CAIET DE SARCINI

1.Obiectul procedurii de achizitie publica Achizitie tehnica de calcul 2.LegislaŃia aplicabilă – OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 34 / 2006 privind achiziŃiile publice; – Legea nr. 337/2006, prin care a fost aprobată cu modificări OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 34/2006; – H.G. 925 / 2006, privind aprobarea normelor de aplicare a ordonantei. 3.Oferta: 3.1. Conditii generale de ofertare  Oferta va fi prezentată în limba românã şi va conŃine: 1. PreŃul 2. Marca, tipul si caracteristicile complete ale fiecarei componente. 3. Termenul de garanŃie 4.CondiŃiile şi termenul de livrare 5.Termenul de valabilitate al ofertei PreŃurile vor fi finale şi vor cuprinde toate taxele (cheltuielile de transport, cheltuielile de depozitare sau alte taxe ocazionate de livrarea sau furnizarea acestora, alte costuri). PreŃurile şi valoarea totală vor fi exprimate în RON şi în EURO, vor fi ferme, nu se vor majora ulterior şi vor fi valabile până la realizarea integrală a contractului. Pentru a evalua şi compara cât mai corect ofertele depuse, persoana juridică achizitoare poate cere ofertantului clarificări la oferta sa. Atat cererea de clarificare cât si răspunsurile vor fi formulate în scris, neadmiŃându-se nici o modificare a preŃului sau conŃinutului ofertei cu excepŃia cazurilor în care se solicită corecŃia erorilor de calcul sau a greşelilor materiale descoperite de Comisia de LicitaŃie în cursul examinării ofertelor.  Oferta evaluată ca necorespunzătoare este respinsă de către persoana juridică achizitoare şi nici nu poate deveni corespunzătoare prin corectarea acesteia, ulterior. 3.2.Certificarea calităŃii OfertanŃii vor prezenta certificat de atestare al calităŃii echipamentelor. 3.3.Perioada de garanŃie  Perioada de garanŃie, începând de la data recepŃiei calitative va fi de minimum 2 ani, şi se asigură pe componente. GaranŃia echipamentelor livrate cade în răspunderea vânzătorului pe toată perioada de garanŃie definită în ofertă. În perioada de garanŃie, vânzătorul se obligă să asigure constatarea unei defecŃiuni în maximum 8 ore şi remedierea defecŃiunii în maxim 24 de ore de la data reclamării acesteia de către beneficiarul echipamentelor. Remedierea se va face la sediul beneficiarului (D.R.D.P. Bucureşti Central + secŃii: Alexandria, Buzău, Bucureşti Nord, Bucureşti Sud, Târgovişte, Piteşti, Ploieşti, ACI Giurgiu),

3.1.533 MHz system data bus . recepŃia calitativă. Caracteristici tehnice CALCULATOARE CANTITATE: 55 BUC CERINTE MINIMALE Se va specifica de catre OFERTANT Se va specifica de catre OFERTANT Se va specifica de catre OFERTANT FSB: CHIP SET: .Nivel de performanta Intel Pentium4. Pentru monitoare. Perioada de garanŃie se majorează cu timpul de nefuncŃionare al echipamentelor în intervalul de reparare al acestora.Procesoare suportate: 533/MHz FSB . garanŃia va fi asigurată indiferent de numărul de pixeli morŃi şi de poziŃia acestora.Suport memorie 4 GB DDR 400 .Nivel de performanta Intel 945G .4.  Se va mentiona adresa (localitatea) unitatii care poate asigura service autorizat pentru echipamente. 2. calitatea şi performanŃele bunurilor oferite pentru perioada de garanŃie. la livrarea fizică a echipamentelor.533 MHz system bus .8 GHz . 4. echipamentele se vor transporta la sediul furnizorului de către acesta. consemnata in procesul verbal. Cele două operaŃiuni de recepŃie vor fi consemnate prin proces verbal.iar în cazul unor defecte mai grave. astfel: 1.4. 3. În cazul în care una din componente va fi înlocuită cu alta nouă.1 x Port Serial Async. va fi adusa la cunostinta furnizorului de echipament.CondiŃii de recepŃie RecepŃia se va face în două etape.  Pentru defectiuni majore ale echipamentelor care necesita o durata de depanare mai indelungata de 4 – 5 zile vanzatorul va asigura un echipament echivalent pentru desfasurarea in continuare a activitatii. recepŃia cantitativă. după instalarea softului de către contractant (furnizor) şi verificarea funcŃionării la parametri normali. Perioada de garanŃie începe din momentul recepŃiei finale. PRODUCATOR: MODEL: COD (P/N): SISTEM Procesoare suportate: Interfere externe: . CondiŃii şi termene de livrare şi de execuŃie Termenul de livrare maxim al echipamentelor este de 30 de zile lucratoare de la data semnării contractului.  Contractantul va trebui să asigure garanŃia de buna funcŃionare.1 x Port Paralel ECP/EPP . în prezenŃa furnizorului 2. Data punerii in functiune a echipamentului. în prezenŃa furnizorului. Toate acestea vor fi specificate în ofertă. aceasta va beneficia de un nou termen de garanŃie.

cel putin 4 front .1 x Port Keyboard PS/2 .On screen Display Controls PRODUCATOR: MODEL: COD (P/N): TIP DISPLAY: PIXEL PITCH : CONTROL: .1 x Port Port Mouse PS/2 . min.8 x Port USB 2.128 MB .264 dp. mouse optic RS232 .80 GB MONITOARE LCD 15” CANTITATE: 55 BUC CERINTE MINIMALE Se va specifica de catre OFERTANT Se va specifica de catre OFERTANT Se va specifica de catre OFERTANT .DDR SDRAM.1 x RJ45 .0.4 conectori S-ATA/100 .Adaptor video integrat .1 x 10/100/1000 MBPS.Intel Pentium 4 .300 cd/mp .1 slot PCI Express x16 .15” .Se va specifica de catre OFERTANT .min 2 full length .0. tastatura.2 x PCI (full height) . RJ-45.Interfere interne: Sloturi PCI: VIDEO: AUDIO: PROCESOR: Producator Nivel de performanta: Frecventa: L2 cache: MEMORIE: Cod: Tip memorie: Capacitate memorie RAM: RETEA: HARD DISK Producator: Cod: Tip magistrala: Capacitate: Licenta OEM Windows XP Professional SP2 CD-ROM .min.LCD .2 x 256 MB .1 x VGA . DDR2 SDRAM .SATA . 533 MHz FSB .4 x DIMM .8 GHz.8 ms.1 x FDC . Se va specifica de catre OFERTANT Se va specifica de catre OFERTANT .Sistem audio integrat Se va specifica de catre OFERTANT . max.2.

cu cel puŃin cinci zile înainte de termenul de depunere a ofertelor. Persoana juridică achizitoare poate să aducă modificări printr-un amendament asupra documentelor concursului din iniŃiativa proprie sau urmare a unui răspuns la o solicitare a unui potenŃial ofertant. 4. Amendamentul va fi notificat prin scrisoare sau fax. Analist programator Vlad Alina . 500:1 min. în situaŃia în care: 1.N. modalităŃile de reziliere a contractului şi rezolvarea eventualelor litigii ivite pe parcursul derulării contractului. 1024 x 768 @ 75 Hz min. ModalităŃi şi condiŃii de plată Plata echipamentelor şi materialelor contractate se va efectua integral. valorile prezentate de ofertanŃi în oferte depăşesc cu valori inacceptabile pentru investitor valorile anterior estimate şi prevăzute în buget.A. 1600 /V ENERGY STAR TCO 03 ISO 9001/2001 pentru producator 2 ani "on site" 5. 2. îşi rezervă dreptul de a respinge orice ofertă sau toate ofertele. 5. S. 6. valorile prezentate de ofertanŃi în oferte sunt subevaluate din dorinta de a castiga cu orice pret contractul.A. BUCUREŞTI. 7. prin D. Omiterea vreunei informaŃii cerute în documentele concursului sau prezentarea unei oferte necorespunzătoare faŃă de documentele concursului reprezintă riscuri asumate de ofertant ce pot avea drept urmare depunctarea sau chiar respingerea ofertei sale.T.D. Precizări finale C. nu respectă prevederile prezentului caiet de sarcini. a contravalorii dobânzilor bancare şi a daunelor. ca entitate achizitoare.R. contractul va cuprinde clauze asiguratorii privind răspunderea părŃilor asupra realizării contractului în condiŃiile şi la termenele stabilite. nu respectă prevederile legale în vigoare. Plata se va face în RON.N. precum şi modalităŃile de recuperare a sumelor plătite.REZOLUTII RECOMANDATE: CONTRAST UNGHI DE VIZUALIZARE STANDARDE: GARANTIE: - 1280x 1024 @ 75 Hz. plata de penalizări.P. parametrii tehnici funcŃionali ai echipamentelor oferite şi/sau condiŃiile economice prezentate de ofertanŃi sunt inacceptabile. 3.R.D.. Clauze asiguratorii şi de penalizare Pentru câştigătorii concursului. conform contractului incheiat intre parti. tuturor ofertanŃilor care au achiziŃionat documentele concursului. Şef Serviciu I.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful