Na osnovu lana 87. Zakona o turizmu ("Slu beni glasnik RS", br.

36/09 i 88/10), Ministar ekonomije i regionalnog razvoja, po pribavljenoj saglasnosti ministra poljoprivrede, trgovine, umarstva i vodoprivrede, ministra za infrastrukturu i energetiku, ministra zdravlja i ministra ivotne sredine, rudarstva i prostornog planiranja donosi
PRAVILNIK O MINIMALNIM TEHNI KIM USLOVIMA ZA IZGRADNjU, URE ENjE I OPREMANjE NAUTI KIH OBJEKATA I STANDARDIMA ZA KATEGORIZACIJU MARINA
(Objavljen u "Sl. glasniku RS", br. 56 od 29. jula 2011)

I. UVODNE ODREDBE
lan 1.

Ovim pravilnikom propisuju se minimalni tehni ki uslovi za izgradnju, ure enje i opremanje nauti kih objekata, kao i standardi za kategorizaciju marina.
lan 2.

Objekat nauti kog turizma, ure aji i oprema, pored uslova propisanih ovim pravilnikom, mora da ispunjava i uslove u pogledu izgradnje, protivpo arne za tite, nauti ko-tehni ke ispravnosti za bezbednu plovidbu, vodoprivrede, za tite ivotne sredine, prirodnih vrednosti i kulturnih dobara, za tite na radu i druge propisane uslove, standarde i tehni ke normative, u skladu sa zakonom.
lan 3.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom pravilniku imaju slede e zna enje: 1) objekat nauti kog turizma jeste prihvatni objekat nauti kog turizma i plovilo nauti kog turizma (u daljem tekstu: plovilo); 2) nauti ki turizam jeste oblik turizma koji podrazumeva boravak i plovidbu plovilom, krstarenje u svrhu putovanja, razonode, sporta, zabave i obuke, kao i aktivnosti na vodi i ispod vode (kajaka tvo, rafting, veslanje i jedrenje, skijanje na vodi, sportski ribolov, podvodno fotografisanje, sportska takmi enja); 3) nauti ar jeste korisnik plovila i usluga nauti kog turizma; 4) nauti ka infrastruktura jesu objekti, oprema, sredstva i ure aji izgra eni na obali ili postavljeni na vodi (plutaju i objekat) za prihvat plovila, kao i komunalna infrastruktura za snabdevanje plovila vodom i elektri nom energijom; 5) obalni (teritorijalni) prostor jeste obele eni i ogra eni deo obale na kojem se nalaze infrastrukturni sadr aji;

6) akvatorijalni prostor (akvatorija) jeste obele eni ili oivi eni deo vodene povr ine namenjen za prihvat i sme taj plovila u okviru prihvatnog objekta nauti kog turizma; 7) vez jeste ure en deo akvatorijalne infrastrukture opremljen nauti kim instalacijama i komunalnom infrastrukturom za prihvat i uvanje plovila u akvatoriji prihvatnog objekta nauti kog turizma; 8) suvi vez jeste ure eni deo teritorijalnog, odnosno obalnog infrastrukturnog prostora koji je namenjen za sme taj plovila van plovne sezone ili kra e va enje plovila iz vode u okviru prihvatnog objekta nauti kog turizma.
II. OP TI USLOVI 1. Prihvatni objekat nauti kog turizma
lan 4.

Prihvatni objekat nauti kog turizma na plovnim rekama, kanalima i jezerima mora da bude lociran na delu akvatorije izvan plovnog puta ili na udaljenosti na kojoj ne ometa bezbednu plovidbu, kao i na ure enom obalnom prostoru. Akvatorijalni prostor prihvatnog objekta mora da bude za ti en od dejstva talasa, vetrova, re nog nanosa, ledenih santi i bezbedan za pristup (ulaz) i zadr avanje plovila, kao i za nesmetano istovremeno kretanje vi e plovila i za vreme najni eg vodostaja i slo enih meteorolo kih i no nih uslova plovidbe. Obalni prostor prihvatnog objekta je obala ili deo obale na kojem su ure eni prostori, prostorije, gra evine i sadr aji koji su na raspolaganju gostu, odnosno zaposlenom osoblju.
lan 5.

Akvatorijalni, odnosno obalni prostor prihvatnog objekta na kojem se vr i privez plovila mora imati obezbe en direktan pe a ki pristup obali. Svaki vez mora da bude ozna en numeri kom, slovnom ili drugom pisanom oznakom. Prihvatni objekat vrste nauti ko sidri te i privezi te ne moraju da imaju izgra en vez. Deo akvatorije prihvatnog objekta mora imati i najmanje jedan interventno ure en vez koji je osiguran i obele en za tu namenu.
lan 6.

Prilazni putevi sa kopna ka prihvatnom objektu, interne saobra ajnice i platoi oko objekta, ukoliko konfiguracija terena omogu ava, moraju da budu izgra eni od vrstog materijala (asfalt, beton, kamen), a slobodne povr ine oko objekta moraju da se parterno ure uju.

Na prilaznim putevima ka prihvatnom objektu, internim saobra ajnicama, platoima i slobodnim povr inama oko objekta koje su namenjene gostima mora se obezbediti nesmetano kretanje osobama umanjenih telesnih sposobnosti, deci i starim osobama.
lan 7.

Prihvatni objekat nauti kog turizma kojem se mo e pri i motornim vozilom mora imati obezbe en parking prostor. Izuzetno od stava 1. ovog lana, prihvatni objekat na prostoru za ti enog prirodnog dobra ili nepokretnog kulturnog dobra i njegove za ti ene okoline mora imati parking prostor ure en u okviru javnih parking povr ina. Parking prostor iz stava 1. ovog lana mo e da se koristi i za uvanje plovila na suvom vezu, odnosno za zimovanje u periodu van plovne sezone.
lan 8.

Spoljni izgled i fasade, kao i enterijer (podovi, zidovi, tavanice, stolarija) gra evina na obalnom prostoru moraju da se stalno odr avaju. Prihvatni objekat nauti kog turizma mora da se oprema, ure uje i odr ava tako da omogu ava racionalno kori enje prostora, nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i zaposlenog osoblja, bezbedan sme taj plovila, odgovaraju e uvanje robe, hrane i pi a ako se pru aju usluge ishrane i pi a, kao i za titu zdravlja gostiju i osoblja. Slu bene komunikacije i povr ine namenjene obavljanju radnih procesa u vezi sa pru anjem nauti kih, ugostiteljskih i drugih usluga, moraju da budu odvojene od komunikacija i povr ina koje su namenjene gostima, kao i od komunikacija za interventna vozila. Sve komunikacije, parkirali ne, servisno-manipulacijske povr ine moraju imati zatvoren sistem odvoda atmosferskih voda.
lan 9.

Prihvatni objekat nauti kog turizma mora da bude povezan sa javnom mre om infrastrukture. Infrastrukturna mre a, instalacije ure aji i oprema u prihvatnom objektu moraju da budu u ispravnom stanju i sa optimalnim stepenom funkcionisanja.
lan 10.

Prihvatni objekat nauti kog turizma mora da bude snabdeven higijenski ispravnom vodom iz javne vodovodne mre e ili iz sopstvenih bunara iz kojih se obezbe uje

dovoljna koli ina higijenski ispravne teku e vode za pi e.
lan 11.

Prihvatni objekat nauti kog turizma mora da bude priklju en na javnu elektri nu mre u ili da se na drugi na in obezbedi stalno snabdevanje dovoljnom koli inom elektri ne energije. Sve prostorije, prostori i sadr aji na obalnom delu u kojima se gosti i zaposleno osoblje kre u ili zadr avaju no u moraju da budu potpuno osvetljeni ili osvetljeni orijentacionim svetlom.
lan 12.

Prihvatni objekat nauti kog turizma mora da bude priklju en na javnu kanalizacionu mre u, a u naseljima, odnosno na drugim lokacijama koje nemaju izgra enu javnu kanalizacionu mre u, objekat mora da bude priklju en na sopstvenu kanalizaciju sa ure ajima za pre i avanje (talo nici, biolo ki filteri i sli no), u skladu sa sanitarnim propisima i propisima o za titi voda i ivotne sredine. U prihvatnom objektu nauti kog turizma pra njenje fekalnih tankova iz plovila vr i se pomo u specijalnog plovila koji je opremljen adekvatnom higijenski-tehni kom opremom za tu namenu, odnosno u postavljenom specijalnom tanku, povezanim sa postoje om infrastrukturnom kanalizacionom mre om, u skladu sa sanitarnim propisima i propisima o za titi ivotne sredine u ovoj oblasti. Otpadne vode zaga ene agresivnim hemijskim supstancama, pre upu tanja u kanalizacioni sistem moraju da se neutrali u.
lan 13.

U prihvatnom objektu nauti kog turizma moraju se obezbediti higijenske posude sa poklopcem izra ene od ner aju eg materijala za odlaganje vrstih otpadnih materija, kao i komunalna oprema za odlaganje te nih otpadnih materija (otpadna ulja), u skladu sa sanitarnim propisima i propisima o za titi ivotne sredine. Otpad se odla e u specijalne kontejnere od ner aju eg materijala, koji moraju da budu sme teni na prostoru ozna enom za tu namenu. Prostori, higijenske posude i kontejneri moraju svakodnevno da se prazne, peru i dezinfikuju i ne mogu da se koriste u druge svrhe.
lan 14.

Prihvatni objekat nauti kog turizma, u zavisnosti od raspolo ivih tehni kih mogu nosti, mora da bude priklju en na javnu telefonsku mre u ili drugu telekomunikacionu instalaciju (mre a mobilne telefonije, internet mre a,VHFradio

veza i drugo).
lan 15.

Prihvatni objekat nauti kog turizma mora imati grejanje u svim prostorijama na obalnom delu koje obezbe uje temperaturu od najmanje 18,5oC, osim objekta koji posluje samo u letnjem periodu. Odredbe lana 9. - 15. ovog pravilnika ne odnose se na prihvatni objekat nauti kog turizma vrste nauti ko sidri te.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful