TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

DEFINISI
Kemahiran menulis adalah sebagai satu keupayaan menurunkan perasaan dalam bentuk penulisan seperti pengumuman, berita, laporan, penerangan, ucapan, minit mesyuarat dan penghujahan sesuatu persoalan. Bagi mereka yang berbakat penulisan boleh menjangkau bidang penulisan kreatif sama ada bentuk prosa atau puisi. Dengan itu, penulis perlu melalui pelbagai tahap penulisan dan perlu berfikir secara kreatif untuk mendapatkan isi, idea atau fakta itu semula secara berkesan. Nik Safiah Karim, 1987

PROSES MENULIS
Mencari

dan mengumpul maklumat Menulis draf Menyemak dan menulis semula mengedit dan menerbit .

TAHAP PENULISAN

Pra Penulisan Menulis

Menulis semula

PRAPENULISAN
Mencari pendekatan yang sesuai bagi menyampaikan isi/ idea Membuat rangka kasar tentang apa yang hendak ditulis Membuat pembacaan dan rujukan serta nota

Perbincangan dalam kumpulan kecil/ kelas

Sumbansaran isi / idea

MENULIS

Memberi bukti/ alasan untuk menyokong kenyataan yang dibuat. Membina dan mengembangkan isi kecil menjadi isi utama. Menghubung ayat dan perenggan untuk memperlihat kan kesinambungan isi / idea. Mencari perkataan, frasa untuk mempertajamkan sesuatu maksud yang dikehendaki. Tanda baca yang sesuai untuk menjelaskan maksud. Merancang tajuk, pengenalan dan penutup yang berkesan.

PENULISAN SEMULA
Memeriksa/ membetulkan tanda baca, perenggan, ejaan Memotong/ menambah isi, idea, fakta. Menyusun semula ayat dan perenggan. Mewujudkan kelancaran idea/pemikiran. Menyemak kesesuaian penggunaan tajuk, isi, pengenalan dan penutup.

Mencari dan mengumpul maklumat

Menulis draf

Menyemak dan menulis semula

Mengedit dan menerbit semula

ASAS MENULIS KARANGAN

Menulis

pendahuluan Mengenal jenis perenggan Penutup / Kesimpulan

PENDAHULUAN YANG MENARIK
Ayat-ayat yang digunakan hendaklah padat, kosa kata yang dipilih jitu, dan wacana yang sesuai semasa menggabungkan ayat. Pendahuluan perlulah mempunyai pertalian yang baik dengan tajuk, isi dan kesimpulan. Pendahuluan harus mempunyai hubungan dengan perenggan-perenggan seterus kerana pendahuluan menjadi asas perbincangan dalam perenggan berikutnya. Pendahuluan yang diolah dengan kemas dapat menjimatkan ruang dan menarik minat pembaca, seterusnya memudahkan pengolahan isi-isi dalam karangan tersebut.

Perenggan adalah gabungan ayat yang sempurna untuk menghuraikan sesuatu idea dan menjadi sebahagian daripada karangan yang lebih panjang (Sullivan, 1976)

Perenggan juga boleh dianggap sebagai sekumpulan ayat yang mengembangkan sesuatu idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan huraian khusus untuk menyokong dan menghuraikan idea.( Spangler, 1989) Idea dihuraikan melalui perenggan. Perenggan membentuk karangan. Semakin banyak idea yang disampaikan, semakin banyak perenggan yang perlu dibina.

1.PERENGGAN

DEDUKTIF

ISI PENTING HURAIAN CONTOH

2. PERENGGAN INDUKTIF

HURAIAN CONTOH ISI PENTING

3. PERENGGAN GABUNGAN DEDUKTIF / INDUKTIF

ISI PENTING HURAIAN CONTOH ISI PENTING

PENUTUP
Kesimpulan

mestilah berkesan dan memberi kepuasan kepada pembaca. mengulangi fakta-fakta dan isi yang telah dikemukakan. penanda wacana yang

Tidak

Menggunakan

sesuai.

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN

Jelas

Tepat

: Tidak meleset Konkrit : Tidak abstrak Khusus : Tidak umum

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN

Kepaduan

Fokus : Tanpa idea yang tidak berkaitan Tanpa pergerakan idea ke arah lain Tiada pengulangan idea

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN
Ayat bergerak lancar:

Berpaut

Tanpa ruang kosong atau jurang fikiran Tanpa idea tertinggal.

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN

Kepautan

Ketepatan penggunaan wacana atau alat-alat penghubung. Tepat menggunakan rujukan kata ganti diri. Pengulangan perkataan penting.

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN
Mengikut urutan masa Mengikut urutan ruang Mengikut urutan deduktif Mengikut urutan induktif Soalan kepada jawapan

Kerapian

KAEDAH MENGEMBANGKAN ISI
Kaedah

Punca/ Faktor ( PUNCA) Kaedah Langkah/ Cara ± ( IMPAK) Kaedah KESAN Kaedah Dua E / E Bertindih

KAEDAH PUNCA
TAJUK

:

PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA FENOMENA PEMBUANGAN BAYI
Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibuibuibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu ibukecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak / Tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. Fenomena ini berlaku apabila ibu-ibu tidak tahu baik buruk ibuperbuatan mereka/ atau mereka tidak gentar akan dosa/ kesalahan yang dilakukan. Kajian oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral menyebabkan ibuibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. Akibat kurangnya didikan agama, ibu-ibu muda semakin ibubanyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini/ Akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya.

P U N C A

Punca (Isi)

Ulasan ( Huraian/ Definisi Isi)

Narrate/ Ceritakan bagaimana terjadi

Contoh

Akibat/ Kesan

MENULIS

Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibu-ibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu yang kecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak/ tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. Fenomena ini berlaku apabila ibu-ibu tidak tahu baik buruk perbuatan / mereka tidak gentar akan dosa/ kesalahan yang dilakukan. Kajian oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral menyebabkan ibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. Akibat kurangnya didikan agama, ibu-ibu muda semakin banyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini/ akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya.

MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA
Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibu-ibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu yang kecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak. Mereka juga tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. Oleh itu, ibu-ibu muda ini tidak tahu buruk baik perbuatan mereka. Lantas, mereka tidak gentar akan dosa mahupun kesalahan yang dilakukan. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral ini telah menyebabkan ibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. Tegasnya, kekurangan didikan agama telah menyebabkan ibu-ibu muda semakin banyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini. Akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya.

KAEDAH IMPAK
TAJUK

:

LANGKAH-LANGKAH MENGATASI FENOMENA PEMBUANGAN BAYI
Langkah yang afdal untuk menangani fenomena pembuangan bayi adalah dengan memberikan pendidikan seks berilmiah kepada remaja / anak-anak muda. anakmuda. Pendidikan seks wajar diberi penekanan kerana anak-anak anakmuda masih mempunyai keraguan tentang seks / kerana mereka terlalu ghairah tentang seks sehingga mahu mencubamencubacuba/ cuba/ terjebak ke dalam kes maksiat atau keterlanjuran dalam pergaulan sosial. sosial. Seseungguhnya pendidikan seks dapat menangani fenomena ini seandainya ibu bapa dan institusi sekolah memberikan kaunseling dan maklumat tentang baik buruk seks sebelum nikah. nikah. Sebagai contoh, pendidikan seks secara formal di Amerika contoh, Syarikat berjaya mengurangkan fenomena seks luar nikah dalam kalangan muda di negara tersebut. tersebut.

I M

Isi/ Isi/ Langkah

Mengapa (Pendidikan Seks)

P A K

Proses/ Pengaplikasian/ Cara dijalankan Alibi/ Contoh/ Bukti / Keterangan

Kesan/ Akibat

Terbukti bahawa dengan adanya pendidikan seks, remaja tahu seks, akan akibat buruk seks sebelum kahwin dan mereka pasti akan menghindarinya. menghindarinya.

MENULIS
LANGKAH YANG AFDAL UNTUK MENANGANI FENOMENA PEMBUANGAN BAYI
ADALAH DENGAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN SEKS BERILMIAH KEPADA REMAJA / ANAK-ANAK MUDA.

PENDIDIKAN

SEKS WAJAR DIBERI PENEKANAN KERANA ANAK-ANAK MUDA MASIH

/ KERANA MEREKA TERLALU GHAIRAH TENTANG SEKS SEHINGGA MAHU MENCUBA-CUBA/ TERJEBAK KE DALAM KES MAKSIAT ATAU KETERLANJURAN DALAM PERGAULAN SOSIAL.
MEMPUNYAI KERAGUAN TENTANG SEKS

SESEUNGGUHNYA PENDIDIKAN

SEKS DAPAT MENANGANI FENOMENA INI

SEANDAINYA IBU BAPA DAN INSTITUSI SEKOLAH MEMBERIKAN KAUNSELING DAN MAKLUMAT TENTANG BAIK BURUK SEKS SEBELUM NIKAH.

SEBAGAI CONTOH, PENDIDIKAN
DI NEGARA TERSEBUT.

SEKS SECARA FORMAL DI AMERIKA SYARIKAT BERJAYA MENGURANGKAN FENOMENA SEKS LUAR NIKAH DALAM KALANGAN MUDA

TERBUKTI BAHAWA DENGAN ADANYA PENDIDIKAN

SEKS, REMAJA TAHU AKAN

AKIBAT BURUK SEKS SEBELUM KAHWIN DAN MEREKA PASTI AKAN MENGHINDARINYA.

MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA
Langkah yang afdal untuk menangani fenomena pembuangan bayi adalah dengan memberikan pendidikan seks berilmiah kepada remaja atau anak-anak muda. Pendidikan seks ini wajar diberi penekanan kerana anak-anak muda masih mempunyai keraguan tentang seks . Mereka juga terlalu ghairah tentang seks sehingga mahu mencuba-cuba lantas terjebak ke dalam kes maksiat atau keterlanjuran dalam pergaulan sosial. Sesungguhnya, pendidikan seks dapat menangani fenomena ini seandainya ibu bapa dan institusi sekolah memberikan kaunseling dan maklumat tentang baik buruk seks sebelum nikah. Sebagai contoh, pendidikan seks secara formal di Amerika Syarikat telah berjaya mengurangkan fenomena seks luar nikah dalam kalangan muda di negara tersebut. Justeru telah terbukti bahawa dengan adanya pendidikan seks, remaja tahu akan akibat buruk seks sebelum kahwin . Dengan demikian, mereka pasti akan menghindarinya.

KAEDAH KESAN
HURAIKAN KESAN-KESAN NEGARA INI SECARA HARAM.

TAJUK

:

DARIPADA KEMASUKAN WARGANEGARA ASING KE

K E

Kesan/ Isi Explain Bagaimana

Warganegara asing merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan. tempatan. Majikan mengupah pekerja asing dan memperlekehkan pekerja tempatan / Majikan memberhentikan pekerja tempatan dan memberikan laluan kepada pekerja asing. asing. Majikan berbuat demikian kerana pekerja asing merupakan pekerja yang rajin / tidak cerewet tentang upah/ tidak memilih pekerjaan. upah/ pekerjaan. Berlaku di sektor perkilangan / perladangan. perladangan.

S A N

Sebab terjadi

Alibi/ Contoh/ Bukti / Keterangan Kesan/ Akibat

Akibatnya, pekerja tempatan menganggur di Akibatnya, tempat sendiri .

MENULIS

Warganegara tempatan.

asing

merampas

peluang

pekerjaan

rakyat

Majikan mengupah pekerja asing dan memperlekehkan pekerja tempatan / Majikan memberhentikan pekerja tempatan dan memberikan laluan kepada pekerja asing. Majikan berbuat demikian kerana pekerja asing merupakan pekerja yang rajin / tidak cerewet tentang upah/ tidak memilih pekerjaan. Berlaku di sektor perkilangan / perladangan. Akibatnya, pekerja tempatan menganggur di tempat sendiri

MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA
.

Warganegara asing telah merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan. Perkara ini berlaku apabila majikan mengupah pekerja asing memperlekehkan memberhentikan pekerja pekerja tempatan. tempatan Ada kerana pula majikan dan yang hendak

semata-mata

memberikan laluan kepada pekerja asing. Adapun majikan berbuat demikian adalah disebabkan pekerja asing merupakan pekerja yang rajin, tidak cerewet tentang upah dan tidak memilih pekerjaan. berlaku di sektor perkilangan dan perladangan. Ini banyak

Akibatnya, pekerja

tempatan menganggur di tempat sendiri

Kaedah Dua E / E Bertindih

ISI

ULASAN

BAGAIMANA

KESAN

CONTOH

Tajuk: Langkah-langkah Mengatasi Penderaan Kanak-kanak
ISI Khidmat kaunseling kepada ibu bapa .

ULASAN Diadakan secara dua peringkat Sebelum alam perkahwinan ± kursus perkahwinan Pendidikan kekeluargaan - tanggunjawab ibu bapa .

BAGAIMANA / MENGAPA Memantapkan institusi keluarga dengan memahami peranan masing-masing. KESAN Lahir perasaan kasih sayang terhadap anak dan sedar akan kesilapan/ tahu membetulkan keadaan. CONTOH Baru-baru ini semua pasangan muda diwajibkan mengikuti kursus perkahwinan..

Tajuk: Langkah-langkah Menarik Pelancong asing
ISI Melaksanakan kempen .

ULASAN Diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta.

BAGAIMANA / MENGAPA Peranan media massa Menyebarkan maklumat. KESAN Pelancong mulai kenal Malaysia. Pelancong tertarik dengan kempen yang diadakan.

CONTOH Pesta Flora, Pesta Makanan .

RUMUSAN

Kaedah

penulisan yang dicadangkan mengambil kira pegangan semasa tentang pengajaran dan pembelajaran, penilaian dan keperluan peperiksaan. Guru perlu menguasai pendekatan dan kaedah yang lebih praktikal, realistik, dan berasaskan keupayaan murid, serta persekitaran sekolah. Kemungkinan pendekatan/ kaedah itu tidak dapat memenuhi keperluan, minat dan cita rasa semua murid, tetapi ini tetap pasti akan membawa perubahan kepada segelintir murid yang lain.

SEKIAN

SELAMAT MENULIS