You are on page 1of 1

Druhy oligofrénie

1. Typ eretický
– patrí sem dieťa vzrušivé, nepokojné, dráždivé
– procesy vzruchu a útlmu prebiehajú patologicky rýchlo, vzruch prevláda
nad útlmom
– výrazná je hyperkinetickosť, motorický nepokoj, deti musia neustále
niečo robiť, sú neobratné, impulzívne, výbušné
– eretickosť sa prejavuje veľmi nápadne, najmä v škole, kde deti
nevydržia dlhšie sedieť, stále sa vrtia, otáčajú, vyskakujú z lavice,
všetko chytajú, kazia, ničia
– prejavujú sa ako zlostné, agresívne, bijú sa, často napádajú spolužiakov,
veľmi ťažko sa ovládajú a zvládajú, bývajú ustavične stredobodom
pozornosti
– eretickosť je veľmi vážnym výchovno-vzdelávacím problémom, pretože
sa prejavujú veľmi vážnymi nedostatkami pozornosti
– ich reč je neprimerane rýchla, hlučná, stále rozprávajú, majú nevhodné
poznámky
– zrýchlené myslenie je málo hodnotné s primitívnymi asociáciami, čo sa
odráža v celkovom prospievaní dieťaťa
– prejavy eretických detí môžeme tlmiť liekmi – Ataraktikami,
psychoterapeutickým výcvikom

2. Typ apatický
– je opakom eretického
– deti pasívne, nevzrušivé, s nedostatkom prirodzenej aktivity, u ktorých
proces vzruchu a útlmu prebieha patologicky pomaly
– výrazná je ich nepohyblivosť, nečinnosť
– výrazne u nich prevláda hypokinetickosť, nečinnosť, deti sú malátne,
lenivé, niekedy sa prejavujú nediferencovanými pohybmi, ktoré sú
stereotypné
– v škole patria medzi obľúbené, pretože sú dobré, poslušné, nie sú s nimi
žiadne výchovné problémy
– voči podnetom sú ľahostajné
– ťažko sa dajú motivovať, aktivizovať, máločo ich zaujíma, veľmi radi
pasívne pozorujú svoje okolie
– vôľa apatikov je veľmi slabá, neradi prekonávajú prekážky, citovo sú
tupé, málovravné, ich prejavy sa dajú meniť medikamentózne,