‫رفقای گرامی‬

‫سلم‬
‫پیش از هر چیز بابت اعتمادتان و پاسخ ها و نظرات همدلنه ای که ارسال کرده اید از شما ممنونیم‪ .‬با توجه به زم ان‬
‫بندی اعلم شده‪ ،‬ذکر پاره ای نکات در جهت هماهنگی برای آغاز گفت و گوها و نیز برگزاری جلسه ی گفتگو ضروری‬
‫است‪ .‬اما پیش از آن خود را موظف می دانیم بر مبنای بازخوردی که از رفق ا دری افت کردی م‪ ،‬ب ه برخ ی پرس ش ه ا و‬
‫ابهامات موجود در متن دعوت نامه )که در پاسخ ها نمود داشته است( به طور فشرده پاسخ دهیم‪.‬‬

‫رفع ابهامات و پاسخ به پرسش ها‪:‬‬

‫یک( از آن جایی که در پاسخ های دریافت شده ابهامات و نکات انتقادی مشترک زیادی یافت می شود‪ ،‬می پ ذیریم‬
‫که متنی که برای دعوت به همفکری و تبادل نظر برای رفقا ارسال شد کاستی ه ای ج دی داش ته اس ت‪ .‬ک ه و ب ه‬
‫خصوص در چند مورد خاص به نظر می رسد منظور خود را به درستی و روشنی بیان نکرده ایم‪ .‬نخست این ک ه قص د‬
‫ما‪ ،‬دع وت از عزی زان ب رای تهی ه ی ک بی انیه مش ترک نب ود )گرچ ه مث الی ک ه در م ورد تهی ه مت ن مش ترک زده ش د‪،‬‬
‫متاسفانه چنین معنایی را به ذهن می رساند(‪ .‬همچنین این دعوت معطوف به فع الیت اکسیونیس تی مث ل برگ زاری‬
‫تحصن نمادین در مقابل فلن نهاد یا سازمان نبوده است )هر چند واقفیم ک ه اش کالی از اکسیونیس م م ی توان د در‬
‫شرایط معینی ضروری باشد(‪ .‬به طبع به دنبال هویت سازی از کلیتی ناموجود هم نیستیم و مهم تر این که این پروژه‬
‫را تنها بستر ارتباطی با رفقا و یا افق همکاری های مش ترک نم ی پن داریم؛ بلک ه تنه ا ب ه دلی ل خطی ر ب ودن ش رایط‬
‫حاضر‪ ،‬بر این باوریم که این همکاری می تواند نقطه شروعی برای پیوندهای ارگانیک تر باشد‪ .‬در عین ح ال مخ الفت‬
‫با تحریم و جنگ را جدا از کانتکست کلی مبارزه انقلبی در جهت آزادی و برابری نمی انگاریم‪ ،‬بلکه بر دیالکتیک می ان‬
‫سویه های مختلف مبارزه و همپوشانی نهایی آنها باور داریم‪.‬‬
‫دو( تصور ما بر این بوده که با توجه به دایره خاص مدعوین اولیه ی این پیش نهاد و ف رض وج ود دغ دغه ه ا و علی ق‬
‫مشترک به ویژه در شرایط خطیر حاضر‪ ،‬اعلم زمینه یا حوزه همک اری میتوان د ب رای ش روع گفتگوه ا ک افی باش د و‬
‫راهکارها و طرح های مشخص تر از دل بحث ها ی جمعی حاصل خواهد شد‪ .‬اما به نظر م ی رس د برخ ی رفق ا ارائه‬
‫ی ک پیش نهاد مش خص و ی ا ی ا فهرس ت دقیقت ری از اق دامات ممک ن را ض روری م ی دانن د‪ .‬از ای ن رو ب ر آن ش دیم‬
‫پیشنهادها مشخصی را که تا این زمان به ذهن ما رسیده یا به صورت بازخورد از سایر رفقا دری افت کردهای م در ق الب‬
‫یک دستور جلسه ی پیشنهادی )بند بعدی( با شما در میان بگذاریم‪،‬تا بر مبنای نظرات دری افتی از س وی رفق ا بت وان‬
‫آن را تا زمان جلسه بازبینی و تصحیح و تکمیل کرد‪.‬‬

‫دستور جلسه پیشنهادی )مقدماتی(‪:‬‬

‫یک( هم اندیشی در مورد این که چگ ونه م ی ت وان مب ارزه ب ر علی ه دخ التگری خ ارجی )نموده ای س اختار جه انی‬
‫سلطه( را به مبارزه با ساختار داخلی سلطه و ستم پیوند زد؛ یعنی پتانسیل این حوزه را چگ ونه م ی ت وان ب ا زمین ه‬
‫کلی مبارزه مردمی و در جهت بسط و تقویت آن ترکیب کرد )ض منا بای د امک ان مص ادره اق دامات ض د جن گ‪/‬تحری م از‬
‫سوی جمهوری اسلمی را به حداقل رساند( ‪ ...‬ب رای مث ال ق ابلیت ه ا و مح دودیت ه ای هس ته ه ای مق اومت ی ا‬
‫شبکه های حقیقی فعالین چیست و امکانات و موانع رشد آنه ا ک دام ان د؟ ‪ ...‬جایگ اه مب ارزات اقتص ادی و معیش تی‬

‬یک کار حداقلی این شبکه می توان د‬ ‫انتشار نظام مند شواهد و مستندات مربوطه باشد )مثل پش تیبانی ای ن دول ت ه ا از نظ ام ه ای مس تبد‪ ،‬ی ا ف روش‬ ‫تسلیحات نظامی و تکنولوژی سرکوب به دولت های ضد مردمی‪ ،‬و یا آلترناتیو سازی ه ای ارتج اعی و غی ره(‪ .‫مردم در این روند چیست و چگونه می توان در فضای تشدید فش ارهای اقتص ادی ناش ی از ش رایط تحری م‪ ،‬امکان ات‬ ‫رشد مقاومت جمعی رادیکال را تقویت کرد؟‬ ‫دو( گرد آوری و تدوین اطلعات مستند درباره خطرات و پیامدهای تحریم و جنگ بنا بر سوابق و تجربیات موجود )جمع‬ ‫حاضر اقدام کوچکی را در این زمینه آغاز کرده است‪ ،‬که توسعه آن مستلزم مشارکت رفقاس ت(‪ .‬‬ ‫ملحظه‪ :‬چنین نشریه ای باید قابلیت تکثیر در فضای واقعی را هدف قرار دهد‪.‬در ای ن‬ ‫زمینه‪ ،‬با توجه به حاد بودن پیامدهای دخالت گری های امپریالیستی در سرنوشت »بهار عربی«‪ ،‬می ت وان ارتب اط ب ا‬ ‫فعالین‬ ‫خاورمیانه را در اولویت قرار داد )و با دلیلی مشابه‪ ،‬ارتباط با فعالین آمریکای لتین را‪ ،‬که از دیگر قربانیان این‬ ‫سیاست ها بوده اند(‪.‬چنین اقدامی علوه بر این که ب ه خ ودی خ ود‬ ‫مفید است‪ ،‬می تواند به مثابه روندی برای تهیه مصالح اطلعاتی‪/‬نظری ب رای انتش ار ی ک نش ریه مردم ی نگریس ته‬ ‫شود‪) .‬با استفاده از خروجی های بند قبل(‬ ‫○‬ ‫راهکارهای مقابله با شرایط کنونی و چگونگی احیا و گس ترش مب ارزات مردم ی در س ایه تهدی دات‬ ‫نظامی )بر مبنای خروجی های بند اول( ‪ .‬یکی از کارکرده ای ای ن اق دام م ی توان د برجس ته ک ردن موض وع و جل ب ت وجه انتق ادی افک ار‬ ‫عمومی نسبت به آن باشد )در مقایسه با فضای پیش از جنگ عراق‪ ،‬تهدیدهای اخیر به لشکرکشی‪ ،‬تقریبا مخالفت‬ ‫سازمان یافته ای در فضای عمومی در پی نداشته است‪ .‬برای بستر سازی ارتباط ات مکت وب‪،‬‬ ‫می توان میلینگ لیستی از رفقایی که مایل به همراهی هستند ایجاد کرد‪) .‬‬ ‫چهار( فراخوان از هنرمندان و نویسندگان و اندیشمندان جهانی برای خلق و تالیف )مینیمالیستی( در زمین ه دری افت‬ ‫ها یا "تجربه زیسته" آنها از جنگ و سپس گردآوری و انتشار منظم آنها در فضای رس انه ای‪ .‬لطفا‪ z‬بند بعدی را ملحظه نمایید(‬ .‬چنی ن اق دامی از س وی‬ ‫رفیق ارجمندمان »محسن عمادی« در حوزه شعرای جهان کلید خورده است و با استقبال خوبی پی ش م ی رود‪ .‬برای نمونه پرورش دقیق تر ایده هسته های مقاومت و‬ ‫ارتباطات شبکه ای میان آنها با استفاده از تجربه جنبش و نیز تجربیات ملل دیگر‪.‬در ای ن ص ورت م ی‬ ‫توان دامنه این کار را وسعت داد و در کنار آن پروژه ای ت ا ح دی نظ ری‪ ،‬مبن ی ب ر بس ترهای س اختاری و کارکرده ای‬ ‫سیاسی‪/‬اقتصادی جنگ ها در صد ساله اخیر را در دستور کار قرار داد‪ .‬‬ ‫ش ش( ایج اد ی ک وبلگ ‪ /‬وبس ایت مش ترک ب رای انتش ار متمرک ز خروج ی ه ای گروه ی و ی ا داخل ی ش بکه ه ا‬ ‫در ارتباط با بندهای فوق‪..‬بند بعدی(‬ ‫سه( تهیه یک »دو هفته نامه« خبری و نظری‪/‬تحلیلی )مثل ‪ 4‬برگی( با محورهای زیر‪:‬‬ ‫○‬ ‫تحریم و جنگ و تاثیرات کنونی و پیامدهای آنها‪).‬بدین لحاظ این اقدام معطوف به پروبلماتیک ک ردن ای ن خلء‬ ‫اعتراضی است(‬ ‫پنج( تقویت ارتباطات برای شکل دادن به یک شبکه فعال بین المللی برای تح ت ت اثیر ق رار دادن فض ای رس انه ای و‬ ‫تحت فشار قرار دادن دولت های اروپایی از منظر نقش آنان در گسترش میلیتاریسم‪ ،‬دخالت گری های امپریالیستی‪،‬‬ ‫آلترناتیوسازی سیاسی در مقابل مبارزات مردمی و سیاست های جنگ طلبانه‪ .‬ام ا‬ ‫می توان هم حوزه مخاطبان این فراخوان را وسعت داد و ه م ح وزه کش ورها را‪ ،‬ک ه چنی ن ک اری مس تلزم گس ترش‬ ‫دامنه ارتباطی است‪ ..‬‬ ‫توجه‪ :‬در مورد جلسه ی حضوری ) اسکایپ یا پالتاک( اگر نظر رفقا بر ای ن باش د ک ه پیگی ری چنی ن مب احثی در ی ک‬ ‫جلسه پالتاکی میسر نیست‪ ،‬می توان این بحث ها را به طور مکتوب پی گرفت‪ .

‬‬ ‫احتیاط ‪ :‬نکته ی آخر این که‪ ،‬برای حفظ امنیت گروه و به ویژه دوستانی که از ایران در بحث ها شرکت می کنند‪،‬‬ ‫لطفا‪ z‬در به اشتراک گذاشتن لینک صفحه ی ثبت نام با احتیاط عمل کنید‪.‬برای ورود به اتاق به پس وورد نی از داری د ک ه هم ان اس م ات اق ‪nowar‬‬ ‫می باشد‪.net/nowar.‬آدرس ایمیل دیالوگ برای یادآوری‪:‬‬ ‫‪info@youthdialog.‬ام ا‬ ‫برای امنیت دوستان )به ویژه دوستانی که از ایران با ما همراه هستند( بهتر دیدیم که از سرویس های عمومی مانند‬ ‫گوگل و یاهو استفاده نکنیم‪ .‬‬ ‫اتاقی که به منظور گفتگو ایجاد شده ‪ nowar‬نام دارد و )آگاهانه( در زیرمجموعه ی ‪ Europe‬و در ش اخه ی ‪Germany‬‬ ‫ایجاد شده تا در میان اتاق های ایرانی نباشد‪ .‬محیط پالتاک )‪ (Pal Talk‬را انتخاب کردیم‪ ،‬زیرا بنا به تجربه دریافته ایم با ت وجه ب ه پیشبین ی‬ ‫تعداد حاضرین‪ ،‬امکانات به تری را نس بت ب ه س ایر برن امه ه ا در اختیارم ان خواه د گذاش ت‪ .‬‬ ‫آمادگی برای جلسه پالتاکی‪:‬‬ ‫برای جلسه ای که طبق برنامه در تاریخ ‪ 22‬ژانویه‪ 2 /‬بهمن در س اعت ‪ 8‬عص ر ب ه وق ت غ رب اروپ ا و ‪ 10:30‬ب ه وق ت‬ ‫ایران برگزار خواهد شد‪ .‬‬ ‫●‬ ‫می توانید از طریق ارسال ایمیل کوتاهی به ایمیل دیالوگ )ترجیحا از هم ان ایمیل ی ک ه مایلی د آدرس ش در‬ ‫لیست ثبت شود( این درخواست را مطرح کنید‪ .‬این ایمیل لیست بر روی هاس تینگ ش بکه دی الوگ ق رار دارد و نش انی آن ب ه ای ن ق رار‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪nowar@youthdialog.youthdialog.‬ایج اد ن ام ک اربری و‬ ‫استفاده از پالتاک مجانی است‪.‬این مساله می تواند از طریق یک ایمیل لیس ت ت ا ح دی ح ل ش ود‪ .com‬دانلود کنید‪ .‬در روز جلس ه‪ ،‬ات اق از‬ ‫ساعاتی پیش از شروع جلسه باز خواهد بود تا زمان کافی برای انجام تست و احیانا رفع اشکال های احتمالی وجود‬ ‫داشته باشد‪ .‫لیست ایمیل )گروه ایمیلی(‪:‬‬ ‫در راستای نیاز به پیگیری بحث ها و تبادل نظر درباره ی موضوع عدم دخالتگری خارجی‪ ،‬ایج اد فض ایی ب رای پیگی ری‬ ‫بحث های مکتوب ضروری به نظر می رسد‪ .‬‬ ‫‪http://docs.net‬‬ ‫ورود ‪ :‬برای وارد کردن ایمیل و ورود به این لیست به دو طریق می توانید عمل کنید‪:‬‬ ‫■‬ ‫می توانید با مراجعه به این صفحه ایمیل خود را در گروه ثبت کنید‪.‬‬ .net‬‬ ‫فعال سازی ‪ :‬در هر دو صورت پس از ثبت آدرس ایمیل تان‪ ،‬پیامی دریافت خواهید کرد که شامل یک لینک فعال‬ ‫سازی یا تاییدیه است که برای نهایی شدن عضویت در ایمیل لیست باید روی آن کلیک نمایید‪.paltalk.html‬‬ ‫در نظر داشته باشید که این صفحه تنها به مدت یک هفته در دسترس خواهد بود و پس از آن تاریخ‪ ،‬عضویت‬ ‫در گروه تنها از طریق ایمیل دیالوگ )بند بعدی( ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫خروج ‪ :‬برای خارج شدن از لیست این گروه ایمیلی نیز می توانید به هر دو روش فوق عمل کنید‪.‬برنامه ی پالتاک را می توانید از این لینک )‪ (http://www.

youthdialog.com/whatistobedone‬‬ .‬ما تلش خواهیم کرد که راه حلی برای مشکل شما بیابیم‪.‬و در نهایت این که لینک زیر ای ن امک ان را ب ه ش ما خواه د داد ک ه‬ ‫مادامی که اتاق فعال و باز باشد مستقیما به آن وارد شوید‪.html?gid=1437593330‬‬ ‫اگر تاکنون با برنامه ی پالتاک آشنایی ندارید و یا اینکه در هر مرحله ای به مشکل برخوردید می توانید از طریق ایمی ل‬ ‫دیالوگ مشکل خود را مطرح کنید‪ .‬‬ ‫‪http://express.‬‬ ‫با سپاس فراوان از توجه و همراهی شما‬ ‫‪ 19‬ژانویه ‪ 29 / 2012‬دی ‪1390‬‬ ‫جمعی از شبکه ارتباطی دیالوگ‬ ‫‪info@youthdialog.‬همچنین می توانید آی دی خود را از طریق ایمیل دیالوگ به م‪::‬ا اعلم‬ ‫کنید تا شما را مستقیما به اتاق دعوت کنیم‪ .net‬‬ ‫‪blog.net‬‬ ‫‪https://www.com/index.facebook.paltalk.‫برای راحتی بیشتر می توانید پیشاپیش آی دی پالت‪::‬اکی دی‪::‬الوگ را ‪ youthdialog‬جس‪::‬تجو و ب‪::‬ه لیس‪::‬ت‬ ‫دوستان تان در پالتاک اضافه کنید‪ .