You are on page 1of 1

119

Ya Ye Yı
Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu
Ya Ye Yı Yi Yo Yu Ya Ye Yı Yi Yo Yu