You are on page 1of 2

Prostriedky na zlepšenie kvality vnemov:

1. Obohacovanie životných skúseností


2. Rozširovanie okruhu poznatkov a predstáv
3. Systematická výchova a vzdelávanie

Rozvíjanie myslenia detí s MR


– myslenie = sprostredkované a zovšeobecňujúce poznanie skutočnosti,
hlavne jej podstatných znakov a vzťahov (Cap, 1980)
– človek – narušená poznávacie činnosť, obmedzená zásoba predstáv,
nedostatočný rozvoj reči – obmedzený rozvoj myslenia
– obmedzená schopnosť abstrakcie a zovšeobecňovania
– najjednoduchšie abstrakcie, ktorých je dieťa s MR schopné = abstrakcia,
farby, počet
– neschopnosť používať všeobecné pojmy

Konkrétne myslenie
– jednoduché názorné, obrazy, neschopnosť pochopiť skryté podstatné
a spoločné znaky
– dieťa s MR skôr spomína ako premýšľa, jeho myslenie sa obmedzuje na
konkrétne situačné súvislosti = nedokáže vyčleniť podstatné znaky,
nedokáže poznať spoločné vlastnosti
– obmedzená až žiadna schopnosť zovšeobecňovania
– nesústavnosť myslenia – aj náhodná chyba dieťa veľmi rýchlo odvedie od
správneho riešenia
– výkyvy pozornosti a neustále kolísajúci tonus psychologickej aktivity
– slabá riadiaca úloha myslenia
– neschopnosť použiť osvojené rozumové operácie v prípade potreby

Nekritičnosť myslenia
– nepochybujú o správnosti svojich domnienok, zriedka spozorujú svoje
chyby
– základná cesta rozvíjania myslenia – systematické vzdelávanie,
osvojovanie vedomostí a zručností
– veľmi pomalé osvojovanie si nového = potrebujú mnoho opakovaní
– rýchle zabúdanie
– získané poznatky a zručnosti nedokážu včas a vhodne využiť v praxi
– príčina: slabosť spojovacej funkcie mozgovej kôry, pomalé tempo
vytvárania iných nových podmienených spojov
– charakteristické: pomalé tempo osvojovania a nestálosť uchovávania
– spravidla si lepšie pamätajú vonkajšie znaky, nezapamätajú si vnútorné
logické súvislosti, pretože ich proste nevyčleňujú
– nedokážu sa cieľavedome učiť a spomínať si
– dôležité stránky osobnosti:

A. inteligencia
B. emocionalita
C. úroveň rozvinutých vôľových vlastností
D. úroveň adaptačných schopností
E. povahové vlastnosti, postoje
F. schopnosť nadväzovať vzťahy s okolím
Emocionálny vývin detí s MR
– emocionálna nevyspelosť
– cudzie prostredie, neznáme osoby, podnety, neúmerné, náročné úlohy –
strach, intenzívne reakcie – znevýhodnené deti s MR v testových situáciách
– city úzko súvisia s potrebami a ich uspokojovaním
– u detí s MR – nedostatočne diferencované city = na úrovni mladého dieťaťa
– city neadekvátne podnetom
– nedostatočné riadenie citov intelektom
– neschopnosť korigovať citom vzhľadom k situácií
– komplikované vytváranie morálnych citov – svedomie, súcit, pocit
zodpovednosti, povinnosti
– patologické citové prejavy
– u niektorých detí epizodické poruchy nálad (hlavne u epileptikov)
– EUFÓRIA (nevysvetliteľný pocit šťastia, smiechu,...) – môže byť
príznakom zhoršenia choroby
– apatia, nezáujem, ľahostajnosť, nedostatok potreby pohybu, strata
záujmov – tiež môže byť príznakom choroby
– dôležité – sledovať psychologický vývin u detí, ktoré od detstva vyrastajú
v ústavoch, detských domovoch... – často narušený duševný vývin až
emočná deprivácia
– deti s MR – napriek nedostatkom dokážu mať radi svojich blízkych, sú
vnímaví k bolesti a trápeniam blízkym a sú ochotní pomáhať každému, kto
pomoc potrebuje