You are on page 1of 3

D.

Metóda porovnávania alebo komparácie


- spočíva v myšlienkovom alebo praktickom porovnávaní vybraných znakov podľa
určitých kritérií

E. Metóda zovšeobecnenia
- spočíva v myšlienkových postupoch pri ktorých sa vysloví zovšeobecňujúci
úsudok alebo súd

- v pedagogike MP – môžeme metódy podľa špecifickosti členiť na:

A. všeobecné – ktoré sa používajú tak pri intaktných jednotlivcoch ako aj pri


jednotlivcoch s MP

B. špeciálne – ktoré sú u detí s MP použiteľné určitými úpravami

C. modifikované – sú určené výlučne u detí s MP

Diagnostika v pedagogike mentálne postihnutých


– súčasťou metodológie pedagogiky MP je aj diagnostika
– tak v PMP ako aj v iných odboroch je rozdiel medzi diagnostikou
a výskumom

1. rozdiel spočíva v cieľoch


– cieľom je výskumu PMP je pozorovanie zákonitostí, výchovy a vzdelávanie
MP
– cieľom diagnostiky je pomoc jednotlivcovi s MP
– rozdiel spočíva aj v tom, že vo výskume sa overujú aj hypotézy na
skúmanom súbore

Diagnostika
- týka sa výlučne jednotlivca s MP

- je spôsob poznávania, predstavuje poznávanie individuálnych osobitostí


jednotlivca s MP

Špeciálno-pedagogická diagnóza
– je vymedzenie najvýznamnejších znakov a vlastností dieťaťa s postihnutím
s ohľadom na výchovno-vzdelávací proces

Diagnostikovanie
– chápeme aj ako dynamický proces alebo cieľavedomú činnosť, ktorej
výsledkom je diagnóza napríklad v škole, to môže byť hyperaktivita,
hypoaktivita, pasivita, neschopnosť vyvodzovať logické vzťahy, znížená
schopnosť formulovať myšlienky, produkovať ich
– Špeciálno-pedagogická diagnostika sa usiluje o všeobecne platné postupy,
ktoré sa dajú aplikovať pre všetky druhy postihnutí
– Diagnostika v PMP sa snaží o vypracovanie najjednoduchších metód,
pomocou ktorých sa oddeľujú individuálne osobitosti a znaky MP
– v pedagogike MP vyplývajú ciele a význam diagnózy zo samotnej úlohy
a poslania diagnostiky
– cieľom diagnostiky je optimalizácia výchovno-vzdelávacieho procesu
a z nej vyplývajúce zvýšenie efektívnosti výchovy a vyučovania

Mentálna retardácia
Príčiny vzniku mentálnej retardácie
– medzi príčiny vzniku MR patria:
A. endogénne (vnútorné)
B. exogénne (vonkajšie)

A. sú zakódované v pohlavných bunkách v spojení , z ktorých vzniká nový


jednotlivec
B. môžu spôsobiť MR, pôsobia od počatia v priebehu celej vývinovej fázy
a ďalšieho života jednotlivca
– môžu ale nemusia byť príčinou poškodenia mozgu dieťatka alebo
akéhokoľvek plodu
– endogénne aj exogénne faktory – nepriamo vplývajú na vývin plodu
a dieťatka po celý život
– exogénne faktory delíme podľa doby pôsobenia na:

1. prenatálne
2. perinatálne
3. postnatálne

– z najčastejších príčin vzniku MR môžeme uviesť:


A. následky infekcií a intoxikácii (prenatálne, postnatálne infekcie,
intoxikácie, toxoplezmózy)
B. následky úrazov a fyzikálnych vplyvov (mechanické poškodenie
mozgu pri pôrode, postnatálne poškodenie mozgu, hypoxie)
C. rôzne otravy
D. makroskopické lézie v mozgu (rôzne novotvary a rôzne
degenerácie CNS)
E. poruchy výmeny látok, mozgu a výživy (fenylketoméria,
kretenizmus)
F. ochorenia a stavy spôsobené inými a nešpecifikovanými
prenatálnymi vplyvmi (vrodený hydrocefalus, mikrocefalus)
G. anomálie chromozómov (Dawnov syndróm)
H. nezrelosť, vážne duševné poruchy
I. psychosociálna deprivácia
– následky poškodenia mozgu bez ohľadu na príčinu, čas a patologicko-
anatomické zmeny označujeme ako ENCEFALOPATIE

Možnosti prevencie vzniku MR


A. – žena by mala najmenej 3 mesiace pred otehotnením navštíviť svojho
lekára
B. – budúca mamička by mala prijímať správnu potravu, má byť rozmanitá
s množstvom ovocia, zeleniny, rýb, obilnín, mliečnych výrobkov, strukovín
C. – žena by mala prestať prijímať alkoholické nápoje
D. – mamička sa musí chrániť pred kiahňami, hepatitíde a rôznymi infekčnými
a bakteriálnymi ochoreniami
E. – mamička musí ihneď prestať s fajčením
F. – vyvarovať sa zbytočnému užívaniu liekov
G. – vhodná je pri výskyte postihnutia v rodine návšteva genetickej poradne
H. – vyvarujeme sa RTG žiareniu najmä v prvých mesiacoch tehotenstva
I. – povinnosťou mamičky je pravidelne navštevovať poradňu pre matky s
deťmi