnicã Studenþi, muncitori din industria uºoarã, din agriculturã, construcþii, militari în termen Studente, gospodine fãrã aparaturã casnicã, muncitoare din industria uºoarã, vânzãtoare

Activitate moderatã

Activitate intensã

Muncitori forestieri, unii Dansatoare, unele muncimuncitori agricoli, mineri, toare agricole muncitori din industria grea, militari în perioada de instrucþie, atleþi Tãietori de lemne, mun- Muncitoare în construcþii citori din industria metalurgicã, forjori

Activitate excepþionalã

Sursa: L Mincu, Orientãri actuale în nutriþie, Editura Medicalã, Bucureºti, 1989

Intensitatea efortului fizic depinde de numãrul de grupe musculare angajate în efort, de volumul acestora, de viteza cu care se contractã pe unitatea de timp, de valoarea raportului efort/pauzã, de masa corporalã ºi de sarcina care trebuie deplasatã. Întrucât activitatea muscularã este însoþitã de miºcare, aproape 75% din energia cheltuitã suplimentar este folositã pentru deplasarea corpului sau membrelor. Deci metabolismul energetic din timpul efortului fizic creºte proporþional cu greutatea corpului.
154

Consumul energetic necesar digestiei ºi metabolizãrii alimentelor este apreciat la 20-30% din metabolismul total. Consumul energetic legat de actul alimentar începe la debutul acestuia ºi se terminã în circa 1-3 ore. Aceastã cheltuialã este explicatã de travaliul digestiv mecanic (masticaþie, motilitate gastricã), chimic (transformarea alimentelor în particule mici, absorbite de intestin), secretoriu (secreþia sucurilor digestive apreciate la câþiva litri în 24 de ore), osmotic ºi chiar electric. Termoreglarea – Temperatura constantã este o condiþie necesarã pentru stabilitatea reacþiilor noastre biologice. Menþinerea constantã a temperaturii corpului necesitã un consum energetic suplimentar, variabil în funcþie de climã, sezon, mod de viaþã (locuinþã, mediu în care se desfãºoarã activitatea), capacitatea reactivã a individului. În mod obiºnuit, menþinerea constantã a temperaturii corpului se face cu o cheltuialã energeticã de circa 150 kcal/ 24h. În condiþiile de frig sau cãldurã excesivã, pierderile energetice sunt mai mari. Echilibrul dintre cãldura produsã ºi cea pierdutã este reglat de sistemul nervos central. În repaus ºi la temperatura de confort schimburile metabolice sunt minime ºi mecanismele termoreglãrii sunt minim solicitate. Scãderea temperaturii ambiante sub 18°C produce o intensificare a metabolismului bazal. Necesarul energetic se exprimã în kcal/zi/persoanã ºi a fost normat de organismele internaþionale (FAO/OMS) folosind metoda unui tip de referinþã care îndeplineºte condiþiile de masã corporalã (variabilã, la bãrbaþi 65 kg ºi femei 55 kg) ºi care împarte egal durata unei zile între odihnã, activitate profesionalã ºi activitãþi neprofesionale (tabelele nr. 2 ºi 3).
155

Greutatea normalã este consideratã acea greutate care variazã în limitele de ± 10% faþã de greutate idealã sau recomandatã în funcþie de vârstã, sex ºi talie. Indivizii a cãror greutate depãºeºte cu peste 10% greutatea recomandatã intrã în categoria hiperponderalilor, iar dacã excesul ponderal depãºeºte 20% devin obezi. Obezii au o duratã de viaþã mai redusã, explicatã prin frecvenþa mai mare a complicaþiilor metabolice (diabet, hipertensiune, dislipidemie).
Tabel nr. 7.2 Cheltuieli de energie ale subiectului de referinþã (bãrbat) de 65 kg în 24 de ore în funcþie de intensitatea activitãþii depuse (FAO/ OMS, 1974) Specificaþie Activitate lejerã kcal MJ 500 2,1 Activitate moderatã kcal MJ 500 2,1 Activitate Activitate intensã excepþionalã kcal MJ kcal MJ 500 2,1 8,0 3,0 6,3 14,6 0,23 500 2,1

Odihnã la pat, 8h

Activitate 1100 4,6 1400 productivã, 8h Activitate 700 3,0 700 neprofesionalã, 1500 6,3 1500 8h Media/kg corp

5,8 1900 3,0 700 6,3 1500

2400 10,0 700 1500 3,0 6,3

Media pe 24 h 2700 11,3 3000 12,5 3500 42 0,17 46 0,19 54

4000 16.7 62 0,26

Sursa: D. Stãnescu, Alimentaþie-catering, Editura Oscar Prinþ, Bucureºti, 1998.

Însumând datele prezentate mai sus, rezultã cã nevoile calorice ale unui individ pot fi apreciate þinând seama de factorii arãtaþi, dupã ecuaþia: Nevoi energetice = MB+ ADS+ termoreglarea + travaliul muscular
156

5 55 0.2. dezvoltarea somaticã ºi intelectualã au loc prin consum de energie provenitã din alimentaþie ºi din alimentele pe care le consumã.4 4.1 Odihnã la pat. 1974) Specificaþie Activitate lejerã kcal 420 1.1 580 980 47 Media pe 24 h 2000 8.1 36 0.1.8 Activitate moderatã kcal MJ 420 1.4 980 4.9 2.23 40 0.5 2.Tabel nr.3 2200 9. 8h Activitate neprofesionalã.20 420 1800 580 980 1. funcþiile vitale ale organismului. 8h Media/kg corp 800 3.17 Sursa: D. 7.2 2600 300 12.9 1400 2. Cea mai veche ºi mai stringentã relaþie este determinatã de faptul cã alimentele furnizeazã organismului 157 . 8h Activitate productivã.2.8 5. Factori indispensabili alimentaþiei 7. Stãnescu. Editura Oscar Print. 1998.1 10. 7.9 0.3 Cheltuieli de energie ale subiectului de referinþã (femeie) de 55 kg în 24 de ore în funcþie de intensitatea activitãþii depuse (FAO/ OMS.4 4.15 580 980 5. Între om ºi aliment se stabilesc relaþii în tot cursul existenþei ºi chiar înainte de naºtere prin intermediul corpului matern.4 4. Bucureºti.8 Activitate Activitate intensã excepþionalã kcal MJ kcal MJ 420 1. Alimentaþie-catering.3 1400 580 2.8 7. Substanþe nutritive furnizoare de energie Activitatea fizicã ºi psihicã a omului.

Pentru asigurarea unei stãri de nutriþie normalã. pentru sintetizarea substanþelor proprii ºi repararea uzurii. precum ºi pentru formarea substanþelor active care favorizeazã desfãºurarea normalã a proceselor metabolice. De îndatã ce echilibrul nu este pãstrat. constituie o greºealã nu numai lipsa sau insuficienþa unor substanþe nutritive. care se numesc esenþiale sau indispensabile. elemente minerale ºi vitamine. ci ºi consumul lor exagerat faþã de nevoile organismului. substanþele nutritive se împart în cinci grupe mari: proteine. toate elementele biogene ºi vitaminele. Riscul este ºi mai mare când consumul abuziv al unei substanþe se asociazã cu insuficienþa alteia.substanþele nutritive de care acesta are nevoie pentru asigurarea energiei indispensabile proceselor vitale. Fiecare substanþã nutritivã îndeplineºte roluri bine definite ºi nu poate fi înlocuitã cu alta. lipide. este necesar ca alimentele consumate sã aducã toate substanþele nutritive în cantitãþi optime ºi în primul rând pe cele esenþiale. Glucidele (primele substanþe nutritive furnizoare de energie) – sunt substanþe foarte rãspândite în ‘naturã. 158 . Existã o serie de substanþe nutritive nesintetizabile. mai ales în regnul vegetal ºi reprezintã componentele de bazã ale hranei. capacitãþii de muncã ºi stãrii de sãnãtate. glucide. Dupã natura ºi rolul în organism. repercutându-se negativ asupra creºterii. Între nevoile nutritive ale organismului ºi cantitãþile de substanþe nutritive aduse de alimente trebuie sã existe un permanent echilibru. alimentaþia devine neraþionalã. Aºa sunt unii aminoacizi ºi acizi graºi. Organismul are posibilitatea de a sintetiza unele din aceste substanþe dacã dispune de precursori adecvaþi. Din acest punct de vedere.

fructoza. maltoza.Avantaje: sunt ieftine. cruþã proteinele (care conþin în molecula lor aminoacizi glicoformatori). urmate de pentoze (ribuloza. orez. celobioza). paste fãinoase. 600 g. dextrinele. tetrazaharide (stachioza). xiluloza. arabinoza). manoza. Ø Oligozaharide: dizaharide (zaharoza. ramnoza). Ø zahãrul (99% glucide) 159 . Unele sunt digerabile (amidonul. trizaharide (rafinoza).1 kcal. Surse de glucide digerabile 1. xiloza.. asigurã un metabolism normal al lipidelor. glicogenul). însumând cantitãþi zilnice de 300. Ø Polizaharide: conþin un numãr mare de resturi de monozaharide în moleculã. au mult O2 în moleculã (sunt preferate de þesuturile care lucreazã cu datorie de O2). arpacaº etc. lactoza. hemicelulozele.. Ø Plastic (participã la formarea membranei celulare). Clase: Ø Monozaharide: cele mai rãspândite în alimente sunt hexozele (glucoza. Ø Funcþional – constituie receptori membranari Ø Excitant fiziologic al peristaltismului intestinal – cazul glucidelor nedigerabile (celuloza. griº. hemiceluloza etc). altele puþin digerabile sau practic nedigerabile de sucurile digestive ale omului (celuloza. galactoza. Necesarul de glucide variazã direct proporþional cu cheltuiala energeticã. pectinele). Rolul glucidelor Ø Energetic – 1 g de glucide produce 4. Ø În glucuronoconjugare (proces prin care sunt eliminate din organism substanþele toxice produse în organism sau provenite din exterior). Vegetale: Ø derivate din cereale: pâine. ard complet.

Animale (sunt mai sãrace în glucide): Ø lapte (4. mucilagii. celulozã. 2. mere. fasole. La un necesar energetic zilnic de 2. un grup de substanþe eterogene. formate din câteva sute de polizaharide. Lipidele (grãsimile) alimentare. soia. cantitatea normalã de fibre alimentare ingeratã trebuie sã fie de 30 g. Sunt reprezentate în marea majoritate prin aºa-zisele grãsimi neutre sau trigliceride (esteri) ºi se gãsesc în þesuturile animale ºi vegetale ca principalã formã de depozitare materialã a energiei. pepene. sã reprezinte cel puþin 175-200 g/zi. 160 . ligninã. Fibrele alimentare contribuie ºi la scãderea nivelului colesterolului ºi al lipidelor din plasmã. smochine. Un aport zilnic sub 20 g creºte riscul îmbolnãvirilor datorate lipsei efectelor mecanice ale fibrelor alimentare. minimum necesar este de 40 g/zi.9% lactoza) Ø ficat (6% glicogen) Pentru ca metabolismul lipidic ºi protidic sã se desfãºoare normal este necesar ca aportul de glucide. gume. Fibrele alimentare prezente în materiile prime ºi în produsele alimentare prelucrate sunt formate din hemiceluloza. chiar la persoanele cu deficienþe cronice de metabolizare a lor. adicã 1 g lipide/kg corp/zi. Necesarul de fibre alimentare în alimentaþia cotidianã este proporþional cu necesarul energetic al organismului. Un loc aparte în structura alimentaþiei îl reprezintã fibrele alimentare. mazãre Ø fructe dulci: struguri.Ø legumele ºi leguminoasele: cartofi (20% amidon). O raþie alimentarã echilibratã trebuie sã fie compusã în proporþie de 25-30% grãsimi. pectine. majoritatea de naturã glucidicã.700 kcal.

1 g de lipide produce prin ardere 9. condiþiile climatice în care persoanele respective îºi desfãºoarã activitatea profesionalã. Ex. Clase Ø Acizi graºi (AG) cu numãr pereche de atomi de Carbon (C) (> 4). Lipidele de constituþie intrã în structura membranelor biologice au un rol în reglarea permeabilitãþii lor (ex. sunt esteri ai AG un numãr de atomi de C > 48 cu alcooli superiori. Sunt cele mai rãspândite în alimente. E. 161 . Intrã în constituþia cuticulei fructelor ºi a cerii de albine. Prin degresarea alimentelor se pierd ºi vitaminele liposolubile. sex. se gãsesc mai mult în grãsimile laptelui de vacã. Acizii graºi nesaturaþi (linoleic. K). Sunt nedigerabile. Rol în nutriþie Ø Energetic. Ø Trigliceridele. D. În carenþele de AG nesaturaþi existã o tendinþã de creºtere a lipidemiei. ard complet rezultând dioxid de carbon (C02) ºi apã (H20). Glicerolul este înlocuit de sfingozinã. mai ales a colesterolului (în special în regimuri bogate în grãsimi). arahidonic) sunt esenþiali. Cele mai rãspândite sunt fosfolipidele (PL). Ø Funcþional. linolenic. Pl-colina = lecitina. Ø Sfingolipidele. de vârstã.3 kcal. Ø Grãsimile complexe. Ø Ceridele – grãsimi neutre simple. Tulburãrile de digestie ºi absorbþie ale lipidelor au efect asupra absorbþiei. Ø Plastic. cerebrozide. sfingomielina. Sunt vehiculul vitaminelor liposolubile (vitamina A. Ø Steridele colesteride (de origine animalã) ºi fitosteride (fitosteroli – de origine vegetalã).: colesterolul).Necesarul de lipide depinde de cheltuiala energeticã zilnicã.

porumb ºi de mãsline Ulei de soia Unturã de porc Unturã de pasãre Seu de bovine Acizi graºi nesaturaþi 45 90 88 64 70 52 Acizi graºi saturaþi 55 10 12 36 30 48 Sursa: I. Ø Dau senzaþia de saþietate (aport mare de calorii+inhibarea motilitãþii intestinale). ele fiind bogate în acizi graºi saturaþi.4 Compoziþia în acizi graºi a principalelor grãsimi alimentare (%) Tipul de grãsime Grãsimea din lapte Ulei de floarea soarelui. Alimentaþia raþionalã a omului. gãlbenuºul de ou. caºcavalul. Ø Sunt excitanþi biologici ai motilitãþii cãilor biliare. Ø Ajutã la prepararea mâncãrurilor. de germeni de porumb. 10% acizi graºi polinesaturaþi ºi 10% acizi graºi mononesaturaþi. untura. Ø Dau gust bun mâncãrurilor (sunt mai gustoase când sunt emulsionate). iar cantitatea totalã de colesterol alimentar nu trebuie sã depãºeascã 300 mg. o astfel de alimentaþie este anticolesterogenã. O alimentaþie raþionalã trebuie sã conþinã 10% acizi graºi saturaþi. 1971 162 .Alte roluri: Ø Participã la procesele de oxireducere. Raportul optim între lipidele animale ºi cele vegetale este de 1/1. de mãsline. bogate în acizi graºi mono ºi polinesaturaþi. Gonþea. Lipidele vegetale sunt uleiurile de floarea-soarelui. Sursele de lipide animale sunt: untul. Tabelul 7. smântânã. friºca. Editura Didacticã ºi Pedagogicã.

intestin. Aºadar. mai ales cã.Colesterolul este un alcool ciclic nesaturat care se gãseºte în cantitãþi mari. Colesterolul este eliminat din organism prin bilã sau prin mucoasa intestinalã. nu este nevoie de un surplus de colesterol în alimentaþie. Rolul principal în apariþia aterosclerozei îl au lipidele din dietã care determinã nivelul de colesterol din sânge. provoacã boli cardiovasculare. Din aceastã cantitate circa 20% este de origine exogenã. dupã primele ºase luni de viaþã. piele. Este o substanþã foarte importantã pentru organism.5 ºi 1 g. Aportul zilnic prin alimente trebuie sã varieze între 0. Ø ia parte la formarea lipoproteinelor celulare. În organismul adult. cantitatea totalã de colesterol care recirculã în organism este de 20003000 mg/24 h (nivelul normal în sânge fiind max. glandele suprarenale). în condiþii normale. Ø endogenã (sintetizat de organism în ficat. sânge. pe care ficatul începe sã o producã. Persoanele care consumã cantitãþi relativ mari de grãsimi saturate prezintã un conþinut ridicat de lipide ºi colesterol în sânge. Ø este substanþa de bazã din care se sintetizeazã în organism hormonii steroizi. vitamina D3. 250 mg%). într-o cantitate suficientã. Funcþiile biologice pe care le îndeplineºte colesterolul: Ø intrã în constituþia creierului ºi a nervilor. În organismul uman colesterolul are o dublã origine: Ø exogenã (provenind din alimente). restul este sintetizat în organism. liber sau esterificat în creier. 163 . mãduva spinãrii. provenind din alimente. acizii biliari. aflat într-o concentraþie prea mare în sânge.

proporþie ºi raporturi diferite între ei.2. Ei s-au numit indispensabili sau esenþiali ºi sunt în numãr de 8: Ø fenilalanina Ø izoleucina Ø leucina Ø lizina Ø metionina Ø treonina Ø triptofanul Ø valina Lipsa oricãruia dintre aceºti aminoacizi perturbã sinteza proteinelor care îi conþin în moleculã. rezultã cã existã o mare varietate de proteine. 164 . Aceºtia se numesc aminoacizi dispensabili sau neesenþiali. Existã însã aminoacizi care nu pot fi sintetizaþi ºi deci trebuie sã fie aduºi neapãrat în alimente. Datoritã faptului cã cei 22-23 aminoacizi se pot aºeza în lanþuri peptidice în ordine.7. Ele se prezintã ca macromolecule formate din lanþuri de aminoacizi legaþi între ei prin legãturi peptidice. Deºi organismul nu depinde de aminoacizii neesenþiali primiþi prin hranã. Fiecare tip de proteinã are însã întotdeauna aceeaºi structurã care este determinatã genetic. Substanþe nutritive cu rol plastic ºi biocatalitic Proteinele.2. Sunt substanþe nutritive cu o structurã complexã ºi cu roluri foarte importante în organism. dacã acest aport este redus. Se disting pe bazã de solubilitate douã clase de proteine: proteine insolubile ºi proteine solubile. Majoritatea aminoacizilor sunt sintetizabili de cãtre organismul uman atunci când hrana nu-i conþine. sinteza substanþelor proteice în organism nu se realizeazã în cantitãþile necesare. Calitatea nutritivã a substanþelor proteice depinde de conþinutul acestora în aminoacizi esenþiali.

Cele dintâi. O categorie importantã de proteine sunt proteidele sau proteinele conjugate. Vom menþiona keratina din pãr. Proteinele solubile sau globulare apar în celule în stare dizolvatã sau sub formã de geluri hidratate. numite proteine fibroase (scleroproteine). Albuminele sunt solubile în apã ºi în soluþii diluate de electroliþi (acizi. copite. mai rar cu dizolvanþi organici cum ar fi glicerina sau acetona. a bazelor ºi a altor compuºi chimici. baze ºi sãruri). prin care se pierde de obicei activitatea biologicã specificã. din materialele biologice în care se gãseºte. diluate cu apã. cã unele proteine (de exemplu albumina din ou. unghii. cu o soluþie salinã. hormonii proteici. epidermã. enzimele. Proteinele solubile suferã uºor la încãlzire sau sub acþiunea acizilor. miozina din muºchi ºi fibrolina din mãtase. Soluþiile acestea conþin ºi substanþe neproteice. S-a dovedit. toxina din 165 . combinaþii ale unei proteine cu o componentã neproteicã. Proteinele insolubile pot fi uºor separate de compuºii care le însoþesc în organismele animale. o transformare numitã denaturare. îndepãrtarea acestora se face cu ajutorul dializei. albumina din ser. prin metoda electroforezei. colagenul din piele. de obicei. se gãsesc în organismul animal în stare solidã ºi au rolul de a conferi þesuturilor rezistenþã mecanicã (proteine de schelet) sau protecþie împotriva agenþilor exteriori. anticorpii ºi toxinele. globulinele sunt solubile numai în soluþii de electroliþi. Proteina se extrage. aºa cã izolarea lor nu prezintã dificultãþi. oase ºi tendoane. Din categoria aceasta fac parte toate proteinele cu proprietãþi fiziologice specifice: proteinele din serul sanguin. Proteinele fibroase se dizolvã numai în acizi ºi baze concentrate.

I. unele glande endocrine (hipofiza. dezvoltarea.1 kcal. produºi cu arsen etc. Au rolul de a ne apãra faþã de bolile infecþioase. Asigurã troficitatea normalã a þesuturilor ºi organelor pe care acþioneazã substanþele nocive ºi echipamentul enzimatic necesar metabolizãrii noxelor.5-2. Proteinele reprezintã 16-19% din greutatea unui adult ºi 75-78% din substanþa uscatã ºi delipidatã a corpului. un gram generând 4. Conþinutul procentual al elementelor principale este: C 50-52%. Rolul fiziologic al proteinelor. Ele participã la formarea. Numeroase observaþii ºi experienþe au pus în evidenþã cã un aport mai ridicat de proteine mãreºte rezistenþa organismului faþã de noxele chimice cu care omul vine în contact ca poluanþi. Cu. pancreasul) secretã hormoni. sunt amestecuri de douã sau mai multe proteine mult asemãnãtoare.seminþele de ricin). Fe. O. hemoglobina. CI ºi Br.8-7. paratiroida. în cantitãþi mici: P. fiind componentul principal al protoplasmei celulare.0 % ºi N 15-18%. Toate proteinele conþin elementele: C. Sunt utilizate ºi ca sursã de energie. deºi formeazã cristale unitare. În primul rând proteinele au un rol plastic. transferinã etc). Aceastã apãrare este puternic influenþatã de cantitatea ºi calitatea proteinelor din hranã. în unele proteine se mai gãsesc. H 6. reînnoirea ºi repararea uzurii acestui substrat material al vieþii. aditivi alimentari sau produse farmaceutice: metale toxice. tiroida. H. Din proteine sau din aminoacizi. S 0.7%. Acest rol rãmâne însã secundar. N ºi S. Proteinele mai îndeplinesc ºi alte roluri importante: intrã în structura tuturor enzimelor ºi a unor substanþe active (glutation. prin mijlocirea cãrora se produc majoritatea proceselor metabolice. Nu este raþional sã 166 .

peºte ºi derivatele lor). Substanþele proteice au o importanþã deosebitã din punct de vedere nutriþional. iar altele stabilite prin teste biologice (in vivo) în condiþii determinate. având în vedere multiplele funcþii metabolice pe care le îndeplinesc. S-au pus la punct diverse metode de determinare a eficienþei nutriþionale a substanþelor proteice de diverse provenienþe. deoarece sunt mai scumpe decât celelalte trofine calorigene (glucide. Eficienþa nutriþionalã a diferitelor surse alimentare de substanþe proteice este variabilã ºi dependentã de compoziþia aminoacidicã a acestora. nu elibereazã întreaga energie conþinutã în moleculã (5. unele dintre aceste metode chimice verificate în laborator (in vitro). 167 .fie destinate acestui scop într-o proporþie mai mare. Acest indice ierarhizeazã sursele alimentare de substanþe proteice între cele douã valori limitã (3. în repararea uzurii ºi în alte funcþiuni îndeplinite de proteine. verificat prin teste biologice.6 pentru leguminoase). proteinele se împart în trei categorii: Proteine de clasa I – proteinele cu valoare biologicã superioarã. Ele au o mare eficienþã în promovarea creºterii. iar produºii finali de metabolism au un oarecare grad de nocivitate ºi solicitã un efort excretor.8 pentru ou ºi 1. lipide).7 kcal prin ardere totalã). Din aceastã grupã fac parte majoritatea proteinelor de origine animalã (din ou. Dupã conþinutul în aminoacizi esenþiali ºi în funcþie de efectul nutriþional al acestora. Una din cele mai utilizate metode este metoda eficienþei raþiei proteice (PER) care indicã creºterea în greutate a animalului de experienþã la 1 g proteinã testatã consumatã. care conþin aminoacizi esenþiali în proporþii adecvate organismului uman. lapte. carne.

Necesarul de proteine. conþin de asemenea toþi aminoacizii esenþiali. ºi pentru întreþinerea creºterii sunt necesare cantitãþi mai mari decât pentru proteinele menþionate mai sus. dar unii dintre aceºtia sunt în proporþii mai reduse (aminoacizi limitativi). iar mai mulþi dintre ceilalþi sunt în cantitãþi dezechilibrate. raþia optimã de proteine este mai mare situându-se 168 . ele pot aduce cantitãþi importante din alþi aminoacizi esenþiali ºi neesenþiali contribuind astfel la completarea fondului metabolic de aminoacizi ºi la reducerea necesarului de proteine de calitate superioarã. În condiþiile alimentaþiei mixte cu produse vegetale ºi animale. iar pentru leguminoase metionina. Principalul aminoacid limitativ al proteinelor din cereale este lizina. Nu trebuie însã înþeles cã proteinele cu valoare biologicã medie ºi mai ales inferioarã nu sunt indicate în alimentaþie.Proteine de clasa a II-a – proteine cu valoare biologicã medie. din compoziþia acestora lipsesc unul sau mai mulþi aminoacizi esenþiali. pentru acoperirea nevoilor fiziologice ºi menþinerea stãrii de sãnãtate ar fi suficiente 0. Capacitatea lor proteino-geneticã este mai micã. principala proteinã a porumbului ºi colagenul din þesuturile conjunctive animale. ele nu pot întreþine creºterea ºi nici echilibrul azotat la adulþi. fasole albã. dar cã s-ar consuma numai proteine din lapte sau din ou.52 g proteine/kgcorp/zi la femei. Administrate ca unicã sursã de proteine. Cu excepþia aminoacizilor limitativi. mazãre) ºi în cereale. Un comitet de experþi FAO/OMS a stabilit cã. Ca exemplu de astfel de proteine sunt: zeina. Astfel de proteine se gãsesc mai ales în leguminoase uscate (soia.57 g proteine/ kgcorp/zi bãrbaþi adulþi ºi 0. Proteine de clasa a III-a – proteine cu valoare biologicã inferioarã.

femeile în perioada maternitãþii.5 Alimente importante furnizoare de proteine Denumirea alimentului Carne (de vitã. Copiii. pasãre. între 1. Tabelul nr. peºte) Produse din carne Brânzeturi Lapte de vacã Ouã de gãinã Pâine Paste fãinoase. 169 . De asemenea.5 g/kg la adolescenþi ºi femei în maternitate. convalescenþii dupã boli consumptive. cu activitate obiºnuitã. 2-1. adolescenþilor ºi femeilor în perioada maternitãþii. 1996. au nevoie de cantitãþi mai mari de proteine: 3-4 g/kg la copii de 1-6 ani. raþia de proteine trebuie sã acopere de la 10% la 16-18% din cantitatea totalã de energie cheltuitã.pentru un adult sãnãtos. Editura Medicalã. O altã formã de stabilire a necesarului de proteine este în procente din valoarea caloricã a raþiei. Igiena. 2-3 g/kg între 7 ºi 12 ani. 7. fãinã. Exprimatã astfel. porc.2-1.5-2 g proteine/kgcorp/zi. mãlai Fasole. adolescenþii.5 g/proteinã/kgcorp/zi (deci 85-100 g pentru un bãrbat de 70 kg).5 14 7-8 9-12 20-25 30-33 17 Sursa: Gheorghe Tãnãsescu. gris. orez. procentele mai mari fiind necesare copiilor. mazãre (boabe uscate) Soia Nuci Cantitatea de proteine în 100 g aliment consumabil 15-22 10-20 15-30 3. adulþii care efectueazã activitãþi cu mare cheltuialã de energie sau care lucreazã în mediu toxic trebuie sã consume 1. Bucureºti.

7.Tabelul nr. zi ºi persoanã (Norme recomandate de Institutul de Igienã ºi Sãnãtate Publicã) Proteine (g) Total 35 50 70 85 90 115 120 95 100 90 105 65 70 60 60 45 55 60 55 30 30 50 50 35 40 45 55 50 20 35 15 30 5 35 45 60 75 80 100 105 90 95 90 105 Animale Vegetale Total Lipide (g) Animale Vegetale 30 35 45 50 50 60 60 50 55 50 60 5 10 15 25 30 40 45 40 40 40 45 Kilocalorii Glucide (g) 110 170 230 280 340 430 450 360 370 370 440 900 1300 1800 2200 2500 3100 3300 2700 2800 2700 3200 Grupa de populaþie Copii: 0-12 luni 1-3 ani 4-6 ani 170 7-9 ani 10-12 ani Bãieti:13-15 ani 16-19 ani Fete: 13-15 ani 16-19 ani Bãrbaþi: 20-45 ani efort mic efort mediu .6 Necesarul fiziologic de kilocalorii ºi substanþe nutritive pe grupe de populaþie.

Tratat de igienã. voi. II. 7.6 3700 4100 2600 3000 3400 3800 2300 2500 2700 2900 2300 2500 2700 2100 280 370 350 85 90 75 320 80 390 100 50 40 45 45 40 360 95 50 340 90 45 45 50 50 40 40 45 35 310 80 40 40 520 120 60 60 460 110 55 55 115 130 75 80 90 95 70 80 90 70 410 100 50 50 100 360 85 45 40 85 45 50 60 65 40 45 50 55 35 40 45 35 580 125 60 60 130 70 510 115 60 60 115 65 50 60 40 50 55 65 35 35 35 40 40 35 40 45 35 efort mare efort foarte mare Bãrbaþi 46-62 ani efort mic efort mediu efort mare efort foarte mare Bãrbaþi peste 62 de ani 171 Femei 20-45 ani efort mic efort mediu efort mare Femei 46-60 ani efort mic efort mediu efort mare femei peste 60 ani Sursa S. Editura Medicalã. 1985 . Bucureºti.Continuare – Tabelul nr. Mãnescu.

Prezenþa acestora este însã indispensabilã pentru desfãºurarea normalã atât a proceselor metabolice generatoare de energie. 1989 Vitaminele. Caractere generale ale vitaminelor liposolubile: Ø sunt solubile în grãsimi ºi insolubile în apã (nu se eliminã prin spãlarea alimentelor. Din aceastã cauzã. Orientãri actuale în nutriþie. Vitaminele au fost clasificate în douã grupe: liposolubile (A. cât ºi a celor anabolice morfogenetice. Mincu. trebuie sã le primeascã din mediul ambiant prin aliment.8 Glucide 4 5 3 Sursa: I. E. 172 . Bucureºti. vitaminele sunt considerate biostimulatori. sunt prezente în alimente grase. P. vitaminele nu elibereazã energie ºi nici nu furnizeazã material plastic. 7. Din aceste motive. Sunt substanþe organice naturale. între cele trei grupe de substanþe nutritive calorigene trebuie sã existe anumite proporþii (tabelul nr. necesare organismului în cantitãþi foarte mici.Pentru o bunã desfãºurare a proceselor metabolice. iar pe altele sub formã de provitamine.7) Tabelul nr.7 Proporþii normale între substanþele nutritive calorigene Proteine Lipide pentru efort fizic moderat pentru efort fizic intens pentru sedentari ºi persoane în vârstã 1 1 1 1 1 0. Editura Medicalã. pe unele din ele ca atare. organismul poate face rezerve). 7. D. K) ºi hidrosolubile (C. intrând în grupa substanþelor active alãturi de enzime ºi hormoni. dar pe care omul nu le poate sintetiza pe mãsura nevoilor sale. complexul B). Prin molecula lor.

Ø sunt implicate în procesele catabolice (eliberatoare de energie).Ø digestia ºi absorbþia lor este strâns legatã de digestia ºi absorbþia grãsimilor. Caractere generale ale vitaminelor hidrosolubile: Ø sunt solubile în ap㠖 se pot pierde prin spãlarea sau fierberea alimentelor. Ø se absorb mai uºor. Ø catalizeazã procesele anabolice. creºterea în lungime a oaselor lungi este încetinitã. Rolul vitaminei A Ø este implicatã în mecanismul vederii. OMS estimeazã cã existã cam 40-80. Vitaminele liposolubile Vitamina A – se poate gãsi în douã forme: retinol (vitamina ca atare numai în alimente de origine animalã) sau caroteni (provitaminã ce se gãseºte în produsele vegetale). Ø semnele carenþei se instaleazã mai repede (câteva sãptãmâni). Carenþa de vitamina A duce la apariþia dificultãþilor de vedere la lumina slabã. Ø nu produc intoxicaþii. cu excepþia vitaminei B12). În carenþa avansatã apar tulburãri de vedere cromaticã. Retinolul se absoarbe mai bine. aciditatea gastricã normalã fiind favorabilã absorbþiei. Carenþa apãrutã în perioada de creºtere face ca aceasta sã fie mai lentã. Ø previne cancerul. fiind necesare mai multe minute pentru adaptare. Ø asigurarea structurilor normale ale tuturor celulelor mucoaselor ºi pielii.000 de orbiri/an datorate carenþei de vitamina A. 173 . Ø se eliminã uºor pe cale urinarã (nu se fac rezerve.

Ø vitamina D3 (naturalã) – se formeazã prin iradierea cu raze ultraviolete a dehidrocolesterolului la nivelul pielii ºi trece direct în sistemul circulator.Necesarul de vitamina A depinde de vârstã (mai puþin de sex). spasmofilie. Ø Carotenii – se gãsesc în alimente vegetale: legume ºi fructe cu pulpã galbenã. gãlbenuº de ou. Surse de vitamina A Ø Retinol – se gãseºte doar în alimente de origine animalã: ficat. de activitatea fizicã depusã de adulþi. între 4500-5000 UI la adolescenþi ºi adulþi. Se depoziteazã în ficat. grãsimile laptelui. La adult duce la osteomalacie (frecvent la femeile tinere dupã sarcinã). de condiþiile în care se desfãºoarã activitatea profesionalã (frig. tetanie. Ø favorizeazã depunerea Ca la nivelul oaselor. peºte gras. cãldurã). 174 . Este activatã la nivelul ficatului ºi rinichiului. Carenþa de vitamina D determinã apariþia rahitismului. Vitamina D (vitamina antirahiticã) Tipuri Ø vitamina D2 (calciferol) – provitaminã se gãseºte în ciuperci. verde. grãsimile laptelui. roºie. de anumite stãri fiziologice. margarina vitaminizatã. Necesarul de vitamina A variazã. Se manifestã prin dureri articulare ºi greutate la mers. maronie. mucegaiuri. gãlbenuº de ou. produse lactate grase. portocalie. Rolul vitaminei D Ø intervine în absorbþia calciului la nivelul intestinului (mãreºte suprafaþa de absorbþie a acestuia).

Surse de vitamina D Sursa principalã de vitamina D este sinteza cutanatã sub influenþa razelor ultraviolete din lumina solarã. Ø vitamina K2. Vitamina K din alimentele ingerate este absorbitã în regiunea superioarã a tractului intestinal cu ajutorul sãrurilor biliare. Necesarul de vitamina K pentru un adult sãnãtos este de 300-500 mg. gãlbenuºul de ou. Aceste vitamine pot fi sintetizate ºi în tractul intestinal de cãtre anumite bacterii din flora microbianã intestinalã. Dacã organismul este suficient expus la soare. Carenþa de vitamina K determinã apariþia sângerãrilor. produse lactate grase. Tipuri: în naturã existã douã vitamine K: Ø vitamina K1. lapte acidulat sau acizi graºi nesaturaþi. Catalizeazã sinteza a 4 factori ai coagulãrii (în ficat). Vitamina D se gãseºte în alimente de origine animalã. nu are nevoie de un aport suplimentar de vitamina D. 175 . în cantitãþi mici: ficatul unor peºti. sau în cazul unui ficat bolnav (nu depoziteazã sau nu poate folosi vitamina K). abundentã în fãinã de peºte. Producþia de vitamina K a florei bacteriene intestinale este remarcabil mãritã când raþia alimentarã cuprinde iaurt. restul necesarului este acoperit de producþia bacteriilor intestinale ºi de aportul alimentar obiºnuit. Vitamina K – este vitamina coagulãrii sau vitamina antihemoragicã. Aceasta se poate datora unui aport inadecvat. sterilizãrii sau scurtãrii intestinului. abundentã în fãinã de lucerna. Rolul vitaminei K. Aportul suplimentar îl necesitã femeile în perioada maternitãþii ºi copiii în perioada de creºtere.

Surse de vitamina K Ø legume ºi fructe verzi Ø ficat. dar este ºi sintetizat de microflora intestinalã în cantitãþi mai abundente la indivizii hrãniþi cu lapte ºi cu cantitãþi mici de grãsimi. ulei de germene de porumb. O raþie sãracã trebuie sã asigure 10-15 mg/zi. Ø este o substanþã antioxidantã (antioxidantul natural cel mai bun). Acest complex se gãseºte în alimentele naturale. Nu s-au descris cazuri de carenþã de vitamina E. plãmâni. 176 . Nevoile de vitamina E cresc o datã cu creºterea concentraþiei acizilor graºi nesaturaþi în hrana ingeratã ºi în funcþie de gradul de poluare a aerului. Ø previne cancerul (ca ºi carotenii). Ø gãlbenuºul de ou. Ø intrã în structura unor factori protectori pentru ficat. Vitamina E (vitamina fertilitãþii. Vitaminele hidrosolubile Complexul B este un ansamblu de 11 vitamine care se gãsesc împreunã în naturã ºi sunt într-o strânsã relaþie interfuncþionalã. vitamina antidistroficã). Ø rol în sinteza componentelor producãtoare de energie în celule. Surse de vitamina E: Ø seminþe: bobul de cereale (pâinea neagrã ºi intermediarã). Ø lapte. Necesarul de vitaminã E variazã în raport cu nivelul acizilor graºi polinesaturaþi din raþie ºi în funcþie de ritmul metabolic. grãsimile laptelui ºi ale peºtelui. fasolea. Rolul vitaminei E Mecanismele de acþiune: Ø rol în sinteza acizilor nucleici (care intrã în constituþia ADN-ului). mazãrea. iar o raþie bogatã ajunge pânã la 20-35 mg/zi.

Astfel vitaminele din complexul B trebuie sã fie procurate zilnic. nervozitate. dispnee. Ø este sensibilã la temperatura crescutã. Surse de vitamina B1. Necesarul de vitamina B1. a) Vitamina B1 (tiamina. Se gãseºte în toate alimentele naturale însã în cantitãþi reduse. vitamina antiberibericã. Sunt substanþe vitale în metabolismul proteinelor.Datoritã solubilitãþii în apã a vitaminelor B. Vitaminele din complexul B iau parte la majoritatea proceselor prin care se procurã energie în organism. pentru buna funcþionare a diverselor þesuturi ºi organe. Sunt necesare de asemenea pentru buna funcþionare a sistemului nervos. Necesarul zilnic pentru adulþi este de 0. luminã. pentru menþinerea tonusului muscular în tractul gastrointestinal. prin raþie alimentarã.6 mg/1000kcal. pH alcalin. primul organ afectat este sistemul nervos central (SNC) apãrând beri-beri uscat (agitaþie. înlocuindu-se în permanenþã cele utilizate. insuficienþã cardiacã globalã. antianemicã). vitamina antinevroticã. se coreleazã cu necesarul energetic. insomnii. Vitamina nu se depoziteazã în organism. scãderea capacitãþii de concentrare ºi memorare). În carenþele avansate apare un sindrom cardio-vascular (tahicardie. în organism nu se creeazã depozite de acest fel. Ø intrã în constituþia unor enzime ce intervin în metabolismul glucidic. menþinându-se în circulaþie numai cantitãþile necesare funcþiilor fiziologice pe care le promoveazã. hipertensiune. mai ales când energia obþinutã provine din oxidarea glucidelor. surplusul existent în circulaþie se eliminã. În carenþe. Cantitãþi ceva mai mari 177 . edeme) determinând aºa-numitul beri-beri umed.

conjunctivite. leziuni tegumentare. ouãle.2 mg/zi. Necesarul de vitamina B6 depinde de cantitatea de proteine din alimentaþie. senzaþia de corp strãin în ochi.conþin carnea de porc. organele animalelor de mãcelãrie. tulburãri nervoase. 178 . de formarea anticorpilor. keilita (mucoasa bucalã ºi lingualã este violacee). fiind apreciat la 2. acizilor graºi. brânzeturile. de sinteza globulelor roºii din sânge. scade rezistenþa faþã de noxe chimice. carnea. de funcþionarea normalã a sistemului nervos muscular. Deficienþa de vitamina B6 se manifestã prin numeroase simptome cu aspecte foarte variate: reþineri de apã în organism (mai ales în timpul sarcinii). febrã. leguminoasele. Surse de vitamina B2. pH alcalin Ø intrã în structura enzimelor flavinice care au rol în respiraþia celularã. alãptare. luminã. cerealele (în coajã ºi embrion). de sinteza acizilor nucleici. participã la numeroase procese fiziologice legate de metabolismul aminoacizilor. malformaþii congenitale. tratamente medicamentoase. piridoxamina) este sensibilã la tratamentul termic. Carenþa de vitamina B2 este destul de rarã. Cele mai bogate surse alimentare în vitamina B2 sunt drojdia de bere. berea. hipertiroidism. stress. scãderea nivelului glucozei sangvine. Ca simptome: scade ritmul de creºtere. dermatite în colþul gurii ºi coada ochiului. Necesarul de vitamina B2 este de 0. laptele. anemii. drojdia de bere. c) Vitamina B 6 (piridoxina. b) Vitamina B2(riboflavina) Ø sensibilã la tratamentul termic. leguminoasele uscate (fasolea. mazãrea). ficatul.6 mg/1000 kcal ºi se majoreazã în cazuri de sarcinã. în special faþã de metale grele.

Pe zona eritomatoasã apar vezicule. ouã. cât ºi de cele animale. d) Vitamina PP (vitamina B3. cât ºi triptofan (provitaminã). Este destul de rãspânditã în alimentele uzuale (lapte. cruste care cad ºi pielea rãmâne pigmentatã. dermatitã. simptome digestive. pustule. gât. B6. 179 . în buna funcþionare a sistemului nervos. Apar modificãri ale mucoaselor (limba „în hartã geografic㔠cu papile hiertrofiate. Aceste pusee se repetã în fiecare primãvarã. Cele mai bune surse sunt însã carnea. colitã ºi diaree persistentã). demenþã). antipelagroasã) – sub formã de coenzimã participã practic la metabolismul tuturor substanþelor nutritive: glucide. Pelagra debuteazã cu inapatenþã. mâini. Carenþa – determinã apariþia PELAGREI (piele asprã) = boala celor 3D (demenþa. este vasodilatatoare ºi este cea mai rezistentã vitaminã la prelucrarea termicã. care de regulã se gãsesc în aceleaºi surse ca ºi vitaminele amintite ºi deci – dacã se acoperã necesarul de vitamine B-i. B2. halucinaþii. tulburãri nerrvoase (delir. mai ales dacã acestea se fac în prezenþa luminii. Din grupul B mai fac parte ºi alte vitamine cu rol esenþial în procesele metabolice. în timp apãrând „pielea de crocodil”. peºtele ºi produsele lor derivate care conþin atât vitaminã. gastritã. însã este foarte sensibilã la tratamente termice. PP – se poate acoperi relativ uºor ºi necesarul celorlalte vitamine din grupul B. În perioada de primãvarã apare un eritem bine delimitat pe pãrþile descoperite (faþã. picioare). cereale).Surse. substanþe proteice. lipide. psihoze. Intervine ºi în pãstrarea integritãþii tegumentelor ºi mucoasei tubului digestiv. came. diaree).6 mg/1000 kcal poate fi furnizat atât de alimentele de origine vegetalã. Necesarul de vitamina PP recomandat 6.

adrenalina ºi insulina. vitamina C participã la procesele de oxireducere celularã deci la procesele eliberatoare de energie. Ø participã la metabolismul aminoacizilor aromatici: fenilalaninã. În organism vitamina C îndeplineºte funcþii multiple ºi diverse cum ar fi: Ø este necesarã pentru formarea colagenului. tirozinã. în absorbþia ºi utilizarea fierului din alimente. influenþeazã pozitiv activitatea vitaminicã a complexului B. microorganisme ºi unele specii de animale (cu excepþia omului. splinã. triptofan. dinþilor. creier. pancreas. esterazã. vitamina C favorizeazã sinteza vitaminei A în organism. a oaselor.Complexul C este format din vitaminele hidrosolubile C ºi P. Ø asigurã menþinerea integritãþii capilarelor ºi previne permeabilitatea acestora. Putând trece reversibil din acid ascorbic în acid dehidroascorbic. Ø mãreºte rezistenþa organismului faþã de efectul toxic al unor medicamente sau substanþe chimice poluante din mediul ambiant. se gãseºte în concentraþii mari în ficat. cobaiului) din glucoza ºi galactozã. maimuþelor. Ø existã corelaþii între activitatea vitaminei C ºi activitatea celorlalte vitamine. amilazã hepaticã) sau inhibã activitatea altora (ureazã). cartilajelor. în realizarea unui nivel normal de hemoglobina în sânge. Ø influenþeazã secreþia hormonilor. 180 . Ø este implicatã în maturizarea globulelor roºii. Ø stimuleazã activitatea unor enzime (catalazã. Roiul vitaminei C. proteinei intracelulare componentã a þesutului conjunctiv. Vitamina C (acid ascorbic) este sintetizatã de plante. glandele suprarenale.

dinþi moi. hemoragii în toate þesuturile. capacitatea scãzutã de apãrare a organismului faþã de infecþii. febra. Se recomandã pentru adulþi cantitãþi zilnice de 20 mg/ kcal. se numesc bioflavonoide. Produsele de origine animalã conþin numai cantitãþi foarte mici. aflate în fructele ºi florile unor plante. acþioneazã ca inhibitori ai unor sisteme enzimatice. Cele mai importante surse sunt produsele vegetale (citricele. Deficienþa de vitamina C (scorbutul) se manifestã prin gingii spongioase. vitamina P se asociazã cu vitamina C în diverse plante considerate ca sursã pentru ambele vitamine. transpiraþiile abundente mãresc nevoia de vitamina C. pãtrunjelul). ardeiul. varza. frigul. De cele mai multe ori. Rolul bioflavonoidelor. 181 . activitatea fizicã depusã. intervin în funcþionarea unor glande endocrine. stãri fiziologice deosebite. Mãresc rezistenþa capilarelor. Sursele alimentare sunt mai limitate decât în cazul celorlalte vitamine hidrosolubile. stãri patologice (rãni. Acestor substanþe.Necesarul de vitamina C variazã în raport cu vârsta. Ea este uºor solubilã ºi oxidabilã ºi de aceea se pierde în cantitãþi însemnate în timpul proceselor de prelucrare. spanacul. anemii datoritã slabei absorbþii a fierului din alimente. componente ale vitaminei P. Vitamina P (citrina) este o vitaminã hidrosolubilã constituitã dintr-un grup de substanþe viu colorate. infecþii microbiene). majoritatea nutriþioniºtilor apreciind însã cã organismul trebuie zilnic saturat de vitamina C. Surse. oase moi. deci sã primeascã zilnic 100 mg (surplusul neutilizat se eliminã). stresul. Efortul muscular. masa corporalã.

Cu. Mg. Elemente minerale Reprezintã cea. Efectele deficienþei de vitamina P sunt legate de cele ale vitaminei C. cireºe. Co. Pb. O2. Din cantitatea totalã aflatã în organism. Zn. în reglarea excitabilitãþii neuromusculare (împreunã cu Mg) – 182 . Hg. Mo. Se considerã cã acest necesar este acoperit de raþia alimentarã obiºnuitã. Bioelementele se clasificã în douã subgrupe: Ø Macroelemente (elemente aflate în cantitate mare): Ca. caise. Se. Sunt considerate impuritãþi cu trecere pasagerã prin organism. Na. Existã ºi elemente care se gãsesc în organism dar nu li s-a gãsit vreun rol: Au. O deficienþã de vitamina P ºiC poate contribui ºi la declanºarea fenomenelor reumatismale. Mn. în contracþia muscularã. 20-21 dintre ele sunt considerate indispensabile vieþii (se numesc bioelemente minerale).1-1.5 kg calciu. Ø Microelemente (aflate în cantitãþi mici sau foarte mici): Fe. Toate aceste elemente minerale sunt esenþiale. Calciul (Ca) este cel mai abundent element mineral din organism ºi se gãseºte în oase.În ceea ce priveºte necesarul de vitamina P al organismului nu existã pânã în prezent recomandãri speciale. mere. Cr. Cele mai frecvente sunt: tendinþa de sângerãri sau producerea vânãtãilor. Sursele cele mai abudente în vitamina P sunt citricele (în special lãmâile) precum ºi alte fructe: prune. Organismul adult conþine cea. CI. P. Rolul Ca în organism: participã la procesul coagulãrii sângelui. 99% este fixatã în oase iar restul este distribuit în lichide ºi þesuturile moi. S. 6% din greutatea corporalã. N. activarea unor enzime. I. H2. K. F. 1. dinþi ºi þesuturi moi. coacãze negre. C.

Sursele alimentare uzuale de Ca sunt: laptele ºi produsele lactate acide (în special).scãderea calcemiei sub 9 mg % (normal 9-12 mg%) determinã apariþia spasmofiliei. Unii factori defavorizeazã absorbþia: saturaþia organismului. Majoritatea nutriþioniºtilor recomandã 1000-1500 mg/zi la adolescenþi. coacãze. Laptele conþine 120 mg Ca/100 ml iar brânza cca 1000 mg Ca/100g. contracþiilor tetanice. pâinea neagrã. 183 . insolubili. restul rãmâne în tubul digestiv ºi se eliminã. afine) – se formeazã oxalaþi de Ca. anaciditatea. 500-1500 mg/zi la adulþi. Necesarul de Ca raportat la greutatea corporalã este mult mai mare la copii ºi adolescenþi decât la adulþi. Existã unii factori favorizanþi ai absorbþiei acestuia: nevoia crescutã de Ca (copii. grãsimile în cantitate mare – formeazã sãpunuri de Ca. smochine. vitamina D. fracturi). însã în condiþii obiºnuite numai 20-40% din cantitatea de calciu ingeratã este absorbitã. convulsiilor. nuci) – formeazã fitaþi de Ca insolubili. Calciul provenit din alimentele ingerate se absoarbe la nivelul duodenului ºi din porþiunea iniþialã a intestinului. prezenþa acidului oxalic ºi a oxalaþilor (prezenþi în roºii. fasole. 1500-2000 mg/zi la femeile gravide ºi în perioada de alãptare. lipsa de vitaminã D. raportul Ca/P în favoarea Ca. mazãre. celuloza în cantitate mare scade timpul de absorbþie. raport Ca/P< 1. sarcin㠖 trim. aciditatea gastricã normalã. alãptare. III. intervine în controlul permeabilitãþii membranelor. prezenþa acidului fitic ºi a fitaþilor (prezenþi în coaja cerealelor. hipoaciditatea. lactoza ºi acidul lactic. spanac. pectinele – formeazã pectate de calciu neabsorbabile. activeazã factorul intrisec (necesar absorbþiei B12).

lapte ºi produse lactate. 550-850 g P. lipsa celulozei. Conservele de peºte în sos tomat (acid) conþin mai mult Ca decât peºtele neconservat deoarece acidul scoate calciul din oase. energia celulei. preparate din carne. Printre sursele alimentare de calciu se mai numãrã: legume ºi fructe (cu excepþia celor bogate în factori ce perturbã absorbþia Ca): carnea ºi peºtele conþin puþin Ca. 20% în þesuturi moi. raport Ca/P > 1. Consumul recomandat – nu este precizat deoarece P este mult mai rãspândit decât Ca. icre. produsele zaharoase nu conþin Ca. rol în metabolismul glucidic. ouã (gãlbenuºul). La copil nevoia de Ca este mai mare decât cea de P. Dacã se asigurã o cantitate suficientã de Ca atunci se asigurã ºi o cantitate suficientã de P. creier (lecitine). acidului folie. oxalaþilor. are acid citric ºi citraþi (acizi care favorizeazã absorbþia calciului). grãsimile se absorb uºor. nucleoproteinelor. acizilor graºi. Carenþa de Ca în organism determinã rahitismul la copii ºi osteomalacia la adulþi. Dacã au tãrâþe (grahamul) se pierde aproape tot calciul. cereale (coaja). prezenþa lactozei. pectinelor. Grãsimile. Fosforul (P) Adultul conþine cea. 184 . prezenþa vitaminei D. Surse de fosfor: carne ºi peºte.Avantajele consumului de lapte sau de produse lactate sunt: conþinut mare de Ca. Cerealele sunt sãrace în Ca. al aminoacizilor. 80% se aflã în oase ºi dinþi. Rolul fosforului: coenzimã în sistemele enzimatice. participã la menþinerea pH-ului sanguin în limitele normale. intrã în constituþia membranelor celulare. 70% din totalul ingerat. Absorbþia – se absoarbe cea. La adult este invers. factorii favorizanþi fiind aceiaºi cu ai calciului. viscere.

În condiþiile unui regim mixt se estimeazã cã se absorb cea. 185 . Cea mai mare parte o formeazã fierul legat de porfirine. hemoglobina (care este transportorul de oxigen în organism). microcitarã. de grãsimi neabsorbite. 10-15 mg/zi (având în vedere cã se eliminã aproximativ 1-1. Ø prezenþa acidului oxalic. Carenþa de Fe determinã apariþia anemiei feriprive (hipocromã.5-5 g) face trecerea între macroelemente ºi oligoelemente. mioglobina (care stocheazã oxigenul în þesutul muscular) ºi enzimele (care intervin în respiraþia celularã). Prin cantitãþile din organism (2. Ø nevoia crescutã de Fe a organismului (posthemoragic). Ø exces de celulozã. orice agent reducãtor faciliteazã absorbþia Fe. anorexie. taninurilor.Fierul este singurul element mineral cu circuit închis. mãduva osoasã. anizocitarã) manifestatã prin: paliditate. sensibilitate crescutã la frig. ficat. Factori favorizanþi ai absorbþiei: Ø forma Fe2+ – condiþionatã de o aciditate gastricã normalã. deoarece lipseºte Fe din lanþurile energetice). sensibilitate crescutã la agresiunea microbianã ºi viralã.5 mg/zi ºi rata de absorbþie este de 10% din totalul ingerat). acidului fitic. Factori inhibatori ai absorbþiei: Ø raþia exageratã de Fe (se închide poarta ca ºi la Ca). Necesarul de Fe este de cea. 10% (40% în mod excepþional) din cel ingerat. astenie (apare chiar înaintea anemiei. dispnee de efort. de prezenþa acidului ascorbic (vitamina C). Absorbþia. îl reduce sau îl menþine redus). Se absoarbe mai bine Fe2+ (fier bivalent). Depozitele de fier sub formã de feritinã ºi hemosiderinã sunt concentrate în splinã.

Consumarea acestor alimente este avantajoasã deoarece conþin o cantitate mare de Fe. peºtele. 186 . gât scurt ºi gros. coeficient de inteligenþã scãzut. hipercolesterolemie). grãsimile ºi zahãrul sunt lipsite practic de Fe. mere. Iodul (I) este un oligoelement ce se absoarbe uºor ºi este esenþial pentru sinteza hormonilor tiroidieni. Legume ºi fructe (cu excepþia celor bogate în celulozã. pãr rar. cerealele. Prin hormonii tiroidieni activi în care se gãseºte iodul se stimuleazã ritmul metabolic ºi producerea de energie. conþin ºi alþi factori utili în producerea celulelor roºii (vitaminele B12. splinã. tendinþã la îngrãºare. proteine). pectine sau taninuri. rinichi). apãrând nanismul hipotiroidian (cap mare. citrice. Are drept consecinþã hipertrofierea tiroidei (apariþia guºei). precum ºi promovarea creºterii. fragi.Surse de Fe Carnea. mãrar. În România cea. buze groase. lobodã. B6. pere. organele (ficat. inimã. limbã hipertrofiatã. oxalaþi. dar cu o producþie de tiroxinã scãzutã. membre scurte. idioþia. acid fitic. pãtrunjel. Carenþa de iod existã din cauza lipsei acestuia din alimente. apã sau aer. leuºtean. Laptele. lentoare în ideaþie ºi comportament. cãpºuni. sensibilitate crescutã la frig. salatã. În organism rolul cel mai important al iodului este de a ajuta la dezvoltarea ºi buna funcþionare a glandei tiroide. 40% din populaþie este anemicã. nu au celulozã. În carenþe mari apar: cretinismul hipotiroidian. O altã consecinþã este încetinirea creºterii. un exemplu fiind spanacul – conþine mult fier dar este inutilizabil de cãtre organism): urzici. mixedemul. acid fitic etc. Circa 1/3 din cantitatea existentã în organism este concentratã în glanda tiroidã (8-10 mg). stimuleazã secreþia gastricã.

zi ºi persoanã (Norme recomandate de Institutul de Igienã ºi Sãnãtate Publicã) Elemente minerale Calciu Fosfor mg mg 800 900 900 1100 1200 1200 1300 1100 1200 800 800 900 1000 1100 1200 1000 900 15 18 12 12 14 1100 16 1000 13 3500 4000 3500 3500 3500 3500 3500 800 12 3000 700 10 2500 1.6 1.0 1.3 1.3 1.4 1.6 1.8 1.1 1.4 1.2 Fier mg A UI D UI B1 mg B2 Mg Vitamine PP mg 6 9 12 15 17 20 22 18 18 18 21 24 C Mg 35 35 50 55 60 65 70 60 60 50 60 70 Grupa de populaþie Copii 0-12 luni 1-3 ani 4-6 ani 187 7-9 ani 10-12 ani Bãieþi:13-15 ani 16-19 ani Fete: 13-15 ani 16-19 ani Bãrbaþi 20-45 ‘ani efort mic efort mediu efort mare .8 1.9 2.7 0.9 400 8 2000 0.8 Necesarul fiziologic de elemente minerale ºi vitamine pe grupe de populaþie.Tabelul nr.4 1.1 1.6 1.4 1.9 500 9 2000 0.4 0.4 1.6 1.7 0.3 1.7 1.8 1.6 1.4 1.1 1.9 400 7 15000 0.9 1.7 1.4 0.5 1. 7.9 2.5 0.

6 17 20 22 25 15 17 18 19 15 17 19 14 1300 14 4000 2.4 1.1 1.0 2.7 1. 1985 .6 1.Continuare – Tabelul nr.3 1.1 1.6 1.3 1.7 1.8 2.3 1. voi.2 1.7 1100 12 3500 1. Editura Medicalã.8 1000 800 800 900 1000 700 800 800 800 800 800 800 700 1000 1100 1000 18 20 12 1000 18 1100 20 3500 3000 3000 3500 3000 1000 18 3000 1000 18 3000 1.3 1.9 1.5 27 80 50 60 65 75 45 50 50 55 45 50 50 40 efort forte mare Bãrbaþi: 46-62’ani efort mic efort mediu efort mare efort” foarte mare Bãrbaþi peste 62 de ani Femei: 20-45 ani efort mic 188 efort mediu efort mare Femei: 46-60 ani efort mic efort mediu efort mare Femei peste 60 ani Sursa S. Tratat de igienã.2 1300 14 4000 1.4 1.5 1. 7.2 1.3 1.5 1.1 1200 14 3500 1.5 1.9 1.1 1000 10 3500 1.1 2. II.2 1.1 2.3 1.4 1.2 1.4 1.5 1.3 1000 12 3500 1. Mãnescu. Bucureºti.2 1.3 1.

proteine. flora zonei habituale).3. valoarea nutritivã. alge. 7. gustativ. este decisivã. scoici. care impresioneazã vizual.1. respectiv calitatea nutriþionalã. Conceptul de valoare nutritivã Substanþele utile din alimente se grupeazã în: Ø substanþe cu rol senzorial. Valoarea nutritivã a resurselor alimentare Produsul alimentar este constituit dintr-un complex de substanþe organice ºi anorganice. valoare biologicã ºi valoare igienicã. iar în unele cazuri chiar substanþele antinutriþionale. homari. olfactiv.Necesarul de iod este de 100 mg/zi pentru femei ºi 130 mg/zi pentru bãrbaþi. în noþiunea de valoare nutritivã se includ toate aceste grupe de substanþe. În funcþie de poziþia lor în metabolismul uman. Ø substanþe cu rol energetic: glucide. ce nu conþine numai substanþe necesare organismului uman (nutritive). respectiv valoarea lui de întrebuinþare. 7. ºi de aici conceptul lãrgit de valoare nutritivã. Surse de iod sunt apa. produsele comestibile ale mãrilor ºi oceanelor: peºte. regeneratoare de celule ºi þesuturi. solul (fauna. Dacã la alte grupe de produse selecþionarea criteriilor de calitate are în vedere utilitatea. în cazul mãrfurilor alimentare.3. 189 . creveþi. Ø substanþe cu rol catalitic: vitamine. elemente minerale. Ø substanþe cu rol plastic. caracatiþã. lipide. Organismul uman este un organism heteretrof care are nevoie zilnic de o cantitate variabilã de substanþe nutritive. tactil. substanþe proteice. ci ºi substanþe indiferente.

lipide. a substanþelor antinutriþionale. B2. exprimatã în kcal/100 g produs. kilojouli ºi cantitãþi din trofinele de bazã (glucidele. activitate profesionalã depusã. C. respectiv aminoacizii esenþiali prin proteine de origine animalã. Potenþialul nutritiv al unui produs alimentar poate fi pus în evidenþã ºi devine comparabil numai în momentul în care proprietãþile sale au fost cuantificate. Valoarea biologicã exprimã aportul alimentar în componente esenþiale indispensabile unui metabolism normal.în funcþie de vârstã. particularitãþi fiziologice. a substanþelor nocive. este cea care condiþioneazã aspectul cantitativ al hranei. proteine animale. Valoarea energeticã. acoperirea necesarului zilnic individual depinzând de aceasta. elemente minerale. inocuitatea acestuia (lipsa impuritãþilor. elemente minerale Ca. A. D2. alegerea lor din cele disponibile existente la un moment dat. Valoarea psihosenzorialã (valoarea organolepticã ºi esteticã) este o componentã a valorii nutritive care determinã apetenþã produselor. devine posibilã 190 . a contaminanþilor microbiologici) dã posibilitatea organismului sã foloseascã corect substanþele nutritive din respectivul produs alimentar. P). Fe. Astfel. sex. B1. PP. Valoarea igienicã este o condiþie obligatorie pentru orice produs alimentar. vitamine. pentru a stabili mãsura în care produsul respectiv acoperã necesarul diurn. Pentru a putea exprima valoarea energeticã ºi biologicã este necesarã compararea potenþialului energetic ºi biologic al unei unitãþi de produs (de exemplu 100 g) cu necesarul zilnic energetic ºi biologic al grupei de populaþie cãreia i se adreseazã. Acest necesar de substanþe nutritive se exprimã în kilocalorii.

Aceastã metodã se numeºte – metoda gradului de acoperire – este eficientã mai ales la produsele alimentare obþinute din mai multe materii prime (mixturi alimentare). însã stabilirea valorii psihosenzoriale ºi igienice necesitã ºi teste pentru produsul respectiv.3.atât compararea produselor între ele cât ºi compararea cu necesarul zilnic de substanþe nutritive. adicã exceptând produsele gustative. Determinarea valorii energetice ºi biologice se poate face numai pe bazã de calcul. la produsele care prin destinaþia lor trebuie sã fie nutritive. 4. 7. Ø gradul mediu de asimilare al principalelor substanþe din produsul finit sau materia primã. Ø compoziþia chimicã a fiecãrui component al reþetei. rezultatul testelor efectuate se comparã cu normele igienice legiferate prin Ordinul 191 . Pentru utilizarea acestei metode sunt necesare urmãtoarele elemente de calcul: Ø reþeta produsului. Ø coeficienþii calorici pentru principalele grupe de substanþe nutritive: 4. 9. Pentru valoarea igienicã. materii prime.1 kcal/g pentru protide. Ø necesarul zilnic de energie ºi substanþe nutritive pe grupe de populaþie.1 kcal/g pentru glucide. Ø eventualele pierderi cantitative în timpul fabricaþiei sau inactivãri ale unor substanþe nutritive. Modalitãþi de determinare a valorii nutritive Determinarea valorii nutritive se poate realiza folosind o metodologie specificã prin care sã se punã în evidenþã raportul dintre necesarul de substanþe nutritive ºi potenþialul nutritiv din 100 g produs.2.3 kcal/g pentru lipide. randamentul pe unitatea de produs.

Uneori.Ministerului Sãnãtãþii 611/1995.. 192 . Zn).22%) comparativ cu cãrnurile grase. în cãrnurile slabe cantitatea de substanþe proteice fiind maximã (17. a lipidelor alimentare ºi chiar a vitaminelor (în funcþie de activitatea microflorei intestinale). 98/ 1996.3.. chiar particularitãþile metabolice individuale ale persoanelor vizate pot influenþa cantitatea de substanþe nutritive efectiv utilizatã. prin gradul de digestibilitate al componentelor. Din punct de vedere al valorii nutritive. Proteinele intracelulare care formeazã marea majoritate a cãrnii macre au o structurã amino-acidã echilibratã. 7. produsele alimentare pot fi grupate în: Ø produse cu preponderenþã glucidicã Ø produse cu preponderenþã lipidicã Ø produse cu preponderenþã protidicã Modul de prelucrare al alimentelor poate influenþa în mod hotãrâtor componenþa în substanþe nutritive ºi disponibilitatea lor în organism.3. Avantaje ºi dezavantaje nutritive ale principalelor grupe de alimente Carnea ºi produsele din carne sunt principalele surse de proteine de calitate superioarã. prin formarea unor compuºi antinutritivi sau chiar toxici. Conþinutul de proteine variazã invers proporþional cu conþinutul de grãsime. 863/1995 ºi Legea nr. adecvatã necesarului organismului uman. Existã variaþii în ceea ce priveºte metabolizarea elementelor minerale (Fe. Cu. În prezent se utilizeazã ºi alte metode de apreciere a valorii nutritive.

Oul reprezintã pentru alimentaþia umanã o importantã sursã de vitamine liposolubiie ºi hidrosolubile. 1995. fascii. S. sunt reprezentate mai ales prin colagen ºi elastinã. Este singurul aliment care conþine proteine ºi lipide în cantitãþi proporþionale (13% ºi respectiv 11% pentru oul de gãinã). Merca.Figura 7. lipsite de triptofan ºi sãrace în ceilalþi aminoacizi esenþiali. Colagenul ºi elastina scad valoarea nutritivã a þesuturilor care le conþin. Proteinele extracelulare din tendoane. Bucureºti.1 Sursa: N. Gãlbenuºul (circa 1/3 din masa oului) concentreazã toate vitaminele cu excepþia vitaminei B2 egal distribuitã între componentele structurale. cartilagii. Amestecul proteinelor albuºului ºi gãlbenuºului realizeazã cea mai valoroasã proteinã din punct de vedere 193 . Popescu. Bazele controlului sanitar veterinar al produselor de origine animalã. Editura Diacon Coresi.

5. Tratat de igienã.0 Lipide % 18 25 11 5 12 31 25 37 18 Kcal/100 g 247 293 182 141 186 344 296 384 235 Sursa: S. 7.4... Laptele ºi produsele lactate conþin proteine de calitate superioarã.1 15. cu albuºul coagulat ºi gãlbenuºul fluid.0 19. B2 (0.3000 UI).9... Compoziþia chimicã a cãrnii în funcþie de specie ºi zonã anatomicã Regiunea anatomicã Bovine Fleicã Antricot Pulpã Viþei Cotlet Pulpã Porcine Pulpã Spatã Ovine Piept Pulpã Apã % 61 57 69 70 68 53 58 48 64 Proteine % 19. Bucureºti. Editura Medicalã.8 18. consideratã proteina etalon pentru aprecierea valorii nutritive a altor surse alimentare de proteine.. II. B6.0. 1985 nutritiv. D (20. Cel mai bine tolerat digestiv ºi nutritiv este oul moale.40UI). Mãnescu.0 16. Oul este unul dintre cele mai uºor digerabile alimente.5 19.. Laptele conþine 194 .5% la laptele de vacã. Laptele ºi produsele lactate sunt o bunã sursã de vitamine liposolubile ºi hidrosolubile: A (1000. PP. cu conþinutul amino-acidic cel mai echilibrat. stimuleazã în mai micã mãsurã secreþia gastricã decât carnea.2 16..9 mg%). cantitãþi ce se concentreazã de 3. în medie 3.4 12.Tabelul nr.. Bi.8 ori în brânzeturi. vol.7 19.

Un regim lacto-vegetarian menþine starea de sãnãtate ºi capacitatea de muncã.25) Lipide Glucide Substanþe minerale Ou întreg 72.3 0. Bucureºti.8 12.6 0.. 12% în 195 . Bazele controlului sanitar veterinar al produselor de orgine animalã. Conþin mai ales glucide reprezentate prin amidon ºi de aceea aceste produse au în primul rând valoare energeticã (tabelul nr 7..6%) fin emulsionate ºi din aceastã cauzã uºor digerabile ºi absorbabile. Produsele lactate echilibreazã nutritiv dietele alimentare bazate pe derivatele cerealiere. Folosirea unor cantitãþi corespunzãtoare de lapte ºi produse lactate permite reducerea consumului altor produse de origine animalã.0 12. Conþinutul în aceste componente variazã între 1.Compoziþia chimicã medie a oului Componente Apã Proteine (N 6.1 Sursa: N. Laptele ºi produsele lactate conþin ºi grãsimi (3. 1995. Editura Coresi.12).9 17. 7. legume ºi fructe. Contribuie ºi la acoperirea necesarului de proteine.0 0.10 Gãlbenuº 49.6 Tabelul nr. mai ales vara.9 Albuº 86. Popa. leguminoase.8 14.0 – 1.0 – 0. Produsele cerealiere ºi leguminoase acoperã cea mai mare parte din necesarul energetic zilnic. cantitate care se reduce aproape total prin tratamente termice. ºi cantitãþi mici de vitamina C. fiind preferate în multe zone ale globului ºi în þara noastrã.0 32.

4 g Acizi graºi esenþiali 0. Editura Didacticã ºi Pedagogicã.5 230 Fãinã albã 10. Mãnescu. 7.9 74 1.2 48 2.8 g Substanþe minerale 0. Bucureºti. 1985.8-0.040 mg Vitamina B12 0. Alimentaþia raþionalã a omului.07-0.2 Vitamina B6 0.9 g Lipide 3.4 54 0.5 235 Pâine neagrã 8. Tratat de igienã. 12 Conþinutul în substanþe nutritive ºi energie a unor produse cerealiere ºi leguminoase (%) Produsul Proteine Lipide Glucide Material fibros Kcal Pâine albã 75 0. Bucureºti. Editura Medicalã. vol. II.5-2 mg Sursa: S.7 72 – 351 Sursa: I.9 g Calciu 120 mg Fosfor 90 mg Magneziu 12 mg Sodiu 50 Potasiu 150 Fier 0. 1971.0 1.4 g Cazeina 2. Gonþea.0 0.11 Compoziþia chimicã a laptelui de vacã (la 100 cm3) Lapte de vacã Apã 87.0 g Proteine totale 3.05 Cupru 0.Tabelul nr. 7.0 354 Mãlai 9. Tabelul nr.4 1.02 Vitamina A 80-220 UI Vitamina D 3-4 UI Vitamina B1 0.2 mg Vitamina C 0. Componente 196 .1 g Glucide 4.

cu o poziþie intermediarã între cereale ºi produsele de origine animalã. Merele. În frunze. cele din cereale având ca aminoacid limitat lizina ºi cantitãþi relativ mici din alþi aminoacizi esenþiali. 197 . Legume. Cu toatã marea diversitate sub care se prezintã aceastã grupã de alimente. mai ales prin faptul cã se consumã în cantitãþi mari ºi se pot conserva timp îndelungat.. cu atât conþinutul în vitaminã este mai mare. Toate celelalte alimente sunt foarte sãrace sau lipsite de aceastã vitaminã indispensabilã. fructe ºi produse derivate. consumate în cantitãþi mari neprelucrate dar ºi în cele mai diverse sortimente de produse industrializate. deci consumul de legume ºi fructe devine obligatoriu pentru menþinerea stãrii de sãnãtate. soia ocupã cel mai bun loc. fiind concentrate mai ales în embrion ºi stratul aleuronic. Proteinele componente sunt însã proteine de clasa a II-a. Cu cât plantele au beneficiat de o însorire mai bunã. ci ºi de sezonul ºi cantitatea în care se consumã produsul respectiv. Din punctul de vedere al valorii nutritive a proteinelor furnizate. Vitaminele se concentreazã mai ales în coajã ºi în zonele periferice. morcovii. Proteinele sunt inegal distribuite între formaþiunile anatomice ale boabelor. valoarea lor nutritivã ºi aportul lor în alimentaþie sunt asemãnãtoare.34% la leguminoase. varza. Aprecierea anumitor specii ca sursã de vitamina C trebuie sã þinã seama nu numai de concentraþia în vitaminã.13). cartofii.produsele cerealiere ºi ajunge la 20. ceapa uscatã constituie totuºi sursele cele mai importante de vitamina C.. a capacitãþii de muncã ºi a unei rezistenþe normale faþã de factorii infecþioºi. Legumele ºi fructele reprezintã în primul rând principala sursã de vitamina C. 7. Conþinutul în vitamina C oscileazã în limite largi de la o specie la alta (tabel nr. iar porumbul conþine cea mai deficitarã proteinã (zeina).

tuberculi. Unele legume ºi fructe (dovlecei. mazãre verde. menþinerea prelungitã în apã dupã decojire ºi fragmentare. sterilizarea. mere. morcovi) conþin enzima ascorbic-oxidazã eliberatã din þesuturi ºi activatã prin operaþiile de prelucrare. gutui. cireºe. mandarinele. lobodã. viºine. tomate. þelinã (rãdãcinã). prunele. urzici varzã albã. a cãrei acþiune determinã transformarea vitaminei în compuºi fãrã efect vitaminic. sfeclã roºie cartofi. zmeurã lãmâi. struguri 16-30 mg 30-45 mg 45-60 mg 60-100 peste 150 mg ardei verde. acidul deshidroascorbic prezent este combinat cu glucide ºi proteine ºi mai rezistent la acþiunea oxigenului. hrean. banane. piersici. coacãze negre.13 Conþinutul în vitamina C al legumelor ºi fructelor (mg%) Conþinut de vitamina C Sub 15 mg Legume morcovi. salatã. îndepãrteazã sau distrug cantitãþi însemnate de vitamina C. mãceºe ardei roºu vitamina prezentã sub formã de acid asorbic se distruge deosebit de uºor dupã recoltare. caise. fasole verde. cireºele. varzã roºie conopidã. un complex vitaminic cu multiple funcþii în organism.Tabelul nr. castraveþi. bulbi. ridichi. pãtrunjel frunze. Spãlarea. prãjirea. fragi Fructe afine. grapefruit cãpºuni. gulie. pere. fierberea. struguri. 198 . castraveþi. merele. varzã verde mandarine. dovlecei. 7. portocalele. Lãmâile. mere. spanac. ceapã uscatã. În rãdãcini. portocale. afinele sunt sursã de bioflavonoide. usturoi ceapã verde.

magneziu. ele sunt foarte indicate în stãri fiziologice ºi boli care evolueazã cu stãri de acidozã (efort muscular intens. spanacul. fosfor. Legumele ºi fructele sunt alimente alcalinizate ale organismului care menþin echilibrul acido-bazic ºi contracareazã acþiunea acidifiantã a majoritãþii alimentelor. sarcinã.30% din cantitatea ingeratã). mangan. conopida. boli de rinichi).. Legumele frunzoase sunt o sursã importantã de vitamina K. Bogãþia în potasiu ºi conþinutul mai redus de sodiu conferã legumelor ºi fructelor proprietãþi diuretice. prezentã mai ales în frunzele verzi. salata. Varza verde. guliile. Urzicile. sfeclã.Legumele ºi fructele acoperã cea mai mare parte din necesarul de vitaminã A sub formã de provitamina (60. Legumele ºi fructele contribuie ºi la acoperirea necesarului de vitamine din grupul B.. de aceea. iod. diabet. ceapa verde. cireºe.. Un loc deosebit îl ocupã fructele oleaginoase ºi cele 199 . însã nu se asimileazã decât o micã parte (10.. În compoziþia legumelor ºi fructelor se includ ºi toate elementele minerale necesare omului: potasiu. stãri febrile. O cantitate mai mare de proteine conþin andivele. piersici. roºii. fasolea verde. clor..80%). fasolea ºi mazãrea verde conþin fier (2. fier. calciu. conþinutul crescut de apã ºi potasiu conferã fructelor însuºiri diuretice. conopida.4 mg%).. Valoarea energeticã (micã) a legumelor ºi fructelor este datã de glucide. Carotenii sunt mai puþin solubili în apã ºi mult mai rezistenþi la oxidare. Conþinutul de glucide uºor asimilabile. în cantitãþi variabile. mazãrea verde. sodiu.. 220 mg%). morcovi. salata. zinc. cartofii. Legumele ºi fructele sunt sãrace în proteine ºi lipide. cupru.. fasolea ºi mazãrea verde conþin cantitãþi mai mari de calciu (60. Cele mai frecvente sunt fructoza ºi zaharoza. usturoiul.

apetitul pentru acestea nu este legat obligatoriu de senzaþia de foame. o mare diversitate de componente. Legumele ºi fructele sunt alimente echilibrate în ceea ce priveºte conþinutul de vitamine ºi elemente minerale.cu coajã tare care sunt surse importante atât pentru proteine cât ºi pentru lipide (mãsline. alcooli. cãpºuni). alune. castane. Fructele sunt un excelent aliment de desert. hrean). gulia conþin glucozizi cu activitate antitiroidianã care favorizeazã apariþia guºei endermice (se distrug uºor prin tratament termic). Consumul de legume ºi fructe. vinete). Prin varietatea caracteristicilor 200 . stimuleazã peristaltismul intestinal. varzã. uleiuri eterice. arahide. mere. Materialul fibros (bazat mai ales pe hemicelulozã) este mai bine tolerat decât cel conþinut în produsele cerealiere ºi leguminoase. gutui). morcovi. pectine ºi protopectine care gelificã (piersici. Prin aromele ºi acizii graºi componenþi stimuleazã apetitul ºi secreþiile gastrice. Varza. smochine. Celuloza. hemicelulozele. esteri. Legumele ºi fructele mai conþin. alune. în cantitãþi mici. ridichi. pentozanii ºi pectinele care constituie materialul fibros al legumelor ºi fructelor. acizi organici. care stimuleazã apetitul ºi mãresc atractivitatea lor. usturoi. au o valoare energeticã redusã ºi din aceastã cauzã sunt indicate pentru diete hipocalorice. Unele legume ºi fructe mai conþin ºi alte componente cu efect benefic asupra stãrii de sãnãtate: substanþe tanante (afine. nuci. castane). fragi. fitoncide (ceapã. în afara substanþelor nutritive menþionate. coacãze. conopida. Legumele ºi fructele se digerã uºor. Fac excepþie unele legume ºi fructe care conþin în cantitate mare celulozã (nuci. consumate în stare crudã pãrãsesc repede stomacul ºi nu dau saþietate.

. 7. carne) Peºte ºi produse din peºte 25 30 30 30 25 30 35 30 25 Ouã g 40 40 50 50 35 35 40 40 20 Grãsimi total din care 45 55 60 65 37 45 55 65 37 vegetale 22 30 35 35 20 25 30 30 20 Produse cerealiere 380 450 540 590 380 440 500 550 290 (echiv.201 Tabelul nr. fãinã) Cartofi 230 240 250 260 190 190 220 250 180 Legume 340 340 300 370 310 320 320 340 280 Leguminoase uscate 7 10 15 15 7 7 10 15 7 Fructe 160 180 200 220 150 150 180 210 130 Zahãr 70 70 85 90 60 70 80 80 60 Alimentele sunt exprimate în greutate comercialã.14 Necesarul zilnic de alimente pentru bãrbaþi (cantitãþi recomandate de Institutul de Igienã ºi Sãnãtate Publicã Bucureºti) 20-45 ani 46-62 ani Peste Efort Efort 62 ani Grupa de alimente (g) mic mediu mare foarte mic mediu mare foarte mare mare kilocalorii 2700 3200 3700 4100 2600 3000 3400 3800 2300 Lapte ºi produse lactate (în echivalent apte) 450 550 600 600 450 550 600 600 500 Carne ºi preparate din carne 200 200 220 230 180 200 200 210 150 (în echiv.

înlãturând monotonia consumãrii unor alimente ce se gãsesc tot timpul anului. Cantitãþile recomandate oscileazã între 900. enteritele virale.. Contraindicaþiile privind consumul de legume ºi fructe sunt limitate. insuficienþã cardiacã. hepatite. Agenþii patogeni pot rezista pe suprafaþa legumelor chiar câteva sãptãmâni. provenind de la pesticide. Pe suprafaþa legumelor care vin în contact cu ape sau soluri se pot gãsi ºi formele infestante ale unor paraziþi: Giardia intestinalis. hepatita epidemicã. oxiuri. alte legume ºi fructe. Datoritã valorii lor nutritive ºi digestibilitãþii mari. Entamoeba coli. Consumarea legumelor ºi fructelor în stare crudã (necorespunzãtoare din punct de vedere igienic) poate genera boli microbiene ºi virotice: febra tifoidã ºi paratifoidã. holera. Contaminarea legumelor ºi fructelor se face mai ales prin ape poluate.gustative ele asigurã variabilitatea meniurilor. diabet. Entamoeba dysinteriae. Prevenirea îmbolnãvirilor se realizeazã prin folosirea de apã potabilã pentru irigare. spãlare atentã sau tratare termicã înainte de consum a legumelor ºi fructelor. când se consumã cantitãþi mai mari. prin îngrãºãminte organice. litiaze. dizenteria. azotaþi 202 .. poliomielita. colite de putrefacþie. dislipidemii. repartizate între cele trei grupe de bazã: cartofi. Legumele ºi fructele pot vehicula accidental ºi substanþe toxice (unele provenind chiar din compoziþia lor naturalã: solanina din cartofi). hipertensiune arterialã. prin intermediul persoanelor purtãtoare care manipuleazã produsele. 1000 g la adulþi. legumele ºi fructele sunt folosite în regimurile dietetice ale multor tulburãri metabolice: obezitate. Îmbolnãvirile se manifestã sub forma unor focare ºi sunt mai frecvente vara. tenie.

. Abuzul de produse zaharoase dezechilibreazã consumul alimentar. atraºi de caracteristicile organoleptice ale acestor produse. decât la cei care-ºi acoperã necesarul de glucide prin amidon.600 kcal/100g. Pentru adulþii cu o alimentaþie diversificatã acesta poate atinge 12.. Experimental s-a demonstrat cã nivelul colesterolului în sânge este mai mare la persoanele care abuzeazã de produse zaharoase ca sursã de glucide. produsele pe bazã de ciocolatã cu o compoziþie mai diversificatã. Consumul ridicat de zahãr conduce la creºterea dislipidemiilor ºi a conþinutului de colesterol în sânge. 203 . cu valoare energeticã mare: 300. O valoare nutritivã mai echilibratã o au produsele care conþin materii prime de origine animalã.8%. Produsele concentrate sunt alimente dezechilibrate din punct de vedere nutritiv. în a cãror compoziþie predominã o substanþã nutritivã de bazã.. Spãlarea atentã diminueazã riscul îmbolnãvirilor.. dar nu-l eliminã total.. Consumul de produse zaharoase trebuie adaptat necesarului energetic. Produsele zaharoase sunt concentrate de glucide. celelalte substanþe nutritive lipsesc sau sunt prezente în cantitãþi nesemnificative. mai ales pentru dozele reziduale de pesticide. însã la copii ºi la alte grupe vulnerabile de consumatori nu este indicat ca acest aport sã depãºeascã 7. depãºind necesarul energetic al organismului. Multe categorii de consumatori. a dezechilibrului tiamino-glucidic (când lipseºte tiamina necesarã metabolizãrii glucidelor).. a cariei dentare.provenind din îngrãºãminte. consumã abuziv. Abuzul de produse zaharoase favorizeazã apariþia diabetului. metale ºi metaloizi toxici din mediul ambiant de vegetaþie.14% din necesarul energetic.

Tabelul nr.15 Peste 60 ani Gravide Femei luna care a 5-a alãpteazã 2100 +500 +700 +350 150 25 15 30 15 280 160 270 5 140 55 +30 +20 +5 +30 +30 + 100 +7 +500 +40 +20 + 10 + 15 +50 +50 + 120 + 10 Grupa de alimente Necesar mediu zilnic de alimente pentru femei 20-40 ani 40-60 ani Efort Efort mic mediu mare mic mediu mare 2500 2700 2900 2300 2500 2700 450 180 25 30 36 20 25 35 45 20 25 35 55 25 25 30 30 20 25 35 40 20 25 35 50 25 180 190 160 170 180 500 500 400 450 500 450 204 kilocalorii Lapte ºi produse lactate (în echiv. carne) Peºte ºi produse din peºte (echiv. peºte) Ouã q Grãsimi totale din care vegetale Produse cerealiere (în echiv fãinã) Cartofi Legume Leguminoase uscate Fructe Zahãr 300 370 430 300 350 410 180 180 200 150 160 170 270 290 340 240 280 300 7 10 10 5 7 10 150 150 180 150 170 180 60 70 80 45 60 70 Alimentele sunt exprimate în greutate comercialã . lapte) Carne ºi preparate din carne (în echiv. 7.

dacã nu este strict controlatã. Rolul alcoolului etilic în organism este destul de controversat.65% (activitate biologicã ridicatã). margarina. Deºi dupã 205 .70 g uleiuri vegetale sau alte grãsimi culinare ºi 10. poate deveni nocivã pentru consumatori... 17% la adulþi. Într-un mediu bogat în alimente de origine animalã se recomandã ca aportul zilnic de energie prin grãsimi sã nu depãºeascã 15..3 l de lichid necesar zilnic. ceea ce reprezintã 40. Valoarea nutriþionalã a grãsimilor creºte proporþional cu conþinutul de fosfolipide..... Prin procesele tehnologice conþin o diversitate de aditivi alimentari a cãror utilizare. Tendinþa spre consumul unor bãuturi alcoolice tari nu este însã legatã numai de aportul de lichid ci ºi de efectul alcoolului asupra organismului.1 kcal/g. mai mare în untura de pasãre 24% ºi untura de porc 15% (cu activitate biologicã medie) ºi foarte redus în unt 4%.925 kcal/ 100 g). Au cea mai mare valoare energeticã (700. Grãsimile alimentare sunt în primul rând o sursã de energie.. unii nutriþioniºti încadrându-l chiar în categoria trofinelor calorigene cu 7. seu de bovine 2% (cu activitate biologicã redusã).20 g unt. la grãsimile de origine animalã foarte variabil. Bãuturile furnizeazã organismului uman o mare parte din cei 2. Fiind sãrace în oxigen se absorb lent ºi nu sunt indicate în perioadele de efort intens în timp scurt (sportivi). Efectul consumului de alcool depinde de cantitatea consumatã ºi mai ales de consumatorul implicat... fiind indicate persoanelor care desfãºoarã activitãþi cu mare cheltuialã de energie. Din punct de vedere nutriþional se clasificã în trei grupe în funcþie de conþinutul de acizi graºi polinesaturaþi: la uleiurile vegetale 50.Produsele zaharoase pot vehicula accidental substanþe nocive sau microorganisme patogene...

consum determinã dilatarea capilarelor periferice ºi aprovizionarea crescutã cu sânge a pielii. Nu se pot stabili limite ale toleranþei organismului la alcool.5 ore.5‰ nu apar modificãri de comportament la adultul sãnãtos. la o alcoolemie de 3‰ se instaleazã coma alcoolicã. variate. efectele negative sunt mult mai numeroase: distruge vitamine (mai ales din grupa B). 206 . substanþe catalizatoare ºi afecteazã în special ficatul. Aceasta depinde de fiecare organism. Criterii de asociere pentru realizarea alimentaþiei ºtiinþifice Realizarea unui meniu corespunzãtor principiilor alimentaþiei ºtiinþifice înseamnã în fapt gãsirea modalitãþii de acoperire a necesarului fiziologic pentru o anumitã categorie de consumatori.5‰ alcool etilic în sânge.. respectiv senzaþia imediatã. cu caracteristici psihosenzoriale care sã atragã pe consumator. de scurtã duratã. enzime. 1. þesutul nervos ºi þesutul germinativ.4. Dacã la o alcoolemie de 0. În general se poate aprecia ca o graniþã a consumului de alcool 20 g/zi la femei ºi 60g/zi la bãrbaþi. Meniurile comercializate de unitãþile de alimentaþie se adreseazã fie unei grupe tip de consumatori (de ex. Copiii pot ajunge în stare de comã la concentraþie de 0. Copiii ºi tinerii sunt mai vulnerabili la consumul de alcool decât adulþii. prin produse alimentare sau preparate corespunzãtoare nutritiv. de cãldurã. 7.. cu o putere de saþietate care sã împiedice apariþia senzaþiei de foame timp de 4. iar la 4‰ aceasta poate fi fatalã. dacã este asociat cu grãsimi ºi proteine absorbþia este mai lentã. Alcoolul se absoarbe foarte repede direct din stomac.

2.cantinele ºcolare.16 Ponderea procentualã recomandatã pentru diferite grupe de alimente în necesarul energetic zilnic (%) Grupe de alimente Cereale ºi derivate Grãsimi Legume – fructe Lapte ºi produse lactate Carne ºi produse din carne Zahãr ºi produse zaharoase Ouã Pondere 35 18 17 12 8 8 2 De evidenþiat proporþia mare deþinutã de produsele derivate din cereale (având în vedere ºi specificul de consum al þãrii noastre). Pentru a facilita activitatea unitãþilor de alimentaþie ºi a celor care se ocupã de alimentaþia unor colectivitãþi. 7. 7. Cantitatea de preparate culinare consumate zilnic trebuie sã cuprindã toate grupele de alimente în anumite proporþii. care cu valori energetice mici deþin o pondere mare cantitativã (tabel nr. cantinele restaurant. unitãþile MacDonald) fie consumatorului adult cu un efort fizic mediu (un tip de referinþã). Se pot realiza substituiri izocalorice (între alimentele din aceeaºi grupã) ºi izotrofinice (între alimentele din grupe diferite dar echivalente în ceea ce priveºte valoarea nutritivã). de legume ºi fructe. Tabelul nr.15) 207 . Ministerul Sãnãtãþii prin Institutul de Igienã ºi Sãnãtate Publicã a elaborat Norme orientative de necesar fiziologic exprimat în substanþe nutritive ºi alimente.

Starea agreabilã sau dezagreabilã pe care o încearcã consumatorul dupã ingerarea unui preparat culinar este determinatã de solicitarea gastrointestinalã provocatã. durata tratamentului termic pot determina scãderi substanþiale ale unor componente din materiile prime. de relaþia acestora cu alte substanþe coexistente în produsul respectiv dar ºi de efectul sãu asupra stãrii psihice a consumatorului. sau provoacã o secreþie gastricã intensã sunt considerate greu digerabile. 5. Aptitudinea nutriþionalã a unui preparat culinar depinde de numãrul ºi importanþa substanþelor nutritive pe care le conþine. Cele care rãmân mai mult timp în stomac. 4. 6.3. 208 . Alimentele care solicitã mai puþin secreþia gastricã ºi pãrãsesc repede stomacul sunt considerate ca uºor digerabile. cu mare putere de saþietate. Pentru a stimula apetitul ºi creºte astfel coeficienþii de asimilare ai substanþelor nutritive componente este indicat sã nu se foloseascã acelaºi aliment de douã ori în aceeaºi zi. de preparatele consumate. Pentru evitarea monotoniei. contactul cu oxigenul atmosferic. fãrã a schimba forma de pregãtire sau acelaºi aliment de douã ori la aceeaºi masã chiar dacã forma de preparare este diferitã. La fiecare masã sau la principalele mese trebuie sã existe atât produse de origine animalã cât ºi produse vegetale. Gradul de satisfacere a necesarului de substanþe nutritive este determinat hotãrâtor de influenþa operaþiilor de prelucrare culinarã asupra valorii nutritive iniþiale a materiilor prime prelucrate. Respectarea duratei de tratament termic este necesarã pentru asigurarea digestibilitatii ºi sãnãtãþii produsului rezultat ºi pentru prevenirea apariþiei unor compuºi neutilizabili digestiv ºi metabolic. meniurile trebuie concepute cel puþin pe 7 zile. Operaþiile de pregãtire primarã.

consumate singure. Consumarea de dulciuri la sfârºitul mesei prelungeºte timpul de evacuare al stomacului. mai mare pentru persoanele deprinse cu alimentaþia predominant vegetarianã ºi mai mic pentru cei care consumã predominant alimente de origine animalã ºi alimente concentrate. 8. puterea lor de saþietate creºte. cele tari cu cele moi. mãrind puterea de saþietate a meniului consumat. Pâinea. Alimentele fade trebuie asociate cu cele gustoase. dau senzaþie de saþietate ºi întreþin aceastã senzaþie timp îndelungat. cartofii. cele care se digerã greu cu cele uºor digerabile. lungind timpul de evacuare ºi din aceastã cauzã au mare putere de saþietate. Hipersecreþia de suc gastric atrage dupã sine o puternicã secreþie pancreaticã ºi intestinalã pentru neutralizare. La fiecare masã este indicat sã se consume cel puþin un preparat cu mare putere de saþietate. Cantitatea de preparate consumate trebuie sã aibã un anumit volum. 7. Puterea de saþietate a legumelor creºte prin asocierea cu grãsimi. Asociate însã cu grãsimi sau carne. au o putere de saþietate redusã. bogate în substanþe extractive. Carnea ºi produsele din carne. 209 . Materialul fibros trebuie sã reprezinte circa 30 g în 24 ore pentru un adult cu un necesar energetic de 2700 Kcal.Grãsimile în cantitate mare ºi preparatele grase micºoreazã activitatea secreto-motoare a stomacului. provoacã o intensã secreþie de suc gastric.

lapte fiert. se mãreºte eficienþa muncii. Ordinea de succesiune a preparatelor la aceeaºi masã exercitã un efect important asupra digestiei. ceai. Este indicat sã se înceapã masa cu preparate care prin proprietãþile lor organoleptice ºi prin acþiunea lor excitantã declaseazã ºi întreþin secreþia sucurilor digestive. pâine proaspãtã sau uscatã. 7. legume fierte. proporþia de substanþe nutritive creºte. se amânã apariþia fenomenelor de obosealã. ouã tari. vin. cinã 20 %. fripturã grasã. Temperatura preparatelor culinare influenþeazã eficienþa digestiei ºi absorbþiei. cantitatea consumatã la o masã fiind mai redusã.17 200 cm3 apã. biscuiþi 250 g carne rasol. bulion de carne Cartofi piure. bere. Este necesarã respectarea orelor de masã. prânz 50%. 100 g carne afumatã 9. Acestea sunt în special preparatele care conþin o cantitate mare de substanþe extractive (preparatele lichide mai ales). Prin repartiþia necesarului energetic în mai multe prize alimentare se evitã scãderea glicemiei. 150 g fasole fiartã. Cantitãþile consumate zilnic se repartizeazã în 3-4 mese servite la un interval de 4-5 ore. 150 orez fiert. fripturã vitã 200g mazãre piure. Se recomandã pentru preparatele care 210 . Este recomandabil ca necesarul energetic zilnic sã fie repartizat astfel: mic dejun 30%. 10. eficienþa digestiei este mai bunã. 100 g ºuncã fiartã. bulion de legume. suprimarea a 1-2 mese are efecte negative asupra organismului. cafea.Timp mediu de evacuare a stomacului 1 – 2 ore 2 – 3 ore 3 – 4 ore 4 – 5 ore Tabel nr.

iar cele care se consumã la temperatura camerei la 15... Diferenþierea preparatelor culinare în funcþie de preþ nu exclude necesitatea ca fiecare meniu sã satisfacã criteriile menþionate: acoperirea necesarului de substanþe nutritive.se servesc calde temperaturi de 35. 211 .. 17°C. Este contraindicatã consumarea de preparate foarte reci sau foarte calde. evitarea monotoniei..... 40°C ºi 10.12°C.12°C pentru preparatele care se servesc reci. Criteriul cost trebuie sã aibã în vedere posibilitatea respectãrii valorii nutritive prin substituiri corespunzãtoare de materii prime. diminuarea pierderilor prin procesul tehnologic. asigurarea unei puteri de saþietate corespunzãtoare. Bãuturile reci se servesc la 10. acestea diminuând absorbþia substanþelor nutritive ingerate prin preparatele respective. asocierea corectã a grupelor de alimente. 11.

1983. Editura Ceres. Aceste substanþe. 1 212 . hrana fiind izvorul ºi regulatorul proceselor de schimb. conþine unele substanþe care nu se repetã în alte produse. în consecinþã.CAPITOLUL 8 ALIMENTAÞIA – COMPONENTà A TRADIÞIEI CULTURALE Alimentaþia stã la baza vieþii ºi constituie un factor cu acþiune permanentã care determinã desfãºurarea proceselor metabolice. chiar în cantitãþi foarte mici. O alimentaþie corectã presupune o mare varietate de alimente.1 Unul dintre cei mai importanþi factori ai realizãrii alimentaþiei echilibrate îl constituie cunoaºterea particularitãþilor ºi valorii nutritive a produselor alimentare folosite pentru acoperirea necesitãþilor în substanþe nutritive ale organismului. pot influenþa starea de dezvoltare ºi de sãnãtate a individului. Excluderea unui produs sau a mai multor produse priveazã organismul de posibilitatea unei selecþii optime a componenþilor necesari sintezei compuºilor proprii. Segal. deoarece fiecare produs alimentar are compoziþia sa caracteristicã ºi. Bucureºti. Cunoaºterea valorii nutritive a produselor agroalimentare permite o mai bunã valorificare a potenþialului R. Valoarea nutritivã a produselor alimentare.

Cultura este modul de viaþã al unui popor. Deci. În sensul acestei relaþii. o istorie a producþiei de alimente.agricol ºi alimentar ºi în acelaºi timp contribuie la orientarea tehnologiilor de prelucrare în direcþia exploatãrii maxime a potenþialului lor nutritiv. când vorbim de comportamentul cultural nu ne referim numai la felul de a se îmbrãca ºi de a se comporta în societate. Privite astfel. Aceastã gradaþie nu trebuie tratatã mecanic. dar ºi a patologiei legatã de alimentaþie. ca ºi calitative. 213 . dar omul contemporan nu mai este strict legat de producþia localã de hranã. În funcþie de condiþiile naturale. ºi la urmã cele care s-au limitat la simpla culegere din naturã. Alimentele ºi alimentaþia au evoluat o datã cu posibilitãþile materiale. agrare ºi pastorale. în întreaga ei complexitate. populaþiile umane pot sã difere din punct de vedere al alimentaþiei. deci ºi la comportamentul alimentar. comportamentul alimentar este o categorie cãreia i s-a consacrat o literaturã incitantã. vânãtoreºti. Se considerã cã societatea este cu atât mai civilizatã ºi mai cultã cu cât dispune de o tehnologie mai dinamicã ºi mai adecvatã pentru dominarea mediului fizic. cu evoluþia ºtiinþei. În cadrul ecosistemului uman. alimentele ºi alimentaþia constituie una din laturile cele mai importante. pot fi identificate de om prin evoluþia sa culturalã ºi socialã. Astãzi putem vorbi de o istorie a alimentaþiei. ci dialectic. ci ºi la felul de alimentaþie. Ecologia alimentelor apare astfel ca un model al relaþiei omului cu mediul. cu modificarea concepþiilor oamenilor. Raporturile cantitative din biosferã. de una a gastrotehniei. se orânduiesc civilizaþiile industriale. în ordinea descrescândã a superioritãþii. de o istorie a igienei alimentare.

1. au comparativ cu aceasta o alimentaþie mai economicã. dorinþã. fenomene ca instinct. Se cunoaºte cã cerinþele organismului faþã de substanþele nutritive variazã interindividual ºi intergrupuri (de exemplu diferenþe în excreþia de tiaminã la indivizii cãrora li s-au administrat doze identice de tiaminã sau diferenþe între diferite populaþii în ceea ce priveºte concentraþia medie de colesterol). modificãrile compoziþiei organismului în funcþie de vârstã). Factori implicaþi în comportamentul alimentar Factorii implicaþi în comportamentul alimentar al omului pot fi clasificaþi: Ø Factori exteriori. funcþia socialã a zilelor festive). omul poate sã trãiascã în deplinã sãnãtate la niveluri nutriþionale variate. necesitate. cu un standard de viaþã mai ridicat decât Franþa. obiºnuinþe etc. inclusiv din punct de vedere al efortului de preparare a alimentelor. senzorial (de exemplu sensibilitatea tactilã a mucoasei bucale. se considerã cã þãri ca Suedia ºi SUA.8. cea termicã. 214 . care sunt de ordin fiziologic (senzaþia de foame sau de sete). Ø Factori interiori. gustul) ºi psihologici (de exemplu semnificaþia simbolicã a alimentelor. diferã de la un individ la altul ºi de la o populaþie la alta. a ºi intraindividual (de exemplu. agreabil ºi dezagreabil. În tot acest complex. Astãzi este unanim recunoscut cã în interiorul unor limite. constituiþi din alimentele propriuzise având valoare nutritivã ºi implicând tonusul emotiv. În ceea ce priveºte relaþia dintre nivelul de viaþã ºi cel de alimentaþie. sub care necesitãþile esenþiale nu sunt satisfãcute ºi peste care o serie de elemente nutritive devin de-a dreptul nocive.

în urma unor experimentãri. sunt supuºi unor condiþii nutriþionale favorabile. Astfel. Genele dezvoltãrii în înãlþime nu vor determina un individ înalt dacã dezvoltarea este limitatã de subnutrþie în timpul sarcinii ºi a primei perioade dupã naºtere. iar preferinþele noastre alimentare. s-a susþinut ipoteza. Abaterile dimensiunilor corporale datoritã acþiunii genelor sunt trecute cu vederea.8. O serie de erori de metabolism înnãscute au implicaþii nutriþionale majore. 215 . Factori dependenþi de individ Unul dintre cele mai importante elemente care determinã variaþia cerinþelor organismului pentru substanþe nutritive este introdus de diferenþele genetice. datoritã condiþiilor de mediu ºi nu genetice.1. Atunci când indivizii scunzi. cã aversiunile noastre faþã de o anumitã hranã sunt instinctive ºi mai puþin învãþate. Recent. acordând caracteristicilor ereditare un rol în stabilirea preferinþelor culinare.1. sunt determinate mai degrabã de gene decât de condiþiile mediului ambiant. dupã cum unii indivizi sunt scunzi din cauze genetice deºi au crescut în condiþii favorabile. ca nesemnificative pentru individ sau societate. în general. problema capãtã un aspect grav. ipoteza poate conduce la formularea cã obiceiurile noastre alimentare pot fi codificate în structuri genetice ale unor generaþii viitoare. performanþe scãzute la teste de învãþare ºi de comportament. Dar. deoarece – ºi existã destule dovezi – asemenea deviaþii de la normal se asociazã cu sensibilitate crescutã la infecþii. statura creºte. în cazul în care abaterile de creºtere ºi de dezvoltare sunt determinate de factorii de mediu sau nutriþionali. considerate de nutriþioniºti ca fiind achiziþionate prin învãþare ºi tradiþii.

sunt influenþaþi de factorii mediului: fizici (cum ar fi temperatura ambiantã). Calitãþile senzoriale. Factorii de mediu Factorii proprii individului. Alimentaþia este mai mult legatã de evoluþia socialã ºi economicã decât de factorii geografici. în special olfactive-gustative. prezenþa paraziþilor) ºi sociali (de pildã felul ºi intensitatea activitãþii). are semnificaþie emoþionalã legatã de experienþa simþurilor (tonusul emotiv) iar omul îi conferã semnificaþii simbolice. influenþeazã hotãrâtor apetitul ºi în felul acesta intervin în organizarea alimentaþiei. Se considerã cã existenþa omului va depinde în viitor de capacitatea sa de adaptare socialã decât de abilitatea reglãrii fiziologice ºi metabolice la schimbãrile de mediu. importanþã mai mare factorilor de mediu decât celor individuali.Problematica alimentaþiei umane nu poate fi redusã numai la biochimie ºi fiziologie. biologici (de exemplu. Se poate spune cã noi nu consumãm ca atare trofine ºi kilocalorii.1. Numeroºi autori acordã.2. Pentru un european consumarea cãrnii de câine este un tabu. în acest sens. într-un anumit context social ºi psihologic. în timp ce în unele zone asiatice constituie o delicatesã. care concurã la variaþia cerinþelor organismului pentru substanþe nutritive. 8. ci produse cu un anumit gust ºi aspect. În alegerea alimentelor consumatorul ºtie foarte puþin despre necesitãþile sale organice ºi în schimb este captat în mare mãsurã de dorinþele ºi plãcerile pe care i le conferã produsul alimentar. Alimentul are o triplã calitate: asigurã necesarul nutriþional. Într-un anumit cadru 216 .

politici) 217 .1 Factori care contribuie la variaþia cerinþelor de substanþe nutritive FACTORI Al INDIVIDULUI Genetici Vârstã Biologici Sex Stãri fiziologice: Ø Graviditate Ø Alãptare Ø Creºtere Stãri patologice Ø Metabolice Ø Traumatice Ø Neoplazice Ø Infecþioase Sursa: R. concepþie deformatã sau exageratã. Varietatea mãrii nu a fost suficientã pentru a face din albanezi un popor de pescari sau navigatori. În epoca homericã se obiºnuia ca neamurile sã fie indicate prin hrana lor de bazã. Tabelul nr 8. de pildã. Indiferent de valoarea nutritivã a meniului ºi existenþa unei oarecare rezerve faþã de acesta.geografic sunt mai multe posibilitãþi de a satisface nevoile economice. Trebuie amintite în acest cadru ºi libertãþile pe care le oferã statutul social al persoanei ºi care include. unii privesc respectarea dietei sau chiar meniul de la spitale ºi cantine ca o limitare a libertãþii de alegere. alegerea drept cadou a unui produs alimentar scump sau rar pentru a impresiona. Segal – sursã citatã FACTORI DE MEDIU Fizici Sociali (culturali. ca ºi felul de viaþã. Pe de altã parte. economici. dacã totuºi cineva dã tonul la masã meniul este acceptat. Numai efectele prefacerilor sociale ºi economice reuºesc sã ºteargã cu timpul anumite caractere tradiþionale de alimentaþie. alimentaþia deosebea pe vremuri popoarele unele de altele. Acceptarea socialã limiteazã libertatea individualã de alegere.

Elementele de studiu ale faptelor alimentare Sursa: R Segal.1 nu vor fi consideraþi izolaþi. ci ca rezultatul ansamblului într-o interacþiune dinamicã.1. Valoarea nutritivã a produselor alimentare. fiecare în parte. Editura Ceres. Bucureºti 1983 218 . Figura 8.Factorii ºi motivaþiile din figura nr. 8.

3% condimente ºi mirodenii) ºi numai 25% pentru produse cu valoare nutritivã ridicatã (13% – pâine ºi produse fãinoase. agricultor. În prezent. orãºean ºi urbanismul modern. În 1987 în SUA 83% din reclame pentru produsele alimentare destinate week-end-ului se refereau la produse cu un conþinut redus de substanþe nutritive. în cursul revoluþiilor industriale. 3% produse lactate. În þãrile dezvoltate. Unui produs i se face o reclamã prin accentuarea calitãþilor pentru a da naºtere dorinþei de cumpãrare. 3% – produse pe bazã de legume ºi fructe). în multe zone pe plan mondial – în curs de dezvoltare – cultura se aflã într-un proces de schimbare ca rezultat al industrializãrii. omul fiind o fiinþã socialã. 6% – carne ºi produse din carne. Nu trebuie uitat cã. ignorând multe aspecte ale parametrilor culturali. 11% – dulciuri. 16% – alimente bogate în grãsimi. 219 . aceste schimbãri au avut loc într-o perioadã îndelungatã.Este incorect sã considerãm practicile alimentaþiei în sine. Sunt firme ºi persoane pe care le intereseazã profitul ºi nu rezultatele nutriþionale. cele mai multe obiceiuri de alimentaþie au menirea de a proteja grupul social. Putem afirma cã mediul cultural s-a aflat ºi se aflã în modificare în cadrul a cinci ecologii majore: vânãtorculegãtor. crescãtor de animale. S-a observat cã în ultimul timp reclamele pentru alimente au depãºit mãsura ºi se vorbeºte chiar despre ºocul negativ al acestora. Reclama are scopul de a informa ºi de a atrage atenþia consumatorilor asupra unui anumit produs. Din acelaºi studiu rezultã cã în cursul unei sãptãmâni 70% din reclamele destinate alimentelor s-au fãcut pentru produse cu un nivel nutriþional scãzut (40% – bãuturi.

1996 Practicile de alimentaþie reprezintã unul dintre cele mai semnificative aspecte ale cadrului cultural.8. Influenþe socio-economice privind comportamentul alimentar Mediul alimentar implicã interacþiuni alimente – om la trei nivele. care intereseazã ºi poziþia consumatorului faþã de valoarea nutritivã a produselor alimentare: Ø personalã Ø naþionalã Ø internaþionalã Componenta personalã se bazeazã pe elemente caracteristice mediului individului. deci de ordin fizic.2. Bucureºti. Interacþiunea factorilor care determinã comportamentul alimentar Sursa: R. estetic. Editura Oscar Prinþ. Figura 8.2. Merceologia ºi expertiza mãrfurilor alimentare de import-export. economic. Acest termen – practici de alimentaþie – include metode de obþinere a hranei (vânãtoarea) sau producerea ei (agriculturã. Pamfie. emoþional (psihologic). creºterea 220 . social.

tipul de servicii etc. dintr-un an).animalelor). potenþialul acþiunii pozitive aliment – om creºte. Este binecunosut cã alimentaþia fiind un gest social. La conturarea componentei persoanelor concurã urmãtorii factori: Ø timp Ø energie Ø bani Ø îndemânare Ø informare asupra produselor alimentare. depozitare. unde se consumã (limite teritoriale – acasã sau în afarã). când se consumã alimentele (anumite ore dintr-o zi sau un anumit sezon. Limitele energiei fizice influenþeazã frecvenþa de cumpãrare. de ce unele alimente se consumã în anumite perioade ºi condiþii. cantitatea de alimente pregãtite. accesorii. de exemplu. pregãtite). preparare. Timpul disponibil pentru cumpãrarea. Bineînþeles. Energia mentalã 221 . Când factorii de timp ºi de îndemânare sunt asociaþi. cel care se alimenteazã singur are un comportament mai dificil. pregãtirea ºi servirea alimentelor determinã parþial ceea ce se consumã ºi calitatea alimentului consumat. la urmãtoarele întrebãri: Cu cine mãnâncã persoana. Enegia disponibilã poate fi împãrþitã în: Ø fizicã Ø mentalã Ø de combustibil. care produse animale sau vegetale sunt considerate ca hranã dãunãtoare (interzise). dar ºi accesoriile utilizate la mâncare sau etichetã. Pentru a defini componenta personalã se vor obþine informaþii. sunt indicate metode de recoltare. cum se consumã (crude.

mai scumpe. ceea ce constituie un factor psihologic deloc neglijabil. D. în general.decide meniul. estetica. Banii disponibili determinã alegerea produsului. ca ºi servitul. cantitatea. în timp ce informaþiile culese de pe stradã sau de la vecini sunt uneori dãunãtoare. despre tehnica de pregãtire ºi conservare pot compensa în parte lipsa de timp pentru achiziþii. De asemenea acestea determinã ºi interiorul încãperii în care se mãnâncã (mobilã. Energia petrochimicã contribuie la determinarea mãsurii în care îþi convine sau nu sã cumperi un produs alimentar. alimentele prelucrate mai mult necesitând un consum mai mare de energie fiind. calitatea alimentului (inclusiv nivelul defectelor fizice care se tolereazã). În ultimele trei decenii au fost emise pe aceastã temã numeroase teorii cum ar fi1: Ø Teoria lui Maslow. Comportamentul consumatorului. Cunoºtinþele temeinice despre compoziþia ºi calitãþile alimentului. Morariu. fineþea. O sursã cu valoare ºtiinþificã duce la un comportament corespunzãtor. Deva. 1 222 . Pizmaº. 2001. Informaþiile au o importanþã fundamentalã pentru comportamentul alimentar. Îndemânarea la pregãtirea alimentelor. Editura Bibliofar. inclusiv nivelul valorii nutritive. frecvenþa cu care se poate cumpãra. penuria de bani ºi energie. finisaje). Comportamentul cumpãrãtorului ºi al consumatorului este influenþat de factorul personalitate. influenþeazã alegerea acestora (gata preparate dupã un ritual complicat etc). D. La baza piramidei ar sta nevoile psihologice ale supravieþuirii. care precizeazã cã motivele comportamentului uman sunt înnãscute ºi ierarhizate conform necesitãþilor.

Componenta internã (naþionalã). deci asupra elementelor cine poate cumpãra. fundamentatã de Dollard ºi Miller.Ø Teoria analiticã a lui Cattel precizeazã cã atât trãsãturile personalitãþii cât ºi circumstanþele determinã comportamentul. Prin optimizarea capacitãþilor de producþie ºi a proceselor tehnologice în industria alimentarã. Conþinutul nutritiv al alimentelor 223 . În primul rând trebuie subliniat cã eficienþa producþiei are un efect major asupra preþului produsului. preferã produsele pretabile de a atrage atenþia ºi admiraþia. se referã atât la relaþia cerere-ofertã cât ºi la cultura ºi educaþia alimentarã. ce ºi cât. Ø Teoria lui Ezsenk. obiceiurile fiind asociaþii învãþate între stimul ºi rãspuns. reflex. pune accentul pe bazele biologice ale personalitãþii. tipul agresiv. pledeazã pentru ideea cã oamenii învaþã prin observarea comportamentului altora. dar ºi adulþii învaþã prin observare de la semeni. care pentru a crea o identitate deosebitã. mai apoi. omul poate modifica relaþia sa cu mediul alimentar ºi potenþialul ingerãrii adecvate de substanþe nutritive. evidenþiazã trei posibilitãþi predominante de orientare a individului: tipul conformist care în dorinþa de acceptare. susþine cã personalitatea se formeazã cu timpul. de multe ori renunþã la dorinþele ºi necesitãþile proprii ºi cumpãrã ceea ce cumpãrã îndeosebi ceilalþi. Ø ªcoala abordãrii sociale. Ø Teoria lui Hornez. avansatã de Bandura ºi Walters. într-o abordare mai nouã. tipul detaºat. Nu numai copiii imitã pe adulþi. Ø Teoria formãrii observaþionale. O reacþie trebuie mai întâi realizatã pentru a fi întãritã ºi pentru a deveni. care nu este preocupat de cumpãrãturi ºi pe care nu îl intereseazã pãrerea celorlalþi.

Dintre mijloacele educaþiei nutriþionale folosite frecvent menþionãm: 224 . Tehnologia de marketing atrage cumpãrãtorii în magazine folosind îndeosebi mijloace mass-media. De asemenea. Printre principalele obiective ale acestei educaþii se numãrã investigarea nivelului de culturã nutriþionalã ºi igienã alimentarã. raþionalizare etc). Tehnologia de distribuire modernã permite transportul de alimente perisabile congelate ºi refrigerate. instruirea în aceastã direcþie încã din ºcoalã. Existã politici de stat care încurajeazã. tarife etc. tehnologia ºi capacitatea de distribuire a produselor alimentare ºi marketingul sunt factori care contribuie la definirea disponibilitãþii cererii ºi a preþurilor alimentare. alimentele conservate pierzând din valoarea nutritivã pot fi utilizate pe tot parcursul anului. legislaþie sanitarã ºi nutriþionalã. Acesta este motivul tendinþei de extindere pe plan mondial a practicii conservãrii. prin care se previne deteriorarea în timp a alimentelor ºi a valorii nutritive a acestora.) sau cererea pentru alimente a consumatorilor (prin cumpãrarea surplusului de produse. atitudinilor ºi tradiþiilor alimentare existente dar ºi a prejudecãþilor ºi pãrerilor greºite. orientarea metodologiei acþiunilor de educaþie în raport cu cerinþele comportamentale.proaspete este mai mare decât al alimentelor conservate. depistarea obiceiurilor. limiteazã sau stimuleazã producþia de alimente (prin subsidii pentru anumite recolte. controlul preþurilor. Totuºi. pe teritorii întinse ºi la un preþ modic. înzestrarea sistematicã a populaþiei cu cunoºtinþe asupra alimentelor raþionale ºi cultivarea unei opinii de masã pentru însuºirea unor cunoºtinþe. îngrãdirea producþiei altora.

Tradiþia rãmâne unul dintre elementele cele mai importante de influenþã. decât la valorile statice privind alimentaþia cotidianã de masã.Ø mijloacele orale (conferinþe. De exemplu. lecþii. grafice. a momentului consumului ºi deseori al locului acestuia. ºezãtori. simpozioane. afiºe. modului de prelucrare a acestora. emisiuni. Trãsãturile specifice ale alimentaþiei se evidenþiazã mai ales la mesele festive sau în preferinþele gastronomice. Tendinþele actuale ale pieþei contemporane. Componenta internaþionalã a cãpãtat în ultimele decenii o poziþie de prim ordin printre elementele care influenþeazã comportamentul alimentar prin efectele asupra politicii alimentare naþionale. îndreptate spre o globalizare a acesteia. Ceea ce se numeºte în mod obiºnuit tradiþia unui popor se referã mai curând la trãsãturile particulare specifice alimentaþiei. prin comparaþie cu europenii unde masa de prânz este masa principalã. fotografii. mulaje) Ø mijloace combinate. convorbiri) Ø mijloace scrise ºi tipãrite (cãrþi. la americani aceasta este o masã frugalã (lunch). prin compensaþie cu cina (dinner) care este consistentã ºi se serveºte dupã ora 18. radio. forme de volum – ca modele. se serveºte în localuri specializate. ci mai ales a alegerii surselor de alimentaþie. impun dimensionarea ofertei ºi a consumului. articole. broºuri. 225 . respectiv cunoaºterea diferenþelor comportamentale legate de modul de a servi mesele zilnice. rubrici permanente în publicaþii periodice) Ø mijloace vizuale (forme plane – ca diagrame. a intereselor comerciale ºi a preferinþelor personale. nu numai a consumului alimentar cantitativ.

ordinea de ingerare a alimentelor. locul pe care îl ocupã carnea. Influenþele occidentale tind sã înlocuiascã. bãuturile care se servesc. Preparatele româneºti sunt considerate astãzi ca unele dintre cele mai prelucrate ale bucãtãriei internaþionale. în anumite zone. legumele. mai ales în ceea ce priveºte tehnicile de prelucrare ºi modalitãþile de asociere a alimentelor în consum.elementele de fond regãsindu-se ºi în obiceiurile alimentare zilnice. grãsimile ºi condimentele cele mai larg utilizate. locul pe care îl ocupã carnea în consumul cotidian etc. Aceste elemente de fond se referã la repartiþia inegalã a cantitãþii de alimente consumate zilnic. pe cele autohtone. aluaturile. pâinea în alimentaþia zilnicã. produsele dulci. numãrul obiºnuit al meselor zilnice. 226 .

Relaþii între alimentaþie ºi starea de sãnãtate a populaþiei Dreptul la hranã este un drept de bazã al omului. Altfel spus. precum ºi multiplele riscuri pe care le incumbã factorii tehnologici ºi de mediu constituie tot atâtea preocupãri ale acelor domenii de activitate destinate sã satisfacã cerinþele majore ale consumatorilor. alimentele au o triplã calitate: asigurã necesarul multinutriþional al omului. un factor cu acþiune permanentã care modeleazã procesele metabolice.CAPITOLUL 9 TENDINÞE PRIVIND ALIMENTAÞIA UMANÃ 9. alimentaþia reprezintã sursa ºi regulatorul proceselor de schimb. la educaþie. alimentele ºi alimentaþia reprezintã aspecte deosebit de importante. la muncã ºi altele care decurg din acestea. acesta fiind esenþial pentru ca oamenii sã se poatã bucura pe deplin de celelalte drepturi ale lor. cum ar fi dreptul la sãnãtate.1. În cadrul ecosistemului uman. Pentru om. deoarece rolul ºi influenþa acestora asupra stãrii de sãnãtate a individului. au semnificaþie 227 . dar în acelaºi timp ºi o plãcere asociatã curent cu principalele evenimente cotidiene sau periodice în existenþa omului.

alimentaþia tipicã zonelor asiatice cuprinde cereale (în special orez). zahãrul care este o diglucidã. De exemplu. O cincime din energia pe care o degajã alimentele este datã de lipide. dar ºi o cantitate moderatã de vin. legume ºi fructe. În alimentaþia tradiþionalã 60-70 % din energia furnizatã de hranã provine din amidon ºi alte glucide complexe. aceasta înseamnã o alimentaþie sãracã în grãsimi ºi zahãr. de 5% la aportul energetic al alimentaþiei. o treime din energia necesarã zilnic se obþine prin consum de grãsimi ºi uleiuri. deºi în bucãtãria mediteraneanã folosirea grãsimilor saturate este limitatã. iar protidele au o contribuþie de 10-14% din aportul energetic alimentar. incluzând cantitãþi importante de grãsimi ºi zaharuri. În ceea ce priveºte alimentaþia caracteristicã multor societãþi industrializate. mai mare decât cel necesar.emoþionalã (tonusul emotiv bazat mai ales pe experienþa simþurilor) ºi implicaþii simbolice. În aceste zone. motiv pentru care existã variate posibilitãþi de asociere între acestea. peºte ºi alte tipuri de carne în cantitãþi mai mici. de regulã. Pe de altã parte. cercetãrile ºi analizele întreprinse aratã cã aceasta se defineºte printr-un aport energetic. alimentaþia tipicã pentru zonele mediteraneene include o cantitate mare de cereale. conferite în timp de cãtre oameni. consumate mai ales prin intermediul produselor de origine animalã. scopul final rãmânând acelaºi: acoperirea necesarului fiziologic zilnic de substanþe nutritive al diferitelor categorii de consumatori. fructele ºi 228 . legume. Alimentaþia modernã s-a dezvoltat plecând de la aceastã combinaþie validatã existenþial de substanþe nutritive pe care le regãsim într-o gamã foarte largã de alimente. participã într-o proporþie redusã. în schimb.

1996..legumele sunt mult mai puþin presante. în primul rând a obezitãþii ºi a hipertensiunii arteriale. a constituit-o apariþia ºi extinderea pe scarã largã a problemelor de sãnãtate. R. de exemplu. R. 2 Brown. a randamentului economic. în general. laptele ºi brânza – care sunt bogate în grãsimi ºi deci în energie. în schimb.2 milioane de decese. în 1993. H. Astfel. 1997. Bucureºti. asociat în mod curent cu lipsa exerciþiilor sau a activitãþii fizice. astfel.L. se Brown. Editura Tehnicã. în Statele Unite ale Americii în 1993.. din punct de vedere al alimentaþiei. ouãle. schimbãrile care se produc în obiceiurile alimentare.L. Bucureºti. Kane. tratarea bolilor amintite a costat Statele Unite ale Americii mai mult de 100 miliarde de dolari. cifra reprezentând numai cheltuielile de ordin medical. Reevaluarea capacitãþii pãmântului de a-ºi susþine populaþia.2 Pe de altã parte.1 Urmarea acestui stil de viaþã. Consecinþele acestor riscuri privind sãnãtatea se regãsesc ºi în costuri economice foarte mari. 1 229 . atacurilor de cord ºi ai cancerului care împreunã au fost cauza a 1. Casa plinã. considerate precursori ai bolilor de inimã. S-a constatat cã alimentaþia din cadrul þãrilor industrializate este caracterizatã printr-o cantitate de aproape douã ori mai mare de lipide ºi zahãr decât normele recomandate de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii. pierderile cauzate de scãderea productivitãþii muncii ºi. în cadrul societãþilor în curs de dezvoltare. amidonul este cu o treime sub nivelul celei recomandate de aceeaºi organizaþie. cum ar fi. În plus. Editura Tehnicã.. cantitatea de glucide complete. în comparaþie cu produsele de origine vegetalã. tendinþele care se manifestã în aceste þãri sunt de a consuma mai multe produse animaliere – cum ar fi carnea. au fost estimate la 79 de miliarde de dolari. Opþiuni dificile – confruntarea cu perspectiva crizei alimentare.

Soluþia pentru a stopa creºterea alarmantã a frecvenþei bolilor cronice cu cauze nutriþionale este de a elimina. În acest scop. în detrimentul acoperirii nevoilor celorlalþi cetãþeni. De asemenea. totuºi. Deºi în ultimele douã decenii s-au înregistrat ameliorãri în ceea ce priveºte starea alimentaþiei ºi incidenþa bolilor cronice care au ºi cauze nutriþionale. 230 . sau mãcar reduce. existând încã regiuni întinse în sudul Asiei ºi în Africa Subsaharianã în care problema la ordinea zilei este subnutriþia.manifestã cu precãdere la nivelul unui grup social restrâns ºi cu posibilitãþi materiale ridicate. alcool ºi fumat în provocarea bolilor cronice. foarte mulþi consumatori nu reuºesc sã se încadreze în aceste standarde. într-o serie de þãri din Orientul Mijlociu. þãrile în curs de dezvoltare alocând un procent important ºi disproporþionat de mare din resurse pentru îngrijirea sãnãtãþii unui grup restrâns. sãnãtatea elitei influenþeazã indirect ºi bunãstarea celorlalþi. ºi mai puþin sau deloc în cazul celor sãraci sau al cetãþenilor obiºnuiþi. dar influent. aceste schimbãri nu sunt universal valabile. fie din cauza problemelor economice cu care se confruntã. este deosebit de utilã realizarea unei clasificãri a factorilor de risc. dar ºi la stabilirea tratamentului necesar ºi la înþelegerea sinergiilor periculoase dintre alimentaþie. care sã ajute la recunoaºterea acelora dintre ei care sunt specifici fiecãrei boli în parte. factorii favorizanþi ai apariþiei acestora. America Latinã ºi Asia de Sud-Est. Deºi cercetãrile din ultimii ani au arãtat pregnant care sunt coordonatele unei alimentaþii sãnãtoase ºi ce tip de diete minimizeazã riscul apariþiei bolilor cronice. fie din motive de educaþie nutriþionalã. din mediul urban. cauzate de o nutriþie defectuoasã.

de un ansamblu de fenomene complexe -economice.Prin urmare. sociale ºi politice – specifice þãrilor ºi regiunilor lumii. sare ºi zahãr – poate preveni apariþia bolilor cronice. Între cauzele majore care au generat apariþia acestor stãri de lucruri. alimentaþia echilibratã trebuie asociatã ºi cu practicarea curentã a exerciþiilor fizice. Natura globalã a problemei alimentare este accentuatã de mai multe circumstanþe care au apãrut în diferite etape de dezvoltare a comunitãþii umane: intensitatea ºi scara de manifestare. un mod optim de alimentaþie – bogat în glucide complexe. companiile private ºi cetãþeni în ceea ce priveºte soluþionarea problemei alimentare la nivel mondial. dar sãrac în lipide. 9. ºi moarte produsã de foamete. gradul înalt de inegalitate în producþie ºi distribuþie. respectiv mai mare de proteine vegetale. Problema alimentarã ia diferite forme: de la o structurã inadecvatã a consumului alimentar în raport cu cerinþele fiziologice nutritive ale organismului. Asigurarea securitãþii alimentare a populaþiei Problema alimentarã mondialã rezultã din jocul a numeroase contradicþii din sfera producþiei ºi distribuþiei alimentelor. la rândul lor. dependenþa accentuatã a multor state în curs de dezvoltare de ajutorul alimentar ºi de importurile din alte state. De asemenea. la înfometare în masã. legume ºi fructe.2. Nu în ultimul rând. cum ar fi cele din soia. raportul dintre populaþie ºi resursele alimentare 231 . în unele cazuri. în altele. dar ºi posibilitatea unor evoluþii dezastruoase pe termen lung. se impune o colaborare eficientã între guverne. pentru ieºirea din situaþiile grave existente în anumite pãrþi ale lumii. La acelaºi rezultat va contribui ºi un consum mai mic de carne. contradicþii determinate.

fenomene de supraexploatare a unor ecosisteme. în unele regiuni ale lumii. nu mai poate fi astãzi definitã doar ca o simplã problemã de investiþii tot mai mari în agriculturã. în cele mai multe cazuri nu poate fi acoperitã pe termen scurt în condiþii rezonabile.se situeazã pe unul dintre primele locuri. având în vedere faptul cã cei doi vectori se intercondiþioneazã reciproc ºi cã nu se poate vorbi de o selecþionare justã. inclusiv în comportamentul reproductiv. în afara existenþei unui echilibru durabil între ei. sãnãtãþii ºi educaþiei. invers. la sporirea populaþiei din anumite zone. influenþa reciprocã a acestor douã variabile poate fi rezumatã prin urmãtorul enunþ: abundenþa resurselor sau creºterea cantitativã a acestora în decursul timpului asociatã cu sporirea veniturilor personale. deoarece consecinþele unei creºteri prea mari de populaþie se vor reflecta pe termen lung asupra resurselor de hranã ºi de apã potabilã. precum ºi asupra mediului înconjurãtor. creºterea necontrolatã a populaþiei în care un rol hotãrâtor îl are ºi lipsa educaþiei unor largi categorii de oameni atrage dupã sine o cerere de resurse alimentare mult crescutã faþã de perioadele anterioare ºi care. 232 . duce la creºterea nivelului de trai ºi de multe ori. atât la nivel local ºi naþional cât ºi la nivel mondial. ci trebuie vãzutã ca fiind dependentã de schimbãri majore. care ar trebui sã se regãseascã în toate aspectele profunde ale vieþii cotidiene. Din ambele situaþii rezultã cã explozia demograficã reprezintã un fapt care trebuie evitat. în mãrimea familiilor ºi în politica populaþiei. sau mãcar de ameliorarea vastei probleme globale. De fapt. în condiþiile în care se constatã. De aici rezultã cã asigurarea securitãþii alimentare pentru generaþiile viitoare. habitatului ºi locurilor de muncã.

mai ales în contextul þãrilor în curs de dezvoltare. traduse printr-o insuficienþã ponderalã a adulþilor. proporþional cu nevoile acestora. iar pe termen lung daca nu existã MPC cronice. aportul alimentar individual adecvat (AAAI) este asigurat pe termen scurt dacã aportul hranei în kilocalorii rãspunde nevoilor. Securitatea alimentarã a familiilor (SAF) este necesarã pentru asigurarea SAI dar nu este suficientã deoarece hrana disponibilã nu este întotdeauna repartizatã egal între membrii familiei. In termeni numerici. se considerã cã AAAI este acoperit dacã nu existã deficienþe proteino-calorice (MPC). Pentru o mai bunã înþelegere a relaþiei dintre securitatea alimentarã ºi aportul alimentar adecvat. Astfel. starea de sãnãtate. este nevoie de o minimã clasificare conceptualã a segmentelor care compun securitatea alimentarã. Securitatea alimentarã individualã (SAI) reprezintã posibilitatea de a avea acces la o alimentaþie sigurã ºi suficientã pentru o viaþã sãnãtoasã. într-o anumitã accepþiune. acces care trebuie sã fie garantat de cãtre autoritãþile statale. variabile în funcþie de vârstã. pe termen mediu. efortul fizic depus ºi greutatea adulþilor. securitatea alimentarã reprezintã cantitatea de alimente necesare unui individ exprimatã în unitãþi fizice. 233 . convenþionale ºi în trofine (substanþe nutritive) pentru a-ºi asigura echilibrul fiziologic ºi a-ºi acoperi cele trei raþii de consum: • raþia de întreþinere • raþia de creºtere.Securitatea alimentarã este definitã ca fiind accesul pentru toatã lumea ºi în mod permanent la hrana necesarã unei vieþi active ºi sãnãtoase. • raþia de activitate.

Adesea. þinând cont de repartiþia alimentelor ºi nevoilor între oameni ºi. P. Spania. • accesul efectiv al populaþiei la achiziþionarea de bunuri de consum alimentar prin asigurarea cererii solvabile potrivit cerinþelor acesteia. pe raportul importuri de produse alimentare /exporturi totale de alimente (dar. Cordoba.3 Ca urmare. în scopul determinãrii nivelului acestui indicator pentru un anumit an. Securite alimentaire – une approche mésoéconomique. în acest caz. 234 . fãrã a renunþa la alte obiective importante. în timp. De exemplu securitatea alimentarã la nivel individual nu o asigurã implicit ºi pe cea 3 Campagne. Trebuie specificat faptul cã asigurarea securitãþii alimentare la unul dintre nivele nu o garanteazã automat pe aceea de la celelalte nivele. ne bazãm pe disponibilitatea energeticã alimentarã (DEA) pe persoanã. 1994. trebuie avute în vedere ºi ajutoarele alimentare) sau pe nivelul stocurilor de alimente de bazã (stocuri publice sau stocuri susceptibile de a fi vândute în caz de creºtere a preþurilor) raportat la consumurile normale ale perioadei analizate. • redistribuirea disponibilitãþilor alimentare în interiorul þãrii sau în afarã. se poate afirma cã existã douã determinante majore ale conceptului de securitate alimentarã: disponibilitatea alimentelor ºi accesul la hranã. prin schimburi internaþionale. Aceasta înseamnã cã pentru realizarea securitãþii alimentare la nivel individual sunt necesare urmãtoarele: • asigurarea disponibilitãþilor alimentare (producþie ºi stocuri de rezervã). Al doilea congres AIEA.Securitatea alimentarã naþionalã (SAN) corespunde posibilitãþilor pe care le au diferite þãri de a garanta SAF ºi SAI.

3. dupã conþinutul economic. elasticitatea cererii de produse alimentare în funcþie de venit ºi preþ.4 A. totuºi. Indicatorii securitãþii alimentare Pot fi grupaþi în mai multe categorii. C. Bucureºti. Deºi i se conferã o sferã de cuprindere foarte amplã. 1996. de puterea de cumpãrare) ºi dorinþa de avea o alimentaþie sãnãtoasã.Indicatorii cererii de consum alimentar: indicele preþurilor. în general. D. relaþiile dintre factorii cauzali ºi rezultativi ºi interdependenþa dintre aceºtia. bãneºti ºi convenþionale pe persoanã. raportul dintre disponibilitãþile de produse 4 Bulgaru. indicatorii coºului alimentar etc. noþiunile de malnutriþie ºi insecuritate alimentarã fiind treptele agravante ale aceluiaºi proces – accesul îngrãdit la o ofertã suficientã de hranã. B. o problemã a familiei sau de nivel individual.de la nivel familial. Economicã. Dreptul de a mânca. M. 9. securitatea alimentarã este. posibilitatea de acces la hranã (determinaþi. Indicatorii ofertei de produse alimentare: producþia alimentarã pe locuitor.Indicatorii sintetici ai securitãþii alimentare: raportul dintre stocul de cereale ºi consumul de cereale la nivel mondial. indicatorii normelor de consum alimentar etc. ponderea cheltuielilor alimentare în totalul cheltuielilor de consum. în ultimã instanþã. 235 . Indicatorii consumului alimentar: consumul alimentar pe o persoanã. indicatorii stocurilor de produse agroalimentare etc. producþia agroalimentarã în unitãþi fizice. costul întreþinerii alimentare. Ed. În acest context. cei trei factori care condiþioneazã securitatea alimentarã sunt: disponibilitatea hranei.

agroalimentare ale principalilor exportatori ºi cererea de consum a populaþiei. mediu ºi lung s-au materializat. Proiectele de dezvoltare vizând o alimentaþie adecvatã sunt cele care aduc beneficii unui segment extins de populaþie. alimentare ºi nutriþionale) la nivel naþional. care contribuie la reducerea inegalitãþii veniturilor ºi au ºanse sã ducã la îmbunãtãþirea sãnãtãþii ºi calitãþii vieþii celor deficitari din aceste puncte de vedere. recunoaºterea existenþei unei probleme alimentare. Politiciile agroalimentare Vizeazã ansamblul sectorului agroalimentar ºi au ca scop satisfacerea nevoilor alimentare ºi nutriþionale ale populaþiei 236 . indicatorii indexãrii salariilor ºi veniturilor populaþiei pentru necesitãþi de consum alimentare etc. indicatorii subvenþionãrii producþiei agroalimentare. precum ºi conºtientizarea implicaþiilor ºi riscurilor pe care nerezolvarea acesteia le poate induce asupra stãrii de sãnãtate a populaþiei pe termen scurt. de-a lungul timpului. variaþia preþurilor la importurile de produse agroalimentare etc. Indicatorii entropiei alimentare: indicatorii deficitului alimentar pe grupe de produse ºi produse de bazã.4. În acest context. numãrul persoanelor care suferã de malnutriþie etc. F. al cãror scop general îl constituie salvgardarea dreptului fiecãrui individ de a avea acces în mod permanent la hrana necesarã unei vieþi active ºi sãnãtoase. 9. în intensificarea eforturilor de elaborare ºi implementare a unor politici agroalimentare (agricole ºi de dezvoltare ruralã. Indicatorii reglãrii securitãþii alimentare: indicatorii investiþiilor agroalimentare. E. regional ºi internaþional.

protide. urmãtoarele: 1. fiind influenþate de veniturile populaþiei. protecþia consumatorilor ºi reducerea riscurilor privind sãnãtatea. analiza principalelor resurse agroalimentare existente ºi susceptibile de a satisface cerinþele alimentare ale populaþiei. respectiv asigurarea inocuitãþii alimentelor prin respectarea criteriilor de calitate în toate componentele lanþului agroalimentar. • Politicile alimentare se referã la un set de mãsuri cu caracter orientativ. 237 . ºi au la bazã norme privind substanþele nutritive (conþinutul alimentelor în energie. toate acestea urmãrind satisfacerea nevoilor biologice complexe ale consumatorilor. al activitãþilor economice ºi sociale din mediul rural ºi în raporturile pe care agricultura le are cu agenþii economici din amonte ºi din aval. vitamine) necesare pentru menþinerea unui tonus fizic ºi psihic optim pentru consumatori. glucide. stimulativ sau restrictiv. 2. lipide. • Politicile nutriþionale au ca scop îmbunãtãþirea calitãþii ºi cantitãþii raþiilor de consum alimentar în vederea satisfacerii nevoilor nutriþionale ale populaþiei. minerale. evaluarea stãrii de nutriþie a populaþiei þintã.prin intervenþii ºi orientãri spre piaþã a diferitelor activitãþi ºi fluxuri care au loc de-a lungul filierelor agroalimentare sau anumitor segmente ale acestora. Aceste politici sunt strâns legate de politicile alimentare. fundamentarea ºi elaborarea pe baze ºtiinþifice a politicilor agroalimentare presupune între altele. de preþurile produselor etc. În acest context. • Politicile agricole ºi de dezvoltare ruralã prezintã numeroase particularitãþi naþionale ºi zonale. se concep ºi se implementeazã diferit la nivelul exploataþiilor agricole.

3. uneori. mai ales dacã aceastã situaþie va fi coroboratã ºi cu un spor demografic necontrolat. respectiv piscicolã. la nivelul diferitelor þãri. cunoaºterea tipurilor ºi stilurilor de alimentaþie. au înregistrat creºteri importante. studiul factorilor socio-culturali care influenþeazã alimentaþia. în primul rând. toate topurile anuale. în curs de dezvoltare sau industrializate. vor putea participa cu succes la aceste schimburi economice externe. ceea ce va implica apariþia în viitor a unor probleme reale privind asigurarea securitãþii alimentare pentru populaþia din anumite zone ale lumii. la anumite segmente de populaþie o stare 238 . deºi în ultimele decenii producþia cerealierã ºi pe cale de consecinþã. iar producãtorii consacraþi de bunuri agroalimentare continuã sã domine cu mici fluctuaþii. cea animalierã. în lipsa unor resurse financiare suficiente. 4. apanajul þãrilor sãrace ºi în curs de dezvoltare. analiza reliefeazã cã situaþia disponibilitãþilor alimentare energetice ºi trofice se prezintã foarte diferit atât pe categorii mari de þãri. cã atât la nivelul marilor regiuni geografice cât ºi în cadrul acestora. Aceasta înseamnã cã pentru echilibrarea balanþei alimentare la nivel mondial. se observã. în prezent are loc o încetinire a ritmurilor de creºtere anualã a acestora. cu toate cã ºi în societãþile dezvoltate se constatã. În al doilea rând se evidenþiazã faptul cã. De asemenea ca o consecinþã a celor arãtate mai sus. Astfel. de regulã. În ceea ce priveºte situaþia principalelor resurse agroalimentare la nivel mondial. existã o distribuþie inegalã a resurselor. însã se pune problema în ce mãsurã þãrile net importatoare de resurse. 1. în special cele sãrace ºi în curs de dezvoltare. cât ºi pe mari zone geografice. un rol tot mai important va reveni comerþului internaþional cu bunuri agroalimentare. insuficienþele alimentare energetice ºi trofice sunt.

Primele urmãresc stabilirea cu prioritate a necesarului de hranã ºi de nutrienþi pe cap de locuitor iar cele din a doua categorie vizeazã consilierea nutriþionalã a consumatorului ºi planificarea distribuirii de alimente cãtre grupurile de populaþie ºi alimentaþia de tip instituþional (figura 4).de subalimentaþie. 2. Clasificarea aplicaþiilor estimãrii necesarului de substanþe nutritive. Evoluþiile ulterioare au dus în final la cristalizarea a douã mari tipuri de aplicaþii sau utilizãri ale activitãþii de estimare a necesarului uman de substanþe trofice: aplicaþii cu rol diagnostic ºi aplicaþii cu rol prescriptiv.. Primele încercãri publicate de estimare a necesarului uman de substanþe nutritive dateazã din ultima jumãtate a secolului al XlX-lea deºi proprietãþile nutritive ale anumitor alimente erau cunoscute de mai multã vreme. 9. Fig. Sursa: Beaton.ORG 239 .„Human nutrient requirement estimates”. H.1. însã. în ambele situaþii este periclitatã dezvoltarea fizicã ºi mentalã armonioasã a indivizilor consumatori adicã acea stare de sãnãtate care sã le permitã sã facã faþã cu succes solicitãrilor la care ei sunt supuºi în mod curent.G. wwwFAO.

la care se adaugã volumul bunurilor importate ºi stocurile existente la începutul anului în industrie. potrivit cãreia volumul total al disponibilitãþilor este constituit din însumarea producþiei interne ºi a importurilor specifice din care se scade volumul exporturilor ºi la care se adaugã variaþia stocurilor. veniturile alocate pentru satisfacerea nevoilor de hranã ºi consumul alimentar propriu-zis. • Populaþia unei anumite zone geografice se stabileºte. • Evaluarea consumului alimentar propriu-zis al colectivitãþii variabilã ce influenþeazã în mod hotãrâtor alimentaþia acesteia. trebuie luate în calcul mai multe variabile. cel mai adesea. de asemenea. Disponibilitãþile alimentare se determinã în mod frecvent prin metoda bilanþurilor alimentare. prin mai multe metode. comerþ ºi în cadrul gospodãriilor 240 . prin metoda recensãmântului. atât ca mãrime cât ºi ca structurã. • Pentru stabilirea cuantumului alocaþiei pentru hranã a membrilor comunitãþii studiatã din punct de vedere al stãrii de nutriþie. se poate face. Prin metoda de producþie volumul total al consumului se determinã pornind de la volumul producþiei obþinute de-a lungul perioadei analizate. cuantumul de care depinde în mod direct mãrimea ºi structura consumului alimentar. se poate apela la metoda anchetei alimentare. vãzut atât din punct de vedere cantitativ cât ºi din punct de vedere calitativ. dintre care amintim metoda producþiei ca metodã iniþialã ºi metoda distribuþiei sau repartiþiei ca metodã finalã.În ceea ce priveºte determinarea cât mai exactã a stãrii de nutriþie a unei colectivitãþi umane. disponibilitãþile agroalimentare de care dispune colectivitatea respectivã de-a lungul perioadei studiate. fãrã de care evaluarea nu poate fi consideratã realistã: mãrimea populaþiei ºi structura acesteia pe vârste ºi pe sexe.

care reprezintã apanajul autoritãþilor guvernamentale sau al unor organizaþii de profil. desigur. În ambele metode. Totuºi. veniturile consumatorilor etc). factorii demografici (dinamica populaþiei ºi structura acesteia pe regiuni geografice. precum ºi de manifestarea cotidianã a anumitor comportamente alimentare individuale sau de grup înseamnã cã. precum ºi a modalitãþilor de evaluare ºi corecþie – nu poate face abstracþie. se scade consumul turiºtilor strãini veniþi în þarã ºi se adaugã consumul turiºtilor rezidenþi plecaþi în strãinãtate. comerþ ºi în gospodãriile individuale. 3. în conturarea politicilor alimentare ºi nutriþionale. pierderile. de analiza pe care o exercitã asupra alimentaþiei umane: factorii economici (mãrimea resurselor agroalimentare disponibile. a face abstracþie de existenþa unor tradiþii ºi obiceiuri alimentare. vârste ºi sexe etc. indiferent de sursa de provenienþã (achiziþii de bunuri din comerþ. naþionale ºi internaþionale. În cadrul metodei de distribuþie consumul alimentar al populaþiei se determinã avându-se în vedere nu cantitãþile de alimente ce au fost disponibile de-a lungul perioadei studiate. a mijloacelor de realizare a acestora. Definirea coerentã a politicilor agroalimentare – cu luarea în considerare a obiectivelor propuse. care nu poate fi decât omul în toatã existenþa sa plenarã.individuale. Din acest volum total se scad: partea care nu este destinatã consumului populaþiei. stocurile de bunuri alimentare ºi preþurile lor. exportul. repartiþia ºi distribuþia acestora. se pierde din vedere subiectul principal al acestora. scãzãmintele ºi stocurile existente la sfârºitul anului în industrie. consumul din resurse proprii etc).) ºi factorii politici (sistemul politic cu tot ceea ce derivã din acesta). 241 . de pe piaþa þãrãneascã. ci cantitãþile efective care au ajuns sã formeze structura consumului alimentar propriu-zis.

Altfel spus. totuºi. Orice consumator are dreptul sã prefere sau nu anumite alimente ºi mulþi oameni sunt conservatori în privinþa obiºnuinþelor de consum cu care au fost deprinºi de-a lungul timpului. preferinþele pentru un anumit aliment. în cea mai mare parte a cazurilor nu iau naºtere sau se sting dintr-un capriciu sau moft de moment.9. în majoritatea þãrilor. în timp. Mutaþiile sunt generate de 242 . aceastã teorie a fost infirmatã. Deseori. Ne referim aici la ce produse se consumã în mod frecvent. Deºi nu putem spune cã factorii socio-culturali determinã malnutriþia. fapt demonstrat ºi de realitatea cã o serie întreagã de produse care în prezent se consumã în mod curent în multe þãri ale lumii nu intrau în dietele obiºnuite ale oamenilor cu un secol în urmã. existã. De aici rezultã ºi convingerea unor specialiºti în alimentaþie cã tradiþiile alimentare ºi nutriþionale nu fac altceva decât sã perpetueze la nesfârºit o stare de malnutriþie individualã sau colectivã la nivelul unei pãrþi a populaþiei. iar modificarea acestora este greu de realizat. au o influenþã covârºitoare asupra consumului alimentar. Factorii socio-culturali ºi consumul alimentar În acest context o atenþie aparte trebuie acordatã ºi factorilor socio-culturali care. la modul cum sunt obþinute ºi pregãtite acestea.5. s-a spus cã obiºnuinþele de consum nu se schimbã niciodatã sau se schimbã foarte greu. ºi destule situaþii în care unele obiceiuri alimentare tradiþionale au condus la apariþia unor deficienþe nutriþionale la nivelul diferitelor comunitãþi umane. însã. deci la obiceiurile de consum ale populaþiei. þinând cont ºi de faptul cã multe deprinderi de consum alimentar au fost chiar special create pentru asigurarea protecþiei consumatorilor ºi promovarea sãnãtãþii acestora.

prin intermediul cãreia se prezintã într-o formã graficã sugestivã proporþiile pe care trebuie sã le aibã în alimentaþia cotidianã principalele grupe de alimente. mai degrabã. depinde.schimbãrile sociale ºi economice care au loc într-o comunitate sau într-un grup social. de persoana care administreazã finanþele familiei. când foarte des problema care se pune nu se referã la ce tipuri de alimente se consumã ci. Þinând cont de toate aceste aspecte. ce alimente sunt consumate ºi în ce cantitãþi. la schimbarea celor negative. pe de altã parte. cu atât mai mult cu cât fundamentarea ºi consolidarea unor politici alimentare ºi nutriþionale eficiente trebuie sã se întemeieze pe o bunã cunoaºtere a acestor realitãþi. caracterul adecvat sau necorespunzãtor al alimentaþiei unui individ sau grup social. Mai mult. dupã caz. Astfel. În acest sens. la consolidarea celor pozitive. în destule situaþii. a elaborat o piramidã generalã a alimentelor. Departamentul Agriculturii din Statele Unite ale Americii. un instrument util de lucru îl reprezintã aºa-numita „piramidã a alimentelor”. iar. aceasta fiind cea care hotãrãºte la un moment dat. la nivelul cãruia existã o structurã specializatã care oferã consumatorilor consultanþã în legãturã cu nutriþia. în care membrii sãi împãrtãºesc aceleaºi aspiraþii culturale. cunoscându-se necesarul zilnic de substanþe nutritive al diferitelor categorii de consumatori. ai familiei. este de dorit ca specialiºtii în nutriþie sã analizeze diferitele obiceiuri ºi preferinþe alimentare existente în diversele regiuni ale lumii ºi prin intermediul unor programe de educaþie nutriþionalã bine construite sã contribuie. în care se poate 243 . la ce cantitate de produse este disponibilã pentru consum ºi cum este împãrþit acesta între membrii comunitãþii sau. pe de o parte. Acest lucru este necesar sã se întâmple.

lapte ºi produse derivate ºi respectiv. 2001. în ordinea crescãtoare a ponderilor. în condiþiile în care realitatea demonstreazã cã aceste regiuni prezintã particula- Figura 9. iar cea mai scãzutã (vârful piramidei) grupei zahãrului ºi produselor zaharoase. mai departe. dat fiind conþinutul lor nutritiv ºi necesarul de nutrienþi care trebuie acoperit la nivel individual.V. Alimentaþie. 244 . carne ºi preparate din carne peºte. de cãtre legume ºi fructe. pot fi imaginate piramide alimentare specifice diverselor regiuni ale lumii.observa cu uºurinþã cã ponderea cea mai ridicatã în consum (baza piramidei) ar trebui sã revinã grupei cerealelor ºi produselor derivate din acestea. Pe aceastã bazã. ouã (figura 9. Piramida generalã a alimentelor Sursã: Departamentul pentru Agriculturã. Editura ASE.5 În cadrul piramidei.2). D. grupele intermediare sunt reprezentate.2. respectiv grãsimilor ºi uleiurilor alimentare. SUA 5 Popescu. dacã þinem cont de riscurile pe care le incumbã asupra sãnãtãþii consumul abuziv al acestora.

În concluzie. ci ºi posibilitãþile de realizare permanentã a unor bunuri alimentare la costuri acceptabile din punct de vedere economic. Stilul alimentar este o componentã a stilului de viaþã al omului ºi defineºte comportamentul unui consumator sau 245 . legume ºi leguminoase ºi. respectiv ale celor dintre dietã ºi sãnãtate. adulþi etc). respectiv. cereale ºi produse derivate. peºte produse lactate. totuºi. la ora actualã. De exemplu. ºi aceasta cu atât mai mult cu cât existã diferenþieri semnificative între aceste regiuni. dacã avem în vedere cã. Elaborarea pe baze ºtiinþifice ºi aplicarea coerentã a mãsurilor de politicã alimentarã ºi nutriþionalã implicã ºi cunoaºterea profundã a stilurilor alimentare ºi a tipurilor de alimentaþie. urmãtoarea: carne roºie. pot fi realizate mai multe tipuri de piramide alimentare. adolescenþi. uleiuri ºi vegetale. din punct de vedere al condiþiilor pedoclimatice. dispunerea ponderalã ºi volumicã a diferitelor segmente piramidale – corespunzãtoare grupelor principale de produse alimentare care pot intra în alimentaþia cotidian㠖 este. nu existã. carne de pui. Asia ºi Oceania). de la vârf cãtre bazã. relaþiilor dintre substanþele nutritive ºi nenutritive. ouã. America de Nord ºi de Sud.ritãþi în ceea ce priveºte nu numai tradiþiile ºi preferinþele alimentare. respectiv al mijloacelor tehnice de producþie care pot fi folosite în agriculturã. interpretãri complete ale cerinþelor nutriþionale ale consumatorului. Africa. A. în cazul piramidei alimentare mediteraneene. utilizarea piramidelor de cãtre toþi cei interesaþi în a avea un regim alimentar echilibrat devine foarte utilã. fructe. corespunzãtoare marilor regiuni geografice ale lumii (Europa. produse zaharoase. tipurilor de alimentaþie (pentru persoanele care au o alimentaþie vegetarianã) sau categoriilor de consumatori (copii. Aºadar. 4.

• nivelul de culturã ºi civilizaþie al populaþiei þintã pentru care se analizeazã stilul alimentar: cunoaºtere. Între factorii care influenþeazã stilurile alimentare amintim:6 • organismul uman. Bucureºti. Niculescu. • distribuþia în spaþiu a consumatorilor. Bucãtãria creativã. pregãtirea ºi servirea mesei. • stilul de viaþã. greutate. de vârstã. producãtorilor ºi comercianþilor de bunuri alimentare.al unei colectivitãþi umane în ceea ce priveºte aspiraþia ºi semnificaþia care sunt acordate actului alimentar.a. resursele financiare etc. precum ºi procurãrii. prin caracteristicile lui fiziologice ºi psihologice. Stilurile alimentare pot fi grupate în mai multe categorii: ü stiluri alimentare condiþionate de nevoile fiziologice ºi care au ca scop acoperirea cerinþelor de bazã ale organismului: • pentru situaþii obiºnuite. sex. echipamentele. 246 . tradiþii alimentare. respectiv menþinerea sau creºterea calitãþii bunurilor alimentare. dintre care se detaºeazã stilul de muncã. 6 1989. care þin de rutina actului alimentar. stare de sãnãtate etc. • timpul ºi condiþionãrile impuse de acesta în ceea ce priveºte procurarea. dotãrile pentru crearea ambianþei etc. • mijloacele materiale utilizate pentru satisfacerea cerinþelor de hranã: alimentele propriu-zise. credinþe religioase etc. de folosire a timpului liber. N. instalaþiile ºi ustensilele necesare pregãtirii ºi servirii mesei. s. pregãtirii ºi consumului bunurilor alimentare necesare întreþinerii vieþii. în întregul sãu. Editura Ceres.

ü stiluri alimentare generate de modul de organizare a asigurãrii hranei („felul de a bucãtari”). de exemplu. de exemplu.• pentru situaþii deosebite. • stiluri alimentare comune pentru grupuri de consumatori (colective). stilurile alimentare mai pot fi împãrþite în: • stiluri alimentare individuale. care þin seamã de nevoile ºi dorinþele specifice fiecãrei persoane. specifice pentru cei care doresc sã reducã la minimum sau total timpul alocat pregãtirii hranei. cu dominantã vegetalã sau numai cerealierã etc. cele legate de refacerea organismului datoritã unei boli. cantine ºcolare etc). De asemenea. toate componentele stilului alimentar practicat fiind modelate în funcþie de acestea. • stiluri alimentare întemeiate pe bunurile achiziþionate din reþeaua comercialã sau prin intermediul serviciilor de alimentaþie (clasice sau de tip fast-food). aºa cum sunt. ü stiluri alimentare definite în raport cu timpul în care au fost sau vor fi practicate: • istorice (din trecut) • care prefigureazã viitorul • contemporane. 247 . întâlnite în cazul celor care au într-o mare proporþie nevoi similare (familiile în care membrii se pot adapta la acelaºi mod de acoperire a nevoilor de hranã. mesele festive ºi protocolul alimentar oficial. ü stiluri alimentare determinate de satisfacerea cerinþelor speciale ale consumatorilor aºa cum sunt. ü stiluri alimentare impuse de valorificarea cu precãdere a unor anumite materii prime: stiluri alimentare bazate pe produse ale mãrii.

diversitatea alimentelor prezente în dietã asigurã acoperirea adecvatã a cerinþelor fiziologice de substanþe nutritive ale organismului uman. Bucureºti. • alimentaþia omnivorã. risc ridicat de apariþie a bolilor cardiace ºi de cancer. posibilitãþi de acces la hranã etc. acesta fiind determinat fie de particularitãþi fiziologice specifice. 1998. Tipurile de alimentaþie pot fi grupate în urmãtoarele categorii:7 • alimentaþia carnatã.B. în care carnea ºi peºtele sunt componentele sale de bazã ºi care aduce un exces de proteine ºi grãsimi cu efecte negative pentru sãnãtate. Tipul de alimentaþie al individului consumator se defineºte prin regimul alimentar practicat cu consecvenþã de-a lungul întregii vieþi sau. credinþe religioase. surplus de acid uric ºi colesterol. J. în cazul ei. acoperind satisfãcãtor nevoile nutritive ale Pamplona Roger. în cantitãþi mari. dar include în cantitãþi moderate ouãle ºi laptele ºi. Editura Viaþã ºi Sãnãtate. • alimentaþia lactovegetarianã include în dietã numai lapte ºi derivatele sale din categoria bunurilor alimentare de origine animalã. peºtele ºi pãsãrile. care include o gamã largã de produse de origine animalã ºi vegetalã ºi care este specificã pentru cea mai mare parte a populaþiei. • alimentaþia ovolactovegetarianã exclude din consum carnea. este un tip de alimentaþie considerat de cãtre specialiºtii în nutriþie ca acoperind bine necesarul nutritiv uman. fructele ºi legumeie. 7 248 . cel puþin pentru perioade îndelungate de timp. Colecþia „Un nou stil de viaþã”. fie de factori care þin de obiceiuri ºi tradiþii alimentare. cerealele. Poftã bunã.

în cazul ei. proteinele din lapte completeazã ºi îmbogãþesc proteinele vegetale.organismului. dar variatã ºi satisfãcãtoare din punct de vedere nutritiv. ea fiind o alimentaþie exclusiv vegetalã. de exemplu. trebuie sã se manifeste precauþie în ceea ce priveºte alegerea ºi combinarea alimentelor. • alimentaþia vegetarianã este de multe ori recomandatã în prevenirea ºi tratarea bolilor cronice degenerative (de exemplu. nu trebuie confundatã cu alimentaþia macrobioticã (în care se consumã exclusiv cereale) ºi nici cu cea crudivorã (în care se regãsesc numai alimente crude). 249 . ateroscleroza) dar. astfel cã pe piaþa metabolicã se gãsesc toþi aminoacizii esenþiali.

Teorie ºi practicã. problemã dificilã datoritã eterogenitãþii acestora.CAPITOLUL 10 SERVICIILE DE CATERING Caracterizarea economiilor þãrilor dezvoltate ca „economii ale serviciilor” este îndreptãþitã de evoluþiile din ultimele decenii. Bucureºti. Existã ºi definiþii negative ale serviciilor. Alte definiþii pun accentul pe utilitãþile/avantajele sau satisfacþiile produse de activitãþile de servicii sau pe schimbãrile determinate de acestea asupra bunurilor. Cu toate cã nu existã. ºi nu numai. având ca rezultat efecte utile. Ioncicã. 250 . preocupãri care s-au concentrat în primul rând asupra definirii conceptului de serviciu. Cele mai multe definiþii enunþã una sau mai multe caracteristici ale serviciilor care le diferenþiazã de produsele tangibile. persoanelor sau relaþiilor sociale. definirea ca reprezentând „o activitate umanã cu un conþinut specializat. Economia serviciilor. care le definesc prin ceea ce de fapt nu sunt. 2000. pânã în prezent. a determinat intensificarea preocupãrilor specialiºtilor de a depãºi relativa rãmânere în urmã a teoriei faþã de practicã.1 Aceastã caracteristicã a þãrilor dezvoltate. Editura Uranus. o definiþie „perfect㔠a serviciilor. imateriale ºi intangibile destinate satisfacerii unei nevoi 1 M.

1. 251 . O astfel de tendinþã poate fi întâlnitã în cadrul serviciilor de alimentaþie prin practicarea aºa-numitului sistem de catering. Sistemul de catering reprezintã serviciile de asigurare a mâncãrurilor ºi bãuturilor pentru anumite ocazii sau categorii de consumatori de cãtre unitãþi specializate2. Ionicã. Teorie ºi practicã. etc. Bucureºti. 2000. ca ºi absenþei unei definiri a priori a unui serviciu dat. Definirea serviciilor de catering comercial Tendinþa cea mai marcatã a ofertei de servicii în ultimele douã decenii. Pe lângã aceastã tendinþã generalã. Economia serviciilor. cocktail-uri. onomastici. reuniuni. În prezent acest serviciu s-a specializat pe trei direcþii distincte: Ø catering de aviaþie (folosit pe liniile aeriene pentru hrãnirea pasagerilor) Ø catering de eveniment (organizarea de banchete.sociale” apare satisfãcãtoare în încercarea de a le delimita de bunurile materiale. 10. o reprezintã creºterea acesteia în ritmuri superioare ofertei celorlalte sectoare ale economiei. Referitor la tendinþa de disociere în cadrul ofertei de servicii. în þãrile dezvoltate. aceasta se poate realiza cu uºurinþã datoritã lipsei sau importanþei reduse a restricþiilor materiale.) 2 M. în evoluþia ofertei de servicii se manifestã ºi tendinþa de disociere – asociere atât în raport cu oferta de bunuri cât ºi în interiorul ofertei de servicii. Editura Uranus.

alãturi de hoteluri ºi restaurante (clasa A). companii de transport. personal specializat ºi numeros. unitãþilor militare. Stelea.Ø catering de întreprindere (folosit pe scarã largã în diferite firme. clasificãrile statistice pot fi: pe produse. Din prisma acestui criteriu. având ca scop analiza dimensiunilor ºi structurii de producþie. pe ocupaþii etc. Cateringul comercial rezolvã printr-o soluþie modernã aprovizionarea ºi prepararea produselor culinare în marile bucãtãrii ale spitalelor. în conformitate cu Clasificarea Centralã a Producþiei (CCP). Poziþionarea cateringului comercial în sfera serviciilor Având în vedere caracterul nematerial al serviciilor.1998). Totuºi. s-a reuºit o grupare a lor în categorii omogene. în grupa a noua de servicii.01. ºcoli. acoperã mai echilibrat necesarul fiziologic al categoriilor implicate.2. serviciile de catering sunt incluse. cu trãsãturi comune ºi probleme specifice din punct de vedere statistic. Clasificarea pe produse. care cer cheltuieli mari de investiþii. 3 (22. pe activitãþi. clasificarea acestora este foarte dificilã. 252 . altele decât cele aviatice)3. garantând ºi inocuitatea preparatelor. în funcþie de criteriile de structurare utilizate. spitale. clasificare ce cuprinde ºi bunuri ºi servicii. cantinelor. 10. Clasificarea Activitãþilor din Economia Naþionalã (CAEN) a fost elaboratã în þara noastrã dupã modelul 3 L. elaboratã sub egida ONU. Revista Capital nr. Asigurarea de cãtre furnizori a unei game suficiente de produse reduce substanþial cheltuielile în acest domeniu (85% la salarii).

Ø dupã natura efectelor (servicii materiale ºi nemateriale). „Monitorul Oficial”. Ø dupã raportul capital/muncã (servicii care se bazeazã pe personal ºi care se bazeazã pe echipamente). Comisia Naþionalã pentru Statisticã. 1998.A. 3 (Clasificarea internaþionalã Tip pe Industrii) ºi NACE (Nomenclatorul Activitãþilor din Comunitatea Europeanã). Ø dupã natura nevoilor satisfãcute sau cea a prestatorilor (servicii private ºi publice). este desprinderea unor categorii de servicii dupã criterii specifice. Ø dupã beneficiarul (utilizatorul) serviciilor (servicii intermediare ºi finale). Clasificarea Activitãþilor din Economia Naþionalã. Bucureºti. sociale. iar utilizarea ei a devenit obligatorie. Ø dupã funcþiile îndeplinite de acestea (servicii de distribuþie. grupate dupã numeroase criterii.clasificãrilor internaþionale pe activitãþi CITI – Rev. personale).. dupã cum urmeazã: Ø dupã sursele de procurare (servicii marfã ºi ne-marfã). 4 253 . începând cu anul 1998 pentru toate persoanele juridice ºi fizice care îºi desfãºoarã activitatea pe teritoriul României. existã mai multe categorii de servicii4. Ø dupã modalitãþile de comercializare (servicii transferabile ºi netransferabile). R. Astfel. Una dintre diviziunile secþiunii hoteluri ºi restaurante o reprezintã Serviciile de catering. de producþie. dar mai importantã. Clasificãrile statistice ale serviciilor sunt importante deoarece permit reflectarea stadiului dezvoltãrii lor economice. din punct de vedere al implicaþiilor asupra mãsurilor de politicã economicã.

fiind servicii de piaþã (plãtite de populaþie ºi achitate prin acte de vânzare-cumpãrare). Din punctul de vedere al conþinutului activitãþii. A. Cateringul exterior Aceastã ramurã a sectorului comercial se mai numeºte ºi „catering la domiciliu”.1. 10.3. Este cunoscut ca tipul de catering cel mai provocator.3.Ø dupã momentul apariþiei (servicii tradiþionale ºi moderne). Serviciile de catering intrã în categoria serviciilor moderne pentru populaþie. Tipologia unitãþilor de catering Industria cateringului comercial este împãrþitã în douã mari sectoare: sectorul cateringului comercial propriu-zis (sau de profit – „profit sector”) ºi sectorul cateringului colectiv (social sau subvenþionat – „cost sector”). 10. Sectorul cateringului comercial propriu-zis este alcãtuit din acele firme de servicii de catering care sunt motivate de obþinerea de profit ºi de dorinþa de a asigura clienþilor mâncãruri ºi bãuturi de bunã calitate. organizarea evenimentelor în diferite locuri fiind o activitate mai interesantã decât o acþiune de catering realizatã în locaþii fixe. la preþuri care sã asigure profitabilitatea afacerii. iar dupã caracteristicile beneficiarului ele pot fi atât personale (activitatea de catering pentru diverse evenimente) cât ºi colective personalizate (activitatea de catering de întreprindere. serviciile de catering au caracter industrial (fiind similare. prin tehnicile de producþie ºi organizare a activitãþilor din industrie). 254 . cateringul aerian).

10. Reprezentarea graficã a structurii sectorului de catering comercial Firma de catering trebuie sã asigure mâncare ºi bãuturã.1. 255 .1 SECTORUL COMERCIAL Unitãþi Ø Catering exterior Caracteristici Ø Acþioneazã în condiþii de concurentã Ø Servicii de banqueting Ø Sunt intensive în capital Ø Catering pentru turiºti Ø Cheltuielile fixe au pondere mare Ø Catering în centre sportive Ø Cerere instabilã Ø Unitãþi de alimentaþie comercialã Ø Politicã de preturi activã Ø principalul obiectiv este obþinerea de profit Servicii de banqueting Catering pentru turiºti Unitãþi de alimentaþie comercialã Catering în centre sportive Catering exterior Figura 10. precum ºi curãþarea locului unde se desfãºoarã acþiunea ºi transportul personalului ºi echipamentelor la sediu.Tabelul nr. personalul care sã prepare ºi sã serveascã.

Principalele probleme pe care le cuprinde acest tip de catering: Ø acþiunile „în exterior” presupun transportul întregului echipament de bucãtãrie ºi de servire în diferite locaþii (casele sau grãdinile clienþilor. precum ºi bugetul de care dispune pentru evenimentul respectiv. Organizarea acþiunilor exterioare5 porneºte de la primirea unei solicitãri din partea clientului ce cuprinde data ºi ora. De asemenea.2. locaþia. numãrul de participanþi (care poate varia de la câteva zeci pânã la câteva mii). Ø în organizarea unei astfel de acþiuni trebuie avutã în vedere asigurarea „bucãtãriei mobile” cu electricitate.) unde mâncarea este preparatã (eventual) ºi servitã. Introducion to Catering. birouri. poate cere sugestii de la specialiºtii firmei de catering sau îºi dã numai acordul final pe marginea planului de acþiunile al firmei. Apoi firma face sugestii de meniuri bazate pe diferite tipuri de servire (stil bufet. C. sãli închiriate. 5 256 . Brighton. 1996. surse de apã. Magris. întâlnirile cu furnizorii. London. R. Serviciile de banqueting Este vorba de reuniunile interne între membrii unei organizaþii. gaze. locuri de depozitare a reziduurilor. se viziteazã locaþia pentru a realiza un necesar de echipamente ºi un plan iniþial de amplasare. servire la farfurie sau cocktail). 10. firma de catering se ocupã în unele cazuri de asigurarea mobilierului necesar sau a aranjamentelor florale. Adisson-Wesley. locuri de filmare etc. clienþii sau alte întâlniri M. McCreery. Clientul poate hotãrî singur în toate problemele legate de organizare.3. Odatã ales meniul.

Marile hoteluri dispun de bucãtãrii destinate special acestui serviciu (dacã manifestãrile au o anumitã regularitate). Ediþia a ll-a. Sastre. Banchetele permit regularizarea muncii în bucãtãria principalã a hotelului. prezentãri de modã. Marseille. dar ºi conferinþe de presã. Lupu. care nu se mai aglomereazã la cele douã vârfuri de sarcini cotidiene. dupã care urmeazã toast-uri. realizatã în cantitãþi relativ mari. Specificul acestora îl constituie producþia planificatã de preparate culinare. cursuri de formare. organizarea ºi prestaþiile realizate în cadrul manifestãrilor din aceastã categorie revin serviciului sau departamentului „conferinþe ºi banchete”6 ce dã curs unei pieþe importante. cu excepþia unor participanþi vegetarieni sau care þin regim. aranjatã distinct. 1980. departamentul poate avea o organizare completã7. ºi. În acest caz. mini discursuri. de la masa de prânz ºi cinã. aniversãri) etc. 257 . acordarea unor premii. personalul de servire provine de la restaurantul hotelului sau din afarã (fiind solicitat numai pentru evenimente cu un numãr mare de participanþi). 6 N. se adaugã propriii sãi agenþi de vânzãri. În alte situaþii. Acþiunea presupune primirea invitaþilor cu gustãri calde ºi aperitive. ajungând pânã la congrese. Les procedures interes dans l’hotellerie. organizatori ºi personal de servire. Hotelul – Economie ºi Management. 1999. toþi subordonaþii directorului de conferinþe ºi banchete. Universite de Droit. 7 C. manifestãri cu caracter privat (nunþi. Mâncarea ºi bãutura sunt de obicei aceleaºi pentru toatã lumea. În hotelurile mari. AII Beck.de afaceri. Bucureºti. Ed. dupã caz. în plinã dezvoltare. Invitaþii speciali sau oficialii pot avea la dispoziþie o masã principalã.

ceea ce prezintã unele probleme pentru aprovizionarea ºi transportul personalului de la ºi spre cel mai apropiat oraº. ci în locuri izolate. dupã care sunt trimise în oficiul sãlii de banqueting care este dotat cu echipamente corespunzãtoare pentru pãstrare. unitãþilor de alimentaþie li se adaugã ºi unitãþi de cazare ºi benzinãrii. Clientului îi sunt puse la dispoziþie mai multe variante de meniuri ºi formule de bãuturi din care îºi poate alege ceea ce doreºte. De obicei. Cateringul pentru turiºti Cãile rutiere Localurile amplasate de-a lungul autostrãzilor se adreseazã turiºtilor care fac o micã oprire pentru a mânca sau bea ceva ºi sã se dezmorþeascã. 10. Ele sunt deschise non stop. În hotelurile mai mici. Directorul de banqueting organizeazã evenimentul ºi îºi înscrie rezervãrile într-un formular specific.3. tot timpul anului. Programul de lucru este structurat în trei ture. astfel de manifestãri sunt organizate prin restaurant. Mâncarea este servitã pe platouri sau pe farfurii individuale. preparatele sunt pregãtite în bucãtãria principalã. personalul de serviciu fiind întotdeauna suficient pentru a face faþã unei afluente neaºteptate de turiºti.În alte cazuri. Preparatele calde sunt din vase speciale numite chaffing dish-uri care menþin temperaturile corespunzãtoare. Cãile feroviare Serviciile de catering din vagoanele restaurant ºi bar (care funcþioneazã în trenurile interne ºi internaþionale) 258 .3. În majoritatea cazurilor „staþiile de servire” nu se gãsesc în apropierea localitãþilor.

iar în limita timpului disponibil. spaþiul de manevrã redus de care beneficiazã bucãtarul ºi ospãtarii. vagoanele restaurant ºi bar ale societãþii GEVARO deservesc atât rutele interne cât ºi pe cele externe)8. în România. 259 . pãstrarea ambalajelor ºi a mãrfurilor. În unele þãri. Deoarece ponderea acestui tip de transport rãmâne în continuare ridicatã.reprezintã componente importante ale transportului pe calea feratã. dejunului sau cinei. Oricare ar fi situaþia spaþiului disponibil. pentru satisfacerea comenzilor celorlalþi cãlãtori. 8 Revista Catering Expert. Serviciile de catering sunt la dispoziþia celor care cãlãtoresc cu trenul pentru mai mult de orã (compania care asigurã aceste servicii în Marea Britanie se numeºte ERC ºi face parte din grupul Swiss Air. calitatea serviciilor oferite cãlãtorilor devine esenþialã pentru dezvoltarea unei relaþii corecte cãlãtor-prestator de serviciu. precum ºi pãstrarea efectelor utilizate în curãþenia spaþiilor de lucru. precum ºi serviciile de alimentaþie oferite clienþilor care apeleazã la cãlãtoria cu vagoanele de dormit sunt acelea care pot modifica intenþia cãlãtorului de a folosi sau nu compania feroviarã ce asigurã transportul pe o anumitã rutã. Cea mai importantã problemã într-un asemenea vagon este. Vagoanele restaurant clasice sunt destinate servirii micului dejun. serviciile din vagoanele de restaurant ºi bar. fãrã îndoialã. baruri ºi vagoane de dormit se realizeazã pe mai multe tipuri de vagoane: clasice. Serviciile de alimentaþie asigurate cãlãtorilor din vagoane restaurant. în saloanele clasice trebuie sã fie organizate în mod corespunzãtor spaþii pentru servirea. precum ºi prepararea ºi servirea clienþilor. pentru pregãtirea bãuturilor. nr. bufet sau cu ajutorul minibarurilor din vagoanele de dormit. salon. 11 (februarie 2001).

scaune. bãuturi rãcoritoare ºi unele gustãri. Inventarul este de calitate superioarã. deosebirea constând în faptul cã ele servesc pe clienþii mai deosebiþi. 260 . O caracteristicã importantã este folosirea unui inventar de servire nerecuperabil.Dotarea acestor spaþii este cea obiºnuitã: mese. Vagoanele-bar asigurã servirea cãlãtorilor cu sortimente de bãuturi nealcoolice. gustãri. mobilierul este elegant ºi comod. Editura Inter-media. Bucureºti. Prepararea ºi servirea gustãrilor este efectuatã de cãtre însoþitorul de vagon. dulapuri. 1992. În þara noastrã. tip expres. slab alcoolizate. Vagoanele salon au aceleaºi funcþii ca cele ale vagonului restaurant tip clasic. restaurant clasic (categoriile I pânã la a 9 Ministerul Comerþului ºi Turismului. în general din meniuri comandate. Servirea este efectuatã de un personal înalt calificat. cel care trebuie sã asigure ºi inventarul. produse de patiserie ºi cofetãrie sau produse de tutun. Minibarurlle din vagoanele de dormit asigurã servirea cãlãtorilor cu ceai. sobe. etajere. cu capacitate mai mare decât cea normalã ºi o bunã stabilitate pe mese. în Normele privind clasificarea pe categorii de încadrare a unitãþilor de cazare turisticã ºi de alimentaþie publicã9 sunt stipulate urmãtoarele tipuri de unitãþi de alimentaþie organizate în vagoane de cãlãtori pe calea feratã: vagon. prin sistemul la farfurie sau pe platou. rastele. frigidere. Oferta este compusã. cu finisãri speciale. meniuri la alegere ºi serviciul „a la carte”. instalaþii de apã. suporþi pentru haine. Particularitatea acestui tip de bar este reprezentatã de existenþa tejghelei-bar la care sunt serviþi clienþii ºi mesele pentru servire. inventar de servire ºi de lucru. alcoolice. minuturi. cafea.

brânzeturi. întocmeºte notele de comandã pentru cursa ce urmeazã sã se desfãºoare. preparate din peºte. dar pe aceeaºi structurã de servire. Cina se serveºte cu aceleaºi sortimente ca la dejun. de cererea ºi obiceiurile clienþilor pe o anumitã rutã. Realizarea aprovizionãrii implicã o studiere ºi o analizã atentã a traseelor. bucãtari. Personalul de servire din acest tip de unitãþi este compus din ºefi de vagon. de posibilitãþile de aprovizionare din perioada voiajului. precum sortimentele limitate de preparate culinare. El dã sarcini care trebuie respectate de cãtre fiecare membru al brigãzii. bãuturi rãcoritoare. chelneri ºi muncitori necalificaþi. produse de panificaþie ºi patiserie. avându-se în vedere ºi condiþiile pentru servire/producþie. creme. nu atât de diversificate. vagon-bar (categoriile I pânã la a III-a). ouã. barmani. bufetieri. Aprovizionarea se efectueazã în spaþiile de formare a trenurilor sau pe peron. ciorbe. ia în gestiune mãrfurile ºi vagonul de referinþã. în staþiile de plecare sau în cele de destinaþie. sucuri din legume ºi fructe. Preparatele ºi bãuturile se stabilesc în funcþie de politica adoptatã de respectiva societate comercialã. precum ºi room-service în vagon de dormit (categoriile III ºi IV). pentru cunoaºterea exactã a puterii de desfacere în funcþie de afluenþa ºi obiceiurile clienþilor. Timpul scurt pe care îl presupune o cãlãtorie îi obligã pe cei care oferã servicii într-un vagon restaurant sã acþioneze cu maximã operativitate. bãuturi calde. Micul dejun oferã toate componentele unui mic dejun englezesc. Se pot oferi ºi gustãri 261 . preparate din carne. preparate de bazã cu legume ºi salatã. Dejunul poate oferi gustãri. supe. deserturi ºi bãuturi alcoolice asociate acestor produse.III-a). ªeful de vagon organizeazã ºi conduce întreaga activitate a echipei sale pe parcursul voiajului.

De exemplu. brutari. 262 . pasagerii croazierelor pot alege diferite tipuri de meniuri ºi se delecteazã în cinematografe. O navã mare de croazierã poate avea un personal de 500 de oameni (barmani. bucãtari. bãuturi alcoolice ºi nealcoolice ce intrã în componenþa principalelor mese servite în vagoanele restaurant. precum ºi din aeroporturi presupune servirea pasagerilor (dar ºi a însoþitorilor) cu gustãri ºi diverse tipuri de meniuri. Serviciile „a la carte” oferã cãlãtorilor posibilitatea de a-ºi alege meniul dorit din 2-3 meniuri prestabile sau de a-ºi alege mâncarea ºi bãutura preferatã. In zilele noastre. servirea se face numai pe partea dinspre mijlocul vagonului. Cãile aeriene Cateringul din timpul zborului. iar bucãtarii ºi chelnerii sunt strãini.000 de porþii de mâncare zilnicã numai la aeroportul Heathrow din Londra. personalul de conducere al bucãtãriilor este autohton. compania Brittish Airways produce pentru propriii pasageri 25. Datoritã faptului cã mesele sunt aºezate pe pãrþile laterale ale vagonului.pregãtite la comanda clientului. chelneri etc). Cãile maritime Forma de catering la bordul navelor existã din timpurile când navigaþia era singura modalitate de transport internaþional. cazinouri plutitoare. În mod frecvent. Acesta constituie un sector foarte important ºi larg rãspândit al industriei de catering. operaþiune care trebuie efectuatã cu foarte mare atenþie. De la vapoarele din acea vreme pânã la hotelurile plutitoare de azi a trecut suficient timp pentru dezvoltarea serviciilor. discoteci. spãlãtori de vase ºi de veselã.

când sunt reîncãlzite la 70°C. spre a fi servite. servite profesional în veselã ºi cu tacâmuri scumpe. pasagerilor fiindu-le servit un meniu complet dacã cel puþin 70% din durata cãlãtoriei este în timpul orelor de masã. Cateringul de aeroport cuprinde o varitate de restaurante. fiecare dintre ele având solicitãri diferite). snack-bar-uri. Fiecare companie aerianã asigurã tipurile de meniuri preferate în propria þarã. aceasta având ca efect asigurarea unui confort deosebit ºi înlãturând monotonia unui zbor lung. dar ºi distribuitoare automate. Pasagerii ce cãlãtoresc la Economy Class primesc veselã ºi tacâmuri de unicã folosinþã. mesele complete sunt înlocuite de gustãri. iar mâncarea este servitã de pe cãrucior.Pasagerii ce cãlãtoresc la First Class ºi Business Class pot alege meniuri costisitoare ºi vinuri de calitate. preparatele pot fi produse de firme locale. preparatele sunt pregãtite în locuri special amenajate din cadrul aeroporturilor ºi sunt pãstrate în cãrucioare frigorifice la temperatura de 5°C pânã la ora mesei. toate fiind preparate uºor de digerat. dar sunt servite ºi meniuri pentru pasagerii de alte religii sau care pur ºi simplu vor sã mãnânce ceva diferit. unitãþi tip fast-food. patiserii. Serviciile de catering la bordul navelor sunt asigurate de firme de catering autohtone care încheie contracte cu companiile aeriene (unele dintre ele îºi oferã serviciile mai multor companii. Companiile aeriene cheltuiesc aproximativ 4% din cifra de afaceri pe mesele servite la bordul navelor. 263 . Companiile aeriene se preocupã de satisfacerea dorinþelor culinare ale pasagerilor. La cãlãtoriile retur. La unele companii. De obicei.

suporterii de fotbal îºi pot procura din afara stadioanelor sau din incintã mâncare ºi bãuturã dupã bunul plac. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masã ºi a Normelor aprobate prin H. ele fiind. armata. Editura Inter-media. nr. 1992. în întreprinderile ºi instituþii din România. revirimentul a fost determinat de aplicarea Legii nr. Aceasta cuprinde de la restaurante care servesc meniuri â la carte ºi bãuturi la bar pânã la cofetãrii sau distribuitoare automate de gustãri ºi bãuturi. 5/1999. Bucureºti. în cele mai multe cazuri. comunitãþile religioase. Sectoarele de activitate implicate sunt: întreprinderile. burgher sau bãuturi rãcoritoare. 10.În România.G. Cateringul în centre sportive O altã formã de catering comercial este prevãzutã în toate tipurile de centre sportive ºi de petrecere a timpului liber. 10 264 . coloniile de vacanþã. Unitãþile de catering din sectorul colectiv nu urmãresc sã obþinã profit.3. Cateringul colectiv se ocupã cu prepararea ºi servirea produsului catering (alimente ºi bãuturi nealcoolice) al cãrui Ministerul Comerþului ºi Turismului. B. Variate feluri de mâncare sunt servite pentru cei care participã sau suporterii tuturor sporturilor. în Normele privind clasificarea pe categorii de încadrare a unitãþilor de cazare turisticã ºi de alimentaþie publicã10 este stipulat ca tip de unitate de alimentaþie ºi bufetul organizat în nave aeriene (categoriile I ºi II). De exemplu. subvenþionate de la bugetul de stat sau al autoritãþilor locale. spitalele. chiar dacã acestea înseamnã hot-dog. cafea ºi ceai sau chiar meniuri gastronomice. învãþãmântul. închisorile.4.

transportul alimentelor la bucãtãriile-satelit din cadrul aceleiaºi unitãþi realizându-se prin benzi mobile. Ø Catering în unitãþi sanitare Ø Catering în unitãþi pentru azilele de bãtrâni Ø Catering pentru forþele armate Caracteristici Ø Acþioneazã de obicei pentru o piaþ㠄captivã”. Mesele pot fi servite ºi în afara spaþiului principal al cantinei sau restaurantelor. Piaþa formatã din aceste segmente de consum este semi-captivã sau total captivã. existând doar câteva alternative sau nici una la sistemul principal de hrãnire pe care îl oferã sistemul instituþionalizat. 265 . Ø Politica de preþ este adoptatã de autoritatea tutelarã. Ø Principalele preocupãri sunt gradul de ocupare ºi amortizarea cheltuielilor. Ø Importanþa acordatã aspectelor nutriþionale. În acest sector sunt utilizate mai multe metode de producþie. Tabelul nr. 10. Piaþa de consum este eterogenã ca vârstã. închisori. de Cook&Chill sau Cook&Freeze. Ø Cheltuielile fixe sunt absorbite Ø Cerere stabilã. Ø Este asiguratã infrastructura. ºcoli. sanatorii. case de copii sau bãtrâni. naþionalitate sau religie.2 SECTORUL COLECTIV Unitãþi Ø Catering de întreprindere Ø Catering în instituþii de învãþãmânt Ø Catering în colonii de vacanþã de autoritatea tutelarã. constantã. spitale.preþ nu este integral suportat de consumator. Acest sector include cateringul din întreprinderi. Cateringul colectiv prezintã o serie de caracteristici comune pentru cele mai multe tipuri de operãri. Servirea unui numãr mare de consumatori într-o perioadã limitatã de timp permite utilizarea unor metode diverse de producþie catering. categorie socio-economicã. sex.

Catering de întreprindere Catering pentru forþele armate Catering în unitãþi sanitare Catering în închisori Catering în instituþii de învãþãmânt Catering pentru azilele de bãtrân Catering în colonii de vacanþã Figura 10.2. nivelul de trai sau standardele nutriþionale. Reprezentarea graficã a structurii sectorului de catering colectiv În al doilea rând. „specialitatea bucãtarului” (bazatã pe bucãtãria altor þãri) sau meniuri echilibrate. Monotonia poate fi atenuatã prin diferite acþiuni cum ar fi oferirea unor specialitãþi de sezon. în aceeaºi unitate. ar putea sã ghiceascã ce zi din sãptãmânã este dupã felul de mâncare servit. finanþatorul 266 . spitalele ºi închisorile reprezintã o bunã parte a sectorului colectiv al industriei de catering ce sunt direct afectate de modificãrile guvernamentale impuse în politicile financiare.O caracteristicã a acestui sector este aceea cã clienþii sunt aceiaºi în fiecare zi. iar dacã ciclul meniului este prea scurt. Ei sunt serviþi de aceiaºi angajaþi. bugetul financiar este îndeaproape controlat de autoritãþile guvernamentale locale ºi naþionale. Apoi. Instituþii ca ºcolile de stat. operarea este guvernatã ºi afectatã de modificãrile politicilor naþionale/locale de administrare a fondurilor.

total dependentã de serviciile de catering oferite de instituþiile guvernamentale. politica de buget ºi o bunã cunoaºtere a furnizorilor de alimente. în condiþii climatice optime (de încãrcare specificã). nr. în condiþii optime oferite de bucãtãrii mari ºi pregãtirea/prepararea cãrnii/legumelor în paralel sunt avantaje care conferã o calitate superioarã alimentelor ºi care cu greu pot fi realizate în condiþiile bucãtãriei artizanale (familiale).11 Cantinele sunt deosebit de importante pentru asigurarea unei hrane consistente. dupã indici care asigurã calitatea acestora potrivit normelor igienico-sanitare. Drumul scurt de la sectorul de producþie la cel de consum reprezintã o caracteristicã importantã a menþinerii calitãþii unor alimente (legume sau salate) ºi totodatã a preparatelor calde la temperatura de consum. la preþuri avantajoase ºi în condiþii de igienã. standardele nutriþionale sunt deosebit de importante în sectorul colectiv. procesul de fierbere raþional. 11 Revista Catering Expert. bugetul cantinelor este asigurat de instituþia cãreia i se subordoneazã. În cadrul marilor bucãtãrii ale unitãþilor tip cantinã existã posibilitãþile pentru ca preparatele sã fie produse dupã atributele unei alimentaþii echilibrate. În timp ce tipurile de unitãþi de catering din sectorul comercial furnizeazã servicii pentru a obþine profit. unor segmente importante de consumatori. 3 aprilie 2000. 267 . preparatele trebuie sã fie livrate la acelaºi nivel de calitate. De asemenea. De asemenea. Diferenþierea alimentaþiei se face în funcþie de cerinþe. de bunã calitate. cu maximum de profesionalism. Indiferent de tipul de catering despre care este vorba. iar depozitarea alimentelor se face într-un mod corespunzãtor.impunând limite de cost. cu atât mai mult cu cât clientela este una captivã.

3. Serviciile de catering de întreprindere au o importanþã mai mult funcþionalã decât de relaxare sau divertisment. de cãtre organizaþiile angajatoare. Operarea în cadrul cateringului de întreprindere are douã forme ºi anume: „on-site catering” (catering extern) ºi „in-hose catering” (catering intern). inclusiv cele din administraþia localã sau ministere.5. deºi spaþiul de servire a mesei reprezintã un loc de repaus. Acest tip de catering presupune hrãnirea (cu hranã rece sau caldã) la locul de muncã a salariaþilor societãþii comerciale cu capital privat sau public. 10.Instituþiile sociale nu au flexibilitatea necesarã pentru a servi mesele pe intervale mai lungi de timp din cauza duratei bine definite a pauzelor dintre ore. Cateringul extern se poate realiza prin douã modalitãþi. atunci când s-a dovedit corelaþia existentã între sãnãtatea fizicã ºi cea mentalã a angajaþilor. A doua modalitate 268 . a structurii terapiei medicale sau a programului de muncã. a vizitelor medicale. Prima (ºi cea mai larg rãspânditã) este reprezentatã prin încheierea unui contract cu o formã de servicii de catering prin care aceasta se obligã sã ofere angajaþilor firmei cliente masa (caldã sau rece) în timpul pauzei. Cateringul de întreprindere Cateringul de întreprindere reprezintã sectorul industriei de catering care se ocupã cu ofertarea alimentelor ºi bãuturilor la locul de muncã. Dotãrile de catering de întreprindere la marile firme au apãrut în secolul al XlX-lea. astãzi aceste dotãri fiind mai mult extinse ºi funcþionând la standarde înalte. relaxare ºi refacere a forþei de muncã pentru toþi angajaþii care opteazã pentru frecventarea acestor dotãri.

bãuturi reci. Meniurile dieteice (hipocalorice. În cantinele de întreprindere. În operãrile de standard înalt se organizeazã separat un serviciu de bar cu bãuturi alcoolice. Aceasta presupune instalarea echipamentelor de bucãtãrie ºi servire (linie de seif). mult mai limitate ca selecþie în comparaþie cu operãrile din sistemul comercial.este ca firma sã-ºi angajeze personal care opereazã într-o cantinã proprie. Serviciul de bãuturi al unei cantine industriale oferã doar bãuturi nealcoolice: ceai. Cealaltã faþetã a cateringului de întreprindere o reprezintã cateringul „in-house” (intern) prin care întreprinderea îºi organizeazã ºi conduce propria reþea. salate. oferind toate serviciile de catering necesare. Bucãtãria clasicã pentru 269 . ceea ce reprezintã aproximativ 8% din totalul meselor luate în afara domiciliului).000 de unitãþi care servesc aproximativ 600 de milioane de mese anual. Bucãtãria este împãrþitã în partozo/ secþii. cafea. snack-uri ºi 2-3 deserturi (acestea includ obligatoriu brânzeturi ºi îngheþatã). Preparatele care nu trebuie sã lipseascã din meniu sunt supele. cafea) se face într-un spaþiu separat de cel al sãlii propriu-zise de cantinã. (în Marea Britanie. meniurile disponibile sunt. acest sector cuprinde peste 20. sucurile de fructe. îngheþata ºi brânzeturile. Este privit ca o formã de binefacere sau de rãsplãtire a personalului. care include sucuri de fructe ºi supã. Servirea bãuturilor nealcoolice dupã masã (ceai. Un meniu de cantinã industrialã constã din 2-3 antreuri. vegetariene) pot fi introduse pentru acoperirea tuturor necesitãþilor de consum. salate. achiziþionarea mâncãrii ºi bãuturilor. 2-3 feluri principale pe bazã de peºte ºi douã tipuri de carne. fiecare dintre acestea fiind responsabile pentru producþia câtorva grupe de preparate. remunerarea personalului ºi stabilirea preþurilor. Metoda de producþie Cook&Derve este cea mai utilizatã în cantinele industriale. în general.

dar ºi de crearea unei atmosfere plãcute. un numãr exact de consumatori putând servi meniul la o asemenea masã cu un design standardizat. În unele cantine sunt preferate mesele care impun spaþiul de consum destinat unui client (prin fixatori de tavã). Pe linia de servire. alimentele sunt pãstrate în stare caldã. plite conductive). Aceastã senzaþie este conferitã de tempoul servirii care trebuie sã fie adaptat pentru a asigura consumul integral al preparatelor ºi bãuturilor oferite în intervalul pauzei de masã. care sã încurajeze destinderea ºi refacerea forþei de muncã dupã servirea mesei. cazane de fierbere sub presiune). dar ºi echipamente uºoare de reîncãlzire (cuptoare cu microunde. cuptoare convective. În secþiunea de producþie existã echipamentul industrial greu (cuptoare consecutive de mari dimensiuni. Debarasarea spaþiului de servire se face prin instituirea regimului de aºezare a tãvilor cu platourile murdare pe benzi sau sisteme carusel de transport în zona de spãlare a veselei. care sã inspire încredere (mobilier rezistent dar atractiv. Spre deosebire de alte tipuri de unitãþi ale industriei de catering. pentru cea mai mare parte a perioadei de servire a mesei. decor ºi ambient plãcute). în cantitãþi mari. operarea în cantinele industriale se caracterizeazã printr-un interval mai lung de timp între producþia catering ºi servire.serviciul de restaurant destinat staff-ului managerial este separatã (ca ºi spaþiul de servire) faþã de bucãtãriapropriu-zisã a cantinei. Cel mai utilizat stil de servire în cantinele industriale este autoservirea de la un singur front linear de servire sau cu circuit liber. Condiþiile de servire a mesei în spaþiul de cantinã trebuie sã creeze o atmosferã relaxantã. 270 . prãjitoare în baie de ulei. bãi cu apã.

271 . Ustensilele de servire. preia o tavã pe care o plimbã pe tejghea. Cantina cu circuit liber de servire. autoservirea se poate realiza de la automate de vânzare sau poate fi sprijinitã prin porþionarea ºi plasarea pe platou. Plata meniului se face la capãtul liniei de tejghea. luând din vitrinã produsele dorite. în care vitrinele pentru produsele reci/calde sunt plasate de-a lungul a trei pereþi din încãpere. 12 R. Kinton. realizatã de cãtre personalul de servire. condimentele ºi apa de bãut sunt plasate înainte de punctul de platã în numerar. The theory of catering. zone care sunt multiplicate pentru a fluidiza circulaþia în spaþiul de prezentare-ofertare. D. ustensilele de servire ºi le transportã singur la masa de servire. sunt servite grupuri mari de consumatori. fiind suficient sã se îndrepte direct spre zona în care vitrina acestora este plasatã. Consumatorul îºi alege alimentele. bãuturile. Serviciul este propriu cantinelor. În variante derivate. Foskett. astfel încât consumatorul intrã pe la un capãt al liniei de distribuþie. în formã de „U”. 1999. unde preparatele sunt aºezate în linie dreaptã. Consumatorii nu mai sunt obligaþi sã stea la rând în linie dreaptã pentru a obþine un preparat cald. Variante de autoservire12 Cantina clasicã. intrarea fãcându-se prin latura din faþã a aranjamentului. Un bar cu servire pe bazã de comandã poate funcþiona în spaþiul unei asemenea cantine moderne.Autoservirea reprezintã sistemul de servire în care personalul nu vine la masã ca sã serveascã clientului meniul dorit. London. iar servirea se face la mese plasate în zone distincte faþã de spaþiul de prezentare – ofertare. într-un interval scurt de timp. aceasta fiind amplificatã proporþional cu numãrul liniilor plasate în zona de servire. Rata de servire este de 5-6 consumatori pe minut. unde.

Avantajele constau în posibilitatea de a lua masa ºi în afara orelor obiºnuite. gama produselor care pot fi distribuite prin automate este nelimitatã. Plata meniului se face la casierie sau punctele de platã plasate în zona caruselului. Clienþii pot avea la dispoziþie o baterie de automate pentru diferitele preparate ºi bãuturi care sunt oferite. Declanºarea funcþionãrii automatelor se face cu monede. fãrã ca acesta sã se deplaseze. precum ºi tacâmuri. iar consumatorii cunosc sistemul de plasare pe fiecare platou ºi pe secþiuni ale acestora. Alimentele sunt aranjate cât mai atractiv pe una sau mai multe mese. condimente etc. fiecare automat „livreaz㔠în principiu. Fiecare unitate de carusel este construitã dintr-un numãr de zone în care produsele sunt plasate ºi care trec prin faþa consumatorului. Bufetele pot avea produse reci ºi/sau calde. reducerea costurilor de exploatare în general. mãrimea porþiilor este cea potrivitã pentru consumul printr-o singurã 272 . Distribuitoarele automate pot oferi majoritatea preparatelor dintr-un meniu: sandviºuri calde ºi reci. plasate în trepte ce se deplaseazã cu o rotaþie pe minut. Bufetul este o metodã de servire ce constituie un derivat al autoservirii. dacã alimentele sunt corect aranjate. în practicã. din punct de vedere tehnic. dulciuri. cartele magnetice sau jetoane. consumatorul preia o tavã de la un capãt al acesteia ºi îºi alege ceea ce îºi doreºte. Pentru încãlzirea preparatelor se folosesc cuptoare cu microunde. eliminarea bucãtãriei aflate în legãturã directã cu locul de consum. un singur tip de produs. utilizarea unui personal restrâns.Caruselul este format din platouri rotative. pahare. Deºi. posibilitãþile de alegere rãmân relativ restrânse. Caruselul poate servi 500-720 de persoane pe orã. bãuturi calde ºi reci. În unele bufete. reducerea suprafeþei de distribuþie.

dependente de poziþia în companie care determinã disponibilitatea de a cheltui în spaþiul departamentului de catering.înghiþiturã. consumatorul plãteºte un preþ fix pentru bufet. deschis în perioada meselor principale. Într-un restaurant. dar ºi prin politica de personal. Ø Dotãri de banchet pentru întruniri de afaceri sau funcþiuni sociale. cu o mare varietate de alimente ºi bãuturi ºi un înalt standard al produsului de catering. mixtã ºi generalã. dar ºi pentru cafeaua de dimineaþã ºi ceaiul de dupã-amiazã. Segregarea angajaþilor pe criterii de statut administrativ în companie eliminã problema introdusã de operarea pe o piaþã eterogenã. Deplasarea în sus a fluxului de angajaþi nu este permisã. pe când staff-ului managerial mediu i se oferã doar spaþii de restaurant. În realitate. cu cel mai înalt standard al produselor ºi serviciilor. iar ustensilele de servire nu sunt oferite. Demarcaþiile între grupele de angajaþi cu poziþii administrative diferite se fac prin structura de preþuri. în cadrul operãrilor din cateringul de întreprindere se mai gãsesc ºi: Ø Restaurantul pentru staff-ul managerial mediu deschis doar în perioada meselor principale. Doar în cazul funcþiilor sociale organizate în spaþiul de companie (petreceri de Crãciun sau de Anul Nou) aceste 273 . preþ pentru care se poate servi de câte ori doreºte la masa de bufet. existã o diviziune naturalã caracteristicã pe grupuri socio-economice. Ø Restaurantul de lux pentru staff-ul managerial de top. având o servire similarã cu cea din restaurant. O firmã mare permite staff-ului managerial de top sã utilizeze dotãrile de banchet. cantinã sau bufet. De asemenea.

cuprinde marea majoritate a operaþiilor. Suprafaþa bucãtãriei unei cantine este stabilitã în relaþie directã cu numãrul consumatorilor. Bucãtãria unei cantine are urmãtoarele caracteristici: Ø meniurile au un caracter colectiv. 274 . suprafeþele de recul inerente utilajelor termice. culoarele de trecere ºi suprafeþele ocupate de materiile prime sau de navete/tãvi13 Analiza atentã a acestor date permite evitarea unor situaþii frecvent întâlnite.bariere dispar ºi diferitele nivele ale pieþei de consum se mixeazã liber. maximum trei. Producþia de mâncare care se preparã deodatã pentru toate serviciile. Ø este genul de bucãtãrie al cãrei necesar de spaþiu. astfel cã. 3 (aprilie 2000). într-un interval de timp de servire de maximum 2 ore. 13 Revista Catering Expert. când se subestimeazã aceste dimensiuni. dotare ºi energie este redus. în funcþie de seriile care servesc masa. servitutile necesitate de aceste utilaje. se poate stabili ce cantitate de mâncare se preparã odatã pentru toþi consumatorii (de obicei 2-3 grupe). nr. ca urmare a activitãþii de serviciu într-un interval scurt de timp. ceea ce simplificã ºi raþionalizeazã producþia. Suprafaþa bucãtãriei unei cantine se stabileºte þinând cont de suprafeþele ocupate de utilaje. ajungându-se la dificultãþi în exercitarea unor activitãþi. permiþând tehnicizarea ºi chiar automatizarea. restul activitãþilor (nu mai puþin importante) desfãºurându-se în tot timpul servirii mesei. având ca scop principal definitivarea mâncãrurilor la momentul oportun pentru a ajunge proaspete la masã. limitându-se ca numãr la douã.

maximã de 6 luni (incluzând depozitele anexe). Cuptoarele cu tobele maºinilor de gãtit sunt indispensabile bunului gust dat de fierberea mâncãrurilor. în special a legumelor. Spãlãtoarele de veselã ºi vase au spaþii distincte („plonja”). sunt obligatorii. ca utilaj principal. Celelalte materii prime (precum ºi cele perisabile) necesitã spaþii corespunzãtoare. a marmitei. în care principalul utilaj este degresorul pentru vase sau maºina de spãlat. peºtelui ºi legumelor. Spaþiile de pregãtire preliminarã a cãrnii. aceste spaþii-depozit sunt amplasate în subsol sau demisol.Înzestrarea tehnicã cu utilaje este caracterizatã prin prezenþa în bucãtãrie. ciorbe). Din considerente economice. oferind posibilitatea aprovizionãrii cu cartofi. din toate depozitele de materii prime la temperatura normalã sau la cele frigorifice. concepute ca alveole ale bucãtãriei calde. precum ºi murãturi sau conserve. maºina de gãtit are un rol de desãvârºire a proceselor de preparare. Stocarea materiilor prime necesitã un spaþiu mai important. În aceastã imagine a dispoziþiei pe verticalã trebuie menþionat cã. avându-se în vedere accesul printr-o curte pavatã. La realizarea procentului maxim de persoane sau mese servite zilnic contribuie ºi o mai eficientã folosire a bazei 275 . Aceasta este folositã pentru procesele de fierbere (supe. rãdãcinoase. Aici. Capacitatea minimã a unei cantine restaurant corespunde unui numãr de 150 de locuri la masã ºi o servire a prânzului prin ospãtari în douã sau trei serii (în mod excepþional 3-4 serii). pentru o perioadã minimã de 3 luni. avându-se în vedere specificul economic ºi tradiþia bucãtãriei indigene. doar cel de carne este plasat în mod obligatoriu la nivelul bucãtãriei.

astfel încât modificarea acestuia variazã substanþial numãrul de porþii care trebuie create la un anumit moment din zi. Consumatorii au o experienþã de consum diferitã de cea din sectorul comercial.tehnico-materiale prin servirea micului dejun ºi a mesei de searã care. ºase ori în snack ºi cafe-baruri ºi o datã pe orã în serviciul de restaurant de lux. În funcþie de volumul producþiei bucãtãriei. se stabileºte dacã este rentabilã o aprovizionare ritmicã de la un depozit din apropiere sau va fi necesarã o depozitare care sã asigure necesarul de legume pentru sezonul de iarnã. legume ºi aluaturi. dupã cum urmeazã: Depozitarea. Meniul trebuie gândit astfel încât sã poatã fi consumat integral în limitele orale ale pauzei de masã. este indicatã aprovizionarea cu semipreparate din peºte. de cinci. În mãsura posibilitãþilor. se va stabili dimensiunea tehnologicã. Carnea se aduce gata tranºatã de la un laborator de carmangerie ºi numai în lipsã va fi necesarã o stocare între 3 ºi 10 zile (respectiv camera de frig. De exemplu. capãtã caracterul de regim de restaurant. Doar o schimbare bruscã a vremii poate determina creºterea acestora cu 10-15% ºi mãrirea cu 100-150 a numãrului de porþii necesare. 276 . de obicei cam 450 iau masa la cantinã. Rotirea consumatorilor se face de douã. Angajaþii cer o masã de calitate la un preþ acceptabil ºi accesibilã în timp ºi spaþiu. Sectorul cateringului de întreprindere opereazã pentru un numãr mare de angajaþi. Pe baza calculului de eficienþã economicã. trei ori pe orã în cazul cantinelor industriale. în funcþie de distanþa de transport ºi de posibilitãþile locale. în unei situaþii (dupã orele de program ºi în zilele de sãrbãtoare). Pregãtirea preliminarã se efectueazã în încãperi special amenajate. într-o firmã cu 1000 de angajaþi. refrigerare ºi congelare).

dispozitiv de spriþat ºi tras mici. plite friteuze. mese cu blat din lemn. dupã caz. Fabricaþia cuprinde trei secþii: bucãtãria caldã. Servirea preparatelor la mese. rotisoare ºi mese calde. salamandrã. dulap frigorific. maºinã de curãþat cartofi. supe. dulap frigorific. mese de curãþat. grupuri de fierbere rapidã (baterii cazane). camerã frigorificã sau bazin cu gheaþã. În orice formã de organizare este de preferat sã existe o camerã frigorificã (dulap frigorific) în imediata vecinãtate a secþiei. Necesarul de utilaje pentru bucãtãria propriu-zisã este marmita de fiert legume. maºinã de tãiat legume ºi pubele. de micã capacitate. dar rapide prin supleþea pregãtirii. În funcþie de normele de servire posibile. cârlige pentru carne. spãlãtoare ºi cântare. bucãtãria rece ºi secþia de dulciuri-cofetãrie. cuptoare. Camera de pregãtire preliminarã pentru peºte trebuie ºi ea dotatã cu masã de curãþat peºte. masã de lucru. maºinã de tãiat mezeluri. convectomate. specializate. Distribuþia. sosuri. inox ºi marmurã. cu dulap frigorific. este dotatã ºi dimensionatã raþional ºi economic pe principiile Gastronom. Bucãtãria rece se doteazã cu masã rece. Secþia de dulciuri-cofetãrie este dotatã cu robot. Bucãtãria caldã lucreazã pe sistem tradiþional ºi. pubelã ºi. se stabileºte organizarea tehnologicã ºi necesarul de dotare. spãlãtor de basculã ºi balanþã. maºinã de tocat. cuptor etajat. de preferinþã. se preconizeazã folosirea utilajelor modulate. În acest sens. mese. de cãtre personalul cantinei 277 . spãlãtor cu douã bazine.Camera de pregãtire preliminarã pentru legume va fi dotatã cu spãlãtoare (2+3 bazine). Camera de pregãtire preliminarã pentru carne va fi dotatã cu un butuc de tranºare. maºinã de tãiat pâine.

însã. Spãlãtorul de vase se organizeazã ca o anexã a bucãtãriei. spãlãtorul de vase este o secþie distinctã faþã de cel pentru veselã. de gradul de utilizare. capitalul disponibil ºi politica generalã de organizare a firmei). aceastã secþie nu ridicã probleme de organizare ºi dotare deosebite. ghiºeul de debarasare fiind situat într-o zonã în care sã nu se creeze interfaþa acestui flux cu altele. astfel ca primul spaþiu întâlnit la intrarea în anexe sã fie spãlãtoarele. servirea prin vânzãri la locul de muncã ºi servirea la domiciliu reprezintã tot atâtea forme de distribuþie utilizate. este demonstrat cã se neglijeazã în multe cazuri urmãtoarele reguli: Ø Relaþia dintre sala de consumaþie ºi locul de amplasare a spãlãtorului se face astfel încât drumul sã fie cât mai scurt. Spãlãtoarele de vase ºi veselã reprezintã secþii al cãror obiect de activitate îl constituie spãlarea veselei. Ca obiect. Durata de viaþã a dotãrilor din cateringul de întreprindere este considerabil mai mare comparativ cu alte sectoare ale industriei de catering. paharelor (ºi a tãvilor. în cazul cantinelor cu autoservire). Ø Dimensionarea tehnologicã a spãlãtorului se face þinând seama de numãrul pieselor ce se spalã în intervalul de vârf ºi de rezerva de inventar disponibilã. fiind necesarã degresarea vaselor în condiþii diferite de spãlare. în funcþie de tipul unitãþii. cu „microclimatul” sãu distinct. 278 . Ø Poziþia amplasãrii în plan a spãlãtorului trebuie sã respecte regula circulaþiei pe dreapta. servirea directã de la ghiºeul bucãtãriei în care consumatorii îºi ridicã singuri preparatele.restaurant. aparent. Deºi. autoservirea. datoritã caracterului de funcþiune auxiliarã pe care o îndeplinesc la nivelul firmelor angajatoare (de la 5 pânã la 15 ani. care necesitã izolare. tacâmurilor.

cartofi copþi. de la introducerea în cantine a meniului liber ales. sandviºuri. s-a produs un declin al 279 . preparate cu fructe de mare. precum ºi preparate tip burger. Unii specialiºti au susþinut ideea cã. cu un accentuat caracter comercial. burger. universitãþi ºi alte instituþii de învãþãmânt. paste. colegii. precum ºi cele de asigurãri. vegetariene sau un meniu al zilei. în plus.6. indiene sau thailandaleze. Pânã în anii ’80 meniul pentru serviciile de catering ºcolar era constituit pentru a fi consumat de toþi copiii care doresc sã ia masa de prânz la ºcoalã într-o variantã atractivã ºi diversificatã. Meniurile cuprind preparate chinezeºti. uneori cu o proporþie mare de produse de confort alimentar. produse de patiserie. Tipurile de preparate servite în aceste instituþii trebuie sã fie pe placul tinerilor ºi în acelaºi timp profitabile.Tendinþa actualã manifestatã în cateringul de întreprindere este aceea de modificare a imaginii învechite de „cantinã industrial㔠ºi trecerea la forme profesionale de catering. Cateringul în instituþii de învãþãmânt Aceastã grupare a cateringului colectiv cuprinde serviciile de catering din ºcoli. De asemenea. prin punerea la dispoziþia mai multor tipuri de unitãþi. bufete reci. În majoritatea cazurilor sunt servite tipuri de preparate din bucãtãria internaþionalã ºi vegetariene. grãtare. bancare. pizza. cele mai dinamice instituþii în acest sens fiind companiile petroliere. se cautã oferirea unei game variate de servicii de catering angajaþilor. Varianta clasicã (un fel de bazã de carne ºi douã de legume) consideratã standard pentru serviciile de catering ºcolar a dispãrut practic ºi a fost înlocuitã de tipuri mai populare de alimente tip snak. 10. pui la rotisor.3.

dupã care produsele sunt trimise fiecãrui punct de servire. Gustul copiilor nu poate fi influenþat complet prin educaþie. punându-se accent pe o alimentaþie echilibratã. În acest fel. Însã s-a constat cã. Tendinþa actualã este de a introduce în cantinele ºcolare produse ca chips. masa de prânz servitã la ºcoalã a devenit masa principalã a elevilor ºi o parte importantã a educaþiei lor nutriþionale. Prepararea se face în bucãtãria principalã. Iniþial. De aceea. lãsaþi liberi sã aleagã. dându-le posibilitatea de a consuma produsele care le plac.standardului nutriþional în cantinele ºcolare ºi cã. dar ºi prin utilizarea unui sistem diferenþiat de preþuri. s-a produs o modificare pozitivã sensibilã în felul de a mânca al elevilor. rolul social al acestor servicii s-a extins datoritã unor tendinþe moderne manifestate în acest domeniu. de a utiliza orezul brun ºi îngheþatã cu un conþinut mic de zahãr ºi grãsime din lapte. sare ºi zahãr ºi sãrace în fibre sau extracte naturale. Astãzi. printr-o educaþie nutriþionalã activã ºi prin încurajarea elevilor sã-ºi creeze propria balanþã nutriþionalã a meselor din zi. rolul social al serviciului de catering din ºcoli era sã producã zilnic masa principal㠖 de prânz – cât mai bine echilibratã nutriþional. iaurt. Serviciile de catering sunt organizate pe douã nivele: pentru staff-ul managerial ºi pentru elevii din ciclul primar 280 . al interesului pentru mesele frugale (constituite din preparate snack) sau creºterea procentului de angajate femei ºi al familiilor care nu mai iau masa împreunã. este asiguratã o bunã balanþã nutriþionalã a meselor oferite copiilor. copiii vor prefera „chips cu orice”. dar cantinele ºcolare se pot asigura cã nu oferã produse catering bogate în grãsimi. budinci ºi deserturi cu un conþinut redus de zahãr ºi colesterol. de a obþine pâine din fãinã integralã.

Pânã nu de mult. prin promovarea avantajelor oferite de acest tip de unitãþi: alimente mai sãnãtoase pentru tineri. economie de timp pentru prepararea meselor sau valori ale corespondenþei pentru preþul cerut. Preparatele catering erau definitiv proporþionate în platou pentru copii de vârste mici de cãtre un membru al personalului de servire sau de „ºeful mesei”. trei sute de elevi. cu o gamã variatã de snack-uri (gustãri) ºi un meniu principal cu porþii individuale valorizate. 281 . cu o modificare a meniurilor pre-planificate. cu un numãr mãrit de preparate în meniuri. masa la pachet suplimentarã de serviciul catering ºcolar sau viciul catering ºcolar sau „pachet “ complet pentru acasã) aparþine pãrinþilor.15). Stilurile de servire a alimentelor în unitãþile de catering ºcolar s-au schimbat foarte mult. În multe dintre ºcolile moderne. De aceea companiile publicitare în ºcolile primare se adreseazã direct pãrinþilor. cea mai comunã metodã de servire era cea de serviciu familial. Alimentele erau preparate în bucãtãrie ºi porþionate în funcþie de numãrul elevilor care erau serviþi la o masã. Selecþia preparatelor este limitatã la nivelul vârstei de ºcoalã.30-13. Perioadele de servire sunt prestabilite rigid. Într-o ºcoalã sunt serviþi douã. cantina este un gen de restaurant ºcolar. la capãtul liniei de servire. iar decizia privind tipul de catering practicat (masa de prânz completã.(5-7 ani). elementar (7-2 ani) ºi secundar (12-18 ani). într-un interval strict (de obicei cuprins între 12. cu plata în numerar a meniului consumat. ceea ce conferea o valoare socialã ºi educaþionalã a actului alimentar. eliminându-se tendinþa de copiere a structurii de organizare a sãlilor de clasã în sala de restaurant. O tendinþã modernã în cantinele ºcolare este de a promova sistemul de autoservire.

3.7. precum ºi meniuri speciale pentru copii. îngheþatã etc). 282 .Designul interior este atractiv.8. pizza. dar turiºtii pot opta pentru altfel de preparate. cum ar fi burgeri. meniuri vegetariene. chinezeºti. în general. mesele sunt oferite gratuit. 10. Turiºtii pot alege pensiune completã sau prepararea hranei pe cont propriu. cartofi chips. meniuri vegetariene. unde. Uneori. italiene sau mexicane. 10. iar copiii pot alege alimentele dorite dintr-o gamã mult mai variatã de produse catering (pui cu sos curry. calitatea serviciului de catering afecteazã într-o foarte mare mãsurã reputaþia unui spital. Catering in colonii de vacanþã În coloniile de petrecere a vacanþelor se gãseºte o mare diversitate de unitãþi de catering. vasele flexibile pentru gãtirea cu microunde luând locul clasicelor tãvi de aluminiu. o muzicã modernã constituie un ambient plãcut.3. Serviciile oferite de cantinele studenþeºti sunt oarecum asemãnãtoare. pizza. brânzã topitã. Cele trei mese zilnice oferite pacienþilor într-un spital sunt foarte importante în recuperarea acestora. De obicei. meniurile din coloniile de vacanþã se bazeazã pe bucãtãria tradiþionalã pentru a satisface toate gusturile. Catering ui în unitãþi sanitare Acest tip de unitãþi este unul dintre puþinele categorii ale cateringului colectiv. Elementele de prezentare ºi servire au fost reconsiderate. indiene.

Sunt folosite mai multe sisteme de realizare a preparatelor culinare pe baza unor semipreparate congelate. astfel evitându-se supra-producþia.3. iar personalul lucreazã în schimburi. îngheþate sau la temperatura camerei. achiziþionarea materiilor prime se realizeazã pe baza comenzilor emise. pacienþii nu trebuie decât sã-ºi marcheze alegerea pe meniul zilnic. ambalate în loturi sau individual. Alegerea hranei fiecãrui pacient este aranjatã pe tavã ºi introdusã într-un cãrucior care þine mâncarea rece sau caldã.9.Bucãtãriile din spitale sunt deschise în fiecare zi. Cateringul pentru azilele de bãtrâni Având în vedere existenþei unei tendinþe de creºtere relativã a longevitãþii oamenilor. Unele dintre aceste instituþii sunt private sau aparþin unor companii mari. pazã ºi altele. Aceste cãrucioare sunt manipulate apoi pânã în secþia de unde vor fi servite de cãtre un angajat al firmei de catering sau al spitalului. Pentru a comanda. 10. spãlãtorie. sãlile de 283 . curãþãtorie. iar altele aparþin de administraþiile locale sau organizaþii de caritate. De asemenea. 10. Preparatele pot fi încãlzite în cuptoare cu microunde aflate la dispoziþia locatarilor azilului sau sunt servite de personalul firmei de catering sau al azilului. Cateringul pentru forþe armate De obicei. unitãþile de catering care opereazã în cantinele armatei angajeazã personal din rândul soldaþilor. Multe spitale contracteazã cu firme de catering serviciile de servire a mesei. iar totalul porþiilor comandate este procesat de un calculator. precum a fost comandatã.10. a apãrut nevoia de construire a azilelor pentru cei care nu au familii sau nu pot avea grijã de ei înºiºi.3. tot timpul anului.

mese sunt distincte pentru ofiþerii de grad superior, meniurile servite fiind variate ºi echilibrate. 10.3.11. Cateringul în închisori În aceastã ramurã a sectorului colectiv de catering, fiecare închisoare are autonomie, fiind liberã sã-ºi organizeze cateringul dupã propriile nevoi ºi conform bugetelor. Meniurile se alcãtuiesc pe baza cerinþelor prizonierilor (douã preparate calde ºi o gustare pe zi) sunt angajaþi bucãtari civili, care lucreazã cu prizonieri, sub conducerea unui oficial al închisorii.

284

CAPITOLUL 11

COMPANII MULTINAÞIONALE REPREZENTATIVE PENTRU SERVICIILE DE ALIMENTAÞIE

11.1. Compania McDonald’s – trecut, prezent ºi perspective Primul restaurant a fost deschis de cãtre fraþii McDonald în 1948, în San Bemandino, California, ºi în circa 50 de ani s-a ajuns la una din cele mai de succes afaceri din lume. Cei 2 fraþi Mac ºi Dick Mc Donald au intuit cã limitând meniul, scãzând preþurile ºi sistematizând procedeele de pregãtire a produselor în bucãtãrie, vor putea servi mai mulþi clienþi în timp mai scurt. Ei au folosit aceastã idee pânã au reuºit într-adevãr sã serveascã fiecare client în mod rapid ºi eficient. Compania, aºa cum funcþioneazã ea astãzi a fost fondatã de Ray Kric în 1955 care a adoptat principiile fraþilor Mc Donald – „Clienþii au nevoie de calitate. Asta înseamnã o servire bunã, dar cel mai important rapidã. Oamenii cautã o alternativã la modul tradiþional de a mânca”. Compania Mc Donald’s are astãzi cea mai mare reþea de restaurante din lume.
285

11.1.1. Principiile de bazã ale activitãþii companiei McDonald’s Calitate (Quality), Servire (Service),Curãþenie (Cleanlines) ºi Valoare (Value) rãmân principiile de bazã ale filosofiei afacerii Mc Donald’s ºi sunt valabile în fiecare restaurant din lume. QSCV – aceste litere înseamnã produse de calitate superioarã, servite cu un zâmbet amabil, într-o atmosferã curatã, la cel mai mic preþ posibil. Pentru a menþine aceleaºi standarde pretutindeni în lume, McDonald’s limiteazã gama de produse însã cu un singur scop: „facem doar ceea ce putem sã facem însã la perfecþie. 11.1.2. Dezvoltarea reþelei McDonald’s În 1967, Mc Donald’s deschide porimul restaurant în afara Statelor Unite, în Canada. De atunci, compania s-a extins în toatã lumea ºi nu mai este de mult o companie exclusiv americanã. În 1988 McDonald’s pãtrunde ºi în fostul „Bloc de Est” prin deschiderea primelor restaurante în Ungaria ºi Iugoslavia. Din 1991 coordonarea activitãþii în Europa Centralã se face prin biroul de la Viena. Reþeaua continuã sã se extindã, astfel cã la sfârºitul anului 1996 se ajunsese la 23.132 restaurante care funcþionau în peste 109 þãri. Încã din 1985 McDonald’s a fost cotatã în indicele industrial Dow Jones ºi este apreciatã ca cea mai mare companie de desfacere produse alimentare din lume. Reþeaua McDonald’s funcþioneazã în toatã lumea: Iceland, Arabia Sauditã, Jamaica, Peru, Belarus, chiar ºi în
286

locaþii neobiºnuite: vase cu abur, aeroporturi, gãri, baze militare, staþii de metrou, casino, port de ferry boat, magazine generale, drumuri de acces cu platã. 14.1.3. Strategia de afaceri Datoritã situaþiei economice ºi a inflaþiei preþurile sunt adaptate la puterea de cumpãrare a fiecãrei þãri. Strategia preþurilor spune cã produse de cea mai bunã calitate sunt cumpãrate la cele mai mici preþuri posibile fãrã sã afecteze calitatea. Calitatea este principiul cel mai important al Companiei McDonald’s. Acesta este evidenþiat în mod deosebit la selectarea ºi prepararea produselor. Restaurantele oferã produse 100% proaspete ºi de calitate în orice moment al zilei, programul de funcþionare este prelungit chiar ºi în zilele de sãrbãtoare. Asigurarea calitãþii începe cu controlul materiei prime pânã la fiecare produs finit în parte. Sunt stabilite standarde ale controlului calitãþii care conþin inclusiv temperaturile de prelucrare, timpii de pãstrare, termenii de expirare a produselor. Controlul întregului proces asigurã o calitate superioarã tuturor produselor. Tehnicile folosite de cãtre McDonald’s pentru a asigura calitatea produselor sunt recunoscute de cãtre instituþiile naþionale de profil ºi deseori sunt mai exigente decât limitele stabilite de autoritãþi. Procesul de control al calitãþii nu este încheiat nici atunci când produsul este împachetat ºi aºteaptã sã fie consumat de cãtre client. Fiecare produs poate fi pãstrat cald doar o anumitã perioadã de timp, care nu trebuie depãºitã. Astfel, sistemul de control acoperã întregul proces al producþiei de la materia primã pânã la produsul finit din mâna clientului.
287

Meniul McDonald’s este diversificat în mod continuu cu o gamã largã de sandviºuri care deseori respectã tradiþiile culinare ale þãrii în care este deschis restaurantul. Meniul nu este tipic american, ci în anumite þãri chiar conþine produse ale respectivei bucãtãrii naþionale. Produsul preferat rãmâne însã BIG MAC, simbolul McDonald’s începând cu anul 1968. Fiecare deschidere a unui restaurant McDonald’s înseamnã contracte importante cu firme locale de construcþii ºi de instalare de echipamente. Politica companiei este de a încheia contracte de planificare, construcþie ºi instalare în aceeaºi zonã din care vor fi clienþi. Un nou restaurant McDonald’s în Europa Centralã creeazã în medie circa 100 noi locuri de muncã. McDonald’s este recunoscut pentru principiul de a oferi restaurantelor serviciile ºi produsele necesare de la producãtorii locali. Acceptã însã numai acei producãtori care pot asigura calitatea indicatã a produselor lor încã de la începutul cooperãrii. În toatã lumea circa 66% din restaurantele McDonald’s sunt operate de cãtre francizori independenþi, 21% din restaurante sunt operate de ramurile locale ale corporaþiei McDonald’s, iar 13% sunt operate prin asociere sub licenþã. În general, Corporaþia oferã licenþe doar persoanelor fizice. Franciza reprezintã o parte importantã a sistemului McDonald’s datoritã interesului deosebit pe care aceºtia îl au faþã de afacerea lor personalã. Participarea investitorilor de capital nu este agreatã de McDonald’s. Francizorul este de obicei un întreprinzãtor independent care va avea între 60 ºi 100 angajaþi în restaurantul sãu. Întreprinzãtorul trebuie sã aibã cunoºtinþele ºi abilitãþile necesare pentru a conduce o afacere cu un profit excepþional,
288

K. În 1959 Pizza Hut este deschisã prima unitate francizã în Topeka. 11. Franciza îºi asumã responsabilitatea atât pentru profituri cât ºi pentru riscuri luând decizii corecte. Pizza Hut are acum 7600 de restaurante ºi urmeazã sã se deschidã mai mult de 3000 de unitãþi Pizza Hut în 86 de þãri 289 . întreprinzãtori McDonald’s. în 1977. Începând cu 1977 mai mult de 22 milioane de studenþi din lumea întreagã lucreazã pentru Pizza Hut.lnc. stabilirea unei poziþii strategice a unitãþii. Tricon Global Restaurants Inc.C. În martie 1995. cu cele trei restaurante: Pizza Hut. construcþia ºi instalaþiile.F. Pe 6 octombrie 1997. Pizza Hut introduce Stuffed Crust Pizza. strategii de publicitate la nivel naþional. Reþeaua Pizza Hut Începând cu anul 1958. Deºi pare o corporaþie de dimensiuni mari.care necesitã de multe ori investiþii semnificative. iar dintre þãri. ca reþea. dupã care. Australia urmatã de Canada.000 de restaurante în 70 de þãri de pe mapamond. McDonald’s este în fapt un sistem alcãtuit din nenumãrate unitãþi mici ºi din francizori individuali. ºi pânã acum. în întreaga lume Pizza Hut are peste 10. Pizza Hut devine numãrul unu în lume la vânzãri ºi numãr de restaurante în 1971. Kansas.2. când Pizza Hut a introdus Pan Pizza. când a fost deschisã prima pizzerie. Ei pot beneficia de multe avantaje ale unui sistem elaborat ºi verificat: pregãtirea profesionalã. Cea mai mare pizzerie „Pizza Hut” din lume este în Paris urmatã de cele din Moscova ºi Hong Kong. prima inovaþie în categoria felurilor de pizza durând de acum 15 ani. a fost format ca rezultat al transformãrii Pepsi Co. ºi Taco Bell. Pepsi Co cumpãrã Pizza Hut cu cele 3000 de restaurante de atunci.

Deci putem vorbi în acest caz despre drepturile beneficiarului ºi obligaþiile lui. contractul de concesiune ºi contractul de consignaþie. Obligaþiile beneficiarului constau în: a) comercializarea produselor ºi serviciilor preluate de la firma „mam㔠– Pizza Hut. b) asistenþã comercialã ºi financiarã primitã din partea Pizza Hut. Restaurantele Pizza Hut au fost notate ca fiind: „cel mai bun lanþ de pizza” de 10 ori în ultimii 12 ani. În 1993. acestea pot fi: afilierea. Dupã 1998 au urmat sã se mai deschidã încã 10 astfel de restaurante în România. în funcþie de posibilitãþile lor. cu respectarea strictã a condiþiilor contractuale. la Bucureºti-România se deschide primul Restaurant Pizza Hut. preºedintele Pizza Hut spunea despre investiþiile pe care le fac strãinii: „noi încercãm sã creãm cât mai multe oportunitãþi pentru cei ce investesc în restaurantele noastre ºi de aceea îi ajutãm în afaceri cu consultaþii un timp de cel puþin cinci ani. Steve Reinemund. Asistenþa se acordã în douã etape: în perioada anterioarã deschiderii ºi sub forme specifice pe tot parcursul funcþionãrii restaurantului. Contractul de francizã este un tip de francizare „din a doua generaþie” ºi este reprezentatã. de francizarea formulei de afaceri complete. mandatul comercial. el se obligã sã se 290 .” Tipul contractului de francizã este ales de cãtre cel care doreºte sã-ºi deschidã un restaurant ºi. Drepturi acordate beneficiarului de cãtre Pizza Hut: a) autorizarea funcþionãrii sub marca Pizza Hut. Dezvoltarea firmei la nivel mondial se realizeazã prin intermediul contractului de francizã comercial. În acest sens. un exemplu clar fiind chiar Pizza Hut. contractul de agent.strãine.

1952 este anul în care Peter Harman. 11. Colonelul Sanders cumpãrã primele 100 de’ acþiuni. în Corbin statul Kentucky. Anul 1964 marcheazã vânzarea KFC pentru 2 milioane $ unui grup de investitori. în restaurantul sãu.3.aprovizioneze cu mãrfuri de la cedent. b) dreptul de operare care i-a fost încredinþat. Colonelul Sanders vinde Corbin restaurantul din Kentucky în 1956 ºi pleacã la drum pentru a recruta mai multe întreprinderi francizante. 291 . devine prima întreprindere francizantã Kentucky Fried Chicken. Semneazã prima sa francizã internaþionalã în Canada. printre care John Y. cumpãrã KFC. Sanders perfecþioneazã un amestec secret din 11 ierburi ºi condimente. Colonelul Sanders moare în 1980 ºi este îngropat în cimitirul Louisville’s Cave Hill. În 1969 KFC este înscrisã în lista oficialã a cotaþiilor la Bursa din New York. din Salt Lake City. cesionarul plãtind cedentului taxe de francizã care se compun din: taxa de intrare în grupul economic respectiv ºi de o redevenþã variabilã. Reþeaua KFC În 1939. calculatã în raport cu cifra de afaceri. colonelul Harland D. Brown Jr. Utah. sã menþinã nivelul standard al calitãþii produselor ºi serviciilor ºi sã investeascã mijloacele materiale ºi bãneºti pentru a pune în aplicare formula acestuia. iar în 1971 Heublein Inc. Obiectivul de activitate pentru întreaga reþea Pizza Hut este producþia de produse de patiserie ºi comercializarea lor precum ºi comercializarea bãuturilor ºi a serviciilor sale. perfectând preparatele din pui ºi totodatã asigurându-le unicitate. ºi Jack Massey.

Reynolds Industries S. Colonelul. În 1986 PepsiCo S.J. KFC China ºi-a deschis cel de-al 700-lea restaurant ºi deschide 292 . în Shanghai. semnãtura ºi ambalarea KFC. În 1993 KFC adaugã puiul neprãjit la meniurile din Statele Unite ºi Australia. În 1994 KFC deschide oficial restaurantul KFC cu numãrul 9000 din lume.A. Restaurantele Tricon Global achiziþioneazã în mai 2002. Restaurantele KFC sunt acum în 82 de þãri din lume. Kentucky.A. uneºte restaurantele interne ºi internaþionale KFC. TacoBell ºi Pizza Hut pentru a forma Restaurantele Tricon Global S.A). În 1998 KFC introduce noul logo. restaurantele Long John Silver’s ºi A&W AII American Food ºi le schimbã numele în Yum! Brands. Un nou logo este introdus în 1991 pentru a scoate în evidenþã varietatea de pui. înlocuind „Kentucky Fried Chicken” cu „KFC”. China ºi anunþã o investiþie de 200 milioane $ în urmãtorii patru ani pentru 200 restaurante din 48 oraºe din China.R. În septembrie. În 1987 KFC deschid primul restaurant cu servire rapidã în stil Western din China. achiziþioneazã KFC Corporation cu 840 milioane $ ºi are loc marea deschidere a centrului Tehnic „Colonelul Sanders” în Louisville. Reintroduce mult popularul Pui Popcorn. pachetul de pui. Tricon devine public. Este achiziþionatã de RJR (în prezent RJR Nabisco S. pline de viaþã. introduce campanii publicitare Colonelul. în 1997. Pe 7 octombrie. nou animate. devine pãrintele KFC în 1982. În 1996 KFC readuce unul dintre cele mai cunoscute pachete din lume. PepsiCo S.A.A.

Pizza Hut ºi Taco Bell în aproape 100 þãri. KFC a sãrbãtorit cea de-a 50-a aniversare! În România reþeaua KFC cuprinde numeroase unitãþi dintre care: KFC LEONID – deschis aprilie 1997 KFC MALL – deschis iulie 2001 KFC UNIREA – deschis aprilie 2002 KFC ORHIDEEA – deschis septembrie 2003 KFC CORA – deschis octombrie 2003 KFC COLENTINA – februarie 2003 KFC TOMIS MALL deschis mai 2004. Compania de Restaurante Tricon Global S.primul sãu drive-thru. Pe 2 august 2002. deþine mai mult de 29.500 restaurante KFC. Produsele KFC sunt produse originale atât prin conþinut cât ºi prin tehnologia obþinerii.A. 293 .

Banu. Bucureºti.. Brown. 11.V. Morariu. N. Bucureºti.. 12.. Bucureºti. D. 1989. C. 2000. R.a. 1996. I. 9. 2001. 2001. Mãrfurile alimentare în comerþul internaþional... º. Bucureºti. Editura Economicã. I. Editura Bibliofar. Macmillan Press. – Tehnologia restaurantelor. Editura Tehnicã. Brad. Aditivi ºi ingrediente pentru industria alimentarã. Editura Uranus. 6. Crackwell H. Bucureºti. S. Dima. Hotelul. 1971. Pamfilie. Popescu D.... vol. 1994. L. Editura All Beck. 294 . Lupu. 1984. S. Confruntarea cu perspectiva crizei alimentare.J. Kanfmann R. Bucureºti. 2000. Alimentaþie.. Tratat de igienã. Alimentaþia raþionalã a omului. 14. Deva. 3.I. 1999. Economie ºi management..a. Bucureºti. Editura Medicalã.. Editura ASE. Economia serviciilor. 2. 13. 8. Editura InterRebs. loncicã. Bucureºti. Introduction to catering. Economia turismului. Editura ASE.. Tehnologia în alimentaþia publicã. R. R. 15. Mincu. Mãnescu... Bucureºti. Editura Medicalã. 7. D. 1985 Minciu. 5. 1997. 10.. Editura Didacticã ºi Pedagogicã. Editura Uranus. 2000. Bucureºti. Practicai professional catering management. Bucureºti. 2001. Maxim M... Gonþea. Londra 2000. Londra. Bucureºti.. Editura Tehnicã. Magnis M. Addison-Wesley. II. Teorie ºi practicã economicã. Orientãri actuale în nutriþie. º. ediþia a II-a. Comportamentul consumatorului. M.BIBLIOGRAFIE 1. Nicolescu. – Opþiuni dificile. 4.

1986. º. Oscar Prinþ. 1998. Editura ASE. Manuale di corretta prassi igienica per la ristorazione. D. Bucureºti. Procopie. N. 510 din 28 iunie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice.16. 1995. Bucureºti.a. 25. 26. 295 . Bazele merceologiei. depozitarea ºi transportul alimentelor.. 22. Bazele controlului sanitar-veterinar al produselor de originã animalã. 1998. Geneva. Alimentaþie-Catering. 19. Popescu. Diversificarea produselor alimentare. º. Bucureºti. Publicat în Buletinul Oficial 268/1999. 24. Editura Sylvi... Bucureºti. Editura All. Editura Academicã. 27. Bucureºti. Editura Coresi Bucureºti. 20.. 23. A. 19997. 1991. Editura Zanussi Professional.. Stanescu.. 18. 1992. Roma. Bucureºti. *** – Ordinul Ministrului Turismului nr. *** – Ordinul 975/1998 ºi 976/1998 privind Normele de igienã pentru prelucrarea. G.a. C. Tehnologie culinarã. Editura Zanussi Professional. D. 1998. *** – Tehnologia în cucina. Catering. 21. Snack. Stãnciulescu. Ed. O. Stanescu. pãstrarea. *** – HACCP. R. Editura CCIA. Rotaru. Economia turismului Editura Expert. 1998. Postolea. 28. 17.. Roma. HACCP – Analiza riscurilor Punctele critice de control. 2001. Tehnica operaþiunilor de turism. Galaþi. *** Le controle de la qualite dans l’industrie alimentaire CNUCED/ GATT. 2001.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful