You are on page 1of 2

Predškolská pedagogika, Pedagogika a aj Špeciálna pedagogika –

sú to vedy

Predškolská pedagogika – je to veda, ktorá sa zaoberá aj teóriou aj praxou

Predškolská výchova – je to výchova dieťaťa predškolského veku

Predškolské vyučovanie – vyučovanie – ide o materskú školu, nazýva sa


zamestnanie (predškolské vyučovanie)

Vyučovanie – je to ohraničený proces, ktorý má svoj cieľ, je to interakcia medzi


učiteľom a žiakom. Má svoje metódy (didaktika).

Didaktika – teória vyučovanie

Pedagogika
1. Teória predškolskej výchovy
2. Teória didaktiky

Učenie – je to psychologický pojem

Vzdelávanie – je to proces, ktorý ako učenie trvá celý život. Je to proces


nadobúdania a rozvíjania svojich zručností a návykov.

Edukácia – zahŕňa pojem

Výchovno-vzdelávací proces , Edukačný proces – rovnaký význam

Výchovno-vzdelávací proces – uskutočňuje sa v školách, je cielený,

Kurikulum – obsah výchovy (znamená to) – je to v učebných osnovách

Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách –


základný dokument predškolskej výchovy (1999)

– pri programe neuvádzame autora!!!


– takisto aj pri zákone a ústave SR neuvádzame autora

Štátny vzdelávací program (ISCED 0) = preprimárne vzdelávanie – pre


materské školy

Štátny vzdelávací program (ISCED 1) = primárne vzdelávanie – pre


základné školy

História výchovy
Výchova je stará ako ľudstvo a v predhistorickom období existovala výchova, ale
nebola tak dobré „vyvinutá“ a spočívala v tom, že ľudia mali najprv prežiť, potom
si zaobstarať potravu a postarať sa o seba. Všetci mali radi všetkých rovnako.

Napodobňovanie – dieťa napodobňuje dospelých


Otrokárska spoločnosť - výchova záležala od „vrstvy“. Otrokár bol pán,
ktorý bol vyššie nad otrokom a mohol zabiť dieťa. Zanechala v nás veľa
pozitívneho – staroveké Grécko.

Staroveké Grécko - výchova a začiatky predškolskej výchovy


– Platón – vyjadril sa o výchove ako prvý z ľudstva
– Aristoteles – rozvinul myšlienky Platóna – o výchove dieťaťa
v predškolskom veku, vznikol aj pojem zložky výchovy, mravná výchova,
pracovná výchova, estetická výchova, rozumová výchova. Vyjadril
požiadavky na dieťaťa.

Predškolská výchova – výchova dieťaťa doma

Inštituciárna výchova – výchova dieťaťa v inštitúciách

Pedagóg – otrok, ktorý vozil deti do školy

Staroveký Rím
– prvý pojem učiteľ vznikol v Starovekom Ríme – Marcus Fabius Quintilianus
– napísal spis, aký má byť učiteľ
– nadväzovala na grécku výchovu
– podstata výchovy bola výchova rečníka

Stredovek
– začína feudalizmus – je tam feudál a nevoľník
– tvrdá školská výchova – scholastika
– zasahuje Cirkev do výchovy
– rozvoj škôl a univerzít – Taliansko – Palermo, Boloňa (1. Univerzita), Karlova
univerzita (1348), Academia Istropolitana (1465)
– Ján Amos Komenský – učiteľ sveta, ktorý položil základy predškolskej
pedagogiky
– - vytvoril prvý obsah výchovy – mravná, rozumová, telesná, náboženská,
zmyslová,
– - Princípy a zásady výchovy a vzdelávania – vyslovil – názornosť,
ústupnosť, primeranosť,
– - stanovil metódu HRY – najzákladnejšia metóda – hráme sa celý život
– - autor – Veľkej didaktiky – aj pre ZŠ, Informátorium školy materskej