You are on page 1of 44

MADDE 99- 14/7/1965 tarihli ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 50 nci maddesinin nc ve drdnc f kralar yrrlkten kald

r lm , 53 nc maddesi ba l yla birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. zrl personel al t rma ykmll : MADDE 53- Kurum ve kurulu lar bu Kanuna gre al t rd klar personele ait kadrolarda % 3 oran nda zrl al t rmak zorundad r. % 3n hesaplanmas nda ilgili kurum veya kurulu un (yurtd te kilat hari) toplam dolu kadro say s dikkate al n r. zrller iin s navlar, ilk defa Devlet memuru olarak atanacaklar iin a lan s navlardan ayr zamanl olarak, zrl kontenjan a bulundu u srece zr gruplar ve e itim durumlar itibar yla s nav sorusu haz rlanmak ve ula labilirliklerini sa lamak suretiyle merkezi olarak yap l r veya yapt r l r. zrl personel al t rma ykml nn yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile zrllerin Devlet memurlu una yerle tirilmesinden Devlet Personel Ba kanl sorumludur. zrl a bulunan kamu kurum ve kurulu lar bir sonraki y l iin al m yapacaklar zrllere ili kin taleplerini her y l n Ekim ay n n sonuna kadar Devlet Personel Ba kanl na bildirmek zorundad r. Devlet Personel Ba kanl kurum ve kurulu lar n bildirimi zerine, zrl kontenjanlar na yerle tirme yapabilir veya yapt rabilir. zrllerin memurlu a al nma artlar na, merkezi s nav ve yerle tirmenin yap lmas na, e itim durumu ve zr gruplar dikkate al narak kura usul ile yap lacak yerle tirmelere, zrllerin grevlerini yrtmelerinde hangi yard mc ara ve gerelerin kurumlar nca temin edilece ine, kamu kurum ve kurulu lar nca zrl personel istihdam ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ili kin usul ve esaslar ile di er hususlar zrller daresi Ba kanl n n gr al narak Devlet Personel Ba kanl nca haz rlanacak ynetmelikle dzenlenir. MADDE 100- 657 say l Kanununun 64 nc maddesi ba l yla birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Kademe ve kademe ilerlemesi: MADDE 64- Kademe; derece iinde, grevin nemi veya sorumlulu u artmadan, memurun ayl ndaki ilerlemedir. Memurun kademe ilerlemesinin yap labilmesi iin bulundu u kademede en az bir y l al m olmas ve bulundu u derecede ilerleyebilece i bir kademenin bulunmas artlar aran r. 72 nci madde gere ince belirli bir sre grev yapmak zere, mecbur olarak srekli grevle atanan memurlardan kalk nmada birinci derecede ncelikli yrelerde bulunanlara, bu yrelerde fiilen al mak suretiyle geirilen her iki y l iin bir kademe ilerlemesi daha verilir. Y ll k izinde geirilen sreler fiilen al lm say l r. ki y ldan az sreler dikkate al nmaz. Son sekiz y l iinde herhangi bir disiplin cezas almayan memurlara, ayl k derecelerinin ykseltilmesinde dikkate al nmak zere bir kademe ilerlemesi uygulan r. Bu maddede belirtilen artlar haiz her s n f ve derecedeki memurlar, hak kazand klar tarihten geerli olmak zere ve ba kaca bir i leme gerek kalmaks z n bir ileri kademeye ilerlemi say l rlar. Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar, kurumlar nca her ay al nacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapm say lanlardan ilerlemeye mstahak olmad klar sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemi say ld klar tarihten geerli olmak zere iptal edilir. MADDE 101- 657 say l Kanunun 68 inci maddesinin (A) bendinin (d) alt bendi yrrlkten kald r lm , (B) bendinin ikinci paragraf a a daki ekilde de i tirilmi , maddenin sonuna a a daki bent eklenmi tir. Ancak, bu ekilde bir ataman n yap labilmesi iin ilgilinin; a) 1 inci dereceli kadrolardan ek gstergesi 5300 ve daha yukar da olanlar iin en az 12 y l, b) 1 inci ve 2 nci dereceli kadrolardan ek gstergesi 5300den az olanlar iin en az 10 y l, c) 3 nc ve 4 nc dereceli kadrolar iin en az 8 y l, hizmetinin bulunmas ve yksek renim grm olmas artt r. Drt y ldan az sreli yksek renim grenler iin bu srelere iki y l ilave edilir. Bu srelerin hesab nda; 8/6/1984 tarihli ve 217 say l Kanun Hkmnde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsam na dhil kurumlarda fiilen al lan sreler ile Yasama Organ yeli inde, belediye ba kanl nda, belediye ve il genel meclisi yeli inde, kanunlarla kurulan fonlarda, muvazzaf askerlikte, okul devresi dhil yedek subayl kta ve uluslararas kurulu larda geen srelerin tamam ile yksek renim grdkten sonra zel kurumlarda veya serbest olarak al t klar srenin; Ba bakanl k ve bakanl klar n ba l ve ilgili kurulu lar n n mste ar ve mste ar yard mc lar ile en st ynetici konumundaki genel mdr ve ba kan kadrolar na atanacaklar iin tamam , di er kadrolara atanacaklar iin alt y l gememek zere drtte dikkate al n r. C) Derece ykselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. M terek kararla atanm olanlar n derece ykselmeleri, ilgili bakan n veya yetkili k ld makam n onay ile yap l r. st derece kadroya atanm olup da kazan lm hak ve emeklilik kesene ine esas ayl k dereceleri daha a a da bulunanlar n (45 inci maddenin ikinci f kras na gre yap lan atamalar hari), kazan lm hak ve emeklilik kesene ine esas ayl k derecelerinin ykseltilmeleri iin, bu hlin devam sresince yukar da belirtilen onay aranmaz. MADDE 102- 657 say l Kanunun 77 nci maddesinin birinci f kras a a daki ekilde de i tirilmi tir.

Yabanc memleketlerin resm kurumlar veya uluslararas kurulu larda kurumlar n n muvafakati ile grev alacak memurlara, ilgili Bakan n onay ile (her y lda bir Bakan onay yenilenmek kayd yla) memuriyeti sresince yabanc memleketlerin resm kurumlar nda on y la, uluslararas kurulu larda yirmibir y la kadar ayl ks z izin verilebilir. MADDE 103- 657 say l Kanunun 91 inci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. MADDE 91- Kadrosu kald r lan memurlar, en ge alt ay iinde kendi kurumlar nda niteliklerine uygun bir kadroya atan rlar. Bu memurlar, kurumlar nda atama imkn bulunmamas hlinde ayn sre iinde ba ka bir kurumdaki kadrolara atanmak zere Devlet Personel Ba kanl na bildirilir. Bunlar, atama i lemi yap l ncaya kadar kurumlar nda niteliklerine uygun i lerde al t r l r ve yeni bir kadroya atan ncaya kadar eski kadrolar na ait mal haklardan ve sosyal yard mlardan yararlanmaya devam ederler. Sz konusu memurlar n eski kadrolar na ait en son ayda ald mal haklar kapsam nda fiilen yap lmakta olan her trl demeler toplam n n net tutar n n, atand klar yeni kadrolar na ait mal haklar kapsam nda fiilen yap lmakta olan her trl demeler toplam n n net tutar ndan fazla olmas hlinde, aradaki fark, farkl l k giderilinceye kadar, atand klar kadrolarda veya bu kadrolardan istekleri d nda atand klar ba ka kadrolarda kald klar srece, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks z n tazminat olarak denir. Ayl k mutad olarak yap lmay p belirli bir dnemi kapsayan demelerin dendi i tarih itibar yla net tutarlar toplam n n y l iinde al lan aylara blnmesi suretiyle bulunacak tutar , en son ayda ald ayl k tutar na ilave edilir. Fazla al ma creti, fiilen yap lan ders kar l denen ek ders creti ve nbet creti gibi ilave bir al man n kar l nda elde edilen demeler ayl k tutar na ilave edilmez. Di er kamu kurum ve kurulu lar na atanmak zere Devlet Personel Ba kanl na bildirilen memurlar n 190 say l Kanun Hkmnde Kararname kapsam nda bulunan kamu kurum ve kurulu lar n n bo kadrolar ndan Devlet Personel Ba kanl nca tespit edilen kadroya, an lan Ba kanl k taraf ndan k rkbe gn iinde atamas teklif edilir. Devlet Personel Ba kanl taraf ndan gnderilen atama teklif yaz s n n atamay yapacak kamu kurum ve kurulu una intikalinden itibaren otuz gn iinde bu kurum ve kurulu taraf ndan atama i lemlerinin yap lmas zorunludur. Bunlardan unvanlar mdr ve daha st olanlar ile dan ma i levlerine ili kin kadrolarda al anlar Ara t rmac kadrolar na, di erleri ise durumlar na uygun kadrolara atan rlar. MADDE 104- 657 say l Kanunun 100 nc maddesine a a daki f kralar eklenmi tir. Ancak zrller iin; zr durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ula m artlar gz nnde bulundurulmak suretiyle gnlk al man n ba lama ve biti saatleri ile le dinlenme sreleri merkezde st ynetici, ta rada mlki amirlerce farkl belirlenebilir. Memurlar n yrttkleri hizmetin zelliklerine gre, bu madde uyar nca tespit edilen al ma saat ve sreleri ile grev yerlerine ba l olmaks z n al abilmeleri mmkndr. Bu hususa ili kin usl ve esaslar, Devlet Personel Ba kanl n n teklifi zerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. MADDE 105- 657 say l Kanunun 101 inci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. MADDE 101- Gnn yirmidrt saatinde devaml l k gsteren hizmetlerde al an Devlet memurlar n n al ma saat ve ekilleri kurumlar nca dzenlenir. Ancak, kad n memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hlinde hamileli in yirmidrdnc haftas ndan nce ve her hlde hamileli in yirmidrdnc haftas ndan itibaren ve do umdan sonraki bir y l sreyle gece nbeti ve gece vardiyas grevi verilemez. zrl memurlara da iste i d nda gece nbeti ve gece vardiyas grevi verilemez. MADDE 106- 657 say l Kanunun 104 nc maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. MADDE 104- A) Kad n memura; do umdan nce sekiz, do umdan sonra sekiz hafta olmak zere toplam onalt hafta sreyle anal k izni verilir. o ul gebelik durumunda, do um ncesi sekiz haftal k anal k izni sresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen do um tarihinden sekiz hafta ncesine kadar sa l k durumunun al maya uygun oldu unu tabip raporuyla belgeleyen kad n memur, iste i hlinde do umdan nceki haftaya kadar kurumunda al abilir. Bu durumda, do um ncesinde bu rapora dayanarak fiilen al t sreler do um sonras anal k izni sresine eklenir. Do umun erken gerekle mesi sebebiyle, do um ncesi anal k izninin kullan lamayan blm de do um sonras anal k izni sresine ilave edilir. Do umda veya do um sonras nda anal k izni kullan l rken annenin lm hlinde, iste i zerine memur olan babaya anne iin ngrlen sre kadar izin verilir. B) Memura, e inin do um yapmas hlinde, iste i zerine on gn babal k izni; kendisinin veya ocu unun evlenmesi ya da e inin, ocu unun, kendisinin veya e inin ana, baba ve karde inin lm hllerinde iste i zerine yedi gn izin verilir. C) (A) ve (B) f kralar nda belirtilen hller d nda, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilede kaymakam ve yurt d nda diplomatik misyon efi taraf ndan, birim amirinin muvafakati ile bir y l iinde toptan veya blmler hlinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gn izin verilebilir. Zaruret hlinde retmenler hari olmak zere, ayn uslle on gn daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, y ll k izinden d lr. D) Kad n memura, ocu unu emzirmesi iin do um sonras anal k izni sresinin bitim tarihinden itibaren ilk alt ayda gnde saat, ikinci alt ayda gnde birbuuk saat st izni verilir. St izninin hangi saatler aras nda ve gnde ka kez kullan laca hususunda, kad n memurun tercihi esast r. E) Y ll k izin ve mazeret izinleri s ras nda mal haklar ile sosyal yard mlara dokunulmaz.

MADDE 107- 657 say l Kanunun 105 inci maddesi ba l yla birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Hastal k ve refakat izni: MADDE 105- Memura, ayl k ve zlk haklar korunarak, verilecek raporda gsterilecek lzum zerine, kanser, verem ve ak l hastal gibi uzun sreli bir tedaviye ihtiya gsteren hastal hlinde onsekiz aya kadar, di er hastal k hllerinde ise oniki aya kadar izin verilir. Memurun, hastal sebebiyle yatakl tedavi kurumunda yatarak grd tedavi sreleri, hastal k iznine ait srenin hesab nda dikkate al n r. Bu maddede yaz l azam sreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda i e ba layabilmesi iin, iyile ti ine dair raporu (yurt d ndaki memurlar iin mahall usle gre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. zin sresinin sonunda, hastal n n devam etti i resm sa l k kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci f krada belirtilen sreler kadar uzat l r, bu srenin sonunda da iyile emeyen memur hakk nda emeklilik hkmleri uygulan r. Bunlardan gerekli sa l k artlar n yeniden kazand klar resm sa l k kurullar nca tespit edilen ve emeklilik hakk n elde etmemi olanlar, yeniden memuriyete dnmek istemeleri hlinde, niteliklerine uygun kadrolara ncelikle atan rlar. Grevi s ras nda veya grevinden dolay bir kazaya veya sald r ya u rayan veya bir meslek hastal na tutulan memur, iyile inceye kadar izinli say l r. Hastal k raporlar n n hangi hallerde, hangi hekimler veya sa l k kurullar taraf ndan verilece i ve sreleri ile bu konuya ili kin di er hususlar, Sa l k, Maliye ve D i leri Bakanl klar ile Sosyal Gvenlik Kurumunun gr leri al narak Devlet Personel Ba kanl nca haz rlanacak bir ynetmelikle belirlenir. Ayr ca, memurun bakmakla ykml oldu u veya memur refakat etmedi i takdirde hayat tehlikeye girecek ana, baba, e ve ocuklar ile karde lerinden birinin a r bir kaza geirmesi veya tedavisi uzun sren bir hastal n n bulunmas hllerinde, bu hllerin sa l k kurulu raporuyla belgelendirilmesi art yla, ayl k ve zlk haklar korunarak, aya kadar izin verilir. Gerekti inde bu sre bir kat na kadar uzat l r. MADDE 108- 657 say l Kanunun 108 inci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. MADDE 108- A) Memura, 105 inci maddenin son f kras uyar nca verilen iznin bitiminden itibaren, sa l k kurulu raporuyla belgelendirilmesi art yla, istekleri zerine onsekiz aya kadar ayl ks z izin verilebilir. B) Do um yapan memura, 104 nc madde uyar nca verilen do um sonras anal k izni sresinin bitiminden; e i do um yapan memura ise, do um tarihinden itibaren istekleri zerine yirmidrt aya kadar ayl ks z izin verilir. C) ya n doldurmam bir ocu u e iyle birlikte veya mnferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan e in mnferit olarak evlat edinmesi hlinde memur olan e lerine, ocu un ana ve babas n n r zas n n kesinle ti i tarihten veya vesayet dairelerinin izin verme tarihinden itibaren, istekleri zerine yirmidrt aya kadar ayl ks z izin verilir. Evlat edinen her iki e in memur olmas durumunda bu sre, e lerin talebi zerine yirmidrt ayl k sreyi gemeyecek ekilde, birbirini izleyen iki blm hlinde e lere kulland r labilir. D) zel burs sa layan ve bu burstan istifade etmesi iin kendilerine ayl ks z izin verilenler de dhil olmak zere burslu olarak ya da bte imknlar yla yeti tirilmek zere yurtd na gnderilen veya srekli grevle yurtiine ya da yurtd na atanan veya en az alt ay sreyle yurtd nda geici olarak grevlendirilen memurlar veya di er personel kanunlar na tbi olanlar ile yurtd na kamu kurumlar nca gnderilmi olan rencilerin memur olan e leri ile 77 nci maddeye gre izin verilenlerin memur olan e lerine grev veya renim sresi iinde ayl ks z izin verilebilir. E) Memura, y ll k izinde esas al nan sreler itibar yla be hizmet y l n tamamlam olmas ve iste i hlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullan lmak zere, toplam bir y la kadar ayl ks z izin verilebilir. Ancak, s k ynetim, ola anst hl veya genel hayata messir afet hli ilan edilen blgelere 72 nci madde gere ince belli bir sre grev yapmak zere zorunlu olarak srekli grevle atananlar hakk nda bu blgelerdeki grev sreleri iinde bu f kra hkm uygulanmaz. F) Ayl ks z izin sresinin bitiminden nce mazereti gerektiren sebebin ortadan kalkmas hlinde, on gn iinde greve dnlmesi zorunludur. Ayl ks z izin sresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmas n izleyen on gn iinde grevine dnmeyenler, memuriyetten ekilmi say l r. G) Muvazzaf askerli e ayr lan memurlar askerlik sresince grev yeri sakl kalarak ayl ks z izinli say l r. MADDE 109- 657 say l Kanunun 109 uncu maddesi ba l yla birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Memur bilgi sistemi, zlk dosyas : MADDE 109- Memurlar, Trkiye Cumhuriyeti kimlik numaras esas al narak kurumlar nca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur iin bir zlk dosyas tutulur. zlk dosyas na, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soru turma, denetim raporlar , disiplin cezalar ile dl ve ba ar belgesi verilmesine ili kin bilgi ve belgeler konulur. Memurlar n ba ar , yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece ykselmelerinde, emekliye ayr lmalar nda veya hizmetle ili kilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yan nda zlk dosyalar gz nnde bulundurulur. zlk dosyalar n n tutulma esaslar ile zlk dosyalar nda yer alacak belgelere ili kin usl ve esaslar Devlet Personel Ba kanl nca belirlenir.

MADDE 110- 657 say l Kanunun 122 nci maddesi ba l yla birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Ba ar , stn ba ar de erlendirmesi ve dl: MADDE 122- Grevli olduklar kurumlarda ola anst gayret ve al malar ile emsallerine gre ba ar l grev yapmak suretiyle; kamu kayna nda nemli lde tasarruf sa lanmas nda, kamu zarar n n olu mas n n nlenmesinde ve nlenemez kamu zararlar n n nemli lde azalt lmas nda, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin zerinde art r lmas nda veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin ykseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayal olarak katk sa lad klar tespit edilen memurlara, merkezde ba l veya ilgili bakan, illerde valiler, ilelerde kaymakamlar taraf ndan ba ar belgesi verilebilir. defa ba ar belgesi alanlara stn ba ar belgesi verilir. stn ba ar belgesi verilenlere, merkezde ba l veya ilgili bakan ve illerde valiler taraf ndan uygun grlmesi hlinde en yksek Devlet memuru ayl n n (ek gsterge dhil) % 200ne kadar dl verilebilir. Bu maddeye gre bir mal y l iinde dllendirileceklerin say s , kurumun y lba ndaki dolu kadro mevcudunun binde onundan, Gmrk Mste arl , Mill E itim Bakanl ve Emniyet Genel Mdrl kadrolar iin binde yirmisinden fazla olamaz. Y l iinde dllendirilen personel say s kurumlar nca izleyen y l n Ocak ay sonuna kadar Devlet Personel Ba kanl na bildirilir. Kamu kurum ve kurulu lar yrtmekte olduklar hizmetlerin zelliklerini gz nnde bulundurarak memurlar n n ba ar , verimlilik ve gayretlerini lmek zere, Devlet Personel Ba kanl n n uygun gr al nmak kayd yla, de erlendirme ltleri belirleyebilir. MADDE 111- 657 say l Kanunun 125 inci maddesinin, (C) bendinin (g), (h) ve (j) alt bentleri yrrlkten kald r lm ; (E) bendinin (a) alt bendinde yer alan engelleme ibaresi kamu hizmetlerinin yrtlmesini engelleme olarak, (f) alt bendi a a daki ekilde de i tirilmi , ikinci f kras nda yer alan sicilden ibaresi zlk dosyas ndan ve nc f kras nda yer alan iyi veya ok iyi derecede sicil alan ibaresi dl veya ba ar belgesi alan olarak de i tirilmi tir. f) Amirlerine, maiyetindekilere ve i sahiplerine fiili tecavzde bulunmak, MADDE 112- 657 say l Kanunun 132 nci maddesinin nc f kras nda yer alan s ral sicil amirine ibaresi st disiplin amirine olarak de i tirilmi , drdnc f kras a a daki ekilde de i tirilmi ve be inci f kras yrrlkten kald r lm t r. Ayl ktan kesme cezas ile tecziye edilenler 5 y l, kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas ile tecziye edilenler 10 y l boyunca daire ba kan kadrolar na, daire ba kan kadrosunun dengi ve daha st kadrolara, blge ve il te kilatlar n n en st ynetici kadrolar na, dzenleyici ve denetleyici kurumlar n ba kanl k ve yeliklerine, vali ve bykeli kadrolar na atanamazlar. MADDE 113- 657 say l Kanunun 135 inci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. MADDE 135- Disiplin amirleri taraf ndan verilen uyarma, k nama ve ayl ktan kesme cezalar na kar disiplin kuruluna, kademe ilerlemesinin durdurulmas cezas na kar yksek disiplin kuruluna itiraz edilebilir. tirazda sre, karar n ilgiliye tebli i tarihinden itibaren yedi gndr. Sresi iinde itiraz edilmeyen disiplin cezalar kesinle ir. tiraz mercileri, itiraz dilekesi ile karar ve eklerinin kendilerine intikalinden itibaren otuz gn iinde kararlar n vermek zorundad r. tiraz n kabul hlinde, disiplin amirleri karar gzden geirerek verilen cezay hafifletebilir veya tamamen kald rabilirler. Disiplin cezalar na kar idari yarg yoluna ba vurulabilir. MADDE 114- 657 say l Kanunun 231 inci maddesi ba l yla birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Kamu personeli bilgi sistemi: MADDE 231- Devlet Personel Ba kanl , kurulu kanunlar na ve bte trlerine ba l kal nmaks z n, tm kamu kurum ve kurulu lar n n te kilat yap lar na ve personeline ili kin konularda, gerekli grd bilgi ve belgeleri kamu kurum ve kurulu lar ndan talep eder. Kamu kurum ve kurulu lar bu bilgi ve belgeleri vermekle ykmldr. Kamu kurum ve kurulu lar ; atama, yer de i tirme, grevde ykselme, unvan de i ikli i ve Devlet Personel Ba kanl nca belirlenecek di er personel hareketlerini bildirmek zorundad r. Bu maddenin uygulanmas na ili kin usl ve esaslar ile istisna tutulacak kamu kurum ve kurulu lar Bakanlar Kurulunca belirlenir. MADDE 115- 657 say l Kanunun ek 8 inci maddesi ba l yla birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Kurumlar aras geici sreli grevlendirme: EK MADDE 8- Memurlar, geici grevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve al t klar kurumun izni ile di er kamu kurum ve kurulu lar nda a a da belirtilen artlarla geici sreli olarak grevlendirilebilir: a) Yurtd nda grevlendirilen gvenlik grevlileri hari olmak zere, memurun grevlendirilece i kurumda greve ili kin 4 nc ve daha yukar bir dereceden bo bir kadronun bulunmas artt r. b) Geici sreli grevlendirilen memurlar, geici sreli olarak grevlendirildikleri kurumlar n mevzuat na uymakla ykmldr. c) Geici sreli olarak grevlendirilen memurlar, yurtd nda grevlendirilen gvenlik grevlileri hari olmak

zere, ayl klar ile di er mal ve sosyal haklar n kurumlar ndan al r. Bu memurlar n kadrolar ile ili kileri, kendi s n f ve derecelerindeki terfi ve emeklilik haklar devam eder. d) Geici sreli grevlendirme sresi bir y lda alt ay geemez. Yurtd nda grevlendirilen gvenlik grevlileri iin geici grevlendirme sresi en ok iki y ld r; gerekli grlmesi hlinde bu sre bir kat na kadar uzat labilir. e) Geici sreli grevlendirmenin, memurlar n greviyle ilgili olmas artt r. f) Geici sreli grevlendirmede memurun muvafakati aran r. Birinci f krada belirtilen hller d nda memurlar, kamu yarar ve hizmet gerekleri sebebiyle ihtiya duyulmas hlinde kurumlar nca, Devlet Personel Ba kanl n n uygun gr al narak di er kamu kurum ve kurulu lar nda alt aya kadar geici sreli olarak grevlendirilebilir. MADDE 116- 657 say l Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. "Gei hkmleri: GE C MADDE 36- A) Bu maddenin yrrl e girdi i tarihten nce tutulmakta olan sicil dosyalar , bu maddenin yrrl e girdi i tarihi izleyen be inci y l n sonuna kadar muhafaza edilir. Bu maddenin yrrl e girdi i tarihten nce olumsuz sicil alm olan memurlar n itirazlar ve bu itirazlar n sonuland r lmas hakk nda, 657 say l Kanunun bu maddenin yrrlk tarihi itibar yla de i tirilen veya yrrlkten kald r lan sicile ili kin hkmleri uygulan r. B) Bu maddenin yay m tarihinden nceki son alt y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlardan 37 nci maddede yer alan bir st dereceye ykseltme uygulamas ndan yararlanmam olanlar hakk nda, bu maddenin yrrlk tarihi itibar yla de i tirilen 37 nci maddenin de i iklikten nceki hkm uygulan r. Bu maddenin yrrlk tarihi itibar yla de i tirilen 37 nci maddede yer alan sekiz y ll k sre, ilk sekiz y ll k dnem iin, bu maddenin yrrl e girdi i tarihten nceki; a) Son be y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin y l, b) Son drt y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin drt y l, c) Son y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin be y l, d) Son iki y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin alt y l, e) Son sicil notu doksan ve daha yukar olanlar iin yedi y l, olarak uygulan r. C) Bu maddenin yay m tarihinden nceki son alt y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamas ndan yararlanmam olanlar hakk nda, bu maddenin yrrl e girdi i tarih itibar yla de i tirilen 64 nc maddenin ikinci f kras n n de i iklikten nceki hkm uygulan r. Bu maddenin yrrl e girdi i tarih itibar yla de i tirilen 64 nc maddenin drdnc f kras nda yer alan sekiz y ll k sre, ilk sekiz y ll k dnem iin, bu maddenin yrrl e girdi i tarihten nceki; a) Son be y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin y l, b) Son drt y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin drt y l, c) Son y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin be y l, d) Son iki y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlar iin alt y l, e) Son sicil notu doksan ve daha yukar olanlar iin yedi y l, olarak uygulan r. D) 657 say l Kanunun bu maddenin yrrlk tarihi itibar yla de i tirilen hkmleri gere ince, ilgililere geriye

dnk olarak herhangi bir ekilde mal ve sosyal hak sa lanamaz ve hibir ekilde deme yap lmaz. MADDE 117- 657 say l Kanunun; a) 37 nci maddesinde yer alan son alt y ll k sicil notu ortalamas doksan ve daha yukar olanlardan son sicil notu olumlu bulunanlar n ibaresi son sekiz y ll k sre iinde herhangi bir disiplin cezas almayanlar n olarak de i tirilmi tir. b) 56 nc maddesinde yer alan sicil ibaresi disiplin olarak de i tirilmi tir. c) 57 nci maddesinin birinci f kras nda yer alan Adaylardan en ge iki y l iinde Devlet memuru olabilmeleri iin olumlu sicil alamayanlar n sicil amirlerinin teklifi ibaresi Adayl k sresi iinde disiplin cezas alm olanlar n disiplin amirlerinin teklifi olarak de i tirilmi tir. ) 58 inci maddesinde yer alan ve olumlu sicil alan adaylar sicil amirlerinin teklifi ibaresi adaylar disiplin amirlerinin teklifi olarak de i tirilmi tir. d) Hizmet artlar ve ekilleri ba l kl (IV) numaral k sm n n 6 nc blmnn ba l zlk Dosyas olarak de i tirilmi tir. e) 129 uncu maddesinin birinci f kras nda yer alan sicil dosyas n ibaresi zlk dosyas n olarak de i tirilmi tir. f) 133 nc maddesinin madde ba l nda yer alan sicilden ibaresi zlk dosyas ndan, birinci f kras nda yer alan siciline ibaresi zlk dosyas na, sicil dosyas ndan ibaresi zlk dosyas ndan, ikinci f kras nda yer alan sicil dosyas na ibaresi zlk dosyas na, nc f kras nda yer alan sicilden silinmesinde ibaresi zlk dosyas ndan kar lmas nda olarak de i tirilmi tir. g) 2 nci maddesinin ikinci f kras n n birinci cmlesi, 26 nc maddesinin birinci f kras , 98 inci maddesinin birinci f kras n n () bendinde yer alan ve sicil ibaresi, 129 uncu maddesinin ikinci f kras nda yer alan sicil dosyas hari, ibaresi, 160 nc maddesinin ikinci f kras , 202 nci maddesinin ikinci f kras n n ikinci cmlesi, 208 inci maddesinin birinci f kras nda yer alan ikiden fazla dahi olsa ibaresi ile 38 inci, 65 inci, 66 nc , 106 nc , 110 uncu, 111 inci, 112 nci, 113 nc, 115 inci, 117 nci, 118 inci, 119 uncu, 120 nci, 121 inci, 123 nc, 136 nc , 226 nc , 227 nci; ek 2 nci, ek 3 nc, ek 4 nc, ek 6 nc , ek 7 nci, ek 9 uncu, ek 13 nc, ek 16 nc , ek 17 nci, ek 18 inci, ek 20 nci, ek 21 inci, ek 25 inci, ek 30 uncu; geici 5 inci, geici 6 nc , geici 8 inci, geici 12 nci, geici 13 nc, geici 20 nci, geici 23 nc, geici 26 nc , geici 27 nci, geici 28 inci, geici 29 uncu, geici 30 uncu, geici 31 inci, geici 32 nci, geici 33 nc; ek geici 4 nc, ek geici 6 nc , ek geici 7 nci, ek geici 8 inci, ek geici 11 inci, ek geici 18 inci, ek geici 22 nci, ek geici 23 nc, ek geici 24 nc, ek geici 26 nc , ek geici 28 inci, ek geici 30 uncu, ek geici 32 nci, ek geici 33 nc, ek geici 34 nc, ek geici 35 inci, ek geici 37 nci, ek geici 40 nc , ek geici 41 inci, ek geici 42 nci, ek geici 43 nc, ek geici 44 nc, ek geici 46 nc , ek geici 47 nci, ek geici 49 uncu, ek geici 50 nci, ek geici 51 inci, ek geici 52 nci, ek geici 54 nc, ek geici 55 inci, ek geici 56 nc , ek geici 57 nci, ek geici 58 inci maddeleri ve 22/9/1991 tarihli ve 458 say l Kanun Hkmnde Kararname ile eklenen ek geici maddesi yrrlkten kald r lm t r. MADDE 118- 27/6/1989 tarihli ve 375 say l Kanun Hkmnde Kararnamenin 1 inci maddesinin (D) bendinde yer alan be yz milyon lira ibaresi (12.105) gsterge rakam n n memur ayl k katsay s ile arp m sonucu bulunacak eklinde, ek 4 nc maddesi a a daki ekilde de i tirilmi ve Kanun Hkmnde Kararnameye a a daki ek madde eklenmi tir. EK MADDE 4- 25/6/2001 tarihli ve 4688 say l Kamu Grevlileri Sendikalar Kanunu hkmleri uyar nca kamu grevlileri sendikalar na ye olup, ayl k veya cretinden yelik dentisi kesilen kamu grevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylar nda ayl k veya cretleri ile birlikte k rkbe Trk Liras toplu szle me primi denir. Bu madde uyar nca yap lan deme, damga vergisi hari herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuat uyar nca denmekte olan zam, tazminat, denek, dner sermaye pay , ikramiye, cret ve her ne ad alt nda olursa olsun benzer demelerin hesab nda dikkate al nmaz. EK MADDE 8- Ay n veya haftan n baz gnleri ya da gnn belirli saatleri gibi k smi zamanl al an szle meli personel hari olmak zere kamu kurum ve kurulu lar n n merkez ve ta ra te kilatlar ile dner sermaye i letmelerinde szle meli personel pozisyonlar nda istihdam edilenlerden aile yard m dene inden veya ba ka bir ad alt nda da olsa ayn amala yap lan herhangi bir demeden yararlanamayanlara, Devlet memurlar na verilen aile yard m dene i, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaks z n ayn usul ve esaslar erevesinde denir. MADDE 119- 22/1/1990 tarihli ve 399 say l Kanun Hkmnde Kararnamenin 13 nc maddesinden sonra gelmek zere a a daki 13/A maddesi eklenmi tir. Sendika Kurma MADDE 13/A- Szle meli personel, Anayasada ve zel kanununda belirtilen hkmler uyar nca sendikalar ve st kurulu lar kurabilir ve bunlara ye olabilir. MADDE 120- 399 say l Kanun Hkmnde Kararnamenin 14 nc maddesi ba l yla birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Grev Yasa

MADDE 14- Szle meli personelin grev karar vermesi, bu yolda propaganda yapmas , herhangi bir greve veya grev te ebbsne kat lmas , grevi desteklemesi yahut te vik etmesi yasakt r. MADDE 121- 399 say l Kanun Hkmnde Kararnamenin 25 inci maddesinin (b) bendi a a daki ekilde de i tirilmi tir. b) Te ebbs ve ba l ortakl klar n retim, sat , krl l k, verimlilik, ihracat gibi i ve hizmet zellikleri ile kamu kesimi genel cret dengesi dikkate al narak (1) say l cetvele dhil kadrolara atananlara, en yksek Devlet memuru ayl n n (ek gsterge dhil) brt tutar n n % 200n gememek zere Devlet Personel Ba kanl n n gr zerine Maliye Bakanl taraf ndan belirlenecek oran ve esaslar erevesinde ek tazminat denir. Bu ekilde tespit edilecek ek tazminat damga vergisi hari herhangi bir vergiye tabi tutulmaz. MADDE 122- 4/7/2001 tarihli ve 631 say l Kanun Hkmnde Kararnamenin 14/A maddesinin (c) bendinde yer alan be yz milyon liray ibaresi (12.105) gsterge rakam n n memur ayl k katsay s ile arp m sonucu bulunacak tutar eklinde de i tirilmi tir. MADDE 123- Ekli (1) say l listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 say l Genel Kadro ve Usl Hakk nda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) say l cetvelin Sosyal Gvenlik Kurumuna ait blmne eklenmi tir. MADDE 124- 18/12/1953 tarihli ve 6200 say l Devlet Su leri Umum Mdrl Te kilat ve Vazifeleri Hakk nda Kanuna a a daki ek ve geici maddeler eklenmi tir. EK MADDE 2- Bu Kanuna gre in a edilen barajlardan ve/veya tesislerden ime suyu tahsisi yap lanlar n bu yat r mda ime suyuna isabet eden yat r m bedellerinin geri demeleri ve sreleri iin 3/7/1968 tarihli ve 1053 say l Belediye Te klat Olan Yerle im Yerlerine me, Kullanma ve Endstri Suyu Temini Hakk nda Kanun hkmleri uygulan r. GE C MADDE 7- Bu Kanun ile 1053 say l Kanun hkmlerine gre in a edilen barajlardan ve/veya tesislerden ime suyu tahsisi yap lanlar n bu yat r mda ime suyuna isabet eden yat r m bedellerinin, geri demeleri ve sreleri protokole ba lanm olanlar ndan, 31/12/2010 tarihi itibar yla vadesi geldi i halde bu maddenin yay mland tarih itibar yla denmemi olanlar iin bu maddenin yay mland tarihi izleyen ikinci ay n sonuna kadar Devlet Su leri Genel Mdrl ne ba vuruda bulunulmas ve bu ba vurular zerine bu maddenin yay mland tarihi izleyen dokuzuncu ay n sonuna kadar durumlar Devlet Su leri Genel Mdrl nce tespit edilen borlulara yap lan bildirim zerine alacak as llar n n, bildirimi takip eden aydan ba lamak ve iki er ayl k dnemler halinde azami oniki e it taksitte denmesi art yla denen k sma ili kin feri alacaklar n tamam n n tahsilinden vazgeilir. Protokole ba lanm yat r m bedeli geri demesinden kalan alacaklar, toplam sre otuz y l gememek zere, 1053 say l Kanuna gre ek protokol yap lmak ve feri alacak hesaplanmamak suretiyle revize edilir. Bu alacaklardan bu maddenin yrrl e girdi i tarihe kadar yap lm olan tahsilat red ve iade edilmez. Bu maddenin yay mland tarihten nce dava konusu edilmi ve/veya icra takibi ba lat lm alacaklar iin, borlunun bu madde hkmlerinden yararlanmak zere ba vuruda bulunmas halinde, davalar sonland r l r ve icra takipleri durdurulur. Bu takdirde borlular n mahkeme ve icra masraflar ile veklet cretini ilk taksit tutar ile birlikte demeleri artt r. MADDE 125- 3/7/1968 tarihli ve 1053 say l Belediye Te klat Olan Yerle im Yerlerine me, Kullanma ve Endstri Suyu Temini Hakk nda Kanuna a a daki ek madde eklenmi tir. EK MADDE 1- Barajlarda ve/veya tesislerde bu Kanunun 4 nc maddesine gre veya di er kanunlara istinaden belirlenen maksat oran veya oranlar Devlet Su leri Genel Mdrl nn ba l oldu u Bakanl n teklifi ve Ba bakan n onay ile de i tirilebilir. MADDE 126- 16/12/1960 tarihli ve 167 say l Yeralt Sular Hakk nda Kanunun 10 uncu maddesine a a daki f kra eklenmi tir. Kuyu, galeri, tnel ve benzerlerine ekilecek yeralt suyu miktar n n tespitini sa layacak lm sistemleri kurulmadan, kullanma belgesi verilemez. Bu lm sisteminin zellikleri ynetmelikle belirlenir. MADDE 127- 167 say l Kanuna a a daki geici maddeler eklenmi tir. GE C MADDE 2- 10 uncu maddenin ikinci f kras nda ngrlen ynetmelik, ay iinde haz rlanarak Devlet Su leri Genel Mdrl nn ba l oldu u Bakanl k taraf ndan yrrl e konulur. GE C MADDE 3- Bu maddenin yay m tarihinden nce yeralt suyu temini maksad yla kuyu, galeri, tnel ve benzerleri iin kullanma belgesi alm olanlar, iki y l ierisinde 10 uncu maddenin ikinci f kras nda ngrlen lm sistemini kurarlar. Bu sre ierisinde lm sistemi kurmayanlar n kullanma belgeleri Devlet Su leri Genel Mdrl taraf ndan iptal edilir ve belgeye konu yer kapatma masraflar sahibinden al narak kapat l r. MADDE 128- 10/5/2005 tarihli ve 5346 say l Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullan m na li kin Kanunun geici 4 nc maddesinin ikinci f kras n n ilk cmlesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. 4628 say l Kanun kapsam nda kurulmu ve kurulacak olan hidroelektrik santrallar iin imzalanan su kullan m hakk anla mas hkmleri erevesinde DS ye denecek olan enerji hissesi kat l m pay n n hesab nda esas al nacak tesis bedeli, tek veya ok maksatl tesislerde tesisin ihaleye esas ilk ke fi;

a) Enerji tesisini ihtiva ediyorsa, tesisin DS taraf ndan yap lan k sm n ilk ke if bedeli, b) Enerji tesisini ihtiva etmiyorsa, ortak tesise ait ilk ke if bedeli, TEFE/FE ile su kullan m anla mas n n yap ld tarihe getirilmi olan bedelin % 30undan fazlas n geemez ve (b) bendi kapsam na giren tesislerde, DS taraf ndan enerji tesisine harcanan miktar var ise TEFE/FE ile hesaplanarak ayr ca enerji hissesi kat l m pay na ilave edilir. MADDE 129- 13/12/1983 tarihli ve 178 say l Maliye Bakanl n n Te kilat ve Grevleri Hakk nda Kanun Hkmnde Kararnamenin 13 nc maddesinin birinci f kras n n (j) bendi a a daki ekilde de i tirilmi tir. j) Bakanl k hizmet binalar n n yap m n programlamak, sat n alma i lemlerini yrtmek ve bunlar n onar mlar n yapmak, MADDE 130- 14/2/1985 tarihli ve 3152 say l i leri Bakanl Te kilat ve Grevleri Hakk nda Kanunun 23 nc maddesinin birinci f kras na (b) bendinden sonra gelmek zere a a daki (c) bendi eklenmi ve di er bentler buna gre teselsl ettirilmi tir. c) Hkmet konaklar n n yap m n programlamak, sat n alma ile kiralanmas i lemlerini yrtmek ve bunlar n onar mlar n yapmak, MADDE 131- 8/6/1994 tarihli ve 3996 say l Baz Yat r m ve Hizmetlerin Yap- let-Devret Modeli erevesinde Yapt r lmas Hakk nda Kanunun 4 nc maddesinin ikinci f kras yrrlkten kald r lm ve maddeye a a daki f kralar eklenmi tir. Bu Kanunda ngrlen yat r m ve hizmetleri yap-i let-devret modeline gre yapt rmak isteyen idare, projeye ili kin n yap labilirlik etdyle Yksek Planlama Kuruluna mracaat eder ve Yksek Planlama Kurulu taraf ndan sz konusu yat r m ve hizmetleri gerekle tirmek iin yetkilendirilebilir. Bu Kanun kapsam nda yap-i let-devret modeli erevesinde gerekle tirilecek yat r m ve hizmetlere ili kin uygulama szle meleri; yetkili idarelerin ba l , ilgili veya ili kili oldu u Bakan n onay al narak sermaye irketi veya yabanc irket ile imzalan r. MADDE 132- 3996 say l Kanunun 8 inci maddesinin ikinci f kras n n son cmlesi Bu f kran n uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Bakanlar Kurulu karar ile belirlenir. eklinde de i tirilmi , maddeye bu f kradan sonra gelmek zere a a daki f kra eklenmi tir. Grevli irkete retilen mal ve hizmetler iin idare taraf ndan talep garantisi verilebilir. Ancak, talep garantisi verilmesi ngrlen szle melerde, garanti edilen mal ve hizmet dzeyinin zerinde talep gerekle mesi durumunda has lat payla m n n ne ekilde yap laca hususu dzenlenir. MADDE 133- 3996 say l Kanunun 12 nci maddesine a a daki f kra eklenmi tir. Yap-i let-devret modeli ile yap lacak projelerde ilgili idaresince 4/1/2002 tarihli ve 4734 say l Kamu hale Kanununa tabi olunmadan yap m ve i letme srelerinde m avirlik hizmet al m yap labilir. Sz konusu hizmet al m na ili kin esas ve usuller ilgili bakanl klar taraf ndan belirlenir. MADDE 134- 3996 say l Kanuna a a daki ek madde eklenmi tir. EK MADDE 1- Bu Kanun kapsam nda gerekle tirilecek yat r m ve hizmetlerle ilgili olmak zere grevli irketin kullan m na b rak lacak olan mlkiyeti kamu kurum veya kurulu lar na (kamu iktisadi te ebbsleri dhil) ve Hazineye ait ta nmazlar ile bedeli idare taraf ndan denmek suretiyle kamula t r larak tapuda idare veya Hazine ad na tescil ya da tapudan terkin edilen ta nmazlar ve Devletin hkm ve tasarrufu alt nda bulunan di er yerler iin kullan m bedeli ve has lat pay al nmaz. MADDE 135- 3996 say l Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. GE C MADDE 2- 8 inci maddenin ikinci f kras nda belirtilen esas ve usuller, Devlet Planlama Te kilat Mste arl taraf ndan haz rlanarak bu maddenin yrrl e girdi i tarihten itibaren bir ay iinde Bakanlar Kuruluna sunulur. MADDE 136- 14/5/1964 tarihli ve 474 say l Gmrk Giri Tarife Cetveli Hakk nda Kanunun 1 inci maddesinin ikinci f kras nda yer alan amaya ve de i tirmeye ibaresi amaya, de i tirmeye ve bunlara ili kin usul ve esaslar belirlemeye olarak de i tirilmi tir. MADDE 137- 27/10/1999 tarihli ve 4458 say l Gmrk Kanununun mlga 244 nc maddesi a a daki ekilde yeniden dzenlenmi tir. MADDE 244- 1. Beyan ile gmrk idaresince yap lan tespit sonucunda belirlenen farkl l klara ili kin tebli edilen gmrk vergileri alacaklar ile bu Kanunda ve ilgili di er kanunlarda ngrlen cezalar hakk nda; ykml veya ceza muhatab taraf ndan, sz konusu eksiklik veya ayk r l klar n kanun hkmlerine yeterince nfuz edememekten veya kanun hkmlerini yanl yorumlamaktan kaynakland n n veya yarg kararlar ile idarenin ihtilaf konusu olayda gr farkl l n n oldu unun ileri srlmesi durumunda, idare bu maddede yer alan hkmler erevesinde ykmller veya cezan n muhatab ile uzla abilir. Uzla ma talebi, tebli tarihinden itibaren onbe gn iinde, henz itiraz ba vurusu yap lmam gmrk vergileri ve cezalar iin yap l r. Uzla ma talebinde bulunulmas halinde, itiraz veya dava ama sresi durur, uzla man n vaki olmamas veya temin edilememesi halinde sre kald yerden i lemeye ba lar, ancak srenin bitimine gnden az kalm olmas halinde sre gn uzar. Uzla man n vaki olmamas veya temin edilememesi halinde yeniden uzla ma talebinde bulunulamaz.

2. Gmrk vergileri alacaklar ile cezalar n, 5607 say l Kanunun 3 nc maddesinde yer alan kaak l k sular na ve kabahatlerine ili kin olmas halinde bu madde hkm uygulanmaz. 3. Bu madde kapsam nda yap lan uzla ma talepleri, gmrk uzla ma komisyonlar taraf ndan de erlendirilir. Gmrk uzla ma komisyonlar n n kurulmas , al mas ile bu madde kapsam nda yap lacak ba vurulara ili kin usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir. 4. Gmrk uzla ma komisyonlar n n tutacaklar uzla ma tutanaklar kesin olup gere i idarece derhal yerine getirilir. Ykml veya ceza muhatab ; zerinde uzla lan ve tutanakla tespit olunan hususlar hakk nda dava aamaz ve hibir mercie ikyette bulunamaz. 5. Uzla ma konusu yap lan gmrk vergileri ve cezalar, uzla ma gerekle ti i takdirde, uzla ma tutana n n tebli inden itibaren bir ay iinde denir. Uzla lan vergilerin al nmas gerekti i tarihten itibaren uzla ma tutana n n imzaland tarihe kadar geen sre iin 6183 say l Kanun hkmlerine gre belirlenen gecikme zamm oran nda gecikme faizi uygulan r. Uzla man n vaki olmamas veya temin edilememesi halinde, genel hkmlere gre i lem yap l r. 6. Bu madde uyar nca zerinde uzla lan cezalar hakk nda 30/3/2005 tarihli ve 5326 say l Kabahatler Kanununun 17 nci maddesi uyar nca ayr ca pe in deme indiriminden yararlan lamaz. MADDE 138- 25/1/2006 tarihli ve 5449 say l Kalk nma Ajanslar n n Kurulu u, Koordinasyonu ve Grevleri Hakk nda Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. GE C MADDE 5- Bu Kanunun 20 nci maddesinin son f kras 2013 bte y l na kadar uygulanmaz. MADDE 139- 22/5/2007 tarihli ve 5664 say l Konut Edindirme Yard m Hak Sahiplerine deme Yap lmas na Dair Kanunun 4 nc maddesinin nc f kras n n sonuna a a daki cmle eklenmi tir. Bu f krada tan mlanan hak sahiplerine EGYO taraf ndan denen kr paylar n n EGYOnun ykmll n a an k sm , Hazine Mste arl nca incelenmesini mteakip dzenlenecek rapora istinaden Hazine taraf ndan EGYOya denir. MADDE 140- 27/12/2006 tarihli ve 5570 say l Kamu Sermayeli Bankalar Taraf ndan Yrtlen Faiz Destekli Kredi Kulland r lmas na Dair Kanunun 1 inci maddesinin ikinci f kras nda yer alan avans olarak ibaresi madde metninden kar lm ve maddeye a a daki f kralar eklenmi tir. (3) 15/11/2000 tarihli ve 4603 say l Kanun ile bu Kanuna istinaden T.C. Ziraat Bankas A. .ye, demeleri T.C. Ziraat Bankas A. . kanal yla yap lmak zere tar m kredi kooperatiflerine ve Trkiye Halk Bankas A. .ye yrrlkte bulunan ve/veya mteakip y llar iinde yrrl e konulacak olan Bakanlar Kurulu kararlar uyar nca verilen grevler nedeniyle do an ve bankalar ile tar m kredi kooperatifleri kay tlar na gre gerekle en gelir kay plar ve grev zararlar , bankalar ve tar m kredi kooperatifleri taraf ndan yap lacak deme talebine istinaden, ilgili mevzuat nda belirlenen usul ve esaslar kapsam nda Hazine Mste arl btesinde yer alan ilgili harcama tertiplerinden gider kaydedilerek denir. Bu demeler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Mal Ynetimi ve Kontrol Kanununun 35 inci maddesi hkmlerine tabi de ildir. (4) Yap lan demeler y ll k bazda Hazine Mste arl nca incelenir. ncelemeler sonucunda dzenlenen raporlarda; hesaplanan tutar ile Hazine Mste arl btesinden yap lm bulunan demeler aras nda fark bulundu unun tespit edilmesi halinde taraflar ykmllklerini faizsiz olarak yerine getirir. MADDE 141- 14/10/1999 tarihli ve 4456 say l Trkiye Kalk nma Bankas Anonim irketinin Kurulu u Hakk nda Kanunun 1 inci maddesinin drdnc f kras a a daki ekilde de i tirilmi tir. Bankan n merkezi ana szle mesi ile belirlenir. MADDE 142- 19/10/2005 tarihli ve 5411 say l Bankac l k Kanununun 3 nc maddesinde yer alan Destek hizmeti kurulu u tan m a a daki ekilde de i tirilmi tir. Destek hizmeti kurulu u: Bankalar n, mevduat veya kat l m fonu kabul, nakd, gayrinakd her cins ve surette kredi verme ve bu Kanunun uygulamas nda kredi olarak say lan i lemler d nda kalan faaliyetlerini banka ad na gerekle tiren; ya da reklam n n yap lmas hari olmak zere mevduat veya kat l m fonu kabul d ndaki faaliyetlerinden herhangi birinin pazarlanmas da dhil gerekle tirilmesinde bankaya yard mc nitelikte hizmet veren kurulu lar , MADDE 143- 5411 say l Kanunun 15 inci maddesi ba l ile birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Ba ms z denetim, de erleme ve derecelendirme kurulu lar n n yetkilendirme izni MADDE 15- Bankalar n ba ms z denetim faaliyetleri ile Kurul taraf ndan zorunlu tutulmas halinde, bankalar n varl klar n n, hak ve ykmllklerinin ya da kredi m terilerinden al nacak teminatlar n de erlemesi ve kendilerinin ya da kredi m terilerinin derecelendirilmesi faaliyetlerini gerekle tirecek olan kurulu lar n yetkilendirilmesine, yetkilerinin geici veya srekli olarak kald r lmas na Kurulca karar verilir. Bu maddenin uygulamas na ili kin usl ve esaslar ilgili meslek birliklerinin gr al narak Kurulca belirlenir. MADDE 144- 5411 say l Kanunun 25 inci maddesinin alt nc f kras yrrlkten kald r lm , 35 inci maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. MADDE 35- Bankalar destek hizmeti almadan nce, alacaklar destek hizmetinden do abilecek riskler ile bunlar n ynetilmesine, beklenen fayda ve maliyetin de erlendirilmesine ili kin, gerekti inde Kuruma ibraz edilmek

zere, yaz l bir rapor haz rlar. Mnhas ran bankalar n ynetim kurullar nca veya i sistemlerinde yer alan birimlerce icra edilmesi gereken faaliyetler ile i lemlerinin muhasebele tirilmesi ve finansal raporlar n n dzenlenmesi faaliyetleri destek hizmetine konu edilemez. Al nacak destek hizmeti, bankalar n yasal ykmllklerini yerine getirmelerini, ilgili dzenlemelere uymalar n ve etkin biimde denetlenmelerini engelleyici nitelikte olamaz. Kurul, gerekti inde bankalar n destek hizmeti alabilecekleri konular belirlemeye veya banka ya da banka gruplar itibar yla destek hizmeti al nabilecek konular s n rland rmaya, yasaklamaya ya da sorumluluk sigortas yapt r lmas n zorunlu tutmaya veya destek hizmetinin niteli ine gre bu hizmetlerin al nmas n izin ko uluna ba lamaya yetkilidir. Merkez Bankas taraf ndan kurulmu ya da Merkez Bankas bnyesinde faaliyet gsterenler ile Sermaye Piyasas Kurulunun denetiminde bulunan takas, saklama ve merkezi kay t hizmeti kurulu lar bu Kanunun uygulamas nda destek hizmeti kurulu u olarak de erlendirilmez. MADDE 145- 5411 say l Kanunun 36 nc maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. MADDE 36- Ba ms z denetim kurulu lar , verdikleri hizmetlerden do abilecek zararlar kar lamak amac yla yurt iinde veya yurt d nda kurulu sigorta irketlerine, Hazine Mste arl taraf ndan genel artlar belirlenecek ya da bu artlara uygunlu u teyit edilecek sorumluluk sigortas yapt rmakla ykmldrler. De erleme, derecelendirme ve destek hizmeti kurulu lar , hizmet verdikleri bankalarca talep edilmesi ya da Kurulca gerekli grlmesi halinde sorumluluk sigortas yapt r rlar. MADDE 146- 5411 say l Kanunun 73 nc maddesinin ikinci f kras n n drdnc cmlesi ile nc ve drdnc f kralar a a daki ekilde de i tirilmi tir. Kurumun bu f kra kapsam nda elde edece i s r niteli indeki bilgi ve belgeler, ceza soru turmas ve kovu turmas kapsam nda savc l klar ile ceza mahkemeleri, grevden ayr lm olsalar dahi, grevleriyle ba lant l olarak i ledikleri iddia edilen sulardan dolay ba lat lan soru turma ve kovu turmalar ile ba lant l olarak talepte bulunacak Kurul Ba kan ve yeleri ile Kurum personeli d nda hibir ki i, kurum ve kurulu a verilemez. S fat ve grevleri dolay s yla bankalara veya m terilerine ait s rlar renenler, sz konusu s rlar bu konuda kanunen a ka yetkili k l nan mercilerden ba kas na a klayamazlar. Bu ykmllk grevden ayr ld ktan sonra da devam eder. 22/4/1926 tarihli ve 818 say l Borlar Kanunu, 13/6/1952 tarihli ve 5953 say l Bas n Mesle inde al anlarla al t ranlar Aras ndaki Mnasebetlerin Tanzimi Hakk nda Kanun, 20/4/1967 tarihli ve 854 say l Deniz Kanunu ile 22/5/2003 tarihli ve 4857 say l Kanunu kapsam nda al t r lan i i, gemi adam ve gazetecinin cret, prim, ikramiye ve bu nitelikte her e it istihkak demelerinin zel olarak a lan banka hesab na yap lmas halinde, bu hesaplara ili kin bilgi ve belgelerin al ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl , Maliye Bakanl ve Hazine Mste arl ile bunlara ba l ve ilgili kurum ve kurulu lara verilmesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun 8 inci ve 100 nc maddelerinin uygulanmas ile genel sa l k sigortal l nda gelir testinin yap lmas na ili kin bilgi ve belgelerin Sosyal Gvenlik Kurumuna verilmesi s rr n if as say lmaz. Bu bilgi ve belgelerin verilmesine ili kin usl ve esaslar al ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl , Maliye Bakanl , Hazine Mste arl n n ba l oldu u Bakanl k ile Kurulca belirlenir. Kurumun gzetim ve denetimine tabi kurulu lar n, bunlar n ortaklar na, ba l ortakl k, i tirak, birlikte kontrol edilen ortakl klar n n faaliyetlerine veya m terilerine ili kin yabanc lke kanunlar na gre denetime yetkili ve Kurum muadili mercilerin taleplerinin Kurumca kar lanmas , gizlilik szle mesi yap lmas ve sadece belirtilen amalar ile s n rl k l nmas ko uluyla bankalar n ve finansal kurulu lar n, kendi aralar nda do rudan do ruya ya da risk merkezi veya en az be banka ya da finansal kurulu taraf ndan kurulacak irketler vas tas yla yapacaklar her trl bilgi ve belge al veri inin yan s ra do rudan veya dolayl pay sahipli i yoluyla sermayelerinin yzde onunu ve daha fazlas n temsil eden paylar n n sat amac yla muhtemel al c lar n yapacaklar de erleme al malar nda ya da sermayelerinin yzde on veya daha fazlas na sahip olan yurt iinde veya yurt d nda yerle ik kredi kurulu u ile finansal kurulu lar da dhil ana ortakl klar n konsolide finansal tablo haz rlama al malar nda, risk ynetimi ve i denetim uygulamalar nda veya kredileri de dhil varl klar n n ya da bunlara dayal menkul k ymetlerin sat amac yla yap lacak de erleme al malar nda ya da de erleme, derecelendirme veya destek hizmeti al nmas ile ba ms z denetim faaliyetlerinde ve gerekli tedbirlerin al nmas kayd yla hizmet al mlar na ynelik i lemlerde kullan lmak zere bilgi ve belge taleplerinin kar lanmas s ras nda banka ya da m teri s rr niteli indeki bilgilerin renilmesi s r saklama ykmll d ndad r. MADDE 147- 5411 say l Kanunun 82 nci maddesinin birinci f kras n n ikinci cmlesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. Kurumun merkezi stanbuldad r. MADDE 148- 5411 say l Kanunun 95 inci maddesinin alt nc f kras n n ikinci cmlesinde yer alan Ankarada Asliye Ticaret Mahkemesinde ibaresi stanbulda Asliye Ticaret Mahkemesinde eklinde de i tirilmi tir. MADDE 149- 5411 say l Kanuna a a daki ek madde eklenmi tir. Risk Merkezi EK MADDE 1- Trkiye Bankalar Birli i nezdinde, kredi kurulu lar ile Kurulca uygun grlecek finansal kurulu lar n m terilerinin risk bilgilerini toplamak ve sz konusu bilgileri bu kurulu lar ile gerek veya tzel ki ilerin

10

kendileriyle ya da onay vermeleri ko uluyla zel hukuk tzel ki ileri ile de payla lmas n sa lamak zere Risk Merkezi kurulmu tur. Kredi kurulu lar ile Kurulca uygun grlecek finansal kurulu lar, Risk Merkezine ye olmak zorundad r. ye kurulu lar, Risk Merkezince istenilen, m terileri ile ilgili her trl bilgiyi vermekle ykmldr. Risk Merkezi, bu ykmll e uymayanlara bilgi ak n durdurmaya yetkilidir. Risk Merkezi, Kurumun ve Merkez Bankas n n personeli aras ndan belirleyece i birer ye dhil olmak zere dokuz yeden olu an bir ynetim taraf ndan idare edilir. Risk Merkezi ynetimini olu turan yeler y ll k dnem iin grev yapmak zere seilir. Risk Merkezi ynetimi, Risk Merkezinin kurulu amalar do rultusunda zel hukuk tzel ki ileri ile kamu kurum ve kurulu lar ndan, kamu kurumu niteli inde meslek kurulu lar ve bunlar n st kurulu lar ndan bilgi talep etmeye ve bunlarla Kurulun uygun gr ne istinaden bilgi al -veri ine ynelik szle meler imzalamaya yetkilidir. zel hukuk tzel ki ileri ile kamu kurum ve kurulu lar , kamu kurumu niteli inde meslek kurulu lar ve bunlar n st kurulu lar Risk Merkezi ynetimi taraf ndan talep edilen bilgileri vermekle ykmldrler. Kredi kurulu lar ile Kurulca uygun grlecek finansal kurulu lar n m terilerinin onay vermesi ko uluyla, Risk Merkezi ile bilgi al -veri i szle mesi imzalayan zel hukuk tzel ki ileri ile kamu kurum ve kurulu lar na kamu kurumu niteli inde meslek kurulu lar ve bunlar n st kurulu lar na verilecek, m terilerin bu kurulu lar nezdindeki risk bilgileri Kanunun 73 nc maddesinin drdnc f kras kapsam nda de erlendirilir. Risk Merkezinin kurulu una, faaliyetine ve al mas na, Risk Merkezi ynetiminin olu umuna, toplanmas na ve karar almas na, Risk Merkezine verilen bilgilerin kapsam, biim ve ieri ine ve bunlar n payla lmas na, payla lacak bilgilerin kapsam ve ieri ine, cretlendirilmesine ve yelerce denecek aidatlar n belirlenmesine ili kin usul ve esaslar, Trkiye Kat l m Bankalar Birli i ve Kurul taraf ndan belirlenen finansal kurulu lar n ye olduklar meslek rgtlerinin gr ile Kurulun ve Merkez Bankas n n uygun gr al narak Trkiye Bankalar Birli ince belirlenir ve Resmi Gazetede yay mlan r. Sresinde yeler taraf ndan denmeyen aidatlar ve komisyonlar Trkiye Bankalar Birli ince kanuni yollara ba vurularak tahsil edilir. Kurum, gerekti inde Risk Merkezini denetler, denetime ili kin usul ve esaslar Kurum taraf ndan belirlenir. Risk Merkezi, toplad her trl bilgiyi, Kurum ve Merkez Bankas na istenen biim ve srede vermekle ykmldr. Ayr ca, gerek ya da tzel ki ilerin gerekesini belirterek risk bilgilerinin kendilerine verilmesi iin yaz l talepte bulunmalar ya da kredi kurulu lar ile Kurulca uygun grlecek finansal kurulu lar d ndaki bir zel hukuk tzel ki isine bu nitelikteki bilgilerin verilmesi iin onay verdiklerinin ispat edilmesi halinde bahse konu bilgiler de talepte bulunan tarafa kar lanacak belli bir cret kar l nda verilir. Risk Merkezinin btn i lem ve kay tlar gizlidir. S r sahibinin bilgilerinin a klanmas konusunda a k r zas n n bulunmas durumunda belirledi i ki iye risk bilgileri verilir. Ki inin r zas na dayanan bilgilerin verilmesine ili kin usul ve esaslar, Kurulun ve Merkez Bankas n n uygun gr , Trkiye Kat l m Bankalar Birli inin ve Kurulun belirleyece i kurum ve kurulu lar n gr al narak Trkiye Bankalar Birli ince belirlenir ve Resmi Gazetede yay mlan r. Risk Merkezi nezdinde bulunan s r niteli indeki bilgileri, bu konuda kanunen yetkili k l nan mercilerden ba kalar na a klayanlar, hukuka ayk r olarak kendisi ya da ba kas yarar na kullananlar, yayanlar, verenler, aktaranlar veya ele geirenler hakk nda 159 uncu madde hkmleri uygulan r. Bu f krada tan mlanan sular n bir tzel ki inin faaliyeti erevesinde i lenmesi halinde, ilgili tzel ki i hakk nda Trk Ceza Kanununun tzel ki ilere zg gvenlik tedbirlerine hkmolunur. Risk Merkezi, nezdindeki her trl bilgi al -veri ini 73 nc maddenin drdnc f kras uyar nca en az be banka taraf ndan kurulmu irketler arac l ile ve bu irketlerle yap lacak szle meler erevesinde de gerekle tirebilir. MADDE 150- 5411 say l Kanuna a a daki geici maddeler eklenmi tir. GE C MADDE 28- Risk Merkezinin al ma usul ve esaslar bu maddenin yay m tarihinden itibaren en ge bir y l iinde ek 1 inci maddenin be inci ve dokuzuncu f kralar nda belirtilen usul erevesinde Trkiye Bankalar Birli ince belirlenir. Bu Kanuna gre kurulan Risk Merkezi faaliyete geinceye kadar, Merkez Bankas bnyesinde bulunan Risk Merkezi, 14/1/1970 tarihli ve 1211 say l Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kanununun yrrlkten kald r lan 44 nc maddesi hkmleri uyar nca faaliyetlerini yrtr. Merkez Bankas nezdindeki Risk Merkezi bilgileri, bu Kanuna gre kurulan Risk Merkezine aktar l r. GE C MADDE 29- Kurumun merkezinin stanbula ta nmas na ili kin i ve i lemler tamamlan ncaya kadar Kurumun idari merkezi Ankarad r. Merkezin nakli, iki y l iinde tamamlan r. Bakanlar Kurulu bu sreyi uzatmaya yetkilidir. MADDE 151- 28/7/1981 tarihli ve 2499 say l Sermaye Piyasas Kanununun 10/A maddesine be inci f kra olarak a a daki f kra eklenmi tir. Kayden izlenen sermaye piyasas aralar na ili kin tedbir, haciz ve benzeri her trl idari ve adli talep

11

mnhas ran Merkezi Kay t Kurulu unun yeleri taraf ndan yerine getirilir. lgili kanunlar uyar nca elektronik ortamda tebligat yap lan alacaklar n takip ve tahsiline ili kin hkmler sakl d r. MADDE 152- 2499 say l Kanunun 17 nci maddesinin ikinci f kras n n nc ve drdnc cmlesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. Merkezi stanbuldad r. Kurul, yurtiinde gerekli grd yerlerde temsilcilik aabilir ve sermaye piyasalar a s ndan yo un ili ki iinde bulunulan lkelerde Bakanlar Kurulu karar yla yurtd temsilcilik a labilir. MADDE 153- 2499 say l Kanunun 25 inci maddesinin birinci f kras n n (b) bendinin nc cmlesi a a daki ekilde de i tirilmi , bende bu cmleden sonra gelmek zere a a daki cmle eklenmi ve maddenin ikinci f kras yrrlkten kald r lm t r. Bu konudaki soru turma izni, Kurul Ba kan ve yeleri iin ilgili Bakan, personeli iin Ba kan taraf ndan verilir. Kurul Ba kan ve yeleri ile Kurul personelinin cezai ve hukuki sorumlulu una ili kin olarak, 19/10/2005 tarihli ve 5411 say l Bankac l k Kanununun 104 nc maddesi hkmleri uygulan r. MADDE 154- 2499 say l Kanunun 28 inci maddesinin birinci f kras n n (b) bendine drdnc paragraf olarak a a daki paragraf eklenmi tir. Kurul taraf ndan izlenen ve denetlenen borsalar, piyasalar ve di er te kilatlanm piyasalar n, takas ve saklama kurumlar n n ve Merkezi Kay t Kurulu unun faaliyetlerinden elde ettikleri faiz gelirleri hari tm gelirlerinin azami % 10u Kurul btesine Kurul taraf ndan gelir olarak kaydedilebilir. Ancak, bu maddeye gre yap lacak demelerin zaman ve tutarlar , gelirin elde edildi i y l izleyen takvim y l nda Kurulun nakit durumu dikkate al narak Kurul taraf ndan en az otuz gn ncesinden ilgili kurumlara bildirilir. Bir takvim y l iinde talep edilmeyen tutarlar izleyen y llarda denecek tutara eklenir ve Kurul taraf ndan ayn usul ile talep edilebilir. Bu gelirlerin hangi kurumdan ne oranda tahsil edilece i her takvim y l iin Kurul taraf ndan belirlenir. MADDE 155- 2499 say l Kanunun 30 uncu maddesine (f) bendinden sonra gelmek zere a a daki (g) bendi eklenmi ve mevcut (g) bendi (h) bendi olarak teselsl ettirilmi tir. g) Dviz, mal, k ymetli maden veya Kurulca belirlenecek di er varl klar n kald ral al m sat m , al m sat m na arac l k ve bu i lemlere ynelik hizmetlerin yerine getirilmesi, MADDE 156- 2499 say l Kanunun 40 nc maddesinin son f kras n n drdnc, be inci, alt nc ve yedinci cmleleri yrrlkten kald r lm t r. MADDE 157- 2499 say l Kanunun geici 6 nc maddesinin nc f kras a a daki ekilde de i tirilmi ve bu f kradan sonra gelmek zere a a daki f kra eklenmi tir. kinci f krada belirlenen srenin sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasas aralar , bu tarihten sonra borsada i lem gremez, arac kurumlarca al m sat m na arac l k edilemez ve kat lma belgelerinin geri al m yap lamaz. Teslim edilerek kayden izlenmesine ba lanm olan sermaye piyasas aralar n temsil eden senetler merasime gerek kalmaks z n hkmsz hale gelir ve imha edilir. Her bir sermaye piyasas arac iin Merkezi Kay t Kurulu u taraf ndan kayden izlemenin ba lad tarihi izleyen yedinci y l n sonuna kadar teslim edilmeyen sermaye piyasas aralar hisse senedi ise, ihra ya kanunen intikal eder. Bu durumda paydan do mu olan haklar, hisse senetlerinin ihra ya intikal tarihinde kendili inden sona ermi say l r. Sz konusu paylar n sat , ihra larca ay ierisinde yap l r. Teslim edilmeyen di er sermaye piyasas aralar ndan do an alacaklar, bu tarihte zamana m na u rar. MADDE 158- 2499 say l Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. GE C MADDE 13- Kurul merkezinin stanbula ta nmas na ili kin i ve i lemler tamamlan ncaya kadar Kurulun idari merkezi Ankarad r. Merkezin nakli, iki y l iinde tamamlan r. Bakanlar Kurulu bu sreyi uzatmaya yetkilidir. MADDE 159- 14/1/1970 tarihli ve 1211 say l Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Kanununun 22 nci maddesinin birinci f kras n n (f) bendi a a daki ekilde de i tirilmi ve maddeye ikinci f kra olarak a a daki f kra eklenmi tir. f) Bilgi istemeye ve istatistik bilgileri toplamaya ili kin usul ve esaslar n belirlenmesi, Banka Meclisi, gerekti inde s n rlar n yaz l olarak a ka belirlemek art yla yetkilerinden bir k sm n di er organlara devredebilir. MADDE 160- 1211 say l Kanunun 41 inci maddesi ba l yla birlikte a a daki ekilde de i tirilmi , (IV) numaral K sm n n (IV) numaral Blmnn ba l Bilgi steme olarak de i tirilmi ve 44 nc maddesi yrrlkten kald r lm t r. Mali ve ekonomik m avirlik ve mali ajanl k: MADDE 41- Banka, Hkmetin mali ve ekonomik isti are organ d r. Bu s fatla Banka, para ve kredi politikas konusunda Hkmete incelenmesi istenilecek hususlar hakk nda mtalaa beyan eder. Devletin milletleraras mali ve iktisadi mnasebetlerinde Bankaya, Hkmetin mali ajanl verilebilir. Banka, her nevi Devlet i borlanma senetlerinin mali servisini, zel kanunlara veya bunlara dayanan kararlara gre kambiyo denetlemesini ve d ticaret rejimi tatbikat n veya benzeri i lemleri yapmakla grevlendirilebilir. Bu s fatla yapt i lemlerden dolay nc ah slar taraf ndan Bankaya sorumluluk tevcih edilemez.

12

Banka, Hazine Mste arl n n talebi zerine Devletin gerek ierde ve gerekse yabanc memleketlerde tahsilat ve tediyat n ve btn Hazine i lemlerini ve memleket ii ve d her nevi para nakil ve havale i lerini yapar veya yapt r r. Bu i ler iin uygulanacak cret Banka taraf ndan tespit edilir. Hazine Mste arl na ait tevdiat n nemaland r lmas na ili kin usul ve esaslar Banka ile Hazine Mste arl taraf ndan m tereken tespit olunur. MADDE 161- 1211 say l Kanunun 68 inci maddesinin (I) numaral f kras n n (b) bendindeki 43 nc maddesinin birinci ve ikinci f kralar ile 44 nc maddesinde belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya gere e ayk r bilgi ve belge veren ibaresi 43 nc maddesinin birinci ve ikinci f kralar nda belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya gere e ayk r bilgi ve belge veren eklinde de i tirilmi tir. MADDE 162- 1211 say l Kanunun 69 uncu maddesine birinci f kras ndan sonra gelmek zere a a daki f kra eklenmi ve Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. 12/4/1990 tarihli ve 3624 say l Kk ve Orta lekli letmeleri Geli tirme ve Destekleme daresi Ba kanl Kurulmas Hakk nda Kanunun 14 nc maddesinin (c) bendi hkm Banka hakk nda tatbik olunmaz. GE C MADDE 10- 25/8/2009-28/8/2009 tarihleri aras nda yap lan szl s nav- mlakat sonucuna gre, Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas na atanan uzman yard mc lar ndan, kendi talepleri d nda ili i i kesilenlerin s nav sonucuna ili kin haklar sakl d r. Bu adaylar n e itimleri ve stajlar kald yerden devam eder. Bu maddenin yrrl e girdi i tarihten itibaren on i gn ierisinde, bu madde hkmlerinden yararlanmak zere Kuruma ba vurulmas gereklidir. MADDE 163- 16/5/2006 tarihli ve 5502 say l Sosyal Gvenlik Kurumu Kanununun 31 inci maddesi ba l ile birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Sosyal Gvenlik Denetmenli i ve Sosyal Gvenlik Denetmen Yard mc l MADDE 31- Kurum ta ra te kilat nda Sosyal Gvenlik Denetmeni ve Sosyal Gvenlik Denetmen Yard mc s istihdam edilir. Sosyal Gvenlik Denetmen Yard mc l na atanabilmek iin 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde say lan artlara ek olarak a a daki artlar aran r: a) En az drt y ll k e itim veren yksek retim kurumlar n n hukuk, siyasal bilgiler, iktisad ve idar bilimler, iktisat, i letme, matematik, istatistik, akterya, bankac l k, sigortac l k, i letme mhendisli i, endstri mhendisli i, yaz l m mhendisli i, elektronik mhendisli i, elektrik ve elektronik mhendisli i, bilgisayar mhendisli i, sosyal hizmetler ve sa l k idaresi/ynetimi faklte, yksek okul veya blmlerinden ya da bunlara denkli i Yksek retim Kurulu taraf ndan onaylanm yurt d ndaki yksek retim kurumlar ndan mezun olmak. b) Yap lacak yar ma s nav nda ba ar l olmak. c) S nav n yap ld gn itibariyle 30 ya ndan gn almam olmak. Sosyal Gvenlik Denetmen Yard mc l na atananlar, en az y l al mak ve olumlu sicil almak kayd yla yap lacak Denetmenlik yeterlik s nav na girmeye hak kazan rlar. Denetmenlik yeterlik s nav nda ba ar l olanlar Sosyal Gvenlik Denetmeni kadrolar na atan r. S navda ba ar l olamayanlar bir y l iinde ikinci kez s nava tbi tutulur. Bu s navda da ba ar gsteremeyenler Kurum ta ra te kilat nda durumlar na uygun ba ka kadrolara atan r. Sosyal Gvenlik Denetmen Yard mc lar n n mesle e al nmalar , yeti tirilmeleri, yar ma ve yeterlik s navlar n n ekil ve uygulama esaslar ile Sosyal Gvenlik Denetmenleri ve Sosyal Gvenlik Denetmen Yard mc lar n n grev, yetki ve sorumluluklar ile al ma usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir. Sosyal Gvenlik Denetmenleri sosyal gvenlik mevzuat n n uygulanmas na ili kin tespit, denetim ve taramalarda grevlendirilirler ve grevleriyle ilgili kay t ve belgeleri inceleme yetkisine sahiptir. Sosyal Gvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yard mc lar , 657 say l Devlet Memurlar Kanununun 36 nc maddesinin Ortak Hkmler blmnn (A) f kras n n (11) numaral bendine gre derece ykselmesinden, 152 nci maddesinin II-Tazminatlar blmnn (A) zel Hizmet Tazminat bendinin (i) alt bendinde yer alan zel hizmet tazminat ndan, (F) Denetim Tazminat bendinde yer alan denetim tazminat ndan ve (I) say l Ek Gsterge Cetvelinin I-Genel dare Hizmetleri S n f blmnn (h) bendinde yer alan ek gstergeden ayn usul ve esaslarla yararlan r. MADDE 164- 5502 say l Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. Personele dair gei hkmleri GE C MADDE 8- Bu maddenin yrrlk tarihi itibar yla, a) Kurum Sosyal Gvenlik Kontrol Memuru kadrolar nda al anlardan alt ay iinde a lacak yeterlik s nav nda ba ar l olanlar Sosyal Gvenlik Denetmeni kadrolar na atan rlar. Bunlar n Sosyal Gvenlik Kontrol Memurlu unda geen sreleri Sosyal Gvenlik Denetmenli inde gemi say l r. b) (a) bendi gere i Sosyal Gvenlik Denetmeni kadrolar na atanamayan Sosyal Gvenlik Kontrol Memuru kadrolar nda al anlar, bu Kanuna ekli ihdas edilen ahsa ba l Sosyal Gvenlik Kontrol Memuru kadrolar na atanm say l rlar. Bunlar n herhangi bir ekilde bu kadrolardan ayr lmalar halinde, ahsa ba l olarak ihdas edilen Sosyal Gvenlik Kontrol Memuru kadrolar kendili inden iptal edilmi olur. Bu maddeye gre yap lacak yeterlik s navlar n n usul ve esaslar Kurumca belirlenir. MADDE 165- 21/7/1953 tarihli ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usul Hakk nda Kanunun 36/A

13

maddesi yrrlkten kald r lm t r. K NC BLM Son Hkmler Mahalli idarelerin ihtiya fazlas i ilerine ili kin hkmler MADDE 166- (1) l zel idarelerinin srekli i i kadrolar nda al an ihtiya fazlas i iler, Karayollar Genel Mdrl nn ta ra te kilat ndaki srekli i i kadrolar na, belediyelerin (ba l kurulu lar hari) srekli i i kadrolar nda al an ihtiya fazlas i iler, Milli E itim Bakanl ve Emniyet Genel Mdrl nn ta ra te kilat ndaki srekli i i kadrolar ile srekli i i norm kadro dhilinde olmak zere ihtiyac bulunan mahalli idarelere atan r. (2) htiya fazlas i ilerin tespitini yapmak zere vali veya grevlendirece i vali yard mc s n n ba kanl nda, il emniyet mdr, defterdar, il milli e itim mdr, Trkiye Kurumu il mdr, Karayollar Genel Mdrl blge mdr, il mahalli idareler mdr ve i i devreden i yerinde toplu i szle mesi yapmaya yetkili i i sendikas temsilcisinden olu an bir komisyon kurulur. (3) Tespitin yap lmas na esas i ilerin listesi; birinci f krada belirtilen mahalli idareler taraf ndan bu Kanunun yay m ndan itibaren k rkbe gn iinde gerekesi ile birlikte komisyona sunulur. htiya fazlas olarak bildirilen i ilerden norm kadro fazlas olanlar komisyon taraf ndan birinci f krada belirtilen kurumlara atanmak zere tespit edilir. Mahalli idarelerin norm kadrosu dhilinde olup da ihtiya fazlas olarak bildirilen i iler ise, 5393 say l Belediye Kanununun 49 uncu maddesindeki oranlar, kurumun bte dengesi, norm kadrosu ve yrtmekle grevli oldu u hizmetin gere i ile nfus kriterleri de erlendirilmek suretiyle birinci f krada belirtilen kurumlara atanmak zere tespit edilir. ldeki di er kamu kurum ve kurulu lar n n talepte bulunmas halinde, zelle tirme program nda bulunan kurulu lar hari olmak zere i inin muvafakat al nmak kayd yla bu idarelerde srekli i i statsnde istihdam edilmek zere atama i lemi yap labilir. Komisyon al mas n k rkbe gn iinde tamamlar. Bu listelerin tespitinden sonra valilerce atama yap l r. (4) Bu madde kapsam nda valilikler taraf ndan atama i leminin kamu kurum ve kurulu lar na bildirim yap ld tarih itibar yla srekli i i kadrolar , di er kanunlardaki hkmlere bak lmaks z n ve ba ka bir i leme gerek kalmaks z n ihdas ve tahsis edilmi say l r. lgili kurumlar srekli i i kadrolar na yap lan atama i lemini onbe gn iinde tekemml ettirerek sonuland r r. Atama i lemi yap lan personel ilgili valilikler taraf ndan en ge on gn iinde Devlet Personel Ba kanl na bildirilir. (5) Atamas tekemml ettirilen i iler, al t klar kurumlar nca atama emirlerinin tebli ini izleyen gnden itibaren be i gn iinde yeni grevlerine ba lamak zorundad rlar. Bu sre iinde yeni kurumunda i e ba lamayan i ilerin atamalar iptal edilerek 22/5/2003 tarihli ve 4857 say l Kanununun 17 nci maddesine gre i szle meleri sona erdirilir. (6) Devredilen i ilerin cret ile di er mal ve sosyal haklar ; toplu i szle mesi bulunan i iler bak m ndan yenileri dzenleninceye kadar devir i leminden nce tabi olduklar toplu i szle mesi hkmlerine gre, toplu i szle mesi olmayan i iler bak m ndan 2010 y l Kas m ay nda geerli olan bireysel i szle mesi hkmlerine gre belirlenir. Devre konu i iler bak m ndan devir tarihinden nce do mu ve devir tarihinde denmesi gereken borlardan devralan kurum sorumlu tutulamaz. K dem tazminat na ili kin hkmler sakl d r. (7) Bu madde kapsam nda i i nakleden mahalli idarelerin nakil sonras nda olu an i i say s nda be y l sreyle art yap lamaz. (8) Bu madde kapsam nda i i nakleden mahalli idarelerce y l sreyle, gerekle en en son y l bte gideri iinde yer alan hizmet al m tutar n n, 213 say l Vergi Usul Kanununa gre belirlenecek yeniden de erleme oran nda art r larak hesaplanacak tutar a mayacak ekilde hizmet al m iin harcama yap labilir. Bu kapsamda yap lacak harcamalar n hizmet gereklerine dayal olarak belirlenen s n rdan fazla yap lmas n n gerekmesi halinde i leri Bakanl ndan izin al nmas zorunludur. (9) Bu maddenin uygulanmas na ili kin olarak gerekli grlmesi halinde, Maliye Bakanl , al ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl , Devlet Personel Ba kanl ve ilgili di er kurumlar n gr n alarak uygulamay ynlendirmeye ve ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye i leri Bakanl yetkilidir. Baz mahalli idarelerin bor ve alacaklar n n takas ve mahsubu MADDE 167- (1) 10/7/2004 tarihli ve 5216 say l Byk ehir Belediyesi Kanununun geici 3 nc maddesi kapsam nda daha nce uzla maya girmemi olan byk ehir belediyeleri ve ba l idareleri ile Hazine Mste arl na borcu olan ve yeleri belediyelerden olu an mahalli idare birlikleri bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren otuz gn iinde ba vurmalar halinde bor ve alacaklar 5216 say l Kanunun geici 3 nc maddesi hkmleri kapsam nda takas ve mahsup edilir. (2) Birinci f kra kapsam ndaki mahalli idare birlikleri ba vurular n ye belediyelerin yetkili mercileri ile birlikte yaparlar. Uzla mas yap lan mahalli idare birli inin uzla ma kapsam ndaki borlar birlik yesi belediyelerin genel bte vergi gelir paylar ndan 2/7/2008 tarihli ve 5779 say l Kanunun 7 nci maddesi erevesinde kesinti yap larak tahsil edilir. (3) 18/4/2001 tarihli ve 4646 say l Do algaz Piyasas Kanununun geici 3 nc maddesinin birinci f kras n n

14

(e) bendi kapsam nda yap lacak i lemler bu madde kapsam d ndad r. Yetki MADDE 168- (1) Bakanlar Kurulu, bu Kanunun Birinci, kinci, nc ve Drdnc K s mlar nda ngrlen ba vuru ve ilk taksit deme srelerini bir aya kadar uzatmaya yetkilidir. (2) Bu Kanunun Birinci, kinci, nc ve Drdnc K s mlar n n uygulanmas na ili kin usul ve esaslar belirlemeye ilgisine gre Maliye Bakanl , Gmrk Mste arl veya Sosyal Gvenlik Kurumu yetkilidir. l zel idareleri ve belediyelere ait amme alacaklar na ili kin hkmlerin uygulamas na dair usul ve esaslar Maliye Bakanl nca, TEDA ve hissedar oldu u elektrik da t m irketlerinin alacaklar na ili kin hkmler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl ile Maliye Bakanl n n uygun gr al narak TEDA , di er kurumlara ait alacaklara ili kin usul ve esaslar bu kurumlar taraf ndan belirlenir. MADDE 169- 9/12/1994 tarihli ve 4059 say l Hazine Mste arl ile D Ticaret Mste arl Te kilat ve Grevleri Hakk nda Kanunun geici 5 inci maddesinde yer alan Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu ve ibaresi madde metninden kar lm ve Kanuna a a daki ek madde eklenmi tir. EK MADDE 3- hracata ynelik devlet yard mlar kapsam nda Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu ile ilgili yetki ve grevler ile her trl i lemler D Ticaret Mste arl taraf ndan yrtlr. hracata ynelik devlet yard mlar na ili kin mevzuatla Hazine Mste arl na yap lan at flar Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu bak m ndan D Ticaret Mste arl na yap lm say l r. D Ticaret Mste arl , Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan ihracata ynelik devlet yard mlar kapsam nda yap lan demelere ili kin i ve i lemleri, ba l kurulu lar olan hracat Geli tirme Etd Merkezi/Trkiye hracat lar Meclisi/ hracat Birlikleri; Trkiye Teknoloji Geli tirme Vakf ve grevlendirece i ilgili di er kurum ve kurulu lar vas tas yla da gerekle tirebilir. hracata ynelik devlet yard mlar kapsam nda Destekleme Fiyat stikrar Fonuna aktar lmak zere ilgili y l merkezi ynetim bte kanununda D Ticaret Mste arl btesi iin ngrlen denek, ilgili mevzuat erevesinde yap lacak destek demelerinde kullan lmak zere, ilgili kurulu lar taraf ndan bildirilen tutarlar n kar lanmas iin Destekleme ve Fiyat stikrar Fonuna tahakkuka ba lanmak suretiyle denir. Aktar lan bu tutar, ihracata ynelik devlet yard mlar na dair mevzuat hkmleri erevesinde kulland r l r. Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan ihracata ynelik devlet yard mlar kapsam nda yap lan destek demelerinin hracat Geli tirme Etd Merkezi/Trkiye hracat lar Meclisi/ hracat Birlikleri, Trkiye Teknoloji Geli tirme Vakf ile D Ticaret Mste arl nca grevlendirilen ilgili di er kurum ve kurulu lar vas tas yla yap lmas halinde, ilgili mevzuat nda belirtilen usul ve esaslar erevesinde destekten yararlanmak isteyen ba vuru sahipleri bu kurulu lara ba vurur. Ba vuruya istinaden bu kurulu larca ilgili mevzuat nda belirtilen esas ve usuller kapsam nda inceleme yap l r ve destek demeleri tutarlar tespit edilir. Destek demelerine ili kin tahakkuk listeleri bu kurulu larca D Ticaret Mste arl na sunularak Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan ba vuru sahiplerinin hesab na aktar lmas gereken tutarlar bildirilir. D Ticaret Mste arl bu tahakkuk listelerine istinaden Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan gerekli demelerin yap lmas n ilgili mevzuat nda belirtilen esas ve usuller erevesinde sa lar. Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan bu ekilde yap lan destek demelerine ili kin olarak Trkiye hracat lar Meclisi/ hracat Birlikleri, Trkiye Teknoloji Geli tirme Vakf ve grevlendirilen ilgili di er kurum ve kurulu lar D Ticaret Mste arl na kar mali a dan sorumludur. Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan ihracata ynelik devlet yard mlar kapsam nda verilen krediler ile yap lan fazla ve/veya yersiz demeler amme alaca say l r ve Trkiye hracat lar Meclisi/ hracat Birlikleri, Trkiye Teknoloji Geli tirme Vakf ve grevlendirilen ilgili di er kurum ve kurulu lar nezdinde 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usul Hakk nda Kanun hkmlerine gre takip ve tahsil edilir. Bu maddenin yrrl e girdi i tarihten nce ihracata ynelik devlet yard mlar kapsam nda yap lan demelere ili kin olarak ortaya km veya kacak hukuki ihtilaflar sonucunda mahkemelerce hak sahiplerine denmesine karar verilen devlet yard mlar kapsam ndaki demeler de D Ticaret Mste arl nca Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan yap l r. Bu madde kapsam nda Destekleme ve Fiyat stikrar Fonundan yap lan ihracata ynelik devlet yard mlar n n harcanmas , belgelendirilmesi, muhasebele tirilmesi, belgelerin muhafazas ve ibraz , raporlanmas , kontrol ile hracat Geli tirme Etd Merkezi/Trkiye hracat lar Meclisi/ hracat Birlikleri, Trkiye Teknoloji Geli tirme Vakf ile D Ticaret Mste arl taraf ndan bu madde erevesinde grevlendirilen ilgili di er kurum ve kurulu lar n D Ticaret Mste arl nca denetimine ili kin esas ve usuller D Ticaret Mste arl n n ba l oldu u Bakanl ka belirlenir. 4572 say l Tar m Sat Kooperatif ve Birlikleri Hakk nda Kanun ve ilgili di er mevzuat hkmleri uyar nca, Tar m Sat Kooperatif ve Birlikleri ile ilgili olarak Destekleme ve Fiyat stikrar Fonu kapsam ndaki yetki ve grevler ile her trl i lemler Hazine Mste arl n n ba l oldu u Bakan ve Hazine Mste arl taraf ndan yrtlr. Destekleme ve Fiyat stikrar Fonunun ilgili mevzuat kapsam nda devir tarihi itibar yla Trkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankas nezdindeki gider hesab bakiyesi genel bteye gelir kaydedilmek zere Hazine demeler Muhasebe Biriminin Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nezdindeki hesab na aktar l r. Bu tarihten sonra Tar m Sat Kooperatif ve Birlikleri taraf ndan yap lacak kredi geri demeleri genel bteye gelir kaydedilmek zere ayn hesaba aktar l r. Bu f kra ile ilgili esas ve usuller Bakanlar Kurulu karar ile belirlenir. MADDE 170- 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Yksek retim Kanununun 3 nc maddesinin ( ) ve (r)

15

bentleri a a daki ekilde de i tirilmi tir. ) Meslek Yksekokulu: Belirli mesleklere ynelik nitelikli insan gc yeti tirmeyi amalayan, y lda iki veya dnem olmak zere iki y ll k e itim- retim srdren, nlisans derecesi veren bir yksek retim kurumudur. r) n Lisans: Orta retim yeterliliklerine dayal , en az iki y ll k bir program kapsayan nitelikli insan gc yeti tirmeyi amalayan veya lisans retiminin ilk kademesini te kil eden bir yksek retimdir. MADDE 171- 2547 say l Kanunun 44 nc maddesi ba l ile birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Diploma alma, ders kredilerinin hesaplanmas , rencilik haklar ndan yararlanma ve s navlar: MADDE 44- a. Yksek retim kurumlar n n nlisans, lisans ve lisansst dzeyindeki diploma programlar na kay tl renciler, bu madde hkmlerine gre belirlenen ders kredileri ve di er ykmllkleri ba ar ile tamamlamalar halinde; nlisans, lisans, yksek lisans veya doktora diplomas al r. Ders kredileri, Yksek retim Kurulunca ilgili program n yer ald diploma dzeyi ve alan iin yksek retim yeterlilikler erevesine gre belirlenen kredi aral ve rencilerin al ma saati gz nnde tutularak yksek retim kurumlar n n senatolar taraf ndan belirlenir. lgili diploma program n bitiren rencinin kazanaca bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katk s n ifade eden renim kazan mlar ile a ka belirlenmi teorik veya uygulamal ders saatleri ve renciler iin ngrlen di er faaliyetler iin gerekli al ma saatleri de gz nnde bulundurularak yksek retim kurumlar n n senatolar taraf ndan belirlenen ilkeler erevesinde ders kredileri hesaplan r. b. Yksek retim kurumlar nda, retim faaliyetlerinin dnemi a mamak zere y l iinde ka dneme ayr larak srdrlece i; her bir dnemde al nmas gereken asgari ve azami kredi miktarlar ; her bir diploma program n n diplomay almay hak eden ki iye kazand raca bilgi, beceri ve yetkinliklerin neler olaca ve bunlar n lme ve de erlendirmelerinin nas l yap laca ; haz rl k s n f veya ba ka yollarla yabanc dil yeterlili inin nas l kazand r laca ve yabanc dil bilgi dzeyinin nas l llece i; kay t, devam, uygulama, tez ve teorik ders ierikleri, n artl dersler, s nav e itleri ve bunlar n ders ba ar notuna katk s ; rencilerin mezuniyet sonras istihdam na ili kin olarak bilgi, gr ve tecrbelerine ihtiya duyulan ki ileri ifade eden d payda lar n diploma programlar na ili kin de erlendirmelerinin al nmas ; di er yurt ii ve yurt d yksek retim kurumlar ndan al nan derslerin kredilerinin intibak n n sa lanmas ; ilgili program n tamamlanmas na ynelik nceden kazan lm yeterliliklerin tan nmas ; farkl diploma programlar ndan baz derslerin al nmas yla yandal veya ift anadal yap lmas ; diploma al nabilmesi iin, uygulama, teorik, uzaktan veya a k retim zellikleri ile bu maddenin (c) f kras nda belirlenen srelerde diploma alamayan renciler bak m ndan, mfredat de i ikli i veya isimleri de i memekle birlikte ders ieri inin de i mesi ya da ders ieri i de i memekle birlikte aradan uzun bir srenin gemesi nedeniyle, daha nce ba ar l olunan derslerden hangilerini yeniden almalar gerekti i; e itim- retim srelerinin srekli iyile tirilmesine ynelik i ve d kalite gvencesi uygulamalar ve e itim- retimin devam na ili kin di er hususlar, Yksek retim Kurulunun bu konularda belirledi i temel ilkelere uygun olarak yksek retim kurumlar senatolar taraf ndan belirlenir. c. Bir y l sreli yabanc dil haz rl k s n f hari, kay t oldu u programa ili kin derslerin verildi i dnemden ba lamak zere, her dnem iin kay t yapt r p yapt rmad na bak lmaks z n nlisans programlar n azami drt y l, lisans programlar n azami yedi y l, lisans ve yksek lisans derecesini birlikte veren programlar azami dokuz y l, yksek lisans program n azami y l, doktora program n ise azami alt y l iinde ba ar ile tamamlayarak mezun olamayanlar, bu Kanunun 46 nc maddesinde belirtilen ko ullara gre ilgili dneme ait renci katk pay veya renim cretlerini demek ko ulu ile renimlerine devam etmek iin kay t yapt rabilir. Bu durumda, ders ve s navlara kat lma ile tez haz rlama hari, rencilere tan nan di er haklardan yararland r lmaks z n rencilik statleri devam eder. . Bir y lda dnem retim veren yksek retim kurumlar nda retim elemanlar n n bu Kanunun 36 nc maddesinde belirlenen haftal k zorunlu ders ykleri, sadece iki dnem iin aran r. Tez dan manl klar hari, nc dnemde de ders vermeleri halinde, bu derslerle ilgili olarak kendilerine ek ders creti denir. d. Yeterlilik, seviye tespit veya ders ba ar lar n len tm s navlar, ka t ortam nda ve e zamanl olarak yap labilece i gibi, alan ve zorluk dzeyine gre tasnif edilerek gvenli biimde saklanan bir soru bankas ndan, her bir adaya farkl zamanlarda farkl soru sorulmas na izin verecek ekilde elektronik ortamda da yap labilir. S navlarda sorulacak sorular n haz rlanmas , soru bankas n n olu turulmas ve ifrelenmesi, s nav sorular n n ka t ortam nda veya elektronik ortamda saklanmas ile s nav gvenli inin sa lanmas na ili kin ilkeler Yksek retim Kurulu taraf ndan belirlenir. e. Yksek retim Kurulu karar zerine yksek retim kurumlar nda; retim eleman ve rencilerin ayn meknda bulunma zorunlulu u olmaks z n, bilgi ve ileti im teknolojilerine dayal olarak retim faaliyetlerinin planland ve yrtld nlisans, lisans ve lisansst uzaktan retim programlar a labilir. Uzaktan retim programlar n n a labilece i alanlar, uzaktan retim yoluyla verilecek dersler ve kredi miktarlar , ders materyallerinin haz rlanmas , s navlar n n yap lma ekli, yksek retim kurumlar aras nda bu amala yap lacak protokoller ile uzaktan retime ili kin di er hususlar, Yksek retim Kurulu taraf ndan belirlenir. Uzaktan retim program kapsam nda yksek retim kurumlar nda ders veren retim elemanlar na, haftal k 10 saati gememek zere verdikleri ders ba na, 2914 say l Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibar yla belirlenen ek ders cretinin be kat n gememek zere yksek retim kurumlar ynetim kurulunca belirlenecek

16

tutarda ek ders creti denir. Ders malzemelerinin haz rlanmas , derse kaydolan renci say s , dersin canl veya kay ttan verilmesi, rencilerin sorular na verilen cevaplar, dev veya uygulamalar n de erlendirilmesi iin harcanan sreler ile uzaktan retimle verilen derslere kat lan renci say s esas al narak retim elemanlar na yap lacak ek ders creti ile ders malzemelerinin haz rlanmas nda veya dersin yrtlmesinde fiilen katk da bulunanlara yap lacak demelere ili kin usul ve esaslar Maliye Bakanl n n uygun gr zerine Yksek retim Kurulu taraf ndan belirlenir. Ancak, yukar da belirtilen her trl demelerin toplam uzaktan retim iin yat r lan toplam renim cretinin yzde yetmi ini geemez. Uzaktan retim iin yat r lan renim cretinin bu f kraya gre yap lan demeler sonras kalan k sm ile elektronik ortamda veya internet ortam nda sunulan uzaktan retim materyalinden elde edilen gelirler, ilgili birimin veya yksek retim kurumunun mal ve hizmet al mlar nda kullan l r. Senato taraf ndan uygun grlmesi halinde, birinci ve ikinci retim programlar ndaki baz dersler, sadece uzaktan retim yoluyla verilebilir. Ancak bu ekilde verilen dersler iin rencilerden ilave bir deme talep edilemez. Birinci ve ikinci retim programlar ndaki bir dersin hem rgn retim yoluyla hem de uzaktan retim yoluyla verilmesinin senato taraf ndan uygun grlmesi halinde; dersi uzaktan retim yoluyla almay tercih eden rencilerden, bu Kanunun 46 nc maddesinin (c) f kras na gre belirlenen kredi ba na renci katk pay veya renim creti al n r. Dersin uzaktan retim yoluyla verilmesinde grev alan retim eleman ve di er personele, dersi uzaktan retim yoluyla almay tercih eden rencilerden al nan renci katk pay veya renim creti toplam n n yzde yetmi ini gemeyecek ekilde bu f kran n ikinci paragraf na gre deme yap l r. Dersleri verecek yeterli retim eleman bulunmayan yksek retim kurumlar nda uzaktan retim yoluyla ders vermek zere Yksek retim Kurulu taraf ndan grevlendirilen retim elemanlar na, ders yk dikkate al nmaks z n haftal k 10 saati gemeyecek ekilde 2914 say l Kanunun 11 inci maddesindeki unvanlar itibar yla belirlenen ek ders cretinin drt kat n gememek zere ek ders creti denir. f. Yksek retim kurumlar ile i dnyas ve di er payda lar aras ndaki ili kileri geli tirmek amac yla dan ma kurullar olu turulabilir. Dan ma kurullar n n olu umu ve grevleri Yksek retim Kurulu taraf ndan kar lacak bir ynetmelikle dzenlenir. MADDE 172- 2547 say l Kanunun 46 nc maddesi ba l ile birlikte a a daki ekilde de i tirilmi tir. Cari hizmet maliyetinin hesaplanmas , renci katk paylar ve renim cretleri: MADDE 46 a. Yksek retim kurumlar nda, renci ba na d en cari hizmet maliyetleri, yksek retim programlar n n zellikleri gz nne al narak Yksek retim Kurulunca hesaplan r. rencilerden her bir dnem iin birinci retimde renci katk pay , ikinci retim ve uzaktan retimde ise renim creti al n r. Yabanc uyruklu rencilerden, birinci veya ikinci retim ay r m yap lmaks z n, her bir dnem iin renim creti al n r. Devlet taraf ndan kar lanacak k s m ile birinci retim, ikinci retim, a k ve uzaktan retim rencileri taraf ndan kar lanacak renci katk pay veya renim cretleri, renci ba na d en cari hizmet maliyetleri gz nnde bulundurularak belirlenir. Cari hizmet maliyetinin renciler taraf ndan kar lanacak k sm d nda kalan miktar , Devlet taraf ndan kar lan r. Devlete kar lanan k s m cari hizmet maliyetinin yar s ndan az olamaz. b. Birinci retim, ikinci retim, a k ve uzaktan retim iin Yksek retim Kurulu taraf ndan hesaplanan cari hizmet maliyetlerinin Devlet taraf ndan kar lanacak k sm , renciler taraf ndan kar lanacak katk paylar ve renim cretleri ile uygulamaya ili kin usul ve esaslar, her y l haziran ay sonuna kadar Maliye Bakanl ile Yksek retim Kurulunun gr ve Milli E itim Bakanl n n nerisi zerine Bakanlar Kurulunca belirlenir. renci katk pay veya renim cretinden muaf tutulacaklar ile yabanc uyruklu rencilerden al nacak asgari renim cretlerinin tutar Bakanlar Kurulu karar yla belirlenir. c. Bu maddenin (), (d) ve (e) f kralar nda belirtilen durumlarda her bir ders iin kredi ba na denecek katk pay veya renim creti tutarlar , her bir dersin kredisinin ilgili dnemde al nmas gereken toplam ders kredisine oranlanmas sonucu bulunacak katsay n n ilgili dnem iin belirlenen renci katk pay veya renim creti ile arp larak, ilgili yksek retim kurumunca dnem ba lar nda hesaplan r. . 44 nc maddenin (c) f kras ndaki sreler iinde ayn yksek retim kurumundaki renimi s ras nda bir derse nc defa kay t yapt r lmas halinde, ilgili dnem iin ngrlen katk pay ya da renim cretinin yan s ra bu maddenin (c) f kras na gre hesaplanan kredi ba na denecek katk pay veya renim creti; dersin al naca dnem iin belirlenen kredi ba na katk pay veya renim cretinin yzde elli fazlas , drdnc defa kay t yapt r lmas halinde yzde yz, be inci veya daha fazla defa kay t yapt r lmas halinde ise yzde yz fazlas ile hesaplan r. d. 44 nc maddenin (c) f kras ndaki sreler iinde renimin tamamlanamamas halinde, her bir ilave ders iin kredi ba na denecek renci katk pay veya renim creti; dersin al naca dnem iin bu maddenin (c) f kras na gre belirlenecek olan kredi ba na katk pay veya renim cretinin yzde yz, ikinci defa kay t yapt r lmas halinde yzde ikiyz, nc defa kay t yapt r lmas halinde yzde yz, drdnc ve daha fazla defa kay t yapt r lmas halinde ise yzde drtyz olarak hesaplan r. e. 44 nc maddenin (c) f kras nda belirlenen sreler ierisinde yandal veya ift anadal reniminin tamamlanamamas nedeniyle ilave ders al nmas halinde, her bir ders iin kredi ba na denecek renci katk pay veya renim creti; dersin al naca dnem iin (c) f kras na gre hesaplanan kredi ba na katk pay veya renim

17

cretinin yzde yz, ikinci defa kay t yapt r lmas halinde yzde ikiyz, ve daha fazla defa kay t yapt r lmas halinde ise yzde yz olarak hesaplan r. f. Lisansst renimin, 44 nc maddenin (c) f kras ndaki sreler iinde tamamlanamamas halinde, tez a amas nda denecek renci katk pay veya renim creti, lisansst renim iin belirlenen dnemlik katk pay veya renim cretine (d) f kras ndaki oranlar uygulanarak hesaplan r. g. renci katk pay ve renim cretleri, ilgili dnem ba lar nda denir. Sresi iinde katk pay veya renim cretini demeyenler ve mazeretleri ilgili yksek retim kurumunun ynetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dnem iin kay t yapt ramaz ve rencilik haklar ndan yararlanamaz. deme gl bulunan birinci retim rencilerinin demesi gereken katk pay n n tamam , talepleri halinde Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumunca katk kredisi olarak verilebilir. . kinci retimde al nacak renim creti, renci cari hizmet maliyetinin yar s ndan az olamaz. kinci retimde al nacak cretlerin Bakanlar Kurulunca belirlenecek miktar rencilerin ba ta beslenme olmak zere bar nma, sa l k, spor, kltr ve di er sosyal hizmetlerinde kullan l r. h. Haz rl k s n f hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden ba ar l olan ve bu dersleri alan rencilerin ba ar ortalamas na gre dnem sonu itibariyle yap lacak s ralamada ilk yzde ona giren ikinci retim rencileri, bir sonraki dnemde birinci retim rencilerinin deyecekleri renci katk pay kadar renim creti der. . Haz rl k s n f hari, bulunduklar blmde her bir dnem iin belirlenen asgari derslerden ba ar l olan ve bu dersleri alan rencilerin ba ar ortalamas na gre dnem sonu itibariyle yap lacak s ralamada ilk yzde ona giren birinci retim rencileri, bir sonraki dnemde deyecekleri renci katk pay n n yar s n der. i. renci sosyal tesisleri ile faaliyetlerinden elde edilen gelirler, yksek retim kurumlar nca nceki y llarda bas lan sreli ya da sresiz yay nlar ile elektronik ortamda veya internet ortam nda sunulan ders materyallerinden elde edilen gelirler, renci katk pay olarak tahsil edilen gelirler ile di er gelirler; en ge tahsil edildi i ay n sonuna kadar ilgili yksek retim kurumu hesab na yat r l r. Yat r lan bu tutarlar, yksek retim kurumu btesine z gelir olarak kaydedilir. Kaydedilen bu tutarlar kar l olarak ilgili yksek retim kurumu btesinde ngrlen denekler, gelir gerekle melerine gre kulland r l r. Kaydedilen denekler, ba ta rencilerin beslenme, bar nma, sa l k, spor, kltr ve di er sosyal hizmet giderleri olmak zere, kalk nma plan ve programlar na uygun olarak yksek retim kurumunun cari, sermaye, transfer giderleri ile rencilerin k smi zamanl olarak geici i lerde al t r lmas na ili kin giderlerinde kullan l r. j. Bu maddeye gre elde edilen gelirlerin en fazla yzde onu, yksek retim kurumu ynetim kurulunun tespit edece i ba ar l ve gelir dzeyi d k rencilerin kitap, k rtasiye ile beslenme ve bar nma yard m demelerinde kullan l r. k. Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu taraf ndan burs verilenler veya burs alma artlar n ta yanlara ncelik verilmek suretiyle hizmetlerine ihtiya duyulan renciler, renim grdkleri yksek retim kurumlar ndaki geici i lerde k smi zamanl olarak al t r labilir. Bu ekilde al t r lan renciler, bu al malar ndan dolay i i olarak kabul edilmez. K smi zamanl olarak al t r lan rencilere bir saatlik al ma kar l denecek cret, 4857 say l Kanunu gere ince 16 ya ndan byk i iler iin belirlenmi olan gnlk brt asgari cretin drtte birini gememek zere, yksek retim kurumu ynetim kurulu taraf ndan belirlenir. K smi zamanl al ma kar l cret denmesi, Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu taraf ndan verilmekte olan burs veya renim kredisinin kesilmesi veya ayn Kuruma ait yurtlardan yararlanma hakk n n kald r lmas sonucunu do urmaz. K smi zamanl olarak renci al t r lmas na ili kin haftal k al ma sreleri ile di er usul ve esaslar Maliye Bakanl n n gr zerine Yksek retim Kurulu taraf ndan belirlenir. MADDE 173- 2547 say l Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. GE C MADDE 58- Yksek retim kurumlar nda haz rl k dhil btn s n flarda intibak, nlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansst renimi gren rencilerden bu maddenin yrrl e girdi i tarihe kadar, kendi iste iyle ili ikleri kesilenler ile yurt d ndaki niversitelerden yatay gei yapt ktan sonra yatay gei leri iptal edilenler dhil, terr suundan hkm giyenler hari her ne sebeple olursa olsun ili i i kesilenler ile bir program kazand klar halde kay t yapt rmayanlar bu maddenin yrrl e girdi i tarihten itibaren be ay iinde ili iklerinin kesildi i yksek retim kurumuna ba vuruda bulunmalar art yla bu Kanunun 44 nc maddesinde belirtilen esaslara gre 2011-2012 e itim- retim y l nda renimlerine ba layabilirler. 2010-2011 e itim- retim y l bahar dnemi iin bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren on gn iinde ba vuranlardan durumu kurumlar nca uygun bulunanlar 20102011 e itim- retim y l bahar dneminde e itim- retime ba layabilirler. Mracaat sresi iinde askerlik zaman gelmi olanlar n askerlikleri tecil edilmi say l r. Bu maddenin yrrl e girdi i tarihte askerlik grevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay iinde ilgili yksek retim kurumuna ba vurmalar halinde bu maddede belirtilen haklardan yararland r l r. Trk Silahl Kuvvetlerine ba l e itim kurumlar ile Polis Akademisi ve ba l yksek retim kurumlar nda t pta uzmanl k, nlisans veya lisans dzeyinde renim grrken 22/10/2008 tarihinden itibaren bu maddenin yrrl e girdi i tarihe kadar terr suundan hkm giyenler hari her ne sebeple olursa olsun kurumlar ile ili i i kesilenler, bu maddenin yay m tarihinden itibaren yukar da belirlenen sre ierisinde ba vurmalar halinde

18

Yksek retim Kurulunca uygun grlen yksek retim kurumlar na intibaklar sa lan r. Bu maddede yer alan hkmlerden yararlanarak ayr ld yksek retim kurumuna kay t yapt r p i i veya ikametinin ba ka bir ilde bulundu unu belgeleyenler, niversiteye giri y l itibar yla gemek istedi i niversitenin taban puan n sa lamalar ve ikamet ettikleri ildeki yksek retim kurumlar n n senatolar n n da uygun grmesi halinde, senatolar taraf ndan belirlenen usul ve esaslar erevesinde ikamet ettikleri ildeki niversitelerdeki e de er diploma programlar na yatay gei yapabilirler. Bu maddeden yararlan p bir yksek retim kurumunda renci stats kazananlar ba vurmalar halinde Anadolu niversitesi bnyesindeki a k retim nlisans veya lisans dzeyindeki kontenjan s n rlamas olan e de er blmlere, kontenjan s n rlamas olmayan diploma programlar nda ise istedikleri blmlere yatay gei yapabilirler. Bu maddenin uygulamas na ili kin usul ve esaslar belirlemeye Yksek retim Kurulu yetkilidir. MADDE 174- 29/6/2001 tarihli ve 4706 say l Hazineye Ait Ta nmaz Mallar n De erlendirilmesi ve Katma De er Vergisi Kanununda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. GE C MADDE 13- 21/1/1998 tarihli ve 4325 say l Ola anst Hal Blgesinde ve Kalk nmada ncelikli Yrelerde stihdam Yarat lmas ve Yat r mlar n Te vik Edilmesi ile 193 Say l Gelir Vergisi Kanununda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun mlga 8 inci maddesi ile 29/1/2004 tarihli ve 5084 say l Yat r mlar n ve stihdam n Te viki ile Baz Kanunlarda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanunun mlga 5 inci maddesine gre, zerlerinde yat r m yap lmak amac yla gerek veya tzel ki ilere bedelsiz olarak devredilen ta nmazlar iin verilen sre ierisinde taahht edilen yat r m gerekle tiremeyen yat r mc lara 3 y la kadar ilave sre verilebilir. MADDE 175- 3/1/2002 tarihli ve 4733 say l Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Te kilat ve Grevleri Hakk nda Kanunun 8 inci maddesinin drdnc f kras n n birinci cmlesindeki veya niteli ine uygun olmayan ibaresi metinden kar lm ; ayn f kraya sat a arz eden veya satanlar ibaresinden sonra gelmek zere ile ambalajlar zerinde bulunan rn bilgileri ile bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri i aretlerin ierdi i bilgilerin farkl olmas halinde, bu rnleri reten veya ithal edenlere ibaresi eklenmi ; ayn maddenin be inci f kras n n (k) bendinde yer alan izinsiz olarak veya Kurum dzenlemelerine ayk r l k olu turacak ekilde ibaresi metinden kar lm ve ayn bendin sonuna Sat n internet ortam nda yap lmas halinde, 4/5/2007 tarihli ve 5651 say l nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Dzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla lenen Sularla Mcadele Edilmesi Hakk nda Kanunda ngrlen usullere gre eri imin engellenmesine karar verilir ve bu karar hakk nda da an lan Kanun hkmleri uygulan r. cmlesi eklenmi ; ayn maddenin be inci f kras n n ( ) bendindeki ticari amala sarmal k k y lm ttn retenler ile satan veya sat a arz edenlere ibaresi metinden kar lm ; ayn maddenin be inci f kras na (n) bendinden sonra gelmek zere a a daki (o) bendi eklenmi ; ayn maddenin dokuzuncu f kras n n birinci cmlesine ve (j) ibaresinden sonra gelmek zere ile (o) ibaresi eklenmi ve ayn maddenin sekizinci f kras a a daki ekilde de i tirilmi tir. o) Ticari amala sarmal k k y lm ttn retenler ile satan veya sat a arz edenlere rettikleri, satt klar veya sat a arz ettikleri ttnn; 50 kilograma kadar (50 kilogram dhil) olmas halinde 250 TL. 50 kilogramdan 100 kilograma kadar (100 kilogram dhil) olmas halinde 500 TL. 100 kilogramdan 250 kilograma kadar (250 kilogram dhil) olmas halinde 1.500 TL. 250 kilogramdan 500 kilograma kadar (500 kilogram dhil) olmas halinde 3.000 TL. 500 kilogramdan fazla olmas halinde 5.000 TL. idari para cezas verilir. Bu Kanuna, 4250 say l Kanuna veya 5607 say l Kanuna ayk r fiillerden dolay haklar nda kesinle mi mahkmiyet karar olanlara, Kurumun dzenlemekle ykml oldu u piyasalarda faaliyete ili kin hibir belge verilmez, verilmi olanlar Kurumca iptal edilir. Mahkemece verilecek mahkumiyet karar nda, karar n kesinle mesine kadar faaliyete ili kin tm belgelerin ask ya al nmas na da karar verilir. Yarg lama sonuna kadar retici ve ithalat lara yetkili idarece uygun grlecek miktarda bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri i aretler verilebilir. Sz konusu fiillerin kamu sa l n veya ttn ve alkol piyasas n n gvenli ini bozucu nitelikte olmas halinde, yarg lama srecinde yetkili mahkemece mevcut delil durumuna gre belgelerin ask ya al nmas na tedbiren karar verilir. MADDE 176- 4/1/2002 tarihli ve 4734 say l Kamu hale Kanununun 2 nci maddesinin birinci f kras n n (e) bendi ile ikinci f kras a a daki ekilde de i tirilmi tir. e) 4603 say l Kanun kapsam ndaki bankalar ile bu bankalar n do rudan veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin yar s ndan fazlas na sahip bulunduklar irketlerin yap m ihaleleri. Ancak, Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu ve bu Fonun hisselerine k smen ya da tamamen sahip oldu u bankalar, 4603 say l Kanun kapsam ndaki bankalar ve bu bankalar n do rudan veya dolayl olarak birlikte ya da ayr ayr sermayesinin yar s ndan fazlas na sahip bulunduklar irketler ( (e) bendinde belirtilen yap m ihaleleri hari) 4603 say l Kanun kapsam ndaki bankalar n 2499 say l Sermaye Piyasas Kanununa tabi gayrimenkul yat r m ortakl klar ile enerji, su, ula t rma ve telekomnikasyon sektrlerinde faaliyet gsteren te ebbs, i letme ve irketler bu Kanun kapsam d ndad r. MADDE 177- 4734 say l Kanunun 3 nc maddesinin birinci f kras na 22/2/2007 tarihli ve 5583 say l Kanunun 9 uncu maddesi ile eklenen (k) bendi (p) bendi olarak teselsl ettirilmi , f kraya a a daki bent

19

eklenmi tir. r) Fakir ailelere kmr yard m yap lmas na ili kin Bakanlar Kurulu kararnameleri kapsam nda; i leticisi kim olursa olsun, Trkiye Kmr letmeleri Kurumu Genel Mdrl nn kendisine veya ba l ortakl k veya i tiraklerine ait olan kmr sahalar ndan yapaca mal ve hizmet al mlar , MADDE 178- 4734 say l Kanunun 63 nc maddesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. MADDE 63- Hizmet al m ve yap m i i ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal al m ihalelerinde ise Sanayi ve Ticaret Bakanl ile di er ilgili kurum ve kurulu lar n gr leri al narak Kurum taraf ndan yerli mal olarak belirlenen mallar teklif eden istekliler lehine, % 15 oran na kadar fiyat avantaj sa lanmas ; yakla k maliyeti e ik de erlerin alt nda kalan ihalelere ise sadece yerli isteklilerin kat lmas hususlar nda ihale dokman na hkm konulabilir. Ortak giri imlerin yerli istekli say labilmesi iin btn ortaklar n n yerli istekli olmas gereklidir. MADDE 179- 4734 say l Kanunun 68 inci maddesinin (c) f kras n n birinci cmlesinde yer alan toplu konut projelerinde ibaresi projelerde olarak de i tirilmi tir. MADDE 180- 22/4/1983 tarihli ve 2820 say l Siyasi Partiler Kanununun 74 nc maddesinin birinci f kras na a a daki cmleler ile maddeye a a daki f kralar eklenmi tir. Ancak yap lacak kanuna uygunluk denetimi siyasi partilerin amalar na ula mak iin yap lmas nda fayda grlen faaliyetleri daraltacak veya bu faaliyetlerin yerindeli ini ierecek ekilde yap lamaz. Denetimde harcamalar n gerek mahiyeti esas al n r. ekle ve usule ili kin eksiklikler harcamalar n kabul edilmemesini gerektirmez. Siyasi parti hakk nda kapatma karar verilmi olmas halinde kapatma karar n n verildi i tarihe kadar olan dneme ili kin hesaplar da Anayasa Mahkemesi taraf ndan denetlenerek karara ba lan r. Bu takdirde denetime esas kesin hesab n verilmesi ve denetime ili kin di er esas ve usuller Anayasa Mahkemesi taraf ndan belirlenir. Siyasi partiler amalar na ula mak iin gerekli grdkleri siyasi faaliyetleri kapsam nda her trl harcama yapabilirler. Siyasi partiler mal ve hizmet al m ile yap m i lerini, a k ihale, kapal zarf usul ve yaz l veya szl olmak zere do rudan veya pazarl k usullerinden herhangi biri ile yapabilir. Siyasi partiler harcamalar n fatura, fatura yerine geen belgeler ile bu belgelerin temin edilmesinin mmkn olmad hallerde harcaman n do rulu unu gsterecek muhtevaya sahip olmak art yla di er belgelerle tevsik ederler. Ancak kaybolma, y rt lma ve yanma gibi mcbir sebeplerle asl n n temin edilemedi i hallerde, fatura ve fatura yerine geen belgeler yerine bu belgeleri dzenleyenlerden al nacak tasdikli rnekleri kullan labilir. Siyasi partiler cret mukabili geici veya srekli olarak al t rd klar ki ilere dedikleri ayni ve nakdi sa l k ve sosyal yard m giderleri ile amalar na ula mak iin grevlendirdikleri ki iler taraf ndan yap lan yurt ii ve yurt d seyahatlere ili kin konaklama, yol masraflar ve di er zorunlu harcamalar gider olarak kay t edebilirler. Siyasi partiler, mal ve hizmet al m szle melerinden kaynaklanan mahkeme kararlar ile dedikleri miktar ve masraflar n gider olarak kaydedebilirler. MADDE 181- 2820 say l Kanunun 66 nc maddesinin ikinci f kras na a a daki cmle eklenmi tir. Siyasi partilerin ad na a lm banka hesaplar na yap lan ba lar iin ayr ca gelir makbuzu dzenlenmez. MADDE 182- 31/8/1956 tarihli ve 6831 say l Orman Kanununun 19 uncu maddesinin birinci f kras n n ikinci cmlesi a a daki ekilde de i tirilmi tir. Ancak, kamu yarar gereklerine uygun olarak, orman idaresince belirlenen orman alanlar nda; orman idaresince tespit edilen usul ve esaslar erevesinde hayvan otlat lmas na izin verilebilir. MADDE 183- 6831 say l Kanuna a a daki ek madde eklenmi tir. EK MADDE 12- Bozuk veya verimsiz orman alanlar ; a aland rma, erozyon kontrol ve rehabilitasyon al malar na konu edilir. Bu alanlarda; mevcut trlerden gerekenler korunur, a lan r ve/veya rehabilite edilir. Ayr ca orman ii bo luk alanlar, blgede do al olarak yeti en trlerle ekim, dikim ve a lama suretiyle imar-ihya ve/veya rehabilite edilerek doldurulur. A aland r lan, erozyon kontrol yap lan, imar-ihya ve rehabilite edilen sahalardan elde edilen odun d orman rnleri; ncelikle bu sahalar n bak m n gerekle tiren ky tzel ki iliklerine, tar msal kalk nma kooperatiflerine, 5200 say l Kanunla kurulmu retici birlikleri ve birliklere ve/veya yre halk na tarife bedeli ile verilebilir. MADDE 184- 19/6/1994 tarihli ve 540 say l Devlet Planlama Te kilat Kurulu ve Grevleri Hakk nda Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 2 nci maddesinin onikinci f kras nda yer alan Rehberler hari olmak zere Merkezde her ne ekilde olursa olsun istihdam edilecek personel say s ibaresinden sonra gelen yz ibaresi yzyetmi olarak de i tirilmi tir. MADDE 185- 29/5/2009 tarihli ve 5902 say l Afet ve Acil Durum Ynetimi Ba kanl n n Te kilat ve Grevleri Hakk nda Kanunun 18 inci maddesinin nc f kras a a daki ekilde de i tirilmi ve maddeye a a daki f kralar eklenmi tir. (3) l Afet ve Acil Durum Mdrlklerinin harcamalar , il zel idarelerinin btelerine bu amala konulacak denekten yap l r. l zel idareleri, bu harcamalar kar layacak dene i ilgili y l btesinden tefrik etmek zorundad r. Bu ekilde tefrik edilecek denek tutar her halkarda il zel idaresinin ilgili y l btesinin yzde birinden az olamaz. Mdrlklerin personel harcamalar ve personel ile ilgili di er harcamalar Ba kanl k btesinden kar lan r. l zel

20

idarelerinin afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ili kin hizmetler kapsam ndaki yat r m projelerinden Ba kanl ka uygun grlenlere Ba kanl k btesinden belirlenen tutarda yard m yap labilir. Harcamalarda, l zel daresi Kanununda il genel meclisi ve il encmenine verilen yetkiler vali taraf ndan kullan l r. (6) Mdrlklerin il d geici grevlendirmesi valiliklerin yan s ra ihtiya duyulmas halinde Ba kanl ka resen de yap labilir. (7) Ba kanl k faaliyete getikten sonra bu Kanun kapsam nda valiliklerce tesis edilen i ve i lemler dolay s yla a lm ve a lacak davalar valilikler husumetiyle yrtlr ve bunlar hakk nda geici 1 inci maddenin nc f kras hkm uygulanmaz. MADDE 186- 5902 say l Kanunun 19 uncu maddesinin nc f kras a a daki ekilde de i tirilmi tir. (3) Mdrlkler bulunduklar ilin il afet ve acil durum mdrl nn bnyesinde ve il afet ve acil durum mdrl emrinde grev yaparlar. MADDE 187- 18/3/1924 tarihli ve 442 say l Ky Kanununa a a daki geici madde eklenmi tir. GE C MADDE 1- 31/12/2009 tarihinden nce belediye haline dn mek veya ba ka bir belediyenin s n rlar na dhil olmak suretiyle tzel ki ili ini kaybeden kylerde, kendilerine bu Kanunun ek 13 nc maddesine gre ta nmaz sat yap lan hak sahipleri hakk nda sat bedelinin denmesi kayd yla ek 13 nc maddede ngrlen di er artlar uygulanmaz. Bu maddenin yrrl e girdi i tarih itibar yla henz kesinle memi davalarda da bu madde hkmleri uygulan r. MADDE 188- 21/3/2007 tarihli ve 5607 say l Kaak l kla Mcadele Kanununa a a daki geici madde eklenmi tir. GE C MADDE 5- (1) 31/3/2007 tarihinden nce, kaak e ya naklinde kullan lmas nedeniyle elkonulan veya al konulan ta ma aralar hakk nda bu Kanunun 16 nc maddesi hkmleri uygulan r. MADDE 189- 25/6/2010 tarihli ve 6001 say l Karayollar Genel Mdrl nn Te kilat ve Grevleri Hakk nda Kanunun geici 1 inci maddesinin drdnc f kras nda yer alan alt ay ibaresi bir y l olarak de i tirilmi tir. MADDE 190- 4/1/1961 tarihli ve 209 say l Sa l k Bakanl na Ba l Sa l k Kurumlar ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Dner Sermaye Hakk nda Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci f kras nda geen yzde 4'e kadar ibaresi yzde 6'ya kadar eklinde, nc ve drdnc f kralar da a a daki ekilde de i tirilmi tir. Personelin katk s yla elde edilen dner sermaye gelirlerinden, dner sermayeli sa l k kurum ve kurulu lar nda grevli olan memurlar ve szle meli personel ile a ktan vekil olarak atananlara mesai ii veya mesai d ayr m yap lmaks z n ek deme yap labilir. Ancak ilgili kanunlar uyar nca, mesai saatleri d nda zelde al ma hakk bulunanlardan bu hakk kullananlara bu Kanunun ek 3 nc maddesine gre yap lan demeden ba ka ek deme yap lmaz. Sa l k kurum ve kurulu lar nda Bakanl ka belirlenen hizmet sunum artlar ve kriterleri de dikkate al nmak suretiyle, bu demenin oran ile esas ve usulleri; personelin unvan , grevi, al ma artlar ve sresi, hizmete katk s , performans , tetkik, e itim- retim ve ara t rma faaliyetleri ile muayene, ameliyat, anestezi, giri imsel i lemler ve zellik arz eden riskli blmlerde al ma gibi unsurlar esas al narak Maliye Bakanl n n uygun gr zerine Sa l k Bakanl nca kar lacak ynetmelikle belirlenir. Personelin katk s yla elde edilen dner sermaye gelirlerinden personele bir ayda yap lacak ek demenin tutar , ilgili personelin bir ayda alaca ayl k (ek gsterge dhil), yan deme ve her trl tazminat (makam, temsil ve grev tazminat ile yabanc dil tazminat hari) toplam n n; klinik efleri ve ef yard mc lar ile uzman tabip kadrosuna atanan profesr ve doentlerde yzde 800'n, uzman tabip ve t pta uzmanl k mevzuat nda belirtilen dallarda bu mevzuat hkmlerine gre uzman olanlar ile uzman di tabiplerinde yzde 700'n, pratisyen tabip ve di tabiplerinde yzde 500'n, idari sa l k mdr yard mc s , hastane mdr ve eczac larda yzde 250'sini, ba hem irelerde yzde 200'n, di er personelde ise yzde 150'sini geemez. in ve hizmetin zelli i dikkate al narak yo un bak m, do umhane, yeni do an, st ocu u, yan k, diyaliz, ameliyathane, enfeksiyon, zel bak m gerektiren ruh sa l , organ ve doku nakli, acil servis ve benzeri sa l k hizmetlerinde al an personel iin yzde 150 oran , yzde 200 olarak uygulan r. Nbet hizmetleri hari olmak zere mesai saatleri d nda gelir getirici al malar ndan do an katk lar na kar l k olarak tabip, di tabibi ve t pta uzmanl k mevzuat na gre uzman olanlara bu f kradaki oranlar n yzde 30unu, di er personele yzde 20'sini gemeyecek ekilde ayr ca ek deme yap l r. Szle meli olarak istihdam edilen personele yap lacak ek demenin tutar ise, ayn birimde ayn unvanl kadroda al an ve hizmet y l ayn olan emsali personel esas al narak belirlenir ve bunlara yap lacak ek deme hibir ekilde emsaline yap labilecek ek deme st s n r n geemez. Bu f kra uyar nca personele her ay yap lacak ek deme tutar , 375 say l Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 3 nc maddesi uyar nca kadro ve grev unvan veya pozisyon unvan itibar yla belirlenmi olan ek deme tutar ndan az olamaz. Bu kapsamdaki personel iin 375 say l Kanun Hkmnde Kararnamenin ek 3 nc maddesinin nc f kras hkm uygulanmaz MADDE 191- 16/8/1961 tarihli ve 351 say l Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 16 nc maddesinin ikinci f kras a a daki ekilde de i tirilmi ve be inci f kras na a a daki cmle eklenmi tir. renci, borcunu renim grd retim kurumunun normal e itim sresinin bitiminden itibaren iki y l

21

( rencinin lisansst e itim yapmas halinde drt y l) sonra ba lamak zere, kredi ald srede ve ayl k dnemler halinde Kuruma demek zorundad r. Ancak bu sre Kurumca bir y l daha uzat labilir. deme askerlik dnemine rastlarsa TEFE uygulanmadan askerlik dneminin sonuna kadar ertelenir. Ancak bu sre Kurumca bir y l daha uzat labilir. MADDE 192- 4/2/1924 tarihli ve 406 say l Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinin birinci f kras n n (b) bendi a a daki ekilde de i tirilmi ve ikinci f kras nda yer alan Hazine pay n n hesab nda sresinde denmeyen bedeller iin ibaresinden sonra gelmek zere abonelerine ibaresi eklenmi tir. b) Yetkilendirilen i letmecilerin ebekeleri zerinden elektronik haberle me hizmeti sunmak zere yetkilendirilen di er i letmeciler, bu yetkilendirme kapsam nda do an ayl k brt sat lar n n yzde 15ini, MADDE 193- 8/4/1965 tarihli ve 580 say l Milli Prodktivite Merkezi Kurulu Kanununun 13 nc maddesinin birinci f kras n n (b) bendinde yer alan Trkiye Esnaf ve Sanatkarlar Te kilat Konfederasyonun ibaresi madde metninden kar lm t r. MADDE 194- 23/6/1965 tarihli ve 634 say l Kat Mlkiyeti Kanununun 24 nc maddesinin ikinci f kras ndan sonra gelmek zere a a daki f kra eklenmi tir. 1136 say l Avukatl k Kanununda avukatl k brolar ve hukuk brolar ile ilgili dzenleme yap l ncaya kadar meskenlerdeki avukatl k ve hukuk brolar faaliyetlerine devam ederler. Bu sre, bu maddenin yrrl e girdi i tarihten itibaren iki y ld r. Bu hkm 3568 say l Serbest Muhasebeci Mali M avirlik ve Yeminli Mali M avirlik Kanununda ilgili dzenleme yap l ncaya kadar meslek mensuplar taraf ndan a lan brolar hakk nda da uygulan r. MADDE 195- 19/3/1969 tarihli ve 1136 say l Avukatl k Kanununun 27 nci maddesinin ikinci f kras n n son cmlesinden nce gelmek zere a a daki cmleler eklenmi tir. Her y l yenilenen veklet pulu bedeline ayr ca yzde be oran nda ilave yap l r. Bu suretle elde edilecek kaynak avukat stajyerlerinin genel sa l k sigortas primlerinin denmesinde kullan l r. Kayna n yetersizli i durumunda staj kredi fonundan aktar m yap larak prim demesi yap l r. Bu primler Trkiye Barolar Birli i taraf ndan denir. MADDE 196- 4/6/1937 tarihli ve 3201 say l Emniyet Te kilat Kanununun 55 inci maddesinin yedinci f kras a a daki ekilde de i tirilmi tir. st rtbeye ykselmek iin, k dem artlar n yerine getirmi Emniyet Amirleri ile 4 nc, 3 nc ve 2 nci S n f Emniyet Mdrlerinin liyakat ko ullar n belirlemek, st rtbedeki bo kadro miktar na gre s ralayarak terfilerini ve ikinci meslek derecesindeki grev unvanlar na atamas yap lacak personeli de erlendirmek ve neride bulunmak zere Genel Mdrlk Yksek De erlendirme Kurulu olu turulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Mdrnn ba kanl nda, Genel Mdr Yard mc lar , Tefti Kurulu Ba kan , Polis Akademisi Ba kan , 1 inci Hukuk M aviri, Personel Dairesi Ba kan ile Polis Ba mfetti leri aras ndan seilecek bir Polis Ba mfetti i ve l Emniyet Mdrleri aras ndan seilecek iki l Emniyet Mdrnden te ekkl eder. Polis Ba mfetti i ile l Emniyet Mdrlerinin seimi ynetmelikle dzenlenir. MADDE 197- 9/4/1987 tarihli ve 3348 say l Ula t rma Bakanl n n Te kilat ve Grevleri Hakk nda Kanunun 13 nc maddesinin birinci f kras n n mlga (g) bendi a a daki ekilde yeniden dzenlenmi tir. g) Bakanl k strateji ve politikalar n da dikkate almak sureti ile elektronik haberle me sektrnde ara t rma ve geli tirmeye ynelik faaliyetleri e itim de dhil olmak zere te vik etmek, elektronik haberle me sistemlerinin; yaz l m ve/veya donan m olarak yerli tasar m, geli tirme ve retimini Bakanl ka belirlenecek usul ve esaslar erevesinde desteklemek, bu amala niversiteler dhil olmak zere di er kamu kurum ve kurulu lar ile i birli i yapmak ve gerekli koordinasyon faaliyetlerini yrtmek, 5/11/2008 tarihli ve 5809 say l Elektronik Haberle me Kanununun 6 nc maddesinin (i) bendi uyar nca aktar lacak kayna n kullan m n gerekle tirmek. MADDE 198- 3348 say l Kanuna a a daki ek madde eklenmi tir. EK MADDE 5- Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu, her ayda bir giderlerinin kar lanmas ndan sonra kalan miktar n yzde yirmisini, 10/12/2003 tarihli ve 5018 say l Kamu Mali Ynetimi ve Kontrol Kanunu gere ince genel bteye yap lacak demeden nce takip eden ay n on be ine kadar, 5/11/2008 tarihli ve 5809 say l Elektronik Haberle me Kanununun 6 nc maddesinin (i) bendi uyar nca Ara t rma ve Geli tirme Gelirleri olarak genel bteye gelir kaydedilmek zere Bakanl n Merkez Muhasebe Birimi hesab na aktar r ve Bakanl a bildirir. Aktar lan tutarlar kar l nda ilgili tertiplere denek kaydetmeye ve bu deneklerden y l ierisinde harcanmayan tutarlar ertesi y l btesine devren denek kaydetmeye Bakan yetkilidir. deneklerin kullan m na ili kin usul ve esaslar Bakanl k taraf ndan belirlenir. Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu, elektronik haberle me sektrnde ncelikli olarak desteklenmesini ngrd alanlara ili kin gr n, her y l 1 eyll tarihine kadar bir rapor halinde Bakanl a bildirir. Bakanl k, ara t rma ve geli tirme faaliyetlerinin desteklenmesi kapsam nda, gerekli grd bilgileri her trl kamu kurum ve kurulu lar ndan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenen kurumlar bu bilgileri mmkn olan en k sa zamanda vermekle ykmldrler. Bakan, genel bteye gelir kaydedilen tutar n yzde ellisini gememek kayd yla, kaydedilen deneklerden harcanmayan tutarlar 16/6/2005 tarihli ve 5369 say l Evrensel Hizmet Kanunu kapsam ndaki hizmetlerde kullanmaya yetkilidir.

22

MADDE 199- 3348 say l Kanunun geici 7 nci maddesine birinci f kras ndan sonra gelmek zere a a daki f kra ve mevcut ikinci f kras ndan sonra gelmek zere a a daki f kra eklenmi tir. Bakanlar Kurulunca devral nabilece ine karar verilen her bir proje bak m ndan ayr ayr geerli olmak zere, yklenicilerin belediyelerle akdedilmi bulunan szle meleri ile ayn artlarda i i yrtmeye yaz l olarak muvafakat etmeleri kayd ile Bakanl k; sz konusu projelerin mevcut szle meleri ile devral nmas na da karar verebilir. Devir konusunda belediyelerle yap lacak protokoller ile belediyelerin yklenicilerle yapm bulunduklar szle melerin Bakanl ka devral nmas amac ile Bakanl k ile ykleniciler aras nda yap lacak szle meler ve bu devirlerle ilgili yap lacak di er i lemler damga vergisi ve harlardan mstesnad r. MADDE 200- 3348 say l Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. GE C MADDE 8- Bilgi Teknolojileri ve leti im Kurumu taraf ndan 5809 say l Elektronik Haberle me Kanununun 6 nc maddesinin (i) bendi uyar nca aktar lmas gereken ancak bu maddenin yrrl e girdi i tarih itibar yla henz aktar lmam tutarlar genel bteye gelir kaydedilmek zere Bakanl n Merkez Muhasebe Birimi hesab na bir ay iinde aktar l r. Bu tutarlar ek 5 inci madde kapsam nda Bakanl k btesine denek kaydetmeye Bakan yetkilidir. MADDE 201- 14/6/1989 tarihli ve 3572 say l yeri Ama ve al ma Ruhsatlar na Dair Kanun Hkmnde Kararnamenin De i tirilerek Kabulne Dair Kanunun 2 nci maddesine a a daki bentler eklenmi tir. f) 1136 say l Avukatl k Kanunu uyar nca a lan avukatl k brolar na, g) 3568 say l Serbest Muhasebeci Mali M avirlik ve Yeminli Mali M avirlik Kanunu uyar nca meslek mensuplar nca a lan brolara, MADDE 202- 7/11/1996 tarihli ve 4207 say l Ttn rnlerinin Zararlar n n nlenmesi ve Kontrol Hakk nda Kanunun 5 inci maddesinin (2), (5) ve (10) numaral f kralar a a daki ekilde de i tirilmi ve maddeye a a daki f kra eklenmi tir. (2) 2 nci maddenin (a) bendi hari birinci, nc, drdnc ve be inci f kralar nda belirtilen yasaklar n uygulanmas ve tedbirlerin al nmas ile ilgili ykmllklerini yerine getirmeyen i letme sorumlular , denetimi yapan yetkililer taraf ndan nce yaz l olarak uyar l r. Bu uyar yaz s , ilgili i letme sorumlusuna tebli edilir. Bu uyar ya ra men ykmllklerini yerine getirmeyenlere, mahalli mlki amir taraf ndan bin Trk Liras ndan be bin Trk Liras na kadar idar para cezas verilir. (5) 3 nc maddenin yedinci f kras ndaki yasa a ayk r hareket edenler, mahalli mlki amir taraf ndan bin Trk Liras idar para cezas ile cezaland r l r. (10) 3 nc maddenin ondrdnc f kras ndaki rnleri retenler, mahalli mlki amir taraf ndan yirmibin Trk Liras ndan yzbin Trk Liras na kadar idar para cezas ile cezaland r l r. (16) Bu maddedeki cezalar gerektiren fiillerin tekerrr halinde idari para cezas bir kat art r larak verilir. MADDE 203- 16/8/1997 tarihli ve 4306 say l lk retim ve E itim Kanunu, Milli E itim Temel Kanunu, rakl k ve Meslek E itimi Kanunu, Milli E itim Bakanl n n Te kilat ve Grevleri Hakk nda Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Say l Kanunda De i iklik Yap lmas ve Baz Ka t ve lemlerden E itime Katk Pay Al nmas Hakk nda Kanunun geici 1 inci maddesinin (A) f kras n n (2) numaral bendinin (c) alt bendinde yer alan 31.12.2010 ibaresi 31.12.2015 eklinde de i tirilmi tir. MADDE 204- 20/2/2001 tarihli ve 4628 say l Elektrik Piyasas Kanununun geici 14 nc maddesinin birinci f kras n n (d) bendi a a daki ekilde de i tirilmi ve maddeye (e) bendinden sonra gelmek zere a a daki (f) bendi eklenmi tir. d) 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ve 5346 say l Yenilenebilir Enerji Kaynaklar n n Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullan m na li kin Kanun kapsam nda gerekle tirilecek hidroelektrik santral projeleri ile 4283 say l Yap- let Modeli ile Elektrik Enerjisi retim Tesislerinin Kurulmas ve letilmesi ile Enerji Sat n n Dzenlenmesi Hakk nda Kanunun geici 4 nc maddesinin ikinci f kras kapsam nda yerli kaynaklara dayal elektrik retimi amac yla yap lacak yat r mlarda, bu bendin yrrl e girdi i tarihten nce yap lan ancak yap m henz tamamlanmam su kullan m anla malar n n ili kin oldu u projeler de dhil olmak zere, demiryolu ula m gzergah n n de i tirilmesinin zorunlu oldu u hallerde, rlekasyon i i su alt nda kalacak mevcut demiryolunun kamula t rma bedeli al narak demiryolunun ba l oldu u idare taraf ndan yap l r. f) 20/2/2001 tarihli ve 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ve Su Kullan m Hakk Anla mas erevesinde elektrik enerjisi retmek maksad yla yap lacak olan retim tesislerinin su yap s yla ilgili k s mlar ile gerek ve tzel ki iler taraf ndan in a edilecek suyla ilgili yap lar n in as n n inceleme ve denetimi, masraflar ilgililerine ait olmak zere DS taraf ndan yap l r veya gerekti inde yetkilendirilecek denetim irketlerine yapt r lmas sa lan r. Denetim irketleri ile ilgili uygulamaya ili kin usul ve esaslar, ilgili bakanl klar n gr al nmak kayd yla DS taraf ndan kar lacak ynetmelikle dzenlenir. MADDE 205- 4/4/2001 tarihli ve 4634 say l eker Kanununun 5 inci maddesinin ikinci f kras na a a daki cmle eklenmi tir. irketler, kendi ekim alanlar ndan yeterli hammadde bulamad takdirde mnavebe esaslar dhilinde kendi ekim alanlar d ndan da Kurumun denetiminde reticilerle szle me yaparak pancar temin edebilirler.

23

MADDE 206- 18/4/2001 tarihli ve 4646 say l Do al Gaz Piyasas Kanununun 4 nc maddesinin drdnc f kras n n (d) bendine a a daki alt bent eklenmi tir. 3) Yap lm ve yap lacak depolama lisans ba vurular nda; ba vuruya konu yerin il, ile, ky, mahalle, ada, parsel bilgilerini de ieren bilgiler Kurum internet sayfas nda duyurulur. Duyuruda belirlenecek srede, duyuru konusu yerde faaliyet gstermek zere ba ka do al gaz depolama lisans ba vurusunun olmas durumunda, ba vuruda bulunan tzel ki ilerin depolama lisans almak iin aran lan artlar ta malar kayd ile; lisans ba vurular n n de erlendirilmesi Kurul taraf ndan belirlenecek kriterler esas al narak yap l r. Bu de erlendirme sonucunda birden fazla ba vurunun kalmas durumunda bu tzel ki iler aras nda lisans bedelinin art r lmas esas na gre yar ma yap l r. Ancak, ba vurulardan birinde depolama faaliyetinin yap laca sahada yer alan ta nmazlar n asgari yar s n n mlkiyetinin lisans ba vurusunda bulunan tzel ki i ve/veya ortaklar na ait olmas ve/veya depolama faaliyetinin yap laca sahada yer alan ta nmazlar n asgari yar s n n zerinde lisans ba vurusunda bulunan tzel ki i ve/veya ortaklar ad na depolama faaliyetinde bulunma imkan verecek kullanma ve/veya irtifak hakk ve benzer izinlerin tesis edilmi olmas halinde bu ba vuru kabul edilir; di er ba vurular reddedilir. Ba vurunun duyurusu, de erlendirme kriterleri ve yar maya ili kin usul ve esaslar ynetmelikle dzenlenir. MADDE 207- 4/4/2007 tarihli ve 5620 say l Kamuda Geici Pozisyonlar nda al anlar n Srekli i Kadrolar na veya Szle meli Personel Statsne Geirilmeleri, Geici i al t r lmas ile Baz Kanunlarda De i iklik Yap lmas Hakk nda Kanuna a a daki ek madde eklenmi tir. EK MADDE 1- (1) Kamu kurum ve kurulu lar nda srekli i i kadrosunda al an i ilere; bakmaya mecbur oldu u veya i i refakat etmedi i takdirde hayat tehlikeye girecek ana, baba, e ve ocuklar ile karde lerinden birinin a r kaza geirmesi veya nemli bir hastal a tutulmu olmas hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi art yla, istekleri zerine en ok alt aya kadar cretsiz izin verilebilir. Ayn artlarla bu sre bir kat na kadar uzat labilir. (2) ilere, 10 hizmet y l n tamamlam olmalar ve istekleri halinde i ilik sreleri boyunca ve bir defada kullan lmak zere alt aya kadar cretsiz izin verilebilir. (3) Yeti tirilmek zere (burslu veya kendi imknlar yla gidenler dhil) yurt d na Devlet taraf ndan gnderilen renci ve memurlarla, yurt iine ve yurt d na srekli grevle atanan memurlar n i i olan e lerine i ilik sresince her defas nda bir y ldan az olmamak zere en ok sekiz y la kadar cretsiz izin verilebilir. cretsiz izin sresinin bitiminden nce mazeretini gerektiren sebebin kalkmas halinde, i i derhal grevine dnmek zorundad r. Mazeret sebebinin kalkmas halinde veya cretsiz izin sresinin bitiminden itibaren 10 gn iinde grevine dnmeyenler, i ilikten istifa etmi say l r. (4) Bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Maliye Bakanl ile Devlet Personel Ba kanl nca m tereken belirlenir. MADDE 208- 20/2/2008 tarihli ve 5737 say l Vak flar Kanununun 7 nci maddesine a a daki f kralar eklenmi tir. ntifa haklar na ili kin talepler galle fazlas almaya hak kazan ld n gsteren mahkeme karar n n kesinle ti i tarihten itibaren be y l gemekle d er. Mazbut vak flarda intifa haklar , galle fazlas almaya hak kazan ld n gsteren mahkeme karar n n kesinle ti i tarihten itibaren, vakf n son be y l iindeki malvarl , gelirleri ve giderleri ile s n rl olmak ve galle fazlas n n mevcudiyeti art yla Genel Mdrlke belirlenir. MADDE 209- 5737 say l Kanuna a a daki geici madde eklenmi tir. GE C MADDE 10- Bu maddenin yrrl e girdi i tarih itibar yla bu Kanunun 7 nci maddesine eklenen hkmler, bu maddenin yrrl e girdi i tarihten nce a lm ve halen devam eden intifa haklar n n denmesi, malvarl ve gelirlerinin tespitine ili kin davalarda da uygulan r. MADDE 210- 7/7/2010 tarihli ve 6004 say l D i leri Bakanl n n Kurulu ve Grevleri Hakk nda Kanunun 12 nci maddesinin ikinci f kras n n () bendinin son cmlesinde yer alan sondaki iki grupta ibaresi sondaki grupta olarak de i tirilmi tir. MADDE 211- 6004 say l Kanunun geici 4 nc maddesinin drdnc f kras n n; (a) bendinin ilk cmlesinde yer alan en az drt ibaresi en az iki eklinde de i tirilmi ve bende Dan manlar n, hizmet y l gzetilmeksizin konsolosluk ve ihtisas memuru statsne geebilmeleri ve Bakanl k Komisyonunca uygun grlecek unvanlar alabilmeleri iin zel yeterlik s nav nda ba ar l olmalar artt r. cmlesi eklenmi ; (b) bendinin ilk cmlesinde yer alan Drt y ldan az e itim veren bir yksek renim kurumundan veya ibaresi metinden kar lm ve bendin nc cmlesinin ilk kelimesi En az iki eklinde de i tirilmi tir. MADDE 212- (1) 6004 say l Kanunun; a) Eki (1) say l listesinin otuzbe inci, k rkikinci ve k rknc unvan sat rlar s ras yla a a daki ekilde de i tirilmi tir. ZEL KALEM MDR 1, 2, 3 NC KAT P 5, 6, 7, 8, 9 ADAY MESLEK MEMURU 7, 8, 9 b) Eki (2) say l listesinin dokuzuncu, ondrdnc, onbe inci ve onalt nc unvan sat rlar s ras yla a a daki

24

ekilde de i tirilmi tir. ZEL KALEM MDR 1, 2, 3 NC KAT P 4, 5, 6, 7, 8 ATA E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ADAY KONSOLOSLUK VE HT SAS MEMURU 7, 8, 9 (2) Ekli (2) say l listede yer alan kadrolar iptal edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 say l Genel Kadro ve Usul Hakk nda Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) say l cetvelin D i leri Bakanl na ait blmnden kar lm , ekli (3) ve (4) say l listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 say l Kanun Hkmnde Kararnamenin eki (I) say l cetvelin D i leri Bakanl ile al ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl na ait blmlerine eklenmi tir. MADDE 213- 11/1/2011 tarihli ve 6098 say l Trk Borlar Kanununun 15 inci maddesinin nc f kras a a daki ekilde de i tirilmi tir. Grme engellilerin talepleri halinde imzalar nda ahit aran r. Aksi takdirde grme engellilerin imzalar n el yaz s ile atmalar yeterlidir. MADDE 214- 29/4/1959 tarihli ve 7258 say l Futbol ve Di er Spor Msabakalar nda Bahis ve ans Oyunlar Dzenlenmesi Hakk nda Kanunun 2 nci maddesine a a daki f kra eklenmi tir. Te kilat Ba kan , Ba kan Yard mc s ve Te kilat Mdr grevlerine 65 ya n dolduranlar n atamas yap lamaz. GE C MADDE 1- (1) Bu Kanunun yay mland tarihten nce meydana gelen trafik kazalar nedeniyle sunulan sa l k hizmet bedelleri Sosyal Gvenlik Kurumu taraf ndan kar lan r. Sz konusu sa l k hizmet bedelleri iin bu Kanunun 59 uncu maddesine gre belirlenen tutar n % 20sinden fazla olmamak zere belirlenecek tutar n y l sreyle ayr ca aktar lmas yla an lan dnem iin ilgili sigorta irketleri ve Gvence Hesab n n ykmllkleri sona erer. Bu maddenin uygulanmas na ili kin usul ve esaslar Sa l k Bakanl ve Sosyal Gvenlik Kurumunun gr al narak Hazine Mste arl nca belirlenir. (2) Bu Kanunun yay mland tarihten itibaren alt ay iinde Sa l k Bakanl Trafik Hizmetleri Dner Sermaye letme Mdrl nn trafik kazalar ndan kaynaklanan tedavi giderlerinin tahsili iin kurdu u sistem mevcut haliyle Sosyal Gvenlik Kurumuna devredilir. Trafik Hizmetleri Dner Sermaye letme Mdrl nn tasfiyesine ili kin i ve i lemler ayn tarih itibar yla Sa l k Bakanl nca gerekle tirilir. GE C MADDE 2- (1) Bu Kanunun yrrl e girdi i tarihten itibaren onbe y l sreyle geerli olmak zere; 4/11/1983 tarihli ve 2942 say l Kamula t rma Kanununun geici 6 nc maddesi hkm, 4/11/1983 tarihinden sonraki kamula t rmas z el koyma i lemlerine de uygulan r. Ancak, bu tarihten sonraki kamula t rmas z el koyma i lemleri sebebiyle a lan tazminat davalar nda verilen ve kesinle en mahkeme kararlar na istinaden 2942 say l Kanunun geici 6 nc maddesinin yedinci f kras uyar nca demelerde kullan lmak zere, ihtiya olmas halinde, idarelerin y l btelerinde sermaye giderleri iin ngrlen deneklerden ayr ca yzde be pay ayr l r. GE C MADDE 3- (1) 13/11/2008 tarihli ve 5811 say l Baz Varl klar n Milli Ekonomiye Kazand r lmas Hakk nda Kanunun 3 nc maddesinin; a) Birinci f kras na gre bildirim veya beyanda bulunanlardan yurt d nda bulunan varl klar n sresi iinde Trkiyeye getiremeyen veya Trkiyedeki banka ya da arac kurumlarda a lacak bir hesaba transfer etmeyenler ile, b) kinci f kras na gre beyanda bulunanlardan bilano esas na gre defter tutan mkelleflerce sresi iinde sermaye art r m nda bulunmayanlar n, ilgili srenin bitim tarihinden itibaren bu maddenin yrrl e girdi i tarihi izleyen ikinci ay n sonuna kadar, bildirim veya beyana konu yurt d nda bulunan varl klardan para, dviz, alt n, menkul k ymet ve di er sermaye piyasas aralar n Trkiyeye getirmeleri veya Trkiyedeki banka ya da arac kurumlarda a lacak bir hesaba transfer etmeleri, beyana konu yurt iinde bulunan varl klar nedeniyle sermaye art r m nda bulunmalar halinde, 5811 say l Kanunda yer alan di er artlar da ta malar kayd yla, bu maddenin yrrl e girdi i tarihten itibaren di er nedenlerle 1/1/2008 tarihinden nceki dnemlere ili kin olarak yap lacak vergi incelemeleri hakk nda an lan Kanunun 3 nc maddesinin be inci f kras hkmnden yararlanabilirler. (2) 5811 say l Kanunun 3 nc maddesinin be inci f kras na gre bildirilen veya beyan edilen varl klar nedeniyle tarh edilen vergileri vadesinde demeyenlerden; daha nce demede bulunanlar ile vergi asl ve bu Kanunun 2 nci maddesinin birinci f kras n n (a) bendine gre hesaplanacak tutar , bu Kanunun 18 inci maddesi hkmleri hari olmak zere, bu maddenin yrrl e girdi i tarihi izleyen ikinci ay n sonuna kadar deyenler, 5811 say l Kanunda yer alan di er artlar da ta malar kayd yla, bu maddenin yrrlk tarihinden itibaren di er nedenlerle 1/1/2008 tarihinden nceki dnemlere ili kin olarak yap lacak vergi incelemeleri hakk nda an lan Kanunun 3 nc maddesinin be inci f kras hkmnden yararlanabilirler. (3) 5811 say l Kanunun 3 nc maddesinin; a) Birinci ve ikinci f kralar na gre bildirim veya beyanda bulunan mkelleflerden, di er nedenlerle 1/1/2008 tarihinden nceki dnemlere ili kin vergi incelemelerine ba l olarak vergi incelemesine yetkili olanlar n talebi zerine matrah takdiri iin takdir komisyonlar na sevk edilenler, takdir komisyonlar nca gelir, kurumlar ve katma de er vergisi (indirimi reddedilen katma de er vergisi dhil) ynnden haklar nda takdir edilen matrah farklar a s ndan,

25

b) kinci f kras na gre beyanda bulunanlardan, ta nmazlar d ndaki varl klar n beyan tarihinden sonra sermaye art r m n n gerekle tirilmesi gereken tarihe kadar banka veya arac kurumlarda a lacak hesaplara yat rmak suretiyle ilgili varl klar n tevsik art n sonradan gerekle tirenler, 5811 say l Kanunda yer alan di er artlar da ta malar kayd yla an lan Kanunun 3 nc maddesinin be inci f kras hkmnden yararlanabilirler. (4) Bu maddenin yrrlk tarihinden nce haklar nda yap lan vergi incelemelerine ba l olarak vergi incelemesine yetkili olanlar n talebi zerine matrah takdiri iin takdir komisyonlar na sevk edilen ve takdir komisyonu kararlar na gre matrah takdir edilerek tarhiyat yap lan mkelleflerden, sz konusu matrah takdirine ili kin tarhiyat yap lmadan nce 5811 say l Kanuna gre bildirim veya beyanda bulunanlar ile ta nmazlar d ndaki varl klar n beyan tarihinden sonra banka veya arac kurumlarda a lacak hesaplara yat rmak suretiyle ilgili varl klar n tevsik art n sonradan gerekle tirenler hakk nda, di er nedenlerle 1/1/2008 tarihinden nceki dnemlere ili kin yap lan tarhiyatlar, 5811 say l Kanunda yer alan di er artlar da ta malar kayd yla, bildirim veya beyan edilen tutarlar dikkate al nmak suretiyle, mkelleflerin bu Kanunun yay mland tarihi izleyen drdnc ay n sonuna kadar ba vuruda bulunmas zerine 213 say l Kanunun dzeltme hkmlerine gre dzeltilir; tahakkuk eden vergiler, bu alacaklarla ilgili olarak a lm bulunan tm davalardan vazgeilmesi art yla terkin edilir, varsa tahsil edilen tutarlar red ve iade olunur. Bu f krada belirtilen dzeltmelerin yap labilmesi iin 5811 say l Kanunda aran lan di er artlar n varl na ili kin hususlar n vergi incelemesine yetkili olanlarca tespit edilmesi artt r. GE C MADDE 4- (1) 8/4/1929 tarihli ve 1416 say l Ecnebi Memleketlere Gnderilecek Talebe Hakk nda Kanunun geici 1 inci maddesinin birinci f kras , 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Yksek retim Kanununun geici 53 nc maddesinin birinci f kras ile 14/7/1965 tarihli ve 657 say l Devlet Memurlar Kanununun geici 34 nc maddesinin birinci f kras kapsam na girmesine ra men an lan maddelerde belirtilen srelerde borlar n n yeniden hesaplanmas iin mracaat etmeyenler ile sz konusu maddelerin yrrl e girdi i tarihten bu Kanunun yay mland tarihe kadar geen sre ierisinde an lan dzenlemelerde belirtilen nedenlerle haklar nda bor takibi yap lanlar veya yap lmas gerekenlerin ve 2547 say l Kanunun 39 uncu maddesi uyar nca yurt d nda grevlendirilmi olanlardan bu Kanunun yrrl e girdi i tarihte haklar nda bor takibi yap lanlar veya yap lmas gerekenlerin, kendilerine dviz olarak yap lm olan her trl masrafa ili kin bor tutarlar , bu Kanunun yay mland tarihi izleyen ay ierisinde borlu olduklar idarelere ba vurmalar halinde, imzalad klar yklenme senedi ile muteber imzal mteselsil kefalet senedi hkmleri dikkate al nmaks z n ve ilgililere deme yapma sonucunu do urmaks z n a a daki ekilde yeniden hesaplan r ve ba vuru sresi ierisinde tahsilat i lemi durdurulur. Ancak bu hesaplama, 2547 say l Kanunun 39 uncu maddesi uyar nca yurt d nda grevlendirilenler ile geici 53 nc maddesinin birinci f kras nda belirtilen durumda bulunanlardan, ayn Kanunun 33 nc maddesi uyar nca yurtd nda grevlendirilenler bak m ndan yap l rken bu ki ilerin hizmetleri kar l nda ald klar yurtii maa lar ve buna ynelik cezai art talep edilmez, bunlar haricinde Trk Liras olarak yap lm olan her trl masraf tutar na, sarf tarihinden bu maddenin yrrl e girdi i tarihe kadar geen sre iin 1/1/2006 tarihinden geerli olmak zere tespit ve ilan edilen kanuni faiz i letilerek hesaplama yap l r. a) 5/8/1996 tarihinden sonra yklenme senedi ile muteber imzal mteselsil kefalet senedi al nanlar hakk nda, 657 say l Kanunun ek 34 nc maddesinin ikinci f kras hkmlerine gre bu Kanunun yay mland tarihten nceki sreler iin herhangi bir feri alacak hesaplanmaz. b) 5/8/1996 tarihinden nce yklenme senedi ile muteber imzal mteselsil kefalet senedi al nanlar hakk nda, ilgili ad na fiilen demenin yap ld tarihteki Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas nca tespit ve iln edilen efektif sat kuru zerinden Trk Liras na evrilerek bulunacak tutar ile bu tutara sarf tarihinden bu maddenin yrrl e girdi i tarihe kadar geen sre iin 1/1/2006 tarihinden geerli olmak zere tespit ve iln edilen kanun faiz i letilerek hesaplama yap l r. Ancak, bu hkmlere gre hesaplama yap lmas sonucunda borlunun aleyhine bir durum ortaya kmas halinde (a) bendi hkmleri uygulan r. (2) Bunlar n daha nce demi olduklar tutar ile mecburi hizmetlerinde de erlendirilen srelere isabet eden tutar, yukar daki ekilde belirlenecek tutardan d lr. Bu madde uyar nca vazgeilen bor tutar na isabet eden veklet creti de dhil yarg lama giderleri tahsil edilmez. Hesaplanan bor tutar , ilgilinin durumu ve denmesi gereken mebla dikkate al narak azam be y la kadar taksitlendirilebilir. (3) Bu Kanunun yrrl e girdi i tarihte, 2547 say l Kanunun geici 53 nc maddesinin birinci f kras nda belirtilen durumda olup, ayn Kanunun 35 inci maddesi uyar nca yurtiinde grevlendirilenlerden geici 53 nc maddenin nc f kras nda belirtilen srede borlar n demek iin ba vurmayanlar ile sz konusu maddenin yrrl e girdi i tarihten bu Kanunun yay mland tarihe kadar geen sre ierisinde an lan dzenlemede belirtilen nedenlerle haklar nda bor takibi yap lanlar n veya yap lmas gerekenlerin, kendilerine Trk Liras olarak yap lm olan her trl masrafa ili kin bor tutarlar , bu Kanunun yay mland tarihi izleyen ay ierisinde borlu olduklar idarelere ba vurmalar halinde, imzalad klar yklenme senedi ile muteber imzal mteselsil kefalet senedi hkmleri dikkate al nmaks z n ve ilgililere deme yapma sonucunu do urmaks z n yeniden hesaplan r ve ba vuru sresi ierisinde tahsilat i lemi durdurulur. Yap lacak hesaplamada, bu ki ilerin hizmetleri kar l nda ald klar yurt ii maa lar ve buna ynelik cezai art talep edilmez, bunlar haricinde Trk Liras olarak yap lm olan her trl masraf tutar na, sarf tarihinden bu maddenin yrrl e girdi i tarihe kadar geen sre iin 1/1/2006 tarihinden geerli olmak

26

zere tespit ve ilan edilen kanuni faiz i letilerek hesaplama yap l r. Bu ki iler hakk nda da bu maddenin ikinci f kras hkmleri uygulan r. (4) Bu madde kapsam nda bulunanlardan, bu maddenin yrrl e girdi i tarihten nce borcunun tamam n demeden veya mecburi hizmetini tamamlamadan vefat edenlerin bor ykmllkleri ortadan kalkar. Buna ba l olarak, borlunun kendisi, miras lar ve kefilleri hakk nda her trl bor ykmllkleri ortadan kald r l r ve her trl bor takibi i lemlerine son verilir. GE C MADDE 5- (1) Bu Kanunla 5326 say l Kanunun 20 nci maddesine eklenen hkm kapsam na giren ve bu Kanunun yay mland tarihten nce i lenmi olan kabahatlere ili kin olarak verilmeyen ya da verildi i halde ilgilisine tebli edilmemi olan idari para cezas na ili kin yapt r m kararlar , bu Kanunun yay mland tarihten itibaren, maddede yap lan de i iklik ncesi hkmlere gre i lemi olan soru turma zamana m sresinin kalan k sm n a mamak kayd yla, bir y l ierisinde verilerek ilgilisine tebli edilmedi i takdirde d er. GE C MADDE 6- (1) 13/6/2006 tarihli ve 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci f kras n n (a) bendindeki gemi be y ll k dnemdeki birikmi zarar n ta nmas ile ilgili s n rlama Tasfiye Halinde T. Emlak Bankas Anonim irketi ynnden tasfiye ncesi son be y la ait zararlar da dhil olmak zere tasfiye sresince uygulanmaz. GE C MADDE 7- (1) 28/3/2002 tarihli ve 4749 say l Kamu Finansman ve Bor Ynetiminin Dzenlenmesi Hakk nda Kanunun 14 nc ve 16 nc maddelerine istinaden kar lan D Proje Kredilerinin D Bor Kayd na li kin Esas ve Usuller Hakk nda Ynetmeli in 8 inci maddesi erevesinde, Merkezi Ynetim Btesine dhil kurumlar n 1/1/2003 ila 31/12/2009 tarihleri aras nda yapm olduklar do rudan kullan mlardan denek yoklu u nedeniyle btele tirilemeyen ve muhasebele tirilemedi i iin Hazine Mste arl kay tlar na gre teyitsiz kalan kullan mlar, ilgili y llar bte dene i ile ili kilendirilmeksizin, kullan ma ili kin muhasebe kay tlar n n yap larak Hazine Mste arl na bildirilmesi art yla teyit edilmi say l r. Bu idarelere ilgili y llara ili kin olarak ilave denek tahsis edilemez. Bu madde kapsam nda gerekle tirilecek teyit i lemleri, ilgili kredi kullan mlar ndan do an, muhasebele tirme ve hesap verme sorumlulu unu ortadan kald rmaz. GE C MADDE 8- (1) Bu Kanunla 4734 say l Kanunda yap lan de i iklikler, bu Kanunun yay m tarihine kadar ilan edilmi veya yaz l olarak duyurulmu ihaleler hakk nda uygulanmaz. GE C MADDE 9- (1) Gelir daresi Ba kanl n n merkez veya ta ra te kilat kadrolar nda en az y l grev yapan (ba ka kurumlarda geici grevli olanlar dhil) ve son y lda olumlu sicil alm olan personel, ya ve renim alan artlar hari Kamu Grevlerine lk Defa Atananlar in Yap lacak S navlar Hakk nda Genel Ynetmelik ile Gelir daresi Ba kanl Gelir Uzmanl Ynetmeli indeki artlar ta malar kayd yla, bu Kanunun yay m tarihinden itibaren bir y l iinde a lacak zel s nava girme hakk na sahiptir. Bu s nav kazananlar gelir uzman olarak atan rlar. S nava ili kin usul ve esaslar Gelir daresi Ba kanl nca belirlenir. GE C MADDE 10- (1) 2005/9539, 2005/9540, 2005/9541 ve 2007/12761 say l Bakanlar Kurulu kararlar gere ince tabii afet nedeniyle gelir kayb ve altyap hasar na u rayan belediyelerden ller Bankas Anonim irketince yap lan hesaplama sonucunda alacakl durumda olanlar n toplam alacak tutar n gememek zere Maliye Bakanl btesinden ilgili belediyelere aktar lmak zere ller Bankas Anonim irketine deme yapmaya Maliye Bakan yetkilidir. GE C MADDE 11- (1) Tar m Kredi Kooperatiflerinden 30/1/2004 tarihinden nce reticilerin kulland klar tm tar msal kredilere 5661 say l Kanunun 1 inci maddesi hkm uygulan r. Bu madde hkmlerinden faydalanmak isteyen reticilerin 30/6/2011 tarihine kadar kendilerine ait borlar demeleri veya yeniden yap land rmak iin ba vurmalar artt r. Bu maddenin yrrl e girdi i tarihten nce yap lan demeler iin bu madde hkmlerine dayan larak iade yap lmaz. GE C MADDE 12- (1) 1/1/2016 tarihine kadar, Hazinenin veya Devlet Su leri Genel Mdrl nn mlkiyetinde veya Devletin hkm ve tasarrufu alt nda bulunan deniz ve isularda veya bu yerlerden su al narak karada yap lacak su rnleri retim tesislerinde veya bu alanlar slah etmek suretiyle projeye dayal olarak yap lacak su rnleri yeti tiricili i yat r mlar nda ihtiya duyulan su ve su alanlar ile deniz ve isulardaki su rnleri istihsal hakk n n kira teknik artlar , sreleri ve y ll k bedelleri, retim yerlerinin zellikleri dikkate al narak Tar m ve Kyi leri Bakanl nca tespit edilir. Bu yerler, gerek veya tzel ki ilere, gelirleri il zel idarelerine ait olmak zere, Tar m ve Kyi leri Bakanl taraf ndan kiraya verilir. Projeli olarak yap lacak yat r mlarda ihtiya duyulacak karasal alanlar n kiralama i lemleri f kra hkmleri erevesinde ta nmaz n maliki kurulu taraf ndan yap l r. Bu Kanunun yrrl e girmesinden nce kiralama i lemleri sonuland r lan veya devam eden dosyalar, bu Kanunun yrrl e girmesini mteakip, ay ierisinde kiralaman n yap ld kurum taraf ndan Tar m ve Kyi leri Bakanl na teslim edilir. Tar m ve Kyi leri Bakanl , bu yerlerin kira teknik artlar n , srelerini ve y ll k bedellerini, retim yerlerinin zelliklerini ve kirac lar n mktesep haklar n dikkate alarak, yeniden belirler. Bu maddenin uygulanmas na ve kiralamalara ili kin usul ve esaslar Tar m ve Kyi leri Bakanl taraf ndan kar lacak ynetmelikle belirlenir. GE C MADDE 13- (1) 31/12/2011 tarihine kadar uygulanmak zere, Cumhurba kan n n halk taraf ndan seilmesi, Anayasa de i ikliklerine ili kin kanunlar n halkoyuna sunulmas , milletvekili genel ve ara seimleri, mahalli idareler ile mahalle muhtarl klar ve ihtiyar heyetleri genel ve ara seimi dnemlerinde Yksek Seim Kurulunun

27

ihtiyac iin yap lacak; filigranl oy pusulas ka d ile filigranl oy zarf ka d al m oy pusulas bas m , oy zarf yap m hizmetleri ile bu seimlere ynelik her trl seim malzemelerinin al m , il seim kurulu ba kanl klar taraf ndan al nacak oy pusulas bas m hizmet al mlar 4/1/2002 tarihli ve 4734 say l Kamu hale Kanununa gre do rudan temin usul ile yap labilir. GE C MADDE 14- (1) Sosyal yard mla ma ve dayan ma vak flar , ihtiya sahibi yksek renim rencilerine burs verilmesi amac yla gerek ve tzel ki ilerden 31/12/2015 tarihine kadar artl ba kabul edebilir. Bu amala kabule edilen artl ba lar n, 3/3/2004 tarihli ve 5102 say l Yksek renim rencilerine Burs Kredi Verilmesine li kin Kanun hkmlerine tabi olmaks z n, sosyal yard mla ma ve dayan ma vak flar nca kullan lmas na ili kin esas ve usuller Yksek renim Kredi ve Yurtlar Kurumunun gr al narak Sosyal Yard mla ma ve Dayan ma Genel Mdrl nn ba l oldu u Bakanl ka kar lacak ynetmelikle belirlenir. GE C MADDE 15- (1) 4/11/1981 tarihli ve 2547 say l Yksek retim Kanununun 58 nci maddesinin (a) f kras n n alt nc paragraf n n uygulanmas nedeniyle Devlete ait niversitelerin t p ve di hekimli i fakltelerine ba l sa l k uygulama ve ara t rma merkezi dner sermaye i letme birimlerinde 2011 y l nda ortaya kabilecek nakit ihtiyalar n n kar lanmas amac yla; sz konusu i letmelerin 2010 y l nda elde etti i mesai d gelirlerine 2011 y l iin ngrlen deflatr oran n n uygulanmas suretiyle bulunacak tutar ile bu i letme birimlerinin 2010 y l nda gerekle en toplam gelirlerinin yzde onuna tekabl eden tutardan fazla olan , Sosyal Gvenlik Kurumu Ba kanl taraf ndan 2011 y l iinde her ay n en ge 15 ine kadar e it taksitler halinde bunlara denir. Dner sermaye i letmelerine denen bu tutarlar i letmeye ait muhasebe kay tlar na hizmet geliri olarak kaydedilir. Sosyal Gvenlik Kurumunca yap lan demeler Hazinece kar lan r. Bu Kanunun yay m tarihinden nceki aylara ili kin tutarlar, bu maddenin yrrl e girdi i tarihten itibaren bir ay iinde denir. Bu maddenin uygulanmas na ili kin olarak gerekli grlmesi halinde, al ma ve Sosyal Gvenlik Bakanl , Sa l k Bakanl , Hazine Mste arl , Devlet Planlama Te kilat Mste arl ile Yksek retim Kurulu Ba kanl n n gr lerini alarak usul ve esaslar belirlemeye ve ortaya kabilecek tereddtleri gidermeye Maliye Bakanl yetkilidir. GE C MADDE 16- (1) stanbul Sismik Riskin Azalt lmas ve Acil Durum Haz rl k Projesi ( SMEP) kapsam nda, stanbul l zel daresine ba l olarak faaliyet gsteren stanbul Proje Koordinasyon birimine yap lacak teslim ve hizmetler, finansman yabanc devletler, uluslar aras kurum ve kurulu larca kar lanmak art yla 31/12/2020 tarihine kadar katma de er vergisinden mstesnad r. (2) stisna kapsam ndaki teslim ve hizmetler dolay s yla yklenilen vergiler, vergiye tabi i lemler nedeniyle hesaplanan vergiden indirilir, indirim yoluyla giderilemeyen vergiler 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun 32 nci maddesi hkm uyar nca mkellefe iade edilir. (3) Maliye Bakanl , istisna kapsam na girecek teslim ve hizmetleri tan mlamaya, istisna ve iade uygulamas na ili kin usul ve esaslar belirlemeye yetkilidir. GE C MADDE 17- (1) Bu Kanunun yrrl e girdi i tarihten nce haklar nda kapatma karar verilen siyasi partilerden; kapatma karar n n verildi i tarihten nceki dneme ili kin olarak kesin hesab n verilmemi olmas nedeniyle Anayasa Mahkemesi taraf ndan denetim yap lmad iin hesaplar hakk nda karar verilmemi olanlar n Hazineye intikal etmesi gereken malvarl na ili kin olarak sorumlular aleyhine a lm ve bu Kanunun yay mland tarih itibar yla kesin hkme ba lanmam davalardan; daval lar n davaya konu alacak asl n n % 50sini ve bu tutara alaca n Hazineye intikali gereken tarihten bu Kanunun yay mland tarihe kadar geen sreye TEFE/FE ayl k de i im oranlar esas al narak hesaplanacak tutar , bu Kanunun 18 inci maddesinin nc f kras nda ngrlen sre ve ekilde demeleri art yla, vazgeilir ve kalan alacak asl ile feri tutarlar tahsil edilmez. Bu ekilde hesaplanan feri tutar bu maddeye gre denmesi gereken as l alacak tutar n n yar s n geemez. Bu hkmden yararlanmak isteyen daval lar n Kanunun yay m n izleyen ikinci ay n sonuna kadar ba vuruda bulunmalar artt r. Bu madde hkmnden yararlan lmas halinde yarg lama masraf ve veklet cretleri kar l kl olarak talep edilmez. Madde hkmnden yararlanmak zere ba vuruda bulunuldu u halde taksitlerden birinin denmemesi halinde madde hkmne gre denmesi gereken alaca n tamam muaccel olur ve muaccel hale geldi i tarihten itibaren 6183 say l Kanunun 51 inci maddesine gre belirlenen gecikme zamm oran nda bir faiz ile birlikte ba kaca bir i leme gerek kalmaks z n tahsil edilir. GE C MADDE 18- (1) 5/5/1983 tarihli ve 2822 say l Toplu Szle mesi, Grev ve Lokavt Kanununun 12 nci maddesi gere ince 30/6/2011 tarihine kadar yeni istatistik yay mlanmaz. Bu tarihten sonraki ilk istatistik yay mlama dnemine kadar Bakanl ka yay mlanm bulunan en son i i ve ye istatistikleri geerli say l r. Yrrlk MADDE 215- (1) Bu Kanunun; a) A a daki alt bentlerde belirtilen hkmleri 1/10/2008 tarihinden geerli olmak zere yay m tarihinde; 1) 24 nc maddesiyle de i tirilen 5510 say l Kanunun 5 inci maddesinin birinci f kras n n (g) bendinin sonuna eklenen cmle, 2) 25 inci maddesiyle de i tirilen 5510 say l Kanunun 6 nc maddesinin birinci f kras n n ( ) bendinde belgeleyenler ile 65 ya n dolduranlardan talepte bulunanlar, eklindeki ibare de i ikli i, 3) 36 nc maddesiyle 5510 say l Kanunun 67 nci maddesinin drdnc f kras n n ikinci cmlesinden kar lan

28

ibare, 4) 27 nci, 28 inci, 37 nci, 43 nc, 46 nc ve 5510 say l Kanunun geici 12 nci maddesinin sekizinci f kras na eklenen cmle hari 49 uncu maddeleri, 5) 52 nci maddesiyle 5510 say l Kanuna eklenen geici 30 uncu maddesi, b) 23 nc maddesi, 5510 say l Kanunun 5 inci maddesinin birinci f kras n n (g) bendinin sonuna eklenen cmle hari 24 nc maddesi, 26 nc , 31 inci, 33 nc, 34 nc, 35 inci, 38 inci, 39 uncu, 41 inci ve 42 nci maddeleri ile 52 nci maddesiyle 5510 say l Kanuna eklenen geici 32 nci maddesi yay m n takip eden ay n birinci gnnde, c) 52 nci maddesiyle 5510 say l Kanuna eklenen geici 34 nc maddesi, 92 nci maddesi, 117 nci maddesinin birinci f kras n n (g) bendi, 118 inci ve 122 nci maddeleri 1/1/2011 tarihinden geerli olmak zere yay m tarihinde, ) 5510 say l Kanunun 6 nc maddesinin birinci f kras n n ( ) bendine eklenen belgeleyenler ile 65 ya n dolduranlardan talepte bulunanlar, ibaresi hari 25 inci maddesi, 45 inci maddesi ile 5510 say l Kanunun 102 nci maddesine eklenen (l) bendi, 51 inci maddesi ile 5510 say l Kanuna eklenen ek 5 inci ve ek 6 nc maddeleri, 52 nci maddesi ile 5510 say l Kanuna eklenen geici 29 uncu maddesi ile 74 nc maddesiyle 4447 say l Kanuna eklenen geici 10 uncu maddesi 1/3/2011 tarihinde, d) 138 inci maddesi 8/2/2006 tarihinden geerli olmak zere yay m tarihinde, e) 86 nc ve 203 nc maddeleri 31/12/2010 tarihinden geerli olmak zere yay m tarihinde, f) 137 nci ve 155 inci maddeleri yay m n izleyen alt nc ay n sonunda, g) 151 inci maddesi yay m n izleyen nc ay n sonunda, ) 189 uncu maddesi 13/1/2011 tarihinden geerli olmak zere yay m tarihinde, h) 60 nc maddesi yay m n izleyen nc ay n ba nda, ) 115 inci maddesiyle de i tirilen 657 say l Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci f kras ve 162 nci maddesiyle 1211 say l Kanunun 69 uncu maddesinin birinci f kras ndan sonra gelmek zere eklenen f kra 1/1/2012 tarihinde, i) 213 nc maddesi 1/7/2012 tarihinde, j) Di er hkmleri yay m tarihinde, yrrl e girer. Yrtme MADDE 216- (1) Bu Kanun hkmlerini Bakanlar Kurulu yrtr. 25/2/2011

(1) Say l Cetvel (I) SAYILI L STE (A) CETVEL


*G.T. .P. NO 2710.11.11.00.00 2710.11.31.00.00 2710.11.41.00.00 Mal smi (Hafif ya lar ve mstahzarlar ) zel bir i leme tabi tutulacak olanlar (Yaln z nafta) Uak benzini ( indeki kur un miktar litrede 0,013 gram gemeyenler) Oktan (RON) 95'den az olanlar (Kur unsuz normal benzin) ( indeki kur un miktar litrede 0,013 gram gemeyenler) 2710.11.45.00.11 (Oktan (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Kur unsuz benzin 95 oktan ( indeki kur un miktar litrede 0,013 gram gemeyenler) 2710.11.45.00.12 (Oktan (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Katk l kur unsuz benzin 95 oktan ( indeki kur un miktar litrede 0,013 gram gemeyenler) 2710.11.45.00.19 (Oktan (RON) 95 veya daha fazla fakat 98'den az olanlar) Di erleri ( indeki kur un miktar litrede 0,013 gram gemeyenler) 2710.11.49.00.11 (Oktan (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kur unsuz benzin 98 oktan ( indeki kur un miktar litrede 0,013 gram gemeyenler) 2710.11.49.00.19 (Oktan (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Di erleri ( indeki kur un miktar litrede 0,013 gram geenler) 2,0135 Litre 2,0135 Litre 1,8915 Litre 1,8915 Litre 1,8915 Litre Vergi Tutar (TL) 2,5000 2,5000 1,8500 Birimi Kilogram Litre Litre

29

2710.11.51.00.00

Oktan (RON) 98'den az olanlar (Kur unlu normal benzin) (Kur unlu sper benzin) ( indeki kur un miktar litrede 0,013 gram geenler) Oktan (RON) 98 veya daha fazla olanlar

1,8800

Litre

2710.11.59.00.00

1,8800

Litre

(Kur unlu sper benzin) (*) G.T. .P. NO: Trk Gmrk Tarife Cetvelindeki Gmrk Tarife statistik Pozisyon Numaralar d r 2710.11.70.00.00 Benzin tipi jet yak t 2,5000 2710.19.21.00.00 Jet yak t (Kerosen) 2,5000 2710.19.41.00.11 2710.19.41.00.13 2710.19.41.00.29 2710.19.45.00.12 2710.19.45.00.13 2710.19.45.00.14 2710.19.45.00.15 2710.19.45.00.16 2710.19.45.00.29 2710.19.49.00.13 2710.19.49.00.14 2710.19.49.00.15 2710.19.49.00.16 2710.19.49.00.18 (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,05'i gemeyenler) Motorin (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,05'i gemeyenler) K rsal Motorin (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,05'i gemeyenler) Di erleri (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,05'i geen fakat % 0,2'yi gemeyenler) K rsal Motorin (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,05'i geen fakat % 0,2'yi gemeyenler) Deniz motorini (DMX) (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,05'i geen fakat % 0,2'yi gemeyenler) Deniz motorini (DMA) (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,05'i geen fakat % 0,2'yi gemeyenler) Deniz motorini (DMB) (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,05'i geen fakat % 0,2'yi gemeyenler) Deniz motorini (DMC) (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,05'i geen fakat % 0,2'yi gemeyenler) Di erleri (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,2'yi geenler) Deniz motorini (DMX) (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,2'yi geenler) Deniz motorini (DMA) (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,2'yi geenler) Deniz motorini (DMB) (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,2'yi geenler) Deniz motorini (DMC) (A rl k itibariyle kkrt oran % 0,2'yi geenler) Di erleri (Fuel oiller) 2710.19.61.00.11 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) Fuel oil 3 (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.12 Denizcilik yak t (RMA-30) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.13 Denizcilik yak t (RMB-30) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.14 Denizcilik yak t (RMD-80) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.15 Denizcilik yak t (RME-180) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.16 Denizcilik yak t (RMF-180) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.17 Denizcilik yak t (RMG-380) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.18 Denizcilik yak t (RMH-380) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.21 Denizcilik yak t (RMK-380) 0,2370 0,2370 0,2370 0,2370 0,2370 0,2370 0,2370 0,2370 0,2370 1,3045 1,3045 1,3045 1,2345 1,2345 1,2345 1,2345 1,2345 1,2345 1,2345 1,2345 1,2345 1,2345 1,2345

Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre Litre

Kilogram

Kilogram

Kilogram

Kilogram

Kilogram

Kilogram

Kilogram

Kilogram

Kilogram

30

(Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.22 Denizcilik yak t (RMH-700) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.23 Denizcilik yak t (RMK-700) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i gemeyenler) 2710.19.61.00.29 Di erleri (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.11 Fuel oil 4 (Kalorifer yak t ) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.12 Denizcilik yak t (RMA-30) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.13 Denizcilik yak t (RMB-30) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.14 Denizcilik yak t (RMD-80) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.15 Denizcilik yak t (RME-180) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.16 Denizcilik yak t (RMF-180) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.17 Denizcilik yak t (RMG-380) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.18 Denizcilik yak t (RMH-380) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.21 Denizcilik yak t (RMK-380) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.22 Denizcilik yak t (RMH-700) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.23 Denizcilik yak t (RMK-700) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar % 1'i geen fakat % 2'yi gemeyenler) 2710.19.63.00.29 Di erleri (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.11 Fuel oil 5 (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.12 Denizcilik yak t (RMA-30) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.13 Denizcilik yak t (RMB-30) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.14 Denizcilik yak t (RMD-80) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.15 Denizcilik yak t (RME-180) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.16 Denizcilik yak t (RMF-180) 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,4760 Kilogram 0,2370 Kilogram 0,2370 Kilogram 0,2370 Kilogram

31

(Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.17 Denizcilik yak t (RMG-380) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.18 Denizcilik yak t (RMH-380) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.21 Denizcilik yak t (RMK-380) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.22 Denizcilik yak t (RMH-700) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.23 Denizcilik yak t (RMK-700) (Fuel oiller) (A rl k itibariyle kkrt miktar %2'yi geen fakat % 2,8'i gemeyenler) 2710.19.65.00.29 Di erleri (Fuel oiller) 2710.19.69.00.11 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Fuel oil 6 (Fuel oiller) 2710.19.69.00.12 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RMA-30) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.13 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RMB-30) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.14 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RMD-80) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.15 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RME-180) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.16 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RMF-180) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.17 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RMG-380) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.18 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RMH-380) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.21 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RMK-380) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.22 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RMH-700) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.23 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Denizcilik yak t (RMK-700) (Fuel oiller) 2710.19.69.00.99 27.11 (A rl k itibariyle kkrt miktar % 2,8'i geenler) Di erleri Petrol gazlar ve di er gazl hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hari) (S v la t r lm ) 2711.11.00.00.00 Do al gaz Motorlu ta tlarda yak t olarak kullan lacak olanlar Di erleri 2711.12 (S v la t r lm ) Propan 0,6964 0,0230 1,2100 Metrekp Metrekp Kilogram 0,2240 2,5000 Kilogram Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram 0,2240 Kilogram

32

2711.13 2711.19.00.00.11

(S v la t r lm ) Btan S v la t r lm petrol gaz (L.P.G.) Motorlu Ta tlarda Yak t Olarak Kullan lacak Olanlar (Otogaz) Di erleri (Gaz halinde)

1,2100 1,2780 1,2100

Kilogram Kilogram Kilogram

2711.21.00.00.00

Do al gaz Motorlu Ta tlarda Yak t Olarak Kullan lacak Olanlar Di erleri (Gaz halinde) Propan (Gaz halinde) Btan Petrol koku, petrol bitmeni ve petrol ya lar n n veya bitmenli minerallerden elde edilen ya lar n di er kal nt lar ( 2713.11.00.00.00; 2713.12.00.00.00; 2713.20.00.00.19; 2713.90 hari) (Petrol koku) Kalsine edilmemi (Petrol koku) Kalsine edilmi (Petrol bitmeni) Di erleri Petrol ya lar n n veya bitmenli minerallerden elde edilen ya lar n di er kal nt lar (28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hari) Esas n tabii asfalt, tabii bitmen, petrol bitmeni, mineral katran veya mineral katran zifti (bitmenli sak zlar, cut-backs gibi) te kil eden bitmenli kar mlar Oto Biodizel Yak t Biodizel (B) CETVEL Mal smi Benzol (Benzen) Toluol (Toluen) Solvent nafta (zc nafta) White spirit Di erleri Di er solventler (zcler) (Petrol eteri) Di erleri (Petrol eteri) Di erleri (Petrol eteri) Hekzan Heptan Pentan Benzen (Benzol) Toluen (Toluol) Metil tersiyer btil eter (MTBE) (Petrol ya lar veya bitmenli minerallerden elde edilen ya lar ierenler) Mineral ya lar veya mineral ya lar gibi ayn amala kullan lan di er s v ya lar iin di er mstahzar katk lar (Petrol ya lar veya bitmenli minerallerden elde edilen ya lar iermeyenler) Mineral ya lar veya mineral ya lar gibi ayn amala kullan lan di er s v ya lar iin di er mstahzar katk lar Hafif mineral ya lar iin mstahzar katk lar Tarifenin ba ka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma zcler ve incelticiler; boya ve vernik karmada kullan lan mstahzarlar Di erleri (Esas btil asetat olanlar hari) Vernikler ve benzeri rnler iin anorganik karma zcler ve incelticiler (Ya lama ya lar ; di er ya lar) zel bir i leme tabi tutulacak olanlar 0,6964 0,0230 1,2100 1,2100 2,5000 Metrekp Metrekp Kilogram Kilogram Kilogram

2711.29.00.00.11 2711.29.00.00.12 27.13

2713.11.00.00.00 2713.12.00.00.00 2713.20.00.00.19 2713.90

2,5000 2,5000 2,5000 2,5000

Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram

2715.00.00.00.00 3824.90.97.90.54 3824.90.97.90.55 G.T. .P. NO 2707.10 2707.20 2707.50.90.00.11 2710.11.21.00.00 2710.11.25.00.00 2710.11.90.00.11 2710.11.90.00.19 2710.19.29.00.00 2901.10.00.90.11 2901.10.00.90.12 2901.10.00.90.13 2902.20.00.00.00 2902.30.00.00.00 2909.19.90.00.13 3811.21.00.10.00

2,5000 0,9100 0,9100 Vergi Tutar (TL) 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135 2,0135

Kilogram Litre Litre Birimi Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram

3811.29.00.10.00 3811.90.00.10.12 3814.00.90 3824.90.40.00.00 2710.19.71.00.00

2,0135 2,0135 0,0650 0,0650 1,0560

Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram

33

(Ya lama ya lar ; di er ya lar) 2710.19.75.00.00 2710.19.81.00.00 2710.19.83.00.00 2710.19.85.00.00 2710.19.87.00.00 2710.19.91.00.00 2710.19.93.00.00 2710.19.99.00.25 2710.19.99.00.21 2710.19.99.00.22 2710.19.99.00.23 2710.19.99.00.24 2710.19.99.00.98 2710.19.25.00.11 2710.19.25.00.19 3403.11.00.00.00 2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen i lemlerden ba ka bir i lemle kimyasal de i ime tabi tutulacak olanlar (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Motor ya lar , kompresr ya lama ya lar , trbin ya lama ya lar (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Hidrolik amalara mahsus s v ya lar (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Beyaz ya lar, s v parafin (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Di li ya lar ve redktr ya lar (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Metal i lemeye mahsus bile ikler, kal p karma ya lar , a nmay nleyici ya lar (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Elektrik izolasyonuna mahsus ya lar (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Di er madeni ya lar (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Spindle oil (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Light neutral (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Heavy neutral (Ya lama ya lar ; di er ya lar) Bright stock (Ya lama ya lar ; di er ya lar Di erleri (Yaln z baz ya lar) Gazya Di erleri (Ya lama mstahzarlar ) Dokumaya elveri li maddelerin, deri ve kselenin, post ve krklerin veya di er maddelerin i lenmesine mahsus mstahzarlar (Ya lama mstahzarlar ) Esas madde olarak kabul edilmemek art yla, a rl k itibar yla % 70 veya daha fazla petrol ya lar veya bitmenli minerallerden elde edilen ya lar ierenler (Ya lama mstahzarlar ) Di erleri (Ya lama mstahzarlar ) Dokumaya elveri li maddelerin, deri ve kselenin, post ve krklerin veya di er maddelerin i lenmesine mahsus mstahzarlar (Ya lama mstahzarlar ) Di erleri 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 1,0560 0,7605 0,7605 1,0560 Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Kilogram Litre Litre Kilogram

3403.19.10.00.00

1,0560

Kilogram

3403.19.90.00.00 3403.91.00.00.00 3403.99.00.00.00

1,0560 1,0560 1,0560

Kilogram Kilogram Kilogram

(2) Say l Cetvel (II) SAYILI L STE G.T. .P. NO 8701.20 Mal smi Yar rmorkler iin ekiciler 10 veya daha fazla ki i ta maya mahsus (src dahil) motorlu ta tlar Otobs Midibs Minibs Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan ta mak zere imal edilmi di er motorlu ta tlar (87.02 pozisyonuna girenler hari) (stey n vagonlar ve yar arabalar dahil) [Yaln z binek otomobilleri, stey n vagonlar, yar arabalar , arazi ta tlar vb., Vergi Oran (%) 4

87.02

1 4 9

87.03

34

(Para arabalar dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, gne enerjili vb. motorlu ta tlar.] [Ambulanslar, mahkum ta maya mahsus arabalar, cenaze arabalar , itfaiye nc arabalar gibi zel amala yap lm motorlu ta tlar, zellikle kar zerinde hareket etmek iin dizayn edilmi s k t rma ate lemeli iten yanmal pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yar dizel) veya k v lc m ate lemeli iten yanmal pistonlu motorlu ta tlar, di erleri (Golf arabalar vb. ta tlar) hari] -Yk ta mas nda kullan l p azami a rl 3,5 tonu a mayan ve yolcu ta ma kapasitesi (Yolcu ta ma kapasitesi src dhil toplam yolcu say s n n 70 kilogramla arp lmas suretiyle hesaplan r. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montaj iin bulunan sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate al n r) istiap haddinin (bir arac n gvenle ta yabilece i src ve yolcu dhil toplam yk a rl ) % 50'sinin alt nda olan motorlu aralardan (btn tekerlekleri motordan g alan veya alabilenler, binek otomobilleri, stey n vagonlar, yar arabalar , arazi ta tlar hari) stiap haddi 850 kilogram gemeyip motor silindir hacmi 2000 cm n alt nda olanlar stiap haddi 850 kilogram geip motor silindir hacmi 2800 cm n alt nda olanlar Sadece elektrik motorlu olanlar - Src dahil 9 ki ilik oturma yeri olanlardan Motor silindir hacmi 3200 cm ' gemeyenler Sadece elektrik motorlu olanlar -Di erleri Motor silindir hacmi 1600 cm3' gemeyenler Motor silindir hacmi 1600 cm3' geen fakat 2000 cm3' gemeyenler Motor silindir hacmi 2000 cm3' geenler Sadece elektrik motorlu olanlar Motor gc 85 KW gemeyenler Motor gc 85 KW geen fakat 120 KW gemeyenler Motor gc 120 KW geenler 8703.10.11.00.00 8703.10.18.00.00 zellikle kar zerinde hareket etmek iin dizayn edilmi s k t rma ate lemeli iten yanmal pistonlu motorlu olanlar (dizel veya yar dizel) veya k v lc m ate lemeli iten yanmal pistonlu motorlu ta tlar Di erleri (Golf arabalar vb. ta tlar) E ya ta maya mahsus motorlu ta tlar (Yaln z kay t ve tescile tabi olanlar ) - Azami ykl ktlesi 4700 kilogram gemeyip src s ras ndan ba ka oturma yeri veya src s ras d nda yanda pencereleri olanlar (kapal kasal olmayanlardan motor silindir hacmi 3200 cm ' gemeyenler hari);

10 10 10

10 10 37 60 84 37 60 84

6,7 6,7

87.04

Motor silindir hacmi 3000 cm ' gemeyenler Motor silindir hacmi 3000 cm ' geen fakat 4000 cm ' gemeyenler Motor silindir hacmi 4000 cm ' geenler Sadece elektrik motorlu olanlar Motor gc 85 KW gemeyenler Motor gc 85 KW geen fakat 120 KW gemeyenler

35

10 52 75

37 60

Motor gc 120 KW geenler - Kapal kasal olup istiap haddi 620 kilogram n alt nda olanlar Sadece elektrik motorlu olanlar Di erleri - Di erleri Sadece elektrik motorlu olanlar Di erleri zel amal motorlu ta tlar (insan veya e ya ta mak zere zel olarak yap lm olanlar hari) (rne in; kurtar c lar, vinli ta tlar, itfaiye ta tlar , beton kar t r c ile mcehhez ta tlar, yol sprmeye mahsus arabalar, tohum, gbre, zift, su ve benzerlerini pskrten arabalar, seyyar atlyeler, seyyar radyoloji niteleri) [(Yaln z kay t ve tescile tabi olanlar) ( tfaiye ta tlar hari)] Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlar nda k sa mesafelerde e ya ta maya mahsus, kald rma tertibat ile donat lmam kendinden hareketli yk arabalar ; demiryolu istasyon platformlar nda kullan lan trde ekiciler; bu ta tlar n aksam ve paralar Motosikletler (mopedler dahil) ve bir yard mc motoru bulunan tekerlekli ta tlar (sepetli olsun olmas n); sepetler (sepetler hari) (Sadece elektrik motorlu olanlar hari) Motor silindir hacmi 250 cm gemeyenler Motor silindir hacmi 250 cm geenler Di erleri (sadece elektrik motorlu olanlar) Motor gc 20 KW gemeyenler Motor gc 20 KW geenler Di er hava ta tlar (helikopterler, uaklar gibi); uzay aralar (uydular dahil), uzay aralar n f rlat c aralar ve yrnge-alt aralar [(Yaln z helikopterler ve uaklar) (Askeri, zirai, yang nla mcadelede kullan lan zel yap daki helikopterler ve uaklar hari)] 18 Gros tonilatoyu gemeyen gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olanlar) Yolcu ve gezinti gemileri (Denizde seyretmeye mahsus olmayanlar) Yatlar ve di er e lence ve spor tekneleri; krekli kay klar ve kanolar ( i irilebilir olanlar, birim a rl 100 kg. gemeyenler, krekli kay klar ve kanolar hari)

84

10 10 4 4

87.05

87.09

87.11

22 37 22 37

8711.90.00.00.00

88.02

0,5

8901.10.10.00.11 8901.10.90.00.11 89.03

6,7 6,7 8

NOT : Bu listedeki mallar n aksam ve paralar kapsama dahil de ildir.

(3) Say l Cetvel (III) SAYILI L STE (A) CETVEL Vergi Oran (%) Asgari Maktu Vergi Tutar (TL/Lt) -

G.T. .P. NO

Mal smi

2202.10.00.00.13

Kolal Gazozlar

25

36

2203.00 22.04 2204.10 22.05 2205.10.10.00.00

Malttan retilen biralar Taze zm arab (kuvvetlendirilmi araplar dahil); zm ras (20.09 pozisyonunda yer alanlar hari) (2204.10 kpkl araplar ve 2204.30 di er zm ralar hari) Kpkl araplar Vermut ve di er taze zm araplar (bitkiler veya kokulu maddelerle aromaland r lm ) (2205.10.10.00.00, 2205.10.90.00.12 hari) Alkol derecesi hacim itibariyle % 18 veya daha az olanlar Fermente edilmi di er iecekler (elma arab , armut arab , bal arab gibi), tarifenin ba ka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan fermente edilmi ieceklerin kar mlar ve fermente edilmi ieceklerle alkolsz ieceklerin kar mlar Alkol derecesi hacim itibariyle % 22'den fazla olanlar Alkol derecesi ne olursa olsun ta yir (denatre) edilmi etil alkol ve dam t m yoluyla elde edilen di er alkoll ikiler (Alkol derecesi ne olursa olsun ta yir (denatre) edilmi etil alkol hari) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan ta yir (denatre) edilmemi etil alkol; dam t m yoluyla elde edilen alkoll ikiler, likrler ve di er alkoll iecekler [(2208.90.91; 2208.90.99) Alkol derecesi hacim itibariyle % 80'den az olan ta yir (denatre) edilmemi etil alkol hari, (2208.20; 2208.50; 2208.60; 2208.70 ve 2208.90 hari)] zm arab veya zm cibresinin dam t lmas yolu ile elde edilen alkoll ikiler Cin ve Geneva Votka (2208.60.91.00.00, 2208.60.99.00.00 hari) Muhtevas 2 litreyi gemeyen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) Muhtevas 2 litreyi geen kaplarda olanlar (Alkol derecesi hacim itibariyle % 45.4'den fazla olanlar) Likrler Di erleri (2208.90.48.00.11, 2208.90.71.00.11 hari) Rak (Muhtevas 2 litreyi gemeyen kaplarda olanlar) Rak (Muhtevas 2 litreyi geen kaplarda olanlar) (B) CETVEL

63,3 63,3 275,6 275,6 275,6

0,44 2,44 16,12 22,1 17,55

2206.00

275,6

2,44

2205.10.90.00.12 2207.20

275,6

85,8

275,6

85,8

22.08

275,6

85,8

2208.20 2208.50 2208.60 2208.60.91.00.00 2208.60.99.00.00 2208.70 2208.90 2208.90.48.00.11 2208.90.71.00.11

275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6 275,6

71,5 57,2 57,2 85,8 85,8 78,65 85,8 51,48 51,48

G.T. .P. NO Mal smi 2402.10.00.00.11 2402.10.00.00.12 2402.10.00.00.19 Ttn ieren purolar Ular a k purolar Sigarillolar

Vergi Oran (%)

Asgari Maktu Vergi Tutar (TL) 0,1325 0,1325 0,1325

63 63 63

37

2402.20

Ttn ieren sigaralar Di erleri (Ttn yerine geen maddelerden yap lm purolar, ular a k purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Ttn yerine geen maddelerden yap lm purolar, ular a k purolar ve sigarillolar -Ttn yerine geen maddelerden yap lm sigaralar ilen ttn (Herhangi bir oranda ttn yerine geen maddeleri iersin iermesin) (2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hari) Di erleri (Net muhtevas 500 gram gemeyen ambalajlarda olanlar) Di erleri (Net muhtevas 500 gram geen ambalajlarda olanlar) Enfiye ve i nemeye mahsus ttn (4) Say l Cetvel (IV) SAYILI L STE

63

0,1325

2402.90.00.00.00

63 63 63 63 63 63

0,1325 0,1325 0,1325 0,1325 0,1325 0,1325

2403.10 2403.10.10.00.19 2403.10.90.00.19 2403.99.10.00.00

G.T. .P. NO 1604.30 3303.00 33.04 3305.20.00.00.00 3305.30.00.00.00 3305.90

33.07

3401.11.00.90.00 4103.90.90.00.11

4103.90.90.00.12

4103.90.90.00.13

4103.90.90.00.19

43

49.01

49.02

Vergi Mal smi Oran (%) Havyar ve havyar yerine kullan lan rnler 20 Parfmler ve tuvalet sular (3303.00.90.00.11 Kolonyalar hari) 20 Gzellik veya makyaj mstahzarlar ve cilt bak m iin mstahzarlar ( lalar hari) (gne kremleri veya gne lenme mstahzarlar dahil); 20 manikr ve pedikr mstahzarlar Perma ve defrize mstahzarlar 20 Sa spreyleri 20 (Sa losyonlar , boyalar , v.b) 20 Di erleri Tra ncesi, tra s ras nda veya tra tan sonra kullan lan mstahzarlar, vcut deodorantlar , banyo mstahzarlar , ty dkcler ve tarifenin ba ka 20 yerinde yer almayan veya belirtilmeyen di er parfmeri, kozmetik veya tuvalet mstahzarlar , kapal yerlerde kullan lan mstahzar deodorantlar (parfml veya dezenfekte edici vasf olsun olmas n) Tra kp ve tra kremi 6,7 Di erleri (Yaln z tra sabunu) 6,7 Di er hayvanlar n ya derileri 20 (Koyun ve kuzular n ya derileri hari) [Yaln z develerin (tek hrgl dahil) ham derileri] Di er hayvanlar n kuru derileri 20 (Koyun ve kuzular n kuru derileri hari) [Yaln z develerin (tek hrgl dahil) ham derileri] Di er hayvanlar n pikle derileri 20 (Koyun ve kuzular n pikle derileri hari) [Yaln z develerin (tek hrgl dahil) ham derileri] Di erleri 20 (Koyun ve kuzu ile kei ve o laklar n ham postlar hari) [Yaln z develerin (tek hrgl dahil) ham derileri] Postlar, krkler ve taklit krkler; bunlar n mamlleri [Bu fas lda yer alan koyun, kuzu, kei, o lak ve s rlar n (bufalo dahil) postlar , 20 krkleri ve taklit krkleri ile bunlardan mamul giyim e yas , aksesuarlar ve di er e ya hari] Kitaplar, bro rler, risaleler ve benzeri matbuat (ayr ayr sayfalar halinde olsun olmas n) 20 (Yaln z 3266 say l Kanunla de i ik 1117 say l Kanun hkmlerine gre po etlenerek sat lanlar) Gazeteler ve periyodik yay nlar (resimli olsun olmas n veya reklam iersin 20 iermesin) (Yaln z 3266 say l Kanunla de i ik 1117 say l Kanun hkmlerine gre

38

7013.10.00.10.00 7013.22.10.00.00 7013.22.90.00.00 7013.33.11.00.00 7013.33.19.00.00 7013.33.91.00.00 7013.33.99.00.00 7013.41.10.00.00

7013.41.90.00.00

7013.91.10.00.00

7013.91.90.00.00

71.01 71.02

71.03

7104.90.00.00.19 71.05 71.16 8214.20.00.00.00 8215.10.20.00.11 8215.91.00.90.11

84.15

po etlenerek sat lanlar) (Cam serami inden sofra ve mutfak e yas ) Sofra ve mutfak i leri iin olanlar (Kur un kristalden ayakl bardak) El imali olanlar (Kur un kristalden ayakl bardak) Makine imali olanlar (Kur un kristalden el imali bardak) Kesilmi veya ba ka ekilde dekorlanm (Kur un kristalden el imali bardak) Di erleri (Kur un kristalden makine imali bardak) Kesilmi veya ba ka ekilde dekorlanm (Kur un kristalden makine imali bardak) Di erleri (Kur un kristalden sofra ve mutfak e yas ) El imali olanlar (Bardak hari) (Kur un kristalden sofra ve mutfak e yas ) Makine imali olanlar (Bardak hari) (Kur un kristalden tuvalet, yaz hane ve ev tezyinat ve benzeri i ler iin di er cam e ya) El imali olanlar (Kur un kristalden tuvalet, yaz hane ve ev tezyinat ve benzeri i ler iin di er cam e ya) Makine imali olanlar Tabii inci veya kltr incileri (i lenmi veya tasnife tabi tutulmu olsun olmas n) (fakat ipli e dizilmemi , m hlanmam veya tak lmam ); tabii inci veya kltr incileri (ta nmas nda kolayl k sa lamak amac yla geici olarak ipli e dizilmi ) Elmaslar (i lenmi olsun olmas n, fakat m hlanmam veya tak lmam ) (Sanayide kullan lanlar hari) K ymetli ta lar (elmaslar hari) veya yar k ymetli ta lar (i lenmi veya tasnife tabi tutulmu olsun olmas n) (fakat ipli e dizilmemi , m hlanmam veya tak lmam ); k ymetli ta lar (elmaslar hari) veya yar k ymetli ta lar (tasnife tabi tutulmam ) (ta nmas nda kolayl k sa lamak amac yla geici olarak ipli e dizilmi ) (Sanayide kullan lmayan sentetik veya terkip yoluyla elde edilen k ymetli veya yar k ymetli ta lar) Di erleri Tabii veya sentetik, k ymetli veya yar k ymetli ta lar n toz ve pudralar (Sanayide kullan lanlar hari) Tabii inci veya kltr incilerinden, k ymetli ya da yar k ymetli ta lardan e ya (tabii, sentetik veya terkip yoluyla elde edilmi ) Manikr ve pedikr tak m ve aletleri (t rnak trpleri dahil) (Ka k, atal vb. tak m halinde) Alt n ve gm le kaplamal olanlar (Tek ka k, atal vb.) Alt n ve gm le kaplamal olanlar Klima cihazlar (motorlu bir vantilatr ile nem ve s y de i tirmeye mahsus tertibat olanlar) (nemin ayr olarak ayarlanamad cihazlar dahil) [(Yaln z 8415.10.10.00.00 Tek bir gvde halinde (Self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayr elemanl sistemler (split sistem); 8415.81.00.90.00 Di erleri (Bir so utucu nite ve so utma- s tma evrimini tersine de i tiren bir valf ierenler) (ters evrimli s pompalar ); (sivil hava ta tlar nda kullan lmaya, binek otolar na, di er karayolu ta tlar na mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Di erleri (Bir so utucu nite ieren, sivil hava ta tlar nda kullan lmaya, binek otolar na, di er karayolu ta tlar na mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu ta tlarda ah slar iin kullan lmayan klima cihaz ); 8415.83.00.90.00 Di erleri (Bir so utucu nite iermeyen, sivil hava ta tlar nda kullan lmaya, binek otolar na, di er karayolu ta tlar na mahsus olmayan,

20 20 20 20 20 20 20 20

20

20

20

20

20

20

20 20 20 20 20 20

6,7

39

84.18 8419.11.00.00.00 8419.19.00.00.11 8419.19.00.00.19

8421.12.00.00.11 8422.11.00.00.00 8450.11.11.00.00

8450.11.19.00.00 8450.11.90.00.00 8450.12.00.00.00 8450.19.00.00.11 8450.19.00.00.19 8451.21.00.00.11 85.08

85.09

8510.10.00.00.00

85.16

8517.11.00.00.00 8517.12.00.00.11 8517.12.00.00.12 8517.12.00.00.13 8517.69.31.00.00 8517.69.39.00.00 8517.69.90.90.14 8517.69.90.90.15 8517.69.90.90.18 8517.69.90.90.21

pencere ve duvar tipi olmayan motorlu ta tlarda ah slar iin kullan lmayan klima cihaz ) Buzdolaplar , dondurucular ve di er so utucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmas n); s pompalar (84.15 pozisyonundaki klima cihazlar hari) (Di er so utucu veya dondurucu cihazlar; s pompalar hari) Gazla al an an nda su s t c lar (Kat yak tl ) Termosifonlar (depolu su s t c lar ) (Termosifonlar ve gne enerjili su s t c lar d ndaki elektrikli olmayan an nda veya depolu su s t c lar ) Di erleri (ama r kurutma makinalar ) Bir defada kurutaca ama r n kuru a rl 6 kg' gemeyecek kapasitede olanlar (Bula k y kama makinalar ) Evlerde kullan lanlar (Kuru ama r kapasitesi 6 kg gemeyen tam otomatik ama r y kama makinas ) ama r nden yklemeli olanlar (Kuru ama r kapasitesi 6 kg gemeyen tam otomatik ama r y kama makinas ) ama r stten yklemeli olanlar (Tam otomatik ama r y kama makinas ) Kuru ama r kapasitesi 6 kg' geen fakat 10 kg' gemeyenler (ama r y kama makinas ) Di er ama r makinalar (Santrifjl kurutma tertibatl olanlar) (Kuru ama r kapasitesi 10 kg gemeyen, santrifjl kurutma tertibat olmayan ama r y kama makinas ) Elektrikli olanlar (Elektrikli olmayan ama r y kama makinas ) Di erleri (Kuru ama r kapasitesi 10 kg gemeyen kurutma makinalar ) Evlerde kullan lanlar Vakumlu elektrik sprgeleri (G da maddelerini tcler ve kar t r c lar; meyva veya sebze presleri, vb.; et k yma makinalar vb.) Ev i lerinde kullan lmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektromekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik sprgeleri hari) (Elektrikli) Tra makinalar Elektrikli an nda veya depolu su s t c lar ve dald rma tipi s t c lar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin s t lmas na mahsus elektrikli cihazlar; berber i leri iin elektrotermik cihazlar (rne in; sa kurutucular, sa k v rma cihazlar , sa k v rma ma alar n s tma cihazlar ) ve el kurutma makinalar ; elektrikli tler; ev i lerinde kullan lan di er elektrotermik cihazlar; elektrikli stc rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hari) (8516.40 Elektrikli tler hari) Kordonsuz ahizeli telli telefon cihazlar Al c s bulunan verici portatif (cellular) telsiz telefon cihazlar Al c s bulunan verici mobil ara (cellular) telsiz telefon cihazlar Alak gl (100 miliwatt'dan kk) mobil telsiz telefon cihazlar Arama, uyarma veya a rma sistemlerinde kullan lan ta nabilir al c lar Di erleri (Yaln z amatr telsiz al c cihazlar ) Al c s bulunan verici halk band (CB) ve 49 MHz alak gl (100 miliwatt'dan kk) telsiz cihazlar Al c s bulunan verici kablosuz mikrofon cihazlar Al c s bulunan verici amatr telsiz telefon cihazlar Al c s bulunan verici alak gl ve oyuncak telsiz cihazlar (gc 100 miliwatt'dan az olanlar)

6,7 6,7 6,7 6,7

6,7 6,7 6,7

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7

6,7

6,7

6,7

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

40

8517.69.90.90.29

85.18

85.19 85.21 8523.29.15.00.18 8523.29.39.00.16 8523.40.11.00.11 8523.40.13.00.11 8523.40.19.00.11 8523.40.51.00.00 8523.40.59.00.00 8525.80 8526.92 8527.12 8527.13 8527.19.00.00.00 8527.21.20.00.00

Di erleri (Yaln z amatr telsiz telefon verici cihazlar ve telsiz alarm cihazlar ) Mikrofonlar ve bunlar n mesnetleri; hoparlrler (kabinlerine monte edilmi olsun olmas n); ba a tak lan kulakl klar, kula a tak lan kulakl klar (bir mikrofonla kombine halde olsun olmas n), bir mikrofon ve bir veya daha fazla hoparlr ieren setler; elektrikli ses frekans ykselteleri, tak m halindeki ses amplifikatrleri Ses kaydetme veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar (8519.81.81.00.00, 8519.81.85.00.00, 8519.81.95.00.00, 8519.89.90.10.00, 8519.89.90.90.00 hari) Video kay t veya gsterme cihazlar (bir video tunerle birlikte olsun olmas n) (Manyetik mesnetler) Video bantlar (Di er manyetik mesnetler) Video bantlar (Kay t yap lmam optik mesnetler) Lazer diskler (Kay t yap lmam optik mesnetler) Lazer diskler (Kay t yap lmam optik mesnetler) Lazer diskler (Otomatik bilgi i lem makinas d nda kullan lanlar) Dijital ok ynl diskler (DVD) (Dijital ok ynl olmayan diskler) Di erleri Televizyon kameralar , dijital kameralar ve grnt kaydedici kameralar [Yaln z 8525.80.11 veya daha fazla kamera tp olan televizyon kameralar ; 8525.80.19 Televizyon kameralar (8525.80.11 pozisyonunda olmayan televizyon kameralar ); 8525.80.30.00.00 Dijital kameralar] Uzaktan kumanda etmeye mahsus telsiz cihazlar Cep tipi radyo kaset alar Ses kay t veya kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihaz ile birlikte olan di er cihazlar (Harici bir g kayna olmaks z n al an radyo yay nlar n al c di er cihazlar) Di erleri (Sadece harici bir g kayna ile al abilen motorlu ta tlarda kullan lan trde numerik radyo yay nlar n al c cihazlar) Lazer okuma sistemli olanlar (Sadece harici bir g kayna ile al abilen motorlu ta tlarda kullan lan trde numerik radyo yay nlar n al c cihazlar) Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar (Kaset tipi olmayan) (Sadece harici bir g kayna ile al abilen motorlu ta tlarda kullan lan trde numerik radyo yay nlar n al c cihazlar) Di erleri (Sadece harici bir g kayna ile al abilen motorlu ta tlarda kullan lan trde numerik radyo yay nlar n al c cihazlar) Lazer okuma sistemli olanlar (Sadece harici bir g kayna ile al abilen motorlu ta tlarda kullan lan trde numerik radyo yay nlar n al c cihazlar) Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar (Kaset tipi olmayan, sadece harici bir g kayna ile al abilen motorlu ta tlarda kullan lan trde numerik radyo yay nlar n al c cihazlar) Di erleri (Sadece harici bir g kayna ile al abilen motorlu ta tlarda kullan lan trde ses kay t cihaz ile birlikte olmayan radyo yay nlar n al c cihazlar) Di erleri (Radyo yay nlar n al c di er cihazlar) Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar (Radyo yay nlar n al c di er cihazlar) Di erleri

20

20

6,7

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 20 20 20 20 6,7 20

8527.21.52.00.00

20

8527.21.59.00.00

20

8527.21.70.00.00

20

8527.21.92.00.00

20

8527.21.98.00.00

20

8527.29.00.00.00 8527.91.11.00.00 8527.91.19.00.00

20 6,7 6,7

41

8527.91.35.00.00 8527.91.91.00.00 8527.91.99.00.00 8527.92.10.00.00 8527.92.90.00.00 8527.99.00.00.00 85.28 8543.70.90.00.15 9113.90.80.20.00 9302.00.00.00.00 93.03 9405.10.50.10.11 95.04 96.01

(Radyo yay nlar n al c di er cihazlar) Lazer okuma sistemli olanlar (Radyo yay nlar n al c di er cihazlar) Kaset tipi olup analog ve dijital okuma sistemli olanlar (Radyo yay nlar n al c di er cihazlar) Di erleri alar saatli radyolar (Saatli radyolar) Di erleri (Radyo yay nlar n al c di er cihazlar) Di erleri Monitrler ve projektrler (televizyon al c cihaz ile mcehhez olmayanlar); televizyon al c cihazlar (radyo yay nlar n al c cihaz veya ses veya grnt kay t veya tekrar verme cihaz yla birlikte olsun olmas n) (8528.41.00.00.00 ; 8528.51.00.00.00 ; 8528.61.00.00.00 hari) Infrared ile al an uzaktan kumanda cihazlar (remote control) (Saat kay lar ) nci, k ymetli ta ; sentetik veya terkip yoluyla elde edilen ta lardan maml olanlar Revolverler ve tabancalar (93.03 veya 93.04 pozisyonundakiler hari) Bir patlay c n n iti gc ile al an di er ate li silahlar ve benzeri cihazlar (spor iin av tfekleri ve tfekler, a zdan doldurulan ate li silahlar, sadece i aret fi e i atmak zere imal edilmi tabanca ve di er cihazlar, manevra fi e i atmak iin tabanca ve revolverler, hayvan ldrmeye mahsus srgl silahlar, ok-atar tfekler gibi) Kristal avizeler Lunaparklar benzeri yerler iin oyun e yas , tilt makinas , bilardo, kumarhane oyunlar iin zel masalar, salon veya masa oyunlar ve otomatik bowling oyun ekipmanlar dahil lenmi fildi i, kemik, ba a, boynuz, atall boynuz, mercan, sedef ve yontulmaya elveri li di er hayvansal maddeler ve bu maddelerden e ya (kal plama suretiyle elde edilen e ya dahil) NOT: Bu listedeki mallar n aksam ve paralar kapsama dahil de ildir. (1) SAYILI L STE

6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 20 20 20 20 20 20 20

KURUMU : SOSYAL GVENL K KURUMU TE K LATI : TA RA HDAS ED LEN KADROLARIN SINIFI GH GH GH GH UNVANI Sosyal Gvenlik Denetmeni Sosyal Gvenlik Denetmeni Sosyal Gvenlik Denetmeni Sosyal Gvenlik Denetmen Yard mc s TOPLAM (2) SAYILI L STE KURUMU : DI LER BAKANLI I TE K LATI : MERKEZ PTAL ED LEN KADROLARIN DERECES SERBEST DERECES 1 3 5 7 SERBEST KADRO ADED 500 500 500 1250 2750

SINIFI

UNVANI

TUTULAN

TOPLAM

42

KADRO ADED Daire Ba kan , ube Mdr, Ba konsolos, Bykelilik Birinci Mste ar , Daimi Temsilcilik Birinci Mste ar , Eli, Bykelilik Mste ar , Daimi Temsilcilik Mste ar , Ba konsolos Yard mc s , Ba katip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, Ata e Bykeli, Daire Ba kan , ube Mdr, Ba konsolos, Ba konsolos Yard mc s , Bykelilik Mste ar , Daimi Temsilcilik Mste ar , Ba katip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, Ata e Ba ktip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, Ata e Ba ktip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, Ata e Ba ktip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, Ata e kinci Ktip, Muavin Konsolos, Ata e kinci Ktip, nc Katip, Muavin Konsolos, Ata e TOPLAM

KADRO ADED

GH

478

478

GH

260

260

GH GH GH GH GH

4 5 6 7 8

270 190 190 200 290 1878

270 190 190 200 290 1878

(3) SAYILI L STE KURUMU : DI LER BAKANLI I TE K LATI : MERKEZ HDAS ED LEN KADROLARIN SERBEST KADRO ADED TUTULAN KADRO ADED

SINIFI

UNVANI Daire Ba kan , zel Kalem Mdr, ube Mdr, Ba konsolos, Bykelilik Birinci Mste ar , Daimi Temsilcilik Birinci Mste ar , Eli, Bykelilik Mste ar , Daimi Temsilcilik Mste ar , Ba konsolos Yard mc s , Ba ktip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, Ata e Bykeli, Daire Ba kan , zel Kalem Mdr, ube Mdr, Ba konsolos, Ba konsolos Yard mc s , Bykelilik Mste ar , Daimi Temsilcilik Mste ar , Ba katip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, Ata e Ba ktip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, nc Katip, Ata e Ba ktip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, nc Katip, Ata e Ba ktip, Konsolos, kinci Katip, Muavin Konsolos, nc Katip, Ata e kinci Ktip, Muavin Konsolos, nc Katip, Ata e, Aday Meslek Memuru,

DERECES

TOPLAM

GH

478

478

GH

260

260

GH GH GH GH

4 5 6 7

270 190 190 200

270 190 190 200

43

GH

Aday Konsolosluk Ve htisas Memuru kinci Katip, nc Katip, Muavin Konsolos, Ata e, Aday Meslek Memuru, Aday Konsolosluk Ve htisas Memuru TOPLAM

290 1878

290 1878

(4) SAYILI L STE KURUMU : ALI MA VE SOSYAL GVENL K BAKANLI I TE K LATI : MERKEZ HDAS ED LEN KADROLARIN SINIFI GH GH GH GH GH GH GH GH UNVANI al ma Uzman Yurt D Sa l i Hizmetleri Uzman ve Gvenli i Uzman DERECES 5 5 5 8 8 8 5 8 SERBEST KADRO ADED 50 50 50 100 100 100 350 650 1450

al ma Uzman Yard mc s Yurt D Sa l i Hizmetleri Uzman Yard mc s ve Gvenli i Uzman Yard mc s

Mfetti i Mfetti i Yard mc s TOPLAM

44