You are on page 1of 4

Vývoj obsahu predškolskej výchovy na Slovensku po roku 1945

Obsah = učebné osnovy, programy, kurikulum

– Zmena v živote celého Slovenska

1945 – Košický vládny program


– Vzdelanosť pre všetkých
– Výchova detí od 3 rokov
– Detské opatrovne

– v máji 1945 – na SR 209 detských opatrovní – 102 slovenských, 105 –


nemeckých

– v decembri 1945 – 384 detských opatrovní – prudký rozvoj mat. škôl

– v máji 1945 – smernice ako pracovať v detských opatrovniach po novom

1948 – mimoriadne významný pre predškolskú pedagogiku


– zákon o jednotnej škole
– po prvýkrát v histórii SR sa do tohto zákona dostáva pojem Materská škola
a učiteľka
– bol vydaný Pracovný program materskej školy (20 strán a bolo v ňom
všetko)
– prudký rozvoj MŠ pokračoval
– bolo už vyše 1000 MŠ

1953 – Školský zákon


– znovu sa dostávajú MŠ
– MŠ pre deti od 3 – 6 rokov
– začlenené aj vzdelávanie učiteliek MŠ – vznikli pedagogické školy pre
vzdelávanie učiteliek MŠ s maturitou

Prechodné učebné osnovy pre MŠ


– boli utvorené z obsahu učebných osnov 1.ročníka ZŠ a prispôsobené deťom

1955 – boli vydané nové učebný osnovy pre MŠ


– začiatok 60. rokov – začali uvažovať o budovaní a rozvíjaní jaslí pre deti od
0 – 3 rokov
– patrili pod Ministerstvo zdravotníctva
– deti boli členené – 0,5 – 1 rok – kojenci; 1 – 2 roky; 2 – 3 roky
– na každom oddelení pracovali 3 pracovníčky = 2 kvalifikované zdravotné
sestry (SZŠ s maturitou) + 1 pestúnka
– všetky museli mať pedagogické minimum
– jasle riadila vedúca jaslí

od 1960 – bol vydaný školský zákon – Zákon o výchove a vzdelávaní


– do tohto zákona boli začlenené aj predškolské zariadenia
– Spoločné zariadenie jasle a materská škola
– jasle mali oddelenia a MŠ triedy
– nemali vedúci jaslí
– v MŠ – 2 kvalifikované učiteľky
– celé to riadila riaditeľka
– patrili do rezortu školstva

1960 – boli vydané osnovy výchovnej práce pre jasle a MŠ

1976 – dokument Ďalší rozvoj ČS výchovno-vzdelávacej sústavy


– podstatou bolo celoživotné vzdelávanie každého

1978 nový zákon – Zákon o školských zariadeniach


– predškolské zariadenia boli vyčlenené zo školského zákona o pridané do
zákona SNR
č. 78/1978 ZB. o školských zariadeniach

- 4 druhy predškolských zariadení - Jasle, MŠ, Spoločné zariadenie – jasle


a MŠ, Detský útulok

- nastala nová koncepcia – bol vydaný Program výchovnej práce v jasliach a MŠ


a prvýkrát v histórii sa začal overovať v období 3 rokov

1. rok overovania – iba vo vybraných MŠ na SR a Čechách

- po roku sa urobili vyhodnotenie

- ukázalo sa, že je treba ho zdokonaliť

2. a 3. rok – overoval sa na všetkých MŠ v ČSR (bolo ich 9000)

- každoročne sa vyhodnotili výsledky overovania

- po 3. roku bola vykonaná komplexná analýza účinnosti nového poňatia


predškolskej výchovy v ČSR

- na základe tohto všetkého bol vytvorený program výchovnej práce v jasliach


a MŠ

- v Čechách v r. 1985 a na SR v r. 1987 – bol používaný

- tento program bol platný do r. 1993

1993 – nový zákon NRSR č. 279/1993 Z. z. o Školských zariadeniach


– stanovil názov MŠ a špeciálne MŠ
– je platný do 1.9.2008

2008 – máme školský zákon č. 245/2008 o Výchove a vzdelávaní


– MŠ boli opätovne zaradené do tohto zákona
– na základe zákona bol vydaný Štátny vzdelávací program ISCED 0 –
predprimárne vzdelávanie
– v každom zákone bol cieľ a poslanie MŠ

(Koncepcia predškolskej výchovy – ISCED)


1993 – program z r. 1987 bol inovovaný – boli upravené východiská a bola
upravená matematika

– štruktúra programu výchovno-vzdelávacej práce v MŠ (1987)


– telesná výchova
– rozumová výchova:
A. rozvíjanie poznania (prvouka)
B. jazyková výchova (SJ)
C. rozvíjanie základných matematických predstáv (M)
– mravná výchova
– pracovná výchova
– estetická výchova:
A. hudobná výchova
B. výtvarná výchova
C. literárna výchova

– program v r. 1999 = Program výchovy a vzdelávania detí v MŠ


– zmeny:
– telesná výchova
– prosociálna
– pracovná
– rozumová
– estetická

– rozdiely – bola vypustená mravná výchova a bola naradená prosociálnou

– rozvíjanie základných matematických predstáv – nahradené


matematické predstavy

Návrh rozvoja výchovy a vzdelávania na roky 2008 – 2015


– na základe tohto sa vypracoval národný program výchovy a vzdelávania na
obdobie 15 – 20 rokov
– nadväzne vypracovaná koncepcia predškolskej výchovy
– bol vydaný štátny vzdelávací program
– 2 programy – Národný program; Programy, ktoré si určujú školy
– obsah výchovy a vzdelávania a ciele výchovy a vzdelávania smerujú
k celostnému rozvoju osobnosti dieťaťa

Seminárna práca
– ISCED
– Program z r. 1999
– Vybrať hociktorú oblasť, + aj -
– Svojim slovami, minimálne 3 – 4 strany
– do skúšky