You are on page 1of 3

Malé sociálne skupiny

Sociálne skupiny sa považujú za efektívny nástroj na dosahovanie cieľov (pre


účely vzdelávania, pre terapeutické komunity je veľmi dôležitá, nikto nemôže
rozhodovať za iného, preto sa musí diskutovať v skupine).

– ovplyvňujú prežitie firiem (využívajú dynamiku malých sociálnych skupín),


– skupinové rozhodnutia sú kvalitnejšie ako rozhodnutie, ktoré urobí jedinec
sám,
– v skupine vzrastá motivácia k činnosti.

Atmosféra v sociálnej skupine


– atmosféra spolupráce
– atmosféra súťaže

Súťaživá atmosféra sa nepovažuje za výhodnú, pretože zvýhodnený sú silnejší

Atmosféra spolupráce – získavajú všetci

Z atmosféry spolupráce vzniká synergický efekt – členovia skupiny sú viac,


než súčet členov

– kvalita ktorý by skupina nesplnila keby sa členovia nespojili

Charakteristiky malých sociálnych skupín


1. Zdieľanie spoločného cieľa
2. Veľkosť skupiny:
A. Malé – vedúci skupiny je fyzicky prítomný medzi členmi skupiny,
vznikajú blízke sociálne vzťahy, komunikácia je obojstranná
B. Veľké – vedúci nie je fyzický prítomný, pôsobí na členov skupiny cez
média, komunikácia je jednosmerná, nemajú bezprostredný prístup
k vedúcemu, blízke vzťahy nevznikajú
C. Stredné – komunikácia je jednosmerná, nevznikajú sociálne vzťahy,
vedúci je fyzický prítomný

Miesto stretávania členov skupiny


– volí sa podľa cieľa ktorý chce skupina dosiahnuť

Usporiadanie sedenia členov skupiny


– za vrcholom stola sedí vedúci skupiny
– na druhej strane ten, kto je v opozícii
– za okrúhlym stolom len tak – nie je moc jasne stanovená

Skupinové normy a skupinové pravidlá


– život sociálnej skupiny je regulovaný sociálnymi normami a pravidlami
– normy sú nepísané regulátory správania
– pravidlá písané regulátory správania
– normy a pravidlá majú ten význam, že ak chcem vstúpiť do skupiny musím
sa im podriadiť, ak sa im nepodriadim, tak do skupiny nevstúpim

Skupinová súdržnosť
– je to čo spája členov skupiny dohromady

Skupinové myslenie
– skupina neprijíma informácie z vonku, obyčajne dospeje k nesprávnemu
rozhodnutiu

Problémy a nedostatky porád


1. Ľudia nevedia o čom schôdza je
2. Nikto nevie čo sa má na porade riešiť
3. Porada nemá program
4. Porada trvá príliš dlho
5. Je treba riešiť príliš veľa vecí
6. Prejavy niektorých členov sú príliš nudné
7. Nikto nechce hovoriť o skutočných problémoch
8. Niektorí členovia sa diania nezúčastňujú, bolo by lepšie keby tam
neboli
9. Na schôdzi je veľa odbočenia od tém
10.Vedúci skupiny rozhodne o výsledku vopred, porada má len
odobriť jeho rozhodnutia
11.Útočia jeden na druhého

Je povinnosťou vedúceho vyhnúť sa týmto negatívam, ale nie len jeho. Veľkú
zodpovednosť majú aj členovia. Efektívnosť skupiny závisí od efektivity jej členov.

Tri charakteristiky členov skupiny:

1. Pozícia – miesto jednotlivca v hierarchii skupiny


2. Rola člena skupiny – je súbor povinností spojených s danou pozíciou
3. Status člena skupiny – miera prestíže jedinca v skupine

Výber vedúceho skupiny


V demokratickej spoločnosti vedúceho:
1. Menovanie – v prechodných obdobiach skupiny môže byť menovaný člen
skupiny, poverenie platí len na určitý čas, práva menovaného vedúceho sú
obmedzené
2. Zvolenie – členmi skupiny, tento spôsob je bežný tam kde má skupina
formálnu štruktúru, alebo kde je viac názorov, zvolí sa vedúci a on
rozhodne
3. Funkcia vedúceho rotuje medzi členmi skupiny – je veľmi
demokratický na tejto funkcii sa jednotliví členovia striedajú. Človek môže
byť vedúcim v jednej sociálnej skupine, ale len radovým členom v inej
sociálnej skupine. Vedúci môže byť efektívnym v jednej skupine, ale
neefektívnym v druhej skupine.

Spôsob riadenia malej sociálnej skupiny


1. Autoritatívny – spočíva v tom, že vedúci skupiny strhuje všetku moc na seba,
obyčajne sústreďuje vo svojich rukách všetky informácie, o iných rozhoduje sám,
ostatní členovia sa na rozhodnutiach nezúčastňujú, komunikácia medzi ním
a členmi je jednosmerná, radový členovia k nemu nemajú prístup, vytvára sa kult
vedúceho
2. Demokratický – vedúci prichádza s nápadmi, necháva diskutovať ostatných
členov skupiny, dbá aby sa mal každý možnosť vyjadriť, komunikácia medzi ním
a ostatnými je obojsmerná, informácie v skupine voľne prúdia, nezadržiavajú sa,
všetci môžu byť aktívnymi členmi, je dávaný priestor na tvorivosť cieľov, ciele si
volí skupina sama tak ú aj ochotnejší tieto ciele dosiahnuť
3. Liberálny – je taký, kde vedúci do diania nezasahuje, nevytyčuje ciele
a aktivity, a to preto, lebo členovia skupiny nemajú radi, keď sú dirigovaní,
povinnosťou vedúceho je určiť miesto a čas stretnutia a nič viac