You are on page 1of 1

Terapia a biblické obrazy Boha

Lamentácia
– modlitba, kde sa vyjadrujú negatívne emócie, prípadne agresivita
(posadnutosť prácou...)
– terapia – napísať list o všetkom, čo ma trápi
– modlitba – je biblická – je známa z Biblie

Kroky modlitby:
1. Vyjadrenie negatívnych emócií
2. Načúvanie (Biblické – stretnutie sa JK s lazárovými sestrami)

– ak je niekto ovládaný Bohom výkonu – tak treba vedieť, že Boh nás miluje
nezávisle od nášho výkonu – podobenstvo o stratenej ovci; podobenstvo
o márnotratnom synovi
– Rob všetko tak ako keby to záviselo od Teba a modli sa tak, akoby všetko
záležalo od Boha. Sv. Ignác z Loyoly

– Boh pomocník – ak by človek Bohu veril, tak by sa nebál, že ho Boh opustí

Biblické obrazy Boha


1. Boh, ktorý sa matersky stará o ľud

– Biblia predstavuje Boha ako Otca – Boh = Otec


– Ježiš Kristus nás učí, aby sme oslovovali Boha Otec (170 x v Biblii)
– Otec sa myslí predovšetkým osoba, ktorá vzbudzuje blízkosť, dôveru, úctu
– u Boha môžeme nájsť aj materské prvky: náklonnosť, nežnosť
– niektorí teológovia spájajú DS viac s matkou
– z vernosti Ježišovej tradície ostávame pri obraze Otca
– môžeme hovoriť o matersky milujúcom Otcovi

2. Boh, ako dobrý pastier

– ktorý sprevádza a chráni život človeka


– táto predstava má silný účinok na ľudí, ktorí sa cítia odvrhnutí, odkopnutí
– pastieri – žili ako klany
– dobrý pastier sa mení na symbol, ktorý sprevádza človeka na jeho životnej
ceste, takže nemusí mať strach
– dobrý pastier dáva orientáciu a zmysel do života