P. 1
Jozef Prusák - Teória práva skriptá

Jozef Prusák - Teória práva skriptá

5.0

|Views: 40,120|Likes:
Published by spycam1

More info:

Published by: spycam1 on Feb 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2015

pdf

text

original

Jednotlivé právne školy vymedzujú
platné, záväzné právo odlišne, a to so
zreteľom na odlišnú podmienku alebo
podmnienky platného práva. Takto sa
správa právny pozitivizmus, jusnatu-
ralizmus, ako aj sociologické smery.
Každá z týchto teórií teda hovorí:
Určitý súbor noriem je platné právo,
len ak a len ak... Potom nasleduje de
finovanie podmienky, prípadne pod
mienok platnosti práva. To, čo nasle-

207

duje za podraďovacou spojkou uvádza
júcou podmienku, je hraničným ka
meňom právnych teórií či škôl.
Každá z teórií stanovuje jednu ale
bo viac podmienok platnosti práva,
prípadne podmienok platnosti práv
nej normy. Tieto podmienky možno
rozdeliť na formálne a materiálne.
Právny pozitivizmus kladie dôraz
tak na formálnu podmienka, ako aj
na materiálnu podmienku platnosti
práva, ktorou je efektívnosť. Sociolo
gické teórie právneho systému kladú
dôraz na materiálne podmienky.
Hlavnou sociologickou podmienkou
platnosti práva je tiež jeho efektív
nosť, skutočné používanie právnych
noriem súdmi a občanmi v každoden
nom živote pri riešení konkrétnych
situácií.

Aj prirodzenoprávne teórie pod
mieňujú platnosť a záväznosť prá
va materiálnou podmienkou, prí
padne podmienkami. Základnou
podmienkou je, aby právo stanove
né štátom bolo v súlade so všetký
mi, prípadne s určitými princípmi
alebo hodnotami prirodzeného prá
va (morálky).
V súčasnej právnej teórii a práv
nej filozofii sú aj snahy vytvoriť syn
tézu v oblasti teórie platnosti práva.
Okrem materiálnej podmienky efek
tívnosti, ktorú presadzuje právny po
zitivizmus a sociologická škola, obja
vuje sa aj materiálna podmienka
morality práva v tom zmysle, že pri
veľmi zlovoľné, extrémne nemorálne
právo nie je právo.
Z týchto pokusov o syntézu vychá
dza aj nasledujúci výklad formálnej
a materiálnej podmienky platnosti
práva. Z hľadiska vymedzenia plat
nosti práva je pre nás určujúce spl
nenie formálnej podmienky, ktorá
spočíva v dodržaní štátom stanovenej
formy práva pri rešpektovaní princí
pov právneho štátu.Pri výklade ma
teriálnej podmienky platnosti nor

my, ktorou je efektívnosť, sa síce ak
ceptuje jej dôležitosť, avšak zánik
efektívnosti normy nie je možné po
važovať za právny dôvod zániku nor
my, ale len za dôvod návrhu na
zrušenie platnosti normy postupom,
ktorý stanovuje platné právo.
Formálna podmienka platnosti
určuje požiadavky na proces vzniku
právnej normy, materiálna pod
mienka či podmienky sú požiadav
kami na obsah právnej normy, ako aj
na mieru používania či akceptácie
normy.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->