You are on page 1of 2

Klasifikácia mentálnej retardácie

r. 1992 – vstúpila do platnosti 10. revízia medzinárodnej klasifikácie chorôbv-


v rámci nej sme prevzali nové označenie mentálne j retardácie

Ľahká mentálna retardácia – IQ 50 – 69


– deti v ľahkom pásme MR sú vzdelávané v A variante špeciálnych ZŠ
– dokážu používať reč v dennom kontakte, udržať a viesť konverzáciu,
absolvovať jednoduché interview
– väčšina jednotlivcov z tohto pásma vedie nezávislý život, úplnú nezávislosť
dosahujú v sebaobsluhe (najesť, obliecť sa, hygiena), dokážu absolvovať
jednoduché domáce práce
– hlavné problémy – pri teoretickej práci v škole – niektorí jednotlivci majú
problém s čítaním, písaním, prospieva im výchova a vzdelávanie, ktoré je
zamerané na rozvíjanie ich zručností
– väčšina jednotlivcov je schopná mentálnej práce ak nie je potrebné logické
myslenie a teoretické vedomosti
– v sociokultúrnomkontexte sa kladie veľmi malý dôraz na teoretické
znalosti, v tejto oblasti nemajú deti výraznejšie problémy
– problémy – majú najmä vtedy, keď sú emocionálne a sociálne nezrelé,
ťažko sa prispôsobujúci kultúrnym tradíciám, normám a očakávaniam
– jednotlivcov v ľahkom pásme MR majú prítomný organickú príčinu MR
u niektorých jednotlivcov zostávajú príčiny MR neodhalené
– k mentálnej retardácii sa môžu pridružiť aj rôzne chorobné stavy, vývinové
poruchy, epilepsie, poruchy správania alebo rôzne telesné postihnutia
– do tejto kategórie patrilo: slabomyseľnosť, ľahká mentálna subnormalita,
debilita

Stredne ťažká mentálna retardácia – IQ 35 – 49


– u jednotlivcov v tomto pásme sa výrazne oneskoruje rozvíjanie, chápanie
a používanie reči, obmedzujú sú aj celkové dorozumievanie schopnosti
– obmedzené majú aj schopnosti starostlivosti o seba a zručnosti
– pri kvalifikovanom a odbornom pedagogickom vedení si osvoja základy
čítania, písania a počítania
– vzdelávaní sú v B variante špeciálnych ZŠ
– špeciálne vzdelávacie programy môžu deťom poskytnúť príležitosť
k získaniu základných vedomostí a zručností
– v dospelosti títo jednotlivci nevykonávajú jednoduchú manuálnu prácu,
ktorá musí byť dôsledne štrukturovaná a musí mať odborný dohľad
– v dospelosti sú schopní viesť život iba s dohľadom, bývajú úplne mobilní,
fyzicky aktívni, väčšina z nich preukazuje schopnosť nadväzovať
komunikáciu, viesť z druhými jednoduchý rozhovor, podieľajú sa na
jednoduchých sociálnych aktivitách
– reč jednotlivcov býva oneskorená, gramaticky nesprávna, tvoria
jednoduché vety
– medzi jednotlivcami bývajú rozdiely – niektorí dosahujú vyššiu úroveň
v senzomotorických činnostiach, iní sú zasa lepší v sociálnych interakciách
a komunikácii, niektorí radi hovoria, iní majú problém hovoriť o sebe,
o svojich potrebách, niektorí sa nenaučia hovoriť vôbec, ale rozumejú
jednoduchým verbálnym inštrukciám
– u väčšiny sa prejavuje organická etyológia, u veľkej väčšiny je pridružený
autizmus alebo iné vývinové postihnutia (postihujú celú osobnosť)
– často bývajú pridružené telesné postihnutia, neurologické ochorenia,
epilepsia, niekedy aj psychiatrické ochorenia
– táto forma MR zahŕňa: stredne ťažkú mentálnu subnormalitu, imbecilitu