You are on page 1of 3

Metodológia pedagogiky mentálne postihnutých

Metodológia
– Náuka o metódach, ktoré môžeme členiť podľa zvláštnych aspektov
A. Podľa bádateľskej činnosti na:

1. Bádateľsko–výskumnú činnosť
– Je zameraná na získavanie poznatkov, ktoré tvoria teoretickú časť odboru

2. Bádateľsko-teoretickú činnosť
– Spracúvajú teoretické údaje získané výskumom

3. Vedecko-metodologickú činnosť
– Riešia metodologické problémy odboru

Výskumné metódy v pedagogike mentálne postihnutých


– Nástrojom poznania sú vedecko-výskumné metódy, prostredníctvom
ktorých bádateľ preniká od skúmania vonkajších javov k ich podstate
a objaveniu zákonitostí medzi jednotlivými príčinami a vzťahmi
– Každá výskumná metóda musí spĺňať viacero podmienok:
1. Validita (platnosť)
2. Reliabilita (spoľahlivosť)

Výskumné metódy napomáhajúce formulovať výskumný problém

1. Literárne metódy
– Opierajú sa o štúdium literárnych prameňov, ktoré sa danou problematikou
zaoberajú

2. Historické metódy
– So zameraním na štúdium problému z historického aspektu

3. Metódy na získavanie empirických údajov


– Výskum (empirický)
A. Kvalitatívny výskum – zameraný na človeka
B. Kvantitatívny výskum – zameraný na čísla, údaje

Kvalitatívny výskum
1. Pozorovanie

– Patrí k najviac používaným kvalitatívnym výskumným metódam


– Väčšina autorov ho definuje ako zámerné a cieľavedomé vnímanie
jednotlivca v určitej činnosti
– Výhodou je bezprostrednosť situácie
– Nevýhodou je neopakovateľnosť situácie

2. Exploračné metódy
– Dotazník
– Rozhovor
– Riadený rozhovor

Dotazník

– musí mať sprievodný list (kto?, čo?)


– otázky polouzavreté, uzavreté, otvorené

Rozhovor

3. Experiment

– taká výskumná práca, kde výskumník aktívne zasahuje do špec.-pedag.


javov a procesov za vopred stanovených podmienok
– patrí medzi najnáročnejšie výskumné metódy
– potrebujeme 2 skupiny ľudí – jedna s premennou a bez nej

4. Kauzistická metóda
– Spočíva v starostlivom štúdiu a zhodnotení všetkých dostupných
materiálov o dieťati
– Ide o zbieranie výsledkov z rôznych činností
– Hodnotenie písomných prác, ktoré hodnotíme z hľadiska formálneho (štýl
písma) alebo obsahového (či sa vie vyjadrovať)

A. Hodnotenie výtvarných činností


– Sústreďujeme sa na obsahovú stránku tresty, ale aj na skúmanie farieb,
dynamickosť kresby
– Sledujem aj disciplínu dieťaťa pri práci, vzťah k ostatným deťom, úroveň
vyjadrenia svojich pocitov a spracovanie témy

B. Hodnotenie pracovných činností dieťaťa


– Hodnotíme úroveň teoretických vedomostí, dodržiavanie technologického
postupu, estetickosť výrobku

5. Testové metódy
– Testom rozumieme štandardný súbor otázok a úloh a odpovedá na ne
– Pri špec.-pedag. výskumoch používame testy vedomostné, motoriky,
laterality, logopedické testy...

6. Prístrojové metódy
– Veľkou výhodou je ich presnosť a minimálne chyby pri vnímaní údajov
– Audiometria

7. Metódy zamerané na spracovanie získaných údajov

A. Matematicko-štatistické spracovanie výsledkov


– Spočíva v zoradení číselných údajov tak, aby bolo možné prostredníctvom
nich porovnávať význam rozdielov, hodnôt alebo zisťovať vzťahy medzi
premennými

B. Logická analýza a syntéze


– Spočívajú v určení kritérií, podľa ktorých sa údaje triedia alebo zoskupujú
– Analýzou chápeme logické členenie celku na časti
– Syntézou spájanie týchto častí do celku

C. Indukcia a dedukcia
– Indukcia – postupuje od všeobecného k jednotlivému
– Dedukcia – naopak

D. Metóda porovnávania (komparácie)